SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI"

Transkrypt

1 $#guid{8f e C7-A223-5 CD2 FE765 8C4}# $ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rudzie Śląskiej

2 Profilaktyka w szkole wprowadzenie Opracowany program promocji zdrowia i profilaktyki uzależnień jest wynikiem dotychczasowych doświadczeń i działań z zakresu profilaktyki jakie były dotychczas podejmowane w naszej szkole. Głównym celem jaki przyświecał projektowi to zebranie, skompletowanie i usystematyzowanie działań z zakresu profilaktyki i objęcie nimi całej młodzieży szkolnej. Profilaktykę rozumiemy jako proces wspierania rozwoju psychofizycznego uczniów, a także jako zdobywanie wiedzy nt. zagrożeń oraz sposobów przeciwdziałania tym zagrożeniom. I. Diagnoza środowiska szkolnego Ocena zagrożeń i sytuacji ryzykownych oraz występujących problemów została określona na podstawie : przeprowadzonych wśród uczniów, rodziców i nauczycieli ankiet obserwacji uczniów analizy frekwencji opinii rodziców analizy wyników nauczania informacji otrzymywanych z zewnątrz: policja, kuratorzy sądowi, MOPS, MOPiIS, OIK, SM, Zachowania ryzykowne: wagary brak motywacji do nauki trudna sytuacja materialna rodzin ( bezrobocie) niska kultura języka zachowania agresywne palenie papierosów. II. Zasoby Szkoła posiada dobrą bazę lokalową, dobre zaplecze do zajęć sportowych, oraz specjalne pomieszczenie, w którym odbywają się prelekcje, pokazy, konkursy oraz zajęcia warsztatowe dla młodzieży. Szkoła utrzymuje kontakty z lokalnymi instytucjami takimi jak: Poradnia Psychologiczna Pedagogiczna, Miejski Ośrodek Profilaktyki i Integracji Społecznej, Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Rudzkie Centrum Wolontariatu, Sąd Rejonowy/Sąd Rodzinny, Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna, Komenda Miejska Policji, Wydział Zdrowia Urzędu Miasta. III. Miejsce programu profilaktyki w procesie dydaktyczno-wychowawczym szkoły. Szkolny program profilaktyki adresowany do uczniów, nauczycieli i rodziców jest zgodny ze statutem szkoły i programem wychowawczym szkoły W szkole prowadzona będzie profilaktyka pierwszorzędowa i drugorzędowa: Profilaktyka pierwszorzędowa kierowana będzie do wszystkich uczniów i rodziców. Jej celem jest promocja zdrowego stylu życia oraz niedopuszczenie do pojawiania się patologii społecznych poprzez szeroką edukację profilaktyczną.działaniem prewencyjnym objęci zostaną wszyscy uczniowie Profilaktyka drugorzędowa adresowana będzie do grupy zwiększonego ryzyka, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, po pierwszych próbach inicjacji działań patologicznych. Pomoc organizowana będzie przez psychologa i pedagoga szkolnego 2

3 W ramach programu prowadzone będą strategie : Informacyjna udzielanie wskazówek dotyczących możliwości uzyskania pomocy w trudnych sytuacjach. Edukacyjna realizacja programów profilaktycznych, ścieżek edukacyjnych, organizacja spotkań o charakterze profilaktyczno-ostrzegawczym z przedstawicielem policji. Integracyjna działania prowadzące do lepszego poznania się uczniów w obrębie klasy lub grupy warsztatowej. Interwencyjna przeciwdziałanie pogłębianiu się procesu chorobowego oraz umożliwienie osobie leczącej się powrotu do społeczeństwa. Alternatywna SKS, wyjścia do kina, teatru, wycieczki Program jest otwarty i może ulec modyfikacji, powiązany jest z problematyką poszczególnych przedmiotów oraz godzin wychowawczych. Przewiduje również wykorzystanie innych programów profilaktycznych realizowanych przez osoby mające stosowne przeszkolenie. Program profilaktyki jest uzupełnieniem programu wychowawczego szkoły i nakierowany jest na wszechstronny rozwój ucznia poprzez: Kształtowanie właściwych postaw ucznia Przestrzeganie norm społecznych Budowanie postaw tolerancji Przeciwdziałanie agresji i przemocy Realizatorzy działań profilaktycznych: dyrektor nauczyciele wychowawcy pedagog szkolny psycholog szkolny nauczyciel wychowania do życia w rodzinie opiekun Samorządu Szkolnego prelegenci Formy realizacji: lekcje wychowawcze zajęcia warsztatowe dla uczniów i nauczycieli zajęcia z psychologiem i pedagogiem ścieżki edukacyjne zajęcia z wychowania do życia w rodzinie spotkania z rodzicami prelekcje zajęcia sportowe profesjonalne programy profilaktyczne konkursy Metody pracy: wykłady dyskusje gry i zabawy psychologiczne zajęcia terapeutyczne burza mózgów warsztaty dla nauczycieli i rodziców konkursy 3

4 Przewidywane efekty: Uczeń: uzyskuje pomoc pedagogiczno-psychologiczną uświadamia sobie istniejące zagrożenia i potrafi im przeciwdziałać posiada wiedzę na temat szkodliwości używania i nadużywania używek dostrzega korzyści płynące ze zdrowego stylu życia osiąga dojrzałą osobowość psychospołeczną Sposoby ewaluacji: obserwacja zachowań sondaże wśród uczniów i rodziców analiza ankiet przeprowadzonych wśród uczniów, nauczycieli, rodziców (ankiety ewaluacyjne) analiza dokumentów (plany pracy wychowawcy, dzienniki) zapisy w dzienniku pedagoga, psychologa IV. Konstrukcja programu l. Cele programu: a) Cel ogólny: Kształtowanie wśród uczniów postaw sprzyjających samodzielnemu dokonywaniu wyboru zachowań właściwych dla zdrowia własnego i innych. Kształtowanie osobowości ucznia w taki sposób, aby prawidłowo funkcjonował w środowisku szkolnym i poza szkolnym b) Cele szczegółowe: 1. Dostarczanie uczniom wiedzy na temat: wartości zdrowia i jego ochrony zagrożeń wynikających z używania i nadużywania papierosów, alkoholu, narkotyków i leków, zdrowego stylu życia znaczenia profilaktyki w zwalczaniu chorób cywilizacyjnych. zagrożeń wynikających z niewłaściwego korzystania z nowości technologicznych 2. Wykształcenie umiejętności dotyczących: samokontroli, samoobserwacji swojego zdrowia rozwiązywania własnych problemów zdrowotnych przewidywania zagrożeń wynikających z uzależnień poczucia własnej wartości zachowań asertywnych walki ze stresem niwelowania zachowań agresywnych rozwiązywania sytuacji konfliktowych podejmowania aktywności fizycznej w życiu codziennym udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. 3. Kształtowanie postaw i nawyków: sprzyjających komunikowaniu się z innymi zgodnych z przyjętymi i pożądanymi wzorcami zachowań sprzyjających wyborowi różnorodnych działań służących rozwojowi intelektualnemu 4

5 i emocjonalnemu prawidłowego spędzania wolnego czasu prospołecznych sprzyjających samokształceniu Problematyka uwzględniona w programie podzielona została na dwa bloki tematyczne: Promocja zdrowia Profilaktyka uzależnień i zagrożeń XXI wieku 5

6 Zadania i formy czyli ramowy program działań profilaktycznych Promocja zdrowia Lp. ZADANIA FORMY REALIZACJI 1. Motywowanie uczniów do dbałości o higienę osobistą zorganizowanie godzin wychowawczych poświęconych higienie osobistej ucznia propagowanie czytelnictwa czasopism propagujących zdrowy styl życia zorganizowanie spotkania z kosmetyczką 2. Uświadomienie młodzieży konieczności racjonalnego odżywiania jako warunku zdrowia i dobrego samopoczucia 3. Promowanie dbałości o właściwy rozwój fizyczny i kondycję 4. Szerzenie wiedzy na temat wpływu środowiska na zdrowie i życie człowieka 5. Kształtowanie zdrowej osobowości pod względem emocjonalnym, psychicznym i społecznym pozyskiwanie różnorodnych materiałów służących promocji racjonalnego odżywiania, propagowanie ciekawych, profesjonalnych stron internetowych na ten temat zachęcanie uczniów do systematycznej kontroli swojej wagi prowadzenie godzin wychowawczych na temat wpływu odżywiania na zdrowie człowieka (liczenie kalorii, analiza piramidy żywieniowej) zorganizowanie w każdym roku szkolnym spotkania z psychologiem, dietetykiem poświęconego omówieniu przyczyn skutków chorób cywilizacyjnych wynikających z niewłaściwego stylu odżywiania (anoreksja, bulimia) szkolne obchody Światowego Dnia Serca organizowanie szkolnych imprez sportowych (m.in. Dnia Sportu) zapewnienie młodzieży aktywnego udziału w różnorodnego typu zawodach sportowych przeprowadzenie lekcji poświęconych wpływowi aktywności fizycznej na sprawność i urodę zorganizowanie konkursu o tematyce ekologicznej udział uczniów w akcjach Sprzątanie Świata (wrzesień) i Dzień Ziemi (22 kwietnia) zorganizowanie zajęć integracyjnych dla uczniów klas pierwszych i uroczystości pasowania na ucznia zapoznanie z wytycznymi dotyczącymi kultury języka, kultury zachowania w życiu codziennym i właściwego ubioru uczniowskiego umożliwienie uczniom rozwijania talentów, umiejętności, uzdolnień poprzez koła zainteresowań, konkursy promowanie na terenie szkoły sukcesów młodzieży w różnych dziedzinach życia i działalności szkolnej i pozaszkolnej (informacja na stronie internetowej) pomoc uczniom mającym kłopoty w nauce pomoc psychologiczna uczniom odmawiającym chodzenia do szkoły (fobia szkolna) i wagarującym zajęcia dotyczące prawidłowej komunikacji i aktywnego słuchania prowadzenie zajęć w ramach lekcji wychowawczych przez psychologa szkolnego na temat radzenia sobie ze złością i rozwiązywania sytuacji konfliktowych prowadzenie mediacji szkolnych jako metody zapobiegania 6

7 eskalacji konfliktów i pomoc w rozwiązywaniu sporów zajęcia z psychologiem i pedagogiem na temat stresu i sposobów radzenia sobie w trudnych sytuacja zorganizowanie cyklu spotkań z psychologiem na temat Poczucie osamotnienia - jak poszerzyć grupę wsparcia społecznego?, Czy mogę zachorować psychicznie? Moja wiedza na temat osób chorych psychicznie i postawa wobec problemu., Psychiatra, psycholog - zawodowi pomagacze kiedy, z czym i do kogo?, Terapia, trening, pomoc psychologiczna, warsztaty umiejętności kiedy i dla kogo? utworzenie grupy wsparcia dla uczniów nie radzących sobie w trudnych sytuacjach życiowych realizacja programu Stres pod kontrolą kształtowanie wrażliwości na potrzeby innych ludzi poprzez angażowanie uczniów w okolicznościowe akcje charytatywne prowadzenie zajęć na temat poszanowania i tolerancji dla odmienności kultur, zachowań i różnic między nimi zorganizowanie warsztatów z autoprezentacji i przygotowanie do wejścia na rynek pracy 7

8 Profilaktyka uzależnień i zagrożeń XXI wieku Lp. ZADANIA FORMY REALIZACJI 1. Dostarczenie młodzieży wiedzy na temat współczesnych chorób cywilizacyjnych realizacja programów profilaktycznych dot. HIV/AIDS udział młodzieży w międzyszkolnym konkursie wiedzy o HIV/AIDS realizacja programu Różowa wstążeczka realizacja programu Profilaktyka wad cewy nerwowej zajęcia poświęcone warunkom zachowania zdrowia, znaczeniu samokontroli i samoobserwacji jako sposobu na uniknięcie choroby lub wczesną interwencję 2. Wyposażenie uczniów w wiedzę na temat szkodliwości i działania środków odurzających, alkoholu, nikotyny oraz zapobieganie podejmowaniu przez uczniów zachowań ryzykownych z tym związanych 3. Profilaktyka manipulacji Kształtowanie u uczniów umiejętności selekcji i krytycznego odbioru informacji oraz wytworów kultury masowej Zapoznanie z podstawową wiedza na temat sekt, przyczyn ich atrakcyjności i mechanizmów manipulacji 4. Przeciwdziałanie przestępczości młodzieży prowadzenie lekcji wychowawczych dotyczących przyczyn i skutków uzależnień zajęcia z asertywności przeprowadzenie ankiety diagnozującej realizacja Dnia bez Papierosa udział młodzieży w organizowanych co roku Dniach Profilaktyki przygotowanie gazetek tematycznych dotyczących uzależnień uzupełnianie księgozbioru biblioteki o dokumenty z zakresu profilaktyki uzależnień sukcesywne wdrażanie profesjonalnych programów profilaktycznych np. Korekta wdrażanie procedur interwencyjnych szkolenie rodziców i nauczycieli działania promujące alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu :SKS, rozgrywki sportowe, koła zainteresowań, wycieczki dyżury koordynatora profilaktyki prezentowanie młodzieży książek, filmów, programów telewizyjnych eksponowanie pozytywnych wytworów kultury oraz działań osobowości i poglądów bohaterów prezentowanie w ramach godzin wychowawczych popularnych wśród młodzieży form spędzania wolnego czasu (dyskusja, gromadzenie argumentów za i przeciw ) organizowanie wyjść do teatru, kina, muzeum prezentacja profesjonalnych programów profilaktycznych poświęconych manipulacji zajęcia z psychologiem nt. Sekty-jak nie dać sobą manipulować -spotkanie ze specjalistą ds. sekt zapoznanie rodziców z pewnymi oznakami wpływu sekt na młodego człowieka, skutecznymi sposobami reagowania oraz możliwościami profesjonalnej pomocy przygotowanie gazetki ostrzegającej przed tzw. werbownikami, ukazująca metody rekrutacji do sekt udzielanie pomocy rodzicom mającym kłopoty wychowawcze z dziećmi spotkanie z przedstawicielem policji nt. odpowiedzialności prawnej i bezpieczeństwa młodzieży 8

PROBLEMÓW MŁODZIEŻY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 W TARNOWIE

PROBLEMÓW MŁODZIEŻY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 W TARNOWIE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PROBLEMÓW MŁODZIEŻY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 W TARNOWIE W obliczu istniejących zagrożeń, niezbędne jest zaoferowanie młodzieży pomocy oraz podejmowanie działań

Bardziej szczegółowo

2012-2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRASZYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI

2012-2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRASZYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI 2012-2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRASZYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI SPIS TREŚCI: 1. Podstawy prawne 2. Założenia programu 3. Cele programu 4. Strategie profilaktyczne 5. Zasięg oddziaływań profilaktycznych 6. Część

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie załącznik nr 5 PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie I NADRZĘDNY CEL WYCHOWANIA: Wychowanie ucznia świadomego dokonywanych wyborów i gotowego samodzielnie kształtować swoje Ŝycie jako szczęśliwe,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W IWLI PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOŁA PODSTAWOWA W IWLI PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA W IWLI PROGRAM PROFILAKTYKI WIZJA PROGRAMU PROFILAKTYKI Nasz uczeń jest wartościowym członkiem społeczności szkolnej. Zna i przestrzega normy wyznaczające reguły życia społecznego. Potrafi

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Podstawa prawna: 1. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Program Szkoły Promującej Zdrowie na lata 2014 2016

Program Szkoły Promującej Zdrowie na lata 2014 2016 Szlachetne zdrowie, Nikt się nie dowie, Jako smakujesz, Aż się zepsujesz Program Szkoły Promującej Zdrowie na lata 2014 2016 Koordynatorzy: Aneta Kulik Anna Lesiak-Nowak Informacje o szkole: Nazwa szkoły:

