ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRASZYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2012-2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRASZYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI"

Transkrypt

1 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRASZYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI

2 SPIS TREŚCI: 1. Podstawy prawne 2. Założenia programu 3. Cele programu 4. Strategie profilaktyczne 5. Zasięg oddziaływań profilaktycznych 6. Część szczegółowa programu: zadania, sposób realizacji, PODSTAWA PRAWNA: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2002 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (DZ. U. z 2002r. Nr 10, poz.96). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego 95.oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (DZ. U. z 2002r. Nr 51, poz.458). ZAŁOŻENIA PROGRAMU 1. Program profilaktyki tworzy integralną całość z planem rozwoju szkoły i programem wychowawczym szkoły. 2. Program profilaktyki dostosowany jest do potrzeb rozwojowych uczniów oraz środowiska lokalnego. 3. Działaniami profilaktycznymi i edukacyjnymi obejmuje dzieci i młodzież na wszystkich etapach edukacyjnych. 4. Program wzmacnia najważniejsze czynniki chroniące i osłabia specyficzne czynniki ryzyka. 5. Wspomaga rodziców w prawidłowym pełnieniu przez nich funkcji wychowawczych. 6. Buduje dobre relacje z rodzicami, stara się pozyskiwać ich jako partnerów w realizacji działań wychowawczych i profilaktycznych. CELE ODDZIAŁYWAŃ PROFILAKTYCZNYCH UMIEJĘTNOŚCI ZDOBYWANE PRZEZ UCZESTNIKÓW PROGRAMU W RAMACH JEGO REALIZACJI: Uczniowie: kształtowanie postawy szacunku dla drugiego człowieka; ukazywanie wartości płynących z koleżeństwa i przyjaźni; rozpoznawanie oznak stresu i złości oraz sposobów radzenia sobie z nimi; ukazywanie zgubnej roli agresji pojawiającej się w grupie rówieśniczej; 2

3 nauka i ćwiczenia zachowań asertywnych; wzbudzanie w uczniach poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie ; nabycie umiejętności przeciwstawiania się presji do używania środków odurzających i zachowania abstynencji nauka tolerancji; nabycie umiejętności dbania o własne bezpieczeństwo; angażowanie się w programy wsparcia rówieśniczego; podejmowanie działań o charakterze woluntarystycznym Nauczyciele i rodzice: poprawa komunikacji w relacjach: nauczyciel-uczeń, rodzic-dziecko, nauczyciel-rodzic; kształtowanie umiejętności interpersonalnych miedzy nimi; stworzenie klimatu zaufania między nauczycielem i uczniem oraz miedzy rodzicem a nauczycielem ; wskazanie sposobów radzenia sobie ze stresem i trudnymi sytuacjami; uświadamianie rodzicom ich roli w kształtowaniu właściwych postaw u swoich dzieci; tworzenie bezpiecznej atmosfery w szkole; angażowanie rodziców w życie szkoły. ZASIĘG ODDZIAŁYWAŃ PROFILAKTYCZNYCH: profilaktyka pierwszorzędowa: budowanie i rozwijanie różnorodnych umiejętności radzenia sobie z wymogami życia, wzmacnianie uczniów nie przejawiających syndromów zachowań dysfunkcyjnych; profilaktyka drugorzędowa: ujawnianie osób o najwyższym ryzyku dysfunkcyjności, pomaganie im w redukcji tego ryzyka; profilaktyka trzeciorzędowa: interwencja po wystąpieniu dysfunkcji, przeciwdziałanie pogłębieniu się procesu (choroby), umożliwienie uczestnictwa w terapii i rehabilitacji (prowadzonej przez placówki specjalistyczne). STANDARDY JAKOŚCI PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO: 1. Tematyka i treść zajęć są dostosowane do wieku dzieci młodzieży i uwzględnia ich system wartości i stopień wrażliwości. 2. Przekazywane informacje i wiedza jest aktualna, rzetelna i obiektywna. 3. Cała społeczność szkolna zna procedury reagowania w sytuacjach kryzysowych, szczególnie w nagłych przypadkach. 3

4 4. W działaniach profilaktycznych szkoła pełni funkcję pomocniczą wobec rodziców, rodzice współpracują i wspierają działania profilaktyczne szkoły. Program profilaktyki opracowano w oparciu o diagnozę problemów wychowawczych występujących w szkole, wiedzę z zakresu psychologii rozwojowej i podstaw profesjonalnej profilaktyki. 4

5 STRATEGIE DZIAŁANIA ZADANIA SPOSOBY REALIZACJI I. Strategia informacyjna. 1.Rzetelne dostarczenie adekwatnych informacji, dostosowanych do wieku rozwojowego ucznia, na temat: zagrożeń cywilizacyjnych współczesnego świata dla zdrowia i życia człowieka przyczyn i skutków zachowań ryzykownych zdrowego stylu życia higieny pracy umysłowej 1. Przekazywanie młodzieży rzetelnych informacji na temat przyczyn i skutków ryzykownych zachowań : alkoholizmu nikotynizmu narkomanii (lekomanii) dopalaczy wczesnej inicjacji seksualnej 2. Działania profilaktyczne mające na celu zapobieganie i rozprzestrzenianie się: chorób przenoszonych drogą płciową, w tym AIDS chorób zakaźnych (gruźlica, żółtaczka typu B,) wszawicy przemocy i różnorodnych przejawów agresji (psychicznej, fizycznej, wandalizmu) 2. Wczesne rozpoznawanie syndromów (problemów) uczniów uzależnionych 3. Przekazywanie teoretycznych informacji na temat zdrowego stylu życia: racjonalna dieta aktywny wypoczynek racjonalne gospodarowanie czasem poświęconym na naukę i wypoczynek techniki relaksacyjne 4. Kształcenie zdolności asertywnych zachowań w sytuacjach zagrożeń i presji rówieśników, grup subkulturowych i psychomanipulacyjnych. 4. Uświadomienie problemów związanych z okresem dojrzewania (zachowania autodestrukcyjne, stres szkolny, depresja młodzieńcza, zaburzenia obsesyjnokompulsywne). 5. Pedagogizacja rodziców. Przestrzeganie zapisów Statutu Szkoły w zakresie stosunku placówki do problemów uzależnień. Zapewnienie odpowiednich warunków higienicznych na terenie szkoły. Kampania informacyjna na terenie szkoły w formie ulotek, plakatów, broszur na temat chorób zakaźnych i cywilizacyjnych Edukacja prawna młodzieży Realizowanie programów profilaktycznych przeciwdziałających uzależnieniom Zapoznanie młodzieży i rodziców ze szkolnym systemem interwencji w sytuacjach stwierdzenia użycia przez ucznia środków psychoaktywnych, stosowania przemocy, nieusprawiedliwionej nieobecności w szkole. Organizowanie zajęć dla ogółu młodzieży ze specjalistami. Współpraca z instytucjami lokalnymi i pozarządowymi. Przygotowanie młodzieży do uczestnictwa w olimpiadach, konkursach i turniejach (plastycznych, muzycznych, literackich) na terenie szkoły i poza nią. Pomoc w planowaniu celów życiowych i kariery zawodowej.

6 STRATEGIE DZIAŁANIA ZADANIA SPOSOBY REALIZACJI II. Strategia edukacyjna. 1.Pomoc w rozwijaniu umiejętności psychologicznych i społecznych 2. Nauka i rozwijanie umiejętności podejmowania decyzji, radzenia sobie ze stresem. 3. Rozwiązywanie problemów 4. Komunikacja w relacjach interpersonalnych. 5. Planowania kariery zawodowej. 6. Budowanie celów życiowych i świadome podejmowanie odpowiedzialnych decyzji. 1. Rozwój kompetencji społecznych. 3. Utrwalanie zasad bezpiecznego zachowania się na ternie szkoły i w czasie wolnym (bezpieczeństwo w ruchu drogowym, wakacji, ferii zimowych). 4. Ćwiczenia w udzielaniu pierwszej pomocy. 5. Szkolenie dla uczniów bezpieczna ewakuacja szkoły. 6. Kształtowanie właściwej postawy wobec osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych, starych. 7. Przygotowanie do odpowiedzialnych wyborów. 8. Nabywanie umiejętności kontrolowania własnego zachowania i wyrażania emocji. 9. Kształcenie umiejętności stosowania w życiu codziennym zasad odpowiedniego zachowania się i form grzecznościowych, przestrzeganie norm społecznych. 10. Dostarczanie wiedzy na temat przyczyn występowania konfliktów, sposobów i skutków ich rozwiązywania. 11.Wskazanie na znaczenie więzi i kontaktów rodzinnych w radzeniu sobie z sytuacjami trudnymi. 12.Wspólpraca z rodzicami w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych w szkole. 13.Wskazywanie osób, instytucji, które mogą być pomocne w rozwiązywaniu problemów. Zajęcia psychoedukacyjne, kształtujące umiejętności psychologiczne - prowadzone przez psychologa, pedagoga i innych specjalistów. Zajęcia warsztatowe (w tym integracyjne, motywujące, kształtujące samoświadomość). Interdyscyplinarna metodyka profilaktyczna prowadzona przez nauczycieli przedmiotów w ramach obowiązującej podstawy programowej. Kampanie profilaktyki zdrowia aktywowane przez pielęgniarkę szkolną typu fluoryzacja, higiena osobista itp. Profilaktyka bezpośrednia prowadzona przez wychowawcę klasy na zajęciach godzin wychowawczych. Wycieczki, ogniska, rajdy, zewnętrzne warsztaty np. w Monarze, Klubie Mrowisko będące formą pracy wspierającej profilaktykę wychowawczą. Praca kół zainteresowań rozwijających zdolności uczniów i wspierających ich potencjał osobisty. 6

7 STRATEGIE DZIAŁANIA ZADANIA SPOSOBY REALIZACJI III. Strategia alternatyw. 1. Kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych: 1. Tworzenie pozytywnych bezpieczeństwa alternatyw wobec patologii akceptacji poprzez stworzenie warunków do przynależności samorealizacji i zaangażowania rozwoju osobistego się w pozytywną działalność. sukcesu 2. Stworzenie warunków do rozwijania własnych zainteresowań, umiejętności i zdolności. 3. Wskazywanie i poznawanie technik efektywnego uczenia się. 4. Pomoc w zaspokajaniu ważnych potrzeb, np.: sukcesu, przynależności oraz osiąganie satysfakcji życiowej oraz stwarzanie możliwości angażowania się w działalność pozytywną (artystyczną, społeczną, sportową, itp.) Rozwijanie działalności samorządowej, promowanie animatorów różnych form działalności Kształtowanie umiejętności planowania i organizowania aktywnych form spędzania czasy wolego. 7. Propagowanie postaw pro sportowych, w tym promowanie kulturalnego kibicowania. Wspieranie działalności samorządów klasowych, samorządu szkolnego, Organizowanie pomocy koleżeńskiej. Wolontariat. Organizowanie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży. Organizowanie akcji charytatywnych, dla społeczności lokalnej. Organizowanie wycieczek, wyjazdów. Udział w konkursach. Współpraca z instytucjami lokalnymi, krajowymi Zajęcia pozalekcyjne, kółka zainteresowań. Włączanie rodziców w organizację imprez klasowych i szkolnych. 7

8 STRATEGIE DZIAŁANIA ZADANIA SPOSOBY REALIZACJI IV. Strategia interwencyjna 1.Pomoc osobom mającym trudności w identyfikowaniu i rozwiązywaniu swoich problemów osobistych i rodzinnych. 2. Wspieranie ich w sytuacjach kryzysowych (działania zindywidualizowane). Program opracowały: Małgorzata Waguca- Jączek psycholog Małgorzata Zarazińska pedagog Lucyna Łyko- terapeuta 1.Zapewnienie podstawowego oparcia i bezpieczeństwa w postaci pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie szkoły. 2. Zapewnienie pomocy specjalistycznej stosownie do sytuacji. 3. Interwencja prawna w przypadku naruszenia prawa. 4. Upowszechnianie informacji o placówkach specjalistycznych działających na rzecz zdrowia psychicznego. 5. Wyrównywanie szans edukacyjnych i kulturowych. Poradnictwo indywidualne i rodzinne. Interwencja kryzysowa zgodnie ze szkolnymi procedurami interwencji. Udzielanie wsparcia i pomocy merytorycznej w rozwiązywaniu problemów wychowawczych nauczycielom i rodzicom. Pomoc bezpośrednia uczniom problemowym, zagrożonym niedostosowaniem społecznym, z zaburzeniami w socjalizacji. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych wymagających interwencji Współpraca z lokalnymi specjalistycznymi ośrodkami wsparcia. Program został zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną dnia r. 8

SZKOŁA PODSTAWOWA W IWLI PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOŁA PODSTAWOWA W IWLI PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA W IWLI PROGRAM PROFILAKTYKI WIZJA PROGRAMU PROFILAKTYKI Nasz uczeń jest wartościowym członkiem społeczności szkolnej. Zna i przestrzega normy wyznaczające reguły życia społecznego. Potrafi

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI $#guid{8f054192-2490-4e C7-A223-5 CD2 FE765 8C4}# $ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rudzie Śląskiej Profilaktyka w szkole wprowadzenie Opracowany program promocji zdrowia

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Podstawa prawna: 1. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

PROBLEMÓW MŁODZIEŻY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 W TARNOWIE

PROBLEMÓW MŁODZIEŻY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 W TARNOWIE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PROBLEMÓW MŁODZIEŻY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 W TARNOWIE W obliczu istniejących zagrożeń, niezbędne jest zaoferowanie młodzieży pomocy oraz podejmowanie działań

