Ubezpieczenie NNW Departament Ubezpieczeń Indywidualnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ubezpieczenie NNW 11 11. Departament Ubezpieczeń Indywidualnych"

Transkrypt

1 Ubezpieczenie NNW Maj / Czerwiec

2 Zakres ubezpieczenia NNW A - śmierć ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku; B - trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku; opcja progresywna wypłata świadczenia x 500 (PROGRESJA 500) C - poważny uraz wskutek nieszczęśliwego wypadku. opcja złamania, odmrożenia, oparzenia Dodatkowych 13 klauzul określających dodatkową ochronę ubezpieczenia Nie można łączyć opcji B i C Maj / Czerwiec

3 Zakres ubezpieczenia NNW - rozszerzenia wyczynowe lub zawodowe uprawianie sportu; uprawianie sporów ekstremalnych; Dokument programu Microsoft Word zawału serca lub udaru mózgu i ich następstwa; Dokument programu Microsoft Word Brak limitu wieku!!! Maj / Czerwiec

4 Zakres ubezpieczenia - klauzule KLAUZULA nr 1 usługi Assistance (w wariancie innym niż BAZA); KLAUZULA nr 2 zwrot kosztów leczenia; KLAUZULA nr 3 dzienne świadczenie szpitalne; KLAUZULA nr 4 zwrot kosztów rehabilitacji; KLAUZULA nr 5 zwrot kosztów naprawy lub nabycia środków specjalnych; KLAUZULA nr 6 zwrot kosztów przekwalifikowania zawodowego inwalidy; KLAUZULA nr 7 zwrot kosztów operacji plastycznych; KLAUZULA nr 8 zasiłek dzienny z tytułu krótkotrwałej niezdolności do pracy lub nauki; KLAUZULA nr 9 zwrot kosztów dostosowania wnętrza lokalu mieszkalnego do potrzeb inwalidy; KLAUZULA nr 10 odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym; KLAUZULA nr 11 bagaż podróżny; KLAUZULA nr 12 uszczerbek w budżecie domowym z tytułu narodzin dziecka lub śmierci członka rodziny. Klauzula Nr 13 - warunki szczególne dla strażaków. Maj / Czerwiec

5 Suma ubezpieczenia Oddzielnie na każde ryzyko NNW do zł. Dodatkowe klauzule do OC do konsumpcja sumy ubezpieczenia w ryzykach określonych w klauzulach Maj / Czerwiec

6 Zawarcie umowy Forma zawarcia umowy: Indywidualna Grupowa (2 osoby) imienna bezimienna Umowę roczna lub krótkoterminowa Maj / Czerwiec

7 Wysokość świadczeń Jeżeli Ubezpieczony doznał 100% trwałego uszczerbku na zdrowiu, COMPENSA wypłaca świadczenie w wysokości: 100% sumy ubezpieczenia W przypadku śmierci Ubezpieczonego COMPENSA wypłaca świadczenie w wysokości: 100% sumy ubezpieczenia W przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu COMPENSA wypłaca świadczenie w wysokości: 1% sumy ubezpieczenia za każdy 1% uszczerbku Dokument programu Microsoft Word Dokument Dokument programu Microsoft Wordprogramu Microsoft Word Maj / Czerwiec

8 Klauzule Wspaniała 13 Maj / Czerwiec

9 Klauzula nr 1 ASISSTANCE BAZA każde ubezpieczenie Infolinia medyczna Infolinia podróżna Maj / Czerwiec

10 Klauzula nr 1 ASISSTANCE TOP opcja płatna ŚWIADCZENIE WIZYTA LEKARZA MIEJSCE POBYTU WIZYTA PIELĘGNIARKI MEIJSCE POBYTU TRANSPORT MEDYCZNY DO/ZE SZPITALA Organizacja rehabilitacji Dostarczenie sprzętu rehabilitacyjnego Dostawa leków (bez leków) Dostawa artykułów spożywczych itp Opieka nad dziećmi i osobami niepełnosprawnymi Przejazd opiekuna Opieka nad psami i kotami LIMIT NA ZDARZENIE zł / osoba 2 wizyty 300 zł / osoba 2 wizyty 800 zł / osoba 1 w roku Bez limitu 150 zł / dostawa 150 zł / dostawa 450 zł 5 dni 150 zł / przejazd 350 zł 5 dni Maj / Czerwiec

