Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A."

Transkrypt

1 Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A. Prospekt został przygotowany w związku z: - publiczną ofertą subskrypcji Akcji Serii F, - publiczną ofertą sprzedaży Akcji Serii C (Akcje Sprzedawane) będących własnością spółki HALS Fundusz Kapitałowy Sp. z o.o. w Likwidacji, - publiczną ofertą sprzedaży Akcji Serii D (Akcje Sprzedawane) będących własnością spółki Dystrybucja Logistyka Serwis S.A., - dopuszczeniem i wprowadzeniem do Akcji Serii A, B, C, D, E, F, a także do praw do Akcji Serii F do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W publicznej ofercie akcji (Oferta) oferowane są Akcje Serii F oraz Akcji Serii C, będące własnością spółki HALS Fundusz Kapitałowy Sp. z o.o. w Likwidacji i Akcje Serii D, będące własnością spółki Dystrybucja Logistyka Serwis S.A. Zgodnie z uchwałą Zarządu nr 1/2006 z dnia 15 maja 2006 roku zmienionej uchwałą Zarządu nr 1/2006 z dnia 6 czerwca 2006 roku Spółka emituje nie więcej niż Akcji Serii F. Jednostkowa wartość nominalna akcji Mispol S.A. wynosi 0,10 zł. Informacja o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych oferowanych w poszczególnych transzach zostanie podana do publicznej wiadomości w pierwszym dniu przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane tj. w dniu 13 czerwca 2006r., zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej. Oferta realizowana będzie wyłącznie w Polsce. Akcje Oferowane zostaną zaoferowane inwestorom indywidualnym oraz inwestorom instytucjonalnym. Cena Emisyjna i Cena Sprzedaży Akcji Oferowanych zostanie przekazana do publicznej wiadomości w dniu 12 czerwca 2006 r. Przed rozpoczęciem Oferty, w dniach od 9 czerwca do 12 czerwca 2006 r. zostanie przeprowadzona budowa księgi popytu na Akcje Oferowane wśród Inwestorów Instytucjonalnych. Osoby zainteresowane udziałem w procesie budowy księgi popytu powinny skontaktować się z Oferującym. Ustalony przez Emitenta i Sprzedających, w porozumieniu z Oferującym, Przedział Cenowy wynosi od 8,00 zł do 10,00 zł. Na podstawie wyników budowy księgi popytu zostanie ustalona Cena Emisyjna i Cena Sprzedaży. Cena Emisyjna i Cena Sprzedaży zostanie podana do publicznej wiadomości, zgodnie z postanowieniami art. 54 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej. Zapisy w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych na Akcje Oferowane przyjmowane będą w okresie od 13 czerwca do 14 czerwca 2006 r. Zapisy w Transzy Inwestorów Indywidualnych na Akcje Oferowane przyjmowane będą w okresie od 13 czerwca do 14 czerwca 2006 r. Emitent planuje rozpoczęcie notowań Akcji i Akcji Serii F na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w czerwcu 2006 roku. Szczegółowe terminy Oferty zostały przedstawione m.in. w części Prospektu Podsumowanie. Z Ofertą związane są ryzyka, które zostały opisane w części Prospektu Czynniki ryzyka związane z Emitentem oraz typem papieru wartościowego objętego emisją. Informacje zamieszczone w Prospekcie zostały zaktualizowane na dzień zatwierdzenia Prospektu przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd. Oferującym Akcje Oferowane jest Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd w dniu 8 czerwca 2006 r.

2 Spis tre ci Str. PODSUMOWANIE... 3 CZYNNIKI RYZYKA DEFINICJE I OBJA NIENIA NIEKTÓRYCH SKRÓTÓW OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAMIESZCZONE W PROSPEKCIE ORAZ ICH O WIADCZENIA O ODPOWIEDZIALNO CI WYBRANE DANE FINANSOWE INFORMACJE O EMITENCIE ZARYS OGÓLNY DZIA ALNO CI STRUKTURA ORGANIZACYJNA RODKI TRWA E PRZEGL D SYTUACJI OPERACYJNEJ I FINANSOWEJ ZASOBY KAPITA OWE BADANIA I ROZWÓJ, PATENTY I LICENCJE INFORMACJE O TENDENCJACH PROGNOZY WYNIKÓW LUB WYNIKI SZACUNKOWE KLUCZOWE INFORMACJE DOTYCZ CE OFERTY INFORMACJE O AKCJACH OFEROWANYCH I DOPUSZCZANYCH DO OBROTU INFORMACJE O WARUNKACH OFERTY ZASADY DYSTRYBUCJI I PRZYDZIA U DOPUSZCZENIE AKCJI OFEROWANYCH DO OBROTU NA GPW KOSZTY OFERTY ROZWODNIENIE ORGANY ADMINISTRACYJNE, ZARZ DZAJ CE I NADZORCZE ORAZ OSOBY ZARZ DZAJ CE WY SZEGO SZCZEBLA WYNAGRODZENIE I INNE WIADCZENIA PRAKTYKI ORGANU ADMINISTRACYJNEGO, ZARZADZAJ CEGO I NADZORUJ CEGO PRACOWNICY ZNACZNI AKCJONARIUSZE TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWI ZANYMI INFORMACJE FINANSOWE DOTYCZ CE AKTYWÓW I PASYWÓW EMITENTA, JEGO SYTUACJI FINANSOWEJ ORAZ ZYSKÓW I STRAT SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE PROFORMA INFORMACJE DODATKOWE ISTOTNE UMOWY INFORMACJA O UDZIA ACH W INNYCH PRZEDSI BIORSTWACH ZA CZNIKI

3 PODSUMOWANIE Niniejsze Podsumowanie powinno by rozumiane jako wprowadzenie do Prospektu. Ka da decyzja o inwestycji w papiery warto ciowe powinna by oparta na rozwa eniu przez inwestora ca ej tre ci Prospektu. Szczególn uwag inwestor powinien zwróci na ryzyka opisywane poni ej w Podsumowaniu, a tak e w cz ci Prospektu Czynniki ryzyka zwi zane z Emitentem oraz typem papieru warto ciowego obj tego emisj. Inwestor wnosz cy powództwo odnosz ce si do Prospektu poniesie koszt ewentualnego przet umaczenia Prospektu przed rozpocz ciem post powania przed s dem. Odpowiedzialno cywilna wi e te osoby, które sporz dzi y Podsumowanie cznie z ka dym jego t umaczeniem i wnioskowa y o jego potwierdzenie, ale jedynie w przypadku, gdy Posumowanie jest wprowadzaj ce w b d, niedok adne lub sprzeczne z innymi cz ciami Prospektu. U yte w Prospekcie okre lenia my, nasz lub synonimy tych okre le oznaczaj Zarz d Mispol S.A. NASZA OFERTA I JEJ TERMINY Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje si Akcje Serii F i Akcje Sprzedawane (Akcje Oferowane) Zgodnie z uchwa Zarz du nr 1/2006 z dnia 15 maja 2006 roku zmienionej uchwa Zarz du nr 1/2006 z dnia 6 czerwca 2006 roku Spó ka emituje nie wi cej ni Akcji Serii F. Z Akcjami Oferowanymi nie s zwi zane obowi zki wiadcze dodatkowych. Akcje Serii F i Akcje Sprzedawane oferowane s cznie w ramach Oferty bez ich rozró nienia na etapie sk adania zapisów przez inwestorów. W konsekwencji inwestorom sk adaj cym zapisy w ramach Oferty mog by przydzielone zarówno Akcje serii F jak i Akcje Sprzedawane. Oferta zosta a podzielona na dwie transze: Transz Inwestorów Indywidualnych i Transz Inwestorów Instytucjonalnych. Informacja o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych oferowanych w poszczególnych transzach zostanie podana do publicznej wiadomo ci w pierwszym dniu przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane tj. w dniu 13 czerwca 2006 roku, zgodnie z postanowieniami art. 54 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej. Inwestorowi, który z o y zapis na Akcje Oferowane przed przekazaniem do publicznej wiadomo ci informacji o liczbie oferowanych papierów warto ciowych, przys uguje uprawnienie do uchylenia si od skutków prawnych z o onego zapisu poprzez z o enie w firmie inwestycyjnej oferuj cej papiery warto ciowe o wiadczenia na pi mie, w terminie 2 dni roboczych od dnia przekazania do publicznej wiadomo ci tej informacji. Emitent i Sprzedaj cy zastrzegaj sobie mo liwo dokonania przesuni pomi dzy transzami po zako czeniu przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane w tych transzach, z zastrze eniem e w tym przypadku mog zosta przesuni te jedynie Akcje Oferowane nie subskrybowane przez inwestorów w danej transzy pod warunkiem, e w drugiej transzy popyt zg oszony przez inwestorów na Akcje Oferowane przewy sza ich poda. Ustalony przez Emitenta i Sprzedaj cego, w porozumieniu z Oferuj cym, Przedzia Cenowy wynosi od 8,00 z do 10,00 z. W pierwszej kolejno ci przydzielane b d Akcje Sprzedawane oferowane w Ofercie Sprzeda y przez HALS, nast pnie Akcje Serii F, a na ko cu Akcje Sprzedawane oferowane w Ofercie Sprzeda y przez DLS. Szczegó owe informacje dotycz ce Akcji Oferowanych zosta y przedstawione w rozdziale Prospektu Informacje o Akcjach Oferowanych i dopuszczonych do obrotu. Natomiast szczegó owe warunki Oferty zosta y przedstawione w rozdziale Informacje o warunkach Oferty. Harmonogram 12 czerwca 2006 r. Podanie do publicznej wiadomo ci Ceny Emisyjnej i Ceny Sprzeda y 13 czerwca 2006 r. Otwarcie Oferty; od 13 czerwca do 14 czerwca 2006 r. Przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów Indywidualnych; od 13 czerwca do 14 czerwca 2006 r. Przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych; 14 czerwca 2006 r. Zamkni cie Oferty; 16 czerwca 2006 r. Planowany termin przydzia u Akcji Oferowanych. Wszystkie wy ej wymienione terminy mog ulec zmianie. W przypadku zmiany terminów, informacja ta zostanie udost pniona do publicznej wiadomo ci w formie aneksu do Prospektu, zgodnie z postanowieniami art. 51 ustawy o ofercie publicznej. Zmiana terminów Oferty nie jest rozumiana jako wycofanie Oferty. CENA EMISYJNA Cena Emisyjna i Cena Sprzeda y zostan podane do publicznej wiadomo ci w dniu 12 czerwca 2006 roku. Cena Emisyjna i Cena Sprzeda y 3

4 zostan ustalone odpowiednio przez Zarz d i Sprzedaj cych w porozumieniu z Oferuj cym na podstawie wyników budowy Ksi gi Popytu przeprowadzonej w ród Inwestorów Instytucjonalnych. Podczas budowy ksi gi popytu Oferuj cy b dzie bada poziom zainteresowania Inwestorów Instytucjonalnych oraz wra liwo cenow popytu. Cena Emisyjna i Cena Sprzeda y zostan ustalona na podstawie nast puj cych kryteriów: (a) poziomu zainteresowania Ofert zg oszonego przez Inwestorów Instytucjonalnych w ramach budowy ksi gi popytu, (b) badaniu wra liwo ci cenowej popytu, (c) aktualnej sytuacji panuj cej na rynkach finansowych, w tym na GPW. Cena Emisyjna i Cena Sprzeda y b d równe i jednakowe dla obydwu transz. Decyzja o Cenie Emisyjnej zostanie podj ta przez Zarz d w formie uchwa y natomiast decyzja o Cenie Sprzeda y zostanie podj ta przez Sprzedaj cych w formie o wiadczenia. Cena Emisyjna i Cena Sprzeda y zostanie podana do publicznej wiadomo ci zgodnie z postanowieniami art. 54 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej. OFERUJ CY ORAZ MIEJSCA SK ADANIA ZAPISÓW Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. z siedzib w Warszawie przy ul. Wo oskiej 18, Warszawa, w ramach Oferty pe ni funkcj Oferuj cego, koordynatora Oferty oraz jest odpowiedzialny za plasowanie Oferty na zasadzie do o enia wszelkich stara. Zapisy na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Indywidualnych przyjmowane b d w POK wymienionych w za czniku nr 4 do Prospektu. Zapisy na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych przyjmowane b d w CDM Pekao S.A., ul. Wo oska 18, Warszawa. Zapisy na Akcje Oferowane mog by przyjmowane równie w innych domach maklerskich, o ile Oferuj cy podpisze z tymi domami stosowne umowy najpó niej do dnia otwarcia Oferty. W przypadku, gdy w ocenie Emitenta oraz Oferuj cego informacja o w czeniu do przyjmowania zapisów innych domów maklerskich mog aby w sposób znacz cy wp yn na ocen Akcji Oferowanych informacja ta zostanie udost pniona do publicznej wiadomo ci w formie aneksu do Prospektu, zgodnie z postanowieniami art. 51 ustawy o ofercie publicznej. Szczegó owe informacje dotycz ce sposobu dystrybucji Akcji Oferowanych zosta y przedstawione w rozdziale Prospektu Zasady dystrybucji i przydzia u. DOPUSZCZENIE I WPROWADZENIE AKCJI, AKCJI SERII F I PRAW DO AKCJI SERII F DO OBROTU NA GPW Akcje, Akcje Serii F b d przedmiotem naszego wniosku o ich dopuszczenie do obrotu na GPW (rynek podstawowy). Do o ymy wszelkich stara, aby Akcje i Akcje Serii F w mo liwie jak najkrótszym terminie od dnia przydzia u, dopu ci i wprowadzi do obrotu na GPW. Wed ug naszej oceny dopuszczenie Akcji i Akcji Serii F mo e nast pi w czerwcu 2006 r. Jednocze nie jeste my wiadomi, e dopuszczenie akcji do obrotu na GPW w znacznej mierze zale y od spe nienia przez nas warunków, jakie wyznaczaj regulacje GPW. NASZA DZIA ALNO Podstawowa dzia alno Grupy Kapita owej polega na produkcji i dystrybucji konserw mi snych, pasztetów oraz da gotowych i jest realizowana na dwóch g ównych rynkach: polskim za po rednictwem spó ek Mispol S.A. i P.P.H. Mispol - Dystrybucja Sp. z o.o. oraz na rynku Wspólnoty Niepodleg ych Pa stw za po rednictwem Grupy Grodex Do Grupy Kapita owej Mispol nale nast puj ce spó ki: - Mispol S.A. (spó ka dominuj ca), - P.P.H. Mispol - Dystrybucja Sp. z o.o. (spó ka zale na Mispol S.A.), - Grodex Sp. z o.o. (spó ka zale na Mispol S.A.), - Grodfood (spó ka zale na Grodex Sp. z o.o., zarejestrowana i dzia aj ca na Bia orusi), - Quinfood (spó ka zale na Grodex Sp. z o.o., zarejestrowana i dzia aj ca na Bia orusi). Na dzie zatwierdzenia Prospektu Mispol S.A. posiada 98,66% udzia w g osach na walnym zgromadzeniu i kapitale zak adowym spó ki Mispol - Dystrybucja Sp. z o.o. i 99,96% udzia w g osach na walnym zgromadzeniu i kapitale zak adowym spó ki Grodex Sp. z o.o. Udzia spó ki Grodex Sp. z o.o. w g osach na walnym zgromadzeniu i kapitale zak adowym spó ki Grodfood wynosi 99,75% a spó ki Quinfood 99,00%. 4 4

5 Historia Grupy Kapita owej Nasza Spó ka prowadzi dzia alno operacyjn od wrze nia 1997 roku. Pierwszym naszym zak adem by zak ad w Bia ymstoku, w którym rozpocz li my produkcj i sprzeda konserw mi snych, pasztetów oraz smalców. W 2001 roku nasza Spó ka rozpocz a budow nowego zak adu produkcyjnego i rozpocz a dzia alno w Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Jednocze nie w wyniku przyj tej strategii Spó ka zdecydowa a o utworzeniu Grupy Kapita owej poprzez nabycie i obj cie udzia ów spó ki P.P.H Mispol-Dystrybucja Sp. z o.o. Do spó ki tej zosta przeniesiony zak ad w Bia ymstoku (przeniesienie to polega o na tym, e prawa i obowi zki wynikaj ce z umowy dzier awy dotycz ce tej nieruchomo ci zosta y scedowane z Mispol S.A. na P.P.H. Mispol - Dystrybucja), a jej g ównym zadaniem, od momentu uruchomienia zak adu w Suwa kach, jest dystrybucja wyrobów naszej Grupy Mispol. Jednocze nie pocz wszy od 2001 roku w a ciciele spó ki Mispol S.A. rozpocz li dzia alno produkcyjn i sprzeda wyrobów garma eryjnych oraz konserw na Bia orusi w ramach spó ki Grodfood. Perspektywy rynku bia oruskiego i mo liwo swobodnej sprzeda y wyprodukowanych tam wyrobów na terenie Rosji, spowodowa y podj cie decyzji o utworzeniu spó ki Quinfood i budowie w jej ramach nowego zak adu produkcyjnego w specjalnej strefie ekonomicznej i wolnoc owej w Grodnie. Na pocz tku 2006 roku w a ciciele naszej Spó ki postanowili w czy zak ady na Bia orusi do naszej Grupy Kapita owej. Nowy zak ad na Bia orusi koncentruje si na produkcji konserw mi snych oraz pasztetów i sprzeda y ich na rynku lokalnym, Rosji oraz innych krajów by ego Zwi zku Radzieckiego. Formalne w czenie do Grupy Kapita owej zak adów na Bia orusi nast pi o w marcu 2006 roku. Rynek polski Nasza Grupa Kapita owa dzia a w bran y spo ywczej, w sektorze przetwórstwa mi snego. Wyroby Grupy Kapita owej nale do dóbr szybko zbywalnych (ang. FMCG). Obecnie g ównie produkujemy szeroki asortyment produktów spo ywczych o przed u onym terminie do spo ycia w wygodnych dla konsumenta opakowaniach, w tym konserwy mi sne oraz pasztety z mi sa drobiowego, wieprzowego i wo owego. W ród oferowanych przez nas konserw znajduj si m.in.: golonka, pol dwica z indyka, pol dwica, gulasz, szynka drobiowa, szynka wieprzowa, baleron, boczek mielony, golonka mielona, opatka mielona, mielonka drobiowa, mielonka wieprzowa oraz pasztety. Wyroby sprzedawane przez nas na rynku polskim produkowane s w zak adach w Suwa kach i Bia ymstoku. Rynek producentów tych produktów w Polsce jest bardzo rozdrobniony. Od kilku lat obserwujemy jednak rosn c koncentracj dzia alno ci, objawiaj c si spadkiem znaczenia ma ych firm, co czyni z nich naturalnych kandydatów do przej cia. Nasze produkty dystrybuowane s g ównie za po rednictwem du ych wyspecjalizowanych hurtowni spo ywczych oraz detalicznych sieci handlowych, które wymagaj od producentów w asnego zaplecza kapita owego oraz du ej elastyczno ci produkcji i dostaw. W zwi zku ze zmieniaj cymi si realiami rynkowymi naszym zdaniem ma e podmioty w perspektywie kilku najbli szych lat nie b d w stanie spe ni oczekiwa du ych odbiorców i tym samym b d zmuszone do poszukiwania wi kszych partnerów i konsolidacji. Nasza Grupa Kapita owa posiada w Polsce dwa zak ady produkcyjne, w tym bardzo nowoczesny zak ad zlokalizowany w Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Zak ady te w pe ni spe niaj standardy Unii Europejskiej (potwierdzone nadaniem tzw. pozwolenia unijnego) i tym samym produkowany tam asortyment (konserwy mi sne z mi sa wieprzowego, wo owego oraz drobiowego) mo e by eksportowany na rynki wszystkich pa stw nale cych do Unii Europejskiej. Produkcja w obu zak adach prowadzona jest zgodnie z systemem jako ci HACCP ( ang. Hazard Analysis and Critical Control Point). Ponadto Mispol - Dystrybucja posiada zezwolenie na przywóz tu czyka w konserwach w oleju i sosie w asnym w ilo ci 70 ton pochodz cego z Tajlandii (zak adów znajduj cych si na li cie UE w dniu importu towarów do Polski) przez przej cie graniczne Gda sk/gdynia Port. Zak ad produkcyjny Mispol - Dystrybucja w Bia ymstoku, w zakresie produkcji konserw sterylizowanych z mi sa wieprzowego, wo owego oraz drobiowego, zosta równie zakwalifikowany do eksportu na rynki niektórych pa stw WNP, Afryki, Azji, Europy (nie b d cych cz onkami UE) oraz Australii. Wydajno zak adu w Suwa kach wzros a od pocz tku jego funkcjonowania z 900 palet miesi cznie do palet miesi cznie obecnie i tym samym zbli yli my si do pe nego wykorzystania mocy produkcyjnych. Niezwykle wa nym elementem w dzia alno ci produkcyjnej i handlowej naszej Spó ki jest równie fakt wpisania jej na list przedsi biorstw uprawnionych do eksportu konserw sterylizowanych na rynek Federacji Rosyjskiej. Mispol S.A. jest jedynym polskim producentem konserw mi snych (stan na 6 marca 2006), który uzyska takie pozwolenie. Rynek wschodni Naszym zdaniem rynek Europy Wschodniej jest z punktu widzenia dystrybucji wyrobów przemys u spo ywczego rynkiem bardzo atrakcyjnym. 5

6 Charakteryzuje si on du ym, nadal rosn cym popytem na oferowane przez nasz Grup Kapita ow wyroby. W celu unikni cia ryzyka administracyjnego polegaj cego na wydaniu lub nie wydaniu zezwolenia na sprzeda wyrobów wyprodukowanych na terenie Unii Europejskiej do m.in. Rosji, w a ciciele naszej Spó ki podj li decyzj o uruchomieniu produkcji na Bia orusi. W ocenie Spó ki ewentualne ryzyko zwi zane z prowadzeniem dzia alno ci na Bia orusi jest mniejsze od ryzyka administracyjnego wydawania zezwole. Ponadto uwa amy, e wyroby wyprodukowane na Bia orusi s bardziej akceptowane przez konsumentów rosyjskich, a umiejscowienie zak adu w specjalnej strefie ekonomicznej i wolnoc owej umo liwia osi gni cie wi kszych mar. Oferta rynkowa zak adów na Bia orusi obejmuje szerok gam pasztetów drobiowych i wieprzowych oraz konserw mi snych: wieprzowych i wo owych. Ze spó ek na Bia orusi prowadzona jest tak e sprzeda na rynki rosyjski, ukrai ski i mo dawski. NASZA STRATEGIA Strategia Grupy Mispol Cele strategiczne Grupy Mispol Realizowana przez nas strategia rozwoju zak ada dzia anie w nast puj cych segmentach rynku: a) konserw mi snych i pasztetów, b) da gotowych (convenience food & ready meal), c) karmy dla zwierz t domowych (pet food). Podstawowym celem strategicznym naszej Grupy jest maksymalizacja warto ci Grupy dla akcjonariuszy w okresie d ugoterminowym, któr w naszej opinii, osi gniemy dzi ki: a) umocnieniu pozycji Spó ki na rynku polskim i osi gni cie pozycji lidera w ród producentów konserw mi snych i pasztetów. Cel zostanie zrealizowany dzi ki: pog bieniu relacji z obecnymi odbiorcami i nawi zywaniu kontaktów z nowymi, budowie oferty produktowej pod k tem oczekiwa odbiorców; koncentracji na produktach o d u szych seriach produkcyjnych i du ych zamówieniach jednostkowych; d u szym seriom - to optymalne wykorzystanie wydajno ci linii produkcyjnych, szybsza rotacja surowców i wyrobów gotowych zmianom w asortymencie i oferowaniu zupe nie nowych produktów w segmentach, w których nasza Grupa prowadzi ju dzia alno, b) wej ciu w nowe segmenty rynku (dania gotowe i pet food), c) zwi kszeniu skali prowadzonej przez nas dzia alno ci, zarówno na rynku krajowym jak i na rynkach zagranicznych. Z uwagi na dzia anie efektu skali nasza Grupa zamierza intensywnie rozwija sprzeda w nowoczesnych kana ach dystrybucji (hipermarkety, supermarkety, sieci dyskontowe). W tym celu zamierzamy pozyska nowych partnerów, a dotychczasowym zaoferowa nowe produkty z naszej oferty, tak e produkty wyprodukowane pod mark w asn sieci. W zwi zku z zmianami na rynku dystrybucji hurtowej artyku ów spo ywczych polegaj cymi na tym, e nowoczesne hurtownie wprowadzaj do swojej oferty marki w asne i konsoliduj system sprzeda y detalicznej, cz realizowanego obrotu z tymi podmiotami zaliczamy do nowoczesnego kana u dystrybucji. Szacujemy, e udzia nowoczesnego kana u dystrybucji w przychodach skonsolidowanych na rynku krajowym Grupy Mispol w 2006 roku wyniesie ok. 50% (52% je eli w szacunkach uwzgl dnimy marki w asne hurtowni) natomiast udzia kana u tradycyjnego 48%. W przypadku kana u tradycyjnego zamierzamy wzmocni dzia ania handlowo-marketingowe, których efektem ma by wzrost przychodów ze sprzeda y. W obu wymienionych kana ach dystrybucji zamierzamy oferowa produkty ze wszystkich trzech segmentów, w których b dziemy prowadzi dzia alno. Segment konserw mi snych i pasztetów Od pocz tku naszej dzia alno ci jeste my obecni w segmencie konserw mi snych i pasztetów. Produkcja i dystrybucja konserw mi snych i pasztetów generuje ponad 96% skonsolidowanych przychodów ze sprzeda y wyrobów w asnych Grupy Mispol w roku 2005 i obecnie stanowi podstaw dzia alno ci operacyjnej naszej Grupy Kapita owej. Analizuj c dane statystyczne, publikowane przez G ówny Urz d Statystyczny w latach , dotycz ce produkcji konserw mi snych i pasztetów, w uj ciu tona owym, uwa amy, e rynek ten, po gwa townym spadku w roku 2003 znajduje si obecnie w fazie wzrostowej. Przy czym 6 6

7 w naszej ocenie pomimo wzrostu rynku (2004/2005) o blisko 6,9% w najbli szych latach nale y raczej oczekiwa stabilizacji produkcji konserw mi snych i pasztetów w granicach ok tys. ton. Nasze za o enia dotycz ce ustabilizowania si produkcji w uj ciu tona owym w okre lonym przedziale potwierdzaj prognozy zawarte w raporcie Food for Thought The International Food and Drink Consultancy (FFT), opublikowanym w 2005 roku. Prognozy przedstawione w raporcie zak adaj, e rednia roczna realna warto rynku konserw w Europie Wschodniej w latach b dzie utrzymywa a si na sta ym poziomie. Jak pokazuj dane dotycz ce udzia u Grupy w rynku niezale nie od tego w jakiej fazie by rynek konserw, spadkowej czy wzrostowej, udzia Grupy w rynku w uj ciu tona owym rós systematycznie z poziomu 8,1% w roku 2003 do poziomu 13,1% w roku Rynek produkcji mi sa i przetworów z mi sa jest rynkiem silnie rozdrobnionym, z du liczb podmiotów dzia aj cych lokalnie. Obecnie obserwujemy sytuacj, w której znaczna cz lokalnych producentów nie jest w stanie sprosta wymaganiom odbiorców i szybko dostosowywa swoj ofert do zapotrzebowania rynku, w konsekwencji maj k opoty finansowe, które nierzadko ko cz si upad o ci. Nale y spodziewa si, e skutkiem tego b dzie post puj cy na rynku proces konsolidacji. Ta sytuacja jest korzystna dla Grupy Mispol, poniewa umo liwia przej cie cz ci rynku, a tym samym zwi kszenie skali dzia alno ci. Odbywa si to b dzie zarówno poprzez przejmowanie pozosta ego po tych podmiotach rynku, b d akwizycji tych e firm. Grupa zak ada, e taka tendencja b dzie kontynuowana w przysz o ci, co w konsekwencji mo e prze o y si na wyniki osi gane przez Grup. Analiza rynku konserw mi snych i pasztetów pozwoli a na przyj cie, przez nas, strategii zak adaj cej wzmocnienie naszej pozycji, jako lidera w ród producentów konserw mi snych i pasztetów oraz zwi kszenie udzia u w krajowym rynku konserw mi snych i pasztetów z poziomu 13,1% w roku 2005 do poziomu ok. 15% w roku 2006 i ok. 17% w 2007 w uj ciu tona owym. W celu realizacji przyj tej strategii podejmiemy nast puj ce dzia ania: a) dywersyfikacja asortymentu produktów, szybkie reagowanie na zmieniaj ce si warunki na rynku b) rozszerzenie skali dzia alno ci na rynku krajowym, poprzez przejmowanie mniejszych producentów Planujemy tak e zintensyfikowanie dzia alno ci Grupy Mispol na rynkach eksportowych, g ównie poprzez: a) wprowadzanie produktów Spó ki do sklepów obs ugiwanych przez nowoczesne kana y dystrybucji na innych rynkach, g ównie Czechy, W gry, S owacja i Niemcy b) systematyczne wprowadzanie naszych produktów na rynki zagraniczne poprzez tradycyjne kana y dystrybucji w pierwszej kolejno ci, a nast pnie tak e z wykorzystaniem kana ów nowoczesnych Czechy, Niemcy, Rosja, Ukraina, Wielka Brytania, Izrael, Macedonia, S owacja, otwa i Litwa. Segment da gotowych Na rynku da gotowych jeste my obecni od 2002 roku. Nasza oferta produktowa do ko ca I kwarta u 2006 roku obejmowa a wy cznie dania w s oikach. S to go bki w sosie pomidorowym, fasolka po breto sku, flaki wo owe, flaki po my liwsku, klopsy w sosie w gierskim. Przychody z tytu u sprzeda y da gotowych stanowi 3,78% skonsolidowanych przychodów ze sprzeda y wyrobów w asnych Grupy Mispol na koniec 2005 roku. Analiza danych dotycz cych rynku da gotowych pokazuje, e warto sprzeda y w cenach detalicznych w 2004 roku wynios a 197,2 mln z otych, na podstawie danych FFT 1 i wzros a w porównaniu do roku 1999 o blisko 20 mln z otych. rednie wydatki na osob na produkty z sektora da gotowych w Polsce w 2004 roku wynios y 5,11 z, natomiast rednia wiatowa 2 wynosi 12,87 z na osob. Powy sze dane wiadcz o dobrych perspektywach tego sektora w Polsce w najbli szych latach. Obserwacja rynków Europy Zachodniej, pokazuje, i obecna struktura rynku da gotowych w Polsce jest odmienna od struktury rynków zagranicznych pod wzgl dem oferty produktowej i nie obejmuje produktów, które na rynkach zachodnich ciesz si du popularno ci (m.in. zupy w doy pack, dania na tackach). Produkty dominuj ce na rynku polskim to w chwili obecnej g ównie produkty w s oikach zawieraj ce najcz ciej tradycyjne dania - go bki w sosie pomidorowym czy flaki oraz produkty do natychmiastowej konsumpcji - zupy typu instant. Analizuj c rynek da gotowych zauwa yli my zmieniaj c si tendencj, a przygotowana przez nas strategia rozwoju zak ada dostosowanie naszej oferty do zmieniaj cego si rynku i oczekiwa konsumentów. Dlatego te najwi kszy nacisk po o ony zostanie na rozwój oferty da gotowych o przed u onym terminie przydatno ci w nowych opakowaniach z wykorzystaniem nowych rozwi za technologicznych. Nowe produkty b d oparte na wykorzystaniu nowatorskiej metody opakowania produktu tj. folii polipropylenowej z warstw aluminiow gwarantuj c wyd u ony termin 1 Raport Food For Thought Canned Ready Meals szacuje warto rynku na podstawie cen detalicznych, czyli cen finalnych p aconych przez konsumentów w sklepach zawieraj cych mar e po redników i 7% podatek VAT 7

8 przydatno ci jak równie naturalny smak produktu. W zwi zku z tym wprowadzili my do naszej oferty zupy w folii barierowej tzw. doy pack oraz zamierzamy wprowadzi do ofery dania gotowe na tackach, a tak e nowe produkty w opakowaniach szklanych takie jak sosy do mi s, sosy do makaronów, ry u i kasz. Zupy w folii zaliczane s do najnowocze niejszych produktów jakie oferuje polski rynek da gotowych (w zakresie produktów o przed u onym terminie przydatno ci do spo ycia). Wp yw na to ma zastosowanie opakowania sk adaj cego si z kilkuwarstwowej folii, stanowi cej barier ochronn dla produktu. Zupa posiada sze ciomiesi czny termin przydatno ci. Opakowanie jest lekkie i wygodne. Zupy w folii s produktami gotowymi do spo ycia, wystarczy je tylko podgrza. Receptury, na bazie których s przygotowywane zupy pochodz z tradycyjnych przepisów polskiej kuchni domowej i uwzgl dniaj gusta konsumentów. W ofercie znajduj si zupa pomidorowa, zupa grochowa, zupa ogórkowa oraz urek domowy w opakowaniach 550g. Kolejnym produktem, jaki zamierza wprowadzi Grupa na rynek s dania gotowe na tackach. Dania gotowe na tackach to produkt, którego opakowanie sk ada si z wielowarstwowej tacki PP (polipropylen), na której znajduje si produkt, zamkni ty foli barierow. Jest to danie sterylizowane, poddane obróbce termicznej. B dzie to kompleksowo przygotowany posi ek, którego przygotowanie ogranicza si ma do podgrzania np. w kuchence mikrofalowej. Tacka s u y b dzie nie tylko jako opakowanie, lecz równie naczynie, z którego danie zostanie spo yte. Celem naszej Grupy jest zaj cie pozycji w czo ówce spó ek dzia aj cych w segmencie da gotowych. Naszym zdaniem mo emy to osi gn poniewa posiadamy du e do wiadczenie w sprzeda y spo ywczych dóbr szybko rotuj cych (ang. FMCG) oraz w produkcji da mi snych i mi sno-warzywnych, mo emy wykorzystywa ten sam park maszynowy, jaki wykorzystujemy w produkcji konserw oraz mo emy wykorzysta dotychczasowe kana y dystrybucji. Segment karmy dla zwierz t domowych (psów i kotów) W chwili obecnej Grupa nie oferuje adnych produktów z segmentu karmy dla zwierz t domowych, ale analiza tego segmentu wskazuje, e jest to bardzo perspektywiczny rynek, daj cy mo liwo osi gni cia wysokich przychodów i mar, szczególnie w segmencie redniej i niskiej pó ki cenowej. Rozszerzaj c dzia alno Grupy na ten w a nie segment rynku jeste my w stanie du o efektywniej wykorzysta nasz baz surowcow oraz kana y dystrybucji. Rynek karmy dla zwierz t domowych w Polsce w 2004 roku osi gn warto 590,6 mln z, co oznacza ponad 2,6% wzrost w stosunku do roku 2003, w którym warto rynku wynios a 575,6 mln z. W latach warto rynku zwi kszy a si z poziomu 453 mln z do 590,6 mln z czyli o ponad 30%. Wed ug prognoz FFT do 2009 roku rynek ten cechowa b dzie si znacz cym i stabilnym wzrostem rz du 6,7% rocznie. Wed ug raportu przygotowanego przez Promar International pod tytu em Unleashing Opportunities In Global Petfood, Strategies to 2010 prognozy dotycz ce perspektyw rozwoju rynku pet food w najbli szych latach lokuj rynek polski w ród 10 najbardziej dynamicznych rynków pet food na wiecie oraz jako potencjalnie najbardziej obiecuj cy, wzrostowy rynek w Europie. Potencja rynku polskiego w zakresie bezpo rednich konsumentów produktów z segmentu pet food oceniany jest na 8 mln psów i 6 mln kotów. Rynek karmy dla zwierz t domowych dzieli si na dwa podstawowe segmenty: karma dla psów i karma dla kotów. Niewielk cz tego rynku stanowi przek ski dla zwierz t domowych. Jednocze nie karm dla zwierz t domowych dzielimy na karm such i karm mokr. Rynek pet food w Polsce charakteryzuje si obecnie segmentacj produktów na podstawie ceny, gdzie wyró ni nale y produkty typu premium (dro sze) kierowane do zamo niejszej grupy kupuj cych oraz produkty ze redniej i niskiej pó ki cenowej. Do tej ostatniej kategorii zaliczaj si mi dzy innymi produkty sprzedawane pod mark w asn sieci. Ze wzgl du na fakt, i w Polsce grupa kupuj cych produkty ta sze jest znacznie wi ksza ni grupa kupuj ca produkty premium, naszym zdaniem, potencja wzrostu tego rynku jest du y. Nasza strategia odno nie rozwoju dzia alno ci na rynku karmy dla zwierz t domowych zak ada wprowadzenie szeregu produktów w rednim i niskim segmencie cenowym. Oferta rynkowa Grupy b dzie zawiera a produkty przeznaczone zarówno dla psów jak i kotów i b d to: karma mokra i karma sucha, dodatki do karmy oraz inne produkty tj. zabawki, gryzaki itp. Do g ównych naszych konkurentów na rynku karmy dla zwierz t domowych zalicza b d si nast puj ce podmioty: - Pupil Sp. z o.o. z siedzib w Warszawie, - Provimi Petfood PL Sp. z o.o. z siedzib w Perzowie, - Euro Zoo Sp. z o.o. z siedzib w Markach, k. Warszawy. 2 Dane na podstawie raportu FFT obejmuj 25 pa stw, których rynki analizowane s przez FFT 8 8

Raport kwartalny z działalności emitenta

Raport kwartalny z działalności emitenta CSY S.A. Ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława Tel.: 89 648 21 31 Fax: 89 648 23 32 Email: csy@csy.ilawa.pl I kwartał 2013 Raport kwartalny z działalności emitenta Iława, 14 maja 2013 SPIS TREŚCI: I. Wybrane

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAŃ CÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego w dniu 6 marca 2008 r. decyzją nr DEM/410/4/26/08 (Na podstawie

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A.

RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A. RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A. ZA OKRES I KWARTAŁU 2011 ROKU od dnia 01-01-2011 roku do dnia 31-03-2011 roku Warszawa, 16 maja 2011 r. Raport kwartalny za 1 kwartał 2011 został przygotowany przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

INDATA SOFTWARE S.A. Niniejszy Aneks nr 6 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej.

INDATA SOFTWARE S.A. Niniejszy Aneks nr 6 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej. INDATA SOFTWARE S.A. Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Strzegomska 138, 54-429 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000360487

Bardziej szczegółowo

Rusza oferta publiczna INTERFOAM HOLDING AS, największego producenta pianki poliuretanowej z Ukrainy 23.11.2011.

Rusza oferta publiczna INTERFOAM HOLDING AS, największego producenta pianki poliuretanowej z Ukrainy 23.11.2011. Rusza oferta publiczna INTERFOAM HOLDING AS, największego producenta pianki poliuretanowej z Ukrainy 23.11.2011. INTERFOAM HOLDING AS, zarejestrowana w Estonii spółka tworząca grupę kapitałową będącą największym

Bardziej szczegółowo

Terminy pisane wielką literą w niniejszym aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Terminy pisane wielką literą w niniejszym aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie. Warszawa, dnia 16 maja 2016 r. ANEKS NR 2 Z DNIA 9 MAJA 2016 ROKU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007 ORAZ 008 FUNDUSZU MEDYCZNY PUBLICZNY FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław FUNDACJA Kocie Życie Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS I. RACHUNEK WYNIKÓW II. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 Wst p Niniejsze opracowanie prezentuje prognoz Rachunku zysków i strat oraz bilansu maj tkowego Spó ki Fundusz Zal kowy KPT na lata 2009-2014. Spó

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.)

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) I. INFORMACJE OGÓLNE Pełna nazwa Wnioskodawcy/Imię i nazwisko II. OPIS DZIAŁALNOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. KRÓTKI OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy a Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 29 luty 2016r. 1 Plan Połączenia spółek Grupa

Bardziej szczegółowo

Plan prezentacji. I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW. II. Realizacja celów Emisji. III.Wyniki finansowe. IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Plan prezentacji. I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW. II. Realizacja celów Emisji. III.Wyniki finansowe. IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Plan prezentacji I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW II. Realizacja celów Emisji III.Wyniki finansowe IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy V. Cele długookresowe I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW Kurs akcji

Bardziej szczegółowo

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja IV

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja IV DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja IV Stopa procentowa Wszelkie prawa zastrze one. Kopiowanie i rozpowszechnianie ca ci lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o regulacje art. 431 1 w zw. z 2 pkt 1 KSH postanawia:

Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o regulacje art. 431 1 w zw. z 2 pkt 1 KSH postanawia: Załącznik nr Raportu bieżącego nr 78/2014 z 10.10.2014 r. UCHWAŁA NR /X/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: Spółka ) z dnia 31 października 2014

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Biznesplan - Projekt Gdyński Kupiec SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA Załącznik nr 5 do regulaminu Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA SEKCJA C - PLAN MARKETINGOWY/ANALIZA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna z oceny sprawozdania Zarządu z działalności KERDOS GROUP S.A. w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. oraz sprawozdania

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY. obejmujący okres od dnia 1 kwietnia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r.

Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY. obejmujący okres od dnia 1 kwietnia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r. Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY obejmujący okres od dnia 1 kwietnia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r. Piaseczno, 12 sierpnia 2013 1. Informacje podstawowe Cyfrowe Centrum Serwisowe

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA I. Pierwsza grupa informacji INFORMACJA DODATKOWA Załącznik do bilansu na dzień 31.12.2011r. 1. Omówienie stosownych metod wyceny( w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Data publikacji 2016-04-29 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich oraz ATM Investment Spółka z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe 1 kwartał 2014. Dywidenda 2013. Prognoza 2014

Wyniki finansowe 1 kwartał 2014. Dywidenda 2013. Prognoza 2014 Wyniki finansowe 1 kwartał 2014 Dywidenda 2013 Prognoza 2014 01 Wyniki finansowe 1 kwartał 2014 2012-09-03 2012-10-15 2012-11-27 2013-01-15 2013-02-26 2013-04-11 2013-05-28 2013-07-10 2013-08-22 2013-10-03

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 W końcu 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowały 484 fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Bilans w tys. zł wg MSR

Bilans w tys. zł wg MSR Skrócone sprawozdanie finansowe Relpol S.A. za I kw. 2005 r Bilans w tys. zł wg MSR Wyszczególnienie 31.03.2005r 31.03.2004r 31.12.2004r 31.12.2003r AKTYWA I AKTYWA TRWAŁE 41 455 43 069 41 647 43 903 1

Bardziej szczegółowo

Warszawska Giełda Towarowa S.A.

Warszawska Giełda Towarowa S.A. KONTRAKT FUTURES Poprzez kontrakt futures rozumiemy umowę zawartą pomiędzy dwoma stronami transakcji. Jedna z nich zobowiązuje się do kupna, a przeciwna do sprzedaży, w ściśle określonym terminie w przyszłości

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity)

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity) Załącznik do Uchwały Nr 1226/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 grudnia 2015 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R.

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R. RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R. Spis Treści I. List Prezesa Zarządu GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna II.

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 do Prospektu emisyjnego EFH Żurawie Wieżowe S.A.

Aneks nr 1 do Prospektu emisyjnego EFH Żurawie Wieżowe S.A. ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO EFH ŻURAWIE WIEŻOWE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE sporządzonego w związku z ofertą publiczną nie więcej niż 2.407.500 Akcji zwykłych na okaziciela Serii E oraz

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Jesteś tu: Bossa.pl Kurs giełdowy - Część 10 Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Kontrakt terminowy jest umową pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do nabycia a druga do

Bardziej szczegółowo

Spółka szacuje, Ŝe całkowite wpływy z emisji wyniosą 70-90 mln zł. Szacunkowa wartość kosztów emisji akcji serii D wyniesie ok. 3,3-3,9 mln zł.

Spółka szacuje, Ŝe całkowite wpływy z emisji wyniosą 70-90 mln zł. Szacunkowa wartość kosztów emisji akcji serii D wyniesie ok. 3,3-3,9 mln zł. Warszawa, 8 listopada 2007 r. KOMUNIKAT PRASOWY Oferta publiczna akcji spółki WIELTON S.A. Przedmiotem oferty publicznej akcji WIELTON S.A. jest 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D nowej emisji.

Bardziej szczegółowo

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Anna Salata 0 1. Zaproponowanie strategii zarządzania środkami pieniężnymi. Celem zarządzania środkami pieniężnymi jest wyznaczenie

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu za I kwartał 2010 r. - zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. MF

Pozostałe informacje do raportu za I kwartał 2010 r. - zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. MF Pozostałe informacje do raportu za 2010 r. - zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. MF 1. Wybrane dane finansowe Wybrane dane finansowe (rok bieŝący) 01.01.10 r do 31.03.10r w tys. zł 01.01.09 r do 31.03.09 r 01.01.10

Bardziej szczegółowo

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 16 marca 2016 r.

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 16 marca 2016 r. Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 16 marca 2016 r. 1 Model biznesowy dobór projektów pod kątem ich rentowności i możliwości wzmacniania marki w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie pozyskiwanie terenów

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 25 MAJA 2016 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 25 MAJA 2016 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 25 MAJA 2016 ROKU w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Quercus TFI S.A.: Wyniki finansowe w roku 2014 Spotkanie z Analitykami i Zarządzającymi

Quercus TFI S.A.: Wyniki finansowe w roku 2014 Spotkanie z Analitykami i Zarządzającymi Quercus TFI S.A.: Wyniki finansowe w roku 2014 Spotkanie z Analitykami i Zarządzającymi Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A. Warszawa, 26 lutego 2015 r. 2 Historia 21 VIII 2007 założenie Quercus

Bardziej szczegółowo

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Rudniki, dnia 10.02.2016 r. PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowaną realizacją projektu pn. Rozwój działalności

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. b) art. 1 pkt 8 w dotychczasowym brzmieniu: ---------------------------------------------------------

PROTOKÓŁ. b) art. 1 pkt 8 w dotychczasowym brzmieniu: --------------------------------------------------------- PROTOKÓŁ. 1. Stawający oświadczają, że: -------------------------------------------------------------------- 1) reprezentowane przez nich Towarzystwo zarządza m.in. funduszem inwestycyjnym pod nazwą SECUS

Bardziej szczegółowo

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leasing-Experts Spółka Akcyjna w dniu 17 października 2014 roku

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leasing-Experts Spółka Akcyjna w dniu 17 października 2014 roku Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leasing-Experts Spółka Akcyjna w dniu 17 października 2014 roku Uchwała nr 1/2014 w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r.

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. HLB M2 Audyt Sp. z o.o., ul. Rakowiecka 41/27, 02-521 Warszawa, www.hlbm2.pl Kapitał zakładowy: 75 000 PLN, Sąd

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny. Raport za 1 kwartał roku obrotowego 2013/2014, za okres od 1 kwietnia 2013r. do 30 czerwca 2013r. Barlinek, dnia 12.08.2013r.

Raport kwartalny. Raport za 1 kwartał roku obrotowego 2013/2014, za okres od 1 kwietnia 2013r. do 30 czerwca 2013r. Barlinek, dnia 12.08.2013r. Raport kwartalny Raport za 1 kwartał roku obrotowego 2013/2014, za okres od 1 kwietnia 2013r. do 30 czerwca 2013r. Barlinek, dnia 12.08.2013r. Spis treści Informacje o Spółce... 3 Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy w dniu roku

UCHWAŁA NR podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy w dniu roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY za pierwszy kwartał 2012 r. Wrocław, 11 maj 2012 roku

RAPORT KWARTALNY za pierwszy kwartał 2012 r. Wrocław, 11 maj 2012 roku RAPORT KWARTALNY za pierwszy kwartał 2012 r. Wrocław, 11 maj 2012 roku SPIS TREŚCI: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT... 4 WYKRES 1.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 Ul. Kazimierza Wielkiego 9, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2013 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa. Jak ocenić pozycję finansową firmy. Hanna Micińska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 12 października 2015 r. Analiza wskaźnikowa Każda

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie i3d S.A. z siedzibą w Gliwicach zwołane na dzień 10 grudnia 2013 r.:

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie i3d S.A. z siedzibą w Gliwicach zwołane na dzień 10 grudnia 2013 r.: Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie i3d S.A. z siedzibą w Gliwicach zwołane na dzień 10 grudnia 2013 r.: Pkt. 2 proponowanego porządku obrad: Uchwała nr 1 z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/biuro-informacji-kredytowej-bik-koszty-za r Biznes Pulpit Debata Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w swoim rodzaju instytucją na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 03 listopada 2010 r. LGD-4101-019-003/2010 P/10/129 Pan Jacek Karnowski Prezydent Miasta Sopotu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

Tarnowskie Góry, 29 sierpnia 2013 PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO S.A.

Tarnowskie Góry, 29 sierpnia 2013 PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO S.A. PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO S.A. Struktura Grupy na dzień 30.06.2013 Podmioty Grupy PRAGMA INKASO S.A. lider rynku windykacji wierzytelnościami B2B o wysokich

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZARZADZANYCH PRZEZ BIURO MAKLERSKIE PORTFELI Z UWZGLĘDNIENIEM ZWIĄZANYCH Z NIMI RYZYK

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZARZADZANYCH PRZEZ BIURO MAKLERSKIE PORTFELI Z UWZGLĘDNIENIEM ZWIĄZANYCH Z NIMI RYZYK INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZARZADZANYCH PRZEZ BIURO MAKLERSKIE PORTFELI Z UWZGLĘDNIENIEM ZWIĄZANYCH Z NIMI RYZYK Akcje Akcje są papierem wartościowym reprezentującym odpowiedni

Bardziej szczegółowo

Cena maksymalna akcji Prime Car Management S.A. została ustalona na poziomie 53 zł

Cena maksymalna akcji Prime Car Management S.A. została ustalona na poziomie 53 zł Komunikat prasowy Warszawa, 19 marca 2014 roku Cena maksymalna akcji Prime Car Management S.A. została ustalona na poziomie 53 zł Cena maksymalna akcji Prime Car Management S.A., jednostki dominującej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan.pl Poznań: Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej frezarki

Bardziej szczegółowo

I. Wstęp. Ilekroć w niniejszej Informacji jest mowa o:

I. Wstęp. Ilekroć w niniejszej Informacji jest mowa o: Informacje podlegające upowszechnieniu w Ventus Asset Management S.A., w tym informacje w zakresie adekwatności kapitałowej według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. na podstawie zbadanego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Rada Nadzorcza zgodnie z treścią Statutu Spółki składa się od 5 do 9 Członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Załącznik Nr 1 Do zarządzenia Nr 92/2012 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18.10.2012 r. Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Jednostką dominującą jest Miasto Konin (Gmina Miejska

Bardziej szczegółowo

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne U S T AWA Projekt z dnia 26.11.2015 r. z dnia o szczególnych zasadach zwrotu przez jednostki samorządu terytorialnego środków europejskich uzyskanych na realizację ich zadań oraz dokonywania przez nie

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ Uchwała Rady Nadzorczej nr 161/08 z dnia 20.11.2008r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 197/08 z dnia 18.12.2008r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 23/09 z dnia 29.01.2009r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 99/09 z dnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA Z SIEDZIBĄ: 27-600 SANDOMIERZ UL. CZYŻEWSKIEGO 1 NIP 864-194-95-41 REGON 260625626 NR KRS 0000424547

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała WZÓR UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU DOTACYJNEGO DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Bardziej szczegółowo

MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z :

MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z : MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z : 1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego, 2. bilansu,

Bardziej szczegółowo

Modernizacja siedziby Stowarzyszenia 43 232,05 Rezerwy 16 738,66 II

Modernizacja siedziby Stowarzyszenia 43 232,05 Rezerwy 16 738,66 II DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 1) szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów

Bardziej szczegółowo

Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku Spółdzielczym w Końskich Końskie, grudzień 2011r.

Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku Spółdzielczym w Końskich Końskie, grudzień 2011r. Załącznik nr 17/XXXVIII/11 do Uchwały Zarządu Banku z dnia 22.12.2011r. Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku Spółdzielczym w Końskich Końskie, grudzień

Bardziej szczegółowo

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku. Różnice kursowe pomiędzy zapłatą zaliczki przez kontrahenta zagranicznego a fakturą dokumentującą tę Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Bardziej szczegółowo

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Co ma najwyższy potencjał zysku w średnim terminie? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy Subfundusz UniStrategie Dynamiczny UniKorona Pieniężny

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Załącznik Nr 3 do Uchwały nr 106/XIII/15 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2015 roku Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz Gostomski. Ryzyko stopy procentowej

Eugeniusz Gostomski. Ryzyko stopy procentowej Eugeniusz Gostomski Ryzyko stopy procentowej 1 Stopa procentowa Stopa procentowa jest ceną pieniądza i wyznacznikiem wartości pieniądza w czasie. Wpływa ona z jednej strony na koszt pozyskiwania przez

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Załącznik do uchwały KNF z dnia 2 października 2008 r. ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Reklama i informacja reklamowa jest istotnym instrumentem komunikowania się z obecnymi jak i potencjalnymi klientami

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA I WIRBET SPÓŁKA AKCYJNA

PLAN POŁĄCZENIA RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA I WIRBET SPÓŁKA AKCYJNA PLAN POŁĄCZENIA RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA I WIRBET SPÓŁKA AKCYJNA 1 1. DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA. 2 2. TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK.... 3 2.1. SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA.... 3 2.2. SPÓŁKA PRZEJMOWANA....

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe jednostki pn. Fundacja Hospicyjna z siedzibą w Gdańsku za rok 2006.

Sprawozdanie finansowe jednostki pn. Fundacja Hospicyjna z siedzibą w Gdańsku za rok 2006. 1 Fundacja Hospicyjna Sprawozdanie finansowe jednostki pn. Fundacja Hospicyjna z siedzibą w Gdańsku za rok 2006. Zgodnie z art. 45 ust.2 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. z 1994

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa sporządzona zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137 poz. 1539 z późn.zm.) WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r.

Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r. Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska. Na podstawie art.226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20.

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20. Warszawa: dostawa toreb i kubków papierowych z logo Muzeum Warszawy Numer ogłoszenia: 66360-2016; data zamieszczenia: 23.03.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Fundacja Uniwersytet Dzieci

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Fundacja Uniwersytet Dzieci SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Uniwersytet Dzieci Sprawozdanie dotyczy okresu sprawozdawczego 01.01.2014 31.12.2014 1/11 Spis treści Bilans za rok 2014... 3 Rachunek Zysków i Strat za rok 2014... 5 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE I PLAN ROZWOJU

WYNIKI FINANSOWE I PLAN ROZWOJU WYNIKI FINANSOWE I PLAN ROZWOJU Spis treści Informacje wstępne Informacje o Spółce i ofercie Dane finansowe Realizacja prognozy finansowej 2015/16 Kierunki rozwoju ViDiS S.A. Polityka dywidendowa 2 Wstęp

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

TELIANI VALLEY POLSKA S.A.

TELIANI VALLEY POLSKA S.A. TELIANI VALLEY POLSKA S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY NewConnect 1/5 1. Podstawowe informacje o Spółce Spółka Emitenta: TELIANI VALLEY POLSKA S.A. tel./fax: +48 71 339 25 09 Forma prawna: Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska

Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska 1 Projekt Ogólnopolski: 1.1. Projekt Ogólnopolski (dalej Projekt ) to przedsięwzięcie Stowarzyszenia podjęte w celu realizacji celów

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLNORD S.A.

Projekty uchwał XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLNORD S.A. Projekty uchwał POLNORD S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 Na podstawie art. 393

Bardziej szczegółowo

U M OWA DOTACJ I <nr umowy>

U M OWA DOTACJ I <nr umowy> U M OWA DOTACJ I na dofinansowanie zadania pn.: zwanego dalej * zadaniem * zawarta w Olsztynie w dniu pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 czerwca 2016 r. Poz. 789 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. I. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków powoływanych na okres wspólnej kadencji.

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. I. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków powoływanych na okres wspólnej kadencji. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ 1 Rada Nadzorcza, zwana dalej Radą, sprawuje nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Rada działa na podstawie następujących przepisów: 1. Statutu

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Pegas Nonwovens zanotował w 2006 roku sprzedaż w wysokości ponad 120 mln EUR

Pegas Nonwovens zanotował w 2006 roku sprzedaż w wysokości ponad 120 mln EUR Pegas Nonwovens zanotował w 2006 roku sprzedaż w wysokości ponad 120 mln EUR ZNOJMO, 20 marca 2007 Grupa Pegas Nonwovens SA w roku 2006 osiągnęła najwyższe przychody ze sprzedaży w swojej dotychczasowej

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY BILANS Nota 2004 2003 A k t y w a I. Aktywa trwałe 75 405 64 124 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:1 663 499 wartość firmy 0 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 2 3 363

Bardziej szczegółowo

SYSTEM FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W POLSCE

SYSTEM FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W POLSCE SYSTEM FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W POLSCE Wstęp Rozdział 1 przedstawia istotę mieszkania jako dobra ekonomicznego oraz jego rolę i funkcje na obecnym etapie rozwoju społecznego i ekonomicznego.

Bardziej szczegółowo

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:...

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:... załącznik nr 1 do SIWZ. (pieczęć Wykonawcy) DLA ZAMAWIAJĄCEGO: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego 00-217 Warszawa, ul. Konwiktorska 3/5 OFERTA Ja/-my, niżej

Bardziej szczegółowo

Zmiany w treści uchwał w stosunku do pierwotnie ogłoszonych raportem bieżącym nr 8/2016 projektów uchwał:

Zmiany w treści uchwał w stosunku do pierwotnie ogłoszonych raportem bieżącym nr 8/2016 projektów uchwał: Zmiany w treści uchwał w stosunku do pierwotnie ogłoszonych raportem bieżącym nr 8/2016 projektów uchwał: Uchwała nr 20 z dnia 24 maja 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CD PROJEKT Spółka

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach Załącznik do Uchwały Nr 110/1326/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 19 stycznia 2016 roku UMOWA SPRZEDAŻY NR 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2013-2028 1.

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych Wyciąg z Uchwały Rady Badania nr 455 z 21 listopada 2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała o poszerzeniu możliwości

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw. Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw. Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 28 stycznia 2010 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r. Wprowadzenie * Badanie grup przedsiębiorstw prowadzących działalność

Bardziej szczegółowo

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej PROJEKT INWESTYCYJNY Nazwa projektu: Forma projektu: TEVOR 1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej 2. wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect Podmiot: PL Consulting sp.

Bardziej szczegółowo