Zaproszenie do składnia ofert

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zaproszenie do składnia ofert"

Transkrypt

1 Gdańsk, dnia r. Zaproszenie do składnia ofert Na realizację zamkniętego serwisu informatycznego, w tym zaprojektowanie, zainstalowanie, uruchomienie i wdrożenie do użytkowania w pełni skonfigurowanego systemu informatycznego do digitalizacji faktur w ramach projektu pn. System Digitalizacji Faktur gwarancją podniesienia konkurencyjności firmy REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci Spółka z o.o.. REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Starodworskiej1, Gdańsk, REGON: ogłasza konkurs na realizację dostaw oraz świadczenie usług w zakresie zbudowania infrastruktury informatycznej systemu do digitalizacji faktur. Zakres prac i wymagania techniczne przedstawiono szczegółowo w Załączniku nr 1. Informujemy, iż firma REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o. zamierza pozyskać środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. System Digitalizacji Faktur gwarancją podniesienia konkurencyjności firmy REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci Spółka z o.o., w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata , OŚ PRIORYTETOWA 1 ROZWÓJ I INNOWACJE W MŚP Działanie 1.1 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, Poddziałanie Mikroprzedsiębiorstwa, Poddziałanie Małe i średnie przedsiębiorstwa, Działanie 1.2 Rozwiązania innowacyjne w MŚP. Oferta powinna zawierać co najmniej: - datę sporządzenia oferty, - pełną nazwę oferenta, adres jego siedziby, numer telefonu, adres , - okres ważności oferty, - specyfikację techniczną, odnoszącą się do każdego parametru podanego w specyfikacji przedmiotu zamówienia, - cenę przedmiotu zamówienia, - informacje odnoszące się do posiadanego, udokumentowanego doświadczenia we wdrażaniu porównywalnych rozwiązań w oparciu o macierz i środowisko wirtualnych serwerów, - termin i sposób płatności, - termin dostawy. Strona 1

2 Zamówienie musi zostać zrealizowane w nieprzekraczalnym terminie do 31/07/2014. Minimalny termin płatności liczony od dnia zainstalowania to 30 dni kalendarzowych. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty firma REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o. kierować się będzie następującymi kryteriami: 1. Kryterium cenowe: - max. 70 pkt. Kryterium cenowe punktowane będzie w oparciu o następujący algorytm: najkorzystniejsza cenowo oferta (najniższa cena) otrzymuje 70 pkt., w przypadku pozostałych ofert punktacja wyliczana jest przez pomnożenie 70 pkt. przez stosunek ceny najniższej oferty do ceny oferty rozpatrywanej. 2. Posiadane i udokumentowane doświadczenie we wdrażaniu rozwiązań w oparciu o macierz i środowisko wirtualnych serwerów maksymalnie 18 punktów, przy czym punktacja przedstawia się następująco: 0 projektów 0 pkt, 1 projekt 6 pkt, 2 projekty 12 pkt, 3 i więcej projektów 18 punktów. 3. Termin płatności licząc od daty zainstalowania - maksymalnie 12 punktów, przy czym punktacja przedstawia się następująco: dni 4 pkt, 46 dni-60 dni 8 pkt, Ponad 60 dni 12 pkt. Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania przez każdego z oferentów wynosi 100 pkt. Cena za realizację projektu powinna być podana w wartościach netto oraz brutto w PLN lub EUR, przy czym ceny podane w ofertach w EUR będą przeliczane na PLN wg kursu średniego NBP obowiązującego w dniu poprzedzającym dzień otwarcia ofert. Oferty w formie papierowej lub elektronicznej należy składać osobiście w siedzibie Zamawiającego lub przesyłać em na adres do dnia 10 czerwca 2014r. do godziny 10:00. Oferty zostaną otwarte oraz rozpatrzone w dniu 11 czerwca r. o godz.14:00. Informacji i wyjaśnień dotyczących zamówienia udziela Pani Natasza Skóra, tel ; Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści ogłoszenia oraz unieważnienia konkursu. Strona 2

3 ZAŁĄCZNIK 1 Przedmiotem postępowania jest dostawa sprzętu i oprogramowania do budowy środowiska wirtualnego oraz systemu realizacji kopii zapasowych. W ramach postępowania należy również zmigrować istniejące u Zamawiającego serwery na nową platformę wirtualną wraz z aktualizacją wersji posiadanych systemów. Oferowany sprzęt musi być fabrycznie zapakowany, nie starszy niż 3 miesiące od daty zamówienia. Urządzenia muszą pochodzić z legalnego źródła, zakupione w autoryzowanym kanale sprzedaży producenta i objęte standardowym pakietem usług gwarancyjnych zawartych w cenie urządzenia Obsługa serwisowa musi być świadczona w języku polskim. Specyfikacja przedmiotu dostawy 1. Serwery środowiska wirtualnego 2szt Oferowane serwery muszą spełniać parametry przedstawione w poniższej tabeli: Tabela 1 Specyfikacja techniczna serwerów Element/cecha Obudowa Procesor Wymagania minimalne Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w szafie rack) Minimum dwa procesory minimum sześciordzeniowe, Intel x bity lub równoważne, osiągające w testach SPECint_rate2006 wynik nie gorszy niż 503 punktów w konfiguracji dwuprocesorowej. W przypadku zaoferowania procesora równoważnego, wynik testu musi być publikowany na stronie Liczba procesorów Minimum 2 Pamięć operacyjna Sloty rozszerzeń Dysk twardy Minimum 64 GB RDIMM DDR3, z możliwością rozbudowy do minimum 768GB Minimum 24 sloty na pamięć. Funkcjonujące sloty PCI Express lub równoważne: - minimum dwa sloty x16 generacji 3 połowy wysokości - minimum jeden slot x8 połowy wysokości 2 x dysk o pojemności min. 300 GB SAS typu Hot Swap o prędkości obrotowej min obr./min., wielkość 2,5 Kontroler Kontroler macierzowy SAS wyposażony w pamięć cache min. 512 MB Strona 3

4 oraz podtrzymywanie zawartości pamięci typu flash (FBWC) lub równoważne, zapewniający obsługę min. 8 napędów dyskowych SAS/SATA oraz obsługujący poziomy RAID 0/1/1+0/5/5+0/6/6+0 Karty sieciowe Karta graficzna Porty Dodatkowe karty Zasilacz Chłodzenie Bezpieczeństwo Zarządzanie i obsługa techniczna Minimum 4 porty Ethernet 10/100/1000 Mb/s z funkcją Wake-On-LAN, RJ45 Zintegrowana karta graficzna 1 x szeregowy 5 x USB 2.0 (w tym jeden wewnętrzny). VGA Zainstalowany wewnętrzny moduł dedykowany dla hypervisora wirtualizacyjnego, wyposażony w dwa jednakowe nośniki typu flash o pojemności minimum 2GB każdy z możliwością skonfigurowania zabezpieczenia typu "mirror" pomiędzy nośnikami z poziomu BIOS serwera, rozwiązanie nie może powodować zmniejszenia ilości wnęk na dyski twarde Minimum jedna 2 portowa karta SAS HBA do połączenia z oferowaną macierzą dyskową Minimum 2 szt., typ Hot-plug, redundantne o mocy minimum 460W każdy Zestaw wentylatorów redundantnych typu hot-plug - Panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS u, zasilaniu oraz temperaturze, adresach MAC kart sieciowych, numerze serwisowym serwera, aktualnym zużyciu energii, nazwie serwera, modelu serwera. - Zintegrowany z płytą główną moduł TPM - Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą. Serwer musi być wyposażony w kartę zdalnego zarządzania (konsoli) pozwalającej na: włączenie, wyłączenie i restart serwera, podgląd logów sprzętowych serwera i karty, przejęcie pełnej konsoli tekstowej serwera niezależnie od jego stanu (także podczas startu, restartu OS). Możliwość przejęcia zdalnej konsoli graficznej i podłączania wirtualnych napędów CD/DVD/ISO i FDD. Rozwiązanie sprzętowe, niezależne od systemów operacyjnych, zintegrowane z płytą główną lub jako karta zainstalowana w gnieździe PCI. Możliwość rozbudowy funkcjonalności karty o automatyczne przywracanie ustawień serwera, kart sieciowych, BIOS, wersji firmware w przypadku awarii i wymiany któregoś z komponentów ze zintegrowanej na karcie zarządzającej pamięci flash (w tym kontrolera RAID, kart sieciowych, płyty głównej). Strona 4

5 Wsparcie techniczne 36 miesięcy gwarancji z naprawą u klienta, czas reakcji na zgłoszenie to następny dzień roboczy, zgłaszanie awarii w dni robocze w godzinach 8:00 17: Macierz dyskowa 1 szt. Oferowana macierz dyskowa musi być macierzą blokową SAN. Musi posiadać lub umożliwiać (jeżeli wymagane są licencje dla poniższych właściwości to należy je dostarczyć bez limitu przestrzeni dyskowej): montaż w szafie rack 19 za pomocą dostarczonych dedykowanych uchwytów, minimum 2 kontrolery pracujące w trybie active/active minimum 4GB pamięci cache na kontroler, pamięć cache musi być zabezpieczona przed utratą danych w przypadku awarii zasilania poprzez funkcję zapisu zawartości pamięci cache na nieulotny nośnik lub posiadać podtrzymywanie bateryjne min. 120 godzin, minimum 8 interfejsów SAS o prędkości minimum 12Gb/s, możliwość konfiguracji poziomów RAID zgodnych z 0, 1, 5, 6, 10, możliwość definiowania dysków spare i/lub odpowiedniej zapasowej przestrzeni dyskowej, obsługę: a. dysków SAS i NL-SAS oraz SSD lub równoważnych, b. dysków 2,5 jak również 3,5 w ramach jednej macierzy, użyteczną przestrzeń dyskową zbudowaną w oparciu o minimum: a. 8 dysków 600GB w technologii SAS, obrotów na minutę, wsparcie dla multipathing obsługa wielu kanałów I/O; wymieniona funkcjonalność powinna przełączać automatycznie kanał I/O w przypadku awarii ścieżki dostępu serwerów do macierzy przy równoczesnym utrzymaniu ciągłości dostępu do danych, możliwość wykonania snapshotów migawkowych kopii danych w ramach macierzy za pomocą wewnętrznych mechanizmów macierzowych, możliwość rozbudowy macierzy do minimum 192 dysków, możliwość stworzenia LUN o rozmiarze 64 TB, wszystkie niezbędne kable połączeniowe (zasilające i logiczne, w tym kable łączące półki macierzowe oraz kable do połączenia z serwerami w sposób redundantny), elementy redundantne typu Hot-Swap a w szczególności kontrolery, zasilacze i wentylatory, możliwość zasilania z dwóch niezależnych źródeł zasilania odporność na zanik zasilania jednej fazy lub awarię jednego z zasilaczy macierzy, wsparcie co najmniej dla platformy: MS Windows 2012, RedHat Linux, VMware vsphere lub równoważnych, gwarancję producenta macierzy na okres co najmniej 3 lat z czasem reakcji serwisu najpóźniej następnego dnia roboczego; serwis ma być świadczony przez producenta macierzy w miejscu jej instalacji; Strona 5

6 3. Autoloader taśmowy 1 szt. Oferowane rozwiązanie musi spełniać następujące parametry: Autoloader taśmowy musi być wyposażony w jeden napęd LTO-6 z interfejsem SAS 6Gbps o wydajności co najmniej 160MB/s oraz pojemności pojedynczej taśmy co najmniej 2,5 TB parametry podane bez kompresji danych. Oferowany autoloader musi być wyposażony w co najmniej 16 slotów na taśmy magnetyczne. Wysokość oferowanego autoloadera taśmowego nie może przekraczać 2U. Oferowany autoloader taśmowy musi posiadać możliwość zdalnego zarządzania za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Oferowany autoloader musi być wyposażony w czytnik kodów kreskowych. Wraz z autoloaderem należy dostarczyć 5 szt. taśm LTO-6 RW lub równoważnych wraz z etykietami oraz 1 szt. taśmy czyszczącej. Wraz z autoloaderem należy dostarczyć kabel mini-sas 2m lub równoważnego umożliwiający dołączenie autoloadera do serwera. Oferowany autoloader musi być przystosowany do montażu w szafie 19. Oferowany autoloader taśmowy musi posiadać możliwość konfiguracji co najmniej jednego tzw. mail slot umożliwiającego wymianę pojedynczej taśmy bez konieczności wyjmowania z biblioteki całego magazynka z taśmami. Dla oferowanego autoloadera taśmowego parametr MCBF musi wynosić co najmniej godzin. Oferowany autoloader taśmowy musi posiadać wsparcie dla oprogramowania służącego do tworzenia kopii bezpieczeństwa. Wraz z autoloaderem należy zaoferować kompatybilny kontroler HBA SAS PCIe lub równoważny umożliwiający podłączenie zaoferowanego urządzenia do serwera HP Proliant DL380G5 lub równoważnego. Gwarancja min. 3 lata w trybie 24x7 z czasem reakcji następny dzień roboczy. 4. Zasilacz awaryjny UPS 1 szt. Oferowany zasilacz awaryjny musi spełniać następujące parametry: Zasilacz UPS - Obudowa max. 4U do instalacji w szafie Rack posiadająca graficzny wyświetlacz LCD - Karta pozwalająca na zarzadzanie zasilaczem awaryjnym poprzez sieć LAN - Moc 3750W, 220V 240V, Line-interactive - Czas podtrzymania przy obciążeniu 100% / 50% : min. 5 min / min. 14 min - Czas przełączania na zasilanie bateryjnie 4ms - 2 x 19 8 x C13 - Gwarancja min. 3 lata 5. SWITCH Element/cecha Ilość portów Charakterystyka (wymagania minimalne) minimum 48 portów 10/100/1000 oraz 4 porty na wkładki SFP Strona 6

7 Obudowa wysokość 1U umożliwiająca instalację w szafie 19" Rozmiar tablicy adresów MAC minimum 8192 Zarządzanie CLI, WWW, telnet, port szeregowy RS-232C - RJ45 Warstwa przełączania 2, 3 Prędkość magistrali Przepustowość Wsparcie dla VLANów Funkcje wysokiej dostępności Bezpieczeństwo Auto MDIX minimum 184 Gbps minimum 131 Mpps 802.1q (minimum 4093 jednocześnie) Spanning Tree (802.1d), Rapid Convergence Spanning Tree (802.1w), Muliple Spanning Tree (802.1w ), Radius, SNMPv3, SSL, SSHv2, 802.1x, listy dostępowe (ACL) negocjacja prędkości, duplex-u oraz połączenia (MDI/MDIX) Agregacja portów zgodna z 802.3ad LACP Zarządzania jakością (QoS) Monitorowanie priorytetyzacja zgodna z 802.1p (minimum 8 kolejek), ToS, rate-limiting, Voice VLAN RMON 4 grupy: statystyka, historia, alarmy, zdarzenia Oprogramowanie Aktualizacje dostępne na stronie producenta Gwarancja Zasilanie Pozostałe funkcje Wieczysta Zasilanie 230 VAC, maksymalny pobór mocy 120 Watt, 2 redundantne zasilacze wraz z kablami zasilającymi obsługa ramek typu Jumbo o rozmiarze minimum 9216 bajtów, DHCP, pełne wsparcie dla IPv4 i IPv6 Strona 7

8 6. Oprogramowanie do realizacji kopii zapasowych Element/cecha Charakterystyka (wymagania minimalne) Ilość portów minimum 48 portów 10/100/1000 oraz 4 porty na wkładki SFP Obudowa wysokość 1U umożliwiająca instalację w szafie 19" Rozmiar tablicy adresów MAC minimum 8192 Zarządzanie CLI, WWW, telnet, port szeregowy RS-232C - RJ45 Warstwa przełączania 2+ Routing statyczny 32 wpisy do tablicy dla IPv4, 32 wpisy do tablicy dla IPv6 Prędkość magistrali minimum 102 Gbps Przepustowość minimum 77,4 Mpps (dla pakietów 64 bajtowych) Opóźnienie dla transmisji 1Gb poniżej 5 us Wsparcie dla VLANów 802.1q (minimum 250 jednocześnie) Funkcje wysokiej dostępności Spanning Tree (802.1d), Rapid Convergence Spanning Tree (802.1w), Muliple Spanning Tree (802.1s), Bezpieczeństwo Radius, SNMPv3, SSL, SSHv2, 802.1x, listy dostępowe (ACL) Auto MDIX negocjacja prędkości, duplex-u oraz połączenia (MDI/MDIX) Agregacja portów zgodna z 802.3ad LACP Zarządzania jakością (QoS) priorytetyzacja zgodna z 802.1p (minimum 4 kolejki), ToS, rate-limiting, Voice VLAN Monitorowanie RMON 4 grupy: statystyka, historia, alarmy, zdarzenia Oprogramowanie Aktualizacje dostępne na stronie producenta Gwarancja Wieczysta Zasilanie Zasilanie 230 VAC, maksymalny pobór mocy 59,8 W Serwis Wymiana następnego dnia roboczego na sprawne urządzenie LLDP,LLDP-MED, możliwość przechowywania 2 obrazów systemu operacyjnego, obsługa ramek typu Jumbo o rozmiarze minimum 9500 bajtów, DHCP, BPDU Pozostałe funkcje Guard, BPDU Protection, pełne wsparcie dla IPv4 i IPv6 W ramach postępowania należy dostarczyć i wdrożyć oprogramowanie do realizacji kopii zapasowych. Oferowane rozwiązanie powinno spełniać następujące warunki: Oprogramowanie powinno być przeznaczone dla małych, średnich i dużych firm, które mają rozbudowane środowisko informatyczne, powinien oferować elastyczną architekturę (serwer zarządzający/media-serwer/klient) celem sprostania rozwojowi środowiska informatycznego Strona 8

9 System musi umożliwiać wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie zarówno serwerów fizycznych jak i wirtualnych Wymaga się dostarczenia licencji do wykonywania kopii zapasowych maszyn wirtualnych uruchomionych w nowo budowanym środowisku wirtualnym (będącym przedmiotem niniejszego postępowania). Zaoferowane licencje muszą umożliwiać wykonywanie kopii zapasowych nielimitowanej liczbie maszyn wirtualnych uruchomionych w tym środowisku. Dostarczone licencje muszą zapewniać możliwość uruchomienia funkcji deduplikacji dla backupowanego środowiska oraz licencje na konsolę zarządzająca z możliwością jej instalacji na osobnym fizycznym serwerze obsługującym bibliotekę taśmową i zasoby dyskowe. Dodatkowo wymaga się dostarczenia licencji do wykonywania kopii zapasowych jednego serwera fizycznego z systemem MS Windows Serwer 2012 lub równoważnego System musi umożliwiać (należy dostarczyć odpowiednie licencje) odtwarzanie pojedynczych elementów (maili, elementów AD, plików czy baz danych ) z aplikacji Exchange, Active Directory, SharePoint i MS SQL lub równoważnych zainstalowanych w środowiskach wirtualnych (Vmware, Hyper-V) lub równoważnych poprzez backup całej maszyny wirtualnej pojedynczy backup całego pliku maszyny wirtualnej a odtwarzanie różnego typu (cała maszyna, plik z systemu plikowego, element aplikacji/baza danych) Wymagane jest pełne wsparcie dla backupu online MS SQL 2008 lub równoważnego System musi zapisywać dane na taśmach tak zoptymalizowane, aby nie było potrzeby wykonywania żadnych dodatkowych działań (nawet automatycznych) celem ich optymalizacji Musi istnieć możliwość zmiany producenta sprzętu bez utraty funkcjonalności backupu System powinien być łatwy w instalacji, konfigurowaniu i zarządzaniu poprzez interface graficzny (GUI). Powinien umożliwiać pełne dostosowanie do środowiska klienta. System powinien posiadać zaawansowane funkcje monitoringu, generator raportów. System powinien umożliwiać backup po sieci LAN serwerów z Windows 2003/2008 i Linux lub równoważnych Do przechowywania danych wykorzystywane powinny być bezobsługowe biblioteki taśmowe bądź lokalne dyski. System powinien posiadać możliwość równoczesnego zapisu/ odczytu na wielu napędach taśmowych w tym samym czasie System powinien potrafić wykonywać kopie online baz danych, np. Oracle, Exchange, MS SQL lub równoważnych Backup i odtwarzanie serwera Exchange powinno umożliwiać odtworzenie na poziomie pojedynczej wiadomości w skrzynkach użytkowników. Opcja powinna umożliwiać odzyskiwanie z backupu bazy danych bez dodatkowego backupu skrzynek pocztowych w trybie MAPI System powinien posiadać wbudowany mechanizm do backupowania otwartych plików System powinien potrafić wykorzystywać do backupu mechanizm kopii migawkowych systemu Microsoft Windows (VSS) lub równoważnego System powinien posiadać funkcje disaster recovery dla systemu Windows lub równoważnego umożliwiające proste i szybkie automatyczne odtworzenie serwera po awarii zapewniające integralność i spójność danych, opcja ta powinna być integralną częścią systemu backupowego. Strona 9

10 Funkcja disaster-recovery musi umożliwiać zmianę sterowników minimum do urządzeń pamięci masowych czy kart sieciowych tak by było możliwe odtworzenie systemu na innym fizycznym sprzęcie Automatyczny backup bazujący na kalendarzu. Możliwość backupu typu: full, incremental, differential lub równoważnego. Musi umożliwiać wykonywania skryptów przed i po backupie System musi mieć możliwość szyfrowania danych przesyłanych przez sieć LAN. Opcja powinna być zintegrowana z produktem do backupu. System musi mieć możliwość kompresji na kliencie backupowym przed wysłaniem danych przez sieć. Wymagana jest możliwość pracy w klastrze serwerów Microsoft Windows lub równoważnym Posiadać możliwość wykonywania backupów na urządzenia dyskowe, które następnie będą automatycznie powielane na nośniki taśmowe (D2D2T). System backupowy powinien, tak długo jak dane obecne są na dyskach, wykorzystywać je w procesach odtwarzania, znacznie skracając czas odtworzenia danych System powinien mieć możliwość monitowania i alterowania poprzez i SNMP Powinien posiadać możliwość backupu online danych z systemu SharePoint Portal Server lub równoważnym, wraz z odtwarzanie pojedynczych dokumentów z jednoprzebiegowego backupu. Powinien mieć możliwość zintegrowania się z technologią vstorage API lub równoważną celem wydajnego backupu danych z możliwością odtwarzania pojedynczych plików (zawartych w VMDK dla systemów Windows lub równoważnych), backup musi być wykonywany jednoprzebiegowo (cały plik VMDK backupowany raz) Powinien wspierać najnowsze wersje środowisk Vmware vsphere 4.0/5.0 i wspierać backup za pomocą mechanizmu vstorage API dając te same możliwości jak z wykorzystaniem mechanizmu VCB. Musi wspierać technologię wirtualizacji firmy Microsoft lub równoważnej (Hyper-V), z możliwością odtwarzania pojedynczych plików z maszyn wirtualnych Windows lub równoważnych z jednoprzebiegowego backupu. Wsparcie musi uwzględniać najnowsze wersje oprogramowania Windows lub równoważnych System powinien posiadać możliwość wykonania backupu Active Directory a następnie odzyskania pojedynczych obiektów AD bez restartu i resynchronizacji systemu. Backup ten powinien być wykonywany jednoprzebiegowo System powinien mieć możliwość backupu poprzez sieć SAN zasobów z serwerów Linux lub równoważnych, tak by tylko metadane były wysyłane przez sieć LAN System musi posiadać jako opcję (komponent, włączany działający jako integralna część aplikacji backupowej) deduplikację danych. Funkcjonalność tego modułu musi opierać się na blokowej deduplikacji danych wykonywanej online a więc w trakcie wykonywania zadania backupowego. Proces deduplikacji danych musi odbywać się na kliencie (serwerze z danymi czy aplikacją) lub na media serwerze. Konfiguracja i zarządzanie całym procesem, przełączanie miejsca deduplikacji musi odbywać się za pomocą jednej konsoli zarządzającej systemem backupowym jedna konsola dla konfigurowania i zarządzania całością procesów backupowych i odtwarzania danych. Strona 10

11 Deduplikacja danych na kliencie (optymalizacja transferu danych przez siec LAN/WAN) musi być dostępna dla systemów Windows i Linux lub równoważnych i nie może wymagać instalacji dodatkowych komponentów czy agentów poza oprogramowaniem klienckim systemu backupowego System musi posiadać otwarte API umożliwiające podłączanie urządzeń deduplikacyjnych innych firm System musi mieć możliwość szyfrowania komunikacji pomiędzy klientem (serwerem produkcyjnym) a serwerem backupowym za pomocą SSL lub równoważnym Musi istnieć możliwość zarządzania systemem backupowym poprzez CLI lub równoważnym (Command Line Interface) poprzez komponent Windows PowerShell lub równoważnym 7. Licencje Microsoft lub równoważne W ramach postępowania należy dostarczyć następujące licencje: Licencje serwerowe: Microsoft Windows Serwer 2012 R2 Standard lub równoważne 3 szt. Licencje dostępowe: Microsoft Windows Serwer 2012 CAL lub równoważne (licencje na użytkownika) 50 szt. Licencje dostępowe serwera terminalowego: Microsoft Windows Remote Desktop Services CAL 2012 lub równoważne (licencje na użytkownika) 15 szt. Wszystkie oferowane licencje muszą być dostarczone w programie licencji grupowych (OPEN) lub równoważnym. 8. Usługi Dostarczony do Zamawiającego sprzęt należy zainstalować w istniejącej szafie rack, podłączyć do istniejącej infrastruktury i skonfigurować zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym. W ramach realizacji projektu Dostawca zobowiązany jest do budowy nowego środowiska wirtualnego w oparciu o rozwiązania Microsoft hiper-v lub równoważne oraz migracji do tego środowiska wirtualnego istniejących systemów serwerowych Zamawiającego wraz z aktualizacją ich systemów operacyjnych do nowej wersji (Windows Serwer R2) lub równoważnych. Migracja serwerów powinna zostać zrealizowana poprzez migrację ról i zasobów na nowe serwery zainstalowane w nowym środowisku wirtualnym. Nie dopuszcza się rozwiązania polegającego na wykonaniu aktualizacji systemów operacyjnych istniejących serwerów. Nowe środowisko wirtualne będzie się składać z 2 serwerów i macierzy dyskowej dostarczonych w ramach niniejszego postępowania. Wymagana jest konfiguracja klastrowa serwerów hostów środowiska wirtualnego z możliwością swobodnej migracji maszyn wirtualnych pomiędzy serwerami. System powinien być tak skonfigurowany, aby umożliwiał działanie serwerów wirtualnych w przypadku awarii pojedynczego serwera lub kontrolera w macierzy. Dodatkowo wymaga się aby Dostawca wdrożył oferowany system do realizacji kopii zapasowych. System ten ma być zainstalowany na serwerze Zamawiającego, który zostanie zwolniony po Strona 11

12 przeniesieniu uruchomionych na nim obecnie ról do nowego środowiska. System operacyjny na zwolnionym serwerze ma być zaktualizowany do najnowszej, zgodnej z systemem backupu, wersji Windows Server lub równoważnego. Serwery, które będą objęte systemem kopii zapasowych to 5 systemów Windows Server 2012 lub równoważnych (4 nowe wirtualne i 1 fizyczny) oraz 2 serwery Linux CentOS lub Debian lub równoważne (nowe serwery zainstalowane w środowisku wirtualnym). Łączna ilość danych do wykonywania kopii to ok. 2 TB. Wymaga się aby dostawca przygotował wstępny projekt realizacji prac i konfiguracji systemów, który będzie uzgodniony z Zamawiającym. Następnie należy zrealizować prace zgodnie z przygotowanym projektem. Na zakończenie wymaga się aby Dostawca przygotował i dostarczył dokumentację powykonawczą oraz przeprowadził szkolenie dla administratora z zakresu wdrożonego środowiska wirtualnego i systemu kopii zapasowych. Szkolenie może być przeprowadzone przez Dostawcę w siedzibie Zamawiającego lub może odbyć się w dedykowanym centrum szkoleniowym na terenie Trójmiasta. Koszty szkolenia w całości pokrywa Dostawca. W momencie realizacji usług wdrożeniowych Dostawca powinien dysponować certyfikowanymi inżynierami oferowanych rozwiązań. Istniejące u Zamawiającego serwery, które będą podlegać migracji na nowe środowisko wirtualne: 1. Serwer Windows Serwer 2003 pełniący role: a. kontroler domeny, b. serwer plików, c. serwer wydruku d. serwer DNS, DHCP e. serwer SQL (MS SQL 2008 i 2000) f. serwer systemu Comarch Optima g. serwer systemu Symfonia FK 2. Serwer Windows Serwer 2003 pełniący role: a. kontroler domeny b. serwer DNS c. serwer plików d. serwer SQL (MS SQL 2005) e. serwer systemu Datev f. Symantec Endpint Protection Manager g. serwer terminalowy Strona 12

13 Planowany podział ról na nowych serwerach wirtualnych Windows lub równoważnych: 1. Kontroler domeny, serwer plików, wydruków, DNS, DHCP i usług zależnych 2. Serwer systemu Comarch Optima i jego baz MS SQL 3. Serwer pozostałych aplikacji i baz MS SQL 4. Serwer terminalowy Role do uruchomienia na zwolnionym serwerze fizycznym: 1. Zapasowy kontroler domeny, serwer backupu i Symantec Endpoint Protection Manager Zapraszam do współpracy, Piotr Witek Prezes Zarządu Biegły Rewident 9631 ACCA,MBA Strona 13

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 ZP.271.1.2013 Czerwionka-Leszczyny

Bardziej szczegółowo

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie)

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie) 1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SERWERÓW Serwer główny bazodanowy Element konfiguracji Obudowa Procesor Wymagania minimalne Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne Załącznik nr Z1 Lp. 1. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Serwer, biblioteka taśmowa Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje muszą być

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na:

ZAPYTANIE OFERTOWE na: Warszawa, 16.12.2011 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostarczenie urządzeń stanowiących podstawę do budowy macierzy dyskowych w/g specyfikacji do celów wdrożenia wyników prac B+R dla K2 Internet S.A na potrzeby

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

(Oferent) Burda Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 20 /2 70-462 Szczecin FORMULARZ OFERTY

(Oferent) Burda Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 20 /2 70-462 Szczecin FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego z dnia 12.02.2014r.. Szczecin,.02.2014 r.. (Oferent) Burda Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 20 /2 70-462 Szczecin (Zamawiający) FORMULARZ OFERTY Szanowni Państwo, W odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej,

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, Załącznik nr 5 do SIWZ Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, (Zadanie 1) 1 1. Serwer bazodanowy 1 szt. Producent. model Lp. Parametr Minimalne(maksymalne) parametry wymaganie 1. Obudowa Minimalnie

Bardziej szczegółowo

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA Załącznik nr 3E do SIWZ DZP-0431-1257/2009 Część V - Serwery UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY OBUDOWA Parametr KWESTURA Wymagane

Bardziej szczegółowo

1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : /

1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : / 1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : / Komponent Minimalne wymagania Parametry oferowane Obudowa -Typu Rack, wysokość 2U; -Dostarczona wraz z szynami umożliwiającymi pełne wysunięcie serwera

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia. Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia. Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE. Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE. Zawartość 1. CEL ZAMÓWIENIA:... 2 1.1. Przedmiot zamówienia... 2 1.2. Warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

... Podpis osoby - osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

... Podpis osoby - osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.271.583.2012 SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Macierz dyskowa Urządzenie musi być zgodne, równoważne lub o wyższych parametrach technicznych z wymaganiami określonymi poniżej:

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, 27.10.2014 r. ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Dyrektor Generalny

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, 27.10.2014 r. ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Dyrektor Generalny MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, 27.10.2014 r. ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Dyrektor Generalny BDGzp-2120B-103/ES/14 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia dot.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego Produkt zamawiany Produkt oferowany VAT Cena netto Wartość Lp (cechy) ilość Nazwa i parametry ilość % za 1 szt brutto 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Rozbudowa klastra obliczeniowego w Instytucie Fizyki UJK serwer stelażowy

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia I. Serwer Opis przedmiotu zamówienia Część III SIWZ 1. Obudowa Maksymalnie 2U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie: szyny mocujące- wysuwane,

Bardziej szczegółowo

Składamy ofertę na: ... PLN. Załącznik nr 1 do SIWZ ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

Składamy ofertę na: ... PLN. Załącznik nr 1 do SIWZ ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU Pl. Krasińskich 2/4/6, 00-207 Warszawa pieczęć Wykonawcy

Bardziej szczegółowo

2. Kontroler Dwa kontrolery pracujące w trybie active-active wyposażone w min. 32GB cache (każdy). Kontroler oparty na architekturze 64 bitowej.

2. Kontroler Dwa kontrolery pracujące w trybie active-active wyposażone w min. 32GB cache (każdy). Kontroler oparty na architekturze 64 bitowej. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ (Po zawarciu umowy załącznik nr 3 do Umowy) Przedmiotem Zamówienia jest: - zakup i dostawa macierzy dyskowej z półkami dyskowymi, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na:

ZAPYTANIE OFERTOWE na: Warszawa, 16.12.2011 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostarczenie zestawu serwerów w/g specyfikacji do celów wdrożenia wyników prac B+R dla K2 Internet S.A na potrzeby realizacji etapu II projektu realizowanego

Bardziej szczegółowo

Suma: B) Oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa (1 licencja) Cena (zł/szt.) Cena łącznie. Suma:

Suma: B) Oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa (1 licencja) Cena (zł/szt.) Cena łącznie. Suma: Data wpływu oferty (wypełnia zamawiający): W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy środków trwałych i oprogramowania w ramach realizacji projektu Integracja systemów informatycznych w

Bardziej szczegółowo

Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę, montaż wraz z uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI I. Pytania formalne: 1. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty tylko na część przedmiotu Zamówienia. 2. Zamawiający dopuszcza wniesienie zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej. II. Serwery:

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Specyfikacja techniczna 5 zestawów serwerowych ( z których kaŝdy składa się z szafy Rack, Serwera typu 1, Serwera typu 2 i zmieniacza taśm (autoloader) 1. Szafa RACK o wysokości

Bardziej szczegółowo

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Załącznik nr 6 do SIWZ TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Zadanie nr 1 - Budowa platformy wirtualizacji sieci 1. Wymagania oraz wymagane parametry dotyczące "Serwera 1 do budowy platformy wirtualizacji"

Bardziej szczegółowo

1. Serwer typu RACK szt. 1

1. Serwer typu RACK szt. 1 OP-IV.272.80.2015.AMI Opis przedmiotu zamówienia dla części I - Załącznik nr 1a do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest zakup serwerów do infrastruktury serwerowej Zamawiającego. 1. Serwer typu RACK szt. 1

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. 2. Przedmiot zamówienia: Zakup macierzy dyskowej, przełączników SAN, kart FC, Systemu Backupu Danych oraz serwera.

Zapytanie ofertowe. 2. Przedmiot zamówienia: Zakup macierzy dyskowej, przełączników SAN, kart FC, Systemu Backupu Danych oraz serwera. 44-100 Gliwice, ul. Sowińskiego 3 NIP 631-011-11-51 tel. 32 33-72-222; fax 32 33-72-233 www.prolan.com.pl 1. Zamawiający: Prolan Sp. z o.o. 44-100 Gliwice, ul. Sowińskiego 3 Telefon/fax: 32/ 337 22 22,

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Zadanie 1 Opis przedmiotu zamówienia Zakup nowych licencji IBM Tivoli Storage Manager for Database Protection, IBM Tivoli Storage Manager for SAN oraz przedłużenie wsparcia technicznego

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e. Centrala Głosowa

Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e. Centrala Głosowa Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e 1. Centrala głosowa 1. Płyta główna 2. Procesor 3. Złącza PCI 4. Pamięć 5. Zarządzanie 6. Karta sieciowa Wymagane parametry sprzętowe Centrala Głosowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA / OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA / OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA / OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPRZĘT LICZBA SZTUK Serwer 2 Producent: Model: l.p 1. Obudowa Parametr Wymagania minimalne Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji Załącznik nr 2 do SIWZ... miejscowość, data OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji Tabela nr 1. ELEMENTY I URZĄDZENIA DO ROZBUDOWY MACIERZY: ELEMENTY

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Zał. nr 1 do SIWZ ZP.342-5/PW/14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Kody CPV: 48820000-2 Serwery 31154000-0 Bezprzestojowe źródła

Bardziej szczegółowo

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: macierz wyposażona w dwa kontrolery UWAGA!: w ofercie należy wycenić 2 szt. CPV: 30233141

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: macierz wyposażona w dwa kontrolery UWAGA!: w ofercie należy wycenić 2 szt. CPV: 30233141 Załącznik nr 1 do SIWZ DZ-2501/200/14 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: macierz wyposażona w dwa kontrolery UWAGA!: w ofercie należy wycenić 2 szt. CPV: 30233141 Parametry Minimalne wymagania Oferowane

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert. Numer wewnętrzny zapytania ofertowego 02/10/2013

Zaproszenie do składania ofert. Numer wewnętrzny zapytania ofertowego 02/10/2013 Fritz Group S.A. Plac Axentowicza 5/3 30-034 Kraków NIP: 677-235-72-19 biuro@fritzgroup.pl www.fritzgroup.pl Kraków, dn. 21.10.2013 Zaproszenie do składania ofert Numer wewnętrzny zapytania ofertowego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Dedykowana płyta serwerowa, dwuprocesorowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera,

Zapytanie ofertowe. Dedykowana płyta serwerowa, dwuprocesorowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera, Kraków, dnia 25.02.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy środków trwałych i oprogramowania w ramach realizacji projektu Integracja systemów informatycznych w celu automatyzacji procesów biznesowych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2. Lp. Nazwa parametru Minimalna wartość parametru Dane techniczne oferowanego sprzętu/model 1. 1.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2. Lp. Nazwa parametru Minimalna wartość parametru Dane techniczne oferowanego sprzętu/model 1. 1. Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2 Oferowany produkt: Macierz dyskowa Typ. Model.. Lp. Nazwa parametru Minimalna wartość parametru Dane techniczne oferowanego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne Załącznik nr 6 Specyfikacje techniczne Pozycja 1-3 Rozbudowa dwóch posiadanych serwerów Dell R620, Service Tag: FXLYD5J, DXLYD5J o komponenty Komponenty do rozbudowy na każdy serwer. procesor (Intel Xeon

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1A Opis wymagań w zakresie modernizacji serwerowni:

Załącznik 1A Opis wymagań w zakresie modernizacji serwerowni: Załącznik 1A Opis wymagań w zakresie modernizacji serwerowni: 1. Dostarczony sprzęt musi być nowy i wyprodukowany nie dawniej, niż 6 miesięcy przed dostawą. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia oświadczenia

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model*.. Producent*..

CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model*.. Producent*.. Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE I. SERWERY Typ 1 liczba sztuk: 1 Oferowany model*.. Producent*.. L.p. Opis wymagań minimalnych Parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ Dostarczenie oraz wdroŝenie Systemu kopii bezpieczeństwa (Backup)

Odpowiedzi Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ Dostarczenie oraz wdroŝenie Systemu kopii bezpieczeństwa (Backup) Warszawa, 200-09-20 Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostarczenie oraz wdroŝenie Systemu kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Biuro Zamówień Publicznych Mienia i Inwestycji Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu serwerowego oraz przełączników sieciowych na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Kody CPV: 48821000-9 Serwery sieciowe 32420000-3 Urządzenia sieciowe

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument zawiera opis wymagań funkcjonalnych i technicznych dla dostarczanej macierzy dyskowej oraz przełączników.

Niniejszy dokument zawiera opis wymagań funkcjonalnych i technicznych dla dostarczanej macierzy dyskowej oraz przełączników. Załącznik Nr 1 Parametry techniczne Zadanie Nr 1 1. Wstęp. Niniejszy dokument zawiera opis wymagań funkcjonalnych i technicznych dla dostarczanej macierzy dyskowej oraz przełączników. Zakres Zamówienia

Bardziej szczegółowo

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 3. PRZEŁĄCZNIKI. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 3. PRZEŁĄCZNIKI. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 3. PRZEŁĄCZNIKI Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 32420000-3 Urządzenia sieciowe Opis: Zamówienie obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu serwerowego oraz przełączników sieciowych na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Kody CPV: 48821000-9 Serwery sieciowe 32420000-3 Urządzenia sieciowe

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/POIG_8.2/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/POIG_8.2/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/POIG_8.2/2014 Warszawa, 7.04.2014 r. Szanowni Państwo! W związku z realizacją projektu Stymulowanie współpracy Spółki Centrum Diagnostyki Medycznej MULTI-MED z partnerami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Numer sprawy: DAG/G/03/13 Załącznik nr A do SIWZ Przedmiot zamówienia:dostawa i wdrożenie systemu zabezpieczeń danych na potrzeby Instytutu Łączności Państwowego Instytutu Badawczego w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie infrastrukturą serwerów Blade

Zarządzanie infrastrukturą serwerów Blade ILOŚĆ SZTUK: 1 Szafa rack PRODUCENTA SPRZĘTU : Typ szafa do montażu urządzeń 19 oferowanych serwerów i macierzy Wysokość 42U Wyposażenie drzwi przednie i tylne zamykane na klucz, oraz ściany boczne. Dystrybucja

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr spr. 13/ZP/CBA/2007 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1 Serwer wraz z oprogramowaniem Serwer 1. Procesor(y) Dwa procesory wykonane w technologii czterordzeniowej.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia października 2010 r. Do Wykonawców RZECZPOSPOLITA POLSKA PROKURATURA GENERALNA. Znak sprawy: PG X F 3820/3/10

Warszawa, dnia października 2010 r. Do Wykonawców RZECZPOSPOLITA POLSKA PROKURATURA GENERALNA. Znak sprawy: PG X F 3820/3/10 Warszawa, dnia października 2010 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA PROKURATURA GENERALNA Znak sprawy: PG X F 3820/3/10 Do Wykonawców Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne na dostawę serwerów - (publikacja

Bardziej szczegółowo

Lyski, 29.08.2012 r. ZP.271.8.2012.IT

Lyski, 29.08.2012 r. ZP.271.8.2012.IT Lyski, 29.08.2012 r. ZP.271.8.2012.IT Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.8.2012.IT prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA GMINY

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1

Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1 Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1 Wymogi ogólne Zamawiającego: Oferent dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 48823000-3 Serwery plików Opis: Zamówienie obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego: - serwer plików

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja techniczna rozbudowy infrastruktury IT oraz wdrożenia systemu Backupu. W ramach prowadzonego postępowania przetargowego Zamawiający zamierza wdrożyć profesjonalny

Bardziej szczegółowo

Dostawa siedmiu sztuk serwerów - ZP/ŁOW NFZ/6/2011

Dostawa siedmiu sztuk serwerów - ZP/ŁOW NFZ/6/2011 Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Dostawa siedmiu sztuk serwerów klasy x86 Zadanie 1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa 4 sztuk serwerów klasy x86 przeznaczonych do obsługi maszyn wirtualnych

Bardziej szczegółowo

Cena. Wartość brutto jednostkowa. jednostkowa netto. netto brutto. Obudowa typu Tower, dająca możliwość konwersji do RACK wysokość nie więcej niż 4U

Cena. Wartość brutto jednostkowa. jednostkowa netto. netto brutto. Obudowa typu Tower, dająca możliwość konwersji do RACK wysokość nie więcej niż 4U ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ Szczegółowe wymagania stawiane dla zamawianego sprzętu komputerowego Wymagane parametry minimalne, muszą być bezwzględnie spełnione. Nie spełnienie ich spowoduje odrzucenie oferty.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia WYMAGANIA MINIMALNE. L.p. Parametr Wymagania minimalne Parametry serwera oferowanego przez Wykonawcę

Opis przedmiotu zamówienia WYMAGANIA MINIMALNE. L.p. Parametr Wymagania minimalne Parametry serwera oferowanego przez Wykonawcę ZADANIE NR 2 Załącznik nr 2 do SIWZ Serwer 1 szt. Opis przedmiotu zamówienia WYMAGANIA MINIMALNE L.p. Parametr Wymagania minimalne Parametry serwera oferowanego przez Wykonawcę 1 Obudowa 2 Płyta główna

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w Waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w Waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Inwestujemy w Waszą przyszłość Zapytanie ofertowe Zakup serwera niezbędnego do lokalizacji platformy e-learningowej w Wyższej Szkole Finansów i

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 1.2: Macierz RAID. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1.2: Macierz RAID. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zadanie nr 1.2: Macierz RAID Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę, montaż wraz z uruchomieniem Macierzy RAID

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 do SIWZ znak sprawy: 20/DI/PN/2015 1. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Lp.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Lp. Zamawiający: COMTEGRA Sp. z o.o. Ul. Puławska 474 02-884 Warszawa Warszawa, 05.04.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup infrastruktury sprzętowej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna sprzętu Część II przedmiotu zamówienia (serwery)

Specyfikacja techniczna sprzętu Część II przedmiotu zamówienia (serwery) Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia Specyfikacja techniczna sprzętu Część II przedmiotu zamówienia (serwery) I. Serwer - Typ 1 Liczba sztuk: 2 Oferowany model*.. Producent*.. L.p. Opis wymagań minimalnych

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ I UMOWY Specyfikacja techniczna urządzeń, sprzętu i oprogramowania będącego przedmiotem zamówienia

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ I UMOWY Specyfikacja techniczna urządzeń, sprzętu i oprogramowania będącego przedmiotem zamówienia ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ I UMOWY Specyfikacja techniczna urządzeń, sprzętu i oprogramowania będącego przedmiotem zamówienia Zadanie nr 1 Serwer 2 szt. Właściwości techniczne Obudowa Płyta główna Procesor

Bardziej szczegółowo

5. Karta graficzna Zintegrowana karta graficzna. bez zmian 6. Wbudowane porty 4x USB 2.0 lub 3.0; bez zmian

5. Karta graficzna Zintegrowana karta graficzna. bez zmian 6. Wbudowane porty 4x USB 2.0 lub 3.0; bez zmian UZUPEŁNIENIE SIWZ Zestaw serwerowy 1 szt. 1. Obudowa Nazwa komponentu 2. Płyta główna 3. Procesor 4. Pamięć operacyjna Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania

Bardziej szczegółowo

Wymagane parametry techniczne dla urządzeń teleinformatycznych

Wymagane parametry techniczne dla urządzeń teleinformatycznych Dane dokumentu Projektu: Kontrakt Konsolidacja i Centralizacja Systemów Celnych i Podatkowych Studium Projektowe Konsolidacji i Centralizacji Systemów Celnych i Podatkowych (SPKiCSCP) Numer wersji dokumentu:

Bardziej szczegółowo

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Kody CPV: 48214000-1 Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48517000-5 Pakiety

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Nr sprawy: AD-O.272.4.2014 Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia 1. Serwer wraz z oprogramowaniem do archiwizacji 1 zestaw Lp. Wymagane minimalne parametry techniczne serwera 1. Typ Serwer 2. Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 Z 8a ZAŁĄCZNIK NR 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia : Dostawa serwerów 2. Ilość: zadanie nr 1 ilość gwarantowana: 1 szt.

Bardziej szczegółowo

Sprawa RAP.272.148.2012. 1.Macierz dyskowa - 2 sztuki

Sprawa RAP.272.148.2012. 1.Macierz dyskowa - 2 sztuki Sprawa RAP.272.148.2012 Parametry wymagane/minimalne - załącznik nr 1a do SIWZ Urządzenie oferowane - producent, typ, model 1.Macierz dyskowa - 2 sztuki 1. Macierz dyskowa musi być wyposażona w minimum

Bardziej szczegółowo

Załącznik IV do SOPZ. Wymagane parametry techniczne dla urządzeń teleinformatycznych

Załącznik IV do SOPZ. Wymagane parametry techniczne dla urządzeń teleinformatycznych Dane dokumentu Projektu: Kontrakt Konsolidacja i Centralizacja Systemów Celnych i Podatkowych Studium Projektowe Konsolidacji i Centralizacji Systemów Celnych i Podatkowych (SPKiCSCP) Numer wersji dokumentu:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III SIWZ 1. Wymagania ogólne: Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy i nieużywany we wcześniejszych projektach, wyprodukowany nie wcześniej niż na 6 miesięcy od daty

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. 2. Przedmiot zamówienia: Zakup serwera, macierzy dysków oraz urządzenia UPS. 3. Istotne warunki zamówienia:

Zapytanie ofertowe. 2. Przedmiot zamówienia: Zakup serwera, macierzy dysków oraz urządzenia UPS. 3. Istotne warunki zamówienia: 44-100 Gliwice, ul. Sowińskiego 3 NIP 631-011-11-51 tel. 32 33-72-222; fax 32 33-72-233 www.prolan.com.pl 1. Zamawiający: Prolan Sp. z o.o. 44-100 Gliwice, ul. Sowińskiego 3 Telefon/fax: 32/ 337 22 22,

Bardziej szczegółowo

SIWZ na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/677,683/2014

SIWZ na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/677,683/2014 DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ul. Gołębia 6/2, 31-007 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51 lub +4812-663-39-14; e-mail: bzp@uj.edu.pl www.uj.edu.pl http://przetargi.adm.uj.edu.pl/ogloszenia.php

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nr sprawy: DAS-251-2/14 Załącznik A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Warunki ogólne: gwarancja świadczona w siedzibie Zamawiającego dostawa na koszt i ryzyko Dostawcy dostawa na adres Zamawiającego deklaracja

Bardziej szczegółowo

Lp. Zakres zlecenia Cena

Lp. Zakres zlecenia Cena Burda Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 20 /2 70-462 Szczecin Szczecin, 12.02.2014 r. dane oferenta ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W związku z realizacją projektu pn. WebTaxOffice - Hybrydowy System Księgowy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 z dnia : 2013-02-12 zakup środków trwałych: Serwer - 2 procesory min. 4 core e5540 xeon 2,53ghz, ram 12gb, 4x1GE (1szt.) Serwer - Procesor min 6 core L5640 xeon 2,27ghz ram 16ghz,

Bardziej szczegółowo

Formularz specyfikacji techniczno cenowej zamawianych/oferowanych serwerów

Formularz specyfikacji techniczno cenowej zamawianych/oferowanych serwerów Załącznik nr 5.. /nazwa i adres Wykonawcy/. miejscowość i data Formularz specyfikacji techniczno cenowej zamawianych/oferowanych serwerów 1. Serwery wysokiej gęstości w obudowach kasetowych 11 szt. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Tabela porównawcza oferowanego sprzętu*

Tabela porównawcza oferowanego sprzętu* Tabela porównawcza oferowanego sprzętu* Załącznik nr 9 do SIWZ SERWER RACK 1 SZT. 1. Serwer o maksymalnej wysokości 2U, do zamontowania w standardowej szafie RACK, w zestawie szyny do montażu w szafie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa oraz wdrożenie usług katalogowych Active Directory wraz z zakupem licencji oprogramowania oraz modernizacją serwera na potrzeby ww usługi

Bardziej szczegółowo

Wszyscy Wykonawcy. Czy Zamawiający dopuści serwer, który ma możliwość rozbudowy o 16 dysków 2,5" po odinstalowaniu napędu DVD-RW?

Wszyscy Wykonawcy. Czy Zamawiający dopuści serwer, który ma możliwość rozbudowy o 16 dysków 2,5 po odinstalowaniu napędu DVD-RW? Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Ul. M. Curie - Skłodowskiej 10 41-800 Zabrze Zabrze, dn. 02.12.2014r DZP/34PN/2014 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: zapytania do postepowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

GOZ-353-2210-4/15 Warszawa, dnia 18.06.2015 r. WYKONAWCY

GOZ-353-2210-4/15 Warszawa, dnia 18.06.2015 r. WYKONAWCY GOZ-353-2210-4/15 Warszawa, dnia 18.06.2015 r. WYKONAWCY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę macierzy dla jednostek organizacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy. Stosownie

Bardziej szczegółowo

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych.

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 Serwery przetwarzania danych 1.1 Serwery dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 1.2 Konsola zarządzająca serwerami dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 1. konsoli

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna. Serwer 1 szt. Podać producenta i model. Serwer 1szt. ... Wymagana minimalna wartość parametru

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna. Serwer 1 szt. Podać producenta i model. Serwer 1szt. ... Wymagana minimalna wartość parametru Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna Serwer 1 szt. Lp. 1 2 Serwer 1szt. Ilość zainstalowanych procesorów Podać producenta i model Procesor 6-cio rdzeniowy, architektura x86-64 ze sprzętowym wsparciem

Bardziej szczegółowo

EZ/2009/697/92/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r.

EZ/2009/697/92/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r. EZ/2009/697/92/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r. dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji oprogramowania do zarządzania back upem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 2

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 2 PCFE.272.21.2014 Załącznik nr 6b SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 2 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów w ramach projektu pn.: e-powiat Nowosądecki, współfinansowanego przez Unię

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania stawiane dla zamawianego sprzętu komputerowego

Szczegółowe wymagania stawiane dla zamawianego sprzętu komputerowego Szczegółowe wymagania stawiane dla zamawianego sprzętu komputerowego Wymagane parametry minimalne, muszą być bezwzględnie spełnione. Nie spełnienie ich spowoduje odrzucenie oferty. Wszystkie parametry

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna Sprzętu (Minimalne wymagania techniczne)

Specyfikacja techniczna Sprzętu (Minimalne wymagania techniczne) Znak sprawy: BDG-III-3820-09/08 Specyfikacja techniczna Sprzętu (Minimalne wymagania techniczne) Załącznik nr 1 do umowy nr.. z dnia.. 1. ZESTAW SERWERÓW dla duŝego Wydziału Ksiąg Wieczystych SS.1, Ilość:

Bardziej szczegółowo

Wykaz oferowanego sprzętu komputerowego i oprogramowania podstawowego

Wykaz oferowanego sprzętu komputerowego i oprogramowania podstawowego Strona1....................... Nazwa i adres Wykonawcy Załącznik nr 2 do Umowy BPM.ZZP.272.180.2014 (Załącznik nr 2 do SIWZ) Wykaz oferowanego komputerowego i oprogramowania podstawowego Przystępując do

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. 1. Wymagania na system wykonywania i składowania kopii zapasowych, nazwa sprzętu

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. 1. Wymagania na system wykonywania i składowania kopii zapasowych, nazwa sprzętu SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik nr 3 do SIWZ 1. Wymagania na system wykonywania i składowania kopii zapasowych, nazwa sprzętu oraz oprogramowania L.p. Treść wymagania Spełnione [TAK/NIE] 1. Zamawiający

Bardziej szczegółowo

(kody CPV: 30230000-0 i 48000000-8)

(kody CPV: 30230000-0 i 48000000-8) Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Arkońska 45 71-470 Szczecin o g ł a s z a przetarg nieograniczony w zakresie: dostawy macierzy dyskowej (cz. I) i dostawy oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Obudowa na moduły Blade 1 szt. Chassis o parametrach: Typ obudowy: Dedykowana do instalacji w szafie rack 19

Obudowa na moduły Blade 1 szt. Chassis o parametrach: Typ obudowy: Dedykowana do instalacji w szafie rack 19 Część 1: Dostawa sprzętu komputerowego Strona 1 z 5 Dostawa klastra obliczeniowego 2 szt. o następujących parametrach minimalnych: Obudowa na moduły Blade 1 szt. Chassis o parametrach: Typ obudowy: Dedykowana

Bardziej szczegółowo

ZMIANA SIWZ JEST WIĄśĄCA DLA WSZYSTKICH WYKONAWCÓW I NALEśY JĄ UWZGLĘDNIĆ W PRZYGOTOWYWANEJ OFERCIE. W imieniu Zamawiającego

ZMIANA SIWZ JEST WIĄśĄCA DLA WSZYSTKICH WYKONAWCÓW I NALEśY JĄ UWZGLĘDNIĆ W PRZYGOTOWYWANEJ OFERCIE. W imieniu Zamawiającego PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NYSIE 48-300 Nysa, ul. Armii Krajowej 7, tel. 77 448 47 00, fax 77 435 29 89, pwsz@pwsz.nysa.pl, www.pwsz.nysa.pl Znak postępowania: ZP 10/2010 Nysa, 19.04.2010 r. Do

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 6 do SIWZ. 1. Macierz Dyskowa ilość: 1 szt. NAZWA PRODCENTA:.

Załacznik nr 6 do SIWZ. 1. Macierz Dyskowa ilość: 1 szt. NAZWA PRODCENTA:. 1. Macierz Dyskowa ilość: 1 szt. NAZWA PRODCENTA:. MODEL: Załacznik nr 6 do SIWZ l.p. Parametr wymagany Potwierdzenie spełnienia parametru lub warunku przez oferowane urządzenie* 1 Macierz dyskowa musi

Bardziej szczegółowo

PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU

PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU Data: 09/03/2016 PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU Pytania i odpowiedzi dotyczące specyfikacji

Bardziej szczegółowo

EPA Systemy Sp. z o.o. Przedstawiciel CTERA Networks Ltd w Polsce Tel. +48 91 4315 363 e-mail: gbi@profipc.pl www.ctera.pl CTERA

EPA Systemy Sp. z o.o. Przedstawiciel CTERA Networks Ltd w Polsce Tel. +48 91 4315 363 e-mail: gbi@profipc.pl www.ctera.pl CTERA CTERA PROFESJONALNE ROZWIĄZANIA DO BACKUPU I ARCHIWIZACJI DANYCH DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM ORAZ KORPORACJI CTERA Networks specjalizuje się w systemach do magazynowania i ochrony danych, realizowanych

Bardziej szczegółowo

NOWY FORMULARZ TECHNICZNY CZĘŚĆ 1

NOWY FORMULARZ TECHNICZNY CZĘŚĆ 1 Serwery typu BLADE (2 szt.) NOWY FORMULARZ TECHNICZNY CZĘŚĆ 1 ZAŁĄCZNIK NR 3.1 L.p. Parametr Minimalne wymagania zamawiającego Oferowane przez Wykonawcę* 1. Procesor Czterordzeniowy procesor dedykowany

Bardziej szczegółowo