ROZPORZA DZENIE NR... DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZA DU GOSPODARKI WODNEJ w Gdańsku z dnia... w sprawie warunków korzystania z wód zlewni rzeki Redy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZPORZA DZENIE NR... DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZA DU GOSPODARKI WODNEJ w Gdańsku z dnia... w sprawie warunków korzystania z wód zlewni rzeki Redy"

Transkrypt

1 Projekt rozporządzenia ROZPORZA DZENIE NR... DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZA DU GOSPODARKI WODNEJ w Gdańsku z dnia... w sprawie warunków korzystania z wód zlewni rzeki Redy Na podstawie art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku, Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: DZIAŁ I Postanowienia ogólne Rozporządzenie okres la warunki korzystania z wód zlewni rzeki Redy, położonej w dorzeczu Wisły, w regionie wodnym Dolnej Wisły. 2. Zlewnia rzeki Redy, o powierzchni 638,56 km 2, składa się z 8 jednolitych częs ci wód powierzchniowych (JCWP) rzecznych i 3 jednolitych częs ci wód powierzchniowych (JCWP) jeziornych. 3. Zlewnia rzeki Redy znajduje się w obszarze 1 jednolitej częs ci wód podziemnych (JCWPd). 2. Celem sporządzenia warunków jest ustalenie zasad wspomagających proces zarządzania zasobami wodnymi i kształtowanie sposobu ich użytkowania w tym okres lenie: 1) szczegółowych wymagań w zakresie stanu wód wynikających z ustalonych celów s rodowiskowych; 2) priorytetów w zaspokajaniu potrzeb wodnych; 3) ograniczeń w zakresie korzystania z wód powierzchniowych i podziemnych w obszarze zlewni lub jej częs ciach albo dla wskazanych jednolitych częs ci wód Granicę zlewni rzeki Redy przedstawiono na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia. 2. Zlewnię rzeki Redy w podziale na JCWP przedstawiono na mapie stanowiącej załącznik nr 2 do rozporządzenia. 3. Zlewnię rzeki Redy na tle JCWPd przedstawiono na mapie stanowiącej załącznik nr 3 do rozporządzenia. 1

2 DZIAŁ II Szczegółowe wymagania w zakresie stanu wód wynikające z ustalonych celów środowiskowych 4. Poza szczegółowymi wymaganiami w zakresie stanu wód wynikającymi z ustalonych celów s rodowiskowych, okres lonymi w Rozporządzeniu Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Wisły, w zlewni rzeki Redy wprowadza się następujące wymogi: 1) wymaga się, by przepływ wody w cieku, w wyniku korzystania z wód, nie był zmniejszany poniżej przepływu nienaruszalnego. Wymaganie zachowania przepływu nienaruszalnego dotyczy całej długos ci koryta cieku z zastrzeżeniem 6 pkt 1; 2) wielkos ć przepływu nienaruszalnego nie może być niższa od wielkos ci obliczonej dla danego przekroju cieku, zgodnie z metodą wskazaną w Rozporządzeniu Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Wisły; 3) obliczenia hydrologiczne wykonywane na potrzeby korzystania z wód zlewni rzeki Redy muszą być oparte na ciągu obserwacyjnym z posterunków wodowskazowych z okresu , który wraz z charakterystyką hydrologiczną wskazany jest w załączniku nr 4 do rozporządzenia. DZIAŁ III Priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych 5. W zakresie zaspokajania potrzeb wodnych w zlewni rzeki Redy stosuje się priorytety ustanowione w Rozporządzeniu Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Wisły. DZIAŁ IV Ograniczenia w zakresie korzystania z wód niezbędne dla osiągnięcia ustalonych celów środowiskowych 6. Poza ograniczeniami w zakresie korzystania z wód niezbędnymi dla osiągnięcia celów s rodowiskowych, okres lonymi w Rozporządzeniu Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Wisły, w zlewni rzeki Redy wprowadza się następujące ograniczenia w zakresie 2

3 korzystania z wód powierzchniowych: 1) korzystanie z wód nie może powodować redukcji przepływu w korycie cieku poniżej przepływu nienaruszalnego, o którym mowa w 4. Dla istniejących ujęć wód powierzchniowych dopuszcza się możliwos ć obniżenia wartos ci przepływu nienaruszalnego do wartos ci nie mniejszej niż 50% wartos ci tego przepływu, gdy jest to uzasadnione potrzebami społecznymi lub gospodarczymi, zas pozytywne efekty dla społeczeństwa związane z ochroną zdrowia i zrównoważonym rozwojem przeważają nad korzys ciami s rodowiskowymi utraconymi w następstwie tych działań, a ostatnia ocena elementów biologicznych danej JCWP zrealizowana w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, wskazuje na co najmniej dobry stan. W przypadku braku takiej oceny obniżenie wartos ci przepływu nienaruszalnego, okres lone w zdaniu poprzedzającym, nie jest dopuszczalne. Dobry stan elementów biologicznych danej JCWP nie może ulec pogorszeniu w wyniku dopuszczenia obniżenia wartos ci przepływu nienaruszalnego; 2) ocena stanu elementów biologicznych, wskazana w pkt 1, musi być monitorowana przez organ włas ciwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego z częstotliwos cią odpowiadającą częstotliwos ci wykonywania oceny stanu JCWP przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Pogorszenie oceny elementów biologicznych danej JCWP w stosunku do ostatniej oceny jest podstawą ograniczenia ilos ci poboru wód powierzchniowych dopuszczonej w pozwoleniu wodnoprawnym do poziomu nie powodującego sczerpywania przepływu nienaruszalnego poniżej miejsca ujmowania wód; 3) rozwiązania konstrukcyjne projektowanych ujęć wody muszą umożliwiać zachowanie przepływu nienaruszalnego w sposób samoczynny; 4) wydanie pozwolenia wodnoprawnego w zakresie poboru wód powierzchniowych lub odprowadzania s cieków nie może ograniczać możliwos ci korzystania z wód innych użytkowników, posiadających obowiązujące pozwolenia wodnoprawne; 5) na podstawie analiz bilansowych wykonanych na potrzeby niniejszego rozporządzenia, ogranicza się możliwos ć poboru wody przez nowych użytkowników w przekrojach bilansowych, w których stwierdzono deficyt zasobów dyspozycyjnych zwrotnych o gwarancji występowania 90% lub brak zasobów dyspozycyjnych bezzwrotnych o gwarancji występowania 90%; 6) deficyty i rezerwy zasobów dyspozycyjnych zwrotnych o gwarancji występowania 90% oraz zasoby dyspozycyjne bezzwrotne o gwarancji występowania 90% w przekrojach bilansowych zawiera załącznik nr 5 do rozporządzenia. 3

4 7. Poza ograniczeniami w zakresie korzystania z wód niezbędnymi dla osiągnięcia celów s rodowiskowych, okres lonymi w Rozporządzeniu Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Wisły, w zlewni rzeki Redy wprowadza się następujące ograniczenia w zakresie korzystania z wód podziemnych: 1) pozwolenie wodnoprawne udzielone na pobór wód podziemnych w przypadku poboru na potrzeby inne niż: a) do zaopatrzenia ludnos ci w wodę przeznaczoną do spożycia oraz na cele socjalnobytowe, b) do produkcji artykułów żywnos ciowych i farmaceutycznych, wydaje się pod warunkiem udowodnienia braku możliwos ci wykorzystania w tym celu wód powierzchniowych; 2) w przypadku eksploatowanych ujęć wód podziemnych uprawnienia do ich poboru wydaje się w oparciu o rzeczywiste zużycie udokumentowane przez użytkownika (zestawienie wielkos ci poboru wody w okresie obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego); 3) uprawnienia do poboru wód podziemnych przez użytkownika nie mogą przekraczać udokumentowanego zapotrzebowania; 4) wydanie pozwolenia wodnoprawnego w zakresie poboru wód podziemnych nie może ograniczać możliwos ci korzystania z wód innych użytkowników, posiadających obowiązujace pozwolenia wodnoprawne; 5) na podstawie analiz bilansowych wykonanych na potrzeby niniejszego rozporządzenia, ogranicza się możliwos ć poboru wody przez nowych użytkowników w obszarach bilansowych, w których występuje deficyt zasobów dyspozycyjnych; 6) deficyty i rezerwy zasobów dyspozycyjnych w obszarach bilansowych zawiera załącznik nr 6 do rozporządzenia. DZIAŁ V Postanowienia końcowe 8.1. Z uwagi na występujące sczerpywanie przepływu nienaruszalnego w niektórych JCWP w zlewni rzeki Redy, organy włas ciwe do wydawania pozwoleń wodnoprawnych w tej zlewni dokonają przeglądu i w razie potrzeby weryfikacji pozwoleń wodnoprawnych, w następujących terminach i zakresach: 4

