SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego"

Transkrypt

1 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego NA ROK SZKOLNY 2013/2014

2 Podstawa prawna: 1. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 roku, ratyfikowana przez Polskę 30 września 1991r. (Dz. U. nr 120, poz. 526). 2. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. nr 78, poz. 483). 3. Prawo oświatowe: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. nr 67, poz. 329, tekst jednolity ze zmianami). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2009r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, (...) (Dz. U. 2009r. nr 235, poz. 1703). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 maja 2009r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych, zmieniające rozp. z 30 kwietnia 2007r. (Dz. U. z 2001r. nr 83, poz. 694). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. nr 35, poz. 222). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 marca 2009r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 54, poz. 442). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009r. nr 4 poz. 17). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 stycznia 2003r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznej i pedagogicznej (Dz. U. 2003r. nr 11, poz. 114). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz. U. 2003r. nr 13, poz. 226), 4. Inne podstawy prawne działań profilaktycznych w szkole: Rozporządzenie Rady Ministrów z 11 sierpnia 2009r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z wdrożeniem programu - Owoce w szkole - w roku szkolnym 2009/2010. Narodowy Program Zdrowia Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U r. nr 111, poz. 535). Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r. nr 10, poz. 55, tekst jednolity ze zmianami). Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 1997 r., nr 75, poz. 468) 5. Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego w Woli Rafałowskiej.

3 Założenia szkolnej profilaktyki Szkolny program profilaktyki to ogół działań chroniących dzieci przed zakłóceniami w rozwoju psychofizycznym oraz oddziaływania interwencyjne, terapeutyczne i korekcyjne w sytuacji pojawiających się zagrożeń. Program profilaktyczny uwzględnia treści kształcenia dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów i jest adekwatny do charakterystycznych dla naszego środowiska problemów. Diagnozy środowiska szkolnego dokonano w oparciu o ankietę przeprowadzoną w czerwcu 2013 r., skierowaną do uczniów i rodziców oraz na podstawie obserwacji zachowania uczniów, analizy dokumentacji wychowawców klasowych. Ankietę przeprowadzono wśród 67 uczniów klas I VI. Składała się ona z 6 pytań. Rodzice w ilości 42 osób również odpowiadali na 6 pytań. Ankiety były anonimowe. Analiza wyników przeprowadzonej ankiety wyraźnie wskazuje, że liczba przejawów agresji i przemocy (fizycznej lub słownej) nie jest aż tak duża. 60% uczniów twierdzi, że spotyka się z nią rzadko, a 19%, że nigdy, zaś 21%, że często. Większość ankietowanych (93%) czuje się bezpiecznie w szkole i jest zadowolona z tego co się w niej dzieje. Uczniowie są uwrażliwieni na niewłaściwe zachowania i reagują w sposób prawidłowy na jego przejawy informując o zdarzeniach wychowawcę, rodziców i nauczycieli oraz dyrekcję. Najwięcej zagrożeń dotyczy agresji słownej czyli obrażanie i wyzywanie (58% ankietowanych), wulgaryzmy (72% ankietowanych). Zdarza się wandalizm, popychanie, kopanie i plucie oraz kradzieże ( około 43% ankietowanych). W przedziale 7 11% ankietowanych twierdzi, iż występują takie zjawiska jak: bójki, wymuszenia i zastraszanie. 16% nic nie wie o powyższych zagrożeniach. 36% uczniów twierdzi, iż nie ma miejsc szczególnie niebezpiecznych w szkole. Tyle samo ankietowanych twierdzi, iż są to toalety szkolne 7 18% pisze o korytarzach, boisko szkolnym, szatni, najbliższej okolicy szkoły, drodze do szkoły. Analiza ankiety przeprowadzonej wśród rodziców również pokazała, że najwięcej zagrożeń dotyczy agresji słownej jak wyśmiewanie (60%), używanie wulgaryzmów (48%). Prawie wszyscy rodzice stwierdzili, że dziecko czuje się w szkole bezpiecznie. 95% ankietowanych uważa, że dziecko chętnie chodzi do szkoły, a nieobecności wynikają z choroby lub warunków atmosferycznych. Zdaniem rodziców w kolejnym roku szkolnym należałoby położyć nacisk na problem przeciwdziałania agresji (55%), propagowanie zdrowego stylu życia (36%) i bezpieczne korzystanie z Internetu (60%). Nie są zainteresowani wdrażaniem praktyk religijnych (5%). Część ankietowanych wyraziła chęć udziału w spotkaniu z pedagogiem, psychologiem lub innym specjalistą o tematyce związanej z trudnościami wieku dorastania (69%), a także zagrożenia patologiami (26%) lub budowanie właściwych relacji między rodzicami i dziećmi (33%). Wyniki ankiety pozwoliły na wstępne zidentyfikowanie obszarów zagrożeń występujących w szkole i posłużyły do skonstruowania Szkolnego Programu Profilaktyki na rok szkolny 2013/2014. Skutecznej realizacji założeń Szkolnego Programu Profilaktyki sprzyjać będzie współpraca z następującymi instytucjami: Policją, Zespołem Interdyscyplinarnym powołanym na terenie gminy Chmielnik, Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną, Opieką Społeczną, Biblioteką Publiczna w Chmielniku i w Woli Rafałowskiej, OSP w Woli Rafałowskiej, Stowarzyszeniem Nasza Wola i rodzicami.

4 Cele i złożenia działań profilaktycznych w roku szkolnym 2013/2014 Szkolny program profilaktyki uwzględnia treści kształcenia dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów naszego środowiska. Jest on zintegrowany ze Statutem Szkoły i Programem Wychowawczym i ma na celu: 1. Kształtowanie u uczniów umiejętności zgodnego współżycia w społeczności klasowej i szkolnej w poszanowaniu obowiązujących praw: doskonalenie i kształcenie umiejętności rozwiązywania problemów oraz radzenia sobie z przejawami przemocy- uświadomienie dzieciom czym jest agresja i przemoc, ćwiczenia umiejętności zachowania się w sytuacji zagrożenia, kształtowanie systemów wartości pożądanych przez społeczeństwo, promowanie bezkonfliktowych relacji interpersonalnych, kształtowanie umiejętności kontrolowanie własnej złości i agresywnych zachowań, popularyzowanie piękna ojczystego języka, eliminowanie przejawów jego wulgaryzacji. 2. Kształtowanie wiedzy na temat zagrożeń płynących z nadmiernego korzystania z mediów: uwrażliwienie dzieci na kontakty z osobami obcymi w domu, na ulicy, podwórku i przez internet, uświadomienie dzieciom zalet, ale również i wad, jakie niosą ze sobą komputer, telewizja, internet, przekazanie rodzicom informacji dotyczących bezpieczeństwa dziecka w sieci, zapoznanie uczniów z pojęciem cyberprzemocy. 3. Wspieranie czynników chroniących: silna więź emocjonalna z rodzicami, zainteresowanie nauką, regularne praktyki religijne, podtrzymywanie tradycji i kształcenie szacunku do jej norm, zdolności umożliwiające dobre wyniki w nauce. 5. Profilaktyka zdrowia: propagowanie zdrowego stylu życia, czynnych form wypoczynku oraz właściwego odżywiania kształtowanie postaw prozdrowotnych na zajęciach szkolnych i pozaszkolnych, poznanie zasad właściwej higieny osobistej, poznanie zasad udzielania pierwszej pomocy. 6. Profilaktyka uzależnień: uświadomienie dzieciom szkodliwości środków odurzających, kształtowanie w dzieciach umiejętności asertywnego powiedzenia nie, przekazanie rodzicom informacji na temat symptomów, które mogą świadczyć, że ich dziecko jest uzależnione oraz na temat metod postępowania w takiej sytuacji.

5 7. Wsparcie rodziców dziecka wkraczającego w wiek dojrzewania: zapoznanie rodziców z charakterystyką okresów rozwojowych u dzieci, problemy wieku dojrzewania i sposoby radzenia sobie z nimi, porady dla rodziców, jak nie stracić kontaktu z dzieckiem, które wkracza w wiek nastoletni, objaśnienie rodzicom, jak mogą pomóc dziecku przejść przez okres dojrzewania. Sposoby realizacji programu Realizacja programu odbywać się będzie w ramach: 1. Zajęć dydaktyczno- wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych przez wychowawców i nauczycieli przedmiotu, realizacji ścieżek edukacyjnych, a także na wycieczkach, spotkaniach oraz imprezach okolicznościowych; 2. Zajęć pozalekcyjnych z dziećmi mających na celu: rozwijanie przez uczniów własnych zainteresowań i pasji, rozwiązywanie problemów oraz radzenie sobie z przejawami przemocy, kreatywne spędzanie czasu wolnego, zachęcanie uczniów do otwartego wyrażania myśli, uczuć i przekonań. 3. Udział w kolejnej edycji kampanii Zachowaj trzeźwy umysł. 4. Kontynuacja programów Na brzydkie wyrazy stawiamy zakazy oraz innowacji Wulgaryzmy szkodnikiem polszczyzny. 5. Realizacja działań podejmowanych w ramach kampanii społecznej Dziecko w sieci. 6. Realizacja działań podejmowanych w ramach szkolenia z pierwszej pomocy. 7. Różnorodna prezentacja dorobku, oddziaływań szkoły wobec wychowanków. 8. Poświęcanie szczególnej uwagi wychowawcy na wzmocnienie poczucia własnej wartości wychowanka poprzez: okazanie zainteresowania każdemu wychowankowi, badanie środowiska domowego oraz indywidualne rozmowy z rodzicami lub opiekunami, udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów osobistych poruszanych przez wychowanków, wspólne opracowywanie metod postępowania w sytuacjach konfliktowych, dzielenie się z rodzicami pozytywnymi uwagami o dziecku 9. Poświęcenie szczególnej uwagi wychowawcy na zagadnienie bezpieczeństwa dziecka w sieci. 10. Pedagogizacja rodziców w ramach: zebrań ogólnych, spotkań z wychowawcami, korespondencji z rodzicami oraz różnymi członkami społeczności szkolnej i pozaszkolnej. 11. Udział w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego działającego w gminie Chmielnik

6 (oddelegowanie jednego z nauczycieli do pracy w zespole). Metody realizacji programu Zajęcia/ rozmowy indywidualne; Zajęcia grupowe (aktywizujące), mini wykład, pogadanka, dyskusja, inscenizacje; Zajęcia plastyczne; Pogadanki; Ekspozycja materiałów edukacyjnych (tablica informacyjna); Apele; Teatrzyki, drama; Działalność kół zainteresowań; Konkursy; Ankiety; Wystawy prac; Projekcja filmów edukacyjno - profilaktycznych; Udział w imprezach i uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych. Praca metodą projektów. Adresaci programu i struktura oddziaływań profilaktycznych Niniejszy program skierowany jest do: uczniów, nauczycieli i rodziców. Praca profilaktyczna w szkole została zaplanowana na trzech związanych ze sobą poziomach: 1. Profilaktyka wśród dzieci i dla dzieci. 2. Profilaktyka wśród nauczycieli. 3. Profilaktyka wśród rodziców. Rada pedagogiczna: określa zadania w zakresie profilaktyki, określa zapotrzebowanie na realizację programów profilaktycznych, dokonuje analizy działalności profilaktycznej. Nauczyciele: współpracują z wychowawcami klas w realizacji zadań profilaktycznych, wykonują zalecania zawarte w orzeczeniach wydanych przez PPP, doskonalą kwalifikacje i zdobywają nowe umiejętności w zakresie działań profilaktycznych. Wychowawca klasy: integruje zespół klasowy, dba o poczucie bezpieczeństwa i akceptacji ucznia w klasie, wyposaża uczniów w umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, realizuje zadania w zakresie profilaktyki we współpracy z rodzicami uczniów,

7 rozpoznaje indywidualne potrzeby uczniów, analizuje przyczyny niepowodzeń szkolnych, określa formy i sposoby udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno- pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb, organizuje i prowadzi różne formy pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla uczniów. rodziców i nauczycieli, podejmuje działania profilaktyczno- wychowawcze wynikające z Programu wychowawczego szkoły i Szkolnego programu profilaktyki w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli, Dyrektor: wspiera działania opiekuńczo- wychowawcze nauczycieli, wynikające z Programu profilaktyki szkolnej. monitoruje pracę wychowawców klas w zakresie profilaktyki, diagnozuje oczekiwania uczniów i rodziców w zakresie profilaktyki, współpracuje z podmiotami szkoły oraz instytucjami wspomagającymi działania z zakresu profilaktyki, inicjuje oraz organizuje przedsięwzięcia określone w Szkolnym programie profilaktyki. Rada Rodziców: Rodzice: opiniuje Szkolny program profilaktyki, analizuje i diagnozuje opinie rodziców na temat profilaktyki, współpracuje z Radą Pedagogiczną, dyrektorem, Samorządem Uczniowskim. przedstawiają Radzie Rodziców opinie na temat profilaktyki, korzystają z pomocy i wsparcia ze strony Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej i szkolnej służby zdrowia w zakresie profilaktyki. wnioskują do odpowiednich organów i instytucji w sprawach kształcenia specjalnego, nauczania indywidualnego, zajęć rewalidacyjno- wychowawczych. Przewidywane efekty planowanych działań profilaktycznych W wyniku zastosowania szkolnego programu profilaktyki: Uczniowie: zmniejszy się wskaźnik występowania agresji fizycznej i słownej (wulgaryzmy), nauczą się konstruktywnie rozwiązywać sytuacje konfliktowe, rozpoznawać swoje emocje oraz kontrolować je, czują się odpowiedzialni za własne zdrowie i dokonują właściwych wyborów związanych ze zdrowym stylem życia, będą dostrzegali swoje mocne strony, posiądą wiedzę na temat zagrożeń, niebezpiecznych osób, kontaktów i miejsc,

8 Rodzice: posiądą wiedzę na temat bezpiecznego i mądrego korzystania z zasobów internetu, chętnie i aktywnie uczestniczą w promocji zdrowego stylu życia, rozwiną swoje pasje i zainteresowania. usystematyzują swoją wiedzę na temat mechanizmów agresji i przemocy, zwiększy się świadomość zagrożeń występujących w związku z niekontrolowanym dostępem dziecka do zasobów internetu, poznają metody postępowania wobec dziecka dorastającego, posiądą wiedzę na temat profilaktyki uzależnień, korzystają ze wsparcia instytucji specjalistycznych. Nauczyciele/wychowawcy: podwyższą swoje kompetencje wychowawcze i profilaktyczne, wychowawca opracuje na podstawie SPP plan działań profilaktycznych dla swojej klasy, w którym uwzględni zadania, sposoby realizacji, formy i metody pracy. Ewaluacja Szkolnego Programu Profilaktyki Ewaluacja SPP ma odpowiedzieć na pytanie Czy w efekcie podejmowanych w naszej szkole działań profilaktycznych uległy osłabieniu czynniki wpływające na występowanie zachowań ryzykownych oraz czy nastąpiło wzmocnienie czynników chroniących przed tymi zachowaniami?. Natomiast wyniki ewaluacji będą służyć do oceny rezultatów i efektywności prowadzonych działań. Pozwolą także systematycznie i na bieżąco ulepszać i sterować Szkolny Program Profilaktyki uwzględniając aktualne potrzeby uczniów szkoły. Szkolny program profilaktyczny będzie poddany ewaluacji na zakończenie roku szkolnego 2013/2014, poprzez: diagnozę wybranych obszarów Podstawową formą ewaluacji będą: ankiety skierowane do uczniów, nauczycieli, rodziców, obserwacja, analiza dokumentacji wychowawców klasowych, wywiad, rozmowa, hospitacje prowadzone przez dyrektora szkoły. Wnioski z ewaluacji będą przedstawione przez zespół ds. ewaluacji SPP w składzie: Anna Charlińska- Błaszczak, Katarzynę Rejman, Radzie Pedagogicznej, a planowane zmiany zatwierdzone uchwałą, po wcześniejszym zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną i Samorząd Uczniowski. Pozytywnie zaopiniowany i zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną w dniu... Pozytywnie zaopiniowany przez Radę Rodziców w dniu...

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W IWLI PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOŁA PODSTAWOWA W IWLI PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA W IWLI PROGRAM PROFILAKTYKI WIZJA PROGRAMU PROFILAKTYKI Nasz uczeń jest wartościowym członkiem społeczności szkolnej. Zna i przestrzega normy wyznaczające reguły życia społecznego. Potrafi

Bardziej szczegółowo

2012-2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRASZYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI

2012-2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRASZYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI 2012-2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRASZYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI SPIS TREŚCI: 1. Podstawy prawne 2. Założenia programu 3. Cele programu 4. Strategie profilaktyczne 5. Zasięg oddziaływań profilaktycznych 6. Część

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE G I M N A Z J U M N R 1 1 W K O S Z A L I N I E STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE ==================================================================== K O S Z A L I N 2 0 1 0 1 SPIS TREŚCI Rozdział I

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI $#guid{8f054192-2490-4e C7-A223-5 CD2 FE765 8C4}# $ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rudzie Śląskiej Profilaktyka w szkole wprowadzenie Opracowany program promocji zdrowia

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie załącznik nr 5 PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie I NADRZĘDNY CEL WYCHOWANIA: Wychowanie ucznia świadomego dokonywanych wyborów i gotowego samodzielnie kształtować swoje Ŝycie jako szczęśliwe,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską

Bardziej szczegółowo

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Dział I... 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 6 Rozdział 1... 6 Przepisy definiujące... 6 1... 6 Rozdział 2... 6 Podstawowe informacje o

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE Par.1. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce jest szkołą publiczną i funkcjonuje zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

- 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być

- 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być - 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być ROZDZIAŁ I. CELE GIMNAZJUM Gimnazjum realizuje cele i zadania wychowawcze określone w ustawie o systemie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

PROBLEMÓW MŁODZIEŻY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 W TARNOWIE

PROBLEMÓW MŁODZIEŻY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 W TARNOWIE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PROBLEMÓW MŁODZIEŻY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 W TARNOWIE W obliczu istniejących zagrożeń, niezbędne jest zaoferowanie młodzieży pomocy oraz podejmowanie działań

Bardziej szczegółowo

Wstęp 24 lutego 2012 r 27 sierpnia 2012 r 21 czerwca 2012 r.

Wstęp  24 lutego 2012 r 27 sierpnia 2012 r 21 czerwca 2012 r. 1. Wstęp Program Zostać przedsiębiorczym przeznaczony jest dla III etapu edukacyjnego. Jego celem jest przygotowanie uczniów gimnazjum do realizacji edukacyjnego projektu uczniowskiego, wprowadzonego Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

Konwencja Praw Dziecka

Konwencja Praw Dziecka Konwencja Praw Dziecka Konwencja Praw Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 20 listopada 1989r., została ratyfikowana przez Polskę 30 kwietnia 1991 r. Dokument ten w oryginale

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 42 W RZESZOWIE

PROGRAM PROFILAKTYKI PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 42 W RZESZOWIE PROGRAM PROFILAKTYKI PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 42 W RZESZOWIE Autor: Ewa Miśta Realizacja: od września do czerwca każdego roku szkolnego Przyjęty do realizacji przez Radę Pedagogiczną w terminie pieczęć

Bardziej szczegółowo

Oddział przedszkolny pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach

Oddział przedszkolny pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach Oddział przedszkolny pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 do Statutu WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U.z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2013 r.

Warszawa, wrzesień 2013 r. Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich Warszawa, wrzesień 2013 r. 1. Wstęp 3 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020

Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020 Załącznik do Uchwały Nr IV/5/2/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 14 lutego 2011 r. REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym

Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym 1. Idea i adresaci programu nauczania Zostać przedsiębiorczym Program nauczania Zostać przedsiębiorczym jest innowacyjnym produktem wypracowanym

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO-EDUKACYJNYCH DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

RAMOWY PROGRAM ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO-EDUKACYJNYCH DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE RAMOWY PROGRAM ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO-EDUKACYJNYCH DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE Obowiązek realizacji programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie określony

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A O WYNIKACH MONITOROWANIA WDRAśANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2009/2010

I N F O R M A C J A O WYNIKACH MONITOROWANIA WDRAśANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 Departament Programów Nauczania i Podręczników I N F O R M A C J A O WYNIKACH MONITOROWANIA WDRAśANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W ROKU SZKOLNYM 29/21 WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo