Z-ID-403 Zarządzanie bazami danych SQL Database Management SQL. Kierunkowy Obowiązkowy Polski Semestr IV

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Z-ID-403 Zarządzanie bazami danych SQL Database Management SQL. Kierunkowy Obowiązkowy Polski Semestr IV"

Transkrypt

1 KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angieskim Obowiązuje od roku akademickiego 2015/2016 Z-ID-403 Zarządzanie bazami danych SQL Database Management SQL A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Poziom kształcenia Profi studiów Forma i tryb prowadzenia studiów Specjaność Jednostka prowadząca moduł Koordynator modułu Inżynieria danych I stopień Praktyczny Studia stacjonarne Wszystkie specjaności Katedra Informatyki i Matematyki Stosowanej Dr inż. Marcin Detka Zatwierdził B. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU Przynaeżność do grupy/boku przedmiotów Status modułu Język prowadzenia zajęć Usytuowanie modułu w panie studiów semestr Usytuowanie reaizacji przedmiotu w roku akademickim Wymagania wstępne Egzamin (TAK/NIE) Liczba punktów ECTS 4 Kierunkowy Obowiązkowy Poski Semestr IV Semestr etni Bazy danych, Projektowanie reacyjnych baz danych NIE Forma prowadzenia zajęć Liczba godzin w semestrze wykład w ćwiczenia ć aboratorium projekt p inne i 1

2 C. EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Ce modułu Ceem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i koncepcjami technoogii systemów baz danych, niezbędnymi do poprawnego projektowania, korzystania i impementacji systemów baz danych i ich apikacji. W ramach przedmiotu studenci wykorzystują znane im podstawowe zasady modeowania i projektowania baz danych. Ponadto poszerzają swoją wiedzę i umiejętności dotyczące języka baz danych SQL i jego rozszerzenia PL/SQL. Program przedmiotu zawiera szereg ćwiczeń związanych z instaacją oraz administracją SZBD Orace. Praktyczny charakter zdobywanej wiedzy i umiejętności jest podkreśony poprzez wykorzystanie materiałów szkoeniowych Orace, dostępnych da studentów w ramach Advance Computer Science programu Orace Academy. Symbo efektu Efekty kształcenia Zna podstawowe pojęcia z zakresy zarządzania reacyjnymi bazami danych. Forma prowadzenia zajęć w kierunkowych K_W07 K_W08 W_02 Zna zaawansowane poecenia języka SQL. w K_W11 W_03 Zna język PL/SQL. w K_W11 W_04 Zna zasady transakcyjnego przetwarzania współbieżnego dostępu do danych. w K_W09 K_W11 Zna budowę serwera SZBD. w K_W08 U_01 Potrafi anaizować i optymaizować zapytania SQL w SZBD. Potrafi zainstaować SZBD i wykorzystać go do zdefiniowania reacyjnej bazy danych. Potrafi administrować SZBD, zarządzać prawami dostępu do danych, usługami sieciowymi, pamięcią operacyjną i dyskową. Potrafi posługiwać się narzędziami informatycznymi umożiwiający połączenie z bazą w architekturze kient-serwer. Potrafi posługiwać się zaawansowanymi poeceniami języka SQL. w, K_W11 w, w, K_U08 K_U12 K_U16 K_U08 K_U12 K_U06 K_U09 Potrafi programować z użyciem języka PL/SQL. K_U09 U_06 Posiada umiejętność korzystania z dokumentacji technicznej, podręczników oraz źródeł internetowych w ceu poszerzania swojej wiedzy o zarządzaniu SZBD oraz języku SQL. K_U01 obszarowych T1P_W02 T1P_W03 T1P_W05 T1P_W06 X1P_W05 T1P_W02 T1P_W02 T1P_W05 T1P_W06 X1P_W05 T1P_U02 T1P_U09 T1P_U13 T1P_U15 T1P_U13 T1P_U14 T1P_U15 T1P_U14 T1P_U15 T1P_U01 T1P_U03 T1P_U07 2

3 Potrafi współpracować z członkami zespołu podczas rozwiązywania wspónych zadań współdziałając ub dzieąc się pracą na różnych etapach rozwiązywania probemu. K_K04 T1P_K03 T1P_K04 X1P_K02 Treści kształcenia 1. Treści kształcenia w zakresie wykładu Nr wykładu Treści kształcenia Wprowadzenie do probematyki zarządzania reacyjnymi bazami danych. Desktopowe systemy zarządzania baz danych. Architektura kient-serwer SZBD. Wprowadzenie do zaawansowanego SQL. Operacje definiowania struktur danych DDL, oracje manipuowania na danych DML. Operacje seekcji i projekcji danych pochodzących z wieu tabe, rodzaje powiązań między tabeami. Wykorzystanie funkcji wbudowanych i grupujących. Wprowadzenie do PL/SQL. Budowa własnych procedur i funkcji operujących na danych. Budowa pakietów i bibiotek. Współbieżne przetwarzanie danych. Przetwarzanie transakcyjne. Agorytmy zarządzania współbieżnym wykonywaniem transakcji. Budowa serwera SZBD. Aspekty fizyczne i agorytmiczne związane z przechowywaniem danych. Anaiza obsługi zapytań na przykładzie SZBD Orace. Zarządzanie zasobami przez SZBD (pamięć, procesy, pamięć dyskowa, interfejsy sieciowe). Wprowadzenie do optymaizacja zapytań. Instaacja SZBD, tworzenie bazy danych, administracja bazą danych, administracja użytkownikami i usługami. Optymaizacja konfiguracji SZBD. Interpretacja ogów i statystyk tworzonych przez serwer. Wykorzystanie zdobytej wiedzy do strojenie serwera bazy danych. Zabezpieczanie danych na wypadek awarii. Odtwarzanie bazy danych po awarii. Redundantna konfiguracja SZBD do pracy ciągłej. kształcenia da modułu W_02 W_03 W_04 U_01 2. Treści kształcenia w zakresie ćwiczeń 3. Treści kształcenia w zakresie zadań aboratoryjnych Nr zajęć ab Treści kształcenia Zapoznanie z narzędziami informatycznymi umożiwiających połączenie się z bazą danych w architekturze kient-serwer, np. SQL-Pus, SQLPus- Worksheet. Konfiguracja protokołu sieciowego OraceL-NET. Anaiza struktury tabe przykładowej bazy danych. Proste zapytania SQL. Wprowadzenie do SQL: funkcje wierszowe w języku SQL, połączenia tabe w języku SQL, funkcje agregujące, podzapytania SQL. Kookwium przy komputerze z zakresu ćwiczeń 2-4. Wprowadzenie do manipuowania danymi (DML) w języku SQL. Przetwarzanie transakcji; poecenia commit i roback. Wprowadzenie do definiowania danych (DDL) w języku SQL. Optymaizacja parametrów tabe ze wzgędu na wiekość danych. Indeksowanie danych. Definiowanie wyzwaaczy. 3 kształcenia da modułu

4 Wprowadzenie do język PL/SQL: kursory i wyjątki. procedury, funkcje, pakiety. Kookwium przy komputerze z zakresu ćwiczeń 5-8. Wprowadzenie do zadań administracyjnych związanych z SZBD, zakładanie użytkowników, prawa dostępu do tabe, widoki zmateriaizowane, różne stany pracy serwera SZBD. Instaacja i konfiguracja SZBD Orace w środowisku wirtuanym. Zakładanie i administrowanie przykładową bazą danych. Tworzenie tabe, przestrzeni pików, zakładanie użytkowników itp. Wykonywanie instaacji i konfiguracji SZBD praca w zespołach 2 osobowych, na ocenę. Wykonywanie i odtwarzanie kopii bezpieczeństwa SZBD Orace. Odtwarzanie bazy danych symuowanej po awarii. Wykonywanie instaacji i konfiguracji SZBD praca w zespołach 2 osobowych, na ocenę. U_06 4. Charakterystyka zadań projektowych 5. Charakterystyka zadań w ramach innych typów zajęć dydaktycznych Metody sprawdzania efektów kształcenia Symbo efektu W_02 W_03 W_04 U_01 U_06 Metody sprawdzania efektów kształcenia (sposób sprawdzenia, w tym da umiejętności odwołanie do konkretnych zadań projektowych, aboratoryjnych, itp.) Egzamin końcowy. Aktywność na ćwiczeniach. Egzamin końcowy. Aktywność na ćwiczeniach. Egzamin końcowy. Aktywność na ćwiczeniach. Egzamin końcowy. Egzamin końcowy. Poprawne wykonanie wszystkich ćwiczeń praktycznych na ćwiczeniach aboratoryjnych. Kookwium przy komputerze. Sprawdzian końcowy z wykładu. Poprawne wykonanie wszystkich ćwiczeń praktycznych na ćwiczeniach aboratoryjnych. Ocena pracy na aboratorium. Poprawne wykonanie wszystkich ćwiczeń praktycznych na ćwiczeniach aboratoryjnych. Ocena pracy na aboratorium. Poprawne wykonanie wszystkich ćwiczeń praktycznych na ćwiczeniach aboratoryjnych. Ocena pracy na aboratorium. Poprawne wykonanie wszystkich ćwiczeń praktycznych na ćwiczeniach aboratoryjnych. Kookwium przy komputerze. Sprawdzian końcowy z wykładu. Poprawne wykonanie wszystkich ćwiczeń praktycznych na ćwiczeniach aboratoryjnych. Kookwium przy komputerze. Sprawdzian końcowy z wykładu. Ocena pracy na aboratorium. 4

5 D. NAKŁAD PRACY STUDENTA Bians punktów ECTS Lp. Rodzaj aktywności Obciążenie studenta Jednostka 1. Udział w wykładach 20 h 2. Udział w ćwiczeniach 3. Udział w aboratoriach 30 h 4. Udział w zajęciach projektowych 5. Udział w konsutacjach (2-3 razy w semestrze) 4 h 6. Konsutacje projektowe 7. Udział w egzaminie Liczba godzin reaizowanych przy bezpośrednim udziae nauczyciea akademickiego 54 h Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach 10. wymagających bezpośredniego udziału nauczyciea akademickiego 2 ECTS (1 punkt ECTS=27 godzin obciążenia studenta) 11. Samodziene studiowanie tematyki wykładów 15 h 12. Samodziene przygotowanie się do ćwiczeń 8 h 13. Samodziene przygotowanie się do kookwiów 14. Samodziene przygotowanie się do aboratoriów 15 h 15. Wykonanie sprawozdań 9 h 16. Przygotowanie do kookwium końcowego z aboratorium 7 h 17. Wykonanie projektu ub dokumentacji 18. Przygotowanie do egzaminu Liczba godzin samodzienej pracy studenta 54 h Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach 21. samodzienej pracy 2 ECTS (1 punkt ECTS=27 godzin obciążenia studenta) 22. Sumaryczne obciążenie pracą studenta 108 h Punkty ECTS za moduł 1 punkt ECTS=27 godzin obciążenia studenta Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym Suma godzin związanych z zajęciami praktycznymi Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym 1 punkt ECTS=27 godzin obciążenia studenta 4 ECTS 73 h 2,7 ECTS 5

6 E. LITERATURA Wykaz iteratury Witryna WWW modułu/przedmiotu Materiały dostępne w ramach Orace Academy 1. OraceDatabase10gProgramPLSQLEngishStudent. 2. OraceDatabase11gAdvancedPLSQLEngishStudent. 3. OraceDatabase11gIntroductiontoSQLEngishStudent. 4. Orace Database 11g: Performance Tuning DBA Reease Orace Database 10g: 2 Day DBA Engish. 6. Orace Database 10g: Administration Workshop I. 7. Orace Database 10g: Administration Workshop II. Podręczniki 1. BaBates D., JDBC, Leksykon kieszonkowy, O'REILLY, Date C. J., An Introduction to Database System, Adison-Wesey Pub. Comp., WNT (seria: Kasyka Informatyki), Warszawa Emasri R., Navathe S., Wprowadzenie do systemów baz danych, Heion, Giwice Feuerstein S., Odewahn A., Orace PL/SQL Deveoper's Workbook, O'REILLY, Feuerstein S., Priby C., Język Orace PL/SQL. Leksykon podstawowy, Heion, Giwice Garcia-Moina H., Uman J.,D., Widom J., Impementacja systemów baz danych, WNT (seria: Kasyka Informatyki), Warszawa Jakubowski A., Podstawy SQL. Ćwiczenia praktyczne, Heion, Giwice Kreines D. C., Orace SQL: The Essentia Reference, O'REILLY, Priby B., Feuerstein C., Orace PL/SQL. Wprowadzenie, Heion, Giwice Wrembe R., Jezierski J., Zakrzewicz M., Orace 7 i 8, Nakom, Wrembe R., Wieczerzycki W., Projektowanie apikacji bazy danych Orace, Nakom,

Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr III

Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr III KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU. Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 0/06 Z-ID-0 Sieci komputerowe i aplikacje sieciowe Computer Networks and Network

Bardziej szczegółowo

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Technologia informacyjna A3. Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów):

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Technologia informacyjna A3. Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Technologia informacyjna A3 Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Projektowanie i użytkowanie systemów operacyjnych Rok akademicki: 2013/2014 Kod: EAR-2-324-n Punkty ECTS: 5 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/FPIA/SRG USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Strategia rozwoju gminy Strategy of development of district Kierunek

Bardziej szczegółowo

Z-ID-210 Prawo gospodarcze Commercial Law

Z-ID-210 Prawo gospodarcze Commercial Law KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-ID-210 Prao gospodarcze Commercial La Kod modułu Naza modułu Naza modułu języku angielskim Oboiązuje od roku akademickiego 2015/2016 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Forma zajęć Miejsce realizacji Termin realizacji

KARTA PRZEDMIOTU. Forma zajęć Miejsce realizacji Termin realizacji KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu MUZ_M w języku polskim Matematyka ubezpieczeń na życie Nazwa przedmiotu w języku angielskim Mathematics of life insurance USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Łódzki. Wydział Zarządzania PROGRAM KSZTAŁCENIA. Technologie Informatyczne w Logistyce studia w języku angielskim

Uniwersytet Łódzki. Wydział Zarządzania PROGRAM KSZTAŁCENIA. Technologie Informatyczne w Logistyce studia w języku angielskim Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania PROGRAM KSZTAŁCENIA kierunek Technologie Informatyczne w Logistyce studia w języku angielskim studia licencjackie (I stopnia) profil praktyczny w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Technologie sieciowe i użytkowanie sieci

Technologie sieciowe i użytkowanie sieci Technologie sieciowe i użytkowanie sieci Kod przedmiotu: TSA Rodzaj przedmiotu: kierunkowy ; obowiązkowy Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka Specjalność (specjalizacja): - Poziom studiów: pierwszego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU Technologia informacyjna 1400-IN11TI-SP. Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra

OPIS PRZEDMIOTU Technologia informacyjna 1400-IN11TI-SP. Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra Nazwa Kod OPIS PRZEDMIOTU 1400-IN11TI-SP Administracji i Nauk Społecznych Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil: ogólnoakademicki, Forma studiów stacjonarne Rok/semestr I 1 i nazwisko koordynatora

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLLABUS)

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLLABUS) Prof. dr hab. Andrzej J. Szwarc Katedra Prawa Karnego Wydziała Prawa i Administracji Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLLABUS) dla przedmiotu Polskie prawo karne na

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: IET-2-211-SW-s Punkty ECTS: 3. Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja Specjalność: Systemy wbudowane

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: IET-2-211-SW-s Punkty ECTS: 3. Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja Specjalność: Systemy wbudowane Nazwa modułu: Metodyki projektowania i modelowania systemów I Rok akademicki: 2012/2013 Kod: IET-2-211-SW-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA STUDIA PODYPLOMOWE, KURSY DOKSZTAŁCAJĄCE I SZKOLENIA

INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA STUDIA PODYPLOMOWE, KURSY DOKSZTAŁCAJĄCE I SZKOLENIA UNIWERSYTET GDAŃSKI Wydział Zarządzania Nazwa Studiów Podypomowych: Lean Management w usługach INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA STUDIA PODYPLOMOWE, KURSY DOKSZTAŁCAJĄCE I SZKOLENIA Studia podypomowe/kurs

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Technologie tworzenia serwisów internetowych

KARTA PRZEDMIOTU. Technologie tworzenia serwisów internetowych KARTA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu/modułu: Nazwa angielska: Kierunek studiów: Tryb/Poziom studiów: Profil studiów Jednostka prowadząca: Technologie tworzenia serwisów internetowych Website development technologies

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA Stopień II Studia magisterskie Studia stacjonarne ROK AKADEMICKI 2012/2013 PROGRAM STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Prawo w turystyce. 2. KIERUNEK: Turystyka i Rekreacja. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopień

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Prawo w turystyce. 2. KIERUNEK: Turystyka i Rekreacja. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopień KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Prawo w turystyce 2. KIERUNEK: Turystyka i Rekreacja 3. POZIOM STUDIÓW: I stopień 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/i semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 3 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA KURSU/GRUPY KURSÓW

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA KURSU/GRUPY KURSÓW WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA KURSU/GRUPY KURSÓW Nazwa w języku polskim: UBEZPIECZENIA ŻYCIOWE Nazwa w języku angielskim: LIFE INSURANCE Kierunek studiów (jeśli dotyczy): MATEMATYKA Specjalność

Bardziej szczegółowo

SEMESTR 1 WYDZIAŁ GEOINŻYNIERII, GÓRNICTWA I GEOLOGII KARTA PRZEDMIOTU

SEMESTR 1 WYDZIAŁ GEOINŻYNIERII, GÓRNICTWA I GEOLOGII KARTA PRZEDMIOTU Zał. nr 4 do ZW SEMESTR 1 WYDZIAŁ GEOINŻYNIERII, GÓRNICTWA I GEOLOGII KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Zaawansowane metody obliczeń numerycznych Nazwa w języku angielskim Advanced numerical calculation

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów niestacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Gdyni

Akademia Morska w Gdyni KARTA PRZEDMIOTU Data aktualizacji: Obowiązuje w sem: zimowym 2013/2014 1. Nazwa przedmiotu: Elementy i układy optoelektroniczne 2. Kod przedmiotu: 3_5_0_1_6_1_165 3. Jednostka prowadząca: Wydział Elektryczny

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 12 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 lutego 2012 roku

Zarządzenie nr 12 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 lutego 2012 roku DO-0130/12/2012 Zarządzenie nr 12 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 lutego 2012 roku w sprawie: szczegółowych wzorów dokumentacji programów kształcenia na studiach wyższych, studiach podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu Instytut Ekonomiczny. Instytut Ekonomiczny

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu Instytut Ekonomiczny. Instytut Ekonomiczny Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu Pakiet ECTS obowiązujący w roku akademickim 2009 / 2010 dla III roku studiów stacjonarnych na kierunku Informatyka i Ekonometria Lista przedmiotów realizowanych

Bardziej szczegółowo

amwnirsytet ŁÓDZKI 2011-12- 13 . podpis^. W załączeniu przesyłam siatki godzin wraz z punktami ECTS oraz efekty kształcenia dl

amwnirsytet ŁÓDZKI 2011-12- 13 . podpis^. W załączeniu przesyłam siatki godzin wraz z punktami ECTS oraz efekty kształcenia dl amiwersytlet ŁÓDZKI Wydział Mattsmatykl I Informatyki PODYPUOMOWE STUDIUM INIOHMATYKIW BI/NtSIE Ul S Banacha 22. 90 238 Łódź tel (0-48 42)635 58 81,635 59 61 faks (O 4a 42) 635 42 66 amwnirsytet ŁÓDZKI

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI KATALOG PRZEDMIOTÓW Kierunek Biznes Elektroniczny Studia I stopnia o profilu praktycznym Rok akademicki: 2015/2016 1 Spis treści Analiza matematyczna...

Bardziej szczegółowo

MPU-OR/341-2/07 załącznik nr 2

MPU-OR/341-2/07 załącznik nr 2 Szkolenia:( grupy nie większe jak 10 osobowe ) Szkolenie Etap 1 I) Szkolenie użytkowników poziom 1 Celem szkolenia jest zapoznanie użytkowników systemu IBM Lotus Notes z możliwościami platformy IBM. Podczas

Bardziej szczegółowo

Instytut Informatyki. Informatyka. Studia inżynierskie

Instytut Informatyki. Informatyka. Studia inżynierskie Informatyka Studia inżynierskie 1. Spis treści PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO...5 Język angielski...6 Wychowanie fizyczne...7 PRZEDMIOTY PODSTAWOWE WEDŁUG STANDARDÓW...8 Analiza matematyczna i algebra

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK Załącznik nr 8 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK SYMBOL CYFROWY 312[01] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się systemami

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość kształcenia w tym zawodzie również w szkole policealnej.

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość kształcenia w tym zawodzie również w szkole policealnej. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik informatyk 351203 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik informatyk 351203 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo