OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA"

Transkrypt

1 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia pojazdów ( OWU ), Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group zwane dalej COMPENSA, zawiera umowy ubezpieczenia ( umowa ) z osobami fizycznymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, zwanymi dalej Ubezpieczającymi w zakresie: 1) ubezpieczenia pojazdu od uszkodzenia, zniszczenia lub utraty autocasco ( ubezpieczenie AC ); 2) pomocy assistance ( ubezpieczenie assistance ); 3) następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdów mechanicznych ( ubezpieczenie NNW ); 4) odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym ( ubezpieczenie Zielona Karta ). 2. Objęcie ochroną ubezpieczeniową w ramach zakresu wskazanego w 1 ust. 1 niniejszych OWU potwierdzone zostaje polisą. 3. Umowa może zostać zawarta przez Ubezpieczającego na cudzy rachunek. 2. DEFINICJE Użyte w OWU pojęcia (w porządku alfabetycznym) oznaczają: 1) AWARIA w ubezpieczeniu assistance każde zdarzenie losowe wynikające z przyczyn wewnętrznych, polegające na wadliwym lub niewłaściwym funkcjonowaniu pojazdu uniemożliwiającym jazdę, z wyłączeniem konieczności uzupełnienia materiałów eksploatacyjnych, obsługi bieżącej i okresowej, dostawy i montażu akcesoriów oraz braku środków niezbędnych do obsługi pojazdu; 2) CAŁKOWITA NIEZDOLNOŚĆ DO PRACY w ubezpieczeniu NNW całkowita, trwająca nieprzerwanie przez okres co najmniej 6 miesięcy, niezdolność Ubezpieczonego do wykonywania jakiejkolwiek pracy zarobkowej, będąca następstwem nieszczęśliwego wypadku, potwierdzona stosownym zaświadczeniem lekarskim; 3) CENTRUM ALARMOWE w ubezpieczeniu assistance jednostka organizacyjna COMPENSY lub działająca w jej imieniu, z którą można skontaktować się pod numerem telefonu wskazanym w polisie, zajmująca się obsługą klienta, w tym udzielaniem pomocy Ubezpieczonym w zakresie i na zasadach określonych w OWU; 4) KOSZTY LECZENIA w ubezpieczeniu NNW wydatki poniesione z tytułu: a) udzielenia doraźnej pomocy lekarskiej lub ambulatoryjnej, b) pobytu w szpitalu, badań, zabiegów ambulatoryjnych i operacji (z wyłączeniem operacji plastycznych), c) nabycia niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza, d) niezbędnego przewozu Ubezpieczonego do szpitala lub ambulatorium; 5) KOSZTY OPERACJI PLASTYCZNEJ w ubezpieczeniu NNW wydatki z tytułu operacji, honorariów lekarskich, materiałów opatrunkowych lub innych środków leczniczych zaleconych przez lekarza poniesione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu usunięcia oszpeceń, okaleczeń lub deformacji powierzchni ciała Ubezpieczonego powstałych wskutek następstw nieszczęśliwych wypadków; 6) MIEJSCE ZAMIESZKANIA UBEZPIECZONEGO - miejsce zamieszkania albo siedziba właściciela (współwłaściciela) pojazdu wskazanego w dowodzie rejestracyjnym albo miejsce zamieszkania kierowcy pojazdu; 7) NAPRAWA POJAZDU - w ubezpieczeniu assistance usprawnienie pojazdu do ruchu zgodnie z przepisami na miejscu zdarzenia poza warsztatem naprawczym; 8) NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK w ubezpieczeniu NNW, nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w wyniku którego Ubezpieczony, niezależnie od swej woli, w następstwie uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu lub zmarł; 9) NOTOWANIE BAZOWE WARTOŚCI POJAZDU w ubezpieczeniu AC informacja zebrana z rynku, odpowiednio przeanalizowana i opracowana, mająca na celu odzwierciedlenie średniej rynkowej wartości danego pojazdu. Dotyczy pojazdu będącego w poprawnym stanie technicznym, niewymagającego napraw i będącego w ruchu, wyposażonego standardowo, mającego przebieg standardowy dla pojazdów w swojej klasie oraz którego opony wykazują max. 50% stopień zużycia. Notowanie bazowe dotyczy pojazdów modelowych spełniających wszystkie wymienione powyżej założenia; 10) OKRES EKSPLOATACJI POJAZDU w ubezpieczeniu AC okres od roku produkcji pojazdu do roku, w którym zawierana jest umowa ubezpieczenia, liczony w zakończonych latach kalendarzowych; jeżeli umowa zawierana jest w tym samym roku, w którym pojazd używany został wyprodukowany, przyjmuje się, że okres eksploatacji wynosi 1 rok; jeżeli rok produkcji nie jest znany, przyjmuje się, że pojazd został wyprodukowany w roku, w którym został po raz pierwszy zarejestrowany; 11) OSOBA UPRAWNIONA DO KORZYSTANIA Z POJAZDU - właściciel, użytkownik - osoba, której tytuł prawny do używania pojazdu wynika z umowy najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, oraz osoby kierujące pojazdem za zezwoleniem osób, którym przysługuje tytuł prawny do używania pojazdu; 12) PILOT w ubezpieczeniu assistance specjalista skierowany przez Centrum Alarmowe na miejsce zdarzenia; 13) POJAZD: a) pojazd samochodowy, ciągnik rolniczy, motorower, przyczepa podlegające rejestracji (także czasowo) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosownie do przepisów o ruchu drogowym (z wyłączeniem pojazdów historycznych i pojazdów typu SAM ), b) w ubezpieczeniu assistance - samochód osobowy, inny pojazd wykonany przez adaptację samochodu osobowego, pojazd wyprodukowany w karoserii samochodu osobowego jako pojazd typu VAN niezależnie od sposobu zarejestrowania pojazdu; 14) POLISA - dokument wystawiony przez COMPENSĘ, który potwierdza zawarcie umowy; 15) PUNKT OBSŁUGI - w ubezpieczeniu assistance, zakład naprawczy uprawniony do naprawy pojazdu; 16) SUMA UBEZPIECZENIA - w ubezpieczeniu AC kwota odpowiadająca wartości ubezpieczonego pojazdu deklarowanej przez Ubezpieczającego w dacie zawarcia umowy i stanowiąca górną granicę odpowiedzialności COMPENSY za wszystkie szkody powstałe w czasie trwania umowy; dla potrzeb zawarcia umowy AC pojazdów używanych Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group KRS 6691, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, Al. Jerozolimskie 162, Warszawa NIP , Kapitał zakładowy: ,00 zł. - opłacony w całości Compensa Kontakt: , /16

2 równa jest wysokości notowań bazowych wartości pojazdu wg informatora rynkowego Info-Ekspert lub Eurotax, wniosek do ubezpieczenia winien zawierać nazwę aktualnego informatora. Suma ubezpieczenia dla pojazdów fabrycznie nowych równa jest wartości transakcji zakupu wg przedstawionej faktury; 17) SZKODA EKSPLOATACYJNA - szkoda powstała w wyniku zużycia pojazdu lub jego części albo jego wyposażenia oraz szkoda, do naprawienia której zobowiązana jest osoba trzecia, na podstawie udzielonej gwarancji lub rękojmi za wady fizyczne. Za szkody eksploatacyjne będą uznawane inne szkody powstałe bezpośrednio w następstwie szkody eksploatacyjnej; 18) SZKODA OSOBOWA majątkowe następstwo śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, powstałych na skutek zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia NNW; 19) SZKODA RZECZOWA uszczerbek majątkowy będący następstwem uszkodzenia, zniszczenia lub utraty rzeczy; 20) UBEZPIECZENIE OC obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów, o którym mowa w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003r. nr 124 poz ze zm.); 21) UBEZPIECZONY: a) osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, na rzecz której została zawarta umowa ubezpieczenia, b) w ubezpieczeniu NNW - kierujący pojazdem wymienionym w umowie oraz osoby przewożone w charakterze pasażerów; 22) UDZIAŁ WŁASNY w ubezpieczeniu AC ustalona w umowie kwota lub procent sumy ubezpieczenia, o którą pomniejszana jest kwota odszkodowania; 23) UPRAWNIONY osoba wskazana przez Ubezpieczonego do odbioru świadczenia z ubezpieczenia NNW na wypadek śmierci Ubezpieczonego; jeżeli Ubezpieczony nie wskazał Uprawnionego, świadczenie zostanie wypłacone członkom rodziny Ubezpieczonego w następującej kolejności: małżonkowi, dzieciom, rodzicom, pozostałym spadkobiercom w kolejności wynikającej z dziedziczenia ustawowego; 24) WARTOŚĆ RYNKOWA POJAZDU w ubezpieczeniu AC wartość pojazdu ustalona przez COMPENSĘ na podstawie notowań rynkowych pojazdu danej marki, typu i roku produkcji, z uwzględnieniem jego wyposażenia podstawowego, przebiegu i stanu technicznego, okresu eksploatacji; wartość rynkowa pojazdu fabrycznie nowego określana jest na podstawie faktury lub rachunków. Notowania rynkowe będące podstawą do ustalenia wartości pojazdu określone są w katalogach (informatorach) Info-Expert i Eurotax; w razie braku notowań rynkowych danego pojazdu wartość pojazdu ustala się przyjmując średnią wartość rynkową pojazdów podobnego typu i roku produkcji. Podstawą ustalenia wartości rynkowej pojazdu może być również indywidualna wycena pojazdu dokonana przez rzeczoznawcę; 25) WYPOSAŻENIE DODATKOWE w ubezpieczeniu AC sprzęt i urządzenia zamontowane w pojeździe na stałe, nie będące wyposażeniem podstawowym danego typu pojazdu, których demontaż wymaga użycia narzędzi i przyrządów mechanicznych za wyjątkiem urządzeń takich jak panel radiowy lub aparat telefoniczny, w szczególności: a) sprzęt audiofoniczny, b) sprzęt audiowizualny, c) zmieniarka CD, d) sprzęt łączności telefonicznej i radiotelefonicznej, e) urządzenie służące nawigacji np. typu GPS, f) urządzenie głośnomówiące, g) bagażnik zewnętrzny, h) taksometry, haki holownicze, spojlery, nakładki reklamowe, naklejki reklamowe; 26) WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE (FABRYCZNE) w ubezpieczeniu AC sprzęt i urządzenia, zamontowane trwale w pojeździe w procesie produkcji lub w procesie przygotowania pojazdu fabrycznie nowego do sprzedaży, określone w umowie, służące do utrzymania i używania pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem, a także służące bezpieczeństwu jazdy oraz zabezpieczeniu pojazdu przed kradzieżą; 3. ZAWARCIE UMOWY 1. Umowa zawierana jest na podstawie wniosku o ubezpieczenie, stanowiącego jej integralną część. 2. COMPENSA może zwrócić się do Ubezpieczającego o dodatkowe informacje, uzależniając zawarcie umowy od ich dostarczenia oraz treści. 3. Umowę zawiera się na 365 dni (w roku przestępnym na 366 dni) ( okres roczny ), o ile nie umówiono się inaczej, przy czym okres ubezpieczenia nie może być krótszy, niż 30 dni (ubezpieczenie krótkoterminowe). 4. Umowa w zakresie ubezpieczenia assistance lub w zakresie ubezpieczenia NNW może być zawarta tylko, jeżeli zawierana jest z COMPENSĄ umowa w zakresie ubezpieczenia AC lub w zakresie ubezpieczenia OC oraz na taki sam okres ubezpieczenia, na jaki została zawarta umowa w zakresie ubezpieczenia AC lub w zakresie ubezpieczenia OC. 5. Umowa w zakresie ubezpieczenia Zielona Karta może być zawarta tylko, jeżeli zawierana jest z COMPENSĄ umowa w zakresie ubezpieczenia OC oraz na okres nie dłuższy niż ten, na jaki została zawarta umowa w zakresie ubezpieczenia OC. UBEZPIECZENIE AC 4. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 1. Ubezpieczeniem BAZA albo MOC objęte są pojazdy wraz z wyposażeniem podstawowym. Ubezpieczeniem może być objęte, za opłatą dodatkowej składki, wyposażenie dodatkowe. 2. Wyposażenie dodatkowe może być objęte ubezpieczeniem jednocześnie z zawarciem umowy lub w czasie trwania umowy obejmującej pojazd, na okres do dnia jej rozwiązania, jeżeli do końca umowy pozostało co najmniej 6 miesięcy. 3. W razie objęcia ubezpieczeniem wyposażenia dodatkowego, w umowie ustala się rodzaj tego wyposażenia oraz odrębną sumę ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia wyposażenia dodatkowego nie może przekroczyć 20% sumy ubezpieczenia pojazdu. 4. Ubezpieczeniem BAZA obejmowane są samochody osobowe, inne pojazdy wykonane przez adaptację samochodu osobowego, pojazdy wyprodukowane w karoseriach samochodów osobowych jako pojazdy typu VAN niezależnie od sposobu zarejestrowania pojazdu ( samochody osobowe ) oraz przyczepy samochodowe o dopuszczalnej masie 2/16

3 całkowitej do 750 kg i przyczepy campingowe. 5. Ubezpieczeniem MOC obejmowane są pojazdy innego rodzaju niż wymienione w ust Po opłaceniu dodatkowej składki ubezpieczeniem mogą być objęte pojazdy: 1) używane jako rekwizyty; 2) używane podczas jazd próbnych i testowych; 3) używane do nauki jazdy; 4) używane podczas rajdów, jazd treningowych i konkursowych; 5) wynajmowane zarobkowo innym podmiotom (rent a car); 6) używane do przewożenia przesyłek kurierskich i ekspresowych; 7) używane do wykonywania usług holowniczych; 8) używane jako taksówka. 5. ZAKRES UBEZPIECZENIA 1. Ubezpieczenie BAZA oraz MOC obejmuje szkody będące następstwem uszkodzenia, zniszczenia albo utraty: 1) pojazdu; 2) trwale zamontowanych części pojazdu; 3) wyposażenia pojazdu. 2. Ubezpieczenie BAZA obejmuje szkody powstałe w wyniku zdarzeń mających miejsce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, państw należących do Unii Europejskiej oraz Albanii, Andory, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, Czarnogóry, Islandii, Lichtensteinu, Macedonii, Mołdawii, Monako, Norwegii, Rosji (część europejska), San Marino, Serbii, Szwajcarii, Turcji (część europejska), Ukrainy, Watykanu. 3. Ubezpieczenie MOC obejmuje szkody powstałe w wyniku zdarzeń mających miejsce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; za opłatą dodatkowej składki ubezpieczenie może obejmować szkody powstałe w wyniku zdarzeń mających miejsce na terytorium państw należących do Unii Europejskiej oraz Albanii, Andory, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, Czarnogóry, Islandii, Lichtensteinu, Macedonii, Mołdawii, Monako, Norwegii, Rosji (część europejska), San Marino, Serbii, Szwajcarii, Turcji (część europejska), Ukrainy, Watykanu. 6. OPCJA NAPRAWY Z CZĘŚCIAMI ALTERNATYWNYMI 1. Na wniosek Ubezpieczającego, po zastosowaniu zniżki składki, umowa ubezpieczenia BAZA może być zawarta w opcji, która zakłada naprawę samochodu osobowego z wykorzystaniem części alternatywnych pod warunkiem, że samochód osobowy spełnia następujące kryteria: 1) należy do marek fiat, ford, opel, peugeot, renault, skoda lub toyota; 2) okres eksploatacji wynosi co najmniej dwa lata; 3) nie jest objęty gwarancją producenta; 4) naprawa przeprowadzana jest w warsztacie partnerskim. 2. Przez części alternatywne rozumie się części zamienne, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie wyłączenia określonych porozumień wertykalnych w sektorze pojazdów samochodowych spod znaku porozumień ograniczających konkurencję (Dz.U nr 38 poz. 329), które noszą cechy zewnętrzne oznaczenia Q i P, przy czym: 1) oznaczenie Q określa oryginalne części zamienne oznakowane logiem - znakiem towarowym producenta części, które są tej samej jakości co komponenty stosowane do montażu pojazdu samochodowego, produkowane zgodnie ze specyfikacjami i standardami produkcyjnymi, ustalonymi przez producenta tych pojazdów do produkcji komponentów lub części zamiennych danego pojazdu samochodowego, w tym części zamienne produkowane na tej samej linii produkcyjnej co komponenty danego pojazdu samochodowego; przyjmuje się, że części zamienne się oryginalne, jeżeli producent tych części zaświadczy, że zostały one wyprodukowane zgodnie ze specyfikacjami i standardami produkcyjnymi ustalonymi przez producenta danych pojazdów i są one tej samej jakości co części stosowane do montażu tych pojazdów; 2) oznaczenie P określa części zamienne o jakości porównywalnej do części zamiennych z oznaczeniem Q, których producent zaświadczy, że są one tej samej jakości co komponenty, które są lub były stosowane do montażu danych pojazdów samochodowych. 3. Przez warsztat partnerski rozumie się zakład naprawy pojazdów, współpracujący z COMPENSĄ, znajdujący się w wykazie zamieszczonym na stronie internetowej COMPENSY (www. compensa.pl). 7. ZABEZPIECZENIA PRZECIWKRADZIEŻOWE POJAZDU 1. Warunkiem odpowiedzialności COMPENSY za szkody będące następstwem kradzieży pojazdu lub jego części trwale zamontowanych lub jego wyposażenia podstawowego i/lub dodatkowego jest zabezpieczenie pojazdu po jego opuszczeniu przez Ubezpieczającego lub osobę uprawnioną do korzystania z pojazdu przez uruchomienie zabezpieczenia przed kradzieżą przewidzianego konstrukcją pojazdu oraz innych zabezpieczeń pojazdu przed kradzieżą wymaganych przez COMPENSĘ. 2. Pojazdy, poza zabezpieczeniami przed kradzieżą przewidzianymi ich konstrukcją, muszą być wyposażone w następujące zabezpieczenia: 1) pojazdy o wartości do zł - co najmniej jedno proste zabezpieczenie mechaniczne, tj. zewnętrzna blokada kierownicy lub sprzęgła, bądź urządzenie odcinające dopływ paliwa lub prądu; 2) pojazdy o wartości od zł do zł - co najmniej jedno samodzielne zabezpieczenie, posiadające wymagany przepisami atest, tj. autoalarm lub elektroniczna blokada uruchomienia silnika (w tym immobilizer) lub mechaniczna blokada skrzyni biegów lub inne elektroniczne urządzenie zabezpieczające; 3) pojazdy o wartości od zł do zł - co najmniej dwa różne samodzielne zabezpieczenia, o których mowa w pkt 2; 4) pojazdy o wartości powyżej zł - co najmniej dwa różne samodzielne zabezpieczenia, o których mowa w pkt 2 i urządzenie zabezpieczająco lokacyjne z czynną funkcją monitoringu. 3. Postanowienie ust. 2 nie dotyczy ciągników rolniczych, przyczep rolniczych, innych przyczep, naczep i samochodów specjalnych. 8. WYŁĄCZENIA Z UBEZPIECZENIA I OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI 1. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia krótkoterminowego ubezpieczeniem nie są objęte szkody będące następstwem kradzieży pojazdu lub jego części trwale zamontowanych lub jego wyposażenia. 2. Na terytorium Albanii, Białorusi, Mołdawii, Rosji i Ukrainy ubezpieczeniem nie są objęte szkody polegające na kradzieży pojazdu lub jego części trwale zamontowanych lub jego wyposażenia. 3. Na wniosek Ubezpieczającego, z zakresu ubezpieczenia mogą być wyłączone szkody powstałe w wyniku kradzieży pojazdu lub jego części trwale zamontowanych lub jego wyposażenia podstawowego w innych przypadkach niż wymienione w ust. 1 i 2. 3/16

4 4. Ubezpieczeniem nie są objęte szkody polegające na poniesieniu kosztów wymiany kluczyków lub innego urządzenia przewidzianego przez producenta pojazdu, umożliwiających uruchomienie silnika lub odblokowanie zabezpieczeń przeciwkradzieżowych, zamków drzwi oraz włącznika zapłonu chyba, że szkody powstały na skutek przestępstw: 1) kradzieży z włamaniem pojazdu, jego części lub wyposażenia (art. 279 par. 1 kk); 2) rozboju tj. kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia połączoną z użyciem przemocy wobec osoby lub groźbą natychmiastowego jej użycia albo dokonaną poprzez doprowadzenie człowieka do stanu nieprzytomności lub bezbronności. (art. 280 kk); 3) kradzieży rozbójniczej tj. użycia przez sprawcę kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia przemocy, groźby użycia przemocy albo na doprowadzeniu człowieka do stanu nieprzytomności lub bezbronności w celu utrzymania posiadania rzeczy zabranej (art. 281 kk); 4) wymuszenia rozbójniczego tj. doprowadzenie innej osoby do rozporządzenia pojazdem, jego częścią lub wyposażeniem za pomocą przemocy, groźby zamachu na życie lub zdrowie albo gwałtownego zamachu na mienie (art. 282 kk), dokonanych na szkodę osoby uprawnionej do korzystania z pojazdu, kluczyka lub innego urządzenia przewidzianego przez producenta pojazdu do uruchomienia silnika lub odblokowania zabezpieczeń przeciwkradzieżowych. 5. COMPENSA wolna jest od odpowiedzialności, jeżeli Ubezpieczający, Ubezpieczony albo osoba, z którą Ubezpieczający lub Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym wyrządził/a szkodę umyślnie. 6. W razie rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego odszkodowanie nie należy się. 7. COMPENSA nie odpowiada za szkody, których wysokość nie przekracza 500 zł. 8. COMPENSA nie odpowiada za szkody, będące następstwem zdarzeń: 1) innych, niż wskazane w zgłoszeniu szkody; 2) powstałych podczas ruchu pojazdu oraz podczas zatrzymania pojazdu w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym, jeżeli pojazd w chwili zdarzenia nie był dopuszczony do ruchu zgodnie z obowiązującymi przepisami; 3) powstałych podczas kierowania pojazdem przez osobę uprawnioną do korzystania z pojazdu, która: a) znajdowała się w stanie nietrzeźwości, po użyciu alkoholu, narkotyków, innych środków odurzających lub leków o podobnym działaniu, jeżeli osoba ta wiedziała lub winna była wiedzieć o takim działaniu leku, w szczególności, gdy adnotacja na opakowaniu leku lub ulotka informowała o wpływie leku na zdolność do prowadzenia pojazdów, b) nie posiadała uprawnień do kierowania pojazdem wymaganych przepisami prawa o ruchu drogowym, c) zbiegła z miejsca zdarzenia lub oddaliła się mimo spoczywającego na niej prawnego obowiązku pozostania na miejscu zdarzenia lub polecenia pozostania na miejscu zdarzenia wydanego przez funkcjonariusza policji; 4) powstałych w mechanizmach silnika pojazdu na skutek zassania cieczy przez układ dolotowy powietrza; 5) działania wiatru o prędkości mniejszej niż 17,5 m/sek., potwierdzone przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMiGW); w przypadku braku stacji pomiarowej w miejscu szkody, należy brać pod uwagę stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ich powstania, świadczące wyraźnie o prędkości wiatru; 6) powstałych w pojazdach stanowiących własność innej osoby niż wymieniona w umowie jako właściciel z wyłączeniem przypadku, gdy własność pojazdu przeszła z leasingodawcy na leasingobiorcę; 7) powstałych w pojazdach nielegalnie wprowadzonych na obszar celny Wspólnoty Europejskiej przez właściciela pojazdu lub osobę trzecią wówczas, gdy Ubezpieczający lub Ubezpieczony posiadał wiedzę o fakcie nielegalnego wprowadzenia pojazdu na obszar celny Wspólnoty Europejskiej lub przy dochowaniu należytej staranności mógł taką wiedzę posiadać; 8) powstałych w pojazdach zarejestrowanych w Rzeczypospolitej Polskiej przez Ubezpieczającego, na podstawie dokumentów zawierających nieprawdziwe dane dotyczące pojazdu, jego właściciela lub źródła pochodzenia pojazdu; 9) powstałych na skutek kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia dodatkowego, jeżeli: a) po opuszczeniu pojazdu nie zabezpieczono go zgodnie z postanowieniami OWU, b) po opuszczeniu pojazdu nie zabezpieczono należycie kluczyków lub innego urządzenia przewidzianego przez producenta pojazdu do uruchomienia silnika lub odblokowania zabezpieczeń przeciwkradzieżowych i urządzenia te zostały utracone lub skopiowane, a także gdy nie zabezpieczono należycie dokumentów pojazdu (dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu, jeżeli taką wydano na ubezpieczony pojazd), chyba że pojazd został utracony wskutek rozboju, c) po utracie kluczyków lub innego urządzenia przewidzianego przez producenta pojazdu do uruchomienia silnika lub odblokowania zabezpieczeń przeciwkradzieżowych, Ubezpieczający nie dokonał niezwłocznie wymiany utraconych kluczyków, zamków i urządzeń zabezpieczających pojazd przed kradzieżą; 10) powstałych na skutek: a) przywłaszczenia tj. włączenia do swojego majątku pojazdu, jego części lub wyposażenia, jeżeli przywłaszczona rzecz wcześniej znajdowała się w legalnym posiadaniu sprawcy (art. 284 kk), b) przypadku, gdy sprawca wszedł w posiadanie klucza (lub innego urządzenia przewidzianego przez producenta pojazdu) służącego do otwarcia lub uruchomienia pojazdu za zgodą, milczącym przyzwoleniem lub przy braku sprzeciwu osoby uprawnionej do korzystania z pojazdu; 11) powstałych w okolicznościach wyłączających odpowiedzialność, które nie zostały podane do wiadomości COMPENSY przez Ubezpieczającego pomimo faktu, że były one znane Ubezpieczającemu; 12) które zdefiniowane są jako szkody eksploatacyjne; 13) polegających na utracie materiałów eksploatacyjnych takich jak oleje i płyny chyba, że utrata lub konieczność wymiany albo uzupełnienia takich materiałów spowodowana była zdarzeniem, za które COMPENSA ponosi odpowiedzialność; 14) polegających na uszkodzeniu albo zniszczeniu ogumienia chyba, że w wyniku zdarzenia objętego ubezpieczeniem zostały uszkodzone lub zniszczone inne części pojazdu, a koszt naprawy (bez wymiany ogumienia) przekracza kwotę, o której mowa w ust. 7; 15) polegających na uszkodzeniu lub zniszczeniu części pojazdu, w szczególności szyby czołowej, na skutek uderzenia pokrywy komory 4/16

5 silnika tego pojazdu; 16) polegających na uszkodzeniu lub zniszczeniu mieszalnika betonomieszarki na skutek zastygnięcia przewożonej substancji; 17) zużycia, działania korozji, utlenienia, zawilgocenia, pleśni, oddziaływania normalnych warunków atmosferycznych oraz pogorszenia się stanu technicznego pojazdu wskutek długotrwałego postoju; 18) powstałych na skutek wszelkich następstw wojny, inwazji, wrogich działań obcego państwa, działania o charakterze wojennym (niezależnie od tego, czy wojna została wypowiedziana, czy nie), wojny domowej, rebelii, rewolucji, powstania, rozruchów, strajku, lokautu, aktów sabotażu, zamieszek wewnętrznych, wojskowego lub cywilnego zamachu stanu, zorganizowanych działań lub działań w złym zamiarze osób działających w imieniu lub w powiązaniu z organizacjami politycznymi, spisku, konfiskaty, rekwizycji, zajęcia, zniszczenia lub uszkodzenia z nakazu organów sprawujących władzę; 19) powstałych w związku z aktami terroru, rozumianymi jako wszelkiego rodzaju działania z użyciem siły, przemocy lub groźby użycia przemocy przez osobę lub grupę osób działających samodzielnie lub na rzecz bądź z ramienia jakiejkolwiek organizacji bądź rządu, w celach politycznych, ekonomicznych, religijnych, ideologicznych lub podobnych włączając zamiar wywarcia wpływu na rząd bądź zastraszenia społeczeństwa lub jakiejkolwiek jego części; 20) powstałych na skutek trzęsienia ziemi; 21) powstałych na wskutek wszelkich następstw reakcji jądrowej, promieniowania jądrowego lub skażenia promieniotwórczego; 22) powstałych na skutek użycia pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub wskutek niewłaściwego załadowania i przewożenia ładunku lub bagażu; 23) powstałych w czasie użycia pojazdu przez osobę uprawnioną do korzystania z pojazdu w związku z popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przestępstwa. 9. W przypadku, gdy w chwili zdarzenia, na skutek którego powstała szkoda polegająca na zniszczeniu albo uszkodzeniu pojazdu lub jego części trwale zamontowanych lub jego wyposażenia, kierujący pojazdem przekroczył dopuszczaną prędkość maksymalną o 50 km/h, odszkodowanie ulega zmniejszeniu o 25%. 9. SUMA UBEZPIECZENIA 1. Suma ubezpieczenia wskazana w polisie stanowi górną granicę odpowiedzialności COMPENSY za wszystkie szkody powstałe w czasie trwania umowy i stanowi kwotę odpowiadającą wartości ubezpieczonego pojazdu w dacie zawarcia umowy z uwzględnieniem podatku VAT. Jeżeli Ubezpieczający jest uprawniony do odliczenia podatku VAT naliczonego przy jego nabyciu, suma ubezpieczenia określana jest w kwocie odpowiadającej wartości pojazdu pomniejszonej o podatek VAT. 2. Dla potrzeb zawarcia umowy ubezpieczenia pojazdów używanych i ustalenia sumy ubezpieczenia, wartość pojazdu, o której mowa w ust. 1. określana jest na podstawie wysokości notowań bazowych wartości pojazdu wg informatora rynkowego Info-Ekspert lub Eurotax; wniosek do ubezpieczenia winien zawierać nazwę aktualnego informatora. 3. Suma ubezpieczenia dla pojazdów fabrycznie nowych równa jest wartości transakcji zakupu wg przedstawionej faktury. 4. Suma ubezpieczenia samochodu osobowego fabrycznie nowego ustalona według zasad określonych w ust. 3. obowiązuje w okresie pierwszych 6 miesięcy obowiązywania umowy. W takim przypadku dla ustalenia odszkodowania za szkodę powstałą w okresie pierwszych 6 miesięcy obowiązywania umowy przyjmuje się wartość pojazdu w kwocie równej sumie ubezpieczenia. 5. Za opłatą dodatkowej składki suma ubezpieczenia samochodu osobowego fabrycznie nowego albo samochodu osobowego z okresem eksploatacji krótszym niż 4 lata w dniu zawierania umowy może obowiązywać przez cały roczny okres ubezpieczenia. 6. Po wypłacie odszkodowania suma ubezpieczenia ulega obniżeniu o wypłaconą kwotę, przy czym wypłata odszkodowań o łącznej wartości równej sumie ubezpieczenia powoduje rozwiązanie umowy. Ubezpieczający za zgodą COMPENSY oraz po opłaceniu dodatkowej składki może podwyższyć sumę ubezpieczenia do poprzedniej wysokości lub do wysokości odpowiadającej aktualnej wartości pojazdu. 10. SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA I JEJ ZWROT 1. Wysokość składki ustalana jest na podstawie taryfy stawek obowiązującej w dniu zawarcia umowy. 2. Składka ustalana jest przy uwzględnieniu długości okresu ubezpieczenia, zakresu ubezpieczenia, sumy ubezpieczenia, wysokości zastosowanego udziału własnego, cech Ubezpieczającego i osób uprawnionych do korzystania z pojazdu, dotychczasowego przebiegu ubezpieczenia AC, cech pojazdu, miejsca zarejestrowania pojazdu oraz sposobu płatności składki. 3. Zniżki i zwyżki składki związane z przebiegiem ubezpieczenia AC stosuje się do umów zawieranych z Ubezpieczającymi będącymi osobami fizycznymi lub osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobowo działalność gospodarczą, wyłącznie przy ubezpieczeniu samochodów osobowych i samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t. 4. W przypadku Ubezpieczających będących osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobowo działalność gospodarczą, zniżki i zwyżki składki związane z przebiegiem ubezpieczenia AC stosuje się pod warunkiem, że przedsiębiorca złoży oświadczenie, iż w okresie ubezpieczenia wyłącznymi osobami uprawnionymi do korzystania z samochodu będą przedsiębiorca lub osoby pozostające z nim we wspólnym gospodarstwie domowym. 5. Zniżka z tytułu bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia AC przysługuje, jeżeli Ubezpieczający przedłoży w chwili zawarcia umowy zaświadczenie od ubezpieczyciela, z którym zawarł poprzednią umowę ubezpieczenia AC o bezszkodowym przebiegu ubezpieczenia AC osoby wpisanej do dowodu rejestracyjnego jako właściciel, współwłaściciel pojazdu lub osoba korzystająca z samochodu. 6. W przypadku samochodu będącego przedmiotem umowy leasingu lub kredytu bankowego albo, jeżeli pojazd nie został przerejestrowany na nowonabywcę, dopuszcza się możliwość przedłożenia zaświadczania, o którym mowa w ust. 5 przez użytkownika samochodu nie będącego osobą wpisaną do dowodu rejestracyjnego. 7. Składkę za ubezpieczenie AC obniża się albo podwyższa się zależnie od przebiegu ubezpieczenia AC według zasad określonych w tabeli: 5/16

6 Klasa Liczba lat bez- Zniżka Przeniesienie w klasie taryfowej zależne tary- szkodowego /zwyż- od przebiegu ubezpieczenia w poprzedfowa przebiegu ubez- ka nim rocznym okresie ubezpieczenia AC pieczenia AC w% Bez Po 1-ej Po 2-ej Po 3-ej stawki szkód szkodzie szkodzie i kolejnych szkodach 1 Po 6 i więcej latach bez szkody 2 Po 5 latach bez szkody 3 Po 4 latach bez szkody 4 Po 3 latach bez szkody 5 Po 2 latach bez szkody 6 Po 1 roku bez szkody 7 Stawka podstawowa 8 Stawka podwyższona Szkoda oznacza odszkodowanie wypłacone w okresie rocznym ubezpieczenia AC. Odszkodowania wypłacone z tego samego zdarzenia uważa się za jedną szkodę. 8. Za rok ubezpieczenia bez szkody przyjmuje się okres roczny trwania umowy ubezpieczenia AC, jeżeli w tym okresie nie nastąpiła wypłata odszkodowania. 9. Jeżeli samochód jest przedmiotem współwłasności, zniżkę składki z tytułu bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia AC ustala się w oparciu o uprawnienia do zniżki przysługujące jednemu ze współwłaścicieli samochodu wpisanemu do dowodu rejestracyjnego. Przebieg ubezpieczenia AC będzie miał wpływ na indywidualne uprawnienia współwłaścicieli samochodu do zniżki składki. 10. Właściciel (współwłaściciel) samochodu zachowuje uprawnienia do zniżki składki, jeżeli okres przerwy między umowami ubezpieczenia AC o okresie rocznym nie będzie dłuższy niż 24 miesiące. 11. Przy ubezpieczeniu więcej niż jednego samochodu należącego do tego samego właściciela za podstawę zniżki przyjmuje się najdłuższy okres bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia AC, a zniżkę stosuje się do wszystkich samochodów. Zwyżkę stosuje się dla wszystkich ubezpieczonych samochodów w wysokości właściwej dla samochodu, który miał najwięcej szkód. 12. Składka opłacana jest jednorazowo jednocześnie z zawarciem umowy, chyba że w umowie określono inny sposób i termin opłacenia składki. 13. Jeżeli umowa zawierana jest na okres roczny, na wniosek Ubezpieczającego płatność składki może zostać rozłożona na raty. Terminy płatności i wysokość rat określone są w polisie. 14. Jeżeli zapłata składki dokonywana jest w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, składkę uznaje się za zapłaconą z chwilą wpływu na rachunek COMPENSY. 15. Składka za niewykorzystany okres ubezpieczenia podlega zwrotowi w przypadku rozwiązania się umowy przed upływem okresu, na który została zawarta. 16. Wysokość należnej do zwrotu składki ustala się w kwocie wyliczonej proporcjonalnie do długości niewykorzystanego okresu ubezpieczenia, przy czym każdy rozpoczęty dzień ubezpieczenia traktuje się jako pełny. 17. Składka za niewykorzystany okres ubezpieczenia nie podlega zwrotowi, jeżeli przyczyną rozwiązania umowy było wypłacenie przez COMPENSĘ odszkodowania w wysokości równej sumie ubezpieczenia lub wartości pojazdu. 18. Zwrot składki dokonywany jest na podstawie pisemnego wniosku. 11. POCZĄTEK I KONIEC ODPOWIEDZIALNOŚCI 1. Odpowiedzialność COMPENSY rozpoczyna się od dnia następującego po dniu zawarciu umowy, nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po zapłaceniu składki lub jej pierwszej raty. 2. Jeżeli w umowie określono późniejszy termin zapłacenia składki lub jej pierwszej raty, odpowiedzialność COMPENSY może rozpocząć się od dnia następującego po dniu zawarciu umowy lub od chwili zawarcia umowy, jeżeli strony tak ustaliły w umowie. 3. Jeżeli w umowie określono późniejszą datę początku odpowiedzialności, niż określona w ust. 1, warunkiem rozpoczęcia odpowiedzialności jest wcześniejsze zapłacenie składki lub jej pierwszej raty, chyba że w umowie ustalono inaczej. 4. Jeżeli w umowie nie określono terminu zapłacenia składki lub jej pierwszej raty, datę początku odpowiedzialności określa się zgodnie z postanowieniem ust W przypadku, gdy COMPENSA ponosi odpowiedzialność jeszcze przed zapłaceniem składki lub jej pierwszej raty, a składka lub jej pierwsza rata nie została zapłacona w terminie określonym w polisie, COMPENSA może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i zażądać zapłacenia składki za okres przez który ponosiła odpowiedzialność. W przypadku braku wypowiedzenia umowy rozwiązuje się ona z końcem okresu za który przypada niezapłacona składka. 6. W przypadku opłacania składki w ratach i niezapłacenia kolejnej raty składki w terminie określonym w polisie, COMPENSA może wezwać Ubezpieczającego do zapłaty składki z zagrożeniem, że brak zapłaty w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje rozwiązanie umowy z upływem tego terminu. 7. Odpowiedzialność COMPENSY kończy się: 1) z upływem okresu ubezpieczenia; 2) z końcem okresu 7 dni, o którym mowa w ust. 6; 3) z dniem odstąpienia od umowy lub chwilą jej rozwiązania; 4) z chwilą wypłaty odszkodowania lub odszkodowań w łącznej wysokości równej sumie ubezpieczenia lub wartości pojazdu, z zastrzeżeniem postanowienia 9 ust ODSTĄPIENIE OD UMOWY, WYPOWIEDZENIE I ROZWIĄZANIE UMOWY 1. Jeżeli umowa jest zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy, w terminie 30 dni, a w przypadku gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą, w terminie 7 dni, od dnia jej zawarcia. 2. Odstąpienie od umowy nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku zapłacenia składki za okres, w którym COMPENSA ponosiła odpowiedzialność. 6/16

7 3. Umowa może być rozwiązana przez COMPENSĘ ze skutkiem natychmiastowym w drodze pisemnego wypowiedzenia w razie stwierdzenia rażących zaniedbań w zabezpieczeniu pojazdu. 4. Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron ze skutkiem natychmiastowym w terminie 14 dni od daty zgłoszenia przez drugą stronę żądania odpowiedniej zmiany wysokości składki w razie ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa wypadku. 5. Umowa rozwiązuje się: 1) w przypadku upływu okresu ubezpieczenia wskazanego w umowie; 2) z dniem wypłaty odszkodowania za szkodę całkowitą lub z dniem wypłaty odszkodowania za utracony pojazd; 3) z dniem wypłaty odszkodowania lub odszkodowań w łącznej wysokości równej sumie ubezpieczenia lub wartości pojazdu, z zastrzeżeniem postanowienia 9 ust. 6; 4) z dniem utraty prawa własności pojazdu na skutek decyzji lub orzeczeń uprawnionych władz lub organów oraz przewłaszczenia pojazdu na rzecz instytucji udzielającej kredytu; 5) z dniem zmiany w zakresie prawa własności pojazdu z wyłączeniem sytuacji, w których nastąpiło przeniesienie własności pojazdu z leasingodawcy na leasingobiorcę, jeżeli oba podmioty były w umowie ubezpieczenia wymienione jako Ubezpieczający i Ubezpieczony lub właściciel i użytkownik pojazdu; 6) w przypadku odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia. 13. OBOWIĄZKI UBEZPIECZAJĄCEGO I OSÓB UPRAWNIONYCH DO KORZYSTANIA Z POJAZDU 1. Ubezpieczający zobowiązany jest podać do wiadomości COMPENSY wszystkie znane sobie okoliczności dotyczące przedmiotu ubezpieczenia, o które COMPENSA zapytywała w formularzu lub innych pismach przed zawarciem umowy. Jeżeli Ubezpieczający zawiera umowę przez przedstawiciela, obowiązek ten ciąży również na przedstawicielu i obejmuje ponadto okoliczności jemu znane. 2. W czasie trwania umowy Ubezpieczający zobowiązany jest do pisemnego zawiadamiania COMPENSY o wszelkich zmianach okoliczności wymienionych w ust. 1, po powzięciu o nich wiadomości. 3. COMPENSA nie ponosi odpowiedzialności za skutki okoliczności, które z naruszeniem ustępów poprzedzających nie zostały podane do jej wiadomości. Jeżeli do naruszenia ustępów poprzedzających doszło z winy umyślnej, w razie wątpliwości przyjmuje się, że wypadek przewidziany umową i jego następstwa są skutkiem okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. 4. Jeżeli umowę zawarto na cudzy rachunek obowiązki określone w ustępach 1 3 powyżej spoczywają także na Ubezpieczonym, chyba że nie wiedział o zawarciu umowy na jego rachunek. 5. Ponadto w czasie trwania umowy Ubezpieczający i osoby uprawnione do korzystania z pojazdu, a także Ubezpieczony jeśli wiedział, że umowę zawarto na jego rachunek, zobowiązani są do: 1) przestrzegania uzgodnionych z COMPENSĄ zaleceń dodatkowych oraz terminów ich realizacji, które były warunkiem zawarcia lub kontynuacji umowy - w szczególności usunięcia zagrożeń będących przyczyną powstałej w okresie wcześniejszym szkody; 2) umożliwienia dostępu do pojazdu osobie upoważnionej przez COMPENSĘ w celu dokonania oceny ryzyka; 3) powiadomienia COMPENSY o utracie lub skopiowaniu kluczyków lub innego urządzenia przewidzianego przez producenta pojazdu do uruchomienia silnika lub odblokowania zabezpieczeń przeciwkradzieżowych, a także o wymianie kluczyków lub takiego urządzenia; 4) wymiany kluczyków, innych urządzeń przewidzianych przez producenta pojazdu do uruchomienia silnika, zamków i urządzeń zabezpieczających pojazd przed kradzieżą, po utracie kluczyków lub takich urządzeń. 6. W razie oddalenia się od pojazdu na odległość uniemożliwiającą obserwację pojazdu i odpowiednio szybką reakcję na zagrożenie, Ubezpieczający lub osoby uprawnione do korzystania z pojazdu, a także Ubezpieczony jeśli wiedział, że umowę zawarto na jego rachunek, zobowiązani są zabrać ze sobą wszystkie znajdujące się elementy wyposażenia dodatkowego nie zamontowane na stałe. 7. W przypadku zajścia wypadku objętego umową Ubezpieczający lub osoba uprawniona do korzystania z pojazdu, a także Ubezpieczony jeśli wiedział, że umowę zawarto na jego rachunek, zobowiązani są do: 1) użycia dostępnych im środków w celu ratowania pojazdu lub jego części lub jego wyposażenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów; 2) niezwłocznego powiadomienia Policji, a za granicą - innego odpowiedniego organu, o wypadku, nie później jednak niż w ciągu 12 godzin od daty wypadku lub uzyskania o nim informacji w przypadku kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia, poważnego uszkodzenia pojazdu oraz w razie zaistnienia zdarzenia nasuwającego uzasadnione przypuszczenie, że popełniono przestępstwo; 3) w przypadku kradzieży pojazdu, niezwłocznego wyrejestrowania pojazdu; 4) w razie wypadku z udziałem innego uczestnika ruchu drogowego, w miarę możliwości, zanotowania danych dotyczących uczestnika wypadku, w tym kierującego pojazdem, właściciela i/lub posiadacza pojazdu, cech identyfikacyjnych pojazdu (w tym numeru rejestracyjnego i państwa rejestracji pojazdu), numeru dokumentu ubezpieczenia oraz nazwy i adresu ubezpieczyciela, w którym zawarto umowę ubezpieczenia OC; 5) w razie wypadku spowodowanego przez zwierzęta domowe lub hodowlane, w miarę możliwości, ustalenia danych dotyczących właściciela lub posiadacza zwierząt, numeru dokumentu ubezpieczenia oraz nazwy i adresu ubezpieczyciela, w którym zawarto umowę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego lub umowę dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej; 6) niezwłocznego powiadomienia COMPENSY o powstaniu szkody, nie później jednak niż w ciągu: a) jeżeli szkoda powstała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - 5 dni roboczych od daty wypadku lub uzyskania o nim informacji, a w przypadku kradzieży - 2 dni roboczych od daty kradzieży lub uzyskania o niej informacji, b) jeżeli szkoda powstała za granicą - 5 dni roboczych od dnia przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej albo 3 dni roboczych od daty wypadku, jeżeli konieczne było skorzystanie z pomocy zagranicznego przedstawiciela COMPENSY; 7) niedokonywania, ani niedopuszczenia do dokonania żadnych zmian w uszkodzonym pojeździe przed przeprowadzeniem oględzin przez osobę upoważnioną przez COMPENSĘ, chyba że zmiana jest niezbędna 7/16

8 w celu zabezpieczenia pojazdu po szkodzie albo zmniejszenia jej rozmiaru bądź jest uzasadniona koniecznością kontynuowania bezpiecznej jazdy; 8) niedokonywania, ani niedopuszczenia do dokonania naprawy pojazdu bez zgody COMPENSY lub jej przedstawiciela zagranicznego, chyba że COMPENSA lub jej przedstawiciel zagraniczny nie zajęli stanowiska w terminie 7 dni od daty powiadomienia o szkodzie albo 14 dni od daty powiadomienia o szkodzie, jeżeli jest konieczne powołanie biegłych rzeczoznawców, a Ubezpieczony został powiadomiony o tej konieczności; 9) umożliwienia dostępu do pojazdu osobie upoważnionej przez COMPENSĘ w celu przeprowadzenia likwidacji szkody; 10) przedłożenia COMPENSIE rachunku poniesionych strat oraz umożliwienia COMPENSIE dokonania wszelkich ustaleń dotyczących przyczyny i rozmiaru szkody, jak również udostępnienia dowodów, niezbędnych do ustalenia okoliczności powstania szkody, zasadności i wysokości roszczenia oraz podstaw do wystąpienia z roszczeniem regresowym, a także udzielenia w tym celu wszelkiej pomocy i wyjaśnień. 8. COMPENSA uprawniona jest do zmniejszenia odpowiednio wysokości odszkodowania, jeżeli Ubezpieczający lub Ubezpieczony (jeśli wiedział o zawarciu umowy na jego rachunek) umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa nie zawiadomił COMPENSY o zajściu wypadku w terminie określonym w ust. 7 pkt 6, o ile naruszenie tego obowiązku przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło COMPENSIE ustalenie okoliczności i skutków wypadku. 9. COMPENSA wolna jest od odpowiedzialności, odpowiednio w całości lub w części, jeżeli Ubezpieczający lub Ubezpieczony (jeśli wiedział o zawarciu umowy na jego rachunek) umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, pomimo ciążącego na nim obowiązku nie zastosował środków określonych w ust. 7 pkt 1, a szkoda powstała lub uległa zwiększeniu wskutek niewykonania powyższego obowiązku. 10. Jeżeli na podstawie badań zleconych przez COMPENSĘ okaże się, że w okresie ubezpieczenia kluczyki lub inne urządzenie przewidziane przez producenta pojazdu do uruchomienia silnika lub odblokowania zabezpieczeń przeciwkradzieżowych zostały skopiowane, a Ubezpieczający i/lub osoba uprawniona do korzystania z pojazdu nie powiadomiła o tym fakcie COMPENSY, COMPENSA odmówi wypłaty odszkodowania za szkodę powstałą wskutek kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia dodatkowego. 14. USTALENIE WYSOKOŚCI ODSZKODOWANIA 1. W przypadku powstania szkody całkowitej lub kradzieży pojazdu górną granicę odszkodowania stanowi wartość rynkowa pojazdu w dniu powstania szkody, nie większa jednak niż suma ubezpieczenia, z zastrzeżeniem postanowień 9 ust W przypadku powstania szkody całkowitej lub kradzieży pojazdu wraz z wyposażeniem dodatkowym górną granicę odszkodowania stanowi wartość rynkowa pojazdu łącznie z wyposażeniem dodatkowym w dniu powstania szkody, nie większa jednak niż łącznie suma ubezpieczenia pojazdu oraz suma ubezpieczenia wyposażenia dodatkowego. 3. Przez szkodę całkowitą uznaje się uszkodzenie pojazdu w stopniu przekraczającym koszty naprawy brutto (z VAT) uszkodzonego pojazdu w wysokości: 1) 70% wartości rynkowej pojazdu w dniu powstania szkody, jeżeli wartość rynkowa pojazdu odpowiada sumie ubezpieczenia pojazdu; 2) 70% sumy ubezpieczenia pojazdu, jeżeli wartość rynkowa pojazdu jest większa niż suma ubezpieczenia pojazdu. 4. Koszty naprawy, których mowa w ust. 3 ustalane są z zastosowaniem wyceny kosztów naprawy, która obejmuje: 1) koszt robocizny ustalony w oparciu o: a) technologiczne czasy napraw określone przez producenta pojazdu i ujęte w systemie AUDATEX lub EUROTAX, b) średnią stawkę za 1 roboczogodzinę naprawy ze stawek stosowanych przez wykonawców napraw z miejsca użytkowania pojazdu, c) średnią stawkę za 1 roboczogodzinę naprawy ze stawek stosowanych przez warsztaty partnerskie, jeżeli umowa została zawarta zgodnie z postanowieniem 6; 2) maksymalny koszt części zamiennych w wysokości cen określonych w systemie AUDATEX lub EUROTAX; 3) koszt części alternatywnych, jeżeli umowa została zawarta zgodnie z postanowieniem W przypadku powstania szkody całkowitej COMPENSA ustala odszkodowanie w kwocie odpowiadającej: 1) wartości rynkowej pojazdu bezpośrednio przed szkodą pomniejszonej o wartość pozostałości, jeżeli wartość rynkowa pojazdu odpowiada sumie ubezpieczenia pojazdu; 2) sumie ubezpieczenia pojazdu pomniejszonej o wartość pozostałości, jeżeli wartość rynkowa pojazdu bezpośrednio przed szkodą jest większa niż suma ubezpieczenia pojazdu. 6. Wartość pozostałości ustala się indywidualnie: 1) w zależności od rozmiaru uszkodzeń i stopnia zużycia eksploatacyjnego pojazdu lub jego części (zespołów) pod warunkiem, że posiadają wartość handlową; 2) w odniesieniu do sytuacji rynkowej w zakresie obrotu pojazdami uszkodzonymi. 7. W razie powstania szkody polegającej na uszkodzeniu pojazdu lub wyposażenia dodatkowego COMPENSA ustala: 1) zakres uszkodzeń, których powstanie pozostaje w związku przyczynowym ze zgłoszonym zdarzeniem powodującym szkodę, za którego następstwa COMPENSA ponosi odpowiedzialność; 2) części pojazdu podlegające wymianie lub naprawie; 3) czas robocizny niezbędny do wykonania naprawy; 4) stawki za 1 roboczogodzinę naprawy; 5) zużycie eksploatacyjne części pojazdu (np. ogumienia, tłumików, katalizatora, akumulatora). 8. COMPENSA uwzględnia koszty technologicznie koniecznej naprawy, dokonanej wyłącznie w zakresie pozostającym w związku przyczynowym ze zgłoszonym zdarzeniem, za które COMPENSA ponosi odpowiedzialność, które muszą być udokumentowane imiennymi fakturami (rachunkami). 9. COMPENSA uprawniona jest do weryfikacji wysokości kosztów naprawy uszkodzonego pojazdu do: 1) cen części zamiennych i technologicznych czasów napraw określonych przez producenta pojazdu i ujętych w systemie AUDATEX lub EUROTAX; jeżeli ceny części w rachunkach przekraczają podane w systemie AUDATEX lub EUROTAX, COMPENSA weryfikuje je do cen części zamiennych stosowanych przez głównych importerów krajowych dla danej marki pojazdu; 2) cen średnich z rynku części używanych lub odpowiedników części 8/16

9 producenta pojazdu, odpowiednio w przypadku zastosowania przez wykonawcę naprawy części używanych lub odpowiedników części producenta pojazdu; 3) cen części alternatywnych lub w braku ich dostępności cen części zamiennych i technologicznych czasów napraw określonych przez producenta pojazdu i ujętych w systemie AUDATEX lub EUROTAX, jeżeli umowa została zawarta zgodnie z postanowieniem Jeżeli naprawa pojazdu nie została udokumentowana imiennymi fakturami (rachunkami), wysokość odszkodowania nie uwzględnia podatku VAT. 11. W przypadku ustalania wysokości odszkodowania w odniesieniu do pojazdu, którego okres eksploatacji w dniu zawarcia umowy przekraczał 4 lata, odszkodowanie pomniejsza się o kwotę odpowiadającą zużyciu eksploatacyjnemu części pojazdu według poniższych zasad: 1) 10% wartości części, jeżeli wiek pojazdu przekracza 4 lata; 2) 20% wartości części, jeżeli wiek pojazdu przekracza 5 lat; 3) 30% wartości części, jeżeli wiek pojazdu przekracza 6 lat; 4) 40% wartości części, jeżeli wiek pojazdu przekracza 7 lat; 5) 50% wartości części, jeżeli wiek pojazdu przekracza 8 lat, z zastrzeżeniem postanowienia ust. 14. Jeżeli w okresie eksploatacji pojazdu nastąpiła udokumentowana wymiana części, odszkodowanie za uszkodzoną część pomniejsza się o stopień zużycia tej części liczony od daty jej wymiany. 12. Jeżeli okres eksploatacji pojazdu w dniu zawarcia umowy nie przekraczał 4 lat, odszkodowanie wypłacane jest bez uwzględnienia stopnia zużycia części, o którym mowa w ust. 11 z zastrzeżeniem postanowienia ust Po opłaceniu dodatkowej składki przy zawarciu umowy postanowienie ust. 12 stosuje się także w odniesieniu do pojazdu, którego okres eksploatacji w dniu zawarcia umowy wynosił więcej niż 4 lata i jednocześnie nie przekraczał 10 lat. 14. Zużycie eksploatacyjne elementów takich jak ogumienie, akumulator, elementy cierne układu hamulcowego, napędowego oraz układ wydechowy oceniane jest na podstawie indywidualnego stopnia zużycia tych elementów i powoduje zmniejszenie wysokości odszkodowania niezależnie od okres eksploatacji pojazdu o stopień zużycia takich elementów. 15. Jeżeli pojazd został uszkodzony na terytorium kraju innego niż Rzeczpospolita Polska, naprawa powinna być dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem postanowienia ust Jeżeli zakres terytorialny ubezpieczenia obejmuje kraje inne niż Rzeczpospolita Polska, COMPENSA pokrywa: 1) koszty naprawy dokonanej w kraju, w którym powstała szkoda, jeżeli koszty te nie przekraczają równowartości euro według średniego kursu ustalonego przez Narodowy Bank Polski w dniu powstania szkody, jeżeli naprawa ta była niezbędna do kontynuowania bezpiecznej jazdy; 2) koszty: a) akcji ratowniczej, b) transportu (holowania) pojazdu do zakładu naprawczego albo do miejsca zamieszkania/siedziby Ubezpieczającego, jeżeli transport był technicznie i ekonomicznie uzasadniony, jeżeli koszty te łącznie nie przekraczają równowartości euro według średniego kursu ustalonego przez Narodowy Bank Polski w dniu powstania szkody, c) koszty wymienione w pkt a i b nie mogą łącznie przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość euro obliczonej według średniego kursu ustalonego przez Narodowy Bank Polski w dniu powstania szkody. 17. COMPENSA może zażądać okazania pojazdu w trakcie naprawy lub po jej zakończeniu w celu sprawdzenia zakresu dokonanej naprawy. 18. W przypadku szkody polegającej na kradzieży pojazdu, COMPENSA wypłaci odszkodowanie, jeżeli Ubezpieczający wypełni następujące obowiązki: 1) okaże COMPENSIE dowód własności pojazdu; 2) przekaże COMPENSIE: a) dowód rejestracyjny pojazdu i kartę pojazdu, o ile była wydana na ubezpieczony pojazd albo dowód dopuszczenia pojazdu do ruchu, chyba że zostały utracone na skutek rozboju lub wymuszenia rozbójniczego, b) kluczyki lub inne urządzenia przewidziane przez producenta pojazdu do uruchomienia silnika lub odblokowania zabezpieczeń przeciwkradzieżowych, w liczbie i stanie (tj. oryginały lub kopie) podanych we wniosku o ubezpieczenie (dotyczy to także karty magnetycznej, pilota zdalnego sterowania zabezpieczeniami przeciwkradzieżowymi, dekodera, immobilizera oraz innych podobnych urządzeń przeznaczonych do przechowywania poza pojazdem), chyba że zostały utracone na skutek rozboju lub wymuszenia rozbójniczego, c) dowodu zgłoszenia kradzieży pojazdu Policji, a jeżeli kradzież pojazdu nastąpiła poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - innemu odpowiedniemu organowi za granicą; 3) przeniesie własność pojazdu na COMPENSĘ; 4) wyrejestruje pojazd i przedstawi COMPENSIE dokument potwierdzający ten fakt, wydany przez uprawniony organ. 15. UDZIAŁ WŁASNY W SZKODZIE 1. Wprowadza się udział własny w szkodzie. 2. O zastosowaniu udziału własnego i jego wysokości decyduje Ubezpieczający przy zawarciu umowy. Wysokość udziału własnego wynosi: 1) w ubezpieczeniu BAZA zł w każdej szkodzie (standardowy) albo zł w każdej szkodzie (podwyższony); 2) w ubezpieczeniu MOC - 2% sumy ubezpieczenia, nie mniej jednak niż 700 zł. 3. Po opłaceniu dodatkowej składki udział własny określony w ust. 2 pkt 1 w wysokości 700 zł albo w ust. 2 pkt 2 może być zniesiony (wówczas nie ma zastosowania udział własny w szkodzie). 4. W przypadku zastosowania udziału własnego określonego w ust. 2 pkt 1 w wysokości zł Ubezpieczającemu przysługuje zniżka składki. 5. Jeżeli we wniosku o ubezpieczenie zadeklarowano, że pojazd będzie kierowany wyłącznie przez osoby w wieku powyżej 25 lat, ale szkoda spowodowana została przez kierowcę, który jest osobą młodszą, z odszkodowania potrąca się dodatkowy udział własny w wysokości 1500 zł. 6. Postanowienie zawarte w ust. 5 dotyczy wyłącznie szkód powstałych w pojazdach będących własnością osób fizycznych albo użytkowanych przez osoby fizyczne na podstawie umowy kredytu bankowego lub umowy leasingu. 16. WYPŁATA ODSZKODOWANIA 1. COMPENSA wypłaca odszkodowanie na podstawie uznania roszczenia uprawnionego z umowy w wyniku dokonania ustaleń, 9/16

1/16. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

1/16. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group (tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wynikających z uchwały nr 63/2010 z dnia 24 listopada 2010 roku Zarządu Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Ogólne warunki ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 10.08.2007

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE KLAUZULE UMOWNE

DODATKOWE KLAUZULE UMOWNE Załącznik Nr 26 do Uchwały nr 61/2007 Zarządu PTU S.A. z dnia 01 sierpnia 2007 roku DODATKOWE KLAUZULE UMOWNE do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy UMOWA Zawarta w dniu...2009 r. w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Infrastruktury z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Dopuszcza się w ofercie zastosowanie franszyz i udziału własnego niższych kwotowo i procentowo nie spowoduje to odrzucenia oferty. Sumy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Polisa nr 556000000000

Polisa nr 556000000000 SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA SA ul. Hestii 1, 81-731 Sopot. Numer KRS 0000024812 Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP 585-000-16-90.

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym 1OWU Zielona Karta Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym Postanowienia ogólne 1 1. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Zarządu TU Allianz Polska S.A. nr 201/2007

Załącznik do uchwały Zarządu TU Allianz Polska S.A. nr 201/2007 Załącznik do uchwały Zarządu TU Allianz Polska S.A. nr 201/2007 Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych (OC, Autocasco,, NNW, Zielonej Karty, Car Assistance, Mini Car Assistance) Program Toyota

Bardziej szczegółowo

następstwem uszkodzenia, zniszczenia lub utraty rzeczy;

następstwem uszkodzenia, zniszczenia lub utraty rzeczy; OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTO CASCO 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia ( OWU ), Polski Związek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA SPIS TREŚCI Rozdział I 3 POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 DEFINICJE 3 ZAWARCIE UMOWY 5 Rozdział II UBEZPIECZENIE AC 5 Przedmiot ubezpieczenia 5 Zakres ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

następstwem uszkodzenia, zniszczenia lub utraty rzeczy;

następstwem uszkodzenia, zniszczenia lub utraty rzeczy; OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTO CASCO 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia ( OWU ), Polski Związek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA SPIS TREŚCI Rozdział I 3 POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 DEFINICJE 3 ZAWARCIE UMOWY 5 Rozdział II UBEZPIECZENIE AC 5 Przedmiot ubezpieczenia 5 Zakres ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych program FordUbezpieczenia

Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych program FordUbezpieczenia Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych program FordUbezpieczenia 1. W programie pakietowych ubezpieczeń komunikacyjnych FordUbezpieczenia, zwanym dalej programem FordUbezpieczenia, określonym w

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA Rozdział I 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia pojazdów ( OWU ), Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych FordProgram Specjalny

Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych FordProgram Specjalny Załącznik do uchwały Zarządu TU Allianz Polska S.A. nr 84/2009 Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych FordProgram Specjalny 1. W programie pakietowych ubezpieczeń komunikacyjnych FordProgram Specjalny,

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Twój majątek Ogólne warunki ubezpieczenia Zadzwoń do nas 801 28 28 28 z telefonu komórkowego

Bardziej szczegółowo

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. Ogólne warunki ubezpieczenia autoc asc o dla klienta indywidualnego oraz małe go i średnie go prze dsiębiorcy ustalone uchwałą Zarządu PZU S.A. nr UZ/322/2007 z dnia

Bardziej szczegółowo

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH Polisa nr... Taryfa nr X/OCBUP 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest obowiązkowe ubezpieczenie biur

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa:

Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa: Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa: - Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA o wykonanie zadania

PROJEKT UMOWY. UMOWA o wykonanie zadania PROJEKT UMOWY UMOWA o wykonanie zadania Część I Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia. zawarta w dniu.. w pomiędzy: Wojewódzki Ośrodek

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA SPIS TREŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... str. 2 2. DEFINICJE... str. 2 3. ZAWARCIE UMOWY... str. 4 UBEZPIECZENIE AC 4. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA...

Bardziej szczegółowo

Umowa ubezpieczenia. Główne źródła opracowania prezentacji: 1. Kidyba, Prawo handlowe, C.H.Beck 2016 r.

Umowa ubezpieczenia. Główne źródła opracowania prezentacji: 1. Kidyba, Prawo handlowe, C.H.Beck 2016 r. Umowa ubezpieczenia Główne źródła opracowania prezentacji: 1. Kidyba, Prawo handlowe, C.H.Beck 2016 r. 1 Przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica

Bardziej szczegółowo

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Polska S.A.

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Polska S.A. Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl TU Allianz Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejsza umowa obowiązuje w okresie 01 maja 2017 r kwietnia 2018 r.

POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejsza umowa obowiązuje w okresie 01 maja 2017 r kwietnia 2018 r. INFORMACJA o warunkach grupowego ubezpieczenia pracowników - członków związków zrzeszonych w Federacji Związków Zawodowych Pracowników Automatyki i Telekomunikacji PKP. Polisa nr 414-17-430-05930749 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Rozdział I I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I I. POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW "BEZPIECZNY TRANSPORT" Rozdział I I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych warunków ubezpieczenia pojazdów - BEZPIECZNY TRANSPOR ( OWU"), Gefion

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016 Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016 OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY, OSÓB UCZĄCYCH SIĘ ORAZ PERSONELU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

PZU2211. majątkowe np. utrata zdrowia lub życia

PZU2211. majątkowe np. utrata zdrowia lub życia INFORMACJA DOTYCZĄCA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH. KOGO I CO UBEZPIECZAMY? Odpowiedzialność Cywilną posiadaczy pojazdów mechanicznych. Do wysokości sum gwarancyjnych

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Warunki OC: Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli

Bardziej szczegółowo

TARYFA SKŁADEK ZA UBEZPIECZENIE AUTOCASCO STANDARD (ACS)

TARYFA SKŁADEK ZA UBEZPIECZENIE AUTOCASCO STANDARD (ACS) TARYFA SKŁADEK ZA UBEZPIECZENIE AUTOCASCO STANDARD (ACS) 1 1. Niniejsza taryfa składek ma zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia Autocasco Standard

Bardziej szczegółowo

Podstawowa Ochrona Ubezpieczeniowa LINK4 obejmuje ochroną ubezpieczeniową: Pojazd, czyli samochód osobowy lub ciężarowy o masie do 3,5 tony

Podstawowa Ochrona Ubezpieczeniowa LINK4 obejmuje ochroną ubezpieczeniową: Pojazd, czyli samochód osobowy lub ciężarowy o masie do 3,5 tony INFORMJA DOTYCZĄCA UBEZPIECZENIA AUTO CASCO PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA Podstawowa Ochrona Ubezpieczeniowa LINK4 obejmuje ochroną ubezpieczeniową: Pojazd, czyli samochód osobowy lub ciężarowy o masie do 3,5

Bardziej szczegółowo

Struktura porozumienia

Struktura porozumienia Struktura porozumienia KOASEKURACJA Spółka z Grupy VIG dedykowana do współpracy z Pocztowym TUW 2 Produkt Marka, pod którą będą oferowane ubezpieczenia i informacja przedstawiona w OWU: * Prawo do używania

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA

KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica o ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia ubezpie cze ń komunikac yjnyc h Avanssur S.A. Oddział w Polsce (Axa Ubezpieczenia) z dn. 1 listopada 2007 r.

Ogólne warunki ubezpieczenia ubezpie cze ń komunikac yjnyc h Avanssur S.A. Oddział w Polsce (Axa Ubezpieczenia) z dn. 1 listopada 2007 r. Ogólne warunki ubezpieczenia ubezpie cze ń komunikac yjnyc h Avanssur S.A. Oddział w Polsce (Axa Ubezpieczenia) z dn. 1 listopada 2007 r. I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Miejskiego Zakładu Komunikacji - Puławy Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Znak sprawy 12/2015/KOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW) W ZWIĄZKU Z RUCHEM POJAZDÓW

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW) W ZWIĄZKU Z RUCHEM POJAZDÓW OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW) W ZWIĄZKU Z RUCHEM POJAZDÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się w umowach ubezpieczenia zawieranych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 82, poz. 557. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie AC BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

Ubezpieczenie AC BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Ubezpieczenie AC BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Ubezpieczenie AC BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance

Bardziej szczegółowo

Podstawowa Ochrona Ubezpieczeniowa LINK4 obejmuje ochroną ubezpieczeniową: Pojazd, czyli samochód osobowy lub ciężarowy o masie do 3,5 tony

Podstawowa Ochrona Ubezpieczeniowa LINK4 obejmuje ochroną ubezpieczeniową: Pojazd, czyli samochód osobowy lub ciężarowy o masie do 3,5 tony INFORMJA DOTYCZĄCA UBEZPIECZENIA AUTO CASCO PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA Podstawowa Ochrona Ubezpieczeniowa LINK4 obejmuje ochroną ubezpieczeniową: Pojazd, czyli samochód osobowy lub ciężarowy o masie do 3,5

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM Przepisy ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia do kart bankowych (zwanych dalej OWU) oraz zapisów umowy nr 114/02/2007 Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie zadania pn.

UMOWA o wykonanie zadania pn. Załącznik nr 5b projekt umowy UMOWA o wykonanie zadania pn. Ubezpieczenie mienia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Część II : Ubezpieczenia komunikacyjne zawarta w dniu.. w, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM zatwierdzone Uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. Nr UZ/174/98 z dnia 27

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA UMOWA Zawarta w dniu. w Ostrołęce, pomiędzy Miejskim Zakładem Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce, ul. Kołobrzeska 1, 07-410 Ostrołęka, wpisanym, do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2016/2017

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2016/2017 Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2016/2017 OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY, OSÓB UCZĄCYCH SIĘ ORAZ PERSONELU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy 2 Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z

Bardziej szczegółowo

Auto Franpol Wrocław,... Leszek Wiśniewski ul. Paczkowska 26 50-503 Wrocław tel. kom. 601774155

Auto Franpol Wrocław,... Leszek Wiśniewski ul. Paczkowska 26 50-503 Wrocław tel. kom. 601774155 Auto Franpol Wrocław,... Leszek Wiśniewski ul. Paczkowska 26 50-503 Wrocław tel. kom. 601774155 Umowa najmu samochodu Nr rej.:... Zawarta w dniu... w miejscowości Wrocław, pomiędzy Auto Franpol Leszek

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika

Bardziej szczegółowo

Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych Program FordUbezpieczenia

Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych Program FordUbezpieczenia Załącznik do uchwały Zarządu TU Allianz Polska S.A. nr 77/2009 Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych Program FordUbezpieczenia 1. W programie pakietowych ubezpieczeń komunikacyjnych FordUbezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

Terminowe Ubezpieczenie na Życie i od Następstw Wypadków Komunikacyjnych Bezpieczny na Drodze. Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego

Terminowe Ubezpieczenie na Życie i od Następstw Wypadków Komunikacyjnych Bezpieczny na Drodze. Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego Terminowe Ubezpieczenie na Życie i od Następstw Wypadków Komunikacyjnych Bezpieczny na Drodze Definicje Ubezpieczający jest to strona, która zawarła umowę i jest zobowiązana do opłacania składki Ubezpieczony

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie...

Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie... XI XIII XVII Rozdział I. Istota odpowiedzialności odszkodowawczej... 1 1. Funkcje odpowiedzialności odszkodowawczej... 1 2. Reżimy odpowiedzialności odszkodowawczej...

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM kod warunków TIPP33 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

SIGNAL IDUNA Polska TU S.A.

SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. Ogólne warunki ubezpieczenia auto-casco przyjęte na mocy uchwały Zarządu SIGNAL IDUNA TU S.A. nr 44/Z/2007 z dnia 8 sierpnia 2007 r., mające zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM (ZIELONA KARTA)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM (ZIELONA KARTA) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM (ZIELONA KARTA) KARTA INFORMACYJNA *) DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wynikających z uchwały nr 34/2005 Zarządu T.U. Compensa S.A. z dnia 15 czerwca 2005 r. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2017/2018

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2017/2018 Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2017/2018 OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY, OSÓB UCZĄCYCH SIĘ ORAZ PERSONELU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego Moja Przychodnia w Katowicach ul. PCK 1, 40-057 Katowice SPZLA/DZP/RJ/340 /2012 Katowice, dnia 10.09.2012 roku Wszyscy zainteresowani złożeniem oferty

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASAŻERÓW POJAZDU MECHANICZNEGO (NNW) PROGRAM emoto

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASAŻERÓW POJAZDU MECHANICZNEGO (NNW) PROGRAM emoto OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASAŻERÓW POJAZDU MECHANICZNEGO (NNW) PROGRAM emoto Postanowienia ogólne. 1. 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia NNW zwane

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia. Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) nr sprawy: BZK/21/10/16

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia. Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) nr sprawy: BZK/21/10/16 Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) 1. Ubezpieczenie obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC p.p.m)

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Definicje 1. za Ustawę uważa się Ustawę z dnia 20 stycznia 2011 o

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym (Zielona Karta) Spis treści Strona I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM (ZIELONA KARTA)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM (ZIELONA KARTA) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM (ZIELONA KARTA) 1 KARTA INFORMACYJNA *) DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Spis treści Postanowienia ogólne... 1 Przedmiot i zakres ubezpieczenia... 1 Zawarcie i rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu samochodu. zawarta w dniu.. w Gliwicach pomiędzy firmą L-SZKOŁA z siedzibą w Gliwicach ul. Jagiellońska 4 którą reprezentuje:

Umowa najmu samochodu. zawarta w dniu.. w Gliwicach pomiędzy firmą L-SZKOŁA z siedzibą w Gliwicach ul. Jagiellońska 4 którą reprezentuje: Umowa najmu samochodu zawarta w dniu.. w Gliwicach pomiędzy firmą L-SZKOŁA z siedzibą w Gliwicach ul. Jagiellońska 4 którą reprezentuje:. zwanym w dalszej części umowy Wynajmującym a. zwanym w dalszej

Bardziej szczegółowo

2. Umowę zawarto w wyniku przeprowadzenia konkursu na wybór najkorzystniejszej oferty ubezpieczenia dla studentów i pracowników Politechniki.

2. Umowę zawarto w wyniku przeprowadzenia konkursu na wybór najkorzystniejszej oferty ubezpieczenia dla studentów i pracowników Politechniki. DEFINICJE: 1. Ubezpieczyciel: UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., 1. 2. Politechnika: Politechnika Gdańska, jako podmiot umożliwiający dystrybucję ubezpieczeń na jej terenie, 3. Ubezpieczający: Każda osoba

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Sprawa 85 /2015 Załącznik nr 3 do IWUZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE SZPITALA Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia A. WARUNKI WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zostanie sporządzona

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 21.01.2013 r.

Wrocław, dnia 21.01.2013 r. Wrocław, dnia 21.01.2013 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenie majątkowe Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu Zamawiający, Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne 5 Umowa na cudzy rachunek 5 Definicje 5 Zawarcie umowy 7 Obowiązki ubezpieczającego/ubezpieczonego w związku z zawarciem umowy 7

Postanowienia ogólne 5 Umowa na cudzy rachunek 5 Definicje 5 Zawarcie umowy 7 Obowiązki ubezpieczającego/ubezpieczonego w związku z zawarciem umowy 7 Ogólne warunki ubezpieczenia pojazdów compensa komunikacja Spis treści Informacja o istotnych postanowieniach Ogólnych warunków ubezpieczenia pojazdów Compensa komunikacja 4 Rozdział i 5 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony:

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA Ubezpieczający: Osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Postanowienia ogólne.................................................. 1 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM ustalone uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 1 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 Zatwierdzone uchwałą nr 4 Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 9 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Słownik pojęć Wprowadzenie

Spis treści. Wykaz skrótów Słownik pojęć Wprowadzenie Spis treści Wykaz skrótów Słownik pojęć Wprowadzenie Rozdział I. Istota odpowiedzialności odszkodowawczej 1. Funkcje odpowiedzialności odszkodowawczej 2. Reżimy odpowiedzialności odszkodowawczej 3. Przesłanki

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie osobowe Pracowników Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2010 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ubezpieczenie osobowe Pracowników Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2010 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie Nr 3 ubezpieczenia osobowe. Część A Ubezpieczenia osobowe Pracowników Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. obejmuje: 1. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Ubezpieczenie komunikacyjne floty pojazdów w zakresie OC, AC, NNW, ASS firmy Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne

Bardziej szczegółowo

TU HDI Samopomoc S.A. - Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych

TU HDI Samopomoc S.A. - Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Nazwa zakładu ubezpieczeń TU HDI Samopomoc S.A. Nazwa OWU Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych OWU z dn.

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1: Czy Zamawiający wyraża zgodę na roczny okres ubezpieczenia?

Pytanie 1: Czy Zamawiający wyraża zgodę na roczny okres ubezpieczenia? Rokietnica, dn. 10.07.2013 r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej ubezpieczenia Zamawiającego Zakładu Usług Komunikacyjnych ROKBUS Sp. z o.o. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty promocyjnej Jeździsz 3 lata bez szkody, a za polisę płacisz jakbyś miał 60% zniżki. Postanowienia ogólne

Regulamin Oferty promocyjnej Jeździsz 3 lata bez szkody, a za polisę płacisz jakbyś miał 60% zniżki. Postanowienia ogólne Regulamin Oferty promocyjnej Jeździsz 3 lata bez szkody, a za polisę płacisz jakbyś miał 60% zniżki 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Jeździsz 3 lata bez szkody,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków dodatkowego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO Przepisy ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia autocasco zwane dalej owu, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych pomiędzy osobami fizycznymi,

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie OC ubezpieczenie samochodowe

Ubezpieczenie OC ubezpieczenie samochodowe Ubezpieczenie OC ubezpieczenie samochodowe Gdzie można kupić ubezpieczenie? Kto jest ubezpieczycielem? Kto może kupić ubezpieczenie OC? n właściciel pojazdu zarejestrowanego w Polsce Więcej szczegółów

Bardziej szczegółowo

ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA... 5 CZAS TRWANIA ODPOWIEDZIALNOŚCI TOWARZYSTWA... 5 SUMA UBEZPIECZENIA... 6 SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA...

ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA... 5 CZAS TRWANIA ODPOWIEDZIALNOŚCI TOWARZYSTWA... 5 SUMA UBEZPIECZENIA... 6 SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA... SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 DEFINICJE... 3 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA... 3 RODZAJE I WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ... 3 WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI TOWARZYSTWA... 4 ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA...

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Indywidualne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - SPOKOJNY SEN dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Karta Produktu. Indywidualne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - SPOKOJNY SEN dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Karta Produktu Indywidualne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - SPOKOJNY SEN dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Ubezpieczający : osoba fizyczna, która zawarła z Bankiem umowę o Produkt

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASAŻERÓW POJAZDU MECHANICZNEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASAŻERÓW POJAZDU MECHANICZNEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASAŻERÓW POJAZDU MECHANICZNEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM ( ZIELONA KARTA )

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM ( ZIELONA KARTA ) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM ( ZIELONA KARTA ) SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA...

Bardziej szczegółowo

Pakiety AUTOCASCO Proama pozwalają na wybranie zakresu ochrony odpowiedniego do potrzeb klienta i jego auta

Pakiety AUTOCASCO Proama pozwalają na wybranie zakresu ochrony odpowiedniego do potrzeb klienta i jego auta Autocasco 1 Pakiety AUTOCASCO Proama pozwalają na wybranie zakresu ochrony odpowiedniego do potrzeb klienta i jego auta 2 Casco ASO Casco Komfortowy Casco Optymalny Wiek pojazdu do 4 lat do 8 lat do 11

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie MINI FLOTY LINK4

Ubezpieczenie MINI FLOTY LINK4 Ubezpieczenie MINI FLOTY LINK4 Wszelkie prawa do kopiowania i rozpowszechniania materiałów, grafiki i zdjęć zawartych w materiałach szkoleniowych należą do LINK4 TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A z siedzibą

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW AUTOCASCO PROGRAM DEALERSKI

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW AUTOCASCO PROGRAM DEALERSKI Generali T.U. S.A. Warszawa, ul. Post pu 15B tel. 22 543 05 43 fax 22 543 08 99 Centrum Klienta: 801 343 343 lub 22 543 0 543 www.generali.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW AUTOCASCO PROGRAM DEALERSKI

Bardziej szczegółowo

okres ochrony 12 miesięcy 12 miesięcy 12 miesięcy 12 miesięcy 12 miesięcy 0 km 0 km 0 km 0 km 0 km zamieszkania Naprawa na miejscu zdarzenia

okres ochrony 12 miesięcy 12 miesięcy 12 miesięcy 12 miesięcy 12 miesięcy 0 km 0 km 0 km 0 km 0 km zamieszkania Naprawa na miejscu zdarzenia ANEKS NR 1 DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA zatwierdzonych przez Zarząd Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group uchwałą nr 3/02/2017 z dnia 2 lutego

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty promocyjnej Zniżka za zakup polisy przez Internet

Regulamin oferty promocyjnej Zniżka za zakup polisy przez Internet Regulamin oferty promocyjnej Zniżka za zakup polisy przez Internet 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Zniżka za zakup polisy przez Internet, prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KLAUZUL DO UBEZPIECZENIA FLOTY POJAZDÓW MIEJSKIEGO ZAKŁADU OCZYSZCZANIA SP. Z O.O. W LESZNIE Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych. 1. W przypadku pojazdów dotychczas ubezpieczanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

Przepisy w tym zakresie reguluje Art. 28. Ustawy.

Przepisy w tym zakresie reguluje Art. 28. Ustawy. UBEZPIECZENIE OC POJAZDU KILKA PRAKTYCZNYCH RAD ZMIENIASZ TOWARZYSTWO / ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ? Jeżeli umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta na 12 miesięcy, po ich upływie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

POSTANOWIENIA WSTĘPNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY DOKUMENTÓW, TABLIC REJESTRACYJNYCH, KLUCZYKÓW DO POJAZDU BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM LEASINGU DLA LEASINGOBIORCÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU LEASINGOWEGO SA POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO Przepisy ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia autocasco zwane dalej owu, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych pomiędzy osobami fizycznymi,

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie Nr 4 ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów. będących własnością lub w użytkowaniu Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. obejmuje: 1. ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Z Tobą od A do Z Spis treści Postanowienia ogólne... 1 Przedmiot i zakres ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo