Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku"

Transkrypt

1 Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku

2 Dział I... 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 6 Rozdział Przepisy definiujące Rozdział Podstawowe informacje o Gimnazjum Rozdział Cele i zadania Gimnazjum Rozdział Ocenianie wewnątrzszkolne Dział II ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ Rozdział Zagadnienia podstawowe

3 Rozdział Dyrektor Gimnazjum Rozdział Inne stanowiska kierownicze Rozdział Rada Pedagogiczna Rozdział Rada Rodziców Rozdział Samorząd Uczniowski Dział III ORGANIZACJA GIMNAZJUM Rozdział Planowanie działalności Gimnazjum Rozdział Podstawowe formy działalności edukacyjnej Rozdział Szczególne formy działalności edukacyjnej Rozdział Działalność innowacyjna, eksperymentalna, kursowa Rozdział

4 Biblioteka szkolna Rozdział Stołówka w Gimnazjum Dział IV NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY GIMNAZJUM Rozdział Zagadnienia podstawowe Rozdział Zakres zadań nauczycieli - przepisy ogólne Rozdział Zakres zadań wychowawcy Rozdział Zakres zadań pedagoga i psychologa szkolnego Rozdział Zakres zadań nauczycieli specjalistów w klasach integracyjnych Rozdział Zakres zadań innych pracowników Gimnazjum Dział V UCZNIOWIE Rozdział Zasady rekrutacji uczniów do Gimnazjum Rozdział Prawa i obowiązki ucznia Rozdział Nagrody i kary

5 Dział VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6 Dział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1 Przepisy definiujące 1 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 1) Gimnazjum - należy przez to rozumieć Gimnazjum nr 11 w Lublinie, 2) Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r., Nr 67, poz. 329 z późn. zm.), 3) Statucie - należy przez to rozumieć Statut Gimnazjum, 4) Dyrektorze, Wicedyrektorze, Radzie Pedagogicznej, organach Samorządu Uczniowskiego i Radzie Rodziców - należy przez to rozumieć organy działające w Gimnazjum, 5) uczniach i rodzicach - należy przez to rozumieć uczniów Gimnazjum oraz ich rodziców lub prawnych opiekunów, 6) wychowawcy - należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece wychowawczej powierzono jeden z oddziałów w Gimnazjum, 7) Organie Prowadzącym Gimnazjum - należy przez to rozumieć Gmina Lublin, 8) Organie sprawującym nadzór pedagogiczny nad Gimnazjum lub Kuratorze - należy przez to rozumieć działającego w imieniu Wojewody Lubelskiego Kuratora Oświaty w Lublinie, 9) poradni psychologiczno-pedagogicznej - należy przez to rozumieć także inną poradnię specjalistyczną lub inną instytucję świadczącą poradnictwo i specjalistyczną pomoc. 2. Organem wyższego stopnia (w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego) w stosunku do decyzji wydawanych przez Dyrektora w sprawach z zakresu obowiązku szkolnego, jest Kurator. Rozdział 2 Podstawowe informacje o Gimnazjum 1. Gimnazjum Nr 11 w Lublinie jest szkołą publiczną. 2. Siedziba Gimnazjum znajduje się w Lublinie, przy ul. Radości Ustalona nazwa Gimnazjum Nr 11 w Lublinie używana jest przez Gimnazjum w pełnym brzmieniu - Gimnazjum nr 11 w Lublinie im. porucznika marynarki Mariana Tadeusza Mokrskiego, Lublin, ul. Radości 13, tel./fax , NIP Na pieczęciach i stemplach może być używany czytelny skrót nazwy Gimnazjum nr 11 im. por. mar. Mariana Tadeusza Mokrskiego Lublin, ul. Radości 13, tel./fax , NIP Gimnazjum posiada hymn i sztandar oraz własne logo i ceremoniał. 2. Tekst hymnu, opis sztandaru i logo oraz zasady ceremoniału szkolnego określa załącznik nr 1 do Statutu. 1. Czas trwania cyklu kształcenia w Gimnazjum wynosi 3 lata

7 2. Gimnazjum może prowadzić oddziały sportowe, integracyjne, realizujące dodatkową godzinę wychowania fizycznego. 3. Gimnazjum zapewnia możliwość korzystania z: 1) biblioteki, 2) stołówki, 3) gabinetu pielęgniarki szkolnej, 4) gabinetu stomatologicznego, 5) basenu, 6) sal sportowych, 7) pracowni informatycznych, 8) pracowni multimedialnej, 9) radia szkolnego, 10) teatru szkolnego Zasady i tryb postępowania w sprawie spełniania obowiązku szkolnego określają odrębne przepisy. 2. Na zasadach określonych w ustawie Dyrektor może zezwolić uczniowi na indywidualny tok lub program nauki albo na spełnianie obowiązku szkolnego poza Gimnazjum, pod warunkiem składania egzaminów klasyfikacyjnych, według zasad określonych w 36 i w związku z 27 Statutu Gimnazjum współpracuje z klubami sportowymi na zasadach określonych w odrębnej umowie. 2. Według zasad określonych w ustawie, w Gimnazjum mogą działać stowarzyszenia i organizacje, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych. 3. Zasady funkcjonowania związków zawodowych w Gimnazjum regulują odrębne przepisy. 1. Gimnazjum jest jednostką budżetową. 2. W Gimnazjum mogą być tworzone środki specjalne. 3. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Gimnazjum regulują odrębne przepisy Gimnazjum używa pieczęci urzędowej, zgodnie z odrębnymi przepisami. 2. Gimnazjum prowadzi i przechowuje dokumentację na zasadach określonych w odrębnych przepisach Zasady wydawania świadectw i innych druków szkolnych, ich wzory, sposób dokonywania na nich sprostowań i wydawania duplikatów oraz zasady odpłatności za te czynności określają odrębne przepisy. Rozdział 3 Cele i zadania Gimnazjum Gimnazjum realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie, koncentrując się na prowadzeniu działalności dydaktycznej, wychowawczej oraz opiekuńczej. 2. Gimnazjum stwarza warunki do komplementarnego rozwoju uczniów, uwzględniając ich indywidualne zainteresowania i potrzeby, a także ich możliwości psychofizyczne Rodzice i nauczyciele, na zasadach określonych w Statucie, współdziałają ze sobą w sprawach wychowywania i kształcenia dzieci oraz mają prawo do:

8 1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie i szkole, 2) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów, 3) uzyskiwania w każdym okresie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce, 4) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dzieci W zakresie i na zasadach określonych w Podstawie Programowej Kształcenia Ogólnego Gimnazjum realizuje trzeci etap edukacyjny, wspomagając rozwój ucznia jako osoby, wprowadzając ucznia w świat wiedzy naukowej, wdrażając go do samodzielności, pomagając mu w podejmowaniu decyzji dotyczącej kierunku dalszej edukacji oraz przygotowując ucznia do aktywnego udziału w życiu społecznym a w szczególności: 1) wprowadza uczniów w świat wiedzy ujmowanej interdyscyplinarnie, zapewnia zdobycie wiedzy na poziomie umożliwiającym co najmniej kontynuowanie nauki na następnym poziomie edukacji, 2) umożliwia poznanie i rozumienie świata oraz jego kultury, wprowadza w świat sztuki, 3) przygotowuje ucznia do rozwiązywania problemów poznawczych i realizacyjnych oraz do rozumienia języka mediów, 4) przygotowuje uczniów do wyboru dalszej drogi życiowej zgodnie z ich predyspozycjami i zainteresowaniami, 5) umożliwia rozwijanie uzdolnień i indywidualnych zainteresowań uczniów, 6) wspiera rozwój uczniów, wdrażając ich do samodzielności i świadomego podejmowania decyzji dotyczącej kierunku dalszej edukacji, 7) przygotowuje do efektywnego udziału w życiu społecznym, 8) rozwija umiejętności społeczne poprzez zdobywanie doświadczeń we współżyciu i współdziałaniu w grupie rówieśniczej W zakresie działalności dydaktycznej Gimnazjum realizuje treści szkolnego zestawu programów nauczania zatwierdzonego przez Dyrektora Gimnazjum, zaopiniowanego przez Radę Pedagogiczną. Programy nauczania uwzględniają treści podstawy programowej kształcenia ogólnego w gimnazjum. W szczególności: 2) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do pomyślnego złożenia egzaminu gimnazjalnego, dającego możliwość dalszego kształcenia w wybranej szkole ponadgimnazjalnej, 3) umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez organizację kół zainteresowań, imprez kulturalnych i sportowych, olimpiad i konkursów przedmiotowych, 4) zapewnia wszechstronną pomoc uczniom mającym trudności z opanowaniem treści programu nauczania. 2. Gimnazjum zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie szkolnych planów nauczania, zatwierdzanych przez Radę Pedagogiczną. 3. Szkoła udziela i organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną uczniom, ich rodzicom i nauczycielom w zakresie rozpoznawania i zaspokajania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawania indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności: 1) z niepełnosprawności, 2) z niedostosowania społecznego, 3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym, 4) ze szczególnych uzdolnień, 5) ze specyficznych trudności w uczeniu się, 6) z zaburzeń komunikacji językowej, 7) z choroby przewlekłej, 8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych, 9) z niepowodzeń edukacyjnych, 10) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi, - 8 -

9 11) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą. 4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w szkole rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej 5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły. 6. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologicznopedagogicznej (pedagodzy, psycholodzy, logopedzi, doradcy zawodowi). 7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z: 1) rodzicami uczniów, 2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi w tym poradniami specjalistycznymi, 3) placówkami doskonalenia nauczycieli, 4) innymi szkołami i placówkami, 5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. 8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole udzielana jest z inicjatywy: 1) ucznia, 2) rodziców ucznia, 3) nauczyciela, specjalisty prowadzącego z uczniem zajęcia, 4) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej, 5) asystenta edukacji romskiej, 6) dyrektora szkoły, 7) pracownika socjalnego, 8) asystenta rodziny, 9) kuratora sądowego. 9. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz w formie: 1) zajęć rozwijających uzdolnienia, 2) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, 3) zajęć specjalistycznych: logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym (terapia dysleksji), 4) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej, 5) porad i konsultacji. 10. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń. 11. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz prowadzi się przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających trudności w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać Zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników tych zajęć nie może przekraczać Zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba uczestników tych zajęć nie może przekraczać Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych trwa 45 minut, a godzina zajęć specjalistycznych 60 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć specjalistycznych w czasie krótszym niż 60 minut, z zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć

10 16. Udział ucznia w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych i zajęciach specjalistycznych trwa do czasu zlikwidowania opóźnień w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego lub złagodzenia albo wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia ucznia daną formą pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 17. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz z planowaniem kształcenia i kariery zawodowej organizuje się w celu wspomagania odpowiednio uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Zajęcia prowadzą nauczyciele i specjaliści. 18. Nauczyciele oraz specjaliści w szkole rozpoznają odpowiednio indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz indywidualne możliwości psychofizyczne uczniów, w tym ich zainteresowania i uzdolnienia. Nauczyciele i specjaliści w szkole prowadzą w szczególności obserwację pedagogiczną, w trakcie bieżącej pracy z uczniami, mającą na celu rozpoznanie u uczniów: 1) trudności w uczeniu się, 2) szczególnych uzdolnień, 3) doradztwo edukacyjno-zawodowe. 19. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną odpowiednio nauczyciel lub specjalista niezwłocznie udzielają uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z uczniem i informują o tym wychowawcę klasy. 20. Wychowawca klasy lub dyrektor, informuje innych nauczycieli lub specjalistów o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem jeżeli stwierdzi taką potrzebę. W przypadku stwierdzenia przez wychowawcę klasy lub dyrektora, pedagoga, specjalistę, że konieczne jest objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, odpowiednio wychowawca klasy lub dyrektor planują i koordynują udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym ustalają formy udzielania tej pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane. Podczas planowania i koordynowania udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnia się wymiar godzin ustalony dla poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 21. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologicznopedagogicznej dyrektor szkoły ustala biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form. 22. Wychowawca klasy lub dyrektor planując udzielanie uczniowi pomocy psychologicznopedagogicznej, współpracują z rodzicami ucznia, z innymi nauczycielami i specjalistami prowadzącymi zajęcia z uczniem, poradnią lub innymi osobami. 23. W przypadku gdy uczeń był objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole podstawowej odpowiednio wychowawca klasy lub dyrektor, planując udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, uwzględnia wnioski dotyczące dalszej pracy z uczniem, zawarte w dokumentacji. 24. Dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni, przy planowaniu udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnia się także zalecenia zawarte w orzeczeniach lub opiniach. 25. Po zakończeniu udzielania danej formy pomocy Zespół dokonuje oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 26. Zespół podejmuje działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych. 27. Spotkania Zespołu odbywają się w miarę potrzeb, które zwołuje osoba koordynująca pracę Zespołu. 28. Rodzice mogą uczestniczyć w spotkaniach Zespołu. 29. Gimnazjum zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach. 30. Dopuszcza się możliwość dokonywania zmian w Szkolnym Zestawie Programów Nauczania z zachowaniem obowiązujących przepisów Gimnazjum wspomaga rodzinę w pełnieniu jej funkcji wychowawczych:

11 1) kształtuje środowisko wychowawcze, sprzyjając realizacji celów i zasad określonych w ustawie i przepisach do niej wykonawczych, w szczególności w Statucie, stosownie do warunków Gimnazjum i wieku uczniów, 2) wskazuje alternatywy dla zagrożeń społecznych młodego człowieka, 3) upowszechnia zasady tolerancji, wolności sumienia i poczucia sprawiedliwości, 4) kształtuje postawy patriotyczne (także w wymiarze lokalnym), 5) sprzyja zachowaniom proekologicznym, 6) umożliwia uczniom zachowanie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, 7) szanuje indywidualność uczniów i ich prawo do własnej oceny rzeczywistości, 8) budzi szacunek do pracy poprzez dobrą jej organizację na rzecz Gimnazjum i środowiska, 9) wdraża do dyscypliny i punktualności. 2. Gimnazjum realizuje Szkolny Program Wychowawczy oraz Program Profilaktyki będące alternatywą dla zagrożeń społecznych młodego człowieka, uchwalany przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców, zaopiniowany przez Samorząd Uczniowski Gimnazjum sprawuje opiekę nad uczniami stosownie do ich potrzeb oraz swoich możliwości. Wykonywanie zadań opiekuńczych polega między innymi na: 1) ścisłym respektowaniu obowiązujących w szkołach ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny, 2) sprawowaniu indywidualnej opieki nad potrzebującymi uczniami, 3) ubezpieczaniu uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków. 2. Gimnazjum organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w formie: 1) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, 2) zajęć specjalistycznych: logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym, 3) zajęć psychoedukacyjnych dla uczniów, 4) zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców, 5) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, 6) porad dla uczniów, 7) porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli. 3. Objęcie ucznia zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi, zajęciami specjalistycznymi, zajęciami psychoedukacyjnymi wymaga zgody rodziców Opiekę nad uczniami przebywającymi w Gimnazjum sprawują: 1) podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych - nauczyciele prowadzący te zajęcia, 2) podczas przerw - nauczyciele pełniący dyżury. 2. Opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem Gimnazjum, w tym w trakcie wycieczek organizowanych przez Gimnazjum, sprawują wyznaczeni nauczyciele oraz, za zgodą Dyrektora, inne osoby dorosłe, w szczególności rodzice. 3. Obowiązki opiekunów podczas wycieczek organizowanych przez Gimnazjum określają odrębne przepisy Plan dyżurów nauczycielskich ustala Dyrektor, uwzględniając tygodniowy rozkład zajęć i możliwości kadrowe Gimnazjum. 2. Projekt planu przygotowuje specjalnie do tego celu powołana komisja Rady Pedagogicznej. 3. Zasady organizacyjno-porządkowe pełnienia dyżurów nauczycielskich określa Regulamin Dyżurów Począwszy od 1 marca 2000 roku wszyscy uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy Gimnazjum nr 11 w Lublinie zobowiązani są do posiadania na terenie szkoły

