Badanie ankietowe PIFS wobec wdrażania PRK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Badanie ankietowe PIFS wobec wdrażania PRK"

Transkrypt

1 Badanie ankietowe PIFS wobec wdrażania PRK Badanie ankietowe członków PIFS 2012 Badanie miało na celu poznanie opinii i potrzeb firm z branży szkoleniowej w związku z procesem wdrażania Polskich Ram Kwalifikacji. Jako członkowie PIFS możemy walczyć o zaistnienie w nowym systemie, umocni to pozycję edukacji pozaformalnej na rynku edukacyjnym. Na podstawie 30 ankiet przesłanych od członków PIFS Pytanie 1: 1. Określ w jakiej branży działa Twoja firma? Podane zakresy mogą się pokrywać. Można podać kilka kategorii: Odpowiedź Liczba firm szkolenia dla specjalistów 21 szkolenia dla osób pracujących w branżach finansowych 14 szkolenia informatyczno- komputerowe 14 szkolenia prawne 8 szkolenia biznesowe 24 językowe 4 interpersonalne i intrapersonalne 24 ogólne wymagane przez przepisy prawa 10 inne specjalistyczne/ branżowe 16 Pytanie 2: Jakie szanse i zagrożenia Twoim zdaniem może przynieść wdrożenie KRK na rynku szkoleń: SZANSE: 1. Uporządkowanie systemy Edukacji, porównywalność kwalifikacji na poziomie krajowym i międzynarodowym; 2. Żadne, jesteśmy ignorowani przez wszystkich "reformatorów". 3. Unowocześnienie rynku szkoleń; 4. Unormowanie rynku szkoleń, określenie jakości proponowanego szkolenia - co ułatwi klientom decyzję która firmę wybrać na pozornie takie samo szkolenie; 1

2 5. Wprowadzanie standardu minimalnego programu, jakości, kwalifikacji trenerów/wykładowców; 6. Zwiększenie zainteresowania rynkiem szkoleniowych, zwiększenie motywacji do podnoszenia kwalifikacji, ujednolicenie oceny kwalifikacji, zmniejszenie barier związanych z podjęciem pracy poza własnym państwem; 7. Wzrost znaczenia firm szkoleniowych, podniesienie poziomu szkoleń; 8. Profesjonalizacja rynku szkoleń, zwiększenie popytu na szkolenia; 9. porównywalność kwalifikacji, kontrola jakości procesu kształcenia i przyznawania kwalifikacji -czytelność kwalifikacji dla pracodawców -walidacja wiedzy, umiejętności nabytych w procesie kształcenia nieformalnego lub/i w miejscu pracy; 10. Zwiększenie znaczenia prowadzonych przez nas szkoleń - mogą być elementem zdobywania kwalifikacji 2. Część firm podniesie jakość / zwiększy focus na efekty szkoleń; 11. Impuls dla uczenia się przez cale życie, a poprzez to rozwój rynku. Uznanie edukacji pozaformalnej za ważną na równi z edukacja formalną. Szanse na pozytywny wpływ na standardy jakości usług i ich efektywność. Szanse na transparentność i przejrzystość reguł i zasad dla wszystkich instytucji edukacyjnych i korzystających i ich oferty. 12. Standaryzacja. Łatwe porównywanie ofert firm i rodzajów szkoleń Spójna certyfikacja dla wszystkich firm Kolejny element promocji szkoleń i uczenia się przez całe życie; 13. Oddzielenie procesu uczenia od potwierdzenia eksperctwa (innymi słowy - można być formalnie uznanym za eksperta nie przechodząc formalnie całej ścieżki edukacyjnej lub przechodząc ją w trybach alternatywnych... Co w konsekwencji może doprowadzić do powstawania alternatywnych dróg rozwoju Zawodowego; 14. bardziej przejrzyste kwalifikacje dla pracodawców określenie "formalne" standardów szkoleniowych i Umiejetności nabytych większa specjalizacja zawodowa; 15. Wystandaryzowanie i ujednolicenie nabywanych kwalifikacji w kraju (przede wszystkim) i za granicą wśród pracodawców. Pozyskanie przewagi konkurencyjnej wśród firma szkoleniowych, które wdrożą KRK; 16. Wyeliminowanie nierzetelnych firm; 17. Powstanie i Upowszechnienie standardów dotyczących opisów efektów procesu edukacyjnego; 18. uporządkowanie rynku; ułatwienie formułowania programów szkoleń; 19. Ujednolicenie standardów szkoleniowych, ujednolicenie programów szkoleń, porównywalność i wiarygodność efektów kształcenia; 20. podnieść poziom kształcenia; 21. Zintegrowanie polskiego systemu kształcenia z europejskim, uporządkowanie polskiego systemu kształcenia Zawodowego, usankcjonowanie zdobywania kwalifikacji w formach pozaszkolnych i kształceniu nieformalnym; 22. KRK - będą stanowić wsparcie dla instytucji szkoleniowych, które zapewniają wysoką jakość dostarczanych usług edukacyjnych,- mogą wpłynąć na wzrost aktywności edukacyjnej społeczeństwa / wzrost liczby osób zdobywających kwalifikacje poza systemem edukacji formalnej/, -daje możliwość lepszego dostosowania kwalifikacji do rynku pracy oraz porównywania kwalifikacji nabytych w różnych krajach UE oraz wewnątrz kraju, -zwiększa możliwość zatrudnienia w krajach UE. 23. Walidacja Kompetencji. Konkurencja na rynku firm szkoleniowych w zakresie dostarczania mierzalnych rezultatów. Uznawanie polskich kwalifikacji w Europie; 24. następny wzrost biurokracji, uzależnienie od urzędników, zwiększone koszty przygotowania i realizacji szkoleń; 25. Możliwość potwierdzania kwalifikacji przez podmioty spoza sektora publicznego, wzrost konkurencyjności podmiotów kształcących, podniesienie jakości kształcenia. ZAGROŻENIA: 1. Jak we wstępie napisaliście nie ma nas w ramie kwalifikacji. Kształcenie formalne, które powinno być wiodące jest reformowane przez ignorantów, nie mających 2

3 żadnego doświadczenia w tym zakresie, teoretyków, a jednocześnie zupełnie nie zainteresowanych współpracą z ludźmi doświadczonymi czyli praktykami. Naśladowanie ramy angielskiej, szkockiej czy walijskie jest dla mnie zdumiewające, bo kraj ten będąc oderwany od europy do dzisiaj demonstruje swoją odrębność, a myśl techniczna i nowoczesność, w tym również mistrzowie przybywali do nas od naszych sąsiadów czyli: Niemców, Czechów, Austriaków a my tworząc ramę unikamy kontaktów z nimi chociaż pod względem kształcenia zawodowego mogą być wzorem do naśladowania. Ostatnia reforma szkolnictwa zawodowego ignoruje firmy szkoleń zawodowych, pozbawia nas uprawnień (np. Państwowe Komisje Egzaminacyjne), ostatnio Kuratoria żądają od nas danych finansowych jakie wiążą się z PKE. A więc aby dać pracę nauczycielom trzeba zabrać innym. 2. Chęć licencjonowania, akredytowania itp. usług; 3. KRK prawdopodobnie w ogóle nie ujmie w swoich ramach szkoleń jednodniowych, tylko dłuższe kursy będą miały punkty - co firmom szkoleniowym nic nie da; 4. Zbyt mała elastyczność wobec szybko zmieniających się potrzeb rynku pracy; 5. Likwidację; 6. zwiększenie biurokratyzacji, niedokładne stosowanie ramy, "naginanie" ramy, niejednoznaczność opisów; 7. Uczestnicy będą się zgłaszać na szkolenie - przede wszystkim po certyfikat potwierdzający kwalifikacje; 8. Deprecjonowanie szkoleń i firm szkoleniowych Brak pomysłu i zaangażowania firm szkoleniowych w porządkowanie rynku i opis kwalifikacji; 9. Opisanie w KRK wyłącznie edukacji formalnej i zawodowej może prowadzić do marginalizacji edukacji pozaformalnej w związku z brakiem możliwości porównania (zwalidowania) efektów naszej działalności. 10. Przeregulowanie przepisów wprowadzających KRK i zbiurokratyzowanie administracji, w stworzenie z nich kolejnego martwego systemu kontroli; zawłaszczenie kształcenia i przyznawania kwalifikacji przez instytucje kształcenia formalnego; uwzględnienie interesów wybranych uczestników rynku szkoleń, marginalizowanie kształcenia nieformalnego i pozaformalnego; 11. Przejęcie "naszych szkoleń" przez edukację formalną (uczelnie) 2. wprowadzenie regulacji ograniczających wolny rynek - np. ograniczenia dostępu lub ograniczenia finansowo-prawne; 12. Proces bardzo trudny i złożony - zagrożenie działań pozornych i formalnych nie wnoszących faktycznej zmiany. 13. Biurokratyzacja - czy to nie będzie kolejny nic nie znaczący urzędowy druk nie mający przełożenia na realną jakość i korzyści ze szkolenia? Zwiększające się bariery wejścia jeśli będzie to obowiązkowe lub bardzo trudne do uzyskania; 14. Skostnienie - każda standaryzacja dławi innowacyjność Kto ma certyfikować osoby z zakresu nowych kompetencji (w dynamicznej gospodarce z jaką mamy do czynienia powstają takie jak grzyby po deszczu); 15. Nie przyniesie, bo urzędnicy i tak zrobią swoje; 16. Zbyt sformalizowane ramy mogą ograniczać obszary szkoleniowe lub zmuszać do odbywania większej ilości szkoleń co może być negatywnie oceniane przez samych pracodawców; 17. Długi okres wdrożenia ram i brak widocznych korzyści dla podmiotów wdrażających ramy, w krótkim czasie; 18. Jeśli będzie źle skonstruowana może ograniczyć dostęp do szkoleń firmom, które utrzymują standardy np. z USA czy Kanady; 19. Utrwalenie i wzmocnienie pozycji urzędników jako decydentów na rynku szkoleń (adresowanych do biznesu i bezrobotnych), finansowanych ze środków publicznych. Opisy nie przystające do rzeczywistości - radosna urzędnicza twórczość. Dalsza, bezsensowna biurokratyzacja procesu edukacyjnego; 20. Wysoka formalizacja, ograniczenie dostępu firm szkoleniowych do rynku; 3

4 21. Opór instytucji kształcenia formalnego, złożoność i poziom skomplikowania; 21. Zmniejszenie znaczenia dobrych szkoleń, które nie będą kompatybilne z KRK; 22. Najpoważniejszym zagrożeniem jest nie wdrożenie całego systemu; brak spójności KRK i innych aktów prawnych dot. kształcenia na różnych etapach i w różnych formach; 23. Bariera instytucjonalna (instytucje certyfikujące, akredytujące), bariera informacyjna (zbyt małe popularyzowanie KRK w społeczeństwie); bariera czasowa dot. wejście w życie KRK, bariera finansowa- na poziomie potencjalnych odbiorców (niewystarczające środki finansowe / brak dostępu do śr. mogą uniemożliwić przedsiębiorcom i/lub osobom fizycznym korzystanie z ofert szkoleniowych; niska motywacja do zdobywania nowych kwalifikacji lub podwyższania ich (nawet b. dobrze udokumentowane kwalifikacje nie zawsze przedkładają się na zatrudnienie bądź awans zawodowy). 24. Ograniczenie KRK do podmiotu edukacji formalnej; Centralizacja uznawania kwalifikacji, Sztywny system opisywania kwalifikacji - trudno dodać, zmienić, Biurokracja, Koszty, Zbytnia regulacja, Ingerencja Państwa w sprawy wolnego rynku; 25. Porównywalność wymagań, produktów szkoleniowych, uporządkowanie rynku; 26. Brak wystarczających uregulowań prawnych, definiujących w sposób jednoznaczny warunki certyfikacji instytucji potwierdzających kwalifikacje. Pytanie 3: Co Twoim zdaniem powinniśmy zrobić (o co walczyć): 1. Wzmocnienie pozycji PIFS jako podmiotu opiniotwórczego i współtworzącego proces KRK; rozwijać systemy certyfikacji i zapewniania jakości; 2. PIFS jak mi wiadomo uczestniczył w pracach nad ustawą o kształceniu zawodowym i ją podpisał (jest wymieniony wśród konsultantów) więc jeżeli wówczas nie zareagował na rażącą dyskryminację firm szkoleń zawodowych to co teraz chce naprawić błędy? Z racji wielkości firmy szkoleń zawodowych zagospodarowuję małą część rynku ale ważną bo skierowaną do specyficznych osób. Szybko mogą dostosować się do zapotrzebowania, działając na zasadach rynkowych walczą o klienta jakością szkoleń, poziomem merytorycznym, dogodnością dojazdu oraz dostosowaniem zajęć i egzaminów do możliwości uczestników. Metody urzędnicze MEN wszystko to niszczą. Czy kształcenie zawodowe jest towarem? Jeśli tak to udostępnijmy ten towar na zasadach rynkowych!!!; 3. O swobodę działalności; 4. O uwzględnienie szkoleń B2B w KRK, szkoleń jedno i kilkudniowych w może osobnej punktacji, ale jednak żeby były mierzalne. Żeby KRK nie dotyczyło tylko oświaty i pełnych kursów zawodowych; 5. Uwzględnienie kształcenia poza formalnego jako sposobu zdobywania/ doskonalenia kwalifikacji zawodowych; 6. O równe traktowanie szkoleń i uczenia formalnego; 7. O precyzyjne określenie, w jaki sposób poszczególne poziomy odnoszą się do danych kwalifikacji. Przemyślenie kwestii formalizacji poziomów kwalifikacji (np dr nauk nie koniecznie musi mieć najwyższe kwalifikacje, bo w niektórych zawodach nie ma możliwości doktoryzacji - przemyślenie doboru poziomów do kompetencji miękkich, uwzględnienie praktyki w określaniu stopnia kompetencji a nie koncentracja na kształceniu ustawicznym np. uwzględnienie stażu pracy, zajmowanego stanowiska, obowiązków); 8. Organizować spotkania członków, żeby jednoczyć rynek i dać możliwość wzajemnego poznania się firm; 9. Prawo dla firm szkoleniowych do potwierdzania kwalifikacji; 4

5 10. Powinniśmy dbać, by kształcenie pozaformalne znalazło się w systemie PRK wzrost prestiżu szkoleń; 11. O opisanie kompetencji w sposób analogiczny jak edukacja formalna i zawodowa; 12. Konsolidacja rynku szkoleniowego i wprowadzenie formalnego procesu akredytacji jednostek szkoleniowych przez PIFS, zanim zrobią to władze 2.Dopracowanie i wprowadzenie SUS PIFS jako obligatoryjnego, aby utrącić argumenty nt. niskiej jakości świadczonych przez firmy szkoleniowe usług 3. Jeszcze bardziej "agresywna" komunikacja z rynkiem i decydentami; 13. Równe zasady dla wszystkich podmiotów, tzn. mogą być dowolne ograniczenia, wymogi czy kryteria byle obowiązywały wszystkich; 14. Precyzyjnie określone wyjątki od powyższego, np. wąski zakres działań czy kwalifikacji; 15. Równość kwalifikacji z różnych "sektorów" edukacji.efekty uczenia się opisane jednolitym, zrozumiałym dla wszystkich użytkowników nowego systemu. Transparentność i otwartość procesów - udział "dostawców" kwalifikacji i pracodawców w przypisywaniu poziomów kwalifikacjom i ich wpisywania do Systemu. Ogólnospołeczny wymiar przebudowy systemu edukacji, popularyzacji idei LLL, dla których nowy System jest/może być kluczowym narzędziem; 16. O poszerzenie ilości umiejętności/kwalifikacji specjalistycznych, komputerowych i marketingowych (szczególnie tych najnowszych jak marketing internetowy, cloud computing, mobile) o minimalizację biurokratyzacji i uproszczenie procedur, minimalizację kosztów; 17. O zapewnienie tego, aby nie wprowadzić do idei KRK zagrożeń korporacyjnych (wąska grupa podmiotów certyfikujących; trudność w dostaniu się do tego grona) O zapewnienie tego, aby standaryzacja nie zabiła innowacyjności (jak? nie wiem...) 18. Nic nie możemy zrobić, izba jest za słaba i nic nie znaczy; 19. Przede wszystkim być angażowanym na każdym etapie tworzenia KRK i mieć możliwość konsultacji stosownych rozwiązań; 20. Pomóc firmom szkoleniowym we wdrożeniu KRK; 21. PIFS jako instytucja najbardziej związana ze szkoleniami powinien akceptować ostateczny dokument oraz zgłaszać poprawki. Lepsze wyjście jak będziemy mogli tworzyć KRK razem z IBE; 25. Podejmować wszelkie możliwe kroki, działania, zawierać sojusze etc. zmierzające do eliminowania kasty urzędników jako decydentów w procesie edukacji.; 26. Nieograniczanie dostępu poprzez zminimalizowanie wymagań formalnych całkowite pokrycie kosztów tworzenia i funkcjonowania systemu oraz uzyskiwania certyfikatów itp. ze środków publicznych; 27. O zrównanie edukacji formalnej, nieformalnej i pozaformalnej w kontekście KRK, o uproszczenie języka opisu KRK, o powszechną dostępność walidacji.; 28. O wpływ na tworzenie KRK; 29. O kompleksowe wdrożenie i uporządkowanie systemu Edukacji; 30. Powinniśmy: - współpracować z organem przygotowującym kryteria akredytowania instytucji nadających kwalifikacje uzyskane w wyniku kształcenia w systemie pozaformalnym, - zabiegać,aby instytucje szkoleniowe działające w sieci PIFS,mogły się włączyć w proces wdrażania KRK oraz weryfikacji / potwierdzania egzaminem kwalifikacji i kompetencji zawodowych, - dążyć do tego,aby wprowadzono zapisy obligujące organ nadający kwalifikacje do współpracy z instytucjami szkoleniowymi i przeprowadzającymi egzaminy. 31.Równość praw edukacji formalnej i pozaformalnej; Rynek walidacji / wolny rynek uznawania kwalifikacji; Minimum biurokracji i administracji, Informatyzacja systemu; Udział PIFS w strukturach i podmiotach zajmujących się KRK; System otwarty na możliwość dopisywania i opisywania przez każdego uczestnika rynku nowych kwalifikacji; Wolny rynek; 5

6 32. O transparentność procesów, dobre przekazywanie informacji z instytucji na rynek szkoleniowy (tez via PIFS); 33. Powinniśmy dążyć do jednoznacznych uregulowań i przepisów, dających możliwość instytucjom kształcącym w trybie pozaformalnym nadawania uprawnień zawodowych na takich samych prawach jak ma to miejsce w instytucjach działających w formalnym systemie kształcenia - po spełnieniu określonych wymagań. Pytanie 4: Aby mieć wpływ na KRK planujemy przygotować opisy kwalifikacji / zawodów, aby IBE je wpisał do katalogu. Podaj proszę jakie kwalifikacje i zawody należałoby opracować w 1-szej kolejności (wymień je w odpowiedniej kolejności): 1. Związane z biznesem (obejmujące zachowania społeczne); 2. Może stanowiska administracyjne: np. sekretarka, kadrowa, handlowiec, telemarketer - nie ma do tego sprecyzowanych wytycznych, aczkolwiek kursów jest wiele; 3. Kwalifikacje - zarządzanie zespołem (umiejętności zarządcze); 4. Mendżer (?) - bardzo szeroko i powszechnie stosowany opis; pracownik biurowy; doradca klienta; psycholog; socjolog, finansista; sekretarka; 5. komunikacja, współpraca w zespole; zawód - handlowiec, sprzedawca, obsługa klienta, manager zespołu pracowniczego; 6. Trener, konsultant, handlowiec, menadżer; 7. Trenerskie, managerskie, sprzedażowe, dot. pracowników biurowych, informatyczne; 8. Należy położyć nacisk na nowoczesne umiejętności i nowe zawody: kwalifikacja obsługi pakietów biurowych (MS Office, Open Office) kwalifikacja obsługi programów graficznych (najlepiej z podziałem na przyszłe zawody: grafika użytkowa, grafika do internetu, obróbka fotografii, DTP) kwalifikacje związane z promocja w internecie (Google AdWords, SEO, Facebokk Ads, marketing itp.) kwalifikacje związane z tworzeniem stron internetowych; 9. Zarządzający projektami (menedżerowie projektów) właściwie wszystko jest projektem niezaleznie od branży; 10. Kwalifikacje twarde: dla branży budowlanej oraz informatycznej; kwalifikacje z zakresu zarządzania projektami; 11. Trener kompetencji informatycznych; Coach kompetencji biznesowych; 12. Sprzedwaca B2B, sprzedawca B2C, sprzedawca detaliczny; 13. Trener; 14. Specjalista do spraw kadr, Specjaliści do spraw księgowości i rachunkowości, Specjalista do spraw sprzedaży, Specjalista do spraw marketingu i handlu; 15. Analityk rynku pracy; Dydaktyk aplikacji multimedialnych; Egzaminator on Line; Stylista; Monter urządzeń energii odnawialnej; 16. Trener, coach, specjalista ds. organizacji szkoleń, doradca biznesowy Pytanie 5: Podaj powody wybranych przez Ciebie kwalifikacji/zawodów: Odpowiedź Liczba firm nie ma ich w szkolnym systemie 12 są ważne dla Twoje branży 13 są łatwe do przygotowania 1 inne powody: 16 - Uważam, że rolą komisji ds szkoleń zawodowych jest przywrócenie możliwości kontynuowania dobrych praktyk jakie przez lata wypracowały. 6

7 - Chyba nie chodzi o opis zawodów tylko sposób sformułowania zapisów na temat poszczególnych etapów nabywania kwalifikacji. Ustalenie jak obecne, że całościowe kwalifikacje nabywa sie wyłącznie droga formalna eliminuje z rynku wiele firm prowadzących szkolenia zawodowe. - Podstawa działań ludzi to komunikacja (bezpośrednia, pośrednia). Efekty działań zespołów zależą od umiejętności współpracy - Nie podaje konkretnych z przyczyn opisanych powyżej, choć pogląd na ten temat i konkretne plany jeśli chodzi o kwalifikacje posiadamy. Podchodząc do tej kwestii uniwersalnie, chodzi o kwalifikacje których potrzebę rodzi dynamiczny rozwój technologiczny i cywilizacyjny, a system edukacji formalnej nie jest w stanie na czas na taka potrzebę odpowiedzieć. - W Polsce brakuje standaryzacji szkoleń z nowoczesnych dziedzin (np. z marketingu internetowego, mobilnego). Są to nowe dziedziny i należy na nie kłaść nacisk. - Nie widzę potrzeby opisywania żadnych zawodów - strata czasu - Są i będą niezbędne do potrzeb rynku oraz obecnego kryzysu w polskiej gospodarce - brak odpowiedzi, - nie dotyczy, - brak pomysłu Pytanie 6: Czy Ty lub inne osoby z Twoje firmy są skłonni zaangażować się w prace nad opisem kwalifikacji? W przypadku pozytywnej odpowiedz, prosimy o podanie danych kontaktowych. TAK : 17 głosów NIE : 13 głosów Opracowała: Jolanta Mejszutowicz 7

System potwierdzania efektów uczenia się oraz mechanizmy zapewniające jakość kwalifikacji Podsumowanie obszaru 3.: Model Polskiej Ramy Kwalifikacji

System potwierdzania efektów uczenia się oraz mechanizmy zapewniające jakość kwalifikacji Podsumowanie obszaru 3.: Model Polskiej Ramy Kwalifikacji System potwierdzania efektów uczenia się oraz mechanizmy zapewniające jakość kwalifikacji Podsumowanie obszaru 3.: Model Polskiej Ramy Kwalifikacji Elżbieta Lechowicz Katarzyna Trawińska-Konador Warszawa

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzny system potwierdzania kwalifikacji w kontekście projektów edukacyjnych realizowanych ze środków Unii Europejskiej

Zewnętrzny system potwierdzania kwalifikacji w kontekście projektów edukacyjnych realizowanych ze środków Unii Europejskiej Zewnętrzny system potwierdzania kwalifikacji w kontekście projektów edukacyjnych realizowanych ze środków Unii Europejskiej 27 października 2015 r., Warszawa EFS zmiana logiki PO WER PO KL 16 RPO Laboratorium

Bardziej szczegółowo

(Nie)równowaga popytu i podaży na kwalifikacje i kompetencje perspektywa sektorowa. Instytut Badań Edukacyjnych Szkoła Główna Handlowa

(Nie)równowaga popytu i podaży na kwalifikacje i kompetencje perspektywa sektorowa. Instytut Badań Edukacyjnych Szkoła Główna Handlowa (Nie)równowaga popytu i podaży na kwalifikacje i kompetencje perspektywa sektorowa Instytut Badań Edukacyjnych Szkoła Główna Handlowa Warszawa, 24 października 2012 Plan prezentacji 1. Wprowadzenie 2.

Bardziej szczegółowo

Kryteria szczegółowe. Priorytet Inwestycyjny

Kryteria szczegółowe. Priorytet Inwestycyjny Kryteria wyboru projektów w ramach działania 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego

Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik: Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego 1. Pojęcie kwalifikacji Kwalifikacja to określony zestaw efektów

Bardziej szczegółowo

Standaryzacja kwalifikacji odpowiadających potrzebom europejskiego rynku pracy w systemie VCC Edyta Migałka Fundacja VCC

Standaryzacja kwalifikacji odpowiadających potrzebom europejskiego rynku pracy w systemie VCC Edyta Migałka Fundacja VCC Standaryzacja kwalifikacji odpowiadających potrzebom europejskiego rynku pracy w systemie VCC Edyta Migałka Fundacja VCC Wyzwania na styku edukacja rynek pracy Co najmniej kilkukrotnie w ciągu swojej kariery

Bardziej szczegółowo

Zapewnianie jakości kwalifikacji poza formalnym systemem edukacji analiza stanu obecnego

Zapewnianie jakości kwalifikacji poza formalnym systemem edukacji analiza stanu obecnego Zapewnianie jakości kwalifikacji poza formalnym systemem edukacji analiza stanu obecnego Prezentacja wyników badania Magdalena Dybaś 19 czerwca 2012 Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Instytutu Badań

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Warszawa, 28 listopada 2016 r.

Wdrażanie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Warszawa, 28 listopada 2016 r. Wdrażanie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji Warszawa, 28 listopada 2016 r. Punkt Koordynacyjny ds. Europejskiej Ramy Kwalifikacji a Zintegrowany System Kwalifikacji w Polsce Od 1 października zadania

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Kwalifikacji. Szczecin 25 października 2017r.

Zintegrowany System Kwalifikacji. Szczecin 25 października 2017r. Zintegrowany System Kwalifikacji Szczecin 25 października 2017r. 1 1 Podstawowe założenia dotyczące koncepcji ZSK 1.ZSK obejmuje ogół rozwiązań służących ustanawianiu, nadawaniu oraz zapewnianiu jakości

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK RZEMIOSŁA POLSKIEGO. Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy kontynuacja Lublin, Andrzej Stępnikowski

ZWIĄZEK RZEMIOSŁA POLSKIEGO. Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy kontynuacja Lublin, Andrzej Stępnikowski ZWIĄZEK RZEMIOSŁA POLSKIEGO Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy kontynuacja Lublin, 11.06.2015 Andrzej Stępnikowski Potencjał rzemiosła w kształceniu zawodowym 8.143 specjalistów w komisjach egzaminacyjnych

Bardziej szczegółowo

Polska Rama Kwalifikacji szansą na kompetencje dostosowane do potrzeb rynku pracy

Polska Rama Kwalifikacji szansą na kompetencje dostosowane do potrzeb rynku pracy Polska Rama Kwalifikacji szansą na kompetencje dostosowane do potrzeb rynku pracy Tomasz Saryusz-Wolski Politechnika Łódzka, Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie Projekt Opracowanie założeń merytorycznych

Bardziej szczegółowo

KRK w kontekście potrzeb pracodawców. Krzysztof Chełpiński, członek Zarządu Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji

KRK w kontekście potrzeb pracodawców. Krzysztof Chełpiński, członek Zarządu Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji KRK w kontekście potrzeb pracodawców Krzysztof Chełpiński, członek Zarządu Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji Gospodarka Oparta na Wiedzy Inwestycje w badania i rozwój. Wzrost zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Obszar 3. Katarzyna Trawińska-Konador. Elżbieta Lechowicz

Obszar 3. Katarzyna Trawińska-Konador. Elżbieta Lechowicz Obszar 3. System potwierdzania efektów uczenia się oraz mechanizmy zapewniające jakość kwalifikacji dla wiarygodności edukacji i kwalifikacji w kraju i w Europie Katarzyna Trawińska-Konador Elżbieta Lechowicz

Bardziej szczegółowo

Mechanizmy zapewnienia jakości szkoleń i kwalifikacji w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce. Anna Zajkowska

Mechanizmy zapewnienia jakości szkoleń i kwalifikacji w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce. Anna Zajkowska Mechanizmy zapewnienia jakości szkoleń i kwalifikacji w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce Anna Zajkowska Stowarzyszenie Księgowych w Polsce 105 lat tradycji 26 oddziałów okręgowych Ponad 60 tys. osób

Bardziej szczegółowo

W kierunku integracji systemu kwalifikacji w Polsce: rola szkolnictwa wyższego i szanse rozwoju

W kierunku integracji systemu kwalifikacji w Polsce: rola szkolnictwa wyższego i szanse rozwoju W kierunku integracji systemu kwalifikacji w Polsce: rola szkolnictwa wyższego i szanse rozwoju Agnieszka Chłoń-Domińczak Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) Kongres Rozwoju Edukacji SGH, Warszawa, 19 listopada

Bardziej szczegółowo

Założenia Polskiej Ramy Kwalifikacji

Założenia Polskiej Ramy Kwalifikacji Założenia Polskiej Ramy Kwalifikacji dr Agnieszka Chłoń-Domińczak dr Stanisław Sławiński 15 lutego 2014 roku Plan prezentacji 1. Ramy kwalifikacji jako instrument polityki na rzecz uczenia się przez całe

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe Leonardo da Vinci

ERASMUS+ Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe Leonardo da Vinci ERASMUS+ PROGRAM KOMISJI EUROPEJSKIEJ, KTÓRY ZASTĄPIŁ M.IN. PROGRAMY UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE I MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU. Leonardo da Vinci 2007-2013 Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Kwalifikacji

Zintegrowany System Kwalifikacji Zintegrowany System Kwalifikacji Struktura polskiej Ramy Kwalifikacji Struktura Polskiej Ramy Kwalifikacji W Polskiej Ramie Kwalifikacji wyróżnia się 8 poziomów określonych przez ogólne charakterystyki

Bardziej szczegółowo

Model walidacji i uzupełniania kompetencji zawodowych osób 50+

Model walidacji i uzupełniania kompetencji zawodowych osób 50+ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Model walidacji i uzupełniania kompetencji zawodowych osób 50+ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Realizatorzy projektu Lider Partner

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie założeń systemu ECVET w projektach mobilności edukacyjnej oraz w tworzeniu programów szkoleń zawodowych

Wykorzystanie założeń systemu ECVET w projektach mobilności edukacyjnej oraz w tworzeniu programów szkoleń zawodowych Wykorzystanie założeń systemu ECVET w projektach mobilności edukacyjnej oraz w tworzeniu programów szkoleń zawodowych Tarnobrzeg 24 maja 2016 r. Jednostki efektów uczenia się / efekty uczenia się wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości działań rozwojowych i usług szkoleniowych

Ocena jakości działań rozwojowych i usług szkoleniowych Elżbieta Błaszkiewicz Ocena jakości działań rozwojowych i usług szkoleniowych www.perspektywyhr.pl Punkt wyjścia do oceny jakości usług rozwojowych pracodawca pracownik Kontekst jakości usług rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Kształcenie i szkolenia zawodowe

Kształcenie i szkolenia zawodowe Kształcenie i szkolenia zawodowe Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił między innymi wcześniejsze programy sektorowe Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Leonardo da Vinci

Bardziej szczegółowo

informacja o postępie prac

informacja o postępie prac Słownik podstawowych pojęć dotyczących krajowego systemu kwalifikacji informacja o postępie prac Podsumowanie debaty społecznej, 24 września 2013 r. Prace nad słownikiem KSK (I) Rozpoczęcie prac w 2011

Bardziej szczegółowo

Vocational Competence Certificate

Vocational Competence Certificate Vocational Competence Certificate Kompletny, działający system Idea od szkolenia do zatrudnienia PRAKTYKI/STAŻE VCC WALIDACJA - 65% NA EGZAMINIE Ważne Treści edukacyjne i programy praktyk są wypracowywane

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Chłoń-Domińczak

Agnieszka Chłoń-Domińczak Projekt Opracowanie założeń merytorycznych i instytucjonalnych wdrażania KRK oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie Obszary konsultacji w ramach proponowanej debaty społecznej

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE

EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE Efektywne zarządzanie sobą w czasie EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE PROGRAM SZKOLENIA Gdynia, 2012 Efektywne zarządzanie sobą w czasie SZKOLENIA W PERFECT CONSULTING W programy szkoleniowe opracowywane

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jak skutecznie diagnozować i rozwijać kompetencje zawodowe z wykorzystaniem produktu finalnego w postaci modelu walidacji i uzupełniania kompetencji zawodowych Ewa Ziarkowska - Hordyj Gdańsk 12.09.2014

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Warszawa, czerwiec 2014 r. Dotychczas podjęte inicjatywy Szefa Służby Cywilnej W latach

Bardziej szczegółowo

Oczekiwania szkoły wobec pracodawców w świetle wprowadzanych zmian w szkolnictwie zawodowym. Alicja Bieńczyk

Oczekiwania szkoły wobec pracodawców w świetle wprowadzanych zmian w szkolnictwie zawodowym. Alicja Bieńczyk Oczekiwania szkoły wobec pracodawców w świetle wprowadzanych zmian w szkolnictwie zawodowym Alicja Bieńczyk Możliwości rozwoju kształcenia zawodowego w kontekście wprowadzanych zmian w szkolnictwie zawodowym

Bardziej szczegółowo

Jak budować zaplecze społeczne dla powstających Polskich Ram Kwalifikacji. Warszawa, 3 grudnia 2009 r.

Jak budować zaplecze społeczne dla powstających Polskich Ram Kwalifikacji. Warszawa, 3 grudnia 2009 r. Jak budować zaplecze społeczne dla powstających Polskich Ram Kwalifikacji Warszawa, 3 grudnia 2009 r. KOGO UWAŻAMY ZA PARTNERA SPOŁECZNEGO Organizacja pracodawców Związki Zawodowe kogo jeszcze? FAZY BUDOWY

Bardziej szczegółowo

Program potwierdzania kwalifikacji zawodowych w Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach CTSR.

Program potwierdzania kwalifikacji zawodowych w Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach CTSR. Program potwierdzania kwalifikacji zawodowych w Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach CTSR. Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach CTSR jest placówką szkoleniowo-rozwojową istniejącą

Bardziej szczegółowo

wsparcia w zakresie kryteriów wyboru firmy szkoleniowej lub weryfikacji jej działań. Członkowie Polskiej Izby Firm Szkoleniowych Strona 1 z 10

wsparcia w zakresie kryteriów wyboru firmy szkoleniowej lub weryfikacji jej działań. Członkowie Polskiej Izby Firm Szkoleniowych Strona 1 z 10 Misją Polskiej Izby Firm Szkoleniowych jest działanie na rzecz ciągłego rozwoju kompetencji i kształcenia przez cale życie poprzez rozwój rynku szkoleniowego, na którym obowiązują zasady uczciwej konkurencji.

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 KONKURS Zgłoszenie pomysłu do Konkursu należy przysłać do 17 listopada, e-mailem na adres konkurs@uni.lodz.pl Rozstrzygnięcie Konkursu do 12 grudnia

Bardziej szczegółowo

Jak uczą się dorośli Polacy?

Jak uczą się dorośli Polacy? Jak uczą się dorośli Polacy? W ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających trzecią turę badania (a więc przez niemal cały rok 2011 r. i w pierwszej połowie 2012 r.) łącznie 36% Polaków w wieku 18-59/64

Bardziej szczegółowo

Podstawowe rozwiązania w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

Podstawowe rozwiązania w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji Podstawowe rozwiązania w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji Kamila Pawłowska, Instytut Badań Edukacyjnych XVII Warsztaty PIFS Warszawa, 30.09.2017 Plan prezentacji 1. Jakie są główne elementy Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Bliżej rynku pracy organizacja i struktura szkolnictwa zawodowego w Polsce

Bliżej rynku pracy organizacja i struktura szkolnictwa zawodowego w Polsce Bliżej rynku pracy organizacja i struktura szkolnictwa zawodowego w Polsce 1 Dane dotyczące wyborów szkół 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 technikum zsz liceum profilowane liceum ogólnokształcące Źródło: opracowanie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020

Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Agnieszka Pidek-Klepacz Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Lublin,

Bardziej szczegółowo

Kompetencje i Kwalifikacje na Rynku Pracy

Kompetencje i Kwalifikacje na Rynku Pracy Kompetencje i Kwalifikacje na Rynku Pracy Podstawowe pytania Czy edukacja formalna przystaje do rynku pracy? Czy procedury potwierdzania kwalifikacji odpowiadają potrzebom rynku pracy? Czy rolą przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Kwalifikacji szansa i wyzwanie dla przedsiębiorców

Zintegrowany System Kwalifikacji szansa i wyzwanie dla przedsiębiorców Zintegrowany System Kwalifikacji szansa i wyzwanie dla przedsiębiorców Konferencja Przygotowanie wykwalifikowanych kadr dla gospodarki Warszawa, 6 maja 2015 r. dr Agnieszka Chłoń-Domińczak Wyzwania dla

Bardziej szczegółowo

Krajowe Ramy Kwalifikacji a działanie i rozwój instytucji edukacyjnych

Krajowe Ramy Kwalifikacji a działanie i rozwój instytucji edukacyjnych Witold Woźniak Krajowe Ramy Kwalifikacji a działanie i rozwój instytucji edukacyjnych Konferencja Opracowanie założeń merytorycznych i instytucjonalnych wdrażania KRK oraz krajowego rejestru kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru. Mielec, 6 września 2013 r.

Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru. Mielec, 6 września 2013 r. Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru Mielec, 6 września 2013 r. Zmiany ustawy o systemie oświaty Zmiany w kształceniu zawodowym zostały wprowadzone ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system kwalifikacji. Bożena Belcar

Zintegrowany system kwalifikacji. Bożena Belcar Zintegrowany system kwalifikacji Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 roku Dotyczące ustanowienia ram kwalifikacji dla uczenia się przez

Bardziej szczegółowo

Możliwość wsparcia szkolnictwa zawodowego w ramach Działania 11.2 Europejskiego Funduszu Społecznego

Możliwość wsparcia szkolnictwa zawodowego w ramach Działania 11.2 Europejskiego Funduszu Społecznego Możliwość wsparcia szkolnictwa zawodowego w ramach Działania 11.2 Europejskiego Funduszu Społecznego spotkanie informacyjne Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego / Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

kształcenia zawodowego w Polsce

kształcenia zawodowego w Polsce DEPARTAMENT KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO 29/10/2013 modernizacja a kształcenia zawodowego w Polsce ECVET Cele wprowadzonej reformy poprawa jakości i efektywności kształcenia zawodowego oraz zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Sylabus KRK. Sprawne zarządzanie jakością kształcenia. Elastyczna organizacja programów studiów zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji

Sylabus KRK. Sprawne zarządzanie jakością kształcenia. Elastyczna organizacja programów studiów zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji 2013 Sylabus KRK Sprawne zarządzanie jakością kształcenia. Elastyczna organizacja programów studiów zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji Autonomia programowa uczelni w praktyce: spójność programów z

Bardziej szczegółowo

System potwierdzania kwalifikacji w kontekście staży zagranicznych realizowanych ze środków UE

System potwierdzania kwalifikacji w kontekście staży zagranicznych realizowanych ze środków UE System potwierdzania kwalifikacji w kontekście staży zagranicznych realizowanych ze środków UE I Wiceprezes Halina Kasznia Koordynator projektów Dagmara Wodnicka Tychy, 18 listopada 2015 Co podlega certyfikacji

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Alokacja

Regionalny Program Operacyjny Alokacja Regionalny Program Operacyjny Alokacja RPO: 1 903,5: EFRR: 1 368 72% EFS: 535,4-28% VIII Aktywni na rynku pracy : - 183,5 mln IX Solidarne społeczeostwo : - 124,6 mln X Innowacyjna Edukacja: - 131,1 mln

Bardziej szczegółowo

rozwój systemu ECVET w kształceniu zawodowym w latach 2014-2020

rozwój systemu ECVET w kształceniu zawodowym w latach 2014-2020 DEPARTAMENT KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO Szanse rozwój na systemu ECVET w kształceniu zawodowym w latach 2014-2020 Podział zawodów na kwalifikacje zgodne z ideą ERK i ECVET podstawą zmian w kształceniu

Bardziej szczegółowo

Rozwój kształcenia i doradztwa zawodowego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Rozwój kształcenia i doradztwa zawodowego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Rozwój kształcenia i doradztwa zawodowego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Priorytety Jaka jest struktura na poziomie szkolnictwa centralnym zawodowego (PO WER) 1. Strategiczna współpraca z partnerami

Bardziej szczegółowo

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie 2007-2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Cel 1: Zmniejszenie nierówności w upowszechnieniu edukacji, szczególnie pomiędzy obszarami

Bardziej szczegółowo

Modernizacja kształcenia zawodowego. Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Modernizacja kształcenia zawodowego. Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Modernizacja kształcenia zawodowego Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 1 Podstawowe obszary zmian Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego Obudowa programowa kształcenia zawodowego (podstawa

Bardziej szczegółowo

Oceń efektywność polityki szkoleniowej Twojej firmy

Oceń efektywność polityki szkoleniowej Twojej firmy Oceń efektywność polityki szkoleniowej Twojej firmy Oceń efektywność polityki szkoleniowej Twojej firmy Co to jest polityka szkoleniowa? Polityka szkoleniowa to generalne podejście oraz sposób postepowania

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Plan Działania na rok Priorytet IX. Biuro Koordynacji Projektów Oddział Projektów Społecznych

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Plan Działania na rok Priorytet IX. Biuro Koordynacji Projektów Oddział Projektów Społecznych Program Operacyjny Kapitał Ludzki Plan Działania na rok 2011 Priorytet IX Biuro Koordynacji Projektów Oddział Projektów Społecznych 1 Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia

Bardziej szczegółowo

System kwalifikacji narzędzie rozwoju Polski i Europy. SESJA Rola interesariuszy w systemie kwalifikacji. Instytut Badań Edukacyjnych.

System kwalifikacji narzędzie rozwoju Polski i Europy. SESJA Rola interesariuszy w systemie kwalifikacji. Instytut Badań Edukacyjnych. System kwalifikacji narzędzie rozwoju Polski i Europy SESJA Rola interesariuszy w systemie kwalifikacji w ramach projektu Opracowanie założeń merytorycznych i instytucjonalnych wdrażania KRK oraz Krajowego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT APL Bud UZNAWANIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH NABYTYCH W PROCESIE PRACY

PROJEKT APL Bud UZNAWANIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH NABYTYCH W PROCESIE PRACY System ECVET jako instrument wspierania mobilności uczniów w projektach Europejskich PROJEKT APL Bud UZNAWANIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH NABYTYCH W PROCESIE PRACY MICHAŁ BUTKIEWICZ Warszawa 29 października

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warszawa, 28 czerwca 2012 r.

Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warszawa, 28 czerwca 2012 r. Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 28 czerwca 2012 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 2012-07-19 Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach PO KL 1. Formy

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania Bazy Usług Rozwojowych

Zasady funkcjonowania Bazy Usług Rozwojowych 2016 Zasady funkcjonowania Bazy Usług Rozwojowych Podstawowe zasady korzystania Regulamin Zasady funkcjonowania Podmiotów zarejestrowanych w KSU Usługi komercyjne Usługi współfinansowane Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Omówienie zasadniczych rozwiązań systemowych w ustawie o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

Omówienie zasadniczych rozwiązań systemowych w ustawie o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji dr Stanisław Sławiński Omówienie zasadniczych rozwiązań systemowych w ustawie o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji Wprowadzenie Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK) to wprowadzony ustawą zbiór zasad,

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium Załącznik do uchwały Nr 9/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 22 lutego 2017 r. KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW ZINTEGROWANYCH (TRYB KONKURSOWY)

Bardziej szczegółowo

Standard Usług Szkoleniowo-Rozwojowych Polskiej Izby Firm Szkoleniowych

Standard Usług Szkoleniowo-Rozwojowych Polskiej Izby Firm Szkoleniowych Standard Usług Szkoleniowo-Rozwojowych Polskiej Izby Firm Szkoleniowych Oczekiwania rynku co do jakości Wzrost efektywności działań rozwojowych Skrócenie czasu przeznaczonego na szkolenia przy maksymalizacji

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe

Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe Kształcenie i szkolenia zawodowe Mobilność edukacyjna (KA 1) Mobilność edukacyjna (KA 1) Akcja 1 Mobilność uczniów Dzięki tej akcji osoby uczące się zawodu mogą zdobywać praktyczne doświadczenie i podwyższać

Bardziej szczegółowo

ECVET jako narzędzie polityki europejskiej na rzecz uczenia się przez całe życie. W poszukiwaniu synergii. Horacy Dębowski

ECVET jako narzędzie polityki europejskiej na rzecz uczenia się przez całe życie. W poszukiwaniu synergii. Horacy Dębowski ECVET jako narzędzie polityki europejskiej na rzecz uczenia się przez całe życie W poszukiwaniu synergii Warszawa Horacy Dębowski 13.04.2015r. Do tej pory mówiliśmy o ECVET w kontekście mobilności geograficznej

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Horacy Dębowski Zespół Ekspertów ECVET

Horacy Dębowski Zespół Ekspertów ECVET ECVET jako narzędzie polityki europejskiej na rzecz uczenia się przez całe życie Warszawa 29 października2013 r. Horacy Dębowski Zespół Ekspertów ECVET Dlaczego ECVET? (I) Niedopasowanie umiejętności pracowników

Bardziej szczegółowo

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE Działalność szkół, placówek oświatowych, instytucji wsparcia oświaty finansowana będzie w ramach dwóch głównych Programów Operacyjnych: 1. Regionalny

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI - KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE -

OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI - KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE - OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO 2014-2020 WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI - KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE - Oś priorytetowa Działanie Poddziałanie IX Wysoka jakość edukacji 9.2 Rozwój kształcenia zawodowego 9.2.1

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie wdrażania ZSK prace prowadzone w ramach projektu. dr Agnieszka Chłoń-Domińczak

Monitorowanie wdrażania ZSK prace prowadzone w ramach projektu. dr Agnieszka Chłoń-Domińczak Monitorowanie wdrażania ZSK prace prowadzone w ramach projektu dr Agnieszka Chłoń-Domińczak Monitorowanie ZSK - cele Celem prac w obszarze monitorowania na I etapie wspierania wdrażania Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

2. Kompleksowo trwale przyczyniają się

2. Kompleksowo trwale przyczyniają się Załącznik nr 5.15 Programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych realizowane w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - Wyjaśnienia zapisów Szczegółowego Opisu

Bardziej szczegółowo

Jakie znaczenie dla pracodawcy będzie miał Zintegrowany System Kwalifikacji? Elżbieta Lechowicz Instytut Badań Edukacyjnych

Jakie znaczenie dla pracodawcy będzie miał Zintegrowany System Kwalifikacji? Elżbieta Lechowicz Instytut Badań Edukacyjnych Jakie znaczenie dla pracodawcy będzie miał Zintegrowany System Kwalifikacji? Elżbieta Lechowicz Instytut Badań Edukacyjnych Wyzwania i potrzeby rynku pracy Globalizacja Trendy demograficzne Wymagania rynku

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Centrum Europass

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Centrum Europass Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Centrum Europass Europass jest Inicjatywą Komisji Europejskiej umożliwiającą każdemu obywatelowi Europy lepszą prezentację kwalifikacji i umiejętności zawodowych.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceny programowej Polskiej Komisji Akredytacyjnej ze wskazówkami

Szczegółowe kryteria oceny programowej Polskiej Komisji Akredytacyjnej ze wskazówkami Szczegółowe kryteria oceny programowej Polskiej Komisji Akredytacyjnej ze wskazówkami Profil ogólnoakademicki Profil praktyczny 1.1. Koncepcja kształcenia Kryterium 1. Koncepcja kształcenia i jej zgodność

Bardziej szczegółowo

Kształcenie dorosłych w Małopolsce - zamierzenia Województwa Małopolskiego. Spotkanie w dniach 4-5 kwietnia 2013 WARSZAWA

Kształcenie dorosłych w Małopolsce - zamierzenia Województwa Małopolskiego. Spotkanie w dniach 4-5 kwietnia 2013 WARSZAWA Kształcenie dorosłych w Małopolsce - zamierzenia Województwa Małopolskiego Spotkanie w dniach 4-5 kwietnia 2013 WARSZAWA Strategia rozwoju Małopolski Strategia Strategia 2007 RWM 2013 RWM 2020 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Baza Usług Rozwojowych rejestracja i funkcjonowanie podmiotów

Baza Usług Rozwojowych rejestracja i funkcjonowanie podmiotów 2017 Baza Usług Rozwojowych rejestracja i funkcjonowanie podmiotów Rafał Kamiński Łódź, 28.06.2017 r Baza Usług Rozwojowych w liczbach Start: 25 sierpnia 2016 r. prawie 4 mln odsłon ponad 180 tys. użytkowników

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Kwalifikacji i uczenie się przez całe życie

Zintegrowany System Kwalifikacji i uczenie się przez całe życie Zintegrowany System Kwalifikacji i uczenie się przez całe życie Konferencja WŁĄCZENI W ROZWÓJ wsparcie rodziny i podnoszenie kwalifikacji zawodowych w kontekście potrzeb gospodarki regionu pomorskiego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA ORGANIZACJI REKLAMY

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA ORGANIZACJI REKLAMY DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA ORGANIZACJI REKLAMY HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE PILOTAŻOWY PROGRAM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

Bardziej szczegółowo

Model walidacji i certyfikacji kwalifikacji Trenera VET w branży budowlanej z uwzględnieniem normy ISO/IEC 17024:2012

Model walidacji i certyfikacji kwalifikacji Trenera VET w branży budowlanej z uwzględnieniem normy ISO/IEC 17024:2012 2014-1-PL01-KA202-003624 Certyfikowany trener kształcenia i szkolenia zawodowego w branży budowlanej Certified VET trainer in the construction sector - CertiVET Międzynarodowa Konferencja / International

Bardziej szczegółowo

Kształcenie Zawodowe i Ustawiczne AHK Polska

Kształcenie Zawodowe i Ustawiczne AHK Polska 2017 Kształcenie Zawodowe i Ustawiczne AHK Polska 1. DUALNE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE GWARANCJA JAKOŚCI Przy AHK Polska działa Komisja Kształcenia Zawodowego. W gronie przedstawicieli firm członkowskich, instytucji

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO 2014-2020 WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI - KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE -

OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO 2014-2020 WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI - KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE - OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO 2014-2020 WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI - KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE - OPOLE, 15 lipca 2015 r. Oś priorytetowa Działanie Poddziałanie IX Wysoka jakość edukacji 9.2 Rozwój kształcenia

Bardziej szczegółowo

Sektorowa Rama Kwalifikacji dla rynku pracy sektor bankowy. Mariola Szymańska-Koszczyc Wiceprezes WIB

Sektorowa Rama Kwalifikacji dla rynku pracy sektor bankowy. Mariola Szymańska-Koszczyc Wiceprezes WIB Sektorowa Rama Kwalifikacji dla rynku pracy sektor bankowy Mariola Szymańska-Koszczyc Wiceprezes WIB Struktura kwalifikacji do roku 2020 Potrzebujemy nowych wysokich kwalifikacji zawodowych 16 mln nowych

Bardziej szczegółowo

Kliknij, żeby dodać tytuł

Kliknij, żeby dodać tytuł Departament Funduszy Strukturalnych Kliknij, żeby dodać tytuł Edukacja w perspektywie finansowej 2014-2020 Plan prezentacji 1. Środki przewidziane na edukację w latach 2014-2020 w ramach EFS 2. Edukacja

Bardziej szczegółowo

Kształcenie zawodowe i ustawiczne w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 4 kwietnia 2013

Kształcenie zawodowe i ustawiczne w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 4 kwietnia 2013 Kształcenie zawodowe i ustawiczne w nowej perspektywie finansowej Warszawa, 4 kwietnia 2013 Modernizacja kształcenia zawodowego Cele wdrażanej zmiany: poprawa jakości i efektywności kształcenia zawodowego

Bardziej szczegółowo

Regionalne Centrum Walidacji, Egzaminowania i Certyfikacji REGULAMIN

Regionalne Centrum Walidacji, Egzaminowania i Certyfikacji REGULAMIN Regionalne Centrum Walidacji, Egzaminowania i Certyfikacji REGULAMIN Regionalne Centrum Walidacji, Egzaminowania i Certyfikacji powoływane jest przez sygnatariuszy Porozumienia Aktem Powołania, po wystawieniu

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju szkolnictwa zawodowego w Polsce

Perspektywy rozwoju szkolnictwa zawodowego w Polsce DEPARTAMENT KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO Perspektywy rozwoju szkolnictwa zawodowego w Polsce Wsparcie kształcenia zawodowego ze środków krajowych i europejskich Warszawa, 14 czerwca 2012 r. Finansowanie

Bardziej szczegółowo

stanu na koniec okresu Bezrobotni według Osoby do 12 miesięcy nauki ogółem od dnia ukończenia

stanu na koniec okresu Bezrobotni według Osoby do 12 miesięcy nauki ogółem od dnia ukończenia INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY - kod 333906 Technik organizacji reklamy (kod 333906) to jeden z zawodów ujętych w obowiązującej od 1 stycznia 2015 r. klasyfikacji zawodów i specjalności

Bardziej szczegółowo

III Zjazd Akademii Zarządzania Dyrektora Szkoły 2010/2011 Efektywność uczenia a ocena pracy szkoły 24 maja 2011 r., Warszawa

III Zjazd Akademii Zarządzania Dyrektora Szkoły 2010/2011 Efektywność uczenia a ocena pracy szkoły 24 maja 2011 r., Warszawa Opracowanie założeń merytorycznych i instytucjonalnych wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie Beata Balińska III Zjazd AZDS, Efektywność

Bardziej szczegółowo

System ECVET jako narzędzie wsparcia edukacji na rzecz przemysłu Warszawa 11 grudnia 2014 r. Krzysztof Świerk Zespół Ekspertów ECVET

System ECVET jako narzędzie wsparcia edukacji na rzecz przemysłu Warszawa 11 grudnia 2014 r. Krzysztof Świerk Zespół Ekspertów ECVET System ECVET jako narzędzie wsparcia edukacji na rzecz przemysłu Warszawa 11 grudnia 2014 r. Krzysztof Świerk Stajemy przed wyzwaniami ERY CZŁOWIEKA. Tak przez ManpowerGroup określana jest nowa rzeczywistość,

Bardziej szczegółowo

Program Leonardo da Vinci

Program Leonardo da Vinci Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie Program Leonardo da Vinci Łódź, 3 grudnia

Bardziej szczegółowo

Potwierdzanie efektów uczenia się uzyskanych poza systemem formalnym w kontekście polityki na rzecz uczenia się przez całe życie

Potwierdzanie efektów uczenia się uzyskanych poza systemem formalnym w kontekście polityki na rzecz uczenia się przez całe życie Potwierdzanie efektów uczenia się uzyskanych poza systemem formalnym w kontekście polityki na rzecz uczenia się przez całe życie Seminarium organizowane we współpracy MEN i IBE 20 listopada 2013, Warszawa

Bardziej szczegółowo

Jakie projekty można realizować w ramach SPO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH dla edukacji

Jakie projekty można realizować w ramach SPO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH dla edukacji Jakie projekty można realizować w ramach SPO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH dla edukacji Nr Schemat Tytuł Działania Typy projektów Działania 1.1 b Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Instytut Badań Edukacyjnych

Instytut Badań Edukacyjnych Polska Rama Kwalifikacji w ramach projektu Opracowanie załoŝeń merytorycznych i instytucjonalnych wdraŝania KRK oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla uczenia się przez całe Ŝycie Priorytet III poddziałanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE PROGRAMU STUDIÓW W OPARCIU O EFEKTY KSZTAŁCENIA W WARUNKACH ISTNIENIA RAM KWALIFIKACJI

PROJEKTOWANIE PROGRAMU STUDIÓW W OPARCIU O EFEKTY KSZTAŁCENIA W WARUNKACH ISTNIENIA RAM KWALIFIKACJI PROJEKTOWANIE PROGRAMU STUDIÓW W OPARCIU O EFEKTY KSZTAŁCENIA W WARUNKACH ISTNIENIA RAM KWALIFIKACJI Seminarium Bolońskie PWSZ w Lesznie 10.03.2011 Tomasz SARYUSZ-WOLSKI Politechnika Łódzka Ekspert Boloński

Bardziej szczegółowo

Akredytacja i certyfikacja IPMA Student z perspektywy asesora

Akredytacja i certyfikacja IPMA Student z perspektywy asesora Akredytacja i certyfikacja IPMA Student z perspektywy asesora dr inż. Bogumił Dałkowski Asesor IPMA Stowarzyszenie IPMA Polska, poprzez program akredytacji IPMA Student, oferuje uczelniom wyższym możliwość

Bardziej szczegółowo

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Oferta Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki szansą dla osób powracających na regionalny rynek pracy Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament ds. PO Kapitał Ludzki Instytucja Pośrednicząca Łódź, 30.03.2012

Bardziej szczegółowo

Departament Funduszy Strukturalnych. Edukacja w okresie programowania

Departament Funduszy Strukturalnych. Edukacja w okresie programowania Departament Funduszy Strukturalnych Edukacja w okresie programowania 2014-2020 Plan prezentacji 1. Fundusze europejskie 2014-2020 i Umowa Partnerstwa 2. System edukacji a wsparcie funduszy unijnych 3.

Bardziej szczegółowo

Zyskać 3,4 proc. Prelegenci: Monika Dawid-Sawicka, Radosław Podgrudny, Beata Świercz, Sebastian Trzciński Departament Rozwoju Kapitału Ludzkiego PARP

Zyskać 3,4 proc. Prelegenci: Monika Dawid-Sawicka, Radosław Podgrudny, Beata Świercz, Sebastian Trzciński Departament Rozwoju Kapitału Ludzkiego PARP Zyskać 3,4 proc. Wystąpienie przygotowane w oparciu o wyniki projektów PARP: Bilans Kapitału Ludzkiego, Akademia PARP, Promocja szkoleń i popularyzacja idei podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez całe

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1: Odpowiedź BSAO:

Pytanie 1: Odpowiedź BSAO: Pytanie 1: W związku z konkursem RPO 9.2.2 chciałbym zadać pytanie: jesteśmy niepubl. centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego mająca siedzibę poza terenem woj. opolskiego. Czy placówka może złożyć

Bardziej szczegółowo

WARTOŚCIOWANIE I OPISY STANOWISK PRACY

WARTOŚCIOWANIE I OPISY STANOWISK PRACY I miejsce w rankingu firm szkoleniowych wg Gazety Finansowej 26-27 lutego, Warszawa Warszawa WARTOŚCIOWANIE I OPISY Klasyfikacja metod wartościowania pracy wskazanie na wady i zalety Konstrukcja opisu

Bardziej szczegółowo