Zaproszenie do składnia ofert

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zaproszenie do składnia ofert"

Transkrypt

1 Gdańsk, dnia r. Zaproszenie do składnia ofert Na realizację zamkniętego serwisu informatycznego, w tym zaprojektowanie, zainstalowanie, uruchomienie i wdrożenie do użytkowania w pełni skonfigurowanego systemu informatycznego do digitalizacji faktur w ramach projektu pn. System Digitalizacji Faktur gwarancją podniesienia konkurencyjności firmy REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci Spółka z o.o.. REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Starodworskiej1, Gdańsk, REGON: ogłasza konkurs na realizację dostaw oraz świadczenie usług w zakresie zbudowania infrastruktury informatycznej systemu do digitalizacji faktur. Zakres prac i wymagania techniczne przedstawiono szczegółowo w Załączniku nr 1. Informujemy, iż firma REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o. zamierza pozyskać środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. System Digitalizacji Faktur gwarancją podniesienia konkurencyjności firmy REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci Spółka z o.o., w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata , OŚ PRIORYTETOWA 1 ROZWÓJ I INNOWACJE W MŚP Działanie 1.1 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, Poddziałanie Mikroprzedsiębiorstwa, Poddziałanie Małe i średnie przedsiębiorstwa, Działanie 1.2 Rozwiązania innowacyjne w MŚP. Oferta powinna zawierać co najmniej: - datę sporządzenia oferty, - pełną nazwę oferenta, adres jego siedziby, numer telefonu, adres , - okres ważności oferty, - specyfikację techniczną, odnoszącą się do każdego parametru podanego w specyfikacji przedmiotu zamówienia, - cenę przedmiotu zamówienia, - informacje odnoszące się do posiadanego, udokumentowanego doświadczenia we wdrażaniu porównywalnych rozwiązań w oparciu o macierz i środowisko wirtualnych serwerów, - termin i sposób płatności, - termin dostawy. Strona 1

2 Zamówienie musi zostać zrealizowane w nieprzekraczalnym terminie do 31/07/2014. Minimalny termin płatności liczony od dnia zainstalowania to 30 dni kalendarzowych. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty firma REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o. kierować się będzie następującymi kryteriami: 1. Kryterium cenowe: - max. 70 pkt. Kryterium cenowe punktowane będzie w oparciu o następujący algorytm: najkorzystniejsza cenowo oferta (najniższa cena) otrzymuje 70 pkt., w przypadku pozostałych ofert punktacja wyliczana jest przez pomnożenie 70 pkt. przez stosunek ceny najniższej oferty do ceny oferty rozpatrywanej. 2. Posiadane i udokumentowane doświadczenie we wdrażaniu rozwiązań w oparciu o macierz i środowisko wirtualnych serwerów maksymalnie 18 punktów, przy czym punktacja przedstawia się następująco: 0 projektów 0 pkt, 1 projekt 6 pkt, 2 projekty 12 pkt, 3 i więcej projektów 18 punktów. 3. Termin płatności licząc od daty zainstalowania - maksymalnie 12 punktów, przy czym punktacja przedstawia się następująco: dni 4 pkt, 46 dni-60 dni 8 pkt, Ponad 60 dni 12 pkt. Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania przez każdego z oferentów wynosi 100 pkt. Cena za realizację projektu powinna być podana w wartościach netto oraz brutto w PLN lub EUR, przy czym ceny podane w ofertach w EUR będą przeliczane na PLN wg kursu średniego NBP obowiązującego w dniu poprzedzającym dzień otwarcia ofert. Oferty w formie papierowej lub elektronicznej należy składać osobiście w siedzibie Zamawiającego lub przesyłać em na adres do dnia 10 czerwca 2014r. do godziny 10:00. Oferty zostaną otwarte oraz rozpatrzone w dniu 11 czerwca r. o godz.14:00. Informacji i wyjaśnień dotyczących zamówienia udziela Pani Natasza Skóra, tel ; Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści ogłoszenia oraz unieważnienia konkursu. Strona 2

3 ZAŁĄCZNIK 1 Przedmiotem postępowania jest dostawa sprzętu i oprogramowania do budowy środowiska wirtualnego oraz systemu realizacji kopii zapasowych. W ramach postępowania należy również zmigrować istniejące u Zamawiającego serwery na nową platformę wirtualną wraz z aktualizacją wersji posiadanych systemów. Oferowany sprzęt musi być fabrycznie zapakowany, nie starszy niż 3 miesiące od daty zamówienia. Urządzenia muszą pochodzić z legalnego źródła, zakupione w autoryzowanym kanale sprzedaży producenta i objęte standardowym pakietem usług gwarancyjnych zawartych w cenie urządzenia Obsługa serwisowa musi być świadczona w języku polskim. Specyfikacja przedmiotu dostawy 1. Serwery środowiska wirtualnego 2szt Oferowane serwery muszą spełniać parametry przedstawione w poniższej tabeli: Tabela 1 Specyfikacja techniczna serwerów Element/cecha Obudowa Procesor Wymagania minimalne Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w szafie rack) Minimum dwa procesory minimum sześciordzeniowe, Intel x bity lub równoważne, osiągające w testach SPECint_rate2006 wynik nie gorszy niż 503 punktów w konfiguracji dwuprocesorowej. W przypadku zaoferowania procesora równoważnego, wynik testu musi być publikowany na stronie Liczba procesorów Minimum 2 Pamięć operacyjna Sloty rozszerzeń Dysk twardy Minimum 64 GB RDIMM DDR3, z możliwością rozbudowy do minimum 768GB Minimum 24 sloty na pamięć. Funkcjonujące sloty PCI Express lub równoważne: - minimum dwa sloty x16 generacji 3 połowy wysokości - minimum jeden slot x8 połowy wysokości 2 x dysk o pojemności min. 300 GB SAS typu Hot Swap o prędkości obrotowej min obr./min., wielkość 2,5 Kontroler Kontroler macierzowy SAS wyposażony w pamięć cache min. 512 MB Strona 3

4 oraz podtrzymywanie zawartości pamięci typu flash (FBWC) lub równoważne, zapewniający obsługę min. 8 napędów dyskowych SAS/SATA oraz obsługujący poziomy RAID 0/1/1+0/5/5+0/6/6+0 Karty sieciowe Karta graficzna Porty Dodatkowe karty Zasilacz Chłodzenie Bezpieczeństwo Zarządzanie i obsługa techniczna Minimum 4 porty Ethernet 10/100/1000 Mb/s z funkcją Wake-On-LAN, RJ45 Zintegrowana karta graficzna 1 x szeregowy 5 x USB 2.0 (w tym jeden wewnętrzny). VGA Zainstalowany wewnętrzny moduł dedykowany dla hypervisora wirtualizacyjnego, wyposażony w dwa jednakowe nośniki typu flash o pojemności minimum 2GB każdy z możliwością skonfigurowania zabezpieczenia typu "mirror" pomiędzy nośnikami z poziomu BIOS serwera, rozwiązanie nie może powodować zmniejszenia ilości wnęk na dyski twarde Minimum jedna 2 portowa karta SAS HBA do połączenia z oferowaną macierzą dyskową Minimum 2 szt., typ Hot-plug, redundantne o mocy minimum 460W każdy Zestaw wentylatorów redundantnych typu hot-plug - Panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS u, zasilaniu oraz temperaturze, adresach MAC kart sieciowych, numerze serwisowym serwera, aktualnym zużyciu energii, nazwie serwera, modelu serwera. - Zintegrowany z płytą główną moduł TPM - Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą. Serwer musi być wyposażony w kartę zdalnego zarządzania (konsoli) pozwalającej na: włączenie, wyłączenie i restart serwera, podgląd logów sprzętowych serwera i karty, przejęcie pełnej konsoli tekstowej serwera niezależnie od jego stanu (także podczas startu, restartu OS). Możliwość przejęcia zdalnej konsoli graficznej i podłączania wirtualnych napędów CD/DVD/ISO i FDD. Rozwiązanie sprzętowe, niezależne od systemów operacyjnych, zintegrowane z płytą główną lub jako karta zainstalowana w gnieździe PCI. Możliwość rozbudowy funkcjonalności karty o automatyczne przywracanie ustawień serwera, kart sieciowych, BIOS, wersji firmware w przypadku awarii i wymiany któregoś z komponentów ze zintegrowanej na karcie zarządzającej pamięci flash (w tym kontrolera RAID, kart sieciowych, płyty głównej). Strona 4

5 Wsparcie techniczne 36 miesięcy gwarancji z naprawą u klienta, czas reakcji na zgłoszenie to następny dzień roboczy, zgłaszanie awarii w dni robocze w godzinach 8:00 17: Macierz dyskowa 1 szt. Oferowana macierz dyskowa musi być macierzą blokową SAN. Musi posiadać lub umożliwiać (jeżeli wymagane są licencje dla poniższych właściwości to należy je dostarczyć bez limitu przestrzeni dyskowej): montaż w szafie rack 19 za pomocą dostarczonych dedykowanych uchwytów, minimum 2 kontrolery pracujące w trybie active/active minimum 4GB pamięci cache na kontroler, pamięć cache musi być zabezpieczona przed utratą danych w przypadku awarii zasilania poprzez funkcję zapisu zawartości pamięci cache na nieulotny nośnik lub posiadać podtrzymywanie bateryjne min. 120 godzin, minimum 8 interfejsów SAS o prędkości minimum 12Gb/s, możliwość konfiguracji poziomów RAID zgodnych z 0, 1, 5, 6, 10, możliwość definiowania dysków spare i/lub odpowiedniej zapasowej przestrzeni dyskowej, obsługę: a. dysków SAS i NL-SAS oraz SSD lub równoważnych, b. dysków 2,5 jak również 3,5 w ramach jednej macierzy, użyteczną przestrzeń dyskową zbudowaną w oparciu o minimum: a. 8 dysków 600GB w technologii SAS, obrotów na minutę, wsparcie dla multipathing obsługa wielu kanałów I/O; wymieniona funkcjonalność powinna przełączać automatycznie kanał I/O w przypadku awarii ścieżki dostępu serwerów do macierzy przy równoczesnym utrzymaniu ciągłości dostępu do danych, możliwość wykonania snapshotów migawkowych kopii danych w ramach macierzy za pomocą wewnętrznych mechanizmów macierzowych, możliwość rozbudowy macierzy do minimum 192 dysków, możliwość stworzenia LUN o rozmiarze 64 TB, wszystkie niezbędne kable połączeniowe (zasilające i logiczne, w tym kable łączące półki macierzowe oraz kable do połączenia z serwerami w sposób redundantny), elementy redundantne typu Hot-Swap a w szczególności kontrolery, zasilacze i wentylatory, możliwość zasilania z dwóch niezależnych źródeł zasilania odporność na zanik zasilania jednej fazy lub awarię jednego z zasilaczy macierzy, wsparcie co najmniej dla platformy: MS Windows 2012, RedHat Linux, VMware vsphere lub równoważnych, gwarancję producenta macierzy na okres co najmniej 3 lat z czasem reakcji serwisu najpóźniej następnego dnia roboczego; serwis ma być świadczony przez producenta macierzy w miejscu jej instalacji; Strona 5

6 3. Autoloader taśmowy 1 szt. Oferowane rozwiązanie musi spełniać następujące parametry: Autoloader taśmowy musi być wyposażony w jeden napęd LTO-6 z interfejsem SAS 6Gbps o wydajności co najmniej 160MB/s oraz pojemności pojedynczej taśmy co najmniej 2,5 TB parametry podane bez kompresji danych. Oferowany autoloader musi być wyposażony w co najmniej 16 slotów na taśmy magnetyczne. Wysokość oferowanego autoloadera taśmowego nie może przekraczać 2U. Oferowany autoloader taśmowy musi posiadać możliwość zdalnego zarządzania za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Oferowany autoloader musi być wyposażony w czytnik kodów kreskowych. Wraz z autoloaderem należy dostarczyć 5 szt. taśm LTO-6 RW lub równoważnych wraz z etykietami oraz 1 szt. taśmy czyszczącej. Wraz z autoloaderem należy dostarczyć kabel mini-sas 2m lub równoważnego umożliwiający dołączenie autoloadera do serwera. Oferowany autoloader musi być przystosowany do montażu w szafie 19. Oferowany autoloader taśmowy musi posiadać możliwość konfiguracji co najmniej jednego tzw. mail slot umożliwiającego wymianę pojedynczej taśmy bez konieczności wyjmowania z biblioteki całego magazynka z taśmami. Dla oferowanego autoloadera taśmowego parametr MCBF musi wynosić co najmniej godzin. Oferowany autoloader taśmowy musi posiadać wsparcie dla oprogramowania służącego do tworzenia kopii bezpieczeństwa. Wraz z autoloaderem należy zaoferować kompatybilny kontroler HBA SAS PCIe lub równoważny umożliwiający podłączenie zaoferowanego urządzenia do serwera HP Proliant DL380G5 lub równoważnego. Gwarancja min. 3 lata w trybie 24x7 z czasem reakcji następny dzień roboczy. 4. Zasilacz awaryjny UPS 1 szt. Oferowany zasilacz awaryjny musi spełniać następujące parametry: Zasilacz UPS - Obudowa max. 4U do instalacji w szafie Rack posiadająca graficzny wyświetlacz LCD - Karta pozwalająca na zarzadzanie zasilaczem awaryjnym poprzez sieć LAN - Moc 3750W, 220V 240V, Line-interactive - Czas podtrzymania przy obciążeniu 100% / 50% : min. 5 min / min. 14 min - Czas przełączania na zasilanie bateryjnie 4ms - 2 x 19 8 x C13 - Gwarancja min. 3 lata 5. SWITCH Element/cecha Ilość portów Charakterystyka (wymagania minimalne) minimum 48 portów 10/100/1000 oraz 4 porty na wkładki SFP Strona 6

7 Obudowa wysokość 1U umożliwiająca instalację w szafie 19" Rozmiar tablicy adresów MAC minimum 8192 Zarządzanie CLI, WWW, telnet, port szeregowy RS-232C - RJ45 Warstwa przełączania 2, 3 Prędkość magistrali Przepustowość Wsparcie dla VLANów Funkcje wysokiej dostępności Bezpieczeństwo Auto MDIX minimum 184 Gbps minimum 131 Mpps 802.1q (minimum 4093 jednocześnie) Spanning Tree (802.1d), Rapid Convergence Spanning Tree (802.1w), Muliple Spanning Tree (802.1w ), Radius, SNMPv3, SSL, SSHv2, 802.1x, listy dostępowe (ACL) negocjacja prędkości, duplex-u oraz połączenia (MDI/MDIX) Agregacja portów zgodna z 802.3ad LACP Zarządzania jakością (QoS) Monitorowanie priorytetyzacja zgodna z 802.1p (minimum 8 kolejek), ToS, rate-limiting, Voice VLAN RMON 4 grupy: statystyka, historia, alarmy, zdarzenia Oprogramowanie Aktualizacje dostępne na stronie producenta Gwarancja Zasilanie Pozostałe funkcje Wieczysta Zasilanie 230 VAC, maksymalny pobór mocy 120 Watt, 2 redundantne zasilacze wraz z kablami zasilającymi obsługa ramek typu Jumbo o rozmiarze minimum 9216 bajtów, DHCP, pełne wsparcie dla IPv4 i IPv6 Strona 7

8 6. Oprogramowanie do realizacji kopii zapasowych Element/cecha Charakterystyka (wymagania minimalne) Ilość portów minimum 48 portów 10/100/1000 oraz 4 porty na wkładki SFP Obudowa wysokość 1U umożliwiająca instalację w szafie 19" Rozmiar tablicy adresów MAC minimum 8192 Zarządzanie CLI, WWW, telnet, port szeregowy RS-232C - RJ45 Warstwa przełączania 2+ Routing statyczny 32 wpisy do tablicy dla IPv4, 32 wpisy do tablicy dla IPv6 Prędkość magistrali minimum 102 Gbps Przepustowość minimum 77,4 Mpps (dla pakietów 64 bajtowych) Opóźnienie dla transmisji 1Gb poniżej 5 us Wsparcie dla VLANów 802.1q (minimum 250 jednocześnie) Funkcje wysokiej dostępności Spanning Tree (802.1d), Rapid Convergence Spanning Tree (802.1w), Muliple Spanning Tree (802.1s), Bezpieczeństwo Radius, SNMPv3, SSL, SSHv2, 802.1x, listy dostępowe (ACL) Auto MDIX negocjacja prędkości, duplex-u oraz połączenia (MDI/MDIX) Agregacja portów zgodna z 802.3ad LACP Zarządzania jakością (QoS) priorytetyzacja zgodna z 802.1p (minimum 4 kolejki), ToS, rate-limiting, Voice VLAN Monitorowanie RMON 4 grupy: statystyka, historia, alarmy, zdarzenia Oprogramowanie Aktualizacje dostępne na stronie producenta Gwarancja Wieczysta Zasilanie Zasilanie 230 VAC, maksymalny pobór mocy 59,8 W Serwis Wymiana następnego dnia roboczego na sprawne urządzenie LLDP,LLDP-MED, możliwość przechowywania 2 obrazów systemu operacyjnego, obsługa ramek typu Jumbo o rozmiarze minimum 9500 bajtów, DHCP, BPDU Pozostałe funkcje Guard, BPDU Protection, pełne wsparcie dla IPv4 i IPv6 W ramach postępowania należy dostarczyć i wdrożyć oprogramowanie do realizacji kopii zapasowych. Oferowane rozwiązanie powinno spełniać następujące warunki: Oprogramowanie powinno być przeznaczone dla małych, średnich i dużych firm, które mają rozbudowane środowisko informatyczne, powinien oferować elastyczną architekturę (serwer zarządzający/media-serwer/klient) celem sprostania rozwojowi środowiska informatycznego Strona 8

9 System musi umożliwiać wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie zarówno serwerów fizycznych jak i wirtualnych Wymaga się dostarczenia licencji do wykonywania kopii zapasowych maszyn wirtualnych uruchomionych w nowo budowanym środowisku wirtualnym (będącym przedmiotem niniejszego postępowania). Zaoferowane licencje muszą umożliwiać wykonywanie kopii zapasowych nielimitowanej liczbie maszyn wirtualnych uruchomionych w tym środowisku. Dostarczone licencje muszą zapewniać możliwość uruchomienia funkcji deduplikacji dla backupowanego środowiska oraz licencje na konsolę zarządzająca z możliwością jej instalacji na osobnym fizycznym serwerze obsługującym bibliotekę taśmową i zasoby dyskowe. Dodatkowo wymaga się dostarczenia licencji do wykonywania kopii zapasowych jednego serwera fizycznego z systemem MS Windows Serwer 2012 lub równoważnego System musi umożliwiać (należy dostarczyć odpowiednie licencje) odtwarzanie pojedynczych elementów (maili, elementów AD, plików czy baz danych ) z aplikacji Exchange, Active Directory, SharePoint i MS SQL lub równoważnych zainstalowanych w środowiskach wirtualnych (Vmware, Hyper-V) lub równoważnych poprzez backup całej maszyny wirtualnej pojedynczy backup całego pliku maszyny wirtualnej a odtwarzanie różnego typu (cała maszyna, plik z systemu plikowego, element aplikacji/baza danych) Wymagane jest pełne wsparcie dla backupu online MS SQL 2008 lub równoważnego System musi zapisywać dane na taśmach tak zoptymalizowane, aby nie było potrzeby wykonywania żadnych dodatkowych działań (nawet automatycznych) celem ich optymalizacji Musi istnieć możliwość zmiany producenta sprzętu bez utraty funkcjonalności backupu System powinien być łatwy w instalacji, konfigurowaniu i zarządzaniu poprzez interface graficzny (GUI). Powinien umożliwiać pełne dostosowanie do środowiska klienta. System powinien posiadać zaawansowane funkcje monitoringu, generator raportów. System powinien umożliwiać backup po sieci LAN serwerów z Windows 2003/2008 i Linux lub równoważnych Do przechowywania danych wykorzystywane powinny być bezobsługowe biblioteki taśmowe bądź lokalne dyski. System powinien posiadać możliwość równoczesnego zapisu/ odczytu na wielu napędach taśmowych w tym samym czasie System powinien potrafić wykonywać kopie online baz danych, np. Oracle, Exchange, MS SQL lub równoważnych Backup i odtwarzanie serwera Exchange powinno umożliwiać odtworzenie na poziomie pojedynczej wiadomości w skrzynkach użytkowników. Opcja powinna umożliwiać odzyskiwanie z backupu bazy danych bez dodatkowego backupu skrzynek pocztowych w trybie MAPI System powinien posiadać wbudowany mechanizm do backupowania otwartych plików System powinien potrafić wykorzystywać do backupu mechanizm kopii migawkowych systemu Microsoft Windows (VSS) lub równoważnego System powinien posiadać funkcje disaster recovery dla systemu Windows lub równoważnego umożliwiające proste i szybkie automatyczne odtworzenie serwera po awarii zapewniające integralność i spójność danych, opcja ta powinna być integralną częścią systemu backupowego. Strona 9

10 Funkcja disaster-recovery musi umożliwiać zmianę sterowników minimum do urządzeń pamięci masowych czy kart sieciowych tak by było możliwe odtworzenie systemu na innym fizycznym sprzęcie Automatyczny backup bazujący na kalendarzu. Możliwość backupu typu: full, incremental, differential lub równoważnego. Musi umożliwiać wykonywania skryptów przed i po backupie System musi mieć możliwość szyfrowania danych przesyłanych przez sieć LAN. Opcja powinna być zintegrowana z produktem do backupu. System musi mieć możliwość kompresji na kliencie backupowym przed wysłaniem danych przez sieć. Wymagana jest możliwość pracy w klastrze serwerów Microsoft Windows lub równoważnym Posiadać możliwość wykonywania backupów na urządzenia dyskowe, które następnie będą automatycznie powielane na nośniki taśmowe (D2D2T). System backupowy powinien, tak długo jak dane obecne są na dyskach, wykorzystywać je w procesach odtwarzania, znacznie skracając czas odtworzenia danych System powinien mieć możliwość monitowania i alterowania poprzez i SNMP Powinien posiadać możliwość backupu online danych z systemu SharePoint Portal Server lub równoważnym, wraz z odtwarzanie pojedynczych dokumentów z jednoprzebiegowego backupu. Powinien mieć możliwość zintegrowania się z technologią vstorage API lub równoważną celem wydajnego backupu danych z możliwością odtwarzania pojedynczych plików (zawartych w VMDK dla systemów Windows lub równoważnych), backup musi być wykonywany jednoprzebiegowo (cały plik VMDK backupowany raz) Powinien wspierać najnowsze wersje środowisk Vmware vsphere 4.0/5.0 i wspierać backup za pomocą mechanizmu vstorage API dając te same możliwości jak z wykorzystaniem mechanizmu VCB. Musi wspierać technologię wirtualizacji firmy Microsoft lub równoważnej (Hyper-V), z możliwością odtwarzania pojedynczych plików z maszyn wirtualnych Windows lub równoważnych z jednoprzebiegowego backupu. Wsparcie musi uwzględniać najnowsze wersje oprogramowania Windows lub równoważnych System powinien posiadać możliwość wykonania backupu Active Directory a następnie odzyskania pojedynczych obiektów AD bez restartu i resynchronizacji systemu. Backup ten powinien być wykonywany jednoprzebiegowo System powinien mieć możliwość backupu poprzez sieć SAN zasobów z serwerów Linux lub równoważnych, tak by tylko metadane były wysyłane przez sieć LAN System musi posiadać jako opcję (komponent, włączany działający jako integralna część aplikacji backupowej) deduplikację danych. Funkcjonalność tego modułu musi opierać się na blokowej deduplikacji danych wykonywanej online a więc w trakcie wykonywania zadania backupowego. Proces deduplikacji danych musi odbywać się na kliencie (serwerze z danymi czy aplikacją) lub na media serwerze. Konfiguracja i zarządzanie całym procesem, przełączanie miejsca deduplikacji musi odbywać się za pomocą jednej konsoli zarządzającej systemem backupowym jedna konsola dla konfigurowania i zarządzania całością procesów backupowych i odtwarzania danych. Strona 10

11 Deduplikacja danych na kliencie (optymalizacja transferu danych przez siec LAN/WAN) musi być dostępna dla systemów Windows i Linux lub równoważnych i nie może wymagać instalacji dodatkowych komponentów czy agentów poza oprogramowaniem klienckim systemu backupowego System musi posiadać otwarte API umożliwiające podłączanie urządzeń deduplikacyjnych innych firm System musi mieć możliwość szyfrowania komunikacji pomiędzy klientem (serwerem produkcyjnym) a serwerem backupowym za pomocą SSL lub równoważnym Musi istnieć możliwość zarządzania systemem backupowym poprzez CLI lub równoważnym (Command Line Interface) poprzez komponent Windows PowerShell lub równoważnym 7. Licencje Microsoft lub równoważne W ramach postępowania należy dostarczyć następujące licencje: Licencje serwerowe: Microsoft Windows Serwer 2012 R2 Standard lub równoważne 3 szt. Licencje dostępowe: Microsoft Windows Serwer 2012 CAL lub równoważne (licencje na użytkownika) 50 szt. Licencje dostępowe serwera terminalowego: Microsoft Windows Remote Desktop Services CAL 2012 lub równoważne (licencje na użytkownika) 15 szt. Wszystkie oferowane licencje muszą być dostarczone w programie licencji grupowych (OPEN) lub równoważnym. 8. Usługi Dostarczony do Zamawiającego sprzęt należy zainstalować w istniejącej szafie rack, podłączyć do istniejącej infrastruktury i skonfigurować zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym. W ramach realizacji projektu Dostawca zobowiązany jest do budowy nowego środowiska wirtualnego w oparciu o rozwiązania Microsoft hiper-v lub równoważne oraz migracji do tego środowiska wirtualnego istniejących systemów serwerowych Zamawiającego wraz z aktualizacją ich systemów operacyjnych do nowej wersji (Windows Serwer R2) lub równoważnych. Migracja serwerów powinna zostać zrealizowana poprzez migrację ról i zasobów na nowe serwery zainstalowane w nowym środowisku wirtualnym. Nie dopuszcza się rozwiązania polegającego na wykonaniu aktualizacji systemów operacyjnych istniejących serwerów. Nowe środowisko wirtualne będzie się składać z 2 serwerów i macierzy dyskowej dostarczonych w ramach niniejszego postępowania. Wymagana jest konfiguracja klastrowa serwerów hostów środowiska wirtualnego z możliwością swobodnej migracji maszyn wirtualnych pomiędzy serwerami. System powinien być tak skonfigurowany, aby umożliwiał działanie serwerów wirtualnych w przypadku awarii pojedynczego serwera lub kontrolera w macierzy. Dodatkowo wymaga się aby Dostawca wdrożył oferowany system do realizacji kopii zapasowych. System ten ma być zainstalowany na serwerze Zamawiającego, który zostanie zwolniony po Strona 11

12 przeniesieniu uruchomionych na nim obecnie ról do nowego środowiska. System operacyjny na zwolnionym serwerze ma być zaktualizowany do najnowszej, zgodnej z systemem backupu, wersji Windows Server lub równoważnego. Serwery, które będą objęte systemem kopii zapasowych to 5 systemów Windows Server 2012 lub równoważnych (4 nowe wirtualne i 1 fizyczny) oraz 2 serwery Linux CentOS lub Debian lub równoważne (nowe serwery zainstalowane w środowisku wirtualnym). Łączna ilość danych do wykonywania kopii to ok. 2 TB. Wymaga się aby dostawca przygotował wstępny projekt realizacji prac i konfiguracji systemów, który będzie uzgodniony z Zamawiającym. Następnie należy zrealizować prace zgodnie z przygotowanym projektem. Na zakończenie wymaga się aby Dostawca przygotował i dostarczył dokumentację powykonawczą oraz przeprowadził szkolenie dla administratora z zakresu wdrożonego środowiska wirtualnego i systemu kopii zapasowych. Szkolenie może być przeprowadzone przez Dostawcę w siedzibie Zamawiającego lub może odbyć się w dedykowanym centrum szkoleniowym na terenie Trójmiasta. Koszty szkolenia w całości pokrywa Dostawca. W momencie realizacji usług wdrożeniowych Dostawca powinien dysponować certyfikowanymi inżynierami oferowanych rozwiązań. Istniejące u Zamawiającego serwery, które będą podlegać migracji na nowe środowisko wirtualne: 1. Serwer Windows Serwer 2003 pełniący role: a. kontroler domeny, b. serwer plików, c. serwer wydruku d. serwer DNS, DHCP e. serwer SQL (MS SQL 2008 i 2000) f. serwer systemu Comarch Optima g. serwer systemu Symfonia FK 2. Serwer Windows Serwer 2003 pełniący role: a. kontroler domeny b. serwer DNS c. serwer plików d. serwer SQL (MS SQL 2005) e. serwer systemu Datev f. Symantec Endpint Protection Manager g. serwer terminalowy Strona 12

13 Planowany podział ról na nowych serwerach wirtualnych Windows lub równoważnych: 1. Kontroler domeny, serwer plików, wydruków, DNS, DHCP i usług zależnych 2. Serwer systemu Comarch Optima i jego baz MS SQL 3. Serwer pozostałych aplikacji i baz MS SQL 4. Serwer terminalowy Role do uruchomienia na zwolnionym serwerze fizycznym: 1. Zapasowy kontroler domeny, serwer backupu i Symantec Endpoint Protection Manager Zapraszam do współpracy, Piotr Witek Prezes Zarządu Biegły Rewident 9631 ACCA,MBA Strona 13

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja techniczna rozbudowy infrastruktury IT oraz wdrożenia systemu Backupu. W ramach prowadzonego postępowania przetargowego Zamawiający zamierza wdrożyć profesjonalny

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/42/2013 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Pozycja nr 1: Dostawa serwera blade o następujących parametrach

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ i umowy

Załącznik nr 1 do SIWZ i umowy 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego w zakresie: I. 1 sztuka serwera kopii zapasowych (obudowa typu RACK) + montaż i konfiguracja II. 1 sztuka serwera kontrolera domeny (obudowa typy RACK)

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ... ( pieczęć wykonawcy) Załącznik nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 1. Szafa stelażowa RACK 1 szt. Lp Element konfiguracji Wymagania minimalne 1 Wysokość (podana w 42 U jednostkach

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 1 do SIWZ SO.272.11.14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wypełniony Załącznik należy załączyć do oferty. Należy określić: nazwę producenta, model oraz oferowane parametry. W kolumnie Deklaracja

Bardziej szczegółowo

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych Załącznik nr 9 Dostawa i wdrożenie środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych w ramach Projektu pn. Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego

Bardziej szczegółowo

a) Szafa serwerowa 42U - 1szt.

a) Szafa serwerowa 42U - 1szt. Szafa 42 U 1000 x 800 mm a) Szafa serwerowa 42U - 1szt. Ilość i cechy techniczne Szafa 42 U 1000 x 800 mm Przystosowana do ustawienia na nóżkach poziomujących Spełnia (odp. tak/nie) W dachu i podstawie

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TARRCI/D_ROZB_IT/POIG_5.3/1/2015

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TARRCI/D_ROZB_IT/POIG_5.3/1/2015 Załącznik Nr 6 - Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TARRCI/D_ROZB_IT/POIG_5.3/1/2015 Przedmiotem zamówienia w ramach prowadzonego postępowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA Specyfikacja 1.1 Serwer Łącznie 2 szt. Oferowany model... Producent... LP. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne 1 Obudowa Typ procesora

Bardziej szczegółowo

Środowisko sprzętowo - programowe do wirtualizacji

Środowisko sprzętowo - programowe do wirtualizacji Lp. 1. 1.1 AE/ZP-27-16/14 Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Środowisko sprzętowo - programowe do wirtualizacji Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje systemu muszą być dostarczone, zamontowane,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 2 Załącznik nr 6a do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 2 Dostawa serwerów, macierzy dyskowej, oprogramowania do wirtualizacji, systemu kopii zapasowych, szafy serwerowej z wyposażeniem, zasilacza UPS

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

1. Oprogramowanie do wirtualizacji VMWare vsphere5 Enterprise Plus z vcenter Server 5 Standard lub oprogramowanie równoważne

1. Oprogramowanie do wirtualizacji VMWare vsphere5 Enterprise Plus z vcenter Server 5 Standard lub oprogramowanie równoważne Składana oferta musi odpowiadać warunkom nie gorszym niż określone poniżej: Oferowane produkty muszą spełniać wszystkie parametry określone w niniejszym załączniku oraz być fabrycznie nowe, oznakowane

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do SIWZ/ Załącznik nr 1 do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i konfiguracja infrastruktury serwerowo-sieciowej wraz z dostawą oprogramowania

Bardziej szczegółowo

81-703 Sopot, ul.władysława IV 9, centrala: 58 555 97 00, fax: 58 555 97 11, e-mail: headoffice@strefa.gda.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA

81-703 Sopot, ul.władysława IV 9, centrala: 58 555 97 00, fax: 58 555 97 11, e-mail: headoffice@strefa.gda.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA 81-703 Sopot, ul.władysława IV 9, centrala: 58 555 97 00, fax: 58 555 97 11, e-mail: headoffice@strefa.gda.pl UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Załącznik nr 3 do Zaproszenia SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY I cześć zamówienia

FORMULARZ CENOWY I cześć zamówienia Załącznik nr 5 do oferty FORMULARZ CENOWY I cześć zamówienia (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Serwer Cena jednostkowa brutto Wartość brutto ilość: 2..... Obudowa Typ procesora Wydajność systemu Ilość procesorów

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza

dla rozwoju Mazowsza dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1

Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1 Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1 Wymogi ogólne Zamawiającego: Oferent dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ )

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) ZAMAWIAJĄCY Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) Dostawa elementów infrastruktury sprzętowej, przedłużenia gwarancji na elementy infrastruktury

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik nr 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA Część nr 1 Macierz 12x1TB wraz z oprogramowaniem, wdrożeniem i szkoleniem model wg opisu w części nr 1(sprzęt komputerowy spełniający wymagania wymienione

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Załącznik Nr 2 do SIWZ Załącznik Nr 2 do SIWZ... Pieczątka firmowa wykonawcy SZCZEGÓŁOWY OPIS OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Serwery szt. 2 Nazwa Elementu serwera Minimalne wymagane parametry techniczne: UWAGA W wykropkowane

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ 1

Załącznik nr 1 do SIWZ 1 Przedmiot dostawy: dwa serwery i macierz dyskowa Załącznik nr 1 do SIWZ 1 Wymagany zestaw parametrów technicznych zamówienia Zamierzone cele: zbudowanie wydajnej i bezawaryjnej infrastruktury dla wirtualizacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: nie dotyczy

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: nie dotyczy z 10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: nie dotyczy Łódź: Rozbudowa systemu informatycznego CEM dla potrzeb wirtualizacji oraz szkieletu

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ Ilość : Pozycja 1 Router sprzętowy/firewall 1 sztuka Minilmalna liczba interfejsów RJ-45 Ethernet 10/100/1000 8 sztuk, każdy z interfejsów musi mieć możliwość konfiguracji osobnej podsieci i strefy bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab.

Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab. Zał. Nr 3 do SIWZ Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab. Spis treści 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA...3 2. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCA

Bardziej szczegółowo

Dotyczy postępowania: Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego dla UM Gliwice Opis minimalnych wymagań sprzętu spełniających warunki zamówienia

Dotyczy postępowania: Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego dla UM Gliwice Opis minimalnych wymagań sprzętu spełniających warunki zamówienia oznaczenie sprawy: ZA.271.91.2014 Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 5 do SIWZ Dotyczy postępowania: Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego dla UM Gliwice Opis minimalnych wymagań sprzętu spełniających

Bardziej szczegółowo

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należeć będzie:

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należeć będzie: Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Kompleksowa informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji

Bardziej szczegółowo

Z możliwością instalacji w standardowej szafie RACK 19 (maksymalnie 5U). Możliwość instalacji łącznie 8 dysków twardych Hot-Plug 2,5

Z możliwością instalacji w standardowej szafie RACK 19 (maksymalnie 5U). Możliwość instalacji łącznie 8 dysków twardych Hot-Plug 2,5 Załącznik nr 9 do SIWZ SERWER aplikacyjno-bazodanowy 5 szt. Serwer Aplikacyjno-Bazodanowy Nazwa producenta i model (*). Opis wymagań minimalnych 1. Obudowa Z możliwością instalacji w standardowej szafie

Bardziej szczegółowo