Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A."

Transkrypt

1 Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A. Prospekt został przygotowany w związku z: - publiczną ofertą subskrypcji Akcji Serii F, - publiczną ofertą sprzedaży Akcji Serii C (Akcje Sprzedawane) będących własnością spółki HALS Fundusz Kapitałowy Sp. z o.o. w Likwidacji, - publiczną ofertą sprzedaży Akcji Serii D (Akcje Sprzedawane) będących własnością spółki Dystrybucja Logistyka Serwis S.A., - dopuszczeniem i wprowadzeniem do Akcji Serii A, B, C, D, E, F, a także do praw do Akcji Serii F do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W publicznej ofercie akcji (Oferta) oferowane są Akcje Serii F oraz Akcji Serii C, będące własnością spółki HALS Fundusz Kapitałowy Sp. z o.o. w Likwidacji i Akcje Serii D, będące własnością spółki Dystrybucja Logistyka Serwis S.A. Zgodnie z uchwałą Zarządu nr 1/2006 z dnia 15 maja 2006 roku zmienionej uchwałą Zarządu nr 1/2006 z dnia 6 czerwca 2006 roku Spółka emituje nie więcej niż Akcji Serii F. Jednostkowa wartość nominalna akcji Mispol S.A. wynosi 0,10 zł. Informacja o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych oferowanych w poszczególnych transzach zostanie podana do publicznej wiadomości w pierwszym dniu przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane tj. w dniu 13 czerwca 2006r., zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej. Oferta realizowana będzie wyłącznie w Polsce. Akcje Oferowane zostaną zaoferowane inwestorom indywidualnym oraz inwestorom instytucjonalnym. Cena Emisyjna i Cena Sprzedaży Akcji Oferowanych zostanie przekazana do publicznej wiadomości w dniu 12 czerwca 2006 r. Przed rozpoczęciem Oferty, w dniach od 9 czerwca do 12 czerwca 2006 r. zostanie przeprowadzona budowa księgi popytu na Akcje Oferowane wśród Inwestorów Instytucjonalnych. Osoby zainteresowane udziałem w procesie budowy księgi popytu powinny skontaktować się z Oferującym. Ustalony przez Emitenta i Sprzedających, w porozumieniu z Oferującym, Przedział Cenowy wynosi od 8,00 zł do 10,00 zł. Na podstawie wyników budowy księgi popytu zostanie ustalona Cena Emisyjna i Cena Sprzedaży. Cena Emisyjna i Cena Sprzedaży zostanie podana do publicznej wiadomości, zgodnie z postanowieniami art. 54 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej. Zapisy w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych na Akcje Oferowane przyjmowane będą w okresie od 13 czerwca do 14 czerwca 2006 r. Zapisy w Transzy Inwestorów Indywidualnych na Akcje Oferowane przyjmowane będą w okresie od 13 czerwca do 14 czerwca 2006 r. Emitent planuje rozpoczęcie notowań Akcji i Akcji Serii F na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w czerwcu 2006 roku. Szczegółowe terminy Oferty zostały przedstawione m.in. w części Prospektu Podsumowanie. Z Ofertą związane są ryzyka, które zostały opisane w części Prospektu Czynniki ryzyka związane z Emitentem oraz typem papieru wartościowego objętego emisją. Informacje zamieszczone w Prospekcie zostały zaktualizowane na dzień zatwierdzenia Prospektu przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd. Oferującym Akcje Oferowane jest Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd w dniu 8 czerwca 2006 r.

2 Spis tre ci Str. PODSUMOWANIE... 3 CZYNNIKI RYZYKA DEFINICJE I OBJA NIENIA NIEKTÓRYCH SKRÓTÓW OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAMIESZCZONE W PROSPEKCIE ORAZ ICH O WIADCZENIA O ODPOWIEDZIALNO CI WYBRANE DANE FINANSOWE INFORMACJE O EMITENCIE ZARYS OGÓLNY DZIA ALNO CI STRUKTURA ORGANIZACYJNA RODKI TRWA E PRZEGL D SYTUACJI OPERACYJNEJ I FINANSOWEJ ZASOBY KAPITA OWE BADANIA I ROZWÓJ, PATENTY I LICENCJE INFORMACJE O TENDENCJACH PROGNOZY WYNIKÓW LUB WYNIKI SZACUNKOWE KLUCZOWE INFORMACJE DOTYCZ CE OFERTY INFORMACJE O AKCJACH OFEROWANYCH I DOPUSZCZANYCH DO OBROTU INFORMACJE O WARUNKACH OFERTY ZASADY DYSTRYBUCJI I PRZYDZIA U DOPUSZCZENIE AKCJI OFEROWANYCH DO OBROTU NA GPW KOSZTY OFERTY ROZWODNIENIE ORGANY ADMINISTRACYJNE, ZARZ DZAJ CE I NADZORCZE ORAZ OSOBY ZARZ DZAJ CE WY SZEGO SZCZEBLA WYNAGRODZENIE I INNE WIADCZENIA PRAKTYKI ORGANU ADMINISTRACYJNEGO, ZARZADZAJ CEGO I NADZORUJ CEGO PRACOWNICY ZNACZNI AKCJONARIUSZE TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWI ZANYMI INFORMACJE FINANSOWE DOTYCZ CE AKTYWÓW I PASYWÓW EMITENTA, JEGO SYTUACJI FINANSOWEJ ORAZ ZYSKÓW I STRAT SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE PROFORMA INFORMACJE DODATKOWE ISTOTNE UMOWY INFORMACJA O UDZIA ACH W INNYCH PRZEDSI BIORSTWACH ZA CZNIKI

3 PODSUMOWANIE Niniejsze Podsumowanie powinno by rozumiane jako wprowadzenie do Prospektu. Ka da decyzja o inwestycji w papiery warto ciowe powinna by oparta na rozwa eniu przez inwestora ca ej tre ci Prospektu. Szczególn uwag inwestor powinien zwróci na ryzyka opisywane poni ej w Podsumowaniu, a tak e w cz ci Prospektu Czynniki ryzyka zwi zane z Emitentem oraz typem papieru warto ciowego obj tego emisj. Inwestor wnosz cy powództwo odnosz ce si do Prospektu poniesie koszt ewentualnego przet umaczenia Prospektu przed rozpocz ciem post powania przed s dem. Odpowiedzialno cywilna wi e te osoby, które sporz dzi y Podsumowanie cznie z ka dym jego t umaczeniem i wnioskowa y o jego potwierdzenie, ale jedynie w przypadku, gdy Posumowanie jest wprowadzaj ce w b d, niedok adne lub sprzeczne z innymi cz ciami Prospektu. U yte w Prospekcie okre lenia my, nasz lub synonimy tych okre le oznaczaj Zarz d Mispol S.A. NASZA OFERTA I JEJ TERMINY Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje si Akcje Serii F i Akcje Sprzedawane (Akcje Oferowane) Zgodnie z uchwa Zarz du nr 1/2006 z dnia 15 maja 2006 roku zmienionej uchwa Zarz du nr 1/2006 z dnia 6 czerwca 2006 roku Spó ka emituje nie wi cej ni Akcji Serii F. Z Akcjami Oferowanymi nie s zwi zane obowi zki wiadcze dodatkowych. Akcje Serii F i Akcje Sprzedawane oferowane s cznie w ramach Oferty bez ich rozró nienia na etapie sk adania zapisów przez inwestorów. W konsekwencji inwestorom sk adaj cym zapisy w ramach Oferty mog by przydzielone zarówno Akcje serii F jak i Akcje Sprzedawane. Oferta zosta a podzielona na dwie transze: Transz Inwestorów Indywidualnych i Transz Inwestorów Instytucjonalnych. Informacja o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych oferowanych w poszczególnych transzach zostanie podana do publicznej wiadomo ci w pierwszym dniu przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane tj. w dniu 13 czerwca 2006 roku, zgodnie z postanowieniami art. 54 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej. Inwestorowi, który z o y zapis na Akcje Oferowane przed przekazaniem do publicznej wiadomo ci informacji o liczbie oferowanych papierów warto ciowych, przys uguje uprawnienie do uchylenia si od skutków prawnych z o onego zapisu poprzez z o enie w firmie inwestycyjnej oferuj cej papiery warto ciowe o wiadczenia na pi mie, w terminie 2 dni roboczych od dnia przekazania do publicznej wiadomo ci tej informacji. Emitent i Sprzedaj cy zastrzegaj sobie mo liwo dokonania przesuni pomi dzy transzami po zako czeniu przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane w tych transzach, z zastrze eniem e w tym przypadku mog zosta przesuni te jedynie Akcje Oferowane nie subskrybowane przez inwestorów w danej transzy pod warunkiem, e w drugiej transzy popyt zg oszony przez inwestorów na Akcje Oferowane przewy sza ich poda. Ustalony przez Emitenta i Sprzedaj cego, w porozumieniu z Oferuj cym, Przedzia Cenowy wynosi od 8,00 z do 10,00 z. W pierwszej kolejno ci przydzielane b d Akcje Sprzedawane oferowane w Ofercie Sprzeda y przez HALS, nast pnie Akcje Serii F, a na ko cu Akcje Sprzedawane oferowane w Ofercie Sprzeda y przez DLS. Szczegó owe informacje dotycz ce Akcji Oferowanych zosta y przedstawione w rozdziale Prospektu Informacje o Akcjach Oferowanych i dopuszczonych do obrotu. Natomiast szczegó owe warunki Oferty zosta y przedstawione w rozdziale Informacje o warunkach Oferty. Harmonogram 12 czerwca 2006 r. Podanie do publicznej wiadomo ci Ceny Emisyjnej i Ceny Sprzeda y 13 czerwca 2006 r. Otwarcie Oferty; od 13 czerwca do 14 czerwca 2006 r. Przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów Indywidualnych; od 13 czerwca do 14 czerwca 2006 r. Przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych; 14 czerwca 2006 r. Zamkni cie Oferty; 16 czerwca 2006 r. Planowany termin przydzia u Akcji Oferowanych. Wszystkie wy ej wymienione terminy mog ulec zmianie. W przypadku zmiany terminów, informacja ta zostanie udost pniona do publicznej wiadomo ci w formie aneksu do Prospektu, zgodnie z postanowieniami art. 51 ustawy o ofercie publicznej. Zmiana terminów Oferty nie jest rozumiana jako wycofanie Oferty. CENA EMISYJNA Cena Emisyjna i Cena Sprzeda y zostan podane do publicznej wiadomo ci w dniu 12 czerwca 2006 roku. Cena Emisyjna i Cena Sprzeda y 3

4 zostan ustalone odpowiednio przez Zarz d i Sprzedaj cych w porozumieniu z Oferuj cym na podstawie wyników budowy Ksi gi Popytu przeprowadzonej w ród Inwestorów Instytucjonalnych. Podczas budowy ksi gi popytu Oferuj cy b dzie bada poziom zainteresowania Inwestorów Instytucjonalnych oraz wra liwo cenow popytu. Cena Emisyjna i Cena Sprzeda y zostan ustalona na podstawie nast puj cych kryteriów: (a) poziomu zainteresowania Ofert zg oszonego przez Inwestorów Instytucjonalnych w ramach budowy ksi gi popytu, (b) badaniu wra liwo ci cenowej popytu, (c) aktualnej sytuacji panuj cej na rynkach finansowych, w tym na GPW. Cena Emisyjna i Cena Sprzeda y b d równe i jednakowe dla obydwu transz. Decyzja o Cenie Emisyjnej zostanie podj ta przez Zarz d w formie uchwa y natomiast decyzja o Cenie Sprzeda y zostanie podj ta przez Sprzedaj cych w formie o wiadczenia. Cena Emisyjna i Cena Sprzeda y zostanie podana do publicznej wiadomo ci zgodnie z postanowieniami art. 54 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej. OFERUJ CY ORAZ MIEJSCA SK ADANIA ZAPISÓW Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. z siedzib w Warszawie przy ul. Wo oskiej 18, Warszawa, w ramach Oferty pe ni funkcj Oferuj cego, koordynatora Oferty oraz jest odpowiedzialny za plasowanie Oferty na zasadzie do o enia wszelkich stara. Zapisy na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Indywidualnych przyjmowane b d w POK wymienionych w za czniku nr 4 do Prospektu. Zapisy na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych przyjmowane b d w CDM Pekao S.A., ul. Wo oska 18, Warszawa. Zapisy na Akcje Oferowane mog by przyjmowane równie w innych domach maklerskich, o ile Oferuj cy podpisze z tymi domami stosowne umowy najpó niej do dnia otwarcia Oferty. W przypadku, gdy w ocenie Emitenta oraz Oferuj cego informacja o w czeniu do przyjmowania zapisów innych domów maklerskich mog aby w sposób znacz cy wp yn na ocen Akcji Oferowanych informacja ta zostanie udost pniona do publicznej wiadomo ci w formie aneksu do Prospektu, zgodnie z postanowieniami art. 51 ustawy o ofercie publicznej. Szczegó owe informacje dotycz ce sposobu dystrybucji Akcji Oferowanych zosta y przedstawione w rozdziale Prospektu Zasady dystrybucji i przydzia u. DOPUSZCZENIE I WPROWADZENIE AKCJI, AKCJI SERII F I PRAW DO AKCJI SERII F DO OBROTU NA GPW Akcje, Akcje Serii F b d przedmiotem naszego wniosku o ich dopuszczenie do obrotu na GPW (rynek podstawowy). Do o ymy wszelkich stara, aby Akcje i Akcje Serii F w mo liwie jak najkrótszym terminie od dnia przydzia u, dopu ci i wprowadzi do obrotu na GPW. Wed ug naszej oceny dopuszczenie Akcji i Akcji Serii F mo e nast pi w czerwcu 2006 r. Jednocze nie jeste my wiadomi, e dopuszczenie akcji do obrotu na GPW w znacznej mierze zale y od spe nienia przez nas warunków, jakie wyznaczaj regulacje GPW. NASZA DZIA ALNO Podstawowa dzia alno Grupy Kapita owej polega na produkcji i dystrybucji konserw mi snych, pasztetów oraz da gotowych i jest realizowana na dwóch g ównych rynkach: polskim za po rednictwem spó ek Mispol S.A. i P.P.H. Mispol - Dystrybucja Sp. z o.o. oraz na rynku Wspólnoty Niepodleg ych Pa stw za po rednictwem Grupy Grodex Do Grupy Kapita owej Mispol nale nast puj ce spó ki: - Mispol S.A. (spó ka dominuj ca), - P.P.H. Mispol - Dystrybucja Sp. z o.o. (spó ka zale na Mispol S.A.), - Grodex Sp. z o.o. (spó ka zale na Mispol S.A.), - Grodfood (spó ka zale na Grodex Sp. z o.o., zarejestrowana i dzia aj ca na Bia orusi), - Quinfood (spó ka zale na Grodex Sp. z o.o., zarejestrowana i dzia aj ca na Bia orusi). Na dzie zatwierdzenia Prospektu Mispol S.A. posiada 98,66% udzia w g osach na walnym zgromadzeniu i kapitale zak adowym spó ki Mispol - Dystrybucja Sp. z o.o. i 99,96% udzia w g osach na walnym zgromadzeniu i kapitale zak adowym spó ki Grodex Sp. z o.o. Udzia spó ki Grodex Sp. z o.o. w g osach na walnym zgromadzeniu i kapitale zak adowym spó ki Grodfood wynosi 99,75% a spó ki Quinfood 99,00%. 4 4

5 Historia Grupy Kapita owej Nasza Spó ka prowadzi dzia alno operacyjn od wrze nia 1997 roku. Pierwszym naszym zak adem by zak ad w Bia ymstoku, w którym rozpocz li my produkcj i sprzeda konserw mi snych, pasztetów oraz smalców. W 2001 roku nasza Spó ka rozpocz a budow nowego zak adu produkcyjnego i rozpocz a dzia alno w Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Jednocze nie w wyniku przyj tej strategii Spó ka zdecydowa a o utworzeniu Grupy Kapita owej poprzez nabycie i obj cie udzia ów spó ki P.P.H Mispol-Dystrybucja Sp. z o.o. Do spó ki tej zosta przeniesiony zak ad w Bia ymstoku (przeniesienie to polega o na tym, e prawa i obowi zki wynikaj ce z umowy dzier awy dotycz ce tej nieruchomo ci zosta y scedowane z Mispol S.A. na P.P.H. Mispol - Dystrybucja), a jej g ównym zadaniem, od momentu uruchomienia zak adu w Suwa kach, jest dystrybucja wyrobów naszej Grupy Mispol. Jednocze nie pocz wszy od 2001 roku w a ciciele spó ki Mispol S.A. rozpocz li dzia alno produkcyjn i sprzeda wyrobów garma eryjnych oraz konserw na Bia orusi w ramach spó ki Grodfood. Perspektywy rynku bia oruskiego i mo liwo swobodnej sprzeda y wyprodukowanych tam wyrobów na terenie Rosji, spowodowa y podj cie decyzji o utworzeniu spó ki Quinfood i budowie w jej ramach nowego zak adu produkcyjnego w specjalnej strefie ekonomicznej i wolnoc owej w Grodnie. Na pocz tku 2006 roku w a ciciele naszej Spó ki postanowili w czy zak ady na Bia orusi do naszej Grupy Kapita owej. Nowy zak ad na Bia orusi koncentruje si na produkcji konserw mi snych oraz pasztetów i sprzeda y ich na rynku lokalnym, Rosji oraz innych krajów by ego Zwi zku Radzieckiego. Formalne w czenie do Grupy Kapita owej zak adów na Bia orusi nast pi o w marcu 2006 roku. Rynek polski Nasza Grupa Kapita owa dzia a w bran y spo ywczej, w sektorze przetwórstwa mi snego. Wyroby Grupy Kapita owej nale do dóbr szybko zbywalnych (ang. FMCG). Obecnie g ównie produkujemy szeroki asortyment produktów spo ywczych o przed u onym terminie do spo ycia w wygodnych dla konsumenta opakowaniach, w tym konserwy mi sne oraz pasztety z mi sa drobiowego, wieprzowego i wo owego. W ród oferowanych przez nas konserw znajduj si m.in.: golonka, pol dwica z indyka, pol dwica, gulasz, szynka drobiowa, szynka wieprzowa, baleron, boczek mielony, golonka mielona, opatka mielona, mielonka drobiowa, mielonka wieprzowa oraz pasztety. Wyroby sprzedawane przez nas na rynku polskim produkowane s w zak adach w Suwa kach i Bia ymstoku. Rynek producentów tych produktów w Polsce jest bardzo rozdrobniony. Od kilku lat obserwujemy jednak rosn c koncentracj dzia alno ci, objawiaj c si spadkiem znaczenia ma ych firm, co czyni z nich naturalnych kandydatów do przej cia. Nasze produkty dystrybuowane s g ównie za po rednictwem du ych wyspecjalizowanych hurtowni spo ywczych oraz detalicznych sieci handlowych, które wymagaj od producentów w asnego zaplecza kapita owego oraz du ej elastyczno ci produkcji i dostaw. W zwi zku ze zmieniaj cymi si realiami rynkowymi naszym zdaniem ma e podmioty w perspektywie kilku najbli szych lat nie b d w stanie spe ni oczekiwa du ych odbiorców i tym samym b d zmuszone do poszukiwania wi kszych partnerów i konsolidacji. Nasza Grupa Kapita owa posiada w Polsce dwa zak ady produkcyjne, w tym bardzo nowoczesny zak ad zlokalizowany w Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Zak ady te w pe ni spe niaj standardy Unii Europejskiej (potwierdzone nadaniem tzw. pozwolenia unijnego) i tym samym produkowany tam asortyment (konserwy mi sne z mi sa wieprzowego, wo owego oraz drobiowego) mo e by eksportowany na rynki wszystkich pa stw nale cych do Unii Europejskiej. Produkcja w obu zak adach prowadzona jest zgodnie z systemem jako ci HACCP ( ang. Hazard Analysis and Critical Control Point). Ponadto Mispol - Dystrybucja posiada zezwolenie na przywóz tu czyka w konserwach w oleju i sosie w asnym w ilo ci 70 ton pochodz cego z Tajlandii (zak adów znajduj cych si na li cie UE w dniu importu towarów do Polski) przez przej cie graniczne Gda sk/gdynia Port. Zak ad produkcyjny Mispol - Dystrybucja w Bia ymstoku, w zakresie produkcji konserw sterylizowanych z mi sa wieprzowego, wo owego oraz drobiowego, zosta równie zakwalifikowany do eksportu na rynki niektórych pa stw WNP, Afryki, Azji, Europy (nie b d cych cz onkami UE) oraz Australii. Wydajno zak adu w Suwa kach wzros a od pocz tku jego funkcjonowania z 900 palet miesi cznie do palet miesi cznie obecnie i tym samym zbli yli my si do pe nego wykorzystania mocy produkcyjnych. Niezwykle wa nym elementem w dzia alno ci produkcyjnej i handlowej naszej Spó ki jest równie fakt wpisania jej na list przedsi biorstw uprawnionych do eksportu konserw sterylizowanych na rynek Federacji Rosyjskiej. Mispol S.A. jest jedynym polskim producentem konserw mi snych (stan na 6 marca 2006), który uzyska takie pozwolenie. Rynek wschodni Naszym zdaniem rynek Europy Wschodniej jest z punktu widzenia dystrybucji wyrobów przemys u spo ywczego rynkiem bardzo atrakcyjnym. 5

6 Charakteryzuje si on du ym, nadal rosn cym popytem na oferowane przez nasz Grup Kapita ow wyroby. W celu unikni cia ryzyka administracyjnego polegaj cego na wydaniu lub nie wydaniu zezwolenia na sprzeda wyrobów wyprodukowanych na terenie Unii Europejskiej do m.in. Rosji, w a ciciele naszej Spó ki podj li decyzj o uruchomieniu produkcji na Bia orusi. W ocenie Spó ki ewentualne ryzyko zwi zane z prowadzeniem dzia alno ci na Bia orusi jest mniejsze od ryzyka administracyjnego wydawania zezwole. Ponadto uwa amy, e wyroby wyprodukowane na Bia orusi s bardziej akceptowane przez konsumentów rosyjskich, a umiejscowienie zak adu w specjalnej strefie ekonomicznej i wolnoc owej umo liwia osi gni cie wi kszych mar. Oferta rynkowa zak adów na Bia orusi obejmuje szerok gam pasztetów drobiowych i wieprzowych oraz konserw mi snych: wieprzowych i wo owych. Ze spó ek na Bia orusi prowadzona jest tak e sprzeda na rynki rosyjski, ukrai ski i mo dawski. NASZA STRATEGIA Strategia Grupy Mispol Cele strategiczne Grupy Mispol Realizowana przez nas strategia rozwoju zak ada dzia anie w nast puj cych segmentach rynku: a) konserw mi snych i pasztetów, b) da gotowych (convenience food & ready meal), c) karmy dla zwierz t domowych (pet food). Podstawowym celem strategicznym naszej Grupy jest maksymalizacja warto ci Grupy dla akcjonariuszy w okresie d ugoterminowym, któr w naszej opinii, osi gniemy dzi ki: a) umocnieniu pozycji Spó ki na rynku polskim i osi gni cie pozycji lidera w ród producentów konserw mi snych i pasztetów. Cel zostanie zrealizowany dzi ki: pog bieniu relacji z obecnymi odbiorcami i nawi zywaniu kontaktów z nowymi, budowie oferty produktowej pod k tem oczekiwa odbiorców; koncentracji na produktach o d u szych seriach produkcyjnych i du ych zamówieniach jednostkowych; d u szym seriom - to optymalne wykorzystanie wydajno ci linii produkcyjnych, szybsza rotacja surowców i wyrobów gotowych zmianom w asortymencie i oferowaniu zupe nie nowych produktów w segmentach, w których nasza Grupa prowadzi ju dzia alno, b) wej ciu w nowe segmenty rynku (dania gotowe i pet food), c) zwi kszeniu skali prowadzonej przez nas dzia alno ci, zarówno na rynku krajowym jak i na rynkach zagranicznych. Z uwagi na dzia anie efektu skali nasza Grupa zamierza intensywnie rozwija sprzeda w nowoczesnych kana ach dystrybucji (hipermarkety, supermarkety, sieci dyskontowe). W tym celu zamierzamy pozyska nowych partnerów, a dotychczasowym zaoferowa nowe produkty z naszej oferty, tak e produkty wyprodukowane pod mark w asn sieci. W zwi zku z zmianami na rynku dystrybucji hurtowej artyku ów spo ywczych polegaj cymi na tym, e nowoczesne hurtownie wprowadzaj do swojej oferty marki w asne i konsoliduj system sprzeda y detalicznej, cz realizowanego obrotu z tymi podmiotami zaliczamy do nowoczesnego kana u dystrybucji. Szacujemy, e udzia nowoczesnego kana u dystrybucji w przychodach skonsolidowanych na rynku krajowym Grupy Mispol w 2006 roku wyniesie ok. 50% (52% je eli w szacunkach uwzgl dnimy marki w asne hurtowni) natomiast udzia kana u tradycyjnego 48%. W przypadku kana u tradycyjnego zamierzamy wzmocni dzia ania handlowo-marketingowe, których efektem ma by wzrost przychodów ze sprzeda y. W obu wymienionych kana ach dystrybucji zamierzamy oferowa produkty ze wszystkich trzech segmentów, w których b dziemy prowadzi dzia alno. Segment konserw mi snych i pasztetów Od pocz tku naszej dzia alno ci jeste my obecni w segmencie konserw mi snych i pasztetów. Produkcja i dystrybucja konserw mi snych i pasztetów generuje ponad 96% skonsolidowanych przychodów ze sprzeda y wyrobów w asnych Grupy Mispol w roku 2005 i obecnie stanowi podstaw dzia alno ci operacyjnej naszej Grupy Kapita owej. Analizuj c dane statystyczne, publikowane przez G ówny Urz d Statystyczny w latach , dotycz ce produkcji konserw mi snych i pasztetów, w uj ciu tona owym, uwa amy, e rynek ten, po gwa townym spadku w roku 2003 znajduje si obecnie w fazie wzrostowej. Przy czym 6 6

7 w naszej ocenie pomimo wzrostu rynku (2004/2005) o blisko 6,9% w najbli szych latach nale y raczej oczekiwa stabilizacji produkcji konserw mi snych i pasztetów w granicach ok tys. ton. Nasze za o enia dotycz ce ustabilizowania si produkcji w uj ciu tona owym w okre lonym przedziale potwierdzaj prognozy zawarte w raporcie Food for Thought The International Food and Drink Consultancy (FFT), opublikowanym w 2005 roku. Prognozy przedstawione w raporcie zak adaj, e rednia roczna realna warto rynku konserw w Europie Wschodniej w latach b dzie utrzymywa a si na sta ym poziomie. Jak pokazuj dane dotycz ce udzia u Grupy w rynku niezale nie od tego w jakiej fazie by rynek konserw, spadkowej czy wzrostowej, udzia Grupy w rynku w uj ciu tona owym rós systematycznie z poziomu 8,1% w roku 2003 do poziomu 13,1% w roku Rynek produkcji mi sa i przetworów z mi sa jest rynkiem silnie rozdrobnionym, z du liczb podmiotów dzia aj cych lokalnie. Obecnie obserwujemy sytuacj, w której znaczna cz lokalnych producentów nie jest w stanie sprosta wymaganiom odbiorców i szybko dostosowywa swoj ofert do zapotrzebowania rynku, w konsekwencji maj k opoty finansowe, które nierzadko ko cz si upad o ci. Nale y spodziewa si, e skutkiem tego b dzie post puj cy na rynku proces konsolidacji. Ta sytuacja jest korzystna dla Grupy Mispol, poniewa umo liwia przej cie cz ci rynku, a tym samym zwi kszenie skali dzia alno ci. Odbywa si to b dzie zarówno poprzez przejmowanie pozosta ego po tych podmiotach rynku, b d akwizycji tych e firm. Grupa zak ada, e taka tendencja b dzie kontynuowana w przysz o ci, co w konsekwencji mo e prze o y si na wyniki osi gane przez Grup. Analiza rynku konserw mi snych i pasztetów pozwoli a na przyj cie, przez nas, strategii zak adaj cej wzmocnienie naszej pozycji, jako lidera w ród producentów konserw mi snych i pasztetów oraz zwi kszenie udzia u w krajowym rynku konserw mi snych i pasztetów z poziomu 13,1% w roku 2005 do poziomu ok. 15% w roku 2006 i ok. 17% w 2007 w uj ciu tona owym. W celu realizacji przyj tej strategii podejmiemy nast puj ce dzia ania: a) dywersyfikacja asortymentu produktów, szybkie reagowanie na zmieniaj ce si warunki na rynku b) rozszerzenie skali dzia alno ci na rynku krajowym, poprzez przejmowanie mniejszych producentów Planujemy tak e zintensyfikowanie dzia alno ci Grupy Mispol na rynkach eksportowych, g ównie poprzez: a) wprowadzanie produktów Spó ki do sklepów obs ugiwanych przez nowoczesne kana y dystrybucji na innych rynkach, g ównie Czechy, W gry, S owacja i Niemcy b) systematyczne wprowadzanie naszych produktów na rynki zagraniczne poprzez tradycyjne kana y dystrybucji w pierwszej kolejno ci, a nast pnie tak e z wykorzystaniem kana ów nowoczesnych Czechy, Niemcy, Rosja, Ukraina, Wielka Brytania, Izrael, Macedonia, S owacja, otwa i Litwa. Segment da gotowych Na rynku da gotowych jeste my obecni od 2002 roku. Nasza oferta produktowa do ko ca I kwarta u 2006 roku obejmowa a wy cznie dania w s oikach. S to go bki w sosie pomidorowym, fasolka po breto sku, flaki wo owe, flaki po my liwsku, klopsy w sosie w gierskim. Przychody z tytu u sprzeda y da gotowych stanowi 3,78% skonsolidowanych przychodów ze sprzeda y wyrobów w asnych Grupy Mispol na koniec 2005 roku. Analiza danych dotycz cych rynku da gotowych pokazuje, e warto sprzeda y w cenach detalicznych w 2004 roku wynios a 197,2 mln z otych, na podstawie danych FFT 1 i wzros a w porównaniu do roku 1999 o blisko 20 mln z otych. rednie wydatki na osob na produkty z sektora da gotowych w Polsce w 2004 roku wynios y 5,11 z, natomiast rednia wiatowa 2 wynosi 12,87 z na osob. Powy sze dane wiadcz o dobrych perspektywach tego sektora w Polsce w najbli szych latach. Obserwacja rynków Europy Zachodniej, pokazuje, i obecna struktura rynku da gotowych w Polsce jest odmienna od struktury rynków zagranicznych pod wzgl dem oferty produktowej i nie obejmuje produktów, które na rynkach zachodnich ciesz si du popularno ci (m.in. zupy w doy pack, dania na tackach). Produkty dominuj ce na rynku polskim to w chwili obecnej g ównie produkty w s oikach zawieraj ce najcz ciej tradycyjne dania - go bki w sosie pomidorowym czy flaki oraz produkty do natychmiastowej konsumpcji - zupy typu instant. Analizuj c rynek da gotowych zauwa yli my zmieniaj c si tendencj, a przygotowana przez nas strategia rozwoju zak ada dostosowanie naszej oferty do zmieniaj cego si rynku i oczekiwa konsumentów. Dlatego te najwi kszy nacisk po o ony zostanie na rozwój oferty da gotowych o przed u onym terminie przydatno ci w nowych opakowaniach z wykorzystaniem nowych rozwi za technologicznych. Nowe produkty b d oparte na wykorzystaniu nowatorskiej metody opakowania produktu tj. folii polipropylenowej z warstw aluminiow gwarantuj c wyd u ony termin 1 Raport Food For Thought Canned Ready Meals szacuje warto rynku na podstawie cen detalicznych, czyli cen finalnych p aconych przez konsumentów w sklepach zawieraj cych mar e po redników i 7% podatek VAT 7

8 przydatno ci jak równie naturalny smak produktu. W zwi zku z tym wprowadzili my do naszej oferty zupy w folii barierowej tzw. doy pack oraz zamierzamy wprowadzi do ofery dania gotowe na tackach, a tak e nowe produkty w opakowaniach szklanych takie jak sosy do mi s, sosy do makaronów, ry u i kasz. Zupy w folii zaliczane s do najnowocze niejszych produktów jakie oferuje polski rynek da gotowych (w zakresie produktów o przed u onym terminie przydatno ci do spo ycia). Wp yw na to ma zastosowanie opakowania sk adaj cego si z kilkuwarstwowej folii, stanowi cej barier ochronn dla produktu. Zupa posiada sze ciomiesi czny termin przydatno ci. Opakowanie jest lekkie i wygodne. Zupy w folii s produktami gotowymi do spo ycia, wystarczy je tylko podgrza. Receptury, na bazie których s przygotowywane zupy pochodz z tradycyjnych przepisów polskiej kuchni domowej i uwzgl dniaj gusta konsumentów. W ofercie znajduj si zupa pomidorowa, zupa grochowa, zupa ogórkowa oraz urek domowy w opakowaniach 550g. Kolejnym produktem, jaki zamierza wprowadzi Grupa na rynek s dania gotowe na tackach. Dania gotowe na tackach to produkt, którego opakowanie sk ada si z wielowarstwowej tacki PP (polipropylen), na której znajduje si produkt, zamkni ty foli barierow. Jest to danie sterylizowane, poddane obróbce termicznej. B dzie to kompleksowo przygotowany posi ek, którego przygotowanie ogranicza si ma do podgrzania np. w kuchence mikrofalowej. Tacka s u y b dzie nie tylko jako opakowanie, lecz równie naczynie, z którego danie zostanie spo yte. Celem naszej Grupy jest zaj cie pozycji w czo ówce spó ek dzia aj cych w segmencie da gotowych. Naszym zdaniem mo emy to osi gn poniewa posiadamy du e do wiadczenie w sprzeda y spo ywczych dóbr szybko rotuj cych (ang. FMCG) oraz w produkcji da mi snych i mi sno-warzywnych, mo emy wykorzystywa ten sam park maszynowy, jaki wykorzystujemy w produkcji konserw oraz mo emy wykorzysta dotychczasowe kana y dystrybucji. Segment karmy dla zwierz t domowych (psów i kotów) W chwili obecnej Grupa nie oferuje adnych produktów z segmentu karmy dla zwierz t domowych, ale analiza tego segmentu wskazuje, e jest to bardzo perspektywiczny rynek, daj cy mo liwo osi gni cia wysokich przychodów i mar, szczególnie w segmencie redniej i niskiej pó ki cenowej. Rozszerzaj c dzia alno Grupy na ten w a nie segment rynku jeste my w stanie du o efektywniej wykorzysta nasz baz surowcow oraz kana y dystrybucji. Rynek karmy dla zwierz t domowych w Polsce w 2004 roku osi gn warto 590,6 mln z, co oznacza ponad 2,6% wzrost w stosunku do roku 2003, w którym warto rynku wynios a 575,6 mln z. W latach warto rynku zwi kszy a si z poziomu 453 mln z do 590,6 mln z czyli o ponad 30%. Wed ug prognoz FFT do 2009 roku rynek ten cechowa b dzie si znacz cym i stabilnym wzrostem rz du 6,7% rocznie. Wed ug raportu przygotowanego przez Promar International pod tytu em Unleashing Opportunities In Global Petfood, Strategies to 2010 prognozy dotycz ce perspektyw rozwoju rynku pet food w najbli szych latach lokuj rynek polski w ród 10 najbardziej dynamicznych rynków pet food na wiecie oraz jako potencjalnie najbardziej obiecuj cy, wzrostowy rynek w Europie. Potencja rynku polskiego w zakresie bezpo rednich konsumentów produktów z segmentu pet food oceniany jest na 8 mln psów i 6 mln kotów. Rynek karmy dla zwierz t domowych dzieli si na dwa podstawowe segmenty: karma dla psów i karma dla kotów. Niewielk cz tego rynku stanowi przek ski dla zwierz t domowych. Jednocze nie karm dla zwierz t domowych dzielimy na karm such i karm mokr. Rynek pet food w Polsce charakteryzuje si obecnie segmentacj produktów na podstawie ceny, gdzie wyró ni nale y produkty typu premium (dro sze) kierowane do zamo niejszej grupy kupuj cych oraz produkty ze redniej i niskiej pó ki cenowej. Do tej ostatniej kategorii zaliczaj si mi dzy innymi produkty sprzedawane pod mark w asn sieci. Ze wzgl du na fakt, i w Polsce grupa kupuj cych produkty ta sze jest znacznie wi ksza ni grupa kupuj ca produkty premium, naszym zdaniem, potencja wzrostu tego rynku jest du y. Nasza strategia odno nie rozwoju dzia alno ci na rynku karmy dla zwierz t domowych zak ada wprowadzenie szeregu produktów w rednim i niskim segmencie cenowym. Oferta rynkowa Grupy b dzie zawiera a produkty przeznaczone zarówno dla psów jak i kotów i b d to: karma mokra i karma sucha, dodatki do karmy oraz inne produkty tj. zabawki, gryzaki itp. Do g ównych naszych konkurentów na rynku karmy dla zwierz t domowych zalicza b d si nast puj ce podmioty: - Pupil Sp. z o.o. z siedzib w Warszawie, - Provimi Petfood PL Sp. z o.o. z siedzib w Perzowie, - Euro Zoo Sp. z o.o. z siedzib w Markach, k. Warszawy. 2 Dane na podstawie raportu FFT obejmuj 25 pa stw, których rynki analizowane s przez FFT 8 8

The sources of financing the small and medium-sized enterprises

The sources of financing the small and medium-sized enterprises Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 mgr Jolanta Brodowska-Szewczuk Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania rozwoju ma ych i rednich przedsi

Bardziej szczegółowo

Enter Air S.A. Oferujący, Prowadzący Księgę Popytu IPOPEMA Securities S.A. Menedżer Oferty Bank Zachodni WBK S.A.

Enter Air S.A. Oferujący, Prowadzący Księgę Popytu IPOPEMA Securities S.A. Menedżer Oferty Bank Zachodni WBK S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres al. Krakowska 106, 02-256 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO Karolina Babuchowska, Roman Kisiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU Opracowa a: Miros awa Peret Spis tre ci 1. Cel raportu... 3 2. Charakterystyka i profil firmy... 3 3. Wizja i misja firmy PP Pasaco Spó ka z o o w oparciu o idee zrównowa

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie dla biznesu

oprogramowanie dla biznesu kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu listopad / grudzie 2007 cena 70 z b dów wdro eniowych badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce do wiadczenia prezesów

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 KONCEPCJA ODCHUDZONEJ SPRZEDA Y (LEAN SELLING) 1 1. WPROWADZENIE Marketing jako koncepcja rynkowo zorientowanego zarz dzania

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl.

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl. PR Wst p o Raporcie Dlaczego warto inwestowa w wizerunek rmy? PR - dzia a samemu czy zda si na fachowców? Rola investor relations dla spó ki gie dowej Czy mog zmierzy efektywno dzia a PR? Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

BANK MILLENNIUM S.A.

BANK MILLENNIUM S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie w Polsce i adresem przy ul. Stanisława Żaryna 2A, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010186) Oferta do 425.000.000

Bardziej szczegółowo

Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza. Przesuwanie się centrum świata

Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza. Przesuwanie się centrum świata Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza Przesuwanie się centrum świata MEGATRENDY I WST PNE SCENARIUSZE ROZWOJU POMORZA pod redakcj Stanis awa Szultki Gda sk 2010 REDAKCJA: Stanis aw Szultka

Bardziej szczegółowo

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013 Ekspertyza zosta a wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS. Informacje zawarte w ekspertyzie odzwierciedlaj pogl dy autora a nie zamawiaj cego. Mo liwo absorpcji rodków

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Tom 12 (XXVII) Zeszyt 1 Wydawnictwo SGGW Warszawa 2012 Krzysztof Firlej 1 Katedra Strategii Zarz dzania

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY GLOBALNEJ ARCHITEKTURY FINANSOWEJ

ELEMENTY GLOBALNEJ ARCHITEKTURY FINANSOWEJ ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 5(41) 2013 ELEMENTY GLOBALNEJ ARCHITEKTURY FINANSOWEJ Artyku odnosi si do instytucji okre laj cych w sensie instytucjonalno- -prawnym wiatowy rynek finansowy (z jego

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 273, 2012. Emilia Gierach *

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 273, 2012. Emilia Gierach * A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 273, 2012 * MAKROEKONOMICZNE DETERMINANTY ROZWOJU RYNKU WALUTOWYCH INSTRUMENTÓW POCHODNYCH W POLSCE WST P Globalne rynki finansowe

Bardziej szczegółowo

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA Przygotowano w Departamencie Analiz i Strategii Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej. W przygotowaniu publikacji, pod redakcj¹ Rafa³a

Bardziej szczegółowo

BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim)

BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim) PROSPEKT EMISYJNY PODSTAWOWY BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim) PROGRAM EMISJI OBLIGACJI O WARTOŚCI DO 300.000.000 PLN Na podstawie niniejszego programu emisji

Bardziej szczegółowo

Światowy rynek nawozów mineralnych z uwzględnieniem zmian cen bezpośrednich nośników energii oraz surowców (3)

Światowy rynek nawozów mineralnych z uwzględnieniem zmian cen bezpośrednich nośników energii oraz surowców (3) nr 72 2013 Światowy rynek nawozów mineralnych z uwzględnieniem zmian cen bezpośrednich nośników energii oraz surowców (3) Arkadiusz Zalewski Jerzy Rembeza Światowy rynek nawozów mineralnych z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3 Strona 1/40 KSI GA JAKO CI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu Zatwierdzenia Zespó Imi i nazwisko stanowisko Data Podpis Opracowa Grzegorz PZJ

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja miast za enia ustawy o gminnych programach rewitalizacji

Rewitalizacja miast za enia ustawy o gminnych programach rewitalizacji dr Alina Muzio -W awowicz Rewitalizacja miast za enia ustawy o gminnych programach rewitalizacji 1. Uzasadnienie potrzeby regulacji ustawowej wdro enie rewitalizacji - nowego, wielodyscyplinarnego, wielopodmiotowego,

Bardziej szczegółowo

Kapita intelektualny przedsi biorstwa kluczowy maj tek wspó czesnych organizacji Intellectual capital - a key property of modern organizations

Kapita intelektualny przedsi biorstwa kluczowy maj tek wspó czesnych organizacji Intellectual capital - a key property of modern organizations Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 96 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr Edyta Bombiak Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Kapita intelektualny

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr Edyta Bombiak Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wycena kapita u intelektualnego

Bardziej szczegółowo

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Znaczenie aplikacji

Bardziej szczegółowo

Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie

Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie Psychologia Spo eczna 2011 tom 6 3 (18) 226 240 ISSN 1896-1800 Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie Monika Mynarska Instytut Psychologii, Uniwersytet Kardyna

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. marca 2014 r.

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. marca 2014 r. Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. za 2013 rok 151 8 marca 2014 r. List Prezesa Zarz¹du TAURON Polska Energia S.A. Szanowni Pañstwo, Z przyjemnoœci¹ oddajê w Pañstwa

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie bancassurance w Polsce Bancassurance in Poland

Zastosowanie bancassurance w Polsce Bancassurance in Poland Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 89 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr Artur Malinowski Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Zastosowanie bancassurance

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 dr Monika Jasi ska Akademia Podlaska w Siedlcach Styl kierowania jako istotny element kszta towania zachowa

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Polski Prognozy i Opinie

Gospodarka Polski Prognozy i Opinie INE PAN INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK Gospodarka Polski Prognozy i Opinie paÿdziernik 2003 Warszawa 2003 Biuletyn Gospodarka Polski Prognozy i Opinie paÿdziernik 2003 przygotowa³ Zespó³

Bardziej szczegółowo

Praca tymczasowa w Polsce, Niemczech i Czechach

Praca tymczasowa w Polsce, Niemczech i Czechach Bezirk Sachsen Impressum: Herausgeber Redaktion: Übersetzung: Photos: Druck: Dresden 2007 DGB Bezirk Sachsen Schützenplatz 14, 01067 Dresden E-Mail: anna.bernstorf@dgb.de www.dgb-sachsen.de Anna Bernstorf,

Bardziej szczegółowo