OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE DLA KLIENTÓW BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE S.A. 101

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE DLA KLIENTÓW BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE S.A. 101"

Transkrypt

1 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE DLA KLIENTÓW BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE S.A Postanowienia ogólne Ubezpieczonych a Mondial Assistance International AG S.A. Główny Oddział w Polsce zwanej dalej Ubezpieczycielem. 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Assistance dla Klientów Banku Handlowego w Warszawie, zwane dalej OWU, mają zastosowanie do Umowy grupowego ubezpieczenia assistance dla Klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A., zwanej dalej Umową, zawartej pomiędzy Bankiem Handlowym w Warszawie S.A., zwanym dalej Ubezpieczającym na rachunek PROGRAM ASSISTANCE DLA KLIENTÓW POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ CITI HANDLOWY UWAGA: znak x oznacza, że dla danego świadczenia nie ma limitu * NZ oznacza nagłe zachorowanie ** NW oznacza nieszczęśliwy wypadek *** koszt usługi ponosi klient TABELA ŚWIADCZEŃ LIMIT NA ZDARZENIE w PLN 1 2. Na podstawie niniejszych OWU Ubezpieczyciel zapewnia Ubezpieczonym, ochronę obejmującą: 1) ubezpieczenie Pakiet Domowy, 2) ubezpieczenie Pakiet medyczny, 3) Pakiet Konsultant, 4) Infolinia Prawna ILOŚĆ PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZEŃ w okresie ubezpieczenia OKRES UBEZPIECZENIA 6 miesięcy Zdarzenie uprawniające do świadczeń Pakiet medyczny 1 Pomoc informacyjna X 2 Wizyta lekarza pierwszego kontaktu Wizyta pielęgniarki Transport medyczny (do placówki medycznej) Transport medyczny (z placówki medycznej po hospitalizacji do miejsca zamieszkania) Przewóz wskazanego opiekuna do dzieci, osób niesamodzielnych Organizacja i pokrycie kosztów opieki nad dziećmi, osobami niesamodzielnymi Organizacja i dostawa niezbędnych lekarstw lub sprzętu rehabilitacyjnego (zgodnie z receptą) - koszt leków lub sprzętu ponosi ubezpieczony Zakup podstawowych artykułów - koszt artykułów ponosi ubezpieczony Świadczenia zamienne h 2 po hospitalizacji (7 dni) w wyniku hospitalizacja (7dni) w wyniku hospitalizacja (7dni) w wyniku X 1 Pakiet domowy 1 Interwencja specjalisty domowego Naprawa sprzętu RTV/AGD w miejscu ubezpieczenia Dozór mienia Świadczenia 72h 1 4 Transport mienia zamienne Informacja o sieci usługodawców X PAKIET KONSULTANT*** 1 Usługi organizacyjne X 2 Usługi informacyjne X PAKIET INFORMACYJNY 1 Infolinia PRAWNA X po hospitalizacji (7 dni) w wyniku zdarzenie losowe awaria sprzętu RTV/AGD zdarzenie losowe zdarzenie losowe

2 3. Wymienione w niniejszych OWU usługi assistance są świadczone za pośrednictwem Centrum Alarmowego Ubezpieczyciela. 4. Świadczenia związane z ubezpieczeniami wymienionymi w 1 ust. 2 organizowane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 5. Ubezpieczeniem może zostać objęta osoba, która w momencie przystąpienia do ubezpieczenia ukończyła 18 lat i nie ukończyła 75 roku życia. 2 Definicje 1. Przez pojęcia użyte w niniejszych OWU należy rozumieć: 1) awaria: uszkodzenie uniemożliwiające prawidłowe korzystanie ze sprzętu RTV lub AGD, które nie jest spowodowane bezpośrednim działaniem człowieka oraz nie jest skutkiem użytkowania niezgodnego z instrukcją obsługi, 2) Centrum Alarmowe: Mondial Assistance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Domaniewskiej 50B, NIP: , nr KRS , kapitał zakładowy złotych (wpłacony w całości) - przedstawiciel Ubezpieczyciela udzielający pomocy przez 24 godziny na dobę przez 365 dni w roku w ramach niniejszych OWU, 3) lekarz uprawniony: lekarz zatrudniony w Centrum Alarmowym - lekarz konsultant, 4) miejsce ubezpieczenia: mieszkanie lub dom, którego adres jest wskazany przez Ubezpieczonego przedstawicielowi Centrum Alarmowego podczas telefonicznego zgłoszenia zdarzenia ubezpieczeniowego objętego zakresem ochrony w ramach OWU, przy czym za miejsce ubezpieczenia przyjmuje się miejsce, w którym Centrum Alarmowe udzieliło pomocy po raz pierwszy, 5) nagłe zachorowanie: stan chorobowy powstały w sposób nagły, zagrażający życiu lub zdrowiu Ubezpieczonego, wymagający natychmiastowej pomocy lekarskiej, 6) nieszczęśliwy wypadek: nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w następstwie którego Ubezpieczony, niezależnie od swojej woli, doznał uszkodzenia ciała, uszczerbku na zdrowiu lub zmarł, 7) osoba wyznaczona do opieki nad dzieckiem (dziećmi) osoba wskazana przez Ubezpieczonego w czasie rozmowy telefonicznej z konsultantem Centrum Alarmowego do opieki nad jego dzieckiem (dziećmi) na czas hospitalizacji Ubezpieczonego, zamieszkała na terenie kraju zamieszkania Ubezpieczonego, 8) okres ubezpieczenia okres 6-miesięczny, rozpoczynający się 5-go dnia kolejnego miesiąca po miesiącu w którym Ubezpieczony zawarł z Ubezpieczajacym umowę Pożyczki Gotówkowej, 9) sporty wysokiego ryzyka: wyczynowe lub amatorskie uprawianie sportów motorowych i motorowodnych, lotniczych, alpinizmu, narciarstwa i wszystkich jego odmian, nurkowania z aparatem oddechowym, skoki bungee oraz uczestniczenie w wyprawach do miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi lub przyrodniczymi, 10) sprzęt AGD: znajdujące się w miejscu zamieszkania następujące urządzenia: kuchnie gazowe i elektryczne stanowiące element stałego wyposażenia domu/mieszkania, pralki, pralko suszarki, elektryczne suszarki ubraniowe stanowiące element wyposażenia domu/mieszkania, chłodziarki, chłodziarko-zamrażarki, zamrażarki, zmywarki wykorzystywane wyłącznie do użytku domowego, nie starsze niż 5-letnie, o ile nie są wykorzystywane na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej, z wyłączeniem urządzeń chronionych gwarancją producenta, 11) sprzęt RTV: znajdujące się w miejscu zamieszkania domowe urządzenia audio video zasilane wyłącznie z sieci elektrycznej, których zasilanie z baterii lub akumulatora nie jest możliwe, tj. odbiorniki telewizyjne, odtwarzacze VIDEO i DVD, zestawy HI FI wykorzystywane wyłącznie do użytku domowego, nie starsze niż 5-letnie, o ile nie są wykorzystywane na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej, z wyłączeniem urządzeń chronionych gwarancją producenta, 12) Ubezpieczający: Bank Handlowy w Warszawie S.A. siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, Warszawa, nr KRS ; NIP ; wysokość kapitału zakładowego wynosi złotych, kapitał został w pełni opłacony 13) Ubezpieczony: pożyczkobiorca i współpożyczkobiorca, którzy zawarli z Ubezpieczajacym umowę Pożyczki Gotówkowej, 14) wyczynowe lub zawodowe uprawianie sportu: regularne lub intensywne treningi, udział w zawodach, obozach kondycyjnych i występach w ramach przynależności do klubów sportowych, a także zarobkowe uprawianie dyscypliny sportu, 15) zdarzenie losowe: zdarzenie, które uprawnia Ubezpieczonego do skorzystania z interwencji specjalisty w przypadku ryzyka utraty lub dalszego uszkodzenia mienia znajdującego się w miejscu ubezpieczenia. Za zdarzenie losowe uważa się: a) dym i sadzę: produkty spalania unoszące się w powietrzu także wskutek wystąpienia poza miejscem ubezpieczenia, powodujące zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego przedmiotu, b) eksplozję: zespół zjawisk towarzyszących nagłemu przejściu układu z jednego stanu równowagi w drugi, z gwałtownym wyzwoleniem znacznej ilości energii (cieplnej lub świetlnej), gazu, pyłu, par; Pod pojęciem eksplozji zbiornika ciśnieniowego (kotła, rurociągu, itp.), który stale jest napełniony parą lub gazem, rozumie się rozerwanie ściany zbiornika i gwałtowne wyrównanie ciśnień na zewnątrz i wewnątrz zbiornika, jak również eksplozję spowodowaną gwałtownie przebiegającą reakcją chemiczną wewnątrz zbiornika nie powodującą rozerwania jego ścian, c) implozję: uszkodzenie zbiornika lub aparatu próżniowego na skutek działania podciśnienia, d) grad: opady atmosferyczne składające się z bryłek lodu, e) huragan: wiatr o prędkości nie mniejszej niż 17,50 m/s (63 km/h), którą potwierdziły pomiary stacji Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej znajdującej się najbliżej miejsca ubezpieczania f) kradzież z włamaniem: dokonanie zaboru ruchomości domowych w celu przywłaszczenia po: i) uprzednim usunięciu lub zniesieniu przez sprawcę zabezpieczenia przy użyciu narzędzi lub siły, ii) otwarciu przez sprawcę zabezpieczenia podrobionym kluczem lub kluczem oryginalnym, który sprawca zdobył przez kradzież z włamaniem do innego pomieszczenia lub w wyniku rabunku, g) lawinę lub inne siły przyrody: gwałtowną utratę stabilności i przemieszczanie się: spadanie, staczanie lub ześlizgiwanie się ze stoku górskiego mas śniegu, lodu, gleby/gruntu, materiału skalnego, bądź ich mieszaniny (ruch jednego typu materiału z reguły powoduje ruch innego typu materiału znajdującego się na zboczu), h) nawalne opady śniegu: opad atmosferyczny, który: i) swoim ciężarem spowodował uszkodzenie mienia znajdującego się w miejscu ubezpieczenia lub uszkodzenie ubezpieczonego pojazdu lub ii) pod wypływem swojego ciężaru spowodował przewrócenie się mienia sąsiedniego na mienie znajdujące się w miejscu ubezpieczenia lub ubezpieczony pojazd i doprowadził do ich uszkodzenia, i) zamarzanie: uszkodzenia spowodowane mrozem polegające na pęknięciu znajdujących się w miejscu ubezpieczenia: i) urządzeń kąpielowych, umywalek, spłuczek, syfonów, wodomierzy, kotłów, bojlerów, ii) rur dopływowych lub odpływowych (kanalizacyjnych), instalacji grzewczych, instalacji tryskaczowej i/ lub gaśniczej, j) powódź: zalanie terenu lub podłoża, które powstało w następstwie: i) wystąpienia z brzegów wód powierzchniowych (stojących lub płynących), 2

3 ii) nadmiernych opadów atmosferycznych w miejscu ubezpieczenia lub w miejscu, w którym w trakcie zajścia zdarzenia znajdował się pojazd, tj. zalania terenu, które wystąpiło pomimo prawidłowo zaprojektowanego i sprawnego systemu odprowadzania wody (studzienki, rury odprowadzające, rowy), k) pożar: działanie ognia, który wydostał się poza palenisko lub powstał bez paleniska i rozprzestrzenił się o własnej sile, l) przepięcie: wywołane wyładowaniami atmosferycznymi pośrednie uszkodzenie lub zniszczenie instalacji lub ruchomości domowych wskutek nagłego i krótkotrwałego napięcia prądu, wyższego od maksymalnego dopuszczalnego napięcia prądu elektrycznego dla danego urządzenia, instalacji, linii, sieci; Ubezpieczyciel odpowiada za ryzyko przepięcia pod warunkiem wyposażenia budynku/lokalu w odgromniki lub ochronniki przepięciowe, m) stłuczenie szyb i innych przedmiotów szklanych: rozbicie nieuszkodzonych w chwili przyjęcia do ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych, zamontowanych lub zainstalowanych na stałe w miejscu ubezpieczenia zgodnie z ich przeznaczeniem, i) koniecznego oszklenia zastępczego oraz usług ii) ekspresowych, specjalnej obróbki powierzchniowej ubezpieczonego szkła (np. malowanie, napisy, folia, wytrawianie, itp.), iii) ustawienia rusztowań lub użycia dźwigu, iv) naprawy uszkodzonych w związku z wybiciem szyby elementów mocujących szybę w ramie lub uszkodzonego w związku z wybiciem szyby muru; Za stłuczenie nie uważa się szkód powstałych wskutek: i) zarysowania, poplamienia, zmiany barwy lub odpryśnięcia kawałka powierzchni ubezpieczonych szyb, ii) obróbki, montażu, wymiany w czasie prac konserwatorskich, remontowych, naprawczych w miejscu ubezpieczenia lub po ich usunięciu z miejsca stałego zainstalowania, iii) zastosowania niewłaściwej technologii wykonawstwa lub montażu, iv) zużycia, braku należytej konserwacji, n) trzęsienia ziemi: drgania, uderzenia i kołysania powierzchni ziemi wywołane nagłymi przemieszczeniami mas skalnych w obrębie skorupy ziemskiej, którą potwierdziły pomiary stacji badawczej znajdującej się najbliżej miejsca ubezpieczenia lub miejsca gdzie znajduje się ubezpieczony pojazd. Trzęsienie ziemi uważa się za stwierdzone, jeżeli wstrząsy spowodowały również szkody w najbliższym sąsiedztwie a szkody w ubezpieczonych ruchomościach domowych i stałych elementach wykończeniowych powstały wyłącznie wskutek trzęsienia ziemi, o) uderzenie lub upadek statku powietrznego: przymusowe lądowanie lub upadek statku powietrznego lub innego obiektu latającego, upadek jego części lub przewożonego ładunku, p) uderzenie pojazdu mechanicznego: uderzenie pojazdu mechanicznego, jego części lub przewożonego ładunku. Za uderzenie pojazdu mechanicznego nie uważa się uderzenia przez pojazd należący do Ubezpieczonego, osób zamieszkujących na stałe w miejscu ubezpieczenia, pracowników lub osób, którym powierzono stałą ochronę miejsca ubezpieczenia q) upadek drzewa, masztu, komina: upadek drzew, masztów, kominów lub innych budowli na ubezpieczone mienie, który nastąpił z przyczyn niezależnych od Ubezpieczonego i za które Ubezpieczony nie ponosi odpowiedzialności, r) zapadanie lub osuwanie się ziemi: ruchy podłoża, w wyniku których dochodzi do osuwania lub zapadania się ziemi, s) uszkodzenie przez osoby trzecie: uszkodzenie wywołane przez wszystkie osoby nie będące stroną umowy ubezpieczenia, w tym także osoby fizyczne, prawne i inne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, t) wandalizm: działanie, gdy sprawca dostał się lub usiłował dostać się do miejsca zamieszkania i zniszczył lub uszkodził drzwi, okna lub elementy zabezpieczeń przeciwkradzieżowych u) zalanie: wyciek wody, pary lub cieczy, która wskutek awarii wydostała się z: i) rur dopływowych (instalacji wodociągowej) i połączeń giętkich wraz z armaturą, ii) rur odpływowych (instalacji kanalizacyjnej) znajdujących się wewnątrz miejsca ubezpieczenia lub w następstwie cofnięcia się z nich wody lub ścieków, o ile przyczyna cofnięcia znajdowała się na terenie posesji, na której znajduje się ubezpieczony budynek lub lokal, iii) wyposażenia połączonego na stałe z systemem rur (pralki, wirówki, zmywarki) znajdujących się w miejscu ubezpieczenia, iv) instalacji centralnego ogrzewania, w tym w szczególności z wodnego/ parowego/ olejowego układu grzewczego lub klimatyzacji, pomp wodnych, słonecznego układu ogrzewania wody, v) instalacji tryskaczowej lub gaśniczej, vi) urządzeń wodno-kanalizacyjnych, vii) zalaniu wodą pochodzącą z urządzeń domowych znajdujących się wewnątrz miejsca ubezpieczenia, bądź poza nimi, viii) nieumyślnym pozostawieniu otwartych kranów lub innych zaworów zamontowanych na instalacji wewnątrz miejsca ubezpieczenia, bądź poza nimi, ix) zalaniu wodą pochodzącą z opadów atmosferycznych oraz zalaniu wodą lub innym płynem przez osoby trzecie. 3 Przedmiot i zakres ubezpieczenia Pakiet medyczny 1. Jeżeli Ubezpieczony w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, Centrum Alarmowe zapewnia następujące świadczenia: 1) wizytę lekarza: jeżeli Ubezpieczony uległ nieszczęśliwemu wypadkowi lub nagłemu zachorowaniu objętemu ochroną ubezpieczeniową, Centrum Alarmowe gwarantuje zorganizowanie i pokrycie kosztów wizyt lekarskich w placówce medycznej lub zorganizowanie i pokrycie kosztów dojazdów lekarza do miejsca pobytu Ubezpieczonego oraz pokrycie kosztów honorariów, o ile nie jest konieczna interwencja pogotowia ratunkowego. Centrum Alarmowe pokrywa koszty 2 wizyt lekarskich w okresie ubezpieczenia, maksymalnie do kwoty 400 zł na jedno zdarzenie, 2) wizytę pielęgniarki: jeżeli Ubezpieczony na skutek nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania objętego ochroną ubezpieczeniową, zgodnie z pisemnym zaleceniem lekarza prowadzącego, wymaga opieki pielęgniarskiej, Centrum Alarmowe gwarantuje zorganizowanie i pokrycie kosztu dojazdu pielęgniarki do miejsca pobytu Ubezpieczonego, pokrycie kosztu honorarium oraz materiałów opatrunkowych lub lekarstw przy wykonywaniu czynności pielęgnacyjnych do kwoty 400 zł. Usługa może być świadczona jednokrotnie w okresie ubezpieczenia. Świadczenie na rzecz Ubezpieczonego obejmuje wykonywanie czynności związanych z utrzymaniem higieny, zabiegami leczniczymi, czynnościami diagnostycznymi oraz czynnościami pomocniczymi przy odżywianiu, 3) transport medyczny do placówki medycznej: jeżeli Ubezpieczony uległ nieszczęśliwemu wypadkowi lub nagłemu zachorowaniu objętemu ochroną ubezpieczeniową, Centrum Alarmowe gwarantuje zorganizowanie i pokrycie kosztów transportu medycznego Ubezpieczonego do najbliższej placówki medycznej na terytorium RP mogącej udzielić Ubezpieczonemu pomocy. O zasadności organizacji 3

4 i pokrycia kosztów decyduje lekarz uprawniony Centrum Alarmowego. Usługa może być świadczona jednokrotnie w okresie ubezpieczenia do limitu 500 zł na zdarzenie, 4) transport medyczny z placówki medycznej: jeżeli Ubezpieczony uległ nieszczęśliwemu wypadkowi lub nagłemu zachorowaniu objętemu ochroną ubezpieczeniową w konsekwencji którego był hospitalizowany przez co najmniej 7 dni, Centrum Alarmowe gwarantuje zorganizowanie i pokrycie kosztów transportu medycznego Ubezpieczonego z placówki medycznej do miejsca zamieszkania na terytorium RP. O zasadności organizacji i pokrycia kosztów decyduje lekarz uprawniony Centrum Alarmowego. Usługa może być świadczona jednokrotnie w okresie ubezpieczenia do limitu 500 zł na zdarzenie, 5) dostawę leków lub sprzętu rehabilitacyjnego: Centrum Alarmowe organizuje dostarczenie Ubezpieczonemu leków lub sprzętu rehabilitacyjnego zaordynowanych przez lekarza w sytuacji, gdy Ubezpieczony w następstwie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku wymaga leżenia przez co najmniej 5 dni, zgodnie ze wskazaniem lekarza określonym na zwolnieniu lekarskim i pokrywa koszty tego dostarczenia. Usługa może być świadczona jednokrotnie w okresie ubezpieczenia do limitu 500 zł na zdarzenie O zasadności dostarczenia leków lub sprzętu rehabilitacyjnego Ubezpieczonemu decyduje lekarz uprawniony Centrum Alarmowego, 6) organizację i pokrycie kosztów opieki nad dziećmi lub przewóz wskazanego opiekuna do dzieci: a) w przypadku hospitalizacji Ubezpieczonego, w wyniku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku, trwającej co najmniej 7 dni, Centrum Alarmowe, na wniosek Ubezpieczonego, zorganizuje i pokryje koszty opieki nad dziećmi Ubezpieczonego (dzieci do 15 roku życia), przebywającymi w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego w sytuacji, gdy w miejscu ubezpieczenia nie ma osoby, która mogłaby takie świadczenie zapewnić lub nie jest ona w stanie dotrzeć do miejsca ubezpieczenia w przeciągu 2 godzin. Świadczenie realizowane jest w miejscu uzgodnionym z Ubezpieczonym/opiekunem prawnym dzieci na terytorium RP i pod warunkiem podjęcia takich uzgodnień z opiekunem prawnym tych osób. Ubezpieczony ma prawo skorzystać z wyżej wymienionej usługi dwukrotnie w okresie ubezpieczenia. Usługa opieki nad dziećmi świadczona jest maksymalnie przez 72 godziny, b) w przypadku hospitalizacji Ubezpieczonego w wyniku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku trwającej co najmniej 7 dni, Centrum Alarmowe, na wniosek Ubezpieczonego, zorganizuje i pokryje koszty przewozu osoby wyznaczonej przez Ubezpieczonego i za zgodą tej osoby z jej miejsca zamieszkania do miejsca zamieszkania Ubezpieczonego w celu sprawowania opieki nad dziećmi (dzieci do 15 roku życia). Ubezpieczony ma prawo skorzystać z wyżej wymienionej usługi jednokrotnie w okresie ubezpieczenia. Koszt usługi pokrywany jest do kwoty 400 zł. Skorzystanie z usługi wymienionej w 3 ust.1 pkt 6) ppkt a) wyklucza możliwość skorzystania z usługi wymienionej w 3 ust.1 pkt 6) ppkt b). Skorzystanie z usługi wymienionej w 3 ust.1 pkt 6) ppkt b) wyklucza możliwość skorzystania z usługi wymienionej w 3 ust.1 pkt 6) ppkt a). 7) organizację i pokrycie kosztów opieki nad osobami niesamodzielnymi lub przewóz wskazanego opiekuna do osoby niesamodzielnej: a) w przypadku hospitalizacji Ubezpieczonego, w wyniku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku, trwającej co najmniej 7 dni, Centrum Alarmowe, na wniosek Ubezpieczonego, zorganizuje i pokryje koszty opieki nad osobami niesamodzielnymi przebywającymi w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego w sytuacji, gdy w miejscu ubezpieczenia nie ma osoby, która mogłaby takie świadczenie zapewnić lub nie jest ona w stanie dotrzeć do miejsca ubezpieczenia w przeciągu 2 godzin. Świadczenie realizowane jest w miejscu uzgodnionym z Ubezpieczonym/opiekunem prawnym osób niesamodzielnych i pod warunkiem podjęcia takich uzgodnień z opiekunem prawnym tych osób. Ubezpieczony ma prawo skorzystać z wyżej wymienionej usługi dwukrotnie w okresie ubezpieczenia. Usługa opieki nad osobami niesamodzielnymi świadczona jest maksymalnie przez 72 godziny, b) w przypadku hospitalizacji Ubezpieczonego w wyniku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku trwającej co najmniej 7 dni, Centrum Alarmowe, na wniosek Ubezpieczonego, zorganizuje i pokryje koszty przewozu osoby wyznaczonej przez Ubezpieczonego i za zgodą tej osoby z jej miejsca zamieszkania do miejsca zamieszkania Ubezpieczonego w celu sprawowani a opieki nad osobami niesamodzielnymi. Ubezpieczony ma prawo skorzystać z wyżej wymienionej usługi jednokrotnie w okresie ubezpieczenia. Koszt usługi pokrywany jest do kwoty 400 zł. Skorzystanie z usługi wymienionej w 3 ust.1 pkt 7) ppkt a) wyklucza możliwość skorzystania z usługi wymienionej w 3 ust.1 pkt 7) ppkt b). Skorzystanie z usługi wymienionej w 3 ust.1 pkt 7) ppkt b) wyklucza możliwość skorzystania z usługi wymienionej w 3 ust.1 pkt 7) ppkt a). 8) zakup podstawowych artykułów: jeżeli Ubezpieczony uległ nieszczęśliwemu wypadkowi lub nagłemu zachorowaniu objętemu ochroną ubezpieczeniową w konsekwencji którego był hospitalizowany przez co najmniej 7 dni, Centrum Alarmowe gwarantuje zorganizowanie i pokrycie kosztów dostawy podstawowych artykułów żywnościowych i higienicznych o wadze do 15 kg. Ubezpieczony ma prawo skorzystać z ww. usługi jednokrotnie w okresie ubezpieczenia pod warunkiem przebywania na zwolnieniu lekarskim z zaleceniem leżenia. Świadczenie realizowane jest wyłącznie wtedy, gdy w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego nie ma osoby, która mogłaby takie świadczenie zapewnić. Centrum Alarmowe nie pokrywa kosztów zakupów, 9) Infolinię medyczną: Centrum Alarmowe gwarantuje Ubezpieczonemu następujące usługi informacyjne: a) informowanie o państwowych i prywatnych placówkach służby zdrowia w razie choroby lub urazu, do których doszło poza miejscem zamieszkania, b) informowanie o działaniu leków, skutkach ubocznych, interakcjach z innymi lekami, możliwości przyjmowania w czasie ciąży itp., c) informowanie o placówkach prowadzących zabiegi rehabilitacyjne, d) informowanie o placówkach handlowych oferujących sprzęt rehabilitacyjny, e) informacje medyczne, w tym informacje o tym, jak należy się przygotowywać do zabiegów lub badań medycznych, f) informacje o dietach, zdrowym żywieniu, g) dostęp do infolinii medycznej, polegający na telefonicznej rozmowie z lekarzem uprawnionym Centrum Alarmowego, który w miarę posiadanej wiedzy specjalistycznej oraz istniejących możliwości udzieli Ubezpieczonemu ustnej informacji co do dalszego postępowania, h) informowanie o domach pomocy społecznej, hospicjach, i) informowanie o przebiegu załatwiania formalności związanych ze zgonem bliskiej osoby, j) informowanie o schorzeniach, stosowanych metodach leczenia i nowoczesnych metodach leczenia (w ramach obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej przepisów), k) informowanie o niezbędnych badaniach kontrolnych dla grup wiekowych o podwyższonym ryzyku, l) informowanie na temat grup wsparcia dla osób dotkniętych alkoholizmem, w trudnej sytuacji rodzinnej, cierpiących na określone schorzenia, kobiet po mastektomii, dla rodziców ciężko chorych dzieci, m) informowanie o aptekach czynnych przez całą dobę, n) informacje dla podróżnych: szczepienia, zagrożenia epidemiologiczne. 4

5 Wyłączenia odpowiedzialności w ramach ubezpieczenia Pakiet medyczny 2. Zakres ubezpieczenia nie obejmuje: 1) wypadków będących następstwem wszelkich stanów chorobowych, w tym następstw chorób psychicznych oraz świadczenia z tytułu zawału serca albo udaru mózgu, 2) wypadków będących bezpośrednio wynikiem działania Ubezpieczonego pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych substancji toksycznych o podobnym działaniu, leków nieprzepisanych przez lekarza lub użytych niezgodnie z zaleceniem lekarza bądź niezgodnie ze wskazaniem ich użycia,, 3) skutków zdarzeń powstałych w wyniku popełnienia lub usiłowania popełnienia przez Ubezpieczonego czynu wypełniającego ustawowe znamiona umyślnego przestępstwa, 4) skutków wypadków powstałych podczas wyczynowego i zawodowego uprawiania wszelkich dyscyplin sportowych, 5) uprawiania następujących sportów: motorowych lub motorowodnych, powietrznych, speleologii, wspinaczki górskiej i skałkowej, narciarstwa i wszystkich jego odmian, snowboardu i wszystkich jego odmian, raftingu i wszystkich jego odmian, nurkowania przy użyciu specjalistycznego sprzętu, skoków na gumowej linie, a także uczestniczenie w wyprawach survivalowych lub wyprawach do miejsc wymagających użycia sprzętu zabezpieczającego lub asekuracyjnego, 3. Zakres ubezpieczenia nie obejmuje również: 1) kosztów zakupu leków, środków opatrunkowych i innych medykamentów, z zastrzeżeniem 1 ust.1 pkt 2). 4 Przedmiot i zakres ubezpieczenia Pakiet domowy 1. W ramach niniejszego ubezpieczenia może być ubezpieczone jedno mieszkanie lub dom, przy czym za miejsce ubezpieczenia przyjmuje się pierwsze miejsce, w którym Centrum Alarmowe udzielało pomocy. W przypadku sprzedaży miejsca ubezpieczenia, Centrum Alarmowe zaakceptuje zmianę ubezpieczonego miejsca, pod warunkiem zgłoszenia pisemnego lub telefonicznego takiej zmiany do Centrum Alarmowego. Interwencja specjalisty 1. Jeżeli w następstwie zdarzenia losowego, które wystąpiło w miejscu ubezpieczenia, powstaje realne ryzyko utraty lub dalszego uszkodzenia mienia, Centrum Alarmowe zapewnia zorganizowanie i pokrywa koszty dojazdu oraz koszty robocizny odpowiedniego specjalisty, tj. ślusarza, hydraulika, elektryka, dekarza, stolarza, szklarza, technika urządzeń grzewczych. Interwencja wymaga zgody Centrum Alarmowego. 2. Koszty materiałów i części zamiennych wykorzystanych do dokonania naprawy ponosi Ubezpieczony we własnym zakresie. 3. Ubezpieczony ma prawo skorzystać z jednej interwencji specjalisty w okresie ubezpieczenia. Koszty interwencji specjalisty dojazdu i robocizny pokrywane są do kwoty 500 zł na zdarzenie losowe. Interwencja specjalisty RTV/AGD 4. W razie awarii sprzętu RTV lub AGD powodującej brak możliwości prawidłowego korzystania z tych urządzeń Centrum Alarmowe zapewnia Ubezpieczonemu, w czasie nie przekraczającym 3 dni roboczych od dnia przyjęcia zgłoszenia, zorganizowanie dojazdu odpowiedniego specjalisty w celu dokonania naprawy wraz z pokryciem kosztów jego dojazdu, robocizny oraz ewentualnego transportu sprzętu z miejsca zamieszkania do autoryzowanego serwisu/z autoryzowanego serwisu naprawczego do miejsca zamieszkania. 5. Koszty materiałów i części zamiennych wykorzystanych do dokonania naprawy ponosi Ubezpieczony we własnym zakresie. 6. Koszty jednej interwencji specjalisty RTV lub AGD dojazdu, robocizny oraz ewentualnego transportu sprzętu z miejsca zamieszkania do autoryzowanego serwisu naprawczego/z autoryzowanego serwisu do miejsca zamieszkania, pokrywane są do kwoty 600 zł na zdarzenie z zastrzeżeniem, że w okresie ubezpieczenia Ubezpieczonemu przysługuje 1 interwencja specjalisty RTV/AGD. 7. Warunkiem interwencji jest udokumentowanie przez Ubezpieczonego daty nabycia uszkodzonego sprzętu poprzez przedstawienie dowodu zakupu, gwarancji lub innego dokumentu potwierdzającego tę datę. W przypadku braku dowodu zakupu, gwarancji lub innego dokumentu potwierdzającego datę zakupu sprzętu, wiek sprzętu może także zostać zweryfikowany przez przybyłego specjalistę, w oparciu o prawdopodobieństwo wyprodukowania danego modelu urządzenia w odpowiednim roku. Dozór lub transport mienia 8. Jeżeli na skutek zdarzenia losowego objętego ochroną mienie nie uległo szkodzie, a występuje konieczność zabezpieczenia mienia w miejscu ubezpieczenia, Centrum Alarmowe zapewnia dodatkowo ochronę mienia, tj. zorganizowanie i pokrycie kosztów dozoru przez strażnika z wyspecjalizowanej firmy, w czasie do 72 godzin od wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego objętego ochroną. 9. Ubezpieczony może skorzystać ze świadczenia wymienionego w 4 ust. 8 w ciągu 48 godzin od wystąpienia szkody. W przeciwnym razie Centrum Alarmowe jest wolne od obowiązku spełnienia świadczenia. Ubezpieczony ma prawo skorzystać z usługi wymienionej w ust.8 jednokrotnie w okresie ubezpieczenia. 10. Jeżeli na skutek zdarzenia losowego objętego ochroną mienie nie uległo szkodzie, a występuje konieczność zabezpieczenia mienia poza miejscem zamieszkania, Centrum Alarmowe zapewnia zorganizowanie i pokrycie kosztów transportu ocalałego mienia do miejsca składowania wskazanego przez Ubezpieczonego. Koszty transportu pokrywane są do kwoty 600 zł. 11. Przewożone jest tylko takie mienie, które można załadować do samochodu ciężarowego o ładowności do 3,5 tony. Ubezpieczony ma prawo skorzystać z usługi wymienionej w ust.10 jednokrotnie w okresie ubezpieczenia. 12. Ubezpieczony może skorzystać ze świadczenia wymienionego w 4 ust. 10 w ciągu 48 godzin od wystąpienia szkody. W przeciwnym razie Centrum Alarmowe jest wolne od obowiązku spełnienia świadczenia. 13. Skorzystanie z usługi wymienionej w 4 ust.8 wyklucza możliwość skorzystania z usługi wymienionej w 4 ust Skorzystanie z usługi wymienionej w 4 ust.10 wyklucza możliwość skorzystania z usługi wymienionej w 4 ust.8. Informacje o usługodawcach Centrum Alarmowego 15. Jeżeli Ubezpieczony wyraża chęć skorzystania z sieci usługodawców, Centrum Alarmowe udostępni Ubezpieczonemu informacje o firmach świadczących następujące rodzaje usług: ślusarskie, hydrauliczne, dotyczące urządzeń i instalacji grzewczych, elektryczne, dekarskie, szklarskie, stolarskie, murarskie, malarskie, glazurnicze, parkieciarskie. Wyłączenia odpowiedzialności w ramach ubezpieczenia Pakiet domowy 16. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli zdarzenie losowe określone w niniejszych warunkach ubezpieczenia wystąpiło w związku z prowadzoną działalnością zawodową lub gospodarczą. 5

6 17. Ubezpieczyciel nie odpowiada za powstałe w związku z wystąpieniem zdarzenia losowego uszkodzenie, zniszczenie lub utratę mienia znajdującego się w miejscu zamieszkania. 18. Z zakresu ubezpieczenia wyłączone są: 1) usługi związane z uszkodzeniami, za naprawę których odpowiadają wyłącznie właściwe służby administracyjne lub właściwe służby pogotowia technicznego, energetycznego, wodnokanalizacyjnego czy gazowego, np. awarie: a) pionów instalacji ciepłej-zimnej wody, b) pionów kanalizacyjnych, c) pionów centralnego ogrzewania, d) instalacji gazowej, e) przyłączy do budynku, 2) usługi elektryka lub technika urządzeń grzewczych związane z uszkodzeniami żarówek, przedłużaczy, 3) usługi związane z konserwacją urządzeń oraz stałych elementów mieszkania, 4) usługi związane z naprawą uszkodzeń, które pojawiły się przed momentem zaistnienia zdarzenia losowego objętego ochroną. 19. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych na jakimkolwiek nośniku danych. 20. Ubezpieczeniem nie są objęte uszkodzenia chemiczne, termiczne lub celowe uszkodzenia sprzętu i wywołane nimi wady. 21. Ubezpieczenie nie obejmuje naturalnego zużycia takich elementów jak: toner, atrament, bateria, czytnik lasera itp. 22. Z zakresu ubezpieczenia wyłączone są czynności naprawcze i koszty transportu do autoryzowanego serwisu sprzętu będącego na gwarancji producenta. Sprzęt, który posiada oryginalne karty gwarancyjne producenta powinien być serwisowany w autoryzowanych punktach serwisowych. 23. Zakres ubezpieczenia nie obejmuje kosztów czynności przewidzianych w instrukcji obsługi lub instalacji, do wykonania których zobowiązany jest Ubezpieczony lub użytkujący we własnym zakresie i na własny koszt, np.: zainstalowanie sprzętu, konserwacja, instalacja oprogramowania itp. 5 Pakiet Konsultant 1. W ramach pakietu Konsultant, na prośbę Ubezpieczonego, Centrum Alarmowe w miarę możliwości organizuje następujące usługi: 1) rezerwacja biletów lotniczych i kolejowych, 2) rezerwacja hoteli, 3) rezerwacja biletów do kin i teatrów, 4) rezerwacja w restauracjach, 5) organizacja taksówki, 6) organizacja i dostarczanie pod wskazany adres kwiatów, 7) organizacja i dostarczenie pod wskazany adres biletów na imprezy sportowe, kulturalne, 8) rezerwacja sal konferencyjnych, 9) organizacja opieki do dzieci, 10) organizacja wynajęcie oraz podstawienie samochodu zastępczego, 11) organizacja wynajęcia limuzyny wraz z kierowcą, 12) organizacja usług drobnej pomocy domowej, 13) informacje o rozrywkach, 14) informacje sportowe, 15) informacje o podróżach i turystyce, 16) informacje o szczepieniach koniecznych w danym kraju, 17) informacja o warunkach drogowych, 18) pomoc przy wybraniu najbardziej dogodnej trasy przejazdu, 19) informacje teleadresowe do firm holowniczych i wypożyczalni samochodów usługodawców Centrum Alarmowego, 20) informacje teleadresowe stacji napraw, 21) informacje o procedurze postępowania w przypadku włamania do samochodu, kolizji drogowej itp., 22) dostawa prezentów, zakupów, 23) rezerwacja w centrach biznesowych i konferencyjnych. Koszty związane z wykonaniem usług wymienionych w 5 ust. 1 ponosi Ubezpieczony we własnym zakresie. 6 Infolinia Prawna 1. Jeżeli Ubezpieczony wyraża chęć skorzystania z informacji z zakresu prawa polskiego, Centrum Alarmowe udzieli Ubezpieczonemu telefonicznej informacji w poniższym zakresie: a) Dostępu do wzorów umów (sprzedaży, zmiany, darowizny, umowy przedwstępnej, umowy ostatecznej itd.), b) Dostępu do aktów prawnych (przepisy KC, przepisy kodeksu administracyjnego itd.), c) Danych teleadresowe na temat kancelarii prawnych, d) Danych teleadresowe na temat organów właściwych do rozpatrywania zgłoszonych spraw, e) Danych na temat zasad emerytalnych oraz wymaganych dokumentach i trybie ich składania, f) Szczegółów, komu, kiedy i w jakiej wysokości przysługują świadczenia przedemerytalne, g) Danych o rodzajach działalności gospodarczej, zasadach rejestracji i podatkach; h) Danych o służbie zdrowia w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego; i) Szczegółów na temat ubezpieczenia ZUS rodzajach zasiłków i zasadach ich przyznawania; j) Kiedy i w jakiej wysokości przysługują odprawy pieniężne, k) Zapisów o prawach i obowiązkach bezrobotnych, l) Szczegółów rejestracji w urzędzie pracy, m) Komu i kiedy przysługuje prawo do zasiłku dla bezrobotnych, n) Sposobów ustalania wysokości zasiłku dla bezrobotnych, o) Danych o innych formach pomocy udzielanej osobom bezrobotnym, p) Danych teleadresowe biur pośrednictwa pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, q) Danych teleadresowe biur pośrednictwa pracy oferujących pracę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, r) Możliwości korzystania z pomocy psychologa w ramach ubezpieczenia społecznego adresy, telefony. s) Instrukcji dotyczących pisania CV oraz wzór życiorysu, t) Instrukcji dotyczących pisania listu motywacyjnego, u) Instrukcji dotyczących pisania biznes planu. 7 Postępowanie w przypadku szkody 1. W razie wystąpienia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową Ubezpieczony zobowiązany jest, przed podjęciem działań we własnym zakresie, skontaktować się z infolinią Mondial, czynną przez całą dobę, pod numerami telefonów: Lub Ubezpieczony powinien podać następujące informacje: 1) imię i nazwisko (niezbędne do celów identyfikacji dzwoniącego), 2) numer PESEL (niezbędny do celów identyfikacji dzwoniącego), 3) krótki opis zaistniałego zdarzenia i rodzaj koniecznej pomocy, 4) numer telefonu do skontaktowania się z Ubezpieczonym, 5) lokalizację miejsca zdarzenia, 6) dane dotyczące osoby wyznaczonej do opieki nad dzieckiem (dziećmi)/osobami niesamodzielnymi, 7) inne informacje niezbędne pracownikowi Centrum Alarmowego do zorganizowania pomocy w ramach świadczonych usług. 3. W przypadku, gdy Ubezpieczony nie wypełnił obowiązków określonych w ust. 2, Centrum Alarmowe ma prawo odmówić spełnienia świadczenia. 4. Centrum Alarmowe nie podejmuje żadnych czynności, a Ubezpieczyciel jest zwolniony z pokrycia kosztów poniesionych 6

7 przez Ubezpieczonego, jeżeli Centrum Operacyjne uprzednio nie zostało poinformowane o zdarzeniu, chyba że powiadomienia nie dokonano z powodu siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności. 8 Rezygnacja z ubezpieczenia 1. Ubezpieczonemu przysługuje prawo do rezygnacji w każdej chwili z ochrony ubezpieczeniowej poprzez złożenie w oddziale Banku Handlowego w Warszawie pisemnego oświadczenia o rezygnacji z ubezpieczenia lub poprzez odesłanie podpisanego oświadczenia do Banku Handlowego. 2. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w odniesieniu do każdego z Ubezpieczonych wygasa: 1) w dniu rozwiązania, wygaśnięcia albo wypowiedzenia umowy Pożyczki Gotówkowej zawartej z Ubezpieczającym, w związku z którą Ubezpieczonemu zostały udzielone świadczenia oferowane przez Ubezpieczyciela, 2) wraz rozwiązaniem Umowy, jednakże z zapewnieniem świadczeń do końca okresu ochrony ubezpieczeniowej, 3) z chwilą śmierci Ubezpieczonego w stosunku do tego Ubezpieczonego. 9 Postanowienia końcowe 1. Wszelkie roszczenia wynikające z niniejszej umowy ubezpieczenia ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat. 2. Od decyzji odszkodowawczej w sprawie świadczeń, osoba uprawniona może, w terminie 30 dni od daty ich otrzymania, wystąpić do Dyrektora Ubezpieczyciela z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. 3. W kwestiach nieuregulowanych OWU mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. 4. Spory wynikające z umów ubezpieczenia rozpatrują sądy powszechne właściwe dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczyciela, Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, w postępowaniu cywilnym procesowym. 5. Wszelkie reklamacje można kierować bezpośrednio do firmy Mondial Assistance International AG SA Główny Oddział w Polsce, ul. Domaniewska 50B, Warszawa lub do Rzecznika Ubezpieczonych. 6. Niniejsze OWU przyjęte uchwałą Dyrekcji Mondial Assistance International AG SA Gł. Oddz. w Polsce o nr U/051/2009 z dnia roku wchodzą w życie z dniem roku. Tomasz Frączek Director of Main Branch Agnieszka Walczak-Kuc Deputy Director of Main Branch data i podpis 7

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE DLA KLIENTÓW BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE S.A. 201

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE DLA KLIENTÓW BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE S.A. 201 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE DLA KLIENTÓW BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE S.A. 201 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Assistance dla Klientów Banku Handlowego w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pakiet Platinum Dla Klientów Banku DnB NORD Polska S.A.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pakiet Platinum Dla Klientów Banku DnB NORD Polska S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pakiet Platinum Dla Klientów Banku DnB NORD Polska S.A. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pakiet Platinum, zwane dalej OWU, mają zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Assistance dla właścicieli rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w PLN prowadzonych przez Alior Bank S.A.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Assistance dla właścicieli rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w PLN prowadzonych przez Alior Bank S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Assistance dla właścicieli rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w PLN prowadzonych przez Alior Bank S.A. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

Praktycznie dla firm. 1/9

Praktycznie dla firm. 1/9 Praktycznie dla firm. 1/9 Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Assistance dla Kredytobiorców Idea Bank S.A. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Assistance dla

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. 3. Wymienione w niniejszych OWU usługi assistance są świadczone za pośrednictwem Centrum Alarmowego Ubezpieczyciela.

Postanowienia ogólne. 3. Wymienione w niniejszych OWU usługi assistance są świadczone za pośrednictwem Centrum Alarmowego Ubezpieczyciela. Ogólne warunki ubezpieczenia Assistance dla posiadaczy aktywnych kart debetowych MasterCard Business wydanych przez T-Mobile Usługi Bankowe oddział Alior Bank S.A., 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PRESIDENT

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PRESIDENT Ogólne Warunki Ubezpieczenia Concordia President dla Klientów Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. posiadaczy kart kredytowych VISA PRESIDENT i VISA GOLD 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Assistance dla właścicieli rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w PLN prowadzonych przez Alior Bank S.A.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Assistance dla właścicieli rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w PLN prowadzonych przez Alior Bank S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Assistance dla właścicieli rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w PLN prowadzonych przez Alior Bank S.A. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE POSIADACZY KART KREDYTOWYCH ALIOR BANK MASTERCARD PLATINUM

WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE POSIADACZY KART KREDYTOWYCH ALIOR BANK MASTERCARD PLATINUM WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE POSIADACZY KART KREDYTOWYCH ALIOR BANK MASTERCARD PLATINUM 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Assistance dedykowanego Właścicielom Platynowej

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego w podróży dla Klientów Banku BPH S.A.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego w podróży dla Klientów Banku BPH S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego w podróży dla Klientów Banku BPH S.A. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia, zwane dalej OWU, mają zastosowanie do Umowy Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego w podróży dla Klientów Banku BPH S.A.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego w podróży dla Klientów Banku BPH S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego w podróży dla Klientów Banku BPH S.A. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 34 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia, zwane dalej OWU, mają zastosowanie do Umowy Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Assistance dla posiadaczy kart kredytowych Alior Bank MasterCard Gold

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Assistance dla posiadaczy kart kredytowych Alior Bank MasterCard Gold Ogólne Warunki Ubezpieczenia Assistance dla posiadaczy kart kredytowych Alior Bank MasterCard Gold 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia, dedykowane posiadaczom kart kredytowych

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA W MAKSYMALNYM KONCIE BANKU BPH

UBEZPIECZENIA W MAKSYMALNYM KONCIE BANKU BPH UBEZPIECZENIA W MAKSYMALNYM KONCIE BANKU BPH UBEZPIECZENIA W MAKSYMALNYM KONCIE BANKU BPH SPIS TREŚCI 04 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE DLA WŁAŚCICIELI RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Medical Assistance, Home Assistance, Assistance Sprzętu komputerowego i Concierge posiadaczy kont w Euro Banku S.A.

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Medical Assistance, Home Assistance, Assistance Sprzętu komputerowego i Concierge posiadaczy kont w Euro Banku S.A. Szczególne Warunki Ubezpieczenia Medical Assistance, Home Assistance, Assistance Sprzętu komputerowego i Concierge posiadaczy kont w Euro Banku S.A. 1. Przedmiotem ubezpieczenia jest organizacja albo organizacja

Bardziej szczegółowo

SWU. Dom & Szczęście. Szczególne Warunki Ubezpieczenia DOM Plus POMOC. Postanowienia ogólne

SWU. Dom & Szczęście. Szczególne Warunki Ubezpieczenia DOM Plus POMOC. Postanowienia ogólne UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012- 63-58 Kapitał zakładowy i

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Definicje

Postanowienia ogólne. Definicje Ogólne warunki ubezpieczenia Turystyczne MERIGO (zatwierdzone uchwałą Dyrekcji Generalnej AGA International SA Oddział w Polsce U/051/2012 z dnia 03.12.2012 r.) Postanowienia ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

Roszczenia regresowe. Postanowienia ogólne

Roszczenia regresowe. Postanowienia ogólne Ogólne warunki ubezpieczenia Lataj z Mondial Assistance (zatwierdzone uchwałą Dyrekcji Generalnej AGA International SA Oddział w Polsce U/002/2013 z dnia 15.01.2013 r.) Postanowienia ogólne 1 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

How can we help? Postanowienia ogólne

How can we help? Postanowienia ogólne Ogólne warunki ubezpieczenia Podróże zagraniczne (zatwierdzone uchwałą Dyrekcji Generalnej AGA International SA Oddział w Polsce U/052/2013 z dnia 05.11.2013 r.) Postanowienia ogólne 1 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA R-ASSISTANCE DLA KLIENTÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA R-ASSISTANCE DLA KLIENTÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA R-ASSISTANCE DLA KLIENTÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia R-Assistance (zwane dalej OWU ) mają zastosowanie do Grupowej

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Pomoc medyczna, Pomoc domowa, Pomoc drogowa

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Pomoc medyczna, Pomoc domowa, Pomoc drogowa Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Pomoc medyczna, Pomoc domowa, Pomoc drogowa Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Pomoc medyczna, Pomoc domowa, Pomoc drogowa (zwane

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA R ASSISTANCE & CONCIERGE DLA KLIENTÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. POSIADACZY I WSPÓŁPOSIADACZY KONTA OSOBISTEGO PREMIUM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA R ASSISTANCE & CONCIERGE DLA KLIENTÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. POSIADACZY I WSPÓŁPOSIADACZY KONTA OSOBISTEGO PREMIUM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA R ASSISTANCE & CONCIERGE DLA KLIENTÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. POSIADACZY I WSPÓŁPOSIADACZY KONTA OSOBISTEGO PREMIUM I. Postanowienia ogólne wspólne Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

2. Oferta wchodzi w życie z dniem 5 maja 2014 r. i obowiązuje do dnia utraty mocy wiążącej.

2. Oferta wchodzi w życie z dniem 5 maja 2014 r. i obowiązuje do dnia utraty mocy wiążącej. REGULAMIN OFERTY PAKIET BARDZO POMOCNY 1. Niniejszy regulamin określa zasady oferty Pakiet Bardzo Pomocny, zwanej dalej Ofertą, w Banku Millennium S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2A,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia Pomoc w domu

Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia Pomoc w domu Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia Pomoc w domu 1 Postanowienia ogólne Na podstawie niniejszych szczegółowych warunków ubezpieczenia (zwanych dalej SWU ) Inter Partner Assistance S.A. z siedzibą w Belgii

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Assistance dla klientów instytucjonalnych FM Bank PBP S.A.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Assistance dla klientów instytucjonalnych FM Bank PBP S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Assistance dla klientów instytucjonalnych FM Bank PBP S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej OWU, Europ Assistance S.A.,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Wszystko co w domu. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ogólne warunki ubezpieczenia Wszystko co w domu. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia Wszystko co w domu Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ogólne warunki ubezpieczenia Wszystko co w domu 1. Ustalenia ogólne... 1 2. Definicje... 1 3. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Raiffeisen Polbank Prestiż Assistance dla Posiadaczy Kart Kredytowych wydawanych przez Raiffeisen Bank Polska S.A.

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Raiffeisen Polbank Prestiż Assistance dla Posiadaczy Kart Kredytowych wydawanych przez Raiffeisen Bank Polska S.A. Warunki Grupowego Ubezpieczenia Raiffeisen Polbank Prestiż Assistance dla Posiadaczy Kart Kredytowych wydawanych przez Raiffeisen Bank Polska S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych Warunków

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE dla posiadaczy kart płatniczych TOYOTA BANK POLSKA S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE dla posiadaczy kart płatniczych TOYOTA BANK POLSKA S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE dla posiadaczy kart płatniczych TOYOTA BANK POLSKA S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia Europ Assistance Holding S.A., zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia do kart płatniczych Kredyt Bank World, MasterCard

Warunki Ubezpieczenia do kart płatniczych Kredyt Bank World, MasterCard Załącznik nr 1 do umowy nr 132/06/2011 Warunki Ubezpieczenia do kart płatniczych Kredyt Bank World, MasterCard POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Ubezpieczenia (zwane dalej WU) określają zasady udzielania

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POMOC DLA BIZNESU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POMOC DLA BIZNESU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POMOC DLA BIZNESU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia Europ Assistance S.A., zwany

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. 3. Wymienione w niniejszych OWU usługi assistance są świadczone za pośrednictwem Centrum Alarmowego Ubezpieczyciela.

Postanowienia ogólne. 3. Wymienione w niniejszych OWU usługi assistance są świadczone za pośrednictwem Centrum Alarmowego Ubezpieczyciela. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Assistance dla użytkowników kart płatniczych World Debit MasterCard oraz World Debit Private Banking wydanych przez Alior Bank S.A. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Ogólne

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOM I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1.1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., zwane dalej Link4, zawiera umowę ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo