Logistyka I stopień Ogólnoakademicki Niestacjonarne. Zarządzanie logistyczne Katedra Inżynierii Produkcji Dr Sławomir Luściński

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Logistyka I stopień Ogólnoakademicki Niestacjonarne. Zarządzanie logistyczne Katedra Inżynierii Produkcji Dr Sławomir Luściński"

Transkrypt

1 KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angieskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOGN Technoogie informacyjne w ogistyce Information Technoogy for Logistics A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Poziom kształcenia Profi studiów Forma i tryb prowadzenia studiów Specjaność Jednostka prowadząca moduł Koordynator modułu Logistyka I stopień Ogónoakademicki Niestacjonarne Zarządzanie ogistyczne Katedra Inżynierii Produkcji Dr Sławomir Luściński Zatwierdził: B. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU Przynaeżność do grupy/boku przedmiotów Status modułu Język prowadzenia zajęć Usytuowanie modułu w panie studiów - semestr Usytuowanie reaizacji przedmiotu w roku akademickim Wymagania wstępne Egzamin Liczba punktów ECTS 3 Przedmiot specjanościowy Przedmiot obowiązkowy poski Semestr VII Semestr zimowy Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, Podstawy informatyki, Technoogie Internetowe, Bazy danych, Zintegrowane systemy zarządzania (kody modułów / nazwy modułów) NIE (tak / nie) Forma prowadzenia zajęć wykład Ćwiczenia aboratorium projekt inne w semestrze 6 16

2 C. EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Ce modułu Zapoznanie z zastosowaniem najnowszych technoogii informacyjnych do wspomagania zarządzania ogistycznego przedsiębiorstwem oraz do wspomagania zarządzania łańcuchami dostaw. Symbo efektu Efekty kształcenia Ma wiedzę na temat najnowszych technoogii informacyjnych stosowanych do wspomagania zarządzania ogistycznego przedsiębiorstwem. Ma wiedzę na temat rozwiązań informatycznych stosowanych we wspomaganiu i integracji zarządzania ogistycznego przedsiębiorstwem. Ma wiedzę o urządzeniach i systemach technicznych automatycznej identyfikacji i rozwiązań mobinych. Potrafi przygotować poprawnie udokumentowane opracowanie wyników przeprowadzonych ćwiczeń aboratoryjnych z zastosowaniem poznanych narzędzi informatycznych Potrafi zastosować poznane narzędzia informatyczne do wspomagania zarządzania ogistycznego Potrafi dokonać krytycznej anaizy sposobu funkcjonowania i ocenić rozwiązania techniczne w obszarze ogistycznego systemu informacyjnego Rozumie innowacyjny charakter rozwoju zarówno systemów informatycznych jak i ich zastosowań, co impikuje wymóg ustawicznego kształcenia się w tym zakresie. Potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne roe rozumiejąc okreśone priorytety służące do reaizacji zadania Forma prowadzenia zajęć (w/ć//p/inne) w w/ w/ /w /w odniesienie do efektów kierunkowych K_W04 K_W02 K_W16 K_U04 K_U08 K_U14 K_K01 K_K03 odniesienie do efektów obszarowych T1A_W02 T1A_W03 T1A_W07 S1A_W06 T1A_W01 T1A_W02 T1A_W07 S1A_W06 T1A_W03 T1A_W06 T1A_U03 S1A_U09 T1A_U08 T1A_U09 T1A_U13 S1A_U07 T1A_K01 S1A_K01 S1A_K06 T1A_K03 T1A_K04 S1A_K02 Treści kształcenia: 1. Treści kształcenia w zakresie wykładu Nr wykładu 1 Treści kształcenia Informatyzacja zarządzania ogistycznego Koncepcje i instrumenty zarządzania ogistycznego przedsiębiorstwem. Informatyczne wspomaganie zarządzania ogistycznego. Logistyczny system informacyjny: istota, struktura, funkcjonaność. Informatyczne wspomaganie zarządzania łańcuchami dostaw. e-logistyka Zagadnienia do samodzienego studiowania: E-biznes. Wpływ e-biznesu na ogistykę. Specyfika e-ogistyki. Internetowe serwisy ogistyczne. Zaety e- ogistyki. Odniesienie do efektów kształcenia da modułu

3 2 3 Wspomaganie zarządzania łańcuchem dostaw Zagadnienia do samodzienego studiowania: System SCM. Obszary funkcjonane wspomagane przez SCM. Korzyści z zastosowania SCM. Wady SCM. Kierunki rozwoju SCM. Biznesowa anaityka danych Hurtownie baz danych. Wdrożenie hurtowni danych w przedsiębiorstwie. Narzędzia przetwarzania danych. Systemy typu Business Inteigence. Systemy automatycznej identyfikacji Zagadnienia do samodzienego studiowania: Roa i znaczenie identyfikacji. Kody kreskowe: budowa, rozwój, rodzaje. Zastosowanie kodów kreskowych: etykieta ogistyczna GS1. RFID. Rozwój RFID, budowa tagów RFID, rodzaje transponderów. Wady i zaety RFID. Eektroniczny kod produktu EPC. Eektroniczna wymiana danych Definicja EDI. Mode komunikacji z użyciem EDI. Wymiana komunikatów EDI między partnerami w łańcuchu ogistycznym. Gobany standard EDI: UN/EDIFACT. Schematy XML komunikatów eektronicznych EAN.UCC. Architektura komunikatu EAN.UCC. Eektroniczne dokumenty biznesowe EAN.UCC. Rozwiązania WebEDI, ebxml. Usługi sieciowe przetwarzane w chmurze Systemy mobine Zagadnienia do samodzienego studiowania: Rozwiązania mobine w e- ogistyce. Mobine technoogie w magazynowaniu. Logistyczne zastosowanie identyfikacji geograficznej. Perspektywy rozwoju e-ogistyki Zagadnienia do samodzienego studiowania: Bezpieczeństwo i jakość komunikacji. Technoogia agentowa: istota, wady, zaety, zastosowanie. Web 2.0, Web 3.0. Eksporacja danych i odkrywanie wiedzy w bazach danych. Kookwium zaiczeniowe (w formie testowej) 2. Treści kształcenia w zakresie ćwiczeń aboatoryjnych Nr ćwiczeń 1 / 2 Treści kształcenia Eementy ogistycznego systemu informacyjnego w systemach kasy ERP/ERP II 3 / 4 System komputerowego zarządzania łańcuchami dostaw (e-scm) 5 / 6 Systemy i rozwiązania typu Business Inteigence Odniesienie do efektów kształcenia da modułu

4 7 / 8 Systemy automatycznej identyfikacji i rozwiązania mobine Metody sprawdzania efektów kształcenia Symbo efektu Metody sprawdzania efektów kształcenia (sposób sprawdzenia, w tym da umiejętności odwołanie do konkretnych zadań projektowych, aboratoryjnych, itp.) Kookwium zaiczeniowe w formie testu Kookwium zaiczeniowe w formie testu / Aktywność na ćwicz. ab./ Samodziene opracowanie sprawozdania / Dyskusja na ćwicz. ab. Kookwium zaiczeniowe w formie testu / Aktywność na ćwicz. ab./ Samodziene opracowanie sprawozdania / Dyskusja na ćwicz. ab. Aktywność na ćwicz. ab./ Samodziene opracowanie sprawozdania / Dyskusja na ćwicz. ab. Aktywność na ćwicz. ab./ Samodziene opracowanie sprawozdania / Dyskusja na ćwicz. ab. Aktywność na ćwicz. ab./ Samodziene opracowanie sprawozdania / Dyskusja przy zaiczaniu sprawozdania Kookwium zaiczeniowe w formie testu / Aktywność na ćwicz. ab./ Samodziene opracowanie sprawozdania / Dyskusja przy zaiczaniu sprawozdania Aktywność na ćwicz. ab./ Samodziene opracowanie sprawozdania / Dyskusja na ćwicz. ab./ Obserwacja pracy studenta podczas ćwiczeń ab. D. NAKŁAD PRACY STUDENTA Rodzaj aktywności Bians punktów ECTS obciążenie studenta 1 Udział w wykładach 6 godz. 2 Udział w ćwiczeniach 3 Udział w aboratoriach 16 godz. 4 Udział w konsutacjach (2-3 razy w semestrze) * Wyk. 1 godz + Lab. 2 godz. 3 godz. 5 Udział w zajęciach projektowych 6 Konsutacje projektowe 7 Udział w egzaminie 8 9 Liczba godzin reaizowanych przy bezpośrednim udziae nauczyciea akademickiego 10 Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczyciea akademickiego (1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta) 25 godz. (suma) 1,0 ECTS 11 Samodziene studiowanie tematyki wykładów 32 godz. 12 Samodziene przygotowanie się do ćwiczeń 13 Samodziene przygotowanie się do kookwiów 8 godz. 14 Samodziene przygotowanie się do aboratoriów 8 godz. 15 Wykonanie sprawozdań 12 godz. 15 Przygotowanie do kookwium końcowego z aboratorium

5 17 Wykonanie projektu ub dokumentacji 18 Przygotowanie do egzaminu Liczba godzin samodzienej pracy studenta 21 Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach samodzienej pracy (1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta) 60 godz. (suma) 2,0 ECTS 22 Sumaryczne obciążenie pracą studenta 85 godz. 23 Punkty ECTS za moduł 1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta 3,0 ECTS 24 Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym Suma godzin związanych z zajęciami praktycznymi 25 Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym 1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta E. LITERATURA Wykaz iteratury Witryna WWW modułu/przedmiotu 18+20= 38 godz. 1,4 ECTS 1. E-ogistyka. [red.] W. Wieczerzycki. Poskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Warszawa, Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw. [red.] M. Ciesieski. Poskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Warszawa, Januszewski, A. Funkcjonaność informatycznych systemów zarządzania. Tom 1. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Januszewski, A. Funkcjonaność informatycznych systemów zarządzania. Tom 2. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Logistyka. Czasopismo. [OnLine] 6. Nowoczesne technoogie w ogistyce Redakcja naukowa J. Długosz. Wydawnictwo Ekonomiczne. Warszawa, Business Inteigence. Systemy wspomagania decyzji biznesowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.

Z-ID-403 Zarządzanie bazami danych SQL Database Management SQL. Kierunkowy Obowiązkowy Polski Semestr IV

Z-ID-403 Zarządzanie bazami danych SQL Database Management SQL. Kierunkowy Obowiązkowy Polski Semestr IV KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angieskim Obowiązuje od roku akademickiego 2015/2016 Z-ID-403 Zarządzanie bazami danych SQL Database Management SQL A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Jakości Quality Engineering. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji II stopień Ogólnoakademicki

Inżynieria Jakości Quality Engineering. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji II stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Inżynieria Jakości Quality Engineering A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Z-LOGN1-028 Infrastruktura logistyczna Logistic infrastructure

Z-LOGN1-028 Infrastruktura logistyczna Logistic infrastructure KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOGN1-028 Infrastruktura logistyczna Logistic infrastructure A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Dr hab. Jan L. Bednarczyk. kierunkowy. obowiązkowy polski

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Dr hab. Jan L. Bednarczyk. kierunkowy. obowiązkowy polski KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-533 Nazwa modułu Planowanie finansowe Nazwa modułu w języku angielskim Financial Planning Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr III

Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr III KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU. Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 0/06 Z-ID-0 Sieci komputerowe i aplikacje sieciowe Computer Networks and Network

Bardziej szczegółowo

Specjalnościowy Obowiązkowy Polski Semestr trzeci

Specjalnościowy Obowiązkowy Polski Semestr trzeci KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 0/03 Nowe technologie baz danych ORACLE New technologies of Oracle databases A.

Bardziej szczegółowo

Inżynieria danych I stopień Praktyczny Studia stacjonarne Wszystkie specjalności Katedra Ekonomii i Finansów Dr Mateusz Wiśniewski

Inżynieria danych I stopień Praktyczny Studia stacjonarne Wszystkie specjalności Katedra Ekonomii i Finansów Dr Mateusz Wiśniewski KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2015/2016 Z-ID-606b Zarządzanie relacjami z klientem Customer Relationship Management

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki Stacjonarne Wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Wiesław Macierzyński.

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki Stacjonarne Wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Wiesław Macierzyński. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-492 Nazwa modułu Public relations Nazwa modułu w języku angielskim Public Relations Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU W

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane

INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-3s5-2012IWBIAS Pozycja planu: D5 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Systemy operacyjne 2 Kierunek studiów Specjalnościowy/Obowiązkowy 3 Poziom

Bardziej szczegółowo

Sylabusy Informatyka gospodarcza

Sylabusy Informatyka gospodarcza Instytut Technologii Informatycznych Społecznej Akademii Nauk SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI Sylabusy Informatyka gospodarcza Informatyka studia drugiego stopnia (magisterskie) o profilu ogólnoakademickim

Bardziej szczegółowo

MODUŁ KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Zarządzanie Produkcją i Operacjami na kierunku Zarządzanie

MODUŁ KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Zarządzanie Produkcją i Operacjami na kierunku Zarządzanie Poznań, dnia 1 luty 2015 r. Dr Eliza Buszkowska Adiunkt w Katedrze Nauk Ekonomicznych MODUŁ KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Zarządzanie Produkcją i Operacjami na kierunku Zarządzanie I. Informacje

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy ergonomii i bezpieczeństwa pracy

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy ergonomii i bezpieczeństwa pracy KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy ergonomii i bezpieczeństwa pracy 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok I / semestr 1 5.

Bardziej szczegółowo

Informator ECTS 2012. Informatyka i Ekonometria studia II stopnia studia niestacjonarne

Informator ECTS 2012. Informatyka i Ekonometria studia II stopnia studia niestacjonarne Informator ECTS 2012 Informatyka i Ekonometria studia II stopnia studia niestacjonarne 1 Spis treści Efekty kształcenia... 5 Koncepcja kształcenia... 3 Zasady, warunki i tryb rekrutacji... 5 Struktura

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Zarządzanie w e-biznesie Rok akademicki: 2012/2013 Kod: ZZP-2-311-IZ-n Punkty ECTS: 2 Wydział: Zarządzania Kierunek: Zarządzanie Specjalność: Informatyka w zarządzaniu Poziom studiów: Studia

Bardziej szczegółowo

Wykład 30 godzin w semestrze

Wykład 30 godzin w semestrze KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu E/EIR/POM w języku polskim Podstawy marketingu Nazwa przedmiotu w języku angielskim The basics of Marketing USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Ekonomia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/FPIA/SRG USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Strategia rozwoju gminy Strategy of development of district Kierunek

Bardziej szczegółowo

B - Wymagania wstępne

B - Wymagania wstępne Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Mechanika i budowa maszyn studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: EAR-2-106-IS-s Punkty ECTS: 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność: Informatyka w sterowaniu i zarządzaniu

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: EAR-2-106-IS-s Punkty ECTS: 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność: Informatyka w sterowaniu i zarządzaniu Nazwa modułu: Systemy informatyczne w produkcji Rok akademicki: 2014/2015 Kod: EAR-2-106-IS-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Automatyka

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski. Infrastruktura logistyczna Koszty logistyczne Logistyka dystrybucji Logistyka w przedsiębiorstwie Logistyka zaopatrzenia produkcji i usług Normalizacja i Systemy Zarządzania Jakością w logistyce Organizacja

Bardziej szczegółowo

Wydział: Finansów. I. Informacje podstawowe. polski. Język prowadzenia przedmiotu. Liczba semestrów/semestr 1/9. Liczba godzin. Liczba punktów ECTS 4

Wydział: Finansów. I. Informacje podstawowe. polski. Język prowadzenia przedmiotu. Liczba semestrów/semestr 1/9. Liczba godzin. Liczba punktów ECTS 4 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Rynki finansowe polski ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

Zaliczenie na ocenę 3. Zaliczenie na ocenę CEL PRZEDMIOTU: WYMAGANIA WSTĘPNE: ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: zajęć. W ykład 9 1 Zaliczenie na ocenę

Zaliczenie na ocenę 3. Zaliczenie na ocenę CEL PRZEDMIOTU: WYMAGANIA WSTĘPNE: ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: zajęć. W ykład 9 1 Zaliczenie na ocenę Liczba godzin w semestrze Liczba godzin w tygodniu Semestr Z A R Z Ą D Z A N I E S T R A T E G I C Z N E Kod przedmiotu: 06.9-WM-ZIP-S2-EP-01_12 06.9-WM-ZIP-NS-EP-01_12 Typ przedmiotu: Obowiązkowy Język

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko nauczyciela (li), stopień lub tytuł naukowy, adres e-mail

Imię i nazwisko nauczyciela (li), stopień lub tytuł naukowy, adres e-mail Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-5s15-01TIHS Pozycja planu: D15 C1 C INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Prawo w turystyce i rekreacji Rodzaj przedmiotu Specjalnościowy/Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA Stopień II Studia magisterskie Studia stacjonarne ROK AKADEMICKI 2012/2013 PROGRAM STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej.

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej. KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Technologia informacyjna 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: inżynierskie 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: 1/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA STUDIA PODYPLOMOWE, KURSY DOKSZTAŁCAJĄCE I SZKOLENIA

INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA STUDIA PODYPLOMOWE, KURSY DOKSZTAŁCAJĄCE I SZKOLENIA UNIWERSYTET GDAŃSKI Wydział Zarządzania Nazwa Studiów Podypomowych: Lean Management w usługach INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA STUDIA PODYPLOMOWE, KURSY DOKSZTAŁCAJĄCE I SZKOLENIA Studia podypomowe/kurs

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zespołowy projekt informatyczny. 2. KIERUNEK: Matematyka. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zespołowy projekt informatyczny. 2. KIERUNEK: Matematyka. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zespołowy projekt informatyczny 2. KIERUNEK: Matematyka 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/6 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 4 6. LICZBA GODZIN: 30

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Paweł Łosoś Pawel.Losos@pwsz.pila.pl B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Zajęcia Wykłady Seminaria Semestr

mgr inż. Paweł Łosoś Pawel.Losos@pwsz.pila.pl B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Zajęcia Wykłady Seminaria Semestr Kod przedmiotu: PLPILA02-IKO-L-5s13-2012IWBIA Pozycja planu: D13 INFORMACJ O PRZDMIOCI A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Zintegrowane systemy informatyczne 2 Kierunek studiów konomia 3 Poziom studiów

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA. Przedmioty dla specjalności Usługi informacyjne w urzędzie (E-Urząd)

ADMINISTRACJA. Przedmioty dla specjalności Usługi informacyjne w urzędzie (E-Urząd) ADMINISTRACJA Przedmioty dla specjalności Usługi informacyjne w urzędzie (E-Urząd) 1. Sieci komputerowe... 2 2. Systemy informatyczne... 4 3. Technologie internetowe... 6 4. Informatyzacja w administracji...

Bardziej szczegółowo