Moduł współpracy programu Komornik SQL z systemem e-sądu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Moduł współpracy programu Komornik SQL z systemem e-sądu"

Transkrypt

1 84 K o m o r n i k S Q L N o wa C u r r e n d a Moduł współpracy programu Komornik SQL z systemem e-sądu Konfiguracja programu Komornik SQL Do poprawnej współpracy aplikacji Komornik SQL z portalem e-sądu wymagane jest posiadanie konta użytkownika (typu Konto Komornika) na portalu e-sądu (www.e-sad.gov.pl) oraz przeprowadzenie odpowiedniej konfiguracji aplikacji Komornik SQL. Konfiguracja dostępna jest z głównego menu programu po wciśnięciu przycisku 7. Konfiguracja (rys. 1), a wszystkie opcje związane z funkcjonowaniem Rys. 1. Uruchomienie modułu Konfiguracja Rys. 2. Otworzenie okna konfiguracji e-sądu

2 s i e r p i e ń K o m o r n i k S Q L 85 modułu współpracy dostępne są z menu Preferencje, po wciśnięciu przycisku Konfiguracja e-sądu (rys. 2). Uruchomienie powyższej funkcji spowoduje otwarcie okna Preferencje programu na zakładce e-sąd. Pokazuje to rys. 3. Rys. 3. Opcje połączeń z portalem e-sądu Na tym etapie należy wprowadzić dane: adres pliku WSDL (domyślny adres dostępny jest po wciśnięciu przycisku nr 1 na rys. 3), nazwę użytkownika, hasło użytkownika, klucz API. Nazwa Użytkownika została przekazana pocztą elektroniczną wraz z linkiem aktywacyjnym po akceptacji konta przez urzędnika Sądu Rejonowego w Lublinie. Hasło zostało ustalone przez użytkownika portalu podczas rejestrowania wniosku o założenie konta. Klucz API jest ciągiem znakowym mającym zabezpieczyć konto przed zablokowaniem przez osoby niepowołane. Można go uzyskać z portalu e-sądu po zalogowaniu na swoje konto. Klucz należy przepisać lub skopiować i wkleić, dzięki czemu będzie pewność, iż nie zostanie wpisany pomyłkowo błędny kod. Sposób uzyskania klucza API został pokazany na rys. 5 i 6. Pole ID komornika jest wypełniane podczas importowania pierwszego wniosku egzekucyjnego. Pole umożliwia jego edycję, jednak należy zapewnić, aby nie było zmieniane bez wyraźnej potrzeby. Może to spowodować błędną komunikację z portalem.

3 86 K o m o r n i k S Q L N o wa C u r r e n d a Rys. 4. klucz API Rys. 5. pobranie klucza API Po wypełnieniu formularza danymi, zmiany należy zapisać za pomocą przycisku Zapisz. Importowanie wniosków egzekucyjnych Procedura importu Program Komornik SQL umożliwia importowanie elektronicznych wniosków egzekucyjnych do bazy danych za pomocą usług internetowych. Importowanie zaczytuje następujący zakres danych: dane wierzycieli, dane dłużników, listę sposobów egzekucji, rejestrowane kwoty wraz z odsetkami, informację o wpływie sprawy z art. 8 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, informację o zleceniu poszukiwaniu majątku z art. 53a ust. 1 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji,

4 s i e r p i e ń K o m o r n i k S Q L 87 informacje o składnikach majątku informacje w postaci tekstu, brak rejestracji składników w aplikacji. W celu wczytania nowych wniosków egzekucyjnych do programu Komornik SQL należy: 1. Otworzyć listę spraw w Repertorium Ogólnym lub KM (menu Sprawa > Lista spraw lub klawisz Ctrl F3). 2. Wskazując na listę spraw, wcisnąć prawy przycisk myszy w celu otwarcia menu podręcznego. 3. Z menu wybrać opcję e-sąd, a następnie Nowe wnioski. Rys. 6. Import nowych wniosków egzekucyjnych 4. Na ekranie pojawi się okno z komunikatem Czy pobrać nowe wnioski z e-sądu?. Wciśnięcie przycisku Tak spowoduje przejście do dalszych etapów procedury importu. Przycisk Nie spowoduje jej przerwanie. 5. Następnie pojawi się komunikat informujący o liczbie nowych wniosków oraz pytanie o chęć ich importu. Wciśnięcie przycisku Tak spowoduje przejście do dalszych etapów procedury importu. Przycisk Nie spowoduje jej przerwanie. 6. Kolejnym krokiem jest określenie zakresu pobieranych wniosków. Operację wykonuje się w oknie Zakres pozycji, przedstawionym na rys. 9.

5 88 K o m o r n i k S Q L N o wa C u r r e n d a Rys. 8. Potwierdzenie zaczytania wniosków Rys. 7. Potwierdzenie zamiaru wykonania operacji Rys. 9. Zakres pozycji importu elektronicznych wniosków egzekucyjnych Rys. 10. Oznaczenie pobranych wniosków egzekucyjnych Wciśnięcie przycisku Zamknij spowoduje przejście do ostatniego kroku procedury importu. Rys. 11. Automatyczne dodanie adnotacji Rys. 12. Wysyłka adnotacji do portalu Uwaga! Wnioski egzekucyjne będą widoczne w powyższym zakresie, aż do momentu dodania i podpisania w sprawie adnotacji Podjęcie postępowania egzekucyjnego. Ponowne zaimportowanie takiego wniosku spowoduje utworzenie kolejnej sprawy o nowej sygnaturze. 7. Następne okno, jakie wyświetli program, związane jest z oznaczeniem zaimportowanych wniosków egzekucyjnych flagą Pobrane na portalu e-sądu. Wnioski egzekucyjne na portalu widoczne są w zakładce Nowe do momentu odnotowania w danej sprawie adnotacji o podjęciu postępowania egzekucyjnego. Przed dodaniem powyższej adnotacji istnieje możliwość zapisania w ten sposób informacji, iż komornik sądowy odebrał wniosek egzekucyjny. Zatwierdzenie operacji przyciskiem Tak spowoduje rozpoczęcie procedury importowania danych do programu Komornik SQL. Wszystkie pobrane wnioski zostaną oznaczone flagą Pobrane. Po wciśnięciu przycisku Nie

6 s i e r p i e ń K o m o r n i k S Q L 89 sprawy zostaną pobrane do programu, jednak na portalu e-sądu nie zostaną oznaczone w powyższy sposób. 8. W kolejnych krokach program umożliwia automatyczne dodanie adnotacji o podjęciu postępowania oraz ich wysyłki w zaimportowanych sprawach. Sposób tworzenia oraz wysyłki adnotacji zostanie dokładniej opisany w kolejnych rozdziałach instrukcji. Uwagi związane z importem wniosków egzekucyjnych 1. Osoba składająca elektroniczny wniosek egzekucyjny zostaje dodana jako pełnomocnik wierzyciela wraz z domyślnym pełnomocnictwem wskazanym w konfiguracji. 2. Ze względu na ograniczenia na portalu e-sądu (tylko numer, bez nazwy rachunku), rachunek bankowy wierzyciela będzie do niego przyporządkowany pod warunkiem występowania w skorowidzu uczestników uczestnika o typie Bank z wprowadzonym numerem rozliczeniowym zgodnym z numerem importowanego konta. Rys. 13. Warunek importu danych kont bankowych 3. Wierzyciel wprowadza informacje o składnikach majątku, do których kieruje egzekucję, w polu na portalu e-sądu w postaci jednej linii tekstu.

7 90 K o m o r n i k S Q L N o wa C u r r e n d a W związku z tym nie ma możliwości zaczytania tych danych jako odpowiednich składników majątku dłużnika w programie Komornik SQL. Cały tekst wprowadzony przez wierzyciela zostaje zaimportowany jako Uwagi o uczestniku. Uwagi dostępne są podczas przeglądania danych Uczestnika (po uprzednim wciśnięciu przycisku Więcej), na zakładce Informacje. Jeśli powyższe informacje mają być wykorzystywane w programie, np. do zajęcia rachunku bankowego, należy je odpowiednio zarejestrować. Rys. 14. Importowane składniki majątku 4. W razie zaznaczenia przez wierzyciela na elektronicznym wniosku o wszczęcie egzekucji opcji Wierzyciel wnosi, aby tutejszy Komornik w trybie art. 53a ust. 1 ustawy z dnia r. o komornikach sądowych i egzekucji (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 167, poz ze. zm.) w zw. z art kpc podjął czynności mające na celu ustalenie majątku dłużnika, z którego może być prowadzona egzekucja, program Komornik SQL automatycznie doda w sprawie koszty z powyższego artykułu. 5. W przypadku zaznaczenia przez wierzyciela na elektronicznym wniosku o wszczęcie egzekucji opcji Przyznanie i ściągnięcie innych kosztów lub

8 s i e r p i e ń K o m o r n i k S Q L 91 Przyznanie i ściągnięcie kosztów zastępstwa w postępowaniu egzekucyjnym, w programie Komornik SQL zostaną zarejestrowane kwoty Koszty inne (w wysokości podanej przez wierzyciela) lub Koszty zastępstwa w egzekucji (w wysokości podanej przez wierzyciela lub, gdyby nie została ona podana, w wysokości zgodnej z aktualnie wprowadzonymi stawkami w aplikacji). Rys element elektronicznego wniosku o wszczęcie egzekucji 6. Informacje dodatkowe wprowadzone do elektronicznego wniosku o wszczęcie egzekucji zostaną zapisane w programie Komornik SQL jako Notatka w sprawie. Tytuły wykonawcze wydawane przez elektroniczny sąd zawierają cztery rodzaje odsetek przypisanych do należności: ustawowe, umowne o określonej stopie, umowne o określonej stopie ograniczone do wysokość czterokrotności odsetek lombardowych, umowne w wysokości czterokrotności odsetek lombardowych. Dla odsetek, w których brana jest pod uwagę wysokość czterokrotności odsetek lombardowych, wymagane jest zdefiniowanie w programie własnej tabeli odsetkowej o nazwie Maksymalne, zawierającej powyższe wartości. Dane tytułu wykonawczego Import elektronicznych wniosków o wszczęcie egzekucji zaczytuje również, oprócz danych rejestracyjnych spraw, wszystkie dane potrzebne do

9 92 K o m o r n i k S Q L N o wa C u r r e n d a odpowiedniej komunikacji pomiędzy aplikacją użytkownika a portalem e-sądu. Zatem okno związane z tytułem wykonawczym zostało rozszerzone o dodatkową zakładkę przechowującą wyżej wymienione dane. W celu wyświetlenia powyższych danych należy: 1. otworzyć sprawę pochodzącą z e-sądu, Uwaga! Sprawy pochodzące z e-sądu zostały oznaczone na liście spraw w kolumnie E oraz w oknie rejestracyjnym sprawy, obok daty wszczęcia egzekucji, napisem EPU. Rys. 16. Oznaczenie sprawy importowanej z e-sąd Rys. 17. Oznaczenie spraw importowanych z e-sądu na liście spraw 2. otworzyć dane tytułu wykonawczego do edycji (z zakładki Dane, z listy tytułów wykonawczych, lub z zakładki Tytuły), 3. wybrać zakładkę e-sąd. Uwaga! Dane elektronicznego tytułu wykonawczego są danymi ściśle powiązanymi z danymi przechowywanymi na portalu e-sądu. Jakakolwiek modyfikacja powyższych danych spowoduje brak możliwości dokonywania w sprawach adnotacji.

10 s i e r p i e ń K o m o r n i k S Q L 93 Rys. 18. Dane elektronicznego tytułu wykonawczego Adnotacje w sprawach Program Komornik SQL umożliwia przesyłanie bezpośrednio z programu adnotacji w sprawach egzekucyjnych do portalu e-sądu. Jedynym warunkiem przeprowadzenia powyższej operacji jest konieczność wcześniejszego zaimportowania danych rejestracyjnych sprawy do programu Komornik SQL, zgodnie z wcześniej opisaną procedurą. Uwaga! Dla spraw prowadzonych w oparciu o nakaz wydany przez e-sąd, a rejestrowanych ręcznie, nie istnieje mechanizm dokonywania adnotacji. Program umożliwia zarówno dokonywanie adnotacji w pojedynczych sprawach, jak również dodawanie seryjne adnotacji dla wybranego zakresu spraw (ograniczony zakres typów adnotacji podjęcie postępowania egzekucyjnego, zwrot wniosku, umorzenie postępowania egzekucyjnego). Należy zwrócić uwagę, iż na chwilę obecną adnotacje przesyłane drogą elektroniczną do e-sądu nie są podpisywane bezpiecznym podpisem elektronicznym. Adnotacja przesłana do portalu staje się ważna dopiero w momencie podpisania jej przez komornika sądowego lub asesora komorniczego. Uwaga! Na portalu e-sądu istnieje możliwość seryjnego podpisywania adnotacji. Indywidualna adnotacja w sprawie Dodawanie adnotacji w sprawie dostępne jest tylko dla spraw importowanych. Cała funkcjonalność z tym związana umieszczona została w oknie rejestracji sprawy na zakładce Adnotacje.

11 94 K o m o r n i k S Q L N o wa C u r r e n d a Rys. 19. Zarządzanie adnotacjami w sprawie Lista adnotacji podzielona została na następujące kolumny: lp liczba porządkowa, data data dokonania czynności, adnotacja typ adnotacji w sprawie, status status adnotacji w sprawie: brak adnotacja utworzona, ale nie wysłana do portalu, W adnotacja została przesłana do portalu, P adnotacja została przesłana do portalu i podpisana przez osobę upoważnioną, A adnotacja została anulowana na portalu, kwota kwota przypisana do danego typu adnotacji, opis dodatkowy opis wprowadzony przez użytkownika, oznaczenie paczki oznaczenie paczki, w której znajdowała się dana adnotacja, ID adnotacji identyfikator adnotacji w systemie e-sądu. Utworzenie nowej adnotacji w sprawie na portalu e-sądu przy udziale programu Komornik SQL zostało podzielone na następujące etapy: 1. utworzenie adnotacji w programie Komornik SQL adnotacja istnieje tylko w programie Komornik SQL, 2. wysłanie adnotacji do portalu e-sądu adnotacja istnieje w programie Komornik SQL oraz na portalu e-sądu, jako Niepodpisana egzekucja, 3. zalogowanie do konta komornika na portalu, 4. podpisanie przesłanych adnotacji adnotacja istnieje w programie Komornik SQL oraz na portalu e-sądu, sprawa zostaje przeniesiona do spraw W toku.

12 s i e r p i e ń K o m o r n i k S Q L 95 W celu utworzenia nowej adnotacji w programie Komornik SQL należy: wcisnąć prawy przycisk myszy, aby otworzyć menu podręczne i wybrać opcję Dopisz, wypełnić dane adnotacji (wybrać tytuł egzekucyjny, do którego tworzona jest adnotacja, podać datę czynności, wybrać typ adnotacji, podać kwotę oraz opis), wcisnąć przycisk Zamknij w celu zapisania adnotacji w programie. Rys. 20. Utworzenie w programie Komornik SQL adnotacji w sprawie Uwaga! W przypadku adnotacji już wysłanej na portal e-sądu powyższe okno zostaje rozszerzone o identyfikator i status adnotacji oraz oznaczenie paczki, w której przesyłana była adnotacja. W celu przesłania adnotacji na portal e-sądu należy: na zakładce Adnotacje wcisnąć przycisk Wyślij zostaną wysłane wszystkie adnotacje utworzone w sprawie, które nie zostały jeszcze przesłane, Rys. 21. Wysłanie niepodpisanych adnotacji w pojedynczej sprawie do portalu e-sądu

13 96 K o m o r n i k S Q L N o wa C u r r e n d a potwierdzić wysyłkę niepodpisanych adnotacji za pomocą przycisku Tak. Rys. 22. Potwierdzenie wysłania adnotacji W celu podpisania adnotacji w sprawie należy: zalogować się na portalu e-sądu (www.e-sad.gov.pl) na konto typu Konto komornika, wcisnąć łącze Niepodpisane adnotacje, Rys elektroniczne podpisywanie adnotacji zaznaczyć adnotacje, które mają zostać podpisane, oraz wcisnąć przycisk Przejdź do podpisu, Rys wybór adnotacji do podpisu elektronicznego

14 s i e r p i e ń K o m o r n i k S Q L 97 potwierdzić listę adnotacji do podpisu elektronicznego za pomocą przycisku Podpisz adnotacje, Rys potwierdzenie listy adnotacji do podpisu potwierdzić chęć złożenia podpisu elektronicznego za pomocą przycisku Podpisz adnotacje, Rys złożenie podpisu elektronicznego wybrać certyfikat kwalifikowany, za pomocą którego zamierza się złożyć elektroniczny podpis, i wcisnąć przycisk Dalej, Rys aplet podpisujący

15 98 K o m o r n i k S Q L N o wa C u r r e n d a aby dokończyć proces podpisywania, należy jeszcze wprowadzić kod PIN zabezpieczający kartę kryptograficzną (kod PIN wprowadzony musi być wielokrotnie dla każdej adnotacji, jednak istnieje możliwość zachowania w pamięci kodu na określony czas lub ilość operacji zob. rozdział Trwały PIN), Rys. 28. Podanie PIN-u. na adnotacjach zostaje złożony elektroniczny podpis oraz wyświetlony zostaje stosowny komunikat, Rys. 29. Potwierdzenie złożenia podpisu należy odczekać na odświeżenie strony i można zakończyć pracę z portalem e-sądu. Uwaga! Należy zwrócić uwagę, iż niektóre adnotacje nie mogą zostać przesłane przed innymi lub po innych. W takim wypadku program poinformuje podczas wysyłki adnotacji stosownym komunikatem błędu. Seryjne adnotacje w sprawach W celu przyśpieszenia pracy kancelarii w postępowaniach ze sprawami z tytułami wykonawczymi pochodzącymi z e-sądu program Komornik SQL został wyposażony w funkcjonalność seryjnego wykorzystywania funkcji w programie. Między innymi istnieje możliwość seryjnego dodawania określonych adnotacji w wielu sprawach. Jak zostało wspomniane wcześniej, już na etapie importowania spraw z portalu istnieje możliwość automatycznego dodania adnotacji Podjęcie postępowania egzekucyjnego oraz ich wysłania. W celu seryjnego dodania adnotacji w sprawach należy: otworzyć moduł Repertorium ogólne lub KM,

16 s i e r p i e ń K o m o r n i k S Q L 99 otworzyć okno Lista spraw: menu Sprawa > Lista spraw lub kombinacją klawiszy Ctrl F3, zaznaczyć na liście w kolumnie V sprawy, dla których ma zostać utworzona adnotacja, wcisnąć prawy przycisk myszy w celu otwarcia menu kontekstowego, wybrać grupę e-sąd oraz funkcję Dodaj adnotacje, a następnie wybrać jeden z trzech dostępnych typów adnotacji, Rys. 30. Dodawanie seryjne adnotacji w wielu sprawach Uwaga! Dość specyficzną adnotacją seryjną jest adnotacja Zakończenie. Po zaznaczeniu zakresu spraw, w których adnotacja jest dokonywana, program sprawdza, dla których spraw wprowadzono stan umorzenia. Tylko dla tych spraw program przygotuje adnotacje. Poniższa tabela przedstawia sposób dopisywania adnotacji na portalu w zależności od stanu umorzenia sprawy: Stan sprawy w programie Komornik SQL sprawa umorzona wskutek zapłaty sprawa umorzona częściowo skuteczna sprawa umorzona przekazana administracji sprawa umorzona przekazana do komornika sprawa umorzona zwrot wniosku wszystkie pozostałe stany umorzenia Adnotacja na portalu e-sądu umorzono przez wyegzekwowanie w całości umorzono przez wyegzekwowanie w części przekazano sprawę przekazano sprawę zwrot wniosku umorzono w inny sposób

17 100 K o m o r n i k S Q L N o wa C u r r e n d a Wysyłanie seryjne adnotacji w wielu sprawach W Repertorium ogólnym lub KM dostępna jest również funkcja związana z wysyłką wszystkich niewysłanych adnotacji w sprawach. Jest ona dostępna z menu kontekstowego, opcja e-sąd, przycisk Wyślij adnotacje. Spowoduje to wysyłanie wszystkich niewysłanych adnotacji w sprawach pochodzących z e-sądu. Weryfikacja statusu adnotacji w pojedynczej sprawie Program Komornik SQL został wyposażony w funkcjonalność weryfikacji stanu adnotacji dokonanej w sprawie. Aby tego dokonać, należy: otworzyć moduł Repertorium ogólne lub KM, otworzyć sprawę pochodzącą z e-sądu oraz posiadającą niezweryfikowane adnotacje przesłane do portalu, przejść na zakładkę Adnotacje oraz wcisnąć przycisk Weryfikuj, Rys. 31. Weryfikacja statusu adnotacji w pojedynczej sprawie sprawdzone zostaną wszystkie adnotacje o statusie W (wysłane) utworzone w danej sprawie, a w kolumnie Status zostaną wprowadzone odpowiednie zmiany. Lista możliwych statusów została przedstawiona poniżej: brak adnotacja utworzona, ale nie wysłana do portalu, W adnotacja została przesłana do portalu, P adnotacja została przesłana do portalu i podpisana przez osobę upoważnioną, A adnotacja została anulowana na portalu.

18 s i e r p i e ń K o m o r n i k S Q L 101 Seryjna weryfikacja statusu adnotacji w wielu sprawach Istnieje również możliwość seryjnej weryfikacji statusów adnotacji w określonym zakresie spraw: otworzyć moduł Repertorium ogólne lub KM, otworzyć okno Lista spraw: menu Sprawa > Lista spraw lub klawiszem F3, wcisnąć prawy przycisk myszy w celu otwarcia menu kontekstowego, wybrać grupę e-sąd oraz funkcję Weryfikuj adnotacje, Rys. 32. Seryjna weryfikacja statusu adnotacji w sprawach wszystkie adnotacje o statusie W (Wysłane) w sprawach pochodzących z e-sądu zostaną sprawdzone, a informacja o ich bieżących stanach zapisana do bazy danych. Pobieranie treści tytułów wykonawczych (nakazów zapłaty wraz postanowieniem o nadaniu klauzuli wykonalności) i wniosków egzekucyjnych Dla spraw posiadających wysłane i podpisane adnotacje Podjęcie postępowanie egzekucyjnego istnieje możliwość pobrania treści tytułów wykonawczych oraz wniosków egzekucyjnych w formie pliku PDF oraz zaczytanie ich do bazy danych skanowanych dokumentów. W celu pobrania skanów należy: otworzyć moduł Repertorium ogólne lub KM,

19 102 K o m o r n i k S Q L N o wa C u r r e n d a otworzyć okno Lista spraw: menu Sprawa > Lista spraw lub kombinacją klawiszy Ctrl F3, zaznaczyć na liście w kolumnie V sprawy, dla których ma zostać odczytany nakaz i wniosek,, wcisnąć prawy przycisk myszy w celu otwarcia menu kontekstowego, wybrać grupę e-sąd oraz funkcję Pobierz treści nakazów i wniosków, Rys. 33. Pobieranie treści tytułów i wniosków Rozpocznie się proces pobierania, a dla spraw, w których import tytułu i wniosku będzie możliwy zostanie on wczytany do bazy danych. Treść nakazu będzie posiadać informację zgodną z 7 ust. 1 rozporządzenia o szczegółowych czynnościach komornika sądowego związanych z egzekucją prowadzoną na podstawie elektronicznego tytułu wykonawczego. Po całej procedurze zostanie wyświetlony raport z informacją, w których sprawach dane zostały zaczytane poprawnie, a w których wystąpił błąd. Zaczytane nakazy z klauzulami i adnotacjami o zgodność wydruku weryfikacyjnego z tytułem egzekucyjnym można wydrukować, podpisać i zaopatrzyć w pieczęć okrągłą (jeśli nie zrobiliśmy wydruków weryfikacyjnych z portalu e-sądu). Pobrane wnioski wierzycieli można również wydrukować z zakładki Wnioski bądź Dokumenty w oknie głównym rejestracji sprawy.

20 s i e r p i e ń K o m o r n i k S Q L 103 Rys. 34. Raport pobierania tytułów wykonawczych Trwały PIN Ze względu na specyfikę bezpiecznych podpisów elektronicznych, do złożenia podpisu na osobnym dokumencie wymagane jest każdorazowe podanie kodu PIN. Istnieje możliwość uruchomienia funkcji tzw. trwałego podpisu. Dzięki temu wprowadzony kod PIN może być zapamiętany: bez ograniczeń, przez określony czas, na określoną liczbę operacji. Niniejsza instrukcja opisuje sposób uaktywnienia funkcji trwałego PIN dla kart kryptograficznych dostarczanych od producenta CryptoTech (m.in. Sigillum). Po instalacji zestawu aplikacji służących do składania i weryfikowania podpisów elektronicznych oraz zarządzania kartą kryptograficzną otrzymujemy na pulpicie skrót do aplikacji Menedżer CryptoCard Suite. Dzięki niej można właśnie uaktywnić funkcję zapamiętującą kod. W celu włączenia tej funkcji należy: uruchomić aplikację Menedżer CryptoCard Suite za pomocą skrótu z pulpitu lub poprzez Menu Start > Programy > Cryptotech > Menedżer Crypto- Card Suite, wybrać zakładkę Konfiguracja, zaznaczyć opcję Trwały PIN (CryptoAPI), wybrać żądany tryb pamięci, np. ograniczony czasem,

21 104 K o m o r n i k S Q L N o wa C u r r e n d a Rys. 35. Ustawienia trwałego kodu PIN ustawić wartość zapamiętywania, np. w wypadku trybu z ograniczeniem czasowym ustawić liczbę minut, przez jaką będzie pamiętany kod PIN, zapisać zmiany za pomocą przycisku OK. Rys. 36. Ustawienia trybu trwałego kodu PIN Łukasz Czarnecki

Opis modułu e-zajęcia Komornik SQL - VAT

Opis modułu e-zajęcia Komornik SQL - VAT Opis modułu e-zajęcia Komornik SQL - VAT 2016 Currenda Sp. z o.o. Spis treści 1. E-zajęcia... 3 1.1. Konfiguracja... 3 1.2. Dodawanie rachunków bankowych... 4 1.3. Generowanie e-zajęcia Zawiadomienie o

Bardziej szczegółowo

Wysyłka wniosko w ZUS - EKS. Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS

Wysyłka wniosko w ZUS - EKS. Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS Wysyłka wniosko w ZUS - EKS Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS Spis treści Wysyłka elektronicznych wniosków ZUS EKS do portalu PUE ZUS... 2 Instalacja aplikacji... 2 Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Opis konfiguracji i wysyłki wniosków EKW w aplikacji Komornik SQL-VAT

Opis konfiguracji i wysyłki wniosków EKW w aplikacji Komornik SQL-VAT Opis konfiguracji i wysyłki wniosków EKW w aplikacji Komornik SQL-VAT 2016 Currenda Sp. z o.o. Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Instalacja certyfikatu EKW... 3 2.1. Instalacja na nową kartę... 3 2.2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. importu dokumentów. z programu Fakt do programu Płatnik. oraz. przesyłania danych do ZUS. przy pomocy programu Płatnik

Instrukcja. importu dokumentów. z programu Fakt do programu Płatnik. oraz. przesyłania danych do ZUS. przy pomocy programu Płatnik Fakt Dystrybucja, Instrukcja z dnia 06.2010 Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik oraz przesyłania danych do ZUS przy pomocy programu Płatnik 1/22 1 Eksport danych z Programu

Bardziej szczegółowo

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Nazwa: KSQLVAT.INS.PL.ID.002 Data: 02.01.2017 Wersja: 1.2.0 Cel: Opis działania funkcjonalności pl.id 2016 Currenda Sp. z o.o. Spis treści 1. Opis... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie spisów zdawczo-odbiorczych w aplikacji Kancelaria Komornika

Przygotowanie spisów zdawczo-odbiorczych w aplikacji Kancelaria Komornika Przygotowanie spisów zdawczo-odbiorczych w aplikacji Kancelaria Komornika przygotował: Adam Mazur, maj 2014 Currenda sp. z o.o.; 30-34 8 Kraków, ul. Bobr zy ńs k iego 39b/17 tel. (12 ) 358-01-3 1, (12)

Bardziej szczegółowo

PUE ZUS Wysyłka elektronicznych zapytan. Instrukcja wysyłki zapytań do ZUZ-PUE za pomocą aplikacji Komornik SQL

PUE ZUS Wysyłka elektronicznych zapytan. Instrukcja wysyłki zapytań do ZUZ-PUE za pomocą aplikacji Komornik SQL PUE ZUS Wysyłka elektronicznych zapytan Instrukcja wysyłki zapytań do ZUZ-PUE za pomocą aplikacji Komornik SQL Spis treści Wysyłka elektronicznych wniosków ZUS EKS do portalu PUE ZUS... 2 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Komornik SQL przegląd zmian wprowadzonych w aplikacji

Komornik SQL przegląd zmian wprowadzonych w aplikacji m a j 2 0 1 1 K o m o r n i k S Q L 79 Komornik SQL przegląd zmian wprowadzonych w aplikacji Wstęp Niniejszy artykuł rozpoczyna serię opracowań dotyczących zmian wprowadzanych do aplikacji Komornik SQL

Bardziej szczegółowo

Komornik SQL jako aplikacja komunikująca się z systemem elektronicznych zapytań o rachunki bankowe dłużników w systemie OGNIVO

Komornik SQL jako aplikacja komunikująca się z systemem elektronicznych zapytań o rachunki bankowe dłużników w systemie OGNIVO Komornik SQL jako aplikacja komunikująca się z systemem elektronicznych zapytań o rachunki bankowe dłużników w systemie OGNIVO Sopot 25-04-2012 Spis treści Wstęp... 3 1. Przygotowanie stanowiska komputerowego...

Bardziej szczegółowo

Kalipso wywiady środowiskowe

Kalipso wywiady środowiskowe Kalipso wywiady środowiskowe Instrukcja obsługi INFO-R Spółka Jawna - 2017 43-430 Pogórze, ul. Baziowa 29, tel. (33) 479 93 29, (33) 479 93 89 fax: (33) 853 04 06 e-mail: admin@ops.strefa.pl Spis treści:

Bardziej szczegółowo

epuap Opis modułu epuap (e-zbiegi) w aplikacji Komornik SQL-VAT oraz przekazywania dokumentacji na portal epuap

epuap Opis modułu epuap (e-zbiegi) w aplikacji Komornik SQL-VAT oraz przekazywania dokumentacji na portal epuap epuap Opis modułu epuap (e-zbiegi) w aplikacji Komornik SQL-VAT oraz przekazywania dokumentacji na portal epuap 2016 Currenda Sp. z o.o. Spis treści 1. epuap... 3 1.1. Konfiguracja... 3 1.2. Wygenerowanie

Bardziej szczegółowo

Obsługa systemu OGNIVO w aplikacji Kancelaria Komornika

Obsługa systemu OGNIVO w aplikacji Kancelaria Komornika Obsługa systemu OGNIVO w aplikacji Kancelaria Komornika Rozoczęcie korzystania z modułu odpowiedzialnego za systemu OGNIVO wymaga prawidłowej konfiguracji aplikacji Kancelaria Komornika oraz zainstalowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001

Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001 1 Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001 I. EKSPORT DANYCH Z PROGRAMU FAKT DO PŁATNIKA...2 I.1. WYSYŁANIE DEKLARACJI Z PROGRAMU FAKT....2 I.2. KATALOGI I ŚCIEŻKI DOSTĘPU....2

Bardziej szczegółowo

Rejestr transakcji GIIF - instrukcja

Rejestr transakcji GIIF - instrukcja Rejestr transakcji GIIF - instrukcja 2 1 Kancelaria Notarialna - Rejestr Transakcji GIIF instrukcja Rejestr Transakcji GIIF Poniższa instrukcja przedstawia sposób przygotowania transakcji i realizację

Bardziej szczegółowo

epuap Opis modułu epuap (e-zbiegi) w aplikacji Kancelaria Komornika VAT oraz przekazywania dokumentacji na portal epuap

epuap Opis modułu epuap (e-zbiegi) w aplikacji Kancelaria Komornika VAT oraz przekazywania dokumentacji na portal epuap epuap Opis modułu epuap (e-zbiegi) w aplikacji Kancelaria Komornika VAT oraz przekazywania dokumentacji na portal epuap 2016 Currenda Sp. z o.o. Spis treści 1. epuap (e-zbiegi)... 3 1.1. Uprawnienia użytkowników...

Bardziej szczegółowo

Aneks do instrukcji użytkownika systemu Komornik SQL

Aneks do instrukcji użytkownika systemu Komornik SQL Currenda Sp. z o.o. Al. Niepodległości 703 A 81-853 Sopot tel. (58) 550-38-75 w. 92 Aneks do instrukcji użytkownika systemu Komornik SQL wersja 12.05 b. 1961.2 Sopot, 20 czerwca 2012 roku Spis treści:

Bardziej szczegółowo

PUE ZUS Wysyłka elektronicznych zapytan. Instrukcja wysyłki zapytań do ZUZ-PUE za pomocą aplikacji Komornik SQL

PUE ZUS Wysyłka elektronicznych zapytan. Instrukcja wysyłki zapytań do ZUZ-PUE za pomocą aplikacji Komornik SQL PUE ZUS Wysyłka elektronicznych zapytan Instrukcja wysyłki zapytań do ZUZ-PUE za pomocą aplikacji Komornik SQL Spis treści Wysyłka elektronicznych wniosków ZUS EKS do portalu PUE ZUS... 2 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Opis aktualizacji programu Kancelaria Komornika

Opis aktualizacji programu Kancelaria Komornika Opis aktualizacji programu Kancelaria Komornika ZUS-EKS Currenda sp. z o.o.; 30-348 K rakó w, ul. B o b rz y ńs ki e g o 3 9 b / 1 7 t el. (12) 3 5 8-01-3 1, (12) 359-78-98 f a x (1 2 ) 358-01-01 w. 6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi certyfikatów w programie pocztowym MS Outlook Express 5.x/6.x

Instrukcja obsługi certyfikatów w programie pocztowym MS Outlook Express 5.x/6.x Spis treści Wstęp... 1 Instalacja certyfikatów w programie pocztowym... 1 Instalacja certyfikatów własnych... 1 Instalacja certyfikatów innych osób... 3 Import certyfikatów innych osób przez odebranie

Bardziej szczegółowo

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT 2016 Currenda Sp. z o.o. Spis treści 1. Opis... 3 2. Konfiguracja programu... 3 3. Tworzenie zapytań o dane dłużników do pl.id... 4 3.1. Eksport danych dłużników

Bardziej szczegółowo

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista. wersja 1.0 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista. wersja 1.0 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista wersja 1.0 Spis treści 1. POBRANIE CERTYFIKATU SILVER... 3 2. IMPORT CERTYFIKATU DO PROGRAMU POCZTA SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

Instrukcja generowania certyfikatu PFRON i podpisywania dokumentów aplikacji SODiR w technologii JS/PKCS 12

Instrukcja generowania certyfikatu PFRON i podpisywania dokumentów aplikacji SODiR w technologii JS/PKCS 12 Instrukcja generowania certyfikatu PFRON i podpisywania dokumentów aplikacji SODiR w technologii JS/PKCS 12 Wersja 3.0 02-03-2017 Spis treści Instrukcja generowania certyfikatu PFRON i podpisywania dokumentów

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny dostęp do CEPiK uzyskanie dostępu i współpraca z Komornikiem SQL (cz. 2)

Elektroniczny dostęp do CEPiK uzyskanie dostępu i współpraca z Komornikiem SQL (cz. 2) l i s t o pa d 2 0 1 0 K o m o r n i k S Q L 75 Elektroniczny dostęp do CEPiK uzyskanie dostępu i współpraca z Komornikiem SQL (cz. 2) Wstęp W poprzedniej części artykułu opisana została procedura uzyskania

Bardziej szczegółowo

Import pliku MPW do systemu plusbank24

Import pliku MPW do systemu plusbank24 Funkcjonalność usługi Masowe Przelewy Wychodzące (MPW) w systemie plusbank24 Instrukcja prezentuje podstawową funkcjonalność usługi MPW w systemie plusbank24 - www.plusbank24.pl Pomoc w zakresie usługi

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów System e-deklaracje Instrukcja użytkownika Wersja 1.00 1/21 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE...3 WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO SKŁADANIA DEKLARACJI ZA POMOCĄ INTERAKTYWNYCH FORMULARZY...3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania w celu złożenia podpisu elektronicznego na dokumentach składanych do SISC za pośrednictwem portalu PUESC.

Instrukcja postępowania w celu złożenia podpisu elektronicznego na dokumentach składanych do SISC za pośrednictwem portalu PUESC. Instrukcja postępowania w celu złożenia podpisu elektronicznego na dokumentach składanych do SISC za pośrednictwem portalu PUESC. Wersja 1.2 z dnia 14.08.2015 r. ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa tel.:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja 1: Instalacja certyfikatu niekwalifikowanego w systemie Microsoft Windows:

Instrukcja 1: Instalacja certyfikatu niekwalifikowanego w systemie Microsoft Windows: Instrukcja 1: Instrukcja zawnioskowania, pobrania i zainstalowania Certyfikatu Użytkownika wydanego przez Miasto Poznań Zarząd transportu Miejskiego w Poznaniu, oraz podpisywania Niekwalifikowanym Podpisem

Bardziej szczegółowo

Płace VULCAN. 2. W polu nad drzewem danych ustaw rok, za który chcesz utworzyć deklaracje.

Płace VULCAN. 2. W polu nad drzewem danych ustaw rok, za który chcesz utworzyć deklaracje. Płace VULCAN Jak utworzyć deklaracje PIT, podpisać je certyfikatem i wysłać do systemu e-deklaracje? Warunkiem obligatoryjnym umożliwiającym elektroniczne przekazywanie dokumentacji do urzędów skarbowych

Bardziej szczegółowo

Aplikacja npodpis do obsługi certyfikatu

Aplikacja npodpis do obsługi certyfikatu BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach Aplikacja npodpis do obsługi certyfikatu (instrukcja użytkownika) Wersja 02 http://www.bslosice.pl I. Aplikacja npodpis do obsługi certyfikatu Słownik pojęć: Aplikacja npodpis

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcjonalności w wersji 3.14. 1. Automatyczne uzupełnianie zakładek w dokumentach WORD przy podpisywaniu

Nowe funkcjonalności w wersji 3.14. 1. Automatyczne uzupełnianie zakładek w dokumentach WORD przy podpisywaniu Nowe funkcjonalności w wersji 3.14 1. Automatyczne uzupełnianie zakładek w dokumentach WORD przy podpisywaniu Istnieje możliwość zdefiniowania 3 pól, które w sposób automatyczny zostaną uzupełnione w trakcie

Bardziej szczegółowo

Certyfikat Certum Basic ID. Instrukcja dla użytkowników Windows Vista. wersja 1.3 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat Certum Basic ID. Instrukcja dla użytkowników Windows Vista. wersja 1.3 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat Certum Basic ID Instrukcja dla użytkowników Windows Vista wersja 1.3 Spis treści 1. INSTALACJA CERTYFIKATU... 3 1.1. KLUCZ ZAPISANY BEZPOŚREDNIO DO PRZEGLĄDARKI (NA TYM KOMPUTERZE),... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników Windows Vista Certyfikat Certum Basic ID

Instrukcja dla użytkowników Windows Vista Certyfikat Certum Basic ID Instrukcja dla użytkowników Windows Vista Certyfikat Certum Basic ID wersja 1.3 Spis treści 1. INSTALACJA CERTYFIKATU... 3 1.1. KLUCZ ZAPISANY BEZPOŚREDNIO DO PRZEGLĄDARKI (NA TYM KOMPUTERZE),... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0

Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0 1. Folder poczekalnia Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0 Dostępny jest z poziomu strony głównej w zakładce Foldery 2. Wkładka adresowa Zdefiniowane wkładu 3. Lokalizacja składów chronologicznych Możliwość

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Profil Zaufany wersja 02-02. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Certyfikat kwalifikowany

Certyfikat kwalifikowany Certyfikat kwalifikowany Krok 3 Pobranie certyfikatu kwalifikowanego. Instrukcja uzyskania certyfikatu kwalifikowanego Krok 3 Pobranie certyfikatu kwalifikowanego Wersja 1.6 Spis treści 1. KROK 3 Pobranie

Bardziej szczegółowo

Wysyłka do systemu e-deklaracje

Wysyłka do systemu e-deklaracje Wysyłka do systemu e-deklaracje Wysyłka do systemu e-deklaracje dotyczy wyłącznie deklaracji podatkowych i jest realizowana przez kreatora wysyłki. Na komputerze, na którym dokonywana jest wysyłka powinien

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z Certyfikatów CC Signet w programie MS Outlook 98

Korzystanie z Certyfikatów CC Signet w programie MS Outlook 98 Korzystanie z Certyfikatów CC Signet w programie MS Outlook 98 1. Wprowadzenie... 2 2. Podpisywanie i szyfrowanie wiadomości pocztowych... 2 2.1. Wysyłanie wiadomości z podpisem cyfrowym... 3 2.2. Odbieranie

Bardziej szczegółowo

Opis konfiguracji i wysyłki wniosków EKW w aplikacji Kancelaria Komornika VAT

Opis konfiguracji i wysyłki wniosków EKW w aplikacji Kancelaria Komornika VAT Opis konfiguracji i wysyłki wniosków EKW w aplikacji Kancelaria Komornika VAT 2016 Currenda Sp. z o.o. Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Instalacja certyfikatu EKW... 3 2.1 Instalacja certyfikatu na karcie...

Bardziej szczegółowo

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista wersja 1.1 Spis treści 1. POBRANIE CERTYFIKATU SILVER... 3 2. IMPORTOWANIE CERTYFIKATU DO PROGRAMU POCZTA SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI V-TERMU LYONESS.

INSTRUKCJA OBSŁUGI V-TERMU LYONESS. INSTRUKCJA OBSŁUGI V-TERMU LYONESS Uruchomienie programu V-Term Lyoness jest interfejsem bazującym na stronie internetowej, który można uruchomić bezpośrednio w przeglądarce internetowej, bez potrzeby

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Zakładanie konta na portalu OX.PL Uruchamianie linku aktywacyjnego Co zrobić w przypadku kiedy link nie dotarł na skrzynkę mailową Dodawanie ogłoszeń

Zakładanie konta na portalu OX.PL Uruchamianie linku aktywacyjnego Co zrobić w przypadku kiedy link nie dotarł na skrzynkę mailową Dodawanie ogłoszeń Spis treści: 1. 2. 3. 4. Zakładanie konta na portalu OX.PL Uruchamianie linku aktywacyjnego Co zrobić w przypadku kiedy link nie dotarł na skrzynkę mailową Dodawanie ogłoszeń 1. Zakładanie konta na portalu

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze zawiadomienie dłużnika o wszczęciu egzekucji

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze zawiadomienie dłużnika o wszczęciu egzekucji Marcin Jabłoński Elektroniczne Postępowanie Upominawcze zawiadomienie dłużnika o wszczęciu egzekucji Zgodnie z obowiązującą wykładnią prawa sąd w trakcie wykonywania czynności może wydawać komornikowi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania w celu złożenia podpisu elektronicznego na dokumentach składanych do SISC za pośrednictwem portalu PUESC.

Instrukcja postępowania w celu złożenia podpisu elektronicznego na dokumentach składanych do SISC za pośrednictwem portalu PUESC. Instrukcja postępowania w celu złożenia podpisu elektronicznego na dokumentach składanych do SISC za pośrednictwem portalu PUESC. Wersja 1.4 z dnia 17.11.2015 r. ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa tel.:

Bardziej szczegółowo

PekaoBIZNES 24 Szybki START. Przewodnik dla Użytkowników z dostępem podstawowym

PekaoBIZNES 24 Szybki START. Przewodnik dla Użytkowników z dostępem podstawowym PekaoBIZNES 24 Szybki START Przewodnik dla Użytkowników z dostępem podstawowym Podręcznik przygotowany na potrzeby wdrożenia systemu w zborach i obwodach Świadków Jehowy ZAWARTOŚĆ PRZEWODNIKA Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Rejestracja konta Komornika / Asesora w portalu KomornikID

Rejestracja konta Komornika / Asesora w portalu KomornikID Rejestracja konta Komornika / Asesora w portalu KomornikID Instrukcja rejestracji konta Komornika / Asesora w portalu KomornikID System KomornikID pozwala użytkownikom na zakładanie kont użytkowników portalu

Bardziej szczegółowo

Krok 3 Pobranie certyfikatu kwalifikowanego

Krok 3 Pobranie certyfikatu kwalifikowanego Krok 3 Pobranie certyfikatu kwalifikowanego wersja 1.5 Spis treści KROK 3 - POBRANIE CERTYFIKATU KWALIFIKOWANEGO... 3 INFORMACJE OGÓLNE... 3 AUTOMATYCZNA INSTALACJA CERTYFIKATU KWALIFIKOWANEGO... 7 ZAAWANSOWANA

Bardziej szczegółowo

Opis modułu pl.id w programie Kancelaria Komornika - VAT

Opis modułu pl.id w programie Kancelaria Komornika - VAT Opis modułu pl.id w programie Kancelaria Komornika - VAT Spis treści I. Zapytania pl.id... 3 I.I. Konfiguracja aplikacji... 3 I.2. Generowanie wniosków pl.id... 4 I.3. Eksport zapytań pl.id... 9 I.4. Import

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków I. OGÓLNA OBSŁUGA GENERATORA WNIOSKÓW Rozpoczynanie pracy z generatorem przez nowych użytkowników Aby skorzystać z Generatora Wniosków należy posiadać konto

Bardziej szczegółowo

Zmiany wprowadzone w pakiecie. Projekt PSZ.eDOK

Zmiany wprowadzone w pakiecie. Projekt PSZ.eDOK Projekt Wersja 4.0 2 kwietnia 2012 Dokument wg wzorca PULS/SW/KOD/FR/10 Strona: 1 Spis treści 1. 3 Moduł administratora 1.1. Poszerzono funkcjonalność zmiany drzewa struktury organizacyjnej 3 1.2. Umożliwiono

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

Konsolidacja FP- Depozyty

Konsolidacja FP- Depozyty Instrukcja użytkowania modułu Konsolidacja FP- Depozyty w ramach systemu BGK@24BIZNES BGK PEWNY PARTNER Kwiecień 2011 Spis Treści Wstęp... 3 Konsolidacja FP Depozyty... 3 1. Przeglądanie listy dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja odnawiania certyfikatów. przez stronê internetow¹ www.kir.pl. Podrêcznik u ytkownika

Instrukcja odnawiania certyfikatów. przez stronê internetow¹ www.kir.pl. Podrêcznik u ytkownika Instrukcja odnawiania certyfikatów przez stronê internetow¹ www.kir.pl Podrêcznik u ytkownika 2 Instrukcja odnawiania certyfikatów przez www Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Wypełnienie formularza www...

Bardziej szczegółowo

Rys Rejestracja certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik

Rys Rejestracja certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik I. ZUS 1.1. Instalacja certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik. Przesyłanie dokumentów elektronicznych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych moŝe być realizowane przez uŝytkowników posiadających zainstalowaną

Bardziej szczegółowo

ING BusinessOnLine FAQ. systemu bankowości internetowej dla firm

ING BusinessOnLine FAQ. systemu bankowości internetowej dla firm ING BusinessOnLine FAQ systemu bankowości internetowej dla firm Krótki przewodnik po nowym systemie bankowości internetowej dla firm ING BusinessOnLine Spis Treści: 1. Jak zalogować się do systemu ING

Bardziej szczegółowo

Płatniku rozlicz PIT-11 przez internet! www.e-deklaracje.gov.pl

Płatniku rozlicz PIT-11 przez internet! www.e-deklaracje.gov.pl Płatniku rozlicz PIT-11 przez internet! www.e-deklaracje.gov.pl Dynamiczny rozwój technologii internetowych oraz postępująca komputeryzacja społeczeństwa mają swoje bezpośrednie konsekwencje także w sferze

Bardziej szczegółowo

Instalacja aplikacji komunikacyjnej modułu pl.id

Instalacja aplikacji komunikacyjnej modułu pl.id Instalacja aplikacji komunikacyjnej modułu pl.id Spis treści 1. Wymagania... 3 2. Import certyfikatu osobistego... 3 3. Uzyskanie odcisku palca (Thumbprint) certyfikatu prywatnego... 7 4. Instalacja aplikacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik wersja 9.01.001b

Instrukcja instalacji certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik wersja 9.01.001b Instrukcja instalacji certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik wersja 9.01.001b wersja 1.7 Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. INSTALACJA CERTYFIKATU W MAGAZYNIE SYSTEMOWYM... 3 2.1. WCZYTANIE DANYCH Z

Bardziej szczegółowo

Opis modułu Zapytania pl.id Kancelaria Komornika-VAT

Opis modułu Zapytania pl.id Kancelaria Komornika-VAT Opis modułu Zapytania pl.id Kancelaria Komornika-VAT Nazwa: KK.INS.PL.ID.002 Data: 02.01.2017 Wersja: 1.1.0 Cel: Opis działania funkcjonalności pl.id 2016 Currenda Sp. z o.o. Spis treści Zapytania pl.id...

Bardziej szczegółowo

Amazis świadczenia rodzinne. Aneks do Instrukcji Obsługi PLATFORMA EMP@TIA. INFO-R Spółka Jawna - 2015

Amazis świadczenia rodzinne. Aneks do Instrukcji Obsługi PLATFORMA EMP@TIA. INFO-R Spółka Jawna - 2015 Amazis świadczenia rodzinne Aneks do Instrukcji Obsługi PLATFORMA EMP@TIA INFO-R Spółka Jawna - 2015 43-430 Pogórze, ul. Baziowa 29, tel. (33) 479 93 29, (33) 479 93 89 fax (33) 853 04 06 e-mail: admin@ops.strefa.pl

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Integracja z modułem komunikacyjnym

Integracja z modułem komunikacyjnym Integracja z modułem komunikacyjnym Dokument zawiera opis procesu wysyłania aktów do ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym za pomocą programu Legislator. Data dokumentu:14 grudnia 2012 Wersja: 2.1.0.27

Bardziej szczegółowo

1. Zwiększenie czcionki kolumny krótka treść pisma nadesłanego

1. Zwiększenie czcionki kolumny krótka treść pisma nadesłanego 1. Zwiększenie czcionki kolumny krótka treść pisma nadesłanego Powiększono czcionkę w kolumnie krótka treść pisma nadesłanego w oknie repertorium. Obecnie czcionka jest jednakowa z czcionkami w innych

Bardziej szczegółowo

Przy wykonywaniu rozliczeń obowiązują pewne zasady, do których nie zastosowanie się będzie skutkowało odrzuceniem raportów ze strony NFZ:

Przy wykonywaniu rozliczeń obowiązują pewne zasady, do których nie zastosowanie się będzie skutkowało odrzuceniem raportów ze strony NFZ: WAŻNE INFORMACJE Przy wykonywaniu rozliczeń obowiązują pewne zasady, do których nie zastosowanie się będzie skutkowało odrzuceniem raportów ze strony NFZ: w województwach, w których obowiązuje szyfrowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych

Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych ver. 0.6 1 Instalacja 1. Proces instalacji należy rozpocząć od sprawdzenia, czy w systemie MS Windows jest zainstalowana aplikacja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Procedura uzyskania certyfikatu kwalifikowanego. Krok 3. Pobieranie certyfikatu kwalifikowanego wersja 1.1

Procedura uzyskania certyfikatu kwalifikowanego. Krok 3. Pobieranie certyfikatu kwalifikowanego wersja 1.1 Procedura uzyskania certyfikatu kwalifikowanego Krok 3 Pobieranie certyfikatu kwalifikowanego wersja 1.1 Spis treści 1. WYMAGANIA...3 2. PROCES WGRYWANIA CERTYFIKATU KWALIFIKOWANEGO NA KARTĘ...3 2.1. AUTOMATYCZNA

Bardziej szczegółowo

Internetowy System Zgłoszeń Postępowanie Kwalifikacyjne w Służbie Cywilnej PRZEWODNIK

Internetowy System Zgłoszeń Postępowanie Kwalifikacyjne w Służbie Cywilnej PRZEWODNIK Internetowy System Zgłoszeń Postępowanie Kwalifikacyjne w Służbie Cywilnej PRZEWODNIK Wstęp...1 Zakładanie konta...3 Aktywowanie konta...3 Wypełnianie formularza zgłoszenia...5 Drukowanie formularza zgłoszenia...6

Bardziej szczegółowo

Viatoll Calc v1.3. Viatoll Calc. Instrukcja użytkownika. Strona 1

Viatoll Calc v1.3. Viatoll Calc. Instrukcja użytkownika. Strona 1 Viatoll Calc Instrukcja użytkownika Strona 1 Spis treści 1 Wstęp...3 2 Opis panelu głównego...3 2.1 Menu aplikacji...4 2.2 Tabela z trasami...5 2.3 Strona kalkulatora viatoll...6 2.4 Pasek statusu...7

Bardziej szczegółowo

Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje

Centrum Informatyki ZETO S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie Białystok, 29 czerwca 2012 Tytuł dokumentu: Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do

Bardziej szczegółowo

1 z 18. Spis treści: 1. Zakładanie konta na portalu OX.PL

1 z 18. Spis treści: 1. Zakładanie konta na portalu OX.PL 1 z 18 Spis treści: 1. Zakładanie konta na portalu OX.PL 2. Uruchamianie linku aktywacyjnego 3. Co zrobić w przypadku kiedy link nie dotarł na skrzynkę mailową 4. Dodawanie ogłoszeń 5. Reset hasła 1. Zakładanie

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU ZARZĄDZANIA OBIEGIEM INFORMACJI (SZOI)

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU ZARZĄDZANIA OBIEGIEM INFORMACJI (SZOI) SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU ZARZĄDZANIA OBIEGIEM INFORMACJI (SZOI) Wymiana dokumentów elektronicznych pomiędzy Apteką a Zachodniopomorskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ Strona 1 z 10 INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Rejestracja konta Komornika Sądowego / Asesora Komorniczego w portalu KomornikID

Rejestracja konta Komornika Sądowego / Asesora Komorniczego w portalu KomornikID Rejestracja konta Komornika Sądowego / Asesora Komorniczego w portalu KomornikID Instrukcja rejestracji konta Komornika / Asesora w portalu KomornikID Portal KomornikID pozwala użytkownikom na zakładanie

Bardziej szczegółowo

Zamawianie Taxi Aktywator Instrukcja użytkownika

Zamawianie Taxi Aktywator Instrukcja użytkownika Zamawianie Taxi Aktywator Instrukcja użytkownika 2009 Jarek Andrzejewski www.ptja.pl wersja 1.0, 13 października 2009 Zmiany w dokumencie: Wersja Data Autor Zmiany 1.0 13.10.2009 Jarek Andrzejewski Pierwsza

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar

Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar UWAGA dostęp do Google Scholar wymaga posiadania konta Google. Utworzenie jednego konta Google pozwala na dostęp do wszystkich usług Google. Oznacza to, że jeśli

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik Czynności do wykonania po włączeniu do Interaktywnego Płatnika Plus

Program Płatnik Czynności do wykonania po włączeniu do Interaktywnego Płatnika Plus Program Płatnik 9.01.001 Czynności do wykonania po włączeniu do Interaktywnego Płatnika Plus Program Płatnik wersja 9.01.001 1. CEL DOKUMENTU Dokument przeznaczony jest dla płatników składek, którzy pracują

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru FA

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru FA Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru FA 1. Logowanie do aplikacji CAS Aby przejść do obsługi zbiorów centralnych

Bardziej szczegółowo

Autoryzacja zleceń z użyciem aplikacji Java Web Start "Pocztowy24Podpis"

Autoryzacja zleceń z użyciem aplikacji Java Web Start Pocztowy24Podpis Autoryzacja zleceń z użyciem aplikacji Java Web Start "Pocztowy24Podpis" Wymagania systemowe Aplikacja Java Web Start (dalej JWS) jest samodzielną aplikacją Java uruchamianą z poziomu przeglądarki internetowej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja odnawiania certyfikatów. przez stronê internetow¹ www.kir.pl. Podrêcznik u ytkownika

Instrukcja odnawiania certyfikatów. przez stronê internetow¹ www.kir.pl. Podrêcznik u ytkownika Instrukcja odnawiania certyfikatów przez stronê internetow¹ www.kir.pl Podrêcznik u ytkownika 2 Instrukcja odnawiania certyfikatów przez www Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Wypełnienie formularza www...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do wersji 36.7.0 Kancelaria Komornika - VAT

Instrukcja do wersji 36.7.0 Kancelaria Komornika - VAT Instrukcja do wersji 36.7.0 Kancelaria Komornika - VAT str. 1 Spis treści 1. Aktywacja programu Kancelaria Komornika - VAT... 3 2. Faktury korygujące przyczyna... 4 2.1 Nowe szablony faktur i pozostałe

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Notarialna Wnioski wieczystoksięgowe

Kancelaria Notarialna Wnioski wieczystoksięgowe Kancelaria Notarialna 2 1 Kancelaria Notarialna - Elektroniczne Wniski Wieczystoksięgowe Wstęp Instrukcja dotyczy rejestrowania w programie Kancelaria Notarialna czynności notarialnych będących wnioskiem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania w celu uzyskania certyfikatu niekwalifikowanego SC Wersja 1.5 z dnia 14.08.2015 r.

Instrukcja postępowania w celu uzyskania certyfikatu niekwalifikowanego SC Wersja 1.5 z dnia 14.08.2015 r. Instrukcja postępowania w celu uzyskania certyfikatu niekwalifikowanego SC Wersja 1.5 z dnia 14.08.2015 r. www.e-clo.gov.pl Spis treści SŁOWNIK PRZYJĘTYCH SKRÓTÓW I TERMINÓW... 3 1. URUCHOMIENIE OPROGRAMOWANIA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja odnawiania certyfikatów. przez stronę elektronicznypodpis.pl

Instrukcja odnawiania certyfikatów. przez stronę elektronicznypodpis.pl Instrukcja odnawiania certyfikatów przez stronę elektronicznypodpis.pl Czerwiec, 2016 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Złożenie zamówienia na odnowienie... 4 3. Odnawianie certyfikatu kwalifikowanego...

Bardziej szczegółowo

Programy LeftHand - Obsługa plików JPK. Luty 2017

Programy LeftHand - Obsługa plików JPK. Luty 2017 Programy LeftHand - Obsługa plików JPK Luty 2017 Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Pierwsze uruchomienie funkcji JPK... 2 3. Generowanie plików JPK... 9 4. Wysyłanie plików JPK... 10 5. Pobieranie i drukowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania i realizacji podstawowych transakcji w systemie bankowości internetowej dla klientów biznesowych BusinessPro.

Instrukcja logowania i realizacji podstawowych transakcji w systemie bankowości internetowej dla klientów biznesowych BusinessPro. Instrukcja logowania i realizacji podstawowych transakcji w systemie bankowości internetowej dla klientów biznesowych BusinessPro aktualizacja: 12 czerwca 2017 r. Spis treści: 1. Pierwsze logowanie do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wymiany certyfikatów przeznaczonych do komunikacji aplikacji Komornik SQL z systemem ZUS

Instrukcja wymiany certyfikatów przeznaczonych do komunikacji aplikacji Komornik SQL z systemem ZUS Instrukcja wymiany certyfikatów przeznaczonych do komunikacji aplikacji Komornik SQL z systemem ZUS Spis treści Wstęp... 2 Usunięcie nieaktualnego certyfikatu PROD-NPI z systemu operacyjnego komputera...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku w ramach konkursów na finansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

Instrukcja składania wniosku w ramach konkursów na finansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego Instrukcja składania wniosku w ramach konkursów na finansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 1 Spis treści 1. Zakładanie skrzynki kontaktowej

Bardziej szczegółowo

1. MOZILLA THUNDERBIRD (31.3.0) 2 2. WINDOWS LIVE MAIL 2011 13 3. THE BAT HOME EDITION (6.7.7.0 32 BIT) 30

1. MOZILLA THUNDERBIRD (31.3.0) 2 2. WINDOWS LIVE MAIL 2011 13 3. THE BAT HOME EDITION (6.7.7.0 32 BIT) 30 Zakładamy, że użytkownik posiada paczkę pfx z certyfikatem I kluczem prywatnym. Poniższe informacje dotyczą wyłącznie instalacji certyfikatu własnego (z pliku pfx) oraz osoby trzeciej. 1. MOZILLA THUNDERBIRD

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2012

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2012 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2012 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Wystawianie e-faktur stan prawny... 2 3. Program Symfonia e-dokumenty... 2 4. e-faktura

Bardziej szczegółowo

Instrukcja odnawiania certyfikatów. przez stronę elektronicznypodpis.pl

Instrukcja odnawiania certyfikatów. przez stronę elektronicznypodpis.pl Instrukcja odnawiania certyfikatów przez stronę elektronicznypodpis.pl Lipiec, 2015 Spis treści 1. WPROWADZENIE... 3 2. WYPEŁNIENIE FORMULARZA WWW... 4 3. ODNAWIANIE CERTYFIKATU KWALIFIKOWANEGO... 7 3.1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika aplikacji npodpis r.

Instrukcja użytkownika aplikacji npodpis r. 21.03.2017 r. Spis treści Warunki wstępne...3 Rodzaje urządzeń...3 Instalacja i obsługa podpisów przelewów...4 Autoryzacja pozostałych czynności...13 Instalacja certyfikatów w systemie...16 2 Warunki wstępne

Bardziej szczegółowo

Outlook Instrukcja podpisywania i szyfrowania wiadomości certyfikatem niekwalifikowanym.

Outlook Instrukcja podpisywania i szyfrowania wiadomości  certyfikatem niekwalifikowanym. Outlook 2016. Instrukcja podpisywania i szyfrowania wiadomości e-mail certyfikatem niekwalifikowanym. Białystok, 16-08-2017 Spis treści 1 Podpisywanie wiadomości e-mail certyfikatem niekwalifikowanym....

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik.

Instrukcja obsługi certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik. Instrukcja obsługi certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik. Rejestracja certyfikatu w Płatniku Aby zarejestrować certyfikat w Płatniku proszę postępować zgodnie z instrukcją poniżej. Proszę uruchomić

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączenia do ZSMOPL na środowisku produkcyjnym

Instrukcja podłączenia do ZSMOPL na środowisku produkcyjnym Instrukcja podłączenia do ZSMOPL na środowisku produkcyjnym Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Założenie konta dla administratora lokalnego podmiotu... 3 3. Złożenie wniosku o założenie konta podmiotu raportującego...

Bardziej szczegółowo

Komornik SQL przegląd zmian wprowadzonych w aplikacji

Komornik SQL przegląd zmian wprowadzonych w aplikacji l i p i e c 2 0 1 1 K o m o r n i k S Q L 55 Komornik SQL przegląd zmian wprowadzonych w aplikacji Wstęp W tym miesiącu przygotowaliśmy kolejny artykuł opisujący zmiany wprowadzone w systemie Komornik

Bardziej szczegółowo

UNIZETO TECHNOLOGIES SA. Instrukcja realizacji odnowienia przy wykorzystaniu ważnego certyfikatu kwalifikowanego. wersja dokumentacji 1.

UNIZETO TECHNOLOGIES SA. Instrukcja realizacji odnowienia przy wykorzystaniu ważnego certyfikatu kwalifikowanego. wersja dokumentacji 1. Instrukcja realizacji odnowienia przy wykorzystaniu ważnego certyfikatu kwalifikowanego wersja dokumentacji 1.5 Spis treści 1. WSTĘP... 3 1.1. PRZYGOTOWANIE DO ODNOWIENIA... 4 2.... 4 2.1. KROK 1 Z 5 -

Bardziej szczegółowo

Instrukcja odnawiania certyfikatów. przez stronę elektronicznypodpis.pl

Instrukcja odnawiania certyfikatów. przez stronę elektronicznypodpis.pl Instrukcja odnawiania certyfikatów przez stronę elektronicznypodpis.pl Sierpień, 2017 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Złożenie zamówienia na odnowienie... 4 3. Odnawianie certyfikatu kwalifikowanego...

Bardziej szczegółowo

Paczki przelewów w ING BankOnLine

Paczki przelewów w ING BankOnLine Paczki przelewów w ING BankOnLine Aby rozpocząć proces tworzenia paczki w usłudze ING BankOnLine naleŝy wybrać opcję Przelewy => Przelewy (1) => Paczki przelewów (2). Funkcjonalność paczek przelewów umoŝliwia

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo