Wprowadzenie do SQL Użycie kwerend i SQL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wprowadzenie do SQL Użycie kwerend i SQL"

Transkrypt

1 Wprowadzenie do SQL Język SQL w programie Access. Kwerenda wybierająca w języku SQL. Typy danych w języku SQL. Wprowadzenie do SQL Użycie kwerend i SQL Funkcjonowanie współczesnych systemów relacyjnych baz danych oparte jest głównie na języku SQL (Structured Query Language, strukturalny język zapytań). SQL jest językiem czwartej generacji, który został w ciągu wielu lat opracowany przez grupę badawcza IBM. Stał się międzynarodowym standardem dla języków baz danych i występuje obecnie w produktach większości liczących się firm, zajmujących się sprzedażą oprogramowania dla baz danych. Ponieważ SQL jest językiem standaryzowanym, dostęp do danych jest możliwy przez wiele różnych platform sprzętowych, w tym komputery osobiste, mikrokomputery i duże komputery. Inna korzyść związana z SQL polega na tym, że takie oprogramowanie jak arkusze kalkulacyjne czy procesory tekstów może importować dane z baz danych opartych na SQL. Polecenia SQL maja postać zbliżoną do zdań w języku angielskim i są stosowane w celu uzyskania dostępu do danych i sterowania operacjami w bazie danych. Użytkownik mający małe doświadczenie w przetwarzaniu danych lub niemający go wcale, może szybko nauczyć się podstawowych konstrukcji SQL, a ekspert od przetwarzania danych może znaleźć w tym języku pełny zestaw potrzebnych mu narzędzi. Zatem jest to język, którego używają zarówno zwykli użytkownicy, jak i fachowcy od przetwarzania danych. SQL jest językiem strukturalnym, zdefiniowanym za pomocą reguł składniowych. Występują w nim trzy rodzaje poleceń. Pierwszy to polecenia języka definiowania danych, które umożliwiają tworzenie obiektów bazy danych, takie jak tabela i perspektywy. Drugi rodzaj to polecenia języka operowania danymi, które są używane do wydobywania informacji z bazy danych, usuwania informacji z bazy danych i dodawania ich do niej. Trzeci rodzaj to polecenia języka administrowania danymi, które służą do przyznawania i odwoływania uprawnienia dostępu do bazy danych. Użytkownik może korzystać z poleceń SQL w sposób interakcyjny bądź za pomocą takiego interfejsu jak zapytanie przez przykład ( QBE ). Użycie SQL, zgodnie z jego nazwą, polega na zadawaniu zapytań do bazy danych. Zapytania można zaliczyć do jednego z czterech głównych podzbiorów: SQL DML (ang. Data Manipulation Language język manipulacji danymi ), Strona1

2 SQL DDL (ang. Data Definition Language język definicji danych ), SQL DCL (ang. Data Control Language język kontroli nad danymi ). SQL DQL (ang. Data Query Language język definiowania zapytań ). Instrukcje SQL w obrębie zapytań tradycyjnie zapisywane są wielkimi literami, jednak nie jest to wymóg. Każde zapytanie w SQL-u musi kończyć się znakiem średnika (;). Dodatkowo, niektóre programy do łączenia się z silnikiem bazy danych (np. psql w przypadku PostgreSQL) używają swoich własnych instrukcji, spoza standardu SQL, które służą np. do połączenia się z bazą, wyświetlenia dokumentacji itp. DML DML (Data Manipulation Language) służy do wykonywania operacji na danych do ich umieszczania w bazie, kasowania, przeglądania oraz dokonywania zmian. Najważniejsze polecenia z tego zbioru to: INSERT umieszczenie danych w bazie, UPDATE zmiana danych, DELETE usunięcie danych z bazy. Dane tekstowe muszą być zawsze ujęte w znaki pojedynczego cudzysłowu ('). DDL Dzięki DDL (Data Definition Language) można operować na strukturach, w których dane są przechowywane czyli np. dodawać, zmieniać i kasować tabele lub bazy. Najważniejsze polecenia tej grupy to: DCL CREATE (np. CREATE TABLE, CREATE DATABASE,...) utworzenie struktury (bazy, tabeli, indeksu itp.), DROP (np. DROP TABLE, DROP DATABASE,...) usunięcie struktury, ALTER (np. ALTER TABLE ADD COLUMN...) zmiana struktury (dodanie kolumny do tabeli, zmiana typu danych w kolumnie tabeli). DCL (Data Control Language) ma zastosowanie do nadawania uprawnień do obiektów bazodanowych. Najważniejsze polecenia w tej grupie to: GRANT - służące do nadawania uprawnień do pojedynczych obiektów lub globalnie konkretnemu użytkownikowi (np. GRANT ALL PRIVILEGES ON EMPLOYEE TO PIOTR WITH GRANT OPTION przyznanie wszystkich praw do tabeli EMPLOYEE użytkownikowi PIOTR z opcją pozwalającą mu nadawać prawa do tej tabeli). REVOKE służące do odbierania wskazanych uprawnień konkretnemu użytkownikowi (np. REVOKE ALL PRIVILEGES ON EMPLOYEE FROM PIOTR - odebranie użytkownikowi wszystkich praw do tabeli EMPLOYEE). DENY. Strona2

3 DQL DQL (Data Query Language) to język formułowania zapytań do bazy danych. W zakres tego języka wchodzi jedno polecenie - SELECT. Często SELECT traktuje się jako część języka DML, ale to podejście nie wydaje się właściwe, ponieważ DML z definicji służy do manipulowania danymi - ich tworzenia, usuwania i uaktualniania. Na pograniczu obu języków znajduje się polecenie SELECT INTO, które dodatkowo modyfikuje (przepisuje, tworzy) dane. Język zapytań SQL. 1 Dzięki kwerendom (zapytaniom) w Access możemy uzyskać określone informacje z bazy danych. Język SQL jest najpopularniejszym językiem zapytań w różnych systemach baz danych. Możemy za pomocą komend SQL tworzyć kwerendy i wydawać polecenia w bazach danych. Zasady pisania poleceń. nazwy poleceń piszemy dużymi literami (np. SELECT). Można pisać też małymi gdy odwołujemy się do pól jednej tabeli używamy nazwy tego pola (Nazwisko). Gdy odwołujemy się do pól kilku tabel dodajemy też nazwę tabeli z kropką (Liceum.Nazwisko). jeśli nazwy pól są wielowyrazowe, to przy odwołaniach ujmujemy je w nawiasy kwadratowe ([Data zadania], Zadania.[Data zadania] lub [Tabela zadań].[data zadania] ) przy odwołaniach do kilku pól oddzielamy je od siebie przecinkiem (nazwisko, Imie, DataUrodzenia zapytania można pisać w jednym wierszu lub w wielu wierszach podczas wpisywania kryteriów liczby wpisujemy normalnie (2 lub 3,14) teksty w cudzysłowach ( Krosno ) daty pomiędzy znakiem # (# #) operatory arytmetyczne +, -, *, / operatory porównań =, <, <=, <>, >, >= operatory logiczne AND, OR, NOT argumenty poleceń można podawać w sposób opcjonalny w nawiasach kwadratowych przed wykonaniem polecenia pojawia się pytanie np. [Podaj parametr] można stosować funkcje agregujące AVG() średnia arytmetyczna, COUNT() liczba rekordów, SUM() suma wartości zawartych w polu, MAX() i MIN() największa i najmniejsza wartość w polu instrukcja warunkowa w postaci IIF (warunek, JeśliPrawda, JeśliFałsz) na końcu polecenia SQL wpisujemy średnik 1 ayout=default Strona3

4 Niektóre polecenia z języka SQL Wyszukiwanie danych przy użyciu instrukcji SELECT Polecenie SELECT umożliwa wyświetlenie wierszy i kolumn z jednej lub kilku tabel. W połączeniu z funkcjami może wykonywać operacje na danych tj.: obliczenia, formatowanie wyników i tworzenie podsumowania. SELECT kolumna1,kolumna2 FROM tabela; SELECT * FROM departments; SELECT first_name, last_name FROM employees; Po poleceniu SELECT podajemy kolumny które chcemy wyświetlić. W przypadku * wybierane są wszystkie kolumny z tabeli. Po klauzuli FROM wpisujemy nazwę tabeli z jakiej wypisać chcemy dane. Słowo kluczowe DISTINCT Słowo kluczowe DISTINCT służy do wyświetlenia wartości bez ich powtórzeń. Stosowane jest w przypadku gdy interesuje nas jakie wartości występują w kolumnie a nie ich częstość występowania. SELECT [DISTINCT] kolumna1, kolumna2 FROM tabela; SELECT department_id FROM employees; Przykład wypisze numery departamentów przypisane do pracowników, wyświetlając powtarzające się numery działów. Aby wypisać pojedyncze numery departamentów skorzystamy z nowo poznanego słowa DISTINCT. SELECT DISTINCT department_id FROM employees; Użycie słowa DISTINCT spowoduje usunięcie zdublowanych numerów. Aliasy kolumn W przypadku wybrania kolumny o mało intuicyjnej lub trudnej nazwie możemy wypisać alias dla kolumny z użyciem słowa AS. SELECT kolumna1, kolumna2 [AS alias] FROM tabela; SELECT department_name AS departament FROM departments; SELECT department_name AS "Nazwa Departamentu" FROM departments; Filtrowanie wierszy Wynik zapytań możemy filtorwać poprzez spełnienie określonych warunków umieszczonych za klauzulą WHERE. Warunki mogą być połączone za pomocą opertorów. SELECT kolumna1, kolumna2 FROM tabela [WHERE warunek1]; SELECT last_name, salary FROM employees WHERE salary > 10000; SELECT last_name, salary FROM employees WHERE salary > AND Strona4

5 department_id = 80; SELECT last_name, salary FROM employees WHERE salary > AND department_id = 80 order by salary desc; W przykładzie pierwszym wypisano nazwiska i płace praconików zarabiających powyżej 10 tys. W drugim przykładzie przy użyciu słowa AND dodano kolejny wymagany warunek wybierano pracowników pracujących w dziale numer 80. Trzeci przykład dodatkowo sortuje wypisane wyniki od największej pensji do najmniejszej. Sortowanie Wyniki zapytań sortować stosujemy przez klauzule ORDER BY umieszoną zawsze na końcu zapytania. Chcąc odwrócić wynik sortowania stosujemy dodatkowe słowo DESC. SELECT kolumna1, kolumna2 FROM tabla1 ORDER BY kolumna1 [DESC ASC]; SELECT last_name, salary FROM employees ORDER BY salary DESC; SELECT last_name, salary FROM employees ORDER BY last_name, salary; Przykład pierwszy wypisze pracowników i ich pensje posortowane od największej do najmniejszej. Wynik zapytania drugiego wyświetli nazwiska pracowników i ich pensje posortowane wg nazwisk i pensji. Oznacza to że podczas sortowania wg nazwisk trafią się pracownicy o takim samym nazwisku zostaną ułożeni dodatkowo wg wysokości pensji. Posługiwanie się funkcjami numerycznymi wybrane funkcje Funkcja ROUND Funkcja zaokrągla wartość x do y miejsc po przecinku. Domyślna wartość y to 0. SELECT ROUND (x,[,y]) FROM tabela1; SELECT ROUND(3.1415,2) FROM DUAL; Zaokrągla liczbę do dwóch miejsc po przecinku. Wynik to 3.14 Funkcja POWER Podnosi wartość x do potęgi y. SELECT POWER (x,y) FROM tabela1; SELECT POWER(2,4) FROM DUAL; Podniesienie wartości 2 do potęgi czwartej. Wynik to 16 Funkcja SQRT Strona5

6 Pierwiastek kwadratowy z wartości x. SELECT SQRT(x) FROM tabela1; SELECT SQRT(16) FROM DUAL; Funkcja ABS Wartość bezwzględna wartości x. SELECT ABS(x) FROM tabela1; SELECT ABS(-12) FROM DUAL; Zapytanie zwróci wartość bezwzględną argumentu, czyli 12. Funkcja MOD Reszta z dzielenia x przez y. Jeśli wartość y jest równa 0 funkcja zwróci x. SELECT MOD(x,y) FROM tabela1; SELECT MOD(5,3) FROM DUAL; Zapytanie zwróci reszte z dzielenia 5 przez 3 w wyniku otrzymamy wartość 2. Omówienie zasad związanych z grupowaniem danych Grupowanie polega na podzieleniu zbioru wierszy na grupy, które mają pewną wspólną cechę. Grupowania wykonujemy w celu użycia funkcji agregujących nie w stosunku do całego zbioru wierszy, ale do poszczególnych grup wierszy. Do zgrupowania używamy nową klauzulę GROUP BY wraz z wyborem kolumny lub wyrażenia, według którego mają być pogrupowane wiersze. Na liście klauzuli SELECT mogą się znaleźć tylko kolumny i wyrażenia, według których zapytanie jest grupowane, oraz wywołania funkcji agregujących. Składnia SELECT kolumna1, kolumna2 FROM tabela1 GROUP BY(kolumna1); Strona6

7 Przedstawienie funkcji agregujących MAX- Funkcja służąca do wybrania maksymalnej wartości z grupy wybranych wierszy. MIN- Funkcja służąca do wybrania minimalnej wartości z grupy wybranych wierszy. AVG- Funkcja służąca do wybrania średniej wartości z grupy wybranych wierszy. SUM- Funkcja służąca do wybrania sumy wartości z grupy wybranych wierszy. COUNT- Funkcja zliczająca liczbę wybranych wierszy z kolumny podanej w argumencie. Np. SELECT y, MAX(x) FROM tabela1 GROUP BY y; SELECT manager_id, MAX(salary) FROM employees group by manager_id; Sortowanie i filtrowanie pogrupowanych danych w zestawie wyników Przed dokonaniem grupowania można zastosować filtrowanie z użyciem klauzuli WHERE,która wybierze tylko część wierszy z tabeli. Klauzula WHERE wykonuje się przed grupowaniem, więc nie można w tej klauzuli sprecyzować warunku zawierającego funkcje grupowe. Aby taki warunek zawrzeć w zapytaniu należy zastosować dodatkową klauzulę HAVING wraz z odpowiednim warunkiem. Jest ona odpowiednikiem klauzuli WHERE, tylko, że wykonuje się ona po procesie grupowania. Składnia SELECT kolumna1, kolumna2 FROM tabela1 GROUP BY(kolumna1) HAVING warunek1; SELECT manager_id, MAX(salary) FROM employees GROUP BY manager_id HAVING MAX(salary)> 10000; Przykładowe kwerendy będą oparte o tabelę STUDENCI. Proste kwerendy wybierające SELECT Nazwisko, Imie FROM Studenci; Z tabeli Studenci wybieramy pola nazwisko i Imie SELECT * FROM Studenci; Strona7

8 Z tabeli Studenci wybieramy wszystkie pola SELECT * FROM Studenci ORDER BY Nazwisko; Z tabeli Studenci wybieramy wszystkie pola i sortujemy według pola Nazwisko SELECT * FROM Studenci ORDER BY Nazwisko DESC; Sortujemy według pola Nazwisko według odwrotnej kolejności SELECT DISTINCT Imie FROM Studenci; Usuwanie duplikatów. Tabela z imionami. Każde imię zostanie wypisane tylko jeden raz Zastosowanie kryteriów wybierania SELECT * FROM Studenci WHERE Miasto= Krosno ; wyświetlamy wszystkie pola tabeli ale rekordy dla których miasto jest równe Krosno SELECT * FROM Studenci WHERE Miasto<> Krosno AND Imie= Anna ; wyświetlamy wszystkie pola tabeli, a rekordy osób które nie mieszkają w Krośnie i mają na imię Anna SELECT * FROM Studenci WHERE Ocena BETWEEN 3,5 AND 4,5; rekordy osób dla ocen z przedziału 3,5 i 4,5 SELECT * FROM Studenci WHERE Miasto LIKE K* ; rekordy dla osób mieszkających w mieście zaczynającym się na literę K * - zastępuje dowolną liczbę znaków? zastępuje pojedynczy znak UWAGA! LIKE można zastąpić konstrukcją: Miasto >= Ka And Miasto <= Kz SELECT * FROM Studenci WHERE Miasto IN ( Krosno, Kielce, Płock ); osoby mieszkające w jednym z trzech wybranych miast Tworzymy nowe pole SELECT Nazwisko, Imie, [Dochod]*0,22 AS Podatek FROM Studenci; Wyświetlamy dodatkową kolumnę o nazwie podatek, która wylicza 22% z pola dochód Strona8

9 Instrukcja warunkowa SELECT NAZWISKO, IMIE, IIF([olimpiada]="T","olimpijczyk"; ) AS płeć FROM studenci; Jeśli jest olimpijczykiem, to w nowym polu pojawia się napis OLIMPIJCZYK Wybieranie danych z kilku tabel SELECT Kontakty.Nazwisko, Kontakty.Imie, Zadania.Data FROM Kontakty, Zadania WHERE Kontakty.IDOsoby=Zadania.IDOsoby; Połączenie dwóch tabel za pomocą klucza IDOsoby Funkcje agregujące SELECT Count(*) AS [Nie zdali] FROM Studenci WHERE Zdal= nie ; Oblicza liczbę studentów, którzy nie zdali egzaminu. Wynik w nowym polu o nazwie Nie zdali SELECT Min(dochod) AS [mini], Max(dochod) as [maks] FROM Studenci WHERE zdal="nie"; Tworzy dwa pola w których zapisana jest informacja o minimalnych i maksymalnych dochodach studentów, którzy nie zdali Grupowanie rekordów SELECT Miasto, Count(Miasto) AS [Liczba osób] FROM Studenci GROUP BY Miasto; tabela zawiera dwa pola Miasto i Liczba osób, w której podana jest informacja o liczbie osób mieszkających w danej miejscowości Modyfikowanie danych UPDATE Studenci SET Zdal= tak WHERE Imie= Anna ; Jeśli osoba w tabeli Studenci ma na imię Anna pole Zdal będzie równa TAK wszystkie Anie zdały egzamin UPDATE Studenci SET Zdal= tak WHERE Imie=[Podaj imię osoby]; Przed wykonaniem polecenia pojawia się pytanie o imię, które można wpisać z klawiatury Strona9

10 DELETE FROM Studenci WHERE Imie= Anna ; Usunięte zostaną wszystkie rekordy w których pole imię jest równe Anna Tworzenie nowej tabeli SELECT Nazwisko, Imie, Miasto INTO Persona FROM Studenci WHERE Zdal="nie"; tworzymy nową tabelę o nazwie PERSON i wklejamy do niej pola NAZWISKO, IMIE i MIASTO dla studentów, którzy nie zdali egzaminu warunkowe SELECT NAZWISKO, IMIE, IIF([olimpiada]="T","olimpijczyk") AS OLIMP FROM studenci; w nowym polu PŁEĆ pojawia się napis olimpijczyk jeśli osoba startowała w olimpiadach SELECT NAZWISKO, IMIE, IIF([plec]="K","kobieta","mężczyzna") AS PŁEĆ FROM studenci; w nowym polu płeć pojawia się napis kobieta lub mężczyzna w zależności od zawartości pola PLEC SELECT NAZWISKO, IMIE, IIF(left([szkola],1)="L","liceum","reszta") AS SZKÓŁKA FROM studenci; w nowym polu pojawia się napis liceum albo reszta w zależności od tego dokąd uczęszczał student SELECT NAZWISKO, IMIE, IIF([zam]="W",[punkty]+2,[punkty]) AS PUNKTACJA FROM studenci WHERE [szkola]="lo"; jeśli osoba mieszka na wsi to w nowym polu powiększamy punkty o 2, jeśli jest z miasta to zostawiamy punkty. wyświetlamy osoby które kończyły ogólniak SELECT NAZWISKO, IMIE, IIF(left([szkola],1)="L","liceum", IIF(left([szkola],1)="T","technikum", "zawodowa")) AS SZKÓŁKA FROM studenci; wyświetla w nowym polu napis liceum, technikum, zawodowa w zależności od ukończonej szkoły agregujące SELECT Count(*) AS [Nie zdali] FROM Studenci WHERE Zdal="nie"; Strona10

11 liczba studentów, którzy nie zdali SELECT Min(dochod) AS [mini], Max(dochod) as [maks] FROM Studenci WHERE zdal="nie"; w polach minimalne i maksymalne dochody SELECT count(*) AS [ILE_KOBIET] FROM studenci WHERE [plec]="k"; w nowym polu wyświetl liczbę kobiet w tabeli SELECT count(*) AS [ILE_IMION] FROM studenci WHERE [imie]=[podaj imię kobiety]; wyświetl zapytanie o imię osoby i wyświetl liczbę osób o tym imieniu SELECT sum([punkty]) AS [suma punktów] FROM studenci WHERE [imie]=[podaj imię kobiety]; wyświetl sumę punktów, które zdobyły kobiety o podanym w zapytaniu imieniu SELECT avg([dochod]) AS [dochody] FROM studenci WHERE YEAR([urodzony])=1974; Wyświetl średnią z dochodów dla osób urodzonych w roku 1974 SELECT count(*) AS [imiona] FROM studenci WHERE len([imie])=5; Wyświetl ilość imion dokładnie z pięcioma literami Info przydatne do kwerend Operatory-wykorzystywane do tworzenia warunków i wyrażeń pól obliczeniowych Konkretne przykłady z zastosowaniem poniższych operatorów i funkcji znajdują się na kolejnych slajdach.(duże i małe litery nie są rozróżnialne przez program Access, w tym opracowaniu dla lepszej czytelności zapisu, nazwy funkcji i operatorów pisane są z litery dużej) Najczęściej używane operatory: Arytmetyczne * mnożenie, / dzielenie, ^ potęgowanie, np. 4^2=16 (jako 4 2 ), + dodawanie, - odejmowanie, Mod - reszta z dzielenia np. 9 Mod 2 = 1 Porównania = równe, <> różne, > większe, >= większe bądź równe, < mniejsze, <= mniejsze bądź równe, Strona11

12 Between... and... ( pomiędzy jednym a drugim), np. Between 1 And 5 określa zbiór liczb [1; 2; 3; 4; 5] Is Null - porównujący zawartość pola z wartością Null (sprawdza czy pole jest puste ) Logiczne And -koniunkcja (i), Or-alternatywa (lub), Not- negacja (nie) Operatory pracujące na łańcuchach tekstowych Like tworzenie wzorca., Funkcje & konkatenacja czyli łączenie łańcuchów. wbudowane dostępne z menu kontekstowego (uaktywnianego prawym przyciskiem ) opcją Buduj, lub do wpisania ręcznego Daty i czasu Date() - wynikiem jest bieżąca data, Year(Date()) wynikiem jest bieżący rok, lub Year( ) wynik 2003 itp.. **Arytmetyczne Abs(liczba) - wynikiem jest wartość absolutna ( bezwzględna ) liczby **Tekstowe Len(słowa)=5 zwraca długość słowa wyrażoną ilością znaków tego słowa Left(komputer;2)= ko zwraca podaną ilość znaków tekstu od lewej strony Logiczne iif (warunek ; wyrażenie jeśli prawdziwy warunek; wyrażenie jeśli fałszywy warunek) Funkcji tej używamy jęśli mamy do wyboru dwa różne działania, w zależności od prawdziwości warunku **Agregujące Min(..), Max(..), Średnia(..), Suma(..), Pierwszy(..), Ostatni(..), Policz(..) np. Min([Cena]) wybierająca najniższą wartość z pola Cena Funkcje agregujące stosowane są między innymi w zapytaniach podsumowujących, Policz([Telefon]) zliczająca ilość wierszy w tabeli źródłowej z wpisanym telefonem Kwerendy obliczeniowe Przykłady: wiek : Year(Date()) - Year([Data urodzenia]) - oblicza wiek osoby, gdzie [Data urodzenia] jest nazwą pola z tabeli czytelnicy Różne_podatki : iif ([Czy lektura]=prawda ; [Cena ]*0,07 ; [Cena]*0,22) Oblicza podatek 7% z ceny dla lektur, a 22% dla książek które nie są lekturami Strona12

13 Imię i naz : [Imie]& &[Nazwisko] Tworzy nowe pole z imieniem i nazwiskiem oddzielonymi spacją Typy danych SQL Typy danych języka Structured Query Language (SQL) w aparacie bazy danych programu Microsoft Access obejmują 13 podstawowych typów danych definiowanych przez aparat bazy danych Microsoft Access oraz kilka prawidłowych synonimów tych typów. W tabeli poniżej zestawiono podstawowe typy danych. Typ danych Rozmiar Opis BINARY BIT 1 bajt na znak 1 bajt W polu tego typu może być przechowywany dowolny rodzaj danych. Nie jest dokonywana żadna translacja danych (np. na tekst). Sposób prezentacji danych zależy od sposobu ich umieszczenia w polu. Wartości Tak i Nie oraz pola zawierające tylko jedną z dwóch wartości. TINYINT 1 bajt Liczba całkowita z przedziału od 0 do 255. MONEY DATETIME (zobacz DOUBLE) 8 bajtów 8 bajtów UNIQUEIDENTIFIER 128 bitów REAL FLOAT SMALLINT INTEGER DECIMAL 4 bajtów 8 bajtów 2 bajtów 4 bajtów 17 bajtów Liczba całkowita z przedziału od ,5808 do ,5807. Wartość daty lub godziny z przedziału lat od 100 do Unikatowy numer identyfikacyjny wykorzystywany przy zdalnym wywoływaniu procedur. Wartość zmiennoprzecinkowa o pojedynczej precyzji mieszcząca się w przedziale od 3,402823E38 do 1,401298E-45 dla wartości ujemnych, od 1,401298E-45 do 3,402823E38 dla wartości dodatnich, oraz 0. Wartość zmiennoprzecinkowa o podwójnej precyzji należąca do zakresu od 1, E308 do 4, E-324 dla wartości ujemnych, od 4, E-324 do 1, E308 dla wartości dodatnich, oraz 0. Liczba całkowita krótka z przedziału od do Liczba całkowita długa z przedziału od do Dokładny numeryczny typ danych, który obsługuje wartości od do Można określić zarówno dokładność (1 28), jak i skalę (0 ustalona precyzja). Domyślna precyzja i skala wynoszą odpowiednio 18 i 0. TEXT 2 bajty na Od zera do maksymalnie 2,14 gigabajta. Strona13

14 Typ danych Rozmiar Opis IMAGE CHARACTER znak (zobacz Uwaga) Zależnie od wymagań 2 bajty na znak (zobacz Uwaga) Od zera do maksymalnie 2,14 gigabajta. Stosowany do obiektów OLE. Od zera do 255 znaków. Strona14

Przestrzenne bazy danych Podstawy języka SQL

Przestrzenne bazy danych Podstawy języka SQL Przestrzenne bazy danych Podstawy języka SQL Stanisława Porzycka-Strzelczyk porzycka@agh.edu.pl home.agh.edu.pl/~porzycka Konsultacje: wtorek godzina 16-17, p. 350 A (budynek A0) 1 SQL Język SQL (ang.structured

Bardziej szczegółowo

Ref. 7 - Język SQL - polecenia DDL i DML

Ref. 7 - Język SQL - polecenia DDL i DML Ref. 7 - Język SQL - polecenia DDL i DML Wprowadzenie do języka SQL. Polecenia generujące strukturę bazy danych: CREATE, ALTER i DROP. Polecenia: wprowadzające dane do bazy - INSERT, modyfikujące zawartość

Bardziej szczegółowo

Systemy GIS Tworzenie zapytań w bazach danych

Systemy GIS Tworzenie zapytań w bazach danych Systemy GIS Tworzenie zapytań w bazach danych Wykład nr 6 Analizy danych w systemach GIS Jak pytać bazę danych, żeby otrzymać sensowną odpowiedź......czyli podstawy języka SQL INSERT, SELECT, DROP, UPDATE

Bardziej szczegółowo

Relacyjne bazy danych. Podstawy SQL

Relacyjne bazy danych. Podstawy SQL Relacyjne bazy danych Podstawy SQL Język SQL SQL (Structured Query Language) język umożliwiający dostęp i przetwarzanie danych w bazie danych na poziomie obiektów modelu relacyjnego tj. tabel i perspektyw.

Bardziej szczegółowo

Wyświetl imie i nazwisko ucznia, nazwę przedmiotu z którego otrzymał ocenę niedostateczną. Nazwij tę kwerendę oceny niedostateczne.

Wyświetl imie i nazwisko ucznia, nazwę przedmiotu z którego otrzymał ocenę niedostateczną. Nazwij tę kwerendę oceny niedostateczne. Kwerendy wybierające Kwerenda wybierająca jest najczęściej używanym rodzajem kwerendy. Służy do otrzymywania danych z tabeli lub tabel i wyświetla wyniki w arkuszu danych, w którym można je następnie aktualizować

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do języka SQL

Wprowadzenie do języka SQL Wprowadzenie do języka SQL język dostępu do bazy danych grupy poleceń języka: DQL (ang( ang.. Data Query Language) DML (ang( ang.. Data Manipulation Language) DDL (ang( ang.. Data Definition Language)

Bardziej szczegółowo

SQL (ang. Structured Query Language)

SQL (ang. Structured Query Language) SQL (ang. Structured Query Language) SELECT pobranie danych z bazy, INSERT umieszczenie danych w bazie, UPDATE zmiana danych, DELETE usunięcie danych z bazy. Rozkaz INSERT Rozkaz insert dodaje nowe wiersze

Bardziej szczegółowo

Język SQL, zajęcia nr 1

Język SQL, zajęcia nr 1 Język SQL, zajęcia nr 1 SQL - Structured Query Language Strukturalny język zapytań Login: student Hasło: stmeil14 Baza danych: st https://194.29.155.15/phpmyadmin/index.php Andrzej Grzebielec Najpopularniejsze

Bardziej szczegółowo

Wstęp wprowadzający do laboratorium 2. mgr inż. Rafał Grycuk

Wstęp wprowadzający do laboratorium 2. mgr inż. Rafał Grycuk Wstęp wprowadzający do laboratorium 2 mgr inż. Rafał Grycuk Plan prezentacji 1. Czym jest T-SQL i czym się różni od standardu SQL 2. Typy zapytań 3. Zapytanie typu SELECT 4. Słowo o indeksach T-SQL (1)

Bardziej szczegółowo

P o d s t a w y j ę z y k a S Q L

P o d s t a w y j ę z y k a S Q L P o d s t a w y j ę z y k a S Q L Adam Cakudis IFP UAM Użytkownicy System informatyczny Aplikacja Aplikacja Aplikacja System bazy danych System zarządzania baz ą danych Schemat Baza danych K o n c e p

Bardziej szczegółowo

Relacyjne bazy danych. Podstawy SQL

Relacyjne bazy danych. Podstawy SQL Relacyjne bazy danych Podstawy SQL Język SQL SQL (Structured Query Language) język umoŝliwiający dostęp i przetwarzanie danych w bazie danych na poziomie obiektów modelu relacyjnego tj. tabel i perspektyw.

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemów baz danych

Projektowanie systemów baz danych Projektowanie systemów baz danych Seweryn Dobrzelewski 4. Projektowanie DBMS 1 SQL SQL (ang. Structured Query Language) Język SQL jest strukturalnym językiem zapewniającym możliwość wydawania poleceń do

Bardziej szczegółowo

Podstawy języka SQL. SQL Structured Query Languagestrukturalny

Podstawy języka SQL. SQL Structured Query Languagestrukturalny Podstawy języka SQL SQL Structured Query Languagestrukturalny język zapytań DDL Język definicji danych (np. tworzenie tabel) DML Język manipulacji danych (np. tworzenie zapytań) DCL Język kontroli danych

Bardziej szczegółowo

- język zapytań służący do zapisywania wyrażeń relacji, modyfikacji relacji, tworzenia relacji

- język zapytań służący do zapisywania wyrażeń relacji, modyfikacji relacji, tworzenia relacji 6. Język SQL Język SQL (Structured Query Language): - język zapytań służący do zapisywania wyrażeń relacji, modyfikacji relacji, tworzenia relacji - stworzony w IBM w latach 70-tych DML (Data Manipulation

Bardziej szczegółowo

Pawel@Kasprowski.pl Bazy danych. Bazy danych. Podstawy języka SQL. Dr inż. Paweł Kasprowski. pawel@kasprowski.pl

Pawel@Kasprowski.pl Bazy danych. Bazy danych. Podstawy języka SQL. Dr inż. Paweł Kasprowski. pawel@kasprowski.pl Bazy danych Podstawy języka SQL Dr inż. Paweł Kasprowski pawel@kasprowski.pl Plan wykładu Relacyjne bazy danych Język SQL Zapytania SQL (polecenie select) Bezpieczeństwo danych Integralność danych Współbieżność

Bardziej szczegółowo

8.9. Język SQL Kwerenda wybierająca w języku SQL

8.9. Język SQL Kwerenda wybierająca w języku SQL Rozdział 8 t Bazy danych program Access Program Access włączy wyłączoną zawartość, a baza danych zostanie ponownie otwarta jako w pełni funkcjonalna. W przeciwnym razie wyłączone składniki nie będą działać.

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Wykład IV SQL - wprowadzenie. Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1

Bazy danych. Wykład IV SQL - wprowadzenie. Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1 Bazy danych Wykład IV SQL - wprowadzenie Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1 Czym jest SQL Język zapytań deklaratywny dostęp do danych Składnia łatwa i naturalna Standardowe narzędzie dostępu do wielu różnych

Bardziej szczegółowo

Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.itcourses.eu/

Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.itcourses.eu/ Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.itcourses.eu/ Wprowadzenie Historia i standardy Podstawy relacyjności Typy danych DDL tabele, widoki, sekwencje zmiana struktury DML DQL Podstawy, złączenia,

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia laboratoryjne nr 11 Bazy danych i SQL.

Ćwiczenia laboratoryjne nr 11 Bazy danych i SQL. Prezentacja Danych i Multimedia II r Socjologia Ćwiczenia laboratoryjne nr 11 Bazy danych i SQL. Celem ćwiczeń jest poznanie zasad tworzenia baz danych i zastosowania komend SQL. Ćwiczenie I. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Oracle11g: Wprowadzenie do SQL

Oracle11g: Wprowadzenie do SQL Oracle11g: Wprowadzenie do SQL OPIS: Kurs ten oferuje uczestnikom wprowadzenie do technologii bazy Oracle11g, koncepcji bazy relacyjnej i efektywnego języka programowania o nazwie SQL. Kurs dostarczy twórcom

Bardziej szczegółowo

opisuje nazwy kolumn, wyrażenia arytmetyczne, funkcje nazwy tabel lub widoków warunek (wybieranie wierszy)

opisuje nazwy kolumn, wyrażenia arytmetyczne, funkcje nazwy tabel lub widoków warunek (wybieranie wierszy) Zapytania SQL. Polecenie SELECT jest używane do pobierania danych z bazy danych (z tabel lub widoków). Struktura polecenia SELECT SELECT FROM WHERE opisuje nazwy kolumn, wyrażenia arytmetyczne, funkcje

Bardziej szczegółowo

strukturalny język zapytań używany do tworzenia i modyfikowania baz danych oraz do umieszczania i pobierania danych z baz danych

strukturalny język zapytań używany do tworzenia i modyfikowania baz danych oraz do umieszczania i pobierania danych z baz danych SQL SQL (ang. Structured Query Language): strukturalny język zapytań używany do tworzenia strukturalny język zapytań używany do tworzenia i modyfikowania baz danych oraz do umieszczania i pobierania danych

Bardziej szczegółowo

Wstęp 5 Rozdział 1. Podstawy relacyjnych baz danych 9

Wstęp 5 Rozdział 1. Podstawy relacyjnych baz danych 9 Wstęp 5 Rozdział 1. Podstawy relacyjnych baz danych 9 Tabele 9 Klucze 10 Relacje 11 Podstawowe zasady projektowania tabel 16 Rozdział 2. Praca z tabelami 25 Typy danych 25 Tworzenie tabel 29 Atrybuty kolumn

Bardziej szczegółowo

Ogólny plan przedmiotu. Strony WWW. Literatura BAZY DANYCH. Materiały do wykładu: http://aragorn.pb.bialystok.pl/~gkret

Ogólny plan przedmiotu. Strony WWW. Literatura BAZY DANYCH. Materiały do wykładu: http://aragorn.pb.bialystok.pl/~gkret Ogólny plan przedmiotu BAZY DANYCH Wykład 1: Wprowadzenie do baz danych Małgorzata Krętowska Politechnika Białostocka Wydział Informatyki Wykład : Wprowadzenie do baz danych Normalizacja Diagramy związków

Bardziej szczegółowo

Dr Michał Tanaś(http://www.amu.edu.pl/~mtanas)

Dr Michał Tanaś(http://www.amu.edu.pl/~mtanas) Dr Michał Tanaś(http://www.amu.edu.pl/~mtanas) Bazy danych podstawowe pojęcia Baza danych jest to zbiór danych zorganizowany zgodnie ze ściśle określonym modelem danych. Model danych to zbiór ścisłych

Bardziej szczegółowo

Programowanie MSQL. show databases; - pokazanie jakie bazy danych są dostępne na koncie

Programowanie MSQL. show databases; - pokazanie jakie bazy danych są dostępne na koncie Programowanie MSQL show databases; - pokazanie jakie bazy danych są dostępne na koncie show databases; - wyświetlenie wszystkich baz danych na serwerze create database nazwa; - za nazwa wstawiamy wybraną

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Dr inż. Paweł Kasprowski

Bazy danych. Dr inż. Paweł Kasprowski Plan wykładu Bazy danych Podstawy relacyjnego modelu danych Dr inż. Paweł Kasprowski pawel@kasprowski.pl Relacyjne bazy danych Język SQL Zapytania SQL (polecenie select) Bezpieczeństwo danych Integralność

Bardziej szczegółowo

Bazy danych Access KWERENDY

Bazy danych Access KWERENDY Bazy danych Access KWERENDY Obiekty baz danych Access tabele kwerendy (zapytania) formularze raporty makra moduły System baz danych MS Access Tabela Kwerenda Formularz Raport Makro Moduł Wyszukiwanie danych

Bardziej szczegółowo

SQL - Structured Query Language. strukturalny język zapytań

SQL - Structured Query Language. strukturalny język zapytań SQL - Structured Query Language strukturalny język zapytań SQL - Structured Query Language - strukturalny język zapytań Światowy standard przeznaczony do definiowania, operowania i sterowania danymi w

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH wprowadzenie do języka SQL. Opracował: dr inż. Piotr Suchomski

BAZY DANYCH wprowadzenie do języka SQL. Opracował: dr inż. Piotr Suchomski BAZY DANYCH wprowadzenie do języka SQL Opracował: dr inż. Piotr Suchomski Wprowadzenie Język SQL używany jest do pracy z relacyjną bazą danych. Jest to język nieproceduralny, należący do grupy języków

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Kadowski. PL-E3579, PL-EA0312,

Krzysztof Kadowski. PL-E3579, PL-EA0312, Krzysztof Kadowski PL-E3579, PL-EA0312, kadowski@jkk.edu.pl Bazą danych nazywamy zbiór informacji w postaci tabel oraz narzędzi stosowanych do gromadzenia, przekształcania oraz wyszukiwania danych. Baza

Bardziej szczegółowo

3 Przygotowali: mgr inż. Barbara Łukawska, mgr inż. Maciej Lasota

3 Przygotowali: mgr inż. Barbara Łukawska, mgr inż. Maciej Lasota Laboratorium nr 3 1 Bazy Danych Instrukcja laboratoryjna Temat: Wprowadzenie do języka SQL, tworzenie, modyfikacja, wypełnianie tabel 3 Przygotowali: mgr inż. Barbara Łukawska, mgr inż. Maciej Lasota 1)

Bardziej szczegółowo

Zapytania do bazy danych

Zapytania do bazy danych Zapytania do bazy danych Tworzenie zapytań do bazy danych MS Access może być realizowane na dwa sposoby. Standard SQL (Stucture Query Language) lub QBE (Query by Example). Warto wiedzieć, że drugi ze sposobów

Bardziej szczegółowo

SQL Structured Query Language

SQL Structured Query Language SQL Structured Query Language stworzony na początku lat 70 ubiegłego wieku w IBM przez Donalda Messerly'ego, Donalda Chamberlina oraz Raymonda Boyce'a pod nazwą SEQUEL pierwszy SZBD System R utworzony

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Wykład V Kwerendy. Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1

Bazy danych. Wykład V Kwerendy. Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1 Bazy danych Wykład V Kwerendy Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1 Wprowadzenie Istotą bazy danych jest możliwość efektywnego wyszukiwania informacji Realizację operacji wyszukiwania zapewniają kwerendy

Bardziej szczegółowo

SQL DDL DML TECHNOLOGIE BAZ DANYCH. Wykład 5: Język DDL i DML. Małgorzata Krętowska

SQL DDL DML TECHNOLOGIE BAZ DANYCH. Wykład 5: Język DDL i DML. Małgorzata Krętowska SQL TECHNOLOGIE BAZ DANYCH Wykład 5: Język DDL i DML. SQL (ang. StructuredQueryLanguage) strukturalny język zapytań używany do tworzenia, modyfikowania relacyjnych baz danych oraz do umieszczania i pobierania

Bardziej szczegółowo

Język SQL podstawy zapytań

Język SQL podstawy zapytań Język SQL podstawy zapytań 1 Plan prezentacji 1. Krótka historia języka SQL 2. Cechy języka SQL 3. Przykładowa baza danych 4. Podstawy zapytań - operacje na modelu relacyjnym 5. Polecenie SELECT zapytania

Bardziej szczegółowo

Kiedy i czy konieczne?

Kiedy i czy konieczne? Bazy Danych Kiedy i czy konieczne? Zastanów się: czy często wykonujesz te same czynności? czy wielokrotnie musisz tworzyć i wypełniać dokumenty do siebie podobne (faktury, oferty, raporty itp.) czy ciągle

Bardziej szczegółowo

Komputerowe systemy zarządzania. Część I: relacyjna baza danych

Komputerowe systemy zarządzania. Część I: relacyjna baza danych Komputerowe systemy zarządzania Część I: relacyjna baza danych 0 Pozwala na wpisanie cyfry, wpis wymagany 9 lub # Pozwala na wpisanie cyfry lub spacji, wpis nie wymagany L Pozwala na wpisanie litery, wpis

Bardziej szczegółowo

Język SQL. instrukcja laboratoryjna. Politechnika Śląska Instytut Informatyki. laboratorium Bazy Danych

Język SQL. instrukcja laboratoryjna. Politechnika Śląska Instytut Informatyki. laboratorium Bazy Danych Politechnika Śląska Instytut Informatyki instrukcja laboratoryjna laboratorium Bazy Danych przygotowali: mgr inż. Paweł Kasprowski (Kasprowski@zti.iinf.polsl.gliwice.pl) mgr inż. Bożena Małysiak (bozena@ivp.iinf.polsl.gliwice.pl)

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zapytania SELECT (na jednej tabeli)

Podstawowe zapytania SELECT (na jednej tabeli) Podstawowe zapytania SELECT (na jednej tabeli) Struktura polecenia SELECT SELECT opisuje nazwy kolumn, wyrażenia arytmetyczne, funkcje FROM nazwy tabel lub widoków WHERE warunek (wybieranie wierszy) GROUP

Bardziej szczegółowo

Bazy danych 7. SQL podstawy

Bazy danych 7. SQL podstawy Bazy danych 7. SQL podstawy P. F. Góra http://th-www.if.uj.edu.pl/zfs/gora/ semestr letni 2005/06 Structured Query Language Używane standardy: SQL92 SQL99 SQL:2003 Żaden dostawca nie jest w pełni zgodny

Bardziej szczegółowo

Laboratorium nr 4. Temat: SQL część II. Polecenia DML

Laboratorium nr 4. Temat: SQL część II. Polecenia DML Laboratorium nr 4 Temat: SQL część II Polecenia DML DML DML (Data Manipulation Language) słuŝy do wykonywania operacji na danych do ich umieszczania w bazie, kasowania, przeglądania, zmiany. NajwaŜniejsze

Bardziej szczegółowo

ACESS- zadania z wykorzystaniem poleceń SQL

ACESS- zadania z wykorzystaniem poleceń SQL ACESS- zadania z wykorzystaniem poleceń SQL Dane są relacje o schematach: Pracownik ( (nr integer, nazwisko text(12), etat text(10), szef integer, pracuje_od date, placa_pod Currency, placa_dod Currency,

Bardziej szczegółowo

Przykłady najlepiej wykonywać od razu na bazie i eksperymentować z nimi.

Przykłady najlepiej wykonywać od razu na bazie i eksperymentować z nimi. Marek Robak Wprowadzenie do języka SQL na przykładzie baz SQLite Przykłady najlepiej wykonywać od razu na bazie i eksperymentować z nimi. Tworzenie tabeli Pierwsza tabela W relacyjnych bazach danych jedna

Bardziej szczegółowo

Wykład III. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl. Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych

Wykład III. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl. Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Wykład III W prezentacji wykorzystano fragmenty i przykłady z książki: Joe Habraken;

Bardziej szczegółowo

1. Tworzenie tabeli. 2. Umieszczanie danych w tabeli

1. Tworzenie tabeli. 2. Umieszczanie danych w tabeli 1. Tworzenie tabeli Aby stworzyć tabele w SQL-u należy użyć polecenia CREATE TABLE nazwa_tabeli (nazwa_pola1 właściwości_pola1, nazwa_pola2 właściwości_pola2, itd.) Nazwa_tabeli to wybrana przez nas nazwa

Bardziej szczegółowo

Wykład 7 Implementacja języka SQL w systemach baz danych Oracle sortowanie, funkcje agregujące i podzapytania.

Wykład 7 Implementacja języka SQL w systemach baz danych Oracle sortowanie, funkcje agregujące i podzapytania. Wykład 7 Implementacja języka SQL w systemach baz danych Oracle sortowanie, funkcje agregujące i podzapytania. Przykładowa RBD o schematach relacji (tzw. płaska postać RBD): N(PRACOWNICY) = {ID_P, IMIĘ,

Bardziej szczegółowo

Zadania z SQLa (MS SQL Server)

Zadania z SQLa (MS SQL Server) Zadania z SQLa (MS SQL Server) Struktura testowej bazy danych (diagram ERD): opracował dr Robert Fidytek SPIS TYPÓW ZADAŃ 1 Projekcja wyników zapytań (SELECT FROM )... 3 2 Sortowanie wyników zapytań (ORDER

Bardziej szczegółowo

Wykład 05 Bazy danych

Wykład 05 Bazy danych Wykład 05 Bazy danych Tabela składa się z: Kolumn Wierszy Wartości Nazwa Wartości Opis INT [UNSIGNED] -2^31..2^31-1 lub 0..2^32-1 Zwykłe liczby całkowite VARCHAR(n) n = długość [1-255] Łańcuch znaków o

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane bazy danych i hurtownie danych studia zaoczne II stopnia, sem. I

Zaawansowane bazy danych i hurtownie danych studia zaoczne II stopnia, sem. I Wydział Informatyki Politechnika Białostocka Plan wykładu Zaawansowane bazy danych i hurtownie danych studia zaoczne II stopnia, sem. I 1. MySQL 2. Powtórzenie SQL WYKŁAD 2: MySQL: podstawowe obiekty Powtórzenie

Bardziej szczegółowo

Kwerendy (zapytania) wybierające

Kwerendy (zapytania) wybierające Access 2. Kwerendy (zapytania) wybierające Kwerendy wybierające (nazywane też zapytaniami wybierającymi) są podstawowymi obiektami w MS Access służącymi do wyszukiwania danych w tabelach. W wyniku uruchomienia

Bardziej szczegółowo

Bazy danych Kwerendy wybierające (operacje logiczne, zapytania, pola obliczeniowe)

Bazy danych Kwerendy wybierające (operacje logiczne, zapytania, pola obliczeniowe) Bazy danych Kwerendy wybierające (operacje logiczne, zapytania, pola obliczeniowe) Istotą baz danych jest stworzenie możliwości efektywnego wyszukiwania informacji. W bazach danych służą do tego celu zapytania,

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Oracle SQL podstawy. Terminy. 15 17 lutego 2010 First Minute! 1100zł!

Szkolenie Oracle SQL podstawy. Terminy. 15 17 lutego 2010 First Minute! 1100zł! Szkolenie Oracle SQL podstawy Terminy 15 17 lutego 2010 First Minute! 1100zł! Opis szkolenia Baza danych Oracle od dawna cieszy się zasłużona sławą wśród informatyków. Jej wydajność, szybkość działania

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH JĘZYK ZAPYTAŃ BAZ DANYCH SQL. Microsoft Access. Adrian Horzyk. Akademia Górniczo-Hutnicza

BAZY DANYCH JĘZYK ZAPYTAŃ BAZ DANYCH SQL. Microsoft Access. Adrian Horzyk. Akademia Górniczo-Hutnicza BAZY DANYCH Microsoft Access JĘZYK ZAPYTAŃ BAZ DANYCH SQL Adrian Horzyk Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Katedra Automatyki i Inżynierii

Bardziej szczegółowo

77. Modelowanie bazy danych rodzaje połączeń relacyjnych, pojęcie klucza obcego.

77. Modelowanie bazy danych rodzaje połączeń relacyjnych, pojęcie klucza obcego. 77. Modelowanie bazy danych rodzaje połączeń relacyjnych, pojęcie klucza obcego. Przy modelowaniu bazy danych możemy wyróżnić następujące typy połączeń relacyjnych: jeden do wielu, jeden do jednego, wiele

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie zapytań języka bazy danych PostgreSQL

Ćwiczenie zapytań języka bazy danych PostgreSQL Ćwiczenie zapytań języka bazy danych PostgreSQL 1. Uruchom link w przeglądarce: http://127.0.0.1/phppgadmin 2. Kliknij w zaznaczony na czerwono link PostgreSQL: 3. Zaloguj się wpisując hasło i login student.

Bardziej szczegółowo

Podstawy języka SQL Co to jest SQL? Możliwości SQL SQL*Plus

Podstawy języka SQL Co to jest SQL? Możliwości SQL SQL*Plus Podstawy języka SQL Co to jest SQL? Structured Query Language uchodzi za standard języka zapytań kierowanych do systemu zarządzania bazą danych. SQL jest językiem deklaratywnym tj. takim, w którym istotne

Bardziej szczegółowo

Bazy danych SQL Server 2005

Bazy danych SQL Server 2005 Bazy danych SQL Server 2005 TSQL Michał Kuciapski Typ zadania: Podstawowe zapytania Select Zadanie 1: Wyświetl następujące informacje z bazy: A. 1. Wyświetl informacje o klientach: nazwa firmy, imie, nazwisko,

Bardziej szczegółowo

Kurs. Podstawy MySQL

Kurs. Podstawy MySQL Kurs Podstawy MySQL Krótkie info. Autorem kursu jest Piotr Jędrusik. Kurs jest własnością serwisu MySQL FAQ www.mysqlfaq.prv.pl, email: mysqlfaq@twister.pl. 1. Tworzymy bazę. Stworzymy pierwszą bazę o

Bardziej szczegółowo

040 STRUCTURED QUERY LANGUAGE. Prof. dr hab. Marek Wisła

040 STRUCTURED QUERY LANGUAGE. Prof. dr hab. Marek Wisła 040 STRUCTURED QUERY LANGUAGE Prof. dr hab. Marek Wisła SQL strukturalny język zapytań SQL (Structured Query Language) strukturalny język zapytań używany do tworzenia, modyfikowania relacyjnych baz danych

Bardziej szczegółowo

Lab.8: Podstawy języka SQL.

Lab.8: Podstawy języka SQL. Lab.8: Podstawy języka SQL. SQL (Structured Query Language) jest językiem zapytań służącym do obsługi relacyjnych baz danych. Współcześnie każdy SZBD posiada własną implementację języka, opartą na wspólnym

Bardziej szczegółowo

QUERY język zapytań do tworzenia raportów w AS/400

QUERY język zapytań do tworzenia raportów w AS/400 QUERY język zapytań do tworzenia raportów w AS/400 Dariusz Bober Katedra Informatyki Politechniki Lubelskiej Streszczenie: W artykule przedstawiony został język QUERY, standardowe narzędzie pracy administratora

Bardziej szczegółowo

Bazy danych - wykład wstępny

Bazy danych - wykład wstępny Bazy danych - wykład wstępny Wykład: baza danych, modele, hierarchiczny, sieciowy, relacyjny, obiektowy, schemat logiczny, tabela, kwerenda, SQL, rekord, krotka, pole, atrybut, klucz podstawowy, relacja,

Bardziej szczegółowo

Pytania SO Oprogramowanie Biurowe. Pytania: Egzamin Zawodowy

Pytania SO Oprogramowanie Biurowe. Pytania: Egzamin Zawodowy Pytania SO Oprogramowanie Biurowe Pytania: Egzamin Zawodowy Pytania SO Oprogramowanie Biurowe (1) Gdzie w edytorze tekstu wprowadza się informację lub ciąg znaków, który ma pojawić się na wszystkich stronach

Bardziej szczegółowo

Laboratorium nr 5. Temat: Funkcje agregujące, klauzule GROUP BY, HAVING

Laboratorium nr 5. Temat: Funkcje agregujące, klauzule GROUP BY, HAVING Laboratorium nr 5 Temat: Funkcje agregujące, klauzule GROUP BY, HAVING Celem ćwiczenia jest zaprezentowanie zagadnień dotyczących stosowania w zapytaniach języka SQL predefiniowanych funkcji agregujących.

Bardziej szczegółowo

Konspekt zajęć dotyczących kwerend

Konspekt zajęć dotyczących kwerend Konspekt zajęć dotyczących kwerend Kwerendy służą wyszukiwaniu danych w sposób wiele elastyczniejszy niż przy użyciu samych tylko tabel. Można powiedzieć, że są one specjalną nakładką na tabele pozwalającą

Bardziej szczegółowo

Baza danych Uczniowie.mdb

Baza danych Uczniowie.mdb Baza danych Uczniowie.mdb Zadania: 1. Tabele: Założyć bazę danych uczniowie.mdb o strukturze danych: Uczniowie-dane - zip Uczniowie1_dane - zip uczzsbd1.mdb 1) UCZNIOWIE (NRU, nazwisko, imie) a) Wpisać

Bardziej szczegółowo

Konspekt do lekcji informatyki dla klasy II gimnazjum. TEMAT(1): Baza danych w programie Microsoft Access.

Konspekt do lekcji informatyki dla klasy II gimnazjum. TEMAT(1): Baza danych w programie Microsoft Access. Konspekt do lekcji informatyki dla klasy II gimnazjum. Opracowała: Mariola Franek TEMAT(1): Baza danych w programie Microsoft Access. Cel ogólny: Zapoznanie uczniów z możliwościami programu Microsoft Access.

Bardziej szczegółowo

Autor: dr inż. Katarzyna Rudnik

Autor: dr inż. Katarzyna Rudnik Bazy danych Wykład 2 MS Access Obiekty programu, Reprezentacja danych w tabeli, Indeksy, Relacje i ich sprzężenia Autor: dr inż. Katarzyna Rudnik Obiekty programu MS ACCESS Obiekty typu Tabela są podstawowe

Bardziej szczegółowo

SQL w praktyce. Miłej i owocnej nauki!!!

SQL w praktyce. Miłej i owocnej nauki!!! SQL w praktyce Niniejsza praca objęta jest prawami autorskimi. Nielegalne jest kopiowanie żadnej częsci tej pracy w żadnej postaci. Niezgodne z prawem tym bardziej jest udostępnianie innym tej pracy odpłatnie

Bardziej szczegółowo

Bazy danych 2. Wykład 4 Structured Query Language (SQL)

Bazy danych 2. Wykład 4 Structured Query Language (SQL) Bazy danych 2 Wykład 4 Structured Query Language (SQL) Cechy SQL W standardzie SQL wyróŝnia się dwie części: DDL (Data Definition Language) - język definiowania danych DML (Data Manipulation Language)

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do projektowania i wykorzystania baz danych Relacje

Wprowadzenie do projektowania i wykorzystania baz danych Relacje Wprowadzenie do projektowania i wykorzystania baz danych Relacje Katarzyna Klessa Dygresja nt. operatorów SELECT 2^2 SELECT 2^30 SELECT 50^50 2 Dygresja nt. operatorów SELECT 2^30 --Bitwise exclusive OR

Bardziej szczegółowo

Marek Rakowski Podstawy zdania SELECT Strona 1 z 12

Marek Rakowski Podstawy zdania SELECT Strona 1 z 12 Marek Rakowski Podstawy zdania SELECT Strona 1 z 12 Podstawy języka SQL Co to jest SQL? Structured Query Language uchodzi za standard języka zapytań kierowanych do systemu zarządzania bazą danych. SQL

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie. Uruchom program Access 2007.

Rozwiązanie. Uruchom program Access 2007. Rozwiązanie I. Tworzenie nowej bazy danych Uruchom program Access 2007. Na stronie Wprowadzenie do programu Microsoft Office Access kliknij przycisk Pusta baza danych. Po prawej stronie ekranu pojawi się

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI LABORATORIUM TECHNOLOGIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W BIOTECHNOLOGII Aplikacja bazodanowa: Cz. II Rzeszów, 2010 Strona 1 z 11 APLIKACJA BAZODANOWA MICROSOFT ACCESS

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do projektowania i wykorzystania baz danych. Katarzyna Klessa

Wprowadzenie do projektowania i wykorzystania baz danych. Katarzyna Klessa Wprowadzenie do projektowania i wykorzystania baz danych Katarzyna Klessa Informacje organizacyjne 1. Dyżury II semestr: wtorek 11:50-12:40, piątek 13:20-14:00 pokój / room 312aB Coll. Novum - proszę o

Bardziej szczegółowo

Bazy danych kwerendy (moduł 5) 1. Przekopiuj na dysk F:\ bazę M5KW.mdb z dysku wskazanego przez prowadzącego

Bazy danych kwerendy (moduł 5) 1. Przekopiuj na dysk F:\ bazę M5KW.mdb z dysku wskazanego przez prowadzącego Bazy danych kwerendy (moduł 5) 1. Przekopiuj na dysk F:\ bazę M5KW.mdb z dysku wskazanego przez prowadzącego 2. Otwórz bazę (F:\M5KW) 3. Zapoznaj się ze strukturą bazy (tabele, relacje) 4. Wykorzystując

Bardziej szczegółowo

Wykład 3 2014-04-25 12:45 BD-1 W_3

Wykład 3 2014-04-25 12:45 BD-1 W_3 Wykład 3 SQL - język operacji na bazach danych Schemat przykładowej bazy danych Uczelnia Skrypt SQL - utworzenie bazy Uczelnia Polecenia selekcji i projekcji Interakcyjny dostęp do bazy danych 2014-04-25

Bardziej szczegółowo

Uzupełnij pola tabeli zgodnie z przykładem poniżej,

Uzupełnij pola tabeli zgodnie z przykładem poniżej, 1. Wykonaj bazę danych biblioteki szkolnej, Otwórz MS Access a następnie z menu plik wybierz przycisk nowy, w oknie nowy plik wybieramy pusta baza danych nadaj jej nazwę Biblioteka i wybierz miejsce w

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI INSTYTUT INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI ZAKŁAD INŻYNIERII KOMPUTEROWEJ Przygotowali: mgr inż. Arkadiusz Bukowiec mgr inż. Remigiusz Wiśniewski LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

Bardziej szczegółowo

D D L S Q L. Co to jest DDL SQL i jakie s jego ą podstawowe polecenia?

D D L S Q L. Co to jest DDL SQL i jakie s jego ą podstawowe polecenia? D D L S Q L Co to jest DDL SQL i jakie s jego ą podstawowe polecenia? D D L S Q L - p o d s t a w y DDL SQL (Data Definition Language) Jest to zbiór instrukcji i definicji danych, którym posługujemy się

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Bazy danych SQL 2

Laboratorium Bazy danych SQL 2 Klauzula order by występuje jako ostatnia klauzula w poleceniu select, powoduje posortowanie wierszy będących wynikiem zapytania według wartości atrybutu w niej wskazanego. Domyślnie sortowanie jest według

Bardziej szczegółowo

Laboratorium nr 8. Temat: Podstawy języka zapytań SQL (część 2)

Laboratorium nr 8. Temat: Podstawy języka zapytań SQL (część 2) Laboratorium nr 8 Temat: Podstawy języka zapytań SQL (część 2) PLAN LABORATORIUM: 1. Sortowanie. 2. Warunek WHERE 3. Eliminacja powtórzeń - DISTINCT. 4. WyraŜenia: BETWEEN...AND, IN, LIKE, IS NULL. 5.

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Plan wykładu. Diagramy ER. Podstawy modeli relacyjnych. Podstawy modeli relacyjnych. Podstawy modeli relacyjnych

Bazy danych. Plan wykładu. Diagramy ER. Podstawy modeli relacyjnych. Podstawy modeli relacyjnych. Podstawy modeli relacyjnych Plan wykładu Bazy danych Wykład 9: Przechodzenie od diagramów E/R do modelu relacyjnego. Definiowanie perspektyw. Diagramy E/R - powtórzenie Relacyjne bazy danych Od diagramów E/R do relacji SQL - perspektywy

Bardziej szczegółowo

2010-11-22 PLAN WYKŁADU BAZY DANYCH PODSTAWOWE KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA OGRANICZENIA DOSTĘPU DO DANYCH

2010-11-22 PLAN WYKŁADU BAZY DANYCH PODSTAWOWE KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA OGRANICZENIA DOSTĘPU DO DANYCH PLAN WYKŁADU Bezpieczeństwo w języku SQL Użytkownicy Uprawnienia Role BAZY DANYCH Wykład 8 dr inż. Agnieszka Bołtuć OGRANICZENIA DOSTĘPU DO DANYCH Ograniczenie danych z tabeli dla określonego użytkownika

Bardziej szczegółowo

MS Access - bazy danych.

MS Access - bazy danych. MS Access - bazy danych. Sugerowany sposób rozwiązania problemów. Pomoc dla Lektury - ćwiczenie 1. Wykorzystaj kreator kwerend i utwórz zapytanie dla tabeli Lektury z kryterium b* (wielkość liter bez znaczenia)

Bardziej szczegółowo

Podstawy Informatyki Wykład X

Podstawy Informatyki Wykład X Podstawy Informatyki Wykład X Bazy danych Access - cz. II Copyright by Arkadiusz Rzucidło 1 Praca z polami Używanie Maski wprowadzania Własności Rozmiar pola Zmiana porządku pól w tabeli Listy i pola typu

Bardziej szczegółowo

Technologie baz danych

Technologie baz danych Plan wykładu Technologie baz danych Wykład 2: Relacyjny model danych - zależności funkcyjne. SQL - podstawy Definicja zależności funkcyjnych Reguły dotyczące zależności funkcyjnych Domknięcie zbioru atrybutów

Bardziej szczegółowo

Bazy danych Access KWERENDY

Bazy danych Access KWERENDY Bazy danych Access KWERENDY Obiekty baz danych Access tabele kwerendy (zapytania) formularze raporty makra moduły System baz danych MS Access Tabela Kwerenda Formularz Raport Makro Moduł Wyszukiwanie danych

Bardziej szczegółowo

1 Podstawy c++ w pigułce.

1 Podstawy c++ w pigułce. 1 Podstawy c++ w pigułce. 1.1 Struktura dokumentu. Kod programu c++ jest zwykłym tekstem napisanym w dowolnym edytorze. Plikowi takiemu nadaje się zwykle rozszerzenie.cpp i kompiluje za pomocą kompilatora,

Bardziej szczegółowo

Tworzenie tabel. Bazy danych - laboratorium, Hanna Kleban 1

Tworzenie tabel. Bazy danych - laboratorium, Hanna Kleban 1 Tworzenie tabel Tabela podstawowa struktura, na której zbudowana jest relacyjna baza danych. Jest to zbiór kolumn (atrybutów) o ustalonych właściwościach, w których przechowuje się dane. Dane te są reprezentowane

Bardziej szczegółowo

Bazy Danych - Instrukcja do Ćwiczenia laboratoryjnego nr 8

Bazy Danych - Instrukcja do Ćwiczenia laboratoryjnego nr 8 Bazy Danych - Instrukcja do Ćwiczenia laboratoryjnego nr 8 Bazowy skrypt PHP do ćwiczeń z bazą MySQL: Utwórz skrypt o nazwie cw7.php zawierający następującą treść (uzupełniając go o właściwą nazwę uŝytkownika

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Plan wykładu. Zależności funkcyjne. Wykład 2: Relacyjny model danych - zależności funkcyjne. Podstawy SQL.

Bazy danych. Plan wykładu. Zależności funkcyjne. Wykład 2: Relacyjny model danych - zależności funkcyjne. Podstawy SQL. Plan wykładu Bazy danych Wykład 2: Relacyjny model danych - zależności funkcyjne. Podstawy SQL. Deficja zależności funkcyjnych Klucze relacji Reguły dotyczące zależności funkcyjnych Domknięcie zbioru atrybutów

Bardziej szczegółowo

SQL Structured Query Language

SQL Structured Query Language SQL Structured Query Language stworzony na początku lat 70 ubiegłego wieku w IBM przez Donalda Messerly'ego, Donalda Chamberlina oraz Raymonda Boyce'a pod nazwą SEQUEL pierwszy SZBD System R utworzony

Bardziej szczegółowo

Tworzenie raportów. Ćwiczenie 1. Utwórz Autoraport przedstawiający tabelę Studenci. - 1 -

Tworzenie raportów. Ćwiczenie 1. Utwórz Autoraport przedstawiający tabelę Studenci. - 1 - - 1 - Tworzenie raportów 1. Wstęp Raporty-zawierają dane z tabel lub kwerend odpowiednio uporządkowane w pożądany przez użytkownika sposób. Raport jest wygodnym sposobem prezentacji danych w postaci wydrukowanej.

Bardziej szczegółowo

Sposób tworzenia tabeli przestawnej pokażę na przykładzie listy krajów z podstawowymi informacjami o nich.

Sposób tworzenia tabeli przestawnej pokażę na przykładzie listy krajów z podstawowymi informacjami o nich. Tabele przestawne Tabela przestawna to narzędzie służące do tworzenia dynamicznych podsumowań list utworzonych w Excelu lub pobranych z zewnętrznych baz danych. Raporty tabeli przestawnej pozwalają na

Bardziej szczegółowo

Tworzenie baz danych i tabel

Tworzenie baz danych i tabel Tworzenie baz danych i tabel Wprowadzenie SQL (ang. Structured Query Language strukturalny język zapytań używany do tworzenia, modyfikowania baz danych oraz do umieszczania i pobierania danych z baz danych.

Bardziej szczegółowo

Programowanie w SQL procedury i funkcje. UWAGA: Proszę nie zapominać o prefiksowaniu nazw obiektów ciągiem [OLIMP\{nr indeksu}] Funkcje użytkownika

Programowanie w SQL procedury i funkcje. UWAGA: Proszę nie zapominać o prefiksowaniu nazw obiektów ciągiem [OLIMP\{nr indeksu}] Funkcje użytkownika Programowanie w SQL procedury i funkcje UWAGA: Proszę nie zapominać o prefiksowaniu nazw obiektów ciągiem [OLIMP\{nr indeksu}] Funkcje użytkownika 1. Funkcje o wartościach skalarnych ang. scalar valued

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do BD Operacje na bazie i tabelach Co poza zapytaniami? Algebra relacji. Bazy Danych i Systemy informacyjne Wykład 2.

Wprowadzenie do BD Operacje na bazie i tabelach Co poza zapytaniami? Algebra relacji. Bazy Danych i Systemy informacyjne Wykład 2. Bazy Danych i Systemy informacyjne Wykład 2 Piotr Syga 16.10.2017 Dodawanie, usuwanie i zmienianie rekordów Wstawianie rekordu wstawianie do tabeli INSERT INTO A VALUES ( fioletowy, okrągły, słodko-kwaśny

Bardziej szczegółowo