Projekt aktualizacji Programu wodno środowiskowego kraju

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt aktualizacji Programu wodno środowiskowego kraju"

Transkrypt

1 Projekt aktualizacji Programu wodno środowiskowego kraju 1

2 Projekt apwśk Część tekstowa: opis apwśk załączniki Program działań: JCWP rzek, jezior, przejściowe, przybrzeżne JCWPd Obszary chronione 2

3 Zawartość apwśk Podsumowanie oceny realizacji programów działań zawartych w PWŚK; Podsumowanie metodyki identyfikacji programów działań; Struktura programu działań; Harmonogram wdrażania proponowanych programów działań; Koszty działań i potencjalne źródła finansowania; Jednostki odpowiedzialne za realizację działań; Przeprowadzenie sprawdzianu klimatycznego programów działań; Sposób monitorowania programów działań; Dobre praktyki w zakresie gospodarowania wodami; Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko Załączniki: Katalog działań krajowych; Katalogi działań dla JCWP i JCWPd; Wskaźniki stopnia realizacji działań; Potencjalne źródła finansowania działań; Szablony formularzy zbierania danych o postępie wdrażania działań; Sprawdzian klimatyczny; Baza danych apwśk wraz z instrukcją użytkownika aplikacji apwśk dla MsAccess 3

4 Harmonogram realizacji działań w apwśk Działania ciągłe ze względu na swoją specyfikę realizowane stale w trakcie trwania cyklu planistycznego, np. budowa nowych zbiorników bezodpływowych; Terminy wynikające z rozporządzeń, programów KPOŚK, OSN; Terminy wskazane przez jednostki realizujące działanie monitoring, budowa przepławek; IV kw nowe działania, np. przeprowadzenie pogłębionej analizy presji w celu ustalenia przyczyn nieosiągnięcia dobrego stanu wód; Termin dłuższy niż IV kw działania wymagające dłuższego czasu na wdrożenie, np. ustanawianie obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych, rekultywacja jezior; 4

5 Jednostki odpowiedzialne za realizację działań w apwśk Wynikające z zapisów prawa krajowego: organy administracji rządowej organy administracji samorządowej podmioty prawne Użytkownicy lub właściciele obiektów lub gruntów 5

6 Koszty działań w apwśk Całkowity koszt Programu działań: ,8 tys. PLN w tym: działania podstawowe 96% działania uzupełniające 4% Koszt Programu działań na obszarze Dorzecza Wisły: tys. PLN Koszt Programu działań dla regionu wodnego Dolnej Wisły: tys. PLN 6

7 Potencjalne źródła finansowania działań w apwśk Budżet jednostek odpowiedzialnych za realizację działania, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Regionalne Programy Operacyjne. 7

8 Sposób monitorowania programów działań 8

9 Ocena skuteczności i realności proponowanych działań KW = Ks*Kr 9

10 Program działań Działania podstawowe Zgodnie z art. 11 oraz załącznikiem VI RDW, są to minimalne wymogi niezbędne do spełnienia, obowiązkowe do wdrożenia we wszystkich obszarach wskazanych w ramach realizacji poszczególnych dyrektyw w zlewniach wyznaczonych JCW, bądź też w zasięgu ustanowionych obszarów chronionych. Działania uzupełniające Zgodnie z RDW są to pozostałe działania, które mogą zostać ustanowione w uzupełnieniu do działań podstawowych, w celu osiągnięcia przez JCW celów środowiskowych RDW. Katalog tych działań jest otwarty i nie jest obowiązkowy dla wszystkich JCW. Działania te skierowane są na konkretą, zidentyfikowaną presję i jej oddziaływanie na wody. 10

11 Program działań Katalog działań krajowych Załącznik nr 1 apwśkstanowi katalog działań krajowych, gdzie zestawiono działania podstawowe wymagane na mocy z art. 11 ust. 3 RDW, wdrożone do prawa krajowego, obowiązujące na terenie całego kraju. Katalog działań dla JCWP Załącznik nr 2 apwśkstanowi katalog działań dla JCWP i zawiera działania podstawowe i uzupełniające zidentyfikowane dla konkretnych JCW, w odniesieniu do poszczególnych kategorii wód. 11

12 Region wodny Dolnej Wisły 460 JCWP rzek 285 JCWP jezior 5 JCWP przejściowych 6 JCWP przybrzeżnych 20 JCWPd 12

13 Program działań dla JCWP rzecznych 13

14 Podsumowanie działań dla JCWP rzecznych Kategorie działań dla JCWP rzecznych w regionie wodnym Dolnej Wisły: działania kontrolne: kontrola postępowania w zakresie gromadzenia i oczyszczania ścieków przez użytkowników prywatnych i przedsiębiorstwa z częstotliwością raz w roku; gospodarka komunalna: działania wynikające z konieczności porządkowania systemu gospodarki ściekowej; realizacja Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych; działania organizacyjno-prawne i edukacyjne: analiza stanu zlewni; weryfikacja warunków korzystania z wód zlewni 14

15 Podsumowanie działań dla JCWP rzecznych Kategorie działań dla JCWP rzecznych w regionie wodnym Dolnej Wisły: kształtowanie stosunków wodnych oraz ochrona ekosystemów od wód zależnych (w tym morfologia i zachowanie ciągłości biologicznej cieków): budowa przepławki, przywrócenie drożności odcinków rzek; przywrócenie drożności cieków istotnych dla zachowania ciągłości morfologicznej; monitoring: monitoring operacyjny; monitoring badawczy; rolnictwo: realizacja programu działań mającego na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych. 15

16 Podsumowanie działań dla JCWP rzecznych W regionie wodnym Dolnej Wisły do 460 JCWP rzecznych przypisano: 1766 działań podstawowych 383 działania uzupełniające W tym: 455 JCWP Gospodarka komunalna 211 JCWP Monitoring 152 JCWP Działania Kontrolne 88 JCWP Działania organizacyjnoprawne i edukacyjne 51 JCWP Kształtowanie stosunków wodnych 17 JCWP Rolnictwo 16

17 Działania dla JCWP rzecznych gospodarka komunalna Działania zaproponowano dla następującej ilości JCWP w regionie wodnym Dolnej Wisły: 455 JCWP (99%) 384 JCWP (83,5 %) 391 JCWP (85%) 17

18 Działania dla JCWP rzecznych monitoring monitoring operacyjny JCWP zagrożone nieosiągnięciem celów środowiskowych; monitoring badawczy JCWP zagrożone z nierozpoznaną presją; Działania zaproponowano dla 211 JCWP rzek (46%) w regionie wodnym Dolnej Wisły. 18

19 Działania dla JCWP rzecznych działania kontrolne kontrola postępowania w zakresie gromadzenia i oczyszczania ścieków przez użytkowników prywatnych i przedsiębiorstwa z częstotliwością raz w roku JCWP zagrożone nieosiągnięciem celów środowiskowych; Działania zaproponowano dla 152 JCWP rzek (33%) w regionie wodnym Dolnej Wisły. 19

20 Działania dla JCWP rzecznych kształtowanie stosunków wodnych budowa przepławek lub innych urządzeń umożliwiających migrację ryb; wariantowa analiza sposobu udrożnienia budowli piętrzących na cieku... wraz ze wskazaniem wariantu do realizacji i opracowaniem dokumentacji projektowej; realizacja wybranego wariantu udrożnienia; Działania zaproponowano dla 56 JCWP rzek (12%) w regionie wodnym Dolnej Wisły. 20

