Moduł współpracy programu Komornik SQL z systemem e-sądu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Moduł współpracy programu Komornik SQL z systemem e-sądu"

Transkrypt

1 84 K o m o r n i k S Q L N o wa C u r r e n d a Moduł współpracy programu Komornik SQL z systemem e-sądu Konfiguracja programu Komornik SQL Do poprawnej współpracy aplikacji Komornik SQL z portalem e-sądu wymagane jest posiadanie konta użytkownika (typu Konto Komornika) na portalu e-sądu (www.e-sad.gov.pl) oraz przeprowadzenie odpowiedniej konfiguracji aplikacji Komornik SQL. Konfiguracja dostępna jest z głównego menu programu po wciśnięciu przycisku 7. Konfiguracja (rys. 1), a wszystkie opcje związane z funkcjonowaniem Rys. 1. Uruchomienie modułu Konfiguracja Rys. 2. Otworzenie okna konfiguracji e-sądu

2 s i e r p i e ń K o m o r n i k S Q L 85 modułu współpracy dostępne są z menu Preferencje, po wciśnięciu przycisku Konfiguracja e-sądu (rys. 2). Uruchomienie powyższej funkcji spowoduje otwarcie okna Preferencje programu na zakładce e-sąd. Pokazuje to rys. 3. Rys. 3. Opcje połączeń z portalem e-sądu Na tym etapie należy wprowadzić dane: adres pliku WSDL (domyślny adres dostępny jest po wciśnięciu przycisku nr 1 na rys. 3), nazwę użytkownika, hasło użytkownika, klucz API. Nazwa Użytkownika została przekazana pocztą elektroniczną wraz z linkiem aktywacyjnym po akceptacji konta przez urzędnika Sądu Rejonowego w Lublinie. Hasło zostało ustalone przez użytkownika portalu podczas rejestrowania wniosku o założenie konta. Klucz API jest ciągiem znakowym mającym zabezpieczyć konto przed zablokowaniem przez osoby niepowołane. Można go uzyskać z portalu e-sądu po zalogowaniu na swoje konto. Klucz należy przepisać lub skopiować i wkleić, dzięki czemu będzie pewność, iż nie zostanie wpisany pomyłkowo błędny kod. Sposób uzyskania klucza API został pokazany na rys. 5 i 6. Pole ID komornika jest wypełniane podczas importowania pierwszego wniosku egzekucyjnego. Pole umożliwia jego edycję, jednak należy zapewnić, aby nie było zmieniane bez wyraźnej potrzeby. Może to spowodować błędną komunikację z portalem.

3 86 K o m o r n i k S Q L N o wa C u r r e n d a Rys. 4. klucz API Rys. 5. pobranie klucza API Po wypełnieniu formularza danymi, zmiany należy zapisać za pomocą przycisku Zapisz. Importowanie wniosków egzekucyjnych Procedura importu Program Komornik SQL umożliwia importowanie elektronicznych wniosków egzekucyjnych do bazy danych za pomocą usług internetowych. Importowanie zaczytuje następujący zakres danych: dane wierzycieli, dane dłużników, listę sposobów egzekucji, rejestrowane kwoty wraz z odsetkami, informację o wpływie sprawy z art. 8 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, informację o zleceniu poszukiwaniu majątku z art. 53a ust. 1 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji,

4 s i e r p i e ń K o m o r n i k S Q L 87 informacje o składnikach majątku informacje w postaci tekstu, brak rejestracji składników w aplikacji. W celu wczytania nowych wniosków egzekucyjnych do programu Komornik SQL należy: 1. Otworzyć listę spraw w Repertorium Ogólnym lub KM (menu Sprawa > Lista spraw lub klawisz Ctrl F3). 2. Wskazując na listę spraw, wcisnąć prawy przycisk myszy w celu otwarcia menu podręcznego. 3. Z menu wybrać opcję e-sąd, a następnie Nowe wnioski. Rys. 6. Import nowych wniosków egzekucyjnych 4. Na ekranie pojawi się okno z komunikatem Czy pobrać nowe wnioski z e-sądu?. Wciśnięcie przycisku Tak spowoduje przejście do dalszych etapów procedury importu. Przycisk Nie spowoduje jej przerwanie. 5. Następnie pojawi się komunikat informujący o liczbie nowych wniosków oraz pytanie o chęć ich importu. Wciśnięcie przycisku Tak spowoduje przejście do dalszych etapów procedury importu. Przycisk Nie spowoduje jej przerwanie. 6. Kolejnym krokiem jest określenie zakresu pobieranych wniosków. Operację wykonuje się w oknie Zakres pozycji, przedstawionym na rys. 9.

5 88 K o m o r n i k S Q L N o wa C u r r e n d a Rys. 8. Potwierdzenie zaczytania wniosków Rys. 7. Potwierdzenie zamiaru wykonania operacji Rys. 9. Zakres pozycji importu elektronicznych wniosków egzekucyjnych Rys. 10. Oznaczenie pobranych wniosków egzekucyjnych Wciśnięcie przycisku Zamknij spowoduje przejście do ostatniego kroku procedury importu. Rys. 11. Automatyczne dodanie adnotacji Rys. 12. Wysyłka adnotacji do portalu Uwaga! Wnioski egzekucyjne będą widoczne w powyższym zakresie, aż do momentu dodania i podpisania w sprawie adnotacji Podjęcie postępowania egzekucyjnego. Ponowne zaimportowanie takiego wniosku spowoduje utworzenie kolejnej sprawy o nowej sygnaturze. 7. Następne okno, jakie wyświetli program, związane jest z oznaczeniem zaimportowanych wniosków egzekucyjnych flagą Pobrane na portalu e-sądu. Wnioski egzekucyjne na portalu widoczne są w zakładce Nowe do momentu odnotowania w danej sprawie adnotacji o podjęciu postępowania egzekucyjnego. Przed dodaniem powyższej adnotacji istnieje możliwość zapisania w ten sposób informacji, iż komornik sądowy odebrał wniosek egzekucyjny. Zatwierdzenie operacji przyciskiem Tak spowoduje rozpoczęcie procedury importowania danych do programu Komornik SQL. Wszystkie pobrane wnioski zostaną oznaczone flagą Pobrane. Po wciśnięciu przycisku Nie

6 s i e r p i e ń K o m o r n i k S Q L 89 sprawy zostaną pobrane do programu, jednak na portalu e-sądu nie zostaną oznaczone w powyższy sposób. 8. W kolejnych krokach program umożliwia automatyczne dodanie adnotacji o podjęciu postępowania oraz ich wysyłki w zaimportowanych sprawach. Sposób tworzenia oraz wysyłki adnotacji zostanie dokładniej opisany w kolejnych rozdziałach instrukcji. Uwagi związane z importem wniosków egzekucyjnych 1. Osoba składająca elektroniczny wniosek egzekucyjny zostaje dodana jako pełnomocnik wierzyciela wraz z domyślnym pełnomocnictwem wskazanym w konfiguracji. 2. Ze względu na ograniczenia na portalu e-sądu (tylko numer, bez nazwy rachunku), rachunek bankowy wierzyciela będzie do niego przyporządkowany pod warunkiem występowania w skorowidzu uczestników uczestnika o typie Bank z wprowadzonym numerem rozliczeniowym zgodnym z numerem importowanego konta. Rys. 13. Warunek importu danych kont bankowych 3. Wierzyciel wprowadza informacje o składnikach majątku, do których kieruje egzekucję, w polu na portalu e-sądu w postaci jednej linii tekstu.

7 90 K o m o r n i k S Q L N o wa C u r r e n d a W związku z tym nie ma możliwości zaczytania tych danych jako odpowiednich składników majątku dłużnika w programie Komornik SQL. Cały tekst wprowadzony przez wierzyciela zostaje zaimportowany jako Uwagi o uczestniku. Uwagi dostępne są podczas przeglądania danych Uczestnika (po uprzednim wciśnięciu przycisku Więcej), na zakładce Informacje. Jeśli powyższe informacje mają być wykorzystywane w programie, np. do zajęcia rachunku bankowego, należy je odpowiednio zarejestrować. Rys. 14. Importowane składniki majątku 4. W razie zaznaczenia przez wierzyciela na elektronicznym wniosku o wszczęcie egzekucji opcji Wierzyciel wnosi, aby tutejszy Komornik w trybie art. 53a ust. 1 ustawy z dnia r. o komornikach sądowych i egzekucji (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 167, poz ze. zm.) w zw. z art kpc podjął czynności mające na celu ustalenie majątku dłużnika, z którego może być prowadzona egzekucja, program Komornik SQL automatycznie doda w sprawie koszty z powyższego artykułu. 5. W przypadku zaznaczenia przez wierzyciela na elektronicznym wniosku o wszczęcie egzekucji opcji Przyznanie i ściągnięcie innych kosztów lub

8 s i e r p i e ń K o m o r n i k S Q L 91 Przyznanie i ściągnięcie kosztów zastępstwa w postępowaniu egzekucyjnym, w programie Komornik SQL zostaną zarejestrowane kwoty Koszty inne (w wysokości podanej przez wierzyciela) lub Koszty zastępstwa w egzekucji (w wysokości podanej przez wierzyciela lub, gdyby nie została ona podana, w wysokości zgodnej z aktualnie wprowadzonymi stawkami w aplikacji). Rys element elektronicznego wniosku o wszczęcie egzekucji 6. Informacje dodatkowe wprowadzone do elektronicznego wniosku o wszczęcie egzekucji zostaną zapisane w programie Komornik SQL jako Notatka w sprawie. Tytuły wykonawcze wydawane przez elektroniczny sąd zawierają cztery rodzaje odsetek przypisanych do należności: ustawowe, umowne o określonej stopie, umowne o określonej stopie ograniczone do wysokość czterokrotności odsetek lombardowych, umowne w wysokości czterokrotności odsetek lombardowych. Dla odsetek, w których brana jest pod uwagę wysokość czterokrotności odsetek lombardowych, wymagane jest zdefiniowanie w programie własnej tabeli odsetkowej o nazwie Maksymalne, zawierającej powyższe wartości. Dane tytułu wykonawczego Import elektronicznych wniosków o wszczęcie egzekucji zaczytuje również, oprócz danych rejestracyjnych spraw, wszystkie dane potrzebne do

9 92 K o m o r n i k S Q L N o wa C u r r e n d a odpowiedniej komunikacji pomiędzy aplikacją użytkownika a portalem e-sądu. Zatem okno związane z tytułem wykonawczym zostało rozszerzone o dodatkową zakładkę przechowującą wyżej wymienione dane. W celu wyświetlenia powyższych danych należy: 1. otworzyć sprawę pochodzącą z e-sądu, Uwaga! Sprawy pochodzące z e-sądu zostały oznaczone na liście spraw w kolumnie E oraz w oknie rejestracyjnym sprawy, obok daty wszczęcia egzekucji, napisem EPU. Rys. 16. Oznaczenie sprawy importowanej z e-sąd Rys. 17. Oznaczenie spraw importowanych z e-sądu na liście spraw 2. otworzyć dane tytułu wykonawczego do edycji (z zakładki Dane, z listy tytułów wykonawczych, lub z zakładki Tytuły), 3. wybrać zakładkę e-sąd. Uwaga! Dane elektronicznego tytułu wykonawczego są danymi ściśle powiązanymi z danymi przechowywanymi na portalu e-sądu. Jakakolwiek modyfikacja powyższych danych spowoduje brak możliwości dokonywania w sprawach adnotacji.

10 s i e r p i e ń K o m o r n i k S Q L 93 Rys. 18. Dane elektronicznego tytułu wykonawczego Adnotacje w sprawach Program Komornik SQL umożliwia przesyłanie bezpośrednio z programu adnotacji w sprawach egzekucyjnych do portalu e-sądu. Jedynym warunkiem przeprowadzenia powyższej operacji jest konieczność wcześniejszego zaimportowania danych rejestracyjnych sprawy do programu Komornik SQL, zgodnie z wcześniej opisaną procedurą. Uwaga! Dla spraw prowadzonych w oparciu o nakaz wydany przez e-sąd, a rejestrowanych ręcznie, nie istnieje mechanizm dokonywania adnotacji. Program umożliwia zarówno dokonywanie adnotacji w pojedynczych sprawach, jak również dodawanie seryjne adnotacji dla wybranego zakresu spraw (ograniczony zakres typów adnotacji podjęcie postępowania egzekucyjnego, zwrot wniosku, umorzenie postępowania egzekucyjnego). Należy zwrócić uwagę, iż na chwilę obecną adnotacje przesyłane drogą elektroniczną do e-sądu nie są podpisywane bezpiecznym podpisem elektronicznym. Adnotacja przesłana do portalu staje się ważna dopiero w momencie podpisania jej przez komornika sądowego lub asesora komorniczego. Uwaga! Na portalu e-sądu istnieje możliwość seryjnego podpisywania adnotacji. Indywidualna adnotacja w sprawie Dodawanie adnotacji w sprawie dostępne jest tylko dla spraw importowanych. Cała funkcjonalność z tym związana umieszczona została w oknie rejestracji sprawy na zakładce Adnotacje.

11 94 K o m o r n i k S Q L N o wa C u r r e n d a Rys. 19. Zarządzanie adnotacjami w sprawie Lista adnotacji podzielona została na następujące kolumny: lp liczba porządkowa, data data dokonania czynności, adnotacja typ adnotacji w sprawie, status status adnotacji w sprawie: brak adnotacja utworzona, ale nie wysłana do portalu, W adnotacja została przesłana do portalu, P adnotacja została przesłana do portalu i podpisana przez osobę upoważnioną, A adnotacja została anulowana na portalu, kwota kwota przypisana do danego typu adnotacji, opis dodatkowy opis wprowadzony przez użytkownika, oznaczenie paczki oznaczenie paczki, w której znajdowała się dana adnotacja, ID adnotacji identyfikator adnotacji w systemie e-sądu. Utworzenie nowej adnotacji w sprawie na portalu e-sądu przy udziale programu Komornik SQL zostało podzielone na następujące etapy: 1. utworzenie adnotacji w programie Komornik SQL adnotacja istnieje tylko w programie Komornik SQL, 2. wysłanie adnotacji do portalu e-sądu adnotacja istnieje w programie Komornik SQL oraz na portalu e-sądu, jako Niepodpisana egzekucja, 3. zalogowanie do konta komornika na portalu, 4. podpisanie przesłanych adnotacji adnotacja istnieje w programie Komornik SQL oraz na portalu e-sądu, sprawa zostaje przeniesiona do spraw W toku.

12 s i e r p i e ń K o m o r n i k S Q L 95 W celu utworzenia nowej adnotacji w programie Komornik SQL należy: wcisnąć prawy przycisk myszy, aby otworzyć menu podręczne i wybrać opcję Dopisz, wypełnić dane adnotacji (wybrać tytuł egzekucyjny, do którego tworzona jest adnotacja, podać datę czynności, wybrać typ adnotacji, podać kwotę oraz opis), wcisnąć przycisk Zamknij w celu zapisania adnotacji w programie. Rys. 20. Utworzenie w programie Komornik SQL adnotacji w sprawie Uwaga! W przypadku adnotacji już wysłanej na portal e-sądu powyższe okno zostaje rozszerzone o identyfikator i status adnotacji oraz oznaczenie paczki, w której przesyłana była adnotacja. W celu przesłania adnotacji na portal e-sądu należy: na zakładce Adnotacje wcisnąć przycisk Wyślij zostaną wysłane wszystkie adnotacje utworzone w sprawie, które nie zostały jeszcze przesłane, Rys. 21. Wysłanie niepodpisanych adnotacji w pojedynczej sprawie do portalu e-sądu

13 96 K o m o r n i k S Q L N o wa C u r r e n d a potwierdzić wysyłkę niepodpisanych adnotacji za pomocą przycisku Tak. Rys. 22. Potwierdzenie wysłania adnotacji W celu podpisania adnotacji w sprawie należy: zalogować się na portalu e-sądu (www.e-sad.gov.pl) na konto typu Konto komornika, wcisnąć łącze Niepodpisane adnotacje, Rys elektroniczne podpisywanie adnotacji zaznaczyć adnotacje, które mają zostać podpisane, oraz wcisnąć przycisk Przejdź do podpisu, Rys wybór adnotacji do podpisu elektronicznego

14 s i e r p i e ń K o m o r n i k S Q L 97 potwierdzić listę adnotacji do podpisu elektronicznego za pomocą przycisku Podpisz adnotacje, Rys potwierdzenie listy adnotacji do podpisu potwierdzić chęć złożenia podpisu elektronicznego za pomocą przycisku Podpisz adnotacje, Rys złożenie podpisu elektronicznego wybrać certyfikat kwalifikowany, za pomocą którego zamierza się złożyć elektroniczny podpis, i wcisnąć przycisk Dalej, Rys aplet podpisujący

15 98 K o m o r n i k S Q L N o wa C u r r e n d a aby dokończyć proces podpisywania, należy jeszcze wprowadzić kod PIN zabezpieczający kartę kryptograficzną (kod PIN wprowadzony musi być wielokrotnie dla każdej adnotacji, jednak istnieje możliwość zachowania w pamięci kodu na określony czas lub ilość operacji zob. rozdział Trwały PIN), Rys. 28. Podanie PIN-u. na adnotacjach zostaje złożony elektroniczny podpis oraz wyświetlony zostaje stosowny komunikat, Rys. 29. Potwierdzenie złożenia podpisu należy odczekać na odświeżenie strony i można zakończyć pracę z portalem e-sądu. Uwaga! Należy zwrócić uwagę, iż niektóre adnotacje nie mogą zostać przesłane przed innymi lub po innych. W takim wypadku program poinformuje podczas wysyłki adnotacji stosownym komunikatem błędu. Seryjne adnotacje w sprawach W celu przyśpieszenia pracy kancelarii w postępowaniach ze sprawami z tytułami wykonawczymi pochodzącymi z e-sądu program Komornik SQL został wyposażony w funkcjonalność seryjnego wykorzystywania funkcji w programie. Między innymi istnieje możliwość seryjnego dodawania określonych adnotacji w wielu sprawach. Jak zostało wspomniane wcześniej, już na etapie importowania spraw z portalu istnieje możliwość automatycznego dodania adnotacji Podjęcie postępowania egzekucyjnego oraz ich wysłania. W celu seryjnego dodania adnotacji w sprawach należy: otworzyć moduł Repertorium ogólne lub KM,

16 s i e r p i e ń K o m o r n i k S Q L 99 otworzyć okno Lista spraw: menu Sprawa > Lista spraw lub kombinacją klawiszy Ctrl F3, zaznaczyć na liście w kolumnie V sprawy, dla których ma zostać utworzona adnotacja, wcisnąć prawy przycisk myszy w celu otwarcia menu kontekstowego, wybrać grupę e-sąd oraz funkcję Dodaj adnotacje, a następnie wybrać jeden z trzech dostępnych typów adnotacji, Rys. 30. Dodawanie seryjne adnotacji w wielu sprawach Uwaga! Dość specyficzną adnotacją seryjną jest adnotacja Zakończenie. Po zaznaczeniu zakresu spraw, w których adnotacja jest dokonywana, program sprawdza, dla których spraw wprowadzono stan umorzenia. Tylko dla tych spraw program przygotuje adnotacje. Poniższa tabela przedstawia sposób dopisywania adnotacji na portalu w zależności od stanu umorzenia sprawy: Stan sprawy w programie Komornik SQL sprawa umorzona wskutek zapłaty sprawa umorzona częściowo skuteczna sprawa umorzona przekazana administracji sprawa umorzona przekazana do komornika sprawa umorzona zwrot wniosku wszystkie pozostałe stany umorzenia Adnotacja na portalu e-sądu umorzono przez wyegzekwowanie w całości umorzono przez wyegzekwowanie w części przekazano sprawę przekazano sprawę zwrot wniosku umorzono w inny sposób

17 100 K o m o r n i k S Q L N o wa C u r r e n d a Wysyłanie seryjne adnotacji w wielu sprawach W Repertorium ogólnym lub KM dostępna jest również funkcja związana z wysyłką wszystkich niewysłanych adnotacji w sprawach. Jest ona dostępna z menu kontekstowego, opcja e-sąd, przycisk Wyślij adnotacje. Spowoduje to wysyłanie wszystkich niewysłanych adnotacji w sprawach pochodzących z e-sądu. Weryfikacja statusu adnotacji w pojedynczej sprawie Program Komornik SQL został wyposażony w funkcjonalność weryfikacji stanu adnotacji dokonanej w sprawie. Aby tego dokonać, należy: otworzyć moduł Repertorium ogólne lub KM, otworzyć sprawę pochodzącą z e-sądu oraz posiadającą niezweryfikowane adnotacje przesłane do portalu, przejść na zakładkę Adnotacje oraz wcisnąć przycisk Weryfikuj, Rys. 31. Weryfikacja statusu adnotacji w pojedynczej sprawie sprawdzone zostaną wszystkie adnotacje o statusie W (wysłane) utworzone w danej sprawie, a w kolumnie Status zostaną wprowadzone odpowiednie zmiany. Lista możliwych statusów została przedstawiona poniżej: brak adnotacja utworzona, ale nie wysłana do portalu, W adnotacja została przesłana do portalu, P adnotacja została przesłana do portalu i podpisana przez osobę upoważnioną, A adnotacja została anulowana na portalu.

18 s i e r p i e ń K o m o r n i k S Q L 101 Seryjna weryfikacja statusu adnotacji w wielu sprawach Istnieje również możliwość seryjnej weryfikacji statusów adnotacji w określonym zakresie spraw: otworzyć moduł Repertorium ogólne lub KM, otworzyć okno Lista spraw: menu Sprawa > Lista spraw lub klawiszem F3, wcisnąć prawy przycisk myszy w celu otwarcia menu kontekstowego, wybrać grupę e-sąd oraz funkcję Weryfikuj adnotacje, Rys. 32. Seryjna weryfikacja statusu adnotacji w sprawach wszystkie adnotacje o statusie W (Wysłane) w sprawach pochodzących z e-sądu zostaną sprawdzone, a informacja o ich bieżących stanach zapisana do bazy danych. Pobieranie treści tytułów wykonawczych (nakazów zapłaty wraz postanowieniem o nadaniu klauzuli wykonalności) i wniosków egzekucyjnych Dla spraw posiadających wysłane i podpisane adnotacje Podjęcie postępowanie egzekucyjnego istnieje możliwość pobrania treści tytułów wykonawczych oraz wniosków egzekucyjnych w formie pliku PDF oraz zaczytanie ich do bazy danych skanowanych dokumentów. W celu pobrania skanów należy: otworzyć moduł Repertorium ogólne lub KM,

19 102 K o m o r n i k S Q L N o wa C u r r e n d a otworzyć okno Lista spraw: menu Sprawa > Lista spraw lub kombinacją klawiszy Ctrl F3, zaznaczyć na liście w kolumnie V sprawy, dla których ma zostać odczytany nakaz i wniosek,, wcisnąć prawy przycisk myszy w celu otwarcia menu kontekstowego, wybrać grupę e-sąd oraz funkcję Pobierz treści nakazów i wniosków, Rys. 33. Pobieranie treści tytułów i wniosków Rozpocznie się proces pobierania, a dla spraw, w których import tytułu i wniosku będzie możliwy zostanie on wczytany do bazy danych. Treść nakazu będzie posiadać informację zgodną z 7 ust. 1 rozporządzenia o szczegółowych czynnościach komornika sądowego związanych z egzekucją prowadzoną na podstawie elektronicznego tytułu wykonawczego. Po całej procedurze zostanie wyświetlony raport z informacją, w których sprawach dane zostały zaczytane poprawnie, a w których wystąpił błąd. Zaczytane nakazy z klauzulami i adnotacjami o zgodność wydruku weryfikacyjnego z tytułem egzekucyjnym można wydrukować, podpisać i zaopatrzyć w pieczęć okrągłą (jeśli nie zrobiliśmy wydruków weryfikacyjnych z portalu e-sądu). Pobrane wnioski wierzycieli można również wydrukować z zakładki Wnioski bądź Dokumenty w oknie głównym rejestracji sprawy.

20 s i e r p i e ń K o m o r n i k S Q L 103 Rys. 34. Raport pobierania tytułów wykonawczych Trwały PIN Ze względu na specyfikę bezpiecznych podpisów elektronicznych, do złożenia podpisu na osobnym dokumencie wymagane jest każdorazowe podanie kodu PIN. Istnieje możliwość uruchomienia funkcji tzw. trwałego podpisu. Dzięki temu wprowadzony kod PIN może być zapamiętany: bez ograniczeń, przez określony czas, na określoną liczbę operacji. Niniejsza instrukcja opisuje sposób uaktywnienia funkcji trwałego PIN dla kart kryptograficznych dostarczanych od producenta CryptoTech (m.in. Sigillum). Po instalacji zestawu aplikacji służących do składania i weryfikowania podpisów elektronicznych oraz zarządzania kartą kryptograficzną otrzymujemy na pulpicie skrót do aplikacji Menedżer CryptoCard Suite. Dzięki niej można właśnie uaktywnić funkcję zapamiętującą kod. W celu włączenia tej funkcji należy: uruchomić aplikację Menedżer CryptoCard Suite za pomocą skrótu z pulpitu lub poprzez Menu Start > Programy > Cryptotech > Menedżer Crypto- Card Suite, wybrać zakładkę Konfiguracja, zaznaczyć opcję Trwały PIN (CryptoAPI), wybrać żądany tryb pamięci, np. ograniczony czasem,

21 104 K o m o r n i k S Q L N o wa C u r r e n d a Rys. 35. Ustawienia trwałego kodu PIN ustawić wartość zapamiętywania, np. w wypadku trybu z ograniczeniem czasowym ustawić liczbę minut, przez jaką będzie pamiętany kod PIN, zapisać zmiany za pomocą przycisku OK. Rys. 36. Ustawienia trybu trwałego kodu PIN Łukasz Czarnecki

Sage Symfonia e-deklaracje

Sage Symfonia e-deklaracje Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Panel klienta Data aktualizacji: 26-03-2013 1 Spis treści 1 Wprowadzenie 5 1.1 Wczytywanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Instrukcja dla klienta Data aktualizacji: 28-01-2013 1 Spis treści 1 Podstawowe zasady bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

Projekt e-deklaracje 2

Projekt e-deklaracje 2 Ministerstwo Finansów Departament Administracji Podatkowej Instrukcja użytkownika interaktywnych formularzy deklaracji i podań składanych od roku 2015 opatrywanych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym

Bardziej szczegółowo

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika Zamawiający: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa http://www.mpips.gov.pl Wykonawca: Sygnity S.A. al. Jerozolimskie 180 02-486 Warszawa Tel. (22) 571 10 00; Fax:

Bardziej szczegółowo

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@)

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) System powstał w ramach projektu PHARE 2002/000-580.01.09 Zarządzanie Finansami Publicznymi Dokumentacja użytkownika

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ

SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ dla Klientów indywidualnych oraz osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność gospodarczą Dokumentacja użytkownika wrzesień 2009 r. Spis treści Rozdział 1 Wstęp 3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

Comarch ERP Optima. Współpraca z wszystko.pl Wersja 2015.0.1

Comarch ERP Optima. Współpraca z wszystko.pl Wersja 2015.0.1 Comarch ERP Optima Współpraca z wszystko.pl Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest

Bardziej szczegółowo

RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja

RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja ROZDZIAŁ 8 RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja Spis treści Księgowość 8-1 Dokumenty... 8-1 Podział na grupy 8-2 Dodawanie dokumentu... 8-3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika 1/49 1.Historia zmian dokumentu. L.p. Opis zmian Data zmiany 1 Utworzenie dokumentu 2011-11-18 2 Uzupełnienie dokumentu 2012-08-27 3 Uzupełnienie dokumentu 2012-11-26 4 Uzupełnienie

Bardziej szczegółowo

MS SQL Server 2008 R2 instalacja oraz konfiguracja na potrzeby aplikacji Komornik SQL (cz. 2)

MS SQL Server 2008 R2 instalacja oraz konfiguracja na potrzeby aplikacji Komornik SQL (cz. 2) 98 K o m o r n i k S Q L N o wa C u r r e n d a MS SQL Server 2008 R2 instalacja oraz konfiguracja na potrzeby aplikacji Komornik SQL (cz. 2) Wstęp Poprzednia część artykułu była poświęcona opisaniu procesu

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Faktura i Kasa

Symfonia Start Faktura i Kasa Symfonia Start Faktura i Kasa Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Podręcznik użytkownika Wersja 2012 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu. Opis Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI)

Załącznik nr 1 do Regulaminu. Opis Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) Załącznik nr 1 do Regulaminu Opis Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) Spis treści Wprowadzenie... 3 1 Charakterystyka ESPI... 3 1.1 Założenia ESPI... 3 1.2 Słownik terminów... 3 1.3

Bardziej szczegółowo

SOHO. System Obsługi Hotelu. Instrukcja obsługi programu. http://www.novitus.pl

SOHO. System Obsługi Hotelu. Instrukcja obsługi programu. http://www.novitus.pl SOHO System Obsługi Hotelu Instrukcja obsługi programu http://www.novitus.pl j - 2 - SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 3 WPROWADZENIE... 7 1. WYMAGANIA SPRZĘTOWE I SYSTEMOWE... 8 2. PIERWSZE URUCHOMIENIE SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Faktury Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM Załącznik nr 1 do Regulaminu usług SBE w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM https://konto.bsbielsk.pl SPIS

Bardziej szczegółowo

BCW Centra Wydruku i Ksero w PWSZ

BCW Centra Wydruku i Ksero w PWSZ BCW Centra Wydruku i Ksero w PWSZ Bezobsługowe Centra Wydruku, Skanowania i Kopiowania (e-druk) Bezobsługowe Centrum Wydruku (BCW) to system rozliczania wydruków, kserokopii i skanów w oparciu o Elektroniczne

Bardziej szczegółowo

Faktura 2013 + MAGAZYN. Instrukcja obsługi

Faktura 2013 + MAGAZYN. Instrukcja obsługi Faktura 2013 + MAGAZYN Instrukcja obsługi Producent: Firma Informatyczna EnterSoft Jacek Jędrzejewski ul. Cmentarna 15 B 85-184 Bydgoszcz tel.: (52) 515-37-79 0696 481 842 www.entersoft.com.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Faktury Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.0.1 Data produkcji wersji: 23 października 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

SKLEPICOM INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA

SKLEPICOM INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA SKLEPICOM INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...5 2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP Optima...7 2.3. Połączenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Platformy transakcyjnej BOSSAFX Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. S t r o n a 2 Spis treści I) Obsługa rachunku internetowego... 7 1) Logowanie... 7 2) Dyspozycje... 7

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika usługi R-Connect

Podręcznik użytkownika usługi R-Connect Podręcznik użytkownika usługi R-Connect SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1. TERINOLOGIA I DEFINICJE... 4 1.2. OPIS OGÓLNY... 4 2. Komunikacja... 6 2.1. SEGENTACJA KOUNIKATÓW... 6 2.2. SZYFROWANIE KOUNIKATÓW...

Bardziej szczegółowo

Comarch ERP ifaktury24. Podręcznik użytkownika

Comarch ERP ifaktury24. Podręcznik użytkownika Comarch ERP ifaktury24 Podręcznik użytkownika Spis treści 1 WSTĘP... 5 1.1 PORÓWNANIE PAKIETÓW... 6 1.2 WYMAGANIA SYSTEMOWE... 7 1.3 NAWIGACJA PO APLIKACJI... 8 1.3.1 NAWIGACJA PO APLIKACJI NA DESKTOPACH...

Bardziej szczegółowo

Millenet Bankowość internetowa dla Przedsiębiorstw

Millenet Bankowość internetowa dla Przedsiębiorstw Millenet Bankowość internetowa dla Przedsiębiorstw Instrukcja Użytkownika cz. I 12 luty 2010 Strona 1 Spis treści 1 Informacje ogólne...5 1.1 WYMAGANIA TECHNICZNE I USTAWIENIA SPRZĘTOWE...5 1.1.1 Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Gabinet Lekarski 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Rozrachunki, sprzedaż

System Informatyczny CELAB. Rozrachunki, sprzedaż Instrukcja obsługi programu 2.16. Rozrachunki, sprzedaż Architektura inter/intranetowa Aktualizowano w dniu: 2007-09-25 System Informatyczny CELAB Rozrachunki, sprzedaż Spis treści 1. Rozrachunki, sprzedaż...2

Bardziej szczegółowo