Program wodno-środowiskowy kraju

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program wodno-środowiskowy kraju"

Transkrypt

1 Program wodno-środowiskowy kraju

2 Art. 113 ustawy Prawo wodne Dokumenty planistyczne w gospodarowaniu wodami: 1. plan gospodarowania wodami 2. program wodno-środowiskowy kraju 3. plan zarządzania ryzykiem powodziowym 4. plan przeciwdziałania skutkom suszy 5. warunki korzystania z wód regionu wodnego 6. warunki korzystania z wód zlewni (w miarę potrzeb)

3 Art. 119 ustawy Prawo wodne Program wodno-środowiskowy kraju opracowuje Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej oraz ministrem właściwym do spraw środowiska

4 Program składa się z następujących części: 1. Program wodno środowiskowy (pdf) część tekstowa Zał. 1 wykaz JCWP wraz z charakterystykami (excel) Zał. 2 program działań dla wód powierzchniowych (Access) Zał. 3 program działań dla wód podziemnych (excel) Zał. 4 Klimat w Polsce oraz analiza programów działań pod kątem zmian klimatu do 2015 r. (word) Zał. 5 Ochrona przed powodzią i Dyrektywa Powodziowa w kontekście identyfikacji działań (word) Zał. 6 katalog działań (excel)

5 Działania podstawowe to działania, które wypełniają minimalne wymogi względem obowiązujących przepisów prawa Unii Europejskiej dotyczące ochrony wód oraz innych przepisów krajowych, działania służące wdrożeniu zasady zwrotu kosztów usług wodnych oraz zapewniające zrównoważone korzystanie z wody dla zaspokojenia potrzeb ludności, a jednocześnie realizację celów środowiskowych.

6 DZIAŁANIA PODSTAWOWE GRUPY A: Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych; Programu wyposażenia aglomeracji poniżej 2000 RLM w oczyszczalnie ścieków i systemy kanalizacji zbiorczej; Programu wyposażenia zakładów przemysłu rolnospożywczego o wielkości nie mniejszej niż 4000 RLM odprowadzających ścieki bezpośrednio do wód Programów przyjętych dla obszarów wrażliwych na zanieczyszczenia pochodzenia rolniczego; Działań zapobiegających zanieczyszczeniu wód substancjami zanieczyszczającymi lub grupami substancji zanieczyszczających, stanowiących poważne zagrożenie dla środowiska wodnego lub za jego pośrednictwem środowiska przyrodniczego.

7 DZIAŁANIA PODSTAWOWE GRUPY B: Działania dla silnie zmienionych i sztucznych części wód pozwalające na osiągnięcie przez te części wód dobrego potencjału Działania wymagane na mocy części A załącznika VI RDW (działania wymagane w pozostałych dyrektywach) Zestawienie pozostałych działań podstawowych wymagane na mocy art. 11 ust. 3 RDW.

8 Działania uzupełniające to działania, które należy podjąć dodatkowo, aby spełnić cele założone w Ramowej Dyrektywie Wodnej.

9 DZIAŁANIA UZUPEŁNIAJĄCE: środki prawne, administracyjne i ekonomiczne wynegocjowane porozumienia dotyczące korzystania ze środowiska; działania na rzecz ograniczenia emisji; zasady dobrej praktyki; działania służące efektywnemu korzystaniu z wody i ponownemu jej wykorzystaniu, przedsięwzięcia techniczne, badawcze, rozwojowe, demonstracyjne i edukacyjne.

10 Działania Dla jakich JCWP Zabezpieczenia finansowe Jednostki odpowiedzialne Podstawowe A Podstawowe B Uzupełniające wszystkie wszystkie zagrożone nie osiągnięciem celu/lub innych tak fundusze UE częściowo budżet nie nie określone jednostki państwowe jednostki samorządowe właściciele obiektów, np. przemysł właściciele terenu, np. rolnicy

11 KATALOG DZIAŁAŃ - Kategorie działań obowiązujące na terenie całego kraju: DK.1 Działania organizacyjno-prawne i edukacyjne DK.2 Przemysł i rolnictwo - Kategorie działań wybieranych do realizacji, tam gdzie zostały one zaplanowane: P.1 - Działania organizacyjno-prawne i edukacyjne P.2 - Gospodarka komunalna P.3 - Kształtowanie stosunków wodnych oraz ochrona ekosystemów od wód zależnych (w tym morfologia i zachowanie ciągłości biologicznej cieków) P.4 - Rolnictwo i leśnictwo P.5 - Zagospodarowanie przestrzenne P.6 Przemysł

12 PROGRAM DZIAŁAŃ wody powierzchniowe wody podziemne scalone części wód powierzchniowych jednolite części wód podziemnych Baza danych Access Baza danych Excel

13

14 Przykład programu działań dla scalonej części wód SCWP SO0905 Ścinawa od źródła do Potoku z Nowego Siodła

15 KATEGORIA DZIAŁANIA GRUPA DZIAŁAŃ DZIAŁANIA RODZAJ DZIAŁANIA ZAKRES RZECZOWY JEDNOSTKA ODPOWIEDZI ALNA KOSZTY P.OP.1 Opracowanie warunków korzystania z wód regionu Opracowanie warunków korzystania z wód regionu podstawowe grupy B rozporządzenie RZGW 4 924,00 zł DZIAŁANIA ORGANIZACYJNE I PRAWNE P.OP.6 Dostęp do informacji Opracowanie oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia podstawowe grupy B Opracowanie oceny dla części wód WIOŚ ,00 zł

16 P.GK.1 Realizacja "Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych" Remont kanalizacji - oczyszczalnia "Golińsk" Remont oczyszczalni "Golińsk" podstawowe grupy A podstawowe grupy A Planowana długość sieci do remontu 4,1 km Planowana średnia wydajność oczyszczalni 1400 m3/d gmina gmina ,00 zł ,00 zł GOSPODARKA KOMUNALNA P.GK.5 Działania wynikające z konieczności porządkowania systemu gospodarki ściekowej Budowa szczelnych - wybieralnych zbiorników z zapewnieniem kontrolowanego wywozu ścieków Kontrola przestrzegania harmonogramu wywozu nieczystości płynnych podstawowe grupy B podstawowe grupy B Pozostali mieszkańcy nie objęci zbiorowym systemem oczyszczania ścieków oraz nowopowstałe obiekty bez możliwości podłączenia do systemów zbiorowych Opracowanie harmonogramu, raporty roczne z realizacji harmonogramu, opracowanie systemu kar za niedotrzymanie harmonogramu wywozu właściciel gmina 0,00 zł 0,00 zł Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków i wdrożenie harmonogramu wywozu nieczystości płynnych i osadów ściekowych z podstawowe grupy B Pełna ewidencja zbiorników w poszczególnej gminie gmina 0,00 zł

17 GOSPODARKA KOMUNALNA P.GK.7 Realizacja zadań systemowych gospodarki odpadami zawartych w planach gospodarki odpadami Gromadzenie i oczyszczanie odcieków ze składowisk odpadów Likwidacja ognisk zanieczyszczeń (dzikich składowisk) Zagospodarowani e osadów ściekowych podstawowe grupy B podstawowe grupy B podstawowe grupy B budowa, rozbudowa systemu zbierania, magazynowania, oczyszczania odcieków ilość zebranych odpadów [tony/rok] - 185zł/tonę umowa na odbiór osadów, wyposażenie obiektu w instalacje do przeróbki osadów użytkownik obiektu gmina użytkownik obiektu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł ROLNICTWO ILEŚNICTWO P.RL.5 Przeciwdziałani e erozji i wypłukiwaniu zanieczyszczeń Właściwa uprawa gleby (właściwie prowadzone prace polowe) podstawowe grupy B 2372,19 ha właściciel 0,00 zł

18 ZAGOSPODAROW ANIE PRZESTRZENNE P.ZP.1 Opracowanie miejscowych planów zagospodarowa nia przestrzennego uwzględniającyc h wymagania i zasady ochrony środowiska Opracowanie miejscowych planów zagospodarowani a przestrzennego uwzględniających wymagania i zasady ochrony środowiska, w szczególności dotyczące: ustalonych stref ochrony ujęć wód, obszarów ochronnych zbiorników wód podziemnych oraz stref zagrożeń powodz podstawowe grupy B mpzp dla gminy gmina 0,00 zł ,00 zł

19 PROGRAM DZIAŁAŃ wody powierzchniowe wody podziemne scalone części wód powierzchniowych jednolite części wód podziemnych Baza danych Access Baza danych Excel

20

21 Przykład programu działań dla Jednolitej części wód podziemnych JCWPd 110 JCWPd niezagrożona programy działań takie jak dla odpowiednich SCWP: SO0601, SO0602, SO0806, SO0901, SO0902, SO0903, SO0904, SO905, SO0907, SO1201, SO1202, SO1203, SO1204

22 terminy wdrażania działań według wewnętrznych harmonogramów danych programów, np. KPOŚK, bieżące działania wynikające z obowiązków organów monitoring działań na podstawie opracowania Ocena realizacji programów działań wynikających z PGW oraz PWŚK wraz z opracowaniem sprawozdania zgodnie z art. 15 ust. 3 RDW

23 Program dostępny na stronie internetowej Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Materiały informacyjne Programy Program wodno środowiskowy kraju

Program wodno środowiskowy kraju

Program wodno środowiskowy kraju Projekt Program wodno środowiskowy kraju Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zamówienie Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Szanowni Państwo, Program

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DOTYCZĄCY GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ W KONTEKŚCIE WYKONANIA KRAJOWEGO PROGRAMU OCZYSCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH

PORADNIK DOTYCZĄCY GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ W KONTEKŚCIE WYKONANIA KRAJOWEGO PROGRAMU OCZYSCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH PORADNIK DOTYCZĄCY GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ W KONTEKŚCIE WYKONANIA KRAJOWEGO PROGRAMU OCZYSCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH Warszawa 2010 W opracowaniu wykorzystano materiał zawarty w projekcie Poradnika w zakresie

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji

Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji WERSJA 02/07/2014 Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji Dokument opracowany na potrzeby tworzenia i weryfikacji obszaru i granic aglomeracji w celu prawidłowego ich wyznaczania zgodnie z celami i

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska

Wytyczne do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska Wytyczne do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska Warszawa, 2 września 2015 SPIS TREŚCI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 WYKAZ SKRÓTÓW...2 WSTĘP...3 PODSTAWOWE ZASADY TWORZENIA

Bardziej szczegółowo

Prognoza oddziaływania na środowisko Programu ochrony środowiska dla miasta Wrocławia na lata 2012-2015

Prognoza oddziaływania na środowisko Programu ochrony środowiska dla miasta Wrocławia na lata 2012-2015 Prognoza oddziaływania na środowisko Programu ochrony środowiska dla miasta Wrocławia na Wrocław 2012 Zespół autorski: Zespół autorów pod kierownictwem mgr inż. Katarzyny Oszańcy mgr Urszula Chmura mgr

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr LVI/894/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 października 2014 r. Program Strategiczny Ochrona Środowiska

Załącznik do uchwały Nr LVI/894/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 października 2014 r. Program Strategiczny Ochrona Środowiska Załącznik do uchwały Nr LVI/894/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 października 2014 r. Program Strategiczny Ochrona Środowiska Spis treści 1. WPROWADZENIE... 6 Warunki korzystania z wód regionu

Bardziej szczegółowo

Rozdział czwarty. 1. Oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć

Rozdział czwarty. 1. Oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć Rozdział czwarty Wdrażanie prawa Unii Europejskiej w obszarze środowisko Polityka ekologiczna jest obecnie jednym z najszybciej rozwijających się obszarów współpracy krajów należących do Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA Zlecający: GMINA KAMPINOS 05-085 Kampinos, ul. Niepokalanowska 3 tel.: (0-22) 725 00 40, fax.: (0-22) 725 04 44 Wykonawca: Przedsiębiorstwo Geologiczne POLGEOL S.A. 03-908 Warszawa, ul. Berezyńska 39 tel.:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III.26.2015 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 16 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR III.26.2015 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 16 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR III.26.2015 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Mińsk Mazowiecki Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wdrażania Narodowej Strategii Spójności

Podsumowanie wdrażania Narodowej Strategii Spójności UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Podsumowanie wdrażania Narodowej Strategii Spójności w zakresie ochrony środowiska na Warmii i Mazurach Siła, 12.09.2014r. Komplementarność

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 - aktualizacja Programu ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju dla miasta Gliwice do roku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ŻÓRAWINA NA LATA 2013 2016 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017-2020

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ŻÓRAWINA NA LATA 2013 2016 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017-2020 DLA GMINY ŻÓRAWINA NA LATA 2016 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 20172020 DLA GMINY ŻÓRAWINA NA LATA 2016 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 20172020 AKTUALIZACJA Żórawina r. 1 DLA GMINY ŻÓRAWINA NA LATA 2016 Z PERSPEKTYWĄ NA

Bardziej szczegółowo

P r o g r am och r on y środowiska dla P o w i atu K o ś c i ań skiego. n a l ata 2016-2019. z perspektywą

P r o g r am och r on y środowiska dla P o w i atu K o ś c i ań skiego. n a l ata 2016-2019. z perspektywą ZARZĄD POWIATU W KOŚCIANIE P r o g r am och r on y środowiska dla P o w i atu K o ś c i ań skiego n a l ata 2012-2015 z perspektywą n a l ata 2016-2019 ( a k tualizacja I) P R O J E K T Autorzy opracowania:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY KOŁBIEL ( PROJEKT )

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY KOŁBIEL ( PROJEKT ) PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY KOŁBIEL ( PROJEKT ) Warszawa, 2004 Zleceniodawca: URZĄD GMINY w KOŁBIELI 05-340 Kołbiel, ul. Szkolna 1 Wykonawca: PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE POLGEOL S. A. 03-908 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Plan działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na 2014 rok

Plan działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na 2014 rok Plan działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na 2014 rok Przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej nr 390/2013 z dnia 29 listopada 2013 roku SPIS TREŚCI Strona I.

Bardziej szczegółowo

Opracowanie warunków korzystania z wód zlewni Bobru

Opracowanie warunków korzystania z wód zlewni Bobru SPIS TREŚCI: I. ZAKRES PRACY... 3 Zadanie 1. Metodyczne podstawy wykonania bilansu wodnogospodarczego wód powierzchniowych... 3 Zadanie 2. Analiza obowiązujących dokumentów planistycznych oraz opracowań

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Oczyszczania. Ścieków Komunalnych

Krajowy Program Oczyszczania. Ścieków Komunalnych Ministerstwo Środowiska Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych Warszawa, grudzień 2003r. SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 3 2. AKTUALNY STAN PRAWNY I ORGANIZACYJNY ODPROWADZANIA I OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW

Bardziej szczegółowo

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2015 ROKU

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2015 ROKU Załącznik do uchwały Nr 14/14 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Kielcach z dnia 30 czerwca 2014 r. zm. uchwałą Nr 10/14 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Kielcach z dnia 23 października 2014 r. L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Bazy danych a planowanie strategiczne w gospodarce wodnej. Witold Sumisławski Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej

Bazy danych a planowanie strategiczne w gospodarce wodnej. Witold Sumisławski Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Bazy danych a planowanie strategiczne w gospodarce wodnej Witold Sumisławski Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Cechy gospodarki wodnej: Dotyka całego obszaru kraju Dotyka wszystkich sektorów gospodarki

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA GOSPODARKI WODNEJ

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA GOSPODARKI WODNEJ MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA GOSPODARKI WODNEJ Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 13 września 2005 r. WARSZAWA, wrzesień 2005 r. WPROWADZENIE... str. 4 DIAGNOZA GOSPODARKI WODNEJ Zasoby

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK. Do Programu Ochrony Środowiska dla Szczytnej ŚRODKI FINANSOWE W OCHRONIE ŚRODOWISKA

ZAŁĄCZNIK. Do Programu Ochrony Środowiska dla Szczytnej ŚRODKI FINANSOWE W OCHRONIE ŚRODOWISKA ZAŁĄCZNIK Do Programu Ochrony Środowiska dla Szczytnej ŚRODKI FINANSOWE W OCHRONIE ŚRODOWISKA 2 1. WSTĘP... 3 2. FUNDUSZE OCHRONY ŚRODOWISKA...3 3. FUNDUSZE I PROGRAMY POMOCOWE...6 Podstawowe zasady wykorzystania

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU JANOWSKIEGO

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU JANOWSKIEGO STAROSTWO POWIATOWE W JANOWIE LUBELSKIM PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU JANOWSKIEGO Janów Lubelski 2003 rok - 2 - Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Janowskiego Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ BRZEGU

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ BRZEGU Projekt z dnia 20 listopada 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ BRZEGU z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Aktualizacji Programu ochrony środowiska dla Gminy Brzeg na

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski Wrocławia. Program ochrony środowiska dla miasta Wrocławia na lata 2012-2015

Urząd Miejski Wrocławia. Program ochrony środowiska dla miasta Wrocławia na lata 2012-2015 Urząd Miejski Wrocławia Program ochrony środowiska dla miasta Wrocławia na lata 2012-2015 Wrocław 2012 Zespół autorski: Zespół autorów pod kierownictwem mgr inż. Katarzyny Oszańcy mgr Aleksandra Banaś

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/450/2012 RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA. z dnia 28 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXI/450/2012 RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA. z dnia 28 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXI/450/2012 RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie przyjęcia raportu z realizacji "Programu Ochrony Środowiska dla miasta na lata 2004 2015" za okres od 1 stycznia 2009

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu :: III Konferencja o Jeziorach :: Wolsztyn :: 12 września 2013r. :: Finansowanie gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki wodnej w Wielkopolsce Dotychczasowe działania i nowe inicjatywy WFOŚiGW w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Miasto i Gmina Końskie Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Końskie, 2013 r. Wykonawca: EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych ul. Wiązowa

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU JANOWSKIEGO

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU JANOWSKIEGO STAROSTWO POWIATOWE W JANOWIE LUBELSKIM PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU JANOWSKIEGO Janów Lubelski 2003 rok SPIS TREŚCI Streszczenie....10 1. Wprowadzenie....18 1.1 Cel opracowania.....18 1.2 Pojęcia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 lutego 2012 r. Pozycja 145 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 10 stycznia 2012 r.

Warszawa, dnia 9 lutego 2012 r. Pozycja 145 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 10 stycznia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 lutego 2012 r. Pozycja 145 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Oferta programowa 2015-2020

Oferta programowa 2015-2020 Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Oferta programowa 2015-2020 Krystian Szczepański Zastępca Prezesa Zarządu OCHRONA WÓD Gospodarka

Bardziej szczegółowo