21 Działania dla JCWP rzecznych Program działań na OSN budowa nowych i rozbudowa istniejących miejsc do przechowywania nawozów naturalnych stałych o powierzchni m2; budowa nowych i rozbudowa istniejących zbiorników do przechowywania. m3 naturalnych nawozów płynnych; edukacja prowadzących działalność rolniczą na OSN w zakresie dobrej praktyki rolniczej oraz prowadzenie dla nich specjalistycznego doradztwa; kontrola rolniczych źródeł zanieczyszczenia i realizacji przez prowadzących działalność rolniczą na OSN obowiązków określonych w Programie; ograniczenia nawożenia na glebach podmokłych, zalanych, zamarzniętych lub pokrytych śniegiem; prowadzenie monitoringu oraz dokumentowanie realizacji programu i jego efektów; przestrzeganie warunków przechowywania nawozów naturalnych oraz postępowania z odciekami; przestrzeganie zasad nawożenia; przestrzeganie zasad nawożenia pól na terenie o dużym nachyleniu; stosowanie właściwego nawożenia w pobliżu cieków. Działania zaproponowano dla 17 JCWP rzek (3,7%) w regionie wodnym Dolnej Wisły. 21

22 Koszty programu działań dla JCWP rzecznych Koszt Programu działań dla JCWP rzecznych w regionie wodnym Dolnej Wisłyto tys. PLN GOSPODARKA KOMUNALNA ROLNICTWO DZIAŁANIA KONTROLNE (nie generują KSZTAŁTOWANIE STOSUNKÓW WODNYCH dodatkowych kosztów) MONITORING DZIAŁANIA ORGANIZACYJNO PRAWNE I EDUKACYJNE 0,11% 0,06% 97,59% 2,49% 0,93% 1,31% 22

23 Program działań dla JCWP jeziornych 23

24 Podsumowanie działań dla JCWP jeziornych Kategorie działań dla JCWP jeziornych w regionie wodnym Dolnej Wisły: działania kontrolne: kontrola postępowania w zakresie gromadzenia i oczyszczania ścieków przez użytkowników prywatnych i przedsiębiorstwa z częstotliwością raz w roku; kontrola rolniczego gospodarowania przez użytkowników prywatnych i przedsiębiorstwa z częstotliwością raz w roku; gospodarka komunalna: działania wynikające z konieczności porządkowania systemu gospodarki ściekowej; działania organizacyjno-prawne i edukacyjne: ustanowienie obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych; 24

25 Podsumowanie działań dla JCWP jeziornych Kategorie działań dla JCWP jeziornych w regionie wodnym Dolnej Wisły: monitoring: monitoring operacyjny, monitoring badawczy, Rolnictwo; realizacja programu działań mającego na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych. Działania specyficzne dla jezior 25

26 Podsumowanie działań dla JCWP jeziornych W regionie wodnym Dolnej Wisły do 223JCWP jeziornych przypisano: 532 działania podstawowe 279 działań uzupełniających W tym: 304 JCWP Działania Kontrolne 194 JCWP Monitoring 154 JCWP Gospodarka komunalna 107 JCWP Działania organizacyjno-prawne i edukacyjne 40 JCWP Rolnictwo 12 JCWP Rekultywacja 26

27 Działania dla JCWP jeziornych obszar ochronny opracowanie dokumentacji na potrzeby ustanowienia obszaru ochronnego; opracowanie projektu rozporządzenia w sprawie ustanowienia obszaru ochronnego zbiornika wód śródlądowych (Jezioro Szczytno, Długie Hartowieckie, Świekatowskie, Przywidzkie Duże); wydanie rozporządzenia Dyrektora RZGW w sprawie ustanowienia obszaru ochronnego zbiornika wód śródlądowych (Jezioro Zajezierskie, Chełmżyńskie, Skarlińskie, Wysokie Brodno, Niskie Brodno). Działanie zaproponowano dla 32 JCWP jezior (11%) w regionie wodnym Dolnej Wisły. 27

28 Działania dla JCWP jeziornych rekultywacja realizacja opracowanego programu rekultywacji (Jezioro Suskie, Skępskie, Klasztorne); wykonanie badań i opracowanie programu rekultywacji jeziora (w toku Jezioro Wierzysko); monitoring operacyjny efektów działań rekultywacyjnych, Działanie zaproponowano dla 12 JCWP jezior (4 %) w regionie wodnym Dolnej Wisły. 28

29 Działania dla JCWP jeziornych Kontrola prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w zakresie zarybiania gatunkami drapieżnymi Zakres działań: Ocena wypełnienia prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej ze szczególnym uwzględnieniem praktyki zarybiania gatunkami drapieżnymi. Działanie zaproponowano dla 123 JCWP jezior (43 %) w regionie wodnym Dolnej Wisły. 29

30 Działania dla JCWP jeziornych Opracowanie kodeksu dobrej praktyki wędkarskiej w zakresie stosowania zanęt Zakres działań: Wystąpienie do rybackich użytkowników wód w sprawie wspólnego opracowania zasad kodeksu dobrej praktyki wędkarskiej, regulujących m.in. stosowanie zanęt. Działanie zaproponowano dla 44 JCWP jezior (15%) w regionie wodnym Dolnej Wisły. 30

31 Działania dla JCWP jeziornych Wskazania do prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w zakresie spustu wód ze stawów hodowlanych Zakres działań: Wydanie i wyegzekwowanie regulacji prawnej, dotyczącej wprowadzenia wymogu spustu wody ze stawów hodowlanych, zlokalizowanych przy jeziorze, tylko iwyłącznie poprzez najniżej położony staw, pełniący rolę osadnika. Działanie zaproponowano dla 7 JCWP jezior (2,5 %) w regionie wodnym Dolnej Wisły. 31

32 Działania dla JCWP jeziornych Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi lub roztopowymi. Zakres działań: Przygotowanie opracowania dotyczącego zaostrzenia warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do jezior wód deszczowych lub opadowych lub roztopowych w zakresie oczyszczania z substancji biogennych. Działanie zaproponowano dla 5JCWP jezior (2 %) w regionie wodnym Dolnej Wisły. 32

33 Koszty programu działań dla JCWP jeziornych Koszt Programu działań dla JCWP jeziornych w regionie wodnym Dolnej Wisły to tys. PLN GOSPODARKA KOMUNALNA ROLNICTWO REKULTYWACJA MONITORING DZIAŁANIA ORGANIZACYJNO PRAWNE I EDUKACYJNE DZIAŁANIA KONTROLNE (nie generują dodatkowych kosztów) 33

34 Program działań dla JCWP przejściowych i przybrzeżnych 34

35 Podsumowanie działań dla JCWP przejściowych i przybrzeżnych Kategorie działań dla JCWP przejściowych i przybrzeżnych w regionie wodnym Dolnej Wisły: gospodarka komunalna: działania wynikające z konieczności porządkowania systemu gospodarki ściekowej; realizacja Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych; działania organizacyjno-prawne i edukacyjne: rewizja wieloletniego programu ochrony brzegów; objęcie nadzorem sanitarnym wody w kąpielisku i wykonanie oceny jakości; projekt badawczy: badanie i monitorowanie środowiska morskiego; monitoring: hydrograficzny; tła atmosfery; wód; 35

36 Podsumowanie działań dla JCWP przejściowych i przybrzeżnych Kategorie działań dla JCWP rzecznych w regionie wodnym Dolnej Wisły: kształtowanie naturalnych warunków hydrologicznych: przywrócenie stosunków wodnych na terenach przyległych do brzegów; kontrola nielegalnych działań właścicieli terenu; kształtowanie naturalnych warunków hydrodynamicznych: renaturyzacjabrzegu i dna morskiego redukcja zbędnych opasek i ostróg; rolnictwo: kontrola użytkowników prywatnych i przedsiębiorstw; realizacja wieloletniego programu zarybiania; 36

