UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ"

Transkrypt

1 UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ zawarta w w dniu, pomiędzy: ZAPLO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 56, Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , NIP: , REGON: , o kapitale zakładowym w wysokości PLN, zwaną dalej Pożyczkodawcą, a Panem/Panią (imię i nazwisko), zamieszkałym (- ą) w (miasto oraz kod pocztowy), pod adresem: (ulica, numer domu, numer lokalu), legitymującym (- ą) się dowodem osobistym (seria i numer), posiadającym (- ą) numer PESEL:, zwanym(- ą) dalej Pożyczkobiorcą. Twoje Warunki Pożyczki Ratalnej Kwota Pożyczki wypłacona Pożyczkobiorcy Całkowita Kwota Pożyczki Prowizja za udzielenie Pożyczki Całkowity Koszt Pożyczki Całkowita Kwota do Zapłaty Roczna stopa oprocentowania Pożyczki Liczba miesięcznych rat Kwota miesięcznej raty Termin Spłaty pierwszej raty Pożyczki Termin Spłaty kolejnych rat Pożyczki Termin Spłaty ostatniej raty Pożyczki RRSO 1 Postanowienia ogólne Użyte w Umowie, Regulaminie oraz w korespondencji pomiędzy stronami Umowy określenia oznaczają: 1) Całkowita Kwota Pożyczki oznacza łączną kwotę wszystkich środków pieniężnych, które Pożyczkodawca udostępnia Pożyczkobiorcy na podstawie Umowy razem z Prowizją za udzielenie Pożyczki; 2) Całkowity Koszt Pożyczki oznacza wszelkie koszty, jakie Pożyczkobiorca jest zobowiązany ponieść w związku z udzieloną Pożyczką; 3) Całkowita Kwota do Zapłaty oznacza łączną wartość Całkowitego Kosztu Pożyczki i Całkowitej Kwoty Pożyczki (przy obliczaniu Całkowitej Kwoty do Zapłaty, Prowizja będzie naliczana jednokrotnie, jako składnik Całkowitej Kwoty Pożyczki); 4) Dział Obsługi Klienta oznacza Departament Obsługi Klienta dostępny pod numerem (opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora telekomunikacyjnego Pożyczkobiorcy) oraz adresem e- mail: wszystkie rozmowy prowadzone przez Dział Obsługi Klienta mogą być rejestrowane; 5) Formularz Informacyjny oznacza formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego w rozumieniu art. 13 i 14 Ustawy, dostępny dla Pożyczkobiorcy na Stronie Internetowej w wersji elektronicznej i każdorazowo udostępniany Pożyczkobiorcy przed zawarciem Umowy na trwałym nośniku pozwalającym na jego zapisanie lub wydrukowanie; 6) Harmonogram oznacza Harmonogram Spłaty Pożyczki, w rozumieniu art. 37 Ustawy i zawiera: określenie terminu i wysokości raty Pożyczki z wyodrębnieniem jej poszczególnych składników, w szczególności kapitału, odsetek oraz wszelkich innych kosztów kredytu, które Pożyczkobiorca jest zobowiązany ponieść; 7) Kodeks cywilny ( KC ) oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.); 8) Kwota Pożyczki oznacza łączną kwotę wszystkich środków pieniężnych, które Pożyczkodawca wypłaca na rachunek bankowy Pożyczkobiorcy na podstawie Umowy; 9) Pośrednik Kredytowy oznacza spółkę Intersale Services Limited z siedzibą na Gibraltarze pod adresem: Suite 3 Second Floor Icom House, 1/5 Irish Town, Gibraltar, wpisaną do Rejestru Spółek pod numerem , dokonującą czynności faktycznych i prawnych związanych z przygotowaniem, oferowaniem lub zawieraniem Umowy Pożyczki; 10) Pożyczka oznacza Pożyczkę Ratalną i stanowi środki pieniężne przekazane na podstawie i na warunkach określonych w Umowie i w Regulaminie Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę; 11) Pożyczkobiorca oznacza osobę fizyczną, będącą konsumentem w rozumieniu art KC, która zawiera Umowę w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, spełnia warunki przyznania Pożyczki określone w Umowie oraz Regulaminie i której Pożyczkodawca udziela Pożyczki na podstawie Umowy; 12) Prowizja oznacza Prowizję za udzielenie Pożyczki i stanowi koszt udzielenia Pożyczki, który Pożyczkobiorca zobowiązany jest ponieść w wysokości podanej w Umowie. Kwota Prowizji jest doliczana przez Pożyczkodawcę do całkowitej kwoty Pożyczki; Pożyczkodawca zachowuje prawo do udzielenia Pożyczki bez naliczenia Prowizji lub udzielania okresowych rabatów; 13) Prowizja za Przesunięcie terminu spłaty raty Pożyczki oznacza koszt, jaki obowiązany jest ponieść Pożyczkobiorca z tytułu zmiany terminu spłaty raty Pożyczki ustalonego w Harmonogramie; 14) Przedmiot Zabezpieczenia oznacza samochód osobowy, którego szczegółowe dane są określone we Wniosku o Pożyczkę oraz w Umowie Przewłaszczenia, będący własnością Pożyczkobiorcy, który na podstawie oświadczeń Pożyczkobiorcy będzie stanowił przedmiot zabezpieczenia spłaty Pożyczki; 15) Przesunięcie terminu spłaty raty Pożyczki oznacza Przesunięcie terminu spłaty raty udzielonej Pożyczki o dodatkowy okres z jednoczesnym zastrzeżeniem wcześniejszej zapłaty Prowizji za Przesunięcie terminu spłaty raty Pożyczki przez Pożyczkobiorcę na rachunek Pożyczkodawcy; 16) Rachunek Bankowy Pożyczkobiorcy oznacza rachunek bankowy Pożyczkobiorcy, którego Pożyczkobiorca jest posiadaczem, prowadzony przez bank działający na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, z którego została dokonana opłata rejestracyjna Pożyczkobiorcy i na który, zgodnie z warunkami Umowy, Pożyczkodawca przelewa kwotę Pożyczki; 17) Rachunek Bankowy Pożyczkodawcy oznacza rachunek bankowy Pożyczkodawcy, na który Pożyczkobiorca zobowiązany jest spłacić Pożyczkę wraz ze wszystkimi prowizjami i opłatami, wskazany w Harmonogramie; 18) Regulamin oznacza Regulamin Pożyczki Ratalnej i stanowi integralną część Umowy; 19) Roczna stopa oprocentowania Pożyczki ( RSO") jest stała w okresie obowiązywania Umowy. Wysokość RSO Pożyczki ulega obniżeniu do aktualnej wysokości stopy odsetek maksymalnych w przypadku obniżenia wysokości stopy odsetek maksymalnych, tj. czterokrotnej wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego (zgodnie z art KC) poniżej aktualnej wysokości RSO pożyczki. W przypadku późniejszego podwyższenia wysokości stopy odsetek maksymalnych wysokość RSO Pożyczki niezwłocznie powraca do swej pierwotnej wysokości, jednakże nie więcej niż do aktualnej wysokości stopy odsetek maksymalnych. W przypadku zmiany wysokości RSO Pożyczki wysokość poszczególnych rat spłaty Pożyczki ulegnie zmianie w związku ze zmianą kwoty odsetek płatnych w poszczególnych ratach. Kwota odsetek przypadająca do spłaty w danej racie pożyczki ulegnie automatycznemu zmniejszeniu, jeżeli wysokość stopy odsetek maksymalnych i tym samym wysokość RSO Pożyczki zostanie obniżona, lub zwiększeniu, jeżeli wysokość stopy odsetek maksymalnych i tym samym wysokość RSO Pożyczki zostanie podwyższona, w dacie, od której obowiązuje obniżona lub podwyższona wysokość stopy odsetek maksymalnych, jednakże nie więcej niż do aktualnej wysokości stopy odsetek maksymalnych. Zmiana RSO i jej nowa wysokość oraz szczegółowa aktualna wysokość poszczególnych rat Pożyczki zostanie przekazana Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę; 20) RRSO oznacza Rzeczywistą Roczną Stopę Oprocentowania t.j. Całkowity Koszt Pożyczki ponoszony przez Pożyczkobiorcę, wyrażony jako wartość procentowa Pożyczki w stosunku rocznym; Strona 1 z 8

2 21) Strona Internetowa oznacza jedną ze stron internetowych wykorzystywanych przez Pożyczkodawcę w celu rejestracji Pożyczkobiorcy: autozaplo.pl, auto- pozyczka.pl, kasazasamochod.pl, pieniadzezaauto.pl, moto- pozyczka.pl. 22) Tabela Opłat określa wysokość Prowizji i Opłat oraz stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu; 23) Termin Spłaty ostatniej raty Pożyczki oznacza dzień, w którym Pożyczkobiorca zobowiązany jest zgodnie z Umową spłacić ostatnią ratę Pożyczki wraz z należnymi odsetkami, opłatami i prowizjami w formie przelewu bankowego na Rachunek Bankowy Pożyczkodawcy zgodnie z Umową; 24) Termin spłaty Pożyczki oznacza dzień, w którym Pożyczkobiorca dokonał spłaty całości Kwoty Pożyczki wypłaconej Pożyczkobiorcy, Prowizji za udzielenie Pożyczki oraz wszelkich należnych Pożyczkodawcy odsetek, prowizji i opłat; 25) Umowa oznacza Umowę Pożyczki Ratalnej, na podstawie, której Pożyczkodawca na wniosek Pożyczkobiorcy zobowiązuje się do przekazywania wnioskowanej przez Pożyczkobiorcę kwoty Pożyczki, na zasadach określonych w Umowie i Regulaminie; 26) Umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie oznacza umowę, na podstawie której Pożyczkobiorca ustanawia na rzecz Pożyczkodawcy zabezpieczenie Pożyczki; 27) Ustawa oznacza ustawę z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2011 r., Nr 126, poz. 715, z późn. zm.); 28) Wniosek o Pożyczkę oznacza wniosek Klienta o udzielenie Pożyczki, złożony za pośrednictwem Strony Internetowej, telefonu do Działu Obsługi Klienta lub w formie papierowej za pośrednictwem przedstawiciela Pożyczkodawcy, rozpatrywany przez Pożyczkodawcę, zawierający dane Pożyczkobiorcy oraz samochodu stanowiącego zabezpieczenie spłaty Pożyczki. 2 Przedmiot Umowy i czas trwania Umowy 1. Na podstawie Umowy Pożyczkodawca udziela Pożyczkobiorcy Pożyczki, po spełnieniu przez Pożyczkobiorcę warunków określonych w Umowie i w Regulaminie oraz po ustanowieniu na rzecz Pożyczkodawcy zabezpieczenia Pożyczki, o którym mowa w 3 poniżej. Umowa określa szczegółowe warunki udzielania i dokonywania wypłaty Kwoty Pożyczki. 2. W danej chwili Pożyczkobiorca może mieć udzieloną tylko jedną Pożyczkę przez Zaplo sp. z o.o. 3. Umowa obowiązuje do daty spłaty ostatniej raty z zastrzeżeniem, że wpływ na Rachunek Bankowy Pożyczkodawcy wszystkich należności wynikających z Umowy będzie stanowić skuteczne zwolnienie Pożyczkobiorcy z obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy. 3 Zabezpieczenie Pożyczki 1. W dniu zawarcia niniejszej Umowy Pożyczkodawca przyjmuje następujące zabezpieczenia spłaty Pożyczki: a. przewłaszczenie częściowe Przedmiotu Zabezpieczenia stanowiącego własność Pożyczkobiorcy, a szczegółowo określonego w treści Umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie (załącznik nr 4 do Umowy); b. przewłaszczenie całkowite pod warunkiem zawieszającym Przedmiotu Zabezpieczenia stanowiącego własność Pożyczkobiorcy, a szczegółowo określonego w treści Umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie (załącznik nr 4 do Umowy); c. cesja na rzecz Pożyczkodawcy praw z umowy ubezpieczeniowej autocasco Przedmiotu Zabezpieczenia do wysokości łącznej sumy ubezpieczenia, jednak nie więcej niż wysokość zobowiązania Pożyczkobiorcy na rzecz Pożyczkodawcy, jeśli Pożyczkodawca uprzednio w decyzji kredytowej wskazał Pożyczkobiorcy, iż posiadanie takiego ubezpieczenia jest obowiązkowe. 2. Pożyczkodawca może żądać dodatkowego zabezpieczenia w postaci podpisanego przez Pożyczkobiorcę weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową; o konieczności ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia Pożyczkodawca poinformuje Pożyczkobiorcę w decyzji kredytowej. 3. W przypadku spełnienia się warunku zawieszającego przewidzianego w zawartej między Stronami Umowie przewłaszczenia na zabezpieczenie, skutkującego nabyciem przez Pożyczkodawcę prawa własności do całości Przedmiotu Zabezpieczenia, Pożyczkobiorca: a. wyraża zgodę na sprzedaż Przedmiotu Zabezpieczenia z wolnej ręki za cenę wyższą lub równą 60% wartości Przedmiotu Zabezpieczenia, określonej na podstawie wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę niezwłocznie po przejęciu od Pożyczkobiorcy Przedmiotu Zabezpieczenia; b. będzie zobowiązany do zwrotu na rzecz Pożyczkodawcy kosztów windykacji, przechowania i sprzedaży oraz kosztów ewentualnych napraw Przedmiotu Zabezpieczenia na warunkach określonych w Umowie przewłaszczenia na zabezpieczenie. 