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie załącznik nr 5 PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie I NADRZĘDNY CEL WYCHOWANIA: Wychowanie ucznia świadomego dokonywanych wyborów i gotowego samodzielnie kształtować swoje Ŝycie jako szczęśliwe,

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE G I M N A Z J U M N R 1 1 W K O S Z A L I N I E STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE ==================================================================== K O S Z A L I N 2 0 1 0 1 SPIS TREŚCI Rozdział I

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską

Bardziej szczegółowo

Edukacja zdrowotna w podstawie programowej kształcenia ogólnego, jako fundament dla szkolnego programu profilaktyki

Edukacja zdrowotna w podstawie programowej kształcenia ogólnego, jako fundament dla szkolnego programu profilaktyki Edukacja zdrowotna w podstawie programowej kształcenia ogólnego, jako fundament dla szkolnego programu profilaktyki Barbara Woynarowska 0 EDUKACJA ZDROWOTNA W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

Bardziej szczegółowo

- 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być

- 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być - 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być ROZDZIAŁ I. CELE GIMNAZJUM Gimnazjum realizuje cele i zadania wychowawcze określone w ustawie o systemie

Bardziej szczegółowo

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Dział I... 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 6 Rozdział 1... 6 Przepisy definiujące... 6 1... 6 Rozdział 2... 6 Podstawowe informacje o

Bardziej szczegółowo

Oddział przedszkolny pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach

Oddział przedszkolny pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach Oddział przedszkolny pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo

Program Szkoły Promującej Zdrowie na lata 2014 2016

Program Szkoły Promującej Zdrowie na lata 2014 2016 Szlachetne zdrowie, Nikt się nie dowie, Jako smakujesz, Aż się zepsujesz Program Szkoły Promującej Zdrowie na lata 2014 2016 Koordynatorzy: Aneta Kulik Anna Lesiak-Nowak Informacje o szkole: Nazwa szkoły:

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE Par.1. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce jest szkołą publiczną i funkcjonuje zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 42 W RZESZOWIE

PROGRAM PROFILAKTYKI PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 42 W RZESZOWIE PROGRAM PROFILAKTYKI PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 42 W RZESZOWIE Autor: Ewa Miśta Realizacja: od września do czerwca każdego roku szkolnego Przyjęty do realizacji przez Radę Pedagogiczną w terminie pieczęć

Bardziej szczegółowo

Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020

Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020 Załącznik do Uchwały Nr IV/5/2/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 14 lutego 2011 r. REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO-EDUKACYJNYCH DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

RAMOWY PROGRAM ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO-EDUKACYJNYCH DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE RAMOWY PROGRAM ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO-EDUKACYJNYCH DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE Obowiązek realizacji programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie określony

Bardziej szczegółowo

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016 Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim na lata 2006-2016 Janów Lubelski 2006 rok Spis treści: I. Wstęp...4 II. III. IV. Diagnoza środowiska osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje w zakresie realizacji oddziaływań korekcyjno -edukacyjnych w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Rekomendacje w zakresie realizacji oddziaływań korekcyjno -edukacyjnych w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. Rekomendacje w zakresie realizacji oddziaływań korekcyjno -edukacyjnych w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. Spis treści: Wstęp uzasadnienie powstania rekomendacji. I. Kryteria prawne formalne,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA UCZNIÓW Z UPO

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA UCZNIÓW Z UPO Załącznik nr 3 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA UCZNIÓW Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I GIMNAZJACH Wskazania ogólne 1. Edukacja uczniów

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW Nadrzędnym celem działań edukacyjnych szkoły jest wszechstronny rozwój ucznia. Edukacja szkolna polega na harmonijnej realizacji przez nauczycieli

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyżowie Strzyżów 2009 r. 1 Spis treści I. Uzasadnienie programu...3 II. Założenia programowe...4

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo SZCZECIN 2013 r. SPIS TREŚCI Słownik... 2 Wstęp założenia ogólne Programu... 6 Model Kontraktu Lokalnego... 6 Aktualne podstawy

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2013-2015

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2013-2015 GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2013-2015 Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 37 33-380 Krynica Zdrój Tel.(18) 471 53 68 1 I. WSTĘP Program Wspierania

Bardziej szczegółowo

CZAS WOLNY A ZDROWY STYL ŻYCIA DZIECKA

CZAS WOLNY A ZDROWY STYL ŻYCIA DZIECKA CZAS WOLNY A ZDROWY STYL ŻYCIA DZIECKA Urszula Macioł-Kisiel 1 Podjęty w artykule problem jest głosem w dyskusji na temat świadomego i zorganizowanego czasu wolnego uczniów. Pomimo, że jest odmiennie rozumiany

Bardziej szczegółowo