11 Klauzula nr 2 ROZSZERZENIE ZAKRESU OCHRONY O ZWROT KOSZTÓW LECZENIA Za KOSZTY LECZENIA uważa się wydatki poniesione na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej z tytułu: udzielenia doraźnej pomocy lekarskiej lub ambulatoryjnej; pobytu w szpitalu, badań, zabiegów ambulatoryjnych i operacji (z wyłączeniem operacji plastycznych) nabycia niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza; niezbędnego przewozu Ubezpieczonego do szpitala lub ambulatorium. Maj / Czerwiec

12 Klauzula nr 3 ROZSZERZENIE ZAKRESU OCHRONY O DZIENNE ŚWIADCZENIE SZPITALNE Dzienne świadczenie szpitalne wynosi przysługuje w wysokości 1% s.u. za każdy dzień pobytu w szpitalu. Wypłata świadczenia przysługuje od 5 dnia pobytu w szpitalu, maksymalnie przez 90 dni. Maj / Czerwiec

13 Klauzula nr 4 ROZSZERZENIE ZAKRESU OCHRONY O ZWROT KOSZTÓW REHABILITACJI poniesione na terytorium RP w okresie nie dłuższym niż 30 miesięcy od daty nieszczęśliwego wypadku Maj / Czerwiec

14 Klauzula nr 5 ZWROT KOSZTÓW NAPRAWY LUB NABYCIA ŚRODKÓW SPECJALNYCH w okresie nie dłuższym niż 30 miesięcy od daty nieszczęśliwego wypadku Maj / Czerwiec

15 Klauzula nr 6 ROZSZERZENIE ZAKRESU OCHRONY O ZWROT KOSZTÓW PRZESZKOLENIA ZAWODOWEGO INWALIDÓW w okresie nie dłuższym niż 30 miesięcy od daty nieszczęśliwego wypadku Limit zł Maj / Czerwiec

16 Klauzula nr 7 ROZSZERZENIE ZAKRESU OCHRONY O ZWROT KOSZTÓW operacji plastycznych OPERACJA PLASTYCZNA zabieg medyczny, wykonywany w placówce medycznej przez lekarza uprawnionego do jego wykonania w znieczuleniu ogólnym lub miejscowym, niezbędny z medycznego punktu widzenia w celu zmniejszenia oszpeceń i okaleczeń powierzchni ciała będących następstwem nieszczęśliwego wypadku. Koszty na terenie RP w okresie nie dłuższym niż 30 miesięcy od daty nieszczęśliwego wypadku Maj / Czerwiec

17 Klauzula nr 8 ROZSZERZENIE ZAKRESU OCHRONY O ZASIŁEK DZIENNY Z TYTUŁU KRÓTKOTRWAŁEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY LUB NAUKI Zasiłek dzienny przysługuje w wysokości 1% s.u. za każdy dzień niezdolności, Wypłata świadczenia przysługuje od 5 dnia niezdolności do pracy lub nauki, maksymalnie przez 90 dni. Maj / Czerwiec

18 Klauzula nr 9 ZWROT KOSZTÓW DOSTOSOWANIA WNETRZA LOKALU MIESZKALNEGO DO POTRZEB INWALIDÓW Przebudowa łazienki, kuchni, poszerzenie drzwi itp Koszty na terenie RP Maj / Czerwiec

19 Klauzula nr 10 ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA W ŻYCIU PRYWATNYM Życie prywatne Odpowiedzialność za szkody w wynajętych pokojach hotelowych Odpowiedzialność za szkody z tytułu posiadania małych jednostek pływających (bez wypożyczonego mienia) Zakres odpowiedzialności RP Maksymalna sum gwarancyjna zł Franszyza za szkody rzeczowe 200 zł Maj / Czerwiec

20 Klauzula nr 11 UBEZIECZENIE BAGAŻU Kradzież z włamaniem, rabunek Zdarzenia losowe Zaginięcie profesjonalny przewoźnik Tylko w trakcie podróży prywatnej lub służbowej (poza miejsce zamieszkania) Dokument programu Microsoft Word Zakres odpowiedzialności RP Maksymalna sum UBEZPIECZENIA zł Franszyza redukcyjna szkody rzeczowe 200 zł Maj / Czerwiec

