Składka ubezpieczeniowa z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia opłacana jest przez Klienta za pośrednictwem Biura.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Składka ubezpieczeniowa z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia opłacana jest przez Klienta za pośrednictwem Biura."

Transkrypt

1 OFERTA UBEZPIECZENIA W PODRÓŻY ZAGRANICZNEJ TRAMP, UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW, UBEZPIECZENIA TURYSTYCZNEGO DLA CUDZOZIEMCÓW TRAPER, UBEZPIECZENIA W PODRÓŻY NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ- DLA KLIENTÓW.. I. FORMA UBEZPIECZENIA Proponujemy uzupełniającą formę ubezpieczenia Klientów, która uzależniona jest od indywidualnej decyzji Klienta, otrzymującego możliwość wyboru pakietu ubezpieczeń najbardziej mu odpowiadającego spośród całej gamy możliwości. Powyższy sposób umożliwia dostosowanie zarówno ryzyk ubezpieczeniowych, jak i sum ubezpieczenia do indywidualnych potrzeb Klienta, w szczególności przy bardzo zróżnicowanej grupie Klientów Biura. W ramach ubezpieczenia w podróży zagranicznej TRAMP istnieje możliwość zawarcia umowy w formie indywidualnej, rodzinnej, a także grupowej zarówno krótkoterminowo, jak i całorocznie. W ubezpieczeniu turystycznym dla cudzoziemców TRAPER możliwe jest ubezpieczenie w formie indywidualnej, rodzinnej a także grupowo. Ubezpieczenie w podróży na terytorium RP daje możliwość ubezpieczenia w formie indywidualnej, rodzinnej, a także grupowo. W ubezpieczeniu Następstw Nieszczęśliwych Wypadków możliwe jest ubezpieczenie w formie indywidualnej, rodzinnej lub grupowej. Składka ubezpieczeniowa z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia opłacana jest przez Klienta za pośrednictwem Biura. II. ZAKRES UBEZPIECZENIA Proponujemy następujące zakresy ubezpieczenia: 1) Dla Klientów wyjeżdżających na imprezy zagraniczne ubezpieczenie w podróży zagranicznej TRAMP; 2) Dla Klientów (cudzoziemców) wyjeżdżających na imprezy krajowe i zagraniczne- ubezpieczenie turystyczne dla cudzoziemców TRAPER; 3) Dla Klientów (rezydentów) wyjeżdżających na imprezy krajowe- ubezpieczenie w podróży na terytorium RP; 4) Dla Klientów wyjeżdżających na imprezy krajowe ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków; UBEZPIECZENIE W PODRÓŻY ZAGRANICZNEJ TRAMP W ramach ubezpieczenia TRAMP proponujemy następujące ryzyka: a) ubezpieczenie kosztów leczenia i pomocy w podróży (assistance) (KLA); b) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW); c) ubezpieczenie OC za szkody na osobie (OC/O), ubezpieczenie OC za szkody na rzeczy (OC/R); d) ubezpieczenie sprzętu sportowego (SS); e) ubezpieczenie bagażu podróżnego (BP); f) ubezpieczenie kosztów odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej lub wcześniejszego powrotu z imprezy turystycznej oraz anulowania noclegu w hotelu (O/R); Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, Warszawa,

2 g) ograniczonych kosztów odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej oraz anulowania noclegu (-ów) w hotelu (O/H); h) ubezpieczenie kosztów rezygnacji z biletu (O/L). Rodzaje i zakres dostępnych świadczeń: a) Ubezpieczenie kosztów leczenia i pomocy w podróży (assistance) (KLA) Przedmiotem ubezpieczenia są następujące koszty poniesione w następstwie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku w okresie ubezpieczenia, poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej i kraju zamieszkania Ubezpieczonego: a) koszty leczenia szpitalnego i ambulatoryjnego w tym: a. pobyt i leczenie w szpitalu; b. wizyty lekarskie,; c. badania, zabiegi i operacje zlecone przez lekarza. b) koszty transportu: a. medycznego do odpowiedniej placówki medycznej; b między placówkami medycznymi, gdzie udzielano kolejno pomocy ambulatoryjnej; c. do miejsca zakwaterowania po udzieleniu pomocy medycznej, o ile z uwagi na stan zdrowia Ubezpieczonego zlecony został przez lekarza prowadzącego Ubezpieczonego; d. medycznego Ubezpieczonego na teren Rzeczypospolitej Polskiej lub do kraju zamieszkania Ubezpieczonego: - Allianz organizuje transport medyczny Ubezpieczonego na teren Rzeczypospolitej Polskiej lub do kraju zamieszkania Ubezpieczonego lub do placówki medycznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania Ubezpieczonego i pokrywa koszty tego transportu do kwoty, jaka odpowiada zorganizowaniu przez Allianz takiego transportu na teren Rzeczypospolitej Polskiej. Transport Ubezpieczonego odbywa się dostosowanym do jego stanu zdrowia środkiem transportu. O celowości, terminie, sposobie i możliwości transportu Ubezpieczonego decyduje lekarz Centrum Operacyjnego, po konsultacji z lekarzem prowadzącym leczenie za granicą. Jeżeli Ubezpieczony nie wyraża zgody na transport uznany przez lekarzy Centrum Operacyjnego za możliwy, nie podlega on dalszej ochronie ubezpieczeniowej; - Jeżeli Ubezpieczony zmarł podczas podróży lub pobytu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju jego zamieszkania, Allianz organizuje transport zwłok do miejsca pochówku na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub na terenie kraju zamieszkania Ubezpieczonego i pokrywa koszty tego transportu do kwoty, jaka odpowiada zorganizowaniu przez Allianz takiego transportu na teren Rzeczypospolitej Polskiej, w tym koszty zakupu trumny przewozowej (limit odpowiedzialności Allianz w wypadku zakupu trumny przewozowej stanowi równowartość 1250 euro). Allianz może zorganizować kremację i transport prochów do miejsca pochówku na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub na terenie kraju zamieszkania Ubezpieczonego i pokryć koszty tych usług do równowartości kosztów transportu zwłok. d) koszty zakupu niezbędnych lekarstw oraz środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza; e) koszty leczenia stomatologicznego; górny limit odpowiedzialności Allianz za leczenie stomatologiczne wynosi równowartość 100 euro, a pomoc ogranicza się wyłącznie do udzielenia jej w niezbędnym, natychmiastowym zakresie oraz jednej wizyty lekarskiej w przypadku ubezpieczeń zawieranych na okres krótszy niż 90 dni lub dwóch zdarzeń ubezpieczeniowych w przypadku ubezpieczeń zawieranych na okres dłuższy lub równy 90 dni; f) koszty leczenia związane z ciążą i porodem, nie później jednak niż do 32 tygodnia ciąży i nie więcej niż euro, a pomoc ogranicza się wyłącznie do udzielenia jej w niezbędnym natychmiastowym zakresie oraz dwóch wizyt lekarskich; g) koszty leczenia powstałe na skutek nieoczekiwanej wojny lub aktu terroru. TU Allianz Polska S.A. gwarantuje następujące usługi assistance (podane limity pomniejszają sumę ubezpieczenia): Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, Warszawa, 2

3 h) organizacja leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym wizyty lekarskiej, wizyty pielęgniarki, wypożyczenia albo zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, zgodnie z warunkami określonymi w obowiązujących o.w.u. w podróży zagranicznej Tramp, i) transport medyczny Ubezpieczonego na teren Rzeczypospolitej Polskiej lub jego kraju zamieszkania, j) transport ubezpieczonych w Allianz Polska członków rodziny Ubezpieczonego na teren Rzeczypospolitej Polskiej lub na teren kraju zamieszkania Ubezpieczonego w razie jego śmierci w następstwie zdarzenia objętego o. w. u. w podróży zagranicznej Globtroter, k) kontynuację podróży Ubezpieczonego, l) kontynuację podróży służbowej Ubezpieczonego, ł) pokrycie kosztów pobytu i transportu towarzyszącego Ubezpieczonemu członka rodziny, m) organizację i pokrycie kosztów wizyty bliskiej osoby, n) opiekę nad nieletnimi dziećmi Ubezpieczonego, o) pokrycie kosztów wcześniejszego powrotu Ubezpieczonego na teren Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania Ubezpieczonego, p) organizację pomocy prawnej, q) pośredniczenie w przekazaniu kaucji, r) pomoc w razie kradzieży, zaginięcia lub uszkodzenia dokumentów wydanych przez instytucje mające siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, s) przekazywanie wiadomości, t) poszukiwanie i ratownictwo w górach lub na morzu, u) udzielanie informacji przed podróżą, v) zastępstwo w podróży służbowej, w) pokrycie kosztów poniesionych w związku z opóźnieniem odlotu, x) organizację kierowcy zastępczego w podróży prywatnej, y) pokrycie kosztów zwrotu niewykorzystanego Ski-Passa. W każdym przypadku koszty transportu ograniczone są przez limit kwotowy, jaki odpowiada zorganizowaniu przez Centrum Operacyjne takiego transportu na teren Rzeczypospolitej Polskiej. b) Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW); Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć Ubezpieczonego, powstałe w okresie ubezpieczenia, w czasie podróży zagranicznej Ubezpieczonego. Na podstawie ustalonego stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu przysługuje Ubezpieczonemu świadczenie w takim procencie sumy ubezpieczenia, w jakim Ubezpieczony doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu. W przypadku śmierci Ubezpieczonego, TU Allianz Polska S.A. wypłaca Uposażonemu jednorazowe świadczenie w wysokości pełnej sumy ubezpieczenia, pod warunkiem że wcześniej nie zostało wypłacone świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu. c) Ubezpieczenie OC za szkody na osobie (OC/O), ubezpieczenie OC za szkody na rzeczy (OC/R); Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego w związku z czynami niedozwolonymi za szkody wyrządzone osobom trzecim, zarówno osobowe (OC/O), jak i rzeczowe (OC/R), w związku z wykonywaniem przez niego czynności związanych z życiem prywatnym, poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i kraju zamieszkania Ubezpieczonego, jeżeli zgodnie z prawem kraju, w którym Ubezpieczony przebywa, jest on zobowiązany do naprawienia szkody. Zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje m.in. szkód powstałych przy wykonywaniu czynności niezwiązanych z życiem prywatnym, bez względu na opłacenie wyższej składki uwzględniającej ryzyko pracy. d) Ubezpieczenie sprzętu sportowego (SS); Ochroną ubezpieczeniową objęty jest następujący sprzęt sportowy będący własnością Ubezpieczonego: 1) narty do uprawiania wszystkich odmian narciarstwa; 2) deska do uprawiania snowboardu i wszystkich jego odmian; Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, Warszawa, 3

