Materiały pomocnicze do zajęć z przedmiotu Projekt ADP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Materiały pomocnicze do zajęć z przedmiotu Projekt ADP"

Transkrypt

1 Dr Janusz Górczyński Materiały pomocnicze do zajęć z przedmiotu Projekt ADP Czym jest projekt ADP? Projekt Microsoft Access (.adp) jest typem pliku programu Access, który zapewnia skuteczny dostęp w trybie macierzystym do bazy danych Microsoft SQL Server za pomocą architektury składnika OLE DB. Używając projektu Access, można utworzyć aplikację klient/serwer, w której projekt ADP może być połączony ze zdalną bazą danych SQL Server lub lokalną bazą danych SQL Server Charakterystyczną cechą projektu ADP jest: 1. Połączenie projekt programu Access z bazą danych SQL Server. 2. Przechowywanie w bazie danych SQL Server takich obiektów jak: Tabele, Widoki, Diagramy. 3. Przechowywanie w projekcie Access formularzy, raportów i modułów. W jaki sposób tworzymy nowy projekt ADP? Wystarczy po prostu utworzyć nowy plik bazy danych, przy czym jako typ pliku wybieramy opcję *.adp, po jego utworzeniu Access wyświetla okna dialogowe, w którym wskazujemy serwer SQL i bazę danych, z którą zwiążemy utworzony projekt. Poniżej okno dialogowe w którym wskazujemy serwer SQL, sposób identyfikacji użytkownika oraz bazę danych.

2 Czy można zmienić bazę danych i serwer SQL? Oczywiście tak, w przycisku głównym Accessa znajdziemy polecenie Serwer, a dalej Połączenie. Jego klik otworzy pokazane wcześniej okno Właściwości łącza danych. Przykładowy Projekt Na dysku wspolny\podyplomowe jest plik o nazwie AnkietaSQL.adp, możemy go wykorzystać jako przykładowy projekt ADP. Po jego uruchomieniu trzeba wywołać okno właściwości łącza danych i zmienić serwer oraz bazę danych na włną. Jak wywołać procedurę przechowywaną? W bazie SQL utworzono procedurę przechowywaną zwracającą liczbę rekordów w tabeli PrzedmiotProwadzacy dla określonej wartości pola id_w i określonej wartości pola id_p. Definicja tej procedury pokazana jest niżej. Jak widzimy w procedurze zdefiniowano dwa parametry typu input o nazwach oba typu integer, oraz parametr typu output o także typu integer. create procedure int out = COUNT(*) from PrzedmiotProwadzacy where and Klyczny sposób wywołania tej procedury przechowywanej przedstawiony jest w procedurze o nazwie TestProcedury utworzonej w module o nazwie Testowy w projekcie ADP. Komentarze powinny wyjaśnić sens i znaczenie poszczególnych instrukcji. Public Sub TestProcedury() ' deklaracja potrzebnych zmiennych i obiektów Dim cmd As ADODB.Command, prm As ADODB.Parameter ' tworzymy obiekt command Set cmd = New ADODB.Command ' podajemy nazwę procedury do wykonania cmd.commandtext = "dbo.pczymoznadodacprzedmiotwykladowca" ' określamy typ polecenia (jako procedurę przechowywaną) cmd.commandtype = adcmdstoredproc ' tworzymy kolejne parametry tej procedury i dodajemy je do kolekcji parametrów Set prm = cmd.createparameter("idw", adinteger, adparaminput) prm.value = 1 'przykładowa wartosc 'dodanie parametru do kolekcji parametrów obiektu command cmd.parameters.append prm ' drugi parametr typu input Set prm = cmd.createparameter("idp", adinteger, adparaminput) prm.value = 2 'przykładowa wartosc 'dodanie parametru do kolekcji paramaetrów obieku command cmd.parameters.append prm

3 ' parametr wychodzący output Set prm = cmd.createparameter("taknie", adinteger, adparamoutput) 'dodanie parametru do kolekcji paramaetrów obieku command cmd.parameters.append prm ' zdefinuiwanie aktywnego połączenia dla obiektu command Set cmd.activeconnection = CurrentProject.Connection ' wykonanie polecenia cmd.execute ' odebranie I wyświetlenie zwróconego parametru MsgBox cmd.parameters("taknie") ' zwalniamy pamięć RAM Set cmd = Nothing Set prm = Nothing Jak widać musimy zrealizować kilka kroków: 1. Utworzyć obiekt Command modelu ADO i określić jego właściwości CommandText i CommandType; 2. Zbudować kolekcję parametrów obiektu Command, czyli dla każdego parametru wykonujemy: a) Tworzymy obiekt Parameter podając jego nazwę, typ danych, kierunek i opcjonalnie rozmiar; b) Dla parametrów wchodzących przypisujemy jego wartość; c) Dodajemy utworzony parametr do kolekcji parametrów obiektu Command; 3. Przypisujemy aktywne połączenie do właściwości ActiveConnection obiektu Command; 4. Wykonujemy polecenie poprzez wywołanie metody Execute obiektu Command; 5. Jeżeli przewiduje to procedura przechowywana, to odbieramy parametr zwracany (typu output). W przykładowej bazie danych utworzyłem dedykowany moduł o nazwie ForStorageSub, moduł ten zawiera procedury i funkcje znakomicie ułatwiające wywoływanie procedur przechowywanych. Pokazana niżej procedura realizuje dokładnie to samo, co pokazana wyżej procedura TestProcedury. Public Sub TestForStorageSub() ' dokładnie to samo, ale z wykorzystaniem funkcji fdajwartosc MsgBox fdajwartosc("dbo.pczymoznadodacprzedmiotwykladowca", _ "idw", 1, p_integer, 0, _ "idp", 1, p_integer, 0, _ "TakNie", p_integer, 0) Jak utworzyć rekordset? W bazie mamy procedurę przechowywaną o nazwie dbo.pdajkierunki, jej zadaniem jest zwrócenie posortowanych informacji z tabeli Kierunki. ALTER procedure int select id_k, Kierunek from Kierunki order by kierunek W procedurze zdefiniowano, z uwagi na moduł ForStorageSub, jeden pusty parametr o typu integer. Pusty w tym sensie, że jest potrzebny z uwagi na procedury wspomnianego modułu, bowiem w samej procedurze przechowywanej nie jest wykorzystywany w żadnym warunku Where. Zestaw rekordów zwracany przez tę procedurę pokazany jest niżej.

4 Napiszemy teraz procedurę VBA, której zadaniem będzie wykonanie procedury przechowywanej pkierunki, a ntępnie z wykorzystaniem funkcji MsgBox wyświetlimy zwrócone informacje na ekranie. Public Sub KlycznyTestRekordsetu() ' deklaracja potrzebnych zmiennych i obiektów Dim cmd As ADODB.Command, prm As ADODB.Parameter, rst As ADODB.Recordset, _ t As String, i As Integer ' tworzymy obiekt command Set cmd = New ADODB.Command ' podajemy nazwę procedury do wykonania cmd.commandtext = "dbo.pdajkierunki" ' określamy typ polecenia (jako procedurę przechowywaną) cmd.commandtype = adcmdstoredproc ' tworzymy kolejne parametry tej procedury i dodajemy je do kolekcji parametrów Set prm = cmd.createparameter("idp", adinteger, adparaminput) prm.value = 1 'przykładowa wartosc ' dodanie parametru do kolekcji parametrów obiektu command cmd.parameters.append prm Set cmd.activeconnection = CurrentProject.Connection ' wykonanie polecenia Set rst = cmd.execute ' jeżeli są rekordy, to budujemy zmienną t If rst.recordcount > 0 Then t = "" For i = 1 To rst.recordcount t = t & Str(rst(0)) & " " & rst(1) & vbcrlf rst.movenext Next i t = Left(t, Len(t) - 1) MsgBox t, vbinformation, "Test rekordsetu" Else MsgBox "Brak rekordów", vbcritical, "Test rekordsetu" End If ' zamykamy obiekt recordset rst.close ' usuwamy wszytskie obiekty Set rst = Nothing Set cmd = Nothing Set conn = Nothing Z wykorzystaniem funkcji fdajrekordset z modułu ForStorageSub można to zrealizować znacznie prościej (w części dotyczącej uzyskania rekordsetu). Public Sub TestRekordsetuWgJG() Dim rst As ADODB.Recordset, t As String, i As Integer ' przypisanie do obiektu rst rekordsetu zwróconego przez fdajrekordset Set rst = fdajrekordset("dbo.pdajkierunki", _ "idp", 1, p_integer, 0) If rst.recordcount > 0 Then t = "" For i = 1 To rst.recordcount t = t & Str(rst(0)) & " " & rst(1) & vbcrlf rst.movenext Next i t = Left(t, Len(t) - 1) MsgBox t, vbinformation, "Test rekordsetu wg JG" Else MsgBox "Brak rekordów", vbcritical, "Test rekordsetu wg JG" End If rst.close Set rst = Nothing Myślę, że porównanie kodów obu procedur pozwala na sformułowanie wniosku, że warto było poświęcić trochę czu na wymyślenie modułu ForStorageSub. Autor tego tekstu wykorzystuje ten moduł w aplikacjach zarówno VBA (Word, Excel, Access) jak i VB.NET do komunikacji z bazą danych MS SQL.

5 Dostosowanie dotychczowego projektu do potrzeb adp. Na wcześniejszych zajęciach zajmowaliśmy się bazą danych AnkietaNew.accdb, między innymi był w niej tworzony formularz o nazwie frmludzieprzedmioty, był on przeznaczony do zarejestrowania w bazie danych przedmiotów realizowanych przez danego wykładowcę. Poszczególne kontrolki tego formularza (dokładniej zdarzenia z nimi związane) były obsługiwane przez procedury VBA wykorzystujące jawnie język SQL do definiowania zapytań, zarówno wybierających jak i wykonawczych (typu insert, update, delete). Procedury te były najpierw tworzone w module tego formularza, a ntępnie została utworzona kla o nazwie CLudziePrzedmioty z metodami realizującymi obsługę potrzebnych zdarzeń. Poniżej widok kodu metody obsługującej zdarzenie związane z otwarciem formularza, dwie ostatnie instrukcje definiują źródła wierszy kontrolek cbowykladowca oraz lstdowyboru. Public Sub FormOpen(ByRef frm As Form_frmLudziePrzedmioty) Dim i As Integer With frm.lstwybrane If.ListCount > 0 Then For i =.ListCount - 1 To 0 Step -1.RemoveItem i Next i End If End With frm.etykieta8.visible = False frm.lstdowyboru.enabled = False frm.cbowykladowca.rowsource = _ "SELECT Wykladowcy.id_w, [Tytul] & chr(032) & [Prowadzacy] AS Ktos " & _ "FROM Wykladowcy ORDER BY Wykladowcy.Prowadzacy" ' zdefiniowanie źródła danych dla lstdowyboru (komplet przedmiotów) frm.lstdowyboru.rowsource = _ "SELECT Przedmioty.id_p, Przedmioty.Przedmiot FROM Przedmioty " & _ " order by Przedmioty.Przedmiot" Utworzony formularz frmludzieprzedmioty możemy wykorzystać w projekcie adp bez dokonywania jakiejkolwiek zmiany, wystarczy po prostu jego zaimportowanie z poprzedniego rozwiązania (czyli z bazy AnkietaNew.accdb). Musimy także zaimportować klę CLudziePrzedmioty, ale kod tej kly musimy dostosować do faktu, że mamy do czynienia z projektem adp, tym samym nie będziemy korzystać z jawnie definiowanych zapytań SQL, lecz z procedur przechowywanych. Jak zaimportować potrzebne obiekty z bazy AnkietaNew.accdb? Kolejne kroki importu to: 1. Otwieramy docelowy projekt (np. AnkietaSQL.adp); 2. Odszukujemy zakładkę Dane zewnętrze we wstążce, rozwijamy, wykonujemy klik na typie pliku źródłowego (my wybieramy Access); 3. W oknie dialogowym Pobieranie danych zewnętrznych wskazujemy folder i plik źródłowy, czyli bazę AnkietaNew.accdb.

6 4. Po wskazaniu pliku źródłowego otwieramy go poprzez klik przycisku Otwórz, w nzym przypadku przed jego otwarciem zostanie wyświetlony komunikat ostrzegający o tym, że chcemy importować obiekty z innego formatu danych, co może spowodować pewne problemy z ich obsługą. 5. Wybieramy przycisk OK dla kontynuacji, co skutkuje otwarciem okna Importowanie obiektów, w oknie tym uaktywniamy zakładkę Formularze, a ntępnie wskazujemy formularz do zaimportowania. Klik przycisku OK kończy import tego obiektu. W analogiczny sposób importujemy klę CLudziePrzedmioty.

7 Modyfikacja kly CLudziePrzedmioty Modyfikacja dotyczyć będzie tych metod i właściwości kly, które odwołują się do bazy danych. Poniżej kod metody ZmianaPracownika, metoda ta obsługuje zdarzenie aktualizacji pola cbowykladowca, zmieniony fragment kodu został pogrubiony. Public Sub ZmianaPracownika(ByRef frm As Form_frmLudziePrzedmioty) frm.etykieta8.caption = frm.cbowykladowca.column(1) & _ ": wybrane przedmioty" frm.lstdowyboru.enabled = True ' dynamiczne zdefiniowanie źródła danych dla lstdowyboru, chodzi o to, aby ' nie były wyświetlane te przedmioty, które już przypisano wybranemu wykładowcy frm.lstdowyboru.rowsource = _ "execute dbo.pprzedmiotydowyborudanegopracownika " & frm.cbowykladowca Proszę zwrócić uwagę na wywołanie procedury przechowywanej (zwracającej rekordset) jako źródła wierszy dla takich formantów jak ComboBox czy ListBox. W dalszej części zobaczymy podobne rozwiązanie w przypadku przypisywania źródła danych dla raportu (także formularza). Zawsze będzie to składnia jak niżej: Formant.RowSource = execute nazwa_procedury_przechowywanej ewentualne_parametry W przypadku, gdy parametry są dynamiczne, stosujemy operator & do ich dołączenia (jak w metodzie ZmianaPracownika). Podobne zmiany wprowadzamy w metodzie FormOpen. Public Sub FormOpen(frm As Form_frmLudziePrzedmioty) Dim i As Integer With frm.lstwybrane If.ListCount > 0 Then For i =.ListCount - 1 To 0 Step -1.RemoveItem i Next i End If End With frm.etykieta8.visible = False frm.lstdowyboru.enabled = False frm.cbowykladowca.rowsource = "execute dbo.pdajlisteludzi 1" ' zdefiniowanie źródła danych dla lstdowyboru (komplet przedmiotów) frm.lstdowyboru.rowsource = "execute dbo.pdajlisteprzedmiotow 0" W metodzie ZapiszDane zmian jest trochę więcej (są wytłuszczone). Public Sub ZapiszDane(frm As Form_frmLudziePrzedmioty) On Error GoTo errhandler Dim idw As Integer, idp As Integer If frm.lstdowyboru.itemsselected.count = 0 Then mkomunikat = "Bądź uprzejmy wybrać przynajmniej jeden przedmiot " & _ vbcrlf & "dla kierunku " & frm.cbowykladowca.column(1) mstate = -1 Else idw = frm.cbowykladowca.value Dim i As Integer, t As String, X As Integer ' będziemy przeglądać kolekcje zaznaczonych elementów odczytując ich indeks Dim ip As Variant ' zmienna dla pętli For Each For Each ip In frm.lstdowyboru.itemsselected 'ip zawiera indeks zaznaczonego elementów, a my potrzebujemy idp przedmiotu idp = frm.lstdowyboru.itemdata(ip) ' trzeba zapisać dane w tabeli PrzedmiotWykladowca ' czy mogę zapisać kombinację idw, idp i = fdajwartosc("dbo.pczymoznadodacprzedmiotwykladowca", _ "idw", idw, p_integer, 0, _ "idp", idp, p_integer, 0, _ "TakNie", p_integer, 0) If i = 0 Then ' zapisujemy pwykonajprocedure "dbo.pwstawprzedmiotprowadzacy", _ "id_w", idw, p_integer, 0, _ "id_p", idp, p_integer, 0

8 X = X + 1 End If Next mkomunikat = "Zapisano w tabeli " & Str(X) & " rekordy" ' przygotowanie formularza do nowego kojarzenia ' usunięcie wyboru z pola kombi frm.cbowykladowca.value = 0 ' usunięcie zaznaczeń z listy lstdowyboru For Each ip In frm.lstdowyboru.itemsselected frm.lstdowyboru.selected(ip) = False Next ' usunięcie pozycji z listy lstwybrane For i = frm.lstwybrane.listcount - 1 To 0 Step -1 frm.lstwybrane.removeitem i Next i ' zmieniamy źródło danych dla lstdowyboru (na komplet przedmiotów) frm.lstdowyboru.rowsource = "execute dbo.pdajlisteprzedmiotow 0" mstate = 0 Exit Sub End If errhandler: mstate = -1 mkomunikat = "Wystąpiły problemy z zapisaniem danych" Oczywiście konieczne jest utworzenie na serwerze SQL wszystkich wykorzystanych procedur przechowywanych. CREATE procedure int SELECT Przedmioty.id_p, Przedmioty.Przedmiot FROM Przedmioty WHERE Przedmioty.id_p not in (select id_p from PrzedmiotProwadzacy where id_w order by Przedmioty.Przedmiot create procedure int select id_w, rtrim(tytul) + ' ' + Wykladowca Ktos from dbo.wykladowcy order by Wykladowca create procedure int select id_p, Przedmiot from Przedmioty order by Przedmiot else SELECT Przedmioty.id_p, Przedmioty.Przedmiot FROM Przedmioty INNER JOIN KierunkiPrzedmioty ON Przedmioty.id_p = KierunkiPrzedmioty.id_p WHERE (KierunkiPrzedmioty.id_k order by Przedmioty.Przedmiot CREATE procedure int out from PrzedmiotProwadzacy where and create procedure int insert into PrzedmiotProwadzacy (id_w, id_p)

9 Rejestracja wykonania zajęć Nza baza danych powinna pozwolić także na rejestrację wykonanych zajęć dydaktycznych. Wymagać to będzie utworzenia dedykowanej tabeli, procedur przechowywanych oraz formularza ekranowego. Projekt tabeli o nazwie Wykonanie pokazany jest poniżej. Pola semestr, zjazd, idw, idp pozwolą na identyfikację semestru, zjazdu, wykładowcy i przedmiotu. Pola ilegodzin i Temat pozwolą na zapisanie liczby zajęć dydaktycznych oraz tematu zrealizowanych zajęć. Pole datar będzie przechowywać datę rozliczenia danego rekordu, a będzie wypełniane dopiero w momencie wystawienia zlecenia przelewu. Po stronie interfejsu musimy utworzyć odpowiedni formularz, będziemy go wykorzystywali do wprowadzania danych do powyższej tabeli. Formularz ten może mieć taki wygląd, jak pokazano to niżej. Zadanie utworzenia tego formularza wraz ze wszystkimi procedurami VBA i SQL będzie pracą włną studentów wykonywaną na zajęciach niedzielnych.

10 Rozliczenie wykonanych zajęć W poprzednim rozdziale wprowadziłem tabelę Wykonanie, tabela ta rejestruje fakt wykonania odpowiedniej liczby godzin przez poszczególnych wykładowców. Wykorzystamy teraz te dane do zautomatyzowania procesu wystawiania przelewów bankowych. Zrealizowanie tej funkcjonalności wymagało modyfikacji tabeli Wykladowcy do pokazanej niżej postaci. Pola NazwaBanku, Rachunek, FormaZ, StawkaG, Adres i Kod wprowadzono właśnie na potrzeby wystawiania przelewów bankowych. Finansowa obsługa studiów podyplomowych realizowana jest przy pomocy dwóch dedykowanych rachunków bankowych wspomaganych rachunkiem podstawowym uczelni. Konieczne było utworzenie odpowiednich tabel. Tabela Rachunki przechowuje numery rachunków wykorzystywanych w tym projekcie. Tabela RachunkiOperacje będzie przechowywać wszystkie operacje na tych rachunkach wraz z bieżącym stanem każdego z rachunków. Będzie potrzebna jeszcze jedna tabela, tym razem o charakterze tymczowym, stąd jej nazwa z prefiksem temp. Tabela temprozliczenie poza danymi pobranymi z tabeli Wykladowcy zawiera pole kwota, tu będziemy umieszczać kwotę do wypłaty dla danego wykładowcy. Dane tej tabeli będą tworzone dynamicznie za pośrednictwem odpowiedniej procedury przechowywanej.

11 Procedury przechowywane Procedura przechowywana pzestawienierozliczenia realizuje dwa zadania: po pierwsze usuwa wszystkie wpisy z tabeli temprozliczenie, a ntępnie wstawia wszystkie niezbędne dane do rozliczenia pracowników. Dane te pobierane są z tabel Wykladowcy i Wykonanie, uwzględniając te rekordy, które jeszcze nie zostały rozliczone (pole datar jest puste). Create procedure int delete from dbo.temprozliczenie insert into dbo.temprozliczenie (idp, Kto, rozliczyc, ilegodzin, formaz, stawka, Bank, NrRachunku, Adres, Kod, Kwota) SELECT Wykonanie.idw, Wykladowcy.Wykladowca, 0, SUM(Wykonanie.ileGodzin), Wykladowcy.FormaZ, Wykladowcy.StawkaG, Wykladowcy.NazwaBanku, Wykladowcy.Rachunek, Wykladowcy.Adres, Wykladowcy.Kod, dbo.foblicz(sum(wykonanie.ilegodzin),wykladowcy.formaz,wykladowcy.stawkag) FROM Wykladowcy INNER JOIN Wykonanie ON Wykladowcy.id_w = Wykonanie.idw WHERE Wykonanie.dataR IS NULL and and GROUP BY Wykonanie.idw, Wykladowcy.Wykladowca, Wykladowcy.FormaZ, Wykladowcy.StawkaG, Wykladowcy.NazwaBanku, Wykladowcy.Rachunek, Wykladowcy.Adres, Wykladowcy.Kod order by Wykladowcy.Wykladowca Procedura powyższa korzysta z funkcji skalarnej foblicz, jej zadaniem jest wyliczenie kwoty przelewu biorąc pod uwagę liczbę godzin, formę zatrudnienia oraz stawkę godzinową. create function [dbo].[foblicz] int) RETURNS money begin money begin set set end else begin set set end end Będą potrzebne jeszcze dodatkowe procedury przechowywane, ale będziemy je tworzyć jednocześnie z projektem formularza i raportu.

12 Formularz frmrozliczenie Na powierzchni formularza umieścimy listę o nazwie lstsemestrzjazd, będziemy mogli wybrać semestr i zjazd do rozliczenia (tylko spośród tych, które jeszcze nie były rozliczone w pełni). Po wyborze semestru i zjazdu klik przycisku cmdprzygotuj uruchomi procedurę przygotowującą listę wykładowców do rozliczenia. Ramka o nazwie frerachunek z trzema przyciskami opcji pozwala na wybranie jednego z trzech rachunków, z którego zostanie zrealizowana płatność. Poniżej listy lstsemestrzjazd i ramki umieścimy listę o nazwie lstdorozliczenia, będziemy w niej wyświetlać dane z tabeli temp rozlicznie (pierwsze trzy pola). Pod listą umieszczone jest pole tekstowe o nazwie txtsaldo, będziemy w nim wyświetlać aktualne saldo dwóch pierwszych rachunków po zrealizowaniu wybranych pozycji, a w przypadku ostatniego rachunku wartość zobowiązań wobec tego rachunku. Przycisk cmddrukuj uruchamia proces druku przelewów bankowych wraz z wpisami o zrealizowanych rozliczeniach. Lista lstdorozliczenia ma zadeklarowane trzy kolumny o szerokościach odpowiednio 0, 7 i 2 cm, wyjątkowo z pokazywaniem nagłówków kolumn. W module formularza frmrozliczenie utworzono szereg procedur obsługujących zdarzenia związane z tym formularzem. Private Sub Form_Open(Cancel As Integer) ' wywołanie procedury ustawiającej źródło wierszy lstsemestrzjazd Me.lstSemestrZjazd.RowSource = "execute dbo.pjakisemestrzjazd" ' usunięcie źródła wierszy lstdorozlicznia Me.lstDoRozliczenia.RowSource = "" ' ustawienie pierwszego konta jako aktywenego Me.freRachunek.Value = 1 ' ustalenie aktualnej wartości pola txtsaldo UstawKwote

13 Procedura obsługująca zdarzenie otwarcia formularza wywołuje procedurę przechowywaną o nazwie pjakisemestrzjazd, która zwraca rekordset zawierający numery semestrów i zjazdów do rozliczenia. create procedure [dbo].[pjakisemestrzjazd] select distinct semestr, zjazd from dbo.wykonanie where datar is null Efektem wykorzystania tej procedury jest dostarczenie danych do wyświetlenia w liście lstsemestrzjazd, co pozwoli na wybór terminu zjazdu, który chcemy rozliczyć. Procedura UstawKwote odpowiada za ustalenie bieżącego salda na wybranym rachunku lub zobowiązania wobec rachunku podstawowego Uczelni. Private Sub UstawKwote() Dim ile As Currency, zob As Currency zob = fdajwartosc("dbo.pdajkwotebruttorazem", _ "kwota", 3, 0) If Me.freRachunek.Value < 3 Then ile = fdajwartosc("dbo.pdajstanrachunku", _ "idr", Me.freRachunek.Value, 1, 0, _ "saldo", 3, 0) Else ile = 0 End If Me.txtSaldo.Value = ile - zob Procedura powyższa wywołuje dwie procedury przechowywane, pierwsza z nich zwraca sumę zobowiązań brutto, a druga rekordset sald wybranego rachunku (aktualne jest w pierwszym rekordzie). create procedure money out from dbo.temprozliczenie where rozliczyc=1 create procedure money out select from dbo.rachunkioperacje where idr order by id desc Po wyborze terminu rozliczenia klik przycisku cmdprzygotuj uruchomi procedurę przygotowującą formularz do dalszej pracy. Private Sub cmdprzygotuj_click() If Me.lstSemestrZjazd.ListIndex = -1 Then Exit Sub semestr = Me.lstSemestrZjazd zjazd = Me.lstSemestrZjazd.Column(1) ' dostarczenie danych do tabeli temprozliczenie pwykonajprocedure "dbo.pzestawienierozliczenia", _ "semestr", semestr, 1, 0, _ "zjazd", zjazd, 1, 0 ' zdefiniowanie źródła wierszy dla lstdorozliczenia Me.lstDoRozliczenia.RowSource = "execute dbo.pdajpozycjedorozliczenia 1" W powyższym kodzie wywoływane są dwie procedury przechowywane, pierwsza z nich była już przedstawiona wcześniej, a kod procedury pdajpozycjedorozliczenia pokazany jest niżej. W procedurze utworzono polskie nazwy zwracanych pól. create procedure int select idp, Kto Wykładowca, rozliczyc Rozliczyć from dbo.temprozliczenie order by Kto

14 W liście lstdorozliczenia wyświetlane są dwie kolumny danych, pierwsza zawiera nazwisko wykładowcy, a druga wartość pola rozliczyc z tabeli temprozliczenie. Pole to przechowuje informację logiczną, jeżeli jest ustawione na True (PRAWDA), to rozliczenie będzie wykonane. Pokazana niżej procedura obsługuje zdarzenie podwójnego kliku listy lstdorozliczenia, a jej zadaniem jest zarówno cykliczna zmiana wartości pola rozlicz, jak i aktualizacja salda bieżącego rachunku wyświetlanego w polu txtsaldo. Private Sub lstdorozliczenia_dblclick(cancel As Integer) If Me.lstDoRozliczenia.Column(2) = "PRAWDA" Then pwykonajprocedure "pupdatetemprozliczenie", _ "idp", Me.lstDoRozliczenia, 1, 0, _ "jak", False, 1, 0 ' zmieniamy stan salda w formularzu Me.txtSaldo.Value = Me.txtSaldo.Value + _ fdajwartosc("dbo.pdajkwotebrutto", _ "idp", Me.lstDoRozliczenia, 1, 0, _ "kwota", 3, 0) Else pwykonajprocedure "pupdatetemprozliczenie", _ "idp", Me.lstDoRozliczenia, 1, 0, _ "jak", True, 1, 0 ' zmieniamy stan salda w formularzu Me.txtSaldo.Value = Me.txtSaldo.Value - _ fdajwartosc("dbo.pdajkwotebrutto", _ "idp", Me.lstDoRozliczenia, 1, 0, _ "kwota", 3, 0) End If ' odświeżamy listę Me.lstDoRozliczenia.Requery Procedura powyższa wywołuje dwie procedury przechowywane, pierwsza z nich aktualizuje pole rozliczyc w tabeli temprozliczenie, a druga zwraca wartość brutto (w kosztach WSZiM) wypłaty dla danego pracownika. create procedure bit update dbo.temprozliczenie set where create procedure money out from dbo.temprozliczenie where W momencie zmiany rachunku musi być zaktualizowana zawartość pola txtsaldo, robi to pokazana niżej procedura zdarzeniowa. Private Sub frerachunek_afterupdate() UstawKwote W momencie kliku przycisku Drukuj wykonywana jest pokazana niżej procedura, jej zadaniem jest otwieranie w pętli raportu rwyplata. Private Sub cmddrukuj_click() On Error Resume Next Dim ile As Integer, rst As New ADODB.Recordset, id As Integer ' tworzymy rekorset identyfikatorów wykładowców wybranych do rozliczenia Set rst = fdajrekordset("dbo.pileprzelewow", "ile", 1, 1, 0) ' ile jest tych rekordów? ile = rst.recordcount If ile > 0 Then ' w pętli uruchamiamy wydruk raportu For i = 1 To ile idprzelew = rst(0)

15 ' zamykamy raport (jak był otwarty) DoCmd.Close acreport, "rwyplatajg", acsaveno ' otwieramy raport DoCmd.OpenReport "rwyplatajg", acviewpreview rst.movenext ' update pola datar w tabeli Wykonanie pwykonajprocedure "dbo.pupdatewykonanie", _ "idw", idprzelew, 1, 0, _ "semestr", semestr, 1, 0, _ "zjazd", zjazd, 1, 0, _ "droz", Format(Now(), "yyyy-mm-dd"), 4, 0 ' wstawiamy kwotę operacji dla aktywnego rachunku pwykonajprocedure "dbo.pwstawrachunkioperacje", _ "idr", Me.freRachunek.Value, 1, 0, _ "idw", idprzelew, 1, 0, _ "datar", Format(Now(), "yyyy-mm-dd"), 4, 0 If MsgBox("OK dla kontynuacji", vbokcancel, "Ankieta") = vbcancel Then Exit For End If Next i rst.close Set rst = Nothing Procedura powyższa wywołuje procedurę przechowywaną zwracającą rekordset identyfikatorów tych pracowników, dla których zostało zadysponowane rozliczenie wykonanych zajęć. create procedure int select idp from dbo.temprozliczenie where rozliczyc = 1 Inną procedurą przechowywaną wywoływaną przez procedurę druku przekazu jest pupdatewykonanie, która odpowiada za wstawienie daty rozliczenia do tabeli Wykonanie. create procedure smalldatetime update dbo.wykonanie set where and and Procedura pwstawrachunkioperacje aktualizuje stan bieżącego rachunku. create procedure smalldatetime money select from dbo.rachunkioperacje where idr order by id desc from dbo.temprozliczenie where insert into dbo.rachunkioperacje (idr, saldo, operacja, dataoperacji, idw) values Raport rwyplata Pozostało nam zaprojektowanie raportu w formie przelewu bankowego. Zrobimy to na kartce papieru formatu A4 w ustawieniu pionowym umieszczając na powierzchni formularza, w jego sekcji Szczegóły kontrolki typu pola tekstowe i etykiety. Źródło danych raportu zdefiniujemy dynamicznie w procedurze uruchamianej w momencie otwierania raportu.

16 Kontrolki raportu są tak ustawione, że tworzą oryginał przelewu (odcinek A) i jego kopię. Oba odcinki oddzielone są przerywaną linią. Po umieszczeniu pól tekstowych ręcznie nadawane są ich nazwy oraz określane źródła danych. Poniżej widok pola tekstowego Kto, którego źródło danych ustawiono na pole o nazwie Kto w źródle danych raportu. To ręczne ustawianie nazwy pól i źródeł danych wynika z faktu, że źródło danych raportu będzie tworzone dynamicznie. Oczywiście aby to zrobić (przypisać źródła danych) musimy wiedzieć, jak będzie zdefiniowane źródło danych raportu. W nzym przypadku źródło danych raportu będzie budowane przez procedurę przechowywaną, której kod pokazany jest niżej. create procedure int select * from dbo.temprozliczenie where Jak widzimy źródłem danych nzego raportu jest pojedynczy rekord z tabeli temprozliczenie, tym samym jako źródła formantów (pól tekstowych) możemy wykorzystać nazwy pól tej tabeli.

17 Zadanie utworzenia źródła danych raportu realizuje pokazana niżej procedura zdarzenia Open raportu rwyplata. Zmienna idprzelew została wykorzystana do przekazania identyfikatora wykładowcy. Private Sub Report_Open(Cancel As Integer) Me.RecordSource = "execute dbo.pdajdanedoprzelewu " & idprzelew Rozliczenie wykładowców w praktyce Poniżej wygląd formularza frmrozliczenie po jego otwarciu, w polu tekstowym widzimy bieżące saldo na rachunku 080, a lista Rozliczenie wykładowców jest pusta (zrzut po lewej stronie). Klik przycisku Przygotuj rozliczenie powoduje, że lista Rozliczenie wykładowców wyświetla nazwiska tych wykładowców, którzy powinni otrzymać wynagrodzenie za wybrany zjazd (prawy zrzut). W liście Rozliczenie wykładowców poprzez podwójny klik zmieniamy wartość pola Rozliczyć, przykładowo w obu wierszach na PRAWDA. Proszę zauważyć, że każda zmiana wartości tego pola powoduje zmianę wielkości dostępnych środków. Na kolejnej stronie pokazany jest widok przelewu dla jednego z pracowników.

18

19 Zarządzanie wstążką Programowa modyfikacja wstążki (Ribbon) w MS Office 2007 nie jest łatwa i wymaga znajomości zarówno VBA jak i języka XML. W nzej bazie danych AnietaSQL.adp dodamy do wstążki włną zakładkę o nazwie Ankieta, zakładka ta będzie zawierać kilka grup przycisków związanych tematycznie z określoną funkcjonalnością nzej aplikacji. Wymagać to będzie od n kilku działań: Na serwerze SQL musimy utworzyć dedykowaną do tych zadań tabelę o nazwie USysRibbons z polami RibbonName (nvarchar(100)) i RibbonXML (nvarchar(2000)). Pierwsze z tych pól będzie zawierać nazwę nzej wstążki, a drugie jej definicję zapisaną zgodnie ze schematem języka XML. Poniżej widok tej tabeli, zdefiniowano w nim trzy grupy przycisków przeznaczonych do uruchamiania poszczególnych formularzy. W module ogólnym tworzymy teraz publiczną funkcję, której zadaniem będzie pobranie z bazy danych definicji nzej wstążki. Ja utworzyłem moduł o nazwie Ribbon i funkcję o nazwie LoadRibbons, jej kod pokazany jest niżej. Funkcja ta wykorzystuje obiekt Application i jego metodę LoadCustomUI. Public Function LoadRibbons() Dim rst As New ADODB.Recordset Set rst = fdajrekordset("dbo.pdajuserribbon", "idp", 1, 1, 0) If Not rst.bof Then Application.LoadCustomUI rst("ribbonname").value, rst("ribbonxml").value End If rst.close Set rst = Nothing End Function Funkcja LoadRibbons musi być wykonana w momencie otwierania aplikacji, wywołamy ją za pośrednictwem makra o nazwie AutoExec. Zaczynamy od utworzenia nowego makra, w kolumnie Akcja odszukujemy polecenie UruchomKod, a w polu Nazwa funkcji wpisujemy LoadRibbons. Możemy już zapisać makro pod nazwą AutoExec.

20 Z menu głównego Accessa wywołujemy polecenie Opcje programu Access, a ntępnie w otwartym oknie dialogowym przechodzimy do zakładki Bieżąca baza danych. W grupie Opcje wstążki i pka narzędzi w polu kombi Nazwa wstążki musimy wpisać nazwę nzej wstążki (w moim przypadku jest to Ankieta). Po zatwierdzeniu zmian przyciskiem OK musimy zamknąć nzą aplikację i ponownie ją otworzyć. Zobaczymy wtedy nzą wstążkę. Musimy jeszcze utworzyć makra zgodnie z definicją zapisaną w polu RibbonXML wywołujące poszczególne formularze. Przykładowo, przycisk Wprowadzanie danych w grupie Ankieta PARP ma wyświetlić na ekranie formularz frmdane. Zgodnie z zapisem XML makro to ma mieć nazwę LoadFrmDane.

GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Podręcznik użytkownika aplikacji Graffiti Builder. Graffiti.ERP jest zintegrowanym systemem informatycznym klasy MRPII/ERP wspomagającym zarządzanie przedsiębiorstwem,

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie do obsługi automatycznych wózków widłowych. Dokumentacja techniczna

Oprogramowanie do obsługi automatycznych wózków widłowych. Dokumentacja techniczna Oprogramowanie do obsługi automatycznych wózków widłowych Dokumentacja techniczna Spis treści Program Klient... 2 Przeznaczenie... 2 Budowa i funkcjonalność... 2 Okno główne... 3 Żądanie... 7 Elementy

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWY PROGRAM UŻYTKOWY. Wyszukiwanie i katalogowanie

PODSTAWOWY PROGRAM UŻYTKOWY. Wyszukiwanie i katalogowanie Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 PODSTAWOWY PROGRAM UŻYTKOWY Wyszukiwanie i katalogowanie Poznań 2011 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Uruchomienie, główne okno programu...4 2.1. Instalowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Gabinet Lekarski 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo

WF Mag dla Windows. Zaczynamy!

WF Mag dla Windows. Zaczynamy! WF Mag dla Windows Zaczynamy! WF Mag dla Windows Spis treści O CZYM JEST TA KSIĄŻKA... 5 I STALACJA PROGRAMU... 7 ODROBINA TEORII... 7 Organizacja danych w WF Magu dla Windows... 9 Dlaczego instalacja

Bardziej szczegółowo

IIC MAGAZINE. Tworzenie wieloplatformowych aplikacji mobilnych w Worklight 5.0. IBM Tivoli Storage Flash Copy Manager IBM DB2 10.1

IIC MAGAZINE. Tworzenie wieloplatformowych aplikacji mobilnych w Worklight 5.0. IBM Tivoli Storage Flash Copy Manager IBM DB2 10.1 IIC MAGAZINE I B M I N N O V A T I O N C E N T E R Nr 3 2012 Tworzenie wieloplatformowych aplikacji mobilnych w Worklight 5.0 Marcin Łabeński str. 4 IBM Tivoli Storage Flash Copy Manager Gotowe rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i edycja tabel w programie MS Access

Tworzenie i edycja tabel w programie MS Access - 1 - Tworzenie i edycja tabel w programie MS Access Utwórz nową bazę danych i zapisz pod nazwą studenci.accdb 1. Tworzenie tabel Tabela jest zbiorem danych dotyczących określonego tematu, na przykład

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Workbox v 2.2.10.1175

SZYBKI START Workbox v 2.2.10.1175 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Wars zawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Workbox v 2.2.10.1175 Ostatnia aktualizacja: 18 stycznia 2012 Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Oprogramowanie serii MP www.binsoft.pl Marzec 2015!1 Wstęp 6 Jakie funkcje posiadają programy MP? 7 System BSX 12 Moduły 13 Wersje programów 15 Licencjonowanie 16 Aplikacje dedykowane

Bardziej szczegółowo

5. Podstawy obsługi programu Microsoft Business Solutions Navision

5. Podstawy obsługi programu Microsoft Business Solutions Navision 5. Podstawy obsługi programu Microsoft Business Solutions Navision Program Microsoft Business Solutions Navision definiuje jednolity sposób obsługi wszystkich swoich modułów. Jest to niewątpliwie zaleta

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Faktury Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

enova Handel podręcznik Użytkownika (9.1)

enova Handel podręcznik Użytkownika (9.1) Soneta sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl zespół wsparcia modułu Handel: tel. (0-12) 261-36-44 e-mail: handel@enova.pl

Bardziej szczegółowo

http://www.oracle.com/technology/software/products/workflow/htdocs/winclient.html

http://www.oracle.com/technology/software/products/workflow/htdocs/winclient.html Workflow knowledge Skąd pobrać... 2 Jak uruchomić / zatrzymać workflow z poziomu kodu... 2 Przekazywanie parametrów pomiędzy klockami workflow... 3 Jak odczytać / zapisać wartość atrybutu globalnego (ItemType)...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Faktury Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Faktura i Kasa

Symfonia Start Faktura i Kasa Symfonia Start Faktura i Kasa Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż)

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika 2 Pomoc dla programu ILUO Faktura Spis treści Rozdział I 5 Wstęp 1. Informacje... ogólne 5... 5 Dlaczego oprogram ow anie ILUO... 5 Now y standard produkcji oprogram ow ania... 6

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.0.1 Data produkcji wersji: 23 października 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel. Podręcznik użytkownika. Wersja 2011.a

Symfonia Handel. Podręcznik użytkownika. Wersja 2011.a Symfonia Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2011.a Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja

RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja ROZDZIAŁ 8 RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja Spis treści Księgowość 8-1 Dokumenty... 8-1 Podział na grupy 8-2 Dodawanie dokumentu... 8-3

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Handel

Sage Symfonia Start Handel Sage Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Spis Treści I Instalacja 5 1 Wymagania... 5 2 Instalacja... 6 3 Konfiguracja... serwisu licencji Mobile 11 II Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Płace i Kadry, Płace i Kadry Plus, Comarch ERP XL Kadry i Płace Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Lipiec 2013. Q - Table. Just dream IT, we do the rest.

Instrukcja użytkownika. Lipiec 2013. Q - Table. Just dream IT, we do the rest. Instrukcja użytkownika Q - Table Lipiec 2013 Program Q-Table służy do połączenia z bazą danych systemu SAP ERP. Umożliwia pobranie tabel i zapisanie ich na lokalnym dysku lub w bazie danych. Przed ściągnięciem

Bardziej szczegółowo

Polska funkcjonalność NAV 2015

Polska funkcjonalność NAV 2015 Polska funkcjonalność NAV 2015 oraz pakiet Tools i elogistics dla NAV2015 Podręcznik użytkownika Microsoft Dynamics NAV 2015 Dokument przeznaczony do użytku wewnętrznego dla Partnerów oraz użytkowników

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Uwaga Przed skorzystaniem z niniejszych informacji oraz produktu, którego one dotyczą, należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA "DEMEGA"

SYSTEM ZARZĄDZANIA DEMEGA »MADASOFT«Podatkowa księga przychodów str. 1 ZAKŁAD PROJEKTOWO - HANDLOWY " MADASOFT " 40-486 KATOWICE, UL.KOLISTA 25 Tel. (032) 256 04-06, (032) 73-50 - 438 SYSTEM ZARZĄDZANIA "DEMEGA" MODUŁ PODATKOWA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM Załącznik nr 1 do Regulaminu usług SBE w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM https://konto.bsbielsk.pl SPIS

Bardziej szczegółowo