S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH"

Transkrypt

1 S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

2 Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje... 8 Dyrektor szkoły... 8 Wicedyrektor szkoły Rada Pedagogiczna Rada Rodziców Samorząd Uczniowski Zasady współdziałania organów szkoły i sposoby rozwiązywania sporów i konfliktów ROZDZIAŁ IV Organizacja pracy szkoły Zasady rekrutacji uczniów do szkoły Struktura organizacyjna szkoły Szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników Stołówka szkolna Biblioteka szkolna Świetlica szkolna Szatnia ROZDZIAŁ V Pracownicy szkoły Nauczyciele Wychowawca Pedagog szkolny Kierownik świetlicy Wychowawca świetlicy Nauczyciel Bibliotekarz Pracownicy niepedagogiczni ROZDZIAŁ VI Uczniowie szkoły Prawa ucznia Obowiązki ucznia Nagrody Kary - tryb odwołania Uczeń zdolny Formy opieki i pomocy Bezpieczeństwo uczniów Obowiązek szkolny

3 Zasady i tryb wystąpienia z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły Zajęcia dodatkowe dla uczniów ROZDZIAŁ VII Zasady współpracy z poradniami psychologiczno - pedagogicznymi oraz innymi instytucjami wspierającymi szkołe, w procesie dydaktyczno - wychowawczym ROZDZIAŁ VIII Organizacja i formy współpracy szkoły z rodzicami ROZDZIAŁ IX Działalność innowacyjna i eksperymentalna ROZDZIAŁ X Organizacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej ROZDZIAŁ XI Wewnątrzszkolny system oceniania Zasady ogólne Tryb oceniania i skala ocen Klasyfikowanie Egzaminy klasyfikacyjne Egzaminy poprawkowe Egzamin zewnętrzny Sposoby korygowania niepowodzeń szkolnych uczniów Zachowanie - kryteria Promocja ROZDZIAŁ XII Postanowienia końcowe

4 Podstawy prawne statutu: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz ze zmianami), 2. Ustawa z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U Nr 56, poz. 458 i Nr 219, poz. 1705, z 2011 r. Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 176 oraz z 2013 r. poz. 1265), 3. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2014 r. poz. 7) 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 ze zmianami), 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 1992 r. Nr 36, poz. 155 ze zmianami), 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232 ) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 432 ze zmianami), 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 ze zmianami), 8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 532), 9. Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 ze zmianami), 10. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie zasad techniki prawodawczej (Dz. U. Nr 100, poz. 908), 11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r Nr 4, poz.17 ze zmianami), 12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół (Dz. U. z 2001 Nr 61, poz. 624 ze zmianami), 13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2001 r. nr 135 poz.1516). 4

5 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Nazwa szkoły: Miejska Szkoła Podstawowa nr Ustalona nazwa używana jest przez szkołę w brzmieniu: Miejska Szkoła Podstawowa nr 11 w Piekarach Śląskich. 3. Siedziba: budynek przy ul. Śląskiej 8, Piekary Śląskie. 4. Organ prowadzący szkołę: Gmina Piekary Śląskie. 5. Organ prowadzący nadzór pedagogiczny: Śląski Kurator Oświaty w Katowicach. 6. Na pieczęci urzędowej (okrągłej) używana jest nazwa: Miejska Szkoła Podstawowa nr 11 w Piekarach Śląskich Na pieczęciach podłużnych używana jest nazwa: Miejska Szkoła Podstawowa nr Piekary Śląskie ul. Śląska 8 tel./fax Miejska Szkoła Podstawowa nr 11 zwana dalej,,szkołą jest publiczną, sześcioletnią szkołą podstawową, w której w ostatnim roku nauki przeprowadza się sprawdzian. 8. Prawną podstawą działalności szkoły jest akt nadania, który określa zasięg (obwód terytorialny) i stopień organizacyjny szkoły. 9. Do obwodu szkoły należą następujące ulice: Szmaragdowa, Bursztynowa, Ks. Popiełuszki, Didura, Zygmunta Starego, Kazimierza Wielkiego, Ks. Damrota, Moniuszki, Konstytucji 3 Maja, Ks. Skargi, Boczna, Krótka, Hajdy, Sokołów, Papieża Jana Pawła II-numery parzyste do 44, Bytomska od numeru 208 do 254, Kruszcowa, Ludygi, Gen. Szeptyckiego, Heneczka, Alojzjanów, Śląska, Ks. Roczkowskiego, Gen. Bema, Królowej Jadwigi, Łączna, Ks. Nerlicha, Kopernika, Ofiar Katynia, Węglowa, Gen. Ziętka numery oraz 23, 25, 27, 29. Ilekroć w dalszych przepisach bez bliższego określenia mowa jest o: 1) szkole podstawowej - rozumie się przez to Miejską Szkołę Podstawową nr 11 w Piekarach Śląskich, 2) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, 3) Karcie Nauczyciela rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, 4) Nauczycielu - rozumie się przez to także wychowawcę i innego pracownika pedagogicznego zespołu, 5) rodzicach - rozumie się przez to rodziców i prawnych opiekunów uczniów zespołu. 5

6 ROZDZIAŁ II CELE I ZADANIA SZKOŁY 2 1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dziennik Ustaw Nr 256, poz z 2004 r. z późniejszymi zmianami) oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie. 2. Szkoła zapewnia uczniom: 1) W zakresie nauczania: a) bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania szkoły, b) naukę poprawnego i swobodnego komunikowania się - korzystania z różnych źródeł informacji, selekcję i gromadzenie informacji, c) poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia, d) dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania przekazywanych treści, e) rozwijanie zdolności, dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności (przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, czasowych, przestrzennych itp.), f) rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego, g) traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą w sobie w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie, h) poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego, i) poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej, j) przyswojenie podstawowego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i praktyki, dotyczących przede wszystkim tematów i zjawisk bliskich doświadczeniom uczniów. 2) W zakresie umiejętności: a) przyjmowanie coraz większej odpowiedzialności za własną naukę, b) skuteczne porozumiewanie się w różnych sytuacjach, prezentację własnego punktu widzenia i brania pod uwagę poglądów innych ludzi, poprawne posługiwanie się językiem ojczystym, c) efektywne współdziałanie w zespole i pracę w grupie, budowanie więzi międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, skuteczne działanie na gruncie zachowania obowiązujących norm, d) rozwiązywanie problemów w twórczy sposób, e) poszukiwanie, porządkowanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł oraz efektywne posługiwanie się technologią informacyjną, f) odnoszenie do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenie potrzebnych doświadczeń i nawyków, g) rozwój sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań, h) przyswajanie sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów społecznych, i) zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów. 3) W zakresie pracy wychowawczej zmierza do tego, aby uczniowie w szczególności: 6

7 a) znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralny, i duchowym), b) rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie, c) mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów szkolnych, jak i całej edukacji na danym etapie, d) stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym, godząc umiejętnie dążenia do dobra własnego z dobrem innych, odpowiedzialność za siebie i odpowiedzialność za innych, wolność własną z wolnością innych, e) poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia wielkich celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie, f) uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygotowali się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie, w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych, g) przygotowywali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się, h) kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętność słuchania innych i rozumienia ich poglądów; umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli i uczniów, i) kształtowali postawy warunkujące sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie. 4) Szkoła kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w Szkolnym Programie Wychowawczym oraz w Szkolnym Programie Profilaktyki i Promocji Zdrowia: a) kształtuje humanistyczną i patriotyczną postawę uczniów, poszanowanie postępowych tradycji, trwałych wartości kultury narodowej i powszechnej, konstytucji, zasad ustrojowych, norm współżycia oraz postawę poszanowania dla innych kultur i tradycji, b) przygotowuje uczniów do prawidłowego kształtowania stosunków międzyludzkich i sterowania nimi zgodnie z potrzebami społecznymi, a w związku z tym do świadomego, aktywnego i odpowiedzialnego spełniania zadań w życiu rodzinnym, społecznym, gospodarczym, kulturalnym i obronnym kraju, c) kształtuje wrażliwość społeczną, emocjonalną i estetyczną uczniów ich sprawność fizyczną, a także nawyki dbania o własny rozwój fizyczny, zdrowie, higienę psychiczną, racjonalny wypoczynek i organizację czasu wolnego, d) uczy uczestnictwa w życiu kulturalnym i intelektualnym szkoły oraz środowiska, rozwija samorządowe działania organizacji uczniowskich, e) podkreśla w pracy dydaktyczno- wychowawczej kulturę i tradycję regionu, f) sprawuje opiekę nad uczniem odpowiednio do jego potrzeb i możliwości, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, promocji i ochrony zdrowia. 5) Szkoła organizuje statutowe cele i zadania we współpracy z rodzicami, organizacjami i instytucjami, tworząc optymalne warunki osiągania wysokich efektów w swojej działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. 7

8 3 1. Realizacja zadań wynikających z ustawy, a także z wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych następuje poprzez: 1) realizowanie programów przedmiotowych w oparciu o podstawy programowe w taki sposób, aby ich treści były w zasięgu realnych możliwości większości uczniów, 2) integrację wiedzy nauczanej przez: a) edukację wczesnoszkolną w klasach I III, b) edukację między przedmiotową: prozdrowotną, ekologiczną, regionalną, czytelniczą i medialną, 3) stosowanie jednolitych zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów według Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, umożliwianie rozwijania zainteresowań uczniów poprzez ich udział w: kołach przedmiotowych, zajęciach nadobowiązkowych, zajęciach pozalekcyjnych oraz różnego rodzaju konkursach, 4) umożliwianie uczniom podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej według aktualnych przepisów, 5) organizowanie nauki religii zgodnie z odrębnymi przepisami, 6) udzielanie uczniom pomocy psychologicznej, pedagogicznej, socjalnej i materialnej według odrębnych przepisów, 7) realizowanie treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny w ramach Wychowania do życia w rodzinie, według odrębnych przepisów. ROZDZIAŁ III ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE 4 1. Organami szkoły są : 1) Dyrektor Szkoły, 2) Rada Pedagogiczna, 3) Rada Rodziców, 4) Samorząd Uczniowski, 2. Wymienione wyżej organy szkoły działają na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty, a także przepisów wykonawczych i regulaminów jednostkowych. 5 DYREKTOR SZKOŁY 1. Dyrektor Szkoły wyłoniony jest w drodze konkursu przeprowadzonego przez organ prowadzący szkołę. 2. Dyrektor Szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. 3. Kompetencje Dyrektora Szkoły: 1) zapewnia bezpieczeństwo uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, 2) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz, 8

9 3) sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do zatrudnionych nauczycieli, 4) przewodniczy Radzie Pedagogicznej, 5) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, 6) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, jeżeli są zgodne z prawem oświatowym, niezgodne zaś wstrzymuje i powiadamia o tym fakcie organ prowadzący, 7) opracowuje arkusz organizacyjny szkoły, 8) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, 9) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych, 10) odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu przeprowadzanego w szkole, 11) stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły, 12) zatrudnia i zwalnia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych zgodnie z odrębnymi przepisami, 13) przyznaje nagrody i wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom szkoły, 14) występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły, 15) dokonuje oceny pracy oraz oceny dorobku zawodowego nauczycieli, 16) realizuje pozostałe zadania wynikające z Ustawy o Systemie Oświaty oraz z ustawy Karta Nauczyciela, 17) kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego, 18) współpracuje z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim, 19) rozstrzyga sprawy sporne i konfliktowe pomiędzy organami szkoły, 20) przestrzega postanowień statutu w sprawie rodzaju nagród i kar stosowanych wobec uczniów, 21) podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków określonych odrębnymi przepisami, 22) prowadzi dokumentacje pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami, 23) występuje do Kuratora Oświaty na wniosek Rady Pedagogicznej o przeniesienie ucznia do innej szkoły, 24) wykonuje prace związane z ubieganiem się nauczycieli o kolejne stopnie awansu zawodowego, 25) przestrzega przepisów BHP, 26) przedstawia do 31 sierpnia każdego roku szkolnego wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego, 27) udziela na wniosek rodziców, po spełnieniu ustawowych wymogów, zezwoleń na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą lub w formie indywidualnego nauczania, 28) odracza obowiązek nauki. 4. Zadania Dyrektora Szkoły w zakresie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole: 1) organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej. 9

10 6 WICEDYREKTOR SZKOŁY 1. W szkole utworzone jest stanowisko Wicedyrektora. Powołania i odwołania Wicedyrektora dokonuje Dyrektor Szkoły, po uzyskaniu opinii Rady Pedagogicznej i organu prowadzącego. 2. Wicedyrektor Szkoły przyjmuje na siebie część zadań Dyrektora Szkoły, a w szczególności: 1) przygotowuje: a) tygodniowy rozkład zajęć szkolnych, b) przydział czynności dla nauczycieli klas I - VI, c) dyżury nauczycielskie, 2) opracowuje informacje o stanie pracy szkoły w zakresie mu przydzielonym, 3) organizuje i koordynuje bieżący tok działalności pedagogicznej, w tym układa plan zastępstw za nieobecnych nauczycieli, 4) prowadzi czynności związane z nadzorem pedagogicznym oraz doskonaleniem zawodowym nauczycieli, zapewniając pomoc w realizacji ich zadań, 5) kontroluje prawidłowość realizacji planów pracy nauczycieli oraz nadzoruje pełnienie przez nauczycieli dyżurów w czasie przerw międzylekcyjnych, 6) nadzoruje spełnianie obowiązku szkolnego przez uczniów zamieszkałych w obwodzie szkolnym, 7) dba o prawidłowe funkcjonowanie świetlicy szkolnej, 8) dokonuje zestawienia absencji nauczycieli, 9) zastępuje dyrektora podczas jego nieobecności przejmując jego kompetencje, 10) wykonuje inne zadania zlecone przez Dyrektora Szkoły, 11) kształtuje twórczą atmosferę pracy w szkole, właściwe warunki pracy i stosunki pracownicze. 3. Wicedyrektor Szkoły uprawniony jest do: 1) wnioskowania do dyrektora w sprawie wyróżnień lub kar porządkowych, 2) formułowania projektów oceny pracy nauczycieli, 3) używania pieczątki osobowej i podpisywania pism, których treść jest zgodna z zakresem jego zadań i kompetencji. 7 RADA PEDAGOGICZNA 1. Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym szkoły w zakresie realizacji zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: Dyrektor Szkoły i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole 3. W zebraniach rady mogą także brać udział, z głosem doradczym, osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej. 4. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły, który przygotowuje i prowadzi zebrania rady oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania, zgodnie z regulaminem rady. 5. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb. Przebieg 10