4. Zwrotne przeniesienie przez Pożyczkodawcę na Pożyczkobiorcę własności, w części stanowiącej 51% Przedmiotu Zabezpieczenia oraz wydanie podpisanego przez Pożyczkobiorcę weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową (o ile stanowił zabezpieczenie w konkretnym przypadku), nastąpi pod warunkiem rozwiązującym polegającym na spłacie wierzytelności Pożyczkodawcy określonej w Umowie. 4 Decyzja Kredytowa 1. Pożyczkodawca lub Pośrednik Kredytowy poinformuje Pożyczkobiorcę o wstępnym przyznaniu lub odmowie przyznania Pożyczki telefonicznie, wysyłając wiadomość SMS lub e- mail. 2. Udzielenie Pożyczki jest uzależnione od pozytywnej weryfikacji Wniosku o Pożyczkę oraz oceny ryzyka kredytowego Pożyczkobiorcy, a także od skutecznego ustanowienia przez Pożyczkobiorcę zabezpieczenia Pożyczki na rzecz Pożyczkodawcy. Pożyczkodawca może również odmówić Pożyczkobiorcy udzielenia Pożyczki na podstawie informacji zawartych w bazie danych Pożyczkodawcy lub Pośrednika Kredytowego. W przypadku odmowy udzielenia Pożyczki w związku z negatywną oceną ryzyka kredytowego dotyczącego Pożyczkobiorcy, Pożyczkodawca lub Pośrednik Kredytowy informuje o wynikach tej oceny oraz wskazuje bazę danych, w której dokonano sprawdzenia na potrzeby oceny ryzyka. 3. Po wydaniu decyzji o przyznaniu Pożyczki przez Pożyczkodawcę, Pożyczkobiorcy zostaną niezwłocznie przekazane następujące dokumenty: a. Umowa wraz ze wzorem oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, b. Umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie, c. Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową - jeśli jego podpisanie stanowi w konkretnym przypadku dodatkowe zabezpieczenie pożyczki, d. Harmonogram, e. Regulamin, f. Formularz Informacyjny. 4. Pożyczkobiorca, jest obowiązany podpisać dwa egzemplarze Umowy i Umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie oraz weksel in blanco (w przypadku wskazania uprzednio takiego obowiązku przez Pożyczkodawcę w decyzji kredytowej), a następnie przekazać je niezwłocznie przedstawicielowi Pożyczkodawcy. 5 Warunki uruchomienia Pożyczki 1. Po wydaniu decyzji o przyznaniu Pożyczki przez Pożyczkodawcę, Pożyczkobiorca jest zobowiązany do dokonania czynności we właściwym wydziale komunikacji starostwa powiatowego lub miasta na prawach powiatu zmierzających do ujawnienia w dowodzie rejestracyjnym Pożyczkodawcy, jako współwłaściciela Przedmiotu Zabezpieczenia. 2. Pożyczkobiorca jest zobowiązany do dokonania czynności w zakresie ujawnienia w dowodzie rejestracyjnym Pożyczkodawcy, jako współwłaściciela Przedmiotu Zabezpieczenia oraz dostarczenia do Pożyczkodawcy dokumentów potwierdzających dokonanie powyższych czynności, w terminie do 7 dni od daty zawarcia Umowy. 3. Pożyczkodawca udzieli Pożyczkobiorcy odpowiedniego umocowania w celu dokonania czynności rejestracyjnych dotyczących Przedmiotu Zabezpieczenia. Podstawą umocowania jest 3 ust. 1 Umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie. 4. Pożyczkobiorca jest obowiązany do przekazania Pożyczkodawcy kopii ważnej polisy ubezpieczeniowej OC i AC zarówno przy zawarciu Umowy jak i każdorazowo po zawarciu nowej umowy ubezpieczenia OC i AC dotyczącej Przedmiotu Zabezpieczenia. Pożyczkobiorca jest zobowiązany przekazać (mailowo lub listownie) Pożyczkodawcy kopię nowej polisy OC i AC lub kontynuacji polisy OC i AC na 7 dni przed końcem ważności poprzedniej polisy OC i AC. W przypadku niedostarczenia kopii nowej polisy OC i AC lub kontynuacji polisy OC i AC w tym terminie, Pożyczkodawca ma prawo wykupienia polisy OC i AC na koszt Pożyczkobiorcy. 5. Pożyczkodawca może zwolnić Pożyczkobiorcę z obowiązku przekazania kopii ważnej polisy ubezpieczeniowej AC. 6. Pożyczkobiorca, w decyzji kredytowej, może zostać zobowiązany do podpisania weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową. W takim przypadku Pożyczkobiorca jest obowiązany do podpisania weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową jednocześnie z podpisaniem Umowy, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy. Strona 2 z 8

3 7. Pożyczkodawca jest uprawniony do żądania wydania karty pojazdu Przedmiotu Zabezpieczenia i zatrzymania jej przez okres trwania Umowy lub do Terminu spłaty Pożyczki. 8. W przypadku nie dostarczenia do Pożyczkodawcy przez Pożyczkobiorcę wymaganych dokumentów w terminach ustalonych powyżej, Pożyczka nie zostanie uruchomiona, a Pożyczkodawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym. 9. Koszty związane z ustanowieniem, zmianą lub wygaśnięciem zabezpieczenia ponosi Pożyczkobiorca. 10. Pożyczkodawca bezzwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 7 dni, od dnia przekazania do Pożyczkodawcy potwierdzenia dokonania ujawnienia w dowodzie rejestracyjnym Pożyczkodawcy, jako współwłaściciela Przedmiotu Zabezpieczenia oraz podpisania weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową (jeśli było wymagane ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia w decyzji kredytowej), przekazuje przelewem bankowym kwotę Pożyczki na Rachunek Bankowy Pożyczkobiorcy. 11. W przypadku braku dokonania przelewu przez Pożyczkodawcę z przyczyn leżących po stronie Pożyczkodawcy, Pożyczkodawca niezwłocznie dokona zwrotnego przewłaszczenia Przedmiotu Zabezpieczenia na Pożyczkobiorcę oraz pokryje koszty związane z wykreśleniem Pożyczkodawcy jako współwłaściciela z dowodu rejestracyjnego Przedmiotu Zabezpieczenia. 6 Koszty związane z udzieleniem Pożyczki 1. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do zapłaty na Rachunek Bankowy Pożyczkodawcy łącznej kwoty wszystkich prowizji, odsetek i opłat określonych w Umowie na zasadach i w terminach określonych w Harmonogramie, tytułem: a. Prowizji za udzielenie Pożyczki, b. odsetek od Kwoty Pożyczki wypłaconej Pożyczkobiorcy za okres od dnia przekazania Kwoty Pożyczki do dnia całkowitej spłaty Kwoty Pożyczki, w wysokości wynikającej z Rocznej stopy oprocentowania Pożyczki, c. w przypadku przesunięcia terminu spłaty raty Pożyczki Prowizji za Przesunięcie terminu spłaty raty Pożyczki. 2. Przez cały czas obowiązywania Umowy, Pożyczkobiorca na wniosek, ma prawo do otrzymania na trwałym nośniku, w każdym czasie, bezpłatnie Harmonogramu. 3. Do wyliczenia RRSO i Całkowitej Kwoty do Zapłaty przyjęto następujące założenia: a. RRSO oblicza się zgodnie ze wzorem matematycznym zamieszczonym w załączniku do Ustawy, b. do celów obliczenia RRSO uwzględnia się Całkowity Koszt Pożyczki ponoszony przez Klienta z wyłączeniem opłat z tytułu niewykonania zobowiązań wynikających z Umowy, c. Roczna Stopa Oprocentowania i Prowizja, których zmian nie można określić w chwili ustalania RRSO, wskazane w Umowie są niezmienne przez cały okres obowiązywania Umowy, d. Umowa będzie obowiązywać przez czas, na który została zawarta, a datą początkową będzie data wypłaty Pożyczki z zastrzeżeniem, że Pożyczkodawca i Pożyczkobiorca wypełnią zobowiązania wynikające z Umowy w terminach w niej określonych, e. Odstępy czasu między datami używanymi w obliczeniach wyrażone będą w latach lub ułamkach roku, przy czym rok liczy 365 dni, a w przypadku lat przestępnych 366 dni, 52 tygodnie lub dwanaście równych miesięcy. Przyjmuje się, że równy miesiąc ma 30,41666 dni. Wynik obliczeń podaje się z dokładnością, do co najmniej jednego miejsca po przecinku, przy czym jeżeli cyfra występująca po wybranym przez obliczającego miejscu po przecinku jest mniejsza niż 5, cyfrę tę pomija się, gdy zaś większa albo równa 5, cyfrę poprzedzającą zwiększa się o 1, f. Spłata wszystkich rat nastąpi w formie bezgotówkowej. 7 Zasady i terminy zwrotu Pożyczki 1. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do spłaty Pożyczki na zasadach i w terminach określonych w Umowie i w Harmonogramie. 2. Raty pożyczki wskazane w Harmonogramie są równe, z wyjątkiem ostatniej raty, która jest ratą wyrównującą. 3. Spłaty Pożyczki wraz z wszelkimi kosztami Pożyczki należy dokonać na Rachunek Bankowy Pożyczkodawcy. 4. W tytule przelewu każdej spłaty raty Pożyczkobiorca powinien wpisać następujące zdanie: Spłata raty pożyczki Ratalnej nr PESEL [należy wpisać nr PESEL Pożyczkobiorcy]. 5. Raty Pożyczki są płatne począwszy od kolejnego miesiąca, tego samego dnia miesiąca, w którym nastąpiła wypłata Kwoty Pożyczki (Termin płatności pierwszej raty). Każda następna rata, w okresie obowiązywania Umowy, płatna jest w każdym kolejnym miesiącu tego samego dnia miesiąca, w którym nastąpiła wypłata Kwoty Pożyczki, zgodnie z terminami wskazanymi w Harmonogramie. W przypadku, jeśli termin płatności raty jest oznaczony poprzez wskazanie dnia, który w danym miesiącu nie występuje (np. 31 dzień miesiąca), Pożyczkobiorca jest zobowiązany do spłaty raty ostatniego dnia takiego miesiąca. 6. Pożyczkodawca zastrzega sobie następującą kolejność zaliczania wszelkich wpłat na poczet swoich należności z tytułu udzielonej Pożyczki: a. należne prowizje i opłaty, b. należne odsetki, c. kapitał pozostały do spłaty. 7. W przypadku, gdy Termin spłaty raty Pożyczki przypada w dniu wolnym od pracy, uznaje się, że Termin spłaty raty Pożyczki przypada w pierwszy dzień roboczy przypadający po tym dniu. 8 Wcześniejsza spłata Pożyczki 1. Pożyczkobiorca jest uprawniony do częściowej lub całkowitej spłaty Pożyczki przed Terminem Spłaty ostatniej raty Pożyczki. 2. W przypadku przedterminowej całkowitej spłaty Pożyczki Całkowity Koszt Pożyczki ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania Umowy chociażby Pożyczkobiorca poniósł je przed spłatą. Pożyczkobiorca nie jest zobowiązany do zapłaty odsetek od kwoty wcześniej spłaconej za okres pozostały do końca okresu Umowy. Prowizja za udzielenie Pożyczki dotyczy czynności związanych z zawarciem Umowy i udzieleniem Pożyczki lub podwyższeniem Kwoty Pożyczki, dlatego też nie ulega obniżeniu ani zwrotowi w razie wcześniejszej spłaty Pożyczki w całości lub w części. 3. W przypadku spłaty części Pożyczki przed Terminem Spłaty ostatniej raty Pożyczki, ust. 2 stosuje się odpowiednio. 4. W przypadku, gdy po całkowitej spłacie Pożyczki i innych wymagalnych zobowiązań Pożyczkobiorcy wobec Pożyczkodawcy, pozostaną środki podlegające zwrotowi Pożyczkobiorcy, Pożyczkodawca niezwłocznie dokona zwrotu tych środków na Rachunek Bankowy Pożyczkobiorcy. 9 Opóźnienie w spłacie Pożyczki 1. W przypadku zaległości w spłacie Pożyczki, Pożyczkodawca zastrzega sobie możliwość naliczenia odsetek za nieterminową płatność Pożyczki (roczna stopa oprocentowania zadłużenia przeterminowanego), w wysokości czterokrotnej wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego (odsetki maksymalne). W sytuacji gdyby zmiana wysokości odsetek maksymalnych następująca w dowolnym momencie trwania Umowy miała prowadzić do pobierania przez Pożyczkodawcę odsetek umownych w wysokości przekraczającej wysokość odsetek maksymalnych, Pożyczkodawca samoistnie obniży oprocentowanie do wartości odpowiadającej nowej wysokości odsetek maksymalnych. Jeżeli zmiana stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego będzie polegać na jej podwyższeniu, Pożyczkodawca jest uprawniony do naliczenia odsetek na podstawie tej podwyższonej wysokości. 2. W przypadku kiedy Pożyczkobiorca zalega ze spłatą Pożyczki, Pożyczkodawca zastrzega sobie możliwość podejmowania czynności windykacyjnych. 3. Za każdą z podjętych czynności windykacyjnych Pożyczkodawca może naliczać opłaty w wysokości wskazanej w Regulaminie w Tabeli Opłat. 4. Pożyczkobiorca będzie zobowiązany do pokrycia następujących kosztów upominawczych i windykacyjnych: a. kosztów monitu telefonicznego 5 PLN za każdy monit telefoniczny, b. kosztów wysłania SMS 2 PLN za każdy SMS, c. kosztów przygotowania i wysyłki wezwania do zapłaty w postaci listu 15 PLN za każdy list. 5. Czynności windykacyjne, za które Pożyczkobiorca może być obciążany kosztami, będą podejmowane po uprzednim stwierdzeniu, że poprzednie czynności były bezskuteczne. Opłaty za dokonane czynności windykacyjne nie mogą przekroczyć 15 PLN dziennie i 55 PLN w danym miesiącu rozliczeniowym. Niezależnie od powyższych czynności, Pożyczkodawca może wysyłać wiadomości o zaległości w płatności pocztą elektroniczną (e- mail). Koszt tych czynności nie będzie obciążał Pożyczkobiorcy. 6. W przypadku opóźnienia w spłacie Pożyczki, Pożyczkodawca ma prawo do podjęcia działań mających na celu odzyskanie swojej Strona 3 z 8

4 wierzytelności, w tym w szczególności do przekazania tej wierzytelności do obsługi przez zewnętrzny podmiot. Pożyczkodawca ma prawo do dochodzenia zwrotu Pożyczki na drodze postępowania sądowego. Kosztami dochodzenia zwrotu Pożyczki na drodze postępowania sądowego zostanie obciążony Pożyczkobiorca. 7. W przypadku łącznego spełnienia przesłanek określonych w artykule 14 lub 16, 17 bądź 18 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. Nr 81, poz. 530) Pożyczkodawca ma prawo przekazać informacje o zobowiązaniach Pożyczkobiorcy do Biur Informacji Gospodarczej, co może mieć wpływ na zdolność kredytową Pożyczkobiorcy. Przekazanie danych Pożyczkobiorcy do Biur Informacji Gospodarczej jest dokonywane na podstawie pisemnej umowy o udostępnianie informacji gospodarczych zawartej przez Pożyczkodawcę z Biurem Informacji Gospodarczej oraz w oparciu o przepisy rozdziału 3 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. 8. Pożyczkodawca ma prawo przekazać informacje o zobowiązaniach Pożyczkobiorcy do Biura Informacji Kredytowej. Przekazywanie danych Pożyczkobiorcy do Biura Informacji Kredytowej jest dokonywane na podstawie udzielonej przez Pożyczkobiorcę zgody wyrażonej we Wniosku o Pożyczkę. 10 Przesunięcie terminu spłaty raty Pożyczki 1. Pożyczkobiorca, któremu została udzielona Pożyczka, ma prawo do wnioskowania o Przesunięcie terminu spłaty raty Pożyczki przed upływem Terminu Spłaty raty Pożyczki. Pożyczkodawca ma prawo odmówić Przesunięcia terminu spłaty raty Pożyczki po dokonaniu ponownej oceny ryzyka kredytowego Pożyczkobiorcy. 2. W przypadku Przesunięcia terminu spłaty raty Pożyczki zmianie może ulec wysokość raty Pożyczki, liczba rat Pożyczki oraz Termin Spłaty raty Pożyczki. 3. Przesunięcie terminu spłaty raty Pożyczki wraz ze wszystkimi należnymi kosztami, jest możliwe jedynie po wcześniejszym uiszczeniu na rzecz Pożyczkodawcy Prowizji za Przesunięcie terminu spłaty raty Pożyczki, w wysokości określonej w Tabeli Opłat. 4. Po uiszczeniu na rzecz Pożyczkodawcy kwoty Prowizji za Przesunięcie terminu spłaty raty Pożyczki, spłata kwoty raty Pożyczki określonej w Umowie Pożyczki ulega przesunięciu, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej. 5. Pożyczkobiorca w tytule przelewu bankowego powinien wpisać: Przesunięcie raty pożyczki Ratalnej nr PESEL [należy wpisać nr PESEL Pożyczkobiorcy] niezwłocznie po akceptacji przez Pożyczkodawcę wniosku o Przesunięcie terminu spłaty raty Pożyczki. Dokonanie przez Pożyczkobiorcę przelewu kwoty w wysokości Prowizji za Przesunięcie terminu spłaty raty Pożyczki może zostać uznane za wniosek Pożyczkobiorcy o dokonanie Przesunięcia. Po otrzymaniu Prowizji za przesunięcie Pożyczki, Pożyczkodawca informuje Pożyczkobiorcę SMS- em lub e- mailem o Przesunięciu terminu spłaty raty Pożyczki. 11 Prawo odstąpienia 1. Pożyczkobiorca ma prawo odstąpić od Umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy. Skutkiem odstąpienia od Umowy jest jej wygaśnięcie. Termin do odstąpienia od Umowy jest zachowany, jeżeli Pożyczkobiorca przed jego upływem złoży oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Dla zachowania terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, powyżej, jest wystarczające wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 2. Pożyczkobiorca wykonuje prawo do odstąpienia poprzez przesłanie na adres Pożyczkodawcy lub adres poczty elektronicznej Pożyczkodawcy pisemnego oświadczenia o odstąpieniu. Wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi Załącznik nr 1 do Umowy oraz jest dostępny na Stronie Internetowej. 3. Pożyczkobiorca, który w chwili złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy jest zobowiązany względem Pożyczkodawcy z tytułu umowy Pożyczki, zwraca Kwotę Pożyczki wypłaconą Pożyczkobiorcy na Rachunek Bankowy Pożyczkodawcy wraz z odsetkami określonymi w Umowie za okres od dnia wypłaty Pożyczki do dnia spłaty Pożyczki niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Kwota odsetek należnych w stosunku dziennym wynosi: 0.027%. 4. Dniem spłaty Pożyczki jest dzień przekazania środków pieniężnych Pożyczkodawcy przez Pożyczkobiorcę. W przypadku odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ustępie pierwszym, powyżej, Pożyczkodawcy nie przysługują żadne inne opłaty. 12 Wypowiedzenie Umowy 1. Pożyczkobiorca ma prawo rozwiązać Umowę za 1- miesięcznym wypowiedzeniem. W przypadku wypowiedzenia Umowy Pożyczkobiorca jest zobowiązany do dokonania spłaty dotychczas niespłaconej kwoty Pożyczki wraz z należną Prowizją i opłatami oraz należnymi odsetkami do dnia spłaty w ciągu 30 dni od daty złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy. 2. Pożyczkodawca może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w drodze pisemnej poprzez wysłanie na adres Pożyczkobiorcy oświadczenia w przypadku: a. niedotrzymania przez Pożyczkobiorcę zobowiązań dotyczących warunków udzielenia Pożyczki określonych w Umowie, Harmonogramie lub w Regulaminie, w szczególności braku spłaty co najmniej dwóch rat Pożyczki; b. utraty przez Pożyczkobiorcę zdolności kredytowej lub negatywnej oceny ryzyka kredytowego Pożyczkobiorcy. 3. Wypowiedzenie Umowy przez Pożyczkodawcę z przyczyn określonych powyżej nie wpływa na obowiązek wykonania zobowiązań dotyczących spłaty Pożyczki określonych w Umowie. 13 Postanowienia końcowe 1. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienia Umowy czy ich część zostaną uznane za nieważne lub wadliwe, pozostałe postanowienia Umowy pozostają w mocy. 2. Pożyczkodawca i Pożyczkobiorca uznają, iż dane przesyłane poprzez wiadomość e- mail w związku z Umową Pożyczki są traktowane jako oświadczenie woli każdej ze Stron i wywołują określone skutki prawne. 3. Pożyczkodawca i Pożyczkobiorca uznają, iż dane przesyłane poprzez wiadomość SMS mają charakter informacyjny i nie są traktowane jako oświadczenie woli Stron. 4. Jeżeli dane Pożyczkobiorcy podane podczas rejestracji (w szczególności adres korespondencyjny lub adres zameldowania) uległy zmianie, Pożyczkobiorca ma obowiązek zawiadomić o tym fakcie Pożyczkodawcę. 5. Pożyczkodawca jest uprawniony do jednostronnej zmiany postanowień Umowy, w tym do zmiany kosztów związanych z Umową, w ciągu 6 miesięcy od wystąpienia którejkolwiek z niżej wymienionych okoliczności: a. w przypadku wprowadzenia nowych lub zmianie zakresu dotychczas świadczonych usług, zgodnie z zasadami określonymi w Umowie, b. w przypadku zmiany bądź wprowadzenia nowych powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wytycznych organów nadzoru odnoszących się do wykonywania Umowy w zakresie opłat lub prowizji pobieranych na rzecz organów administracji państwowej, samorządowej i sądów lub w zakresie nowych czynności lub nowej formy czynności wykonywanych przez Pożyczkodawcę, c. w przypadku zmiany interpretacji przepisów prawa na skutek zapadłych orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji, dobrych praktyk lub zaleceń właściwych organów lub urzędów. 6. O zmianie postanowień Umowy Pożyczkodawca zawiadomi Pożyczkobiorcę w formie pisemnej przed datą wejścia w życie zmian do Umowy poprzez wskazanie Pożyczkobiorcy postanowień, które uległy zmianie, wraz ze wskazaniem nowego brzmienia tych postanowień oraz podaniem daty wejścia w życie zmienionej Umowy. Pożyczkobiorca zostanie poinformowany o zmianie postanowień Umowy poprzez przesłanie jej treści w zmienionym brzmieniu również za pomocą wiadomości e- mail na adres wskazany przez Pożyczkobiorcę. W przypadku, gdy Pożyczkobiorca zwróci się do Pożyczkodawcy z wnioskiem o przesłanie zmienionej Umowy, Pożyczkodawca po otrzymaniu wniosku doręczy Pożyczkobiorcy w formie pisemnej Umowę w nowym brzmieniu. Zmiana Umowy będzie wiążąca dla Pożyczkobiorcy, jeżeli Pożyczkobiorca nie wypowie Umowy na zasadach określonych w Umowie z zachowaniem najbliższego okresu wypowiedzenia Umowy liczonego od dnia otrzymania przez Pożyczkobiorcę zawiadomienia o zmianie Umowy, o którym mowa powyżej. 7. W kwestiach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy prawa polskiego. 8. Organem nadzoru właściwym w sprawach ochrony konsumentów w rozumieniu Ustawy jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (ul. Plac Powstańców Warszawy 1, Warszawa). 9. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Pożyczkobiorcy i Pożyczkodawcy. Strona 4 z 8

5 10. Załączniki stanowiące integralną część Umowy: 1) Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy 2) Regulamin Pożyczki Ratalnej 3) Harmonogram 4) Umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie 5) Weksel in blanco wraz z deklaracja wekslową (w przypadku zobowiązania Pożyczkobiorcy do ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia w decyzji kredytowej) Pożyczkobiorca (Czytelny podpis, imię i nazwisko) Za Pożyczkodawcę Strona 5 z 8

6 Załącznik nr 1 do UMOWY POŻYCZKI RATALNEJ WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy Pożyczki) ZAPLO Sp. z o.o. ul. 17 Stycznia Warszawa Tel: +48 (22) Adres e- mail: Imię i nazwisko Pożyczkobiorcy: PESEL: Adres: Adres poczty elektronicznej (e- mail): Telefon: Numer Pożyczki: Zgodnie z Rozdziałem 5 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. 126, poz. 715) oraz 11 Umowy niniejszym odstępuję od: Umowy Pożyczki Ratalnej numer (prosimy wpisać numer pożyczki) Miejscowość, data i podpis Pożyczkobiorcy: Niniejszy Formularz odstąpienia prosimy przesłać pocztą elektroniczną lub listem na adres pocztowy: ZAPLO sp. z o.o., ul. 17 Stycznia 56, Warszawa Strona 6 z 8

7 Obowiązuje od dnia: r. REGULAMIN POŻYCZKI RATALNEJ 1 Definicje Użyte w Regulaminie, Umowie Pożyczki Ratalnej oraz w korespondencji pomiędzy stronami Umowy określenia oznaczają: 1) Biura Informacji Gospodarczej oznacza Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A., Rejestr Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A., działające na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2010 r., Nr 81, poz. 530 z późn. zm.); 2) Biuro Informacji Kredytowej oznacza Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie; instytucję powołaną w 1997 r. przez banki i Związek Banków Polskich na mocy art. 105 ust 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (Dz. U. Nr 140 poz.939 z późn. zm.); 3) Dział Obsługi Klienta oznacza Departament Obsługi Klienta dostępny pod numerem (opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora telekomunikacyjnego Pożyczkobiorcy) oraz adresem e- mail: rozmowy z pracownikami i przedstawicielami Pożyczkodawcy mogą być rejestrowane dla celów dowodowych; 4) Pożyczka oznacza Pożyczkę Ratalną i stanowi środki pieniężne przekazywane na podstawie i na warunkach określonych w Umowie Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę; 5) Pożyczkobiorca oznacza osobę fizyczną, będącą konsumentem rozumieniu art KC, która zawiera Umowę w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, spełnia warunki przyznania Pożyczki określone w Umowie oraz Regulaminie i której Pożyczkodawca udziela Pożyczki na podstawie Umowy; 6) Pożyczkodawca oznacza ZAPLO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 56, Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , NIP , REGON , o kapitale zakładowym w wysokości PLN; 7) Prowizja oznacza Prowizję za udzielenie Pożyczki i stanowi koszt udzielenia Pożyczki, który Pożyczkobiorca zobowiązany jest ponieść w wysokości podanej w Umowie, kwota Prowizji jest doliczana przez Pożyczkodawcę do kwoty Pożyczki; Pożyczkodawca zachowuje prawo do udzielenia Pożyczki bez naliczenia Prowizji lub udzielenia rabatów w zakresie wysokości Prowizji; 8) Prowizja za Przesunięcie terminu spłaty raty Pożyczki oznacza koszt, jaki obowiązany jest ponieść Pożyczkobiorca z tytułu zmiany terminu spłaty raty Pożyczki ustalonej w Harmonogramie; 9) Rachunek Bankowy Pożyczkobiorcy oznacza rachunek bankowy Pożyczkobiorcy, którego Pożyczkobiorca jest posiadaczem, prowadzony przez bank działający na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, z którego została dokonana opłata rejestracyjna Pożyczkobiorcy i na który, zgodnie z warunkami Umowy, Pożyczkodawca przelewa kwotę Pożyczki; 10) Rachunek Bankowy Pożyczkodawcy oznacza rachunek bankowy Pożyczkodawcy, na który Pożyczkobiorca zobowiązany jest spłacić Pożyczkę wraz ze wszystkimi prowizjami i opłatami, wskazany w treści maila potwierdzającego zawarcie Umowy; 11) Regulamin oznacza niniejszy Regulamin Pożyczki Ratalnej i stanowi integralną część Umowy; 12) Regulamin oznacza niniejszy Regulamin Pożyczki Ratalnej, który stanowi integralną część Umowy; 13) Umowa oznacza Umowę Pożyczki Ratalnej, na podstawie, której Pożyczkodawca na wniosek Pożyczkobiorcy zobowiązuje się do przekazywania wnioskowanej przez Pożyczkobiorcę kwoty Pożyczki, na zasadach określonych w Umowie i Regulaminie; 14) Strona Internetowa oznacza jedną ze stron internetowych wykorzystywanych przez Pożyczkodawcę w celu rejestracji Pożyczkobiorcy: autozaplo.pl, auto- pozyczka.pl, kasazasamochod.pl, pieniadzezaauto.pl, moto- pozyczka.pl; 15) Wniosek o Pożyczkę oznacza wniosek Klienta o udzielenie Pożyczki, złożony za pośrednictwem Strony Internetowej, telefonu do Działu Obsługi Klienta lub w formie papierowej za pośrednictwem przedstawiciela Pożyczkodawcy, rozpatrywany przez Pożyczkodawcę, zawierający dane Pożyczkobiorcy oraz samochodu stanowiącego zabezpieczenie spłaty Pożyczki; 1. Warunkiem zawarcia Umowy oraz udzielenia Pożyczki jest uprzednie złożenie Wniosku o Pożyczkę. 2. Pożyczkobiorca zobowiązuje się podać we Wniosku o Pożyczkę prawdziwe dane. Podanie nieprawdziwych danych, w szczególności wprowadzających Pożyczkodawcę lub Pośrednika Kredytowego w błąd oraz skutkujące doprowadzeniem do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Pożyczkodawcy, może rodzić odpowiedzialność cywilną lub karną Pożyczkobiorcy. 3. Pożyczkobiorca jest zobowiązany do dokonania przelewu w kwocie 0,01 PLN (słownie: jeden grosz) tytułem opłaty rejestracyjnej. Przelew ma być wykonany z Rachunku Bankowego Pożyczkobiorcy na Rachunek Bankowy Pożyczkodawcy. Weryfikacja Klienta może zostać również dokonana na podstawie okazanego przez Klienta dokumentu tożsamości przedstawicielowi Pożyczkodawcy lub w odpowiednim punkcie sprzedaży. 4. W tytule przelewu kwoty opłaty rejestracyjnej, Pożyczkobiorca wpisuje następujący tekst: Pożyczka Ratalna nr PESEL. W przypadku braku wpisania w tytule przelewu tekstu lub błędu w tekście, o którym mowa w zdaniu poprzednim albo nie otrzymania wraz z otrzymanym przelewem informacji o adresie Pożyczkobiorcy (zameldowania lub korespondencji), proces rejestracyjny Pożyczkobiorcy może nie zostać zakończony pomyślnie. 5. Po otrzymaniu od Pożyczkobiorcy opłaty rejestracyjnej, a także po zweryfikowaniu danych podanych przez Pożyczkobiorcę, Pożyczkodawca lub Pośrednik Kredytowy informuje Pożyczkobiorcę o wyniku dokonanej weryfikacji, poprzez wysłanie wiadomości SMS lub poprzez wysłanie wiadomości na adres e- mail podany przez Pożyczkobiorcę. 2 3 Warunki przyznawania Pożyczek 1. Pożyczka może być udzielona Pożyczkobiorcy, który posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz: a. jest konsumentem w wieku od 21 do 75 lat; b. jest obywatelem polskim z miejscem stałego zameldowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej; c. posiada zdolność do spłaty zobowiązań względem Pożyczkodawcy powstałych na skutek zaciągnięcia Pożyczki; d. uzyskał pozytywną ocenę ryzyka kredytowego na podstawie informacji podanych Pożyczkodawcy lub Pośrednikowi Kredytowemu przez Pożyczkobiorcę oraz informacji pozyskanych z Biur Informacji Gospodarczej, z Biura Informacji Kredytowej oraz ze zbioru danych Pożyczkodawcy lub Pośrednika Kredytowego; e. zawarł z Pożyczkodawcą Umowę za pośrednictwem Strony Internetowej lub Działu Obsługi Klienta lub osobiście z przedstawicielem Pożyczkodawcy bądź w odpowiednim Punkcie sprzedaży; f. w chwili ubiegania się o Pożyczkę, nie posiada zaległości pieniężnych względem Pożyczkodawcy; g. spełnia inne warunki przewidziane w Umowie. Strona 7 z 8

8 2. Pożyczkodawca, w celu dokonania oceny ryzyka kredytowego Pożyczkobiorcy jest uprawniony do żądania od Pożyczkobiorcy przekazania dokumentów potwierdzających informacje o deklarowanych dochodach, w szczególności: zaświadczenia o zarobkach, wyciągu z rachunku bankowego za okres 3 ostatnich miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc wnioskowania o Pożyczkę, formularza ZUS RMUA, odcinka wypłaty świadczenia emerytalnego lub rentowego za jeden z trzech ostatnich miesięcy, decyzji o przyznaniu świadczenia emerytalnego lub rentowego lub decyzji o waloryzacji świadczenia emerytalnego lub rentowego, zaświadczenia o wysokości emerytury lub renty wystawionego przez ZUS lub KRUS (w przypadku, jeśli źródłem dochodu jest emerytura lub renta). 3. W przypadku braku przekazania przez Pożyczkobiorcę dokumentów, o których mowa w ust. 2, w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o Pożyczkę, Pożyczkodawca jest uprawniony do odmowy zawarcia Umowy i udzielenia Pożyczki. 4. Pożyczkodawca, w celu dokonania oceny ryzyka kredytowego Pożyczkobiorcy, jest uprawniony za zgodą Pożyczkobiorcy do wystąpienia z zapytaniem do Biur Informacji Gospodarczej i Biura Informacji Kredytowej. 4 Reklamacje 1. Reklamacje należy składać drogą pisemną na adres pocztowy Pożyczkodawcy bądź poprzez wysłanie wiadomości e- mail na adres elektroniczny Pożyczkodawcy lub drogą telefoniczną za pośrednictwem Działu Obsługi Klienta. 2. Wszystkie reklamacje zostaną rozpatrzone bezzwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Pożyczkodawcę reklamacji. 3. Jeżeli Pożyczkodawca nie wykonał lub nienależycie wykonał zobowiązanie wobec Pożyczkobiorcy, a żądanie przez Pożyczkobiorcę wykonania tego zobowiązania nie było skuteczne, Pożyczkobiorcy przysługuje prawo dochodzenia swoich roszczeń o wykonanie tego zobowiązania od Pożyczkodawcy. 4. Wszelkie spory powstałe na tle wykonywania Umowy i Regulaminu nierozwiązane za porozumieniem stron, rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo i miejscowo sąd powszechny. Tabela Opłat (Załącznik nr 1 do Regulaminu) Nazwa Opłaty Odsetki za nieterminową płatność Pożyczki (roczna stopa oprocentowania zadłużenia przeterminowanego) Prowizja za udzielenie Pożyczki Prowizja za Przesunięcie terminu spłaty raty Pożyczki Opłata za monit telefoniczny Opłata za monit sms Opłata za monit listowny wysyłany drogą pocztową, który następuje kolejno po upływie 15, 31, 61 dni od upływu terminu spłaty niezapłaconej raty Pożyczki Wartość Opłaty Czterokrotność stopy kredytu lombardowego NBP 10% (wartość na dzień ) 70% Kwoty Pożyczki wypłacanej Pożyczkobiorcy 50% Kwoty miesięcznej Raty Pożyczki 5 PLN 2 PLN 15 PLN Strona 8 z 8

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA 1/10 REGULAMIN KREDYTOWANIA SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT REGULAMINU... 1 2. DEFINICJE... 1 3. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU... 2 4. FORMA UMOWY... 2 5. OBOWIĄZKI BANKU... 2 6. OBOWIĄZKI KREDYTOBIORCY I UPRAWNIENIA

Bardziej szczegółowo

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy.

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy. Ogólne Warunki Umów w zakresie kredytowania zakupu pojazdów, maszyn i urządzeń oraz prowadzenia rachunków bankowych dla klientów firmowych w Getin Noble Banku S.A. (dalej Bank ) Część ogólna 1. Obowiązywanie

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10 Regulamin udzielania kredytów na zakup papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu na rynku pierwotnym lub w pierwszej publicznej sprzedaży dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/45 USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. 1), 2) o kredycie konsumenckim Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 126, poz. 715, Nr 165, poz. 984, Nr 201, poz. 1181, z 2012 r. poz. 1193.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE I INTERPRETACJE Regulamin Produktów Kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw

Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Rozdział I - Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02. Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.2015 1/10 Spis treści ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ II WARUNKI

Bardziej szczegółowo

Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym

Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa ogólne zasady i warunki udzielania, wykorzystywania oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A. Warszawa, grudzień 2014 r. PLUS BANK S.A. Strona 1 z 10 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 II. PRZEZNACZENIE KREDYTU/POŻYCZKI...4 III. WYSOKOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A., zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim 1)

USTAWA z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1081, z 2003 r. Nr 109, poz. 1030, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTU ZABEZPIECZONEGO W RACHUNKU BIEŻĄCYM DLA MAŁYCH PRZEDSĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

REGULAMIN KREDYTU ZABEZPIECZONEGO W RACHUNKU BIEŻĄCYM DLA MAŁYCH PRZEDSĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. REGULAMIN KREDYTU ZABEZPIECZONEGO W RACHUNKU BIEŻĄCYM DLA MAŁYCH PRZEDSĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE I INTERPRETACJE Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1. Bank - Raiffeisen

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getinonline

Regulamin kart debetowych Getinonline Regulamin kart debetowych Getinonline Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki w zakresie wydawania kart debetowych przez Getin Noble Banku SA oraz zasady korzystania z tych kart, w tym dokonywania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.)

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.) Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez Idea Bank S.A. dla klientów indywidualnych (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej. Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy:

Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej. Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy: Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej Dokument Orange Polska S.A. Domena Hurt Numer umowy: POS/K -... Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy: Orange Polska Spółka Akcyjna,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin )

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) Niniejszy Regulamin zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ( Bank ) usług związanych z

Bardziej szczegółowo

Polisa na Dobry Początek Ogólne warunki ubezpieczenia

Polisa na Dobry Początek Ogólne warunki ubezpieczenia Polisa na Dobry Początek Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa grupowego ubezpieczenia na dożycie Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek trwałego inwalidztwa NW (opcja dodatkowa) Ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin określa podstawowe zasady i warunki udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Deutsche Bank Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Rozdział I: Postanowienia ogólne 1 Zakres regulacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A.

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. (obowiązuje od 25 stycznia 2014r.) SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku

Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku Regulamin uwzględnia zmiany wprowadzone od dnia 16 kwietnia 2013 r. W odniesieniu do Abonentów,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU MOJA FIRMA Z POŻYCZKĄ WSTĘP

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU MOJA FIRMA Z POŻYCZKĄ WSTĘP REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU MOJA FIRMA Z POŻYCZKĄ WSTĘP Niniejszy regulamin określa podstawowe zasady i warunki udzielania i prowadzenia pożyczek przez Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości Mała Firma przy Fundacji Inkubator w Łodzi

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości Mała Firma przy Fundacji Inkubator w Łodzi Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości Mała Firma przy Fundacji Inkubator w Łodzi ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania oraz procedury

Bardziej szczegółowo

WARUNKI INDYWIDUALNEGO KAPITAŁOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE

WARUNKI INDYWIDUALNEGO KAPITAŁOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO KAPITAŁOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1 Ogólne warunki indywidualnego kapitałowego ubezpieczenia na życie, zwane dalej OWU, stosuje się do umów indywidualnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków

Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków oszczędnościowych dla osób fizycznych 1 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny MultiBank) Obowiązuje od 7 października 2014r. Spis treści Dział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA

UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA zawarte dnia w..pomiędzy: Panem/Panią: Imię i Nazwisko:.., PESEL:. Adres

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin obowiązuje od 01.01.2015 Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 3

Bardziej szczegółowo