5 1) w terminie 6 miesięcy od dnia wejs cia rozporządzenia w życie - wygaszenie pozwoleń wodnoprawnych, w ramach których nie jest realizowane korzystanie z wód powierzchniowych; 2) w terminie 12 miesięcy od dnia wejs cia rozporządzenia w życie - ograniczenie wartos ci dopuszczalnych poboru wód powierzchniowych okres lonych w pozwoleniach wodnoprawnych do poziomu rzeczywistego korzystania. 2. Jednolite częs ci wód powierzchniowych, w których wystepuje sczerpywanie przepływu nienaruszalnego przedstawiono na mapie stanowiącej załącznik nr 7 do rozporządzenia Z uwagi na występujący deficyt zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych w obszarach bilansowych zlewni rzeki Redy, tj.: - Dolnej Redy połączona warstwa wodonos na wieku czwartorzędowego z neogenem, - Zagórskiej Strugi I - połączona warstwa wodonos na wieku czwartorzędowego z neogenem, - warstwa wodonos na wieku kredowego, organy włas ciwe do wydawania pozwoleń wodnoprawnych w obrębie w/w obszarów bilansowych i warstw wodonos nych dokonają przeglądu i w razie potrzeby weryfikacji pozwoleń wodnoprawnych, w następujących terminach i zakresach: 1) w terminie 6 miesięcy od dnia wejs cia rozporządzenia w życie - wygaszenie pozwoleń wodnoprawnych, w ramach których nie jest realizowane korzystanie z wód podziemnych; 2) w terminie 12 miesięcy od dnia wejs cia rozporządzenia w życie - ograniczenie wartos ci dopuszczalnych poboru wód podziemnych okres lonych w pozwoleniach wodnoprawnych do poziomu rzeczywistego korzystania. 2. Obszary bilansowe, w których występuje deficyt zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych przedstawiono na mapie stanowiącej załącznik nr 8 do rozporządzenia. 10. Organy włas ciwe do wydawania pozwoleń wodnoprawnych w obrębie zlewni rzeki Redy, poza obszarami wymienionymi w 8 oraz obszarami i warstwami wodonos nymi wymienionymi w 9, dokonają przeglądu i w razie potrzeby wygaszenia bądź weryfikacji pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód powierzchniowych w zakresach okres lonych w 8 ust. 1 pkt. 1 i 2 oraz wód podziemnych w zakresach okres lonych w 9 ust. 1 pkt. 1 i 2, w terminie 36 miesięcy od dnia wejs cia rozporządzenia w życie Nakłada się obowiązek przekazywania do katastru wodnego danych o szczególnym korzystaniu z wód. 5

6 2. Okres la się zakres danych i informacji przekazywanych do katastru wodnego oraz terminy ich przekazywania przez podmioty posiadające pozwolenie wodnoprawne: a) ilos ć pobranych od początku każdego roku kalendarzowego wód powierzchniowych, rejestrowana dla każdego ujęcia nie rzadziej niż na koniec każdego miesiąca lub pierwszy dzień roboczy następujący po tym terminie, z oznaczeniem nazwy cieku, jeziora lub zbiornika i współrzędnych geograficznych ujęcia 1 raz do roku za rok poprzedni, w terminie do końca marca, b) ilos ć pobranych od początku każdego roku kalendarzowego wód podziemnych, rejestrowana dla każdego ujęcia nie rzadziej niż na koniec każdego miesiąca lub pierwszy dzień roboczy następujący po tym terminie, w rozbiciu na użytkowane piętra wodonos ne, z oznaczeniem współrzędnych geograficznych ujęć 1 raz do roku za rok poprzedni, w terminie do końca marca, c) ilos ć s cieków odprowadzanych od początku każdego roku kalendarzowego do wód i do ziemi lub wykorzystywanych rolniczo, z wyjątkiem wód i s cieków opadowych i roztopowych, rejestrowana nie rzadziej niż na koniec każdego miesiąca z oznaczeniem nazwy i rodzaju odbiornika i współrzędnych geograficznych miejsca wprowadzania s cieków, niezależnie od ich rodzaju 1 raz do roku za rok poprzedni, w terminie do końca marca, d) sprawozdanie z badań jakos ci s cieków odprowadzanych do wód i do ziemi, z wyjątkiem odprowadzania wód i s cieków opadowych i roztopowych, w zakresie i z częstotliwos cią okres loną w pozwoleniu wodnoprawnym, z oznaczeniem nazwy lub rodzaju odbiornika i współrzędnych geograficznych miejsc zrzutów, niezależnie od ich rodzaju 1 raz do roku w terminie do końca marca za rok poprzedni. 3. Organy włas ciwe do wydawania pozwoleń wodnoprawnych będą przekazywały do katastru wodnego informacje o weryfikacji pozwoleń wodnoprawnych 1 raz do roku w terminie do końca marca za rok poprzedni. 4. W tres ci decyzji udzielających pozwoleń wodnoprawnych, należy zamieszczać: a) dane o piętrach wodonos nych, z których realizowany jest pobór wody i charakterystyki prowadzonych z nich poborów, uwzględniające rodzaj urządzeń służących do poboru wód podziemnych, charakter zwierciadła, sezonowos ć eksploatacji ujęcia, b) zobowiązania do rejestrowania danych o wielkos ci poborów wody oraz ilos ci i jakos ci odprowadzanych s cieków, zgodnie z wymaganiami okres lonymi w 11 ust. 2. 6

7 c) zobowiązania do przekazywania danych do katastru wodnego, zgodnie z wymaganiami okres lonymi w 11 ust Przepisów niniejszego rozporządzenia nie stosuje się do spraw wszczętych na podstawie ustawy Prawo wodne i niezakończonych przed dniem wejs cia w życie rozporzadzenia. 13. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. 7

8 Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku w sprawie warunków korzystania z wód zlewni rzeki Redy 8

9 Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku w sprawie warunków korzystania z wód zlewni rzeki Redy 9

10 Załącznik nr 3 do Rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku w sprawie warunków korzystania z wód zlewni rzeki Redy 10

11 11

12 Załącznik nr 4 do Rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku w sprawie warunków korzystania z wód zlewni rzeki Redy Wykaz posterunków wodowskazowych wraz z charakterystyką hydrologiczną Powierzchnia zlewni Kilometr wg MPHP SSQ SNQ NNQ L.p. Posterunek Rzeka JCWP [km 2 ] [km] Zamostne Reda 126,37 35,98 PLRW ,40 0,92 0,69 2 Wejherowo Reda 403,09 25,27 PLRW ,25 2,57 1,94 3 Barłomino Bolszewka 77,93 17,19 PLRW ,60 0,27 0,08 4 Bolszewo Bolszewka 218,81 2,85 PLRW ,82 1,06 0,75 12

13 Załącznik nr 5 do Rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku w sprawie warunków korzystania z wód zlewni rzeki Redy Deficyty i rezerwy zasobów dyspozycyjnych zwrotnych o gwarancji występowania 90% oraz zasoby dyspozycyjne bezzwrotne o gwarancji występowania 90% w przekrojach bilansowych L.p. Nazwa cieku Opia odcinka cieku Przekrój bilansowy Km biegu cieku [km] Powierzchnia zlewni cieku do przekroju bilansowego (wg MPHP) [km2] Rezerwa/deficyt zasobów dyspozycyjnych zwrtonych o gwarancji 90% z zwielolecia ZDZ [m3/s] Zasoby dyspozycyjne bezzwrotne o gwarancji 90% z wielolecia ZDB [m3/s] 1 Reda od źródeł do Dopływu ze Strzebielina Reda powyżej dopł. Ze Strzebielina 46,945 20,73 0,021 0,021 2 Reda od Dopływu ze Strzebielina do Dopływu spod Chynowia Reda powyżej dopł. spod Chynowia 40,426 65,00 0,065 0,065 3 Reda od Dopływu ze Strzebielina do Dopływu spod Chynowia Reda poniżej dopł. spod Chynowia 40,406 77,09 0,078 0,078 4 Reda od Dopływu spod Chynowia do Kanału Kostkowo Reda powyżej Kanału Kostkowo 36,300 85,28 0,086 0,08 5 Reda od Dopływu spod Chynowia do Kanału Kostkowo Reda poniżej Kanału Kostkowo 36, ,89 0,081 0,081 6 Reda od Kanału Kostkowo do Bolszewki Reda powyżej Bolszewki 27, ,14-0, Reda od Kanału Kostkowo do Bolszewki Reda poniżej Bolszewki 27, ,69 0,203 0,191 8 Reda Reda od Bolszewki do Cedronu Reda powyżej Cedronu 22, ,83 0,112 0,112 9 Reda od Bolszewki do Cedronu Reda poniżej Cedronu 22, ,55 0,144 0, Reda od Cedronu do Kanału Łyski Reda powyżej Kanału Łyski 9, ,05 0,18 0, Reda od Cedronu do Kanału Łyski Reda poniżej Kanału Łyski 9, ,06 0, Reda od Kanału Łyski do Kanału Mrzezino Reda powyzej Kanału Mrzezino 9, ,10-0, Reda od Kanału Mrzezino do Dopływu z polderu Rekowo Reda powyżej dopł. Z polderu Rekowo 2, ,19 0,46 0,46 14 Reda od Dopływu z polderu Rekowo do Dopływu z polderu Mrzezino Reda powyżej dopł. Z polderu Mrzezino 0, ,43 0,471 0, Reda od Dopływu polderu z Mrzezino do ujs cia Reda ujs cie do Zatoki Puckiej 0, ,22 0,474 0, Bolszewka od źródeł do dopł. z Lewina Bolszewka powyżej dopł. Z Lewina 26,170 15,82-0, Bolszewka od dopł. Z Lewina do Strugi Zęblewskiej Bolszewka powyżej Strugi Zęblewskiej 26,129 21,11-0, Bolszewka od dopł. Z Lewina do Strugi Zęblewskiej Bolszewka poniżej Strugi Zęblewskiej 26,109 34,83-0, Bolszewka od Strugi Zęblewskiej do Dopływu z Sychowa Bolszewka powyżej dopł. Z Sychowa 12,535 85,00 0,008 0,008 Bolszewka 20 Bolszewka od Strugi Zęblewskiej do Dopływu z Sychowa Bolszewka poniżej dopł. Z Sychowa 12,515 91,36 0,013 0, Bolszewka od Dopływu z Sychowa do Gos ciciny Bolszewka powyżej Gos ciciny 4, ,09 0,05 0,05 22 Bolszewka od Dopływu z Sychowa do Gos ciciny Bolszewka poniżej Gos ciciny 3, ,37 0, Bolszewka od Gos ciciny do ujs cia Bolszewka ujs cie do Redy 0, ,45 0,192 0, Goscicina od żródeł do Dopływu z Głaźnicy Gos cicina powyżej dopł. Z Głaźnicy 14,702 52,91-0, Gos cicina od Dopływu z Głaźnicy do Dopływu z Sopieszyna Goscicina powyżej dopł. Z Sopieszyna 8,918 70,72-0,006 0 Gos cicina 26 Gos cicina od Dopływu z Głaźnicy do Dopływu z Sopieszyna Gos cicina poniżej dopł. Z Sopieszyna 8,898 87,71-0, Gos cicina od Dopływu z Sopieszyna do ujs cia Gos cicina ujs cie do Bolszewki 0, ,26-0, Cedron Cedron od źródeł do ujs cia Cedron ujs cie do Redy 0,000 30,67 0,017 0, Zagórska Struga od żródeł do Dopływu z Bieszkowic Zagórska Struga powyżej dopł. Z Bieszkowic 18,053 25,83 0,029 0, Zagórska Struga od Dopływu z Bieszkowic do Cisowskiej Strugi Zagórska Struga powyżej Cisowskiej Strugi 7,492 65,83 0,074 0, Zagórska Struga od Dopływu z Bieszkowic do Cisowskiej Strugi Zagórska Struga poniżej Cisowskiej Strugi 7, ,42 0,143 0,143 Zagórska Struga 32 Zagórska Struga od Cisowskiej Strugi do Kanału Łyski Zagórska Struga powyżej Kanału Łyski 2, ,09 0,144 0, Zagórska Struga od Cisowskiej Strugi do Kanału Łyski Zagórska Struga poniżej Kanału Łyski 2, ,03 0,136 0, Zagórska Struga od Kanału Łyski do ujs cia Zagórska Struga ujscie do Zatoki Puckiej 0, ,41 0,141 0,141 13

14 Załącznik nr 6 do Rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku w sprawie warunków korzystania z wód zlewni rzeki Redy Deficyty i rezerwy zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych w obszarach bilansowych Nazwa obszru bilansowego wód podziemnych Powierzchnia wg MPHP [km 2 ] Zasoby dyspozycyjne dla połączonej warstwy wodonośnej wieku czwartorzędowego z neogenem Qd Q_Ng [m 3 /d] Pobór z połączonej warstwy wodonośnej wieku czwartorzędowego z neogenem Qe Q_Ng [m 3 /d] Rezerwa/ deficyt zasobów dyspozycyjnych dla połączonej warstwy wodonośnej wieku czwartorzędowego z neogenem [m3/d] Zasoby dyspozycyjne dla warstwy wodonośnej wieku paleogeńskiego Qd Q_Pg [m 3 /d] Pobór z warstwy wodonośnej wieku paleogeńskiego Qe Q_Pg [m 3 /d] Rezerwa/ deficyt zasobów dyspozycyjnych dla warstwy wodonośnej wieku paleogeńskiego [m3/d] Zasoby dyspozycyjne dla warstwy wodonośnej wieku kredowego Qd Q_K [m 3 /d] Pobór z warstwy wodonośnej wieku kredowego Qe Q_K [m 3 /d] Rezerwa/ deficyt zasobów dyspozycyjnych dla warstwy wodonośnej wieku kredowego [m3/d] Górna Reda 394, Dolna Reda 121, Zagórska Struga I (górna częs ć zlewni) 118, Zagórska Struga II (dolna częs ć zlewni) 4,

15 Załącznik nr 7 do Rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku w sprawie warunków korzystania z wód zlewni rzeki Redy 15

16 Załącznik nr 8 do Rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku w sprawie warunków korzystania z wód zlewni rzeki Redy 16

ROZPORZA DZENIE NR... DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZA DU GOSPODARKI WODNEJ w Gdańsku z dnia... w sprawie warunków korzystania z wód zlewni rzeki Brdy

ROZPORZA DZENIE NR... DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZA DU GOSPODARKI WODNEJ w Gdańsku z dnia... w sprawie warunków korzystania z wód zlewni rzeki Brdy Projekt rozporządzenia ROZPORZA DZENIE NR... DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZA DU GOSPODARKI WODNEJ w Gdańsku z dnia... w sprawie warunków korzystania z wód zlewni rzeki Brdy Na podstawie art. 120 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.), zarządza się co następuje:

Na podstawie art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.), zarządza się co następuje: Rozporządzenie nr Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia... w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód zlewni Małej Panwi Na podstawie art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 18

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 października 2015 r. Poz. 3788 ROZPORZĄDZENIE NR 17/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 20 sierpnia 2015 r. Poz. 3285 ROZPORZĄDZENIE NR 19/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE w sprawie ustalenia warunków korzystania

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Wisły

Warunki korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Wisły Warunki korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Wisły Joanna Jamka-Szymaoska Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdaosku Gdynia 13.10.2016r. Ważny dokument planistyczny w planowaniu gospodarowania wodami

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 2 kwietnia 2014 r. Poz ROZPORZĄDZENIE DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU. z dnia 2 kwietnia 2014 r.

Poznań, dnia 2 kwietnia 2014 r. Poz ROZPORZĄDZENIE DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU. z dnia 2 kwietnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 2 kwietnia 2014 r. Poz. 2129 ROZPORZĄDZENIE DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE. z dnia 29 maja 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE. z dnia 29 maja 2017 r. ROZPORZĄDZENIE DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód zlewni rzeki Radomki Na podstawie art. 120 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z wód regionu wodnego

Warunki korzystania z wód regionu wodnego Warunki korzystania z wód regionu wodnego Warunki korzystania z wód - regulacje prawne art. 113 ust. 1 ustawy Prawo wodne Planowanie w gospodarowaniu wodami obejmuje następujące dokumenty planistyczne:

Bardziej szczegółowo

Narzędzia GIS wspomagające zarządzanie zasobami wodnymi w regionach wodnych Górnej Wisły, Czarnej Orawy i Dniestru

Narzędzia GIS wspomagające zarządzanie zasobami wodnymi w regionach wodnych Górnej Wisły, Czarnej Orawy i Dniestru Narzędzia GIS wspomagające zarządzanie zasobami wodnymi w regionach wodnych Górnej Wisły, Czarnej Orawy i Dniestru Źródło: www.ecsecc.org dr inż. Rafał Kokoszka Wydział Planowania w Gospodarce Wodnej Regionalny

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE. z dnia 20 marca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE. z dnia 20 marca 2017 r. ROZPORZĄDZENIE DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód zlewni Międzyodrze Zalew Szczeciński wyspy Wolin i Uznam

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE Nr DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE. z dnia...

ROZPORZĄDZENIE Nr DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE. z dnia... ROZPORZĄDZENIE Nr DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE z dnia... w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód zlewni rzeki Radomki Na podstawie art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 18

Bardziej szczegółowo

Projekt aktualizacji Programu wodnośrodowiskowego. - programy działań dotyczące Regionu Wodnego Środkowej Odry. 11 czerwca 2015 r.

Projekt aktualizacji Programu wodnośrodowiskowego. - programy działań dotyczące Regionu Wodnego Środkowej Odry. 11 czerwca 2015 r. Projekt aktualizacji Programu wodnośrodowiskowego kraju - - programy działań dotyczące Regionu Wodnego Środkowej Odry 11 czerwca 2015 r. Wałbrzych PLAN PREZENTACJI 1. Aktualizacja Programu Wodno-środowiskowego

Bardziej szczegółowo

z dnia czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Ücker

z dnia czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Ücker ROZPORZĄDZENIE NR /2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE z dnia czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Ücker Na podstawie art. 120 ust.

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 22 lipca 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 4/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU. z dnia 25 czerwca 2015 r.

Gdańsk, dnia 22 lipca 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 4/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU. z dnia 25 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 22 lipca 2015 r. Poz. 2262 ROZPORZĄDZENIE NR 4/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z wód jako narzędzie wdrożenia planu gospodarowania wodami w obszarze dorzecza

Warunki korzystania z wód jako narzędzie wdrożenia planu gospodarowania wodami w obszarze dorzecza Warunki korzystania z wód jako narzędzie wdrożenia planu gospodarowania wodami w obszarze dorzecza Warunki korzystania z wód - regulacje prawne art. 125 ustawy Prawo wodne Pozwolenie wodnoprawne nie może

Bardziej szczegółowo

Prognoza oddziaływania na środowisko warunków korzystania z wód zlewni Redy - projekt

Prognoza oddziaływania na środowisko warunków korzystania z wód zlewni Redy - projekt Prognoza oddziaływania na środowisko warunków korzystania z wód zlewni Redy - projekt Zamawiający: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku ul. Franciszka Rogaczewskiego 9/19 80-804 Gdańsk Wykonawca:

Bardziej szczegółowo

Zasoby wodne w metodyce jednolitych bilansów wodnogospodarczych

Zasoby wodne w metodyce jednolitych bilansów wodnogospodarczych Zasoby wodne w metodyce jednolitych bilansów wodnogospodarczych Sylwester Tyszewski Zakład Ochrony i Kształtowania Środowiska Politechnika Warszawska Bilans wodno-gospodarczy Bilans wodno-gospodarczy Bilans

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 17 stycznia 2014 r. Poz z dnia 16 stycznia 2014 roku. w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Czarnej Orawy

Kraków, dnia 17 stycznia 2014 r. Poz z dnia 16 stycznia 2014 roku. w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Czarnej Orawy DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 17 stycznia 2014 r. Poz. 316 ROZPORZĄDZENIE NR 3/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE z dnia 16 stycznia 2014 roku w

Bardziej szczegółowo

Projekt z dn. 29.01.2015r.

Projekt z dn. 29.01.2015r. UZASADNIENIE rozporządzenia Nr.. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia... 2015 r. w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Świeżej Opracowanie warunków

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 7 kwietnia 2014 r. Poz ROZPORZĄDZENIE DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU. z dnia 2 kwietnia 2014 r.

Gdańsk, dnia 7 kwietnia 2014 r. Poz ROZPORZĄDZENIE DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU. z dnia 2 kwietnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 7 kwietnia 2014 r. Poz. 1393 ROZPORZĄDZENIE DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja wskaźników wód powierzchniowych województwa podlaskiego w punktach pomiarowo-kontrolnych

Klasyfikacja wskaźników wód powierzchniowych województwa podlaskiego w punktach pomiarowo-kontrolnych INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU Klasyfikacja wskaźników wód powierzchniowych województwa podlaskiego w punktach pomiarowo-kontrolnych na podstawie badań

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA HYDROLOGICZNA

DOKUMENTACJA HYDROLOGICZNA Dokumentacja hydrologiczna rowu K-7 km 0+523 1 DOKUMENTACJA HYDROLOGICZNA RZEKA: Rów K-7 km 0+523 (lewobrzeżny dopływ Potoku Kościelna km 4+225) RYCYPIENT: Rzeka Odra km 201+500 Zlewnia podobna (analog):

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z wód zlewni rzeki Brdy Etap 2: sformułowanie zakazów, nakazów oraz ograniczeo w korzystaniu z wód - Synteza

Warunki korzystania z wód zlewni rzeki Brdy Etap 2: sformułowanie zakazów, nakazów oraz ograniczeo w korzystaniu z wód - Synteza Warunki korzystania z wód zlewni rzeki Brdy Etap 2: sformułowanie zakazów, nakazów oraz ograniczeo w korzystaniu z wód - Synteza Zamawiający: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdaosku ul. Franciszka

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Programu wodno-środowiskowego kraju i Planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy. Aktualizacja planów gospodarowania wodami

Aktualizacja Programu wodno-środowiskowego kraju i Planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy. Aktualizacja planów gospodarowania wodami Aktualizacja Programu wodno-środowiskowego kraju i Planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy Aktualizacja planów gospodarowania wodami Aktualizacja planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy

Bardziej szczegółowo

II. Podstawowe informacje o obszarze opracowania.

II. Podstawowe informacje o obszarze opracowania. SIWZ III Opis przedmiotu zamówienia Warunki korzystania z wód zlewni rzeki Mień etap 1 bilans ilościowy zasobów wodnych. I. Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dynamicznego bilansu

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie dotyczące szczegółowych wymagań w zakresie stanu wód regionu wodnego, wynikające z ustalonych celów środowiskowych.