4 3) deska do uprawiania surfingu i wszystkich jego odmian; 4) rower; 5) specjalistyczny sprzęt używany do nurkowania; 6) specjalistyczny sprzęt używany do gry w golfa, 7) rakiety tenisowe do gry w tenisa ziemnego, 8) specjalistyczny sprzęt używany do wspinaczki górskiej lub skałkowej, wraz z osprzętem i ekwipunkiem Warunkiem ubezpieczenia nart, deski snowboardowej lub specjalistycznego sprzętu używanego do nurkowania, jest zawarcie umowy ubezpieczenia kosztów leczenia, z uwzględnieniem dodatkowej składki w związku z uprawianiem odpowiedniej dyscypliny sportu. e) Ubezpieczenie bagażu podróżnego (BP); Przedmiotem ubezpieczenia są przedmioty należące do Ubezpieczonego, wchodzące w skład jego bagażu podróżnego, to jest wyłącznie: walizy, torby, nesesery, plecaki oraz podobne przedmioty wraz z ich zawartością w postaci odzieży i rzeczy osobistych. Przedmiotem ubezpieczenia jest również sprzęt elektroniczny należący do Ubezpieczonego lub powierzony Ubezpieczonemu przez Ubezpieczającego lub na jego zlecenie w celu wykonywania przez Ubezpieczonego obowiązków służbowych. W razie udokumentowanego opóźnienia w dostawie ubezpieczonego bagażu na miejsce pobytu Ubezpieczonego o co najmniej 24 godziny, Allianz refunduje Ubezpieczonemu na podstawie oryginałów rachunków koszty poniesione na zakup przedmiotów pierwszej potrzeby (odzież, przybory toaletowe) do równowartości 120 euro. f) Ubezpieczenie kosztów odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej lub wcześniejszego powrotu z imprezy turystycznej oraz anulowania noclegu w hotelu (O/R); Przedmiotem ubezpieczenia są koszty, jakimi Ubezpieczony byłby obciążony przez organizatora turystyki w razie odwołania przez Ubezpieczonego przed planowaną datą wyjazdu uczestnictwa we wcześniej zarezerwowanej zagranicznej imprezie turystycznej i/lub w wypadku anulowania noclegu (-ów) w hotelu oraz koszty poniesione przez Ubezpieczonego w związku z wcześniejszym powrotem do miejsca zamieszkania Ubezpieczonego, spowodowanym zdarzeniami losowymi niezależnymi od Ubezpieczonego. Ubezpieczenie dotyczy imprezy turystycznej poza granicami RP oraz kraju zamieszkania Ubezpieczonego zarezerwowanej za pośrednictwem organizatora turystyki, pośrednika turystycznego lub agenta turystycznego mającego siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub oddział przedsiębiorcy zagranicznego, który zawiera umowy zgodnie z prawem polskim. Umowa ubezpieczenia kosztów odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej i/lub anulowania noclegu (-ów) w hotelu oraz wcześniejszego powrotu z imprezy turystycznej może być zawarta przez Ubezpieczającego najpóźniej w ciągu 168 godzin od rezerwacji imprezy turystycznej i wpłaty całości lub części opłaty (zaliczki), nie później jednak niż 24 godziny przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. g) Ubezpieczenie ograniczonych kosztów odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej i anulowania noclegu (-ów) w hotelu (O/H); Przedmiotem ubezpieczenia są koszty, jakimi Ubezpieczony byłby zasadnie obciążony przez organizatora turystyki w razie odwołania przez Ubezpieczonego-przed planowaną datą wyjazdu- uczestnictwa w we wcześniej zarezerwowanej imprezie turystycznej i/lub wypadku anulowania przez Ubezpieczonego noclegu (-ów) w hotelu przed datą rozpoczęcia pobytu w hotelu. Ubezpieczenie dotyczy imprezy poza granicami RP oraz kraju zamieszkania Ubezpieczonego zarezerwowanej za pośrednictwem organizatora turystyki, pośrednika turystycznego lub agenta turystycznego mającego siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej lub oddział przedsiębiorcy zagranicznego, który zawiera umowy zgodnie z prawem polskim. Umowa ubezpieczenia ograniczonych kosztów odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej i/lub anulowania noclegu (-ów) w hotelu może być zawarta przez Ubezpieczającego najpóźniej w ciągu 168 godzin od rezerwacji imprezy turystycznej i lub noclegu (-ów) w hotelu i wpłaty całości lub części (zaliczki) nie później jednak niż 24 godziny przed rozpoczęciem imprezy turystycznej i /lub pobytu w hotelu. Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, Warszawa, 4

5 h) Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z biletu (O/L). Przedmiotem ubezpieczenia są koszty, jakimi Ubezpieczony zostałby obciążony przez organizatora imprezy w związku z rezygnacją przez Ubezpieczonego biletu przed rozpoczęciem podróży, zgodnie z datą wyjazdu/wylotu określoną na bilecie. W przypadku biletów lotniczych obejmujących międzylądowania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiedzialność Allianz obejmuje również okres pomiędzy zawarciem umowy ubezpieczenia, a określoną w bilecie lotniczym godziną drugiego w kolejności wylotu pod warunkiem, że drugi w kolejności wylot nastąpi nie później niż 24 godziny od daty i godziny pierwszego wylotu określonej na bilecie lotniczym. Ubezpieczenie dotyczy biletów lotniczych, autokarowych, promowych lub kolejowych na wszystkich trasach międzynarodowych, wykupionych za pośrednictwem organizatora turystyki, pośrednika turystycznego lub agenta turystycznego mającego siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub przewoźnika mającego siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, lub oddziału przedsiębiorcy zagranicznego, który zawiera umowy zgodnie z prawem polskim. Ubezpieczenie kosztów anulowania biletu może być zawarte przez Ubezpieczającego w ciągu 168 godzin od chwili wystawienia biletu i wniesienia części lub całości opłaty za bilet, nie później jednak niż 24 godziny przed wyjazdem/wylotem. Ubezpieczony może zostać objęty ubezpieczeniem kosztów anulowania noclegu (-ów) w hotelu (O/H) i/lub kosztów anulowania biletu (O/L), jeśli usługi te nie zostały wcześniej objęte ubezpieczeniem z tytułu kosztów odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej lub wcześniejszego powrotu z imprezy turystycznej (O/R). Ubezpieczenie swoim zakresem może obejmować: Strefa A - terytoria państw europejskich wraz z terytoriami wszystkich krajów położonych w Basenie Morza Śródziemnego i Wyspami Kanaryjskimi z wyłączeniem terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i kraju zamieszkania Ubezpieczonego; Strefa B - terytoria wszystkich państw świata z wyłączeniem terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i kraju zamieszkania Ubezpieczonego. KAŻDY KLIENT MA MOŻLIWOŚĆ WYBORU SPOŚRÓD PRZEDSTAWIONEGO ZAKRESU RYZYK ORAZ SUM UBEZPIECZENIA PAKIET UBEZPIECZEŃ, KTÓRYM CHCE BYĆ OBJĘTY: (EURO) ZAKRES UBEZPIECZENIA SUMY UBEZPIECZENIA Koszty leczenia i pomocy w podróży (KLA) Następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) Odpowiedzialność cywilna za szkody na osobie (OC/O) Odpowiedzialność cywilna za szkody na rzeczy (OC/R) Sprzęt Sportowy (SS) Bagaż podróżny (BP) Koszty odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej, wcześniejszego powrotu z imprezy turystycznej i/lub anulowania noclegu w hotelu (O/R) Ograniczone koszty odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej i/lub anulowania noclegu(-ów) w hotelu (O/H) Koszty rezygnacji z biletu (O/L) Od 6000 do euro 0d 1300 do euro Od do euro Od 2500 do euro Od 500 do 2000 euro Od 125 do 1500 euro Cena imprezy turystycznej/noclegu(-ów) w hotelu Cena imprezy turystycznej/noclegu (-ów) w hotelu Cena biletu Przedstawiamy przykładowe sumy ubezpieczenia i odpowiadające im składki: ZAKRES UBEZPIECZENIA Koszty leczenia i pomocy w podróży (KLA) Następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW) STREFA A SUMY UBEZPIECZENIA w euro STREFA B Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, Warszawa, 5 (euro)

6 Odpowiedzialność cywilna za szkody na osobie (OC/O) Odpowiedzialność cywilna za szkody na rzeczy (OC/R) Sprzęt Sportowy (SS) Bagaż podróżny (BP) Stawka w euro Stawka dzienna za pakiet za osobę: wyjazdy turystyczne Program 1 0,80 Program 2 1,32 Program 3 3,73 Program 4 1,28 Program 5 2,02 Program 6 4,74 Stawka dzienna za pakiet za osobę: wyjazdy turystyczne z uwzględnieniem ryzyka amatorskiego uprawiania narciarstwa i snowboardu Program 7 1,44 Program 8 2,38 Program 9 6,71 Program 10 2,30 Program 11 3,64 Program 12 8,53 Stawka dzienna za pakiet za osobę: wyjazdy turystyczne z uwzględnieniem ryzyka związanego z amatorskim uprawianiem sportów wysokiego ryzyka Program 13 3,20 Program 14 5,28 Program 15 14,92 Program 16 5,12 Program 17 8,08 Program 18 18,96 Koszty odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej i/lub anulowania noclegu(-ów) w hotelu, wcześniejszego powrotu z imprezy turystycznej (O/R) Ograniczone koszty odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej i/lub anulowania noclegu(-ów) w hotelu (O/H) Koszty rezygnacji z biletu biletu (O/L) 5 % ceny imprezy turystycznej i/lub ceny noclegu (-ów) w hotelu 3% ceny imprezy turystycznej i/lub ceny noclegu (-ów) w hotelu 4% ceny biletu UBEZPIECZENIE TURYSTYCZNE DLA CUDZOZIEMCÓW TRAPER 1. FORMA UBEZPIECZENIA (indywidualne lub rodzinne lub grupowe) Proponujemy umowę ubezpieczenia turystycznego dla cudzoziemców Traper z następującym zakresem ubezpieczenia: 2. ZAKRES UBEZPIECZENIA KL - Ubezpieczenie kosztów leczenia Przedmiotem ubezpieczenia są koszty leczenia, poniesione przez Ubezpieczonego w następstwie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku, który wystąpił w okresie ubezpieczenia poza granicami kraju zamieszkania Ubezpieczonego. Za koszty leczenia uznaje się: a) koszty leczenia szpitalnego i ambulatoryjnego, w tym pobyt i leczenie w szpitalu, wizyty lekarskie, badania, zabiegi i operacje zlecone przez lekarza, b) koszty transportu medycznego do odpowiedniej placówki medycznej, c) koszty transportu medycznego pomiędzy placówkami medycznymi, gdzie udzielano kolejno pomocy ambulatoryjnej, d) koszty transportu medycznego do miejsca zakwaterowania po udzieleniu pomocy medycznej, e) koszty transportu medycznego Ubezpieczonego na teren kraju zamieszkania Ubezpieczonego, f) koszty transportu zwłok Ubezpieczonego do miejsca pochówku na terenie kraju zamieszkania Ubezpieczonego, g) koszty zakupu niezbędnych lekarstw oraz środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza, Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, Warszawa, 6

7 h) koszty leczenia stomatologicznego do 120 euro, i) koszty leczenia związane z ciążą, nie później niż do 20 tygodnia ciąży, do równowartości 1000 euro, j) koszty leczenia powstałe na skutek nieoczekiwanej wojny lub aktu terroru. ASSISTANCE - Ubezpieczenie pomocy w podróży (assistance) Przedmiotem ubezpieczenia są następujące usługi assistance: a) transport Ubezpieczonych członków rodziny Ubezpieczonego w razie jego śmierci, b) kontynuację podróży Ubezpieczonego, c) pokrycie kosztów pobytu i transportu towarzyszącego Ubezpieczonemu członka rodziny, d) organizację i pokrycie kosztów wizyty bliskiej osoby, e) opiekę nad nieletnimi dziećmi Ubezpieczonego, f) pokrycie kosztów wcześniejszego powrotu Ubezpieczonego na teren kraju zamieszkania Ubezpieczonego, g) organizację pomocy prawnej, h) pośredniczenie w przekazaniu kaucji, i) pomoc w razie kradzieży, zaginięcia lub uszkodzenia dokumentów wydanych przez instytucje mające siedzibę na terenie kraju zamieszkania Ubezpieczonego, j) przekazywanie wiadomości, k) poszukiwanie i ratownictwo Ubezpieczonego w górach lub na morzu (do równowartości 5500 euro za każde działanie), l) udzielanie informacji przed podróżą, ł) zastępstwo w podróży służbowej (do równowartości 800 euro), m) pokrycie kosztów poniesionych w związku z opóźnieniem odlotu (zakup artykułów pierwszej potrzeby - do równowartości 60 euro). n) kierowca zastępczy, o) pomoc w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w imprezie gry z golfa NNW - Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu albo śmierć Ubezpieczonego, powstałe w okresie ubezpieczenia, w czasie pobytu Ubezpieczonego poza krajem zamieszkania. Na podstawie ustalonego stopnia (procentu) trwałego uszczerbku na zdrowiu przysługuje Ubezpieczonemu świadczenie wypłacane w takim procencie sumy ubezpieczenia, w jakim Ubezpieczony doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu. W przypadku śmierci Ubezpieczonego Allianz wypłaca Uposażonemu jednorazowe świadczenie w wysokości pełnej sumy ubezpieczenia, pod warunkiem że wcześniej nie zostało wypłacone świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu. OC - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym za szkody na osobie i na rzeczy (OC/O, OC/R) Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego w związku z czynami niedozwolonymi - za szkody wyrządzone osobom trzecim, zarówno osobowe jak i rzeczowe, w związku z wykonywaniem przez niego czynności związanych z życiem prywatnym poza terytorium kraju zamieszkania, jeżeli zgodnie z prawem obowiązującym na terytorium kraju, w którym Ubezpieczony przebywa, jest on zobowiązany do naprawienia szkody. BP - Ubezpieczenie bagażu podróżnego Przedmiotem ubezpieczenia są przedmioty należące do Ubezpieczonego, wchodzące w skład jego bagażu podróżnego, to jest wyłącznie walizy, torby, nesesery, plecaki oraz podobne przedmioty wraz z ich zawartością w postaci odzieży i rzeczy osobistych należących do Ubezpieczonego. W razie udokumentowanego opóźnienia w dostawie ubezpieczonego bagażu na miejsce pobytu Ubezpieczonego o co najmniej 24 godziny Allianz refunduje Ubezpieczonemu na podstawie oryginałów Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, Warszawa, 7

8 rachunków koszty poniesione na zakup przedmiotów pierwszej potrzeby (odzież, przybory toaletowe) do równowartości 120 euro. SS - Ubezpieczenie sprzętu sportowego Ochroną ubezpieczeniową objęty jest sprzęt sportowy będący własnością Ubezpieczonego w czasie podróży Ubezpieczonego poza granicami kraju jego zamieszkania: a) narty do uprawiania wszystkich odmian narciarstwa, b) deska do uprawiania snowboardu i jego odmian, c) deska do uprawiania surfingu i jego odmian, d) rower, e) specjalistyczny sprzęt używany do nurkowania, f) specjalistyczny sprzęt używany do gry w golfa, g) rakiety tenisowe do gry w tenisa ziemnego, h) specjalistyczny sprzęt używany do wspinaczki górskiej lub skałkowej wraz z osprzętem i ekwipunkiem. O/R - Ubezpieczenie kosztów odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej lub wcześniejszego powrotu z imprezy turystycznej Przedmiotem ubezpieczenia są koszty, jakimi Ubezpieczony byłby zasadnie obciążony przez organizatora turystyki w razie odwołania przez Ubezpieczonego - przed planowaną datą wyjazdu - uczestnictwa we wcześniej zarezerwowanej imprezie turystycznej. Przedmiotem ubezpieczenia są koszty poniesione przez Ubezpieczonego w związku z wcześniejszym powrotem z imprezy turystycznej odbywającej się poza terytorium kraju jego zamieszkania do miejsca zamieszkania Ubezpieczonego na terenie kraju jego zamieszkania, spowodowanym zdarzeniami losowymi niezależnymi od Ubezpieczonego. O/H - Ubezpieczenie kosztów anulowania noclegu (-ów) w hotelu Przedmiotem ubezpieczenia są koszty, którymi Ubezpieczony zostałby zasadnie obciążony przez organizatora turystyki w wypadku anulowania przez Ubezpieczonego noclegu (-ów) w hotelu przed datą rozpoczęcia pobytu w hotelu. O/L - Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z biletu Przedmiotem ubezpieczenia są koszty, jakimi Ubezpieczony zostałby zasadnie obciążony przez organizatora imprezy w związku z rezygnacją przez Ubezpieczonego z biletu przed rozpoczęciem podróży, zgodnie z datą wyjazdu/wylotu/wypłynięcia określoną na bilecie. Ubezpieczenie dotyczy biletów lotniczych, autokarowych, promowych lub kolejowych na wszystkich trasach międzynarodowych. ZAKRES TERYTORIALNY Ochrona ubezpieczeniowa jest udzielana z wyłączeniem terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i kraju zamieszkania Ubezpieczonego: 1) terytorium Rzeczypospolitej Polskie z wyłączeniem terytorium kraju zamieszkania Ubezpieczonego (strefa P), 2) na terytoriach państw należących do układu Schengen wraz z terytoriami pozostałych państw europejskich oraz wszystkich krajów położonych w basenie Morza Śródziemnego i Wyspami Kanaryjskimi z wyłączeniem kraju zamieszkania Ubezpieczonego (strefa A), 3) na terytoriach wszystkich państw świata z wyłączeniem kraju zamieszkania Ubezpieczonego (strefa B). SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, Warszawa, 8

9 rodzaj ubezpieczenia Sumy Ubezpieczenia w EUR PROGRAM 1 PROGRAM 2 PROGRAM 3 PROGRAM 4 koszty leczenia i pomoc w podróży (assistance) (KLA) pomoc w podróży (assistance) zgodnie z limitami określonymi w o.w.u. ubezpieczenia dla cudzoziemców traper następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW) odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym za szkody na osobie (OC/O) odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym za szkody na rzeczy (OC/R) bagaż podróżny (BP) sprzęt sportowy (SS) składka ubezpieczeniowa za 1 dzień ochrony ubezpieczeniowej w ramach strefy A składka ubezpieczeniowa za 1 dzień ochrony ubezpieczeniowej w ramach strefy B składka ubezpieczeniowa za 1 dzień ochrony ubezpieczeniowej w ramach strefy P Składka w EUR 3,15 2,40 1,64 2,19 4,40 3,35 2,34 2,79 3,05 2,30 1,54 2,09 stawka dla ubezpieczenia kosztów odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej lub wcześniejszego powrotu z imprezy turystycznej (O/R) stawka dla ubezpieczenia kosztów anulowania noclegu(-ów) w hotelu (O/H) stawka dla ubezpieczenia kosztów anulowania biletu (O/L) 4 % ceny imprezy turystycznej 4 % ceny noclegu (-ów) 4 % ceny biletu Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, Warszawa, 9

10 UBEZPIECZENIE W PODRÓŻY NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 1. FORMA UBEZPIECZENIA (indywidualne lub rodzinne lub grupowe) : Proponujemy umowę ubezpieczenia w podróży na terytorium RP z następującym zakresem ubezpieczenia: 2. ZAKRES UBEZPIECZENIA : NNW - Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu albo śmierć Ubezpieczonego, powstałe w okresie ubezpieczenia, w czasie podróży Ubezpieczonego na terytorium RP. Podróż- pobyt Ubezpieczonego poza miejscem zamieszkania Ubezpieczonego. Miejsce zamieszkania- adres posesji, budynku lub lokalu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiący miejsce zamieszkania Ubezpieczonego, wskazany przez Ubezpieczonego. Na podstawie ustalonego stopnia (procentu) trwałego uszczerbku na zdrowiu przysługuje Ubezpieczonemu świadczenie wypłacane w takim procencie sumy ubezpieczenia, w jakim Ubezpieczony doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu. W przypadku śmierci Ubezpieczonego Allianz wypłaca Uposażonemu jednorazowe świadczenie w wysokości pełnej sumy ubezpieczenia, pod warunkiem że wcześniej nie zostało wypłacone świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu. ASSISTANCE - Ubezpieczenie pomocy w podróży (assistance) Przedmiotem ubezpieczenia są następujące usługi assistance: a) wizyta lekarza, b) wizyta pielęgniarki, c) usługi informacyjne, d) pomoc w razie kradzieży, zaginięcia lub uszkodzenia dokumentów wydanych przez instytucje mające siedzibę na terenie RP, e) przekazywanie wiadomości, f) poszukiwanie i ratownictwo w górach lub na morzu, g) udzielanie informacji przed podróżą, h) pokrycie kosztów poniesionych w związku z opóźnieniem odlotu, i) kierowca zastępczy, j) dostarczenie do miejsca pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej leków zaordynowanych przez lekarza prowadzącego, k) organizacja procesu rehabilitacyjnego, l) organizacja wypożyczenia albo zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, m) pomoc domowa, n) opieka nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi, o) opieka nad zwierzętami domowymi, p) opieka psychologa, KL - Ubezpieczenie kosztów leczenia Przedmiotem ubezpieczenia są koszty leczenia, poniesione przez Ubezpieczonego na terenie RP, w związku z nieszczęśliwym wypadkiem objętym ochroną ubezpieczeniową, który wystąpił w okresie ubezpieczenia w trakcie podróży na terytorium RP. Za koszty leczenia uznaje się: a) koszty leczenia szpitalnego i ambulatoryjnego, b) honoraria lekarskie, c) koszty środków opatrunkowych, lekarstw i innych medykamentów przepisanych przez lekarza, d) koszty operacji plastycznych, Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, Warszawa, 10

11 e) koszty zakupu protez i środków pomocniczych, f) koszty zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, g) koszty zakupu wózka inwalidzkiego, h) koszty zdjęć rentgenowskich, USG i innych badań diagnostycznych niezbędnych w procesie leczenia powypadkowego, i) koszty leczenia stomatologicznego do 100 złotych, j) koszty transportu zgodnie z o.w.u., k) koszty leczenia powstałe na skutek nieoczekiwanej wojny lub aktu terroru. OC - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym za szkody na osobie i na rzeczy (OC/O, OC/R) Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego w związku z czynami niedozwolonymi - za szkody wyrządzone osobom trzecim, zarówno osobowe jak i rzeczowe, w związku z wykonywaniem przez niego czynności związanych z życiem prywatnym na terytorium RP, jeżeli zgodnie z prawem obowiązującym na terytorium RP, jest on zobowiązany do naprawienia szkody. Zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje m.in. szkód powstałych przy wykonywaniu czynności niezwiązanych z życiem prywatnym, bez względu na opłacenie wyższej składki uwzględniającej ryzyko pracy. BP - Ubezpieczenie bagażu podróżnego Przedmiotem ubezpieczenia są przedmioty należące do Ubezpieczonego, wchodzące w skład jego bagażu podróżnego, to jest wyłącznie walizy, torby, nesesery, plecaki oraz podobne przedmioty wraz z ich zawartością w postaci odzieży i rzeczy osobistych należących do Ubezpieczonego. W razie udokumentowanego opóźnienia w dostawie ubezpieczonego bagażu na miejsce pobytu Ubezpieczonego o co najmniej 24 godziny Allianz refunduje Ubezpieczonemu na podstawie oryginałów rachunków koszty poniesione na zakup przedmiotów pierwszej potrzeby (odzież, przybory toaletowe) do równowartości 150 złotych. SS - Ubezpieczenie sprzętu sportowego Ochroną ubezpieczeniową objęty jest sprzęt sportowy będący własnością Ubezpieczonego w czasie podróży Ubezpieczonego na terytorium RP: a) narty do uprawiania wszystkich odmian narciarstwa, b) deska do uprawiania snowboardu i jego odmian, c) deska do uprawiania surfingu i jego odmian, d) rower, e) specjalistyczny sprzęt używany do nurkowania f) specjalistyczny sprzęt używany do gry w golfa g) rakiety tenisowe do gry w tenisa ziemnego, h) specjalistyczny sprzęt używany do wspinaczki górskiej lub skałkowej wraz z osprzętem i ekwipunkiem. O/R - Ubezpieczenie kosztów odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej lub wcześniejszego powrotu z imprezy turystycznej Przedmiotem ubezpieczenia są koszty, jakimi Ubezpieczony byłby zasadnie obciążony przez organizatora turystyki w razie odwołania przez Ubezpieczonego - przed planowaną datą wyjazdu - uczestnictwa we wcześniej zarezerwowanej zagranicznej imprezie turystycznej. Przedmiotem ubezpieczenia są koszty poniesione przez Ubezpieczonego w związku z wcześniejszym powrotem z imprezy turystycznej odbywającej się na terenie RP do miejsca zamieszkania Ubezpieczonego na terenie RP, spowodowanym zdarzeniami losowymi niezależnymi od Ubezpieczonego. O/H - Ubezpieczenie kosztów anulowania noclegu (-ów) w hotelu Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, Warszawa, 11

12 Przedmiotem ubezpieczenia są koszty, którymi Ubezpieczony zostałby zasadnie obciążony przez organizatora turystyki w wypadku anulowania przez Ubezpieczonego noclegu (-ów) w hotelu przed datą rozpoczęcia pobytu w hotelu. O/L - Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z biletu Przedmiotem ubezpieczenia są koszty, jakimi Ubezpieczony zostałby zasadnie obciążony przez organizatora imprezy w związku z rezygnacją przez Ubezpieczonego z biletu przed rozpoczęciem podróży, zgodnie z datą wyjazdu/wylotu/wypłynięcia określoną na bilecie. Ubezpieczenie dotyczy biletów lotniczych, autokarowych, promowych lub kolejowych na wszystkich trasach krajowych. 3. ZAKRES TERYTORIALNY : Ochrona ubezpieczeniowa jest udzielana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 4. OKRES UBEZPIECZENIA : 15 dni (przykład) 5. ILOŚĆ OSÓB : 2 (przykład) 6. SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA (przykład) : Rodzaj ubezpieczenia: Sumy ubezpieczenia na osobę: (w zł) Następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW) Pomoc w podróży (assistance) zgodnie z limitami określonymi w o.w.u. w podróży na terytorium RP Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym za szkody na osobie (OC/O) Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym za szkody na rzeczy (OC/R) Podstawowa składka ubezpieczeniowa (program 1) 53 Składka ubezpieczeniowa* (program 2*) Łączna suma ubezpieczenia dla wszystkich osób objętych umową Rodzaj ubezpieczenia: ubezpieczenia (w zł): Koszty rezygnacji z biletu (O/L) 55 Stawka dla wszystkich osób objętych umową ubezpieczenia (w zł): Koszty rezygnacji z biletu (O/L) 2,20 * Składka została wyliczona z uwzględnieniem: Ryzyka wykonywania pracy fizycznej Ryzyka wykonywania pracy fizycznej o podwyższonym ryzyku Zniżki za wiek poniżej 20 lat UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW W ramach ubezpieczenia NNW Ubezpieczeni otrzymują następujący zakres świadczeń (jednakowy dla obu rodzajów ubezpieczenia): świadczenie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu; podwójne świadczenie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu; świadczenie na wypadek śmierci; przeszkolenie zawodowe inwalidów; świadczenia opiekuńcze na terenie Rzeczypospolitej Polskiej: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, Warszawa, 12

13 o wizyta lekarza; o wizyta pielęgniarki; o dostarczenie do miejsca pobytu leków zaordynowanych przez lekarza; o transport medyczny z osobą bliską z miejsca zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego do odpowiedniej placówki medycznej wskazanej przez lekarza prowadzącego; o transport medyczny z osobą bliską z placówki medycznej do miejsca zamieszkania; o transport medyczny z osobą bliską z placówki medycznej do placówki medycznej; o organizacja procesu rehabilitacyjnego; o organizacja wypożyczenia albo zakupu sprzętu rehabilitacyjnego; o opieka nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi; o opieka nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi w razie wystąpienia nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania dziecka lub osoby niesamodzielnej; o organizacja prywatnych lekcji; o organizacja pobytu opiekuna prawnego w szpitalu w razie hospitalizacji dziecka; o opieka pielęgniarki po hospitalizacji; o pomoc domowa; o pomoc medyczna za granicą; o opieka nad zwierzętami domowymi; o opieka psychologa; o zdrowotne usługi informacyjne; o infolinia Baby Assistance. zawał serca albo udar mózgu dla osób poniżej 30. roku życia; KAŻDY KLIENT MA MOŻLIWOŚĆ WYBORU SPOŚRÓD PRZEDSTAWIONEGO ZAKRESU SUM UBEZPIECZENIA PRZY UWZGLĘDNIENIU CZASU TRWANIA UBEZPIECZENIA: (zł) ZAKRES UBEZPIECZENIA Program 1 Program 2 Program 3 Program 4 Świadczenie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu Podwójne świadczenie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu Świadczenie na wypadek śmierci Świadczenie na wypadek śmierci dla dzieci w wieku do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, nie później jednak niż do 24 roku życia, pozostających na utrzymaniu rodziców/prawnych opiekunów Przeszkolenie zawodowe inwalidów Świadczenia opiekuńcze na terenie Rzeczypospolitej Zawał serca albo udar mózgu dla osób poniżej 30 roku życia LICZBA DNI Stawka podstawowa 1 dzień 1,70 3,40 5,20 6,90 od 2 do 3 dni 3,44 6,88 10,32 13,76 od 4 dni do 7 dni 5,04 10,08 15,12 20,16 od 8 dni do 15 dni 6,32 12,64 18,96 25,28 od 16 dni do 30 dni 10,56 21,12 31,68 42,24 od 31 dni do 60 dni 14,56 29,12 43,68 58,24 od 61 dni do 90 dni 18,56 37,12 55,68 74,24 od 91 dni do 120 dni 22,56 45,12 67,68 90,24 od 121 dni do 150 dni 26,56 53,12 79,68 106,24 od 151 dni do 180 dni 30,56 61,12 91,68 122,24 Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, Warszawa, 13

14 III. OBSŁUGA Proponujemy sprzedaż ubezpieczeń na podstawie umowy agencyjnej lub umowy współpracy, zawartej pomiędzy TU Allianz Polska S.A. a Biurem. Różnica między umową agencyjną a umową współpracy polega na tym, że w przypadku tej pierwszej występować będą Państwo w roli pośrednika tj. agenta ubezpieczeniowego, natomiast w przypadku umowy współpracy będą Państwo pełnić rolę Ubezpieczającego. Z tytułu umowy agencyjnej Biuro otrzymuje prowizję zwolnioną z podatku VAT. Z tytułu umowy współpracy Biuro otrzymuje wynagrodzenie brutto zawierające 22% VAT. Zarówno umowa agencyjna jak i współpracy nie wymagają wpisu do rejestru agentów prowadzonego przez KNUiFE. Techniczna obsługa pakietu polega na wykorzystaniu oprogramowania komputerowego do sprzedaży ubezpieczeń w podróży zagranicznej TRAMP, ubezpieczeń turystycznych dla cudzoziemców TRAPER (także w formie polisy otwartej), ubezpieczeń w podróży na terytorium RP (w formie indywidualnej oraz polisy otwartej), ubezpieczeń NNW, służącego do wyliczenia składki ubezpieczeniowej należnej za wybrany przez Klienta program ubezpieczenia. Wersja demonstracyjna oprogramowania do sprzedaży ubezpieczeń w formie uzupełniającej znajduje się na stronie internetowej pod adresem: Jako potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia Klient otrzymuje wydrukowany certyfikat, który jest zobowiązany zabrać ze sobą. Informacje o zawartych przez Biuro umowach są przekazywane automatycznie po zawarciu umowy ubezpieczenia. W przypadku współpracy pomiędzy TU Allianz Polska S.A. a Biurem na podstawie umowy generalnej (o współpracy) za wykonywanie czynności pomocniczych do zawarcia i obsługi umów ubezpieczenia Allianz Polska proponuje wynagrodzenie brutto dla Biura w wysokości: - ubezpieczenie w podróży zagranicznej TRAMP 20 %; - ubezpieczenie turystyczne dla cudzoziemców TRAPER 20 %; - ubezpieczenie w podróży na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 20 %; - ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków 10 %; W przypadku współpracy pomiędzy Allianz Polska a Biurem na podstawie umowy agencyjnej za wykonywanie czynności pomocniczych do zawarcia i obsługi umów ubezpieczenia Allianz Polska proponuje prowizję dla Biura w wysokości: - ubezpieczenie w podróży zagranicznej TRAMP 20 %; - ubezpieczenie turystyczne dla cudzoziemców TRAPER 20 %; - ubezpieczenie w podróży na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 20 %; - ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków 10 %; Do przedstawionej oferty mają zastosowanie Ogólne warunki ubezpieczenia w podróży zagranicznej TRAMP, przyjęte uchwałą Zarządu TU Allianz Polska S.A. nr 128/2009 z dnia 13 sierpnia 2009 r., Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków przyjęte na mocy uchwały Zarządu TU Allianz Polska S.A. nr 3/2009 z dnia 8 stycznia 2009 roku, Ogólne warunki indywidualnego i rodzinnego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków przyjęte na mocy uchwały Zarządu TU Allianz Polska S.A. nr 4/2009 z dnia 8 stycznia 2009 roku, Ogólne warunki ubezpieczenia turystycznego dla cudzoziemców Traper przyjęte na mocy uchwały Zarządu TU Allianz Polska S.A. nr 8/2009 z dnia 5 lutego 2009 roku, Ogólne warunki ubezpieczenia w podróży na terytorium RP przyjęte na mocy uchwały Zarządu TU Allianz Polska S.A. nr 9/2009 z dnia 5 lutego 2009 roku. Informujemy, iż oferta ważna jest 30 dni od daty przedstawienia jej Klientowi. Mamy nadzieję, iż nasza oferta spotka się z zainteresowaniem, a w przypadku jakichkolwiek niejasności pozostajemy do dyspozycji. IV. KONTAKT.. (imię i nazwisko Agenta) Oddział/Agencja tel. .. (imię i nazwisko Agenta) Oddział/Agencja tel. Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, Warszawa, 14

15 Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z treścią oferty, programem komputerowym do sprzedaży ubezpieczeń TRAMP i/lub NNW i/lub TRAPER i/lub ubezpieczenia w podróży na terytorium RP, ogólnymi warunkami ubezpieczeń w podróży zagranicznej TRAMP TU Allianz Polska S.A., ogólnymi warunkami indywidualnego i rodzinnego ubezpieczenia NNW TU Allianz Polska S.A., ogólnymi warunkami grupowego ubezpieczenia NNW TU Allianz Polska S.A., ogólnymi warunkami ubezpieczenia turystycznego dla cudzoziemców TRAPER; ogólnymi warunkami ubezpieczenia w podróży na terytorium RP obowiązującymi w dniu akceptacji oferty i akceptujemy warunki przedstawione w ofercie. Oświadczamy, iż jesteśmy gotowi podpisać:... (data, podpis, pieczątka biura) umowę współpracy umowę agencyjną z TUiR Allianz Polska S.A. dotyczącą współpracy w zakresie ubezpieczeń w podróży zagranicznej TRAMP i NNW. W celu sporządzenia umowy dołączamy następujące dokumenty: 1. kopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej/krs 2. kopia zaświadczenia o nadaniu numeru NIP 3. kopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacyjnego w krajowym rejestrze podmiotów gospodarki narodowej REGON... (data, podpis, pieczątka biura) Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, Warszawa, 15

... ... Nazwa Biura Podróży (Agencji Turystycznej), dane adresowe, kontakt telefoniczny, e-mail, adres strony www. incentives

... ... Nazwa Biura Podróży (Agencji Turystycznej), dane adresowe, kontakt telefoniczny, e-mail, adres strony www. incentives ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE OBSŁUGI BIURA PODRÓŻY W ZAKRESIE SPRZEDAŻY UBEZPIECZEŃ TRAMP I/LUB UBEZPIECZENIA TURYSTYCZNEGO DLA CUDZOZIEMCÓW TRAPER I/LUB UBEZPIECZENIA W PODRÓŻY NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA BYŁYCH FUNKCJONARIUSZY BIURA OCHRONY RZĄDU Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiamy ofertę Ubezpieczenia na życie i zdrowie Ubezpieczonego lub dodatkowo życie i zdrowie Współmałżonka

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW CYWILNYCH BIURA OOCHRONY RZĄDU Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiamy ofertę Ubezpieczenia na życie i zdrowie lub dodatkowo życie i zdrowie Współmałżonka

Bardziej szczegółowo

Poszukujecie Państwo u nas pasującego ubezpieczenia pod kątem Państwa następnej podróży świetny wybór!

Poszukujecie Państwo u nas pasującego ubezpieczenia pod kątem Państwa następnej podróży świetny wybór! Przegląd świadczeń w ramach ubezpieczeń podróży HanseMerkur Reiseversicherung AG Poszukujecie Państwo u nas pasującego ubezpieczenia pod kątem Państwa następnej podróży świetny wybór! Proszę pamietać że

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ

UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ Karta Produktu UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ Ubezpieczający: Raiffeisen Bank Polska S.A., zwany dalej Bankiem Ubezpieczony: Osoba fizyczna (18-70 lat) będąca Klientem Banku, będąca posiadaczem karty

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZENIA

OFERTA UBEZPIECZENIA OFERTA UBEZPIECZENIA I. basen morza śródziemnego Zakres Ubezpieczenia: Standard KR NWI 1,85 KR NWI 2,70 KR NWI 2,55 KR NWI 3,35 - koszty leczenia KR - koszty ratownictwa NWI - na zdrowiu - - bagaż podróżny

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie NNW 11 11. Departament Ubezpieczeń Indywidualnych

Ubezpieczenie NNW 11 11. Departament Ubezpieczeń Indywidualnych Ubezpieczenie NNW 11 11 Maj / Czerwiec 2013 1 Zakres ubezpieczenia NNW A - śmierć ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku; B - trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku; opcja

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa oferta ubezpieczeniowa dla Funkcjonariuszy i Pracowników Policji oraz współmałżonków, partnerów i pełnoletnich dzieci

Kompleksowa oferta ubezpieczeniowa dla Funkcjonariuszy i Pracowników Policji oraz współmałżonków, partnerów i pełnoletnich dzieci Kompleksowa oferta ubezpieczeniowa dla Funkcjonariuszy i Pracowników Policji oraz współmałżonków, partnerów i pełnoletnich dzieci Pytania dotyczące oferty i Obsługa ubezpieczeń: Artur Strumiłło 501-076-300,

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa oferta ubezpieczeniowa dla Funkcjonariuszy i Pracowników Policji oraz współmałżonków, partnerów i pełnoletnich dzieci

Kompleksowa oferta ubezpieczeniowa dla Funkcjonariuszy i Pracowników Policji oraz współmałżonków, partnerów i pełnoletnich dzieci Kompleksowa oferta ubezpieczeniowa dla Funkcjonariuszy i Pracowników Policji oraz współmałżonków, partnerów i pełnoletnich dzieci Pytania dotyczące oferty i Obsługa ubezpieczeń: Artur Strumiłło 501-076-300,

Bardziej szczegółowo

1) NASTĘPSTWA NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

1) NASTĘPSTWA NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW WZÓR Miejscowość, data Pani/Pan/Państwo Szanowna Pani/Szanowny Panie/Szanowni Państwo Poniżej przedstawiamy ofertę ubezpieczenia: dzieci, młodzieży szkolnej, studentów studiów dziennych, zaocznych, wieczorowych

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa oferta ubezpieczeniowa dla Funkcjonariuszy i Pracowników Policji oraz współmałżonków, partnerów i pełnoletnich dzieci

Kompleksowa oferta ubezpieczeniowa dla Funkcjonariuszy i Pracowników Policji oraz współmałżonków, partnerów i pełnoletnich dzieci Kompleksowa oferta ubezpieczeniowa dla Funkcjonariuszy i Pracowników Policji oraz współmałżonków, partnerów i pełnoletnich dzieci Pytania dotyczące oferty i Obsługa ubezpieczeń: Artur Strumiłło 501-076-300,

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu ubezpieczenia karty kredytowej WORLD MASTERCARD

Karta Produktu ubezpieczenia karty kredytowej WORLD MASTERCARD Karta Produktu ubezpieczenia karty kredytowej WORLD MASTERCARD 1 Zakład Ubezpieczeń AGA International S.A. Oddział w Polsce 2 Rola Alior Bank S.A. Ubezpieczający 3 Ubezpieczony 4 Typ umowy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016 Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016 OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY, OSÓB UCZĄCYCH SIĘ ORAZ PERSONELU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2016/2017

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2016/2017 Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2016/2017 OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY, OSÓB UCZĄCYCH SIĘ ORAZ PERSONELU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Ubezpieczenia Podróżnego MASTERCARD WORLD ELITE

Karta Produktu Ubezpieczenia Podróżnego MASTERCARD WORLD ELITE Karta Produktu Ubezpieczenia Podróżnego MASTERCARD WORLD ELITE 1 Zakład Ubezpieczeń Inter Partner Assistance S.A. z siedzibą w Brukseli działająca w Polsce poprzez Inter Partner Assistance Oddział w Polsce

Bardziej szczegółowo

Łódzki Program Ubezpieczeniowy na rok 2017 CZĘŚĆ NUMER 4

Łódzki Program Ubezpieczeniowy na rok 2017 CZĘŚĆ NUMER 4 CZĘŚĆ NUMER 4 KOSZTÓW LECZENIA W PODRÓŻACH ZAGRANICZNYCH PRACOWNIKÓW MIASTA ŁÓDŹ ORAZ OSÓB WYSYŁANYCH PRZEZ MIASTO ŁÓDŹ, UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH

Bardziej szczegółowo

WARIANT UBEZPIECZENIA/ SUMA UBAZPIECZENIA/SUMA GWARANCYJNA. Small Europa. Do wysokości SU KL. Do wysokości SU KL

WARIANT UBEZPIECZENIA/ SUMA UBAZPIECZENIA/SUMA GWARANCYJNA. Small Europa. Do wysokości SU KL. Do wysokości SU KL TRAVEL SPORT Ubezpieczenie dla osób podróżujących za granicę w opcji TRAVEL SPORT jest pakietem ubezpieczeń przeznaczonym dla osób wyjeżdżających w celach: turystycznych, prywatnych, które będą uprawiać

Bardziej szczegółowo

Poszukujecie Państwo u nas pasującego ubezpieczenia pod kątem Państwa następnej podróży świetny wybór!

Poszukujecie Państwo u nas pasującego ubezpieczenia pod kątem Państwa następnej podróży świetny wybór! Przegląd świadczeń w ramach ubezpieczeń HanseMerkur Reiseversicherung AG Poszukujecie Państwo u nas pasującego ubezpieczenia pod kątem Państwa następnej świetny wybór! Proszę pamietać że poniższe zestawienie

Bardziej szczegółowo

Departament Ubezpieczeń Indywidualnych (DUI) Compensa Voyage 19031

Departament Ubezpieczeń Indywidualnych (DUI) Compensa Voyage 19031 Departament Ubezpieczeń Indywidualnych (DUI) Compensa Voyage 19031 Kto jest ubezpieczony? Obywatele polscy Cudzoziemcy podróżujących prywatnie lub służbowo poza granice Polski Cudzoziemcy nie pokrywamy

Bardziej szczegółowo

Karta produktu do ubezpieczenia w podróży zagranicznej posiadaczy kart Banku Polska Kasa Opieki S.A.

Karta produktu do ubezpieczenia w podróży zagranicznej posiadaczy kart Banku Polska Kasa Opieki S.A. Karta produktu do ubezpieczenia w podróży zagranicznej posiadaczy kart Banku Polska Kasa Opieki S.A. Ogólne informacje dotyczące ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji

Bardziej szczegółowo

Nowa Hestia Podróże. Charakterystyka produktu

Nowa Hestia Podróże. Charakterystyka produktu Nowa Hestia Podróże Charakterystyka produktu Zakres i sumy ubezpieczenia Wariant podstawowy Wariant rozszerzony Wariant pełny Koszty leczenia i Assistance 100.000 200.000 500.000 NNW OC w życiu prywatnym

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2017/2018

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2017/2018 Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2017/2018 OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY, OSÓB UCZĄCYCH SIĘ ORAZ PERSONELU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie wyjazdów turystycznych W podróży. OWU styczeń 2016

Ubezpieczenie wyjazdów turystycznych W podróży. OWU styczeń 2016 Ubezpieczenie wyjazdów turystycznych W podróży OWU styczeń 2016 W podróży Klauzula nr 1 koszty leczenia Suma Ubezpieczenia: 10 000 EUR; 20 000 EUR; 40 000 EUR; 60 000 EUR Okres ochrony: 7 dniowa karencja

Bardziej szczegółowo

Dla potrzeb niniejszej oferty/umowy ubezpieczenia wprowadza się następujące postanowienia dodatkowe lub odmienne od OWU EDU PLUS:

Dla potrzeb niniejszej oferty/umowy ubezpieczenia wprowadza się następujące postanowienia dodatkowe lub odmienne od OWU EDU PLUS: POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE OD OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA EDU PLUS zatwierdzonych uchwałą nr 01/24/04/2017 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 25.04.2017 r. Działając na

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKAT DO POLISY seria A-A NR

CERTYFIKAT DO POLISY seria A-A NR CERTYFIKAT DO POLISY seria A-A NR 277086 Na wniosek Ubezpieczającego z dnia 27.09.2016 InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group potwierdza zawarcie umowy ubezpieczenia: NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH

Bardziej szczegółowo

1. UBEZPIECZENIE KOSZTÓW REZYGNACJI Z PODRÓŻY

1. UBEZPIECZENIE KOSZTÓW REZYGNACJI Z PODRÓŻY 1. UBEZPIECZENIE KOSZTÓW REZYGNACJI Z PODRÓŻY PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA KOSZTÓW REZYGNACJI Z PODRÓŻY Koszty rezygnacji z podróży - to przewidziane w umowie uczestnictwa w podróży bądź w umowie przewozu koszty

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZEŃ DLA SZKÓŁ

OFERTA UBEZPIECZEŃ DLA SZKÓŁ OFERTA UBEZPIECZEŃ DLA SZKÓŁ Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w szkołach i innych zakładach UBEZPIECZENIE NNW Jest to szczególna oferta opracowana z myślą

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie turystyczne W PODRÓŻY

Ubezpieczenie turystyczne W PODRÓŻY Ubezpieczenie turystyczne W PODRÓŻY EKUZ Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego Polacy przebywający w innych krajach UE uzyskują bezpłatną pomoc lekarską na takiej samej podstawie i w takim samym zakresie

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU DO UBEZPIECZENIA WOJAŻER PZU POMOC W PODRÓŻY

KARTA PRODUKTU DO UBEZPIECZENIA WOJAŻER PZU POMOC W PODRÓŻY KARTA PRODUKTU DO UBEZPIECZENIA WOJAŻER PZU POMOC W PODRÓŻY Karta Produktu przygotowana przez PZU SA jest materiałem informacyjnym i ma za zadanie przedstawić kluczowe informacje o produkcie oraz pomóc

Bardziej szczegółowo

EDU PLUS EDU PLUS PROGRAM OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I PRACOWNIKÓW PLACÓWKI OŚWIATOWEJ

EDU PLUS EDU PLUS PROGRAM OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I PRACOWNIKÓW PLACÓWKI OŚWIATOWEJ DYREKCJA, RADA RODZICÓW EDU PLUS ROK SZKOLNY 2017 / 2018 (NA PODSTAWIE OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA "EDU PLUS" ZATWIERDZONYCH UCHWAŁĄ NR 01/24/04/2017 ZARZĄDU INTERRISK S.A. VIENNA INSURANCE GROUP Z

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Ubezpieczenia Podróżnego MASTERCARD WORLD ELITE

Karta Produktu Ubezpieczenia Podróżnego MASTERCARD WORLD ELITE Karta Produktu Ubezpieczenia Podróżnego MASTERCARD WORLD ELITE 1 Zakład Ubezpieczeń Inter Partner Assistance SA (IPA) z siedzibą w Irlandii pod adresem 10/11 Mary Street, Dublin 1, Irlandia (numer spółki

Bardziej szczegółowo

Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy

Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOLE SZKÓŁ W SIEMIATYCZACH ROK SZKOLNY 2015/2016 Indywidualną obsługę placówki gwarantuje: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes na rok szkolny 2016/2017 Nr oferty LKO/945/104/05/2016 WARUNKI SZCZEGÓLNE DO UBEZPIECZENIA NNW HESTIA BIZNES DLA dzieci i młodzieży w wieku do 25 lat na rok szkolny

Bardziej szczegółowo

Śmierć ubezpieczonego. w następstwie: nieszczęśliwego wypadku zawału serca krwotoku śródczaszkowego ataku epilepsji sepsy

Śmierć ubezpieczonego. w następstwie: nieszczęśliwego wypadku zawału serca krwotoku śródczaszkowego ataku epilepsji sepsy Świadczenia podstawowe w ramach składki podstawowej Śmierć ubezpieczonego w następstwie: nieszczęśliwego wypadku zawału serca krwotoku śródczaszkowego ataku epilepsji sepsy 100% sumy ubezpieczenia Śmierć

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 w Gdyni ubezpieczenie NNW dzieci Ubezpieczyciel : PZU SA, polisa nr JGB 31852728 Suma ubezpieczenia: 10.000zł, okres ubezpieczenia: 01.09.2016 31.08.2017 Zgłaszanie szkód: infolinia

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes Zał. do polisy nr. 903011493946 Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes na rok szkolny 2016/2017 Nr oferty LKO/945/103/05/2016 WARUNKI SZCZEGÓLNE DO UBEZPIECZENIA NNW HESTIA BIZNES DLA dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016 Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016 Pieczątka Przedstawiciela Compensy .................. dn,.......... 2015 OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI,

Bardziej szczegółowo

Pozdrawiam i życzę sukcesów w realizacji postawionych sobie celów.

Pozdrawiam i życzę sukcesów w realizacji postawionych sobie celów. Szanowni Państwo! Dziękuje za zaufanie i wybranie ubezpieczenia NNW swojej działalności. Poniżej przedstawiam najważniejsze informacje wyciągnięte z Ogólnych warunków Ubezpieczenia. W razie jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZEŃ DLA SZKÓŁ

OFERTA UBEZPIECZEŃ DLA SZKÓŁ OFERTA UBEZPIECZEŃ DLA SZKÓŁ Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa, XII Wydział Gospodarczy, KRS 9831, NIP: 526-025-10-49, kapitał zakładowy 86.352.300 zł wpłacony

Bardziej szczegółowo

801 102 102 pzu.pl. PZU SA Oddział Wrocław Ul. Oławska 35, 50-124 Wrocław tel. 71 308 26 47 do 45, fax. 71 308 26 46

801 102 102 pzu.pl. PZU SA Oddział Wrocław Ul. Oławska 35, 50-124 Wrocław tel. 71 308 26 47 do 45, fax. 71 308 26 46 801 102 102 pzu.pl PZU SA Oddział Wrocław Ul. Oławska 35, 50-124 Wrocław tel. 71 308 26 47 do 45, fax. 71 308 26 46 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży szkolnej na rok szkolny

Bardziej szczegółowo

Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy

Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy UBEZPIECZENIE DZIECI I MŁODZIEŻY OD NASTĘSTW NIESZCZEŚLIWYCH WYPADKÓW ROK SZKOLNY 2012/2013 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu

Bardziej szczegółowo

Informacja o grupowym ubezpieczeniu Wojażer dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016

Informacja o grupowym ubezpieczeniu Wojażer dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016 Informacja o grupowym ubezpieczeniu Wojażer dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016 Kiedy potrzebne jest Ubezpieczenie? W przypadku nagłego zachorowania, nieszczęśliwego wypadku oraz

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Część II SIWZ - Świadczenie usług logistycznych obsługi podróży służbowych w PSE S.A.

CZĘŚĆ II SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Część II SIWZ - Świadczenie usług logistycznych obsługi podróży służbowych w PSE S.A. CZĘŚĆ II SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usług logistycznych obsługi podróży służbowych w PSE SA 1. Kompleksowe

Bardziej szczegółowo

Składka miesięczna za osobę 58,65 zł 68,00 zł 74,00 zł

Składka miesięczna za osobę 58,65 zł 68,00 zł 74,00 zł Wysokość świadczeń Zgon w Rodzinie R1u R2u R3u Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku 100 000,00 zł 1) 110 000,00 zł 1) 120 000,00 zł 1) Śmierć Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub udaru

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje

Najważniejsze informacje Ubezpieczenie Wizz Air Travel Najważniejsze informacje Aby pomóc Państwu w zrozumieniu, czym jest to ubezpieczenie, przygotowaliśmy niniejszy dokument zawierający najważniejsze informacje o warunkach ubezpieczenia.

Bardziej szczegółowo

W ramach jednej składki ochroną ubezpieczeniową objęte są wszystkie dzieci Ubezpieczonego.

W ramach jednej składki ochroną ubezpieczeniową objęte są wszystkie dzieci Ubezpieczonego. Pakiet Moje Dziecko O produkcie Pakiet MOJE DZIECKO to kompleksowy program ubezpieczeniowy, który zapewnia wsparcie finansowe na wypadek nieoczekiwanych zdarzeń losowych takich jak pobyt w szpitalu czy

Bardziej szczegółowo

WARTA TRAVEL. Zakres produktu

WARTA TRAVEL. Zakres produktu Zakres produktu Oferta kompleksowa zróŝnicowana w kontekście dochodów i preferowanej formy wypoczynku podróŝ krajowa podróŝ zagraniczna Kogo moŝemy ubezpieczyć? OSOBY KRAJOWE czyli osoby posiadające obywatelstwo

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO ZIPH GORZÓW

PROPOZYCJA UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO ZIPH GORZÓW PROPOZYCJA UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO ZIPH GORZÓW 2012-2013 --------------------------------------------------- ZAKRES OCHRONY KL. W-1 W-2 W-3 W-4 W-5 W-6 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwego wypadku powodującego

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO przygotowana przy udziale firmy Inter Broker Sp. z o.o. EDU PLUS Program ogólnopolski - Rok szkolny 2015/2016

OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO przygotowana przy udziale firmy Inter Broker Sp. z o.o. EDU PLUS Program ogólnopolski - Rok szkolny 2015/2016 OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO przygotowana przy udziale firmy Inter Broker Sp. z o.o. EDU PLUS Program ogólnopolski - Rok szkolny 2015/2016 Osoba do kontaktu: Imię i nazwisko Izabela Leciak Telefon kontaktowy

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNA RODZINA PROGRAM DLA PRACOWNIKÓW OŚWIATY

BEZPIECZNA RODZINA PROGRAM DLA PRACOWNIKÓW OŚWIATY BEZPIECZNA RODZINA PROGRAM DLA PRACOWNIKÓW OŚWIATY 1 Oferta specjalna dla pracowników oświaty i ich rodzin Każdy z nas troszczy się na co dzień o bezpieczeństwo swoich najbliższych. To bez wątpienia największa

Bardziej szczegółowo

Świadczenia podstawowe

Świadczenia podstawowe Oferta PZU dla Szkoły Podstawowej w Nowym Świętowie na rok szkolny 2014/2015 Wariant II, suma ubezpieczenia (SU): 11.000 zł- składka 49 zł, polisa nr... Świadczenia podstawowe i dodatkowe Świadczenia podstawowe

Bardziej szczegółowo

WYLICZANIE OFERT I SPRZEDAŻ POLIS PODRÓŻE LINK4

WYLICZANIE OFERT I SPRZEDAŻ POLIS PODRÓŻE LINK4 WYLICZANIE OFERT I SPRZEDAŻ POLIS PODRÓŻE LINK4 1 WYLICZANIE OFERT I SPRZEDAŻ POLISY PODRÓŻE W celu wyliczenia oferty i zawarcia umowy ubezpieczenia należy wpisać do systemu niezbędne dane, które pozwolą

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY UBEZPIECZEŃ WARSZAWSKIEGO UNIWERSTYSTEU MEDYCZNEGO ROK AKADEMICKI 2016/2017. Ubezpieczenie NNW

PROGRAMY UBEZPIECZEŃ WARSZAWSKIEGO UNIWERSTYSTEU MEDYCZNEGO ROK AKADEMICKI 2016/2017. Ubezpieczenie NNW PROGRAMY UBEZPIECZEŃ WARSZAWSKIEGO UNIWERSTYSTEU MEDYCZNEGO ROK AKADEMICKI 2016/2017 Ubezpieczenie NNW Ubezpieczyciel: STU ERGO HESTIA SA Suma ubezpieczenia 40 000 zł ZAKRES UBEZPIECZENIA 1. Wypłata świadczeń

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA BROKERSKA ASPERGO

KANCELARIA BROKERSKA ASPERGO Tarnów 22.06.2016 r. Rada Rodziców / Dyrekcja dotyczy: warunki dobrowolnego następstw nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialności cywilnej nauczycieli / wychowawców na rok 2016 / 2017 r. Kancelaria

Bardziej szczegółowo

Tym samym, to Państwo tworzycie zakres ochrony dla swoich dzieci

Tym samym, to Państwo tworzycie zakres ochrony dla swoich dzieci Szanowni Państwo, w załączeniu przekazujemy Państwu informacje dotyczące propozycji ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży na rok szkolny 2015/2016. Przedstawiony program

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU UMOWY UBEZPIECZENIA PAKIET TRAVEL WORLD DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH WYDANYCH PRZEZ MBANK S.A.

WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU UMOWY UBEZPIECZENIA PAKIET TRAVEL WORLD DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH WYDANYCH PRZEZ MBANK S.A. NR POLISY GENERALNEJ: 9000093 WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU UMOWY UBEZPIECZENIA PAKIET TRAVEL WORLD DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH WYDANYCH PRZEZ MBANK S.A. IMIĘ I NAZWISKO OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016 Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016 Pieczątka Przedstawiciela Compensy Bielsko-Biała, dn. 11 czerwca 2015 r. OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI,

Bardziej szczegółowo

zakres grupowego ubezpieczenia szkolnego Edu Plus

zakres grupowego ubezpieczenia szkolnego Edu Plus zakres grupowego szkolnego Edu Plus Podstawa zawarcia umowy: Ogólne Warunki Ubezpieczenia grupowego EDU PLUS zatwierdzone uchwałą nr 01/24/04/2017 Zarządu InterRisk TU S.A. z dnia 24 kwietnia 2017 roku.

Bardziej szczegółowo

ZALETY DOM MAX. Centrum Szkoleń CAPITOL

ZALETY DOM MAX. Centrum Szkoleń CAPITOL ZALETY DOM MAX 1 Zawartość pakietu 7 najbardziej pożądanych ubezpieczeń : Mienie od wszystkich ryzyk!!!!!!!!! Assistance wraz z naprawą sprzętu RTV, AGD i concierge!!!!!!!! Elektronika poza miejscem ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

BPSP-322-4/12, BPSP-322-1/13 Warszawa, dnia 07 lutego 2013 r.

BPSP-322-4/12, BPSP-322-1/13 Warszawa, dnia 07 lutego 2013 r. BPSP-322-4/12, BPSP-322-1/13 Warszawa, dnia 07 lutego 2013 r. Do wszystkich Wykonawców: Nr sprawy: BPSP-322-4/12, BPSP-322-1/13 Dotyczy: postępowania organizowanego przez Kancelarię Senatu, w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

3 obszary opieki: Druga Opinia Medyczna, Opieka Medyczna na granicą, Opieka Ambulatoryjna w Polsce

3 obszary opieki: Druga Opinia Medyczna, Opieka Medyczna na granicą, Opieka Ambulatoryjna w Polsce Pakiet Medycyna bez Granic Best Doctors O produkcie Pakiet Medycyna bez granic - Best Doctors to kompleksowy program ubezpieczeniowy, który zapewnia opiekę medyczną na całym świecie w razie poważnego stanu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA NW zawodników klubu sportowego Członka PZT

PROGRAM UBEZPIECZENIA NW zawodników klubu sportowego Członka PZT PROGRAM UBEZPIECZENIA NW zawodników klubu sportowego Członka PZT Polski Związek Tenisowy przy współpracy z ART Brokers firmą brokerską specjalizującą się w ubezpieczeniach sportowych, przygotował dla klubów

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE UBEZPIECZENIA DZIECI W FIRMACH PZU S.A. (I i II wariant) oraz ALLIANZ Ubezpieczenie z KLASĄ ( I i II wariant)

PORÓWNANIE UBEZPIECZENIA DZIECI W FIRMACH PZU S.A. (I i II wariant) oraz ALLIANZ Ubezpieczenie z KLASĄ ( I i II wariant) PORÓWNANIE UBEZPIECZENIA DZIECI W FIRMACH PZU S.A. (I i II wariant) oraz ALLIANZ Ubezpieczenie z KLASĄ ( I i II wariant) Ubezpieczenie obowiązuje 24 h na dobę zarówno w placówce jak i poza nią. Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE W PODRÓŻY. WARTA TRAVEL plus

UBEZPIECZENIE W PODRÓŻY. WARTA TRAVEL plus UBEZPIECZENIE W PODRÓŻY WARTA TRAVEL plus ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest podczas podróży na obszarze jednej z wybranych przez Klienta stref geograficznych: Strefa 1 (S1) Europa, w tym: europejska

Bardziej szczegółowo

Oferta ubezpieczenia dla szkoły STO

Oferta ubezpieczenia dla szkoły STO OFERTA UBEZPIECZEŃ DLA SZKÓŁ Oferta ubezpieczenia dla szkoły STO Indywidualną obsługę Państwa placówki gwarantuje: Stanisław Humiński Numer telefonu: 601751260 Adres e-mail: shuminski@agentpzu.pl Powszechny

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016 Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016 BOŻENA STĘPNIAK 604 424 254 Dane kontaktowe Przedstawiciela Compensy WARSZAWA dn.30.08.2015 r. OFERTA DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NASTĘPSTW

Bardziej szczegółowo

Zakres podstawowy. Rodzaj świadczenia (świadczenia związane z następstwem nieszczęśliwego wypadku) Wysokość wypłaty

Zakres podstawowy. Rodzaj świadczenia (świadczenia związane z następstwem nieszczęśliwego wypadku) Wysokość wypłaty Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Ogólne Warunki Ubezpieczenia Hestia Biznes B-IHB-01/16 oraz warunki szczególne Nr. BWO/112/235/04/2016 Pełna treść ww.

Bardziej szczegółowo

EDU PLUS. DYREKCJA, RADA RODZICÓW Szkoła podstaw.. ROK SZKOLNY 2016 / Koninie.

EDU PLUS. DYREKCJA, RADA RODZICÓW Szkoła podstaw.. ROK SZKOLNY 2016 / Koninie. DYREKCJA, RADA RODZICÓW Szkoła podstaw.. w. Koninie. wwwww. EDU PLUS ROK SZKOLNY 2016 / 2017 (NA PODSTAWIE OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA "EDU PLUS" ZATWIERDZONYCH UCHWAŁĄ NR 01/29/03/2016 ZARZĄDU INTERRISK

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016

OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Zespół Placówek Oświatowych Policzna, POLICZNA, Żeromskiego 44 OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Osoba odpowiedzialna za kontakt: Monika Sowińska, tel. 503-127-647 Compensa Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Część II SIWZ - Świadczenie usług logistycznych obsługi podróży służbowych w PSE S.A.

CZĘŚĆ II SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Część II SIWZ - Świadczenie usług logistycznych obsługi podróży służbowych w PSE S.A. CZĘŚĆ II SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usług logistycznych obsługi podróży służbowych w PSE SA 1. Kompleksowe

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes na rok szkolny 2017/2018 XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W OLSZTYNIE NIP: 7393556317 Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO HESTIA S.A. JPA/928/315/08/2017 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Oferujemy bardzo szeroki zakres ochrony, wraz z świadczeniami opiekuńczymi dla Ciebie i Twojej rodziny przez 24 godziny na dobę.

Oferujemy bardzo szeroki zakres ochrony, wraz z świadczeniami opiekuńczymi dla Ciebie i Twojej rodziny przez 24 godziny na dobę. - Oferujemy bardzo szeroki zakres ochrony, wraz z świadczeniami opiekuńczymi dla Ciebie i Twojej rodziny przez 24 godziny na dobę. - Dostosowujemy składkę do Twoich możliwości finansowych. - Umożliwiamy

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW MŁODZIEŻY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W RYBNIKU W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW MŁODZIEŻY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W RYBNIKU W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW MŁODZIEŻY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W RYBNIKU W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 UBEZPIECZENIE REKOMENDOWANE PRZEZ RADĘ RODZICÓW Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO HESTIA

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE UBEZPIECZENIA DZIECI W FIRMACH PZU S.A. oraz ALLIANZ Ubezpieczenie z KLASĄ

PORÓWNANIE UBEZPIECZENIA DZIECI W FIRMACH PZU S.A. oraz ALLIANZ Ubezpieczenie z KLASĄ PORÓWNANIE UBEZPIECZENIA DZIECI W FIRMACH PZU S.A. oraz ALLIANZ Ubezpieczenie z KLASĄ Ubezpieczenie obowiązuje 24 h na dobę zarówno w placówce jak i poza nią. Ubezpieczenie obowiązuje od 1 października

Bardziej szczegółowo

BRE Ubezpieczenia TU S.A.

BRE Ubezpieczenia TU S.A. BRE Ubezpieczenia TU S.A. NR POLISY GENERALNEJ: 9000012/9000032/9000064** WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU UMOWY UBEZPIECZENIA PODRÓŻNEGO/PODRÓZNEGO PLATINUM DLA KLIENTÓW MBANKU S.A. IMIĘ I NAZWISKO

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Warunki OC: Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli

Bardziej szczegółowo

Siedlce, Czerwiec 2016 r.

Siedlce, Czerwiec 2016 r. Siedlce, Czerwiec 2016 r. OFERTA SPECJALNA Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dzieci, młodzieży oraz personelu w placówkach oświatowo-wychowawczych na rok szkolny 2016/2017 dla II Liceum

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa w Stróży, ul. Akacjowa 2A, 23-206 Stróża

Szkoła Podstawowa w Stróży, ul. Akacjowa 2A, 23-206 Stróża Zakres Następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli w jednostkach oświatowych Gminy Kraśnik. Rok szkolny 2015 / 2016 oraz 2016

Bardziej szczegółowo

Kielce r. Suma Ubezpieczenia: zł. Składka za ucznia: 37,00 zł. szkoła ; 29,00 zł. - przedszkole

Kielce r. Suma Ubezpieczenia: zł. Składka za ucznia: 37,00 zł. szkoła ; 29,00 zł. - przedszkole Kielce 01.09.2016r. Szanowni Państwo, Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group ma przyjemność poinformować Państwa, ze w roku szkolnym 2016/2017 dzieci uczęszczające do Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW STUDENTÓW, DOKTORANTÓW I PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH

WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW STUDENTÓW, DOKTORANTÓW I PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW STUDENTÓW, DOKTORANTÓW I PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU NA ROK AKADEMICKI 2009/2010 okres ubezpieczenia suma

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2016/2017

OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Szkoła Podstawowa w Idzikowicach, Idzikowice 30 OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Osoba odpowiedzialna za kontakt: Felicja Kmita, tel. 501-516-601 Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

2. Umowę zawarto w wyniku przeprowadzenia konkursu na wybór najkorzystniejszej oferty ubezpieczenia dla studentów i pracowników Politechniki.

2. Umowę zawarto w wyniku przeprowadzenia konkursu na wybór najkorzystniejszej oferty ubezpieczenia dla studentów i pracowników Politechniki. DEFINICJE: 1. Ubezpieczyciel: UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., 1. 2. Politechnika: Politechnika Gdańska, jako podmiot umożliwiający dystrybucję ubezpieczeń na jej terenie, 3. Ubezpieczający: Każda osoba

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes Gimnazjum nr 11 w Jaworznie Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes na rok szkolny 2016/2017 Nr oferty: ECI/867/087/04/2016 WARUNKI SZCZEGÓLNE DO UBEZPIECZENIA NNW HESTIA BIZNES DLA dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia turystyczne w pigułce

Ubezpieczenia turystyczne w pigułce Ubezpieczenia turystyczne w pigułce Krystyna Krawczyk & Aleksander Daszewski Biuro Rzecznika Ubezpieczonych Rada Ubezpieczonych, Warszawa 16 czerwca 2015 r. Ubezpieczenia turystyczne (travelki) podstawowe

Bardziej szczegółowo

Grupowe Ubezpieczenie na Życie dla

Grupowe Ubezpieczenie na Życie dla Grupowe Ubezpieczenie na Życie dla pracowników- 1. Do kogo kierowane jest ubezpieczenie Bezpieczna Firma? 2. Co to jest program Bezpieczna Firma? 3. Korzyści dla Pracodawcy 4. Korzyści dla Pracownika 5.

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2017/2018

OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2017/2018 Szkoła Podstawowa w Idzikowicach, Idzikowice, 30 OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2017/2018 Osoba odpowiedzialna za kontakt: KMITA FELICJA, tel. 501516601 Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

InterRisk Kontakt Wniosek/Polisa seria

InterRisk Kontakt Wniosek/Polisa seria Przeglądaj swoje polisy już dzisiaj. Zarejestruj się w portalu Klienta: https://klient.interrisk.pl UBEZPIECZAJĄCY InterRisk Kontakt 22 212 20 12 Wniosek/Polisa seria 1100036508128 EDU-A/P numer 043986

Bardziej szczegółowo

EDU PLUS PROGRAM OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ DZIECI I MŁODZIEŻY

EDU PLUS PROGRAM OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ DZIECI I MŁODZIEŻY EDU PLUS PROGRAM OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ PERSONELU PLACÓWKI OŚWIATOWEJ I. OPCJA PODSTAWOWA ŚWIADCZENIE WYSOKOŚĆ 1. z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku : 1.1 100% uszczerbek

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPECJALNA. Siedlce, Czerwiec 2017 r.

OFERTA SPECJALNA. Siedlce, Czerwiec 2017 r. Siedlce, Czerwiec 2017 r. OFERTA SPECJALNA Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dzieci, młodzieży oraz personelu w placówkach oświatowo-wychowawczych na rok szkolny 2017/2018 DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Bardziej szczegółowo

zdrowie mojego dziecka jest dla mnie najważniejsze

zdrowie mojego dziecka jest dla mnie najważniejsze ubezpieczenia zdrowie mojego dziecka jest dla mnie najważniejsze Optymalny Wybór AXA Dla Twoich dzieci. Na wszelki wypadek grupowe ubezpieczenie na życie Optymalny Wybór AXA Czy masz pewność, że jeśli

Bardziej szczegółowo

na rok szkolny 2015/2016

na rok szkolny 2015/2016 na rok szkolny 2015/2016 Pieczątka Przedstawiciela Compensy .................. dn,.......... 2015 Szanowni Państwo, Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group ma przyjemność przedstawić

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia PodróŜne dla Płetwonurków

Ubezpieczenia PodróŜne dla Płetwonurków Ubezpieczenia PodróŜne dla Płetwonurków / Holiday Basic koszty udzielenia natychmiastowej pomocy assistance koszty pobytu osoby towarzyszącej odpowiedzialność cywilna koszty ratownictwa bagaŝ, / Holiday

Bardziej szczegółowo

Nazwa produktu pozycji taryfy

Nazwa produktu pozycji taryfy PEŁNOMOCNICTWO Akwizycyjne typu D AGENT Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie, ul. Hestii 1, 81-7 Sopot, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA PODRÓŻNE CIESZ SIĘ URLOPEM UBEZPIECZENIE PODRÓŻNE W PIGUŁCE

UBEZPIECZENIA PODRÓŻNE CIESZ SIĘ URLOPEM UBEZPIECZENIE PODRÓŻNE W PIGUŁCE UBEZPIECZENIA PODRÓŻNE CIESZ SIĘ URLOPEM UBEZPIECZENIE PODRÓŻNE W PIGUŁCE NA CO NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ W PRODUKCIE z plusem? podwyższenie sum ubezpieczenia nowe niższe stawki uproszczony proces taryfikacji

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE UBEZPIECZENIA DZIECI W FIRMACH PZU S.A. oraz ALLIANZ

PORÓWNANIE UBEZPIECZENIA DZIECI W FIRMACH PZU S.A. oraz ALLIANZ PORÓWNANIE UBEZPIECZENIA DZIECI W FIRMACH PZU S.A. oraz ALLIANZ Ubezpieczenie obowiązuje 24 h na dobę zarówno w placówce jak i poza nią. Ubezpieczenie obowiązuje od 1 października 2017 r., czyli przed

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie PODRÓŻE LINK4

Ubezpieczenie PODRÓŻE LINK4 Ubezpieczenie PODRÓŻE LINK4 1 Umowa ubezpieczenia 1. Zawierana pomiędzy ubezpieczycielem, a ubezpieczonym 2. Najkrótszy okres ubezpieczenia to 1 dzień 3. Minimalna ilość osób objętych ubezpieczeniem to

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE OD OWU DLA WARIANTU I

I. POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE OD OWU DLA WARIANTU I I. POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE OD OWU DLA WARIANTU I DZIAŁAJĄC NA PODSTAWIE ART. 812 8 K.C. INTERRISK TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP WSKAZUJE RÓŻNICE POMIĘDZY TREŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes na rok szkolny 2016/2017 Nr oferty: ECI/867/087/04/2016 WARUNKI SZCZEGÓLNE DO UBEZPIECZENIA NNW HESTIA BIZNES DLA dzieci i młodzieży w wieku do 25 lat na rok szkolny

Bardziej szczegółowo

Zakres ubezpieczenia. W następstwie Nieszczęśliwego wypadku objętego umowa ubezpieczenia

Zakres ubezpieczenia. W następstwie Nieszczęśliwego wypadku objętego umowa ubezpieczenia Zakres ubezpieczenia Następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli w jednostkach oświatowych Gminy Jabłonna. Rok szkolny 2016

Bardziej szczegółowo