37 Podsumowanie działań dla JCWP przejściowych W regionie wodnym Dolnej Wisły do 5 JCWP przejściowych przypisano: 32 działań podstawowych 35 działania uzupełniające W tym: 3 JCWP Gospodarka komunalna 5 JCWP Monitoring 5 JCWP Działania organizacyjno-prawne i edukacyjne 5 JCWP Projekt badawczy 1 JCWP kształtowanie naturalnych warunków hydrologicznych 5 JCWP kształtowanie naturalnych warunków hydrodynamicznych 3 JCWP Rolnictwo 37

38 Podsumowanie działań dla JCWP przybrzeżnych W regionie wodnym Dolnej Wisły do 6 JCWP przybrzeżnych przypisano: 30 działań podstawowych 24 działania uzupełniające W tym: 5 JCWP Gospodarka komunalna 6 JCWP Monitoring 6 JCWP Działania organizacyjno-prawne i edukacyjne 6 JCWP Projekt badawczy 6 JCWP kształtowanie naturalnych warunków hydrodynamicznych 0 JCWP kształtowanie naturalnych warunków hydrologicznych 0 JCWP Rolnictwo 38

39 Działania dla JCWP przejściowych konieczność porządkowania systemu gospodarki ściekowej 39

40 Działania dla JCWP przejściowych uporządkowanie gospodarki ściekami deszczowymi usuwanie substancji niebezpiecznych i biogenów ze ścieków deszczowych poprzez skierowanie do oczyszczalni ścieków (Zatoka Gdańsk Wewnętrzna, Władysławowo - Jastrzębia Góra) 40

41 Działania dla JCWP przejściowych kształtowanie naturalnych warunków hydrodynamicznych i hydrologicznych kontrola nielegalnych działań właścicieli terenu (Zalew Pucki); przywrócenie stosunków wodnych na terenach przyległych do brzegów (Zalew Pucki); przywrócenie naturalnego rumowiska w rejonie Portu Władysławowo 41

42 Działania dla JCWP przejściowych kontrola działań rolniczych kontrola rolniczego gospodarowania przez użytkowników prywatnych i przedsiębiorstwa z częstotliwością raz w roku (Zalew Wiślany, Zalew Pucki) Kontrola wielkości zarybiania (Zalew Wiślany, Zalew Pucki, Zatoka Pucka Zewnętrzna) 42

43 Koszty programu działań dla JCWP przejściowych Koszt Programu działań dla JCWP przejściowych w regionie wodnym Dolnej Wisły to 36879,7 tys. PLN GOSPODARKA KOMUNALNA DZIAŁANIA ORGANIZACYJNO PRAWNE I EDUKACYJNE ROLNICTWO KSZTAŁTOWANIE NATURALNYCH WARUNKÓW KSZTAŁTOWANIE NATURALNYCH HYDROLOGICZNYCH WARUNKÓW HYDRODYNAMICZNYCH PROJEKT BADAWCZY MONITORING 17,6% 27,8% 40,2% 10,4% 4,0% 0,8% 1,0% 2,2% 43

44 Koszty programu działań dla JCWP przybrzeżnych Koszt Programu działań dla JCWP przybrzeżnych w regionie wodnym Dolnej Wisły to ,6 tys. PLN KSZTAŁTOWANIE NATURALNYCH WARUNKÓW HYDRODYNAMICZNYCH GOSPODARKA KOMUNALNA MONITORING DZIAŁANIA ORGANIZACYJNO PRAWNE I EDUKACYJNE PROJEKT BADAWCZY 2,4% 93,2% 3,3% 1,0% 0,3% 0,7% 44

45 Program działań dla JCWP podziemnych 45

46 Podsumowanie działań dla JCWPd Kategorie działań dla JCWPdw regionie wodnym Dolnej Wisły: działania kontrolne: identyfikacja występowania przyczyn pojedynczych zanieczyszczeń środowiska przyrodniczego; gospodarka komunalna/przemysł: ograniczenie poboru wód podziemnych w obszarach o możliwej ascenzjii ingresji wód zasolonych; realizacja zadań wynikających z planów gospodarki odpadami; coroczne raportowanie pomiarów ilości eksploatowanych wód podziemnych; działania organizacyjno-prawne i edukacyjne: ustanowienie obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych; przegląd pozwoleń wodnoprawnych; zmiana zapisów w ustawie prawo Wodne 46

47 Podsumowanie działań dla JCWPd Kategorie działań dla JCWPdw regionie wodnym Dolnej Wisły: monitoring: rozbudowa sieci monitoringu krajowego; monitoring lokalny wokół dużych ujęć. rolnictwo: inwentaryzacja ujęć wód podziemnych wykorzystywanych do nawodnień rolniczych. 47

48 Podsumowanie działań dla JCWPd W regionie wodnym Dolnej Wisły do 20 JCWPd przypisano: 83 działania podstawowe 18 działań uzupełniających W tym: 45 JCWPd Działania organizacyjno-prawne i edukacyjne 27 JCWPd - Gospodarka komunalna/przemysł 24 JCWPd Monitoring 4 JCWPd Działania Kontrolne 1 JCWPd Rolnictwo 48

49 Działania dla JCWPd Ustanowienie obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych (Głównych Zbiorników Wód Podziemnych). Zakres działań: Opracowanie dokumentacji na potrzeby ustanowienia obszaru ochronnego zbiornika wód śródlądowych (GZWP); Opracowanie projektu rozporządzenia na potrzeby ustanowienia obszaru ochronnego zbiornika wód śródlądowych (GZWP); Wydanie rozporządzenia Dyrektora RZGW na potrzeby ustanowienia obszaru ochronnego zbiornika wód śródlądowych (GZWP). Działanie zaproponowano dla 7 JCWPd(35%) w regionie wodnym Dolnej Wisły. 49

50 Działania dla JCWPd Przegląd pozwoleń wodnoprawnych związanych z poborem wód podziemnych. Zakres działań: Przegląd i wydawanie nowych pozwoleń wodnoprawnych uwzględniających faktyczne zapotrzebowanie na wodę a nie możliwości techniczne poboru wody z ujęcia. Działanie zaproponowano dla 12 JCWPd (60%) w regionie wodnym Dolnej Wisły. 50

51 Działania dla JCWPd Prowadzenie monitoringulokalnego wokół ujęć wód podziemnych o poborze przekraczającym 1000m 3 /d. Zakres działań: Wykonanie sieci monitoringu mającej na celu obserwację stanów i chemizmu wód na obszarze zasobowym ujęcia/weryfikacja istniejącego i ewentualne uzupełnienie o nowe punkty oraz prowadzenie monitoringu. Działanie zaproponowano dla 5 JCWPd (25%) w regionie wodnym Dolnej Wisły. 51

52 Działania dla JCWPd Stworzenie podstaw do przeprowadzenia pomiarów i raportowania ilości nierejestrowanych wód podziemnych Zakres działań: Opracowanie wytycznych do pomiarów wielkości poborów wód podziemnych poniżej 5m 3 /d. Zmiana zapisów w ustawie prawo wodne Zakres działania: Zmiana zapisów dot. obowiązku raportowania poborów wód podziemnych w ilościach mniejszych niż 5 m 3 /d z pojedynczego otworu, obowiązku prowadzenia monitoringu osłonowego dużych ujęć komunalnych Oba działania zaproponowane dla 4 JCWPd(20%) w regionie wodnym Dolnej Wisły. 52

53 Działania dla JCWPd Realizacja zadań systemowych gospodarki odpadami zawartych w planach gospodarowania odpadami Zakres działania: Modernizacja/zamknięcie składowiska odpadów komunalnych, monitoring składowiska. Działanie zaproponowane dla 9 JCWPd (45%) w regionie wodnym Dolnej Wisły. 53

54 Koszty programu działań dla JCWPd Koszt Programu działań dla JCWPd w regionie wodnym Dolnej Wisły to tys. PLN GOSPODARKA KOMUNALNA/PRZEMYSŁ ROLNICTWO MONITORING DZIAŁANIA ORGANIZACYJNO PRAWNE I EDUKACYJNE DZIAŁANIA KONTROLNE (nie generują dodatkowych kosztów) 54

55 Działania dla obszarów chronionych: Obszary Natura 2000 Parki Narodowe Parki Krajobrazowe Rezerwaty Obszary chronionego krajobrazu Działania wynikające z planów zadań ochronnychi planów ochrony w odniesieniu do siedlisk i gatunków zależnych od wód. 55

56 Dziękujemy za uwagę 56

Projekt aktualizacji Programu wodnośrodowiskowego. - programy działań dotyczące Regionu Wodnego Środkowej Odry. 11 czerwca 2015 r.