Bardziej szczegółowo

Edukacja zdrowotna w podstawie programowej kształcenia ogólnego, jako fundament dla szkolnego programu profilaktyki

Edukacja zdrowotna w podstawie programowej kształcenia ogólnego, jako fundament dla szkolnego programu profilaktyki Edukacja zdrowotna w podstawie programowej kształcenia ogólnego, jako fundament dla szkolnego programu profilaktyki Barbara Woynarowska 0 EDUKACJA ZDROWOTNA W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

Bardziej szczegółowo

- 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być

- 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być - 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być ROZDZIAŁ I. CELE GIMNAZJUM Gimnazjum realizuje cele i zadania wychowawcze określone w ustawie o systemie

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE G I M N A Z J U M N R 1 1 W K O S Z A L I N I E STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE ==================================================================== K O S Z A L I N 2 0 1 0 1 SPIS TREŚCI Rozdział I

Bardziej szczegółowo

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016 Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim na lata 2006-2016 Janów Lubelski 2006 rok Spis treści: I. Wstęp...4 II. III. IV. Diagnoza środowiska osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO-EDUKACYJNYCH DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

RAMOWY PROGRAM ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO-EDUKACYJNYCH DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE RAMOWY PROGRAM ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO-EDUKACYJNYCH DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE Obowiązek realizacji programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie określony

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

Oddział przedszkolny pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach

Oddział przedszkolny pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach Oddział przedszkolny pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

Bardziej szczegółowo

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Dział I... 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 6 Rozdział 1... 6 Przepisy definiujące... 6 1... 6 Rozdział 2... 6 Podstawowe informacje o

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje w zakresie realizacji oddziaływań korekcyjno -edukacyjnych w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Rekomendacje w zakresie realizacji oddziaływań korekcyjno -edukacyjnych w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. Rekomendacje w zakresie realizacji oddziaływań korekcyjno -edukacyjnych w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. Spis treści: Wstęp uzasadnienie powstania rekomendacji. I. Kryteria prawne formalne,

Bardziej szczegółowo

Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020

Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020 Załącznik do Uchwały Nr IV/5/2/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 14 lutego 2011 r. REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE Par.1. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce jest szkołą publiczną i funkcjonuje zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015 MINISTERSTWO SPORTU STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015 Warszawa, styczeń 2007 r. 2 SPIS TREŚCI Wprowadzenie....3 I. Diagnoza i trendy rozwojowe sportu w Polsce..4 II. Priorytety Strategii rozwoju

Bardziej szczegółowo

CZAS WOLNY A ZDROWY STYL ŻYCIA DZIECKA

CZAS WOLNY A ZDROWY STYL ŻYCIA DZIECKA CZAS WOLNY A ZDROWY STYL ŻYCIA DZIECKA Urszula Macioł-Kisiel 1 Podjęty w artykule problem jest głosem w dyskusji na temat świadomego i zorganizowanego czasu wolnego uczniów. Pomimo, że jest odmiennie rozumiany

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały XXXVII/248/2014 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działao na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Marian Pietraszewski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych

Marian Pietraszewski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych Marian Pietraszewski Jak działać na rynku Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych materiały i podręczniki Mariana Pietraszewskiego Poznań 2003 Redaktor: Krystyna

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

Wstęp 24 lutego 2012 r 27 sierpnia 2012 r 21 czerwca 2012 r.

Wstęp  24 lutego 2012 r 27 sierpnia 2012 r 21 czerwca 2012 r. 1. Wstęp Program Zostać przedsiębiorczym przeznaczony jest dla III etapu edukacyjnego. Jego celem jest przygotowanie uczniów gimnazjum do realizacji edukacyjnego projektu uczniowskiego, wprowadzonego Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 42 W RZESZOWIE

PROGRAM PROFILAKTYKI PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 42 W RZESZOWIE PROGRAM PROFILAKTYKI PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 42 W RZESZOWIE Autor: Ewa Miśta Realizacja: od września do czerwca każdego roku szkolnego Przyjęty do realizacji przez Radę Pedagogiczną w terminie pieczęć

Bardziej szczegółowo