Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego w podróży dla Klientów Banku BPH S.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego w podróży dla Klientów Banku BPH S.A."

Transkrypt

1 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego w podróży dla Klientów Banku BPH S.A. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia, zwane dalej OWU, mają zastosowanie do Umowy Ubezpieczenia Grupowego dla Klientów Banku BPH S.A., zawartej pomiędzy Bankiem BPH S.A., zwanym dalej Ubezpieczającym na rachunek klientów Ubezpieczającego, a AGA International S.A. Oddział w Polsce, zwanym dalej Ubezpieczycielem. 2. Na podstawie niniejszych OWU Ubezpieczyciel zapewnia Posiadaczom aktywnych kart kredytowych oraz właścicielom aktywnych rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych ochronę ubezpieczeniową w wariantach: 1) Wariant Platinum a) Ubezpieczenie kosztów leczenia i assistance za granicą, b) Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), c) Ubezpieczenie bagażu podróżnego, d) Ubezpieczenie kosztów opóźnienia dostarczenia bagażu podróżnego, e) Ubezpieczenie kosztów opóźnienia lotu, f) Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży i przerwania podróży, g) Usługi Concierge, h) Assistance prawne, i) Assistance domowe, j) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC). 2) Wariant Gold: a) Ubezpieczenie kosztów leczenia i assistance za granicą, b) Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), c) Ubezpieczenie bagażu podróżnego, d) Ubezpieczenie kosztów opóźnienia lotu, e) Assistance prawne, z zastrzeżeniem ustępu 7. 3) Wariant Silver: a) Ubezpieczenie kosztów leczenia i assistance za granicą, b) Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), c) Ubezpieczenie bagażu podróżnego, d) Assistance prawne. 3. Ochrona ubezpieczeniowa w ramach Ubezpieczenia kosztów leczenia i assistance za granicą, Ubezpieczenie bagażu podróżnego, Ubezpieczenie kosztów opóźnienia dostarczenia bagażu podróżnego, Ubezpieczenie kosztów opóźnienia lotu, Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży i przerwania podróży, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczona jest wyłącznie poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju stałego pobytu Ubezpieczonego. 4. Ochrona ubezpieczeniowa w ramach Assistance prawnego świadczona jest: 1) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami - dla ubezpieczonych w ramach wariantu Platinum, 2) wyłącznie poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju stałego pobytu Ubezpieczonego dla ubezpieczonych w ramach wariantu Silver i Gold. 5. Ochrona ubezpieczeniowa w ramach Assistance domowego oraz wszystkie usługi w ramach usług Concierge świadczone są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 6. Ochrona ubezpieczeniowa w ramach Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków świadczona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. 7. Ochrona ubezpieczeniowa w ramach Assistance Prawnego w wariancie Gold świadczona jest wyłącznie dla właścicieli aktywnych rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych. 2 Definicje Przez pojęcia użyte w niniejszych OWU należy rozumieć: 1. akty terroru - nielegalne akcje z użyciem przemocy indywidualne lub grupowe organizowane z pobudek ideologicznych, ekonomicznych lub socjalnych, skierowane przeciwko osobom lub obiektom w celu wprowadzenia chaosu, zastraszenia ludności, dezorganizacji życia publicznego bądź zdezorganizowania transportu publicznego, zakładów usługowych lub wytwórczych; 2. aktywna karta kredytowa karta kredytowa, aktywowana w sposób wskazany przez Ubezpieczającego, która nie została zastrzeżona lub zablokowana; 1

2 3. aktywny rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy - rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, który nie jest zamknięty bądź wypowiedziany przez Klienta lub przez Bank; 4. amatorskie uprawianie sportów wysokiego ryzyka amatorskie uprawianie sportów motorowych lub motorowodnych, powietrznych, speleologii, wspinaczki górskiej i skałkowej, alpinizmu, nurkowania przy użyciu specjalistycznego sprzętu, raftingu i wszystkich jego odmian, skoków na gumowej linie, uczestniczenie w wyprawach do miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi i przyrodniczymi; 5. bagaż walizy, torby, nesesery oraz temu podobne pojemniki, wraz z ich zawartością w postaci odzieży i rzeczy osobistego użytku, stanowiących własność Ubezpieczonego lub znajdujących się w jego posiadaniu; 6. Centrum Alarmowe - Mondial Assistance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Domaniewskiej 50B, NIP: , nr KRS , kapitał zakładowy złotych (wpłacony w całości), który w imieniu Ubezpieczyciela udziela pomocy 24 godziny na dobę przez 365 dni w roku w ramach niniejszych OWU; 7. choroba - reakcja organizmu na działania czynnika chorobotwórczego, prowadząca do zaburzeń czynnościowych, zmian organicznych w tkankach, narządach, układach lub całym ustroju, z wyjątkiem chorób przewlekłych; 8. choroba przewlekła - zdiagnozowany w okresie 12 miesięcy przed początkiem ochrony ubezpieczeniowej stan chorobowy, charakteryzujący się powolnym rozwojem oraz długookresowym przebiegiem, choroby stale lub okresowo leczone ambulatoryjnie lub będące przyczyną hospitalizacji; 9. dziecko - dziecko własne lub przysposobione Ubezpieczonego w wieku do 18 roku życia; 10. hospitalizacja - nieprzerwany pobyt Ubezpieczonego w szpitalu, trwający dłużej niż jeden dzień; w rozumieniu niniejszych OWU dzień pobytu w szpitalu oznacza dzień kalendarzowy, w którym Ubezpieczony przebywał w szpitalu niezależnie od tego, ile czasu w danym dniu trwał jego pobyt, przy czym za pierwszy dzień przyjmuje się dzień rejestracji, a za ostatni - dzień wypisu ze szpitala; 11. impreza turystyczna - usługa turystyczna polegająca na zorganizowaniu przez organizatora turystyki wypoczynku poza granicami kraju stałego pobytu; 12. karta karta kredytowa Visa lub MasterCard, wydana przez Bank BPH S.A. Posiadaczowi Karty karta główna lub osobie wskazanej przez Posiadacza Karty - karta dodatkowa; 13. kraj stałego pobytu Ubezpieczonego kraj, w którym Ubezpieczony zamieszkuje nieprzerwanie przez okres co najmniej jednego roku i w którym koncentruje się jego życie osobiste i zawodowe; krajem stałego pobytu nie jest kraj, w którym dana osoba przebywa w celu kształcenia się, lub do którego jest oddelegowana do pracy; za przerwę w zamieszkiwaniu na terenie kraju nie uznaje się krótkoterminowego wyjazdu (trwającego nie dłużej niż 21 dni) w celach turystycznych lub w celu odwiedzin członków rodziny lub znajomych; 14. miejsce ubezpieczenia - mieszkanie lub dom, którego adres jest wskazany przez Ubezpieczonego przedstawicielowi Centrum Alarmowego podczas telefonicznego zgłoszenia zdarzenia ubezpieczeniowego objętego zakresem ochrony w ramach OWU, przy czym za miejsce ubezpieczenia przyjmuje się miejsce, w którym Centrum Alarmowe udzieliło pomocy po raz pierwszy; 15. nagłe zachorowanie - stan chorobowy powstały w sposób nagły, zagrażający życiu lub zdrowiu Ubezpieczonego, wymagający natychmiastowej pomocy lekarskiej; 16. nieszczęśliwy wypadek - nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w następstwie którego Ubezpieczony, niezależnie od swojej woli, doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu lub zmarł; 17. osoba wyznaczona do opieki nad dzieckiem (dziećmi) osoba wskazana przez Ubezpieczonego w czasie rozmowy telefonicznej z konsultantem Centrum Alarmowego do opieki nad jego dzieckiem (dziećmi) na czas hospitalizacji Ubezpieczonego, zamieszkała na terenie kraju zamieszkania Ubezpieczonego; 18. podróż wyjazd Ubezpieczonego poza granice kraju stałego pobytu w celu uczestniczenia w imprezie turystycznej; 19. przerwanie podróży wcześniejszy od określonego w umowie o świadczenie usług turystycznych powrót Ubezpieczonego do kraju stałego pobytu; 20. rachunek- rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy prowadzony w Banku BPH S.A. 21. rezygnacja z podróży poinformowanie biura podróży przez Ubezpieczonego o odwołaniu podróży, w sposób przewidziany w umowie o świadczenie usług turystycznych; 22. rok ubezpieczeniowy - każdy 12 miesięczny okres liczony od daty początku ochrony ubezpieczeniowej; 23. Ubezpieczający - Bank BPH S.A.; 24. Ubezpieczony - Posiadacz i Użytkownik karty kredytowej Banku BPH S.A. lub właściciel i współwłaściciel rachunku. 25. Ubezpieczyciel - AGA International S.A., Oddział w Polsce; 26. usługi assistance - usługi, których świadczenie jest przedmiotem ubezpieczenia polegające na zorganizowaniu i pokryciu kosztów pomocy udzielonej Ubezpieczonemu oraz zapewnieniu usług informacyjnych w zakresie i granicach określonych niniejszymi warunkami ubezpieczenia; 27. wyczynowe lub zawodowe uprawianie sportu - uprawianie przez Ubezpieczonego dyscyplin sportowych w ramach sekcji lub klubów sportowych lub udział w zawodach, obozach kondycyjnych i występach w ramach przynależności do klubów sportowych, a także zarobkowe uprawianie dyscypliny sportu; 28. wykonywanie pracy fizycznej wykonywanie przez Ubezpieczonego w podróży działań i czynności w formie zatrudnienia lub zarobkowania, ale także działań niewynikających ze stosunku pracy i działań niezarobkowych (wolontariat, praktyki zawodowe w warsztacie lub fabryce, hobby) w rolnictwie, przemyśle wydobywczym, metalowym, maszynowym, budowniczym, stoczniowym, chemicznym, zbrojeniowym, paliwowym, hutniczym, energetycznym, środków transportu, drzewnym oraz wszelkich prac na wysokości powyżej 5 metrów, a także wykonywanie wszelkich czynności wymagających używania narzędzi szczególnie niebezpiecznych np. pił tarczowych, heblarek, siekier, kilofów, pił łańcuchowych, wiertarek udarowych, itp. 29. zdarzenie losowe za zdarzenie losowe uważa się: 1) dym i sadzę - produkty spalania unoszące się w powietrzu także wskutek wystąpienia poza miejscem ubezpieczenia, powodujące zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego przedmiotu, 2

3 2) eksplozję - zespół zjawisk towarzyszących nagłemu przejściu układu z jednego stanu równowagi w drugi, z gwałtownym wyzwoleniem znacznej ilości energii (cieplnej lub świetlnej), gazu, pyłu, par; Pod pojęciem eksplozji zbiornika ciśnieniowego (kotła, rurociągu, itp.), który stale jest napełniony parą lub gazem, rozumie się rozerwanie ściany zbiornika i gwałtowne wyrównanie ciśnień na zewnątrz i wewnątrz zbiornika, jak również eksplozję spowodowaną gwałtownie przebiegającą reakcją chemiczną wewnątrz zbiornika nie powodującą rozerwania jego ścian, 3) grad - opady atmosferyczne składające się z bryłek lodu, 4) huragan - wiatr o prędkości nie mniejszej niż 17,50 m/s (63 km/h), którą potwierdziły pomiary stacji Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej znajdującej się najbliżej miejsca ubezpieczania lub miejsca, w którym w trakcie zajścia zdarzenia znajdował się pojazd Ubezpieczonego; W przypadku, gdy szybkość wiatru nie może być potwierdzona, Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność, jeżeli wiatr spowodował szkody w okolicy miejsca ubezpieczenia lub w okolicy, w której znajdował się uszkodzony pojazd Ubezpieczonego; Oprócz bezpośredniego działania huraganu pod pojęciem tym określa się również następstwa szkód spowodowanych unoszonymi przez huragan częściami budynków, drzew lub przedmiotami, 5) implozję - uszkodzenie zbiornika lub aparatu próżniowego na skutek działania podciśnienia, 6) kradzież z włamaniem - dokonanie zaboru ruchomości domowych w celu przywłaszczenia po: a) uprzednim usunięciu lub zniesieniu przez sprawcę zabezpieczenia przy użyciu narzędzi lub siły, b) otwarciu przez sprawcę zabezpieczenia podrobionym kluczem lub kluczem oryginalnym, który sprawca zdobył przez kradzież z włamaniem do innego pomieszczenia lub w wyniku rabunku, 7) lawinę lub inne siły przyrody - gwałtowną utratę stabilności i przemieszczanie się: spadanie, staczanie lub ześlizgiwanie się ze stoku górskiego mas śniegu, lodu, gleby/gruntu, materiału skalnego, bądź ich mieszaniny, 8) nawalne opady śniegu: opad atmosferyczny, który: a) swoim ciężarem spowodował uszkodzenie mienia znajdującego się w miejscu ubezpieczenia lub uszkodzenie pojazdu Ubezpieczonego lub b) pod wypływem swojego ciężaru spowodował przewrócenie się mienia sąsiedniego na mienie znajdujące się w miejscu ubezpieczenia lub pojazd Ubezpieczonego i doprowadził do ich uszkodzenia, 10) zamarzanie - uszkodzenia spowodowane mrozem polegające na pęknięciu znajdujących się w miejscu ubezpieczenia: a) urządzeń kąpielowych, umywalek, spłuczek, syfonów, wodomierzy, kotłów, bojlerów, b) rur dopływowych lub odpływowych (kanalizacyjnych), instalacji grzewczych, instalacji tryskaczowej i/ lub gaśniczej, 10) powódź - zalanie terenu lub podłoża, które powstało w następstwie: a) wystąpienia z brzegów wód powierzchniowych (stojących lub płynących), b) nadmiernych opadów atmosferycznych w miejscu ubezpieczenia, tj. zalania terenu, które wystąpiło pomimo prawidłowo zaprojektowanego i sprawnego systemu odprowadzania wody (studzienki, rury odprowadzające, rowy), 11) pożar - działanie ognia, który wydostał się poza palenisko lub powstał bez paleniska i rozprzestrzenił się o własnej sile, 12) przepięcie - wywołane wyładowaniami atmosferycznymi pośrednie uszkodzenie lub zniszczenie instalacji lub ruchomości domowych wskutek nagłego i krótkotrwałego napięcia prądu, wyższego od maksymalnego dopuszczalnego napięcia prądu elektrycznego dla danego urządzenia, instalacji, linii, sieci; Ubezpieczyciel odpowiada za ryzyko przepięcia pod warunkiem wyposażenia budynku/lokalu w odgromniki lub ochronniki przepięciowe, 13) stłuczenie szyb i innych przedmiotów szklanych - rozbicie nieuszkodzonych w chwili początku ochrony ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych, zamontowanych lub zainstalowanych na stałe w miejscu ubezpieczenia zgodnie z ich przeznaczeniem, Za stłuczenie szyb uważa się również koszty powstałe w bezpośrednim związku ze szkodą: a) koniecznego oszklenia zastępczego oraz usług ekspresowych, b) specjalnej obróbki powierzchniowej szkła (np. malowanie, napisy, folia, wytrawianie, itp.), c) ustawienia rusztowań lub użycia dźwigu, d) naprawy uszkodzonych w związku z wybiciem szyby elementów mocujących szybę w ramie lub uszkodzonego w związku z wybiciem szyby muru; Za stłuczenie nie uważa się szkód powstałych wskutek: a) zarysowania, poplamienia, zmiany barwy lub odpryśnięcia kawałka powierzchni szyb, b) obróbki, montażu, wymiany w czasie prac konserwatorskich, remontowych, naprawczych w miejscu ubezpieczenia lub po ich usunięciu z miejsca stałego zainstalowania, c) zastosowania niewłaściwej technologii wykonawstwa lub montażu, d) zużycia, braku należytej konserwacji, 14) trzęsienia ziemi - drgania, uderzenia i kołysania powierzchni ziemi wywołane nagłymi przemieszczeniami mas skalnych w obrębie skorupy ziemskiej, którą potwierdziły pomiary stacji badawczej znajdującej się najbliżej miejsca ubezpieczenia lub miejsca, w którym znajduje się pojazd Ubezpieczonego. Trzęsienie ziemi uważa się za stwierdzone, jeżeli wstrząsy spowodowały również szkody w najbliższym sąsiedztwie a szkody w miejscu ubezpieczenia powstały wyłącznie wskutek trzęsienia ziemi, 15) uderzenie lub upadek statku powietrznego - przymusowe lądowanie lub upadek statku powietrznego lub innego obiektu latającego, upadek jego części lub przewożonego ładunku, 16) uderzenie pioruna - bezpośrednie przejście ładunku elektrycznego z atmosfery do ziemi, które pozostawiło w miejscu ubezpieczenia lub w pojeździe Ubezpieczonego bezsporne ślady, 17) uderzenie pojazdu mechanicznego - uderzenie pojazdu mechanicznego, jego części lub przewożonego ładunku. Za uderzenie pojazdu mechanicznego nie uważa się uderzenia przez pojazd należący 3

4 do Ubezpieczonego, osób zamieszkujących na stałe w miejscu ubezpieczenia, pracowników lub osób, którym powierzono stałą ochronę miejsca ubezpieczenia, 18) upadek drzewa, masztu, komina - upadek drzew, masztów, kominów lub innych budowli na miejsce ubezpieczenia, który nastąpił z przyczyn niezależnych od Ubezpieczonego i za które Ubezpieczony nie ponosi odpowiedzialności, 19) uszkodzenie przez osoby trzecie - uszkodzenie wywołane przez wszystkie osoby nie będące Ubezpieczonymi, w tym także osoby fizyczne, prawne i inne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, 20) wandalizm - działanie, gdy sprawca dostał się lub usiłował dostać się do miejsca ubezpieczenia i zniszczył lub uszkodził drzwi, okna lub elementy zabezpieczeń przeciwkradzieżowych, 21) zalanie - wyciek wody, pary lub cieczy, która wskutek awarii wydostała się z: a) rur dopływowych (instalacji wodociągowej) i połączeń giętkich wraz z armaturą, b) rur odpływowych (instalacji kanalizacyjnej) znajdujących się wewnątrz miejsca ubezpieczenia lub w następstwie cofnięcia się z nich wody lub ścieków, o ile przyczyna cofnięcia znajdowała się na terenie posesji, na której znajduje się miejsce ubezpieczenia, c) wyposażenia połączonego na stałe z systemem rur (pralki, wirówki, zmywarki) znajdujących się w miejscu ubezpieczenia, d) instalacji centralnego ogrzewania, w tym w szczególności z wodnego/ parowego/ olejowego układu grzewczego lub klimatyzacji, pomp wodnych, słonecznego układu ogrzewania wody, e) instalacji tryskaczowej lub gaśniczej, f) urządzeń wodno-kanalizacyjnych, g) zalaniu wodą pochodzącą z urządzeń domowych znajdujących się wewnątrz miejsca ubezpieczenia, bądź poza nimi, h) nieumyślnym pozostawieniu otwartych kranów lub innych zaworów zamontowanych na instalacji wewnątrz miejsca ubezpieczenia, bądź poza nimi, i) zalaniu wodą pochodzącą z opadów atmosferycznych oraz zalaniu wodą lub innym płynem przez osoby trzecie, 22) zapadanie lub osuwanie się ziemi - ruchy podłoża, w wyniku których dochodzi do osuwania lub zapadania się ziemi. 3 Ubezpieczenie kosztów leczenia i assistance za granicą 1. Przedmiotem ubezpieczenia są: 1) koszty leczenia Ubezpieczonego oraz koszty usług assistance, 2) koszty transportu i repatriacji, 3) koszty pobytu osoby towarzyszącej Ubezpieczonemu w czasie podróży, poniesione w następstwie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczonego, które wystąpiły w okresie odpowiedzialności Ubezpieczyciela. 2. Zakres ubezpieczenia: 1) koszty leczenia w zakresie niezbędnym do przywrócenia Ubezpieczonemu stanu zdrowia umożliwiającego powrót lub przewóz do kraju. Centrum Alarmowe, po konsultacji z Ubezpieczonym, rodziną Ubezpieczonego lub lekarzem udzielającym pomocy medycznej, zapewnia wymaganą stanem jego zdrowia opiekę lekarską i pokrywa jej koszty obejmujące: a) koszty leczenia szpitalnego- Centrum Alarmowe dokonuje wyboru szpitala, który najlepiej odpowiada stanowi zdrowia Ubezpieczonego, rezerwuje miejsce, organizuje transport, informuje szpital o warunkach płatności oraz pozostaje w ciągłym kontakcie ze szpitalem, b) koszty zabiegów ambulatoryjnych w tym również operacyjnych; c) koszty niezbędnych, zaleconych przez lekarza prowadzącego badań, zabiegów, leków i środków opatrunkowych; d) dojazd lekarza z najbliższej placówki służby zdrowia do miejsca zakwaterowania Ubezpieczonego, w przypadku gdy wymaga tego jego stan zdrowia; e) naprawa lub zakup okularów, protez, aparatów słuchowych tylko w przypadku, gdy ich uszkodzenie lub utrata związana była z nieszczęśliwym wypadkiem i uniemożliwiła powrót do kraju do kwoty 900 PLN w wariancie Silver i Gold oraz do 2000 PLN w wariancie Platinum, z zastrzeżeniem, że wypłacone kwoty odszkodowania każdorazowo zmniejszają kwotę sumy ubezpieczenia kosztów leczenia i assistance określoną w ustępie 3; f) leczenie stomatologiczne w przypadku ostrych stanów zapalnych i bólowych lub gdy było ono niezbędne wskutek nieszczęśliwego wypadku objętego ochroną ubezpieczeniową do kwoty 300 PLN w wariancie Silver, 750 PLN w wariancie Gold i 1000 PLN w wariancie Platinum z zastrzeżeniem, że wypłacone kwoty odszkodowania każdorazowo zmniejszają kwotę sumy ubezpieczenia kosztów leczenia i assistance określoną w ustępie 3; g) konsultacje lekarskie, 2) koszty transportu i repatriacji- niezbędne i udokumentowane koszty poniesione przez Ubezpieczonego podczas podróży, pod warunkiem istnienia odpowiedzialności Ubezpieczyciela z tytułu ubezpieczenia kosztów leczenia: a) koszty transportu medycznego Ubezpieczonego z miejsca wypadku do najbliższej placówki służby zdrowia; 4

5 b) repatriacja medyczna - koszty transportu medycznego Ubezpieczonego do miejsca zamieszkania lub do placówki medycznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Transport Ubezpieczonego odbywa się dostosowanym do jego stanu zdrowia środkiem transportu. O celowości, terminie, sposobie i możliwości transportu Ubezpieczonego decyduje lekarz Centrum Alarmowego po konsultacji z lekarzem prowadzącym leczenie za granicą. Jeżeli Ubezpieczony nie wyraża zgody na transport uznany przez lekarzy Centrum Alarmowego za możliwy, nie podlega on dalszej ochronie ubezpieczeniowej w tym zakresie. Koszt transportu jest ograniczony do kwoty, jaka odpowiada zorganizowaniu przez Centrum Alarmowe takiego transportu na teren Rzeczypospolitej Polskiej; c) koszty transportu Ubezpieczonego (do/z placówki medycznej, pomiędzy placówkami medycznymi), jeżeli placówka, którą Ubezpieczony sam wybrał nie odpowiada wymogom leczenia odpowiednim dla stanu jego zdrowia 3) koszty transportu zwłok Ubezpieczonego do miejsca pochówku na terenie Rzeczypospolitej Polskiej - Centrum Alarmowe organizuje transport zwłok do miejsca pochówku na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i pokrywa koszty ich transportu, w tym koszty zakupu trumny przewozowej. Centrum Alarmowe może zorganizować kremację i przewiezienie prochów do miejsca pochówku na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i pokryć ich koszty do równowartości kosztów transportu zwłok, 4) koszty transportu Ubezpieczonego do kraju stałego pobytu, jeżeli po zakończeniu leczenia Ubezpieczony nie może powrócić do kraju stałego pobytu pierwotnie zaplanowanym środkiem transportu. Centrum Alarmowe organizuje i pokrywa koszty powrotu do kraju stałego pobytu pociągiem, autokarem lub samolotem w klasie ekonomicznej (gdy planowana podróż pociągiem lub autokarem trwałaby powyżej 12 godzin), 5) koszty pobytu ubezpieczonego w hotelu w celu rekonwalescencji Centrum Alarmowe organizuje i pokrywa koszty zakwaterowania i wyżywienia Ubezpieczonego w celu rekonwalescencji z zastrzeżeniem, że koszty rekonwalescencji pokrywane są w przypadku, gdy transport Ubezpieczonego do kraju stałego pobytu nie może, ze względów medycznych, nastąpić bezpośrednio po zakończeniu hospitalizacji, 6) koszt powrotu do kraju stałego pobytu małoletnich dzieci Ubezpieczonego, które wskutek nagłego zachorowania bądź nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczonego zostały pozbawione opieki - w przypadku hospitalizacji Ubezpieczonego podróżującego ze swymi niepełnoletnimi dziećmi, którym w czasie hospitalizacji Ubezpieczonego nie towarzyszy żadna osoba dorosła, Centrum Alarmowe organizuje transport dzieci Ubezpieczonego bilet kolejowy, autobusowy lub bilet lotniczy klasy ekonomicznej, gdyby podróż koleją lub autobusem trwała dłużej niż 12 godzin do ich miejsca zamieszkania na terenie kraju stałego pobytu Ubezpieczonego, albo do miejsca zamieszkania osoby, która została wyznaczona przez Ubezpieczonego do opieki nad nimi. Centrum Alarmowe pokrywa koszt transportu i jego organizacji do kwoty, jaka odpowiada zorganizowaniu przez Centrum Alarmowe takiego transportu na teren Rzeczypospolitej Polskiej. Transport dzieci odbywa się pod opieką przedstawiciela Centrum Alarmowego, 7) koszty pobytu osoby towarzyszącej Ubezpieczonemu w czasie podróży, w przypadku konieczności jego hospitalizacji lub transportu do kraju, jeżeli Ubezpieczony jest hospitalizowany poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz kraju stałego pobytu Ubezpieczonego, po upływie przewidzianej pierwotnie daty powrotu na teren Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju stałego pobytu Ubezpieczonego, i towarzyszą mu w podroży inne osoby. Centrum Alarmowe opłaca koszty hotelu dla jednej osoby towarzyszącej do czasu możliwego transportu Ubezpieczonego na teren Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju stałego pobytu Ubezpieczonego. Koszty takie są refundowane do równowartości 600 zł za jeden dzień, przy czym maksymalnie za do kwoty 4500 zł. Centrum Alarmowe organizuje transport osoby towarzyszącej na teren Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju stałego pobytu Ubezpieczonego i pokrywa jego koszt. Koszt transportu jest ograniczony do kwoty, jaka odpowiada zorganizowaniu przez Centrum Alarmowe takiego transportu na teren Rzeczypospolitej Polskiej. 3. Suma ubezpieczenia kosztów leczenia i assistance wynosi: 1) dla posiadaczy wariantu Silver zł; 2) dla posiadaczy wariantu Gold zł; 3) dla posiadaczy wariantu Platinum zł. 4. Wyłączenia odpowiedzialności: 1) Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie koszty poniesione przez Ubezpieczonego bez uprzedniej zgody Centrum Alarmowego, chyba że skontaktowanie się z Centrum Alarmowym nie było możliwe z powodu siły wyższej (odpowiednio udokumentowanej), 2) Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za koszty leczenia przekraczającego zakres niezbędny dla przywrócenia stanu zdrowia Ubezpieczonego umożliwiającego mu powrót lub transport do miejsca zamieszkania lub placówki medycznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 3) odpowiedzialność Ubezpieczyciela nie obejmuje kosztów leczenia i usług assistance, które powstały z tytułu lub w następstwie: a) chorób przewlekłych, b) zaostrzeń oraz powikłań chorób przewlekłych, c) leczenia sanatoryjnego, fizykoterapii, helioterapii, zabiegów ze wskazań estetycznych, d) chorób przenoszonych drogą płciową, zakażenia wirusem HIV, e) ciąży z wszelkimi jej konsekwencjami, f) przerywania ciąży o ile zabieg nie został wykonany w celu ratowania życia lub zdrowia, sztucznego zapłodnienia lub każdego innego leczenia bezpłodności oraz kosztów środków antykoncepcyjnych, g) leczenia przez lekarza będącego członkiem rodziny Ubezpieczonego wszelkiego typu diagnostyki i leczenia nie wchodzących w zakres natychmiastowej, niezbędnej pomocy medycznej, 5

6 h) szczepień, a także leczenia stomatologicznego, nie wymagającego udzielenia natychmiastowej, niezbędnej pomocy medycznej, i) zabiegów lub leczenia nie uznanego w sposób naukowy i medyczny, j) niestosowania się Ubezpieczonego do zaleceń lekarza prowadzącego leczenie i Centrum Alarmowego. 4 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) 1. Przedmiotem ubezpieczenia są trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków doznanych przez Ubezpieczonego poza i na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w czasie podróży poza granice kraju stałego pobytu, polegające na uszkodzeniu ciała powodującego trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć Ubezpieczonego. 2. Zakres ubezpieczenia: W ramach ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Ubezpieczyciel wypłaca następujące świadczenia z tytułu: 1) śmierci ubezpieczonego zaistniałej w wyniku nieszczęśliwego wypadku - w pełnej wysokości sumy ubezpieczenia, 2) trwałego uszczerbku na zdrowiu będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku. Ubezpieczyciel wypłaca świadczenie określone jako procent sumy ubezpieczenia zgodny z tabelą ZUS sporządzoną na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego świadczenia, 3) świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci Ubezpieczonego Ubezpieczyciel wypłaca pod warunkiem, że trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć nastąpiły w ciągu 24 miesięcy licząc od daty nieszczęśliwego wypadku objętego odpowiedzialnością Ubezpieczyciela, 4) Ubezpieczyciel zwraca Ubezpieczonemu udokumentowane koszty dodatkowych badań lekarskich zleconych przez Ubezpieczyciela dla uzasadnienia roszczeń. 3. Suma ubezpieczenia: Górnym limitem odpowiedzialności w ramach ubezpieczenia NNW jest suma: 1) zł - w przypadku wariantu Silver, 2) zł - w przypadku wariantu Gold i Platinum. 4. Wyłączenia odpowiedzialności: Odpowiedzialność Ubezpieczyciela nie obejmuje: 1) śmierci i uszczerbków na zdrowiu powstałych w następstwie niewłaściwego leczenia albo niewłaściwie wykonanych zabiegów, chyba że leczenie lub zabiegi były następstwem wypadku objętego ochroną ubezpieczeniową, 2) infekcji, z tym że ochrona ubezpieczeniowa istnieje, jeżeli Ubezpieczony został zakażony drobnoustrojem chorobotwórczym w wyniku ran odniesionych w wypadku, 3) zadośćuczynienia za doznany ból, cierpienie fizyczne i moralne. 5. Postępowanie w przypadku szkody: 1) zgłoszone roszczenie zostanie rozpatrzone po przedłożeniu, przez Ubezpieczonego, pełnej dokumentacji niezbędnej do ustalenia zasadności roszczenia i wysokości świadczenia, tj.: a) dokumentu potwierdzającego diagnozę lekarską b) dokumentów stwierdzających przyczyny i zakres udzielonej pomocy medycznej lub dotyczących innych kosztów objętych zakresem ubezpieczenia, c) oryginałów rachunków i oryginałów dowodów ich zapłaty. W przypadku wystąpienia z roszczeniem dotyczącym świadczenia z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków, przy braku rachunków za leczenie, Ubezpieczony zobowiązany jest przedłożyć dokumentację medyczną wystawioną na miejscu wypadku potwierdzającą, iż wypadek miał miejsce w czasie podróży poza granice kraju stałego pobytu, 2) stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu powinien być ustalony po zakończeniu leczenia, z uwzględnieniem zaleconego okresu rekonwalescencji, a w razie dłuższego leczenia najpóźniej w 24-tym miesiącu od dnia nieszczęśliwego wypadku. Późniejsza zmiana stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu (polepszenie lub pogorszenie) nie daje podstawy do zmiany wysokości świadczenia, 3) w razie utraty lub uszkodzenia organu, narządu, układu, których funkcje przed wypadkiem były już upośledzone wskutek choroby lub trwałego uszczerbku na zdrowiu powstałego z innego zdarzenia, stopień (procent) trwałego uszczerbku na zdrowiu określa się w wysokości różnicy między stopniem (procentem) trwałego uszczerbku po wypadku a stopniem (procentem) trwałego uszczerbku na zdrowiu przed nieszczęśliwym wypadkiem, 4) jeżeli Ubezpieczyciel wypłaci świadczenie za trwały uszczerbek na zdrowiu, a następnie w ciągu 24 miesięcy od daty wypadku nastąpi śmierć ubezpieczonego będąca następstwem tego nieszczęśliwego wypadku, świadczenie z tytułu śmierci wypłaca się tylko wówczas, gdy jest ono wyższe od już wypłaconego, przy czym potrąca się kwotę uprzednio wypłaconą, 6

7 5) jeżeli Ubezpieczony zmarł po ustaleniu trwałego uszczerbku na zdrowiu z przyczyn związanych z nieszczęśliwym wypadkiem, ale nie pobrał jeszcze świadczenia, wówczas uprawnionemu wypłaca się tylko świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego. 6. Uprawnieni do świadczenia i wypłata świadczeń: 1) świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wypłaca się Ubezpieczonemu, a gdy Ubezpieczonym jest osoba niepełnoletnia prawnemu opiekunowi, 2) w razie śmierci Ubezpieczonego nie będącej następstwem nieszczęśliwego wypadku, a przed otrzymaniem przez niego świadczenia przysługującego za trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczyciel wypłaca świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu uprawnionemu, 3) świadczenie na wypadek śmierci wypłaca się uprawnionemu. Osobami uprawnionymi są członkowie rodziny zmarłego, w następującej kolejności: a) małżonek w całości, b) dzieci w równych częściach, c) rodzice w równych częściach, d) inni ustawowi spadkobiercy zmarłego legitymujący się prawomocnym postanowieniem w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku w równych częściach, 4) Ubezpieczony może w każdym czasie zmienić osobę uprawnioną, przesyłając pisemną informację do Ubezpieczyciela. 5 Ubezpieczenie bagażu 1. Przedmiot ubezpieczenia: 1) ochroną ubezpieczeniową objęty jest bagaż Ubezpieczonego odbywającego podróż poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju stałego pobytu, 2) przedmiotem ubezpieczenia są rzeczy należące do Ubezpieczonego, wchodzące w skład jego bagażu, gdy znajdują się one pod jego bezpośrednią opieką lub gdy: a) powierzono je zawodowemu przewoźnikowi na podstawie dokumentów przewozowych; b) oddano je do przechowalni bagażu za pokwitowaniem; c) zamknięto je w indywidualnym pomieszczeniu bagażowym na dworcu lub w hotelu; d) zamknięto w miejscu zakwaterowania Ubezpieczonego; e) zamknięto w kabinie przyczepy, luku bagażowym, w kabinie jednostki pływającej lub w bagażniku samochodu (zamykanym na zamek mechaniczny bądź elektroniczny) stojącego na parkingu strzeżonym. 2. Zakres ubezpieczenia: Ubezpieczyciel odpowiada za szkody powstałe w bagażu na skutek: zdarzenia losowego poza zdarzeniami określonymi w par. 2, ust. 28, pkt 13) i 18) oraz: 1) wypadku w komunikacji lądowej, wodnej lub powietrznej, 2) nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania poświadczonych przez diagnozę lekarską i zgłoszonych do Centrum Alarmowego, w wyniku których Ubezpieczony został pozbawiony możliwości zabezpieczenia bagażu, 3) zaginięcia, jeżeli bagaż został powierzony zawodowemu przewoźnikowi na podstawie dokumentów przewozowych lub został oddany do przechowalni za pokwitowaniem, 4) uszkodzenia lub zniszczenia bagażu wyłącznie na skutek udokumentowanej kradzieży protokołem odpowiednich służb, 5) utraty bagażu wyłącznie na skutek wystąpienia zdarzeń wymienionych w ust Suma ubezpieczenia: Górny limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela stanowi równowartość: 1) 500 zł dla wariantu Silver, 2) zł dla wariantu Gold, 3) zł dla wariantu Platinum (w tym 500 zł na zdarzenie dotyczące udokumentowanej kradzieży telefonu komórkowego). 3. Wyłączenia odpowiedzialności: 1) zakres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje wszelkiej utraty, zaginięcia, uszkodzenia, zniszczenia: a) zaistniałych podczas zmiany miejsca zakwaterowania, b) przedmiotów pozostawionych bez opieki, c) powstałych na skutek konfiskaty, zatrzymania lub zniszczenia bagażu podróżnego przez organa celne lub inne służby lub władze państwowe, d) wynikającego z wady bagażu lub z jego normalnego zużycia, wylania się płynów, tłuszczów, barwników lub substancji żrących znajdujących się w bagażu, e) łatwo tłukących się przedmiotów szczególnie wyrobów glinianych, przedmiotów ze szkła, porcelany, marmuru, f) wszelkich dokumentów, kluczy, środków płatniczych, biletów podróżnych, bonów towarowych, książeczek oszczędnościowych i papierów wartościowych, 7

8 g) sprzętu sportowego wykorzystywanego w celu wyczynowego uprawiania sportu i turystycznego (z wyłączeniem namiotów, śpiworów, karimat, materacy) oraz sprzętu pływającego, h) akcesoriów samochodowych, przedmiotów służących do umeblowania samochodów typu karawan, przyczep kempingowych, jachtów, i) sprzętu i przedmiotów o charakterze profesjonalnym, tzn. wszystkich przedmiotów i narzędzi służących Ubezpieczonemu do wykonywania pracy, za którą pobiera wynagrodzenie, j) sprzętu komputerowego, oprogramowania, kaset, płyt, gier wideo i akcesoriów, urządzeń łączności, nośników danych, telefonów komórkowych (z wyłączeniem posiadaczy wariantu Platinum), książek, k) sprzętu elektronicznego, fotograficznego, kinematograficznego, audio-wideo będące wynikiem ich wad lub działania prądu elektrycznego podczas eksploatacji, chyba że działanie prądu elektrycznego spowodowało pożar, l) dzieł sztuki, antyków, kolekcji broni, biżuterii, zegarków, przedmiotów z metali i kamieni szlachetnych, m) przedmiotów w ilościach wskazujących na ich przeznaczenie handlowe. 6 Ubezpieczenie kosztów opóźnienia dostarczenia bagażu (dotyczy wyłącznie wariantu Platinum) 1. Przedmiotem ubezpieczenia są koszty poniesione przez Ubezpieczonego w czasie podróży poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej oraz kraju stałego pobytu na zakup artykułów pierwszej potrzeby (tj. artykuły spożywcze, posiłki, przybory toaletowe), powstałe w związku z udokumentowanym opóźnieniem w dostawie bagażu o co najmniej 6 godzin. 2. Suma ubezpieczenia: Na podstawie oryginałów rachunków Ubezpieczyciel refunduje Ubezpieczonemu koszty poniesione do równowartości zł. 7 Ubezpieczenie kosztów opóźnienia lotu (dotyczy wyłącznie wariantu Gold i Platinum) 1. Przedmiotem ubezpieczenia są koszty poniesione przez Ubezpieczonego w czasie podróży poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej oraz kraju stałego pobytu na zakup artykułów pierwszej potrzeby (tj. artykuły spożywcze, posiłki, przybory toaletowe) powstałe w związku z udokumentowanym opóźnieniem odlotu linii rejsowych w trakcie podróży zagranicznej o co najmniej 5 godzin w przypadku odlotu, a także w związku z odwołaniem lotu rejsowego do równowartości zł. 2. Suma ubezpieczenia: Na podstawie oryginałów rachunków Ubezpieczyciel refunduje Ubezpieczonemu koszty poniesione do równowartości zł. Z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są loty czarterowe poza lotami czarterowymi organizowanymi w ramach imprezy turystycznej. 8 Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży i przerwania podróży (dotyczy wyłącznie posiadaczy wariantu Platinum) 1. Przedmiotem ubezpieczenia są koszty poniesione przez Ubezpieczonego w związku z wcześniejszym powrotem z imprezy turystycznej (rezygnacji z podróży lub przerwania jej) odbywającej się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz kraju stałego pobytu Ubezpieczonego do miejsca zamieszkania Ubezpieczonego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju stałego pobytu Ubezpieczonego, spowodowanym zdarzeniami losowymi niezależnymi od Ubezpieczonego. 2. Zakres ubezpieczenia: 1) zakresem ubezpieczenia objęty jest zwrot kosztów związanych z wcześniejszym powrotem z imprezy turystycznej z następujących powodów: a) nagłego zachorowania albo nieszczęśliwego wypadku w trakcie podróży Ubezpieczonego lub członka rodziny Ubezpieczonego, towarzyszącego mu w podróży, powodującego znaczne ograniczenie samodzielności ruchowej, o ile lekarz Centrum Alarmowego w porozumieniu z lekarzem prowadzącym leczenie za granicą uznali wcześniejszy powrót Ubezpieczonego lub członka rodziny Ubezpieczonego za wskazany, możliwy i bezpieczny, albo z powodu śmierci Ubezpieczonego, b) nieszczęśliwego wypadku skutkującego natychmiastową hospitalizacją członka rodziny Ubezpieczonego, c) śmierci członka rodziny Ubezpieczonego, d) zdarzenia losowego w miejscu zamieszkania lub w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej przez Ubezpieczonego, bezwzględnie wymagającego jego obecności, 2) za koszty związane z wcześniejszym powrotem z imprezy turystycznej uważa się koszty niewykorzystanych świadczeń wynikających z zawartej umowy uczestnictwa w imprezie turystycznej oraz dodatkowe koszty związane z powrotem do miejsca zamieszkania Ubezpieczonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju stałego pobytu Ubezpieczonego. Koszty powrotu ograniczone są do kwoty, jaka odpowiada kosztom 8

9 zorganizowania przez Centrum Alarmowe takiego powrotu do miejsca wskazanego przez Ubezpieczonego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju stałego pobytu Ubezpieczonego, 3) koszty związane z powrotem Ubezpieczonego do miejsca zamieszkania Ubezpieczonego są zwracane tylko wtedy, gdy koszt transportu określonym środkiem lokomocji w obie strony uwzględniony był w umowie uczestnictwa w imprezie turystycznej, 4) Centrum Alarmowe organizuje transport lub pokrywa jego koszty do wysokości rzeczywistych kosztów poniesionych przez Ubezpieczonego, nie więcej jednak niż do kwoty stanowiącej równowartość kosztu transportu, jaki był uwzględniony w cenie imprezy turystycznej, 5) w razie wcześniejszego powrotu z imprezy turystycznej wysokość odszkodowania za niewykorzystane świadczenia jest określana w procencie ceny imprezy pomniejszonej o koszty transportu, stanowiącym stosunek liczby dni następujących po dniu przerwania uczestnictwa do dnia zakończenia imprezy do liczby dni całej imprezy, przewidzianych w umowie z organizatorem imprezy, z zastrzeżeniem, że wysokość odszkodowania nie może być wyższa od sumy ubezpieczenia, 6) w razie konieczności wcześniejszego powrotu z imprezy turystycznej Ubezpieczony jest zobowiązany przed podjęciem jakichkolwiek działań związanych z powrotem, najpóźniej w ciągu 10 dni po zaistnieniu zdarzenia uniemożliwiającego kontynuowanie uczestnictwa w imprezie turystycznej, skontaktować się z Centrum Alarmowym. Po zgłoszeniu zdarzenia do Centrum Operacyjnego i uzyskaniu akceptacji dotyczącej wcześniejszego powrotu Ubezpieczony otrzymuje z Centrum Alarmowego formularze (druki) dotyczące zaistnienia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową. Ubezpieczony jest zobowiązany do ich wypełnienia i dostarczenia do Centrum Alarmowego, 7) konieczność wcześniejszego powrotu z imprezy turystycznej powinna być poświadczona przez stosowne dokumenty wystawione przez osoby trzecie (np. zaświadczenie lekarskie, telegram, wezwanie z administracji, zaświadczenie z policji). 3. Suma ubezpieczenia: Górną granicę odpowiedzialności w przypadku ubezpieczenia wcześniejszego powrotu stanowi równowartość kwoty 5000 zł. 4. Wyłączenia odpowiedzialności: Zakres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje wcześniejszego powrotu z imprezy turystycznej z następujących powodów: 1) gdy przed zawarciem umowy uczestnictwa w imprezie turystycznej istniały przeciwwskazania lekarskie potwierdzone zaświadczeniem lekarskim do odbycia podróży lub wskazania do wykonania zabiegu operacyjnego albo poddania się leczeniu w warunkach szpitalnych, 2) chorób przewlekłych, ich zaostrzeń lub powikłań, 3) chorób przenoszonych drogą płciową, AIDS i zarażenia wirusem HIV, 4) ciąży z wszelkimi jej konsekwencjami, 5) przerywania ciąży o ile zabieg nie został wykonany w celu ratowania życia lub zdrowia, sztucznego zapłodnienia lub każdego innego leczenia bezpłodności, 6) odwołania Ubezpieczonego z urlopu przez pracodawcę. 9 Assistance Prawne 1. Przedmiotem ubezpieczenia są świadczone przez Centrum Alarmowe usługi polegające na: 1) organizacji pomocy prawnej (dot. posiadaczy kart kredytowych Platinum) - jeżeli Ubezpieczony popadł w konflikt z wymiarem sprawiedliwości na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub poza jej granicami (dotyczy wykroczeń objętych Kodeksem Wykroczeń), Centrum Alarmowe zorganizuje na wniosek Ubezpieczonego pomoc prawnika/adwokata i pokryje jego koszty do równowartości zł w odniesieniu do jednego zdarzenia. Pomoc nie może być udzielona, jeżeli problem prawny Ubezpieczonego jest związany z jego działalnością zawodową, prowadzeniem lub przechowywaniem pojazdu mechanicznego, popełnieniem przestępstwa lub usiłowaniem popełnienia przestępstwa przez Ubezpieczonego, 2) organizacji pomocy prawnej (dot. posiadaczy kart kredytowych Silver i Gold) - jeżeli Ubezpieczony popadł w konflikt z wymiarem sprawiedliwości poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dotyczy wykroczeń objętych Kodeksem Wykroczeń), Centrum Alarmowe zorganizuje na wniosek Ubezpieczonego pomoc prawnika/adwokata i pokryje jego koszty do równowartości zł w odniesieniu do jednego zdarzenia. Pomoc nie może być udzielona, jeżeli problem prawny Ubezpieczonego jest związany z jego działalnością zawodową, prowadzeniem lub przechowywaniem pojazdu mechanicznego, popełnieniem przestępstwa lub usiłowaniem popełnienia przestępstwa przez Ubezpieczonego, 3) ponadto, w ramach infolinii prawnej Ubezpieczony ma dostęp do: a) wzorów umów (sprzedaży, zmiany, darowizny, umowy przedwstępnej, umowy ostatecznej itd.), b) aktów prawnych (przepisy KC, przepisy kodeksu administracyjnego itd.), c) danych teleadresowych kancelarii prawnych, d) danych teleadresowych organów właściwych do rozpatrywania zgłoszonych spraw, e) informacji na temat zasad przyznawania świadczeń emerytalnych oraz wymaganych dokumentów i trybu ich składania, f) szczegółów świadczeń przedemerytalnych dotyczących przysługiwania (komu, kiedy i w jakiej wysokości), g) danych o rodzajach działalności gospodarczej, zasadach rejestracji i podatkach, h) danych o służbie zdrowia w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 9

10 i) szczegółów na temat ubezpieczenia ZUS rodzajów zasiłków i zasad ich przyznawania;, j) informacji kiedy i w jakiej wysokości przysługują odprawy pieniężne, k) zapisów o prawach i obowiązkach bezrobotnych, l) informacji na temat szczegółów rejestracji w urzędzie pracy, m) informacji dotyczących przysługiwania (komu i kiedy) prawa do zasiłku dla bezrobotnych, n) informacji na temat sposobów ustalania wysokości zasiłku dla bezrobotnych, o) danych o innych formach pomocy udzielanej osobom bezrobotnym, p) danych teleadresowych biur pośrednictwa pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, q) danych teleadresowych biur pośrednictwa pracy oferujących pracę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. r) informacji dotyczących procedury oraz kosztów prowadzenia postępowań prawnych; s) informacji teleadresowych sądów, notariuszy, prawników. 2. Udostępnianie w ramach infolini prawnej aktów prawnych lub wzorów umów będzie dokonywane poprzez przesłanie na podany przez Ubezpieczonego adres Usługi Concierge (dotyczy wyłącznie posiadaczy wariantu Platinum) 1. Concierge to osobisty asystent, który pracuje dla Ubezpieczonych 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i 365 dni w roku. Na wniosek Ubezpieczonego, Concierge dochowa należytej staranności, aby zorganizować następujące usługi: 1) rezerwacja biletów lotniczych i kolejowych; 2) rezerwacja hoteli; 3) rezerwacja biletów do kin i teatrów; 4) rezerwacja restauracji; 5) zamawianie taksówki; 6) organizacja i dostarczenie pod wskazany adres kwiatów; 7) organizacja i dostarczenie pod wskazany adres biletów na imprezy sportowe, kulturalne; 8) zorganizowanie wypoczynku w wybranym miejscu na świecie (rezerwacja hotelu, pensjonatu, wycieczki, biletów lotniczych, kolejowych); 9) rezerwacja sal konferencyjnych, restauracji; 10) organizacja opieki do dzieci; 11) wynajęcie oraz podstawienie samochodu zastępczego; 12) wynajęcie limuzyny wraz z kierowcą; 13) organizacja usług drobnej pomocy domowej; 14) informacje o rozrywkach; 15) informacje sportowe; 16) informacje o podróżach i turystyce; 17) informacje o szczepieniach koniecznych w danym kraju; 18) informacja o warunkach drogowych; 19) pomoc przy wybraniu najbardziej dogodnej trasy przejazdu. 20) informacje teleadresowe do firm holowniczych i wypożyczalni samochodów będących usługodawcami Mondial Assistance; 21) informacje teleadresowe stacji napraw; 22) informacje o procedurze postępowania w przypadku włamania do samochodu, kolizji drogowej itp.; 23) dostawa: prezentów, zakupów; 24) rezerwacja centrów biznesowych i konferencyjnych; 25) informacje pomocne przy zablokowaniu karty kredytowej lub karty płatniczej wydanej do rachunku, gdy Klient w trakcie pobytu za granicą padł ofiarą kradzieży kart kredytowych lub kart płatniczych; 26) kalendarz imprez historycznych w Polsce - Turnieje rycerskie, rekonstrukcje bitew (Grunwald, Modlin, Malbork ), festyny w Biskupinie, Janowcu n. Wisłą, obchody rocznic powstań narodowych i wiele innych imprez z planem wydarzeń, rezerwacją hotelu, informacjami pomocniczymi w jednym dokumencie, przesłane na skrzynkę mailową wskazaną przez Ubezpieczonego. 27) organizacja pobytu i uczestnictwo w ogólnopolskich imprezach takich jak samochodowy Rajd Polski, kolarski Tour de Pologne, zimowe turnieje skoków narciarskich, Żużlowe Mistrzostwa Polski, międzynarodowe mecze siatkówki, koszykówki czy piłki nożnej na polskich stadionach, regaty jachtów na Mazurach itp. Na prośbę Ubezpieczonego Centrum Alarmowe przygotuje kalendarz imprez na najbliższy sezon, w miarę możliwości dokonamy rezerwacji biletów wstępu i noclegu, 28) pomoc w rezerwacji miejsca na rejsie Pogorią, Zawiszą Czarnym, Szopenem lub innym wymarzonym żaglowcem. W miarę możliwości dokonamy rezerwacji charteru jachtu na Mazurach, 29) sprawdzenie możliwości i zgromadzenie niezbędnych informacji potrzebnych przy wyprawie na poszukiwanie złota w Sudetach, na połów dorsza na Bałtyku itp., 30) przewodnik po najpiękniejszych SPA w wybranym przez Ubezpieczonego regionie Polski. 31) pomoc w organizacji wyjazdu na Rajd Dakar, Rajd Bamako. Wyszukanie dogodnych połączeń lotniczych, hoteli na trasie przejazdu rajdu, zgromadzenie wszystkie informacje niezbędne podczas wyprawy, 32) przygotowanie kalendarza regat żeglarskich lub windsurfingowych w wybranym przez Ubezpieczonego regionie. 10

11 Wszelkie koszty związane z wykonaniem ww. usług pokrywa Ubezpieczony. 11 Assistance domowe (dotyczy wyłącznie posiadaczy wariantu Platinum) 1. Przedmiotem ubezpieczenia są świadczone przez Centrum Alarmowe usługi polegające na: 1) interwencji specjalisty (hydraulik, elektryk, dekarz, ślusarz, technik urządzeń grzewczych), 2) transporcie Ubezpieczonego do hotelu lub transporcie Ubezpieczonego do wskazanej osoby, 3) pokryciu kosztów zakwaterowania w hotelu, 4) transporcie powrotnym Ubezpieczonego do miejsca zamieszkania, 5) dozorze mienia, 6) transporcie ocalałego mienia do wskazanego miejsca przechowywania, 7) udzielaniu informacji o usługodawcach Centrum Alarmowego, 8) udzielaniu informacji teleadresowych o placówkach medycznych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, 9) przekazywaniu informacji. 2. Zakres ubezpieczenia: 1) jeżeli w następstwie zdarzenia losowego, które wystąpiło w miejscu ubezpieczenia, powstaje realne ryzyko utraty lub dalszego uszkodzenia mienia, Centrum Alarmowe zapewnia zorganizowanie i pokrywa koszty dojazdu oraz koszty robocizny odpowiedniego specjalisty, tj. ślusarza, hydraulika, elektryka, dekarza, technika urządzeń grzewczych. Interwencja wymaga zgody Centrum Alarmowego: a) koszty materiałów i części zamiennych wykorzystanych do dokonania naprawy ponosi Ubezpieczony we własnym zakresie, b) koszty jednej interwencji specjalisty dojazdu i robocizny pokrywane są do kwoty 600 zł na każde zdarzenie, 2) jeżeli w następstwie zdarzenia losowego objętego ochroną ubezpieczeniową, które wystąpiło w miejscu zamieszkania, znajdzie się ono w stanie wykluczającym możliwość zamieszkiwania, Centrum Alarmowe zapewnia: a) transport Ubezpieczonego do hotelu zorganizowanie i pokrycie kosztów transportu Ubezpieczonego wraz z bagażem podręcznym do najbliższego hotelu w limicie do 100 km od miejsca zamieszkania (bilet kolejowy pierwszej klasy lub bilet autobusowy) oraz pokrycie kosztów zakwaterowania w hotelu świadczenie pokrywane jest maksymalnie do kwoty 700 zł w odniesieniu do jednego zdarzenia, lub b) transport Ubezpieczonego do osoby wyznaczonej zorganizowanie i pokrycie kosztów przejazdu Ubezpieczonego wraz z bagażem podręcznym do osoby przez niego wyznaczonej, mieszkającej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (bilet kolejowy pierwszej klasy lub bilet autobusowy) - świadczenie pokrywane jest maksymalnie do kwoty 700 zł w odniesieniu do jednego zdarzenia, c) usługi wymienione w pkt a) i b) obejmują również transport powrotny pokrywany do kwoty maksymalnej w wysokości 600 zł w odniesieniu do jednego zdarzenia, d) skorzystanie z usługi wymienionej w pkt a) wyklucza możliwość skorzystania z usługi wymienionej w punkcie b), e) skorzystanie z usługi wymienionej w pkt b) wyklucza możliwość skorzystania z usługi wymienionej w punkcie a), 3) jeżeli na skutek zdarzenia losowego objętego ochroną mienie nie uległo szkodzie, a występuje konieczność zabezpieczenia mienia poza miejscem zamieszkania, Centrum Alarmowe zapewnia zorganizowanie i pokrycie kosztów transportu ocalałego mienia do miejsca składowania wskazanego przez Ubezpieczonego: a) przewożone jest tylko takie mienie, które można załadować do samochodu ciężarowego o ładowności do 3,5 tony, b) Ubezpieczony może skorzystać ze świadczenia wymienionego w pkt. 3) w ciągu 48 godzin od momentu wystąpienia zdarzenia losowego. W przeciwnym razie Centrum Alarmowe jest wolne od obowiązku spełnienia świadczenia, c) Centrum Alarmowe pokrywa koszty usługi wymienionej w pkt. 3) maksymalnie do wysokości zł w odniesieniu do jednego zdarzenia, 4) jeżeli na skutek zdarzenia losowego objętego ochroną mienie nie uległo uszkodzeniu, a występuje konieczność zabezpieczenia mienia w miejscu ubezpieczenia, Centrum Alarmowe zapewnia dodatkowo ochronę mienia, tj. zorganizowanie i pokrycie kosztów dozoru przez strażnika z wyspecjalizowanej firmy, w czasie do 48 godzin od wystąpienia zdarzenia losowego objętego ochroną mienia: a) koszty dozoru pokrywane są do łącznej kwoty 600 zł w odniesieniu do jednego zdarzenia losowego, b) Ubezpieczony może skorzystać ze świadczenia wymienionego w pkt. 4) w ciągu 48 godzin od momentu wystąpienia zdarzenia losowego. W przeciwnym razie Centrum Alarmowe jest wolne od obowiązku spełnienia świadczenia, 5) jeżeli Ubezpieczony wyraża chęć skorzystania z sieci usługodawców, Centrum Alarmowe udostępni Ubezpieczonemu informacje o firmach świadczących następujące rodzaje usług: a) ślusarskie, b) hydrauliczne, c) dotyczące urządzeń grzewczych, d) elektryczne, 11

12 e) dekarskie, f) szklarskie, g) stolarskie, h) murarskie, i) malarskie, j) glazurnicze, k) parkieciarskie, 6) Centrum Alarmowe, na wniosek Ubezpieczonego, udzieli informacji teleadresowych o placówkach medycznych znajdujących się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, 7) na wniosek Ubezpieczonego Centrum Alarmowe przekaże informacje osobie wskazanej przez Ubezpieczonego. 3. Wyłączenia odpowiedzialności w ramach ubezpieczenia Assistance domowe 1) Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub brak możliwości wykonania świadczeń, jeśli opóźnienie lub niemożliwość wykonania świadczeń spowodowane jest strajkami, niepokojami społecznymi, zamieszkami, aktami terroryzmu, sabotażu, wojną (również domową), skutkami promieniowania radioaktywnego, siłą wyższą, a także ograniczeniami w poruszaniu się, wprowadzonymi decyzjami władz administracyjnych, 2) Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli zdarzenie losowe określone w niniejszych warunkach ubezpieczenia wystąpiło w związku z prowadzoną działalnością zawodową rozumianą jako uprawianie wolnego zawodu lub działalnością gospodarczą, 3) Ubezpieczyciel nie odpowiada za powstałe w związku z wystąpieniem zdarzenia losowego uszkodzenie, zniszczenie lub utratę mienia znajdującego się w miejscu zamieszkania, 4) z zakresu ubezpieczenia wyłączone są: a) usługi związane z uszkodzeniami, za naprawę których odpowiadają wyłącznie właściwe służby administracyjne lub właściwe służby pogotowia technicznego, energetycznego, wodnokanalizacyjnego czy gazowego, np. awarie: pionów instalacji ciepłej-zimnej wody, pionów kanalizacyjnych, pionów centralnego ogrzewania, instalacji gazowej, przyłączy do budynku, b) usługi elektryka lub technika urządzeń grzewczych związane z uszkodzeniami żarówek, przedłużaczy; c) usługi związane z konserwacją urządzeń oraz stałych elementów mieszkania, d) usługi związane z naprawą uszkodzeń, które pojawiły się przed momentem zaistnienia zdarzenia losowego objętego ochroną. 12 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) (dotyczy wyłącznie posiadaczy kart kredytowych Platinum) 1. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego w związku z czynami niedozwolonymi za szkody wyrządzone osobom trzecim, zarówno osobowe (OC/O), jak i rzeczowe (OC/R), w związku z wykonywaniem przez niego czynności związanych z życiem prywatnym, poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz kraju stałego pobytu Ubezpieczonego, jeżeli zgodnie z prawem kraju, w którym Ubezpieczony przebywa, jest on zobowiązany do naprawienia szkody 2. Zakres ubezpieczenia: Ochroną ubezpieczeniową są objęte szkody wyrządzane przez Ubezpieczonego oraz przez osoby i zwierzęta, za które ponosi on odpowiedzialność. 3. Suma ubezpieczenia: Górną granicę odpowiedzialności w ramach ubezpieczenia OC stanowi suma: zł. 4. Wyłączenia odpowiedzialności w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 1) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody na osobie i na rzeczy nie obejmuje szkód: a) będących następstwem odpowiedzialności kontraktowej (za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania), b) wyrządzonych przez Ubezpieczonego członkom jego rodziny lub innemu Ubezpieczonemu w ramach tej samej umowy ubezpieczenia c) wyrządzonych w środowisku naturalnym, d) spowodowanych przez jakikolwiek pojazd, w tym urządzenie latające bądź pływające, o napędzie silnikowym prowadzony przez Ubezpieczonego lub pojazd należący do Ubezpieczonego, e) będących rezultatem uprawiania sportów nie objętych zakresem ubezpieczenia, f) wyrządzonych przez Ubezpieczonego zwierzętom, za które ponosi on odpowiedzialność, lub w rzeczach do niego należących bądź wynajętych (nie dotyczy wynajętego pokoju w hotelu), użyczonych czy też powierzonych Ubezpieczonemu, g) polegających na uszkodzeniu przez Ubezpieczonego monet, banknotów, papierów wartościowych, akt, dokumentów, zbiorów informacji niezależnie od rodzaju nośnika, h) powstałych przy wykonaniu czynności niezwiązanych z życiem prywatnym takich jak: pracy umysłowej, fizycznej, fizycznej o podwyższonym ryzyku lub fizycznej o wysokim ryzyku, i) powstałych w wyniku nierespektowania ogólnie uznanych reguł bezpieczeństwa, także przy uprawianiu wszelkich dyscyplin sportowych. 12

13 2) zakres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje mandatów oraz wszelkich kar pieniężnych nałożonych w ramach sankcji, niebędących bezpośrednim odszkodowaniem za uszkodzenie ciała lub szkodę materialną. 13 Wyłączenia generalne 1. Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności, jeżeli Ubezpieczony wyrządził szkodę umyślnie; w razie rażącego niedbalstwa odszkodowanie nie należy się, chyba że zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności. 2. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną umyślnie przez osobę, z którą Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym. 3. Wyłączenie generalne, o którym mowa w ust. 1 i 2, nie ma zastosowania przy ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków. 4. Ponadto z zakresu ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody powstałe wskutek: 1) alkoholizmu lub zdarzeń związanych bezpośrednio lub pośrednio z pozostawaniem pod wpływem alkoholu, używania narkotyków, środków odurzających, leków przepisanych przez lekarza, ale stosowanych niezgodnie z jego zaleceniem, 2) umyślnego samookaleczenia, samobójstwa lub próby popełnienia samobójstwa (stosuje się do Ubezpieczonego); 3) wyrządzonych przez Ubezpieczonego wskutek choroby psychicznej, nerwicy lub depresji; 4) działania substancji i związków biologicznych lub chemicznych i im podobnych użytych w celu zranienia lub uśmiercenia istot ludzkich albo w celu szerzenia paniki wśród ludności, 5) wojny, niezależnie od tego czy wypowiedzianej czy nie, rebelii, rewolucji, przejęcia władzy przez siły militarne, 6) niepostępowania zgodnie z zaleceniami organów państwowych dotyczących także ogłoszonych przez massmedia: a) nie podróżowania do krajów lub określonych regionów geograficznych, b) strajków, zamieszek, złej pogody, rozruchów i chorób zakaźnych, c) niepodjęcia zalecanych przez organy państwowe działań w celu uniknięcia albo ograniczenia szkód, 7) błędnej lub pomyłkowej rezerwacji podróży lub nie otrzymania visy lub paszportu, 8) leczenia w podróży podjętej przez Ubezpieczonego w celu leczenia za granicą, 9) leczenia chorób śmiertelnych zdiagnozowanych przed rozpoczęciem podróży, 10) leczenia w podróży podjętej wbrew zaleceniom lekarza, 11) ogłoszenia upadłości zgodnie z Ustawą Prawo upadłościowe i naprawcze lub powstałe na skutek zaniechania obowiązków wynikających ze wskazanej ustawy lub niedotrzymania zobowiązań przez przewoźnika, organizatora turystyki lub dostawcę noclegów, 12) wyrządzonych wskutek niepoddania się szczepieniom lub innym zabiegom prewencyjnym koniecznym przed podróżami do tych krajów, w których są wymagane powyższe zabiegi, 13) epidemii, skażeń oraz katastrof naturalnych, 14) promieniowania radioaktywnego i jonizującego, 15) wszelkich wydarzeń powstałych na terenach objętych działaniami wojennymi o zasięgu lokalnym i międzynarodowym, rozruchami i niepokojami społecznymi, sabotażem oraz zamachami, 16) wszelkich wydarzeń powstałych na terenach bezpośrednio objętych aktami terroru, tj. w danej miejscowości lub miejscu, 17) wypadków wynikających z popełnienia przestępstwa lub usiłowania popełnienia przestępstwa przez Ubezpieczonego, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz.U. nr 88, poz. 553 z późn. zm.), 18) brania udziału w bójkach, z wyjątkiem działania w obronie koniecznej i w stanie wyższej konieczności, 19) wypadków wynikających z wyczynowego lub zawodowego uprawiania sportu, 20) wypadków wynikających z amatorskiego uprawiania sportów wysokiego ryzyka, 21) uprawiania sportów w miejscach do tego nie przeznaczonych, 22) nierespektowania ogólnie uznanych reguł bezpieczeństwa, także przy uprawianiu wszelkich dyscyplin sportowych, 23) udziału w ćwiczeniach wykonywanych pod kontrolą władz wojskowych, 24) wypadków przy wykonywaniu pracy fizycznej, 14 Rozpoczęcie i zakończenie ochrony ubezpieczeniowej 1. Początek ochrony ubezpieczenia okres rozpoczynający się od : 1) w przypadku kart kredytowych - dnia następującego po dniu aktywacji karty wydanej do rachunku karty kredytowej w sposób wskazany przez Ubezpieczającego. 2) w przypadku rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych następnego dnia po podpisaniu umowy o prowadzanie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego. 2. Zakończenie ochrony ubezpieczeniowej- ochrona ubezpieczeniowa wygasa z chwilą zaistnienia któregokolwiek z następujących zdarzeń: 2) w przypadku kart kredytowych: a) upływu ważności karty lub jej zastrzeżenia, 13

14 b) w ostatnim dniu miesiąca, w którym Ubezpieczający lub Ubezpieczony wypowiedział umowę o kartę, c) upływu ostatniego dnia miesiąca, w którym następuje wygaśnięcie umowy o kartę wskutek złożonego przez Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego oświadczenia o nieprzedłużaniu umowy o kartę, d) z chwilą wygaśnięcia prawa do używania karty zgodnie z Regulaminem wydawania i używania kart kredytowych Banku BPH S.A.; e) śmierci Ubezpieczonego. 3) w przypadku rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych: a) w ostatnim dniu miesiąca, w którym nastąpiło zamknięcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, b) z dniem śmierci Ubezpieczonego. 15 Postępowanie w przypadku powstania szkody 1. W razie wystąpienia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową w celu złożenia wniosku o skorzystanie z usług objętych niniejszym OWU Ubezpieczony jest zobowiązany, skontaktować się z Centrum Alarmowym, czynnym przez całą dobę, pod numerami telefonów: +48 (22) lub (linia awaryjna) +48 (22) oraz pod numerem faxu: +48 (22) Ubezpieczony powinien podać następujące ogólne informacje: 1) w przypadku kart kredytowych a) imię i nazwisko, b) numer karty kredytowej (niezbędny do celów identyfikacji dzwoniącego), c) krótki opis zaistniałego zdarzenia i rodzaj koniecznej pomocy, 2) w przypadku rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych: a) numer PESEL z pominięciem trzech cyfr czwartej, siódmej i jedenastej, b) krótki opis zaistniałego zdarzenia i rodzaj koniecznej pomocy, c) numer telefonu do skontaktowania się z Ubezpieczonym, d) inne informacje niezbędne pracownikowi Centrum Alarmowego do zorganizowania pomocy w ramach świadczonych usług. 3. W przypadku, gdy Ubezpieczony nie wypełnił obowiązków określonych w ust. 1-3, Ubezpieczyciel ma prawo odmówić spełnienia świadczenia, o ile doprowadziło to do niemożności ustalenia zaistnienia szkody w całości lub części, lub jej wysokości w całości lub części. Odmowa następuje w zakresie w jakim ustalenie szkody lub jej wysokości stało się niemożliwe. 4. Ubezpieczyciel ma prawo odmówić pokrycia kosztów poniesionych przez Ubezpieczonego, jeżeli uprzednio nie został poinformowany o zdarzeniu, o ile doprowadziło to do niemożności ustalenia zaistnienia szkody w całości lub części, lub jej wysokości w całości lub części. Ubezpieczyciel pokrywa koszty w takim zakresie w jakim ich ustalenie jest możliwe na podstawie dokumentacji przedłożonej przez Ubezpieczonego lub uzyskanej w toku postępowania likwidacyjnego. 16 Roszczenia regresowe 1. Jeżeli nie umówiono się inaczej, z dniem wypłaty świadczenia przez Ubezpieczyciela, roszczenie Ubezpieczonego przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodę, przechodzi z mocy prawa na Ubezpieczyciela, do wysokości zapłaconego świadczenia. 2. Jeżeli Ubezpieczony, bez zgody Ubezpieczyciela, zrezygnuje lub zrezygnował z prawa dochodzenia roszczenia od osoby odpowiedzialnej za szkodę lub z prawa do zabezpieczenia roszczenia, Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty świadczenia do wysokości należnego roszczenia. 3. Nie przechodzi na Ubezpieczyciela roszczenie przeciwko osobom, z którymi Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym lub za które ponosi odpowiedzialność. 4. Na żądanie Ubezpieczyciela, Ubezpieczony zobowiązany jest udzielić pomocy przy dochodzeniu roszczeń od osób trzecich, udzielając informacji i dostarczając dokumenty niezbędne do dochodzenia roszczenia. 17 Postanowienia końcowe 1. Wszystkie zawiadomienia i oświadczenia Ubezpieczyciela, Ubezpieczającego i Ubezpieczonego w formie pisemnej za pokwitowaniem lub przesłane listem poleconym powinny być skierowane do Ubezpieczyciela na adres: AGA International SA Oddział w Polsce, ul. Domaniewska 50B, Warszawa. 2. Ubezpieczyciel ma prawo zażądać pisemnego potwierdzenia skarg lub zażaleń złożonych w formie telefonicznej lub pocztą elektroniczną. 3. Wszelkie roszczenia wynikające z niniejszej umowy ubezpieczenia ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat. 4. Nieznajomość przez Ubezpieczonego OWU i wynikających z nich praw i obowiązków nie stanowi usprawiedliwienia dla nieprzestrzegania określonych w nich zasad. 14

15 5. Od decyzji odszkodowawczej w sprawie świadczeń osoba uprawniona może, w terminie 30 dni od daty ich otrzymania, odwołać się do Dyrektora Ubezpieczyciela - AGA International SA Oddział w Polsce z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 50 B w Warszawie (02-672), występując z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek zostanie rozpatrzony w ciągu 30 dni od daty otrzymania. 6. W kwestiach nieuregulowanych OWU mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. 7. Spory wynikające z umów ubezpieczenia rozpatrują sądy powszechne właściwe dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczyciela, Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, w postępowaniu cywilnym procesowym. 8. Wszelkie reklamacje można kierować bezpośrednio do firmy AGA International SA Oddział w Polsce, ul. Domaniewska 50B, Warszawa lub do Rzecznika Ubezpieczonych. 9. Niniejsze OWU przyjęte uchwałą Dyrekcji Generalnej AGA International S.A. Oddział w Polsce Nr U/014/2013 z dnia wchodzą w życie z dniem 15 kwietnia 2013 roku. 15

Poszukujecie Państwo u nas pasującego ubezpieczenia pod kątem Państwa następnej podróży świetny wybór!

Poszukujecie Państwo u nas pasującego ubezpieczenia pod kątem Państwa następnej podróży świetny wybór! Przegląd świadczeń w ramach ubezpieczeń podróży HanseMerkur Reiseversicherung AG Poszukujecie Państwo u nas pasującego ubezpieczenia pod kątem Państwa następnej podróży świetny wybór! Proszę pamietać że

Bardziej szczegółowo

Poszukujecie Państwo u nas pasującego ubezpieczenia pod kątem Państwa następnej podróży świetny wybór!

Poszukujecie Państwo u nas pasującego ubezpieczenia pod kątem Państwa następnej podróży świetny wybór! Przegląd świadczeń w ramach ubezpieczeń HanseMerkur Reiseversicherung AG Poszukujecie Państwo u nas pasującego ubezpieczenia pod kątem Państwa następnej świetny wybór! Proszę pamietać że poniższe zestawienie

Bardziej szczegółowo

Informacja o grupowym ubezpieczeniu Wojażer dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016

Informacja o grupowym ubezpieczeniu Wojażer dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016 Informacja o grupowym ubezpieczeniu Wojażer dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016 Kiedy potrzebne jest Ubezpieczenie? W przypadku nagłego zachorowania, nieszczęśliwego wypadku oraz

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia PodróŜne dla Płetwonurków

Ubezpieczenia PodróŜne dla Płetwonurków Ubezpieczenia PodróŜne dla Płetwonurków / Holiday Basic koszty udzielenia natychmiastowej pomocy assistance koszty pobytu osoby towarzyszącej odpowiedzialność cywilna koszty ratownictwa bagaŝ, / Holiday

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Warunki OC: Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ

UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ Karta Produktu UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ Ubezpieczający: Raiffeisen Bank Polska S.A., zwany dalej Bankiem Ubezpieczony: Osoba fizyczna (18-70 lat) będąca Klientem Banku, będąca posiadaczem karty

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu ubezpieczenia karty kredytowej WORLD MASTERCARD

Karta Produktu ubezpieczenia karty kredytowej WORLD MASTERCARD Karta Produktu ubezpieczenia karty kredytowej WORLD MASTERCARD 1 Zakład Ubezpieczeń AGA International S.A. Oddział w Polsce 2 Rola Alior Bank S.A. Ubezpieczający 3 Ubezpieczony 4 Typ umowy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego w podróży dla Klientów. w Banku BPH S.A.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego w podróży dla Klientów. w Banku BPH S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego w podróży dla Klientów Banku BPH S.A. 1. POSTANOWIeNIA OGóLNe 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia zwane dalej OWU, mają zastosowanie do Umowy Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY POLSKA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY POLSKA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY POLSKA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - Polska o ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Informacja 0 Warunkach Ubezpieczenia dla Posiadaczy Kart Płatniczych Mastercard Business Banku BPH SA

Informacja 0 Warunkach Ubezpieczenia dla Posiadaczy Kart Płatniczych Mastercard Business Banku BPH SA Informacja 0 Warunkach Ubezpieczenia dla Posiadaczy Kart Płatniczych Mastercard Business Banku BPH SA PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA udziela posiadaczom kart płatniczych

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za zainteresowanie ubezpieczeniem za pośrednictwem Alior Banku S.A. w ramach działalności przejętej z Banku BPH.

Dziękujemy za zainteresowanie ubezpieczeniem za pośrednictwem Alior Banku S.A. w ramach działalności przejętej z Banku BPH. KARTA PRODUKTU PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT UBEZPIECZENIA DLA POSIADACZY KART OBCIĄŻENIOWYCH VISA BUSINESS, VISA BUSINESS GOLD, MASTERCARD BUSINESS, MASTERCARD CORPORATE, MASTERCARD CORPORATE EXECUTIVE

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA PAKIET ASSISTANCE GOLD ORAZ PAKIET CONCIERGE GOLD

WARUNKI UBEZPIECZENIA PAKIET ASSISTANCE GOLD ORAZ PAKIET CONCIERGE GOLD WARUNKI UBEZPIECZENIA PAKIET ASSISTANCE GOLD ORAZ PAKIET CONCIERGE GOLD POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia Europ Assistance Holding S.A., zwany dalej Zakładem Ubezpieczeń,

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica o ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Biznes Assistance

Ogólne warunki ubezpieczenia Biznes Assistance Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia Biznes Assistance Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Ustalenia wstępne.............................................................................................1

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZENIA

OFERTA UBEZPIECZENIA OFERTA UBEZPIECZENIA I. basen morza śródziemnego Zakres Ubezpieczenia: Standard KR NWI 1,85 KR NWI 2,70 KR NWI 2,55 KR NWI 3,35 - koszty leczenia KR - koszty ratownictwa NWI - na zdrowiu - - bagaż podróżny

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE DLA KLIENTÓW BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE S.A. 301

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE DLA KLIENTÓW BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE S.A. 301 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE DLA KLIENTÓW BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE S.A. 301 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Assistance dla Klientów Banku Handlowego w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Ubezpieczenie w Podróży i Assistance Karty Obciążeniowe MCB, VB, VBG, MCC, MCCE

Karta Produktu Ubezpieczenie w Podróży i Assistance Karty Obciążeniowe MCB, VB, VBG, MCC, MCCE Karta Produktu Ubezpieczenie w Podróży i Assistance Karty Obciążeniowe MCB, VB, VBG, MCC, MCCE Podstawowe informacje na temat Ubezpieczenia dla posiadaczy kart obciążeniowych Visa Business, Visa Business

Bardziej szczegółowo

Infolinia: 801 10 20 30 www.allianz.pl. TUiR Allianz Polska S.A.

Infolinia: 801 10 20 30 www.allianz.pl. TUiR Allianz Polska S.A. Infolinia: 801 10 20 30 www.allianz.pl TUiR Allianz Polska S.A. BIBA-O05 11/10 Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia Biznes Assistance Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr... do Polisy nr...

Załącznik nr... do Polisy nr... Załącznik nr... do Polisy nr... POSTANOWIENIA ODMIENNE do Ogólnych warunków ubezpieczenia Wojażer ustalonych Uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Nr UZ/323/2007 z dnia 19 czerwca

Bardziej szczegółowo

Pozdrawiam i życzę sukcesów w realizacji postawionych sobie celów.

Pozdrawiam i życzę sukcesów w realizacji postawionych sobie celów. Szanowni Państwo! Dziękuje za zaufanie i wybranie ubezpieczenia NNW swojej działalności. Poniżej przedstawiam najważniejsze informacje wyciągnięte z Ogólnych warunków Ubezpieczenia. W razie jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE W DOMU

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE W DOMU SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE W DOMU I. Postanowienia ogólne Na podstawie niniejszych Szczególnych Warunków Ubezpieczenia Assistance w Domu (zwanych dalej Warunkami ) Inter Partner Assistance

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2016/2017

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2016/2017 Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2016/2017 OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY, OSÓB UCZĄCYCH SIĘ ORAZ PERSONELU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego w podróży dla Klientów Banku BPH S.A.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego w podróży dla Klientów Banku BPH S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego w podróży dla Klientów Banku BPH S.A. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 34 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia, zwane dalej OWU, mają zastosowanie do Umowy Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie wyjazdów turystycznych W podróży. OWU styczeń 2016

Ubezpieczenie wyjazdów turystycznych W podróży. OWU styczeń 2016 Ubezpieczenie wyjazdów turystycznych W podróży OWU styczeń 2016 W podróży Klauzula nr 1 koszty leczenia Suma Ubezpieczenia: 10 000 EUR; 20 000 EUR; 40 000 EUR; 60 000 EUR Okres ochrony: 7 dniowa karencja

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016 Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016 OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY, OSÓB UCZĄCYCH SIĘ ORAZ PERSONELU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Ubezpieczenia Podróżnego MASTERCARD WORLD ELITE

Karta Produktu Ubezpieczenia Podróżnego MASTERCARD WORLD ELITE Karta Produktu Ubezpieczenia Podróżnego MASTERCARD WORLD ELITE 1 Zakład Ubezpieczeń Inter Partner Assistance S.A. z siedzibą w Brukseli działająca w Polsce poprzez Inter Partner Assistance Oddział w Polsce

Bardziej szczegółowo

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Polska S.A.

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Polska S.A. Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl TU Allianz Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2017/2018

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2017/2018 Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2017/2018 OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY, OSÓB UCZĄCYCH SIĘ ORAZ PERSONELU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

ZALETY DOM MAX. Centrum Szkoleń CAPITOL

ZALETY DOM MAX. Centrum Szkoleń CAPITOL ZALETY DOM MAX 1 Zawartość pakietu 7 najbardziej pożądanych ubezpieczeń : Mienie od wszystkich ryzyk!!!!!!!!! Assistance wraz z naprawą sprzętu RTV, AGD i concierge!!!!!!!! Elektronika poza miejscem ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE SZKODY LUB WYPADKU Z UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA SZÓSTKĘ DLA KLIENTÓW INTELIGO

ZGŁOSZENIE SZKODY LUB WYPADKU Z UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA SZÓSTKĘ DLA KLIENTÓW INTELIGO ZGŁOSZENIE SZKODY LUB WYPADKU Z UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA SZÓSTKĘ DLA KLIENTÓW INTELIGO INFORM ACJE OGÓLNE Prosimy o zaznaczenie X, którego ubezpieczenia dotyczy zgłaszane roszczenie:

Bardziej szczegółowo

Karta produktu do ubezpieczenia w podróży zagranicznej posiadaczy kart Banku Polska Kasa Opieki S.A.

Karta produktu do ubezpieczenia w podróży zagranicznej posiadaczy kart Banku Polska Kasa Opieki S.A. Karta produktu do ubezpieczenia w podróży zagranicznej posiadaczy kart Banku Polska Kasa Opieki S.A. Ogólne informacje dotyczące ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Ubezpieczenia Podróżnego dla Posiadaczy Kart Kredytowych

Karta Produktu Ubezpieczenia Podróżnego dla Posiadaczy Kart Kredytowych Karta Produktu Ubezpieczenia Podróżnego dla Posiadaczy Kart Kredytowych Karta produktu została opracowana przez Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA. Celem karty jest przedstawienie podstawowych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE DLA KLIENTÓW BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE S.A. 201

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE DLA KLIENTÓW BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE S.A. 201 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE DLA KLIENTÓW BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE S.A. 201 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Assistance dla Klientów Banku Handlowego w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie NNW 11 11. Departament Ubezpieczeń Indywidualnych

Ubezpieczenie NNW 11 11. Departament Ubezpieczeń Indywidualnych Ubezpieczenie NNW 11 11 Maj / Czerwiec 2013 1 Zakres ubezpieczenia NNW A - śmierć ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku; B - trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku; opcja

Bardziej szczegółowo

Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Ogólne warunki ubezpieczenia assistance domowy dla posiadaczy rachunków: Eurokonto Aktywne Plus, Eurokonto Premium, Eurokonto Premium Plus, Eurokonto Prestiżowe Allianz ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE DLA KLIENTÓW BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE S.A. 101

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE DLA KLIENTÓW BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE S.A. 101 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE DLA KLIENTÓW BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE S.A. 101 1 Postanowienia ogólne Ubezpieczonych a Mondial Assistance International AG S.A. Główny Oddział w Polsce zwanej

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica

Bardziej szczegółowo

Oferta ubezpieczenia PZU Dom Grupowy

Oferta ubezpieczenia PZU Dom Grupowy Świętochłowice, dn. 27.06.2017 Spółdzielnia WIOSENNA 41-600 ŚWIETOCHŁOWICE Ul. Dylonga 1 Oferta PZU Dom Grupowy Podstawa Prawna: Ogólne Warunki Ubezpieczenia PZU DOM Grupowy ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego

Bardziej szczegółowo

Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Ubezpieczający - Bank, zawierający umowę ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczonych

Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Ubezpieczający - Bank, zawierający umowę ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczonych Ubezpieczenia majątkowe grupowe Pakiet Agro i Pakiet Agro Premium Przedmiot umowy ubezpieczenia Przedmiotem umowy ubezpieczenia jest udzielenie klientom Banku ochrony ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczenia:

Bardziej szczegółowo

Departament Ubezpieczeń Indywidualnych (DUI) Compensa Voyage 19031

Departament Ubezpieczeń Indywidualnych (DUI) Compensa Voyage 19031 Departament Ubezpieczeń Indywidualnych (DUI) Compensa Voyage 19031 Kto jest ubezpieczony? Obywatele polscy Cudzoziemcy podróżujących prywatnie lub służbowo poza granice Polski Cudzoziemcy nie pokrywamy

Bardziej szczegółowo

Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy

Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy UBEZPIECZENIE DZIECI I MŁODZIEŻY OD NASTĘSTW NIESZCZEŚLIWYCH WYPADKÓW ROK SZKOLNY 2012/2013 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE SZKODY LUB WYPADKU Z UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA SZÓSTKĘ

ZGŁOSZENIE SZKODY LUB WYPADKU Z UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA SZÓSTKĘ ZGŁOSZENIE SZKODY LUB WYPADKU Z UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA SZÓSTKĘ INFORMACJE OGÓLNE Prosimy o zaznaczenie X, którego ubezpieczenia dotyczy zgłaszane roszczenie: ubezpieczenia następstw

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z UMOWY UBEZPIECZENIA ASSISTANCE DOMOWEGO

WYCIĄG Z UMOWY UBEZPIECZENIA ASSISTANCE DOMOWEGO WYCIĄG Z UMOWY UBEZPIECZENIA ASSISTANCE DOMOWEGO zawartej w dniu 1 czerwca 2010 roku w Warszawie pomiędzy: Polskim Związkiem Motorowym Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

1) NASTĘPSTWA NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

1) NASTĘPSTWA NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW WZÓR Miejscowość, data Pani/Pan/Państwo Szanowna Pani/Szanowny Panie/Szanowni Państwo Poniżej przedstawiamy ofertę ubezpieczenia: dzieci, młodzieży szkolnej, studentów studiów dziennych, zaocznych, wieczorowych

Bardziej szczegółowo

1. UBEZPIECZENIE KOSZTÓW REZYGNACJI Z PODRÓŻY

1. UBEZPIECZENIE KOSZTÓW REZYGNACJI Z PODRÓŻY 1. UBEZPIECZENIE KOSZTÓW REZYGNACJI Z PODRÓŻY PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA KOSZTÓW REZYGNACJI Z PODRÓŻY Koszty rezygnacji z podróży - to przewidziane w umowie uczestnictwa w podróży bądź w umowie przewozu koszty

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego Moja Przychodnia w Katowicach ul. PCK 1, 40-057 Katowice SPZLA/DZP/RJ/340 /2012 Katowice, dnia 10.09.2012 roku Wszyscy zainteresowani złożeniem oferty

Bardziej szczegółowo

INFOMRACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA ASSISTANCE DOMOWEGO

INFOMRACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA ASSISTANCE DOMOWEGO INFOMRACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA ASSISTANCE DOMOWEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie zapisów umowy nr 114/02/2007 Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. (zwane dalej WARTA) udziela ochrony

Bardziej szczegółowo

Składka ubezpieczeniowa z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia opłacana jest przez Klienta za pośrednictwem Biura.

Składka ubezpieczeniowa z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia opłacana jest przez Klienta za pośrednictwem Biura. OFERTA UBEZPIECZENIA W PODRÓŻY ZAGRANICZNEJ TRAMP, UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW, UBEZPIECZENIA TURYSTYCZNEGO DLA CUDZOZIEMCÓW TRAPER, UBEZPIECZENIA W PODRÓŻY NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ

Bardziej szczegółowo

Formularz. ubezpieczenia. zgłoszenia szkody z ubezpieczenia bagażu/sprzętu sportowego

Formularz. ubezpieczenia. zgłoszenia szkody z ubezpieczenia bagażu/sprzętu sportowego ubezpieczenia Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia bagażu/sprzętu sportowego W celu szybkiego i sprawnego rozpatrzenia roszczenia prosimy o dokładne wypełnienie poniższego formularza i dostarczenie

Bardziej szczegółowo

801 102 102 pzu.pl. PZU SA Oddział Wrocław Ul. Oławska 35, 50-124 Wrocław tel. 71 308 26 47 do 45, fax. 71 308 26 46

801 102 102 pzu.pl. PZU SA Oddział Wrocław Ul. Oławska 35, 50-124 Wrocław tel. 71 308 26 47 do 45, fax. 71 308 26 46 801 102 102 pzu.pl PZU SA Oddział Wrocław Ul. Oławska 35, 50-124 Wrocław tel. 71 308 26 47 do 45, fax. 71 308 26 46 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży szkolnej na rok szkolny

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie OPTIMUM Towarzystwo Ubezpieczeń na życie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych S.A. data wejścia w życie o.w.u.- 10 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje

Najważniejsze informacje Ubezpieczenie Wizz Air Travel Najważniejsze informacje Aby pomóc Państwu w zrozumieniu, czym jest to ubezpieczenie, przygotowaliśmy niniejszy dokument zawierający najważniejsze informacje o warunkach ubezpieczenia.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOM ASSISTANCE. Część I. Postanowienia ogólne

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOM ASSISTANCE. Część I. Postanowienia ogólne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOM ASSISTANCE Część I. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dom Assistance zwane dalej OWU, stosuje się do umów ubezpieczenia zawieranych przez Pocztowe

Bardziej szczegółowo

Nowa Hestia Podróże. Charakterystyka produktu

Nowa Hestia Podróże. Charakterystyka produktu Nowa Hestia Podróże Charakterystyka produktu Zakres i sumy ubezpieczenia Wariant podstawowy Wariant rozszerzony Wariant pełny Koszty leczenia i Assistance 100.000 200.000 500.000 NNW OC w życiu prywatnym

Bardziej szczegółowo

Zakres podstawowy. Rodzaj świadczenia (świadczenia związane z następstwem nieszczęśliwego wypadku) Wysokość wypłaty

Zakres podstawowy. Rodzaj świadczenia (świadczenia związane z następstwem nieszczęśliwego wypadku) Wysokość wypłaty Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Ogólne Warunki Ubezpieczenia Hestia Biznes B-IHB-01/16 oraz warunki szczególne Nr. BWO/112/235/04/2016 Pełna treść ww.

Bardziej szczegółowo

2. Umowę zawarto w wyniku przeprowadzenia konkursu na wybór najkorzystniejszej oferty ubezpieczenia dla studentów i pracowników Politechniki.

2. Umowę zawarto w wyniku przeprowadzenia konkursu na wybór najkorzystniejszej oferty ubezpieczenia dla studentów i pracowników Politechniki. DEFINICJE: 1. Ubezpieczyciel: UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., 1. 2. Politechnika: Politechnika Gdańska, jako podmiot umożliwiający dystrybucję ubezpieczeń na jej terenie, 3. Ubezpieczający: Każda osoba

Bardziej szczegółowo

ZP Mikołajki Pomorskie, 24.09.2014 r.

ZP Mikołajki Pomorskie, 24.09.2014 r. ZP Mikołajki Pomorskie, 24.09.2014 r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej ubezpieczenia mienia i Odpowiedzialności Gminy Mikołajki Pomorskie Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes Zał. do polisy nr. 903011493946 Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes na rok szkolny 2016/2017 Nr oferty LKO/945/103/05/2016 WARUNKI SZCZEGÓLNE DO UBEZPIECZENIA NNW HESTIA BIZNES DLA dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

Dla potrzeb niniejszej oferty/umowy ubezpieczenia wprowadza się następujące postanowienia dodatkowe lub odmienne od OWU EDU PLUS:

Dla potrzeb niniejszej oferty/umowy ubezpieczenia wprowadza się następujące postanowienia dodatkowe lub odmienne od OWU EDU PLUS: POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE OD OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA EDU PLUS zatwierdzonych uchwałą nr 01/24/04/2017 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 25.04.2017 r. Działając na

Bardziej szczegółowo

WARTA TRAVEL. Zakres produktu

WARTA TRAVEL. Zakres produktu Zakres produktu Oferta kompleksowa zróŝnicowana w kontekście dochodów i preferowanej formy wypoczynku podróŝ krajowa podróŝ zagraniczna Kogo moŝemy ubezpieczyć? OSOBY KRAJOWE czyli osoby posiadające obywatelstwo

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ 35/2015/N/Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - przetarg pisemny nieograniczony PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Prowadzone

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ Nr SZP.272.14.2015 Zamawiający: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Nazwa: Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Adres siedziby: 32 602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

WARIANT UBEZPIECZENIA/ SUMA UBAZPIECZENIA/SUMA GWARANCYJNA. Small Europa. Do wysokości SU KL. Do wysokości SU KL

WARIANT UBEZPIECZENIA/ SUMA UBAZPIECZENIA/SUMA GWARANCYJNA. Small Europa. Do wysokości SU KL. Do wysokości SU KL TRAVEL SPORT Ubezpieczenie dla osób podróżujących za granicę w opcji TRAVEL SPORT jest pakietem ubezpieczeń przeznaczonym dla osób wyjeżdżających w celach: turystycznych, prywatnych, które będą uprawiać

Bardziej szczegółowo

Darmowa ochrona przed przepięciem dla firmy!

Darmowa ochrona przed przepięciem dla firmy! Darmowa ochrona przed przepięciem dla firmy! W razie przepięcia zadzwoń do Centrum Alarmowego czynnego 24h na dobę: (48) 22 575 94 61 Co zyskujesz: Rodzaj usługi Interwencja elektryka Pokrycie kosztów

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem PDW14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem PDW14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem PDW14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym

Bardziej szczegółowo

Wybór właściwego zakresu pozwoli w przyszłości uniknąć rozczarowania zakupionym produktem ubezpieczeniowym.

Wybór właściwego zakresu pozwoli w przyszłości uniknąć rozczarowania zakupionym produktem ubezpieczeniowym. Wybór właściwego zakresu pozwoli w przyszłości uniknąć rozczarowania zakupionym produktem ubezpieczeniowym. Warunkiem zawarcia kompleksowej umowy ubezpieczenia jest objęcie ochroną ryzyka ognio wego, które

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Assistance dla posiadaczy kart kredytowych Alior Bank MasterCard Gold

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Assistance dla posiadaczy kart kredytowych Alior Bank MasterCard Gold Ogólne Warunki Ubezpieczenia Assistance dla posiadaczy kart kredytowych Alior Bank MasterCard Gold 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia, dedykowane posiadaczom kart kredytowych

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie PODRÓŻE LINK4

Ubezpieczenie PODRÓŻE LINK4 Ubezpieczenie PODRÓŻE LINK4 1 Umowa ubezpieczenia 1. Zawierana pomiędzy ubezpieczycielem, a ubezpieczonym 2. Najkrótszy okres ubezpieczenia to 1 dzień 3. Minimalna ilość osób objętych ubezpieczeniem to

Bardziej szczegółowo

PAKIET CONCORDIA AGRO EKSPERT. Lidia Kisiel 605-693-566 Odział Wrocław

PAKIET CONCORDIA AGRO EKSPERT. Lidia Kisiel 605-693-566 Odział Wrocław PAKIET CONCORDIA AGRO EKSPERT Lidia Kisiel 605-693-566 Odział Wrocław AGENDA AGRO EKSPERT [GE B2 - GE S2 GE] 1. Informacje ogólne 2. Jakie ryzyka mogą być ubezpieczone? 3. Analiza poszczególnych ryzyk

Bardziej szczegółowo

DOMKI LETNISKOWE. Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym

DOMKI LETNISKOWE. Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym DOMKI LETNISKOWE Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym Izabella Skrzypczyk Menadżer Sprzedaży PD Opole Ergo Hestia Telefon: +48 508 045 767 izabella.skrzypczyk@ergohestia.pl 1 Stanowisko Ergo Hestii

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DORAŹNA OCHRONA MEDYCZNA

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DORAŹNA OCHRONA MEDYCZNA OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DORAŹNA OCHRONA MEDYCZNA Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków dodatkowego grupowego ubezpieczenia Doraźna Ochrona Medyczna, kod

Bardziej szczegółowo

WYLICZANIE OFERT I SPRZEDAŻ POLIS PODRÓŻE LINK4

WYLICZANIE OFERT I SPRZEDAŻ POLIS PODRÓŻE LINK4 WYLICZANIE OFERT I SPRZEDAŻ POLIS PODRÓŻE LINK4 1 WYLICZANIE OFERT I SPRZEDAŻ POLISY PODRÓŻE W celu wyliczenia oferty i zawarcia umowy ubezpieczenia należy wpisać do systemu niezbędne dane, które pozwolą

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Firma Assistance. Spis treści

Ogólne warunki ubezpieczenia Firma Assistance. Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia Firma Assistance Spis treści Postanowienia ogólne... 1 Definicje... 1 Przedmiot ubezpieczenia... 1 Pomoc organizacyjna... 2 5. Pomoc interwencyjna w sytuacji ryzyka utraty

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY UBEZPIECZEŃ WARSZAWSKIEGO UNIWERSTYSTEU MEDYCZNEGO ROK AKADEMICKI 2016/2017. Ubezpieczenie NNW

PROGRAMY UBEZPIECZEŃ WARSZAWSKIEGO UNIWERSTYSTEU MEDYCZNEGO ROK AKADEMICKI 2016/2017. Ubezpieczenie NNW PROGRAMY UBEZPIECZEŃ WARSZAWSKIEGO UNIWERSTYSTEU MEDYCZNEGO ROK AKADEMICKI 2016/2017 Ubezpieczenie NNW Ubezpieczyciel: STU ERGO HESTIA SA Suma ubezpieczenia 40 000 zł ZAKRES UBEZPIECZENIA 1. Wypłata świadczeń

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia TRAVELSPOT KR POSTANOWIENIA OGÓLNE

Ogólne warunki ubezpieczenia TRAVELSPOT KR POSTANOWIENIA OGÓLNE Ogólne warunki ubezpieczenia TRAVELSPOT KR POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia Biuro Turystyczne Travelspot Sp. z o.o. Sp. K. zawiera umowy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia

Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia TUW TUZ OWU domów jednorodzinnych i mieszkań OWU z 30 grudnia 2003 (Uchwala Zarządu) Przedmiot i zakres ubezpieczenia (1) Przedmiot ubezpieczenia - domy jednorodzinne,

Bardziej szczegółowo

www.skip.com.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE POSIADACZY LEGITYMACJI CZŁONKOWSKICH STOWARZYSZENIA KIEROWCÓW I PASAŻERÓW SKIP VIP

www.skip.com.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE POSIADACZY LEGITYMACJI CZŁONKOWSKICH STOWARZYSZENIA KIEROWCÓW I PASAŻERÓW SKIP VIP www.skip.com.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE POSIADACZY LEGITYMACJI CZŁONKOWSKICH STOWARZYSZENIA KIEROWCÓW I PASAŻERÓW SKIP VIP Bezpieczni kierowcy płacą mniej www.skip.com.pl 1 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków STU ERGO HESTIA S.A. 10 sierpnia 2007

Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków STU ERGO HESTIA S.A. 10 sierpnia 2007 Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków STU ERGO HESTIA S.A. 10 sierpnia 2007 I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) 1. Rodzaj ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO kod warunków LSGP30 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów dodatkowego grupowego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków dodatkowego

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZEŃ DLA SZKÓŁ

OFERTA UBEZPIECZEŃ DLA SZKÓŁ OFERTA UBEZPIECZEŃ DLA SZKÓŁ Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w szkołach i innych zakładach UBEZPIECZENIE NNW Jest to szczególna oferta opracowana z myślą

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA Przedmiotem ubezpieczenia jest majątek Spółdzielni oraz odpowiedzialność cywilna jej władz. Specyfikacja dotyczy Spółdzielni Mieszkaniowej GÓRCZEWSKA z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia assistance w ramach programu Volvo Assistance 3+

Warunki ubezpieczenia assistance w ramach programu Volvo Assistance 3+ Warunki ubezpieczenia assistance w ramach programu Volvo Assistance 3+ 6 1 Osoby i pojazdy objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach programu Volvo Assistance 3+ Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie Mienia Bezpieczny Dom

Ubezpieczenie Mienia Bezpieczny Dom Ubezpieczenie Mienia Bezpieczny Dom Rodzaje ryzyk RYZYKA PODSTAWOWE: Ubezpieczenie domów jednorodzinnych Ubezpieczenie mieszkań Ubezpieczenie ruchomości oraz stałych elementów od ognia i innych zdarzeń

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DLA CIEBIE I TWOJEJ RODZINY

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DLA CIEBIE I TWOJEJ RODZINY UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DLA CIEBIE I TWOJEJ RODZINY Szanowni Państwo, zachęcamy do zapoznania się z propozycją ochrony ubezpieczeniowej od następstw nieszczęśliwych wypadków dla

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻE 24

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻE 24 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻE 24 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1.1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., zwane dalej Link4, zawiera umowę ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Home Assistance

Ogólne warunki ubezpieczenia Home Assistance Ogólne warunki ubezpieczenia Home Assistance Z Tobą od A do Z Spis treści Ustalenia ogólne... 1 Definicje... 2 3. Przedmiot ubezpieczenia... 4 4. Naprawa sprzętu RTV i AGD... 5 5. Pomoc organizacyjna w

Bardziej szczegółowo

Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Ogólne warunki ubezpieczenia assistance samochodowy dla posiadaczy rachunków: Eurokonto Aktywne Plus, Eurokonto Premium, Eurokonto Premium Plus, Eurokonto Prestiżowe Allianz ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Program ubezpieczenia mieszkań i domów jednorodzinnych ze składką płatną miesięcznie dedykowany specjalnie dla Funkcjonariuszy i pracowników służb

Program ubezpieczenia mieszkań i domów jednorodzinnych ze składką płatną miesięcznie dedykowany specjalnie dla Funkcjonariuszy i pracowników służb Program ubezpieczenia mieszkań i domów jednorodzinnych ze składką płatną miesięcznie dedykowany specjalnie dla Funkcjonariuszy i pracowników służb mundurowych oraz emerytowanych pracowników i funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA BYŁYCH FUNKCJONARIUSZY BIURA OCHRONY RZĄDU Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiamy ofertę Ubezpieczenia na życie i zdrowie Ubezpieczonego lub dodatkowo życie i zdrowie Współmałżonka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA Zamówienie sektorowe - zapytanie ofertowe pn: OBJĘCIE OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI SPÓŁKI Postępowanie nr ZO 1/PKS/2016 I. ZAMAWIAJĄCY Przedsiębiorstwo Komunikacji

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKAT DO POLISY seria A-A NR

CERTYFIKAT DO POLISY seria A-A NR CERTYFIKAT DO POLISY seria A-A NR 277086 Na wniosek Ubezpieczającego z dnia 27.09.2016 InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group potwierdza zawarcie umowy ubezpieczenia: NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Ubezpieczenia Podróżnego MASTERCARD WORLD ELITE

Karta Produktu Ubezpieczenia Podróżnego MASTERCARD WORLD ELITE Karta Produktu Ubezpieczenia Podróżnego MASTERCARD WORLD ELITE 1 Zakład Ubezpieczeń Inter Partner Assistance SA (IPA) z siedzibą w Irlandii pod adresem 10/11 Mary Street, Dublin 1, Irlandia (numer spółki

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW CYWILNYCH BIURA OOCHRONY RZĄDU Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiamy ofertę Ubezpieczenia na życie i zdrowie lub dodatkowo życie i zdrowie Współmałżonka

Bardziej szczegółowo

Mosina, dnia 06.11.2013 r. Sprawa: IK.271.37.2013. Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.37.2013

Mosina, dnia 06.11.2013 r. Sprawa: IK.271.37.2013. Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.37.2013 Sprawa: IK.271.37.2013 Mosina, dnia 06.11.2013 r. Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.37.2013 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.37.2013 w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU UMOWY UBEZPIECZENIA PAKIET TRAVEL WORLD DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH WYDANYCH PRZEZ MBANK S.A.

WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU UMOWY UBEZPIECZENIA PAKIET TRAVEL WORLD DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH WYDANYCH PRZEZ MBANK S.A. NR POLISY GENERALNEJ: 9000093 WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU UMOWY UBEZPIECZENIA PAKIET TRAVEL WORLD DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH WYDANYCH PRZEZ MBANK S.A. IMIĘ I NAZWISKO OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Home Assistance. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ogólne warunki ubezpieczenia Home Assistance. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia Home Assistance Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ogólne warunki ubezpieczenia Home Assistance Ustalenia ogólne...1 2. Definicje...1 Przedmiot ubezpieczenia...4

Bardziej szczegółowo