21 Klauzula nr 12 USZCZERBEK W BUDŻECIE DOMOWYM Z TYTUŁU NARODZIN DZIECKA LUB ŚMIERCI CZŁONKA RODZINY JEDNO ŚWIADCZENIE W OKRESIE UBEZPIECZENIA KARENCJA 10 MIESIĘCY NARODZINY DZIECKA 6 MIESIĘCY ŚMIERĆ CZŁONKA RODZINY Przy kontynuacji umowy brak karencji. Tylko dla ubezpieczeń grupowych min. 10 osób Maj / Czerwiec

22 Klauzula nr 13 WARIANT STRAŻAK Sumę ubezpieczenia dla każdego Ubezpieczonego stanowi przeciętne wynagrodzenie. Suma ubezpieczenia ulega zmianie w trakcie trwania umowy w przypadku zmiany wysokości przeciętnego wynagrodzenia Zakres ubezpieczenia obejmuje następujące rodzaje świadczeń: 1) jednorazowe świadczenie z tytułu trwałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu; 2) jednorazowe świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego. Maj / Czerwiec

23 Klauzula nr 13 Świadczenie z tytułu trwałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu Wysokość świadczenia - zgodnie z art. 12 ustawy z dnia r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadku przy pracy i chorób zawodowych świadczenie przysługuje za każdy procent trwałego w wysokości 20% przeciętnego wynagrodzenia. świadczenie ulega zwiększeniu o 3,5 krotność przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli została orzeczona całkowita niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji wskutek nieszczęśliwego wypadku Maj / Czerwiec

24 Klauzula nr 13 Świadczenie z tytułu śmierci Wysokość świadczenia zgodnie z art. 13 oraz 14 ustawy z dnia r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadku przy pracy i chorób zawodowych Jeżeli do świadczenia uprawniony jest tylko jeden członek rodziny zmarłego, to przysługuje: 1) 18-krotnego przeciętnego wynagrodzenia, gdy uprawniony jest małżonek lub dziecko 2) 9-krotnego przeciętnego wynagrodzenia, gdy uprawniony jest inny członek rodziny. Jeżeli do świadczenia uprawnieni są równocześnie: 1) małżonek i jedno lub więcej dzieci - świadczenie przysługuje w wysokości, zwiększonej o 3,5-krotne przeciętne wynagrodzenie, na każde dziecko; 2) dwoje lub więcej dzieci - świadczenie przysługuje w wysokości zwiększonej o 3,5- krotne przeciętne wynagrodzenie, na drugie i każde następne dziecko. Jeżeli uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny, każdemu z nich świadczenie przysługuje w wysokości 3,5-krotnego przeciętnego wynagrodzenia, niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom. Jeżeli uprawnieni są tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci, świadczenie to przysługuje w wysokości zwiększonej o 3,5-krotne przeciętne wynagrodzenie, na drugiego i każdego następnego uprawnionego. Maj / Czerwiec

25 Ankieta medyczna Brak ankiety Maj / Czerwiec

26 NNW Dziękuję za uwagę Maj / Czerwiec

Składka ubezpieczeniowa z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia opłacana jest przez Klienta za pośrednictwem Biura.

Składka ubezpieczeniowa z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia opłacana jest przez Klienta za pośrednictwem Biura. OFERTA UBEZPIECZENIA W PODRÓŻY ZAGRANICZNEJ TRAMP, UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW, UBEZPIECZENIA TURYSTYCZNEGO DLA CUDZOZIEMCÓW TRAPER, UBEZPIECZENIA W PODRÓŻY NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ

Bardziej szczegółowo

Dom lub mieszkanie od zdarzeń losowych wraz z wyposażeniem i rzeczami osobistymi

Dom lub mieszkanie od zdarzeń losowych wraz z wyposażeniem i rzeczami osobistymi 16 dodatków Matryca produktów Mienie od zdarzeń losowych od zdarzeń losowych podstawowy zakres wymagany przez banki od zdarzeń losowych wraz z wyposażeniem i rzeczami osobistymi od zdarzeń losowych pełen

Bardziej szczegółowo

Karta produktu WARTA EKSTRABIZNES PLUS (nazwa produktu)

Karta produktu WARTA EKSTRABIZNES PLUS (nazwa produktu) Karta produktu WARTA EKSTRABIZNES PLUS (nazwa produktu) 1. Data wprowadzenia zmodyfikowanego produktu do sprzedaży: 01-07-2012 Data ostatniej aktualizacji karty produktu: dd-mm-rrrr 2. Opis i charakter

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Biznes & Podróż

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Biznes & Podróż Ogólne Warunki Ubezpieczenia Biznes & Podróż POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA, zwane dalej Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZBIOROWEGO UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

OGÓLNE WARUNKI ZBIOROWEGO UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW OGÓLNE WARUNKI ZBIOROWEGO UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/102/2013 z dnia 29 marca 2013 r. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻY ZAGRANICZNYCH Direct

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻY ZAGRANICZNYCH Direct Generali T.U. S.A. Warszawa, ul. Postępu 15B tel. 19505 www.generalidirect.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻY ZAGRANICZNYCH Direct SPIS TREŚCI 1 ZAKRES UBEZPIECZENIA... 2 2 DEFINICJE... 2 3 ZAWARCIE

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA W POLSKIM TOWARZYSTWIE TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZYM

UBEZPIECZENIA W POLSKIM TOWARZYSTWIE TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZYM UBEZPIECZENIA W POLSKIM TOWARZYSTWIE TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZYM Warszawa, 08.06.2015 r. Spis treści 1. Ubezpieczenie członków PTTK 3 2. Ubezpieczenie OC 6 3. Ubezpieczenie mienia PTTK 7 4. Krótkoterminowe

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków Na wszelki wypadek Spis treści Strona I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 1 Kto może zawrzeć ubezpieczenie? 3 2 Jak należy rozumieć

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA DO KART PŁATNICZYCH: PKO MASTERCARD CORPORATE EXECUTIVE, PKO MASTERCARD CORPORATE, PKO MASTERCARD CORPORATE MUNICIPIUM

WARUNKI UBEZPIECZENIA DO KART PŁATNICZYCH: PKO MASTERCARD CORPORATE EXECUTIVE, PKO MASTERCARD CORPORATE, PKO MASTERCARD CORPORATE MUNICIPIUM WARUNKI UBEZPIECZENIA DO KART PŁATNICZYCH: PKO MASTERCARD CORPORATE EXECUTIVE, PKO MASTERCARD CORPORATE, PKO MASTERCARD CORPORATE MUNICIPIUM Spis treści POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 ZAKRES UBEZPIECZENIA 2 PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA POCZĄTKOWE Co oznaczają określenia użyte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia? DEFINICJE Jaką ochronę zapewnia ubezpieczenie? PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

Informacje dodatkowe dotyczące wariantów grupowego ubezpieczenia na życie

Informacje dodatkowe dotyczące wariantów grupowego ubezpieczenia na życie OPIS PROGRAMU GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ORAZ UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO DLA FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN PSP 2014 Rozszerzenia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

WARIANT UBEZPIECZENIA/ SUMA UBAZPIECZENIA/SUMA GWARANCYJNA. Small Europa. Do wysokości SU KL. Do wysokości SU KL

WARIANT UBEZPIECZENIA/ SUMA UBAZPIECZENIA/SUMA GWARANCYJNA. Small Europa. Do wysokości SU KL. Do wysokości SU KL TRAVEL SPORT Ubezpieczenie dla osób podróżujących za granicę w opcji TRAVEL SPORT jest pakietem ubezpieczeń przeznaczonym dla osób wyjeżdżających w celach: turystycznych, prywatnych, które będą uprawiać

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA W POLSKIM TOWARZYSTWIE TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZYM

UBEZPIECZENIA W POLSKIM TOWARZYSTWIE TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZYM UBEZPIECZENIA W POLSKIM TOWARZYSTWIE TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZYM Warszawa, 27.06.2013 r. Spis treści 1. Ubezpieczenie członków PTTK z opłaconą składką członkowską od NNW... 3 2. Ubezpieczenie OC... 6 3.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL Dobrze wiedzieć, że jest SIGNAL IDUNA. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL Spis treści POSTANOWIENIA OGÓLNE str 3 DEFINICJE str 3 ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA str 6 SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA W POLSKIM TOWARZYSTWIE TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZYM

UBEZPIECZENIA W POLSKIM TOWARZYSTWIE TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZYM UBEZPIECZENIA W POLSKIM TOWARZYSTWIE TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZYM Warszawa, 15.04.2014 r. Spis treści 1. Ubezpieczenie członków PTTK z opłaconą składką członkowską od NNW... 3 2. Ubezpieczenie OC... 6 3.

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW NA TERENIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Ogólne Warunki Ubezpieczenia NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW NA TERENIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dobrze wiedzieć, że jest SIGNAL IDUNA. Ogólne Warunki Ubezpieczenia NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW NA TERENIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Spis treści I. POSTANOWIENIA WSPÓLNE 1 Postanowienia ogólne 2

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia w podróży zagranicznej Globtroter Spis treści

Ogólne warunki ubezpieczenia w podróży zagranicznej Globtroter Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia w podróży zagranicznej Globtroter Spis treści Postanowienia ogólne Zakres ochrony ubezpieczeniowej... 1 Rodzaje umów ubezpieczenia... 1 3. Zakres terytorialny ochrony... 2

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia

Ogólne warunki ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia HDI PODRÓŻ Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk niezbędnik turysty Bezpieczeństwo w podróży jest zawsze ważne warto więc pamiętać o kilku zasadach ZANIM WYJEDZIESZ

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Postanowienia ogólne....................................................................................1

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU DO UBEZPIECZENIA WOJAŻER PZU POMOC W PODRÓŻY

KARTA PRODUKTU DO UBEZPIECZENIA WOJAŻER PZU POMOC W PODRÓŻY KARTA PRODUKTU DO UBEZPIECZENIA WOJAŻER PZU POMOC W PODRÓŻY Karta Produktu przygotowana przez PZU SA jest materiałem informacyjnym i ma za zadanie przedstawić kluczowe informacje o produkcie oraz pomóc

Bardziej szczegółowo

PZU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH

PZU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/374/2013 z dnia 24 grudnia 2013 r. SPIS TREŚCI Rozdział I Postanowienia ogólne...... str. 1 Definicje................. str.

Bardziej szczegółowo

PZU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH

PZU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH PZU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH stosowane do umów ubezpieczenia zawieranych z zastosowaniem przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia indywidualne podróże Kontynenty

Ogólne warunki ubezpieczenia indywidualne podróże Kontynenty ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia indywidualne podróże Kontynenty ubezpieczenie indywidualnych podróży zagranicznych indeks UT/12/12/15 Ogólne warunki ubezpieczenia indywidualnych podróży Kontynenty

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia TWOJA KARTA PODRÓŻE TU Europa S.A.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia TWOJA KARTA PODRÓŻE TU Europa S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia TWOJA KARTA PODRÓŻE TU Europa S.A. Spis Treści Rozdział I. Postanowienia wspólne dotyczące wszystkich ubezpieczeń 3 1. Postanowienia ogólne 3 2. Definicje 4 3. Umowa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH PZU Auto

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH PZU Auto ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/358/2014 z dnia 5 grudnia 2014 r. SPIS TREŚCI Rozdział I Postanowienia ogólne......... str. 1 Definicje..................

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Jednocześnie utrzymaliśmy funkcjonujące dotychczas rozwiązania, z których byliście Państwo zadowoleni,

Szanowni Państwo, Jednocześnie utrzymaliśmy funkcjonujące dotychczas rozwiązania, z których byliście Państwo zadowoleni, Szanowni Państwo, Oddajemy w Państwa ręce nowe Ogólne Warunki Ubezpieczeń Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dzieci, uczniów, studentów i personelu Placówek Oświatowo-Wychowawczych oferowane przez Nauczycielską

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków.

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków. Pod skrzydłami lwa. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków NR 01/2011 Spis treści: Artykuł

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Następstw Nieszczęśliwych Wypadków OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Następstw Nieszczęśliwych Wypadków ubezpieczenia AA/NNW/OWU/3.00 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA VOYAGE II (19030)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA VOYAGE II (19030) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA VOYAGE II (19030) POSTANOWIENIA WSPÓLNE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia Compensa Voyage, ( OWU ), Compensa Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia w podróży Globtroter Direct

Ogólne warunki ubezpieczenia w podróży Globtroter Direct Ogólne warunki ubezpieczenia w podróży Globtroter Direct Z Tobą od A do Z Spis treści Postanowienia ogólne Zakres ochrony ubezpieczeniowej...1 Rodzaje umów ubezpieczenia...1 Zakres terytorialny ochrony...1

Bardziej szczegółowo