12 identyfikatorów. W przypadku wątpliwości, co do osoby ucznia nie posiadającego identyfikatora szkoła może w każdym czasie wezwać jego rodziców w celu potwierdzenia tożsamości. Konsekwencje wynikające z nieposiadania identyfikatora określa Statut Szkoły w Indywidualne formy opieki nad uczniem polegają w szczególności na: 1) udzielaniu, w miarę możliwości finansowych Gimnazjum, doraźnej lub stałej pomocy finansowej, 2) występowaniu, w razie potrzeby, do organu prowadzącego Gimnazjum o udzielenie pomocy w zakresie przekraczającym możliwości Gimnazjum, 3) zapewnianiu możliwości korzystania z pomocy pedagoga i psychologa szkolnego, 4) udzielaniu organizacyjnej pomocy w korzystaniu z usług poradni psychologicznopedagogicznej, w razie stwierdzenia zaistnienia podstaw do ewentualnego obniżenia wymagań edukacyjnych. 2. Pomoc finansową, o której mowa w ust.1 pkt 1 przyznaje powołana przez Dyrektora Komisja działająca w oparciu o przyjęty regulamin, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów Każdy oddział powierza się szczególnej opiece wychowawczej jednego z nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne w tym oddziale. 2. W miarę możliwości organizacyjnych Gimnazjum, celem zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, wychowawca prowadzi powierzony oddział w ciągu całego etapu edukacyjnego. 3. Decyzję w sprawie obsady stanowiska wychowawcy podejmuje Dyrektor. 4. Dyrektor może dokonać zmiany na stanowisku wychowawcy: 1) z urzędu, 2) na pisemny wniosek dotychczasowego wychowawcy klasy, 3) na pisemny wniosek 2/3 rodziców uczniów danego oddziału. 5. Wnioski o których mowa w ust. 4, nie są dla Dyrektora wiążące; o sposobie ich rozpatrzenia Dyrektor informuje wnioskodawcę w terminie 14 dni. 6. Zadania wychowawcy określa 106 Statutu Gimnazjum. Rozdział 4 Ocenianie wewnątrzszkolne Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstaw programowych, programów nauczania oraz formułowaniu oceny. 2. Szczegółowe cele i treści oceniania wewnątrzszkolnego regulują odrębne przepisy. 3. Sposoby i formy oceniania uczniów z przedmiotów ujętych w szkolnym planie nauczania oraz szczegółowe wymagania na poszczególne oceny są określane w teczkach przedmiotowych Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie, 2) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu rozwoju, 3) motywowanie ucznia do dalszej pracy, 4) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia, 5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji metod pracy dydaktycznowychowawczej

13 24 1. Elementem wewnątrzszkolnego systemu oceniania są: 1) formułowane przez nauczycieli wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 2) bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie, 3) sposoby sprawdzania postępów w nauce, 4) ustalenie warunków, trybów i terminów przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzających, 5) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzających, 6) ustalanie warunków, trybów i terminów wystawiania ocen klasyfikacyjnych, śródrocznych, końcoworocznych oraz warunków ich poprawiania, 7) ustalanie warunków i trybu uzyskiwania wyższych niż przewidywane rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 8) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego (do 30 września) informują uczniów o: 1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania, 2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, 3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 2. Wychowawca klasy w tym samym terminie informuje uczniów na lekcji oraz rodziców (prawnych opiekunów) na zebraniu o warunkach, sposobie i kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, a także o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 3. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego. 4. Nauczyciele potwierdzają powyższe informacje poprzez zapis w dzienniku lekcyjnym. 5. Wymagania edukacyjne poszczególnych przedmiotów oraz zasady oceniania znajdują się do wglądu w bibliotece szkolnej Organizację roku szkolnego określa w rozporządzeniu Minister Edukacji Narodowej. 2. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. Klasyfikację po pierwszym semestrze ustala się nie później niż, na tydzień przed końcem pierwszego semestru, a klasyfikację końcoworoczną nie później niż 10 dni przed końcem roku szkolnego. Pierwszy semestr trwa do końca stycznia, w przypadku gdy ferie zimowe rozpoczynają się wcześniej, pierwszy semestr kończy się z dniem rozpoczęcia ferii. 3. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania według skali, o której mowa w 27 i Klasyfikowanie końcoworoczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania według skali, o której mowa w 27 i W oddziałach integracyjnych śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, po zasięgnięciu opinii nauczyciela współorganizującego kształcenie integracyjne

14 6. Na miesiąc przed końcoworocznym (semestralnym) klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania. Procedura informowania powinna być następująca: 1) uczniowie odpowiedni wpis w dzienniku lekcyjnym, 2) rodzice wpis do dziennika lekcyjnego potwierdzony podpisem rodziców (prawnych opiekunów) lub listem poleconym ( w przypadku braku możliwości skontaktowania się z rodzicami). 7. Nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy umożliwiają uczniowi podwyższenie przewidywanej dla niego oceny klasyfikacyjnej końcoworocznej z zajęć edukacyjnych i przewidywanej końcoworocznej oceny zachowania na warunkach określonych w 26 ust. 8 i Uczeń ma możliwość uzyskania oceny wyższej lub niższej niż przewidywana po uwzględnieniu przez nauczyciela ocen cząstkowych otrzymanych w okresie od podania informacji o przewidywanej dla niego ocenie końcoworocznej do klasyfikacyjnego posiedzenia Rady Pedagogicznej, jeżeli oceny cząstkowe zdecydowanie wskazują na ocenę proponowaną przez nauczyciela jest to ocena ostateczna. 9. Warunki i tryb uzyskiwania wyższych niż przewidywane końcoworocznych ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania: 1) uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo zwrócić się do nauczycieli poszczególnych przedmiotów z prośbą o umożliwienie poprawy przewidywanej oceny końcoworocznej z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych o jeden stopień w terminie nie dłuższym niż 5 dni od otrzymania informacji o przewidywanych dla niego końcoworocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, ale nie później niż na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, 2) z ustną prośbą do nauczyciela przedmiotu może zwrócić się uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie), jeśli uczeń spełnia następujące warunki: a) ma wysoką frekwencję na zajęciach szkolnych (co najmniej 80%), w szczególności na zajęciach z których wnioskuje o podwyższenie oceny, b) wszystkie godziny opuszczone są usprawiedliwione, c) jest obecny na zapowiedzianych formach sprawdzania wiedzy i umiejętności, lub jego nieobecność jest usprawiedliwiona, d) uczeń nie wykazuje lekceważącego stosunku do przedmiotu; 3) jeśli uczeń nie spełnia powyższych warunków, wniosek będzie rozpatrzony negatywnie, 4) sposób i formę podwyższenia oceny określa nauczyciel przedmiotu wykorzystując narzędzia sprawdzania wiedzy i umiejętności zawarte w ocenianiu wewnątrzszkolnym; obowiązują wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i końcoworocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych podane przez nauczyciela na początku roku szkolnego, 5) uczeń uzyskuje ocenę wyższą od przewidywanej, jeżeli wykazał się wiedzą i umiejętnościami zgodnymi z wymaganiami edukacyjnymi niezbędnymi do uzyskania oceny, o którą się ubiegał, 6) uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo wnioskować na piśmie do wychowawcy o podwyższenie końcoworocznej oceny zachowania, w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania informacji o przewidywanej ocenie końcoworocznej zachowania, ale nie później niż na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej, 7) we wniosku uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) określają ocenę, o jaką uczeń się ubiega wraz z uzasadnieniem, 8) warunkiem ubiegania się o wyższą końcoworoczną ocenę zachowania jest mniejsza niż dopuszczalna w ocenianiu wewnątrzszkolnym liczba godzin nieusprawiedliwionych określona przy danej ocenie, 9) ocena zachowania może być podwyższona w przypadku:

