INFOMRACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA ASSISTANCE DOMOWEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFOMRACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA ASSISTANCE DOMOWEGO"

Transkrypt

1 INFOMRACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA ASSISTANCE DOMOWEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie zapisów umowy nr 114/02/2007 Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. (zwane dalej WARTA) udziela ochrony ubezpieczeniowej w zakresie świadczeń assistance domowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Przez pojęcie karta rozumie się kartę wydaną przez Bank Ochrony Środowiska S.A., określoną w umowie ubezpieczenia, pozwalającą na identyfikację wydawcy i upoważnionego posiadacza, uprawniającą do wypłaty gotówki i dokonywania zapłaty z wykorzystaniem limitu kredytowego. 2. Przez pojęcie Ubezpieczony rozumie się każdą osobę fizyczną, na rzecz której zawarto umowę ubezpieczenia, posiadającą ważną, określoną w umowie, kartę, wydaną przez Bank na jej rzecz (na jej nazwisko), pod warunkiem że osoba ta jest uprawniona do korzystania z danej karty. 3. Przez pojęcie awaria rozumie się: 1) awarię instalacji (instalacji wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej, alarmowej lub centralnego ogrzewania/pieca grzewczego) - rozumie się każdy przypadek losowy zaistniały w miejscu zamieszkania, wynikający z przyczyn wewnętrznych pochodzenia mechanicznego, hydraulicznego lub elektrycznego powodujący przerwanie działania instalacji wodno-kanalizacyjnej lub elektrycznej w lokalu stanowiącym miejsce zamieszkania w zakresie wykraczającym poza odpowiedzialność administracji budynku lub służb miejskich i powodujący szkodę. 2) awarię sprzętu rozumie się każdy przypadek uszkodzenia sprzętu RTV&AGD wynikający z przyczyn wewnętrznych, a nie z bezpośredniego działania człowieka, uderzenia, zaniedbania, normalnej konserwacji i potrzeb eksploatacyjnych lub użytkowania niezgodnego z instrukcją obsługi, powodujący nieprawidłowe funkcjonowanie sprzętu i/lub każdy przypadek uszkodzenia sprzętu informatycznego. 4. Przez pojęcie kradzież z włamaniem rozumie się dokonanie lub usiłowanie dokonania zaboru mienia z zamkniętych pomieszczeń w miejscu zamieszkania, po uprzednim usunięciu przy użyciu siły lub narzędzi istniejących zabezpieczeń lub po otworzeniu wejścia do miejsca zamieszkania podrobionym lub dopasowanym kluczem, bądź kluczem oryginalnym, w którego posiadanie sprawca wszedł wskutek włamania do innego pomieszczenia w miejscu zamieszkania lub w wyniku rozboju. 5. Przez pojęcie wandalizm rozumie się rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie mienia Ubezpieczonego przez osoby trzecie. 6. Przez pojęcie rozbój rozumie się dokonanie lub usiłowanie dokonania zaboru mienia Ubezpieczonego w miejscu zamieszkania przy użyciu lub groźbie użycia przemocy fizycznej wobec Ubezpieczonego lub osób bliskich albo doprowadzeniu ich do stanu nieprzytomności lub bezbronności niebezpiecznym przedmiotem lub środkiem obezwładniającym; za rozbój uważa się również zabór mienia Ubezpieczonego w miejscu zamieszkania, dokonany z zastosowaniem przemocy fizycznej lub groźby jej natychmiastowego użycia wobec Ubezpieczonego lub osoby bliskiej posiadającej klucze do Miejsca zamieszkania i zmuszenie jej do otwarcia pomieszczeń miejsca zamieszkania lub otworzenie ich kluczami zrabowanymi. 7. Przez pojęcie szkoda rozumie się utratę, uszkodzenie lub zniszczenie mienia (szkoda rzeczowa) w miejscu zamieszkania. 8. Przez pojęcie miejsce zamieszkania rozumie się adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej podany w dokumentacji bankowej przez Ubezpieczonego jako miejsce stałego zamieszkania lub adres do korespondencji.

2 Ubezpieczenie obejmuje wyłącznie jedno miejsce zamieszkania. Miejscem zamieszkania objętym ochroną jest pierwsze miejsce zamieszkania, w którym zaistniało zdarzenie objęte ochroną ubezpieczeniową, w związku z którym zrealizowane zostało świadczenie assistance (na żądanie Ubezpieczonego lub osoby przez niego upoważnionej), w ramach ochrony ubezpieczeniowej. W przypadku gdy Ubezpieczony zmienił swoje miejsce zamieszkania, w którym zaistniało zdarzenie objęte ochroną ubezpieczeniową, w związku z którym uprzednio wykonane było świadczenie assistance Ubezpieczony winien o tym fakcie poinformować Centrum Alarmowe WARTA w terminie do 10 (dziesięciu) dni po zaistnieniu tego faktu. 9. Przez pojęcie zdarzenie losowe rozumie się pożar, uderzenie pioruna, przepięcie, eksplozję, implozję, uderzenie lub upadek statku powietrznego/drzew/masztów, uderzenie pojazdu mechanicznego, huragan i grad, zalanie, pękanie mrozowe, zalanie przez osoby trzecie, powódź, kradzież z włamaniem, wandalizm, stłuczenie szyb i innych przedmiotów szklanych zainstalowanych na stałe w miejscu zamieszkania. 10. Przez pojęcie przewoźnik zawodowy - rozumie się przedsiębiorstwo posiadające wszelkie zezwolenia umożliwiające płatny przewóz osób takimi środkami transportu jak samolot, pociąg, autobus, statek, prom itp. 11. Przez pojęcie współmałżonek - rozumie się osobę pozostającą z Ubezpieczonym w związku małżeńskim, w stosunku do którego nie została orzeczona separacja zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 12. Przez pojęcie dziecko rozumie się dziecko Ubezpieczonego własne, a także przysposobione lub pasierb w wieku do 21 lat zamieszkujące w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego. 13. Przez pojęcie osoby bliskie rozumie się osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z Ubezpieczonym. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 3 Przedmiotem ubezpieczenia jest organizacja lub organizacja i koszty usług assistance świadczonych wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz Ubezpieczonego przez WARTĘ za pośrednictwem Centrum Alarmowego WARTA w zakresie określonym w poniższych paragrafach WU. ZAKRES UBEZPIECZENIA 4 Odpowiedzialność WARTY polega na spełnieniu na rzecz Ubezpieczonego jednego lub kilku świadczeń assistance określonych w 5-11 WU, w przypadku: 1) zdarzenia losowego, 2) kradzieży z włamaniem do miejsca zamieszkania, powodującą szkodę w miejscu zamieszkania lub utratę przez Ubezpieczonego kluczy do drzwi wejściowych, 3) rozbóju polegającego na utracie przez Ubezpieczonego kluczy do drzwi wejściowych, 4) zacięciu się lub uszkodzeniu zamka do drzwi wejściowych, 5) awarii sprzętu, 6) innego zdarzenia skutkującego uszkodzeniem lub awarią instalacji i/lub sprzętów domowych i/lub wyposażenia w miejscu zamieszkania, powodujące konieczność ich naprawy. Świadczenia Suma ubezpieczenia 1) Interwencja specjalisty w celu usunięcia szkody 300 PLN 2) Zakwaterowanie max. 3 doby 500 PLN 3) Przejazd Ubezpieczonego do osoby wyznaczonej Bilet PKP lub TAXI 2

3 przez Ubezpieczonego 4) Organizacja i pokrycie kosztów transportu 500 PLN 5) Dozór mienia honorarium strażnika Do 72h 6) Pomoc specjalisty w zakresie napraw RTV/AGD (2 razy w roku ubezpieczeniowym) 300 PLN 7) Interwencja ślusarza w celu wymiany zamków (1 raz w roku ubezpieczeniowym ) 300 PLN 8) Organizacja dostępu do sieci usługodawców domowych różnych branż na koszt Klienta Organizacja 9) Powrót Ubezpieczonego do miejsca zamieszkania Bilet PKP lub TAXI Interwencja usługodawcy-specjalisty w celu usunięcia awarii w miejscu zamieszkania 5 1. W przypadku zdarzenia losowego, które spowodowało awarię instalacji w miejscu zamieszkania lub kradzieży z włamaniem, w następstwie których powstało realne ryzyko utraty lub dalszego uszkodzenia mienia WARTA, na wniosek Ubezpieczonego, zorganizuje i pokryje - do wysokości sumy ubezpieczenia - koszty dojazdu wraz z kosztami robocizny odpowiedniego usługodawcy-specjalisty mogącego wykonać naprawę zaistniałych uszkodzeń (w szczególności ślusarza, elektryka, hydraulika, murarza, malarza, szklarza, dekarza, specjalisty od systemów alarmowych, technika urządzeń grzewczych). 2. Dodatkowo raz w roku w przypadku: 1) utraty kluczy do drzwi wejściowych w miejscu zamieszkania wskutek kradzieży z włamaniem do miejsca zamieszkania lub rozboju lub 2) zacięcia się/uszkodzenia zamka do drzwi wejściowych w miejscu zamieszkania, WARTA, na wniosek Ubezpieczonego, zorganizuje i pokryje - do wysokości sumy ubezpieczenia - koszty dojazdu wraz z kosztami robocizny odpowiedniego usługodawcy-specjalisty, tj. ślusarza, mogącego dokonać otwarcia drzwi wejściowych miejsca zamieszkania. Realizacja świadczenia nastąpi wyłącznie w przypadku gdy uszkodzone drzwi stanowią jedyne drzwi przez które Ubezpieczony może się dostać do miejsca zamieszkania. 3. WARTA nie pokrywa kosztu części zamiennych niezbędnych dla wykonania naprawy. Powrót Ubezpieczonego do miejsca zamieszkania 6 1. Jeżeli w wyniku: zdarzenia losowego, które spowodowało awarię instalacji lub kradzieży z włamaniem, w następstwie których zachodzi realne ryzyko utraty lub dalszego uszkodzenia mienia, WARTA zorganizuje i pokryje koszty przejazdu Ubezpieczonego wraz z bagażem podręcznym do miejsca zamieszkania, środkiem transportu przewoźnika zawodowego wybranym przez Centrum Alarmowe WARTA, tj.: - pociągiem pośpiesznym - biletu PKP pierwszej klasy, lub - taksówką osobową - jednak nie dalej niż na odległość maksymalnie 100 km (stu kilometrów), pod warunkiem, że Ubezpieczony znajduje się w odległości większej niż 25 km (dwadzieścia pięć kilometrów) od miejsca zamieszkania. 2. Realizacja świadczenia, o którym mowa w ust. 1 przysługuje Ubezpieczonemu wyłącznie w przypadku, gdy planowany powrót Ubezpieczonego miał nastąpić później niż 24 h (dwadzieścia cztery godziny) od momentu zaistnienia zdarzenia. Pomoc informacyjna 3

4 7 1. W ramach pomocy informacyjnej WARTA udzieli, na wniosek Ubezpieczonego i w oparciu o ogólnodostępne bazy danych, informacji o numerach telefonów podmiotów, działających w pobliżu miejsca zamieszkania Ubezpieczonego, świadczących następujące usługi: 1) usługi ślusarskie, 2) usługi hydrauliczne, 3) usługi dot. urządzeń i instalacji grzewczych, 4) usługi elektryczne, 5) usługi dekarskie, 6) usługi szklarskie, 7) usługi murarskie, 8) usługi malarskie, 9) usługi glazurnicze, 10) usługi stolarskie, 11) usługi parkieciarskie. 2. Na wniosek Ubezpieczonego WARTA może zorganizować usługi specjalistów, świadczących usługi, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem iż koszty dojazdu, robocizny specjalisty oraz części wymienionych w celu naprawy zaistniałych uszkodzeń ponosi Ubezpieczony. 8 W przypadku zdarzenia losowego, które spowodowało w miejscu zamieszkania awarię instalacji, lub kradzieży z włamaniem, w następstwie których miejsce zamieszkania nie nadaje się do zamieszkania, WARTA na wniosek Ubezpieczonego, zorganizuje i pokryje koszty jednego (wybranego przez Ubezpieczonego) z wymienionych poniżej świadczeń: 1) zakwaterowanie zastępcze Ubezpieczonego, tj. transportu Ubezpieczonego wraz z podręcznym bagażem do miejsca zakwaterowania, oraz rezerwacji i zakwaterowania Ubezpieczonego przez okres maksymalnie 3 (trzech) dni do łącznej kwoty określonej w umowie ubezpieczenia na jedno zdarzenie. 2) przejazd Ubezpieczonego do wyznaczonego miejsca, tj. przejazdu Ubezpieczonego wraz z bagażem podręcznym do jednego z wymienionych niżej miejsc: a) do miejsca zamieszkania osoby wyznaczonej przez Ubezpieczonego, znajdującego się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, za zgodą tej osoby na zakwaterowanie Ubezpieczonego, lub b) do miejsca zamieszkania Ubezpieczonego wyłącznie po upływie 30 (trzydziestu) dni od daty zgłoszenia przez Ubezpieczonego zdarzenia do Centrum Alarmowego WARTA, w przypadku gdy miejsce zamieszkania będzie nadawać się do zamieszkania przez Ubezpieczonego, środkiem transportu Przewoźnika zawodowego wybranym przez Centrum Alarmowe WARTA, tj.: - pociągiem pośpiesznym - bilet PKP pierwszej klasy, lub - taksówką osobową - jednak nie dalej niż na odległość maksymalnie 100 km (stu kilometrów). Pomoc w przewiezieniu mienia z miejsca zamieszkania 9 W przypadku: zdarzenia losowego, które spowodowało w miejscu zamieszkania awarię instalacji, lub kradzieży z włamaniem w miejscu zamieszkania, w następstwie których miejsce zamieszkania nie nadaje się do zamieszkania, WARTA na wniosek Ubezpieczonego, zorganizuje i pokryje koszty pomocy w przewiezieniu (tj. transportu, pojazdem o ładowności do 3,5 tony) mienia Ubezpieczonego w celu jego zabezpieczenia, z miejsca zamieszkania do miejsca wyznaczonego przez Ubezpieczonego. 4

5 Dozór miejsca zamieszkania 10 W przypadku: awarii instalacji w miejscu zamieszkania w następstwie zdarzenia losowego, lub szkody zaistniałej w następstwie kradzieży z włamaniem, gdy w związku z nieobecnością Ubezpieczonego lub osób bliskich w miejscu zamieszkania zachodzi uzasadniona konieczność zabezpieczenia mienia przed utratą lub dalszym uszkodzeniem, WARTA na wniosek Ubezpieczonego, zorganizuje i pokryje koszty dozoru miejsca zamieszkania przez okres max. 72 h (siedemdziesięciu dwóch godzin). Pomoc specjalisty w zakresie napraw RTV/AGD W przypadku awarii sprzętu określonego w ust. 3 w miejscu zamieszkania, WARTA na wniosek Ubezpieczonego, wyłącznie dwa razy w okresie ubezpieczenia zorganizuje i pokryje koszty dojazdu wraz z kosztami robocizny odpowiedniego usługodawcyspecjalisty mogącego wykonać naprawę zaistniałych w miejscu zamieszkania uszkodzeń sprzętu. 2. WARTA nie zrealizuje świadczenia jeżeli sprzęt wymieniony w ust. 3 pozostaje na gwarancji producenta. 3. Przez pojęcie sprzęt rozumie się wymienione poniżej rodzaje sprzętów, pod warunkiem, że są one wykorzystywane w miejscu zamieszkania i wyłącznie do użytku domowego: 1) sprzęt AGD (zabudowany lub wolnostojący): pralka, pralka z suszarką, zmywarka, suszarka wirowa / wirówka (pralnicza), suszarka (pralnicza), lodówka, zamrażarka, lodówko zamrażarka, kuchenka elektryczna, gazowa lub gazowo-elektryczna, wyciąg, okap, piekarnik, kuchenka mikrofalowa, odkurzacz, 2) sprzęt RTV (nie mający charakteru sprzętu przenośnego, tj. z wykluczeniem walkmenów, odtwarzaczy cd i mp3): telewizor do 33, video, dvd, zintegrowane tv z video, wieża hi-fi, komputer stacjonarny, monitor komputera, drukarka, lcd telewizor/ projektor, telewizor plazmowy, 3) sprzęt informatyczny: komputer osobisty PC, notebook, drukarka do komputera, 5

6 skaner do komputera, wraz z okablowaniem oraz lokalnym oprzyrządowaniem dostępu do Internetu. WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI WARTA nie ponosi odpowiedzialności i jest zwolniona z obowiązku zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez Ubezpieczonego bez porozumienia z Centrum Alarmowym WARTA, nawet jeśli mieszczą się one w granicach i sumach ubezpieczenia określonych w niniejszych WU, a zdarzenia których one dotyczą są objęte ochroną ubezpieczeniową. 2. WARTA nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie usługi assistance określonej w niniejszych WU z powodu zadziałania siły wyższej, pod pojęciem której rozumie się w szczególności: trzęsienie ziemi, powódź, huragan, pożar lasu, awaria lub brak urządzeń telekomunikacyjnych oraz nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia zaistniałe z przyczyn zewnętrznych niezależnych od WARTA (w tym zjawisk meteorologicznych, ograniczeń w poruszaniu się wprowadzonych decyzjami władz administracyjnych), mogących powodować niedyspozycyjność usługodawców realizujących dane świadczenia. 3. Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody polegające na uszkodzeniu,, zniszczeniu lub utracie mienia znajdującego się w miejscu zamieszkania. 4. WARTA nie odpowiada za: 1) usługi związane z uszkodzeniami, za których naprawę odpowiadają wyłącznie właściwe służby administracyjne lub właściwe służby administracyjne lub właściwe służby pogotowia technicznego, energetycznego, wodno- kanalizacyjnego czy gazowego, np. awarie: pionów instalacji ciepłej i zimnej wody, pionów kanalizacyjnych, instalacji gazowej, przyłączy do budynku, 2) usługi elektryka lub technika urządzeń grzewczych związane z uszkodzeniami żarówek, przedłużaczy etc., 3) usługi związane z konserwacją urządzeń oraz stałych elementów miejsca zamieszkania, 4) usługi związane z naprawą uszkodzeń, które pojawiły się przed momentem zaistnienia zdarzenia objętego ochroną. 5. WARTA nie ponosi również odpowiedzialności za szkody: 1) powstałe w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, 2) spowodowane umyślnym lub rażąco niedbałym działaniem Ubezpieczonego albo osoby pozostającej z nim we wspólnym gospodarstwie domowym w miejscu zamieszkania, 3) powstałe w wyniku niewłaściwego podłączenia do sieci elektrycznej lub wodno kanalizacyjnej, 4) spowodowane działaniem ognia i innych żywiołów jeżeli źródło szkody powstało poza sprzętem, 5) powstałe w sprzęcie eksploatowanym niezgodnie z instrukcją obsługi, jego przeznaczeniem lub w miejscu do tego nie przeznaczonym. 6. WARTA nie ponosi odpowiedzialności za zapewnienie materiałów nietypowych, niedostępnych w trakcie wykonywania świadczeń assistance w ogólnodostępnej sieci handlowej. SUMA UBEZPIECZENIA Suma ubezpieczenia dotyczy jednego zdarzenia i stanowi górną granicę odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. 6

7 2. Suma ubezpieczenia na poszczególne świadczenia określona jest w 4. POSTĘPOWANIE W RAZIE ZAISTNIENIA ZDARZENIA OBJĘTEGO OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ W przypadku zaistnienia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową WARTA, przed podjęciem działań we własnym zakresie, Ubezpieczony zobowiązany jest: 1) niezwłocznie, nie później niż 12 godzin od zaistnienia zdarzenia, skontaktować się z Centrum Alarmowym WARTA czynnym całą dobę, tel lub , 2) podać wszelkie dostępne informacje potrzebne do udzielenia należnej pomocy z zakresu usług assistance, a w szczególności: a) imię i nazwisko, b) numer karty płatniczej, c) adres miejsca zamieszkania, d) dokładne miejsce zdarzenia oraz nazwę miejscowości i numer telefonu, pod którym Centrum Alarmowe WARTA może się skontaktować z Ubezpieczonym lub jego przedstawicielem, e) opis zdarzenia objętego ubezpieczeniem i rodzaj potrzebnej pomocy, f) inne dane niezbędne do realizacji świadczeń. 3) postępować zgodnie z dyspozycjami Centrum Alarmowego WARTA, 4) zapobiec w miarę możliwości zwiększeniu się szkody. 2. Ubezpieczony, na wezwanie przedstawiciela Centrum Alarmowego WARTA, zobowiązany jest do okazania ważnej ubezpieczonej karty. 3. Ubezpieczony, na wezwanie przedstawiciela Centrum Alarmowego WARTA, zobowiązany jest do podania danych niezbędnych dla wykonania świadczenia, a także do okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość. 4. Jeżeli Ubezpieczony z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa, nie dopełni któregokolwiek z obowiązków, WARTA może odmówić spełnienia świadczenia assistance. 5. Rozmowy telefoniczne prowadzone między Centrum Alarmowym WARTA, a Ubezpieczonymi mogą być nagrywane. WARTA może odmówić spełnienia świadczenia w przypadku nie wyrażenia przez Ubezpieczonego zgody na nagranie rozmowy. 6. W przypadku gdy Ubezpieczony poniósł koszty bez uprzedniego zawiadomienia Centrum Alarmowego WARTA z powodu siły wyższej, WARTA może zwrócić Ubezpieczonemu poniesione koszty jednakże maksymalnie do wysokości kosztów świadczenia, które WARTA poniosłaby w przypadku realizacji tego świadczenia pod warunkiem złożenia przez Ubezpieczonego rachunków dokumentujących poniesione koszty. DOCHODZENIE ROSZCZEŃ Skargi i zażalenia mogą być składane przez Ubezpieczającego, ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia w formie pisemnej do WARTA na adres: TUiR WARTA S.A. ul. Chmielna 85/ Warszawa 2. Powództwo o roszczenia wynikające z umowy ubezpieczenia można wytoczyć albo według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby ubezpieczającego, ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy z ubezpieczenia. 3. Do niniejszych warunków stosuje się prawo polskie. 7

WARUNKI UBEZPIECZENIA PAKIET ASSISTANCE GOLD ORAZ PAKIET CONCIERGE GOLD

WARUNKI UBEZPIECZENIA PAKIET ASSISTANCE GOLD ORAZ PAKIET CONCIERGE GOLD WARUNKI UBEZPIECZENIA PAKIET ASSISTANCE GOLD ORAZ PAKIET CONCIERGE GOLD POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia Europ Assistance Holding S.A., zwany dalej Zakładem Ubezpieczeń,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE W DOMU

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE W DOMU SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE W DOMU I. Postanowienia ogólne Na podstawie niniejszych Szczególnych Warunków Ubezpieczenia Assistance w Domu (zwanych dalej Warunkami ) Inter Partner Assistance

Bardziej szczegółowo

Darmowa ochrona przed przepięciem dla firmy!

Darmowa ochrona przed przepięciem dla firmy! Darmowa ochrona przed przepięciem dla firmy! W razie przepięcia zadzwoń do Centrum Alarmowego czynnego 24h na dobę: (48) 22 575 94 61 Co zyskujesz: Rodzaj usługi Interwencja elektryka Pokrycie kosztów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia do kart bankowych (zwanych dalej OWU) oraz zapisów umowy nr 114/02/2007 Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE OKULARÓW

UBEZPIECZENIE OKULARÓW UBEZPIECZENIE OKULARÓW UBE 110x205 #10.indd 1 21.10.2014 15:5 Twój dokument ubezpieczenia okularów. UBE 110x205 #10.indd 2 21.10.2014 15:5 Ogólne Warunki Ubezpieczenia okularów/soczewek okularowych zakupionych

Bardziej szczegółowo

Infolinia: 801 10 20 30 www.allianz.pl. TUiR Allianz Polska S.A.

Infolinia: 801 10 20 30 www.allianz.pl. TUiR Allianz Polska S.A. Infolinia: 801 10 20 30 www.allianz.pl TUiR Allianz Polska S.A. BIBA-O05 11/10 Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia Biznes Assistance Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Postanowienia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOM ASSISTANCE. Część I. Postanowienia ogólne

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOM ASSISTANCE. Część I. Postanowienia ogólne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOM ASSISTANCE Część I. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dom Assistance zwane dalej OWU, stosuje się do umów ubezpieczenia zawieranych przez Pocztowe

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

POSTANOWIENIA WSTĘPNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY DOKUMENTÓW, TABLIC REJESTRACYJNYCH, KLUCZYKÓW DO POJAZDU BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM LEASINGU DLA LEASINGOBIORCÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU LEASINGOWEGO SA POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Biznes Assistance

Ogólne warunki ubezpieczenia Biznes Assistance Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia Biznes Assistance Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Ustalenia wstępne.............................................................................................1

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia AGD RTV IT Assistance POSTANOWIENIA OGÓLNE

Ogólne Warunki Ubezpieczenia AGD RTV IT Assistance POSTANOWIENIA OGÓLNE Ogólne Warunki Ubezpieczenia AGD RTV IT Assistance POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia (zwanych dalej: OWU ) Europ Assistance S.A., zwany dalej Ubezpieczycielem udziela

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY POLSKA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY POLSKA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY POLSKA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - Polska o ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU. Podstawowe dane dotyczące ubezpieczenia

KARTA PRODUKTU. Podstawowe dane dotyczące ubezpieczenia KARTA PRODUKTU Karta Produktu jest materiałem informacyjnym przygotowanym przez Europ Assistance Spółkę Akcyjną prawa francuskiego (dalej: Europ Assistance) we współpracy z Raiffeisen Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POMOC TECHNICZNA (KOD: MM-2015-V2

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POMOC TECHNICZNA (KOD: MM-2015-V2 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POMOC TECHNICZNA (KOD: MM-2015-V2) zatwierdzone Uchwałą Zarządu Credit Agricole Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. nr 03/P/2015 z dnia 16.01.2015 r. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU DO UBEZPIECZENIA PZU DOM

KARTA PRODUKTU DO UBEZPIECZENIA PZU DOM KARTA PRODUKTU DO UBEZPIECZENIA PZU DOM Karta Produktu przygotowana przez PZU SA jest materiałem informacyjnym i ma za zadanie przedstawić kluczowe informacje o produkcie oraz pomóc Klientowi w zrozumieniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA Przedmiotem ubezpieczenia jest majątek Spółdzielni oraz odpowiedzialność cywilna jej władz. Specyfikacja dotyczy Spółdzielni Mieszkaniowej GÓRCZEWSKA z siedzibą

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z UMOWY UBEZPIECZENIA ASSISTANCE DOMOWEGO

WYCIĄG Z UMOWY UBEZPIECZENIA ASSISTANCE DOMOWEGO WYCIĄG Z UMOWY UBEZPIECZENIA ASSISTANCE DOMOWEGO zawartej w dniu 1 czerwca 2010 roku w Warszawie pomiędzy: Polskim Związkiem Motorowym Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica o ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Warunki Szczególne Ubezpieczenia wspólnot mieszkaniowych

Warunki Szczególne Ubezpieczenia wspólnot mieszkaniowych Warunki Szczególne Ubezpieczenia wspólnot mieszkaniowych SPIS TREŚCI Zasady ogólne... 3 Definicje... 3 POSTANOWIENIA ODMIENNE OD OKREŚLONYCH W OWU HDI FIRMA... 4 Ubezpieczenie mienia... 4 Ryzyka dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia assistance w ramach programu Volvo Assistance 3+

Warunki ubezpieczenia assistance w ramach programu Volvo Assistance 3+ Warunki ubezpieczenia assistance w ramach programu Volvo Assistance 3+ 6 1 Osoby i pojazdy objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach programu Volvo Assistance 3+ Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Twój majątek Ogólne warunki ubezpieczenia Zadzwoń do nas 801 28 28 28 z telefonu komórkowego

Bardziej szczegółowo

Oferta ubezpieczenia PZU Dom Grupowy

Oferta ubezpieczenia PZU Dom Grupowy Świętochłowice, dn. 27.06.2017 Spółdzielnia WIOSENNA 41-600 ŚWIETOCHŁOWICE Ul. Dylonga 1 Oferta PZU Dom Grupowy Podstawa Prawna: Ogólne Warunki Ubezpieczenia PZU DOM Grupowy ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ENERGIA+/-

SZCZEGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ENERGIA+/- SZCZEGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ENERGIA+/- 1. Postanowienia ogólne 1. Na podstawie niniejszych szczególnych warunków ubezpieczenia ENERGIA+/- (zwanych dalej Warunkami ) Inter Partner Assistance

Bardziej szczegółowo

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Polska S.A.

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Polska S.A. Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl TU Allianz Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Home Assistance

Ogólne warunki ubezpieczenia Home Assistance Ogólne warunki ubezpieczenia Home Assistance Z Tobą od A do Z Spis treści Ustalenia ogólne... 1 Definicje... 2 3. Przedmiot ubezpieczenia... 4 4. Naprawa sprzętu RTV i AGD... 5 5. Pomoc organizacyjna w

Bardziej szczegółowo

Wybór właściwego zakresu pozwoli w przyszłości uniknąć rozczarowania zakupionym produktem ubezpieczeniowym.

Wybór właściwego zakresu pozwoli w przyszłości uniknąć rozczarowania zakupionym produktem ubezpieczeniowym. Wybór właściwego zakresu pozwoli w przyszłości uniknąć rozczarowania zakupionym produktem ubezpieczeniowym. Warunkiem zawarcia kompleksowej umowy ubezpieczenia jest objęcie ochroną ryzyka ognio wego, które

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU ASSISTANCE DLA POSIADACZY ROR

KARTA PRODUKTU ASSISTANCE DLA POSIADACZY ROR KARTA PRODUKTU ASSISTANCE DLA POSIADACZY ROR Karta produktu przygotowana przez PZU SA oraz PLUS BANK S.A. jest materiałem informacyjnym i ma za zadanie przedstawić kluczowe informacje o produkcie oraz

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Home Assistance

Ogólne warunki ubezpieczenia Home Assistance Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia Home Assistance Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ogólne warunki ubezpieczenia Home Assistance 1 Ustalenia wstępne Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU Auto Assistance Pojazd Zastępczy

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU Auto Assistance Pojazd Zastępczy Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU Auto Assistance Pojazd Zastępczy 2 Spis treści POSTANOWIENIA OGÓLNE Postanowienia wstępne - 1. 3 Definicje - 2.... 3 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA Przedmiot ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ 35/2015/N/Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie

Bardziej szczegółowo

Tabela informacyjna o najistotniejszych warunkach ubezpieczenia

Tabela informacyjna o najistotniejszych warunkach ubezpieczenia OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POMOC TECHNICZNA zatwierdzone Uchwałą Zarządu Credit Agricole Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Nr 12/P/2016 z dnia 29 lipca 2016 roku Tabela informacyjna o najistotniejszych warunkach

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TUW ASSISTANCE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TUW ASSISTANCE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TUW ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia TUW assistance (OWU ASS) stosuje się w umowach ubezpieczenia zawieranych przez Pocztowe Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w każdej lokalizacji, w której

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Home Assistance. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ogólne warunki ubezpieczenia Home Assistance. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia Home Assistance Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ogólne warunki ubezpieczenia Home Assistance Ustalenia ogólne...1 2. Definicje...1 Przedmiot ubezpieczenia...4

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOM POMOC 24

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOM POMOC 24 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOM POMOC 24 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOM POMOC 24 RODZAJ INFORMACJI 1. Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń 2. Ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - przetarg pisemny nieograniczony PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Prowadzone

Bardziej szczegółowo

Auto Franpol Wrocław,... Leszek Wiśniewski ul. Paczkowska 26 50-503 Wrocław tel. kom. 601774155

Auto Franpol Wrocław,... Leszek Wiśniewski ul. Paczkowska 26 50-503 Wrocław tel. kom. 601774155 Auto Franpol Wrocław,... Leszek Wiśniewski ul. Paczkowska 26 50-503 Wrocław tel. kom. 601774155 Umowa najmu samochodu Nr rej.:... Zawarta w dniu... w miejscowości Wrocław, pomiędzy Auto Franpol Leszek

Bardziej szczegółowo

Warunki Szczególne Ubezpieczenia WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH. www.hdi-asekuracja.pl

Warunki Szczególne Ubezpieczenia WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH. www.hdi-asekuracja.pl Warunki Szczególne Ubezpieczenia WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH www.hdi-asekuracja.pl Warunki szczególne ubezpieczenia Wspólnot Mieszkaniowych SPIS TREŚCI 1 Zasady ogólne 3 2 Definicje 5 POSTANOWIENIA ODMIENNE

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Warunki OC: Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PZU OCHRONA KARTY ING PLUS

KARTA INFORMACYJNA PZU OCHRONA KARTY ING PLUS KARTA INFORMACYJNA PZU OCHRONA KARTY ING PLUS ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ (UBEZPIECZYCIEL): AGENT UBEZPIECZENIOWY: UBEZPIECZAJĄCY/ UBEZPIECZONY: TYP UMOWY UBEZPIECZENIA: PZU SA ING Bank Śląski SA Osoba fizyczna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI Serwisant 24H_Dom PLUS

REGULAMIN USŁUGI Serwisant 24H_Dom PLUS REGULAMIN USŁUGI Serwisant 24H_Dom PLUS Definicje 1. Awaria domowego urządzenia elektrycznego niezależne od woli użytkownika zdarzenie przyszłe i niepewne w postaci uszkodzenia sprzętu, uniemożliwiające

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejsza umowa obowiązuje w okresie 01 maja 2017 r kwietnia 2018 r.

POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejsza umowa obowiązuje w okresie 01 maja 2017 r kwietnia 2018 r. INFORMACJA o warunkach grupowego ubezpieczenia pracowników - członków związków zrzeszonych w Federacji Związków Zawodowych Pracowników Automatyki i Telekomunikacji PKP. Polisa nr 414-17-430-05930749 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ Nr SZP.272.14.2015 Zamawiający: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Nazwa: Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Adres siedziby: 32 602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

Pakiet bezpieczeństwa dla Twojej firmy!

Pakiet bezpieczeństwa dla Twojej firmy! Pakiet bezpieczeństwa dla Twojej firmy! Gdy potrzebujesz pomocy fachowca w swojej firmie, zadzwoń do Centrum Alarmowego czynnego 24h na dobę: 22 575 94 61 Co zyskujesz: Darmowe interwencje 10 specjalistów,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki usług Autopomoc

Ogólne warunki usług Autopomoc Ogólne warunki usług Autopomoc zatwierdzone uchwałą z posiedzenia Zarządu Sp. z o.o. POLINS, Protokół Nr. 4 z dnia 08.06.2016 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze ogólne warunki usług Autopomoc (zwane dalej

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Ubezpieczenie w Podróży i Assistance Karty Obciążeniowe MCB, VB, VBG, MCC, MCCE

Karta Produktu Ubezpieczenie w Podróży i Assistance Karty Obciążeniowe MCB, VB, VBG, MCC, MCCE Karta Produktu Ubezpieczenie w Podróży i Assistance Karty Obciążeniowe MCB, VB, VBG, MCC, MCCE Podstawowe informacje na temat Ubezpieczenia dla posiadaczy kart obciążeniowych Visa Business, Visa Business

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za zainteresowanie ubezpieczeniem za pośrednictwem Alior Banku S.A. w ramach działalności przejętej z Banku BPH.

Dziękujemy za zainteresowanie ubezpieczeniem za pośrednictwem Alior Banku S.A. w ramach działalności przejętej z Banku BPH. KARTA PRODUKTU PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT UBEZPIECZENIA DLA POSIADACZY KART OBCIĄŻENIOWYCH VISA BUSINESS, VISA BUSINESS GOLD, MASTERCARD BUSINESS, MASTERCARD CORPORATE, MASTERCARD CORPORATE EXECUTIVE

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń SA Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Kradzieży z Włamaniem i Rozboju mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 10.08.2007 r. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Firma Assistance. Spis treści

Ogólne warunki ubezpieczenia Firma Assistance. Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia Firma Assistance Spis treści Postanowienia ogólne... 1 Definicje... 1 Przedmiot ubezpieczenia... 1 Pomoc organizacyjna... 2 5. Pomoc interwencyjna w sytuacji ryzyka utraty

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia Pomoc w domu

Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia Pomoc w domu Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia Pomoc w domu 1 Postanowienia ogólne Na podstawie niniejszych szczegółowych warunków ubezpieczenia (zwanych dalej SWU ) Inter Partner Assistance S.A. z siedzibą w Belgii

Bardziej szczegółowo

SSANGYONG ASSISTANCE

SSANGYONG ASSISTANCE SSANGYONG ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE Użyte w niniejszych warunkach SsangYong Assistance określenia mają następujące znaczenie: 1. Ubezpieczyciel Inter Partner Assistance S.A. Oddział w Polsce 2. Ubezpieczający

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym 1OWU Zielona Karta Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym Postanowienia ogólne 1 1. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia Assistance dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo - rozliczeniowych Ekstrakonto w Banku Zachodnim WBK S.A.

Warunki ubezpieczenia Assistance dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo - rozliczeniowych Ekstrakonto w Banku Zachodnim WBK S.A. Warunki ubezpieczenia Assistance dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo - rozliczeniowych Ekstrakonto w Banku Zachodnim WBK S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Ubezpieczenia określają zasady

Bardziej szczegółowo

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Zarząd INPRO SA ( Spółka ) informuje, iŝ w dniu 21

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Zaproszenie do składania ofert na ubezpieczenie ryzyk mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Ubezpieczenie komunikacyjne floty pojazdów w zakresie OC, AC, NNW, ASS firmy Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne

Bardziej szczegółowo

1 - 2 karta płatnicza kradzież okres trwania umowy ubezpieczenia osoby bliskie osoba trzecia PIN rachunek rabunek transakcja 1) 2) Ubezpieczający

1 - 2 karta płatnicza kradzież okres trwania umowy ubezpieczenia osoby bliskie osoba trzecia PIN rachunek rabunek transakcja 1) 2) Ubezpieczający WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART PŁATNICZYCH WYDANYCH PRZEZ BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W ZAKRESIE NIEUPOWAŻNIONEGO UŻYCIA KARTY I RABUNKU GOTÓWKI W KRAJU I ZA GRANICĄ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa:

Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa: Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa: - Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia ubezpie cze ń komunikac yjnyc h Avanssur S.A. Oddział w Polsce (Axa Ubezpieczenia) z dn. 1 listopada 2007 r.

Ogólne warunki ubezpieczenia ubezpie cze ń komunikac yjnyc h Avanssur S.A. Oddział w Polsce (Axa Ubezpieczenia) z dn. 1 listopada 2007 r. Ogólne warunki ubezpieczenia ubezpie cze ń komunikac yjnyc h Avanssur S.A. Oddział w Polsce (Axa Ubezpieczenia) z dn. 1 listopada 2007 r. I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności

Bardziej szczegółowo

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą Data zamieszczenia na stronie www.sar.gov.pl:10.02.2012 Załącznik nr 15 do SIWZ dotyczy pakietu nr 3 Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Serwisant gazowy 24H PLUS

Regulamin usługi Serwisant gazowy 24H PLUS Regulamin usługi Serwisant gazowy 24H PLUS UWAGA: W przypadku podejrzenia awarii sieci gazowej dystrybutora, awarii wewnętrznej instalacji gazowej lub posiadanego urządzenia gazowego, która może nieść

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA PAKIET BEZPIECZNA KARTA dla Klienta Obowiązujące od dnia r.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA PAKIET BEZPIECZNA KARTA dla Klienta Obowiązujące od dnia r. Załącznik nr 2 do umowy Ubezpieczenia Pakiet Bezpieczna Karta z dnia 31.10.2011 r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA PAKIET BEZPIECZNA KARTA dla Klienta Obowiązujące od dnia 01.10.2016 r. Wykaz postanowień

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TOYOTA BANK MOBILE ASSISTANCE DLA POSIADACZY KART PŁATNICZYCH WYDANYCH PRZEZ TOYOTA BANK POLSKA S.A. OD 1 LIPCA 2013 R.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TOYOTA BANK MOBILE ASSISTANCE DLA POSIADACZY KART PŁATNICZYCH WYDANYCH PRZEZ TOYOTA BANK POLSKA S.A. OD 1 LIPCA 2013 R. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TOYOTA BANK MOBILE ASSISTANCE DLA POSIADACZY KART PŁATNICZYCH WYDANYCH PRZEZ TOYOTA BANK POLSKA S.A. OD 1 LIPCA 2013 R. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 6 do SIWZ Okresy ubezpieczenia, o których mowa w definicjach oraz w SIWZ: okres od następnego dnia od daty zakończenia aktualnych

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE SZKODY LUB WYPADKU Z UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA SZÓSTKĘ DLA KLIENTÓW INTELIGO

ZGŁOSZENIE SZKODY LUB WYPADKU Z UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA SZÓSTKĘ DLA KLIENTÓW INTELIGO ZGŁOSZENIE SZKODY LUB WYPADKU Z UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA SZÓSTKĘ DLA KLIENTÓW INTELIGO INFORM ACJE OGÓLNE Prosimy o zaznaczenie X, którego ubezpieczenia dotyczy zgłaszane roszczenie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB I PRZESYŁEK FIRMY MARKUS

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB I PRZESYŁEK FIRMY MARKUS REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB I PRZESYŁEK FIRMY MARKUS 1.POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć: a) Pasażer - osoba korzystająca z usługi przewozu na podstawie ważnego

Bardziej szczegółowo

ZAKRES UBEZPIECZENIA

ZAKRES UBEZPIECZENIA Załącznik nr 2 - Formularz cenowy... (pieczęć firmowa Wykonawcy) Wszystkie rubryki poniższej tabeli powinny być wypełnione. Wszystkie opisane w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia przesyłek nadanych przez Klienta biznesowego, zwane dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia, zwane dalej OWU, mają zastosowanie do stosunków ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4403 423 fax: +48 91 4403 441, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl Znak : PO- II 370/ZZP-3/57/10 Szczecin, dnia 25 listopada 2010 r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Pakiet bezpieczeństwa dla Twojej firmy!

Pakiet bezpieczeństwa dla Twojej firmy! Pakiet bezpieczeństwa dla Twojej firmy! Gdy potrzebujesz pomocy fachowca w swojej firmie, zadzwoń do Centrum Alarmowego czynnego 24h na dobę: (48) 22 575 94 61 Co zyskujesz: Darmowe interwencje 10 specjalistów,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO R- TWOJA KARTA BEZ RYZYKA DLA KLIENTÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO R- TWOJA KARTA BEZ RYZYKA DLA KLIENTÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO R- TWOJA KARTA BEZ RYZYKA DLA KLIENTÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A I. POSTANOWIENIA WSPÓLNE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE, ZAWIERANIE UMOWY UBEZPIECZENIA 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uwaga Rolnicy UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWE ROLNIKÓW

Uwaga Rolnicy UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWE ROLNIKÓW Uwaga Rolnicy Wójt Gminy Leoncin przypomina, iż ustawodawca nałożył na producentów rolnych obowiązek ubezpieczeniowy. W związku z tym, poniżej przedstawiamy wyciąg najistotniejszych zapisów: Ustawy o ubezpieczeniach

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Home Assistance

Ogólne warunki ubezpieczenia Home Assistance Ogólne warunki ubezpieczenia Home Assistance Spis treści Ustalenia ogólne...1 Definicje...2 Przedmiot ubezpieczenia...4 Naprawa sprzętu RTV i AGD...5 Pomoc organizacyjna w razie ryzyka utraty lub zniszczenia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 245/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE SZKODY LUB WYPADKU Z UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA SZÓSTKĘ

ZGŁOSZENIE SZKODY LUB WYPADKU Z UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA SZÓSTKĘ ZGŁOSZENIE SZKODY LUB WYPADKU Z UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA SZÓSTKĘ INFORMACJE OGÓLNE Prosimy o zaznaczenie X, którego ubezpieczenia dotyczy zgłaszane roszczenie: ubezpieczenia następstw

Bardziej szczegółowo

Informacja 0 Warunkach Ubezpieczenia dla Posiadaczy Kart Płatniczych Mastercard Business Banku BPH SA

Informacja 0 Warunkach Ubezpieczenia dla Posiadaczy Kart Płatniczych Mastercard Business Banku BPH SA Informacja 0 Warunkach Ubezpieczenia dla Posiadaczy Kart Płatniczych Mastercard Business Banku BPH SA PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA udziela posiadaczom kart płatniczych

Bardziej szczegółowo

POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Ubezpieczający : Polski Związek Żeglarski Ul. Ludwiki 4, 01-226 Warszawa REGON: 007014979 Ubezpieczony : Polski Związek Żeglarski Ul. Ludwiki

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH GETIN NOBLE BANKU NA WYPADEK KONIECZNOŚCI UDZIELENIA POMOCY BEZPIECZNY DOM

WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH GETIN NOBLE BANKU NA WYPADEK KONIECZNOŚCI UDZIELENIA POMOCY BEZPIECZNY DOM WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH GETIN NOBLE BANKU NA WYPADEK KONIECZNOŚCI UDZIELENIA POMOCY BEZPIECZNY DOM Spis treści: DEFINICJE... 1 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA... 2 ŚWIADCZENIA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM zatwierdzone Uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. Nr UZ/174/98 z dnia 27

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu ubezpieczenia karty kredytowej WORLD MASTERCARD

Karta Produktu ubezpieczenia karty kredytowej WORLD MASTERCARD Karta Produktu ubezpieczenia karty kredytowej WORLD MASTERCARD 1 Zakład Ubezpieczeń AGA International S.A. Oddział w Polsce 2 Rola Alior Bank S.A. Ubezpieczający 3 Ubezpieczony 4 Typ umowy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Naprawy domowe dla Abonentów P4 Sp. z o.o.

Ogólne warunki ubezpieczenia Naprawy domowe dla Abonentów P4 Sp. z o.o. Ogólne warunki ubezpieczenia Naprawy domowe dla Abonentów P4 Sp. z o.o. Spis treści 1 Postanowienia ogólne... 1 2 Definicje... 1 3 Przedmiot i zakres ubezpieczenia.... 2 4 Limity odpowiedzialności... 2

Bardziej szczegółowo

Formularz. ubezpieczenia. zgłoszenia szkody z ubezpieczenia bagażu/sprzętu sportowego

Formularz. ubezpieczenia. zgłoszenia szkody z ubezpieczenia bagażu/sprzętu sportowego ubezpieczenia Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia bagażu/sprzętu sportowego W celu szybkiego i sprawnego rozpatrzenia roszczenia prosimy o dokładne wypełnienie poniższego formularza i dostarczenie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Assistance dla klientów Energomix

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Assistance dla klientów Energomix Ogólne Warunki Ubezpieczenia Assistance dla klientów Energomix POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej OWU, Europ Assistance S.A., zwany dalej Ubezpieczycielem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOMOWE ASSISTANCE

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOMOWE ASSISTANCE SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOMOWE ASSISTANCE Postanowienia ogólne 1 Na podstawie niniejszych szczególnych warunków ubezpieczenia (zwanych dalej SWU ) Inter Partner Assistance S.A. Oddział w Polsce

Bardziej szczegółowo

Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Ubezpieczający - Bank, zawierający umowę ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczonych

Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Ubezpieczający - Bank, zawierający umowę ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczonych Ubezpieczenia majątkowe grupowe Pakiet Agro i Pakiet Agro Premium Przedmiot umowy ubezpieczenia Przedmiotem umowy ubezpieczenia jest udzielenie klientom Banku ochrony ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczenia:

Bardziej szczegółowo

Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli

Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli Zakres ubezpieczenia PTU S.A. 1 PZU S.A. 2 Commercial Union 3 Hestia 4 Przedmiot ochrony Ochroną objęte są wypadki ubezpieczeniowe,

Bardziej szczegółowo

Pakiet bezpieczeństwa dla Twojej rodziny!

Pakiet bezpieczeństwa dla Twojej rodziny! Pakiet bezpieczeństwa dla Twojej rodziny! Gdy potrzebujesz pomocy fachowca w swoim domu, zadzwoń do Centrum Alarmowego czynnego 24h na dobę: 22 575 94 61 Co zyskujesz: Darmowe interwencje 10 specjalistów,

Bardziej szczegółowo

Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych program FordUbezpieczenia

Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych program FordUbezpieczenia Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych program FordUbezpieczenia 1. W programie pakietowych ubezpieczeń komunikacyjnych FordUbezpieczenia, zwanym dalej programem FordUbezpieczenia, określonym w

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania

Uczestnicy postępowania ODPOWIEDŹ NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: 9/ZP/p.n./ubezpieczenia/2013 Nr ogłoszenia w BZP:214937-2013 Uczestnicy postępowania Dotyczy: przetargu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul.

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej Sympatyczna Łódź, ul. Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul. Batalionów Chłopskich 4 I. Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE Dom 24H DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BRE BANKU SA OTWARTYCH I PROWADZONYCH PRZEZ mbank

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE Dom 24H DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BRE BANKU SA OTWARTYCH I PROWADZONYCH PRZEZ mbank OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE Dom 24H DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BRE BANKU SA OTWARTYCH I PROWADZONYCH PRZEZ mbank 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Assistance Dom24h

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Energiczni fachowcy Pakiet Standard

Warunki Ubezpieczenia Energiczni fachowcy Pakiet Standard Warunki Ubezpieczenia Energiczni fachowcy Pakiet Standard Załącznik nr 2 Warunki Ubezpieczenia ENERGICZNI FACHOWCY PAKIET STANDARD Informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Złota Rączka

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Złota Rączka Ogólne Warunki Ubezpieczenia Złota Rączka zatwierdzone uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń nr 10/01/17 z dnia 25.01.2017 r., które wchodzą w życie z dniem uchwalenia i mają zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Pakiet Standard - Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Volkswagen Bank Polska S.A.

Pakiet Standard - Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Volkswagen Bank Polska S.A. Pakiet Standard - Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Volkswagen Bank Polska S.A. KOD: KP-VW STANDARD 01/16 Nazwa ubezpieczenia Numer jednostki redakcyjnej wzorca Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA Warunki ubezpieczenia przedmiotów codziennego użytku Pakiet TOREBKA dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych EKSTRAKONTO w Banku Zachodnim WBK S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEUCZCIWEGO WYKORZYSTANIA KARTY PŁATNICZEJ WYDANEJ PRZEZ BANK PEKAO S.A.

WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEUCZCIWEGO WYKORZYSTANIA KARTY PŁATNICZEJ WYDANEJ PRZEZ BANK PEKAO S.A. WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEUCZCIWEGO WYKORZYSTANIA KARTY PŁATNICZEJ WYDANEJ PRZEZ BANK PEKAO S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Ogólne warunki ubezpieczenia assistance domowy dla posiadaczy rachunków: Eurokonto Aktywne Plus, Eurokonto Premium, Eurokonto Premium Plus, Eurokonto Prestiżowe Allianz ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. ul. Gwiaździsta 62 53-413 Wrocław bok@tueuropa.pl www.tueuropa.pl

Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. ul. Gwiaździsta 62 53-413 Wrocław bok@tueuropa.pl www.tueuropa.pl Informacje dla ubezpieczającego (zgodnie z Art. 39 Ustawy o prawach konsumenta) do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Twój Komfort (kod: OWU/09/95540/2015/M, zwanych dalej OWU) ubezpieczyciel (TU Europa )

Bardziej szczegółowo