Uzasadnienie dotyczące szczegółowych wymagań w zakresie stanu wód regionu wodnego, wynikające z ustalonych celów środowiskowych. UZASADNIENIE Rozporządzenia nr 9/2014 z dnia 7 listopada 2014r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Wisły. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE CIEKÓW POWIERZCHNIOWYCH W MONITOROWANIU JAKOŚCI EKSPLOATOWANYCH ZBIORNIKÓW WÓD PODZIEMNYCH

WYKORZYSTANIE CIEKÓW POWIERZCHNIOWYCH W MONITOROWANIU JAKOŚCI EKSPLOATOWANYCH ZBIORNIKÓW WÓD PODZIEMNYCH WYKORZYSTANIE CIEKÓW POWIERZCHNIOWYCH W MONITOROWANIU JAKOŚCI EKSPLOATOWANYCH ZBIORNIKÓW WÓD PODZIEMNYCH Przemysław Wachniew 1, Damian Zięba 1, Kazimierz Różański 1, Tomasz Michalczyk 2, Dominika Bar-Michalczyk

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ Państwowy Instytut Badawczy 01-673 Warszawa ul. Podleśna 61

INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ Państwowy Instytut Badawczy 01-673 Warszawa ul. Podleśna 61 INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ Państwowy Instytut Badawczy 01-673 Warszawa ul. Podleśna 61 Oddział we Wrocławiu, ul. Parkowa 30, 51-616 WROCŁAW Sekretariat: (71) 32-00-161, Dyrektor Oddziału

Bardziej szczegółowo

Projekt aktualizacji Programu wodno - środowiskowego kraju programy działań

Projekt aktualizacji Programu wodno - środowiskowego kraju programy działań Aktualizacja Programu wodno-środowiskowego kraju i Planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy Projekt aktualizacji Programu wodno - środowiskowego kraju programy działań Rafał Kosieradzki specjalista

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z wód zlewni rzeki Redy (SCWP: DW1802, DW1803) Etap 1 Dynamiczny bilans ilościowy zasobów wodnych

Warunki korzystania z wód zlewni rzeki Redy (SCWP: DW1802, DW1803) Etap 1 Dynamiczny bilans ilościowy zasobów wodnych Warunki korzystania z wód zlewni rzeki Redy (SCWP: DW1802, DW1803) Etap 1 Dynamiczny bilans ilościowy zasobów wodnych Zamawiający: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku ul. Franciszka Rogaczewskiego

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Niemna wyniki prac

Aktualizacja Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Niemna wyniki prac Aktualizacja Programu wodno-środowiskowego kraju i Planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy Aktualizacja Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Niemna wyniki prac Monika Kłosowicz -

Bardziej szczegółowo

Zintegrowana strategia zrównoważonego zarządzania wodami w zlewni

Zintegrowana strategia zrównoważonego zarządzania wodami w zlewni Zintegrowana strategia zrównoważonego zarządzania wodami w zlewni Projekt Zintegrowana Strategia zrównoważonego zarządzania wodami w zlewni finansowany ze środków funduszy norweskich, w ramach programu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 3 kwietnia 2014 r. Poz. 1598 ROZPORZĄDZENIE DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie warunków korzystania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/455/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXV/455/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 października 2016 r. UCHWAŁA NR XXV/455/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 października 2016 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Nowa Wieś Wielka Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001

Bardziej szczegółowo

Ścieki, zanieczyszczenia, jakość wody Klara Ramm Szatkiewicz Dyrektor Departamentu Planowania i Zasobów Wodnych - Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Ścieki, zanieczyszczenia, jakość wody Klara Ramm Szatkiewicz Dyrektor Departamentu Planowania i Zasobów Wodnych - Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej Warszawa, 11 kwietnia 2014 r. Ścieki, zanieczyszczenia, jakość wody Klara Ramm Szatkiewicz Dyrektor Departamentu Planowania i Zasobów Wodnych - Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej Ustawa z dnia 18 lipca 2001

Bardziej szczegółowo

Synteza pracy: Opracowanie warunków korzystania z wód zlewni rzeki Łady. Etap I opracowanie dynamicznego bilansu wodnogospodarczego

Synteza pracy: Opracowanie warunków korzystania z wód zlewni rzeki Łady. Etap I opracowanie dynamicznego bilansu wodnogospodarczego Synteza pracy: Opracowanie warunków korzystania z wód zlewni rzeki Łady. Etap I opracowanie dynamicznego bilansu wodnogospodarczego [Umowa nr 852/ZG/20I2/A] Kraków, październik 2012 r. Cel pracy Głównym

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE DANYCH HYDROLOGICZNYCH W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO MODELOWANIA HYDRAULICZNEGO

PRZYGOTOWANIE DANYCH HYDROLOGICZNYCH W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO MODELOWANIA HYDRAULICZNEGO PRZYGOTOWANIE DANYCH HYDROLOGICZNYCH W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO MODELOWANIA HYDRAULICZNEGO Tamara Tokarczyk, Andrzej Hański, Marta Korcz, Agnieszka Malota Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA na wykonanie robót konserwacyjnych śródlądowych wód powierzchniowych płynących

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA na wykonanie robót konserwacyjnych śródlądowych wód powierzchniowych płynących ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W GDAŃSKU TERENOWY ODDZIAŁ W REDZIE 84-240 Reda, ul. Kazimierska 55 tel.58-678-35-08, tel. fax 58-678-31-14 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA na wykonanie

Bardziej szczegółowo

Projekt aktualizacji Programu wodno środowiskowego kraju

Projekt aktualizacji Programu wodno środowiskowego kraju Projekt aktualizacji Programu wodno środowiskowego kraju 1 Projekt apwśk Część tekstowa: opis apwśk załączniki Program działań: JCWP rzek, jezior, przejściowe, przybrzeżne JCWPd Obszary chronione 2 Zawartość

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 4 do PROGRAMU PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO na lata 2013 2015

Aneks nr 4 do PROGRAMU PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO na lata 2013 2015 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi Aneks nr 4 do PROGRAMU PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO na lata 2013 2015 Przedkładam Zatwierdzam Piotr Maks Wojewódzki Inspektor

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 lutego 2017 r. Poz. 798 ROZPORZĄDZENIE NR 2/2017 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GLIWICACH z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu rozporządzenia w sprawie warunków korzystania z wód zlewni rzeki Mień (WKW MIEŃ)

Prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu rozporządzenia w sprawie warunków korzystania z wód zlewni rzeki Mień (WKW MIEŃ) Prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu rozporządzenia w sprawie warunków korzystania z wód zlewni rzeki Mień (WKW MIEŃ) Data: 09 czerwiec 2014 Status: Wersja zaakceptowana Opracowanie: Kontakt:

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: 1. DANE OGÓLNE...2 1.1. Przedmiot opracowania...2 1.2. Inwestor...2 1.3. Wykonawca uproszczonej dokumentacji technicznej:...2 1.4.

SPIS TREŚCI: 1. DANE OGÓLNE...2 1.1. Przedmiot opracowania...2 1.2. Inwestor...2 1.3. Wykonawca uproszczonej dokumentacji technicznej:...2 1.4. SPIS TREŚCI: 1. DANE OGÓLNE...2 1.1. Przedmiot opracowania...2 1.2. Inwestor...2 1.3. Wykonawca uproszczonej dokumentacji technicznej:...2 1.4. Zakres opracowania...2 2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO...2 2.1

Bardziej szczegółowo

Metody określania przepływu nienaruszalnego zalety i wady

Metody określania przepływu nienaruszalnego zalety i wady Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Centrum Edukacji Hydrologiczno - Meteorologicznej Beniamin Więzik Metody określania przepływu nienaruszalnego zalety i wady SEMINARIUM Stowarzyszenia Hydrologów

Bardziej szczegółowo

projekt aktualizacji Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry

projekt aktualizacji Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski Poznań, dnia 27.03.2015 r. projekt aktualizacji Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry Michał Misiewicz RZGW w Poznaniu michal.misiewicz@rzgw.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko projektu rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie zmieniającego

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko projektu rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie zmieniającego Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko projektu rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia warunków korzystania

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie zagrożenia na przykładzie mapy ujęć wód powierzchniowych i podziemnych na obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi

Monitorowanie zagrożenia na przykładzie mapy ujęć wód powierzchniowych i podziemnych na obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi Monitorowanie zagrożenia na przykładzie mapy ujęć wód powierzchniowych i podziemnych na obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi Magdalena Kwiecień, IMGW-PIB Warszawa, 16.12.2014 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA HYDROLOGICZNA

DOKUMENTACJA HYDROLOGICZNA Dokumentacja hydrologiczna Potoku Kościelna km 5+140 1 DOKUMENTACJA HYDROLOGICZNA RZEKA: Potok Kościelna km 5+140 (lewobrzeżny dopływ rz. Odry) RYCYPIENT: Rzeka Odra km 201+500 Zlewnia podobna (analog):

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Hydrologów Polskich. Beniamin Więzik. zalety i wady. SEMINARIUM Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie Kraków r.

Stowarzyszenie Hydrologów Polskich. Beniamin Więzik. zalety i wady. SEMINARIUM Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie Kraków r. SH P Stowarzyszenie Hydrologów Polskich Beniamin Więzik Metody określania przepływu nienaruszalnego zalety i wady SEMINARIUM Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie Kraków 25.11.2013 r. Nie napotkałem

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIE KATASTRU ENERGETYCZNEGO CIEKU. Równanie Bernoulliego w dwóch przekrojach (przed i za elektrownią) można zapisad w ogólnej postaci:

OBLICZENIE KATASTRU ENERGETYCZNEGO CIEKU. Równanie Bernoulliego w dwóch przekrojach (przed i za elektrownią) można zapisad w ogólnej postaci: Teoria OBLICZENIE KATASTRU ENERGETYCZNEGO CIEKU Równanie Bernoulliego w dwóch przekrojach (przed i za elektrownią) można zapisad w ogólnej postaci: 2 2 v1 p1 v2 p2 z1 z2 H str 2g g 2g g Przy przepływach

Bardziej szczegółowo

" Wskazówki szczegółowe do zakresu treści wybranych części opracowania

 Wskazówki szczegółowe do zakresu treści wybranych części opracowania " Wskazówki szczegółowe do zakresu treści wybranych części opracowania Prof. dr hab. inż. Szczepan Ludwik Dąbkowski Instytut Technologiczno-Przyrodniczy www.itp.edu.pl Zawartosci rozdziałów opracowania

Bardziej szczegółowo

SEMINARIUM DANE HYDROLOGICZNE DO PROJEKTOWANIA UJĘĆ WÓD POWIERZCHNIOWYCH

SEMINARIUM DANE HYDROLOGICZNE DO PROJEKTOWANIA UJĘĆ WÓD POWIERZCHNIOWYCH Wyzsza Szkola Administracji w Bielsku-Bialej SH P Stowarzyszenie Hydrologów Polskich Beniamin Więzik SEMINARIUM DANE HYDROLOGICZNE DO PROJEKTOWANIA UJĘĆ WÓD POWIERZCHNIOWYCH Warszawa 18 wrzesnia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Projekt ZIZOZAP w świetle Ramowej Dyrektywy Wodnej

Projekt ZIZOZAP w świetle Ramowej Dyrektywy Wodnej Projekt ZIZOZAP w świetle Ramowej Dyrektywy Wodnej Hydrologiczne zjawiska ekstremalne a gospodarka wodna Zbiornika Zaporowego w Goczałkowicach mgr inż. Andrzej Siudy Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów

Bardziej szczegółowo

Jakość wód zlewni Baudy oraz Zalewu Wiślanego w aspekcie spełnienia celów środowiskowych. Marzena Sobczak Kadyny, r.

Jakość wód zlewni Baudy oraz Zalewu Wiślanego w aspekcie spełnienia celów środowiskowych. Marzena Sobczak Kadyny, r. Jakość wód zlewni Baudy oraz Zalewu Wiślanego w aspekcie spełnienia celów środowiskowych Marzena Sobczak Kadyny, 24.09.2010r. Przekroje pomiarowo kontrolne w zlewni Baudy badane w 2002r Wyniki badań dla

Bardziej szczegółowo

Nasza rzeka wpływa do rezerwatu Beka Informator projektowy, grudzień 2014 Opracowanie: Katarzyna Borowiak i Anna Judek Centrum Edukacji Akwarium

Nasza rzeka wpływa do rezerwatu Beka Informator projektowy, grudzień 2014 Opracowanie: Katarzyna Borowiak i Anna Judek Centrum Edukacji Akwarium Nasza rzeka wpływa do rezerwatu Beka Informator projektowy, grudzień 2014 Opracowanie: Katarzyna Borowiak i Anna Judek Centrum Edukacji Akwarium Gdyńskie MIR-PIB Informator projektowy powstał jako wynik

Bardziej szczegółowo

Sanitacja jako istotny problem gospodarki wodnej w dorzeczu Górnej G

Sanitacja jako istotny problem gospodarki wodnej w dorzeczu Górnej G Sanitacja jako istotny problem gospodarki wodnej w dorzeczu Górnej G Wisły Małgorzata Owsiany Katarzyna Król Seminarium nt. Eko- sanitacji & Zrównoważonego Zarządzania Gospodarką Ściekową Kraków 18 grudnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA. w sprawie zakresu instrukcji gospodarowania wodą

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA. w sprawie zakresu instrukcji gospodarowania wodą ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 17 sierpnia 2006 r. w sprawie zakresu instrukcji gospodarowania wodą (Dz. U. z dnia 23 sierpnia 2006 r.) Na podstawie art. 132 ust. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2001

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 kwietnia 2014 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 6/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

Wrocław, dnia 11 kwietnia 2014 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 6/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 kwietnia 2014 r. Poz. 1893 ROZPORZĄDZENIE NR 6/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU z dnia 8 kwietnia 2014 r.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE NR 2/2017 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GLIWICACH. z dnia 7 lutego 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE NR 2/2017 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GLIWICACH. z dnia 7 lutego 2017 r. ROZPORZĄDZENIE NR 2/2017 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GLIWICACH z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie określenia wód powierzchniowych i podziemnych wrażliwych na zanieczyszczenie związkami

Bardziej szczegółowo

Program wodno-środowiskowy kraju

Program wodno-środowiskowy kraju Program wodno-środowiskowy kraju Art. 113 ustawy Prawo wodne Dokumenty planistyczne w gospodarowaniu wodami: 1. plan gospodarowania wodami 2. program wodno-środowiskowy kraju 3. plan zarządzania ryzykiem

Bardziej szczegółowo

Propozycja działań naprawczych zwiększających potencjał ekologiczny Zbiornika Sulejowskiego

Propozycja działań naprawczych zwiększających potencjał ekologiczny Zbiornika Sulejowskiego Propozycja działań naprawczych zwiększających potencjał ekologiczny Zbiornika Sulejowskiego Dr Aleksandra Ziemińska-Stolarska Politechnika Łódzka Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Smardzewice,

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Programu wodno-środowiskowego kraju i Planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy

Aktualizacja Programu wodno-środowiskowego kraju i Planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy Aktualizacja Programu wodno-środowiskowego kraju i Planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy Projekt aktualizacji Programu wodno-środowiskowego kraju (apwśk) programy działań (RW Środkowej Odry,

Bardziej szczegółowo

Zasoby informacyjne Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej jako źródło informacji o środowisku wodnym

Zasoby informacyjne Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej jako źródło informacji o środowisku wodnym Zasoby informacyjne Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej jako źródło informacji o środowisku wodnym Agnieszka Szajnert, Jan Pryzowicz Departament Planowania i Zasobów Wodnych KZGW Zasoby informacyjne jako

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ HYDROLOGICZNO-HYDRAULICZNA

CZĘŚĆ HYDROLOGICZNO-HYDRAULICZNA CZĘŚĆ HYDROLOGICZNO-HYDRAULICZNA REMONT USZKODZONEGO MOSTU GMINNEGO DO GALASA NA POTOKU KOSZARAWA W KM 24+630 W MIEJSCOWOŚCI KOSZARAWA, GMINA KOSZARAWA, POWIAT śywiecki, WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE. I. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Przepływ (m 3 /10min) 211,89 12,71 127,13 652,68 525,55

Przepływ (m 3 /10min) 211,89 12,71 127,13 652,68 525,55 1. Zweryfikowanie określonego zasięgu oddziaływania planowanego do wykonania urządzenia wodnego i zamierzonego korzystania z wód poprzez uwzględnienie: a) oddziaływania zrzutu wód opadowych lub roztopowych

Bardziej szczegółowo

Przegląd ekologiczny zamkniętego składowiska fosfogipsów w Wiślince. Gdańsk, 14 maja 2014 r.

Przegląd ekologiczny zamkniętego składowiska fosfogipsów w Wiślince. Gdańsk, 14 maja 2014 r. Przegląd ekologiczny zamkniętego składowiska fosfogipsów w Wiślince Gdańsk, 14 maja 2014 r. Plan prezentacji - Podstawy prawno-proceduralne - Zakres problemowy przeglądu ekologicznego - Analiza istotnych

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Programu wodno środowiskowego kraju programy działań

Aktualizacja Programu wodno środowiskowego kraju programy działań Aktualizacja Programu wodno-środowiskowego kraju i Planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy Aktualizacja Programu wodno środowiskowego kraju programy działań Marta Saracyn specjalista w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

ELEKTROWNIE WODNE ĆWICZENIE Z PRZEDMIOTU: Temat: Projekt małej elektrowni wodnej. Skrypt do obliczeń hydrologicznych. Kraków, 2015.

ELEKTROWNIE WODNE ĆWICZENIE Z PRZEDMIOTU: Temat: Projekt małej elektrowni wodnej. Skrypt do obliczeń hydrologicznych. Kraków, 2015. ĆWICZENIE Z PRZEDMIOTU: ELEKTROWNIE WODNE Temat: Skrypt do obliczeń hydrologicznych Kraków, 2015. str. 1- MarT OBLICZENIE PRZEPŁYWÓW CHARAKTERYSTYCZNYCH FORMUŁA OPADOWA Dla obliczenia przepływów o określonym

Bardziej szczegółowo

DAŃSKI E. sp. z o.o. MELI ORACJE

DAŃSKI E. sp. z o.o. MELI ORACJE DAŃSKI E sp. z o.o. MELI ORACJE OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA MIASTA GDAŃSKA Andrzej Chudziak Obszar Żuław Gdańskich z lewej koniec XIII w; z prawej stan obecny Powodzie o katastrofalnych skutkach dla Gdańska

Bardziej szczegółowo

SFORMUŁOWANIE SZCZEGÓŁOWYCH SYNTEZA

SFORMUŁOWANIE SZCZEGÓŁOWYCH SYNTEZA PRO-WODA PP rraaccoownni i aa Gooss ppooddaarrkki i Wooddnneej j PPRRO--WODAA uul ll.. Wąąwoozzoowaa 3333 m 3344,, 0022- - 779966 Waar rsszz aawaa,, NNI IPP 552211- -118899- -9922- -0011,, RREEGGOONN 001100335566444400

Bardziej szczegółowo

Czerniakowska Bis Wody. WIR Biuro Studiów Ekologicznych

Czerniakowska Bis Wody. WIR Biuro Studiów Ekologicznych Czerniakowska Bis Najwięcej obaw związanych z ochroną wód powierzchniowych budzi koncepcja odprowadzania oczyszczonych wód opadowych z ulicy Czerniakowska Bis do jeziorka Czerniakowskiego. Jest to niewątpliwie

Bardziej szczegółowo

Możliwość wykorzystania modelu zlewni rzecznej w celu określenia przyczyn zmiany jakości wód na przykładzie rzeki Kłodnicy

Możliwość wykorzystania modelu zlewni rzecznej w celu określenia przyczyn zmiany jakości wód na przykładzie rzeki Kłodnicy Możliwość wykorzystania modelu zlewni rzecznej w celu określenia przyczyn zmiany jakości wód na przykładzie rzeki Kłodnicy Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Zespół Ekologii Wód Zakres seminarium

Bardziej szczegółowo

Stanowiska organów sądowych i administracyjnych w sprawie statusu rzeki Rawy

Stanowiska organów sądowych i administracyjnych w sprawie statusu rzeki Rawy Stanowiska organów sądowych i administracyjnych w sprawie statusu rzeki Rawy Rzeka Rawa zwana Radzionkąwystępuje na mapach Śląska od połowy XVIII wieku. Jej symboliczne przedstawienie znajduje siętakże

Bardziej szczegółowo

Nowa metoda określania zasobów dyspozycyjnych i eksploatacyjnych

Nowa metoda określania zasobów dyspozycyjnych i eksploatacyjnych Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Centrum Edukacji Hydrologiczno - Meteorologicznej Beniamin Więzik Nowa metoda określania zasobów dyspozycyjnych i eksploatacyjnych SEMINARIUM Warszawa 6..2008

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja i diagnoza istniejącego systemu odwodnienia miasta

Inwentaryzacja i diagnoza istniejącego systemu odwodnienia miasta Zakres prezentacji Analiza wyników Jakie uzyskano wyniki? 03 02 Przebieg procesu Jak przeprowadzono inwentaryzację? 01 Planowanie procesu Jak przebiegało planowanie procesu? Planowanie procesu inwentaryzacji

Bardziej szczegółowo

Opracowanie warunków korzystania z wód zlewni rzeki Łady. Etap I opracowanie dynamicznego bilansu wodnogospodarczego

Opracowanie warunków korzystania z wód zlewni rzeki Łady. Etap I opracowanie dynamicznego bilansu wodnogospodarczego Opracowanie warunków korzystania z wód zlewni rzeki Łady Etap I opracowanie dynamicznego bilansu wodnogospodarczego Wykonawca: Zakład Usług Specjalistycznych MPWiK Sp. z o.o. Os. Złotego Wieku 74, 31-618

Bardziej szczegółowo

Regionalne dokumentacje hydrogeologiczne

Regionalne dokumentacje hydrogeologiczne Regionalne dokumentacje hydrogeologiczne Prawo geologiczne i górnicze Art.42 Dokumentacja hydrogeologiczna 1. Dokumentację hydrogeologiczną sporządza się w celu: 1) ustalenia zasobów wód podziemnych; 2)

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 1533 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU. z dnia 6 maja 2015 r.

Gdańsk, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 1533 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU. z dnia 6 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 1533 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony

Bardziej szczegółowo

Treść uwagi. 1 ust. 2 - proponowany zapis: Region wodny Czarnej Orawy obejmuje obszar zlewni Czarnej Orawy od przekroju do przekroju

Treść uwagi. 1 ust. 2 - proponowany zapis: Region wodny Czarnej Orawy obejmuje obszar zlewni Czarnej Orawy od przekroju do przekroju Karta rozbieżności - zestawienie zgłoszonych uwag i wniosków w ramach konsultacji społecznych projektów: - warunków korzystania z wód regionu wodnego Górnej Wisły - wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Bardziej szczegółowo

Nowy podział na jednolite części wód powierzchniowych (rzeki) Daniel Pasak Pectore Eco Sp. z o.o. na lata

Nowy podział na jednolite części wód powierzchniowych (rzeki) Daniel Pasak Pectore Eco Sp. z o.o. na lata Nowy podział na jednolite części wód powierzchniowych (rzeki) Daniel Pasak Pectore Eco Sp. z o.o. na lata 2021-2027 Wykaz JCWP Wykaz jednolitych części wód powierzchniowych tworzony jest zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

Monitor ujęć wód, jako narzędzie

Monitor ujęć wód, jako narzędzie Monitor ujęć wód, jako narzędzie służące monitorowaniu zagrożenia Magdalena Kwiecień, Beata Mucha, Grzegorz Słota, Tomasz Walczykiewicz, IMGW-PIB XIII Ogólnopolska Szkoła Nadzwyczajnych Zagrożeń Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Przebieg niżówki hydrogeologicznej i jej wpływ na warunki zaopatrzenia w wodę podczas suszy 2015 roku na obszarze wybranych rejonów kraju

Przebieg niżówki hydrogeologicznej i jej wpływ na warunki zaopatrzenia w wodę podczas suszy 2015 roku na obszarze wybranych rejonów kraju Przebieg niżówki hydrogeologicznej i jej wpływ na warunki zaopatrzenia w wodę podczas suszy roku na obszarze wybranych rejonów kraju Piotr Herbich Państwowy Instytut GeologicznyPaństwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

System Informacji o Środowisku

System Informacji o Środowisku System Informacji o Środowisku Nr karty Rodzaj / temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja 10/2014 Pozwolenie wodnoprawne. Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka zlewni

Charakterystyka zlewni Charakterystyka zlewni Zlewnia, dorzecze, bifurkacja Występujące na powierzchni lądów wody powierzchniowe: źródła, cieki, zbiorniki wodne, bagna stanowią siec wodną. Siec ta tworzy system wodny, ujęty

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PLANU PRZECIWDZIAŁANIA SKUTKOM SUSZY

PROJEKT PLANU PRZECIWDZIAŁANIA SKUTKOM SUSZY PROJEKT PLANU PRZECIWDZIAŁANIA SKUTKOM SUSZY dr inż. Beata Głuchowska dr inż. Ozana Gromada Problematyka suszy w planowaniu wodnogospodarczym SGGW, Warszawa, 09.01.2014 r. Sfinansowano ze środków Narodowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVIII/211/2017 RADY GMINY WIDUCHOWA z dnia 27 lutego 2017 r.

UCHWAŁA Nr XVIII/211/2017 RADY GMINY WIDUCHOWA z dnia 27 lutego 2017 r. UCHWAŁA Nr XVIII/211/2017 RADY GMINY WIDUCHOWA z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na rok 2017 i 2018. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZLEWNIE RZEK BUGU I NARWI

ZLEWNIE RZEK BUGU I NARWI ZLEWNIE RZEK BUGU I NARWI ZASOBY WODNE I PRZYRODNICZE MONOGRAFIA pod redakcją Jana Dojlido i Bohdana Wieprzkowicza WARSZAWA 2007 SPIS TREŚCI WSTĘP 7 1. ZASOBY WODNE 9 1.1. EWOLUCJA POGLĄDÓW NA GOSPODARKĘ

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 3 października 2012 r. Poz. 2634 ROZPORZĄDZENIE NR 12/2012 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE

Olsztyn, dnia 3 października 2012 r. Poz. 2634 ROZPORZĄDZENIE NR 12/2012 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 3 października 2012 r. Poz. 2634 ROZPORZĄDZENIE NR 12/2012 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE z dnia 10 września

Bardziej szczegółowo

z dnia 8 listopada 2006 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych Osowa w Chwaszczynie, woj. pomorskie

z dnia 8 listopada 2006 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych Osowa w Chwaszczynie, woj. pomorskie ROZPORZĄDZENIE NR 7/2006 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU z dnia 8 listopada 2006 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych Osowa w Chwaszczynie, woj.

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA DOKUMENTACJA TECHNICZNA

UPROSZCZONA DOKUMENTACJA TECHNICZNA Egz. nr 1 UPROSZCZONA DOKUMENTACJA TECHNICZNA TEMAT "Odbudowa opaski siatkowo-kamiennej chroniącej korpus drogi gminnej nr 642 017S Do Mostu w Rajczy Dolnej w km 0+055-0+150 w m. Rajcza, gm. Rajcza, pow.

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na wezwanie RDOŚ z dnia 29.04.2015r. (pismo znak: WOOŚ- II.4210.54.2014.MW).

Odpowiedzi na wezwanie RDOŚ z dnia 29.04.2015r. (pismo znak: WOOŚ- II.4210.54.2014.MW). Odpowiedzi na wezwanie RDOŚ z dnia 29.04.2015r. (pismo znak: WOOŚ- II.4210.54.2014.MW). ochrona przed hałasem: 1) Wykaz na stronie 56 Aneksu nr 1 z marca 2015 został ujednolicony w zakresie zastosowanych

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI A. UZGODNIENIA, OPINIE, WYPISY Z EWIDENCJI GRUNTÓW B. CZĘŚĆ OPISOWA

SPIS ZAWARTOŚCI A. UZGODNIENIA, OPINIE, WYPISY Z EWIDENCJI GRUNTÓW B. CZĘŚĆ OPISOWA SPIS ZAWARTOŚCI A. UZGODNIENIA, OPINIE, WYPISY Z EWIDENCJI GRUNTÓW B. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Oznaczenie zakładu ubiegającego się o wydanie pozwolenia 2. Wyszczególnienie: 2.1. Celu i zakresu zamierzonego korzystania

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z wód regionu wodnego /zlewni - znaczenie, możliwości wprowadzenia potrzeb przyrodniczych

Warunki korzystania z wód regionu wodnego /zlewni - znaczenie, możliwości wprowadzenia potrzeb przyrodniczych Warunki korzystania z wód regionu wodnego /zlewni - znaczenie, możliwości wprowadzenia potrzeb przyrodniczych Przemysław Nawrocki WWF, Ptaki Polskie Jak dbać o obszar Natura 2000 i o wody - w procesach

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE NR 3/2006

ROZPORZĄDZENIE NR 3/2006 ROZPORZĄDZENIE NR 3/2006 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych Osowa w Chwaszczynie, woj. pomorskie

Bardziej szczegółowo

RAMOWA DYREKTYWA WODNA

RAMOWA DYREKTYWA WODNA RAMOWA DYREKTYWA WODNA Ramowa Dyrektywa Wodna (RDW) wyznaczyła w 2000 r. cele dotyczące ochrony i przywracania ekosystemów wodnych będące podstawą zapewnienia długoterminowego zrównoważonego korzystania

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1184

Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1184 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1184 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU I REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (RW Środkowej Odry) i dorzecza Łaby wyniki prac

Aktualizacja Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (RW Środkowej Odry) i dorzecza Łaby wyniki prac Aktualizacja Programu wodno-środowiskowego kraju i Planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy Aktualizacja Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (RW Środkowej Odry) i dorzecza Łaby

Bardziej szczegółowo

Nowe prawo wodne 1. Opłaty za usługi wodne. Plan prezentacji: 2. Przyrządy pomiarowe. 3. Pozwolenia wodnoprawne. 4. Obrót ziemią rolną.

Nowe prawo wodne 1. Opłaty za usługi wodne. Plan prezentacji: 2. Przyrządy pomiarowe. 3. Pozwolenia wodnoprawne. 4. Obrót ziemią rolną. Nowe prawo wodne 1. Opłaty za usługi wodne. Plan prezentacji: 2. Przyrządy pomiarowe. 3. Pozwolenia wodnoprawne. 4. Obrót ziemią rolną. I. Opłaty za usługi wodne. Opłaty za wodę: Opłata za usługi wodne

Bardziej szczegółowo

Plan Zarządzania Ryzykiem Powodziowym Regionu Wodnego Dolnej Wisły

Plan Zarządzania Ryzykiem Powodziowym Regionu Wodnego Dolnej Wisły Plan Zarządzania Ryzykiem Powodziowym Regionu Wodnego Dolnej Wisły Henryk Jatczak Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku 1 Dokumenty planistyczne w gospodarce wodnej: Ramowa Dyrektywa Wodna Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z wód regionów wodnych i Nowe Prawo Wodne

Warunki korzystania z wód regionów wodnych i Nowe Prawo Wodne Warunki korzystania z wód regionów wodnych i Nowe Prawo Wodne Ewa Malicka Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych Spotkanie członków TRMEW Ślesin, 29-30 listopada 2013 1 Czym są warunki korzystania

Bardziej szczegółowo