15 a) zaistnienia nowych okoliczności np. informacji o pozytywnych zachowaniach ucznia poza szkołą, osiągnięciach w pracy społecznej na rzecz środowiska itp., b) pozytywnej opinii samorządu klasowego; 10) w przypadku uznania zasadności wniosku, wychowawca przeprowadza postępowanie dotyczące podwyższenia przewidywanej końcoworocznej oceny zachowania w terminie nie późniejszym niż na 3 dni przed terminem klasyfikacji końcowej, 11) postępowanie przeprowadza wychowawca i sporządza protokół, który zawiera: a) imię i nazwisko nauczyciela przeprowadzającego postępowanie, b) imię i nazwisko ucznia, c) termin postępowania, d) informacje uzyskane w drodze postępowania na temat zachowania ucznia, jego osiągnięć, pracy społecznej na rzecz środowiska itp., e) wynik postępowania wraz z uzasadnieniem, f) uzyskaną ocenę; 10. Na dwa dni przed końcoworocznym (śródrocznym) klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, nauczyciele poszczególnych przedmiotów zobowiązani są do wystawienia oceny w dzienniku lekcyjnym. 11. Dopuszcza się możliwość przystąpienia ucznia do egzaminu sprawdzającego z przedmiotów ujętych w szkolnym planie nauczania na zasadach określonych w 37 Oceniania wewnątrzszkolnego. 12. Oceny przyjęte na klasyfikacyjnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej mogą zostać zmienione tylko w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego lub sprawdzającego. 13. Rada Pedagogiczna, na posiedzeniu organizowanym w terminie 3 dni od posiedzenia rady klasyfikacyjnej, przyjmuje ostateczne wyniki klasyfikacji. 14. Od 1 września 2014 r. w Gimnazjum równolegle z dziennikiem tradycyjnym, prowadzony jest dziennik elektroniczny. Regulamin funkcjonowania dziennika elektronicznego stanowi załącznik nr 4 do Statutu Gimnazjum Oceny bieżące ustala się w zapisie stopniowym wg skali: 1) 6, 2) 5, 3) 4, 4) 3, 5) 2, 6) Oceny klasyfikacyjne śródroczne ustala się w zapisie wg następującej skali: 1) cel. 2) bdb. 3) db. 4) dst. 5) dop. 6) ndst. 3. W przypadku ucznia nieklasyfikowanego wpisujemy nkl, ucznia zwolnionego zw. 4. Oceny końcoworoczne muszą być wyrażone w pełnym brzmieniu. 5. Teczki przedmiotowe, zawierające szczegółowe kryteria i tryb oceniania zajęć edukacyjnych opracowuje nauczyciel przedmiotu lub zespół nauczycieli Ustala się następujące wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne: 1) Wymagania konieczne (K) na stopień dopuszczający (2): a) uczeń opanował treści konieczne, b) ma braki w podstawowych wiadomościach i umiejętnościach, lecz z pomocą nauczyciela potrafi je nadrobić, c) przejawia gotowość do przyswajania nowych wiadomości. 2) Wymagania podstawowe (P) na stopień dostateczny (3):

16 a) uczeń opanował treści konieczne i podstawowe, b) rozumie treści określane programem nauczania, c) rozwiązuje typowe problemy z minimalną pomocą nauczyciela, d) próbuje porównywać, wnioskować, zajmować stanowiska, e) analizuje podstawowe zależności, f) wykazuje aktywność w czasie lekcji. 3) Wymagania rozszerzające (R) - na stopień dobry (4): a) uczeń opanował treści konieczne, podstawowe i rozszerzające, b) umie samodzielnie pracować z podręcznikiem i materiałem źródłowym, c) stosuje terminologię typową dla danego przedmiotu, d) korzysta z różnorodnych źródeł informacji, e) bierze aktywny udział w zajęciach. 4) Wymagania dopełniające (D) - na stopień bardzo dobry (5): a) uczeń w wysokim stopniu opanował treści programowe, b) potrafi samodzielnie interpretować i wyjaśniać fakty oraz zjawiska, c) umie bronić swych poglądów, d) rozwiązuje złożone i trudne problemy, e) wnosi twórczy wkład w realizowane zagadnienia. 5) Wymagania wykraczające (W) - na stopień celujący (6): a) uczeń w bardzo wysokim stopniu opanował treści programowe, rozszerzając swą wiedzę o wiadomości wykraczające poza materiał przewidziany dla danej klasy, b) umie formułować oryginalne i przemyślane wnioski, hierarchizować i selekcjonować zdobytą wiedzę, c) z powodzeniem bierze udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, d) prowadzi własne prace badawcze pod kierunkiem nauczyciela. 2. Dopuszcza się możliwość podziału wymagań na podstawowe i ponadpodstawowe. Wymagania podstawowe obejmują treści konieczne i podstawowe, a wymagania ponadpodstawowe treści rozszerzone, dopełniające i wykraczające Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice otrzymują do wglądu. 2. Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić. Rodzice (prawni opiekunowie) mogą zwrócić się do nauczyciela o ustne uzasadnienie oceny podczas comiesięcznych konsultacji lub zebrań Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologicznopedagogicznej, poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe. 2. Przez specyficzne trudności w uczeniu się należy rozumieć trudności w uczeniu się odnoszące się do uczniów w normie intelektualnej, o właściwej sprawności motorycznej i prawidłowo funkcjonujących systemach sensorycznych, którzy mają trudności w przyswajaniu treści dydaktycznych, wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania poznawczo-percepcyjnego. 3. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 4. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, muzyki, plastyki i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. 5. Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami)

17 31 1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego, informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 2. Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć podejmuje Dyrektor szkoły na podstawie podania rodziców /prawnych opiekunów/ w oparciu o opinię wydaną przez lekarza, poradnię pedagogiczno-psychologiczną lub inną poradnię specjalistyczną. 3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony" albo "zwolniona". 4. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej zwalnia do końca etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego. 5. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 6. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony" albo "zwolniona". 7. Na początku etapu edukacji rodzice (opiekunowie prawni) wyrażają na piśmie wolę uczestniczenia/nieuczestniczenia ich dziecka w zajęciach religii/etyki. 8. Dopuszcza się możliwość zwolnienia ucznia do domu z wyżej wymienionych zajęć po przedstawieniu pisemnego zwolnienia od rodziców i gwarancji zapewnienia dziecku opieki w terminie zajęć umieszczonych w planie. 9. Zwolnienie od rodziców, o którym mowa w punkcie 7, dotyczy wyłącznie pierwszej lub ostatniej godziny zajęć lekcyjnych Oceny poziomu wiedzy i umiejętności ucznia, ustalone zgodnie z przyjętymi kryteriami, umieszczonymi w teczkach przedmiotowych, powinny być dokonywane systematycznie w różnych formach i w warunkach zapewniających ich obiektywność. 2. Formy kontroli osiągnięć uczniów: 1) odpowiedzi ustne odpowiedzi na zadane pytania wynikające ze specyfiki przedmiotu, 2) prace pisemne w klasie: a) kartkówka - czas trwania minut, bez zapowiedzi, obejmuje zagadnienia z dwóch, lub trzech jednostek tematycznych, b) sprawdzian czas trwania 45 minut, zapowiedziany na tydzień wcześniej, potwierdzony wpisem w dzienniku, obejmuje nie więcej niż 5 ostatnich jednostek tematycznych, c) praca klasowa czas trwania 1-2 godziny lekcyjne, zapowiedziana na tydzień wcześniej, potwierdzona wpisem do dziennika i lekcją powtórzeniowoutrwalającą, obejmuje szerszy zakres materiału, d) dyktando czas trwania od 20 do 45 minut, zapowiedziane 3 dni wcześniej, pisane z pamięci lub ze słuchu i poprzedzone ćwiczeniami utrwalającymi zasady pisowni. 3) sprawdziany szkolne lub zewnętrzne czas trwania do 2 godzin, zapowiedziane 2 tygodnie wcześniej, bez konieczności wcześniejszego utrwalania wiadomości, 4) prace domowe: ćwiczenia, notatki, wypracowania, referaty, własna twórczość (utwory literackie, prace plastyczne), inne prace wynikające ze specyfiki przedmiotu, 5) aktywność na lekcji: a) indywidualna (pomysłowość w samodzielnym rozwiązywaniu problemów),

18 b) grupowa (organizacja pracy grupy, komunikacja w grupie, zaangażowanie, sposób prezentacji, efekty pracy). 3. Aktywność ucznia na lekcjach jest wyrażana stopniem szkolnym i ma wpływ na końcową ocenę z przedmiotu Nauczyciel w ciągu semestru powinien wystawić każdemu uczniowi, co najmniej tyle ocen cząstkowych, ile wynosi tygodniowa liczba godzin realizowania danego przedmiotu pomnożona przez 2. W przypadku przedmiotów, których liczba godzin tygodniowo wynosi 1 lub 2, liczba ocen cząstkowych powinna wynosić tyle, ile tygodniowa liczba godzin pomnożona przez 2 plus W ciągu jednego tygodnia uczeń nie może mieć więcej niż 2 prace klasowe, lub 2 sprawdziany, a w ciągu jednego dnia, nie więcej niż Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do zajęć z przyczyn nieusprawiedliwionych jeden raz w semestrze przy jednej godzinie zajęć w tygodniu i dwa razy w semestrze przy większej liczbie godzin zajęć w tygodniu. Nieprzygotowanie zapisuje się za pomocą daty dziennej w odpowiednio opisanej kolumnie dziennika lekcyjnego. 4. Przy ocenianiu prac pisemnych mających formę testu stosuje się następujący przelicznik procentowy: 1) 100%-90% punktów bardzo dobry, 2) 89%-75% punktów dobry, 3) 74%-50% punktów dostateczny, 4) 49%-34% punktów dopuszczający, 5) 33%-0% punktów niedostateczny. 5. Prace klasowe i sprawdziany są obowiązkowe. Jeżeli uczeń z przyczyn losowych nie może pisać ich z całą klasą, powinien to uczynić w terminie tygodnia po przyjściu do szkoły. 6. Poprawa oceny niedostatecznej ze sprawdzianu i pracy klasowej jest obowiązkowa, natomiast pozostałych ocen dobrowolna. Poprawa odbywa się w terminie tygodnia od oddania sprawdzonych prac. Uczeń może poprawić pracę klasową lub sprawdzian tylko jeden raz, a ostateczna ocena jest średnią arytmetyczną ze sprawdzianu (pracy klasowej) i jego poprawy. Nauczyciel zapisuje poprawioną ocenę obok oceny ze sprawdzianu stosując ukośnik ( / ) między ocenami. 7. W ciągu dnia może się odbyć jedna praca klasowa (sprawdzian, test, dyktando) i jedna kartkówka, lub tylko 2 kartkówki. 8. Praca klasowa, sprawdzian muszą być zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem i zapisane w odpowiednim miejscu w dzienniku lekcyjnym. 9. Dopuszcza się możliwość przesunięcie terminu pracy klasowej (sprawdzianu) na życzenie uczniów, z zastrzeżeniem, że przy ustalaniu nowego terminu pkt 2 i 5 nie obowiązują. 10. Nauczyciel zobowiązany jest podać uczniom zakres materiału do pracy klasowej i sprawdzianu oraz określić formę. 11. Nauczyciele mają prawo do przeprowadzenia pracy klasowej (sprawdzianu) na kolejnej lekcji wynikającej z planu nauczania, jeżeli uczniowie dezorganizują proces oceny osiągnięć, poprzez celową absencję, ucieczki z lekcji, itp. 12. Termin każdej pracy klasowej i sprawdzianu musi być potwierdzony wpisem do dziennika lekcyjnego klasy z zaznaczeniem daty dokonania wpisu w przyjętym do tego celu miejscu (poza przypadkami omówionymi w ust. 9). Brak stosownego wpisu czyni sprawdzian nieprawnym. 13. Sprawdzone i ocenione prace nauczyciel przedstawia uczniom w nieprzekraczalnym terminie 2 tygodni od daty pisania danej pracy, z wyłączeniem przerw uwzględnionych w kalendarium roku szkolnego. 14. W przypadku niedotrzymania przez nauczyciela terminu sprawdzenia i oddania prac uczniom, wpisane do dziennika mogą być tylko oceny satysfakcjonujące uczniów. 15. W przypadku nieobecności, nauczyciel przekazuje sprawdzone prace w terminie przedłużonym o czas trwania zwolnienia lekarskiego

19 16. W przypadku zwolnienia trwającego powyżej 2 tygodni, decyzję o terminie sprawdzenia i oddania prac klasowych, sprawdzianów podejmuje Dyrektor szkoły. Zadaniem nauczyciela jest poinformowanie Dyrektora o przeprowadzonej wcześniej pracy klasowej (sprawdzianie) w dniu doręczenia zwolnienia. 17. Na prośbę ucznia, lub rodziców, sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne i inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia, jest udostępniana uczniowi i jego rodzicom. Uczniowi - w czasie zajęć, rodzicom - w trakcie zebrań, konsultacji, indywidualnych spotkań. 18. Nauczyciel powinien przechowywać prace klasowe (sprawdziany), do końca danego roku szkolnego. 19. Na tydzień przed klasyfikacją semestralną (końcoworoczną), należy zaprzestać przeprowadzania prac klasowych, sprawdzianów Ocena zachowania powinna uwzględniać w szczególności: 1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, 3) dbałość o honor i tradycje szkoły, 4) dbałość o piękno mowy ojczystej, 5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, 6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, 7) okazywanie szacunku innym osobom, 8) udział w realizacji projektu edukacyjnego. 2. Ocenę zachowania semestralną i końcoworoczną ustala się wg następującej skali: 1) wzorowe, 2) bardzo dobre, 3) dobre, 4) poprawne, 5) nieodpowiednie, 6) naganne. 3. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na: 1) oceny z zajęć edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów, 2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły, z zastrzeżeniem ust Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 5. Ocenę zachowania ustala wychowawca. 6. Ustala się następujący tryb postępowania przy wystawianiu oceny zachowania: 1) samoocena ucznia, 2) opinia zespołu uczniowskiego, rozumiana jako opinia uczniów danej klasy, sformułowana w toku dyskusji, 3) opinia wychowawcy klasy z uzasadnieniem, na podstawie uwag zapisanych w dzienniku lekcyjnym, 4) opinia nauczycieli uczących w danej klasie, pedagoga i psychologa, wyrażona podczas spotkań zespołów klasowych, 5) opinia innych pracowników szkoły, jeżeli taka została zgłoszona do wychowawcy, 6) przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. 7. Wszystkie nieobecności ucznia w szkole powinny zostać usprawiedliwione przez jego rodziców (prawnych opiekunów) osobiście lub w formie pisemnej (zeszyt korespondencji) w okresie dwóch tygodni od daty powrotu ucznia do szkoły

20 8. W nagłych wypadkach lub przy przewlekłych chorobach dopuszcza się możliwość telefonicznego usprawiedliwiania nieobecności, lecz i w tym wypadku po powrocie ucznia do szkoły obowiązuje tryb i termin przedstawiony w ust Na miesiąc przed końcoworocznym (śródrocznym) posiedzeniem Rady Pedagogicznej wychowawca klasy zobowiązany jest do poinformowania ucznia o przewidywanej dla niego ocenie zachowania, co nauczyciel potwierdza odpowiednim wpisem w dzienniku lekcyjnym. 10. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna, z zastrzeżeniem ust Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktycznowychowawczych. 12. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala roczną klasyfikacyjną ocenę zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 13. W skład komisji wchodzą: 1) Dyrektor szkoły lub Wicedyrektor jako przewodniczący komisji, 2) wychowawca klasy, 3) wskazany przez Dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie, 4) pedagog, 5) psycholog, 6) przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 7) przedstawiciel rady rodziców. 14. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 15. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 1) skład komisji, 2) termin posiedzenia komisji, 3) wynik głosowania, 4) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 16. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia Kryteria ocen zachowania zawierają wymagania konieczne i wymagania dodatkowe do spełnienia przez uczniów. 2. Zachowanie wzorowe otrzymuje uczeń, który koniecznie wypełnia następujące kryteria: 1) zawsze nosi ustalony strój szkolny zgodny z zapisem w 119, ust.1, pkt , 2) nosi identyfikator i okazuje go nauczycielom i innym pracownikom szkoły, 3) jest kulturalny: a) używa zwrotów grzecznościowych (dzień dobry, do widzenia, proszę, przepraszam, dziękuję) w stosunku do wszystkich pracowników szkoły, koleżanek i kolegów, b) dba o piękno mowy ojczystej w ogóle nie używa wulgarnego słownictwa, c) stosuje zasady savoir-vivre (np. nie rozmawia z rękami w kieszeniach, wstaje, gdy dorosły wchodzi do sali, nie rozmawia z gumą lub jedzeniem w ustach, przepuszcza w drzwiach dorosłych, wstaje przy sprawdzaniu listy obecności), 4) dba o schludny wygląd stosownie do sytuacji szkolnych, 5) dba o mienie szkoły i własne oraz reaguje na przejawy dewastacji mienia przez innych kolegów i koleżanki (zgłasza takie przypadki pracownikowi szkoły), 6) dba o zdrowie i higienę, nie ulega nałogom: nie pali papierosów, nie pije piwa i innych napojów alkoholowych, nie używa narkotyków, nie przynosi do szkoły niebezpiecznych przedmiotów i substancji, 7) osiąga wyniki w nauce adekwatne do swoich możliwości,

Klasyfikowanie i promowanie uczniów 1 1.Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący

Klasyfikowanie i promowanie uczniów 1 1.Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący Klasyfikowanie i promowanie uczniów 1 1.Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Dziennik Ustaw 2 Poz. 1534

Rozdział 2. Dziennik Ustaw 2 Poz. 1534 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych Rozdział 2 Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów

Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów Przepisy ogólne 1 Ocenianie wewnątrzszkolne ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

OCENA OPISOWA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

OCENA OPISOWA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH Załącznik nr 18 do Statutu Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa im. Św. Królowej Jadwigi w Jerzmanowicach OCENA OPISOWA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH W KLASACH I - III Szkoła Podstawowa im. Świętej Królowej Jadwigi w

Bardziej szczegółowo

1. Organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej

1. Organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej Załącznik nr 7 do Statutu Zespołu Szkół nr 33 w Warszawie 1. Organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej 2. Organizacja zajęć edukacyjnych wspomagających KIPU Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

Bardziej szczegółowo

Szkolny system oceniania. Krakowskiej w Jerzmanowicach.

Szkolny system oceniania. Krakowskiej w Jerzmanowicach. Załącznik nr 1 do Statutu Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Akademii Krakowskiej w Jerzmanowicach. (od 1.09.2012r) Szkolny system oceniania w Publicznym Gimnazjum nr 1im. Akademii Krakowskiej w Jerzmanowicach.

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ W SULECHOWIE

ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ W SULECHOWIE ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ W SULECHOWIE na podstawie - Rozporządzenia Ministra Edukacji narodowej z dnia 17 listopada 2010 w sprawie zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 25/2014/2015. Rady Pedagogicznej. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ryczowie. z dnia 31 sierpnia 2015 r.

Uchwała Nr 25/2014/2015. Rady Pedagogicznej. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ryczowie. z dnia 31 sierpnia 2015 r. Uchwała Nr 25/2014/2015 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ryczowie z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie: zmian w Statucie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ryczowie Na podstawie art. 42

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Przyjęte uchwałą nr VIII/15/16 Rady Pedagogicznej z dnia 1 września 215 roku. Opinia Rady Rodziców z dnia. Ocenianiu podlegają:

Podstawa prawna: Przyjęte uchwałą nr VIII/15/16 Rady Pedagogicznej z dnia 1 września 215 roku. Opinia Rady Rodziców z dnia. Ocenianiu podlegają: Wewnątrzszkolne ocenianie uczniów w gimnazjum specjalnym z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym (oddziały B) w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie Podstawa

Bardziej szczegółowo

Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej. Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach:

Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej. Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach: Opracowała Ewa Materka, psycholog Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej Budowanie systemu wsparcia oraz organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZĘSTOCHOWIE

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZĘSTOCHOWIE PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZĘSTOCHOWIE Podstawa prawna: - Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne.

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne. Procedury udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej w Zawadce Osieckiej Na podstawie : - ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2013 r. w

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTÓW UCZNIÓW SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W KRAKOWIE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTÓW UCZNIÓW SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W KRAKOWIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTÓW UCZNIÓW SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W KRAKOWIE 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 do Statutu Gimnazjum Sportowego nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. A. Mickiewicza w Rybniku

ANEKS NR 1 do Statutu Gimnazjum Sportowego nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. A. Mickiewicza w Rybniku ANEKS NR 1 do Statutu Gimnazjum Sportowego nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. A. Mickiewicza w Rybniku Rada Pedagogiczna Gimnazjum Sportowego nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. A. Mickiewicza w Rybniku

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. M. KOPERNIKA W ZATORZE

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. M. KOPERNIKA W ZATORZE PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. M. KOPERNIKA W ZATORZE Załącznik do zarządzenia nr... Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

KRAKOWIE. a) wymagania edukacyjne dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia

KRAKOWIE. a) wymagania edukacyjne dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTÓW DLA SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W KRAKOWIE I SPOŁECZNEGO GIMNAZJUM NR 1 IM. ZBIGNIEWA HERBERTA W KRAKOWIE 1. Ocenianie osiągnięć

Bardziej szczegółowo

Regulamin Udzielania i Organizacji Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku.

Regulamin Udzielania i Organizacji Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku. Regulamin Udzielania i Organizacji Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku. Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO STATUTU ZESPOŁU. Wewnątrzszkolny regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO STATUTU ZESPOŁU. Wewnątrzszkolny regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. 1 ZAŁĄCZNIK NR 7 DO STATUTU ZESPOŁU Wewnątrzszkolny regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. Regulamin opracowano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2 Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach dla dzieci i młodzieży 2. 1 3. 3. 2.

Rozdział 2 Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach dla dzieci i młodzieży 2. 1 3. 3. 2. Rozdział 2 Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach dla dzieci i młodzieży 2. 1. Ocenianiu podlegają: 1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 2) zachowanie ucznia. 2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA ZESPOŁU SZKÓŁ WE WRONIU

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA ZESPOŁU SZKÓŁ WE WRONIU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA ZESPOŁU SZKÓŁ WE WRONIU 3a - WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW WRONIE 2007 0 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW 1. Nauczyciel na początku każdego roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne. PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W RZECZYCY DŁUGIEJ Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Załącznik nr 15 do Statutu Zespołu Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy w Kołobrzegu POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

sprzężonymi(niepełnosprawność intelektualna i niedowidzenie lub słabosłyszenie

sprzężonymi(niepełnosprawność intelektualna i niedowidzenie lub słabosłyszenie Nowelizacja Nr 2 Statutu Gimnazjum Nr 8 Specjalnego w Zamościu z dnia 13 listopada 2015 r. W Statucie Gimnazjum Nr 8 Specjalnego z dnia 17 lutego 2012 r. i Nowelizacji Nr 1 z marca 2014 r. wprowadza się

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 1 im. G. Morcinka w Warszawie

Regulamin organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 1 im. G. Morcinka w Warszawie Regulamin organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 1 im. G. Morcinka w Warszawie Szkoła Podstawowa nr 1 im. Gustawa Morcinka w Warszawie udziela i organizuje uczniom uczęszczającym

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ w Gimnazjum Miejskim im. Jana Pawła II w Głownie

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ w Gimnazjum Miejskim im. Jana Pawła II w Głownie PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ w Gimnazjum Miejskim im. Jana Pawła II w Głownie PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

Procedury udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół Sportowych w Lubinie. 1. Zasady organizacji pomocy

Procedury udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół Sportowych w Lubinie. 1. Zasady organizacji pomocy Procedury udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół Sportowych w Lubinie Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN w sprawie udzielania i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół Technicznych we Włocławku

REGULAMIN w sprawie udzielania i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół Technicznych we Włocławku Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 1 dyrektora szkoły z dnia 30 sierpnia 2013 r. REGULAMIN w sprawie udzielania i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół Technicznych we Włocławku

Bardziej szczegółowo

W statucie Gimnazjum wprowadza się następujące zmiany:

W statucie Gimnazjum wprowadza się następujące zmiany: Uchwała nr 15/2014/2015 Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 38 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w dokumentach szkolnych Na podstawie art.50 ust 2 pkt 1, w

Bardziej szczegółowo

Procedura udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym

Procedura udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym Procedura psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w Zespole Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Zasady oceniania, określone w niniejszym dokumencie dotyczą uczniów klas I-VI szkoły podstawowej. Zapisy opracowano na podstawie Rozporządzenia MENiS z dnia 13 września 2004r.

Bardziej szczegółowo

ZMIANA NR 4 DO STATUTU GIMNAZJUM

ZMIANA NR 4 DO STATUTU GIMNAZJUM ZMIANA NR 4 DO STATUTU GIMNAZJUM Na podstawie art. 50 ust.2. pkt 1, w związku z art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.) w statucie

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 20 IM. MARSZAŁKA J. PIŁSUDSKIEGO W ŁODZI

ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 20 IM. MARSZAŁKA J. PIŁSUDSKIEGO W ŁODZI ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 20 IM. MARSZAŁKA J. PIŁSUDSKIEGO W ŁODZI 1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna Załącznik nr 8 do Statutu Gimnazjum nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zespole Szkół nr 8 w Suwałkach Pomoc psychologiczno-pedagogiczna 1 1 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) Projekt z dnia 4 grudnia 2012 r. z dnia... 2012 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w publicznych przedszkolach,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie 1 PODSTAWY PRAWNE: 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2013

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA MEDYCZNEGO STUDIUM ZAWODOWEGO W POZNANIU, UL. SZAMARZEWSKIEGO 99

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA MEDYCZNEGO STUDIUM ZAWODOWEGO W POZNANIU, UL. SZAMARZEWSKIEGO 99 Załącznik nr 1 do Statutu Medycznego Studium Zawodowego ul. Szamarzewskiego 99 60-568 P o z n a ń WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA MEDYCZNEGO STUDIUM ZAWODOWEGO W POZNANIU,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W RZECZYCY DŁUGIEJ

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W RZECZYCY DŁUGIEJ Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 3/2015/2016 Dyrektora Zespołu Szkół w Rzeczycy Długiej z dnia 7 września 2015r. PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W

Bardziej szczegółowo

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach oświatowych.

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach oświatowych. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach oświatowych. Podstawy prawne: 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 6 IM. MACIEJA RATAJA W EŁKU

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 6 IM. MACIEJA RATAJA W EŁKU PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 6 IM. MACIEJA RATAJA W EŁKU Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013

Bardziej szczegółowo

Organizowanie i udzielanie pomocy psychologicznopedagogicznej. nowych regulacji prawnych

Organizowanie i udzielanie pomocy psychologicznopedagogicznej. nowych regulacji prawnych Organizowanie i udzielanie pomocy psychologicznopedagogicznej w szkole w świetle nowych regulacji prawnych Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach: w sprawie udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

Procedura organizowania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Niechlowie

Procedura organizowania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Niechlowie Procedura organizowania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Niechlowie Podstawy prawne : 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 roku w

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNEJ

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNEJ PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNEJ Podstawa prawna: - Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO W III SPOŁECZNYM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO STO W KRAKOWIE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO W III SPOŁECZNYM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO STO W KRAKOWIE III Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. Stradomska 10, 31-058 Kraków SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO W III SPOŁECZNYM

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej

Zasady organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej Załącznik nr 1 Procedura organizacji i zakres zadań zespołów ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Ze Statutu Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 15 im. Janusza Korczaka w Krakowie

Ze Statutu Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 15 im. Janusza Korczaka w Krakowie Ze Statutu Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 15 im. Janusza Korczaka w Krakowie 47 1. Ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 2) postępowanie

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną w dniu 9 września 2015 roku

Wewnątrzszkolny System Oceniania pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną w dniu 9 września 2015 roku Wewnątrzszkolny System Oceniania pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną w dniu 9 września 2015 roku 7a 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach Wewnątrzszkolnego

Bardziej szczegółowo

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w gimnazjum nowe regulacje i nowe zadania. Małgorzata Spendel ROME Metis

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w gimnazjum nowe regulacje i nowe zadania. Małgorzata Spendel ROME Metis Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w gimnazjum nowe regulacje i nowe zadania Małgorzata Spendel ROME Metis 1 Nowe regulacje prawne - rozporządzenia w sprawie udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REGULUJĄCA ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ADAMA MICKIEWICZA W ŻYRZYNIE

PROCEDURA REGULUJĄCA ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ADAMA MICKIEWICZA W ŻYRZYNIE Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 16/2012 Dyrektora Szkoły z dnia 15 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia do realizacji Procedury regulującej zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W LUBOWIDZU

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W LUBOWIDZU Załącznik Nr 1 do zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół w Lubowidzu z dnia 7 września 2015r. PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W LUBOWIDZU Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 im. Henryka Sienkiewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim

Zasady udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 im. Henryka Sienkiewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim Zasady udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 im. Henryka Sienkiewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach PROCEDURA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 im. WŁADYSŁAWA REYMONTA W OTWOCKU Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W RADLINIE

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W RADLINIE PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ Podstawa prawna: W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W RADLINIE Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie udzielania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA GIMNAZJUM STO

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA GIMNAZJUM STO Załącznik nr 2 Statutu Gimnazjum STO REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA GIMNAZJUM STO I. Postanowienia ogólne 1. Ocenianie zachowania ma na celu : a) poinformowanie ucznia o jego postawie i zachowaniu oraz

Bardziej szczegółowo

X. OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW

X. OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW X. OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW 1 Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o zajęciach edukacyjnych bez bliższego określenia, należy przez to rozumieć obowiązkowe i dodatkowe zajęcia

Bardziej szczegółowo

średnia ważona od do ocena 1,00 1,99 1 2,00 2,69 2 2,70 3,69 3 3,70 4,69 4 4,70 5,29 5 5,30 6,00 6

średnia ważona od do ocena 1,00 1,99 1 2,00 2,69 2 2,70 3,69 3 3,70 4,69 4 4,70 5,29 5 5,30 6,00 6 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA V Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Toruniu Podstawa prawna: 1) Ustawa o systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami. 2) Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 1 W GDYNI

WEWNĘTRZNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 1 W GDYNI WEWNĘTRZNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 1 W GDYNI Opracowany na podstawie rozporządzenia MENiS z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w GIMNAZJUM im. ADAMA BORYSA w WITKOWIE

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w GIMNAZJUM im. ADAMA BORYSA w WITKOWIE Załącznik 11 PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w GIMNAZJUM im. ADAMA BORYSA w WITKOWIE Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Procedura udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym

Procedura udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym Procedura udzielania psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w Zespole Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zmian wynikających ze zmian w organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej

Zestawienie zmian wynikających ze zmian w organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej Zestawienie zmian wynikających ze zmian w organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej L.P. Rozporządzenie stare Rozporządzenie nowe obowiązujące 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

Procedura organizowania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Przedszkolu w Niechlowie

Procedura organizowania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Przedszkolu w Niechlowie Procedura organizowania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Przedszkolu w Niechlowie Podstawy prawne : 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

Procedury udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej na terenie szkoły

Procedury udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej na terenie szkoły Zespół Szkół w Krzymowie Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II Procedury udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej na terenie szkoły Podstawa prawna: Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach publicznych dla dzieci i młodzieży

Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach publicznych dla dzieci i młodzieży Wewnątrzszkolny system oceniania (WSO) został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r.w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o przedszkolu, należy przez to rozumieć także oddział przedszkolny zorganizowany w szkole podstawowej.

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o przedszkolu, należy przez to rozumieć także oddział przedszkolny zorganizowany w szkole podstawowej. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach opublikowano:

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ w Zespole Szkół w Mielnie PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ OBOWIĄZUJĄCE W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W ZACZARNIU

PROCEDURA UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ OBOWIĄZUJĄCE W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W ZACZARNIU Zaczarnie, 01.09.2017r. PROCEDURA UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ OBOWIĄZUJĄCE W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W ZACZARNIU 1 1. Szkoła udziela i organizuje uczniom

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Wewnątrzszkolny System Oceniania w Szkole Polskiej w Reykjaviku Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział II Ocenianie bieżące Rozdział III Klasyfikowanie i promowanie Rozdział IV Przeprowadzanie egzaminu

Bardziej szczegółowo

Regulamin oceniania klasy IV-VI

Regulamin oceniania klasy IV-VI Regulamin oceniania klasy IV-VI I.PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2004r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Regulamin oceniania zachowania w LXXXVI LO im. Batalionu Zośka w Warszawie

Regulamin oceniania zachowania w LXXXVI LO im. Batalionu Zośka w Warszawie Regulamin oceniania zachowania w LXXXVI LO im. Batalionu Zośka w Warszawie obowiązuje od 01 września 2010r 1. Ocena zachowania ucznia uwzględnia: a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia, b) postępowanie

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA I GIMNAZJUM AUTORSKIEGO (z poprawkami z 13 września 2011 r.)

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA I GIMNAZJUM AUTORSKIEGO (z poprawkami z 13 września 2011 r.) WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA I GIMNAZJUM AUTORSKIEGO (z poprawkami z 13 września 2011 r.) 1. Podział roku szkolnego: 1. Rok szkolny podzielony jest na semestry. Koniec drugiego semestru jest zarazem

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 20 IM. MARSZAŁKA J. PIŁSUDSKIEGO W ŁODZI

ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 20 IM. MARSZAŁKA J. PIŁSUDSKIEGO W ŁODZI ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 20 IM. MARSZAŁKA J. PIŁSUDSKIEGO W ŁODZI 1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH W SZLACHCIE

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH W SZLACHCIE PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH W SZLACHCIE PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1/

Uchwała Nr 1/ Uchwała Nr 1/ 2010-2011 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 3 w Nisku z dnia 23 listopada 2010 roku w sprawie statutu szkoły Na podstawie art. 52 ust. 2 Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA. w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym przy Ambasadzie RP w Waszyngtonie

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA. w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym przy Ambasadzie RP w Waszyngtonie WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA ZAŁĄCZNIK NR 2 w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym przy Ambasadzie RP w Waszyngtonie Rozdział I Rozdział II Rozdział III Rozdział IV Ocenianie bieżące Klasyfikowanie i promowanie

Bardziej szczegółowo

Procedura organizowania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Gimnazjum nr 6 w Elblągu

Procedura organizowania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Gimnazjum nr 6 w Elblągu Procedura organizowania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Gimnazjum nr 6 w Elblągu PODSTAWAPRAWNA: 1.Rozporządzenie MEN z dnia 28.08.2017r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji

Bardziej szczegółowo

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne.

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 2/2012 PROCEDURA ORGANIZACJI I ZAKRES ZADAŃ ZESPOŁÓW DS. POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ WE WŁODAWIE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej Zamkowa Szkoła

Załącznik nr 1 Regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej Zamkowa Szkoła Załącznik nr 1 Regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej Zamkowa Szkoła Postanowienia ogólne Regulamin oparty jest na Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 1 W GDYNI

WEWNĘTRZNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 1 W GDYNI WEWNĘTRZNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 1 W GDYNI Opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Rady Pedagogicznej z dnia 26 kwietnia 2018r.

Załącznik do Uchwały Rady Pedagogicznej z dnia 26 kwietnia 2018r. Załącznik do Uchwały Rady Pedagogicznej z dnia 26 kwietnia 2018r. Aneks nr 1 do Statutu Szkoły Podstawowej im. ks. Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Sanoku Na podstawie: 1. Ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W POZYTYWNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ARKADIUSZA ARAMA RYBICKIEGO W GDAŃSKU

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W POZYTYWNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ARKADIUSZA ARAMA RYBICKIEGO W GDAŃSKU Załącznik do zarządzenia dyrektora szkoły nr 45/2016 PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W POZYTYWNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ARKADIUSZA ARAMA RYBICKIEGO W GDAŃSKU 1. Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 w Warszawie

Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 w Warszawie Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 w Warszawie Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tj. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA I. Organizacja wewnątrzszkolnego oceniania: 1/ Ocenianiu podlegają: a) osiągnięcia edukacyjne ucznia b) zachowanie ucznia 2/ Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne uczniów poprzez rozpoznawanie przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania

Wewnątrzszkolny System Oceniania str. 1 Wewnątrzszkolny System Oceniania l. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie)

Bardziej szczegółowo

Uchwała 12/2013/2014 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 14 w Gliwicach z dnia 25 marca 2014 r.

Uchwała 12/2013/2014 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 14 w Gliwicach z dnia 25 marca 2014 r. Uchwała 12/2013/2014 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 14 w Gliwicach z dnia 25 marca 2014 r. W SPRAWIE wprowadzenia zmian do Statutu Szkoły dot. pomocy psychologicznopedagogicznej Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 16 w Gliwicach ul. Kilińskiego Gliwice tel Zasady Oceniania Wewnętrznego

Szkoła Podstawowa Nr 16 w Gliwicach ul. Kilińskiego Gliwice tel Zasady Oceniania Wewnętrznego Szkoła Podstawowa Nr 16 w Gliwicach ul. Kilińskiego 1 44-100 Gliwice tel. 032 230 46 88 www.gliwice-sp16.neostrada.pl Zasady Oceniania Wewnętrznego 2 I. Cele ogólne. 1. Zapewnienie dziecku równych szans

Bardziej szczegółowo

Na podstawie uchwały nr4/2013/2014. Rady Pedagogicznej Miejskiego Gimnazjum nr 4 w Piekarach Śląskich. z dnia 12.09.2013r.

Na podstawie uchwały nr4/2013/2014. Rady Pedagogicznej Miejskiego Gimnazjum nr 4 w Piekarach Śląskich. z dnia 12.09.2013r. Na podstawie uchwały nr4/2013/2014 Rady Pedagogicznej Miejskiego Gimnazjum nr 4 w Piekarach Śląskich z dnia 12.09.2013r. w sprawie nowelizacji Statutu Miejskiego Gimnazjum nr 4 w Piekarach Śląskich Rada

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO W SPOŁECZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO STO W KRAKOWIE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO W SPOŁECZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO STO W KRAKOWIE Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Juliusza Słowackiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. Stradomska 10, 31-058 Kraków SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO W SPOŁECZNEJ SZKOLE

Bardziej szczegółowo

Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Powstania Styczniowego w Małogoszczu PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ

Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Powstania Styczniowego w Małogoszczu PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI

SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI Szkoła Podstawowa nr 6 w Lublinie Maria Brodowska I. Przepisy ogólne 1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne uczniów -poprzez rozpoznawanie przez nauczycieli poziomu

Bardziej szczegółowo

Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 wwarszawie

Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 wwarszawie Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 wwarszawie Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tj. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. DR. A. TROCZEWSKIEGO W KUTNIE

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. DR. A. TROCZEWSKIEGO W KUTNIE Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. dr. A. PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. DR. A. TROCZEWSKIEGO W KUTNIE PODSTAWY PRAWNE: 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA STOSOWANE WOBEC UCZNIÓW GIMNAZJUM W KOSTRZYNIE

ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA STOSOWANE WOBEC UCZNIÓW GIMNAZJUM W KOSTRZYNIE ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA STOSOWANE WOBEC UCZNIÓW GIMNAZJUM W KOSTRZYNIE na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 września 2006 w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 17 listopada 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 17 listopada 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 228 15706 Poz. 1487 1487 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z CHEMII

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z CHEMII PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z CHEMII W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. J. HEWELIUSZA W ŻUKOWIE Przedmiotowe Zasady Oceniania sporządzone zostały w oparciu o: 1. Ocenianie wewnątrzszkolne. 2. Podstawę programową

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1)z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach Na

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System. Oceniania

Wewnątrzszkolny System. Oceniania ZAŁĄCZNIK DO STATUTU Z DNIA 31.08. 2015 R. Wewnątrzszkolny System Oceniania SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 23 W ZABRZU 1 Wprowadza się następujące Zasady Oceniania Wewnątrzszkolnego: 1 1. Ocenianiu podlegają: 1)

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VIII WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

ROZDZIAŁ VIII WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA /Wyciąg ze Statutu I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Białymstoku, wg. stanu prawnego na dzień 1 września 2015 r./ ROZDZIAŁ VIII WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA 39. 113 1. Postawę prawną

Bardziej szczegółowo