Projekt aktualizacji Programu wodnośrodowiskowego. - programy działań dotyczące Regionu Wodnego Środkowej Odry. 11 czerwca 2015 r. Projekt aktualizacji Programu wodnośrodowiskowego kraju - - programy działań dotyczące Regionu Wodnego Środkowej Odry 11 czerwca 2015 r. Wałbrzych PLAN PREZENTACJI 1. Aktualizacja Programu Wodno-środowiskowego

Bardziej szczegółowo

Projekt aktualizacji Programu wodno - środowiskowego kraju programy działań

Projekt aktualizacji Programu wodno - środowiskowego kraju programy działań Aktualizacja Programu wodno-środowiskowego kraju i Planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy Projekt aktualizacji Programu wodno - środowiskowego kraju programy działań Rafał Kosieradzki specjalista

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Programu wodno środowiskowego kraju programy działań

Aktualizacja Programu wodno środowiskowego kraju programy działań Aktualizacja Programu wodno-środowiskowego kraju i Planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy Aktualizacja Programu wodno środowiskowego kraju programy działań Marta Saracyn specjalista w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Programu wodno-środowiskowego kraju i Planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy

Aktualizacja Programu wodno-środowiskowego kraju i Planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy Aktualizacja Programu wodno-środowiskowego kraju i Planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy Projekt aktualizacji Programu wodno-środowiskowego kraju (apwśk) programy działań (RW Środkowej Odry,

Bardziej szczegółowo

Projekt aktualizacji Programu wodnośrodowiskowego

Projekt aktualizacji Programu wodnośrodowiskowego Aktualizacja Programu wodno-środowiskowego kraju i Planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy Projekt aktualizacji Programu wodnośrodowiskowego kraju Katarzyna Banaszak Marta Saracyn Co to jest

Bardziej szczegółowo

Projekt aktualizacji Programu wodnośrodowiskowego

Projekt aktualizacji Programu wodnośrodowiskowego Aktualizacja Programu wodno-środowiskowego kraju i Planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy Projekt aktualizacji Programu wodnośrodowiskowego kraju Marta Saracyn Projekt apwśk apwśk Część tekstowa

Bardziej szczegółowo

Program wodno-środowiskowy kraju

Program wodno-środowiskowy kraju Program wodno-środowiskowy kraju Art. 113 ustawy Prawo wodne Dokumenty planistyczne w gospodarowaniu wodami: 1. plan gospodarowania wodami 2. program wodno-środowiskowy kraju 3. plan zarządzania ryzykiem

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Programu wodno-środowiskowego kraju i Planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy. Aktualizacja planów gospodarowania wodami

Aktualizacja Programu wodno-środowiskowego kraju i Planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy. Aktualizacja planów gospodarowania wodami Aktualizacja Programu wodno-środowiskowego kraju i Planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy Aktualizacja planów gospodarowania wodami Aktualizacja planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Niemna wyniki prac

Aktualizacja Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Niemna wyniki prac Aktualizacja Programu wodno-środowiskowego kraju i Planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy Aktualizacja Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Niemna wyniki prac Monika Kłosowicz -

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (RW Środkowej Odry) i dorzecza Łaby wyniki prac

Aktualizacja Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (RW Środkowej Odry) i dorzecza Łaby wyniki prac Aktualizacja Programu wodno-środowiskowego kraju i Planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy Aktualizacja Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (RW Środkowej Odry) i dorzecza Łaby

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z wód jako narzędzie wdrożenia planu gospodarowania wodami w obszarze dorzecza

Warunki korzystania z wód jako narzędzie wdrożenia planu gospodarowania wodami w obszarze dorzecza Warunki korzystania z wód jako narzędzie wdrożenia planu gospodarowania wodami w obszarze dorzecza Warunki korzystania z wód - regulacje prawne art. 125 ustawy Prawo wodne Pozwolenie wodnoprawne nie może

Bardziej szczegółowo

projekt aktualizacji Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry

projekt aktualizacji Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski Poznań, dnia 27.03.2015 r. projekt aktualizacji Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry Michał Misiewicz RZGW w Poznaniu michal.misiewicz@rzgw.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

Projekt aktualizacji Programu wodno-środowiskowego kraju

Projekt aktualizacji Programu wodno-środowiskowego kraju Aktualizacja Programu wodno-środowiskowego kraju i Planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy Projekt aktualizacji Programu wodno-środowiskowego kraju Marta Saracyn, Agnieszka Kolada, Marcin Stępień

Bardziej szczegółowo

Propozycja działań naprawczych zwiększających potencjał ekologiczny Zbiornika Sulejowskiego

Propozycja działań naprawczych zwiększających potencjał ekologiczny Zbiornika Sulejowskiego Propozycja działań naprawczych zwiększających potencjał ekologiczny Zbiornika Sulejowskiego Dr Aleksandra Ziemińska-Stolarska Politechnika Łódzka Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Smardzewice,

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja PWŚK i PGW. Przemysław Gruszecki, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Aktualizacja PWŚK i PGW. Przemysław Gruszecki, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej Aktualizacja PWŚK i PGW Przemysław Gruszecki, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej Aktualizacja PWŚK i PGW Art. 11 RDW Każde Państwo Członkowskie zapewnia ustalenie programu działań, dla wszystkich obszarów

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie III Krajowego Forum Wodnego Iwona Koza Zastępca Prezesa, KZGW

Podsumowanie III Krajowego Forum Wodnego Iwona Koza Zastępca Prezesa, KZGW Podsumowanie III Krajowego Forum Wodnego Iwona Koza Zastępca Prezesa, KZGW Konferencja prasowa Warszawa, 31 marca 2009 r. III Krajowe Forum Wodne 25-26 marca 2009 r. Ossa k. Rawy Mazowieckiej Temat przewodni:

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z wód regionu wodnego

Warunki korzystania z wód regionu wodnego Warunki korzystania z wód regionu wodnego Warunki korzystania z wód - regulacje prawne art. 113 ust. 1 ustawy Prawo wodne Planowanie w gospodarowaniu wodami obejmuje następujące dokumenty planistyczne:

Bardziej szczegółowo

Szkolenie z zakresu Programu wodno-środowiskowego kraju. Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Szkolenie z zakresu Programu wodno-środowiskowego kraju. Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Szkolenie z zakresu Programu wodno-środowiskowego kraju Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej PLAN SZKOLENIA WSTĘP: Sprawy organizacyjne, plan szkolenia 09:00

Bardziej szczegółowo

Klara Ramm Szatkiewicz Dyrektor Departamentu Planowania i Zasobów Wodnych KZGW

Klara Ramm Szatkiewicz Dyrektor Departamentu Planowania i Zasobów Wodnych KZGW Aktualizacja Planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy Klara Ramm Szatkiewicz Dyrektor Departamentu Planowania i Zasobów Wodnych KZGW 25 listopada 2014 r. PMŚ a zarządzanie środowiskiem wg modelu

Bardziej szczegółowo

Tworzenie planów gospodarowania wodami w pierwszym cyklu planistycznym w Polsce

Tworzenie planów gospodarowania wodami w pierwszym cyklu planistycznym w Polsce Tworzenie planów gospodarowania wodami w pierwszym cyklu planistycznym w Polsce Agnieszka Hobot MGGP S.A. RADY GOSPODARKI WODNEJ SEMINARIUM 4 KWIETNIA 2009, USTROŃ Podstawa prawna Dyrektywa Parlamentu

Bardziej szczegółowo

Sanitacja jako istotny problem gospodarki wodnej w dorzeczu Górnej G

Sanitacja jako istotny problem gospodarki wodnej w dorzeczu Górnej G Sanitacja jako istotny problem gospodarki wodnej w dorzeczu Górnej G Wisły Małgorzata Owsiany Katarzyna Król Seminarium nt. Eko- sanitacji & Zrównoważonego Zarządzania Gospodarką Ściekową Kraków 18 grudnia

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja planów gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry

Aktualizacja planów gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry Aktualizacja Programu wodno-środowiskowego kraju i Planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy Aktualizacja planów gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry Monika Kłosowicz Agnieszka Kolada

Bardziej szczegółowo

Na p Na ocząt ą e t k

Na p Na ocząt ą e t k Program Ochrony Jezior Polski Północnej prezentacja nowego programu Krzysztof Mączkowski Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Na początek Woda jest jednym z komponentów

Bardziej szczegółowo

Prawo unijne w gospodarce wodnej. Leszek Karwowski Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej

Prawo unijne w gospodarce wodnej. Leszek Karwowski Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Prawo unijne w gospodarce wodnej Leszek Karwowski Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Zakres prezentacji Dyrektywy wodne Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/WE (RDW) z dnia 23 października 2000 r. Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Ścieki, zanieczyszczenia, jakość wody Klara Ramm Szatkiewicz Dyrektor Departamentu Planowania i Zasobów Wodnych - Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Ścieki, zanieczyszczenia, jakość wody Klara Ramm Szatkiewicz Dyrektor Departamentu Planowania i Zasobów Wodnych - Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej Warszawa, 11 kwietnia 2014 r. Ścieki, zanieczyszczenia, jakość wody Klara Ramm Szatkiewicz Dyrektor Departamentu Planowania i Zasobów Wodnych - Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej Ustawa z dnia 18 lipca 2001

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z wód regionu wodnego /zlewni - znaczenie, możliwości wprowadzenia potrzeb przyrodniczych

Warunki korzystania z wód regionu wodnego /zlewni - znaczenie, możliwości wprowadzenia potrzeb przyrodniczych Warunki korzystania z wód regionu wodnego /zlewni - znaczenie, możliwości wprowadzenia potrzeb przyrodniczych Przemysław Nawrocki WWF, Ptaki Polskie Jak dbać o obszar Natura 2000 i o wody - w procesach

Bardziej szczegółowo

4. Blok stan 4.2. Podsystem monitoringu jakości wód Monitoring wód podziemnych

4. Blok stan 4.2. Podsystem monitoringu jakości wód Monitoring wód podziemnych Monitoring wód podziemnych dotyczy ich stanu chemicznego i ilościowego, i wchodzi w zakres informacji uzyskiwanych w ramach państwowego monitoringu środowiska. Ogólne zapisy dotyczące badania i oceny stanu

Bardziej szczegółowo

System kontrolny w zakresie dotrzymania jakości wody oraz warunków zapewnienia odprowadzania ścieków do wód powierzchniowych

System kontrolny w zakresie dotrzymania jakości wody oraz warunków zapewnienia odprowadzania ścieków do wód powierzchniowych System kontrolny w zakresie dotrzymania jakości wody oraz warunków zapewnienia odprowadzania ścieków do wód powierzchniowych mgr inŝ. Hanna GRUNT Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Ramowa Dyrektywa Wodna czyli plany. dorzeczy

Ramowa Dyrektywa Wodna czyli plany. dorzeczy Ramowa Dyrektywa Wodna czyli plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy Do czego zobowiązują nas plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy 12 maja 2011 Podstawowa zasada ZINTEGROWANE ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

rozporządzenie RZGW 7 738 grupy B podstawowe rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda w kąpieliskach grupy B

rozporządzenie RZGW 7 738 grupy B podstawowe rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda w kąpieliskach grupy B 1 2 Symbol scalonej części wód DW0601 Brda od źródeł do jez. Końskiego z jez. Końskim DZIAŁANIA ORGANIZACYJNO-PRAWNE I EDUKACYJNE P.OP.1 Opracowanie warunków korzystania z wód regionu Opracowanie warunków

Bardziej szczegółowo

Uwzględniający wyniki konsultacji społecznych

Uwzględniający wyniki konsultacji społecznych Uwzględniający wyniki konsultacji społecznych Karla Sobocińska Zdrowy deszcz Zdjęcie nagrodzone w konkursie fotograficznym "Woda w kadrze", zorganizowanym przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Hobot. Rekomendowany zakres informacji oraz analiz do sporządzania raportów OOŚ w zakresie zgodności z zapisami RDW

Agnieszka Hobot. Rekomendowany zakres informacji oraz analiz do sporządzania raportów OOŚ w zakresie zgodności z zapisami RDW Agnieszka Hobot Rekomendowany zakres informacji oraz analiz do sporządzania raportów OOŚ w zakresie zgodności z zapisami RDW Centrum Nauki Kopernik Warszawa, 8 października 2015 r. Podstawa prawna ü Ustawa

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Wisły

Warunki korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Wisły Warunki korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Wisły Joanna Jamka-Szymaoska Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdaosku Gdynia 13.10.2016r. Ważny dokument planistyczny w planowaniu gospodarowania wodami

Bardziej szczegółowo

apgw/apwśk założenia i stan realizacji projektu

apgw/apwśk założenia i stan realizacji projektu Aktualizacja Programu wodno-środowiskowego kraju i planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy apgw/apwśk założenia i stan realizacji projektu Przemysław Gruszecki Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

RAMOWA DYREKTYWA WODNA

RAMOWA DYREKTYWA WODNA RAMOWA DYREKTYWA WODNA Ramowa Dyrektywa Wodna (RDW) wyznaczyła w 2000 r. cele dotyczące ochrony i przywracania ekosystemów wodnych będące podstawą zapewnienia długoterminowego zrównoważonego korzystania

Bardziej szczegółowo

Plany gospodarowania wodami rzeka informacji

Plany gospodarowania wodami rzeka informacji Plany gospodarowania wodami rzeka informacji Piotr Piórkowski Wydział Planowania Gospodarowania Wodami Departament Planowania i Zasobów Wodnych PLANOWANIE WEDŁUG RAMOWEJ DYREKTYWY WODNEJ PLANOWANIE WEDŁUG

Bardziej szczegółowo

MASTERPLAN DLA DORZECZA WISŁY. Mateusz Balcerowicz Departament Zasobów Wodnych Płock, 12 maja 2014 r.

MASTERPLAN DLA DORZECZA WISŁY. Mateusz Balcerowicz Departament Zasobów Wodnych Płock, 12 maja 2014 r. MASTERPLAN DLA DORZECZA WISŁY Mateusz Balcerowicz Departament Zasobów Wodnych Płock, 12 maja 2014 r. PROJEKT MASTERPLANU DLA OBSZARU DORZECZA WISŁY I ODRY Masterplany Masterplany będą dokumentem: O charakterze

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu Program ochrony środowiska Powiat Strzelce Opolskie Spis treści str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka opracowania... 4 1.3. Informacje

Bardziej szczegółowo

Narzędzia GIS wspomagające zarządzanie zasobami wodnymi w regionach wodnych Górnej Wisły, Czarnej Orawy i Dniestru

Narzędzia GIS wspomagające zarządzanie zasobami wodnymi w regionach wodnych Górnej Wisły, Czarnej Orawy i Dniestru Narzędzia GIS wspomagające zarządzanie zasobami wodnymi w regionach wodnych Górnej Wisły, Czarnej Orawy i Dniestru Źródło: www.ecsecc.org dr inż. Rafał Kokoszka Wydział Planowania w Gospodarce Wodnej Regionalny

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 56/2017, Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Lublinie z dnia 10 lipca 2017 r.

Załącznik do uchwały nr 56/2017, Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Lublinie z dnia 10 lipca 2017 r. Załącznik do uchwały nr 56/2017, Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Lublinie z dnia 10 lipca 2017 r. Lista przedsięwzięć priorytetowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie przewidzianych

Bardziej szczegółowo

Planowanie strategiczne w gospodarce wodnej Prof. dr hab. inż. Jerzy Zwoździak

Planowanie strategiczne w gospodarce wodnej Prof. dr hab. inż. Jerzy Zwoździak Planowanie strategiczne w gospodarce wodnej Prof. dr hab. inż. Jerzy Zwoździak Kto wierzy, że powinniśmy.. Zanieczyszczać bardziej niż musimy Wykorzystywać więcej energii niż potrzebujemy Dewastować środowisko

Bardziej szczegółowo

Planowanie w gospodarowaniu wodami jako instrument zarządzania zasobami wodnymi

Planowanie w gospodarowaniu wodami jako instrument zarządzania zasobami wodnymi Planowanie w gospodarowaniu wodami jako instrument zarządzania zasobami wodnymi Seminarium Rad Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych Małej Wisły i Górnej Odry Ustroń, 2 kwietnia 2009 Cele współczesnej polityki

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie Ramowej Dyrektywy Wodnej w Polsce

Wdrażanie Ramowej Dyrektywy Wodnej w Polsce Wdrażanie Ramowej Dyrektywy Wodnej w Polsce Artur R. Wójcik RZGW Gliwice Międzynarodowa Konferencja Projektu MAGIC Katowice, 12-13 marca 2008 r. krajowa struktura robocza nadzoru i koordynacji prac wdrażania

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja ustawy Prawo Wodne

Nowelizacja ustawy Prawo Wodne dla rozwoju infrastruktury i środowiska Nowelizacja ustawy Prawo Wodne Danuta Drozd Kierownik Zespołu ds. Funduszy Europejskich Katarzyna Cichowicz, Katarzyna Brejt 1 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Ramowa Dyrektywa Wodna cele i zadania. Olsztyn, 14.04.2010r.

Ramowa Dyrektywa Wodna cele i zadania. Olsztyn, 14.04.2010r. Ramowa Dyrektywa Wodna cele i zadania Olsztyn, 14.04.2010r. Ramowa Dyrektywa Wodna Dyrektywa 2000/60/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Wspólnoty Europejskiej Celem Dyrektywy jest ustalenie ram dla ochrony

Bardziej szczegółowo

Istotne problemy gospodarki wodnej w obszarze przybrzeżnym Ramowa Dyrektywa Wodna/ Plany Gospodarowania wodami. Henryk Jatczak

Istotne problemy gospodarki wodnej w obszarze przybrzeżnym Ramowa Dyrektywa Wodna/ Plany Gospodarowania wodami. Henryk Jatczak Istotne problemy gospodarki wodnej w obszarze przybrzeżnym Ramowa Dyrektywa Wodna/ Plany Gospodarowania wodami Henryk Jatczak Puck, 17-18 kwietnia 2007r. Plan wystąpienia 1. Zarządzanie zasobami wodnymi

Bardziej szczegółowo

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie Klub Przyrodników ul. 1 Maja 22, 66-200-Świebodzin Konto: BZ WBK SA o/świebodzin nr 28 1090 1593 0000 0001 0243 0645 tel./fax 068 3828236, e-mail: kp@kp.org.pl, http:// www.kp.org.pl Świebodzin, 28 marca

Bardziej szczegółowo

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie w Warszawie Program prac związanych z opracowaniem planów przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Łyny i Węgorapy zgodnie z art. 88s ust. 3 pkt. 1 ustawy Prawo wodne. Zakres planowania w gospodarowaniu

Bardziej szczegółowo

Planowanie w gospodarowaniu wodami w regionie wodnym Dolnej Wisły

Planowanie w gospodarowaniu wodami w regionie wodnym Dolnej Wisły w Gdañsku Planowanie w gospodarowaniu wodami w regionie wodnym Dolnej Wisły fot. RZGW Gdańsk Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Konsultacje społeczne projektu

Bardziej szczegółowo

REFORMA GOSPODARKI WODNEJ ZAŁOŻENIA NOWEGO PRAWA WODNEGO

REFORMA GOSPODARKI WODNEJ ZAŁOŻENIA NOWEGO PRAWA WODNEGO REFORMA GOSPODARKI WODNEJ ZAŁOŻENIA NOWEGO PRAWA WODNEGO WARSZAWA 18.03.2014 Departament Zasobów Wodnych w Ministerstwie Środowiska REFORMA GOSPODARKI WODNEJ Cele I. Pełna realizacji polityki zlewniowej

Bardziej szczegółowo

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2016 ROKU

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2016 ROKU Załącznik do uchwały Nr 14/15 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Kielcach z dnia 29 czerwca 2015 r. L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH NA 2018 ROK Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH NA 2018 ROK Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH NA 2018 ROK Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie 1. em strategicznym WFOŚiGW w Olsztynie jest poprawa stanu środowiska i zrównoważone

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska gminy.

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska gminy. Program ochrony środowiska Gmina Izbicko str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka

Bardziej szczegółowo

Główne założenia projektu ustawy Prawo wodne. dr inż. Andrzej Kreft Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Główne założenia projektu ustawy Prawo wodne. dr inż. Andrzej Kreft Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Główne założenia projektu ustawy Prawo wodne. dr inż. Andrzej Kreft Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Posiedzenie Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Dolnej Odry i Przymorza

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie Ramowej Dyrektywy Wodnej w Polsce stan obecny i zamierzenia

Wdrażanie Ramowej Dyrektywy Wodnej w Polsce stan obecny i zamierzenia Wdrażanie Ramowej Dyrektywy Wodnej w Polsce stan obecny i zamierzenia Konferencja Wdrażanie Ramowej Dyrektywy Wodnej w dorzeczu Odry Międzynarodowa Komisja Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem Wrocław,

Bardziej szczegółowo

Konsultacje Przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy

Konsultacje Przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy Podsumowanie spotkania konsultacyjnego na temat istotnych problemów gospodarki wodnej w dniu 23 kwietnia 2008 r. w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej zlewnia Skawy W spotkaniu konsultacyjnym, na

Bardziej szczegółowo

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia: zasięgnął opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ustrzykach Dolnych w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego

Bardziej szczegółowo

ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE Warsztaty dot. Planu Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta

ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE Warsztaty dot. Planu Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE Warsztaty dot. Planu Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta Gdynia, 25 września 2015 r. Główne wnioski z uwarunkowań oraz proponowane rozwiązania projektowe

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.), zarządza się co następuje:

Na podstawie art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.), zarządza się co następuje: Rozporządzenie nr Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia... w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód zlewni Małej Panwi Na podstawie art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 18

Bardziej szczegółowo

Lista przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW we Wrocławiu planowanych do dofinansowania w 2013 r.

Lista przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW we Wrocławiu planowanych do dofinansowania w 2013 r. Lista przedsięwzięć priorytetowych Funduszu na rok 2013 została sporządzona w oparciu o hierarchię celów wynikającą z polityki ekologicznej państwa, Programu zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo

Jeziora województwa zachodniopomorskiego. WFOŚiGW w Szczecinie

Jeziora województwa zachodniopomorskiego. WFOŚiGW w Szczecinie Jeziora województwa zachodniopomorskiego WFOŚiGW w Szczecinie Jeziora na Pomorzu Zachodnim w liczbach* W granicach województwa znajduje się 1.202,8 km 2 gruntów pod wodami co stanowi 5,25% powierzchni

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 4493 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU. z dnia 19 grudnia 2014 r.

Gdańsk, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 4493 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU. z dnia 19 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 4493 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu

Bardziej szczegółowo

Zintegrowana strategia zrównoważonego zarządzania wodami w zlewni

Zintegrowana strategia zrównoważonego zarządzania wodami w zlewni Zintegrowana strategia zrównoważonego zarządzania wodami w zlewni Projekt Zintegrowana Strategia zrównoważonego zarządzania wodami w zlewni finansowany ze środków funduszy norweskich, w ramach programu

Bardziej szczegółowo

7. ZARZĄDZANIE I MONITORING REALIZACJI PROGRAMU. 7.1. Zarządzanie programem ochrony środowiska

7. ZARZĄDZANIE I MONITORING REALIZACJI PROGRAMU. 7.1. Zarządzanie programem ochrony środowiska 7. ZARZĄDZANIE I MONITORING REALIZACJI PROGRAMU 7.1. Zarządzanie programem ochrony środowiska Podstawową zasadą realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Pińczowskiego powinna być zasada wykonywania

Bardziej szczegółowo

Jakość wód zlewni Baudy oraz Zalewu Wiślanego w aspekcie spełnienia celów środowiskowych. Marzena Sobczak Kadyny, r.

Jakość wód zlewni Baudy oraz Zalewu Wiślanego w aspekcie spełnienia celów środowiskowych. Marzena Sobczak Kadyny, r. Jakość wód zlewni Baudy oraz Zalewu Wiślanego w aspekcie spełnienia celów środowiskowych Marzena Sobczak Kadyny, 24.09.2010r. Przekroje pomiarowo kontrolne w zlewni Baudy badane w 2002r Wyniki badań dla

Bardziej szczegółowo

Program wodno środowiskowy kraju

Program wodno środowiskowy kraju Projekt Program wodno środowiskowy kraju Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zamówienie Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Szanowni Państwo, Program

Bardziej szczegółowo

ZLEWNIE RZEK BUGU I NARWI

ZLEWNIE RZEK BUGU I NARWI ZLEWNIE RZEK BUGU I NARWI ZASOBY WODNE I PRZYRODNICZE MONOGRAFIA pod redakcją Jana Dojlido i Bohdana Wieprzkowicza WARSZAWA 2007 SPIS TREŚCI WSTĘP 7 1. ZASOBY WODNE 9 1.1. EWOLUCJA POGLĄDÓW NA GOSPODARKĘ

Bardziej szczegółowo

Aspekty formalne zatwierdzania planu ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Aspekty formalne zatwierdzania planu ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego PLAN OCHRONY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO z uwzględnieniem zakresu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Łysogóry Aspekty formalne zatwierdzania planu ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego Projekt

Bardziej szczegółowo

Jeziora w województwie podlaskim - stan aktualny - zagrożenia

Jeziora w województwie podlaskim - stan aktualny - zagrożenia Jeziora w województwie podlaskim - stan aktualny - zagrożenia ul. Św. Roch 5 15-879 Białystok; tel.: (85) 74 60 241 fax: (85) 74 60 166 www.wfosigw.bialystok.pl Ogólna charakterystyka Powierzchnia: 20

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 837/15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 10 listopada 2015 roku.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 837/15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 10 listopada 2015 roku. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 837/15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 10 listopada 2015 roku. 1. Numer i nazwa osi priorytetowej 4. Dziedzictwo naturalne i kulturowe 2. Cele szczegółowe osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 837/15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 10 listopada 2015 roku.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 837/15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 10 listopada 2015 roku. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 837/15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 10 listopada 2015 roku. 1. Numer i nazwa osi priorytetowej 4. Dziedzictwo naturalne i kulturowe 2. Cele szczegółowe osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 72/2014, Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Lublinie z dnia 27 czerwca 2014 r.

Załącznik do uchwały nr 72/2014, Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Lublinie z dnia 27 czerwca 2014 r. Załącznik do uchwały nr 72/2014, Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Lublinie z dnia 27 czerwca 2014 r. Lista przedsięwzięć priorytetowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

Bardziej szczegółowo

Bibliografia. Akty prawne

Bibliografia. Akty prawne Bibliografia Akty prawne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62, poz. 627; 2. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne. Dz. U. Nr 115, poz. 1229; 3. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Wyzwania dla Podlasia Zielonej Krainy

Wyzwania dla Podlasia Zielonej Krainy Wyzwania dla Podlasia Zielonej Krainy Przemysław Nawrocki Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ 1 Województwo

Bardziej szczegółowo

Niniejszy załącznik stanowi zestawienie działań krajowych.

Niniejszy załącznik stanowi zestawienie działań krajowych. W ramach aktualizacji Programu wodno-środowiskowego kraju wskazano zestawy działań dla JCWP rzecznych, jeziornych, przejściowych i przybrzeżnych, JCWPd oraz obszarów chronionych, których realizacja w latach

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A /2016 Rady Powiatu w Płocku z dnia.2016 roku

U C H W A Ł A /2016 Rady Powiatu w Płocku z dnia.2016 roku U C H W A Ł A /2016 Rady Powiatu w Płocku z dnia.2016 roku Projekt w sprawie: wsparcia stanowiska Mazowieckiej Izby Rolniczej w Warszawie odnośnie wprowadzenia rozporządzeniem nr 22/2015 Dyrektora Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Bazy danych a planowanie strategiczne w gospodarce wodnej. Witold Sumisławski Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej

Bazy danych a planowanie strategiczne w gospodarce wodnej. Witold Sumisławski Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Bazy danych a planowanie strategiczne w gospodarce wodnej Witold Sumisławski Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Cechy gospodarki wodnej: Dotyka całego obszaru kraju Dotyka wszystkich sektorów gospodarki

Bardziej szczegółowo

NORMY I WYMOGI WZAJEMNEJ ZGODNOŚCI OBOWIĄZUJĄCE ROLNIKÓW NA OBSZARACH NATURA 2000 LUBAŃ 16 GRUDNIA 2016 R.

NORMY I WYMOGI WZAJEMNEJ ZGODNOŚCI OBOWIĄZUJĄCE ROLNIKÓW NA OBSZARACH NATURA 2000 LUBAŃ 16 GRUDNIA 2016 R. NORMY I WYMOGI WZAJEMNEJ ZGODNOŚCI OBOWIĄZUJĄCE ROLNIKÓW NA OBSZARACH NATURA 2000 LUBAŃ 16 GRUDNIA 2016 R. Normy DKR obowiązujące w 2016 r. NIEZGODNOŚĆ z normą N.01 Na obszarach zagrożonych erozją wodną

Bardziej szczegółowo

Zintegrowana strategia zrównoważonego zarządzania wodami w zlewni

Zintegrowana strategia zrównoważonego zarządzania wodami w zlewni Zintegrowana strategia zrównoważonego zarządzania wodami w zlewni Projekt finansowany ze środków funduszy norweskich, w ramach programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza realizowanego przez Narodowe

Bardziej szczegółowo

Prawo chroniące środowisko w obszarze rolnictwa

Prawo chroniące środowisko w obszarze rolnictwa Prawo chroniące środowisko w obszarze rolnictwa A A 1. Wstęp Prawo ochrony środowiska tworzą akty prawne o różnej randze. Najwyższym z nich jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, uchwalona w 1997

Bardziej szczegółowo

Jakub Sznajder. Programy horyzontalne i dokumentacja indywidualnych podmiotów w prawie wodnym

Jakub Sznajder. Programy horyzontalne i dokumentacja indywidualnych podmiotów w prawie wodnym Jakub Sznajder Programy horyzontalne i dokumentacja indywidualnych podmiotów w prawie wodnym Skrypt opracowany w ramach działalności Instytutu Badań nad Demokracją i Studium Prawa Europejskiego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska.

Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka opracowania...

Bardziej szczegółowo

Program działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych 2012-2016

Program działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych 2012-2016 Program działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych 2012-2016 Wymogi Dyrektywy Azotanowej Weryfikacja wód wrażliwych i OSN Projekt Programu działań na lata 20122016 Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Kierunki zmian w prawie wodnym i zbiorowym zaopatrzeniu w wodę

Kierunki zmian w prawie wodnym i zbiorowym zaopatrzeniu w wodę Kierunki zmian w prawie wodnym i zbiorowym zaopatrzeniu w wodę Program Implikacje zapisów Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz Dyrektywy Ściekowej dla kalkulacji cen i stawek taryfowych odnośnie kosztów świadczenia

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla miasta Tczewa na lata

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla miasta Tczewa na lata załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/198/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie przyjęcia Aktualizacji Programu ochrony środowiska dla miasta Tczewa na lata 2012-2015 z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Rejestr wymagań prawnych i innych dot. Systemu Zarządzania Środowiskowego

Rejestr wymagań prawnych i innych dot. Systemu Zarządzania Środowiskowego ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA F/PSZ-2/1/2 1/6 Rejestr wymagań prawnych i innych dot. Systemu Zarządzania Środowiskowego 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Ustawy Ustawa

Bardziej szczegółowo

Woda pitna Sanitacja Higiena

Woda pitna Sanitacja Higiena Woda pitna Sanitacja Higiena Dr inż. Marcin Janik Mgr inż. Maria Staniszewska Polski Klub Ekologiczny Cele w zakresie gospodarowania wodą Ramowa Dyrektywa Wodna Dyrektywa 2000/60/WE z dn. 23.10.2000r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. Wykaz najważniejszych aktów prawnych. Prawodawstwo polskie

Załącznik Nr 1. Wykaz najważniejszych aktów prawnych. Prawodawstwo polskie Załącznik Nr 1 Wykaz najważniejszych aktów prawnych Prawodawstwo polskie Ustawy i Rozporządzenia o charakterze ogólnym Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627,

Bardziej szczegółowo

Nowy podział na jednolite części wód powierzchniowych (rzeki) Daniel Pasak Pectore Eco Sp. z o.o. na lata

Nowy podział na jednolite części wód powierzchniowych (rzeki) Daniel Pasak Pectore Eco Sp. z o.o. na lata Nowy podział na jednolite części wód powierzchniowych (rzeki) Daniel Pasak Pectore Eco Sp. z o.o. na lata 2021-2027 Wykaz JCWP Wykaz jednolitych części wód powierzchniowych tworzony jest zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie systemu wymiany informacji PLUSK jako narzędzia bilansowania zasobów wodnych

Wykorzystanie systemu wymiany informacji PLUSK jako narzędzia bilansowania zasobów wodnych Wykorzystanie systemu wymiany informacji PLUSK jako narzędzia bilansowania zasobów wodnych dr inż. Rafał Kokoszka Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie PLAN PREZENTACJI 1. Informacje o Projekcie

Bardziej szczegółowo

LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH PLANOWANYCH DO DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA IGOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH

LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH PLANOWANYCH DO DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA IGOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH PLANOWANYCH DO DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA IGOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH NA 2015 ROK I. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

Projekt z dn. 29.01.2015r.

Projekt z dn. 29.01.2015r. UZASADNIENIE rozporządzenia Nr.. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia... 2015 r. w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Świeżej Opracowanie warunków

Bardziej szczegółowo

Gospodarka wodna stan aktualny i zadania na przyszłość Leszek Karwowski Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej Senat RP, 1 lutego 2011 r.

Gospodarka wodna stan aktualny i zadania na przyszłość Leszek Karwowski Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej Senat RP, 1 lutego 2011 r. Gospodarka wodna stan aktualny i zadania na przyszłość Leszek Karwowski Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej Senat RP, 1 lutego 2011 r. Zakres prezentacji 1. Cel nadrzędny gospodarowania wodami 2. Trendy rozwojowe

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO WARUNKÓW KORZYSTANIA Z WÓD ZLEWNI GOWIENICY. Synteza

OPRACOWANIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO WARUNKÓW KORZYSTANIA Z WÓD ZLEWNI GOWIENICY. Synteza Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie OPRACOWANIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO WARUNKÓW KORZYSTANIA Z WÓD ZLEWNI GOWIENICY Synteza Praca została wykonana na zlecenie Skarbu

Bardziej szczegółowo

Lódzki Wojewódzki Inspektorat Ochrony Srodowiska PROGRAM PANSTWOWEGO MONITORINGU,, SRODOWISKA WOJEWODZTW A LÓDZKIEGO na lata

Lódzki Wojewódzki Inspektorat Ochrony Srodowiska PROGRAM PANSTWOWEGO MONITORINGU,, SRODOWISKA WOJEWODZTW A LÓDZKIEGO na lata Lódzki Wojewódzki Inspektorat Ochrony Srodowiska PROGRAM PANSTWOWEGO MONITORINGU,, SRODOWISKA WOJEWODZTW A LÓDZKIEGO na lata 2010-2012 Przedkladam Piotr MaKS Wojewódzki Inspektor Ochrony Srodowiska :guslewlcz

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE ASPEKTY WDRAŻANIA BAT W SEKTORZE PRODUKCJI -wstępny przegląd środowiskowy

PRAKTYCZNE ASPEKTY WDRAŻANIA BAT W SEKTORZE PRODUKCJI -wstępny przegląd środowiskowy SZKOLENIE 2 Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. PRAKTYCZNE ASPEKTY WDRAŻANIA BAT W SEKTORZE PRODUKCJI -wstępny przegląd

Bardziej szczegółowo

Prawne i ekonomiczne aspekty planu gospodarowania wodami w lasach

Prawne i ekonomiczne aspekty planu gospodarowania wodami w lasach Prawne i ekonomiczne aspekty planu gospodarowania wodami w lasach Sękocin Stary, 27 kwietnia 2017 r. Ryszard Majewicz - mgr inż. melioracji wodnych St. Specjalista ds. gospodarki wodnej Wydziału Realizacji

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE DO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU STAROGARDZKIEGO NA LATA Z PERSPEKTYWĄ NA LATA

PODSUMOWANIE DO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU STAROGARDZKIEGO NA LATA Z PERSPEKTYWĄ NA LATA PODSUMOWANIE DO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU STAROGARDZKIEGO NA LATA 2017-2020 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2021-2024 Po przyjęciu dokumentu pn. Program ochrony środowiska dla powiatu starogardzkiego

Bardziej szczegółowo

Planowanie strategiczne w gospodarce wodnej

Planowanie strategiczne w gospodarce wodnej Plany Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych Planowanie strategiczne w gospodarce wodnej Witold Sumisławski Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Warszawa, 13 stycznia

Bardziej szczegółowo