11 i treść tych zebrań jest protokołowana. Udział nauczycieli w posiedzeniach rady jest obowiązkowy. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy Dyrektora Szkoły, organu prowadzącego szkołę lub co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej. 6. Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nie ujawniania spraw, które mogłyby naruszyć dobro osobiste uczniów, ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły. 7. Uchwały Rady Pedagogicznej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków plus jeden głos. 8. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy: 1) Zatwierdzanie Szkolnego Programu Wychowawczego i Szkolnego Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia, planów pracy szkoły oraz regulaminów szkolnych o charakterze wewnętrznym, po wcześniejszym zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, 2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji oraz w sprawie warunkowej promocji uczniów, 3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole, 4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli, 5) delegowanie przedstawiciela Rady Pedagogicznej do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora, 6) opiniowanie organizacji pracy szkoły, w tym tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, 7) opiniowanie projektu planu finansowego szkoły, 8) opiniowanie wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień, 9) opiniowanie propozycji Dyrektora Szkoły w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno- wychowawczych i opiekuńczych, 10) przygotowanie i uchwalenie projektu statutu szkoły lub jego zmian. 11) Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole. 8 RADA RODZICÓW 1. Rada Rodziców jest organem społecznym szkoły reprezentującym ogół rodziców uczniów. 2. Rada Rodziców opracowuje regulamin rady, który jest zatwierdzony przez zebranie ogólne. Określa on szczegółowe zasady i tryb działania rady rodziców, między innymi ustala: 1) kadencję, tryb powoływania i odwoływania Rady Rodziców, 2) organy rady, sposób ich wyłaniania i zakres kompetencji, 3) tryb podejmowania uchwał, 4) zasady ewidencjonowania i wydatkowania funduszy. 3. W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. 4. Kompetencje Rady Rodziców: 1) występowanie do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły, 11

12 2) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego szkoły (obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli) oraz programu profilaktyki i promocji zdrowia (dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców), 3) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły, 4) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły. 5) Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczego szkoły lub programu profilaktyki, program ten ustala Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny, program ustalony przez Dyrektora Szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. 6) W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin Rady Rodziców. 9 SAMORZĄD UCZNIOWSKI 1. W szkole działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej,,samorządem. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie danej szkoły. 2. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnymi powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 3. Regulamin samorządu uczniowskiego nie może być sprzeczny ze statutem. 4. Samorząd uczniowski wybiera nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego. 5. Samorząd Uczniowski może przedstawić pozostałym organom szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów takich jak: 1) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami, 2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, 3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań, 4) prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej, 5) prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły, 6) prawo do nietykalności osobistej 6. W sprawach spornych następujący tok postępowania: 1) uczeń zgłasza swoje zastrzeżenia do przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego za pośrednictwem przewodniczącego klasy, 12

13 2) przewodniczący Samorządu Uczniowskiego w uzgodnieniu z nauczycielem - opiekunem przedstawia sprawę nauczycielowi lub wychowawcy, który wraz z przedstawicielem samorządu rozstrzyga sporne kwestie, 3) sprawy nie rozstrzygnięte kierowane są do dyrektora, którego decyzje są ostateczne W szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. 2. Podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację wymaga uzyskania zgody Dyrektora Szkoły. 11 ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA ORGANÓW SZKOŁY I SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW I KONFLIKTÓW 1. Organy szkoły współpracują ze sobą, poszukują rozwiązań trudnych sytuacji, podejmując decyzje w ramach swoich kompetencji. 2. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest Dyrektor Szkoły, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji. 3. Wszystkie sprawy między organami szkoły rozstrzyga Dyrektor Szkoły, uwzględniając zakresy kompetencji tych organów. 4. Dyrektor Szkoły współpracuje bezpośrednio z przewodniczącymi organów szkoły, którzy działają niezależnie. 5. Wszystkie wnioski, uwagi, opinie formułowane przez organy szkoły, w ramach ich kompetencji i kierowane pod adresem Dyrektora Szkoły, instytucji, wymagają formy pisemnej. 6. Przedstawiciele organów szkoły mogą być zapraszani do wzięcia udziału w zebraniach innych organów szkoły, jeżeli regulaminy tych organów dopuszczają taką możliwość. 7. Sytuacje konfliktowe między nauczycielami, rodzicami i uczniami na terenie szkoły ostatecznie rozstrzyga Dyrektor Szkoły z możliwością odwołania się do instancji wyższej. 8. Sytuacje konfliktowe między uczniami w klasie, uczniami różnych klas rozwiązywane są w pierwszej kolejności przez zainteresowanych, z udziałem wychowawcy klasy lub innego nauczyciela. Jeżeli konflikt nie zostanie rozwiązany sprawa zostaje skierowana do samorządu klasowego, pedagoga szkolnego, samorządu uczniowskiego, rodziców zainteresowanych stron, zespołu wychowawczego. Ostateczną decyzję na terenie szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły. 9. Sytuacje konfliktowe między uczniami, a nauczycielami rozwiązywane są z udziałem wychowawcy klasy i rodziców uczniów. Następnie można zwrócić się z prośbą o pomoc do samorządu klasowego i pedagoga. Ostateczną decyzję na terenie szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły. 10. Sytuacje konfliktowe pomiędzy nauczycielem, a rodzicem są rozwiązywane z udziałem wychowawcy klasy, następnie przedstawiciela rady rodziców, przedstawiciela Rady Pedagogicznej. Ostateczną decyzję na terenie szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły. 13

14 11. Sytuacje konfliktowe pomiędzy nauczycielami są rozwiązywane z udziałem: przedstawiciela związków zawodowych, bądź przedstawiciela rady pedagogicznej, Dyrektora Szkoły. 12. Sytuacje konfliktowe pomiędzy nauczycielem, a pracownikiem szkoły (nie nauczycielem) są rozwiązywane z udziałem: przedstawiciela Związków zawodowych, Dyrektora Szkoły. 13. Sytuacje konfliktowe między pracownikiem szkoły, a uczniem są rozwiązywane z udziałem: wychowawcy klasy, zainteresowanych rodziców, Dyrektora Szkoły lub jego zastępcy i pedagoga. 14. Sytuacje konfliktowe między pracownikami niepedagogicznymi rozwiązywane są z udziałem przedstawiciela związków zawodowych i Dyrektora Szkoły. 15. Sytuacje konfliktowe między nauczycielem i Dyrektorem Szkoły rozwiązywane są z udziałem przedstawiciela związków zawodowych i przedstawicieli Rady Pedagogicznej. 16. Sytuacje konfliktowe między dyrektorem, a pracownikiem niepedagogicznym rozwiązywane są z udziałem przedstawiciela związków zawodowych, przedstawiciela pracowników administracji obsługi. 17. W terminie 14 dni osoba składająca zażalenie ma prawo oczekiwać wyczerpującej odpowiedzi. 18. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości związanych z rozwiązaniem sporu lub konfliktu jeśli konflikt nie zostanie załatwiony satysfakcjonująco dla stron, strony niezadowolone mogą odwołać się za pośrednictwem Dyrektora Szkoły do organu nadzorującego lub prowadzącego szkołę. ROZDZIAŁ IV ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY 12 ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO SZKOŁY 1. Zasady określają tryb przyjmowania dzieci do publicznej szkoły podstawowej, kryteria stosowane w postępowaniu rekrutacyjnym, sposób przeliczania punktów, terminy postępowania rekrutacyjnego, wymagane dokumenty oraz terminy składania dokumentów. 2. Zasady stosują się także do dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, które ubiegają się o przyjęcie do publicznej szkoły ogólnodostępnej. 3. Zasad nie stosuje się do dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność, które ubiegają się o przyjęcie do szkoły integracyjnej lub oddziału integracyjnego w szkole ogólnodostępnej. 1) Dzieciom, o których mowa w ust. 3 odpowiednią formę kształcenia, zgodną z orzeczeniem, na wniosek rodziców, zapewnia gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania tych dzieci. 4. Ilekroć w niniejszym zasadach mowa jest o rodzicach - należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem. 5. Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu, na podstawie zgłoszenia rodziców. 1) Formularze zgłoszenia dostępne są w siedzibie i na stronie internetowej szkoły. 14

15 6. Kandydaci zamieszkali poza obwodem naszej szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami. 7. Kryteria 1) W postępowaniu rekrutacyjnym, o którym mowa w ust. 6, brane są pod uwagę kryteria zawarte w niniejszym statucie, mianowicie: a) rodzeństwo kandydata uczęszcza do tej szkoły, b) lokalizacja szkoły korzystna ze względu na miejsce pracy rodziców (rodzica) kandydata. 2) Za spełnienie kryteriów określonych w pkt. 1 a i b przyznaje się po 2 punkty za każde kryterium. 3) Dokumentem potwierdzającym spełnianie kryterium, o którym mowa w pkt. 1 b jest zaświadczenie o miejscu zatrudnienia rodzica (rodziców) kandydata. 8. Wniosek 1) Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata. 2) Wniosek o przyjęcie do publicznej szkoły podstawowej składa się do dyrektora wybranej szkoły. 3) Wniosek można złożyć do nie więcej niż trzech wybranych publicznych szkół podstawowych. 4) Formularze wniosku są dostępne w siedzibie i na stronie internetowej szkoły. 9. Komisja rekrutacyjna 1) Postępowanie rekrutacyjne do publicznej szkoły podstawowej przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. 2) Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności: a) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, b) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, c) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego. 3) Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do danej publicznej szkoły podstawowej, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata kryteriów, o których mowa w ust. 7 4) Listy, o których mowa w pkt. 2 a i b, podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły. 10. Uzasadnienie 1) W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do publicznej szkoły podstawowej. 2) Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica kandydata z wnioskiem, o którym mowa w pkt. 1. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy 15

16 przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia, oraz liczbę punktów uzyskaną przez kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym. 11. Odwołanie, skarga 1) Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora publicznej szkoły podstawowej odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia, o którym mowa w ust ) Dyrektor Szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego. 12. Terminy 1) Wszystkie terminy postępowania rekrutacyjnego znajdują się na oficjalnej stronie internetowej szkoły, które zamieszczone będą do końca lutego danego roku. 13. Postępowanie uzupełniające 1) Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające. 2) Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne. 14. Do klasy programowo wyższej przyjmuje się ucznia na podstawie: 1) świadectwa ukończenia klasy niższej w szkole publicznej lub szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej tego samego typu oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł, 2) pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzanych na zasadach określonych w przepisach dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w przypadku: a) przyjmowania do szkoły podstawowej ucznia, który spełnia obowiązek szkolny poza szkołą, b) ubiegania się o przyjęcie do klasy bezpośrednio wyższej, niż to wynika z ostatniego świadectwa szkolnego ucznia zmieniającego typ szkoły, c) przechodzenia ucznia ze szkoły niepublicznej nie posiadającej uprawnień szkoły publicznej, d) świadectwa/zaświadczenia/wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, po ustaleniu odpowiedniej klasy na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia. 15. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ujętych w szkolnym planie nauczania dla klasy programowo niższej od klasy, do której uczeń przechodzi, z wyjątkiem zajęć edukacyjnych z techniki, plastyki, muzyki, wychowania fizycznego. 16. Różnice programowe z zajęć edukacyjnych realizowanych w klasie, do której uczeń przechodzi, są uzupełniane na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących te zajęcia. 17. Jeżeli w klasie, do której uczeń przechodzi, naucza się języka obcego innego niż ten, którego uczył się uczeń w poprzedniej szkole, a rozkład zajęć uniemożliwia mu uczęszczanie na zajęcia innego oddziału/grupy/ w tej samej klasie, uczeń może: 1) uczyć się języka obowiązującego w danym oddziale, wyrównując we własnym zakresie braki programowe do końca roku szkolnego, 16

17 2) kontynuować we własnym zakresie naukę języka obcego, którego uczył się w poprzedniej szkole, 3) uczęszczać do klasy z danym językiem w innej szkole. 18. Dla ucznia, który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego jako przedmiotu obowiązkowego, przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny. Egzamin ten przeprowadza nauczyciel danego języka obcego z tej samej lub innej szkoły wyznaczony przez Dyrektora Szkoły, a w przypadku gdy dyrektor nie może zapewnić danego języka obcego - przez dyrektora innej szkoły. 19. O przyjęciu ucznia do publicznej szkoły podstawowej w trakcie roku szkolnego, w tym do klasy pierwszej, decyduje dyrektor, z wyjątkiem przypadków przyjęcia uczniów zamieszkałych w obwodzie danej szkoły, którzy są przyjmowani z urzędu. 13 STRUKTURA ORGANIZACYJNA SZKOŁY 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły. Arkusz organizacyjny jest opracowywany przez Dyrektora Szkoły z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku. 2. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć edukacyjnych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego. 3. Organizację stałych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa i zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną, na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad higieny pracy umysłowej. 4. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w systemie zintegrowanym w klasach I - III i klasowo - lekcyjnym w klasach IV-VI. 5. Struktura organizacyjna szkoły obejmuje klasy I - VI. 6. Lekcje rozpoczynają się o godzinie 8.00, godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć. 7. Przerwy trwają 10 minut, po 3 i 6 lekcji jest tzw. duża przerwa śniadaniowa i obiadowa, która trwa 15 minut. 8. Podziału na grupy dokonuje się na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu w sprawie ramowych planów nauczania Oddział można dzielić na grupy w nauczaniu: 1) języków obcych 2) wychowania fizycznego 3) zajęciach komputerowych i informatyki oraz na zajęciach, dla których z treści programu wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń. 9. Liczbę uczniów w oddziale określa organ prowadzący szkołę. 10. Podział na grupy powinien być: 1) na zajęciach z języków obcych, informatyki, zajęć komputerowych w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów, 2) na nie więcej niż połowie godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów, 17

18 3) na obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego; zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyklasowej, liczącej nie więcej niż 26 uczniów, 11. Zajęcia z wychowania fizycznego w kl. IV-VI powinny być prowadzone w grupach liczących od 12 do 26 uczniów. 12. W pracowniach znajdują się regulaminy określające zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. 13. Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze, koła zainteresowań oraz inne zajęcia nadobowiązkowe prowadzone będą w miarę posiadanych środków finansowych, poza systemem klasowolekcyjnym w grupach klasowych i międzyklasowych. 14 SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA I SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW 1. Program nauczania dopuszcza do użytku w danej szkole Dyrektor Szkoły, na wniosek nauczyciela. 2. Nauczyciel ma prawo opracowania własnego programu nauczania. 3. Podręcznik spośród podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, a następnie przedstawia swoje propozycje Radzie Pedagogicznej. 4. Dyrektor Szkoły, do dnia 15 czerwca, podaje do publicznej wiadomości informacje o szkolnym zestawie podręczników, które mają obowiązywać od początku następnego roku szkolnego. 5. Szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników obowiązuje przez 3 lata szkolne. W tym czasie zmiany w zestawie mogą być Rady Rodziców, wyłącznie z początkiem roku szkolnego. 6. Dyrektor Szkoły podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły. Organem odpowiedzialnym za obrót na terenie szkoły używanymi podręcznikami jest Rada Rodziców 7. Rada Rodziców organizuje zbiórkę używanych podręczników na początku czerwca danego roku szkolnego. Po zebraniu podręczników organizuje kiermasz na terenie szkoły, który polega na sprzedaży używanych książek wg cen ustalonych przez właściciela i doliczeniu 50 groszy prowizji. Prowizja jest przeznaczona na zakup lektur i podręczników dla biblioteki szkolnej. Zakupione podręczniki są wypożyczane uczniom z rodzin o trudnej sytuacji materialnej. Po zakończeniu kiermaszu uczniowie otrzymują, za potwierdzeniem odbioru, pieniądze za sprzedane podręczniki, a niesprzedane podręczniki są zwracane właścicielom. 15 STOŁÓWKA SZKOLNA 1. W celu realizacji zadań opiekuńczych i wspomagania właściwego rozwoju uczniów szkoła zapewnia możliwość spożycia nieodpłatnego posiłku regeneracyjnego i odpłatnych obiadów uczniom w szkolnej stołówce. 2. Uczniowie korzystający z obiadów wnoszą opłaty w wysokości pokrywającej koszty surowców określone przez Dyrektora Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. 3. Uczniowie z rodzin niepełnych, wielodzietnych oraz dysfunkcyjnych mogą zostać częściowo lub całkowicie zwolnieni z opłat za obiady, które są wtedy refundowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, parafię, instytucje wspomagające i współpracujące ze szkołą lub prywatnych sponsorów. 18

19 16 BIBLIOTEKA SZKOLNA 1. W szkole działa biblioteka, która służy realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców. 2. Nadzór nad biblioteką szkolną pełni dyrektor, który: 1) zapewnia odpowiednie pomieszczenie na bibliotekę, właściwe wyposażenie i środki finansowe na jej działalność, 2) zatrudnia wykwalifikowaną kadrę zgodnie z obowiązującymi przepisami, 3) wydaje decyzję w sprawie przeprowadzenia skontrum zbiorów bibliotecznych, 4) zatwierdza regulamin biblioteki, 5) zapewnia warunki doskonalenia zawodowego nauczyciela bibliotekarza. 3. Nauczyciele współpracują z biblioteką szkolną w zakresie rozbudzania i rozwijania potrzeb i zainteresowań czytelniczych uczniów, współuczestniczą w edukacji samokształceniowej uczniów, współdziałają w zakresie egzekwowania postanowień regulaminu bibliotek. 4. Użytkownikami biblioteki szkolnej są: uczniowie, nauczyciele, rodzice, administracja szkolna. 5. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu. Czas udostępniania zbiorów określa regulamin biblioteki. 6. Lokal biblioteki szkolnej umożliwia: 1) gromadzenie i opracowanie zbiorów, 2) korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczania poza biblioteką, 3) prowadzenie zajęć przysposobienia czytelniczo - informacyjnego uczniów. 7. Formy współpracy biblioteki szkolnej z uczniami, nauczycielami i rodzicami oraz z innymi bibliotekami szkolnymi i instytucjami kulturalnymi: 1) spotkania bibliotekarzy w szkole w celu wymiany doświadczeń, 2) zapraszanie bibliotekarzy na niektóre imprezy kulturalne organizowane w szkole, 3) odwiedzanie bibliotek innych typów i poznawanie zbiorów oraz zasad ich udostępnienia, 4) udział rodziców w pasowaniu na czytelnika, 5) udostępnianie księgozbioru rodzicom w godzinach otwarcia biblioteki, 6) uczestnictwo uczniów w konkursach i imprezach organizowanych przez inne biblioteki, 7) informowanie biblioteki publicznej o kanonie lektur obowiązujących w szkole, 8) pomoc w egzekwowaniu zwrotu wypożyczonych książek w innych bibliotekach przez naszych uczniów, 9) wspomaganie nauczycieli w ich pracy dydaktycznej i wychowawczej według wspólnie ustalonych zasad w celu polepszenia u uczniów umiejętności pisania, czytania, uczenia się i rozwiązywania problemów. 8. Egzekwowanie zwrotu wypożyczonych pozycji czytelniczych: 1) ustne upomnienie przez nauczyciela bibliotekarza, 2) ustne upomnienie przez wychowawcę, 3) w przypadku zniszczenia lub zgubienia książki uczeń ma obowiązek jej odkupienia lub kupienia innej książki uznanej przez bibliotekarza za równowartościową. 19

20 17 ŚWIETLICA SZKOLNA 1. W szkole działa świetlica dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców. 2. Świetlica jest pozalekcyjną, nieodpłatną formą działalności wychowawczo-opiekuńczej szkoły. 3. Świetlica sprawuje również opiekę w czasie lekcji nad uczniami danej klasy podczas usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela, gdy nie jest możliwe organizowanie zastępstwa. 4. Świetlica jest czynna od godziny 8.00 do godziny (jeżeli zachodzi potrzeba na wniosek rodziców od godziny 7.00 do godziny 16.00) 5. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekroczyć 25 podopiecznych. Świetlica realizuje swoje zadania według: 1) rocznego planu pracy opracowanego w oparciu o program wychowawczy szkoły i program profilaktyki i promocji zdrowia, 2) tygodniowego rozkładu zajęć odnotowanego w dzienniku pracy świetlicy. 18 SZATNIA 1. Szkoła posiada szatnię, z zamykanymi boksami, w której są przechowywane rzeczy uczniów przebywających na zajęciach lekcyjnych. 2. Odpowiedzialność za pozostawione w szatni rzeczy, po zakończonych zajęciach lekcyjnych, ponoszą uczniowie. ROZDZIAŁ V PRACOWNICY SZKOŁY W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i obsługi, których obowiązkiem jest monitorowanie osób wchodzących do szkoły i przebywających na jej terenie. 2. Pracownicy niepedagogiczni mają prawo i obowiązek do reagowania na niewłaściwe zachowanie się uczniów na terenie szkoły. 3. Wszyscy pracownicy szkoły pracują zgodnie z obowiązującymi zasadami BHP i dbają o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów zgodnie z odrębnymi przepisami. 20 NAUCZYCIELE 1. Ilość zatrudnianych nauczycieli określa projekt organizacyjny szkoły. 2. Zasady zatrudniania nauczycieli określają odrębne przepisy. 20

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE G I M N A Z J U M N R 1 1 W K O S Z A L I N I E STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE ==================================================================== K O S Z A L I N 2 0 1 0 1 SPIS TREŚCI Rozdział I

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE Par.1. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce jest szkołą publiczną i funkcjonuje zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Dział I... 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 6 Rozdział 1... 6 Przepisy definiujące... 6 1... 6 Rozdział 2... 6 Podstawowe informacje o

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 11 kwietnia 2007 r. (Dz. U. z dnia 9 maja 2007 r., Nr 80, poz.542)

USTAWA. z dnia 11 kwietnia 2007 r. (Dz. U. z dnia 9 maja 2007 r., Nr 80, poz.542) USTAWA z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) (Dz. U. z dnia 9 maja 2007 r., Nr 80, poz.542) Art. 1. W ustawie z dnia 7 września 1991 r.

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Herbach Zasady oceniania określone w niniejszym dokumencie dotyczą uczniów klas VI Szkoły Podstawowej, Gimnazjum oraz Zasadniczej

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA 1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Alfreda Szklarskiego w Orzeszu - Zawiści ( tekst ujednolicony z dnia 01 września 2014 roku) Elementy Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania :

Bardziej szczegółowo

- 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być

- 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być - 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być ROZDZIAŁ I. CELE GIMNAZJUM Gimnazjum realizuje cele i zadania wychowawcze określone w ustawie o systemie

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO)

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO) Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO) Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 do Statutu WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U.z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W OZIMKU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ SŁUCHACZY SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH PODSTAWA PRAWNA Wewnątrzszkolny System Oceniania opracowany w oparciu

Bardziej szczegółowo

I. PODSTAWA PRAWNA II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA

I. PODSTAWA PRAWNA II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych,

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach

Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach Podstawę prawną stanowi rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2/04 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ. z dnia 24 lutego 2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 2/04 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ. z dnia 24 lutego 2004 r. ZARZĄDZENIE NR 2/04 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia i organizacji pracy penitencjarnej oraz zakresów czynności funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Podstawa programowa z komentarzami Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa Szanowni Państwo, Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Oddział przedszkolny pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach

Oddział przedszkolny pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach Oddział przedszkolny pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W MIASTKU

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W MIASTKU Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Miastku WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W MIASTKU Miastko 2011 1 WEWNĄTRZSZKOLNY

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska. Recenzent: Jolanta Kosakowska

Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska. Recenzent: Jolanta Kosakowska Autorzy: Zespół Wydziału Oświaty Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu Iwona Derda, Hanna Ratajczak, Magdalena Najdzion, Małgorzata Maciejewska Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska Recenzent:

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Podstawa programowa z komentarzami Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum 1 Szanowni Państwo, Niniejszy tom jest częścią ośmiotomowej publikacji poświęconej nowej podstawie programowej

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA 1. Cele wewnątrzszkolnego systemu oceniania. 1.1. Wewnątrzszkolne ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia służy klasyfikowaniu i promowaniu ucznia i polega na rozpoznawaniu

Bardziej szczegółowo

Nowa podstawa programowa i ramowe plany nauczania w szkołach. Marzec 2012 roku

Nowa podstawa programowa i ramowe plany nauczania w szkołach. Marzec 2012 roku Nowa podstawa programowa i ramowe plany nauczania w szkołach Marzec 2012 roku Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/93 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa dotyczy osób, których

Bardziej szczegółowo

Konwencja Praw Dziecka

Konwencja Praw Dziecka Konwencja Praw Dziecka Konwencja Praw Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 20 listopada 1989r., została ratyfikowana przez Polskę 30 kwietnia 1991 r. Dokument ten w oryginale

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo