PROBLEMÓW MŁODZIEŻY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 W TARNOWIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROBLEMÓW MŁODZIEŻY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 W TARNOWIE"

Transkrypt

1 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PROBLEMÓW MŁODZIEŻY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 W TARNOWIE W obliczu istniejących zagrożeń, niezbędne jest zaoferowanie młodzieży pomocy oraz podejmowanie działań profilaktycznych. Zapewnienie bezpieczeństwa, harmonijnego rozwoju młodzieży stanowi podstawowe zadanie, przed którym stoją rodzice i. Każdego dnia młodzi ludzie narażeni są na oddziaływanie mediów, które promują zachowania ryzykowne. Często w domu dotyka ich bezpośrednio problem bezrobocia, braku środków finansowych, przemocy oraz inne przejawy dysfunkcji. Ogromny wpływ ma też środowisko rówieśnicze, pojawiający się wśród nastolatków problem agresji, stosowanie przez młodych ludzi alkoholu, narkotyków, dopalaczy i palenie papierosów. Młodzież często podważa autorytety i nie przestrzega powszechnie przyjętych norm zachowania. Analiza sytuacji wychowawczej szkoły, przejawy zagrożeń, na jakie narażona jest młodzież a także wzrastająca liczba młodych ludzi poszukujących wsparcia w sytuacjach kryzysowych skłania do problemowego ujęcia działań profilaktycznych szkoły. W oparciu o powyższe przesłanki opracowany został Program Profilaktyki Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2. W szkole prowadzona będzie profilaktyka pierwszorzędowa i drugorzędowa Profilaktyka pierwszorzędowa będzie skierowana do wszystkich uczniów i rodziców. Jej celem jest promocja zdrowego stylu życia. Działaniom prewencyjnym objęci zostaną uczniowie z grup niskiego ryzyka, realizatorami tych działań będą wszyscy wspierani przez specjalistów. Profilaktyka drugorzędowa skierowana będzie do grup podwyższonego ryzyka. Celem działań jest umożliwienie wycofania się z ryzykownych zachowań. Pomoc uczniom mającym trudności w identyfikowaniu i rozwiązywaniu problemów, wspieranie tych osób w sytuacjach trudnych.

2 Realizatorzy działań profilaktycznych: 1. Dyrektor / Wicedyrektorzy szkoły dbają o doskonalenie nauczycieli w zakresie działań profilaktycznych i wychowawczych, finansują, monitorują pracę nauczycieli, wychowawców, a szkolnego, psychologów i doradcy zawodowego, wyznaczają odpowiedzialnych za realizację. 2. Pedagog szkolny,, doradca zawodowy podejmują działania profilaktyczno-wychowawcze wynikające ze szkolnego programu wychowawczego i szkolnego programu profilaktyki w stosunku do uczniów i rodziców z udziałem nauczycieli 3. Nauczyciele i wychowawcy doskonalą swoje kwalifikacje i zdobywają nowe umiejętności w zakresie działań profilaktycznych realizują zadania we współpracy z rodzicami, dbają o poczucie bezpieczeństwa i akceptację ucznia w ie, są wzorem prawidłowych zachowań. 4. Rodzice aktywnie współpracują ze szkołą korzystają z pomocy i wsparcia ze strony ów szkolnych i psychologa, biorą udział w tworzeniu i ewaluacji szkolnego programu profilaktyki. Szkoła współpracuje w zakresie realizacji działań profilaktycznych z: Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta Tarnowa, poradniami specjalistycznymi oraz Policją i MOPSem.

3 CELE Poziom profilaktyki ZADANIA Osoby odpowiedzialne Termin Uczeń zna zasady żywienia, zdrowego stylu życia oraz jest odpowiedzialny za własne zdrowie. Nauczyciele podejmują działania zmierzające do upowszechniania zdrowego stylu życia wśród młodzieży Rozpowszechnianie Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem program prozdrowotny. Rozgrywki sportowe w różnych konkurencjach promocja zdrowego stylu życia - Dzień Sportu Przeprowadzenie pogadanek promujących zdrowie i zdrowy styl życia, w ramach godzin wychowawczych. Profilaktyka raka szyjki macicy E. Okas I semestr w-f wychowawcy czerwiec programów wychowawczych dla E. Okas II semestr Uczeń wie o szkodliwości używek i zna zagrożenia, jakie niosą ze sobą uzależnienia Nauczyciele podejmują działania zapobiegające sięganiu przez uczniów po używki Badania potencjalnych K. Zych II semestr dawców szpiku kostnego Akcja krwiodawstwa Kropla K. Zych Segregacja odpadów B. Wójcicka Organizowanie spotkań dla Pedagog,, uczniów i nauczycieli z policja przedstawicielami instytucji współdziałających w tym zakresie ze szkołą, udział w organizowanych programach profilaktycznych. Przeprowadzenie lekcji wychowawczych nt. szkodliwości używek Kierowanie (w trudnych przypadkach) uczniów oraz rodziców do specjalistycznych poradni zajmujących się terapią. Prowadzenie indywidualnych rozmów z uczniami i rodzicami na temat zagrożeń społecznych i ich skutków. Wychowawcy Pedagog,

4 Uczeń zna poczucie własnej wartości i godności. Uczeń jest wspierany w rozwoju psychicznym i osobowościowym. Nauczyciel potrafi umiejętnie współpracować z rodzicami, dzieli się z nimi spostrzeżeniami nt. uczniów. Rodzice korzystają z pomocy szkoły w rozwiązywaniu problemów dziecka. Rozmowy prowadzone przez nauczycieli z uczniami wg zasad: wykazywanie zainteresowania każdym uczniem, okazywanie sympatii uczniom, podkreślanie mocnych stron zachowania ucznia, zwracanie się do ucznia po imieniu, uważne słuchanie uczniów. Lekcje wychowawcze dotyczące aktualnych problemów młodzieży: uczenie postaw asertywnych oraz tolerancji wdrażanie do samooceny uczenie odpowiedzialności za siebie i innych Wychowawcy Ukazywanie tradycji jako szkoły nawyków etycznych: organizowanie owych Wigilii, Mikołajek grudzień Uczeń zna pozytywne, wartościowe wzorce zachowań i stosuje je. Nauczyciele kształtują wrażliwość młodych ludzi. Rozmowy indywidualne i zbiorowe z rodzicami, w których nauczyciel dzieli się pozytywnymi uwagami o dziecku. Warsztaty dotyczące przemocy w sieci Cyberprzemoc. Międzyszkolny Konkurs Wiedzy Psychologicznej. Tarnowska Liga Debatancka Udział młodzieży w akcjach o charakterze charytatywnym organizowanych przez instytucje pozaszkolne m.in.: Wszystkie dzieci są kochane, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Zbiórka żywności Polski Komitet Pomocy Społecznej P.Pilarska P.Pilarska A.Lipińska, P.Pilarska Samorząd Uczniowski B. Wójcicka E. Okas I semestr

5 Współpraca z instytucjami opieki społecznej (PKPS, Dom Opieki Społecznej). Wzmacnianie i nagradzanie zachowań społecznie pożądanych. Samorząd Uczniowski B. Wójcicka E. Okas Kształtowanie umiejętności planowania kariery zawodowej zajęcia prowadzone przez doradcę zawodowego współpraca ze Szkolnym Ośrodkiem Kariery udział w Targach Edukacyjnych Szkolna Grupa Amnesty Internationale Realizacja projektu Bliżej siebie (w ramach CAS-u) wychowawcy E. Bochenek B. Poręba A.Lipińska DRUGORZĘ- DOWA Kształtowanie umiejętności kulturalnego zachowania się w szkole i w miejscach publicznych. Zwracanie uwagi na kulturę słowa. Organizowanie pomocy dla uczniów słabych w postaci zajęć wyrównawczych i pomocy koleżeńskiej. przedmiotów Uczeń zna właściwe sposoby spędzania wolnego czasu. Nauczyciele oraz rodzice organizują zajęcia dla uczniów wskazując na właściwe sposoby spędzania czasu wolnego. Organizowanie imprez szkolnych i owych: ogniska, wycieczki tematyczne, wystawy tematyczne, konkursy. Udział uczniów w szkolnych i międzyszkolnych konkursach oraz zawodach sportowych. Organizowanie zajęć pozalekcyjnych zgodnych z zainteresowaniami uczniów wychowawcy, odpowiedzialni za organizację konkursów, odpowiedzialni za organizację konkursów i przygotowanie do nich uczniów /wg planu Zachęcanie uczniów do angażowania się w działalność organizacji szkolnych. Propagowanie wartościowych programów TV oraz czasopism.

6 Uczeń wie, w jaki sposób niwelować agresywne zachowania. Uczeń wie, jakie są konsekwencje zachowań ryzykownych. Nauczyciel potrafi pomóc uczniowi, posiada umiejętności wychowawcze. Rodzice są świadomi znaczenia więzi rodzinnych w procesie wychowania. PIERWSZO-RZĘDOWA Współpraca z policją w celu zapobiegania zjawiskom patologii społecznej. Realizacja zadań w ramach programu Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa. Podejmowanie działań w przypadku zaobserwowania agresywnych zachowań uczniów. koordynator ds. bezpieczeństwa policja Uczeń umie radzić sobie ze stresem. Nauczyciele i rodzice ukazują odpowiednie sposoby postępowania w sytuacjach stresowych PIERWSZO- RZĘDOWA Przeprowadzanie rozmów z uczniami w celu udzielania pomocy w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych i rówieśniczych. Rozmowy z rodzicami udzielanie informacji nt. zachowania uczniów, pomoc w pokonywaniu trudności wychowawczych. Reagowanie na przejawy niewłaściwych zachowań: wzmożenie dyżurów nauczycieli kontrola miejsc niebezpiecznych wyciąganie konsekwencji za każdy przejaw negatywnego zachowania. Stosowanie Procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia. Prowadzenie lekcji wychowawczych nt. radzenia sobie ze stresem. Kierowanie uczniów do P P-P w ramach orzecznictwa i diagnozy możliwości intelektualnych. Przeprowadzenie indywidualnych rozmów z uczniami w celu eliminowania stresów na tle niepowodzeń szkolnych. wychowawcy, wychowawcy,

7 Uczeń szanuje swoje i cudze mienie. Nauczyciele przekazują pozytywne wzorce zachowania. Uczeń wie, jakie są negatywne wpływy niektórych środowisk oraz zna sposoby unikania zagrożeń. PIERWSZO- RZĘDOWA PIERWSZO- RZĘDOWA DRUGORZĘ- DOWA Rozmowy z uczniami nt. poszanowania cudzej własności, podejmowanie działań mających na celu zapobieganie dewastacji. Organizowanie zespołów wychowawczych i udzielanie nagan uczniom niszczącym mienie szkolne. Przestrzegania zasad poszanowania cudzej własności poprzez stosowanie kar i przyznawanie punktów ujemnych w stosunku do osób nieszanujących mienia swojego i cudzego. Organizowanie lekcji wychowawczych dotyczących wpływu grup nieformalnych Organizowanie poradnictwa dla uczniów zagrożonych patologiami społecznymi. Wychowawcy Wg planów wychowawczych dla Wg potrzeb W wyniku realizacji programu profilaktycznego uczeń: uzyskuje pomoc iczno- psychologiczną, uświadamia sobie zagrożenia i potrafi im się przeciwstawić, identyfikuje się ze środowiskiem szkolnym i dostrzega korzyści płynące z prowadzenia zdrowego stylu życia, osiąga dojrzałą osobowość psychospołeczną. Sposoby ewaluacji obserwacja zachowań, analiza ankiet przeprowadzonych wśród uczniów, nauczycieli, rodziców, rozmowy z uczniami, rodzicami, pracownikami szkoły, analiza dokumentów (plan pracy wychowawcy, konspekty lekcji, dzienniki lekcyjne i wychowawcze.

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI $#guid{8f054192-2490-4e C7-A223-5 CD2 FE765 8C4}# $ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rudzie Śląskiej Profilaktyka w szkole wprowadzenie Opracowany program promocji zdrowia

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W IWLI PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOŁA PODSTAWOWA W IWLI PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA W IWLI PROGRAM PROFILAKTYKI WIZJA PROGRAMU PROFILAKTYKI Nasz uczeń jest wartościowym członkiem społeczności szkolnej. Zna i przestrzega normy wyznaczające reguły życia społecznego. Potrafi

Bardziej szczegółowo

2012-2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRASZYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI

2012-2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRASZYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI 2012-2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRASZYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI SPIS TREŚCI: 1. Podstawy prawne 2. Założenia programu 3. Cele programu 4. Strategie profilaktyczne 5. Zasięg oddziaływań profilaktycznych 6. Część

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Podstawa prawna: 1. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie załącznik nr 5 PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie I NADRZĘDNY CEL WYCHOWANIA: Wychowanie ucznia świadomego dokonywanych wyborów i gotowego samodzielnie kształtować swoje Ŝycie jako szczęśliwe,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską

Bardziej szczegółowo

- 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być

- 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być - 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być ROZDZIAŁ I. CELE GIMNAZJUM Gimnazjum realizuje cele i zadania wychowawcze określone w ustawie o systemie

Bardziej szczegółowo

Program Szkoły Promującej Zdrowie na lata 2014 2016

Program Szkoły Promującej Zdrowie na lata 2014 2016 Szlachetne zdrowie, Nikt się nie dowie, Jako smakujesz, Aż się zepsujesz Program Szkoły Promującej Zdrowie na lata 2014 2016 Koordynatorzy: Aneta Kulik Anna Lesiak-Nowak Informacje o szkole: Nazwa szkoły:

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE G I M N A Z J U M N R 1 1 W K O S Z A L I N I E STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE ==================================================================== K O S Z A L I N 2 0 1 0 1 SPIS TREŚCI Rozdział I

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Dział I... 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 6 Rozdział 1... 6 Przepisy definiujące... 6 1... 6 Rozdział 2... 6 Podstawowe informacje o

Bardziej szczegółowo

Edukacja zdrowotna w podstawie programowej kształcenia ogólnego, jako fundament dla szkolnego programu profilaktyki

Edukacja zdrowotna w podstawie programowej kształcenia ogólnego, jako fundament dla szkolnego programu profilaktyki Edukacja zdrowotna w podstawie programowej kształcenia ogólnego, jako fundament dla szkolnego programu profilaktyki Barbara Woynarowska 0 EDUKACJA ZDROWOTNA W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE Par.1. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce jest szkołą publiczną i funkcjonuje zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo

Wstęp 24 lutego 2012 r 27 sierpnia 2012 r 21 czerwca 2012 r.

Wstęp  24 lutego 2012 r 27 sierpnia 2012 r 21 czerwca 2012 r. 1. Wstęp Program Zostać przedsiębiorczym przeznaczony jest dla III etapu edukacyjnego. Jego celem jest przygotowanie uczniów gimnazjum do realizacji edukacyjnego projektu uczniowskiego, wprowadzonego Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

Oddział przedszkolny pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach

Oddział przedszkolny pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach Oddział przedszkolny pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

Bardziej szczegółowo

Wartości i normy jako podstawa funkcjonowania szkolnych społeczności

Wartości i normy jako podstawa funkcjonowania szkolnych społeczności URSZULA GRALEWSKA NORBERT KARASZEWSKI LAURA PIOTROWSKA KATARZYNA SALAMON-BOBIŃSKA Wartości i normy jako podstawa funkcjonowania szkolnych społeczności Poniższy tekst poświęcony jest wymaganiom związanym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym

Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym 1. Idea i adresaci programu nauczania Zostać przedsiębiorczym Program nauczania Zostać przedsiębiorczym jest innowacyjnym produktem wypracowanym

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 do Statutu WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U.z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015 MINISTERSTWO SPORTU STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015 Warszawa, styczeń 2007 r. 2 SPIS TREŚCI Wprowadzenie....3 I. Diagnoza i trendy rozwojowe sportu w Polsce..4 II. Priorytety Strategii rozwoju

Bardziej szczegółowo

Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020

Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020 Załącznik do Uchwały Nr IV/5/2/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 14 lutego 2011 r. REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań

Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezp iieczn iiej SPIS TREŚCI 1. Ogólne założenia programu Razem bezpieczniej.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445. UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW. z dnia 29 kwietnia 2014 r.

Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445. UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW. z dnia 29 kwietnia 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445 UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

CZAS WOLNY A ZDROWY STYL ŻYCIA DZIECKA

CZAS WOLNY A ZDROWY STYL ŻYCIA DZIECKA CZAS WOLNY A ZDROWY STYL ŻYCIA DZIECKA Urszula Macioł-Kisiel 1 Podjęty w artykule problem jest głosem w dyskusji na temat świadomego i zorganizowanego czasu wolnego uczniów. Pomimo, że jest odmiennie rozumiany

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo