Składka ubezpieczeniowa z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia opłacana jest przez Klienta za pośrednictwem Biura.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Składka ubezpieczeniowa z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia opłacana jest przez Klienta za pośrednictwem Biura."

Transkrypt

1 OFERTA UBEZPIECZENIA W PODRÓŻY ZAGRANICZNEJ TRAMP, UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW, UBEZPIECZENIA TURYSTYCZNEGO DLA CUDZOZIEMCÓW TRAPER, UBEZPIECZENIA W PODRÓŻY NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ- DLA KLIENTÓW.. I. FORMA UBEZPIECZENIA Proponujemy uzupełniającą formę ubezpieczenia Klientów, która uzależniona jest od indywidualnej decyzji Klienta, otrzymującego możliwość wyboru pakietu ubezpieczeń najbardziej mu odpowiadającego spośród całej gamy możliwości. Powyższy sposób umożliwia dostosowanie zarówno ryzyk ubezpieczeniowych, jak i sum ubezpieczenia do indywidualnych potrzeb Klienta, w szczególności przy bardzo zróżnicowanej grupie Klientów Biura. W ramach ubezpieczenia w podróży zagranicznej TRAMP istnieje możliwość zawarcia umowy w formie indywidualnej, rodzinnej, a także grupowej zarówno krótkoterminowo, jak i całorocznie. W ubezpieczeniu turystycznym dla cudzoziemców TRAPER możliwe jest ubezpieczenie w formie indywidualnej, rodzinnej a także grupowo. Ubezpieczenie w podróży na terytorium RP daje możliwość ubezpieczenia w formie indywidualnej, rodzinnej, a także grupowo. W ubezpieczeniu Następstw Nieszczęśliwych Wypadków możliwe jest ubezpieczenie w formie indywidualnej, rodzinnej lub grupowej. Składka ubezpieczeniowa z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia opłacana jest przez Klienta za pośrednictwem Biura. II. ZAKRES UBEZPIECZENIA Proponujemy następujące zakresy ubezpieczenia: 1) Dla Klientów wyjeżdżających na imprezy zagraniczne ubezpieczenie w podróży zagranicznej TRAMP; 2) Dla Klientów (cudzoziemców) wyjeżdżających na imprezy krajowe i zagraniczne- ubezpieczenie turystyczne dla cudzoziemców TRAPER; 3) Dla Klientów (rezydentów) wyjeżdżających na imprezy krajowe- ubezpieczenie w podróży na terytorium RP; 4) Dla Klientów wyjeżdżających na imprezy krajowe ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków; UBEZPIECZENIE W PODRÓŻY ZAGRANICZNEJ TRAMP W ramach ubezpieczenia TRAMP proponujemy następujące ryzyka: a) ubezpieczenie kosztów leczenia i pomocy w podróży (assistance) (KLA); b) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW); c) ubezpieczenie OC za szkody na osobie (OC/O), ubezpieczenie OC za szkody na rzeczy (OC/R); d) ubezpieczenie sprzętu sportowego (SS); e) ubezpieczenie bagażu podróżnego (BP); f) ubezpieczenie kosztów odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej lub wcześniejszego powrotu z imprezy turystycznej oraz anulowania noclegu w hotelu (O/R); Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, Warszawa,

2 g) ograniczonych kosztów odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej oraz anulowania noclegu (-ów) w hotelu (O/H); h) ubezpieczenie kosztów rezygnacji z biletu (O/L). Rodzaje i zakres dostępnych świadczeń: a) Ubezpieczenie kosztów leczenia i pomocy w podróży (assistance) (KLA) Przedmiotem ubezpieczenia są następujące koszty poniesione w następstwie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku w okresie ubezpieczenia, poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej i kraju zamieszkania Ubezpieczonego: a) koszty leczenia szpitalnego i ambulatoryjnego w tym: a. pobyt i leczenie w szpitalu; b. wizyty lekarskie,; c. badania, zabiegi i operacje zlecone przez lekarza. b) koszty transportu: a. medycznego do odpowiedniej placówki medycznej; b między placówkami medycznymi, gdzie udzielano kolejno pomocy ambulatoryjnej; c. do miejsca zakwaterowania po udzieleniu pomocy medycznej, o ile z uwagi na stan zdrowia Ubezpieczonego zlecony został przez lekarza prowadzącego Ubezpieczonego; d. medycznego Ubezpieczonego na teren Rzeczypospolitej Polskiej lub do kraju zamieszkania Ubezpieczonego: - Allianz organizuje transport medyczny Ubezpieczonego na teren Rzeczypospolitej Polskiej lub do kraju zamieszkania Ubezpieczonego lub do placówki medycznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania Ubezpieczonego i pokrywa koszty tego transportu do kwoty, jaka odpowiada zorganizowaniu przez Allianz takiego transportu na teren Rzeczypospolitej Polskiej. Transport Ubezpieczonego odbywa się dostosowanym do jego stanu zdrowia środkiem transportu. O celowości, terminie, sposobie i możliwości transportu Ubezpieczonego decyduje lekarz Centrum Operacyjnego, po konsultacji z lekarzem prowadzącym leczenie za granicą. Jeżeli Ubezpieczony nie wyraża zgody na transport uznany przez lekarzy Centrum Operacyjnego za możliwy, nie podlega on dalszej ochronie ubezpieczeniowej; - Jeżeli Ubezpieczony zmarł podczas podróży lub pobytu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju jego zamieszkania, Allianz organizuje transport zwłok do miejsca pochówku na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub na terenie kraju zamieszkania Ubezpieczonego i pokrywa koszty tego transportu do kwoty, jaka odpowiada zorganizowaniu przez Allianz takiego transportu na teren Rzeczypospolitej Polskiej, w tym koszty zakupu trumny przewozowej (limit odpowiedzialności Allianz w wypadku zakupu trumny przewozowej stanowi równowartość 1250 euro). Allianz może zorganizować kremację i transport prochów do miejsca pochówku na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub na terenie kraju zamieszkania Ubezpieczonego i pokryć koszty tych usług do równowartości kosztów transportu zwłok. d) koszty zakupu niezbędnych lekarstw oraz środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza; e) koszty leczenia stomatologicznego; górny limit odpowiedzialności Allianz za leczenie stomatologiczne wynosi równowartość 100 euro, a pomoc ogranicza się wyłącznie do udzielenia jej w niezbędnym, natychmiastowym zakresie oraz jednej wizyty lekarskiej w przypadku ubezpieczeń zawieranych na okres krótszy niż 90 dni lub dwóch zdarzeń ubezpieczeniowych w przypadku ubezpieczeń zawieranych na okres dłuższy lub równy 90 dni; f) koszty leczenia związane z ciążą i porodem, nie później jednak niż do 32 tygodnia ciąży i nie więcej niż euro, a pomoc ogranicza się wyłącznie do udzielenia jej w niezbędnym natychmiastowym zakresie oraz dwóch wizyt lekarskich; g) koszty leczenia powstałe na skutek nieoczekiwanej wojny lub aktu terroru. TU Allianz Polska S.A. gwarantuje następujące usługi assistance (podane limity pomniejszają sumę ubezpieczenia): Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, Warszawa, 2

3 h) organizacja leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym wizyty lekarskiej, wizyty pielęgniarki, wypożyczenia albo zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, zgodnie z warunkami określonymi w obowiązujących o.w.u. w podróży zagranicznej Tramp, i) transport medyczny Ubezpieczonego na teren Rzeczypospolitej Polskiej lub jego kraju zamieszkania, j) transport ubezpieczonych w Allianz Polska członków rodziny Ubezpieczonego na teren Rzeczypospolitej Polskiej lub na teren kraju zamieszkania Ubezpieczonego w razie jego śmierci w następstwie zdarzenia objętego o. w. u. w podróży zagranicznej Globtroter, k) kontynuację podróży Ubezpieczonego, l) kontynuację podróży służbowej Ubezpieczonego, ł) pokrycie kosztów pobytu i transportu towarzyszącego Ubezpieczonemu członka rodziny, m) organizację i pokrycie kosztów wizyty bliskiej osoby, n) opiekę nad nieletnimi dziećmi Ubezpieczonego, o) pokrycie kosztów wcześniejszego powrotu Ubezpieczonego na teren Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania Ubezpieczonego, p) organizację pomocy prawnej, q) pośredniczenie w przekazaniu kaucji, r) pomoc w razie kradzieży, zaginięcia lub uszkodzenia dokumentów wydanych przez instytucje mające siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, s) przekazywanie wiadomości, t) poszukiwanie i ratownictwo w górach lub na morzu, u) udzielanie informacji przed podróżą, v) zastępstwo w podróży służbowej, w) pokrycie kosztów poniesionych w związku z opóźnieniem odlotu, x) organizację kierowcy zastępczego w podróży prywatnej, y) pokrycie kosztów zwrotu niewykorzystanego Ski-Passa. W każdym przypadku koszty transportu ograniczone są przez limit kwotowy, jaki odpowiada zorganizowaniu przez Centrum Operacyjne takiego transportu na teren Rzeczypospolitej Polskiej. b) Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW); Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć Ubezpieczonego, powstałe w okresie ubezpieczenia, w czasie podróży zagranicznej Ubezpieczonego. Na podstawie ustalonego stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu przysługuje Ubezpieczonemu świadczenie w takim procencie sumy ubezpieczenia, w jakim Ubezpieczony doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu. W przypadku śmierci Ubezpieczonego, TU Allianz Polska S.A. wypłaca Uposażonemu jednorazowe świadczenie w wysokości pełnej sumy ubezpieczenia, pod warunkiem że wcześniej nie zostało wypłacone świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu. c) Ubezpieczenie OC za szkody na osobie (OC/O), ubezpieczenie OC za szkody na rzeczy (OC/R); Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego w związku z czynami niedozwolonymi za szkody wyrządzone osobom trzecim, zarówno osobowe (OC/O), jak i rzeczowe (OC/R), w związku z wykonywaniem przez niego czynności związanych z życiem prywatnym, poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i kraju zamieszkania Ubezpieczonego, jeżeli zgodnie z prawem kraju, w którym Ubezpieczony przebywa, jest on zobowiązany do naprawienia szkody. Zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje m.in. szkód powstałych przy wykonywaniu czynności niezwiązanych z życiem prywatnym, bez względu na opłacenie wyższej składki uwzględniającej ryzyko pracy. d) Ubezpieczenie sprzętu sportowego (SS); Ochroną ubezpieczeniową objęty jest następujący sprzęt sportowy będący własnością Ubezpieczonego: 1) narty do uprawiania wszystkich odmian narciarstwa; 2) deska do uprawiania snowboardu i wszystkich jego odmian; Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, Warszawa, 3

4 3) deska do uprawiania surfingu i wszystkich jego odmian; 4) rower; 5) specjalistyczny sprzęt używany do nurkowania; 6) specjalistyczny sprzęt używany do gry w golfa, 7) rakiety tenisowe do gry w tenisa ziemnego, 8) specjalistyczny sprzęt używany do wspinaczki górskiej lub skałkowej, wraz z osprzętem i ekwipunkiem Warunkiem ubezpieczenia nart, deski snowboardowej lub specjalistycznego sprzętu używanego do nurkowania, jest zawarcie umowy ubezpieczenia kosztów leczenia, z uwzględnieniem dodatkowej składki w związku z uprawianiem odpowiedniej dyscypliny sportu. e) Ubezpieczenie bagażu podróżnego (BP); Przedmiotem ubezpieczenia są przedmioty należące do Ubezpieczonego, wchodzące w skład jego bagażu podróżnego, to jest wyłącznie: walizy, torby, nesesery, plecaki oraz podobne przedmioty wraz z ich zawartością w postaci odzieży i rzeczy osobistych. Przedmiotem ubezpieczenia jest również sprzęt elektroniczny należący do Ubezpieczonego lub powierzony Ubezpieczonemu przez Ubezpieczającego lub na jego zlecenie w celu wykonywania przez Ubezpieczonego obowiązków służbowych. W razie udokumentowanego opóźnienia w dostawie ubezpieczonego bagażu na miejsce pobytu Ubezpieczonego o co najmniej 24 godziny, Allianz refunduje Ubezpieczonemu na podstawie oryginałów rachunków koszty poniesione na zakup przedmiotów pierwszej potrzeby (odzież, przybory toaletowe) do równowartości 120 euro. f) Ubezpieczenie kosztów odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej lub wcześniejszego powrotu z imprezy turystycznej oraz anulowania noclegu w hotelu (O/R); Przedmiotem ubezpieczenia są koszty, jakimi Ubezpieczony byłby obciążony przez organizatora turystyki w razie odwołania przez Ubezpieczonego przed planowaną datą wyjazdu uczestnictwa we wcześniej zarezerwowanej zagranicznej imprezie turystycznej i/lub w wypadku anulowania noclegu (-ów) w hotelu oraz koszty poniesione przez Ubezpieczonego w związku z wcześniejszym powrotem do miejsca zamieszkania Ubezpieczonego, spowodowanym zdarzeniami losowymi niezależnymi od Ubezpieczonego. Ubezpieczenie dotyczy imprezy turystycznej poza granicami RP oraz kraju zamieszkania Ubezpieczonego zarezerwowanej za pośrednictwem organizatora turystyki, pośrednika turystycznego lub agenta turystycznego mającego siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub oddział przedsiębiorcy zagranicznego, który zawiera umowy zgodnie z prawem polskim. Umowa ubezpieczenia kosztów odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej i/lub anulowania noclegu (-ów) w hotelu oraz wcześniejszego powrotu z imprezy turystycznej może być zawarta przez Ubezpieczającego najpóźniej w ciągu 168 godzin od rezerwacji imprezy turystycznej i wpłaty całości lub części opłaty (zaliczki), nie później jednak niż 24 godziny przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. g) Ubezpieczenie ograniczonych kosztów odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej i anulowania noclegu (-ów) w hotelu (O/H); Przedmiotem ubezpieczenia są koszty, jakimi Ubezpieczony byłby zasadnie obciążony przez organizatora turystyki w razie odwołania przez Ubezpieczonego-przed planowaną datą wyjazdu- uczestnictwa w we wcześniej zarezerwowanej imprezie turystycznej i/lub wypadku anulowania przez Ubezpieczonego noclegu (-ów) w hotelu przed datą rozpoczęcia pobytu w hotelu. Ubezpieczenie dotyczy imprezy poza granicami RP oraz kraju zamieszkania Ubezpieczonego zarezerwowanej za pośrednictwem organizatora turystyki, pośrednika turystycznego lub agenta turystycznego mającego siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej lub oddział przedsiębiorcy zagranicznego, który zawiera umowy zgodnie z prawem polskim. Umowa ubezpieczenia ograniczonych kosztów odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej i/lub anulowania noclegu (-ów) w hotelu może być zawarta przez Ubezpieczającego najpóźniej w ciągu 168 godzin od rezerwacji imprezy turystycznej i lub noclegu (-ów) w hotelu i wpłaty całości lub części (zaliczki) nie później jednak niż 24 godziny przed rozpoczęciem imprezy turystycznej i /lub pobytu w hotelu. Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, Warszawa, 4

5 h) Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z biletu (O/L). Przedmiotem ubezpieczenia są koszty, jakimi Ubezpieczony zostałby obciążony przez organizatora imprezy w związku z rezygnacją przez Ubezpieczonego biletu przed rozpoczęciem podróży, zgodnie z datą wyjazdu/wylotu określoną na bilecie. W przypadku biletów lotniczych obejmujących międzylądowania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiedzialność Allianz obejmuje również okres pomiędzy zawarciem umowy ubezpieczenia, a określoną w bilecie lotniczym godziną drugiego w kolejności wylotu pod warunkiem, że drugi w kolejności wylot nastąpi nie później niż 24 godziny od daty i godziny pierwszego wylotu określonej na bilecie lotniczym. Ubezpieczenie dotyczy biletów lotniczych, autokarowych, promowych lub kolejowych na wszystkich trasach międzynarodowych, wykupionych za pośrednictwem organizatora turystyki, pośrednika turystycznego lub agenta turystycznego mającego siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub przewoźnika mającego siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, lub oddziału przedsiębiorcy zagranicznego, który zawiera umowy zgodnie z prawem polskim. Ubezpieczenie kosztów anulowania biletu może być zawarte przez Ubezpieczającego w ciągu 168 godzin od chwili wystawienia biletu i wniesienia części lub całości opłaty za bilet, nie później jednak niż 24 godziny przed wyjazdem/wylotem. Ubezpieczony może zostać objęty ubezpieczeniem kosztów anulowania noclegu (-ów) w hotelu (O/H) i/lub kosztów anulowania biletu (O/L), jeśli usługi te nie zostały wcześniej objęte ubezpieczeniem z tytułu kosztów odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej lub wcześniejszego powrotu z imprezy turystycznej (O/R). Ubezpieczenie swoim zakresem może obejmować: Strefa A - terytoria państw europejskich wraz z terytoriami wszystkich krajów położonych w Basenie Morza Śródziemnego i Wyspami Kanaryjskimi z wyłączeniem terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i kraju zamieszkania Ubezpieczonego; Strefa B - terytoria wszystkich państw świata z wyłączeniem terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i kraju zamieszkania Ubezpieczonego. KAŻDY KLIENT MA MOŻLIWOŚĆ WYBORU SPOŚRÓD PRZEDSTAWIONEGO ZAKRESU RYZYK ORAZ SUM UBEZPIECZENIA PAKIET UBEZPIECZEŃ, KTÓRYM CHCE BYĆ OBJĘTY: (EURO) ZAKRES UBEZPIECZENIA SUMY UBEZPIECZENIA Koszty leczenia i pomocy w podróży (KLA) Następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) Odpowiedzialność cywilna za szkody na osobie (OC/O) Odpowiedzialność cywilna za szkody na rzeczy (OC/R) Sprzęt Sportowy (SS) Bagaż podróżny (BP) Koszty odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej, wcześniejszego powrotu z imprezy turystycznej i/lub anulowania noclegu w hotelu (O/R) Ograniczone koszty odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej i/lub anulowania noclegu(-ów) w hotelu (O/H) Koszty rezygnacji z biletu (O/L) Od 6000 do euro 0d 1300 do euro Od do euro Od 2500 do euro Od 500 do 2000 euro Od 125 do 1500 euro Cena imprezy turystycznej/noclegu(-ów) w hotelu Cena imprezy turystycznej/noclegu (-ów) w hotelu Cena biletu Przedstawiamy przykładowe sumy ubezpieczenia i odpowiadające im składki: ZAKRES UBEZPIECZENIA Koszty leczenia i pomocy w podróży (KLA) Następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW) STREFA A SUMY UBEZPIECZENIA w euro STREFA B Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, Warszawa, 5 (euro)

6 Odpowiedzialność cywilna za szkody na osobie (OC/O) Odpowiedzialność cywilna za szkody na rzeczy (OC/R) Sprzęt Sportowy (SS) Bagaż podróżny (BP) Stawka w euro Stawka dzienna za pakiet za osobę: wyjazdy turystyczne Program 1 0,80 Program 2 1,32 Program 3 3,73 Program 4 1,28 Program 5 2,02 Program 6 4,74 Stawka dzienna za pakiet za osobę: wyjazdy turystyczne z uwzględnieniem ryzyka amatorskiego uprawiania narciarstwa i snowboardu Program 7 1,44 Program 8 2,38 Program 9 6,71 Program 10 2,30 Program 11 3,64 Program 12 8,53 Stawka dzienna za pakiet za osobę: wyjazdy turystyczne z uwzględnieniem ryzyka związanego z amatorskim uprawianiem sportów wysokiego ryzyka Program 13 3,20 Program 14 5,28 Program 15 14,92 Program 16 5,12 Program 17 8,08 Program 18 18,96 Koszty odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej i/lub anulowania noclegu(-ów) w hotelu, wcześniejszego powrotu z imprezy turystycznej (O/R) Ograniczone koszty odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej i/lub anulowania noclegu(-ów) w hotelu (O/H) Koszty rezygnacji z biletu biletu (O/L) 5 % ceny imprezy turystycznej i/lub ceny noclegu (-ów) w hotelu 3% ceny imprezy turystycznej i/lub ceny noclegu (-ów) w hotelu 4% ceny biletu UBEZPIECZENIE TURYSTYCZNE DLA CUDZOZIEMCÓW TRAPER 1. FORMA UBEZPIECZENIA (indywidualne lub rodzinne lub grupowe) Proponujemy umowę ubezpieczenia turystycznego dla cudzoziemców Traper z następującym zakresem ubezpieczenia: 2. ZAKRES UBEZPIECZENIA KL - Ubezpieczenie kosztów leczenia Przedmiotem ubezpieczenia są koszty leczenia, poniesione przez Ubezpieczonego w następstwie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku, który wystąpił w okresie ubezpieczenia poza granicami kraju zamieszkania Ubezpieczonego. Za koszty leczenia uznaje się: a) koszty leczenia szpitalnego i ambulatoryjnego, w tym pobyt i leczenie w szpitalu, wizyty lekarskie, badania, zabiegi i operacje zlecone przez lekarza, b) koszty transportu medycznego do odpowiedniej placówki medycznej, c) koszty transportu medycznego pomiędzy placówkami medycznymi, gdzie udzielano kolejno pomocy ambulatoryjnej, d) koszty transportu medycznego do miejsca zakwaterowania po udzieleniu pomocy medycznej, e) koszty transportu medycznego Ubezpieczonego na teren kraju zamieszkania Ubezpieczonego, f) koszty transportu zwłok Ubezpieczonego do miejsca pochówku na terenie kraju zamieszkania Ubezpieczonego, g) koszty zakupu niezbędnych lekarstw oraz środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza, Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, Warszawa, 6

7 h) koszty leczenia stomatologicznego do 120 euro, i) koszty leczenia związane z ciążą, nie później niż do 20 tygodnia ciąży, do równowartości 1000 euro, j) koszty leczenia powstałe na skutek nieoczekiwanej wojny lub aktu terroru. ASSISTANCE - Ubezpieczenie pomocy w podróży (assistance) Przedmiotem ubezpieczenia są następujące usługi assistance: a) transport Ubezpieczonych członków rodziny Ubezpieczonego w razie jego śmierci, b) kontynuację podróży Ubezpieczonego, c) pokrycie kosztów pobytu i transportu towarzyszącego Ubezpieczonemu członka rodziny, d) organizację i pokrycie kosztów wizyty bliskiej osoby, e) opiekę nad nieletnimi dziećmi Ubezpieczonego, f) pokrycie kosztów wcześniejszego powrotu Ubezpieczonego na teren kraju zamieszkania Ubezpieczonego, g) organizację pomocy prawnej, h) pośredniczenie w przekazaniu kaucji, i) pomoc w razie kradzieży, zaginięcia lub uszkodzenia dokumentów wydanych przez instytucje mające siedzibę na terenie kraju zamieszkania Ubezpieczonego, j) przekazywanie wiadomości, k) poszukiwanie i ratownictwo Ubezpieczonego w górach lub na morzu (do równowartości 5500 euro za każde działanie), l) udzielanie informacji przed podróżą, ł) zastępstwo w podróży służbowej (do równowartości 800 euro), m) pokrycie kosztów poniesionych w związku z opóźnieniem odlotu (zakup artykułów pierwszej potrzeby - do równowartości 60 euro). n) kierowca zastępczy, o) pomoc w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w imprezie gry z golfa NNW - Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu albo śmierć Ubezpieczonego, powstałe w okresie ubezpieczenia, w czasie pobytu Ubezpieczonego poza krajem zamieszkania. Na podstawie ustalonego stopnia (procentu) trwałego uszczerbku na zdrowiu przysługuje Ubezpieczonemu świadczenie wypłacane w takim procencie sumy ubezpieczenia, w jakim Ubezpieczony doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu. W przypadku śmierci Ubezpieczonego Allianz wypłaca Uposażonemu jednorazowe świadczenie w wysokości pełnej sumy ubezpieczenia, pod warunkiem że wcześniej nie zostało wypłacone świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu. OC - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym za szkody na osobie i na rzeczy (OC/O, OC/R) Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego w związku z czynami niedozwolonymi - za szkody wyrządzone osobom trzecim, zarówno osobowe jak i rzeczowe, w związku z wykonywaniem przez niego czynności związanych z życiem prywatnym poza terytorium kraju zamieszkania, jeżeli zgodnie z prawem obowiązującym na terytorium kraju, w którym Ubezpieczony przebywa, jest on zobowiązany do naprawienia szkody. BP - Ubezpieczenie bagażu podróżnego Przedmiotem ubezpieczenia są przedmioty należące do Ubezpieczonego, wchodzące w skład jego bagażu podróżnego, to jest wyłącznie walizy, torby, nesesery, plecaki oraz podobne przedmioty wraz z ich zawartością w postaci odzieży i rzeczy osobistych należących do Ubezpieczonego. W razie udokumentowanego opóźnienia w dostawie ubezpieczonego bagażu na miejsce pobytu Ubezpieczonego o co najmniej 24 godziny Allianz refunduje Ubezpieczonemu na podstawie oryginałów Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, Warszawa, 7

8 rachunków koszty poniesione na zakup przedmiotów pierwszej potrzeby (odzież, przybory toaletowe) do równowartości 120 euro. SS - Ubezpieczenie sprzętu sportowego Ochroną ubezpieczeniową objęty jest sprzęt sportowy będący własnością Ubezpieczonego w czasie podróży Ubezpieczonego poza granicami kraju jego zamieszkania: a) narty do uprawiania wszystkich odmian narciarstwa, b) deska do uprawiania snowboardu i jego odmian, c) deska do uprawiania surfingu i jego odmian, d) rower, e) specjalistyczny sprzęt używany do nurkowania, f) specjalistyczny sprzęt używany do gry w golfa, g) rakiety tenisowe do gry w tenisa ziemnego, h) specjalistyczny sprzęt używany do wspinaczki górskiej lub skałkowej wraz z osprzętem i ekwipunkiem. O/R - Ubezpieczenie kosztów odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej lub wcześniejszego powrotu z imprezy turystycznej Przedmiotem ubezpieczenia są koszty, jakimi Ubezpieczony byłby zasadnie obciążony przez organizatora turystyki w razie odwołania przez Ubezpieczonego - przed planowaną datą wyjazdu - uczestnictwa we wcześniej zarezerwowanej imprezie turystycznej. Przedmiotem ubezpieczenia są koszty poniesione przez Ubezpieczonego w związku z wcześniejszym powrotem z imprezy turystycznej odbywającej się poza terytorium kraju jego zamieszkania do miejsca zamieszkania Ubezpieczonego na terenie kraju jego zamieszkania, spowodowanym zdarzeniami losowymi niezależnymi od Ubezpieczonego. O/H - Ubezpieczenie kosztów anulowania noclegu (-ów) w hotelu Przedmiotem ubezpieczenia są koszty, którymi Ubezpieczony zostałby zasadnie obciążony przez organizatora turystyki w wypadku anulowania przez Ubezpieczonego noclegu (-ów) w hotelu przed datą rozpoczęcia pobytu w hotelu. O/L - Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z biletu Przedmiotem ubezpieczenia są koszty, jakimi Ubezpieczony zostałby zasadnie obciążony przez organizatora imprezy w związku z rezygnacją przez Ubezpieczonego z biletu przed rozpoczęciem podróży, zgodnie z datą wyjazdu/wylotu/wypłynięcia określoną na bilecie. Ubezpieczenie dotyczy biletów lotniczych, autokarowych, promowych lub kolejowych na wszystkich trasach międzynarodowych. ZAKRES TERYTORIALNY Ochrona ubezpieczeniowa jest udzielana z wyłączeniem terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i kraju zamieszkania Ubezpieczonego: 1) terytorium Rzeczypospolitej Polskie z wyłączeniem terytorium kraju zamieszkania Ubezpieczonego (strefa P), 2) na terytoriach państw należących do układu Schengen wraz z terytoriami pozostałych państw europejskich oraz wszystkich krajów położonych w basenie Morza Śródziemnego i Wyspami Kanaryjskimi z wyłączeniem kraju zamieszkania Ubezpieczonego (strefa A), 3) na terytoriach wszystkich państw świata z wyłączeniem kraju zamieszkania Ubezpieczonego (strefa B). SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, Warszawa, 8

9 rodzaj ubezpieczenia Sumy Ubezpieczenia w EUR PROGRAM 1 PROGRAM 2 PROGRAM 3 PROGRAM 4 koszty leczenia i pomoc w podróży (assistance) (KLA) pomoc w podróży (assistance) zgodnie z limitami określonymi w o.w.u. ubezpieczenia dla cudzoziemców traper następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW) odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym za szkody na osobie (OC/O) odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym za szkody na rzeczy (OC/R) bagaż podróżny (BP) sprzęt sportowy (SS) składka ubezpieczeniowa za 1 dzień ochrony ubezpieczeniowej w ramach strefy A składka ubezpieczeniowa za 1 dzień ochrony ubezpieczeniowej w ramach strefy B składka ubezpieczeniowa za 1 dzień ochrony ubezpieczeniowej w ramach strefy P Składka w EUR 3,15 2,40 1,64 2,19 4,40 3,35 2,34 2,79 3,05 2,30 1,54 2,09 stawka dla ubezpieczenia kosztów odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej lub wcześniejszego powrotu z imprezy turystycznej (O/R) stawka dla ubezpieczenia kosztów anulowania noclegu(-ów) w hotelu (O/H) stawka dla ubezpieczenia kosztów anulowania biletu (O/L) 4 % ceny imprezy turystycznej 4 % ceny noclegu (-ów) 4 % ceny biletu Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, Warszawa, 9

10 UBEZPIECZENIE W PODRÓŻY NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 1. FORMA UBEZPIECZENIA (indywidualne lub rodzinne lub grupowe) : Proponujemy umowę ubezpieczenia w podróży na terytorium RP z następującym zakresem ubezpieczenia: 2. ZAKRES UBEZPIECZENIA : NNW - Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu albo śmierć Ubezpieczonego, powstałe w okresie ubezpieczenia, w czasie podróży Ubezpieczonego na terytorium RP. Podróż- pobyt Ubezpieczonego poza miejscem zamieszkania Ubezpieczonego. Miejsce zamieszkania- adres posesji, budynku lub lokalu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiący miejsce zamieszkania Ubezpieczonego, wskazany przez Ubezpieczonego. Na podstawie ustalonego stopnia (procentu) trwałego uszczerbku na zdrowiu przysługuje Ubezpieczonemu świadczenie wypłacane w takim procencie sumy ubezpieczenia, w jakim Ubezpieczony doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu. W przypadku śmierci Ubezpieczonego Allianz wypłaca Uposażonemu jednorazowe świadczenie w wysokości pełnej sumy ubezpieczenia, pod warunkiem że wcześniej nie zostało wypłacone świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu. ASSISTANCE - Ubezpieczenie pomocy w podróży (assistance) Przedmiotem ubezpieczenia są następujące usługi assistance: a) wizyta lekarza, b) wizyta pielęgniarki, c) usługi informacyjne, d) pomoc w razie kradzieży, zaginięcia lub uszkodzenia dokumentów wydanych przez instytucje mające siedzibę na terenie RP, e) przekazywanie wiadomości, f) poszukiwanie i ratownictwo w górach lub na morzu, g) udzielanie informacji przed podróżą, h) pokrycie kosztów poniesionych w związku z opóźnieniem odlotu, i) kierowca zastępczy, j) dostarczenie do miejsca pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej leków zaordynowanych przez lekarza prowadzącego, k) organizacja procesu rehabilitacyjnego, l) organizacja wypożyczenia albo zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, m) pomoc domowa, n) opieka nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi, o) opieka nad zwierzętami domowymi, p) opieka psychologa, KL - Ubezpieczenie kosztów leczenia Przedmiotem ubezpieczenia są koszty leczenia, poniesione przez Ubezpieczonego na terenie RP, w związku z nieszczęśliwym wypadkiem objętym ochroną ubezpieczeniową, który wystąpił w okresie ubezpieczenia w trakcie podróży na terytorium RP. Za koszty leczenia uznaje się: a) koszty leczenia szpitalnego i ambulatoryjnego, b) honoraria lekarskie, c) koszty środków opatrunkowych, lekarstw i innych medykamentów przepisanych przez lekarza, d) koszty operacji plastycznych, Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, Warszawa, 10

11 e) koszty zakupu protez i środków pomocniczych, f) koszty zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, g) koszty zakupu wózka inwalidzkiego, h) koszty zdjęć rentgenowskich, USG i innych badań diagnostycznych niezbędnych w procesie leczenia powypadkowego, i) koszty leczenia stomatologicznego do 100 złotych, j) koszty transportu zgodnie z o.w.u., k) koszty leczenia powstałe na skutek nieoczekiwanej wojny lub aktu terroru. OC - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym za szkody na osobie i na rzeczy (OC/O, OC/R) Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego w związku z czynami niedozwolonymi - za szkody wyrządzone osobom trzecim, zarówno osobowe jak i rzeczowe, w związku z wykonywaniem przez niego czynności związanych z życiem prywatnym na terytorium RP, jeżeli zgodnie z prawem obowiązującym na terytorium RP, jest on zobowiązany do naprawienia szkody. Zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje m.in. szkód powstałych przy wykonywaniu czynności niezwiązanych z życiem prywatnym, bez względu na opłacenie wyższej składki uwzględniającej ryzyko pracy. BP - Ubezpieczenie bagażu podróżnego Przedmiotem ubezpieczenia są przedmioty należące do Ubezpieczonego, wchodzące w skład jego bagażu podróżnego, to jest wyłącznie walizy, torby, nesesery, plecaki oraz podobne przedmioty wraz z ich zawartością w postaci odzieży i rzeczy osobistych należących do Ubezpieczonego. W razie udokumentowanego opóźnienia w dostawie ubezpieczonego bagażu na miejsce pobytu Ubezpieczonego o co najmniej 24 godziny Allianz refunduje Ubezpieczonemu na podstawie oryginałów rachunków koszty poniesione na zakup przedmiotów pierwszej potrzeby (odzież, przybory toaletowe) do równowartości 150 złotych. SS - Ubezpieczenie sprzętu sportowego Ochroną ubezpieczeniową objęty jest sprzęt sportowy będący własnością Ubezpieczonego w czasie podróży Ubezpieczonego na terytorium RP: a) narty do uprawiania wszystkich odmian narciarstwa, b) deska do uprawiania snowboardu i jego odmian, c) deska do uprawiania surfingu i jego odmian, d) rower, e) specjalistyczny sprzęt używany do nurkowania f) specjalistyczny sprzęt używany do gry w golfa g) rakiety tenisowe do gry w tenisa ziemnego, h) specjalistyczny sprzęt używany do wspinaczki górskiej lub skałkowej wraz z osprzętem i ekwipunkiem. O/R - Ubezpieczenie kosztów odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej lub wcześniejszego powrotu z imprezy turystycznej Przedmiotem ubezpieczenia są koszty, jakimi Ubezpieczony byłby zasadnie obciążony przez organizatora turystyki w razie odwołania przez Ubezpieczonego - przed planowaną datą wyjazdu - uczestnictwa we wcześniej zarezerwowanej zagranicznej imprezie turystycznej. Przedmiotem ubezpieczenia są koszty poniesione przez Ubezpieczonego w związku z wcześniejszym powrotem z imprezy turystycznej odbywającej się na terenie RP do miejsca zamieszkania Ubezpieczonego na terenie RP, spowodowanym zdarzeniami losowymi niezależnymi od Ubezpieczonego. O/H - Ubezpieczenie kosztów anulowania noclegu (-ów) w hotelu Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, Warszawa, 11

12 Przedmiotem ubezpieczenia są koszty, którymi Ubezpieczony zostałby zasadnie obciążony przez organizatora turystyki w wypadku anulowania przez Ubezpieczonego noclegu (-ów) w hotelu przed datą rozpoczęcia pobytu w hotelu. O/L - Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z biletu Przedmiotem ubezpieczenia są koszty, jakimi Ubezpieczony zostałby zasadnie obciążony przez organizatora imprezy w związku z rezygnacją przez Ubezpieczonego z biletu przed rozpoczęciem podróży, zgodnie z datą wyjazdu/wylotu/wypłynięcia określoną na bilecie. Ubezpieczenie dotyczy biletów lotniczych, autokarowych, promowych lub kolejowych na wszystkich trasach krajowych. 3. ZAKRES TERYTORIALNY : Ochrona ubezpieczeniowa jest udzielana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 4. OKRES UBEZPIECZENIA : 15 dni (przykład) 5. ILOŚĆ OSÓB : 2 (przykład) 6. SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA (przykład) : Rodzaj ubezpieczenia: Sumy ubezpieczenia na osobę: (w zł) Następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW) Pomoc w podróży (assistance) zgodnie z limitami określonymi w o.w.u. w podróży na terytorium RP Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym za szkody na osobie (OC/O) Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym za szkody na rzeczy (OC/R) Podstawowa składka ubezpieczeniowa (program 1) 53 Składka ubezpieczeniowa* (program 2*) Łączna suma ubezpieczenia dla wszystkich osób objętych umową Rodzaj ubezpieczenia: ubezpieczenia (w zł): Koszty rezygnacji z biletu (O/L) 55 Stawka dla wszystkich osób objętych umową ubezpieczenia (w zł): Koszty rezygnacji z biletu (O/L) 2,20 * Składka została wyliczona z uwzględnieniem: Ryzyka wykonywania pracy fizycznej Ryzyka wykonywania pracy fizycznej o podwyższonym ryzyku Zniżki za wiek poniżej 20 lat UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW W ramach ubezpieczenia NNW Ubezpieczeni otrzymują następujący zakres świadczeń (jednakowy dla obu rodzajów ubezpieczenia): świadczenie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu; podwójne świadczenie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu; świadczenie na wypadek śmierci; przeszkolenie zawodowe inwalidów; świadczenia opiekuńcze na terenie Rzeczypospolitej Polskiej: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, Warszawa, 12

13 o wizyta lekarza; o wizyta pielęgniarki; o dostarczenie do miejsca pobytu leków zaordynowanych przez lekarza; o transport medyczny z osobą bliską z miejsca zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego do odpowiedniej placówki medycznej wskazanej przez lekarza prowadzącego; o transport medyczny z osobą bliską z placówki medycznej do miejsca zamieszkania; o transport medyczny z osobą bliską z placówki medycznej do placówki medycznej; o organizacja procesu rehabilitacyjnego; o organizacja wypożyczenia albo zakupu sprzętu rehabilitacyjnego; o opieka nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi; o opieka nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi w razie wystąpienia nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania dziecka lub osoby niesamodzielnej; o organizacja prywatnych lekcji; o organizacja pobytu opiekuna prawnego w szpitalu w razie hospitalizacji dziecka; o opieka pielęgniarki po hospitalizacji; o pomoc domowa; o pomoc medyczna za granicą; o opieka nad zwierzętami domowymi; o opieka psychologa; o zdrowotne usługi informacyjne; o infolinia Baby Assistance. zawał serca albo udar mózgu dla osób poniżej 30. roku życia; KAŻDY KLIENT MA MOŻLIWOŚĆ WYBORU SPOŚRÓD PRZEDSTAWIONEGO ZAKRESU SUM UBEZPIECZENIA PRZY UWZGLĘDNIENIU CZASU TRWANIA UBEZPIECZENIA: (zł) ZAKRES UBEZPIECZENIA Program 1 Program 2 Program 3 Program 4 Świadczenie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu Podwójne świadczenie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu Świadczenie na wypadek śmierci Świadczenie na wypadek śmierci dla dzieci w wieku do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, nie później jednak niż do 24 roku życia, pozostających na utrzymaniu rodziców/prawnych opiekunów Przeszkolenie zawodowe inwalidów Świadczenia opiekuńcze na terenie Rzeczypospolitej Zawał serca albo udar mózgu dla osób poniżej 30 roku życia LICZBA DNI Stawka podstawowa 1 dzień 1,70 3,40 5,20 6,90 od 2 do 3 dni 3,44 6,88 10,32 13,76 od 4 dni do 7 dni 5,04 10,08 15,12 20,16 od 8 dni do 15 dni 6,32 12,64 18,96 25,28 od 16 dni do 30 dni 10,56 21,12 31,68 42,24 od 31 dni do 60 dni 14,56 29,12 43,68 58,24 od 61 dni do 90 dni 18,56 37,12 55,68 74,24 od 91 dni do 120 dni 22,56 45,12 67,68 90,24 od 121 dni do 150 dni 26,56 53,12 79,68 106,24 od 151 dni do 180 dni 30,56 61,12 91,68 122,24 Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, Warszawa, 13

14 III. OBSŁUGA Proponujemy sprzedaż ubezpieczeń na podstawie umowy agencyjnej lub umowy współpracy, zawartej pomiędzy TU Allianz Polska S.A. a Biurem. Różnica między umową agencyjną a umową współpracy polega na tym, że w przypadku tej pierwszej występować będą Państwo w roli pośrednika tj. agenta ubezpieczeniowego, natomiast w przypadku umowy współpracy będą Państwo pełnić rolę Ubezpieczającego. Z tytułu umowy agencyjnej Biuro otrzymuje prowizję zwolnioną z podatku VAT. Z tytułu umowy współpracy Biuro otrzymuje wynagrodzenie brutto zawierające 22% VAT. Zarówno umowa agencyjna jak i współpracy nie wymagają wpisu do rejestru agentów prowadzonego przez KNUiFE. Techniczna obsługa pakietu polega na wykorzystaniu oprogramowania komputerowego do sprzedaży ubezpieczeń w podróży zagranicznej TRAMP, ubezpieczeń turystycznych dla cudzoziemców TRAPER (także w formie polisy otwartej), ubezpieczeń w podróży na terytorium RP (w formie indywidualnej oraz polisy otwartej), ubezpieczeń NNW, służącego do wyliczenia składki ubezpieczeniowej należnej za wybrany przez Klienta program ubezpieczenia. Wersja demonstracyjna oprogramowania do sprzedaży ubezpieczeń w formie uzupełniającej znajduje się na stronie internetowej pod adresem: Jako potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia Klient otrzymuje wydrukowany certyfikat, który jest zobowiązany zabrać ze sobą. Informacje o zawartych przez Biuro umowach są przekazywane automatycznie po zawarciu umowy ubezpieczenia. W przypadku współpracy pomiędzy TU Allianz Polska S.A. a Biurem na podstawie umowy generalnej (o współpracy) za wykonywanie czynności pomocniczych do zawarcia i obsługi umów ubezpieczenia Allianz Polska proponuje wynagrodzenie brutto dla Biura w wysokości: - ubezpieczenie w podróży zagranicznej TRAMP 20 %; - ubezpieczenie turystyczne dla cudzoziemców TRAPER 20 %; - ubezpieczenie w podróży na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 20 %; - ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków 10 %; W przypadku współpracy pomiędzy Allianz Polska a Biurem na podstawie umowy agencyjnej za wykonywanie czynności pomocniczych do zawarcia i obsługi umów ubezpieczenia Allianz Polska proponuje prowizję dla Biura w wysokości: - ubezpieczenie w podróży zagranicznej TRAMP 20 %; - ubezpieczenie turystyczne dla cudzoziemców TRAPER 20 %; - ubezpieczenie w podróży na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 20 %; - ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków 10 %; Do przedstawionej oferty mają zastosowanie Ogólne warunki ubezpieczenia w podróży zagranicznej TRAMP, przyjęte uchwałą Zarządu TU Allianz Polska S.A. nr 128/2009 z dnia 13 sierpnia 2009 r., Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków przyjęte na mocy uchwały Zarządu TU Allianz Polska S.A. nr 3/2009 z dnia 8 stycznia 2009 roku, Ogólne warunki indywidualnego i rodzinnego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków przyjęte na mocy uchwały Zarządu TU Allianz Polska S.A. nr 4/2009 z dnia 8 stycznia 2009 roku, Ogólne warunki ubezpieczenia turystycznego dla cudzoziemców Traper przyjęte na mocy uchwały Zarządu TU Allianz Polska S.A. nr 8/2009 z dnia 5 lutego 2009 roku, Ogólne warunki ubezpieczenia w podróży na terytorium RP przyjęte na mocy uchwały Zarządu TU Allianz Polska S.A. nr 9/2009 z dnia 5 lutego 2009 roku. Informujemy, iż oferta ważna jest 30 dni od daty przedstawienia jej Klientowi. Mamy nadzieję, iż nasza oferta spotka się z zainteresowaniem, a w przypadku jakichkolwiek niejasności pozostajemy do dyspozycji. IV. KONTAKT.. (imię i nazwisko Agenta) Oddział/Agencja tel. .. (imię i nazwisko Agenta) Oddział/Agencja tel. Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, Warszawa, 14

15 Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z treścią oferty, programem komputerowym do sprzedaży ubezpieczeń TRAMP i/lub NNW i/lub TRAPER i/lub ubezpieczenia w podróży na terytorium RP, ogólnymi warunkami ubezpieczeń w podróży zagranicznej TRAMP TU Allianz Polska S.A., ogólnymi warunkami indywidualnego i rodzinnego ubezpieczenia NNW TU Allianz Polska S.A., ogólnymi warunkami grupowego ubezpieczenia NNW TU Allianz Polska S.A., ogólnymi warunkami ubezpieczenia turystycznego dla cudzoziemców TRAPER; ogólnymi warunkami ubezpieczenia w podróży na terytorium RP obowiązującymi w dniu akceptacji oferty i akceptujemy warunki przedstawione w ofercie. Oświadczamy, iż jesteśmy gotowi podpisać:... (data, podpis, pieczątka biura) umowę współpracy umowę agencyjną z TUiR Allianz Polska S.A. dotyczącą współpracy w zakresie ubezpieczeń w podróży zagranicznej TRAMP i NNW. W celu sporządzenia umowy dołączamy następujące dokumenty: 1. kopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej/krs 2. kopia zaświadczenia o nadaniu numeru NIP 3. kopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacyjnego w krajowym rejestrze podmiotów gospodarki narodowej REGON... (data, podpis, pieczątka biura) Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, Warszawa, 15

Ogólne warunki ubezpieczenia w podróży zagranicznej Globtroter Spis treści

Ogólne warunki ubezpieczenia w podróży zagranicznej Globtroter Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia w podróży zagranicznej Globtroter Spis treści Postanowienia ogólne Zakres ochrony ubezpieczeniowej... 1 Rodzaje umów ubezpieczenia... 1 3. Zakres terytorialny ochrony... 2

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia w podróży Globtroter Direct

Ogólne warunki ubezpieczenia w podróży Globtroter Direct Ogólne warunki ubezpieczenia w podróży Globtroter Direct Z Tobą od A do Z Spis treści Postanowienia ogólne Zakres ochrony ubezpieczeniowej...1 Rodzaje umów ubezpieczenia...1 Zakres terytorialny ochrony...1

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU DO UBEZPIECZENIA WOJAŻER PZU POMOC W PODRÓŻY

KARTA PRODUKTU DO UBEZPIECZENIA WOJAŻER PZU POMOC W PODRÓŻY KARTA PRODUKTU DO UBEZPIECZENIA WOJAŻER PZU POMOC W PODRÓŻY Karta Produktu przygotowana przez PZU SA jest materiałem informacyjnym i ma za zadanie przedstawić kluczowe informacje o produkcie oraz pomóc

Bardziej szczegółowo

Wariant Super Max Zakres terytorialny Europa + Świat Świat Świat. Wariant Optimum

Wariant Super Max Zakres terytorialny Europa + Świat Świat Świat. Wariant Optimum Informacja o ubezpieczeniu Uczestnicy imprez organizowanych przez SUN&FUN HOLIDAYS Sp. z o.o. objęci są ochroną ubezpieczeniową Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce. Zakres ochrony ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA VOYAGE (19031)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA VOYAGE (19031) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA VOYAGE (19031) POSTANOWIENIA WSPÓLNE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych warunków ubezpieczenia Compensa Voyage ( OWU ), Compensa Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia indywidualne podróże Kontynenty

Ogólne warunki ubezpieczenia indywidualne podróże Kontynenty ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia indywidualne podróże Kontynenty ubezpieczenie indywidualnych podróży zagranicznych indeks UT/12/12/15 Ogólne warunki ubezpieczenia indywidualnych podróży Kontynenty

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego w podróży dla Klientów Banku BPH S.A.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego w podróży dla Klientów Banku BPH S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego w podróży dla Klientów Banku BPH S.A. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia, zwane dalej OWU, mają zastosowanie do Umowy Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki. ubezpieczenia. ubezpieczenia podróży Kontynenty ROZDZIAŁ I

Ogólne warunki. ubezpieczenia. ubezpieczenia podróży Kontynenty ROZDZIAŁ I ubezpieczenia indeks UT/09/10/01 Ogólne warunki ubezpieczenia podróży Kontynenty ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia podróży Kontynenty stosuje się do umów generalnych

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Kontynenty

Ogólne warunki ubezpieczenia Kontynenty ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia Kontynenty ubezpieczenie podróży indeks UT/09/10/01 Ogólne warunki ubezpieczenia podróży Kontynenty ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia KOSZTÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ

Ogólne Warunki Ubezpieczenia KOSZTÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ Dobrze wiedzieć, że jest SIGNAL IDUNA. Ogólne Warunki Ubezpieczenia KOSZTÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ Spis treści 1. Postanowienia ogólne str 3 2. Definicje str 3 3. Zawarcie umowy ubezpieczenia str 5 4. Suma

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia w Trakcie Podróży Nr 10.11.007 (1012)

Warunki Ubezpieczenia w Trakcie Podróży Nr 10.11.007 (1012) Warunki Ubezpieczenia w Trakcie Podróży Nr 10.11.007 (1012) Paragrafy 1-26 dotyczą wszystkich ubezpieczeń w podróży Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce. Przedmiot oraz zakres ochrony ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Postanowienia ogólne....................................................................................1

Bardziej szczegółowo

How can we help? Postanowienia ogólne

How can we help? Postanowienia ogólne Ogólne warunki ubezpieczenia PODRÓŻE W POLSCE (zatwierdzone uchwałą Dyrekcji Generalnej AGA International SA Oddział w Polsce U/038/2013 z dnia 19.08.2013 r.) Postanowienia ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia podróżnego dla Rainbow Tours S.A. obowiązujące od 1 kwietnia 2015 r.

Warunki ubezpieczenia podróżnego dla Rainbow Tours S.A. obowiązujące od 1 kwietnia 2015 r. Warunki ubezpieczenia podróżnego dla Rainbow Tours S.A. obowiązujące od 1 kwietnia 2015 r. Rozdział I. Postanowienia wspólne dla wszystkich ubezpieczeń 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia REZYGNACJA (zatwierdzone uchwałą Dyrekcji Generalnej AGA International SA Oddział w Polsce U/037/2013 z dnia 19.08.

Ogólne warunki ubezpieczenia REZYGNACJA (zatwierdzone uchwałą Dyrekcji Generalnej AGA International SA Oddział w Polsce U/037/2013 z dnia 19.08. Ogólne warunki ubezpieczenia REZYGNACJA (zatwierdzone uchwałą Dyrekcji Generalnej AGA International SA Oddział w Polsce U/037/2013 z dnia 19.08.2013 Postanowienia ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia TWOJA KARTA PODRÓŻE TU Europa S.A.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia TWOJA KARTA PODRÓŻE TU Europa S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia TWOJA KARTA PODRÓŻE TU Europa S.A. Spis Treści Rozdział I. Postanowienia wspólne dotyczące wszystkich ubezpieczeń 3 1. Postanowienia ogólne 3 2. Definicje 4 3. Umowa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie PROTEKTOR

Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie PROTEKTOR Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie PROTEKTOR Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie Protektor OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW NA TERENIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Ogólne Warunki Ubezpieczenia NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW NA TERENIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dobrze wiedzieć, że jest SIGNAL IDUNA. Ogólne Warunki Ubezpieczenia NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW NA TERENIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Spis treści I. POSTANOWIENIA WSPÓLNE 1 Postanowienia ogólne 2

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POMOC W PODRÓŻY

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POMOC W PODRÓŻY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POMOC W PODRÓŻY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POMOC W PODRÓŻY 1 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pomoc w podróży, zwane dalej OWU mają zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Wojażer

Ogólne warunki ubezpieczenia Wojażer Ogólne warunki ubezpieczenia Wojażer PZU Pomoc w Podróży ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/102/2013 z dnia 29 marca 2013 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU WOJAŻER

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU WOJAŻER OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU WOJAŻER ustalone uchwałą nr UZ/148/2014 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 27 maja 2014 r. SPIS TREŚCI Rozdział I Postanowienia ogólne............

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Biznes & Podróż

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Biznes & Podróż Ogólne Warunki Ubezpieczenia Biznes & Podróż POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA, zwane dalej Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Travel World TU Europa S.A.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Travel World TU Europa S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Travel World TU Europa S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Travel World TU Europa S.A. Spis Treści Rozdział I. Postanowienia wspólne dotyczące wszystkich ubezpieczeń 3 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków Na wszelki wypadek Spis treści Strona I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 1 Kto może zawrzeć ubezpieczenie? 3 2 Jak należy rozumieć

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA FRU.PL TU Europa S.A. ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

WARUNKI UBEZPIECZENIA FRU.PL TU Europa S.A. ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA FRU.PL TU Europa S.A. ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia FRU.PL TU Europa S.A., zwane dalej WU,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEZBĘDNIK PODRÓŻNIKA ZAGRANICA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEZBĘDNIK PODRÓŻNIKA ZAGRANICA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEZBĘDNIK PODRÓŻNIKA ZAGRANICA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEZBĘDNIK PODRÓŻNIKA ZAGRANICA KOD: I-NPZ-01/13 Spis treści Twoja umowa ubezpieczenia 3 Słowniczek terminów 3

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Travel World TU Europa S.A.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Travel World TU Europa S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Travel World TU Europa S.A. Zapraszamy do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Travel World. Szczegółowe zapisy są niezbędne, aby dokładnie zrozumieć zakres ubezpieczenia.

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, MAJ 2011 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, MAJ 2011 r. JAK ZAPEWNIĆ SOBIE UDANE WAKACJE,, CZYLI KILKA INFORMACJI O UBEZPIECZENIACH TURYSTYCZNYCH URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, MAJ 2011 r. Aby zapewnić sobie udany wakacyjny wypoczynek, trzeba odpowiednio

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia AXA 24 AXA 24 Plus

Ogólne warunki ubezpieczenia AXA 24 AXA 24 Plus ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia AXA 24 AXA 24 Plus dodatkowe grupowe ubezpieczenie świadczeń opiekuńczych dla Ubezpieczonego oraz jego rodziny indeks GŚO/12/02/01 indeks GŚOP/12/02/01 Ogólne

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZBIOROWEGO UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

OGÓLNE WARUNKI ZBIOROWEGO UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW OGÓLNE WARUNKI ZBIOROWEGO UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/102/2013 z dnia 29 marca 2013 r. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo