Komornik SQL przegląd zmian wprowadzonych w aplikacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Komornik SQL przegląd zmian wprowadzonych w aplikacji"

Transkrypt

1 m a j K o m o r n i k S Q L 79 Komornik SQL przegląd zmian wprowadzonych w aplikacji Wstęp Niniejszy artykuł rozpoczyna serię opracowań dotyczących zmian wprowadzanych do aplikacji Komornik SQL przez jej twórców. Zamierzenie jest proste opisać zmiany udostępniane przez producenta programu wraz z każdą jego aktualizacją, prezentując je w przystępnej formie graficznej ze szczegółowym ich opisem. Z praktyki wynika, iż załączany do aktualizacji plik zawierający listę zmian w formie dokumentu tekstowego jest bardzo rzadko czytany przez użytkowników aplikacji. Mam nadzieję, że artykuły prezentowane w niniejszym, prenumerowanym przez komorników sądowych branżowym wydawnictwie, będą czytane przez poszczególnych pracowników kancelarii, aby każdy z nich był w stanie zdobyć o aplikacji Komornik SQL jak najwięcej pożytecznych informacji, które mogą się przydać w codziennej pracy z programem. W końcu większość zmian w komorniku wprowadzanych jest właśnie na podstawie zgłoszeń pochodzących od jego użytkowników. Jako że jest to pierwszy artykuł z serii, postaram się przybliżyć zmiany wprowadzane do systemu na kilka wersji wstecz. W chwili obecnej aktualna wersja programu to Komornik SQL b (kompilacja z dnia 27 kwietnia 2011 r., godzina 16:39). Najnowsza aktualizacja zawiera przede wszystkim nową funkcjonalność związaną z komunikacją pomiędzy kancelarią komorniczą a systemem OGNIVO. Szczegóły obsługi tego modułu oraz proces uzyskania dostępu do systemu OGNIVO przez komornika sądowego zostały opisane w poprzednim numerze Nowej Currendy.

2 80 K o m o r n i k S Q L N o wa C u r r e n d a Opis zmian przedstawię od wersji b i stopniowo będą przedstawiał kolejne wersje, aż do aktualnej. Kolejne odcinki artykułu będą się pojawiać w miarę udostępniania nowych wersji aplikacji. Komornik SQL b.1932 Obsługa bezpiecznych podpisów elektronicznych na załącznikach wiadomości Wprowadzona modyfikacja aplikacji umożliwia użytkownikom programu wysyłanie wiadomości wraz z załącznikami podpisanymi bezpiecznym podpisem elektronicznym. Pisząc o załącznikach, mam na myśli pisma lub formularze wygenerowane przez aplikację w formie plików PDF lub RTF, które są załączane do wiadomości poczty elektronicznej. Podstawowym warunkiem skorzystania z podpisów elektronicznych jest dodatkowa instalacja środowiska uruchomieniowego Microsoft.NET w wersji 3.5. Środowisko to można pobrać bezpłatnie ze stron firmy Microsoft. Dodatkowo po instalacji należy zarejestrować biblioteki poprzez wciśnięcie przycisku Rejestruj dla biblioteki narzędziowej oraz biblioteki do e-podpisu (moduł Konfiguracja menu Preferencje Konfiguracja inna). Rejestracja tych dodatków ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania podpisów elektronicznych w aplikacji. Trzeba pamiętać, iż rejestracja bibliotek wymaga uprawnień administracyjnych na danym stanowisku. Zatem program należy uruchomić na koncie z uprawnieniami administratora (dla Microsoft Windows XP) lub wybrać opcję Uruchom jako administrator (dla Microsoft Windows Vista oraz 7). W kolejnych wersjach może zaistnieć konieczność przerejestrowania tych bibliotek, w przypadku gdy zostaną w nich wprowadzone zmiany. W tym celu będzie trzeba najpierw je wyrejestrować (przycisk Wyrejestruj), a następnie ponownie zarejestrować (przycisk Rejestruj). Informacje o konieczności rejestracji bibliotek na nowo będą podawane w pliku ze zmianami do programu. Konfiguracja funkcji podpisywania załączników wiadomości może zostać dokonana w module Konfiguracja menu Preferencje Konfiguracja modułu Pisma.

3 m a j K o m o r n i k S Q L 81 Rys. 1. Konfiguracja modułu Pisma W tym miejscu znajdują się następujące opcje: podpisuj załączniki do wiadomości Włączenie tej funkcji spowoduje automatyczne podpisywanie generowanych pism oraz załączanie ich do wiadomości . Nie jest możliwa aktywacja funkcji w razie braku zarejestrowania bibliotek narzędziowej oraz do e-podpisu. W takim przypadku zostanie wyświetlony stosowny komunikat. wysyłaj również załącznik w formie niepodpisanej Zaznaczenie tego pola spowoduje załączanie do wiadomości pliku zawierającego zarówno załącznik podpisany, jak i niepodpisany. Funkcja dostępna tylko wówczas, gdy została włączona funkcja podpisuj załączniki do wiadomości . użyj funkcji multipodpisu Standardowo złożenie bezpiecznego podpisu elektronicznego wymaga, aby dla każdego z podpisywanych dokumentów fakt dokonania tej czynności został potwierdzony kodem PIN. Jednak w pewnych sytuacjach może to być dość czasochłonne. Np. podczas wysyłania korespondencji z modułu Korespondencja seryjna należałoby wielokrotnie podawać kod. Włączenie funkcji multipodpisu spowoduje zapamiętanie kodu dla całej operacji wysyłki

4 82 K o m o r n i k S Q L N o wa C u r r e n d a wszystkich przesyłek generowanych w ramach pojedynczej sesji korespondencji seryjnej. Funkcja dostępna tylko wówczas, gdy została włączona funkcja podpisuj załączniki do wiadomości . Rys. 2. Konfiguracja podpisywania załączników do wiadomości Wysyłka wiadomości wraz z podpisanymi dokumentami przebiega praktycznie automatycznie. Jednak, aby w ogóle pismo zostało wysłane w formie załącznika do wiadomości , należy pamiętać o tym, żeby podczas tworzenia korespondencji został wskazany typ przesyłki jako E oraz uczestnik będący adresatem miał wskazany adres w danych rejestracyjnych. Aby ustawić adres uczestnika, należy przejść do zakładki Informacje w oknie danych rejestracyjnych uczestnika. W przypadku gdy dane są edyto-

5 m a j K o m o r n i k S Q L 83 wane w oknie Dłużnik lub Wierzyciel, do wyświetlenia szczegółowych danych uczestnika służy przycisk Więcej. Rys. 3. Okno dłużnika/wierzyciela przejście do danych szczegółowych Rys. 4. Edycja adresu uczestnika

6 84 K o m o r n i k S Q L N o wa C u r r e n d a Zmiana sposobu wysyłania seryjnego adnotacji do portalu e-sądu Dotychczas aplikacja Komornik SQL podczas wysyłania seryjnego adnotacji do portalu e-sądu, wysyłała wszystkie utworzone, lecz niewysłane adnotacje. Zmiana dotyczy sposobu wysyłania tych adnotacji. W chwili obecnej przed wysłaniem adnotacji do portalu należy wpierw zaznaczyć na liście spraw (moduł Repertorium menu Sprawa Lista spraw lub klawisz <CTRL + F3>) te pozycje, których wysyłka będzie dotyczyła. Rys. 5. Wysyłka adnotacji w wybranych sprawach Aplikacja sprawdzi, czy dla zaznaczonych spraw istnieją utworzone i niewysłane adnotacje. Jeśli takie pozycje zostaną odnalezione, to program przeprowadzi ich wysyłkę. Oczywiście, zmiana nie dotyczy wysyłki adnotacji o podjęciu

7 m a j K o m o r n i k S Q L 85 postępowania egzekucyjnego w wypadku przeprowadzenia jej w kreatorze, tuż po zaczytaniu spraw z portalu do bazy danych. W takim wypadku wysyłane są adnotacje we wszystkich sprawach, które zostały automatycznie zarejestrowane. Analogiczna zmiana została wprowadzona dla operacji weryfikacji statusu adnotacji. Można zweryfikować adnotacje tylko w wybranych sprawach. Wprowadzenie tych zmian miało na celu ułatwienie użytkownikowi odszukania sprawy, w której wystąpił błąd, np. została dodana adnotacja o podjęciu postępowania egzekucyjnego przez innego komornika sądowego, w związku ze skierowaniem przez wierzyciela wniosku do wielu kancelarii. W takiej sytuacji można przeprowadzać wysyłkę paczkami, np. po dziesięć spraw. W razie odnalezienia paczki, która powoduje błąd, przeszukujemy całą dziesiątkę, aż do odnalezienia poszukiwanej sprawy. Należy wtedy przeanalizować zaistniałą sytuację oraz wybrać odpowiedni sposób postępowania. Rozszerzenie kwitariusza o informacje dotyczącą kolejnego numeru Okno pozycji kwitariusza przychodowego (moduł Księgowanie menu Księgowanie Kwitariusze przychodowe) zostało rozszerzone o dodatkowe pole numer kwitu (ciągły). W tym polu można wprowadzać informację o kolejnym numerze kwitu w danym roku. Program nie proponuje żadnych wartości ze względu na fakt, iż numeracja nie musi być wyłącznie cyfrowa. Aplikacja dopuszcza wprowadzanie wszystkich wartości znakowych.

8 86 K o m o r n i k S Q L N o wa C u r r e n d a Rys. 6. Pozycja kwitariusza przychodowego z dodatkowym polem Numer kwitu Identyczne pole zostało w sposób analogiczny wprowadzone na wydruku kwitu. Komornik SQL b Sortowanie wydruku zestawienia Sprawy ze skorowidza Wydruk zestawienia Sprawy ze skorowidza (moduł Repertorium menu Zestawienia Sprawy ze skorowidza) uzyskał możliwość sortowania po dwóch dodatkowych kolumnach data wpływu/zakończenia oraz ostatnia czynność/wpłata.

9 m a j K o m o r n i k S Q L 87 Rys. 7. Wydruk zestawienia Sprawy ze skorowidza W celu posortowania wydruku należy wcisnąć lewy przycisk myszy na nazwie wybranej kolumny. Ze względu na faktu, iż w jednej kolumnie znajdują się dwie wartości dodatkowe, znaczenie ma to, w którym miejscu kolumny zostanie wciśnięty przycisk. Np. wciśnięcie przycisku w miejscu, gdzie znajduje się napis Data wpływu, spowoduje sortowanie po dacie wpływu. Jednak jeśli przycisk zostanie wciśnięty w tej samej kolumnie, ale w miejscu znajdowania się napisu /zakończenia, wydruk zostanie posortowany w kolejności daty zakończenia.

10 88 K o m o r n i k S Q L N o wa C u r r e n d a Rys. 8. Sortowanie wydruku zestawienia Sprawy ze skorowidza Podpisywanie większej liczby adnotacji wysyłanych do portalu e-sądu W tej wersji wprowadzono do programu funkcję multipodpisu dla adnotacji przekazywanych do e-sądu. Usługi portalu umożliwiające komunikację z aplikacjami zewnętrznymi, takimi jak Komornik SQL, zezwalają na jednoczesne wysyłanie paczki, w której znajduje się maksymalnie 100 adnotacji. W związku z tym program dla większej liczby adnotacji tworzy takie paczki i dopiero je wysyła. Dotychczas kod PIN przechowywany był przez aplikację tylko dla pojedynczej paczki. Wprowadzona zmiana powoduje przechowywanie kodu PIN dla wszystkich podpisów elektronicznych w danej wysyłce, niezależnie od ilości paczek, które zostaną utworzone. Ręczna zmiana statusu adnotacji w sprawie (dla spraw pochodzących z e-sądu) Wprowadzona zmiana umożliwia użytkownikowi ręczne wprowadzenie zmiany statusu adnotacji w sprawie. Dotychczas status, czyli informacja o aktualnym stanie adnotacji (brak statusu utworzona, jednak niewysłana, W wysłana, P podpisana, A anulowana), nie mógł zostać zmieniony ręcznie. W chwili obecnej program umożliwia jego zmianę, np. w razie błędnego jej oznakowania. Aby zmienić status adnotacji, należy otworzyć sprawę (moduł Repertorium menu Sprawa Otwórz sprawę lub klawisz <F3>), przejść na zakładkę Adnotacje, a następnie za pomocą dwukrotnego wciśnięcia lewego przycisku myszy

11 m a j K o m o r n i k S Q L 89 na wybranej adnotacji otworzyć okna zawierające jej szczegóły. Okno można również otworzyć poprzez menu kontekstowe, wybierając opcję Zmień. Rys. 9. Lista adnotacji w sprawie Następnie w celu zmiany statusu należy rozwinąć liczbę dostępnych pozycji, wybrać jedną z nich oraz wcisnąć przycisk Zamknij w celu zapisania zmian. Rys. 10. Zmiana statusu adnotacji Opisaną tu funkcjonalność można wykorzystać np. do ponownej wysyłki adnotacji, która posiada status P (w takim wypadku program nie będzie jej

12 90 K o m o r n i k S Q L N o wa C u r r e n d a wysyłał). Zmiana na status pusty spowoduje, iż przeprowadzając seryjną wysyłkę, powyższa adnotacja zostanie również wysłana. Trzeba jednak zachować szczególną ostrożność podczas wykonywania tej operacji. Powinna zostać wykonana tylko i wyłącznie dla błędnych wpisów w systemie. Skanowanie dokumentów w Terminarzu czynności terenowych W Terminarzu czynności terenowych (moduł Repertorium menu Zajęcia Terminarz terenowy) została dodana funkcja umożliwiająca zeskanowanie oraz podłączenie do pozycji dokumentu. Rys. 11. Uruchomienie modułu Terminarz czynności terenowych Dokument można zeskanować na dwa sposoby: wybierając pozycję na liście terminarza oraz wciskając przycisk Skanuj;

13 m a j K o m o r n i k S Q L 91 Rys. 12. Skanowanie dokumentu z listy Terminarza czynności terenowych otwierając pozycje do edycji (poprzez dwukrotne wciśnięcie lewego przycisku myszy na wybranej pozycji lub wskazując pozycję z listy oraz wciskając przycisk Zmień), a następnie wciskając przycisk Skanuj. Rys. 13. Skanowanie dokumentu z edycji pozycji Terminarza czynności terenowych

14 92 K o m o r n i k S Q L N o wa C u r r e n d a Tak zeskanowany dokument, który poprawnie został podłączony do pozycji, będzie dostępny w historii sprawy oraz w module Skanowane dokumenty. Automatyczne ustawianie kursora w module Korespondencja seryjna Program został dostosowany w taki sposób, że po wprowadzeniu w module Korespondencja seryjna (moduł Repertorium menu Pisma Korespondencja lub klawisz <F6>) identyfikatora sprawy za pomocą czytnika kodów kreskowych, automatycznie wyszukuje pozycję na liście. Rys. 14. Automatyczne odszukanie sprawy w module Korespondencja seryjna Weryfikacja rejestracji zwrotki Podczas przeprowadzania operacji rejestracji zwrotek może zostać uaktywniona funkcja weryfikacji, czy dana zwrotka była wcześniej zarejestrowana. Można dzięki temu ustrzec się wielokrotnego naliczenia opłaty za zwrot przesyłki, w przypadku gdy adresat jej nie podjął. Aby program przeprowadzał kontrolę zwrotek, należy przed rozpoczęciem ich rejestracji zaznaczyć pole oznaczone Kontrola rejestracji zwrotek.

15 m a j K o m o r n i k S Q L 93 Rys. 15. Włączenie funkcji kontroli rejestracji zwrotek Od tej chwili każdorazowa próba rejestracji zwrotki zostanie poprzedzona przeprowadzeniem weryfikacji, czy operacja została wcześniej wykonana. Jeśli jest to pierwsza rejestracja zwrotki, operacja zostanie zakończona pomyślnie bez żadnych dodatkowych komunikatów. W przeciwnym razie program wyświetli komunikat informujący o błędzie, a użytkownik będzie miał możliwość wybrania, czy zwrotka ma być ponownie zarejestrowana, czy nie. W przypadku odpowiedzi pozytywnej, oryginalne dane o powrocie zwrotki zostaną zastąpione aktualnie wprowadzanymi. Rys. 16. Komunikat ostrzegający o ponownej rejestracji zwrotki Komornik SQL b Pomijanie odpowiedzi wczytanych z portalu CEPiK Aplikacja Komornik SQL od pewnego czasu posiada funkcjonalność zaczytywania odpowiedzi uzyskanych w drodze elektronicznej z systemu informatycznego CEPiK (moduł Repertorium menu Pisma Formularze przycisk Importuj). Jednak odnotowane mogą być tylko odpowiedzi na jeden typ zapytania w przypadku gdy podawane są dane dłużnika, a system zwraca informację,

16 94 K o m o r n i k S Q L N o wa C u r r e n d a czy posiada on zarejestrowane pojazdy. Jeżeli w pliku zawarte są odpowiedzi na zapytanie, czyj jest pojazd o zadanym numerze rejestracyjnym, program takie wpisy pomija. Aby żadna z uzyskanych odpowiedzi nie została przypadkowo pominięta, program po załadowaniu pliku do modułu importu danych sprawdza, czy są tam takie wpisy. W razie ich odnalezienia automatycznie zostanie wyświetlony komunikat informujący o ich odnalezieniu oraz liczbie wystąpień. W takim wypadku informacje trzeba wprowadzić do systemu samodzielnie. Tryby pracy Kontrolki akt w terenie Kontrolka akt w terenie (moduł Repertorium menu Sprawa Akta w terenie) została rozszerzona o dwa dodatkowe tryby pracy dodawanie wpisu oraz usuwanie wpisu. Ponadto pozostał tryb domyślny, stosowany dotychczas. Nowe tryby działania zapewniają kontrolę nad tym, jaki jest obecnie stan danych akt w kontrolce. W trybie domyślnym program nie informuje, czy faktycznie sprawa została oznaczona jako zabrana w teren. Przeprowadza jedynie operację odwrotną do aktualnego stanu sprawy. Jeśli akta były oznaczone jako zabrane w teren, to aplikacja oznaczała akta jako zwrócone. I na odwrót. W pewnych sytuacjach mogło to stworzyć problemy. Zmiana trybu pracy następuje po wciśnięciu lewego przycisku myszy na obrazku symbolizującym aktualny tryb pracy. Rys. 17. Zmiana trybu pracy Kontrolki akt w terenie Podczas korzystania z nowego trybu dodawanie wpisu, jeśli użytkownik chce dodać do kontrolki sprawę, która tam się aktualnie znajduje, otrzyma odpowiedni komunikat informujący go o tym fakcie. W trybie usuwanie wpisu,

17 m a j K o m o r n i k S Q L 95 przy próbie odnotowania powrotu akt dla sprawy, której dokumenty nie zostały nigdzie zabrane, na ekranie zostanie również wyświetlony stosowny komunikat. Rys. 18. Komunikaty o błędach podczas pracy z Kontrolką akt w terenie Wyszczególnienie należności na karcie rozliczeniowej Wydruk karty rozliczeniowej (za podany okres czasu) został rozszerzony o informacje dotyczące spłacanych w danej pozycji księgowej należności. Aby wydruk zawierał powyższe informacje, należy w module Konfiguracja menu Preferencje Konfiguracja modułu Rejestracja zaznaczyć opcję Wyszczególnienie należności na karcie rozliczeniowej. Rys. 19. Ustawienia modułu Rejestracji

18 96 K o m o r n i k S Q L N o wa C u r r e n d a Rys. 20. Uruchomienie funkcji wydruku spłat należności na karcie rozliczeniowej Rys. 21. Wydruk karty rozliczeniowej wraz z rozbiciem na poszczególne spłaty należności

19 m a j K o m o r n i k S Q L 97 Dodatkowo podsumowanie pozycji na karcie rozliczeniowej zawiera również informacje o sumie kwot przekazanych na spłaty poszczególnych należności. Drukowanie wybranych tytułów wykonawczych na karcie rozliczeniowej Wydruk karty rozliczeniowej został również rozszerzony o możliwość wyboru, które tytuły wykonawcze na niej się znajdą. Dotychczas istniała możliwość wskazania albo pierwszego tytułu, albo wszystkich. Żeby wskazać, które tytuły wykonawcze mają się znaleźć na wydruku, należy w oknie podglądu wydruku (okno Sprawa egzekucyjna przycisk Karta), w grupie funkcji Tytuły zaznaczyć opcję Wybr. Rys. 22. Wybór sposobu wyświetlania tytułów wykonawczych na karcie rozliczeniowej Automatycznie zostanie wyświetlone okno umożliwiające zaznaczenie interesujących pozycji. Użytkownik zaznacza w kolumnie V pozycje oraz potwierdza przyciskiem Zamknij.

20 98 K o m o r n i k S Q L N o wa C u r r e n d a Rys. 23. Lista tytułów wykonawczych zarejestrowanych w sprawie egzekucyjnej Wydruk zostanie przebudowany wraz z nową listą tytułów wykonawczych. Ponowny wybór z listy możliwy jest po ponownym wciśnięciu przycisk Wybr. Sortowanie listy użytkowników aplikacji Lista użytkowników aplikacji, występująca w miejscach umożliwiających ich wybór, została delikatnie zmodyfikowana. W chwili obecnej lista jest sortowana alfabetycznie, jednak w pierwszej kolejności wyświetlani są użytkownicy posiadający aktywne uprawnienia. Na końcu wyświetlana jest lista pracowników z zawieszonymi uprawnieniami. Dodatkowo dane takich użytkowników obramowane są nawiasami kwadratowymi.

21 m a j K o m o r n i k S Q L 99 Rys. 24. Zmodyfikowana lista użytkowników programu Rozszerzona lista pozycji Terminarza czynności terenowych Powyższa zmiana rozszerza listę pozycji Terminarza czynności terenowych o informacje o wszystkich pracownikach wykonujących daną czynność (którzy zostali do niej przypisani). Rys. 25. Rozszerzona lista pozycji Terminarza czynności terenowych Wydruk ewidencji formularzy wraz z kodami kreskowymi przesyłek Dodano możliwość wydruku listy wygenerowanych formularzy wraz z kodami kreskowymi adresatów. Aby przygotować taki wydruk, należy uruchomić moduł Repertorium menu Pisma Formularze, a następnie wyszukać interesujące użytkownika pozycje za pomocą dostępnych filtrów oraz typów formularzy.

22 100 K o m o r n i k S Q L N o wa C u r r e n d a Rys. 26. Uruchomienie okna zawierającego listę formularzy Przygotowanie wydruku następuje po wciśnięciu przycisku Wydruk oraz odpowiedzi na pytanie, czy wydruk ma zawierać również kody kreskowe adresatów pisma. Rys. 27. Przygotowanie wydruku listy formularzy

23 m a j K o m o r n i k S Q L 101 Rys. 28. Wybór listy z kodami kreskowymi Dane rejestracyjne dłużnika Wprowadzona zmiana wyciągnęła pole zawierające imię matki do głównego okna rejestracyjnego dłużnika w sprawie. Dotychczas, aby sprawdzić imię matki, należało wejść do powyższego okna, wcisnąć przycisk Więcej, a następnie wybrać zakładkę Dokument tożsamości. Teraz pole jest widoczne już w oknie głównym. Rys. 29. Dane rejestracyjne dłużnika pole Imię matki w oknie głównym Sortowanie zapisanej książki nadawczej, budowanej z odczytu kodów kreskowych Wprowadzona zmiana dotyczy zapisu książki nadawczej budowanej z odczytu kodów kreskowych. W obecnej wersji aplikacji zapisywana jest również kolejność, w jakiej pozycje zostały do niej dodane.

24 102 K o m o r n i k S Q L N o wa C u r r e n d a Nowa zmienna w szablonach Dodano nową zmienną w szablonach pism. Zmienna oznakowana została jako jest_epu. Interpretowana jest w zależności od ustawienia w sprawie informacji o pochodzeniu sprawy z e-sądu. Aby oznaczyć sprawę taką informacją, należy w module Repertorium okno Sprawa egzekucyjna zakładka Inne, zaznaczyć opcję sprawa z e-sądu. Rys. 30. Informacje o pochodzeniu sprawy z e-sądu Wydruk formularzy do formatu PDF Okno z podglądem wydruku formularza rozszerzone zostało o dodatkowy przycisk PDF umożliwiający wyeksportowanie dokumentu do pliku w formacie PDF. Rys. 31. Eksport formularza do pliku w formacie PDF Korzystanie z tej funkcjonalności wymaga poprawnie skonfigurowanej drukarki PDF o nazwie Sybase DataWindow PS. Szczegóły instalacji drukarki znajdują się w plikach z opisem zmian do programu (w b. 1920) lub pod adresem ftp://serwis.currenda.pl/komorniksql/10_07_1920/komsql1007_1920.pdf.

25 m a j K o m o r n i k S Q L 103 Komornik SQL b Obecnie obowiązująca wersja aplikacji Komornik SQL wprowadza głównie zmianę dotyczącą funkcjonowania programu w zakresie komunikacji z systemem OGNIVO. Zostało to szczegółowo opisane w poprzednim wydaniu Nowej Currendy. Dodatkowo aktualizacja wprowadza jedną zmianę: Rozksięgowywanie zaliczki wierzyciela Podczas księgowania wpłat wierzyciela, program po odczytania danych sprawy sugeruje domyślne rozdysponowanie pieniędzy z poszczególnych sald zaliczek oraz kwoty wpłaty w kolejności: wydatki, opłaty stałe, opłata stosunkowa. Jeśli wprowadzona wpłata wraz z saldem zaliczek na wydatki wystarczy na zaspokojenie oczekiwanych wydatków, pozostała część wpłaty zostanie przekazana na następne w kolejności saldo saldo opłat stałych. Dla tego salda program zaproponuje rozchodowanie pozostałej wpłaty wraz z jego aktualną wysokością. Jeśli znów wpłata oraz aktualne saldo wystarczą na zaspokojenie oczekiwanych opłat stałych, to pozostała część wpłaty zostanie zaproponowana na rozchód z salda opłat stosunkowych. Do chwili obecnej program proponował rozchód całości oczekiwanych kosztów na wszystkich saldach, co zmuszało użytkownika do zerowania wartości rozchodu na poszczególnych saldach, które w danym momencie nie były brane pod uwagę. Łukasz Czarnecki

Aneks do instrukcji użytkownika systemu Komornik SQL

Aneks do instrukcji użytkownika systemu Komornik SQL Currenda Sp. z o.o. Al. Niepodległości 703 A 81-853 Sopot tel. (58) 550-38-75 w. 92 Aneks do instrukcji użytkownika systemu Komornik SQL wersja 12.03 b. 1956.7 Sopot, 30 marca 2012 roku Spis treści: 1.

Bardziej szczegółowo

Moduł współpracy programu Komornik SQL z systemem e-sądu

Moduł współpracy programu Komornik SQL z systemem e-sądu 84 K o m o r n i k S Q L N o wa C u r r e n d a Moduł współpracy programu Komornik SQL z systemem e-sądu Konfiguracja programu Komornik SQL Do poprawnej współpracy aplikacji Komornik SQL z portalem e-sądu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 1.01

Podręcznik użytkownika wersja 1.01 earchiwista Podręcznik użytkownika wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis Autorzy earchiwista SKG S.A. Podręcznik użytkownika Dokument zawiera instrukcję użytkowania programu earchiwista, służącego

Bardziej szczegółowo

I-Bank Przewodnik dla klienta

I-Bank Przewodnik dla klienta I-Bank Przewodnik dla klienta System do obsługi banku internetowego 1 Wstęp Witamy w pomocy do programu I-Bank! Pragniemy zaoferować Państwu jedną z unikalnych, a zarazem bardzo bezpiecznych usług dostępu

Bardziej szczegółowo

Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy

Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy Instrukcja obsługi systemu Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Styczeń 2010 1 Spis treści 1. Podstawowe informacje...4 1.1. Wczytywanie certyfikatu do przeglądarki...4

Bardziej szczegółowo

MS SQL Server 2008 R2 instalacja oraz konfiguracja na potrzeby aplikacji Komornik SQL (cz. 2)

MS SQL Server 2008 R2 instalacja oraz konfiguracja na potrzeby aplikacji Komornik SQL (cz. 2) 98 K o m o r n i k S Q L N o wa C u r r e n d a MS SQL Server 2008 R2 instalacja oraz konfiguracja na potrzeby aplikacji Komornik SQL (cz. 2) Wstęp Poprzednia część artykułu była poświęcona opisaniu procesu

Bardziej szczegółowo

ipko biznes Przewodnik Administratora

ipko biznes Przewodnik Administratora ipko biznes Przewodnik Administratora SPIS TREŚCI SŁOWNIK... 3 OGÓLNE ZAŁOŻENIA... 4 LOGOWANIE... 5 Pierwsze logowanie... 5 Kolejne logowanie... 5 KREATOR IMPORTU DANYCH... 6 Informacje podstawowe... 6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent CRM 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator pierwszego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../2013 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia...r. PRZEWODNIK DLA KLIENTA

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../2013 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia...r. PRZEWODNIK DLA KLIENTA Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../2013 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia....r. PRZEWODNIK DLA KLIENTA OFERTA DLA ŚREDNICH I DUŻYCH PRZEDSIĘBIORSTW Ciechanów, 2013 Strona 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA FUNKCJONOWANIA. CUE e GBS Corpo

INSTRUKCJA FUNKCJONOWANIA. CUE e GBS Corpo INSTRUKCJA FUNKCJONOWANIA CUE e GBS Corpo SPIS TREŚCI URUCHOMIENIE SYSTEMU... 1 LOGOWANIE UŻYTKOWNIKA... 1 ROZPOCZĘCIE PRACY... 2 MENU SYSTEMU... 3 RACHUNKI... 3 STAN RACHUNKU... 4 OSTATNI WYCIĄG... 5

Bardziej szczegółowo

System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45.

System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45. System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45. Katowice, wrzesień 2011 Strona 1 z 30 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. PODSTAWOWE ZASADY PRACY Z SYSTEMEM... 4 2.1. Opcje wspólne...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: CRM Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: CRM Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Faktura i Kasa Start dla WINDOWS

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Faktura i Kasa Start dla WINDOWS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU Faktura i Kasa Start dla WINDOWS Wersja 2006 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy SAGE SYMFONIA SP. Z O. O.

Bardziej szczegółowo

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego)

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego) Spis treści Logowanie... 4 Ustawienia konta...5 Użytkownicy... 7 *Kredyty ( Dodatkowe funkcjonalności - SaldeoSMART)...8 Menu Główne... 8 Dodanie nowego konta dla Firmy - Klienta Biura...10 Wybór formatu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL

Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL Spis treści 7 CRM... 7.5 7.1 Przeznaczenie modułu CRM... 7.5 7.2 Opis funkcji dostępnych w module... 7.5 7.2.1 Menu główne... 7.5 System... 7.5 Słowniki... 7.6 Kampanie...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Biuro Rachunkowe Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Instrukcja dla klienta Data aktualizacji: 28-01-2013 1 Spis treści 1 Podstawowe zasady bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie systemu identyfikacji i rozliczeń elektronicznych E-KARNET.NET (wersja 14.1).

Oprogramowanie systemu identyfikacji i rozliczeń elektronicznych E-KARNET.NET (wersja 14.1). www.e-karnet.com Oprogramowanie systemu identyfikacji i rozliczeń elektronicznych E-KARNET.NET (wersja 14.1). UWAGA - WYMAGANIA PODSTAWOWE: Aplikacja 'E-KARNET.NET' przeznaczona jest do pracy w systemach

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Faktura i Kasa

Symfonia Start Faktura i Kasa Symfonia Start Faktura i Kasa Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2012 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

CitiDirect Online Banking

CitiDirect Online Banking CitiDirect Online Banking Administrowanie systemem CitiDirect - przez portal CitiDirect EB CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801-343-978, +48 (22) 690-15-21 Poniedziałek Piątek 8:00 17:00

Bardziej szczegółowo

System. moduł PPUS. Program Płatnika Urzędu Skarbowego komunikacja z systemem e-deklaracje Ministerstwa Finansów. instrukcja instalacji i użytkowania

System. moduł PPUS. Program Płatnika Urzędu Skarbowego komunikacja z systemem e-deklaracje Ministerstwa Finansów. instrukcja instalacji i użytkowania System FOKUS moduł PPUS Program Płatnika Urzędu Skarbowego komunikacja z systemem e-deklaracje Ministerstwa Finansów instrukcja instalacji i użytkowania Autor : Piotr Zielonka Studio Programistyczne Piotrków

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Panel klienta Data aktualizacji: 26-03-2013 1 Spis treści 1 Wprowadzenie 5 1.1 Wczytywanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji Systemu Obsługi Faktur i Kas - Sprzefak++

Instrukcja eksploatacji Systemu Obsługi Faktur i Kas - Sprzefak++ Instrukcja eksploatacji Systemu Obsługi Faktur i Kas - Sprzefak++ Podręcznik użytkownika Marcin Malinowski Patryk Nowacki Michał Wiktor Żmijewski Instrukcja eksploatacji Systemu Obsługi Faktur i Kas Sprzefak++

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Handel start dla WINDOWS

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Handel start dla WINDOWS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU Handel start dla WINDOWS Wersja 2006 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy SAGE SYMFONIA SP. Z O. O. jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 Wersja 1.7 Wrzesień 2013 Copyright TRX Dotyczy programu Automat 2 w wersji 2.2.x TRX ul. Garibaldiego

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 19.1

(instrukcja użytkownika) Wersja 19.1 Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pasłęku Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 19.1 http://www.bspaslek.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.0.1 Data produkcji wersji: 23 października 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo