Tabela Warunki Pożyczki. Całkowity Koszt. Kwota do zapłaty 0% %

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tabela Warunki Pożyczki. Całkowity Koszt. Kwota do zapłaty 0% %"

Transkrypt

1 UMOWA POŻYCZKI Z JEDNYM TERMINEM SPŁATY ZAWARTA W DNIU r. POMIĘDZY Friendly Finance Poland Sp. z o.o. A PANEM / PANIĄ 1) Friendly Finance Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Złota nr 7, lok. 18 (00-019) Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP: , REGON: , o kapitale zakładowym w wysokości ,00 zł, zwaną dalej "Friendly Finance" lub "Pożyczkodawcą", a 2) Panem/Panią imię:, drugie imię:, nazwisko:, PESEL, legitymującym/ą się dowodem osobistym seria i numer:, zamieszkałym/ą: miejscowość:, ulica, nr domu:, kod pocztowy: zwanym/ą dalej: "Pożyczkobiorcą" zwanymi dalej łącznie "Stronami", a każda z nich z osobna "Stroną", o następującej treści: Tabela Warunki Całkowita Kwota Prowizja za Udzielenie Stopa Oprocentowania (stała) Całkowity Koszt Całkowita Kwota do zapłaty RRSO Czas Obowiązywania Umowy (dni) Termin spłaty 0% % 1. Definicje 1.1. Użyte w niniejszej Umowie oraz w korespondencji pomiędzy Stronami określenia oznaczają: "Baza Danych" oznacza bazę danych, o której mowa w Ustawie, w tym w szczególności bazy danych Biur Informacji Gospodarczych oraz Biura Informacji Kredytowej; "Biura Informacji Gospodarczej" oznacza podmioty działające na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (t. j. w Dz. U. z 2014 r., poz z późn. zm.), w szczególności Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. oraz ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A.; "Biuro Informacji Kredytowej" oznacza Biuro Informacji Kredytowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Z. Modzelewskiego 77a, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , posiadająca numer NIP i REGON ; "Biuro Obsługi Klienta" oznacza jednostkę organizacyjną Pożyczkodawcy, zapewniającą Pożyczkobiorcy kontakt z Pożyczkodawcą pod numerem telefonu podanym na Stronie Internetowej oraz za pośrednictwem adresu elektronicznego: "Całkowita Kwota " oznacza sumę wszystkich środków pieniężnych, które Pożyczkodawca udostępnia Pożyczkobiorcy na podstawie niniejszej Umowy, dalej zwana także jako Pożyczka lub Kwota ; "Całkowity Koszt " oznacza wszelkie koszty, które Pożyczkobiorca jest zobowiązany ponieść w związku z niniejszą Umową, określone w niniejszej Umowie i wynikające z Tabeli Opłat i Prowizji aktualnej na dzień złożenia Wniosku o Pożyczkę; "Całkowita Kwota do Zapłaty" oznacza sumę Całkowitej Kwoty oraz Całkowitego Kosztu ; "Czas Obowiązywania Umowy" okres, na jaki zostaje udzielona Pożyczka; "Formularz Informacyjny" oznacza formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego, o którym mowa w przepisie art. 14 Ustawy, przekazywany Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę przed zawarciem niniejszej Umowy ; "Kodeks Cywilny" oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. w Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.);

2 "Pośrednik kredytowy" oznacza podmiot współpracujący z Pożyczkodawcą, dokonujący czynności faktycznych lub prawnych związanych z przygotowaniem, oferowaniem lub zawieraniem niniejszej Umowy, działający pod firmą Kredyt Express S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11A/12A, Lublin; "Profil Klienta" oznacza indywidualne konto internetowe założone przez Pożyczkobiorcę na Stronie Internetowej, w oparciu o postanowienia Regulaminu, za pomocą którego Pożyczkobiorca może wnioskować o zawarcie Umowy ; "Prowizja za Udzielenie " oznacza opłatę za udzielenie, którą Pożyczkobiorca zobowiązany jest uiścić na rzecz Pożyczkodawcy w wysokości zgodnej z Tabelą Opłat i Prowizji obowiązującą w dniu złożenia Wniosku o Pożyczkę; "Prowizja za Przedłużenie Terminu Spłaty " oznacza opłatę należną Pożyczkodawcy od Pożyczkobiorcy z tytułu Przedłużenia Terminu Spłaty, w wysokości zgodnej z Tabelą Opłat i Prowizji obowiązującą w dniu złożenia Wniosku o Przedłużenie Terminu Spłaty ; "Przedłużenie Terminu Spłaty " oznacza dokonywane na podstawie Umowy o Przedłużenie Terminu Spłaty odroczenie Terminu Spłaty określonego w niniejszej Umowie z Jednym Terminem Spłaty o dodatkowy okres wnioskowany przez Pożyczkobiorcę i zaakceptowany przez Pożyczkodawcę - zależny od okresu, na który Pożyczka została udzielona; "Rachunek" oznacza rachunek bankowy prowadzony przez podmiot prowadzący działalność bankową na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 128) albo rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo kredytową na podstawie ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowokredytowych (t. j. w Dz. U. z 2012 r. poz. 855 z późn. zm.); "Rachunek Pożyczkobiorcy" oznacza Rachunek prowadzony dla Pożyczkobiorcy, z którego została dokonana przez Pożyczkobiorcę opłata weryfikacyjna, o której mowa Regulaminie, przy czym Rachunek Pożyczkobiorcy ustalany jest odrębnie dla każdej Umowy ; "Rachunek Pożyczkodawcy" oznacza Rachunek prowadzony dla Pożyczkodawcy i wskazany na Stronie Internetowej lub Profilu Klienta, na który Pożyczkobiorca może dokonać spłaty swojego zadłużenia wobec Pożyczkodawcy wynikającego z Umowy ; "Regulamin" oznacza regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t. j. w Dz. U. z 2013 r., poz. 1422, z późn. zm.), przyjęty przez Pożyczkodawcę i zaakceptowany przez Pożyczkobiorcę w ramach procesu zakładania Profilu Klienta, przed zawarciem Umowy ; "RRSO" (Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania) oznacza Całkowity Koszt ponoszony przez Konsumenta, wyrażony jako wartość procentowa Całkowitej Kwoty w stosunku rocznym; "SMS" oznacza krótką wiadomość tekstową wysyłaną za pośrednictwem operatorów telefonii komórkowej; "Strona Internetowa" oznacza stronę internetową dostępną pod adresem elektronicznym stanowiącą własność Friendly Finance; "Tabela Opłat i Prowizji" oznacza tabelę opłat i prowizji stanowiącą załącznik do niniejszej Umowy ; "Termin Spłaty " oznacza dzień, w którym Pożyczkobiorca zobowiązany jest spłacić Pożyczkę stosownie do postanowień niniejszej Umowy ; "Umowa o Przedłużenie Terminu Spłaty " umowa, o której mowa w przepisie art. 33 Ustawy, przewidująca odroczenie płatności, tj. Przedłużenie Terminu Spłaty w przypadku, gdy Pożyczkobiorca jest w zwłoce w związku ze spłatą zadłużenia wynikającego z uprzednio zawartej Umowy z Jednym Terminem Spłaty, zawierana przez Strony w związku z tą umową i w celu jej wykonania; "Umowa " oznacza niniejszą Umowę z Jednym Terminem Spłaty, stanowiącą umowę o kredyt konsumencki w rozumieniu przepisu art. 3 ust. 1 w zw. z ust. 2 pkt 1 Ustawy, zawieraną na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności Stron, z wyłącznym wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, w trybie określonym w Ustawie oraz przy poszanowaniu postanowień Rozdziału 5 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 827 ze zm.), której spłata ma nastąpić w całości w jednym terminie, tj. w Terminie Spłaty, zwana także jako Umowa z Jednym Terminem Spłaty ; "Ustawa" oznacza ustawę z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (t. j. w Dz. U. z 2014 r., poz. 1497, z późn. zm.); "Wniosek o Pożyczkę" oznacza złożony Pożyczkodawcy przez Pożyczkobiorcę, niestanowiący oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, wniosek o zawarcie Umowy ; "Wniosek o Przedłużenie Terminu Spłaty " oznacza złożony wobec Pożyczkodawcy przez Pożyczkobiorcę wniosek o Przedłużenie Terminu Spłaty określonego w niniejszej Umowie, który stanowi podstawę do zawarcia przez Strony Umowy o Przedłużenie Terminu Spłaty. 2. Postanowienia ogólne 2.1. Na podstawie niniejszej Umowy oraz na warunkach w niej określonych, w tym wynikających z Tabeli Warunki, Pożyczkodawca udziela Pożyczkobiorcy kredytu konsumenckiego, o którym mowa w przepisie art. 3 ust. 1 w zw. z ust. 2 pkt 1 Ustawy, zaś Pożyczkobiorca zobowiązuje się do jego spłaty w Terminie Spłaty, wraz ze wszelkimi należnymi Pożyczkodawcy kosztami określonymi w niniejszej Umowie i wynikającymi z Tabeli Opłat i Prowizji, przelewem na Rachunek Pożyczkodawcy Termin Spłaty, o którym mowa w ust powyżej, może zostać przedłużony przez Strony na zasadach określonych w 6 niniejszej Umowy Udzielenie jest uzależnione od uprzedniej, pozytywnej oceny zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy, dokonywanej przez Pożyczkodawcę zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 Ustawy Dokonanie przez Pożyczkodawcę oceny zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy, o czym mowa w ustępie poprzedzającym, odbywa się na podstawie informacji uzyskanych od Pożyczkobiorcy i na podstawie informacji pozyskanych z odpowiednich Baz Danych, a także zbiorów danych Pożyczkodawcy.

3 2.5. Pożyczkobiorca jest zobowiązany do przedstawienia, na żądanie Pożyczkodawcy, dokumentów i informacji niezbędnych do dokonania oceny zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy Pożyczkobiorca potwierdza, iż na dzień zawarcia Umowy : posiada pełną zdolność do czynności prawnych; jest konsumentem w rozumieniu art. 5 pkt 1) Ustawy, tj. osobą fizyczną zawierającą z Pożyczkodawcą umowę, która nie jest związana bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; jest osobą pełnoletnią; posiada obywatelstwo polskie, stale zamieszkuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jest zameldowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; posiada zdolność do spłaty zobowiązań względem Pożyczkodawcy powstałych na skutek zaciągnięcia ; posiada Profil Klienta na Stronie Internetowej; nie posiada zaległości pieniężnych względem Pożyczkodawcy; jego zamiarem jest zawarcie umowy na odległość w rozumieniu Ustawy. 3. Termin i sposób wypłaty 3.1. Kwota zostanie przekazana Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę w formie przelewu bankowego dokonanego przez Pożyczkodawcę na Rachunek Pożyczkobiorcy niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 7 dni roboczych (tj. dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy) od dnia zawarcia Umowy. 4. Koszty związane z udzieleniem 4.1. W związku z udzieleniem Pożyczkobiorca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Pożyczkodawcy: a) Prowizji za Udzielenie, jeżeli stosownie do postanowień niniejszej Umowy oraz zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji obowiązującą w dniu złożenia Wniosku o Pożyczkę jest ona należna Pożyczkodawcy, b) Prowizji za Przedłużenie Terminu Spłaty, w wysokości wynikającej z Tabeli Opłat i Prowizji obowiązującej w dniu złożenia Wniosku o Przedłużenie Terminu Spłaty w przypadku złożenia Wniosku o Przedłużenie Terminu Spłaty stosownie do postanowień 6 niniejszej Umowy Poza kosztami określonymi w ustępie poprzedzającym niniejszego paragrafu, w przypadku opóźnienia w spłacie, Pożyczkobiorca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Pożyczkodawcy odsetek za opóźnienie w wysokości określonej w 8 niniejszej Umowy. 5. Zasady i terminy spłaty 5.1. Pożyczkobiorca zobowiązuje się zwrócić Pożyczkę w całości, w Terminie Spłaty określonym w niniejszej Umowie Pożyczkobiorca zobowiązany jest spłacić Pożyczkę wraz ze wszystkimi należnymi kosztami, o których mowa w 4 Umowy, na Rachunek Pożyczkodawcy W przypadku, gdy Termin Spłaty przypada w dniu ustawowo wolnym od pracy lub w sobotę, Pożyczkobiorca zobowiązany jest spłacić Pożyczkę wraz ze wszystkimi kosztami związanymi z jej udzieleniem, w pierwszy dzień przypadający po tym dniu, niebędący dniem ustawowo wolnym od pracy W celu dokonania spłaty, w tytule przelewu Pożyczkobiorca powinien wpisać następujące zdanie: "Spłata pożyczki Przed upływem Terminu Spłaty Pożyczkodawca poinformuje Pożyczkobiorcę o zbliżającym się Terminie Spłaty przesyłając wiadomości SMS na numer telefonu Pożyczkobiorcy wskazany w Profilu Klienta Każda kwota zapłacona przez Pożyczkobiorcę na rzecz Pożyczkodawcy z tytułu niniejszej Umowy będzie zaliczana przez Pożyczkodawcę według następującej kolejności: a) Prowizja za Przedłużenie Terminu Spłaty w przypadku Przedłużenia Terminu Spłaty, b) Prowizja za udzielenie, c) Odsetki maksymalne za opóźnienie, d) Kapitał Przez cały czas obowiązywania Umowy, Pożyczkobiorca ma prawo do otrzymania, na wniosek, w każdym czasie bezpłatnego harmonogramu spłaty. 6. Przedłużenie Terminu Spłaty 6.1. Przed upływem Terminu Spłaty wynikającego z niniejszej Umowy, Pożyczkobiorca ma prawo do złożenia wniosku o Przedłużenie Terminu Spłaty. Pożyczkodawca ma prawo odmówić Przedłużenia Terminu Spłaty Wniosek o Przedłużenie Terminu Spłaty Pożyczkobiorca może złożyć osobiście, za pośrednictwem Profilu Klienta lub za pośrednictwem konsultanta Biura Obsługi Klienta, poprzez kontakt telefoniczny pod numerem telefonu O zaakceptowaniu wniosku, o którym mowa w ust powyżej, jak również o odmowie Przedłużenia Terminu Spłaty, Pożyczkodawca informuje Pożyczkobiorcę drogą elektroniczną, poprzez wysłanie wiadomości na adres e- mail Pożyczkobiorcy podany w Profilu Klienta, niezwłocznie po podjęciu decyzji w przedmiocie złożonego wniosku o Przedłużenie Terminu Spłaty Z tytułu Przedłużenia Terminu Spłaty Pożyczkodawca pobiera Prowizję za Przedłużenie Terminu Spłaty, w wysokości wynikającej z Tabeli Opłat i Prowizji obowiązującej w dniu złożenia Wniosku o Przedłużenie Terminu Spłaty W celu dokonania zapłaty z tytułu Prowizji za Przedłużenie Terminu Spłaty, Pożyczkobiorca w tytule przelewu bankowego wpisuje dane otrzymane od Pożyczkodawcy w komunikacie, o którym mowa w ust. 6.3 powyżej Po zaksięgowaniu przez Pożyczkodawcę na Rachunku Pożyczkobiorcy Prowizji za Przedłużenie Terminu Spłaty, Pożyczkodawca poinformuje Pożyczkobiorcę o dokonanym Przedłużeniu Terminu Spłaty poprzez wysłanie

4 wiadomości SMS na numer telefonu lub poprzez wysłanie wiadomości na adres wskazane w Profilu Klienta W przypadku Przedłużenia Terminu Spłaty, Pożyczkodawca niezwłocznie wysyła na adres Pożyczkobiorcy wskazany w Profilu Klienta, na trwałym nośniku, Umowę o Przedłużenie Terminu Spłaty wraz z Tabelą Opłat i Prowizji obowiązującą w dniu złożenia Wniosku o Przedłużenie terminu Spłaty, w formie umożliwiającej jej zapisanie oraz wydrukowanie Wniosek o Przedłużenie Terminu Spłaty może być złożony tylko jeden raz w odniesieniu udzielonej Pożyczkodawcy na podstawie niniejszej Umowy Nie jest możliwe ponowne Przedłużenie Terminu Spłaty już raz wydłużonego przez Pożyczkodawcę stosownie do postanowień niniejszego Paragrafu Postanowienia 7 niniejszej Umowy stosuje się odpowiednio. 7. Wcześniejsza spłata 7.1. Pożyczkobiorca jest uprawniony, w każdym czasie, do wcześniejszej całkowitej lub częściowej spłaty przed Terminem Spłaty W przypadku, gdy po całkowitej spłacie i innych wymagalnych zobowiązań Pożyczkobiorcy wobec Pożyczkodawcy, powstanie nadpłata kwoty zapłaconej przez Pożyczkobiorcę na rzecz Pożyczkodawcy, Pożyczkodawca niezwłocznie dokona zwrotu środków tytułem powstałej nadpłaty na Rachunek Pożyczkobiorcy Pożyczkodawca nie zastrzega sobie prowizji za dokonanie przez Pożyczkobiorcę spłaty przed Terminem Spłaty określonym w Umowie. W przypadku wcześniejszej, całkowitej spłaty, Całkowity Koszt ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który uległ skróceniu czas obowiązywania Umowy, chociażby Pożyczkobiorca poniósł je przed tą spłatą. Pożyczkobiorca nie jest zobowiązany do zapłaty odsetek od kwoty wcześniej spłaconej za okres pozostały do końca okresu trwania Umowy. 8. Opóźnienie w spłacie (skutki braku płatności) 8.1. W przypadku opóźnienia w spłacie, Pożyczkodawca zastrzega sobie możliwość naliczenia odsetek za czas opóźnienia w wysokości równej dwukrotności sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych (odsetki maksymalne za opóźnienie). W sytuacji gdyby wysokość odsetek maksymalnych za opóźnienie uległa obniżeniu w okresie obowiązywania niniejszej Umowy, Pożyczkodawca obniży wysokość odsetek za opóźnienie do wysokości odpowiadającej aktualnej wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie W przypadku łącznego spełnienia przesłanek określonych w art. 14 lub 16, 17 bądź 18 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (t. j. w Dz. U. z 2014 r., poz z późn. zm., dalej jako: UIG ), Pożyczkodawca jest uprawniony do przekazania informacji o zobowiązaniach Pożyczkobiorcy do Biur Informacji Gospodarczej, co może mieć wpływ na zdolność kredytową Pożyczkobiorcy. Przekazanie danych Pożyczkobiorcy do Biur Informacji Gospodarczej jest dokonywane na podstawie pisemnej umowy o udostępnianie informacji gospodarczych zawartej przez Pożyczkodawcę z Biurem Informacji Gospodarczej oraz w oparciu o przepisy rozdziału 3 Ustawy UIG, a także na podstawie udzielonej przez Pożyczkobiorcę zgody Pożyczkodawca ma prawo przekazać informacje o zobowiązaniach Pożyczkobiorcy do Biura Informacji Kredytowej. Przekazywanie danych Pożyczkobiorcy do Biura Informacji Kredytowej jest dokonywane na podstawie udzielonej przez Pożyczkobiorcę zgody W przypadku opóźnienia w spłacie (braku płatności), Pożyczkodawca jest uprawniony do: podjęcia działań zmierzających do zaspokojenia wierzytelności Pożyczkodawcy wynikających z zawartej z Pożyczkobiorcą Umowy, polegających w szczególności na: wysyłaniu do Pożyczkobiorcy upomnień za pośrednictwem wiadomości SMS, wysyłaniu do Pożyczkobiorcy upomnień za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłaniu do Pożyczkobiorcy upomnień w formie pisemnych wezwań do zapłaty, wykonywaniu telefonów do Pożyczkobiorcy w celu windykacji należnych Pożyczkodawcy wierzytelności, wniesienia do sądu przeciwko Pożyczkobiorcy powództwa o zapłatę, co skutkować może obciążeniem Pożyczkobiorcy kosztami procesu Pożyczkodawca ma prawo dochodzić swoich należności od Pożyczkobiorcy za pośrednictwem osób trzecich, w tym zewnętrznych firm windykacyjnych i/lub kancelarii prawnych i/lub kancelarii komorniczych. 9. Prawo odstąpienia 9.1. Pożyczkobiorca ma prawo, bez podania przyczyny, do odstąpienia od niniejszej Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia Termin, o którym mowa w ust. 9.1 powyżej jest zachowany, jeżeli Pożyczkobiorca przed jego upływem złoży Pożyczkodawcy oświadczenie o odstąpieniu od niniejszej Umowy. Dla zachowania terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, wystarczające jest wysłanie przesyłką pocztową lub mailem, przed upływem tego terminu, oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Pożyczkobiorca może wykonać prawo odstąpienia od niniejszej Umowy w szczególności przy użyciu przekazanego przez Pożyczkodawcę wzoru oświadczenia o odstąpieniu, wysyłając to oświadczenie o odstąpieniu w terminie wskazanym w ust. 9.1 powyżej, pocztą tradycyjną na adres Pożyczkodawcy: Friendly Finance Poland sp. z o.o., ul. Złota 7 lok 18, Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres: Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik do niniejszej Umowy W przypadku skorzystania przez Pożyczkobiorcę z prawa do odstąpienia od umowy Umowę uważa się za niezawartą. Pożyczkobiorca zwraca Pożyczkodawcy kwotę udzielonej na Rachunek Pożyczkodawcy wraz z odsetkami, niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Dniem spłaty jest dzień przekazania środków pieniężnych Pożyczkodawcy przez Pożyczkobiorcę. Pożyczkobiorca dokonuje zwrotu kwoty udzielonej wraz z odsetkami należnymi za okres od dnia wypłaty Pożyczkobiorcy do dnia dokonania zwrotu tych środków na Rachunek Pożyczkodawcy Kwota odsetek należnych w przypadku odstąpienia od Umowy wynosi w stosunku dziennym: 0,027% W przypadku odstąpienia przez Pożyczkobiorcę od Umowy Pożyczkodawcy nie przysługują od Pożyczkobiorcy żadne

5 inne opłaty poza odsetkami określonymi w ust. 9.4 w zw. z ust. 9.5 powyżej. 10. Reklamacje Pożyczkobiorca ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących niniejszej Umowy Reklamacja może zostać złożona: a) w formie pisemnej przesyłką pocztową na adres siedziby Pożyczkodawcy, tj. ul. Złota 7/18, Warszawa, b) w formie elektronicznej - poprzez wysłanie wiadomości na adres elektroniczny Pożyczkodawcy, tj.: c) ustnie poprzez kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi Klienta, pod numerem telefonu: W treści reklamacji należy wskazać imię i nazwisko Pożyczkobiorcy, adres korespondencyjny Pożyczkobiorcy, adres , a także telefon kontaktowy Pożyczkobiorcy oraz należy opisać - w miarę możliwości szczegółowo, okoliczności stanowiące powód reklamacji Pożyczkodawca udzieli odpowiedzi na złożoną reklamację bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa w ust powyżej, Pożyczkodawca przekaże Pożyczkobiorcy informację, w której: wyjaśni Pożyczkobiorcy przyczynę opóźnienia w udzieleniu odpowiedzi na złożoną reklamację; wskaże okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia reklamacji; określi przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, przy czym termin ten nie będzie dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Pożyczkodawcę. Postanowienia ust poniżej stosuje się odpowiednio Pożyczkodawca zamieszcza odpowiedź na reklamację - sporządzoną w formacie PDF, na Profilu Klienta (trwały nośnik informacji) w postaci umożliwiającej jej zapisanie oraz wydruk, o czym uprzednio informuje Pożyczkobiorcę wysyłając w tym przedmiocie do Pożyczkobiorcy wiadomość na adres Pożyczkobiorcy wskazany w Profilu Klienta. Na wniosek Pożyczkobiorcy, zgłoszony w reklamacji, odpowiedź na reklamację zostanie przesłana przez Pożyczkodawcę drogą elektroniczną, bezpośrednio na adres Pożyczkobiorcy wskazany w reklamacji Złożenie reklamacji nie zwalnia Pożyczkobiorcy z obowiązku terminowego regulowania zobowiązań względem Pożyczkodawcy, wynikających z niniejszej Umowy Poza możliwością dochodzenia roszczeń w drodze powództwa wytoczonego przed właściwym sądem powszechnym, Pożyczkobiorca ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów Podmiotem uprawnionym, właściwym do pozasądowego rozwiązywania sporów z konsumentami wynikających z umowy zawartej z Friendly Finance Poland sp. z o.o., jest Rzecznik Finansowy. Szczegółowe informacje dotyczące ww. postępowania, jak również kontakt do Rzecznika Finansowego, znajdują się na stronie internetowej dostępnej pod adresem elektronicznym: W przypadku, gdy Pożyczkodawca nie uwzględnił roszczeń Pożyczkobiorcy zgłoszonych w reklamacji, Pożyczkobiorca może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego ( Sąd Polubowny ), działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej Sprawę do Sądu Polubownego Pożyczkobiorca może wnieść składając odpowiedni wniosek (w zależności od wybranego sposobu rozstrzygnięcia sprawy może to być wniosek o wszczęcie i przeprowadzenie mediacji lub o rozpoznanie sprawy przez Sąd Polubowny) do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej. Formularze wniosków, o których mowa w zdaniu poprzednim niniejszego ustępu, dostępne są na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej Postanowienia ustępów poprzedzających nie stanowią zapisu na sąd polubowny ani nie stanowią zgody Stron na przeprowadzenie mediacji; nie stanowią także zgody na udział Pożyczkodawcy w postępowaniu, o którym mowa w ust powyżej Pożyczkobiorca będący Konsumentem może także zasięgnąć pomocy u Rzecznika Konsumentów (odpowiednio: Miejskiego lub Powiatowego) lub właściwej terenowo Federacji Konsumentów Organem nadzoru właściwym w sprawach ochrony konsumentów jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 11. Ochrona danych osobowych Administratorem danych osobowych Pożyczkobiorcy jest Pożyczkodawca, działający pod firmą: Friendly Finance Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Złota 7 lok. 18, Warszawa Dane osobowe Pożyczkobiorcy przetwarzane są przez Pożyczkodawcę w celu realizacji Umowy, a także w celu zrealizowania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (j.t. Dz.U poz. 299 ze zm.), ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (j.t. Dz.U. z 2016 poz ze zm.), ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (j.t. Dz.U. z 2014 poz ze zm.), ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2016 poz ze zm.) W oparciu o udzieloną przez Pożyczkobiorcę zgodę, dane osobowe Pożyczkobiorcy udostępniane będą przez Pożyczkodawcę do Biura Informacji Kredytowej S.A. w celu i zakresie określonym w art. art. 59b ust. 1 Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim oraz art. 105 i art. 105a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (j.t. Dz.U. z 2016 poz ze zm.) oraz udostępniane bankom i innym instytucjom wymienionym w art. 105 ustawy Prawo bankowe w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego. Odbiorcami danych, na podstawie wyrażonej przez Pożyczkobiorcę zgody są także Biura Informacji Gospodarczej oraz Współpracujący Kredytodawcy Pożyczkobiorcy przysługuje prawo dostępu do przetwarzanych danych i ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Podanie danych jest dobrowolne. 12. Postanowienia końcowe

6 12.1. Niniejsza Umowa jest umową o kredyt konsumencki w rozumieniu przepisu art. 3 ust. 1 w zw. z ust. 2 pkt 1 Ustawy, zawieraną na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności Stron, z wyłącznym wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, w trybie określonym w Ustawie oraz przy poszanowaniu postanowień Rozdziału 5 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 827 ze zm.) Jeżeli dane Pożyczkobiorcy podane podczas rejestracji (w szczególności adres korespondencyjny lub adres zameldowania) uległy zmianie, Pożyczkobiorca ma obowiązek poinformować Pożyczkodawcę o tej zmianie poprzez aktualizację tych danych za pośrednictwem Profilu Klienta lub telefonicznie poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienia niniejszej Umowy lub ich część zostaną uznane za nieważne lub wadliwe, pozostałe postanowienia Umowy pozostają w mocy W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie, zastosowanie znajdują obowiązujące przepisy prawa polskiego Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów pomiędzy Stronami jest właściwy sąd powszechny, stosownie do przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U 1964 Nr 43 poz. 296 ze zm.). 13. Załączniki stanowiące integralną część niniejszej Umowy Tabela Opłat i Prowizji obowiązująca w dniu złożenia Wniosku o Pożyczkę; Formularz odstąpienia od umowy; Formularz Informacyjny. Niniejsza Umowa została zawarta w dniu r. pomiędzy Friendly Finance Poland Sp. z o.o. a z wyłącznym wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i jest umową zawartą na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (t. j. w Dz. U. z 2014 r., poz. 1497, z późn. zm.).

Tabela Warunki Pożyczki. Całkowity Koszt. Kwota do zapłaty 0% %

Tabela Warunki Pożyczki. Całkowity Koszt. Kwota do zapłaty 0% % UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ ZAWARTA W DNIU r. POMIĘDZY Friendly Finance Poland Sp. z o.o. A PANEM / PANIĄ 1) Friendly Finance Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod adresem:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. Friendly Finance Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. Friendly Finance Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO Friendly Finance Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (sporządzony zgodnie z art. 13 w zw. z art. 14 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KONSUMENCKIEJ NUMER ( )

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KONSUMENCKIEJ NUMER ( ) FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KONSUMENCKIEJ NUMER ( ) (sporządzony zgodnie z art. 13 i 14 oraz załącznikiem nr 1 do Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, Dz. U. Nr 126, poz.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI NUMER ( )

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI NUMER ( ) FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI NUMER ( ) (sporządzony zgodnie z art. 13 w zw. z art. 14 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, t.j. Dz. U. 2011 Nr 126, poz. 715 ze. zm.) Kredytodawca:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Pożyczkodawcy. Pożyczkodawca: Adres: SuperGrosz Sp. z o.o. ul. Inflancka 11/27, 00-189 Warszawa

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ NUMER... NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY...

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ NUMER... NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY... FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ NUMER... 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Pożyczkodawcy. Pożyczkodawca: Adres: SuperGrosz Sp. z o.o. ul. Inflancka 11/27, 00-189

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY... PLN

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY... PLN FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Pożyczkodawcy. Pożyczkodawca: Adres: Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej: Adres strony

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Pożyczkodawcy Pożyczkodawca Adres: Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej: SuperGrosz

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Numer: - Miejsce: Warszawa, Polska Data: 07.07.2017 Alfa Finance Sp. z o.o. 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: VIVUS FINANCE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI RATALNEJ NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY... PLN

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI RATALNEJ NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY... PLN FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI RATALNEJ 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Pożyczkodawcy. Pożyczkodawca: Adres: Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej:

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 9 UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL. zawarta w Warszawie w dniu, pomiędzy:

Strona 1 z 9 UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL. zawarta w Warszawie w dniu, pomiędzy: UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL zawarta w Warszawie w dniu, pomiędzy: VIVUS FINANCE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Standardowy arkusz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego.

Standardowy arkusz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. Standardowy arkusz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące kredytodawcy Kredytodawca: Pożycz tu sp. z o.o. KRS 0000607024, REGON 363941320 NIP 5732862436

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI W ZAKRESIE KWOTY DOBIERANEJ zawarta w dniu r. pomiędzy:

UMOWA POŻYCZKI W ZAKRESIE KWOTY DOBIERANEJ zawarta w dniu r. pomiędzy: UMOWA POŻYCZKI W ZAKRESIE KWOTY DOBIERANEJ zawarta w dniu r. pomiędzy: POŻYCZKODAWCĄ: imię i nazwisko ulica, nr domu, nr mieszkania kod pocztowy miejscowość POŻYCZKOBIORCĄ: imię i nazwisko ulica, nr domu,

Bardziej szczegółowo

Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument) nie dotyczy

Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument) nie dotyczy FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Dane identyfikacyjne: Kredytodawca: Aasa Polska S.A. Adres:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO Dane kredytodawcy Nazwa: Pożyczkowe Centrum Sp. z o.o., nr KRS: 0000516050, NIP 536-191-67-92, REGON 147325952 Adres siedziby: ul. Kopernika 9 05-120

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI zawarta w dniu r. pomiędzy:

UMOWA POŻYCZKI zawarta w dniu r. pomiędzy: UMOWA POŻYCZKI zawarta w dniu r. pomiędzy: POŻYCZKODAWCĄ: imię i nazwisko ulica, nr domu, nr mieszkania kod pocztowy miejscowość POŻYCZKOBIORCĄ: imię i nazwisko ulica, nr domu, nr mieszkania kod pocztowy

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ RAMOWA UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: SuperGrosz Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko Pożyczkobiorcy:... Adres poczty elektronicznej (e-mail):... Numer Pożyczki:...

Imię i nazwisko Pożyczkobiorcy:... Adres poczty elektronicznej (e-mail):... Numer Pożyczki:... Załącznik nr 1 do UMOWY POŻYCZKI RATALNEJ WZÓR OŹWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy Pożyczki) KS Marcin Lipiński 18-400

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3: Formularz Informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Załącznik 3: Formularz Informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Załącznik 3: Formularz Informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Net Gotówka Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Kasomat.PL S.A. we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom fizycznym

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego 1.Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego KREDYTODAWCA: POLI INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: VISSET sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) z dnia: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę}

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) z dnia: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę} UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) z dnia: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę} zawarta pomiędzy: a 1. POLI INVEST Sp. z o.o., z siedzibą w Suwałkach ul. Lityńskiego 12 lok. 34, 16-400 zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Dane identyfikacyjne:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać

Bardziej szczegółowo

ul. Krzywoustego 64/U1, Szczecin Nie dotyczy polozyczka.pl

ul. Krzywoustego 64/U1, Szczecin Nie dotyczy polozyczka.pl FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO (POŻYCZKA KRÓTKOTERMINOWA) 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Kredytodawcy. Kredytodawca: Pośrednik kredytowy: 2. Opis głównych cech

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: INVESYSTEM sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: SOLVEN Finance

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) z dnia: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę}

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) z dnia: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę} UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) z dnia: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę} zawarta pomiędzy: 1.POLI INVEST Sp. z o.o., z siedzibą w Suwałkach ul. Lityńskiego 12 lok. 34 zarejestrowaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Adres poczty

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL

UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL zawarta w Warszawie w dniu..., pomiędzy: VIVUS FINANCE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa, wpisaną

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. ul. Wiejska 23, 72-200 Nowogard. biuro@solven.pl. www.solven.pl.

ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. ul. Wiejska 23, 72-200 Nowogard. biuro@solven.pl. www.solven.pl. ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: SOLVEN sp.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO (POŻYCZKA RATALNA) ... złotych

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO (POŻYCZKA RATALNA) ... złotych FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO (POŻYCZKA RATALNA) 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Kredytodawcy. Kredytodawca: Adres: Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej:

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI VIVUS.PL

UMOWA POŻYCZKI VIVUS.PL zawarta w Warszawie w dniu., pomiędzy: UMOWA POŻYCZKI VIVUS.PL VIVUS FINANCE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa, wpisaną do Rejestru

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO (POŻYCZKA RATALNA) ul. Inflancka 11/27, Warszawa Numer telefonu:

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO (POŻYCZKA RATALNA) ul. Inflancka 11/27, Warszawa Numer telefonu: FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO (POŻYCZKA RATALNA) 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Kredytodawcy. Kredytodawca: SuperGrosz Sp. z o.o. Adres: ul. Inflancka 11/27, 00-189

Bardziej szczegółowo

Ramowa Umowa Pożyczki nr GFF/00001/14

Ramowa Umowa Pożyczki nr GFF/00001/14 Ramowa Umowa Pożyczki nr GFF/00001/14 (zwana dalej Umową Ramową ) zawarta pomiędzy: FOREST INVESTMENT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 84/92/117, 00-514 Warszawa, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID)

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) Z DNIA: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę} zawarta pomiędzy: 1.Business Credit Sp. z o.o., z siedzibą w Suwałkach ul. Papieża Jana Pawła II 16 lok. U1, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredyt 0% na start w Posnanii

Regulamin Promocji Kredyt 0% na start w Posnanii Regulamin Promocji Kredyt 0% na start w Posnanii 1.Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Promocji. 2. Organizatorem Promocji jest Bank. 3. Promocja kierowana

Bardziej szczegółowo

[DANE REJESTROWE POŻYCZKODAWCY] + SMS + telefon. konsultanta + monit papierowy* + SMS + telefon. + SMS + telefon

[DANE REJESTROWE POŻYCZKODAWCY]  + SMS + telefon. konsultanta + monit papierowy*  + SMS + telefon.  + SMS + telefon Załącznik nr 1 Tabela opłat i prowizji Monity Ilość dni opóźnienia Forma monitu Koszt Dzień -7 (siedem dni przed terminem płatności) Dzień -2 (dwa dni przed terminem płatności) E-mail E-mail + SMS Dzień

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI. Zwanym/ą dalej Pożyczkobiorcą.

UMOWA POŻYCZKI. Zwanym/ą dalej Pożyczkobiorcą. UMOWA POŻYCZKI zawarta we Wrocławiu w dniu..., pomiędzy spółką pod firmą: Kasomat.Pl Spółką Akcyjną z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Komandorskiej 45/5, kod pocztowy 53-342, zarejestrowaną w rejestrze

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI VIVUS.PL

UMOWA POŻYCZKI VIVUS.PL zawarta w Warszawie w dniu., pomiędzy: UMOWA POŻYCZKI VIVUS.PL VIVUS FINANCE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa, wpisaną do Rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ SZYBKA POŻYCZKA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ SZYBKA POŻYCZKA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ SZYBKA POŻYCZKA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Szybka Pożyczka we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID}

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID} UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID} Z DNIA: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę} zawarta pomiędzy: 1.POLI INVEST Sp. z o.o., z siedzibą w Suwałkach ul. Emilii Plater 5 lok.7 zarejestrowaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek dla osób fizycznych Usługowej Spółdzielni Uniwersum dalej: Regulamin 1. Postanowienia ogólne.

Regulamin udzielania pożyczek dla osób fizycznych Usługowej Spółdzielni Uniwersum dalej: Regulamin 1. Postanowienia ogólne. Regulamin udzielania pożyczek dla osób fizycznych Usługowej Spółdzielni Uniwersum dalej: Regulamin 1. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin określa warunki i zasady udzielania oraz obsługi pożyczek dla osób

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego +48 71 716 43 75. www.ekspreskasa.pl. nie dotyczy. nie dotyczy. nie dotyczy.

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego +48 71 716 43 75. www.ekspreskasa.pl. nie dotyczy. nie dotyczy. nie dotyczy. Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej:

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL

UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL zawarta w Warszawie w dniu..., pomiędzy: VIVUS FINANCE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Raty 10x 0% w RTV EURO AGD. 1.Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Raty 10x 0% w RTV EURO AGD. 1.Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Raty 10x 0% w RTV EURO AGD 1.Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Promocji. 2. Organizatorem Promocji jest Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 3. Promocja

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ

UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy: SuperGrosz Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 11/27, 00-189 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Provident Polska S.A. EFC 036-03/16-02 FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

Provident Polska S.A. EFC 036-03/16-02 FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. IMIĘ, NAZWISKO (NAZWA) I ADRES (SIEDZIBA) KREDYTODAWCY LUB POŚREDNIKA KREDYTOWEGO Kredytodawca: Dane identyfikacyjne:(adres, z którego ma korzystać

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI VIVUS.PL

UMOWA POŻYCZKI VIVUS.PL zawarta w Warszawie w dniu., pomiędzy: UMOWA POŻYCZKI VIVUS.PL VIVUS FINANCE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa, wpisaną do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. e-mail: info@ferratumbank.pl +48 71 716 43 75. www,kasatak.pl; www.ferratum.pl.

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. e-mail: info@ferratumbank.pl +48 71 716 43 75. www,kasatak.pl; www.ferratum.pl. Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO ( REGULAMIN)

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO ( REGULAMIN) FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO ( REGULAMIN) I. Imię i Nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy Kredytodawca : Cash & Go Sp. Cywilna, Adres (siedziba firmy) : ul. Długa

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI CAŁKOWITA KWOTA DO ZWROTU W PLN RRSO % 1. Postanowienia ogólne

UMOWA POŻYCZKI CAŁKOWITA KWOTA DO ZWROTU W PLN RRSO % 1. Postanowienia ogólne UMOWA POŻYCZKI zawarta w dniu pomiędzy : Provema Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Konduktorskiej 33, 40-155 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI KOD EKST XXXX XXXX XXXX XXXX...

UMOWA POŻYCZKI KOD EKST XXXX XXXX XXXX XXXX... UMOWA POŻYCZKI KOD EKST XXXX XXXX XXXX XXXX... Z DNIA: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę} zawarta pomiędzy: 1. ARJ GROUP Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Suwałkach przy

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. IMIĘ, NAZWISKO (NAZWA) I ADRES (SIEDZIBA) KREDYTODAWCY LUB POŚREDNIKA KREDYTOWEGO Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK Załącznik 1 do Umowy Udzielania Pożyczek Gotówkowych REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK Regulamin stanowi szczegółowy opis zasad udzielania Pożyczek i jest integralną częścią Umowy Udzielania Pożyczek Gotówkowych.

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ NR

UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ NR UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ NR zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: ID Finance Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Hrubieszowskiej 6A, 01-209 Warszawa, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR..

UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR.. UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR.. zawarta we Wrocławiu w dniu..., pomiędzy spółką pod firmą: Surat Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szadeckiej 4, kod pocztowy 60-1662, adres korespondencyjny Biuro

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI RAMOWA UMOWA POŻYCZKI zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy: SuperGrosz Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 11/27, 00-189 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ RAMOWA UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy: SuperGrosz Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 11/27, 00-189 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

Adres Al. Jana Pawła II 61, lok.10, 01 031 Warszawa Telefon +48 22 1006010 info@netcredit.pl Faks +48 22 1005966

Adres Al. Jana Pawła II 61, lok.10, 01 031 Warszawa Telefon +48 22 1006010 info@netcredit.pl Faks +48 22 1005966 Standardowy europejski arkusz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Szybka pożyczka dla osób fizycznych: 21.05.2013 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące kredytodawcy Kredytodawca NET

Bardziej szczegółowo

Spłata pożyczki Pożyczkę spłacasz w miesięcznych ratach, zgodnie z powyższym harmonogramem spłat. Odbiorca: BezBanQ.pl. Tytuł przelewu - "PESEL"

Spłata pożyczki Pożyczkę spłacasz w miesięcznych ratach, zgodnie z powyższym harmonogramem spłat. Odbiorca: BezBanQ.pl. Tytuł przelewu - PESEL Umowa Pożyczki BezBanQ nr «Umowa» zawarta w dniu RRRR-MM-DD pomiędzy: Pożyczkodawca: BezBanQ.pl z siedzibą w Grudziądzu, przy ul. Waryńskiego 32-36 budynek nr 75, 86-300 Grudziądz pod numerem REGON: 341227751,

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID} Z DNIA: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę}

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID} Z DNIA: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę} UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID} Z DNIA: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę} zawarta pomiędzy: 1.POLI INVEST Sp. z o.o., z siedzibą w Suwałkach ul. Emilii Plater 5 lok.7 zarejestrowaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Umowa Pożyczki 1 POŻYCZKA. Nr Zawarta

Umowa Pożyczki 1 POŻYCZKA. Nr Zawarta Umowa Pożyczki Nr Zawarta pomiędzy pożyczkodawcami wymienionymi w Załączniku 1, dalej zwanymi łącznie Pożyczkodawcami oraz każdy z osobna Pożyczkodawcą, a Panem/ią Imię Nazwisko Zamieszkałym/ą PESEL/kod

Bardziej szczegółowo

UMOWA POśYCZKI nr {credit ID)

UMOWA POśYCZKI nr {credit ID) UMOWA POśYCZKI nr {credit ID) Z DNIA: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę} zawarta pomiędzy: 1.Business Credit Sp. z o. o., z siedzibą w Suwałkach ul. PapieŜa Jana Pawła II 16 lok. U1, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI PESEL. numer telefonu. numer klienta. numer konta bankowego wskazany przez Pożyczkobiorcę do przelewu kwoty pożyczki

UMOWA POŻYCZKI PESEL. numer telefonu. numer klienta. numer konta bankowego wskazany przez Pożyczkobiorcę do przelewu kwoty pożyczki UMOWA POŻYCZKI zawarta w dniu w pomiędzy: Pożyczkobiorcą Panią/Panem Imię dowód osobisty adres zameldowania Nazwisko Ulica PESEL data urodzenia dzień, miesiąc, rok nr domu, nr mieszkania numer telefonu

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ ZAWIERANA PRZY POMOCY POŚREDNIKA NR..

UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ ZAWIERANA PRZY POMOCY POŚREDNIKA NR.. UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ ZAWIERANA PRZY POMOCY POŚREDNIKA NR.. zawarta we Wrocławiu w dniu..., pomiędzy spółką pod firmą: Szybka Pożyczka Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Plac Solny 14/3, kod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ SZYBKA POŻYCZKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ SZYBKA POŻYCZKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ SZYBKA POŻYCZKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Szybka Pożyczka Sp z o. o. we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

Umowa została pobrana ze strony lista-firm.com.pl darmowe pożyczki chwilówki online. Umowa Pożyczki nr - zawarta dnia - w Szczecinie pomiędzy:

Umowa została pobrana ze strony lista-firm.com.pl darmowe pożyczki chwilówki online. Umowa Pożyczki nr - zawarta dnia - w Szczecinie pomiędzy: Umowa Pożyczki nr - zawarta dnia - w Szczecinie pomiędzy: Pożyczkodawcą: SOLVEN FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Szczecinie (70-251), przy ul. Krzywoustego 64/U1, wpisaną pod

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KONTA UMOWA KONTA JEDYNEGO

WZÓR UMOWY KONTA UMOWA KONTA JEDYNEGO WZÓR UMOWY KONTA Poniższe umowy zawarte zostały w dniu...pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne REGULAMIN udzielania pożyczek i kredytów przez Euro Bank S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki udzielania pożyczek i kredytów osobom fizycznym przez Euro Bank S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ FRIENDLY FINANCE POLAND SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 1 Postanowienia ogólne 1.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ FRIENDLY FINANCE POLAND SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 1 Postanowienia ogólne 1. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ FRIENDLY FINANCE POLAND SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 1 Postanowienia ogólne 1.1 Niniejszy dokument stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną,

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR..

UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR.. UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR.. zawarta we Wrocławiu w dniu..., pomiędzy spółką pod firmą: Szybka Pożyczka Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Plac Solny 14/3, kod pocztowy 50-062, adres korespondencyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW POŻYCZEK PRZEZ INTERNET OBOWIĄZUJĄCY KLIENTÓW OPTIMA SP. Z O.O.

REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW POŻYCZEK PRZEZ INTERNET OBOWIĄZUJĄCY KLIENTÓW OPTIMA SP. Z O.O. REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW POŻYCZEK PRZEZ INTERNET OBOWIĄZUJĄCY KLIENTÓW OPTIMA SP. Z O.O. 1. Przedmiot Regulaminu 1. Postanowienia Regulaminu stosuje się do Umów Pożyczek zawieranych przez Internet pomiędzy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Definicje

REGULAMIN. 1 Definicje REGULAMIN Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży prowadzonej przez intesy sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w serwisie internetowym dostępnym pod adresem www.platformaprzetargowa.eu. 1 Definicje

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Pożyczka z odsetkowym prezentem

Regulamin promocji Pożyczka z odsetkowym prezentem REG: Regulamin promocji Pożyczka z odsetkowym prezentem Strona 1 z 6 Regulamin promocji Pożyczka z odsetkowym prezentem Regulamin promocji Pożyczka z odsetkowym prezentem określa zasady uczestnictwa w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Kasomat.PL S.A. we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom fizycznym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY Polacy wybierają Credit Agricole - przenieś limit w koncie oraz kartę kredytową.

REGULAMIN OFERTY Polacy wybierają Credit Agricole - przenieś limit w koncie oraz kartę kredytową. REGULAMIN OFERTY Polacy wybierają Credit Agricole - przenieś limit w koncie oraz kartę kredytową. 1 ORGANIZATOR OFERTY 1. Organizatorem oferty Polacy wybierają Credit Agricole - przenieś limit w koncie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. IMIĘ, NAZWISKO (NAZWA) I ADRES (SIEDZIBA) KREDYTODAWCY LUB POŚREDNIKA KREDYTOWEGO Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument)

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NR. %{credit_id}% %{created_formatted}%

UMOWA POŻYCZKI NR. %{credit_id}% %{created_formatted}% UMOWA POŻYCZKI NR. %{credit_id}% zawarta pomiędzy: %{created_formatted}% 1. ARJ GROUP Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Suwałkach przy ul. Jana Pawła II 16 lok.u1 zarejestrowaną w Krajowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR.. a Imię:..., Nazwisko:..., PESEL:..., Adres zameldowania:...,

UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR.. a Imię:..., Nazwisko:..., PESEL:..., Adres zameldowania:..., UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR.. zawarta we Wrocławiu w dniu..., pomiędzy spółką pod firmą: Szybka Pożyczka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka w organizacji z siedzibą we Wrocławiu przy Plac

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID)

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) Z DNIA: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę} zawarta pomiędzy: 1. Business Credit Sp. z o.o., z siedzibą w Suwałkach ul. Papieża Jana Pawła II 16 lok. U1, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności Polityka Prywatności 1 Niniejsza Polityka Prywatności, zwana dalej Polityką, określa zasady zbierania, przetwarzania oraz wykorzystywania Danych Osobowych Użytkowników przez SuperGrosz Sp. z o. o. 2 Pojęcia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ UDZIELANEJ PRZY POMOCY POŚREDNIKA KREDYTOWEGO SZYBKA POŻYCZKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ UDZIELANEJ PRZY POMOCY POŚREDNIKA KREDYTOWEGO SZYBKA POŻYCZKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ UDZIELANEJ PRZY POMOCY POŚREDNIKA KREDYTOWEGO SZYBKA POŻYCZKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Szybka Pożyczka Sp z o. o. we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne Regulamin sklepu internetowego 1 Postanowienia wstępne 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.agatabanach.pl, prowadzony jest przez Agatę Banach prowadzącą działalność gospodarczą pod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Punkty za rezerwacje na booking.com. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Punkty za rezerwacje na booking.com. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Punkty za rezerwacje na booking.com 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMOWY 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

OGÓLNE WARUNKI UMOWY 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] OGÓLNE WARUNKI UMOWY 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Umowy, zwanych dalej OWU spółka pod firmą Visset spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ

UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ numer... zawarta w dniu... pomiędzy: SuperGrosz Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 11/27, 00-189 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Umowa pożyczki. 1. Warunki Pożyczki

Umowa pożyczki. 1. Warunki Pożyczki Umowa pożyczki Umowa pożyczki gotówkowej, dalej: Umowa, zawarta dnia w pomiędzy 1. Imię, Nazwisko, adres zameldowania, adres zamieszkania (korespondencyjny), nr dowodu, PESEL, dalej: Pożyczkobiorca, a

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/ Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/ I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO Załącznik nr 6 do Instrukcji udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Ożarowie. Bank Spółdzielczy w Ożarowie FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa)

Bardziej szczegółowo

ul. Świętego Mikołaja 8-11, 50-125 Wrocław smskredyt@smskredyt.pl www.smskredyt.pl Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument)

ul. Świętego Mikołaja 8-11, 50-125 Wrocław smskredyt@smskredyt.pl www.smskredyt.pl Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument) FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca Dane identyfikacyjne: SMS Invest Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Walizka lub kupon premiowy za pierwszą transakcję dla nowych Klientów

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Walizka lub kupon premiowy za pierwszą transakcję dla nowych Klientów Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Walizka lub kupon premiowy za pierwszą transakcję dla nowych Klientów 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 2x więcej punktów na wakacje. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 2x więcej punktów na wakacje. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 2x więcej punktów na wakacje 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTEPU DO SYSTEMU SPRZEDAŻY POŻYCZEK "POŻYCZKOPOSIADACZ"

UMOWA DOSTEPU DO SYSTEMU SPRZEDAŻY POŻYCZEK POŻYCZKOPOSIADACZ UMOWA DOSTEPU DO SYSTEMU SPRZEDAŻY POŻYCZEK "POŻYCZKOPOSIADACZ" zawarta w dniu 2013-05-31 w.................... pomiędzy: Adamem Zawisza prowadzącym działalność gospodarcza na podstawie wpisu do ewidencji

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

2. Pożyczkobiorca upoważnia Pożyczkodawcę do pomniejszenia kwoty pożyczki o:

2. Pożyczkobiorca upoważnia Pożyczkodawcę do pomniejszenia kwoty pożyczki o: Umowa pożyczki nr Nr Klienta zawarta w dniu. w Gdyni, pomiędzy Mikrokasa S.A. z siedzibą w Gdyni 81-366 przy ul. Stefana Batorego 28-32, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KONTA CLICK

WZÓR UMOWY KONTA CLICK WZÓR UMOWY KONTA CLICK Poniższe umowy zawarte zostały w dniu. pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo