Materiały pomocnicze do zajęć z przedmiotu Projekt ADP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Materiały pomocnicze do zajęć z przedmiotu Projekt ADP"

Transkrypt

1 Dr Janusz Górczyński Materiały pomocnicze do zajęć z przedmiotu Projekt ADP Czym jest projekt ADP? Projekt Microsoft Access (.adp) jest typem pliku programu Access, który zapewnia skuteczny dostęp w trybie macierzystym do bazy danych Microsoft SQL Server za pomocą architektury składnika OLE DB. Używając projektu Access, można utworzyć aplikację klient/serwer, w której projekt ADP może być połączony ze zdalną bazą danych SQL Server lub lokalną bazą danych SQL Server Charakterystyczną cechą projektu ADP jest: 1. Połączenie projekt programu Access z bazą danych SQL Server. 2. Przechowywanie w bazie danych SQL Server takich obiektów jak: Tabele, Widoki, Diagramy. 3. Przechowywanie w projekcie Access formularzy, raportów i modułów. W jaki sposób tworzymy nowy projekt ADP? Wystarczy po prostu utworzyć nowy plik bazy danych, przy czym jako typ pliku wybieramy opcję *.adp, po jego utworzeniu Access wyświetla okna dialogowe, w którym wskazujemy serwer SQL i bazę danych, z którą zwiążemy utworzony projekt. Poniżej okno dialogowe w którym wskazujemy serwer SQL, sposób identyfikacji użytkownika oraz bazę danych.

2 Czy można zmienić bazę danych i serwer SQL? Oczywiście tak, w przycisku głównym Accessa znajdziemy polecenie Serwer, a dalej Połączenie. Jego klik otworzy pokazane wcześniej okno Właściwości łącza danych. Przykładowy Projekt Na dysku wspolny\podyplomowe jest plik o nazwie AnkietaSQL.adp, możemy go wykorzystać jako przykładowy projekt ADP. Po jego uruchomieniu trzeba wywołać okno właściwości łącza danych i zmienić serwer oraz bazę danych na włną. Jak wywołać procedurę przechowywaną? W bazie SQL utworzono procedurę przechowywaną zwracającą liczbę rekordów w tabeli PrzedmiotProwadzacy dla określonej wartości pola id_w i określonej wartości pola id_p. Definicja tej procedury pokazana jest niżej. Jak widzimy w procedurze zdefiniowano dwa parametry typu input o nazwach oba typu integer, oraz parametr typu output o także typu integer. create procedure int out = COUNT(*) from PrzedmiotProwadzacy where and Klyczny sposób wywołania tej procedury przechowywanej przedstawiony jest w procedurze o nazwie TestProcedury utworzonej w module o nazwie Testowy w projekcie ADP. Komentarze powinny wyjaśnić sens i znaczenie poszczególnych instrukcji. Public Sub TestProcedury() ' deklaracja potrzebnych zmiennych i obiektów Dim cmd As ADODB.Command, prm As ADODB.Parameter ' tworzymy obiekt command Set cmd = New ADODB.Command ' podajemy nazwę procedury do wykonania cmd.commandtext = "dbo.pczymoznadodacprzedmiotwykladowca" ' określamy typ polecenia (jako procedurę przechowywaną) cmd.commandtype = adcmdstoredproc ' tworzymy kolejne parametry tej procedury i dodajemy je do kolekcji parametrów Set prm = cmd.createparameter("idw", adinteger, adparaminput) prm.value = 1 'przykładowa wartosc 'dodanie parametru do kolekcji parametrów obiektu command cmd.parameters.append prm ' drugi parametr typu input Set prm = cmd.createparameter("idp", adinteger, adparaminput) prm.value = 2 'przykładowa wartosc 'dodanie parametru do kolekcji paramaetrów obieku command cmd.parameters.append prm

3 ' parametr wychodzący output Set prm = cmd.createparameter("taknie", adinteger, adparamoutput) 'dodanie parametru do kolekcji paramaetrów obieku command cmd.parameters.append prm ' zdefinuiwanie aktywnego połączenia dla obiektu command Set cmd.activeconnection = CurrentProject.Connection ' wykonanie polecenia cmd.execute ' odebranie I wyświetlenie zwróconego parametru MsgBox cmd.parameters("taknie") ' zwalniamy pamięć RAM Set cmd = Nothing Set prm = Nothing Jak widać musimy zrealizować kilka kroków: 1. Utworzyć obiekt Command modelu ADO i określić jego właściwości CommandText i CommandType; 2. Zbudować kolekcję parametrów obiektu Command, czyli dla każdego parametru wykonujemy: a) Tworzymy obiekt Parameter podając jego nazwę, typ danych, kierunek i opcjonalnie rozmiar; b) Dla parametrów wchodzących przypisujemy jego wartość; c) Dodajemy utworzony parametr do kolekcji parametrów obiektu Command; 3. Przypisujemy aktywne połączenie do właściwości ActiveConnection obiektu Command; 4. Wykonujemy polecenie poprzez wywołanie metody Execute obiektu Command; 5. Jeżeli przewiduje to procedura przechowywana, to odbieramy parametr zwracany (typu output). W przykładowej bazie danych utworzyłem dedykowany moduł o nazwie ForStorageSub, moduł ten zawiera procedury i funkcje znakomicie ułatwiające wywoływanie procedur przechowywanych. Pokazana niżej procedura realizuje dokładnie to samo, co pokazana wyżej procedura TestProcedury. Public Sub TestForStorageSub() ' dokładnie to samo, ale z wykorzystaniem funkcji fdajwartosc MsgBox fdajwartosc("dbo.pczymoznadodacprzedmiotwykladowca", _ "idw", 1, p_integer, 0, _ "idp", 1, p_integer, 0, _ "TakNie", p_integer, 0) Jak utworzyć rekordset? W bazie mamy procedurę przechowywaną o nazwie dbo.pdajkierunki, jej zadaniem jest zwrócenie posortowanych informacji z tabeli Kierunki. ALTER procedure int select id_k, Kierunek from Kierunki order by kierunek W procedurze zdefiniowano, z uwagi na moduł ForStorageSub, jeden pusty parametr o typu integer. Pusty w tym sensie, że jest potrzebny z uwagi na procedury wspomnianego modułu, bowiem w samej procedurze przechowywanej nie jest wykorzystywany w żadnym warunku Where. Zestaw rekordów zwracany przez tę procedurę pokazany jest niżej.

4 Napiszemy teraz procedurę VBA, której zadaniem będzie wykonanie procedury przechowywanej pkierunki, a ntępnie z wykorzystaniem funkcji MsgBox wyświetlimy zwrócone informacje na ekranie. Public Sub KlycznyTestRekordsetu() ' deklaracja potrzebnych zmiennych i obiektów Dim cmd As ADODB.Command, prm As ADODB.Parameter, rst As ADODB.Recordset, _ t As String, i As Integer ' tworzymy obiekt command Set cmd = New ADODB.Command ' podajemy nazwę procedury do wykonania cmd.commandtext = "dbo.pdajkierunki" ' określamy typ polecenia (jako procedurę przechowywaną) cmd.commandtype = adcmdstoredproc ' tworzymy kolejne parametry tej procedury i dodajemy je do kolekcji parametrów Set prm = cmd.createparameter("idp", adinteger, adparaminput) prm.value = 1 'przykładowa wartosc ' dodanie parametru do kolekcji parametrów obiektu command cmd.parameters.append prm Set cmd.activeconnection = CurrentProject.Connection ' wykonanie polecenia Set rst = cmd.execute ' jeżeli są rekordy, to budujemy zmienną t If rst.recordcount > 0 Then t = "" For i = 1 To rst.recordcount t = t & Str(rst(0)) & " " & rst(1) & vbcrlf rst.movenext Next i t = Left(t, Len(t) - 1) MsgBox t, vbinformation, "Test rekordsetu" Else MsgBox "Brak rekordów", vbcritical, "Test rekordsetu" End If ' zamykamy obiekt recordset rst.close ' usuwamy wszytskie obiekty Set rst = Nothing Set cmd = Nothing Set conn = Nothing Z wykorzystaniem funkcji fdajrekordset z modułu ForStorageSub można to zrealizować znacznie prościej (w części dotyczącej uzyskania rekordsetu). Public Sub TestRekordsetuWgJG() Dim rst As ADODB.Recordset, t As String, i As Integer ' przypisanie do obiektu rst rekordsetu zwróconego przez fdajrekordset Set rst = fdajrekordset("dbo.pdajkierunki", _ "idp", 1, p_integer, 0) If rst.recordcount > 0 Then t = "" For i = 1 To rst.recordcount t = t & Str(rst(0)) & " " & rst(1) & vbcrlf rst.movenext Next i t = Left(t, Len(t) - 1) MsgBox t, vbinformation, "Test rekordsetu wg JG" Else MsgBox "Brak rekordów", vbcritical, "Test rekordsetu wg JG" End If rst.close Set rst = Nothing Myślę, że porównanie kodów obu procedur pozwala na sformułowanie wniosku, że warto było poświęcić trochę czu na wymyślenie modułu ForStorageSub. Autor tego tekstu wykorzystuje ten moduł w aplikacjach zarówno VBA (Word, Excel, Access) jak i VB.NET do komunikacji z bazą danych MS SQL.

5 Dostosowanie dotychczowego projektu do potrzeb adp. Na wcześniejszych zajęciach zajmowaliśmy się bazą danych AnkietaNew.accdb, między innymi był w niej tworzony formularz o nazwie frmludzieprzedmioty, był on przeznaczony do zarejestrowania w bazie danych przedmiotów realizowanych przez danego wykładowcę. Poszczególne kontrolki tego formularza (dokładniej zdarzenia z nimi związane) były obsługiwane przez procedury VBA wykorzystujące jawnie język SQL do definiowania zapytań, zarówno wybierających jak i wykonawczych (typu insert, update, delete). Procedury te były najpierw tworzone w module tego formularza, a ntępnie została utworzona kla o nazwie CLudziePrzedmioty z metodami realizującymi obsługę potrzebnych zdarzeń. Poniżej widok kodu metody obsługującej zdarzenie związane z otwarciem formularza, dwie ostatnie instrukcje definiują źródła wierszy kontrolek cbowykladowca oraz lstdowyboru. Public Sub FormOpen(ByRef frm As Form_frmLudziePrzedmioty) Dim i As Integer With frm.lstwybrane If.ListCount > 0 Then For i =.ListCount - 1 To 0 Step -1.RemoveItem i Next i End If End With frm.etykieta8.visible = False frm.lstdowyboru.enabled = False frm.cbowykladowca.rowsource = _ "SELECT Wykladowcy.id_w, [Tytul] & chr(032) & [Prowadzacy] AS Ktos " & _ "FROM Wykladowcy ORDER BY Wykladowcy.Prowadzacy" ' zdefiniowanie źródła danych dla lstdowyboru (komplet przedmiotów) frm.lstdowyboru.rowsource = _ "SELECT Przedmioty.id_p, Przedmioty.Przedmiot FROM Przedmioty " & _ " order by Przedmioty.Przedmiot" Utworzony formularz frmludzieprzedmioty możemy wykorzystać w projekcie adp bez dokonywania jakiejkolwiek zmiany, wystarczy po prostu jego zaimportowanie z poprzedniego rozwiązania (czyli z bazy AnkietaNew.accdb). Musimy także zaimportować klę CLudziePrzedmioty, ale kod tej kly musimy dostosować do faktu, że mamy do czynienia z projektem adp, tym samym nie będziemy korzystać z jawnie definiowanych zapytań SQL, lecz z procedur przechowywanych. Jak zaimportować potrzebne obiekty z bazy AnkietaNew.accdb? Kolejne kroki importu to: 1. Otwieramy docelowy projekt (np. AnkietaSQL.adp); 2. Odszukujemy zakładkę Dane zewnętrze we wstążce, rozwijamy, wykonujemy klik na typie pliku źródłowego (my wybieramy Access); 3. W oknie dialogowym Pobieranie danych zewnętrznych wskazujemy folder i plik źródłowy, czyli bazę AnkietaNew.accdb.

6 4. Po wskazaniu pliku źródłowego otwieramy go poprzez klik przycisku Otwórz, w nzym przypadku przed jego otwarciem zostanie wyświetlony komunikat ostrzegający o tym, że chcemy importować obiekty z innego formatu danych, co może spowodować pewne problemy z ich obsługą. 5. Wybieramy przycisk OK dla kontynuacji, co skutkuje otwarciem okna Importowanie obiektów, w oknie tym uaktywniamy zakładkę Formularze, a ntępnie wskazujemy formularz do zaimportowania. Klik przycisku OK kończy import tego obiektu. W analogiczny sposób importujemy klę CLudziePrzedmioty.

7 Modyfikacja kly CLudziePrzedmioty Modyfikacja dotyczyć będzie tych metod i właściwości kly, które odwołują się do bazy danych. Poniżej kod metody ZmianaPracownika, metoda ta obsługuje zdarzenie aktualizacji pola cbowykladowca, zmieniony fragment kodu został pogrubiony. Public Sub ZmianaPracownika(ByRef frm As Form_frmLudziePrzedmioty) frm.etykieta8.caption = frm.cbowykladowca.column(1) & _ ": wybrane przedmioty" frm.lstdowyboru.enabled = True ' dynamiczne zdefiniowanie źródła danych dla lstdowyboru, chodzi o to, aby ' nie były wyświetlane te przedmioty, które już przypisano wybranemu wykładowcy frm.lstdowyboru.rowsource = _ "execute dbo.pprzedmiotydowyborudanegopracownika " & frm.cbowykladowca Proszę zwrócić uwagę na wywołanie procedury przechowywanej (zwracającej rekordset) jako źródła wierszy dla takich formantów jak ComboBox czy ListBox. W dalszej części zobaczymy podobne rozwiązanie w przypadku przypisywania źródła danych dla raportu (także formularza). Zawsze będzie to składnia jak niżej: Formant.RowSource = execute nazwa_procedury_przechowywanej ewentualne_parametry W przypadku, gdy parametry są dynamiczne, stosujemy operator & do ich dołączenia (jak w metodzie ZmianaPracownika). Podobne zmiany wprowadzamy w metodzie FormOpen. Public Sub FormOpen(frm As Form_frmLudziePrzedmioty) Dim i As Integer With frm.lstwybrane If.ListCount > 0 Then For i =.ListCount - 1 To 0 Step -1.RemoveItem i Next i End If End With frm.etykieta8.visible = False frm.lstdowyboru.enabled = False frm.cbowykladowca.rowsource = "execute dbo.pdajlisteludzi 1" ' zdefiniowanie źródła danych dla lstdowyboru (komplet przedmiotów) frm.lstdowyboru.rowsource = "execute dbo.pdajlisteprzedmiotow 0" W metodzie ZapiszDane zmian jest trochę więcej (są wytłuszczone). Public Sub ZapiszDane(frm As Form_frmLudziePrzedmioty) On Error GoTo errhandler Dim idw As Integer, idp As Integer If frm.lstdowyboru.itemsselected.count = 0 Then mkomunikat = "Bądź uprzejmy wybrać przynajmniej jeden przedmiot " & _ vbcrlf & "dla kierunku " & frm.cbowykladowca.column(1) mstate = -1 Else idw = frm.cbowykladowca.value Dim i As Integer, t As String, X As Integer ' będziemy przeglądać kolekcje zaznaczonych elementów odczytując ich indeks Dim ip As Variant ' zmienna dla pętli For Each For Each ip In frm.lstdowyboru.itemsselected 'ip zawiera indeks zaznaczonego elementów, a my potrzebujemy idp przedmiotu idp = frm.lstdowyboru.itemdata(ip) ' trzeba zapisać dane w tabeli PrzedmiotWykladowca ' czy mogę zapisać kombinację idw, idp i = fdajwartosc("dbo.pczymoznadodacprzedmiotwykladowca", _ "idw", idw, p_integer, 0, _ "idp", idp, p_integer, 0, _ "TakNie", p_integer, 0) If i = 0 Then ' zapisujemy pwykonajprocedure "dbo.pwstawprzedmiotprowadzacy", _ "id_w", idw, p_integer, 0, _ "id_p", idp, p_integer, 0

8 X = X + 1 End If Next mkomunikat = "Zapisano w tabeli " & Str(X) & " rekordy" ' przygotowanie formularza do nowego kojarzenia ' usunięcie wyboru z pola kombi frm.cbowykladowca.value = 0 ' usunięcie zaznaczeń z listy lstdowyboru For Each ip In frm.lstdowyboru.itemsselected frm.lstdowyboru.selected(ip) = False Next ' usunięcie pozycji z listy lstwybrane For i = frm.lstwybrane.listcount - 1 To 0 Step -1 frm.lstwybrane.removeitem i Next i ' zmieniamy źródło danych dla lstdowyboru (na komplet przedmiotów) frm.lstdowyboru.rowsource = "execute dbo.pdajlisteprzedmiotow 0" mstate = 0 Exit Sub End If errhandler: mstate = -1 mkomunikat = "Wystąpiły problemy z zapisaniem danych" Oczywiście konieczne jest utworzenie na serwerze SQL wszystkich wykorzystanych procedur przechowywanych. CREATE procedure int SELECT Przedmioty.id_p, Przedmioty.Przedmiot FROM Przedmioty WHERE Przedmioty.id_p not in (select id_p from PrzedmiotProwadzacy where id_w order by Przedmioty.Przedmiot create procedure int select id_w, rtrim(tytul) + ' ' + Wykladowca Ktos from dbo.wykladowcy order by Wykladowca create procedure int select id_p, Przedmiot from Przedmioty order by Przedmiot else SELECT Przedmioty.id_p, Przedmioty.Przedmiot FROM Przedmioty INNER JOIN KierunkiPrzedmioty ON Przedmioty.id_p = KierunkiPrzedmioty.id_p WHERE (KierunkiPrzedmioty.id_k order by Przedmioty.Przedmiot CREATE procedure int out from PrzedmiotProwadzacy where and create procedure int insert into PrzedmiotProwadzacy (id_w, id_p)

9 Rejestracja wykonania zajęć Nza baza danych powinna pozwolić także na rejestrację wykonanych zajęć dydaktycznych. Wymagać to będzie utworzenia dedykowanej tabeli, procedur przechowywanych oraz formularza ekranowego. Projekt tabeli o nazwie Wykonanie pokazany jest poniżej. Pola semestr, zjazd, idw, idp pozwolą na identyfikację semestru, zjazdu, wykładowcy i przedmiotu. Pola ilegodzin i Temat pozwolą na zapisanie liczby zajęć dydaktycznych oraz tematu zrealizowanych zajęć. Pole datar będzie przechowywać datę rozliczenia danego rekordu, a będzie wypełniane dopiero w momencie wystawienia zlecenia przelewu. Po stronie interfejsu musimy utworzyć odpowiedni formularz, będziemy go wykorzystywali do wprowadzania danych do powyższej tabeli. Formularz ten może mieć taki wygląd, jak pokazano to niżej. Zadanie utworzenia tego formularza wraz ze wszystkimi procedurami VBA i SQL będzie pracą włną studentów wykonywaną na zajęciach niedzielnych.

10 Rozliczenie wykonanych zajęć W poprzednim rozdziale wprowadziłem tabelę Wykonanie, tabela ta rejestruje fakt wykonania odpowiedniej liczby godzin przez poszczególnych wykładowców. Wykorzystamy teraz te dane do zautomatyzowania procesu wystawiania przelewów bankowych. Zrealizowanie tej funkcjonalności wymagało modyfikacji tabeli Wykladowcy do pokazanej niżej postaci. Pola NazwaBanku, Rachunek, FormaZ, StawkaG, Adres i Kod wprowadzono właśnie na potrzeby wystawiania przelewów bankowych. Finansowa obsługa studiów podyplomowych realizowana jest przy pomocy dwóch dedykowanych rachunków bankowych wspomaganych rachunkiem podstawowym uczelni. Konieczne było utworzenie odpowiednich tabel. Tabela Rachunki przechowuje numery rachunków wykorzystywanych w tym projekcie. Tabela RachunkiOperacje będzie przechowywać wszystkie operacje na tych rachunkach wraz z bieżącym stanem każdego z rachunków. Będzie potrzebna jeszcze jedna tabela, tym razem o charakterze tymczowym, stąd jej nazwa z prefiksem temp. Tabela temprozliczenie poza danymi pobranymi z tabeli Wykladowcy zawiera pole kwota, tu będziemy umieszczać kwotę do wypłaty dla danego wykładowcy. Dane tej tabeli będą tworzone dynamicznie za pośrednictwem odpowiedniej procedury przechowywanej.

11 Procedury przechowywane Procedura przechowywana pzestawienierozliczenia realizuje dwa zadania: po pierwsze usuwa wszystkie wpisy z tabeli temprozliczenie, a ntępnie wstawia wszystkie niezbędne dane do rozliczenia pracowników. Dane te pobierane są z tabel Wykladowcy i Wykonanie, uwzględniając te rekordy, które jeszcze nie zostały rozliczone (pole datar jest puste). Create procedure int delete from dbo.temprozliczenie insert into dbo.temprozliczenie (idp, Kto, rozliczyc, ilegodzin, formaz, stawka, Bank, NrRachunku, Adres, Kod, Kwota) SELECT Wykonanie.idw, Wykladowcy.Wykladowca, 0, SUM(Wykonanie.ileGodzin), Wykladowcy.FormaZ, Wykladowcy.StawkaG, Wykladowcy.NazwaBanku, Wykladowcy.Rachunek, Wykladowcy.Adres, Wykladowcy.Kod, dbo.foblicz(sum(wykonanie.ilegodzin),wykladowcy.formaz,wykladowcy.stawkag) FROM Wykladowcy INNER JOIN Wykonanie ON Wykladowcy.id_w = Wykonanie.idw WHERE Wykonanie.dataR IS NULL and and GROUP BY Wykonanie.idw, Wykladowcy.Wykladowca, Wykladowcy.FormaZ, Wykladowcy.StawkaG, Wykladowcy.NazwaBanku, Wykladowcy.Rachunek, Wykladowcy.Adres, Wykladowcy.Kod order by Wykladowcy.Wykladowca Procedura powyższa korzysta z funkcji skalarnej foblicz, jej zadaniem jest wyliczenie kwoty przelewu biorąc pod uwagę liczbę godzin, formę zatrudnienia oraz stawkę godzinową. create function [dbo].[foblicz] int) RETURNS money begin money begin set set end else begin set set end end Będą potrzebne jeszcze dodatkowe procedury przechowywane, ale będziemy je tworzyć jednocześnie z projektem formularza i raportu.

12 Formularz frmrozliczenie Na powierzchni formularza umieścimy listę o nazwie lstsemestrzjazd, będziemy mogli wybrać semestr i zjazd do rozliczenia (tylko spośród tych, które jeszcze nie były rozliczone w pełni). Po wyborze semestru i zjazdu klik przycisku cmdprzygotuj uruchomi procedurę przygotowującą listę wykładowców do rozliczenia. Ramka o nazwie frerachunek z trzema przyciskami opcji pozwala na wybranie jednego z trzech rachunków, z którego zostanie zrealizowana płatność. Poniżej listy lstsemestrzjazd i ramki umieścimy listę o nazwie lstdorozliczenia, będziemy w niej wyświetlać dane z tabeli temp rozlicznie (pierwsze trzy pola). Pod listą umieszczone jest pole tekstowe o nazwie txtsaldo, będziemy w nim wyświetlać aktualne saldo dwóch pierwszych rachunków po zrealizowaniu wybranych pozycji, a w przypadku ostatniego rachunku wartość zobowiązań wobec tego rachunku. Przycisk cmddrukuj uruchamia proces druku przelewów bankowych wraz z wpisami o zrealizowanych rozliczeniach. Lista lstdorozliczenia ma zadeklarowane trzy kolumny o szerokościach odpowiednio 0, 7 i 2 cm, wyjątkowo z pokazywaniem nagłówków kolumn. W module formularza frmrozliczenie utworzono szereg procedur obsługujących zdarzenia związane z tym formularzem. Private Sub Form_Open(Cancel As Integer) ' wywołanie procedury ustawiającej źródło wierszy lstsemestrzjazd Me.lstSemestrZjazd.RowSource = "execute dbo.pjakisemestrzjazd" ' usunięcie źródła wierszy lstdorozlicznia Me.lstDoRozliczenia.RowSource = "" ' ustawienie pierwszego konta jako aktywenego Me.freRachunek.Value = 1 ' ustalenie aktualnej wartości pola txtsaldo UstawKwote

13 Procedura obsługująca zdarzenie otwarcia formularza wywołuje procedurę przechowywaną o nazwie pjakisemestrzjazd, która zwraca rekordset zawierający numery semestrów i zjazdów do rozliczenia. create procedure [dbo].[pjakisemestrzjazd] select distinct semestr, zjazd from dbo.wykonanie where datar is null Efektem wykorzystania tej procedury jest dostarczenie danych do wyświetlenia w liście lstsemestrzjazd, co pozwoli na wybór terminu zjazdu, który chcemy rozliczyć. Procedura UstawKwote odpowiada za ustalenie bieżącego salda na wybranym rachunku lub zobowiązania wobec rachunku podstawowego Uczelni. Private Sub UstawKwote() Dim ile As Currency, zob As Currency zob = fdajwartosc("dbo.pdajkwotebruttorazem", _ "kwota", 3, 0) If Me.freRachunek.Value < 3 Then ile = fdajwartosc("dbo.pdajstanrachunku", _ "idr", Me.freRachunek.Value, 1, 0, _ "saldo", 3, 0) Else ile = 0 End If Me.txtSaldo.Value = ile - zob Procedura powyższa wywołuje dwie procedury przechowywane, pierwsza z nich zwraca sumę zobowiązań brutto, a druga rekordset sald wybranego rachunku (aktualne jest w pierwszym rekordzie). create procedure money out from dbo.temprozliczenie where rozliczyc=1 create procedure money out select from dbo.rachunkioperacje where idr order by id desc Po wyborze terminu rozliczenia klik przycisku cmdprzygotuj uruchomi procedurę przygotowującą formularz do dalszej pracy. Private Sub cmdprzygotuj_click() If Me.lstSemestrZjazd.ListIndex = -1 Then Exit Sub semestr = Me.lstSemestrZjazd zjazd = Me.lstSemestrZjazd.Column(1) ' dostarczenie danych do tabeli temprozliczenie pwykonajprocedure "dbo.pzestawienierozliczenia", _ "semestr", semestr, 1, 0, _ "zjazd", zjazd, 1, 0 ' zdefiniowanie źródła wierszy dla lstdorozliczenia Me.lstDoRozliczenia.RowSource = "execute dbo.pdajpozycjedorozliczenia 1" W powyższym kodzie wywoływane są dwie procedury przechowywane, pierwsza z nich była już przedstawiona wcześniej, a kod procedury pdajpozycjedorozliczenia pokazany jest niżej. W procedurze utworzono polskie nazwy zwracanych pól. create procedure int select idp, Kto Wykładowca, rozliczyc Rozliczyć from dbo.temprozliczenie order by Kto

14 W liście lstdorozliczenia wyświetlane są dwie kolumny danych, pierwsza zawiera nazwisko wykładowcy, a druga wartość pola rozliczyc z tabeli temprozliczenie. Pole to przechowuje informację logiczną, jeżeli jest ustawione na True (PRAWDA), to rozliczenie będzie wykonane. Pokazana niżej procedura obsługuje zdarzenie podwójnego kliku listy lstdorozliczenia, a jej zadaniem jest zarówno cykliczna zmiana wartości pola rozlicz, jak i aktualizacja salda bieżącego rachunku wyświetlanego w polu txtsaldo. Private Sub lstdorozliczenia_dblclick(cancel As Integer) If Me.lstDoRozliczenia.Column(2) = "PRAWDA" Then pwykonajprocedure "pupdatetemprozliczenie", _ "idp", Me.lstDoRozliczenia, 1, 0, _ "jak", False, 1, 0 ' zmieniamy stan salda w formularzu Me.txtSaldo.Value = Me.txtSaldo.Value + _ fdajwartosc("dbo.pdajkwotebrutto", _ "idp", Me.lstDoRozliczenia, 1, 0, _ "kwota", 3, 0) Else pwykonajprocedure "pupdatetemprozliczenie", _ "idp", Me.lstDoRozliczenia, 1, 0, _ "jak", True, 1, 0 ' zmieniamy stan salda w formularzu Me.txtSaldo.Value = Me.txtSaldo.Value - _ fdajwartosc("dbo.pdajkwotebrutto", _ "idp", Me.lstDoRozliczenia, 1, 0, _ "kwota", 3, 0) End If ' odświeżamy listę Me.lstDoRozliczenia.Requery Procedura powyższa wywołuje dwie procedury przechowywane, pierwsza z nich aktualizuje pole rozliczyc w tabeli temprozliczenie, a druga zwraca wartość brutto (w kosztach WSZiM) wypłaty dla danego pracownika. create procedure bit update dbo.temprozliczenie set where create procedure money out from dbo.temprozliczenie where W momencie zmiany rachunku musi być zaktualizowana zawartość pola txtsaldo, robi to pokazana niżej procedura zdarzeniowa. Private Sub frerachunek_afterupdate() UstawKwote W momencie kliku przycisku Drukuj wykonywana jest pokazana niżej procedura, jej zadaniem jest otwieranie w pętli raportu rwyplata. Private Sub cmddrukuj_click() On Error Resume Next Dim ile As Integer, rst As New ADODB.Recordset, id As Integer ' tworzymy rekorset identyfikatorów wykładowców wybranych do rozliczenia Set rst = fdajrekordset("dbo.pileprzelewow", "ile", 1, 1, 0) ' ile jest tych rekordów? ile = rst.recordcount If ile > 0 Then ' w pętli uruchamiamy wydruk raportu For i = 1 To ile idprzelew = rst(0)

15 ' zamykamy raport (jak był otwarty) DoCmd.Close acreport, "rwyplatajg", acsaveno ' otwieramy raport DoCmd.OpenReport "rwyplatajg", acviewpreview rst.movenext ' update pola datar w tabeli Wykonanie pwykonajprocedure "dbo.pupdatewykonanie", _ "idw", idprzelew, 1, 0, _ "semestr", semestr, 1, 0, _ "zjazd", zjazd, 1, 0, _ "droz", Format(Now(), "yyyy-mm-dd"), 4, 0 ' wstawiamy kwotę operacji dla aktywnego rachunku pwykonajprocedure "dbo.pwstawrachunkioperacje", _ "idr", Me.freRachunek.Value, 1, 0, _ "idw", idprzelew, 1, 0, _ "datar", Format(Now(), "yyyy-mm-dd"), 4, 0 If MsgBox("OK dla kontynuacji", vbokcancel, "Ankieta") = vbcancel Then Exit For End If Next i rst.close Set rst = Nothing Procedura powyższa wywołuje procedurę przechowywaną zwracającą rekordset identyfikatorów tych pracowników, dla których zostało zadysponowane rozliczenie wykonanych zajęć. create procedure int select idp from dbo.temprozliczenie where rozliczyc = 1 Inną procedurą przechowywaną wywoływaną przez procedurę druku przekazu jest pupdatewykonanie, która odpowiada za wstawienie daty rozliczenia do tabeli Wykonanie. create procedure smalldatetime update dbo.wykonanie set where and and Procedura pwstawrachunkioperacje aktualizuje stan bieżącego rachunku. create procedure smalldatetime money select from dbo.rachunkioperacje where idr order by id desc from dbo.temprozliczenie where insert into dbo.rachunkioperacje (idr, saldo, operacja, dataoperacji, idw) values Raport rwyplata Pozostało nam zaprojektowanie raportu w formie przelewu bankowego. Zrobimy to na kartce papieru formatu A4 w ustawieniu pionowym umieszczając na powierzchni formularza, w jego sekcji Szczegóły kontrolki typu pola tekstowe i etykiety. Źródło danych raportu zdefiniujemy dynamicznie w procedurze uruchamianej w momencie otwierania raportu.

16 Kontrolki raportu są tak ustawione, że tworzą oryginał przelewu (odcinek A) i jego kopię. Oba odcinki oddzielone są przerywaną linią. Po umieszczeniu pól tekstowych ręcznie nadawane są ich nazwy oraz określane źródła danych. Poniżej widok pola tekstowego Kto, którego źródło danych ustawiono na pole o nazwie Kto w źródle danych raportu. To ręczne ustawianie nazwy pól i źródeł danych wynika z faktu, że źródło danych raportu będzie tworzone dynamicznie. Oczywiście aby to zrobić (przypisać źródła danych) musimy wiedzieć, jak będzie zdefiniowane źródło danych raportu. W nzym przypadku źródło danych raportu będzie budowane przez procedurę przechowywaną, której kod pokazany jest niżej. create procedure int select * from dbo.temprozliczenie where Jak widzimy źródłem danych nzego raportu jest pojedynczy rekord z tabeli temprozliczenie, tym samym jako źródła formantów (pól tekstowych) możemy wykorzystać nazwy pól tej tabeli.

17 Zadanie utworzenia źródła danych raportu realizuje pokazana niżej procedura zdarzenia Open raportu rwyplata. Zmienna idprzelew została wykorzystana do przekazania identyfikatora wykładowcy. Private Sub Report_Open(Cancel As Integer) Me.RecordSource = "execute dbo.pdajdanedoprzelewu " & idprzelew Rozliczenie wykładowców w praktyce Poniżej wygląd formularza frmrozliczenie po jego otwarciu, w polu tekstowym widzimy bieżące saldo na rachunku 080, a lista Rozliczenie wykładowców jest pusta (zrzut po lewej stronie). Klik przycisku Przygotuj rozliczenie powoduje, że lista Rozliczenie wykładowców wyświetla nazwiska tych wykładowców, którzy powinni otrzymać wynagrodzenie za wybrany zjazd (prawy zrzut). W liście Rozliczenie wykładowców poprzez podwójny klik zmieniamy wartość pola Rozliczyć, przykładowo w obu wierszach na PRAWDA. Proszę zauważyć, że każda zmiana wartości tego pola powoduje zmianę wielkości dostępnych środków. Na kolejnej stronie pokazany jest widok przelewu dla jednego z pracowników.

18

19 Zarządzanie wstążką Programowa modyfikacja wstążki (Ribbon) w MS Office 2007 nie jest łatwa i wymaga znajomości zarówno VBA jak i języka XML. W nzej bazie danych AnietaSQL.adp dodamy do wstążki włną zakładkę o nazwie Ankieta, zakładka ta będzie zawierać kilka grup przycisków związanych tematycznie z określoną funkcjonalnością nzej aplikacji. Wymagać to będzie od n kilku działań: Na serwerze SQL musimy utworzyć dedykowaną do tych zadań tabelę o nazwie USysRibbons z polami RibbonName (nvarchar(100)) i RibbonXML (nvarchar(2000)). Pierwsze z tych pól będzie zawierać nazwę nzej wstążki, a drugie jej definicję zapisaną zgodnie ze schematem języka XML. Poniżej widok tej tabeli, zdefiniowano w nim trzy grupy przycisków przeznaczonych do uruchamiania poszczególnych formularzy. W module ogólnym tworzymy teraz publiczną funkcję, której zadaniem będzie pobranie z bazy danych definicji nzej wstążki. Ja utworzyłem moduł o nazwie Ribbon i funkcję o nazwie LoadRibbons, jej kod pokazany jest niżej. Funkcja ta wykorzystuje obiekt Application i jego metodę LoadCustomUI. Public Function LoadRibbons() Dim rst As New ADODB.Recordset Set rst = fdajrekordset("dbo.pdajuserribbon", "idp", 1, 1, 0) If Not rst.bof Then Application.LoadCustomUI rst("ribbonname").value, rst("ribbonxml").value End If rst.close Set rst = Nothing End Function Funkcja LoadRibbons musi być wykonana w momencie otwierania aplikacji, wywołamy ją za pośrednictwem makra o nazwie AutoExec. Zaczynamy od utworzenia nowego makra, w kolumnie Akcja odszukujemy polecenie UruchomKod, a w polu Nazwa funkcji wpisujemy LoadRibbons. Możemy już zapisać makro pod nazwą AutoExec.

20 Z menu głównego Accessa wywołujemy polecenie Opcje programu Access, a ntępnie w otwartym oknie dialogowym przechodzimy do zakładki Bieżąca baza danych. W grupie Opcje wstążki i pka narzędzi w polu kombi Nazwa wstążki musimy wpisać nazwę nzej wstążki (w moim przypadku jest to Ankieta). Po zatwierdzeniu zmian przyciskiem OK musimy zamknąć nzą aplikację i ponownie ją otworzyć. Zobaczymy wtedy nzą wstążkę. Musimy jeszcze utworzyć makra zgodnie z definicją zapisaną w polu RibbonXML wywołujące poszczególne formularze. Przykładowo, przycisk Wprowadzanie danych w grupie Ankieta PARP ma wyświetlić na ekranie formularz frmdane. Zgodnie z zapisem XML makro to ma mieć nazwę LoadFrmDane.

Materiały pomocnicze do zajęć z przedmiotu Projekt ADP

Materiały pomocnicze do zajęć z przedmiotu Projekt ADP Dr Janusz Górczyński Materiały pomocnicze do zajęć z przedmiotu Projekt ADP Czym jest projekt ADP? Projekt Microsoft Access (.adp) jest typem pliku programu Access, który zapewnia skuteczny dostęp w trybie

Bardziej szczegółowo

Projekt Hurtownia, realizacja skojarzeń dostawców i produktów

Projekt Hurtownia, realizacja skojarzeń dostawców i produktów niżej. Projekt Hurtownia, realizacja skojarzeń dostawców i produktów W bazie danych HurtowniaSP istnieją tabele Dostawcy oraz Produkty, ich definicje przypomniane są W bazie zdefiniowano także tabelę DostawcyProdukty,

Bardziej szczegółowo

Projekt Hurtownia, realizacja rejestracji dostaw produktów

Projekt Hurtownia, realizacja rejestracji dostaw produktów Projekt Hurtownia, realizacja rejestracji dostaw produktów Ćwiczenie to będzie poświęcone zaprojektowaniu formularza pozwalającego na rejestrację dostaw produktów dla naszej hurtowni. Dane identyfikujące

Bardziej szczegółowo

Projekt Hurtownia, realizacja rejestracji dostaw produktów

Projekt Hurtownia, realizacja rejestracji dostaw produktów Projekt Hurtownia, realizacja rejestracji dostaw produktów Ćwiczenie to będzie poświęcone zaprojektowaniu formularza pozwalającego na rejestrację dostaw produktów dla naszej hurtowni. Dane identyfikujące

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące notacji kodu! Moduły. Struktura modułu. Procedury. Opcje modułu (niektóre)

Uwagi dotyczące notacji kodu! Moduły. Struktura modułu. Procedury. Opcje modułu (niektóre) Uwagi dotyczące notacji kodu! Wyrazy drukiem prostym -- słowami języka VBA. Wyrazy drukiem pochyłym -- inne fragmenty kodu. Wyrazy w [nawiasach kwadratowych] opcjonalne fragmenty kodu (mogą być, ale nie

Bardziej szczegółowo

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości część 2 Zaprojektowaliśmy stronę dodaj_dzial.aspx proszę jednak spróbować dodać nowy dział nie podając jego nazwy

Bardziej szczegółowo

2. Kliknij Insert->Userform. Jeżeli Toolbox nie pojawi się automatycznie, kliknij View -> Toolbox. Otrzymany widok powinien być jak poniżej.

2. Kliknij Insert->Userform. Jeżeli Toolbox nie pojawi się automatycznie, kliknij View -> Toolbox. Otrzymany widok powinien być jak poniżej. Formularze VBA Przykład1 INTERAKTYWNY FORMULARZ Program tworzący interaktywny formularz. Objaśnienie: w dowolnym momencie można wprowadzić wartość w polu tekstowym ID, Excel VBA wczytuje odpowiedni rekord.

Bardziej szczegółowo

Aplikacje w środowisku VBA. Visual Basic for Aplications

Aplikacje w środowisku VBA. Visual Basic for Aplications Aplikacje w środowisku VBA Visual Basic for Aplications Podstawowe informacje o VBA Visual Basic for Aplications, w skrócie VBA, to język programowania rozwijany przez Microsoft, którego zastosowanie pozwala

Bardziej szczegółowo

Materiały do laboratorium MS ACCESS BASIC

Materiały do laboratorium MS ACCESS BASIC Materiały do laboratorium MS ACCESS BASIC Opracowała: Katarzyna Harężlak Access Basic jest językiem programowania wykorzystywanym w celu powiązania obiektów aplikacji w jeden spójny system. PROCEDURY I

Bardziej szczegółowo

Platforma.NET laboratorium 4 Aktualizacja: 15/11/2013. Visual Basic.NET dostęp do bazy danych. Baza Microsoft SQL Server Compact

Platforma.NET laboratorium 4 Aktualizacja: 15/11/2013. Visual Basic.NET dostęp do bazy danych. Baza Microsoft SQL Server Compact Platforma.NET laboratorium 4 Aktualizacja: 15/11/2013 Prowadzący: mgr inż. Tomasz Jaworski Strona WWW: http://tjaworski.kis.p.lodz.pl/ Visual Basic.NET dostęp do bazy danych Baza Microsoft SQL Server Compact

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI INSTYTUT INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI ZAKŁAD INŻYNIERII KOMPUTEROWEJ Przygotowali: mgr inż. Arkadiusz Bukowiec mgr inż. Remigiusz Wiśniewski LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Access 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Zmienianie rozmiaru ekranu lub

Bardziej szczegółowo

MsgBox(Komunikat [, Przyciski] [, Tytuł] [, PlikHelp, HelpContext])

MsgBox(Komunikat [, Przyciski] [, Tytuł] [, PlikHelp, HelpContext]) Ćwiczenie 9 Komunikacja W tym ćwiczeniu występuje tworzenie procedury, w której istniej możliwości wyboru jak ma przebiegać program. Wybór ten jest dostępny w postaci formularzy, okien dialogowych i zamieszczonych

Bardziej szczegółowo

Microsoft Access. Prezentacja

Microsoft Access. Prezentacja Microsoft Access Prezentacja 1 Baza danych jest zbiorem informacji związanych z pewnym tematem lub zadaniem na przykład analizą zamówień klientów lub ewidencją kolekcji nagrań. Jeśli baza danych nie jest

Bardziej szczegółowo

LK1: Wprowadzenie do MS Access Zakładanie bazy danych i tworzenie interfejsu użytkownika

LK1: Wprowadzenie do MS Access Zakładanie bazy danych i tworzenie interfejsu użytkownika LK1: Wprowadzenie do MS Access Zakładanie bazy danych i tworzenie interfejsu użytkownika Prowadzący: Dr inż. Jacek Habel Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zakład Projektowania Procesów

Bardziej szczegółowo

Rejestracja sprzedaży

Rejestracja sprzedaży Rejestracja sprzedaży Powoli zbliżamy się do zakończenia prac nad projektem Hurtownia. Zajęcia 5 zjazdu szkoleniowego zostaną poświęcone na zabezpieczenie procesu rejestracji sprzedaży. Problem będzie

Bardziej szczegółowo

5.4. Tworzymy formularze

5.4. Tworzymy formularze 5.4. Tworzymy formularze Zastosowanie formularzy Formularz to obiekt bazy danych, który daje możliwość tworzenia i modyfikacji danych w tabeli lub kwerendzie. Jego wielką zaletą jest umiejętność zautomatyzowania

Bardziej szczegółowo

Programowanie w SQL procedury i funkcje. UWAGA: Proszę nie zapominać o prefiksowaniu nazw obiektów ciągiem [OLIMP\{nr indeksu}] Funkcje użytkownika

Programowanie w SQL procedury i funkcje. UWAGA: Proszę nie zapominać o prefiksowaniu nazw obiektów ciągiem [OLIMP\{nr indeksu}] Funkcje użytkownika Programowanie w SQL procedury i funkcje UWAGA: Proszę nie zapominać o prefiksowaniu nazw obiektów ciągiem [OLIMP\{nr indeksu}] Funkcje użytkownika 1. Funkcje o wartościach skalarnych ang. scalar valued

Bardziej szczegółowo

Access - Aplikacja. Tworzenie bazy danych w postaci aplikacji

Access - Aplikacja. Tworzenie bazy danych w postaci aplikacji Tworzenie bazy danych w postaci aplikacji Access - Aplikacja 1. Otwórz plik zawierający bazę danych Wypożyczalni kaset video o nazwie Wypożyczalnia.mdb. 2. Utworzy kwerendę, która wyświetli tytuły i opisy

Bardziej szczegółowo

DECLARE VARIABLE zmienna1 typ danych; BEGIN

DECLARE VARIABLE zmienna1 typ danych; BEGIN Procedury zapamiętane w Interbase - samodzielne programy napisane w specjalnym języku (właściwym dla serwera baz danych Interbase), który umożliwia tworzenie zapytań, pętli, instrukcji warunkowych itp.;

Bardziej szczegółowo

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja

Bardziej szczegółowo

Zapytania i wstawianie etykiet z bazy danych do rysunku

Zapytania i wstawianie etykiet z bazy danych do rysunku Zapytania i wstawianie etykiet z bazy danych do rysunku Pracujemy z gotową bazą danych MSAccess o nazwie KOMIS.MDB. Baza ta składa się z kilku tabel, rys. 1 Rys. 1. Diagram relacji. Wybierając w MSAccess,

Bardziej szczegółowo

SQL (ang. Structured Query Language)

SQL (ang. Structured Query Language) SQL (ang. Structured Query Language) SELECT pobranie danych z bazy, INSERT umieszczenie danych w bazie, UPDATE zmiana danych, DELETE usunięcie danych z bazy. Rozkaz INSERT Rozkaz insert dodaje nowe wiersze

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Analizy i Raporty... 3 1.1. Okno główne modułu Analizy i raporty... 3 1.1.1. Lista szablonów

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI LABORATORIUM TECHNOLOGIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W BIOTECHNOLOGII Aplikacja bazodanowa: Cz. II Rzeszów, 2010 Strona 1 z 11 APLIKACJA BAZODANOWA MICROSOFT ACCESS

Bardziej szczegółowo

5. Bazy danych Base Okno bazy danych

5. Bazy danych Base Okno bazy danych 5. Bazy danych Base 5.1. Okno bazy danych Podobnie jak inne aplikacje środowiska OpenOffice, program do tworzenia baz danych uruchamia się po wybraniu polecenia Start/Programy/OpenOffice.org 2.4/OpenOffice.org

Bardziej szczegółowo

Symfonia Mała Księgowość 2013 Specyfikacja zmian

Symfonia Mała Księgowość 2013 Specyfikacja zmian Symfonia Mała Księgowość 2013 Specyfikacja zmian Odświeżony interfejs użytkownika 2 Rozwój wizerunkowy programu obejmuje odświeżenie interfejsu użytkownika. Wymieniona została ikona desktopowa programu,

Bardziej szczegółowo

Makra Access 2003 wg WSiP Wyszukiwanie, selekcjonowanie i gromadzenie informacji Ewa Mirecka

Makra Access 2003 wg WSiP Wyszukiwanie, selekcjonowanie i gromadzenie informacji Ewa Mirecka Makra Access 2003 wg WSiP Wyszukiwanie, selekcjonowanie i gromadzenie informacji Ewa Mirecka Makra pozwalają na zautomatyzowanie często powtarzających się czynności. Opierają się na akcjach np.: otwarcie

Bardziej szczegółowo

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości Rozpoczniemy od zaprojektowania bazy danych w programie SYBASE/PowerDesigner umieszczamy dwie Encje (tabele) prawym

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia 2 IBM DB2 Data Studio

Ćwiczenia 2 IBM DB2 Data Studio Ćwiczenia 2 IBM DB2 Data Studio Temat: Aplikacje w Data Studio 1. Projekty Tworzenie procedur, UDF, trygerów zaczynamy od utworzenia projektu File -> New -> Project wybieramy Data Development Project.

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Wykład IV SQL - wprowadzenie. Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1

Bazy danych. Wykład IV SQL - wprowadzenie. Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1 Bazy danych Wykład IV SQL - wprowadzenie Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1 Czym jest SQL Język zapytań deklaratywny dostęp do danych Składnia łatwa i naturalna Standardowe narzędzie dostępu do wielu różnych

Bardziej szczegółowo

Laboratorium nr 4. Temat: SQL część II. Polecenia DML

Laboratorium nr 4. Temat: SQL część II. Polecenia DML Laboratorium nr 4 Temat: SQL część II Polecenia DML DML DML (Data Manipulation Language) słuŝy do wykonywania operacji na danych do ich umieszczania w bazie, kasowania, przeglądania, zmiany. NajwaŜniejsze

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie formularza do wypożyczenia filmu:

Przygotowanie formularza do wypożyczenia filmu: Przygotowanie formularza do wypożyczenia filmu: Stworzony przez nas formularz powinien spełniać pewne wymagania, które umożliwią pracownikowi szybkie przeszukiwanie bazy danych. Zaprojektowany formularz

Bardziej szczegółowo

Tworzenie bazy danych na przykładzie Access

Tworzenie bazy danych na przykładzie Access Tworzenie bazy danych na przykładzie Access Tworzenie tabeli Kwerendy (zapytania) Selekcja Projekcja Złączenie Relacja 1 Relacja 2 Tworzenie kwedend w widoku projektu Wybór tabeli (tabel) źródłowych Wybieramy

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Formularze w programie Word

Formularze w programie Word Formularze w programie Word Formularz to dokument o określonej strukturze, zawierający puste pola do wypełnienia, czyli pola formularza, w których wprowadza się informacje. Uzyskane informacje można następnie

Bardziej szczegółowo

5.3. Tabele. Tworzenie tabeli. Tworzenie tabeli z widoku projektu. Rozdział III Tworzenie i modyfikacja tabel

5.3. Tabele. Tworzenie tabeli. Tworzenie tabeli z widoku projektu. Rozdział III Tworzenie i modyfikacja tabel 5.3. Tabele Tabela jest podstawowym elementem bazy danych. To właśnie w tabelach gromadzone są w bazie rekordy danych. Projektując tabelę, definiujemy, jakie pola będzie zawierał pojedynczy rekord informacji.

Bardziej szczegółowo

QUERY język zapytań do tworzenia raportów w AS/400

QUERY język zapytań do tworzenia raportów w AS/400 QUERY język zapytań do tworzenia raportów w AS/400 Dariusz Bober Katedra Informatyki Politechniki Lubelskiej Streszczenie: W artykule przedstawiony został język QUERY, standardowe narzędzie pracy administratora

Bardziej szczegółowo

Tworzenie makr warunkowych

Tworzenie makr warunkowych Tworzenie makr warunkowych Czasami chcemy, aby makro lub akacja makra były wykonywane tylko wtedy, gdy spełniony jest jakiś warunek. Na przykład chcemy utworzyć makro drukujące raport, ale tylko wtedy,

Bardziej szczegółowo

Bazy danych Ćwiczenie 1 Instrukcja strona 1 Wersja ogólna

Bazy danych Ćwiczenie 1 Instrukcja strona 1 Wersja ogólna Bazy danych Ćwiczenie 1 Instrukcja strona 1 Wersja ogólna TEMAT: TWORZENIE NOWEJ BAZY DANYCH Uruchom Microsoft Access Rozpocznij od utworzenia nowej pustej bazy i zapisz ją w pliku o nazwie TwojeNazwiskoImię.MDB.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Wersja 2.0 Warszawa, Wrzesień 2015 Strona 2 z 9 Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Spis

Bardziej szczegółowo

Hurtownia Świętego Mikołaja projekt bazy danych

Hurtownia Świętego Mikołaja projekt bazy danych Aleksandra Kobusińska nr indeksu: 218366 Hurtownia Świętego Mikołaja projekt bazy danych Zaprezentowana poniżej baza jest częścią większego projektu bazy danych wykorzystywanej w krajowych oddziałach wiosek

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podwaja zarobki osób, których imiona zaczynają się P i dalsze litery alfabetu zakładamy, że takich osbób jest kilkanaście.

Instrukcja podwaja zarobki osób, których imiona zaczynają się P i dalsze litery alfabetu zakładamy, że takich osbób jest kilkanaście. Rodzaje triggerów Triggery DML na tabelach INSERT, UPDATE, DELETE Triggery na widokach INSTEAD OF Triggery DDL CREATE, ALTER, DROP Triggery na bazie danych SERVERERROR, LOGON, LOGOFF, STARTUP, SHUTDOWN

Bardziej szczegółowo

1. Zarządzanie informacją w programie Access

1. Zarządzanie informacją w programie Access 1. Zarządzanie informacją w programie Access a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości Uczeń: zna definicję bazy danych i jej zadania, zna pojęcia: rekord, pole, klucz podstawowy, zna obiekty bazy danych: tabele,

Bardziej szczegółowo

T-SQL dla każdego / Alison Balter. Gliwice, cop Spis treści. O autorce 11. Dedykacja 12. Podziękowania 12. Wstęp 15

T-SQL dla każdego / Alison Balter. Gliwice, cop Spis treści. O autorce 11. Dedykacja 12. Podziękowania 12. Wstęp 15 T-SQL dla każdego / Alison Balter. Gliwice, cop. 2016 Spis treści O autorce 11 Dedykacja 12 Podziękowania 12 Wstęp 15 Godzina 1. Bazy danych podstawowe informacje 17 Czym jest baza danych? 17 Czym jest

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE APLIKACJI OKIENKOWEJ OBLICZAJĄCEJ SUMĘ DWÓCH LICZB W ŚRODOWISKU PROGRAMISTYCZNYM. NetBeans. Wykonał: Jacek Ventzke informatyka sem.

WYKONANIE APLIKACJI OKIENKOWEJ OBLICZAJĄCEJ SUMĘ DWÓCH LICZB W ŚRODOWISKU PROGRAMISTYCZNYM. NetBeans. Wykonał: Jacek Ventzke informatyka sem. WYKONANIE APLIKACJI OKIENKOWEJ OBLICZAJĄCEJ SUMĘ DWÓCH LICZB W ŚRODOWISKU PROGRAMISTYCZNYM NetBeans Wykonał: Jacek Ventzke informatyka sem. VI 1. Uruchamiamy program NetBeans (tu wersja 6.8 ) 2. Tworzymy

Bardziej szczegółowo

Tworzenie raportów. Ćwiczenie 1. Utwórz Autoraport przedstawiający tabelę Studenci. - 1 -

Tworzenie raportów. Ćwiczenie 1. Utwórz Autoraport przedstawiający tabelę Studenci. - 1 - - 1 - Tworzenie raportów 1. Wstęp Raporty-zawierają dane z tabel lub kwerend odpowiednio uporządkowane w pożądany przez użytkownika sposób. Raport jest wygodnym sposobem prezentacji danych w postaci wydrukowanej.

Bardziej szczegółowo

z przedmiotu: Techniki Informatyczne Stanisław Flaga (stanislaw.flaga@agh.edu.pl)

z przedmiotu: Techniki Informatyczne Stanisław Flaga (stanislaw.flaga@agh.edu.pl) mysql relacyjna baza danych wstęp Materiały pomocnicze do laboratorium z przedmiotu: Techniki Informatyczne Stanisław Flaga () Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Katedra Automatyzacji Procesów

Bardziej szczegółowo

Plan. Formularz i jego typy. Tworzenie formularza. Co to jest formularz? Typy formularzy Tworzenie prostego formularza Budowa prostego formularza

Plan. Formularz i jego typy. Tworzenie formularza. Co to jest formularz? Typy formularzy Tworzenie prostego formularza Budowa prostego formularza 4 Budowa prostych formularzy, stany sesji, tworzenie przycisków Plan Co to jest formularz? Typy formularzy Tworzenie prostego formularza Budowa prostego formularza 2 Formularz i jego typy Tworzenie formularza

Bardziej szczegółowo

Programowanie w SQL. definicja bloku instrukcji BEGIN...END, warunkowe wykonanie instrukcji IF...ELSE, wyrażenie CASE,

Programowanie w SQL. definicja bloku instrukcji BEGIN...END, warunkowe wykonanie instrukcji IF...ELSE, wyrażenie CASE, Programowanie w SQL definicja bloku instrukcji BEGIN...END, warunkowe wykonanie instrukcji IF...ELSE, wyrażenie CASE, kontynuacja działania od instrukcji za podaną etykietą GOTO etykieta, wyjście bezwarunkowe

Bardziej szczegółowo

1. Tworzenie tabeli. 2. Umieszczanie danych w tabeli

1. Tworzenie tabeli. 2. Umieszczanie danych w tabeli 1. Tworzenie tabeli Aby stworzyć tabele w SQL-u należy użyć polecenia CREATE TABLE nazwa_tabeli (nazwa_pola1 właściwości_pola1, nazwa_pola2 właściwości_pola2, itd.) Nazwa_tabeli to wybrana przez nas nazwa

Bardziej szczegółowo

MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej

MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej prowadzi: dr inż. Tomasz Bartuś Kraków: 2008 04 04 Przygotowywanie danych źródłowych Poniżej przedstawiono zalecenia umożliwiające

Bardziej szczegółowo

Wykład 5 funkcje i procedury pamiętane widoki (perspektywy) wyzwalacze

Wykład 5 funkcje i procedury pamiętane widoki (perspektywy) wyzwalacze Wykład 5 funkcje i procedury pamiętane widoki (perspektywy) wyzwalacze 1 Funkcje i procedury pamiętane Następujące polecenie tworzy zestawienie zawierające informację o tym ilu jest na naszej hipotetycznej

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!! Przed przystąpieniem do zamknięcia roku proszę zrobić kopie bezpieczeństwa

UWAGA!!! Przed przystąpieniem do zamknięcia roku proszę zrobić kopie bezpieczeństwa UWAGA!!! Przed przystąpieniem do zamknięcia roku proszę zrobić kopie bezpieczeństwa Następnie należy sprawdzić czy w KOLFK w Słownik i-> Dokumenty-> znajduje się dokument BO- Bilans Otwarcia (w grupie

Bardziej szczegółowo

15. Funkcje i procedury składowane PL/SQL

15. Funkcje i procedury składowane PL/SQL 15. Funkcje i procedury składowane PLSQL 15.1. SQL i PLSQL (Structured Query Language - SQL) Język zapytań strukturalnych SQL jest zbiorem poleceń, za pomocą których programy i uŝytkownicy uzyskują dostęp

Bardziej szczegółowo

Wykład III. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl. Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych

Wykład III. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl. Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Wykład III W prezentacji wykorzystano fragmenty i przykłady z książki: Joe Habraken;

Bardziej szczegółowo

Visual Basic for Applications. Wstęp

Visual Basic for Applications. Wstęp Visual Basic for Applications Materiały źródłowe: http://www.vbamania.estrefa.pl 2008-01-14 Wstęp Visual Basic for Applications to język programowania, dołączony do wielu aplikacji. Wspierają go między

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 2013 Specyfikacja zmian

Symfonia Handel 2013 Specyfikacja zmian Symfonia Handel 2013 Specyfikacja zmian Obsługa przelewów elektronicznych 2 W wersji 2013 program Handel zapewnia obsługę płatności elektronicznych i współpracę z bankami przy wymianie zleceń płatności

Bardziej szczegółowo

Plik->Opcje->Zakladka Główne->Dostosuj Wstążkę Zaznaczamy kwadracik Developer na liscie po prawej stronie. Klikamy OK.

Plik->Opcje->Zakladka Główne->Dostosuj Wstążkę Zaznaczamy kwadracik Developer na liscie po prawej stronie. Klikamy OK. Aktywacja zakładki Developer. Plik->Opcje->Zakladka Główne->Dostosuj Wstążkę Zaznaczamy kwadracik Developer na liscie po prawej stronie. Klikamy OK. Rejestracja makr. Klikamy Zakladke Developer. Klikamy

Bardziej szczegółowo

Materiały. Technologie baz danych. Plan wykładu Kursory. Wykład 5: Kursory jawne. Podprogramy. Kursory jawne. Kursory niejawne

Materiały. Technologie baz danych. Plan wykładu Kursory. Wykład 5: Kursory jawne. Podprogramy. Kursory jawne. Kursory niejawne Materiały dostępne są na stronie: Materiały Technologie baz danych aragorn.pb.bialystok.pl/~gkret Wykład 5: Kursory jawne. Podprogramy. Małgorzata Krętowska Wydział Informatyki Politechnika Białostocka

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie (17) Część I. Makra w Excelu - podstawy (23)

Wprowadzenie (17) Część I. Makra w Excelu - podstawy (23) Wprowadzenie (17) Omówione zagadnienia (18) Co trzeba wiedzieć? (18) Co trzeba mieć? (18) Układ książki (18) o Część I. Makra w Excelu - podstawy (19) o Część II. Praca ze skoroszytami (19) o Część III.

Bardziej szczegółowo

3 Delegacje. 3.1 Tworzenie delegacji. 3.2 Skojarzenie delegacji z procedurą czy funkcją

3 Delegacje. 3.1 Tworzenie delegacji. 3.2 Skojarzenie delegacji z procedurą czy funkcją 3 Delegacje Delegacja to specjalny typ danych, który przechowuje referencję (adres) do procedury lub funkcji. W środowisku.net delegacja jest odpowiednikiem wskaźnika (pointer) do funkcji znanego z języka

Bardziej szczegółowo

Kowalski Marcin 156439 Wrocław, dn. 3.06.2009 Jaśkiewicz Kamil 148592. Bazy Danych 1 Podstawy Projekt Temat: Baza danych do zarządzania projektami

Kowalski Marcin 156439 Wrocław, dn. 3.06.2009 Jaśkiewicz Kamil 148592. Bazy Danych 1 Podstawy Projekt Temat: Baza danych do zarządzania projektami Kowalski Marcin 156439 Wrocław, dn. 3.06.2009 Jaśkiewicz Kamil 148592 Bazy Danych 1 Podstawy Projekt Temat: Baza danych do zarządzania projektami Spis treści Założenia Projektowe...1 Schemat Bazy Danych...1

Bardziej szczegółowo

Bazy danych Karta pracy 1

Bazy danych Karta pracy 1 Bazy danych Karta pracy 1 Bazy danych Karta pracy 1 1. Utwórz katalog Bazy danych służący do przechowywania wszelkich danych dotyczących kursu. 2. W katalogu Bazy danych stwórz podkatalog BD1 służący jako

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Forte Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Forte Finanse i Księgowość w wersji 2011.b 3 Nowe wzory deklaracji VAT

Bardziej szczegółowo

Najpierw należy sprawdzić parametry rozliczenia urlopu - zakładka -Firma

Najpierw należy sprawdzić parametry rozliczenia urlopu - zakładka -Firma Urlop wypoczynkowy Najpierw należy sprawdzić parametry rozliczenia urlopu - zakładka -Firma Rozliczenie urlopu wg okresu- kadrowym Obliczanie podstawy do urlopu- podstawa wyliczana do każdego urlopu Czy

Bardziej szczegółowo

Podstawy Programowania 2

Podstawy Programowania 2 Podstawy Programowania 2 Laboratorium 7 Instrukcja 6 Object Pascal Opracował: mgr inż. Leszek Ciopiński Wstęp: Programowanie obiektowe a programowanie strukturalne. W programowaniu strukturalnym, któremu

Bardziej szczegółowo

Program szkoleniowy. 24 h dydaktycznych (18 h zegarowych) NAZWA SZCZEGÓŁY CZAS

Program szkoleniowy. 24 h dydaktycznych (18 h zegarowych) NAZWA SZCZEGÓŁY CZAS Program szkoleniowy Microsoft Excel VBA Poziom Podstawowy 24 h dydaktycznych (18 h zegarowych) NAZWA SZCZEGÓŁY CZAS 1. Nagrywanie makr Procedura nagrywania makra Nadanie odpowiedniej nazwy Przypisanie

Bardziej szczegółowo

ACCESS ćwiczenia (zestaw 1)

ACCESS ćwiczenia (zestaw 1) ACCESS ćwiczenia (zestaw 1) KWERENDY Ćw. 1. Na podstawie tabeli PRACOWNICY przygotować kwerendę, która wybiera z obiektu źródłowego pola Nazwisko, Imię, KODdziału i Stawka. (- w oknie bazy danych wybrać

Bardziej szczegółowo

Obsługa zdarzeń w formularzach przy pomocy makr

Obsługa zdarzeń w formularzach przy pomocy makr Opracowanie: dr hab. Marzena Nowakowska, dr Maria Szczepańska, mgr Grażyna Gębal MsAccess 2013- ćwiczenie nr 6 Obsługa zdarzeń w formularzach przy pomocy makr W trakcie projektowania makra należy ujawnić

Bardziej szczegółowo

Blaski i cienie wyzwalaczy w relacyjnych bazach danych. Mgr inż. Andrzej Ptasznik

Blaski i cienie wyzwalaczy w relacyjnych bazach danych. Mgr inż. Andrzej Ptasznik Blaski i cienie wyzwalaczy w relacyjnych bazach danych. Mgr inż. Andrzej Ptasznik Technologia Przykłady praktycznych zastosowań wyzwalaczy będą omawiane na bazie systemu MS SQL Server 2005 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Oracle Application Express

Oracle Application Express Oracle Application Express Dla Oracle Application Express 4.2.2 Część 5. Walidacja operacji W niniejszej części ćwiczenia uzupełnimy wcześniej zbudowane strony o możliwość weryfikacji poprawności wykonywanych

Bardziej szczegółowo

Finanse. Jak wykonać import listy płac z programu Płace Optivum do aplikacji Finanse?

Finanse. Jak wykonać import listy płac z programu Płace Optivum do aplikacji Finanse? Finanse Jak wykonać import listy płac z programu Płace Optivum do aplikacji Finanse? Operacja importu list płac z programu Płace Optivum do aplikacji Finanse przebiega w następujących krokach: 1. wybór

Bardziej szczegółowo

DAO. tworzenie tabeli

DAO. tworzenie tabeli Mały poradnik do projektu z baz danych macie przykładowe kody DAO I ADODB, pewnie nie wszystkie, jak będą prośby to się dopisze co trzeba na razie będzie to wersja: 0.1 tego dokumentu. Na czerwono zaznaczyłem

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 6: ARKUSZ MS EXCEL JAKO BAZA DANYCH

LABORATORIUM 6: ARKUSZ MS EXCEL JAKO BAZA DANYCH UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI INSTYTUT INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI ZAKŁAD INŻYNIERII KOMPUTEROWEJ Przygotował: dr inż. Janusz Jabłoński LABORATORIUM 6: ARKUSZ MS EXCEL JAKO BAZA DANYCH Jeżeli nie jest potrzebna

Bardziej szczegółowo

PHP może zostać rozszerzony o mechanizmy dostępu do różnych baz danych:

PHP może zostać rozszerzony o mechanizmy dostępu do różnych baz danych: PHP może zostać rozszerzony o mechanizmy dostępu do różnych baz danych: MySQL moduł mysql albo jego nowsza wersja mysqli (moduł mysqli ma dwa interfejsy: proceduralny i obiektowy) PostgreSQL Oracle MS

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 7 Blog: dodawanie i edycja wpisów

Laboratorium 7 Blog: dodawanie i edycja wpisów Laboratorium 7 Blog: dodawanie i edycja wpisów Dodawanie nowych wpisów Tworzenie formularza Za obsługę formularzy odpowiada klasa Zend_Form. Dla każdego formularza w projekcie tworzymy klasę dziedziczącą

Bardziej szczegółowo

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne.

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne. Dodawanie i poprawa wzorców formularza i wydruku moŝliwa jest przez osoby mające nadane odpowiednie uprawnienia w module Amin (Bazy/ Wzorce formularzy i Bazy/ Wzorce wydruków). Wzorce formularzy i wydruków

Bardziej szczegółowo

11. KORESPONDENCJA SERYJNA

11. KORESPONDENCJA SERYJNA 11. KORESPONDENCJA SERYJNA 11.1. TWORZENIE SERYJNEGO LISTU MS Word dostarcza użytkownikowi narzędzie do sprawnego i szybkiego realizowania szczególnego rodzaju korespondencji- korespondencji spersonalizowanej,

Bardziej szczegółowo

Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic

Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic Jeśli użytkownik nie korzystał nigdy z makr, nie powinien się zniechęcać. Makro jest po prostu zarejestrowanym zestawem naciśnięć klawiszy i

Bardziej szczegółowo

Plan bazy: Kod zakładający bazę danych: DROP TABLE noclegi CASCADE; CREATE TABLE noclegi( id_noclegu SERIAL NOT NULL,

Plan bazy: Kod zakładający bazę danych: DROP TABLE noclegi CASCADE; CREATE TABLE noclegi( id_noclegu SERIAL NOT NULL, Mój projekt przedstawia bazę danych noclegów składającą się z 10 tabel. W projekcie wykorzystuje program LibreOffice Base do połączenia psql z graficznym interfejsem ( kilka formularzy przedstawiających

Bardziej szczegółowo

Operacje. instrukcja obsługi wersja 2.9.2

Operacje. instrukcja obsługi wersja 2.9.2 Operacje instrukcja obsługi wersja 2.9.2 2015 Informatyka POLSOFT Sp. z o.o., Plac Wolności 18, 61-739 Poznań, tel. +48 618 527 546, e-mali: polsoft@ibpolsoft.pl, www.ibpolsoft.pl SPIS TREŚCI 1. Dziennik

Bardziej szczegółowo

MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika

MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika Spis treści 1. Uruchamianie programu.... 3 2. Minimalne wymagania systemu... 3 3. Środowisko pracy... 3 4. Opis programu MenadŜer haseł... 3 4.1 Logowanie... 4 4.2

Bardziej szczegółowo

Relacyjne bazy danych. Podstawy SQL

Relacyjne bazy danych. Podstawy SQL Relacyjne bazy danych Podstawy SQL Język SQL SQL (Structured Query Language) język umożliwiający dostęp i przetwarzanie danych w bazie danych na poziomie obiektów modelu relacyjnego tj. tabel i perspektyw.

Bardziej szczegółowo

1. Przypisy, indeks i spisy.

1. Przypisy, indeks i spisy. 1. Przypisy, indeks i spisy. (Wstaw Odwołanie Przypis dolny - ) (Wstaw Odwołanie Indeks i spisy - ) Przypisy dolne i końcowe w drukowanych dokumentach umożliwiają umieszczanie w dokumencie objaśnień, komentarzy

Bardziej szczegółowo

Połączenie AutoCad'a z bazą danych

Połączenie AutoCad'a z bazą danych Połączenie AutoCad'a z bazą danych Założenie bazy danych z pojedynczą tablicą Samochody, za pomocą aplikacji MS Access 1. Na dysku C: założyć katalog: C:\TKM\GR1x 2. Do tego katalogu przekopiować plik:

Bardziej szczegółowo

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS Ten dokument zawiera informacje o zmianach w wersjach: 3.31 STD w stosunku do wersji 3.30 STD 3.41 PLUS w stosunku do wersji 3.40 PLUS 1. Kancelaria 1.1. Opcje kancelarii Co nowego w systemie Kancelaris

Bardziej szczegółowo

Zastanawiałeś się może, dlaczego Twój współpracownik,

Zastanawiałeś się może, dlaczego Twój współpracownik, Kurs Makra dla początkujących Wiadomości wstępne VBI/01 Piotr Dynia, specjalista ds. MS Office Czas, który poświęcisz na naukę tego zagadnienia, to 15 20 minut. Zastanawiałeś się może, dlaczego Twój współpracownik,

Bardziej szczegółowo

Makra VBA w Excelu dla początkujących

Makra VBA w Excelu dla początkujących Makra VBA w Excelu dla początkujących Informacje o usłudze Numer usługi 2016/10/04/5015/19680 Cena netto 870,00 zł Cena brutto 1 070,10 zł Cena netto za godzinę 62,14 zł Cena brutto za godzinę 76,43 Usługa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wprowadzania i aktualizacji danych dotyczących realizacji wypłat w Oprogramowaniu do obsługi Świadczeń SR/SW/FA

Instrukcja wprowadzania i aktualizacji danych dotyczących realizacji wypłat w Oprogramowaniu do obsługi Świadczeń SR/SW/FA Instrukcja wprowadzania i aktualizacji danych dotyczących realizacji wypłat w Oprogramowaniu do obsługi Świadczeń SR/SW/FA Dane dotyczące sposobu realizacji wypłat, w tym informację o numerze konta bankowego,

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Zen Cart 1.3.9 1.5

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Zen Cart 1.3.9 1.5 Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Zen Cart 1.3.9 1.5 - dokumentacja techniczna Wer. 01 Warszawa, styczeń 2014 1 Spis treści: 1 Wstęp... 3 1.1 Przeznaczenie dokumentu... 3 1.2 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

PL/SQL. Zaawansowane tematy PL/SQL

PL/SQL. Zaawansowane tematy PL/SQL PL/SQL Zaawansowane tematy PL/SQL Cele Poznanie złożonych i referencyjnych typów danych Poznanie konstrukcji kursora Poznanie kodu składowanego Poznanie procedur i funkcji 2 Złożone typy danych RECORD

Bardziej szczegółowo

BAZA DANYCH SIECI HOTELI

BAZA DANYCH SIECI HOTELI Paulina Gogół s241906 BAZA DANYCH SIECI HOTELI Baza jest częścią systemu zarządzającego pewną siecią hoteli. Składa się z tabeli powiązanych ze sobą różnymi relacjami. Służy ona lepszemu zorganizowaniu

Bardziej szczegółowo

Konspekt do lekcji informatyki dla klasy II gimnazjum. TEMAT(1): Baza danych w programie Microsoft Access.

Konspekt do lekcji informatyki dla klasy II gimnazjum. TEMAT(1): Baza danych w programie Microsoft Access. Konspekt do lekcji informatyki dla klasy II gimnazjum. Opracowała: Mariola Franek TEMAT(1): Baza danych w programie Microsoft Access. Cel ogólny: Zapoznanie uczniów z możliwościami programu Microsoft Access.

Bardziej szczegółowo

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Płatności Wprowadzaj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności.

Bardziej szczegółowo

Bloki anonimowe w PL/SQL

Bloki anonimowe w PL/SQL Język PL/SQL PL/SQL to specjalny język proceduralny stosowany w bazach danych Oracle. Język ten stanowi rozszerzenie SQL o szereg instrukcji, znanych w proceduralnych językach programowania. Umożliwia

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia VBA (VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS) W EXCELU PRZEKROJOWY.

Program szkolenia VBA (VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS) W EXCELU PRZEKROJOWY. Program szkolenia VBA (VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS) W EXCELU PRZEKROJOWY SZKOLENIE JEST DLA OSÓB, KTÓRE: chcą podnieść swoje umiejętności pracy w języku VBA do poziomu średniozaawansowanego, nigdy wcześniej

Bardziej szczegółowo

UMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA

UMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA UMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA Klawisze skrótów: F7 wywołanie zapytania (% - zastępuje wiele znaków _ - zastępuje jeden znak F8 wyszukanie według podanych kryteriów (system rozróżnia małe i wielkie litery)

Bardziej szczegółowo

WebMobile7 and Sello Integrator wersja 1.1.2

WebMobile7 and Sello Integrator wersja 1.1.2 Instrukcja obsługi aplikacji WebMobile7 and Sello Integrator wersja 1.1.2 Piotr Taraszkiewicz Strona 1 Spis treści 1 WSTĘP O APLIKACJI 3 2 KONFIGURACJA APLIKACJI 4 2.1 KONFIGURACJA POŁĄCZENIA 4 2.2 POZOSTAŁE

Bardziej szczegółowo

Microsoft Access materiały pomocnicze do ćwiczeń cz. 1

Microsoft Access materiały pomocnicze do ćwiczeń cz. 1 Microsoft Access materiały pomocnicze do ćwiczeń cz. 1 I. Tworzenie bazy danych za pomocą kreatora Celem ćwiczenia jest utworzenie przykładowej bazy danych firmy TEST, zawierającej informacje o pracownikach

Bardziej szczegółowo