ROZPORZĄDZENIE DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE. z dnia 20 marca 2017 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZPORZĄDZENIE DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE. z dnia 20 marca 2017 r."

Transkrypt

1 ROZPORZĄDZENIE DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód zlewni Międzyodrze Zalew Szczeciński wyspy Wolin i Uznam Na podstawie art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, 1590, 1642 i 2295, z 2016 r. poz. 352, 1250, 1948 i 2295 oraz z 2017 r. poz. 60) zarządza się, co następuje: Rozdział 1. Przepisy ogólne Rozporządzenie ustala warunki korzystania z wód zlewni Międzyodrze Zalew Szczeciński wyspy Wolin i Uznam, określające: 1) szczegółowe wymagania w zakresie stanu wód zlewni Międzyodrze Zalew Szczeciński wyspy Wolin i Uznam, wynikające z celów środowiskowych ustalonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry stanowiącym aktualizację dotychczasowego Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, który stanowi załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. poz. 1967), zwanych dalej ustalonymi celami środowiskowymi ; 2) priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych w zlewni Międzyodrze Zalew Szczeciński wyspy Wolin i Uznam; 3) ograniczenia w korzystaniu z wód na obszarze zlewni Międzyodrze Zalew Szczeciński wyspy Wolin i Uznam lub jej części, niezbędne do osiągnięcia ustalonych celów środowiskowych. 2. Zlewnia Międzyodrze Zalew Szczeciński wyspy Wolin i Uznam zlokalizowana jest w obrębach ewidencyjnych i na działkach ewidencyjnych, których wykaz zawiera załącznik nr 1 do rozporządzenia. 3. Granicę zlewni Międzyodrze Zalew Szczeciński wyspy Wolin i Uznam przedstawiono na mapie stanowiącej załącznik nr 2 do rozporządzenia. Rozdział 2. Szczegółowe wymagania w zakresie stanu wód zlewni Międzyodrze Zalew Szczeciński wyspy Wolin i Uznam, wynikające z ustalonych celów środowiskowych 2. Dla uzyskania dobrego stanu ekologicznego wód jednolitej części wód powierzchniowych Grzybnica, wymaga się zachowania w korycie cieku przepływu nienaruszalnego, którego wartość nie może być mniejsza niż iloczyn średniego niskiego przepływu z wielolecia SNQ oraz współczynnika k=1,27 wyliczonego metodą Kostrzewy według kryterium hydrobiologicznego. Rozdział 3. Priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych w zlewni Międzyodrze Zalew Szczeciński wyspy Wolin i Uznam W zlewni Międzyodrze Zalew Szczeciński wyspy Wolin i Uznam, z zastrzeżeniem ust. 2, ustala się następujące priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych: 1) na cele ochrony zasobów wód podziemnych przed zanieczyszczeniem; 2) do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia oraz na cele socjalno-bytowe; 3) na potrzeby produkcji artykułów żywnościowych oraz farmaceutycznych; 4) na zapewnienie wymagań ekosystemów wodnych i od wód zależnych; 5) na potrzeby przemysłu; 6) na potrzeby chowu i hodowli zwierząt; Id: 9EA40DA A-BAF3D0D0C073. Podpisany Strona 1

2 7) na potrzeby upraw rolnych i leśnych; 8) na potrzeby energetyki wodnej; 9) na potrzeby transportu wodnego; 10) na potrzeby związane z turystyką, sportem i rekreacją. 2. W obszarze ograniczonym działem wodnym rzeki Wołczenicy zlokalizowanym w obrębach ewidencyjnych i na działkach ewidencyjnych, których wykaz zawiera załącznik nr 3 do rozporządzenia, o granicy przedstawionej na mapie stanowiącej załącznik nr 4 do rozporządzenia, ustala się następujące priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych: 1) do zaopatrzenia gmin pasa nadmorskiego w wodę przeznaczoną do spożycia; 2) do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia; 3) na cele socjalno-bytowe; 4) na zapewnienie wymagań ekosystemów wodnych i od wód zależnych; 5) na potrzeby produkcji artykułów żywnościowych i farmaceutycznych; 6) na potrzeby związane z turystyką, sportem i rekreacją; 7) na potrzeby chowu i hodowli zwierząt; 8) na pozostałe potrzeby wodne wymagające zaspokojenia. 3. Priorytety, o których mowa w ust. 1 i 2 obowiązują w przypadku, gdy występuje zapotrzebowanie na jednoczesne wykorzystanie zasobów wodnych przez więcej niż jednego użytkownika, z wyłączeniem art. 123 ust. 1a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. 4. O wyższości priorytetu, o którym mowa w ust. 1 i 2, decyduje kolejność wskazana w tych ustępach. Rozdział 4. Ograniczenia w korzystaniu z wód na obszarze zlewni Międzyodrze Zalew Szczeciński wyspy Wolin i Uznam lub jej części, niezbędne do osiągnięcia ustalonych celów środowiskowych 4. Na obszarze zlewni Grzybnicy zlokalizowanym w obrębach ewidencyjnych i na działkach ewidencyjnych, których wykaz zawiera załącznik nr 5 do rozporządzenia, o granicy przedstawionej na mapie stanowiącej załącznik nr 6 do rozporządzenia, zakazuje się wykonywania ujęć wód powierzchniowych, z wyjątkiem ujęć do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia Na obszarze zlewni bezpośredniej jeziora Ostrowo zlokalizowanym na działkach ewidencyjnych, których wykaz zawiera załącznik nr 7 do rozporządzenia, o granicy przedstawionej na mapie stanowiącej załącznik nr 8 do rozporządzenia oraz na obszarze zlewni bezpośredniej jeziora Piaski zlokalizowanym na działkach ewidencyjnych, których wykaz zawiera załącznik nr 9 do rozporządzenia, o granicy przedstawionej na mapie stanowiącej załącznik nr 10 do rozporządzenia, niedopuszczalne jest: 1) rolnicze wykorzystanie ścieków; 2) wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków. 2. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 nie dotyczy ścieków z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków istniejących w dniu wejścia w życie rozporządzenia Wprowadzanie ścieków do cieków naturalnych lub urządzeń wodnych będących dopływami jeziora Piaski, możliwe jest w przypadku zachowania łącznie następujących warunków: 1) odpływ ścieków następuje nieuszczelnionym korytem ziemnym; 2) ścieki dopływają do jeziora w sposób ciągły, w czasie nie krótszym niż 24 godziny; 3) nie zachodzi przetrzymywanie ścieków w celu zapewnienia wymaganego w pkt 2 czasu dopływu do jeziora. 2. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy wód opadowych lub roztopowych oraz ścieków pochodzących ze stacji uzdatniania wody. Id: 9EA40DA A-BAF3D0D0C073. Podpisany Strona 2

3 7. Na obszarze zlewni Grzybnicy, o którym mowa w 4, wprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do wód powierzchniowych i urządzeń wodnych będących ich dopływami jest możliwe pod warunkiem dokonywania przez zakład, co najmniej 4 razy w roku, przeglądów eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających Pobór wód podziemnych w wielkości średniej dobowej z ujęć zlokalizowanych w Świnoujściu na wyspie Uznam nie może być równy, ani przekraczać wielkości ustalonych zasobów dyspozycyjnych dla jednostki bilansowej S-IA Wyspa Uznam w ilości m 3 /d, w tym dla: 1) rejonu zasobowego A w ilości m 3 /d; 2) rejonu zasobowego B w ilości m 3 /d, w tym dla ujęcia na terenie oczyszczalni ścieków w ilości 100 m 3 /d; 3) rejonu zasobowego C w ilości 480 m 3 /d; 4) rejonu zasobowego nadmorskiego w ilości 130 m 3 /d, w tym: a) dla ujęcia T 34 przy ul. Małachowskiego w ilości 30 m 3 /d, b) dla ujęcia bariery nadmorskiej V przy ul. Uzdrowiskowej w ilości 100 m 3 /d. 2. Granice rejonów zasobowych A, B i C oraz lokalizację ujęć w rejonie zasobowym nadmorskim, o których mowa w ust. 1 przedstawiono na mapie stanowiącej załącznik nr 11 do rozporządzenia. 3. Pobór wód podziemnych z ujęcia Granica w Świnoujściu, w wielkości średniej dobowej w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 30 września, nie może przekraczać wielkości zasobów dyspozycyjnych, o których mowa w ust. 1 pkt Pobór wód podziemnych z ujęcia Granica w Świnoujściu nie może powodować obniżenia zwierciadła wody w Jeziorze Wolgast poniżej rzędnej -0,4 m n.p.m. 5. Pobór wód podziemnych z ujęcia Granica w Świnoujściu, jest możliwy pod warunkiem równomiernego poboru wody ze wszystkich studni ujęcia. 6. Pobór wód podziemnych z ujęcia Wydrzany w Świnoujściu, jest możliwy przy spełnieniu następujących warunków: 1) poboru wody z każdej studni ujęcia w ilości maksymalnej godzinowej nieprzekraczającej 14 m 3 /h; 2) poboru wody wyłącznie poprzez studnie ujęcia zlokalizowane w rejonie zasobowym B, o którym mowa w ust. 1 pkt Dopuszcza się pobór wód podziemnych z ujęcia Wydrzany w Świnoujściu poprzez studnie ujęcia zlokalizowane poza obszarem zasobowym B, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, przez okres 3 lat od dnia wejścia w życie rozporządzenia, a po tym okresie jeśli pobór wód w wielkości średniej dobowej z ujęcia nie będzie przekraczał wielkości m 3 /d. 8. W ramach ustalonych zasobów dyspozycyjnych dla rejonów zasobowych A, B, C i rejonu zasobowego nadmorskiego, o których mowa w ust. 1 pierwszeństwo ma pobór z ujęć wód podziemnych na cele ochrony zasobów wód podziemnych. Id: 9EA40DA A-BAF3D0D0C073. Podpisany Strona 3

4 Rozdział 5. Przepisy końcowe 9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie dr inż. Andrzej Kreft Id: 9EA40DA A-BAF3D0D0C073. Podpisany Strona 4

5 Załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 20 marca 2017 r. Wykaz obrębów ewidencyjnych i działek ewidencyjnych na których zlokalizowana jest zlewnia Międzyodrze Zalew Szczeciński wyspy Wolin i Uznam 1) Gmina Goleniów: - Obręb Goleniów - 1 (320402_4.0001) Działki ewidencyjne numer: 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 2/9, 2/10, 2/11, 5, 6, 16, 18, 19/2, 20, 21, 22, 23, 24, 25/1, 25/2, 27/1, 3/2, 38/1, 39, 4/2, 40/1, 166, Obręb Goleniów - 2 (320402_4.0002) Działki ewidencyjne numer: 2, 4, 5, 24/1, 24/2, 24/3, 24/4, 24/5, 24/6, 24/7, 24/8, 24/9, 25/1, 25/2, 27/2, 27/4, 27/5 (częściowo), 35/1, 35/2, 37/1, 37/2, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 55/1, 55/2, 58, 59, 60/1, 60/10, 60/11, 60/12, 60/13, 60/14, 60/16, 60/17, 60/18, 60/19, 60/3, 60/4, 60/6, 60/7, 60/8, 60/9, 61, 71, 72/2, 75, 77, 78/1, 78/2, 81/1, 81/2, 81/3, 81/4, 81/6, 81/7, 81/8, 82, 83, 84/1, 85, 86, 86/2, 92, 101/1, 101/2, 101/3, 108, 113/1, 113/2, 113/3, 113/4, 113/5, 113/6, 114, 118, 119/1, 174/10, 174/9, 191/1, 191/2, 258, 272, 274, 276, 321/4, 321/7, 323, 324, 325, 327, 328, 329, 347, 623, 625/1, 625/2, 625/3, 625/4, 625/5, 625/6, 625/7, 625/8, 626/1, 626/2, 626/3, 626/4, 626/5, 626/6, 626/7, 63, 637, 638, 65, 67/1, 67/2, 67/3, 67/4, 67/5, 675/4, 675/5, 675/7, 675/8, 677, 678/1, 691, 696, 696/1, 698/2, 705/4, 706, 708/1, 709, 710, 711, 712, 715, 716, 717/1, 717/2, 718, 719/1, 719/2, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 731, 1296/2, 1297/6, 1297/7, 1297/8, 1297/9, 1540, - Obręb Goleniów - 3 (320402_4.0003) Działki ewidencyjne numer: 1 (częściowo), 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12/1, 12/2, 13, 15, 16, 18, 19, 2/1, 20, 21, 22, 23/1, 23/2, 24, 25, 26, 27, 28/1, 28/2, 29, 30, 31, 32, 33/1, 33/2, 34, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53/1, 53/14, 53/15, 53/2, 53/3, 53/4, 53/5, 53/6, 53/7, 53/8, 53/9, 54, 56/1, 56/2, 59/1, 59/2, 59/3, 367/1, 367/2, 369/1, 369/10, 369/11, 369/12, 369/13, 369/14, 369/15, 369/2, 369/3, 369/4, 369/5, 369/6, 369/7, 369/8, 369/9, - Obręb Niewiadowo (320402_5.0001) Działki ewidencyjne numer: 146 (częściowo), 508, 509, 525/1, 526/2, 526/3, 526/4, 526/6, 527, 528, 529, 555/2, 557, 558, 559, 560, 561/2, 561/3, 561/4, 562, 563, - Obręb Wierzchosław (320402_5.0002) Działki ewidencyjne numer: 1, 10, 12/1, 12/3, 12/4, 13/1, 13/2, 14/1, 14/2, 169, 17/1, 17/2, 19, 20/1, 20/3, 20/4, 21, 22, 23, 24/2, 27/10, 27/2, 27/3, 27/4, 27/5, 27/6, 27/7, 27/8, 27/9, 28/2, 28/3, 29/10, 29/11, 29/12, 29/13, 29/2, 29/5, 29/6, 29/7, 29/8, 29/9, 3/1, 30, 31/2, 37, 38, 39/1, 39/2, 40, 50, 51/2, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65/1, 65/2, 66, 67, 68/1, 68/2, 68/3, 69, 71/1, 71/2, 73/1, 73/2, 74/1, 74/2, 74/3, 74/4, 74/5, 74/6, 77/1, 77/2, 77/3, 8/1, 8/2, 80/1, 82, 84/1, 85, 86, 88, 92/1, 92/2, 93/3, 93/4, 93/5, 93/6, 94/2, 94/3, 95/1, 95/2, 96/2, 96/3, 97/1, 97/2, 98/1, 98/2, 98/3, 99/1, 99/2, 101, 102/1, 103, 105/1, 105/2, 113, 114, 117/1, 170, 179/2, 400/4, 401/3, 402/2, 412/2, 413/2, 414/2, 42/2, 42/4, 42/5, 43, 44/1, 44/2, 454, 455, 456/4, 456/6, 457, 458, 459, 46, 460, 461/1, 462, 463/1, 463/2, 464/1, 464/2, 465, 466, 467, 468/1, 468/2, 469/1, 469/2, 510, 511, 512/4, 512/6, 513, 514, 515, 516, 517/1, 518/10, 518/11, 518/12, 518/13, 518/14, 518/15, 518/4, 518/5, 518/6, 518/7, 518/8, 518/9, 53, 530, 531, 532/2, 533/2, 534, 535, 536, 537, 538/10, 538/11, 538/12, 538/13, 538/14, 538/15, 538/17, 538/18, 538/5, 538/8, 538/9, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545/1, 545/2, 545/4, - Obręb Miękowo (320402_5.0003) - Obręb Niedamierz (320402_5.0004) Działki ewidencyjne numer: 1, 582, 583, 584/1, 584/2, 585, 586, 587, 588, 589, 610, 611/1, 611/3, 612/1, 612/3, 612/4, 613/1, 613/2, 614, 615, 616/1, 616/2, 617, Id: 9EA40DA A-BAF3D0D0C073. Podpisany Strona 1

6 - Obręb Białuń (320402_5.0005) Działki ewidencyjne numer: 2, 3, 6/1, 6/2, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5, 8/6, 8/7, 8/8, 9, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 11/1, 11/2, 12, 13, 14/1, 14/2, 14/3, 14/4, 14/5, 14/6, 14/7, 14/8, 14/9, 14/10, 14/11, 14/12, 15, 16, 17, 18, 19, 20/1, 20/2, 21/1, 21/2, 22, 23, 24, 25, 26/2, 26/3, 26/4, 26/5, 26/6, 26/7, 26/8, 26/9, 26/10, 26/11, 26/12, 26/13, 26/14, 26/15, 26/16, 26/17, 26/18, 27, 28, 29, 30/2, 30/3, 30/5, 30/6, 30/7, 31, 32, 33/1, 33/2, 33/3, 33/4, 33/5, 33/7, 33/8, 33/9, 33/10, 33/11, 33/12, 33/13, 34, 35, 36, 37/1, 37/2, 37/3, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45/1, 45/2, 46, 47/1, 47/2, 48, 49, 50/1, 50/2, 50/3, 50/4, 50/5, 50/6, 50/7, 51, 52/2, 52/3, 52/4, 52/5, 54, 55/1, 55/3, 55/4, 55/5, 55/6, 55/7, 55/8, 55/9, 55/10, 55/11, 55/12, 55/13, 55/14, 56/1, 56/2, 57/1, 57/2, 57/3, 58/2, 58/3, 58/4, 58/5, 58/7, 58/8, 58/9, 58/10, 58/11, 58/12, 58/13, 58/14, 58/15, 58/16, 58/17, 58/18, 58/19, 58/20, 58/21, 58/22, 58/23, 58/24, 58/25, 59/1, 60, 61/1, 61/2, 62/1, 62/2, 62/3, 63, 64/1, 64/2, 65/1, 65/3, 65/4, 65/5, 65/6, 65/7, 65/8, 66/1, 66/2, 66/5, 66/6, 67/1, 68/1, 68/10, 68/2, 68/3, 68/4, 68/5, 68/6, 68/7, 68/8, 68/9, 69/1, 69/4, 69/6, 69/8, 69/9, 69/10, 69/11, 69/12, 69/13, 69/14, 69/15, 69/16, 69/17, 69/18, 69/19, 69/20, 69/21, 69/22, 69/23, 69/24, 69/25, 70, 71/2, 71/3, 72/3, 72/4, 72/5, 72/6, 72/7, 72/8, 72/9, 72/10, 73, 74, 747/1, 75, 76, 77, 78, 79, 80/1, 82/1, 82/2, 83/13, 83/14, 83/2, 84/1, 85/1, 87, 91/1, 91/3, 104, 105/1, 105/2, 106/1, 106/2, 106/3, 106/7, 106/8, 107, 108, 109/1, 109/2, 109/3, 109/4, 109/5, 110/1, 110/2, 111, 112/2, 112/3, 112/4, 112/5, 113, 114/2, 114/4, 114/5, 114/6, 114/7, 115/1, 115/2, 116/1, 116/2, 117, 118/1, 118/11, 118/12, 118/13, 118/14, 118/15, 118/2, 118/3, 118/4, 118/5, 118/6, 118/7, 118/8, 118/9, 119/1, 119/3, 119/4, 119/5, 119/6, 120, 121/1, 121/2, 122, 123, 124/1, 124/2, 124/3, 124/5, 124/6, 124/7, 125, 126, 128, 129, 130, 131, 132/1, 132/2, 132/3, 132/4, 132/5, 132/6, 132/7, 133/1, 133/2, 134, 135, 136, 137, 138/1, 138/10, 138/3, 138/4, 138/5, 138/7, 138/8, 138/9, 139/1, 139/2, 139/3, 140, 141/1, 141/2, 141/4, 141/5, 141/6, 141/7, 141/8, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148/1, 148/10, 148/11, 148/3, 148/4, 148/5, 148/6, 148/7, 148/8, 148/9, 149/1, 149/2, 149/3, 149/4, 149/5, 149/6, 149/7, 150/1, 150/3, 150/4, 150/5, 152, 153/1, 153/2, 153/3, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160/1, 160/3, 160/4, 161/1, 161/10, 161/11, 161/12, 161/13, 161/3, 161/4, 161/6, 161/7, 161/8, 161/9, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169/1, 169/2, 170, 171, 172/1, 172/3, 172/4, 172/5, 172/6, 172/7, 172/8, 172/9, 173/1, 173/2, 173/3, 173/4, 173/5, 174/1, 174/2, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198/1, 198/2, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 621/3, 621/4, 731/1, 732/1, - Obręb Żółwia Błoć (320402_5.0007) Działki ewidencyjne numer: 161/7, 161/12, 161/16, 161/17, 161/18, 161/19, 161/20, 161/21, 161/22, 161/23, 161/24, 161/25, 161/26, 161/27, 161/28, 161/29, 161/30, 161/31, 161/32, 161/33, 161/34, 161/35, 161/36, 161/37, 161/38, 161/39, 161/40, 161/41, 161/42, 161/43, 161/44, 161/45, 161/46, 161/47, 161/48, 161/49, 161/50, 161/51, 161/52, 161/53, 161/54, 161/55, 161/56, 161/57, 193/1, 202/1, 245/2, 247/2, 247/3, 247/4, 247/5, 247/7, 247/9, 247/11, 247/12, 247/13, 247/15, 247/16, 247/17, 247/18, 247/19, 249/3, 259/1, 261, 265, 266/1, 266/2, 267, 268, 269, 271/10, 271/3, 271/5, 271/6, 271/7, 271/8, 271/9, 271/11, 271/12, 271/13, 274/4, 274/6, 274/7, 274/8, 274/9, 277/1, 279/2, 280/1, 281, 283/2, 284, 285, 286, 287/2, 287/3, 290/1, 291/1, 292/1, 293, 327 (częściowo), 328, 336, 336/1, 337, 338, 339/2, 340, 357, 359, 360, 464, 466, 626/1, 626/2, 626/3, 626/4, 627/1, 627/2, 627/3, 628/1, 628/2, 629/1, 629/2, 635, 636, 637, 643, 644, 645/1, 645/2, 651/1, 651/3, 651/5, 651/6, 746, 747/2 - Obręb Kąty (320402_5.0008) - Obręb Krępsko (320402_5.0009) - Obręb Łaniewo (320402_5.0010) - Obręb Jedliny (320402_5.0011) - Obręb Święta (320402_5.0012) Działki ewidencyjne numer: 1, 2, 3/1, 3/2, 3/3, 4, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/6, 5/7, 5/8, 5/9, 5/12, 5/13, 5/15, 5/16, 5/17, 5/18, 5/19, 5/20, 5/21, 5/22, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4, 12/5, 12/6, 12/7, 12/8, 12/9, 12/10, 12/11, 12/12, 12/13, 12/14, 12/15, 12/16, 12/17, 12/18, 12/19, 12/20, 12/21, 12/22, 12/23, 12/24, 12/25, 12/26, 12/27, 12/28, 12/29, 12/30, 12/31, 12/33, 12/34, 12/37, 12/39, 12/40, 12/41, 12/42, 12/43, 12/44, 13, 14, 15/1, 15/2, 16, 17, 18, 19/1, 20, 21, 22/1, 22/2, 22/3, 23, 33, 34, 35, 37, 38/1, 38/2, 38/3, 38/4, 38/5, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49/1, 50, 51, 52/1, 52/2, 52/3, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62/1, 62/2, 62/4, 62/5, 62/6, 63, 64, 65, 66/1, 66/2, 66/3, 66/4, 66/5, 66/7, 66/8, 66/10, 66/11, 67, 68, Id: 9EA40DA A-BAF3D0D0C073. Podpisany Strona 2

7 70/1, 70/2, 71/1, 71/3, 71/4, 72, 73, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881/1, 881/3, 881/4, 881/5, 882/1, 882/2, - Obręb Żdżary (320402_5.0013) Działki ewidencyjne numer: 1, 2, 3, 4/1, 6, 7, 8, 9/1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27/1, 27/2, 29, 30, 31/1, 31/3, 31/5, 31/6, 32/1, 32/2, 32/6, 32/7, 32/8, 32/9, 32/10, 32/11, 32/12, 32/13, 32/14, 32/15, 32/16, 32/17, 32/18, 33/1, 33/2, 34, 35, 36/1, 36/2, 37/1, 40, 41/2, 41/3, 41/4, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 67, 71/1, 71/2, 71/4, 71/6, 71/7, 71/8, 72/1, 72/2, 72/3, 72/4, 78, 79, 81/5, 81/7, 81/8, 81/9, 81/10, 81/11, 81/12, 81/14, 81/15, 81/16, 81/18, 81/19, 81/20, 81/21, 83, 84, 85, 86/2, 86/3, 86/4, 86/5, 87/5, 87/6, 87/7, 87/9, 87/10, 87/11, 87/12, 88/4, 88/5, 88/6, 88/7, 88/8, 88/10, 88/11, 89/2, 91, 92, 93/1, 93/2, 94/1, 94/2, 95, 96, 97, 98, 100/3, 100/5, 100/6, 100/7, 100/8, 100/9, 100/10, 100/11, 101, 102/2, 102/3, 102/5, 102/7, 102/9, 102/10, 102/12, 102/13, 102/14, 102/15, 102/16, 102/17, 102/18, 102/19, 102/20, 102/21, 102/22, 102/23, 102/24, 102/25, 102/26, 103, 104, 105, 106, 107/3, 107/5, 107/6, 107/7, 107/8, 108/2, 108/3, 108/4, 109, 110/1, 110/2, 110/3, 111/2, 111/3, 111/4, 111/7, 111/8, 111/10, 111/11, 111/14, 111/15, 111/16, 111/18, 111/19, 111/20, 111/21, 111/22, 111/23, 111/24, 111/25, 112/2, 112/3, 112/5, 112/6, 112/7, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122/1, 122/3, 122/4, 122/5, 123, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138/3, 138/4, 138/5, 138/6, 138/7, 139, 140/1, 140/3, 140/5, 140/6, 140/7, 140/8, 140/9, 141/2, 141/3, 141/4, 142, 146/3, 146/4, 146/5, 151, 153, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164/1, 164/2, 164/3, 164/4, 164/5, 165, 165/3, 166, 167/2, 167/3, 167/4, 168/1, 169/1, 170/1, 171/1, 171/2, 171/4, 175, 176, 177/1, 177/2, 179, 180/2, 180/4, 180/9, 180/10, 180/11, 180/12, 180/13, 180/15, 180/16, 180/17, 181/2, 182/2, 182/4, 184, 185/3, 185/7, 185/9, 185/11, 185/12, 185/13, 185/14, 185/15, 186/3, 186/4, 186/8, 186/10, 186/11, 186/12, 186/13, 186/14, 186/15, 186/16, 186/17, 186/18, 186/19, 186/20, 186/21, 187, 188/1, 188/2, 189/2, 190/5, 190/6, 190/7, 190/9, 190/10, 190/11, 190/12, 190/13, 190/14, 190/15, 190/16, 190/17, 190/18, 191, 192/7, 192/8, 192/10, 192/12, 192/13, 192/14, 192/16, 192/17, 192/18, 192/19, 192/20, 193/2, 194/2, 195, 196, 198/1, 198/3, 198/5, 198/6, 198/7, 198/8, 198/9, 736/10, 736/11, 736/2, 736/3, 736/4, 736/6, 737, 741/4, 741/5, 741/6, 742/1, 742/2, 743/2, 743/4, 743/5, 744/1, 744/2, 745, 746/1, 746/2, 747/1, 747/2, 747/4, 747/5, 748/1, 748/2, 748/4, 748/5, 748/6, 748/7, 749/4, 749/7, 749/8, 749/9, 749/10, 749/11, 749/13, 749/14, 750/2, 750/3, 750/4, 755/4, 755/5, 756/2, 764, 765, 766/1, 766/3, 766/4, 767/2, 767/5, 767/7, 767/8, 768/2, 768/4, 769/1, 769/2, 769/3, 771/4, 771/5, 771/6, 772, 773/1, 773/2, 774/2, 774/4, 774/5, 776/5, 776/6, 777/2, 779, 780/1, 780/2, 781, 782, 783, - Obręb Bolesławice (320402_5.0014) Działki ewidencyjne numer: 2/1, 7/1, 9, 10/1, 11, 12/1, 12/2, 12/3, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24/1, 24/3, 24/4, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 347/1, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42/1, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54/1, 54/3, 54/4, 54/5, 54/6, 54/7, 54/8, 54/9, 54/10, 54/12, 54/13, 54/14, 54/15, 54/17, 54/18, 55, 56/1, 56/3, 56/6, 56/7, 56/8, 56/9, 56/11, 56/12, 56/13, 56/14, 56/15, 56/16, 57, 58, 59/1, 59/2, 60, 61, 62, 63/2, 63/3, 64, 65/1, 65/2, 66, 69, 70, 71/1, 71/2, 71/3, 72, 73/1, 73/2, 74, 75/1, 75/2, 76, 77/1, 77/2, 77/3, 78, 79, 804/2, 805, 806, 807, 808, 809, 816, 817, 818, 819, 821/1, 821/2, 821/3, 821/4, 822/1, 822/2, 822/3, 822/4, 823/1, 823/2, 823/3, 824/1, 824/2, 824/3, 825/1, 825/2, 825/3, 826, 827/1, 827/2, 828, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, - Obręb Inina (320402_5.0015) Działki ewidencyjne numer: 3/2 (częściowo), 10, 11, 12/1, 12/2, 12/3, 13/2, 13/3, 14/1, 14/2, 15/2, 15/3, 16/1, 16/2, 16/3, 16/4, 21/6, 21/7, 21/8, 21/9, 21/10, 21/11, 21/12, 21/13, 22, 23/1, 23/2, 24/3, 24/4, 24/5, 24/6, 24/7, 24/8, 24/9, 24/10, 24/11, 25, 26, 27, 28, 29/1, 29/2, 31, 34/6, 35, 36/1, 36/2, 37, 38/1, 38/3, 38/4, 38/5, 38/6, 38/7, 38/8, 38/9, 38/10, 38/11, 38/12, 38/13, 38/14, 38/15, 38/16, 38/17, 38/18, 38/19, 38/20, 38/21, 38/22, 38/23, 38/24, 38/25, 38/26, 38/27, 38/28, - Obręb Modrzewie (320402_5.0016) Działki ewidencyjne numer: 1, 2, 3, 4, 5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 7/1, 7/2, 9/4, 9/5, 9/6, 9/8, 9/10, 9/12, 9/13, 9/14, 9/15, 9/16, 9/17, 9/18, 9/19, 9/20, 9/21, 9/22, 9/23, 9/24, 9/25, 9/26, 9/27, 10, 12/3, 12/4, 12/5, 12/6, 13, 14/1, 14/2, 15, 16/1, 16/2, 18, 19/1, 19/2, 20, 20/1, 21/1, 21/2, 23, 24, 25, 26/1, 26/2, 26/3, 27, 28, 29, 31/2, 31/3, 33/1, 33/2, 34, 35, 36, 37, 38, 39/2, 39/4, 39/6, 39/7, 39/8, 40/1, 40/2, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47/1, 47/4, 47/5, 47/6, 47/7, 47/8, 48/1, 48/2, 49, 50, 51/1, 52/1, 52/3, 52/4, 53/1, 53/2, 53/3, 53/4, 53/5, 54/1, 54/2, 55/4, 55/5, 55/7, 55/8, 56/2, 56/3, 56/5, 56/6, 56/7, 56/8, 57, 57/1, 58/1, 58/3, 58/5, Id: 9EA40DA A-BAF3D0D0C073. Podpisany Strona 3

8 58/6, 60/2, 60/5, 60/6, 60/7, 60/9, 60/10, 61, 62, 63, 64, 65, 66/4, 66/5, 66/6, 66/8, 66/9, 66/10, 66/11, 66/12, 67/1, 67/2, 68, 69/1, 69/2, 70, 72/1, 72/2, 79/2, 79/3, 79/2, 79/3, 83/2, 83/3, 83/5, 83/6, 83/7, 83/8, 83/9, 84/1, 84/2, 84/3, 84/4, 84/5, 84/6, 84/8, 84/10, 84/11, 85/1, 85/3, 85/4, 86/1, 86/3, 86/4, 88/2, 88/3, 88/4, 89/3, 89/4, 89/5, 89/6, 89/7, 91, 93/1, 95/1, 95/2, 95/3, 95/4, 95/5, 96, 97, 98/1, 98/2, 98/3, 98/4, 99/3, 99/4, 99/6, 99/7, 99/8, 99/9, 99/10, 99/11, 99/12, 99/13, 101/2, 101/3, 101/4, 103/1, 104/1, 104/2, 105, 106, 107/1, 107/2, 108, 109, 110/2, 111/2, 111/4, 111/5, 111/6, 111/7, 111/8, 112/11, 112/12, 112/13, 112/15, 112/17, 112/18, 112/19, 112/2, 112/3, 112/4, 112/6, 112/8, 112/9, 113, 114/1, 114/10, 114/11, 114/12, 114/4, 114/6, 114/8, 114/9, 115/1, 115/3, 115/4, 116/1, 116/2, 117, 118, 119, 120/1, 120/10, 120/3, 120/4, 120/6, 120/7, 120/8, 120/9, 121/1, 121/2, 122/1, 122/2, 123/1, 123/2, 124/5, 124/6, 124/8, 124/11, 124/14, 124/15, 124/16, 124/17, 124/18, 124/19, 124/20, 124/21, 124/22, 124/23, 124/24, 127/5, 127/6, 127/7, 127/8, 127/10, 127/12, 127/13, 127/14, 127/16, 127/17, 127/18, 127/19, 128/1, 129/1, 132, 133, 134, 135/1, 135/2, 136, 138, 139/1, 140/1, 142, 143, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153/1, 153/2, 153/3, 153/4, 154/1, 154/2, 155/2, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 179, 180, 181, 182, 183, 184/1, 184/2, 783, 784, 785/1, 785/2, 786/1, 787/1, 787/2, 788/1, 788/4, 788/5, 788/6, 789/20, 789/22, 790/4, 790/5, 791/1, - Obręb Komarowo (320402_5.0017) Działki ewidencyjne numer: 1/2, 1/6, 2, 2/9, 2/10, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21/1, 22/1, 22/2, 23, 24/1, 24/2, 28, 36, 37, 38/1, 38/2, 39, 40/1, 41, 41/10, 41/2, 41/4, 41/5, 41/6, 41/7, 41/8, 41/9, 44, 48, 50, 51, 52/1, 52/2, 53/2, 53/3, 53/4, 53/5, 54/2, 54/3, 54/4, 54/5, 54/6, 57, 66/1, 67, 67/1, 68, 69, 70, 70/1, 70/2, 71, 71/1, 71/2, 72, 72/1, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81/1, 81/2, 81/3, 81/4, 82/1, 82/2, 82/3, 83, 84, 85/1, 85/2, 86/1, 86/2, 87, 88, 89, 90/1, 90/2, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 98/4, 99, 100/1, 108/1, 110, 111, 112/3, 112/4, 112/5, 113/1, 113/2, 114/1, 115, 116, 117, 118, 119/1, 120, 122/2, 122/3, 123/1, 125, 126, 127/1, 127/2, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134/1, 135/2, 135/3, 136, 137, 138/1, 139/1, 141/1, 143, 144, 145, 146, 147/1, 150/1, 151, 152, 153, 154, 155, 156/1, 156/2, 157, 158, 159/1, 159/2, 160, 161/1, 161/2, 161/3, 162, 164/1, 165, 166, 167, 168/2, 168/3, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178/1, 179/1, 180, 181, 181/3, 181/8, 182, 183, 184/1, 185/1, 185/3, 185/4, 186/3, 186/4, 186/5, 186/6, 186/7, 186/8, 186/9, 186/10, 187, 188, 189/1, 189/2, 190, 191/1, 191/2, 192/1, 192/2, 193, 194, 195/1, 195/2, 196, 197, 198/2, 198/3, 198/4, 198/5, 198/7, 198/8, 198/9, 198/10, 198/11, 198/13, 198/14, 198/16, 198/18, 198/19, 198/20, 198/21, 198/22, 198/24, 198/26, 198/27, 199/1, 202, 203/2, 204/2, 204/3, 205/2, 207/2, 207/5, 207/6, 207/7, 207/9, 207/10, 207/12, 207/13, 209, 211, 212, 213, 214/1, 214/2, 215/1, 215/2, 216, 217/1, 217/2, 218, 219/1, 219/2, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229/1, 229/2, 231, 232/1, 232/2, 233, 234/1, 234/2, 235/1, 235/3, 235/4, 235/5, 236, 237, 238, 239/1, 240, 241, 242/1, 242/2, 243/1, 245/1, 245/2, 246, 247, 248/1, 248/2, 248/3, 250/2, 250/3, 250/4, 250/5, 250/6, 251, 252/1, 252/2, 253, 254, 255, 256/1, 256/3, 256/4, 257/1, 257/2, 258/2, 258/4, 258/5, 258/6, 258/8, 258/9, 258/11, 258/12, 258/14, 258/16, 258/17, 258/18, 258/19, 259, 260/1, 260/2, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268/2, 269, 271/1, 271/2, 272/1, 272/3, 272/4, 272/5, 274/2, 274/4, 274/5, 274/6, 274/7, 274/8, 274/9, 274/10, 276, 277, 278, 280, 281, 282, 283, 284, 285/1, 285/2, 286, 287/1, 287/2, 288/4, 288/5, 289/2, 290, 291, 295, 296/1, 296/5, 297/1, 298, 299, 316/1, 339, 343, 344/1, 344/2, 344/3, 347, 348, 349/2, 349/3, 350, 351, 354, 355, 356/2, 356/3, 356/4, 358, 363, 365/2, 365/3, 384, 385, 395, 396/1, 400/1, 400/2, 400/3, 400/5, 400/7, 400/8, 400/9, 400/11, 400/12, 400/14, 400/15, 400/16, 400/17, 400/18, 400/19, 400/20, 400/21, 400/22, 400/23, 400/24, 400/25, 400/26, 400/27, 400/28, 400/29, 400/30, 400/31, 400/32, 402, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410/1, 411, 412/1, 412/2, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419/1, 419/2, 420/1, 420/2, 420/3, 420/5, 420/6, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427/2, 427/3, 427/4, 427/5, 427/6, 427/7, 427/8, 427/9, 427/10, 427/11, 427/12, 427/13, 427/14, 427/15, 427/16, 427/17, 427/18, 427/19, 427/20, 427/21, 427/22, 427/23, 427/24, 427/25, 427/26, 427/27, 427/28, 427/29, 427/30, 427/31, 427/32, 427/33, 427/34, 427/35, 427/36, 427/37, 427/38, 427/39, 427/40, 427/41, 427/42, 427/43, 427/44, 427/45, 427/46, 427/47, 428, 429/1, 429/2, 430, 432/1, 432/2, 433/3, 433/4, 433/5, 433/6, 433/7, 433/8, 433/9, 433/10, 433/11, 433/12, 433/13, 433/14, 433/17, 433/18, 433/19, 433/20, 433/22, 433/23, 433/24, 433/25, 433/26, 433/27, 433/28, 433/29, 433/30, 433/31, 433/32, 433/33, 433/34, 433/35, 433/36, 433/37, 433/38, 433/39, 433/40, 433/41, 433/42, 433/43, 433/44, 433/45, 433/46, 433/47, 433/48, 433/49, 433/50, 433/51, 433/52, 433/53, 433/54, 433/55, 433/56, 433/57, 433/58, 433/59, 433/60, 433/61, 433/62, 433/63, 433/64, 433/67, 433/68, 433/69, 433/70, 433/71, 433/72, 433/73, 433/74, 433/75, 433/76, 433/77, 433/78, 433/79, 433/80, 433/81, 433/82, 433/83, 433/84, 433/85, 433/86, 433/87, 433/88, 433/89, 433/90, 433/91, 433/92, 433/93, 433/94, 433/95, 433/96, 433/97, 433/98, 433/99, 433/100, 433/101, 433/102, 433/103, 433/104, 433/105, 433/106, 433/107, 433/108, 433/109, 433/110, 433/111, 433/112, 433/113, 433/114, 433/115, 433/116, 433/117, 433/118, 433/119, 434, 435, 436, 437, 438, 439/3, 439/4, 439/5, Id: 9EA40DA A-BAF3D0D0C073. Podpisany Strona 4

9 439/6, 439/7, 439/8, 439/9, 439/10, 439/11, 439/12, 439/13, 439/14, 439/15, 439/16, 439/17, 439/18, 439/19, 439/20, 440/1, 440/2, 441/1, 441/10, 441/11, 441/12, 441/2, 441/3, 441/4, 441/5, 441/6, 441/7, 441/8, 441/9, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448/1, 448/2, 449, 451, 456, 46/1, 460, 461, - Obręb Łozienica (320402_5.0018) Działki ewidencyjne numer: 1/1, 1/2, 1/3, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 3/2, 3/4, 3/6, 3/7, 3/8, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 4/6, 4/7, 4/8, 4/10, 4/11, 4/12, 4/13, 4/14, 10/2, 11/10, 11/11, 11/5, 11/7, 11/8, 11/9, 13/3, 13/4, 13/5, 13/6, 13/7, 14/10, 14/11, 14/12, 14/3, 14/4, 14/6, 14/7, 14/8, 14/9, 15/10, 15/3, 15/4, 15/5, 15/6, 15/7, 15/8, 15/9, 17, 18/4, 19/10, 19/11, 19/12, 19/13, 20 (częściowo), 20/10, 20/12, 20/14, 20/15, 20/16, 20/17, 21/2 (częściowo), 21/3, 22, 23, 24, 26, 27/2, 28/1, 28/2, 29/4, 29/7, 30/1, 30/2, 31/4, 31/5, 31/6, 31/8, 31/9, 32, 32/2, 33, 34/5, 34/6, 35, 36, 36/2, 36/4, 36/5, 37, 37/1, 37/2, 39/1, 39/6, 39/7, 39/8, 39/10, 39/12, 39/13, 40/1, 40/2, 41, 42, 43, 44/2, 45, 46/1, 46/2, 47/1, 47/2, 47/3, 48/1, 48/2, 48/3, 49/3, 49/4, 49/5, 50/1, 50/2, 50/3, 50/4, 50/7, 50/8, 50/9, 50/10, 50/11, 50/12, 50/13, 50/15, 50/16, 51, 52, 53, 55/2, 55/3, 55/4, 55/5, 55/6, 55/7, 55/8, 55/9, 55/10, 55/12, 55/13, 55/14, 56, 58, 59, 60, 61, 62/2, 62/3, 62/4, 63/6, 63/7, 64/3, 64/4, 65, 66, 67/1, 67/2, 67/3, 68, 69, 71/3, 71/4, 71/5, 71/6, 71/7, 72/2, 73, 74/1, 74/2, 76, 77, 78/1, 78/2, 79, 80/1, 80/2, 80/3, 83/1, 83/2, 83/3, 84, 85, 86, 87, 88/2, 88/3, 88/4, 88/5, 89/1, 89/2, 90/1, 90/2, 91/1, 91/2, 92/1, 92/2, 92/6, 92/7, 92/13, 92/14, 92/15, 92/18, 92/20, 92/21, 92/22, 92/23, 92/24, 92/26, 92/27, 92/28, 92/29, 92/30, 92/31, 92/32, 92/33, 92/34, 92/35, 92/36, 92/37, 92/38, 92/39, 92/40, 92/42, 92/43, 92/44, 92/45, 92/46, 92/47, 92/48, 92/49, 92/50, 96/3, 96/4, 96/5, 96/6, 96/7, 96/8, 96/9, 96/10, 96/11, 96/12, 96/13, 96/15, 96/18, 96/19, 96/20, 96/21, 96/22, 96/24, 96/25, 96/26, 97, 98/2, 98/4, 98/5, 98/6, 98/7, 98/8, 98/9, 101, 103/1, 103/2, 103/3, 103/4, 103/5, 103/6, 103/7, 103/8, 104/2, 105/1, 105/10, 105/2, 105/3, 105/4, 105/5, 105/6, 105/7, 105/8, 105/9, 216/6, 216/7, 216/9, 216/10, 216/11, 216/12, 216/14, 216/16, 216/17, 216/18, 216/20, 216/21, 216/22, 216/25, 216/26, 216/29, 216/30, 216/31, 216/32, 216/33, 216/34, 216/35, 216/36, 216/38, 216/39, 216/40, 216/41, 230/4, 230/6, 230/8, 230/9, 230/12, 230/13, 230/14, 230/15, 230/16, 230/17, 230/18, 230/19, 230/20, 230/21, 230/22, 230/23, 1173/1, 1173/2, 1173/3, 1174, 1176, 1177/1, 1177/2, 1177/3, 1178/1, 1178/2, 1178/3, 1179, 1180, 1181/1, 1181/2, 1181/3, 1182/1, 1182/2, 1182/3, 1183/1, 1189/2, 1191/2, 1192/4, 1192/5, 1192/6, 1192/7, 12/4, 12/6, 1217/1, 1217/2, 1221/16, 1221/17, 1221/18, 1221/19, 1221/2, 1221/20, 1221/4, 1221/6, 1221/7, 1221/8, 1221/9, 1222 (częściowo), 1223, 1224, 1225, Obręb Borzysławiec (320402_5.0019) - Obręb Lubczyna (320402_5.0020) - Obręb Dobroszyn (320402_5.0021) - Obręb Rurzyca (320402_5.0022) - Obręb Pucice (320402_5.0023) - Obręb Czarna Łąka (320402_5.0024) - Obręb Nadleśn. Kliniska (320402_5.0025) Działki ewidencyjne numer: 1/1, 1/2, 2/2, 2/3, 3/3, 3/4, 5 (częściowo), 9/1, 9/2, 10/2, 10/4, 10/5, 10/6, 84, 85/4, 86/12, 86/13, 86/14, 86/15, 86/16, 86/7, 86/9, 87, 88/1, 89/1, 89/2, 89/3, 89/4, 89/5, 105, 106/2, 107/2, 107/4, 107/6, 108/1, 109/1, 109/2, 134, 135/2, 136/2, 136/4, 137, 163, 164, 165, 166/2, 166/4, 195, 196, 197/2, 211, 212, 213, 214, 234, 235, 236, 253, 254, 255, 277, 278, 279, 296/1, 296/2, 297, 298, 299, 300, 318/2, 319, 320, 321, 322, 346, 347, 348, 349, 372, 373, 374, 375, 404, 405, 406, 407, 408, 446, 447, - Obręb Kliniska Wielkie (320402_5.0026) - Obręb Rzęśnica (320402_5.0027) - Obręb Załom (320402_5.0028) - Obręb Krzewno (320402_5.0035) Działki ewidencyjne numer: 32/2, 46/1, 47/1, 48/2, 61/1, 61/2, 62/1, 62/3, 63/10, 63/12, 63/13, 63/3, 63/8, 63/9, 200 (częściowo), - Obręb Glewice - 1 (320402_5.0061) Id: 9EA40DA A-BAF3D0D0C073. Podpisany Strona 5

10 Działki ewidencyjne numer: 71/2, 75/2, 75/4, 75/5, 76/2, 76/4, 76/5, 76/6, 77/10, 77/5, 77/6, 77/7, 77/8, 77/9, 78/9, 78/11, 78/12, 78/13, 78/14, 79/2, 82, 83/1, 83/2, 85/1, 87/3, 88, 89, 90/1, 90/3, 90/4, 91/1, 93, 94, 95, 96, 97/1, 97/2, 97/5, 97/6, 99, 100/2, 101, 102, 103/2, 103/3, 103/4, 104, 105, 106, 107/1, 107/2, 108, 109, 110, 111/1, 111/2, 112, 113, 114, 115, 116/1, 117, 118/2, 118/3, 119/1, 119/2, 120/1, 120/2, 120/3, 120/4, 122, 123/1, 124/3, 125/2, 125/3, 125/4, 126, 127/2, 127/5, 127/6, 128/1, 128/3, 128/4, 129, 130/1, 130/2, 131, 132, 133, 134/2, 134/3, 134/4, 135, 136, 137, 138, 139, 141/2, 141/4, 141/5, 141/6, 141/7, 141/8, 142/1, 142/2, 143/1, 143/4, 143/5, 143/6, 144/1, 144/2, 145, 146/1, 146/3, 146/4, 147, 148/3, 148/4, 149/1, 149/2, 150, 151, 156/1, 156/3, 157/1, 158, 159, 160, 161/1, 161/2, 162, 163, 164/1, 164/2, 165/2, 165/3, 165/4, 166, 167/1, 167/2, 168/1, 168/2, 169, 172/1, 172/2, 173/1, 173/2, 173/3, 174/1, 192/1, 193, 194/1, 194/2, 197, 198, 199, 200, 243/3 (częściowo), 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257/1, 257/2, 258, 259, 261, 262/1, 262/2, 272, 273/1, 273/3, 273/4, 274, 275/1, 275/3, 275/4, 277/1, 277/2, - Obręb Glewice - 2 (320402_5.0062) Działki ewidencyjne numer: 9, 12/1, 624, 625, 633, 634, 640, 641, 642, 647, 648/1, 648/2, 649/1, 649/2, 653/1, 653/2, 654/3, 697/1, 697/2, 698/1, 698/3, 698/4, 2) Gmina Nowogard: - Obręb Nowogard - 1 (320404_4.0001) - Obręb Nowogard - 2 (320404_4.0002) Id: 9EA40DA A-BAF3D0D0C073. Podpisany Strona 6

11 - Działki ewidencyjne numer: 1, 2, 3/1, 3/3, 3/4, 3/5, 3/6, 3/7, 3/8, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18/1, 18/3, 18/4, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31/1, 33/1, 35/1, 37/1, 40, 41, 42, 43, 44, 45/1, 45/2, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55/1, 55/2, 56, 57, 58/1, 58/2, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67/1, 67/2, 67/3, 67/4, 67/5, 67/6, 67/7, 68, 69, 70/1, 70/3, 70/4, 71, 72, 73, 74, 75/1, 75/2, 75/3, 75/4, 76, 77, 78, 79, 80/1, 80/5, 80/7, 80/8, 80/10, 80/11, 80/12, 80/13, 80/14, 80/15, 80/16, 80/18, 80/19, 80/20, 80/21, 80/22, 80/23, 80/24, 80/25, 80/26, 80/27, 80/28, 80/29, 80/30, 80/31, 80/32, 80/33, 80/34, 80/35, 80/36, 80/37, 80/38, 80/39, 80/40, 80/41, 80/42, 80/43, 80/44, 80/45, 80/46, 80/47, 80/48, 80/49, 80/50, 80/51, 80/52, 80/53, 80/54, 80/55, 80/56, 80/57, 80/58, 80/59, 80/60, 80/61, 80/62, 80/63, 80/64, 80/65, 80/66, 80/67, 80/68, 80/69, 80/70, 80/71, 80/72, 80/73, 80/74, 80/75, 80/76, 80/79, 80/82, 80/83, 80/84, 80/85, 80/86, 80/87, 80/88, 80/89, 80/9, 80/90, 80/91, 80/92, 80/93, 80/94, 80/95, 80/96, 80/97, 80/98, 80/99, 80/100, 80/101, 80/102, 80/104, 80/105, 81, 82 (częściowo), 83/1, 83/3, 83/4, 84/1, 89, 90, 91, 92, 96/1, 97, 98, 99, 104/3, 104/4, 104/5, 104/6, 104/7, 105/1, 105/2, 106, 107, 108, 109, 11, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 12, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127/1, 127/2, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145/1, 145/2, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 161, 162, 163, 164, 165/1, 165/3, 166, 167, 168, 169, 170/1, 170/2, 171, 172/1, 172/2, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183/1, 183/2, 184, 185/2, 185/3, 185/4, 186, 187, 188, 189/1, 189/2, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 238, 241, 242, 243/1, 243/2, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 331, 334 (częściowo), 335, 336, 337, 384 (częściowo), 385/1, 385/2, 385/3, 385/4, 385/5, 385/6, 386, 387, 388/1, 388/2, 389, 39, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405/1, 405/2, 405/3, 405/4, 405/5, 405/6, 405/7, 405/8, 405/9, 405/10, 405/11, 406/1, 406/3, 406/4, 406/5, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413/1, 413/2, 413/3, 413/4, 413/5, 413/6, 413/7, 413/8, 413/9, 413/10, 413/11, 414/1, 414/2, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439/1, 439/3, 439/4, 439/5, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453/1, 453/2, 454, 455, 456, 457, 458/1, 458/3, 458/4, 458/5, 458/6, 458/7, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465/1, 465/2, 465/3, 466, 467, 468, 469/1, 469/2, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490/1, 490/2, 492, 493, 494, 495/1, 496, 497, 500, 501, 502, 503, 509, 510, 515, 516, 517, 518, 519, 520/1, 522/6, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535/1, 535/2, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543/1, 543/10, 543/11, 543/12, 543/13, 543/14, 543/15, 543/16, 543/3, 543/5, 543/6, 543/7, 543/9, 544, 545/1, 545/10, 545/12, 545/14, 545/16, 545/17, 545/18, 545/19, 545/2, 545/20, 545/21, 545/23, 545/24, 545/26, 545/27, 545/29, 545/3, 545/30, 545/31, 545/32, 545/4, 545/7, 545/9, 546, 547/1, 547/3, 547/4, 548, 549, 550, 551, 552, 553/1, 553/10, 553/11, 553/12, 553/14, 553/15, 553/4, 553/6, 553/7, 553/8, 553/9, 554, 555, 556/1, 556/2, 556/3, 557/12 (częściowo), 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565/1, 565/2, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572/1, 572/2, 572/3, 572/4, 572/5, 572/6, 572/7, 572/8, 572/9, 572/10, 572/11, 572/12, 572/13, 572/14, 572/15, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656/1, 656/2, 657/1, 657/2, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666/1, 666/3, 666/4, 666/5, 666/6, 667, 668, 669, 670, 673, 674, 675/1, 675/2, 676/1, 676/2, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723/15, 727/5, 727/6, 727/7, 728/1, 728/2, 729, 730, 733 (częściowo), 736, 737, 738, 739/1, 739/3, 739/4, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747/1, 747/2, 747/4, 747/5, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759/1, 759/2, 759/3, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767/1, 767/2, 767/3, 767/4, 768, 769, 770, 771, 772/1, 772/2, 773, 774/1, 774/2, 775/1, 775/2, 776/1, 776/2, 776/3, 776/4, 776/5, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786/1, 786/2, 787, 788/1, 788/2, 789, 790, 791/1, 791/2, 791/3, 791/4, 792, 793, 794, 795/1, 795/2, 795/3, 795/4, 796, 797, 798/1, 798/2, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807/1 (częściowo), 807/2, 807/3, 808/1, 808/2, 809, 810, 811, 812, 813/1, 813/2, 814, 815, 816, 817, 818, 819/1, 819/2, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833/1, 833/2, 834/1, 834/2, 835/1, 835/2, 836/1, 836/2, 837/1, 837/2, 837/3, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859/1, 859/2, 863, 865, 866, 867/1, 867/3, 867/4, 867/5, - Obręb Nowogard - 3 (320404_4.0003) Id: 9EA40DA A-BAF3D0D0C073. Podpisany Strona 7

12 Działki ewidencyjne numer: 1, 2/1, 3, 4, 5, 6, 7, 8/1, 9/2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36/1, 37, 38, 39, 40, 42, 43/2, 43/3, 43/4, 43/5, 43/7, 43/8, 43/9, 43/10, 43/11, 43/12, 43/13, 44, 45, 46, 47, 48/3, 48/5, 48/6, 48/7, 48/8, 48/9, 51/3, 51/4, 51/5, 51/6, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70/1, 70/2, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83/1, 83/3, 83/4, 83/5, 83/6, 83/7, 83/8, 83/9, 83/10, 83/11, 84/3, 84/5, 84/10, 84/11, 84/12, 84/13, 84/14, 84/15, 84/16, 84/17, 84/20, 84/21, 84/22, 84/23, 84/24, 84/25, 84/26, 84/27, 84/28, 84/29, 84/31, 84/32, 84/34, 84/35, 84/36, 84/37, 84/38, 84/39, 84/41, 84/42, 84/43, 84/44, 84/45, 85/1, 85/2, 86, 87, 88, 89/1, 89/2, 89/3, 89/5, 89/6, 89/7, 90/1, 90/2, 90/3, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97/1, 97/2, 97/3, 98, 99/4, 99/6, 99/7, 99/8, 99/9, 99/10, 99/12, 99/14, 99/15, 99/18, 99/19, 99/20, 99/21, 99/22, 99/23, 99/25, 99/26, 99/27, 99/29, 99/30, 99/31, 99/32, 99/33, 99/34, 100, 101, 102, 103/1, 103/2, 104, 105, 106, 107/2, 107/3, 107/4, 107/5, 108, 109/1, 109/2, 110, 111, 112, 113, 114, 115/2, 115/3, 115/4, 115/5, 115/6, 115/8, 115/9, 116, 117, 118, 119, 120/1, 120/2, 120/3, 120/4, 120/5, 121, 122/1, 122/2, 122/3, 122/4, 123/1, 123/2, 124, 125, 126/1, 126/2, 127, 128/2, 128/9, 128/10, 128/13, 128/14, 128/15, 128/16, 128/17, 128/18, 128/28, 128/29, 128/30, 128/31, 128/32, 128/33, 128/35, 128/37, 128/38, 128/39, 128/40, 128/41, 128/42, 128/43, 128/44, 128/45, 128/46, 128/47, 128/48, 128/49, 128/50, 128/51, 128/52, 128/53, 128/54, 128/55, 128/56, 128/57, 128/58, 128/59, 128/60, 129, 130/2, 130/3, 130/4, 130/5, 130/6, 130/7, 130/8, 130/9, 130/10, 130/11, 130/12, 130/13, 130/14, 130/15, 130/16, 130/17, 131, 132/1, 132/2, 132/3, 132/4, 132/5, 132/6, 136/1, 136/2, 137, 138, 139, 140/1, 140/2, 140/3, 140/4, 140/5, 140/6, 140/7, 141, 142, 143, 144/2, 144/3, 144/5, 144/6, 145, 146, 147, 148, 149, 227/3, 227/9, 227/10, 227/11, 227/12, 227/13, 227/14, 227/16, 227/17, 227/18, 227/19, 227/20, 227/21, 227/27, 227/28, 227/31, 227/32, 227/34, 227/35, 227/39, 227/40, 227/42, 227/45, 227/46, 227/48, 227/49, 227/52, 227/54, 227/57, 227/58, 227/59, 227/69, 227/71, 227/73, 227/74, 227/75 (częściowo), 227/76, 227/77, 228/3, 228/4, 245, 246, 247, 248/5, 248/6, 248/7, 248/8, 248/9, 248/10, 248/11, 248/12, 248/13, 248/14, 248/15, 248/16, 248/18, 248/19, 248/20, 248/22, 248/29, 248/30, 261, 262/1, 262/2, 262/4, 262/5, 264, 266/1, 266/2, 266/3, 266/4, 301, 304, 306/1, 306/2, 306/3, 307, 309, 310, 311, 312, 313/10, 313/11, 313/12, 313/2, 313/3, 313/4, 313/6, 313/7, 313/8, 313/9, 320, 324, 326, - Obręb Nowogard - 4 (320404_4.0004) - Działki ewidencyjne numer: 1, 2/2, 2/3, 2/5, 2/6, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23/1, 23/2, 23/3, 24, 25, 26, 27, 28/1, 28/2, 28/3, 29, 30/1, 30/2, 30/3, 30/4, 31/1, 31/2, 32, 33, 34, 35, 36/1, 36/2, 37/2, 37/3, 37/4, 38, 39, 40, 41/1, 41/2, 42, 43/1, 43/2, 44, 45/1, 45/2, 46, 47, 48, 49/1, 49/3, 49/4, 50, 51, 52/1, 52/2, 53, 54, 55, 56/1, 56/2, 56/3, 56/4, 56/5, 57 (częściowo), 58/1, 58/3, 58/4, 59, 60, 61, 62, 63, 64/3, 64/4, 64/5, 64/6, 64/7, 65, 66, 67/1, 67/2, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75/1, 75/3, 75/4, 75/6, 75/8, 75/9, 75/10, 75/11, 75/12, 75/13, 75/14, 75/15, 75/16, 75/17, 75/18, 75/19, 75/20, 76/1, 76/2, 76/3, 77/1, 77/2, 77/3, 78, 79, 80/2, 81/1, 81/2, 82, 83, 84, 85, 89, 152 (częściowo), 156 (częściowo), 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171/1, 171/2, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178/1, 178/2, 179, 180, - Obręb Nowogard - 5 (320404_4.0005) Id: 9EA40DA A-BAF3D0D0C073. Podpisany Strona 8

13 - Działki ewidencyjne numer: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10/1, 10/2, 11/1, 11/4, 11/5, 11/6, 11/8, 11/10, 11/12, 11/13, 11/14, 11/15, 11/16, 11/17, 11/18, 11/19, 11/20, 11/21, 11/22, 11/23, 12/2, 12/4, 12/5, 12/7, 12/8, 12/10, 12/11, 12/12, 12/13, 12/15, 12/16, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 (częściowo), 62/1, 62/3, 62/4, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73/1, 73/2, 73/3, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86/1, 86/2, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103/1, 103/2, 104/1, 104/2, 104/3, 105, 106, 107, 176, 177, 178, 179, 180/1, 180/2, 180/3, 181, 182/1, 182/2, 183/6, 183/7, 183/11, 183/12, 183/13, 183/14, 183/15, 183/17, 183/19, 183/20, 183/21, 183/22, 184/2, 185, 186/1, 186/2, 187, 188, 189, 190/1, 190/4, 190/5, 190/6, 190/7, 190/8, 191/1, 191/2, 191/3, 191/4, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200/1, 200/2, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 21, 210, 211, 212, 213, 214, 215/1, 215/3, 215/4, 215/5, 215/6, 215/7, 215/8, 215/9, 215/10, 216, 217/1, 217/2, 217/3, 217/5, 217/6, 217/7, 217/8, 218/1, 218/2, 218/3, 219, 220/1, 220/2, 220/3, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229/1, 229/2, 229/3, 229/4, 229/5, 229/6, 229/7, 229/8, 229/9, 229/11, 229/12, 229/13, 229/14, 229/15, 229/16, 229/17, 229/18, 229/19, 229/20, 229/22, 229/23, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237/1, 237/2, 237/4, 237/6, 237/7, 237/8, 238, 239, 240 (częściowo), 241/1, 241/2, 241/4, 241/5, 242/1, 242/2, 242/3, 243, 244, 245, 246, 247/1, 247/2, 247/3, 247/4, 247/5, 247/6, 247/7, 248, 249, 250, 251/1, 251/2, 252, 253/1, 253/10, 253/3, 253/4, 253/7, 253/8, 253/9, 254, 255, 256, 257, 258/1, 258/2, 258/3, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298/1, 298/2, 298/4, 298/9, 298/10, 298/11, 298/12, 298/13, 298/14, 298/15, 298/16, 298/17, 298/18, 298/19, 299, 300, 301, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 334, 335, 336, 337, 338, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 377/1, 377/2, 377/3, 378, 379/1, 379/2, 379/3, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387/1, 387/2, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399/1, 399/2, 399/3, 399/4, 399/5, 399/6, 445, 446, 447/1, 447/2, 447/3, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455/1, 455/2, 456/1, 456/11, 456/3, 456/5, 456/6, 456/8, 459 (częściowo), 471/1, 472, 473, 474, 475, 476, 477/1, 477/2, 478 (częściowo), 545/1, 545/2, 581, 607, 613, - Obręb Szczytniki (320404_5.0001) Działki ewidencyjne numer: 91/1, 1/4, 8/1, 9, 10, 11, 13/3, 13/4, 14/4, 14/6, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26/1, 26/2, 27, 28/1, 28/2, 29, 30, 31/2, 31/3, 31/4, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43/2, 44/1, 45/1, 45/2, 45/3, 45/4, 45/5, 46, 47, 48/1, 48/2, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55/1, 55/2, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 68/3, 69, 70, 71, 71/1, 72, 73, 74, 75, 83/1, 86/1, 90/1, 96, 99, 99/1, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 127/1, 128, 130, 131, 132, 134/1, 135, 136/1, 137/4, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 154/1, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 162/1, 163, 164/1, 165, 166, 167/1, 167/2, 167/3, 168, 169/1, 169/2, 169/4, 169/6, 170, 172/2, 172/3, 172/4, 173, 174/1, 174/2, 175/1, 175/2, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185/1, 186/3, 186/4, 188/1, 188/2, 188/3, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200/1, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 211/1, 212/3, 213/4, 213/5, 214, 215, 216, 217, 218, 220, 221, 222, 222/1, 223, 224, 225, 230/1, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239/1, 239/2, 239/3, 240, 241, 241/3, 242, 242/1, 243, 244, 245, 246, 246/1, 247, 248, 249/1, 249/2, 249/3, 250, 251/1, 251/2, 251/4, 251/5, 252, 253, 254/1, 254/2, 255/2, 255/3, 255/4, 255/5, 256, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 282/8, 283/1, 284, 284/2, 285, 286, 287/1, 287/2, 288, 288/1, 288/2, 289, 289/4, 290, 290/5, 291, 291/3, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 307/5, 308, 308/3, 309, 309/3, 310, 310/3, 311, 311/3, 312, 316, 325/2, 325/3, 326, 327/3, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 336/1, 336/2, 336/3, 336/4, 336/5, 336/6, 337/1, 337/2, 338/1, 338/2, - Obręb Wierzchy (320404_5.0004) Działki ewidencyjne numer: 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/10, 1/12, 1/14, 1/16, 1/17, 1/18, 2 (częściowo), 3, 4, 19/4, 19/5, 19/6, 19/7, 19/8, 19/9, 19/10, 19/11, 19/12, 19/13, 19/14, 19/15, 19/16, 19/17, 19/18, 19/19, 19/20, 19/21, 19/22, 19/23, 19/24, 19/25, 19/26, 19/27, 19/28, - Obręb Sikorki (320404_5.0005) Działki ewidencyjne numer: 1, 1/11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10/1, 14/1, 18, 19, 20, 21/1, 23/1, 23/2, 24, 25, 26, 27, 28/1, 28/2, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35/1, 35/2, 36, 37, 38, 39, 40/1, 40/2, 40/3, 41/1, 41/2, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55/2, 56, 57, 58, 59, 60/1, 60/2, 61/2, 61/3, 61/4, 62, 63, 64/1, 67, 72/1, 78/1, 78/2, 79, 80, 81/1, 81/2, 82, 83, 84, 85/1, 85/2, 85/3, 86, 87, 88/1, 88/2, 89, 90, 91, 92, 93/1, 93/2, 93/3, 94, 95/1, 95/3, 95/4, 96/1, 96/2, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106/1, 106/2, 106/3, 106/4, 107/1, 107/2, 108, 109, 110, 111, 112/1, 112/2, 113, 114, 115/2, 115/3, 115/6, 116, Id: 9EA40DA A-BAF3D0D0C073. Podpisany Strona 9

14 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125/1, 125/2, 125/3, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135/1, 135/2, 136/3, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 144, 145, 146/1, 147/2, 147/3, 149, 150, 151, 152/3, 152/4, 153, 154/1, 154/2, 155, 156, 157, 158/1, 158/2, 158/4, 158/5, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165/1, 165/2, 165/3, 166, 167/1, 167/3, 167/4, 167/5, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187/1, 187/2, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210/2, 210/3, 210/4, 211/1, 211/2, 211/3, 212, 213, 214/1, 214/4, 214/5, 214/6, 215/1, 215/2, 215/3, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222/1, 222/2, 223, 224, 225, 226/1, 226/2, 227/4, 227/5, 227/7, 227/8, 228, 229/2, 229/3, 229/4, 230, 231, 232, 233/1, 233/2, 234/2, 234/4, 234/5, 235/1, 235/2, 235/4, 236, 237, 238, 239/1, 239/2, 240, 241, 242, 243, 244, 250/1, 250/2, 251, - Obręb Orzechowo (320404_5.0006) Działki ewidencyjne numer: 172, 173/1, 173/3, - Obręb Glicko (320404_5.0009) Działki ewidencyjne numer: 1, 1/1, 1/2, 2, 3, 4, 5/1, 5/2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14/1, 14/2, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32/1, 34/1, 36, 37/1, 37/3, 40/1, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51/2, 51/3, 52, 53, 54, 55, 56, 56/2, 56/3, 56/4, 57/1, 57/2, 57/3, 58, 60/1, 60/2, 62, 63, 64, 64/1, 64/2, 65, 66/1, 66/2, 67/1, 67/2, 68, 69, 69/1, 70, 71, 72, 73, 74, 75/1, 76, 77, 78, 79, 80, 80/1, 81, 84, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93/1, 93/2, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 102, 103, 104, 106, 107, 109, 110, 111, 112/1, 112/2, 113, 114/1, 114/2, 115/1, 115/2, 116/1, 116/3, 116/4, 117, 118/2, 121, 128, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159/1, 159/2, 160, 161/1, 162/1, 164/1, 164/3, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 175/2, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188/1, 188/2, 190, 191/1, 191/2, 192, 193, 194, 195/1, 195/2, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 202/1, 203, 204, 205, 209, 210, 211, 212/1, 212/2, 212/3, 212/4, 213/2, 213/3, 214, 215, 216, 216/1, 217, 218, 218/2, 218/3, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 229/3, 229/4, 230/1, 230/2, 230/3, 230/4, 231/1, 232, 233, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 245/1, 246, 247/1, 248/1, 250, 251, 252, 253, 254, 254/3, 254/4, 254/5, 254/6, 255/1, 255/2, 256, 257, 260, 261, 262/1, 262/2, 262/3, 262/4, - Obręb Łęgno (320404_5.0010) - Obręb Błotno (320404_5.0011) - Obręb Grabin (320404_5.0012) - Obręb Bochlin (320404_5.0013) - Obręb Trzechel (320404_5.0014) Działki ewidencyjne numer: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9/1, 10, 11, 12, 13/1, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27/1, 27/2, 28, 29, 30, 32/1, 35, 36, 37, 38, 39, 43, 45/1, 45/2, 47, 48, 49, 49/1, 49/2, 49/3, 49/4, 50/1, 50/2, 51, 52, 53/1, 53/2, 53/3, 54/3, 54/4, 56, 58, 59, 60, 61, 62/1, 63, 64/1, 64/2, 66, 67, 68, 68/1, 69, 69/1, 70, 70/1, 70/2, 70/3, 71, 71/1, 72/1, 73/1, 74/1, 75, 77/2, 77/3, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 83/1, 84, 85, 86, 87, 88, 88/3, 89, 89/1, 90, 90/1, 91, 91/1, 91/2, 92, 92/1, 92/2, 93, 93/1, 94, 94/1, 95/1, 95/2, 95/3, 96/1, 96/2, 96/3, 96/4, 96/6, 96/7, 97, 97/1, 97/2, 98/1, 99/1, 100/1, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114/1, 115/1, 116, 116/1, 117, 117/2, 118, 119, 120, 120/1, 121, 121/1, 122, 122/1, 123, 123/1, 124, 125, 126, 126/1, 127, 128/1, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142/1, 142/2, 143, 143/1, 144, 144/1, 145, 145/4, 145/5, 145/6, 146, 146/1, 147, 147/1, 148, 148/1, 149, 149/4, 149/5, 149/6, 149/7, 150, 151/1, 152, 152/2, 152/3, 152/4, 152/5, 153/2, 153/3, 154, 155/1, 156, 157, 158, 159/1, 159/2, 160/2, 160/3, 160/4, 161, 161/2, 161/3, 161/4, 162, 163, 163/2, 163/3, 164, 164/1, 165/1, 165/2, 166/1, 167/1, 167/2, 168/1, 169, 170, 170/1, 171/3, 172, 175, 176, 178/2, 178/4, 178/5, 179, 180, 181, 182/2, 182/3, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 202, 203, 204, 214 (częściowo), 218/1, 219/1, 219/2, 220/1, 220/3, 220/4, 221, 222, 223, 224/1, 224/2, 225, 226, 227, 253, 254, 255, 256/2, 256/4, 256/5, 256/6, 256/7, 256/8, 257, 258, 259, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281/1, 281/2, 281/3, 282 (częściowo), 283, 284/1, 284/2, 284/3, 285, 286/1, 286/2, 288/1, 288/2, 288/3, 289, 290, 291, 292, 293, 295/1, 296/1, 296/2, 297, 298, 299, 300, 301, 303, 306, 307, 308/1, 309, 310, 311/1, 312, 313, 314, 315, 317, 318/4, 318/5, 318/6, 319/1, 319/2, 320, 321, 322, 325, 326, 327, 329, 330, 331/1, 331/2, 332, 333, 334/1, 334/2, 335/1, 335/2, 336/1, 336/3, 336/4, 337/1, 337/2, 337/3, 338, 341, Id: 9EA40DA A-BAF3D0D0C073. Podpisany Strona 10

15 345, 348, 350/1, 350/2, 351, 356, 357, 359, 360, 361, 362/1, 362/2, 363, 364, 365, 368, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 378, 379, 380, 381, 383, 389, 390, 391, 392, 397/1, 399, 400, 402/1, 403, 405/1, 406/1, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 416, 417, 418, 419, 421, 424, 425, 426, 427, 428, - Obręb Dąbrowa Nowogardzka (320404_5.0015) - Obręb Czermnica (320404_5.0016) Działki ewidencyjne numer: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 30/1, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 80 (częściowo), 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106/1, 106/2, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 151/2, 157, 158/1, 158/2, 159, 160/1, 160/2, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 169, 170, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 196, 197, 198, 211/2, 211/3, 211/4, 229/2, 229/3, 229/4, 229/7, 230/2, 230/3, 230/6, 231/3, 241/1, 241/2, 241/4, 255/1 (częściowo), 255/2, 255/3, 255/4, 255/22, 255/23, 255/24, 256, 257, 258 (częściowo), 301 (częściowo), 330, 332, 333, 334, - Obręb Strzelewo (320404_5.0017) - Obręb Świerczewo (320404_5.0018) Działki ewidencyjne numer: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10/1, 10/3, 10/4, 10/5, 10/6, 10/7, 10/8, 11, 12, 13/3, 13/4, 13/5, 13/6, 13/7, 14, 15, 16, 17/1, 17/3, 170, 171, 18/1, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27/1, 27/10, 27/11, 27/3, 27/5, 27/6, 27/8, 27/9, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49/1, 49/2, 50/3, 50/4, 50/5, 51/1, 56/1, 56/2, 56/3, 57/1, 57/2, 58, 59/1, 59/2, 60/1, 60/2, 61/1, 62/1, 63/2, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83/1, 83/2, 83/3, 83/4, 83/5, 83/6, 83/7, 83/8, 83/9, 84/1, 84/2, 85, 86, 87, 88/1, 88/2, 88/3, 88/4, 89, 90, 91/1, 91/2, 92, 94/1, 94/2, 95/2, 96, 97/1, 97/2, 97/3, 97/4, 97/5, 97/6, 97/7, 97/8, 97/9, 97/10, 97/11, 97/12, 97/13, 97/14, 97/15, 97/16, 97/17, 97/19, 97/20, 97/21, 97/22, 98, 99, 100, 101, 102/1, 102/2, 103, 104/1, 104/2, 105/1, 105/2, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113/1, 113/2, 113/3, 113/4, 114/1, 114/2, 114/3, 115, 116, 117, 118, 119/1, 119/2, 119/3, 119/4, 119/5, 120/1, 120/2, 120/3, 121/1, 121/2, 122, 123, 124/1, 124/2, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132/1, 132/2, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 149, 150, 151, 152/1, 152/2, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 222/5, 222/6, 223/2, 223/3, - Obręb Karsk (320404_5.0019) - Obręb Warnkowo (320404_5.0020) - Obręb Miętno (320404_5.0022) Działki ewidencyjne numer: 3, 4/1, 4/2, 7, 8, 9/1, 9/2, 9/3, 10, 10/2, 10/3, 10/4, 11, 11/1, 12, 12/1, 12/2, 13, 13/1, 13/2, 14, 15, 15/1, 15/3, 15/4, 16, 18, 20, 24, 28, 30/9, 30/10, 30/11, 30/12, 30/13, 30/14, 30/16, 30/17, 30/18, 30/22, 30/23, 30/24, 33/1, 34/3, 34/5, 34/6, 34/7, 40, 41, 43, 45/1, 45/2, 45/3, 46, 46/1, 47/1, 48, 49/1, 50, 51, 52, 53, 53/1, 54/1, 56/1, 57, 58, 59, 60, 61/1, 61/2, 62, 63, 64/1, 65/1, 65/2, 66, 67, 68, 69, 70/1, 70/2, 70/3, 81, 82, 83, 85/1, 87, 89/1, 89/2, 89/3, 89/4, 90, 94, 95/1, 95/2, 95/3, 95/4, 95/5, 95/7, 95/8, 95/9, 95/10, 95/11, 96, 97/1, 97/2, 97/3, 97/4, 97/5, 97/6, 97/7, 97/8, 97/9, 97/10, 97/11, 97/12, 97/13, 97/14, 97/15, 97/17, 97/19, 97/21, 97/22, 97/23, 97/24, 98, 99, 100/5, 100/6, 100/7, 101, 102, 103/1, 104/2, 104/3, 105/1, 106, 108, 109/3, 109/4, 109/5, 109/6, 109/7, 110, 111, 112, 117/2, 117/3, 120, 121, 122, 123/1, 125/2, 125/3, 125/4, 125/5, 126/1, 126/2, 126/3, 126/4, 126/5, 126/6, 126/7, 126/8, 126/9, 126/10, 126/11, 126/12, 126/13, 126/14, 126/15, 126/16, 126/17, 126/18, 126/19, 126/21, 126/22, 126/23, 126/24, 126/25, 126/26, 126/27, 126/28, 126/29, 126/30, 126/31, 126/32, 126/33, 126/34, 126/35, 126/36, 126/37, 126/38, 126/39, 126/40, 126/41, 126/42, 126/43, 126/44, 126/45, 126/46, 126/47, 126/48, 126/49, 126/51, 126/52, 126/53, 126/54, 126/56, 126/57, 126/58, 126/59, 126/60, 126/62, 126/63, 126/65, 126/66, 126/67, 126/68, 126/69, 126/70, 127, 128/1, 128/2, 129, 130, 131, 132/2, 132/4, 132/6, 132/7, 133/1, 133/2, 134/1, 134/2, 134/3, 134/4, 134/5, 134/6, 134/7, 134/9, 134/10, 134/11, 134/12, 134/14, 134/16, 134/17, 135, 136/1, 136/2, 136/3, 137, 138, 139, 140/1, 140/2, 140/3, 140/4, 140/7, 141/1, 141/2, 142/1, 142/5, 143, 144/1, 144/2, 144/3, 144/4, 144/5, 144/6, 144/7, 144/8, 144/9, 144/10, 144/11, 144/13, 144/14, 144/15, 144/16, 144/17, 144/18, 144/19, 144/20, 144/21, 144/23, 144/24, 144/25, 145 (częściowo), 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, Id: 9EA40DA A-BAF3D0D0C073. Podpisany Strona 11

16 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411/6, 411/7, 411/8, 411/10 (częściowo), 411/12, 411/13, 411/14, 411/15, 411/16, 411/17, 411/18, 411/19, 411/20, 411/21, 411/23, 411/27, 411/28, 411/29. - Obręb Olchowo (320404_5.0031) - Działki ewidencyjne numer: 14, 15/1, 16/1, 17, 18, 19, 20, 52/5, 52/7, 100, 117/1, 117/2, 118/2, 118/3, 118/4, 118/5, 118/6, 118/7, 118/8, 118/9, 118/10, 118/11, 118/12, 119, 120, 121, 122, 125, 126, 127, 128, 129, 131/2, 131/3, 131/4, 131/5, 133, 135/1, 135/2, 136/1, 136/2, 136/3, 136/4, 136/5, 137, 138, 139/1, 139/2, 140/1, 140/2, 141/1, 141/2, 141/3, 142, 143, 201, 202, 203, 204, 205, 237/1, 237/2, 241/1, 242/1, 242/2, 243, 244/1, 246, 250 (częściowo), 251/1, 251/3, 252, 253/1, 253/2, 259/1, 263/1, 267/1, 270, 271, 275, 280 (częściowo), 286, 287, 288, 290, 300/1 (częściowo), 301/14, 301/33, 308, 309, 310, 311/2, 311/3, 311/4, 312, 313, 314/1 (częściowo), 317, - Obręb Długołęka (320404_5.0032) 3) Gmina Osina: Działki ewidencyjne numer: 288, 290/1, - Obręb Węgorza (320405_2.0001) - Działki ewidencyjne numer: 1/1, 1/3, 1/4, 2, 3/1, 5/1, 5/3, 5/4, 5/5, 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2, 9, 16, 17, 19/2, 19/3, 19/4, 19/5, 19/7, 19/9, 19/10, 21, 22, 23, 24/1 (częściowo), 25, 26, 28 (częściowo), 29/3, 29/4, 63/4, 114 (częściowo), 115/1, 120/4, 120/5, 122, 123, 125, 126/1, 126/2, 126/3, 127, 128, 129/2, 136 (częściowo), 142, 143/1, 143/2, 293, 294, - Obręb Kościuszki (320405_2.0002) Działki ewidencyjne numer: 1, 19/1, 20/2, 20/4, 20/5, 20/6, 21, 22, 23, 24, 26, 30/1, 33, 34, 35, 36, 37, 38/1, 38/2, 39, 40, 41, 42, 45/1, 46/1, 59/3, 59/4, 60/3, 61/2, 62/2, 63/3, 63/5, 63/6, 71, 72, 73/3, 73/4, 80, 80/1, 413/2, 413/3, 414, 416 (częściowo), 420, 421/2, 421/3, 422, 422/1, 423, 424 (częściowo), 425 (częściowo), 483, 484, 1001, 4) Gmina Przybiernów: - Obręb Trzebianowo (320406_2.0001) - Obręb Brzozowo (320406_2.0002) - Obręb Kartlewo (320406_2.0003) - Obręb Rzystnowo (320406_2.0004) - Obręb Zabierzewo (320406_2.0005) - Obręb Machowica (320406_2.0006) - Obręb Miodowice (320406_2.0007) - Obręb Nowiny (320406_2.0008) - Obręb Rokita (320406_2.0009) - Obręb Leszczno (320406_2.0010) - Obręb Moracz (320406_2.0011) - Obręb Włodzisław (320406_2.0012) - Obręb Czarnogłowy (320406_2.0013) Id: 9EA40DA A-BAF3D0D0C073. Podpisany Strona 12

17 - Obręb Buk (320406_2.0014) - Obręb Świętoszewo (320406_2.0015) Działki ewidencyjne numer: 2, 4/4, 4/8, 4/9, 5/8, 5/9, 5/12, 6, 7 (częściowo), 8, 9, 12, 13 (częściowo), 23, 24, 27/1, 27/2, 28, 29, 31, 32, 41, 54/1, 54/2, 55, 56, 57, 106, 107, - Obręb Sosnowice (320406_2.0017) Działki ewidencyjne numer: 731 (częściowo), 734, 735/1, 735/2, 735/3, 735/4, 735/6, 735/7, 735/8, 735/10, 735/11, 735/12, 735/13, 742/1, 742/2, 742/3, 743, 744/1, 744/2, 744/3, 744/4, 744/5, 744/6, 744/7, 744/8, 744/9, 744/10, 744/11, 744/12, 744/13, 744/14, 744/15, 744/16, 744/17, 744/18, 744/19, 744/20, 744/21, 744/22, 744/23, 744/24, 744/25, 744/26, 744/27, 744/28, 744/29, 744/30, 744/31, 744/32, 751, 752, 753, 754/1, 754/2, 761/1, 762, 763, 764, 765, 766/1, 766/2, 766/3, 766/4, 767/2, 776, 777, 778/1, 778/2, 786/2, 787/1, 788/1, 789/1, 790/1, 790/2, 790/3, 791/1, 791/2, 791/3, 792/3, 792/4, 792/5, 793/1, 793/3, - Obręb Przybiernów - 1 (320406_2.0161) - Obręb Przybiernów - 2 (320406_2.0162) Działki ewidencyjne numer: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 9/1, 10, 11/1, 13/1, 14, 21, 22, 23, 24/1, 24/2, 25, 26/1, 26/2, 26/3, 27/1, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38/1, 38/2, 38/3, 141/1, 141/6, 141/7, 141/8, 141/9, 142, 143, 144/3, 145, 146, 147, 148/1, 148/3, 148/4, 149/1, 149/3, 149/4, 149/5, 150, 151, 152, 153/4, 153/5, 153/6, 153/7, 154/1, 154/3, 154/7, 154/8, 154/10, 154/11, 154/12, 154/13, 155, 156, 442, 443/1, 443/2, 444/1, 444/2, 445, 446, 447, 448/1, 448/2, 448/3, 449, 450, 451/1, 451/2, 452, 453/1, 453/2, 454/1, 454/2, 455, 456, 457/2, 459/1, 459/2, 460/2, 460/3, 460/5, 460/6, 461, 462, 463, 464/1, 464/2, 465/1, 465/2, 466/1, 466/2, 466/3, 466/4, 466/5, 467/1, 467/2, 467/3, 468/1, 468/2, 469/2, 469/3, 469/4, 470, 471, 472/2, 472/3, 473/1, 473/2, 474/3, 474/4, 474/5, 474/6, 474/7, 476/1, 476/2, 477/1, 477/2, 477/3, 478/1, 478/2, 479/1, 479/2, 479/3, 480, 481, 482, 483, 484, 485/1, 485/2, 485/3, 486/1, 486/2, 487, 488/2, 488/5, 488/7, 488/9, 488/10, 488/11, 488/12, 489/1, 489/2, 489/3, 490/6, 490/7, 490/9, 490/10, 490/11, 490/12, 490/13, 490/14, 490/15, 490/18, 490/19, 490/20, 491/4, 491/5, 491/7, 491/8, 491/9, 491/10, 491/11, 492/3, 492/4, 492/5, 558, 559/1, 559/3, 559/4, 559/5, 560, 561, 563/1, 563/2, 563/3, 563/5, 563/6, 563/7, 564/1, 564/2, 564/3, 564/4, 564/5, 566/1, 566/5, 566/6, 566/7, 566/8, 566/12, 566/15, 566/17, 566/19, 566/20, 566/21, 566/22, 566/23, 566/24, 566/26, 566/27, 566/28, 566/29, 566/30, 566/31, 566/32, 567/1, 567/5, 567/7, 567/8, 567/9, 567/12, 567/15, 567/16, 567/17, 567/18, 567/19, 567/20, 567/21, 567/22, 568, 569, 570, 571, 572, 573/1, 573/2, 574/1, 574/2, 574/3, 574/5, 575/2, 575/3, 575/4, 575/6, 575/7, 576/1, 576/5, 576/8, 576/9, 576/10, 576/11, 576/12, 576/13, 576/14, 576/15, 576/16, 576/17, 576/18, 576/19, 576/20, 577/3, 577/5, 577/6, 577/7, 577/9, 577/10, 577/11, 577/12, 578/1, 578/3, 578/4, 578/5, 578/6, 578/7, 579/3, 579/4, 579/5, 579/6, 579/7, 579/8, 579/9, 579/10, 579/11, 579/12, 579/13, 579/14, 579/15, 579/16, 583, 584/1, 584/2, 585/1, 585/2, 585/3, 585/4, 585/5, 585/6, 585/7, 586, 587, 588/1, 588/2, 588/3, 588/4, 589/2, 589/3, 589/4, 589/7, 589/10, 589/11, 589/12, 589/13, 589/14, 589/15, 590/1, 590/2, 590/3, 591/5, 591/6, 591/7, 591/8, 591/9, 591/10, 591/11, 591/12, 592/1, 592/2, 593/2, 593/3, 685/1, 685/2, 686/1, 686/2, 686/3, 686/4, 686/5, 686/6, 686/7, 686/8, 686/9, 686/10, 686/11, 686/12, 686/13, 686/14, 686/15, 686/16, 686/17, 686/18, 686/19, 686/20, 686/21, 686/22, 686/23, 686/24, 686/25, 686/26, 687, 688, 689/1, 689/2, 689/3, 689/4, 689/5, 690, 691, 730/4, 730/6, 730/7, 730/8, 730/9, - Obręb Przybiernów - 3 (320406_2.0163) - Obręb Przybiernów - 4 (320406_2.0164) Działki ewidencyjne numer: 322/1, 322/2, 323, 324/1, 324/2, 325, 326, 327, 328/1, 328/2, 328/3, 329/3, 329/4, 330, 331, 333, 334/3, 334/4, 335/2, 336/1, 344/7, 344/9, 344/11, 344/13, 344/14, 344/15, 344/16, 344/17, 344/18, 344/19, 344/20, 344/21, 344/22, 344/23, 344/24, 344/25, 344/26, 344/27, 344/28, 344/29, 344/30, 344/31, 344/32, 344/33, 344/34, 344/35, 344/36, 344/37, 344/38, 344/39, 344/40, 344/41, 344/42, 344/43, 344/44, 344/45, 344/46, 344/47, 344/48, 344/49, 344/50, 344/51, 344/52, 344/53, 344/54, 348, 349, 350/1, 350/2, 351/1, 351/2, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 398, 399/4, 399/6, 399/7, 399/8, 399/9, 399/10, 399/11, 423, 493/1, 493/2, 494/1, 494/2, 494/3, 495, 496/1, 496/2, 496/3, 496/6, 496/7, 496/8, 498/4, 498/7, 498/9, 498/13, 498/14, 498/15, 498/16, 498/17, 498/18, 498/19, 498/21, 498/22, 498/23, 498/24, 498/25, 498/26, 498/27, 500/1, 500/3, 500/4, 501/1, 502/1, 502/2, 502/3, 503/1, 503/3, 503/4, 503/5, 503/6, 504/1, 504/2, 504/3, 504/4, 504/5, 504/6, 504/7, 504/8, 504/9, 504/10, 504/11, Id: 9EA40DA A-BAF3D0D0C073. Podpisany Strona 13

18 504/12, 504/13, 505, 506, 507, 508, 510, 511, 512, 513, 514, 516, 517/5, 517/6, 517/7, 517/8, 518, 519/3, 519/9, 519/10, 519/11, 519/12, 519/13, 519/14, 519/16, 519/17, 519/19, 519/20, 519/21, 519/22, 519/23, 519/24, 519/25, 519/26, 519/27, 519/28, 519/29, 519/30, 519/31, 519/32, 519/33, 520/3, 520/4, 520/5, 520/6, 520/7, 520/8, 520/9, 520/10, 520/11, 520/12, 520/13, 520/14, 524, 525/2, 526/4, 526/5, 526/6, 526/7, 526/8, 526/9, 526/10, 526/11, 526/12, 526/13, 526/14, 526/15, 526/17, 526/18, 526/19, 526/20, 526/21, 526/22, 526/23, 526/24, 526/25, 526/27, 526/28, 526/29, 526/30, 526/31, 526/32, 526/33, 526/34, 526/35, 526/36, 526/37, 526/38, 526/39, 528/3, 528/6, 528/7, 528/8, 528/9, 528/10, 528/11, 528/12, 528/13, 529/1, 529/3, 529/5, 529/6, 530/1, 530/2, 531, 532, 533/2, 533/3, 533/4, 534, 536, 537/2, 537/3, 537/4, 538/5, 538/6, 538/7, 538/8, 538/9, 538/10, 539/1, 539/3, 539/4, 540, 548, 596, 597, 598/1, 598/2, 599/1, 599/2, 600, 601, 605, 618, 619, 620, 621, 622/2, 622/3, 622/4, 622/5, 622/6, 622/7, 622/8, 623, 624, 625, 626, 627/1, 627/2, 627/3, 628, 629, 630, 631, 632/2, 632/3, 633/1, 633/2, 634, 635, 636/1, 636/2, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 726/3, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745/1, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780/1, 780/2, 781, 782/1, 784/1, 785/1, 785/3, 785/4, 785/5, 785/6, 785/7, 786/1, 786/2, 786/3, 786/4, 786/5, 786/6, 786/7, 786/8, 786/9, 786/10, 786/11, 786/12, 786/13, 786/14, 786/15, 786/16, 786/17, 786/18, 5) Gmina Stepnica: - Obręb Zalew Szczeciński (320407_2.0001) - Obręb Czarnocin (320407_2.0002) - Obręb Kopice (320407_2.0003) - Obręb Miłowo (320407_2.0004) Działki ewidencyjne numer: 1/1, 1/2, 2/2, 2/3, 3/1, 4/2, 4/3, 5/1, 5/2, 5/3, 6, 7/1, 8/1, 9/1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22/1, 22/2, 23, 24, 25, 26/1, 26/2, 27, 28/2, 28/3, 28/4, 29/2, 29/3, 29/4, 29/5, 30, 31, 32/2, 32/3, 33, 35, 38, 39, 40/1, 40/2, 40/4, 40/5, 41, 42/1, 42/2, 55/1, 268/1, 268/2, 269, 270/1, 270/2, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279/1, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 295/1, 298, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 902/1, 902/2, 903/1, 903/2, 904/1, 904/2, 904/4, 905, 906, 907, 908, 910, - Obręb Gąsierzyno (320407_2.0005) - Obręb Piaski Małe (320407_2.0006) - Obręb Stepniczka (320407_2.0007) Działki ewidencyjne numer: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35/1, 35/2, 36/1, 36/2, 37/1, 37/2, 38, 39, 40/2, 40/3, 41, 42/6, 42/7, 42/9, 42/10, 42/11, 43 (częściowo), 44, 45, 46, 47, 48, 49/1, 49/2, 49/3, 49/4, 50, 51/3, 51/4, 51/5, 51/6, 51/8, 51/9, 52, 53, 54/1, 54/2, 54/3, 55, 56, 57, 58/1, 58/2, 58/3, 59, 60, 61/2 (częściowo), 69, 70/2, 70/4, 70/5, 71/1, 82 (częściowo), 174, 911, - Obręb Jarszewko (320407_2.0008) - Obręb Żarnowo (320407_2.0009) - Obręb Racimierz (320407_2.0010) - Obręb Zielonczyn (320407_2.0011) Działki ewidencyjne numer: 20/2, 22/1, 22/2, 23, 24, 25/1, 25/2, 26/1, 27, 28, 29, 30, 31/1, 31/2, 32, 33/2, 33/3, 33/4, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40/1, 40/3, 40/4, 40/5, 40/6, 41/2, 41/4, 41/5, 41/6, 41/7, 41/8, 41/9, 41/10, 41/11, 41/12, 41/13, 41/14, 41/15, 41/16, 41/17, 41/19, 41/20, 41/21, 42/1, 43/3, 43/4, 43/5, 44/1, 44/2, 45, 46, 47/1, 48, 51/1, 51/4, 52, 53, 54/1, 54/2, 55, 56/1, 57, 58, 59/1, 66/1, 67/6, 67/7, 67/8, 67/10, 67/11, 67/12, 67/13, 67/14, 67/15, 68/4, 68/5, 68/6, 68/7, 68/8, 68/9, 68/10, 68/11, 68/12, 68/13, 68/14, 68/15, 68/16, 68/17, 68/18, 68/19, 68/20, 69, 70, 71, 88/2, 88/6 (częściowo), 89/1, 89/3, 90/3, 90/4, 91, 92, 191, 192, 198 (częściowo), - Obręb Stepnica (320407_2.0012) Działki ewidencyjne numer: 1, 2, 3, 4, 5, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 7, 8/1, 8/2, 9, 12/1, 12/2, 15/8, 15/9, 17, 18, 19/1, 19/3, 19/4, 19/5, 20, 22/1, 26, 27/2, 27/3, 28, 29/1, 29/2, 30, 31/1, 31/2, 124/2, 124/3, 124/4, 124/5, Id: 9EA40DA A-BAF3D0D0C073. Podpisany Strona 14

19 125/1 (częściowo), 126 (częściowo), 127, 128, 129, 130, 131/1, 131/4, 131/5, 131/6, 131/7, 133/1, 133/2, 134, 136, 138/5, 144/1, 202, 232/15, 232/16, 232/35, 263/4, 264/3, 264/4, 265/2, 265/3, 266/3, 266/4, 267, 271/10, 275, 276/2, 277/3, 278/26, 279/13, 279/17, 279/18, 284, 286/1, 286/5, 286/6, 286/8, 286/9, 286/12, 309/1, 323 (częściowo), 326, 326/1, 327, 330/2, 336, 337, 342/6, 343, 344, 346, 347, 348, 349, 350/1, 351/1, 352/1, 352/3, 352/4, 353, 354, 355/1, 357, 358, 359/1, 360/1, 361/1, 362/1, 365/3, 365/4, 365/11, 365/12, 365/13, 365/14, 365/15, 365/16, 365/17, 365/18, 365/19, 365/20, 365/21, 365/22, 365/23, 365/24, 365/25, 365/26, 365/27, 365/28, 365/29, 365/30, 365/31, 365/32, 365/33, 365/34, 365/35, 365/36, 365/37, 365/38, 365/39, 365/40, 365/41, 365/42, 365/43, 365/44, 365/45, 365/46, 365/47, 365/48, 365/49, 365/50, 365/51, 365/52, 365/53, 365/54, 365/55, 365/56, 366, 367/2, 367/3, 367/4, 368, 369, 369/1, 370, 376, 377/1, 377/2, 378, 379, 379/2, 380, 383, 388/3, 388/4, 388/5, 388/7, 388/8, 388/9, 392/1, 392/3, 392/4, 393/1, 393/2, 395/1, 395/10, 395/3, 395/5, 395/6, 395/7, 395/8, 395/9, 396/1, 396/2, 396/3, 396/4, 396/5, 397/1, 397/2, 398, 399, 400, 401/1, 402, 402/1, 403, 404/1, 404/2, 404/3, 405, 406, 407/1, 407/2, 407/3, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414/1, 414/3, 414/4, 414/5, 415/1, 415/2, 416, 417/5, 417/6, 417/7, 417/8, 417/9, 417/10, 417/11, 418/3, 418/4, 418/5, 418/6, 418/7, 418/8, 418/9, 419, 420/2, 420/3, 420/4, 421, 422/1, 422/2, 422/3, 423/2, 423/3, 423/5, 423/6, 424/2, 424/4, 424/5, 424/6, 424/7, 425, 426/1, 426/2, 427, 428, 429/1, 429/2, 429/4, 429/5, 430, 431/3, 431/4, 431/5, 431/6, 431/7, 432, 433/1, 438/3, 438/5, 438/6, 439/2, 439/3, 440, 440/1, 441/2, 441/3, 441/4, 443/4, 443/5, 443/6, 443/7, 443/9, 443/11, 443/12, 443/14, 443/15, 443/16, 443/17, 444/1, 444/2, 444/3, 445, 446/1, 446/2, 447, 448, 449, 450/1, 450/3, 450/4, 452, 453, 454, 455/1, 455/2, 457/1, 457/2, 458, 459, 461/1, 461/2, 461/3, 461/4, 462, 463, 464, 465, 466, 467/1, 467/2, 470/2, 470/3, 472, 473, 476/3, 476/4, 476/5, 478, 479/1, 479/2, 479/3, 479/4, 481/1, 481/2, 482, 483, 484, 485, 486/1, 486/2, 487, 488, 489, 490, 494, 495/3, 495/4, 495/5, 495/8, 495/9, 495/10, 495/11, 497, 499/1, 499/2, 500, 501, 502, 503, 504/1, 504/2, 506/1, 506/3, 506/4, 507/1, 507/4, 507/5, 507/6, 507/7, 507/8, 507/10, 507/11, 507/12, 507/13, 507/14, 507/15, 508, 509/3, 509/5, 509/6, 509/7, 509/8, 509/9, 510, 511, 512/1, 512/5, 512/8, 512/10, 512/11, 512/13, 512/14, 512/19, 512/20, 512/21, 512/22, 512/23, 512/24, 512/25, 512/26, 512/27, 512/28, 512/29, 512/30, 512/31, 512/32, 513, 514, 515, 516, 523/3, 523/4, 523/5, 523/6, 531/1, 531/2, 533/2, 533/3, 533/4, 534/1, 536/1, 536/2, 536/3, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 551/1, 552, 553/1, 553/2, 554, 555, 555/1, 556, 557, 558/1, 558/2, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566/1, 566/2, 566/3, 566/4, 567, 568, 569/2, 569/3, 569/4, 569/6, 569/7, 569/9, 569/10, 569/11, 569/12, 569/13, 569/14, 569/15, 569/16, 574, 575/1, 575/2, 575/3, 576/1, 576/2, 576/4, 576/5, 576/7, 576/8, 576/9, 577/1, 577/3, 577/4, 577/6, 577/7, 577/9, 577/10, 577/11, 577/12, 577/14, 577/15, 578, 579/1, 579/2, 580, 581, 582, 583, 584/1, 584/2, 584/3, 585/1, 585/3, 585/4, 586, 587, 588, 589/1, 589/2, 590, 591/1, 591/2, 591/3, 592/1, 592/2, 593/1, 593/2, 594, 595, 596, 597, 598/2, 598/3, 598/5, 598/6, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606/1, 606/2, 607, 608, 609, 610/1, 610/2, 612, 613, 614, 615/1, 615/2, 616/1, 616/2, 617, 618, 620, 621, 622, 623, 624, 625/1, 625/2, 625/3, 625/4, 625/5, 625/6, 625/7, 625/8, 625/9, 625/10, 625/11, 625/13, 625/14, 625/15, 625/16, 625/17, 625/18, 625/19, 625/20, 625/21, 625/22, 625/23, 625/25, 625/26, 625/27, 625/28, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633/1, 633/2, 634, 635, 635/1, 635/2, 637/2, 637/3, 637/4, 638, 639/1, 639/2, 640, 641, 642, 643, 644/1, 644/2, 644/3, 644/4, 645, 646, 647, 648, 649/2, 649/3, 649/4, 649/5, 649/6, 650/1, 650/2, 651/1, 651/2, 652/1, 652/2, 653/1, 653/2, 654/1, 654/2, 655/3, 655/4, 656/3, 656/4, 658/1, 660, 661/1, 661/2, 662, 663, 664, 665, 680, 681 (częściowo), 683, 684/2, 684/3, 684/4, 684/5, 684/6, 685, 686/1, 686/2, 687, 688, 689, 690, 692/1, 692/2, 692/3, 692/4, 692/5, 692/6, 692/7, 692/8, 692/9, 692/10, 692/11, - Obręb Krokorzyce (320407_2.0013) Działki ewidencyjne numer: 66 (częściowo), 256/2, 256/3, 257/2, - Obręb Widzieńsko (320407_2.0014) Działki ewidencyjne numer: 207, 208, 210/1, 286/2, 287/2, 288/2, 289/2, 290, 291, 292, 294/2, 295/2, 296/1, 296/2, 297/1, 297/2, 312/1, 313, 314/1, 314/2, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321/1, 321/2, 322/2, 323/2, 324, 325, 326, 349, 350, 351, 352/1, 352/2, 353, 354, 355, 356, 357, 358/1, 358/2, 359/1, 359/2, 360/1, 360/2, 360/3, 361, 362, 363, 364, 365, 399/4, 401/2, 402/1, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409/1, 409/2, 410/1, 410/2, 411, 412/1, 413/1, 414/1, - Obręb Bogusławie (320407_2.0015) - Obręb Budzień (320407_2.0016) 6) Gmina Płoty: - Obręb Truskolas (320504_5.0016) Id: 9EA40DA A-BAF3D0D0C073. Podpisany Strona 15

20 Działki ewidencyjne numer: 213/1, 284/3, 284/5, 291/1, 292, 293, 294, 295, 297, 298/1, 298/2, 299, 299/1, 300, 301/2, 302/2, 303/2, 368, 369, 370, 385, 387, 388, 410, 411, 412/1, 413, 428, 7) Gmina Banie: - Obręb Babinek (320601_2.0001) Działki ewidencyjne numer: 72/4, 73 (częściowo), 74, 76, 77, 240, - Obręb Rożnowo (320601_2.0002) Działki ewidencyjne numer: 47, - Obręb Baniewice (320601_2.0012) 8) Gmina Gryfino: Działki ewidencyjne numer: 270/1, 271/1, 273, 274, - Obręb Gryfino 1 (320604_4.0001) - Obręb Gryfino 2 (320604_4.0002) - Obręb Gryfino 3 (320604_4.0003) Działki ewidencyjne numer: 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23/1, 23/2, 23/3, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38/1, 38/2, 39/1, 39/2, 39/3, 39/4, 39/5, 39/6, 39/7, 39/8, 39/9, 39/10, 39/11, 39/12, 39/13, 39/14, 39/15, 39/16, 39/17, 39/18, 39/19, 39/20, 39/21, 39/22, 39/23, 39/24, 39/25, 39/26, 39/27, 39/28, 39/29, 39/30, 39/31, 39/32, 39/33, 39/34, 39/35, 39/36, 39/37, 39/38, 39/39, 39/40, 39/41, 39/42, 39/43, 39/44, 39/45, 39/46, 39/47, 39/48, 39/49, 39/50, 39/51, 39/52, 39/53, 39/54, 39/55, 39/56, 39/57, 39/58, 39/59, 39/60, 39/61, 39/62, 39/63, 39/64, 39/65, 39/66, 39/67, 39/68, 39/69, 39/70, 39/71, 39/72, 39/73, 39/74, 39/75, 39/76, 39/77, 39/78, 39/79, 39/80, 39/81, 39/82, 39/83, 39/84, 39/85, 39/86, 39/87, 39/88, 39/89, 39/90, 39/91, 39/92, 39/93, 40/2, 40/3, 40/4, 40/5, 41/1, 41/2, 42/1, 42/2, 43, 44, 45/1, 45/2, 46, 47/4, 47/5, 47/6, 47/7, 47/8, 47/9, 47/10, 47/11, 47/12, 47/13, 47/14, 47/15, 47/16, 47/17, 47/18, 47/19, 47/20, 47/21, 47/22, 47/23, 47/24, 47/25, 47/26, 47/27, 47/28, 47/29, 47/30, 47/31, 47/32, 47/33, 47/34, 47/35, 47/36, 47/37, 47/38, 47/39, 47/40, 47/41, 47/42, 47/43, 47/44, 47/45, 47/46, 47/47, 47/48, 47/49, 47/50, 47/51, 47/52, 47/53, 47/54, 47/55, 47/56, 47/57, 47/58, 47/59, 47/60, 47/61, 47/62, 47/63, 47/64, 47/65, 47/66, 47/67, 47/68, 47/69, 47/70, 47/71, 47/72, 47/73, 47/74, 47/75, 47/76, 47/77, 47/78, 47/79, 47/80, 47/81, 47/82, 47/83, 47/84, 47/85, 47/86, 47/87, 47/88, 47/89, 47/90, 47/91, 47/92, 47/93, 47/94, 47/95, 47/96, 47/97, 48/1, 48/2, 48/3, 48/4, 48/5, 49, 50/1, 50/2, 51/1, 51/2, 52/1, 52/2, 52/3, 53/2, 53/3, 53/5, 53/6, 53/7, 53/8, 54, 55/1, 55/2, 55/3, 55/4, 56, 57, 58, 59/1, 59/2, 60/1, 60/4, 60/5, 60/6, 60/7, 61/1, 61/2, 61/3, 62, 63, 64/1, 64/2, 65, 66/1, 66/2, 66/3, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73/1, 73/2, 73/3, 74, 75, 76/1, 76/2, 77, 78/1, 78/2, 78/3, 79, 80, 81, 82, 83/1, 83/2, 83/3, 83/4, 83/5, 83/6, 84, 85/1, 85/2, 86, 87/1, 87/3, 87/4, 87/5, 88/1, 88/2, 88/3, 88/5, 88/6, 88/7, 88/8, 89/2, 89/3, 89/4, 89/5, 89/9, 89/11, 89/12, 89/14, 89/15, 89/16, 89/17, 89/18, 89/19, 89/20, 89/21, 89/22, 90, 91/2, 91/3, 91/4, 91/5, 92, 93/1, 93/2, 93/3, 94/1, 94/2, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101/1, 101/2, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110/1, 110/2, 110/3, 111/1, 111/2, 111/3, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118/1, 118/10, 118/2, 118/3, 118/4, 118/5, 118/6, 118/7, 118/8, 118/9, 119/2, 119/3, 119/4, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128/1, 128/3, 128/4, 129, 130, 131, 132, 133, 134/1, 134/2, 135/2, 135/3, 135/4, 135/5, 135/7, 135/8, 135/9, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147/2, 147/3, 148, 149, 150/1, 150/2, 150/3, 151, 152/1, 152/4, 153, 154/1, 154/2, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162/1, 162/2, 163, 164/1, 164/2, 165, 166, 167/6, 167/7, 167/8, 167/9, 167/10, 167/11, 167/12, 167/13, 167/14, 167/15, 167/16, 167/17, 167/18, 167/19, 168, 169/1, 170/1, 171, 172/1, 173/1, 173/2, 174, 175, 176/1, 176/2, 176/4, 176/8, 176/10, 176/11, 177, 178, 179/1, 179/2, 180/5, 180/6, 180/7, 180/8, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193/3, 194, 195/1, 195/2, 196/2, 196/4, 196/5, 196/9, 196/10, 196/11, 196/13, 196/14, 196/15, 196/16, 197/1, 197/2, 197/3, 198/2, 198/5, 198/6, 198/7, 200/1, 200/2, 200/3, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207/1, 207/2, 207/5, 207/6, 207/7, 207/8, 207/9, 207/10, 207/11, 208/1, 208/2, 209, 210, 211, 212, 213, 214/1, 214/3, 214/4, 215, 216/1, 216/2, 216/3, 217/11, 217/12, 217/13, 217/14, 217/4, 217/5, 217/6, 217/7, 217/9, 218, 219, 220, 221/1, 221/2, 221/3, 221/4, 222, 223/10, 223/11, 223/14, 223/3, 223/4, 223/5, 223/6, 223/7, 223/8, 225/1, 225/2, 226, 227/1, 227/2, 227/3, 228, 229/1, 229/3, 229/4, 229/5, 230, 231/1, 231/2, 231/3, 231/4, 232, 233, 235/1, 235/5, 235/6, 236/1, 236/2, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243/1, 243/2, 243/3, 244, 245/1, 245/10, 245/11, 245/12, 245/14, 245/15, 245/16, 245/17, 245/18, 245/5, 245/6, 245/7, 245/8, 245/9, 246, 247, 248/1, 248/2, 248/3, Id: 9EA40DA A-BAF3D0D0C073. Podpisany Strona 16

21 249, 250, 251, 252/1, 253/1, 253/4, 254/4, 254/5, 254/6, 254/7, 255, 256, 257/1, 257/3, 257/4, 257/5, 257/6, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267/1, 267/3, 267/4, 267/5, 267/6, 267/7, 268, 269/1, 269/2, 269/3, 270, 272, 273/1, 273/2, 273/3, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280/1, 280/2, 280/3, 280/4, 280/5, 280/6, 280/7, 281, 282/1, 282/10, 282/100, 282/101, 282/102, 282/103, 282/104, 282/105, 282/106, 282/107, 282/11, 282/12, 282/13, 282/14, 282/15, 282/16, 282/17, 282/18, 282/19, 282/2, 282/20, 282/21, 282/22, 282/23, 282/24, 282/25, 282/26, 282/27, 282/28, 282/29, 282/3, 282/30, 282/31, 282/32, 282/33, 282/34, 282/35, 282/36, 282/37, 282/38, 282/39, 282/4, 282/40, 282/41, 282/42, 282/43, 282/44, 282/45, 282/46, 282/47, 282/48, 282/49, 282/5, 282/50, 282/51, 282/52, 282/53, 282/54, 282/55, 282/56, 282/57, 282/58, 282/59, 282/6, 282/60, 282/61, 282/62, 282/63, 282/64, 282/65, 282/66, 282/67, 282/68, 282/69, 282/7, 282/70, 282/71, 282/72, 282/73, 282/74, 282/75, 282/76, 282/77, 282/78, 282/79, 282/8, 282/80, 282/81, 282/82, 282/83, 282/84, 282/85, 282/86, 282/87, 282/88, 282/89, 282/9, 282/90, 282/91, 282/92, 282/93, 282/94, 282/95, 282/96, 282/97, 282/98, 282/99, - Obręb Gryfino 4 (320604_4.0004) Działki ewidencyjne numer: 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16, 1/17, 1/18, 1/19, 1/20, 1/21, 1/22, 1/23, 1/24, 1/25, 1/27, 1/28, 2, 3, 4, 5, 6, 7/1, 7/2, 7/3, 8/1, 8/2, 9, 10/1, 10/3, 10/5, 10/6, 11/1, 11/3, 11/4, 14/1, 15, 16/2, 16/4, 18/6, 18/7, 20/2, 20/3, 20/4, 21/11, 21/14, 21/18, 21/20, 21/24, 21/25, 21/26, 21/27, 21/28, 21/34, 21/36, 21/40, 21/41, 21/44, 21/45, 21/48, 21/49, 21/50, 21/51, 21/52, 21/53, 21/54, 21/55, 21/56, 21/57, 21/58, 21/59, 21/61, 21/62, 21/63, 21/64, 21/65, 21/66, 21/67, 21/68, 21/69, 21/70, 21/71, 21/72, 21/73, 21/74, 21/75, 21/76, 21/77, 21/78, 21/79, 21/80, 21/81, 21/82, 21/83, 21/87, 21/90, 21/91, 21/92, 21/93, 21/95, 21/97, 21/98, 21/99, 21/100, 21/101, 21/103, 21/105, 21/106, 21/107, 21/108, 21/109, 21/110, 21/111, 21/112, 21/114, 21/115, 21/117, 21/118, 21/123, 21/124, 21/125, 21/126, 21/127, 21/128, 21/129, 22, 23, 24, 25/2, 25/3, 25/4, 25/5, 26/7, 26/11, 26/12, 26/13, 26/14, 26/15, 26/16, 27/4, 27/5, 27/6, 27/7, 27/9, 27/10, 27/11, 27/12, 27/14, 27/15, 27/16, 27/17, 29/1, 29/2, 29/3, 29/4, 30/2, 30/3, 30/5, 30/6, 31/2, 31/3, 31/4, 31/5, 32, 33/2, 33/3, 33/4, 34/1, 35/1, 36, 37, 38, 39, 40/1, 40/6, 40/7, 40/8, 40/9, 40/10, 41, 42, 45/1, 45/3, 45/5, 45/6, 45/7, 45/8, 46, 47/1, 47/2, 48/3, 48/4, 48/5, 48/6, 48/7, 48/8, 48/9, 48/10, 48/11, 48/12, 48/13, 48/14, 48/15, 48/16, 48/17, 48/18, 48/19, 48/20, 48/21, 48/22, 48/23, 48/24, 48/28, 48/29, 48/30, 48/31, 48/32, 48/33, 48/34, 48/35, 48/36, 48/37, 48/38, 48/39, 48/40, 48/41, 48/42, 48/43, 48/44, 48/45, 48/46, 48/47, 48/48, 48/49, 48/50, 48/51, 48/52, 48/53, 48/54, 48/55, 48/56, 48/57, 48/58, 48/59, 48/60, 48/61, 48/62, 48/63, 48/64, 48/65, 48/66, 48/67, 48/68, 48/69, 48/70, 48/71, 48/72, 48/73, 49, 50, 51, 52/1, 52/2, 52/3, 52/4, 52/5, 52/6, 52/8, 52/9, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81/1, 81/2, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91/2, 91/3, 91/4, 92/1, 92/2, 93/1, 93/2, 94, 95/2, 95/4, 95/5, 95/6, 95/7, 96/2, 96/3, 96/4, 96/5, 97/2, 97/3, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 150, 151, 154, 155, 156, 160, 161, 162, 166, 167, 168, 169, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 192, 193, 194/1, 194/2, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212/1, 212/2, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227/1, 227/2, 227/4, 227/5, 227/6, 227/7, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242/2, 243/1, 243/2, 243/3, 243/4, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270/1, 270/4, 270/5, 270/6, 270/7, 270/8, 270/9, 270/10, 270/11, 270/12, 270/15, 270/16, 270/17, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 281/1, 282, 285, 286, 289, 290, 301/1, 305, 306, 307, 310/1, 310/3, 318 (częściowo), 352, 368, 375, 376, 377/1, 377/2, 378/1, 379/1, 380 (częściowo), 382, 383/1, 383/2, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396/1, 396/2, 397, 398, 399, 400, 402, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438/1, 438/2, 438/3, 439, 440/1, 440/2, 441, 442, 443, 444, 446, 465, 466, 479 (częściowo), 482/1, 482/2, 482/3, 482/4, 482/5, 483/5, 483/6, 483/13, 538/1, 538/2, 538/3, 538/4, 538/7, 538/8, 538/9, 538/10, 538/11, 538/13, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, Id: 9EA40DA A-BAF3D0D0C073. Podpisany Strona 17

22 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721/4, 722, 723, 724, 725, 727/1, 727/2, 727/3, 727/4, 727/5, 728/19, 729, 730, 731, - Obręb Gryfino 5 (320604_4.0005) Działki ewidencyjne numer: 1, 3/4, 67, 68, 69, 72/1, 74/1, 158, 159/1, 159/2, 159/3, 159/6, 159/10, 159/11, 160, 161/1, 161/3, 161/4, 161/5, 162/9, - Obręb Daleszewo (320604_5.0001) - Obręb Czepino (320604_5.0002) - Obręb Żabnica (320604_5.0003) - Obręb Chlebowo (320604_5.0005) - Obręb Stare Brynki (320604_5.0006) - Obręb Wysoka Gryfińska (320604_5.0007) Działki ewidencyjne numer: 1, 2, 3, 4, 5, 6/8, 6/9, 7, 8, 9, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5, 29/11, 29/12, 29/7, 29/8, 29/9, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52/1, 52/2, 53/1, 53/2, 74, 75, 76, 78/1, 78/2, 79, 80, 81, 82, 83, - Obręb Bartkowo (320604_5.0012) Działki ewidencyjne numer: 212/2, 265 (częściowo), - Obręb Wirów (320604_5.0013) Działki ewidencyjne numer: 1, 3/2, 7, 11, 19, 21, 29/1, 76/2, 146/2, 146/3, 15/1, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 199/1 (częściowo), 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, - Obręb Gardno (320604_5.0014) Działki ewidencyjne numer: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8/8, 8/10, 8/11, 9/1, 9/2, 10, 11/1, 11/2, 12/1, 12/2, 13, 14/1, 14/2, 15/1, 15/3, 15/4, 16/2, 16/3, 16/4, 17/1, 17/2, 18/1, 18/3, 19/1, 19/2, 20/1, 20/3, 20/4, 21/2, 21/4, 21/5, 21/6, 21/7, 21/8, 22/1, 22/3, 22/4, 23/1, 23/2, 24, 25/1, 25/2, 26/1, 26/2, 27/1, 27/2, 28/1, 28/2, 29, 30/1, 30/2, 30/3, 31, 32, 33/2, 33/3, 33/4, 34/1, 34/3, 34/4, 34/5, 35/1, 35/3, 35/4, 36, 37, 38/1, 38/2, 39/1, 39/2, 40, 41, 42, 43, 44/1, 44/2, 44/3, 45/1, 45/2, 46/1, 46/2, 47, 48, 49, 50, 51, 52/2, 52/3, 52/4, 52/5, 52/6, 52/7, 52/8, 52/9, 52/10, 52/11, 52/12, 52/13, 52/14, 52/15, 52/16, 52/18, 52/19, 52/20, 52/21, 52/22, 52/24, 52/25, 52/26, 52/27, 52/28, 52/29, 52/30, 52/31, 52/32, 52/33, 52/34, 52/35, 52/36, 52/37, 52/38, 52/39, 52/40, 52/41, 52/42, 52/43, 52/44, 52/45, 52/46, 52/47, 52/48, 52/49, 52/50, 52/51, 52/52, 52/53, 52/54, 52/55, 52/56, 52/57, 52/58, 52/59, 52/60, 52/61, 52/62, 52/63, 52/64, 52/65, 52/66, 52/67, 52/68, 52/69, 52/70, 52/71, 52/72, 52/73, 52/74, 52/75, 52/76, 52/77, 52/78, 52/79, 52/80, 52/81, 52/82, 52/83, 52/84, 52/85, 52/86, 52/87, 52/88, 52/89, 52/90, 52/91, 52/92, 52/93, 52/94, 52/95, 52/96, 52/97, 52/98, 52/99, 52/100, 52/101, 52/102, 52/103, 52/104, 52/105, 52/106, 52/107, 52/108, 52/109, 52/110, 52/111, 52/112, 52/113, 52/114, 52/115, 52/116, 52/117, 52/118, 52/119, 52/120, 52/121, 52/122, 52/123, 52/124, 52/125, 52/126, 52/127, 52/128, 52/129, 52/130, 52/131, 52/132, 52/133, 52/134, 52/135, 52/136, 52/137, 52/138, 52/139, 52/140, 52/141, 52/142, 52/143, 52/144, 52/145, 52/146, 52/147, 52/148, 52/149, 52/150, 52/151, 52/152, 52/153, 52/154, 52/155, 52/156, 52/157, 52/159, 52/161, 52/163, 52/164, 52/165, 52/166, 52/167, 52/168, 52/169, 52/170, 52/171, 52/172, 52/173, 52/174, 52/175, 52/176, 52/177, 52/178, 52/179, 52/180, 52/181, 54/1, 54/2, 54/3, 54/4, 54/5, 54/6, 54/7, 54/8, 54/9, 54/10, 54/14, 55, 56/1, 56/3, 56/4, 56/5, 56/6, 56/7, 56/8, 56/9, 56/10, 56/11, 56/12, 56/13, 56/14, 56/15, 56/16, 56/17, 56/18, 56/19, 56/20, 56/21, 56/22, 56/23, 56/25, 56/26, 56/27, 56/28, 56/31, 56/33, 56/34, 56/35, 56/36, 56/37, 56/39, 56/40, 56/41, 56/42, 56/43, 57, 58/2, 58/3, 58/4, 59, 60, 61, 62/2, 62/3, 62/4, 62/5, 62/6, 63, 64/2, 64/3, 64/4, 64/5, 64/6, 64/7, 64/8, 64/9, 64/10, 64/11, 64/12, 64/13, 64/14, 65, 66/1, 66/2, 69/1, 70/1, 70/2, 70/5, 70/6, 70/7, 70/8, 70/9, 70/10, 70/11, 70/12, 70/13, 70/14, 70/15, 70/16, 70/17, 70/18, 70/19, 70/20, 70/21, 70/22, 70/23, 70/24, 70/25, 70/26, 70/27, 70/28, 70/38, 70/39, 70/40, 70/41, 70/42, 70/43, 70/44, 70/45, 70/46, 70/47, 70/48, 71/1, 71/2 (częściowo), 72/4, 72/5, 72/6, 72/7, 73/1, 73/2, 74/1, 74/2, 74/3, 75, 76/1, 76/2, 76/4, 76/5, 76/6, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83/1, 83/2, 83/3, 83/4, 83/5, 83/6, 84, 85, 86, 87, - Obręb Drzenin (320604_5.0015) Działki ewidencyjne numer: 1/2, 2 (częściowo), 4/2 (częściowo), 6, 8, 9, 10/1, 10/2, 12, 13, 14, 20/2, 20/4, 20/5, 20/6, 21/14, 21/16, 21/17, 21/18, 21/19, 21/20, 24/5, 24/6, 24/7, 24/8, 24/9, 24/10, 24/11, Id: 9EA40DA A-BAF3D0D0C073. Podpisany Strona 18

23 24/12, 24/13, 24/14, 24/15, 25/1, 25/2, 27/3, 27/6, 27/7, 27/8, 27/9, 27/10, 27/11, 28/15, 28/18, 28/37, 29/2, 29/3, 29/61, 29/62, 30/1, 30/2, 30/3, 38 (częściowo), - Obręb Sobieradz (320604_5.0016) Działki ewidencyjne numer: 1, 2, 4/1, 8, 9, 10, 11, 12/1, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23/1, 23/2, 24, 25, 26, 27, 28, 29/1, 29/2, 40/1, 40/2, 131/1 (częściowo), 131/2, 132, 133, 134, 135/2, 135/3, 135/4, 136, 137, 138/2, 139, 140, 141, 145, 148/1, 148/2, 149, 150, 151, 152, 153, 155/1, 155/3, 155/4, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168/1, 168/2, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187/1, 188, 189, 190, 192, 193/4, 193/5, 194, 195/2, 196, 197/1, 198/2, 199/1, 199/2, 200, 201/2, 203, 204, 257, 258, 259/3, 260, 262, 264/7, 302/1, 302/2, 302/3, 303/1, 303/2, 303/3, 304/1, 304/2, 304/3, 305/1, 305/2, 305/3, 309/3, 309/4, 309/5, 309/6, 310/3, 310/4, 310/5, 310/6, 310/7, 310/8, 311/1, 311/2, 311/3, 311/4, 312/4, 312/5, 312/6, 312/7, 312/8, 312/9, 312/10, 312/11, 313/1, 313/2, 314, 315/1, 315/2, 316, 317, 318, 319/1, 319/2, 320/1 (częściowo), 320/2, 334/1, 335/2, 335/9, 335/10, 335/11, 335/12, 343/1 (częściowo), 344, 347/2, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 355/1, 355/2, 358/2, - Obręb Pniewo (320604_5.0018) Działki ewidencyjne numer: 43/2, 53, 54, 55, 56, 57, 67, 68, 102/3, 103/2, 104/4, 107/4, 108/4, 108/6, 109/2, 109/4, 109/5, 110/3, 110/5, 110/7, 110/9, 111/5, 111/6, 111/7, 110/10, 110/11, 112, 118/6 (częściowo), 118/34, 131, 132, 133/2, 134/2, 134/3, 134/4, 135/2, 135/3, 135/4, 136/1, 136/2, 136/3, 137/1, 137/2, 137/3, 138/2, 138/3, 138/4, 138/5, 139/3, 139/4, 139/5, 140/2, 140/3, 140/4, 140/5, 140/6, 140/7, 141/1, 141/2, 141/3, 142/1, 143, 144/2, 144/4, 152/2, 152/3, 152/4, 152/5, 156/6, 156/7, 177/2, 178, 179, 180, 181/2, 181/4, 181/5, 182/4, 182/5, 182/8, 182/9, 182/10, 182/11, 182/12, 182/13, 183/1, 183/2, 183/3, 184, 185, 186, 187, 188, 189/2, 205/1, 206/1, 207, 208/1, 208/2, 208/4, 208/5, 209, 210/1, 210/2, 210/3, 211, 212/1, 212/2, 213, 214, 215, 216/1, 217/1, 218/1, 219/1, 245/1, 246/1, 312/1, 314, 317/1, 317/3, 318/1, 319, 320/1, 320/3, 320/4, 320/5, 320/13, 320/14, 320/15, 320/16, 324/1, 324/3, 325, 327/1, 327/2, 327/3, 328, 329/1, 330/1, 330/2, 330/3, 331/3, 332, 333, 334/2, 334/3, 334/4, 335, 345/3, 348, 349, 350, 351, 396/2, 397/1, 397/4, 397/5, 397/6, 397/7, 397/8, 397/9, 397/10, 397/11, 397/12, 397/13, 397/14, 397/15, 397/16, 397/17, 397/18, 398/1, 398/2, 398/3, 399, 400, 401/1, 401/3, 401/4, 402, 403/1, 403/3, 403/4, 403/5, 404, 405, 407/1, 410/1, 424 (częściowo), 511, 512/2, 512/6, 512/7, 512/9, 512/11, 512/13, 513/4, 513/5, 513/7, 513/8, 514/1, 514/2, 515/1, 515/2, 516, 517/1, 517/2, 517/3, 518, 519, 520/1, 520/2, 521, 522/1, 522/2, 523, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 546/1, 548/1, 551, 552, 553, 554, 583, 602, 604, - Obręb Steklinko (320604_5.0019) - Obręb Steklno (320604_5.0020) Działki ewidencyjne numer: 1/1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10/4, 10/5, 10/7, 10/9, 11, 12, 13, 14, 15, 27/2, 27/3, 27/4, 29/2, 31/1, 32, 33, 34, 35/1, 35/4, 35/8, 35/9, 35/10, 35/11, 35/12, 35/13, 35/14, 35/15, 35/16, 106, 107, 108/2, 108/4, 112/4, 112/5, 112/6, 118/1, 123 (częściowo), 132/1, 133, 134 (częściowo), 138/2 (częściowo), 184/3, 244, 283, 284, 285, 310/1, 310/2, 311/1, 328/2, 328/3, 328/4, 329/2, 329/3, 329/4, - Obręb Włodkowice (320604_5.0021) Działki ewidencyjne numer: 1, 4, 5/1, 8, 9, 13/1, 13/2, 14, 15, 16, 17, 18, 26 (częściowo), 27/2, 28/1, 28/2, 28/4, 29/3, 29/4, 29/5, 29/6, 30 (częściowo), 61, - Obręb Mielenko (320604_5.0023) Działki ewidencyjne numer: 125, 126, 141/3 (częściowo), 173, 174, 175, 176, 177/1, 203/1, 204, 205/2, 205/3, 206/2, 227 (częściowo), 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 287, 288, 289, 322/2, 330, 331, 340, 341, 342, 344, 345, 348/1, 349/1, 350 (częściowo), - Obręb Chwarstnica (320604_5.0024) Działki ewidencyjne numer: 1, 2, 11, 18, 21, 23/1, 23/2, 26, 27/1, 27/2, 28, 29/1, 29/2, 30/1, 30/2, 31/1, 31/2, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 45/1, 45/2, 46/1, 46/2, 48/1, 49, 50, 52/2, 52/3, 52/5, 52/6, 52/7, 52/8, 53/1, 53/2, 54/1, 54/2, 55/1, 55/3, 55/4, 56/2, 56/3, 56/4, 56/6, 56/7, 57/1, 57/3, 57/4, 58/1, 58/3, 59/1, 59/3, 60/3, 60/4, 60/5, 60/6, 61/1, 61/3, 62/1, 62/5, 62/6, 62/7, 62/8, 62/9, 63, 64, 65/1, 65/2, 66, 67/1, 67/2, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74/1, 74/3, 74/4, 83 (częściowo), 84, 90, 91/1, 91/3, 91/5, 91/6, 92 (częściowo), 99/1, 99/2, 100/1, 101, 103/1, 103/2, 104, 116, 117, 118/2, 118/3, 118/4, 119/1, 119/2, Id: 9EA40DA A-BAF3D0D0C073. Podpisany Strona 19

24 120/1, 120/2, 121, 122, 123/1, 123/2, 124, 125, 126, 127, 129, 130, 131/1, 131/2, 132, 133, 134, 135/1, 135/2, 143/3 (częściowo), 177, 178, 179, 180/1, 181/2, 182, 183, 190, 195, 196, 197/1, 197/2, 200, 206, 215, 216, 217, 218/1, 218/2, 219/1, 219/3, 223/1, 228/2, 228/3, 228/4, 229, 230/1, 230/3, 230/4, 230/5, 231, 232, 233, 234/2, 234/3, 234/4, 235/1, 235/2, 236, 237/1, 237/2, 238, 239, 240/1, 240/2, 241/1, 241/2, 242, 243/1, 253, 254, 255, 256/1, 256/2 (częściowo), 257, 258, 259/1, 259/2, 260, 261, 262, 263/1, 263/2, 264, 265/1, 265/2, 266, 267, 270/1, 270/2, 277 (częściowo), 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286/1, 286/2, 287, 288/1, 288/2, 289, 297 (częściowo), 319, 320/2, 322, 323, 324 (częściowo), 337/3, 337/4, 351, 362, 363, 364, 366, 367, 369, 371/1, 372, 373, 374/1, 374/2, 375/1, 375/2, 375/3, 377/1, 413/1, 413/2, 414/1, 414/2, 414/3, 415, 416, 417, 418/1, 420, 421, 422, 423, 425, 426, 427, 428, 429/1, 429/2, 430, 431, 432, 433, 435, 436/1, 436/3, 436/4, 438/1, 438/2, 439, 441, 442, 443/1, 445, 446, 447, 448, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 462, 463, 464/1, 464/2, 465, - Obręb Krajnik (320604_5.0028) - Obręb Krzypnica (320604_5.0029) - Obręb Nowe Czarnowo (320604_5.0030) - Obręb Daleszewo Międzyodrze (320604_5.0031) - Obręb Radziszewo 1 (320604_5.0032) - Obręb Radziszewo 2 (320604_5.0033) - Obręb Wełtyń (320604_5.0034) - Obręb Wełtyń II (320604_5.0035) Działki ewidencyjne numer: 1/1, 1/2, 1/3, 2/1, 2/2, 3, 4, 5, 6/3, 7/3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15/3, 16/1, 17/2, 17/3, 17/4, 17/5, 18, 19, 20/3, 21/3, 22/1, 23/1, 24, 25/1, 26/1, 26/2, 27/1, 27/2, 28/1, 28/2, 31/2, 31/3, 31/5, 31/6, 31/8, 31/9, 31/10, 31/11, 31/12, 31/13, 31/14, 31/15, 32/3, 32/6, 32/7, 32/8, 32/9, 32/10, 33/1, 33/2, 34/1, 34/2, 35/1, 35/2, 36/3, 36/4, 36/5, 36/6, 37/1, 37/2, 38, 39, 40/2, 40/3, 41/2, 41/3, 41/4, 41/5, 41/6, 42/1, 42/2, 43, 48, 49, 50/1, 50/2, 77/4, 77/6, 77/8, 77/9, 77/10, 77/11, 77/12, 80, 81/1, 81/4, 81/5, 81/6, 81/7, 81/8, 81/9, 81/10, 81/11, 81/12, 81/13, 81/14, 83, 86, 89/4, 89/5, 89/6, 89/7, 90/2, 91/2, 91/3, 93, 94, 96/9, 96/10, 96/11, 96/12, 96/13, 97, 98, 99/1, 99/2, 100/3, 100/4, 100/5, 100/6, 100/7, 100/8, 101, 102/1, 102/2, 103, 104, 105, 106/1, 106/2, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115/1, 115/3, 115/4, 117, 118/1, 118/2, 119, 120/1, 120/2, 121, 123/2, 124, 125/1, 127/1, 132/7, 176 (częściowo), 178, 185, 186/3, 186/5, 186/6, 186/7, 187, 188/1, 188/3, 188/4, 188/5, 188/6, 188/7, 188/8, 188/9, 188/10, 188/12, 189/1, 189/2, 190/1, 190/2, 191/1, 191/2, 192/1, 192/2, 193/2, 193/3, 195/1, 195/2, 196/1, 196/2, 197/2, 197/3, 197/4, 200/1, 200/3, 200/4, 200/5, 201/4, 201/6, 201/7, 201/9, 201/10, 201/11, 201/12, 201/13, 203/4, 203/5, 203/7, 203/8, 204/4, 205, 206/1, 206/3, 206/4, 206/5, 206/6, 206/7, 206/8, 206/9, 206/10, 206/11, 206/12, 206/13, 206/14, 206/15, 206/16, 206/17, 206/18, 206/19, 206/20, 206/21, 206/22, 206/23, 206/24, 206/25, 206/26, 206/27, 206/28, 206/29, 206/30, 206/31, 206/32, 207/1, 207/2, 208/1, 208/3, 208/4, 210, 211/1, 211/2, 212/2, 212/3, 212/4, 212/5, 213/2, 213/3, 214, 215/1, 215/3, 215/4, 215/5, 215/6, 215/7, 215/8, 215/9, 215/10, 215/11, 215/12, 215/13, 215/14, 215/15, 215/16, 215/17, 215/18, 215/19, 215/20, 215/21, 215/22, 215/23, 215/24, 215/25, 215/26, 215/27, 215/28, 215/29, 216/1, 216/2, 217/5, 217/7, 217/9, 217/10, 217/11, 217/12, 217/13, 217/14, 217/15, 217/16, 217/17, 218/1, 218/2, 219/3, 219/4, 219/5, 219/6, 220/7, 220/8, 220/9, 220/10, 220/11, 220/12, 220/13, 220/14, 220/15, 220/16, 221/1, 221/2, 222/5, 222/6, 222/7, 222/8, 222/10, 222/11, 222/13, 222/15, 222/16, 222/17, 222/18, 222/21, 222/22, 222/23, 222/24, 222/25, 222/26, 222/27, 222/28, 222/29, 222/30, 222/31, 222/32, 223, 224/1, 224/2, 224/3, 225, 226, 227/1, 227/2, 228/2, 228/4, 228/5, 228/7, 228/14, 228/15, 228/16, 229/1, 229/3, 229/4, 229/5, 229/6, 229/7, 229/8, 229/9, 230/3, 230/4, 230/6, 230/7, 230/8, 230/9, 230/10, 230/11, 230/12, 230/13, 230/14, 230/15, 230/16, 230/17, 230/18, 230/19, 231/1, 231/2, 232/3, 232/4, 232/5, 232/6, 234, 238/1, 238/2, 239, 240, 242, 243, 244, 245, 246/1, 246/2, 247, 248, 249, 250, 251/1, 251/2, 252, 253/1, 253/2, 253/3, 253/4, 253/5, 254, 255, 256, 257/2, 257/3, 257/4, 258, 259/1, 259/2, 259/3, 259/4, 260, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271/1, 271/3, 271/4, 272, 273, 274/1, 274/2, 274/3, 274/5, 274/6, 274/7, 274/8, 274/9, 274/10, 274/11, 274/12, 274/13, 274/14, 275/1, 275/2, 276/1, 276/2, 277/1, 277/2, 9) Gmina Stare Czarnowo: - Obręb Radziszewo Las (320607_2.0001) Id: 9EA40DA A-BAF3D0D0C073. Podpisany Strona 20

25 Działki ewidencyjne numer: 137, 138, 169, 237/1, 237/2, 238/1, 238/2, 239/2, 239/3, 239/4, 240, 241/1, 241/2, 241/3, 242/1, 242/2, 243/3, 243/4, 244, 245, 246/1, 246/2, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255/1, 255/2, 256, 257/1, 257/2, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267/1, 267/2, 268/1, 268/2, 270/1, 270/2, 271/1, 271/2, 271/3, 274, 275, 276/1, 276/2, 277/1, 277/2, 277/3, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290/1, 290/2, 291, 292, 293/2, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308/1, 308/2, 309/1, 309/3, 310/1, 311, 312, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 327, 328, 329/1, 329/2, 330/1, 330/2, 331/1, 331/2, 332, 333/1, 333/2, 334/1, 334/2, 338, 339/1, 339/2, 340, 341, 342, 343, 344/3, 344/4, 344/5, 344/6, 348/1, 348/2, 349, 350, 351, 355, 390, 391 (częściowo), 392/1, 392/3, 392/4, 393, 395, 396, 397, 404 (częściowo), 405, - Obręb Binowo (320607_2.0003) Działki ewidencyjne numer: 1/1, 1/2, 36, 37, 38 10) Gmina Widuchowa: - Obręb Marwice (320609_2.0001) - Obręb Pacholęta (320609_2.0002) - Obręb Dębogóra (320609_2.0003) - Obręb Czarnówko (320609_2.0004) - Obręb Bolkowice (320609_2.0005) - Obręb Lubicz (320609_2.0006) - Obręb Widuchowa Międzyodrze (320609_2.0007) - Obręb Krzywin (320609_2.0009) Działki ewidencyjne numer: 1, 5, 10, 11, 16, 17, 18/1, 25, 26, 27, 33, 36/2, 36/3, 36/5, 36/6, 36/7, 36/8, 36/9, 37/1, 37/2, 37/3, 38/1, 38/2, 39/1, 39/2, 39/3, 40/1, 40/2, 40/3, 49, 50, 51, 52, 53/1, 53/2, 54, 68, 69/2, 69/3, 69/4, 70/2, 70/3, 70/4, 71/1, 71/2, 72/1, 72/2, 73, 82, 88/2, 88/3, 89/1, 90/1, 90/2, 90/4, 101, 102/1, 102/2, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 128, 129, 130/3, 130/4, 130/5, 131/1, 131/2, 132/1, 132/2, 133/1, 133/7, 133/8, 133/9, 133/10, 133/11, 133/12, 133/13, 133/14, 134/8, 134/9, 134/12, 134/14, 134/15, 134/16, 134/17, 134/18, 134/19, 134/20, 134/21, 135/2, 135/3, 135/5, 135/6, 135/7, 136, 137/1, 137/2, 138/1, 138/2, 138/3, 139/1, 140/1, 140/2, 140/4, 140/5, 140/6, 142, 143, 144, 147, 148/1, 148/2, 148/3, 148/4, 148/5, 148/6, 149/1, 149/2, 154 (częściowo), 155, 156, 157, 158/3, 158/4, 158/5, 158/6, 158/7, 165, 167, 168, 169/1, 176/1, 176/3, 196, 197, 210, 212, 213, 222/1, 223, 224, 225/1, 225/5, 225/6, 225/7, 225/8, 225/9, 225/10, 229/2, 229/3, 229/4, 230, 231, 232, 233/1, 233/2, 234/1, 234/2, 243/3, 243/4, 257/1, 257/2, 257/4, 257/5, 258/1, 258/3, 258/4, 260/1, 260/2, 262/4, 263/2, 263/5, 263/6, 263/7, 263/8, 264/2, 264/3, 264/4, 265/2, 265/5, 265/6, 265/7, 266/2, 266/3, 266/4, 267, 268, 291, 292, 293, 294, 295/1, 295/2, 296/1, 296/2, 297/1, 297/2, 333/1, 333/2, 342/1, 350, 351/1, 351/2, 352, 353/3, 353/4, 353/5, 353/6, 357/1, 357/2, 368, 372/1, 372/2, 382, 386/1, 386/2, 387/1, 387/2, 388/2, 388/3, 388/4, 390, 391, 393, 394, 395, 396, 397/1, 397/2, 397/3, 398/2, 398/3, 398/4, 399/1, 399/2, 400/1, 400/2, 401/1, 401/2, 402/1, 402/2, 403, 404, 405, 407, 408, 409, 410, 411/1, 412/1, 412/2, 413/2, 413/3, 413/4, 413/5, 413/6, 414, 415, 416/2, 416/3, 416/4, 416/5, 416/7, 416/8, 417, 420, 421/1, 421/2, 422, 427/4, 427/5, 435/1, 435/2, 436, 437, 438, 440/1, 440/2, 441, 442/1, 443/1, 444, 445/7, 445/8, 445/10, 445/11, 445/12, 445/13, 445/14, 445/15, 447/1, 447/2, 448/1, 448/2, 448/3, 449/1, 449/2, 450/1, 451/1, 452, 453/1, 454/1, 454/2, 455/1, 455/2, 456/1, 456/2, 457, 458/1, 458/2, 459, 460, 461, 462/1, 462/2, 463, 465/1, 465/2, 466, 467, 468/3, 468/4, 468/5, 468/6, 469/1, 469/2, 470/1, 471/1, 472/1, 472/3, 472/4, 473, 475, 476, 477, 480, 481, 483, 485, 488/1, 488/2, 488/3, 488/4, 489/1, 490, 491/1, 493/1, 493/2, 494, 495/1, 496, 497/1, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505/1, 521, 539/1, 539/2, 543/1, 543/2, 544, 545/3, 545/4, 545/6, 545/7, 545/9, 545/10, 545/11, 545/12, 545/13, 545/14, 545/15, 547, 548, 549, 550, 551/1, 551/2, 551/4, 551/5, 551/6, 552, 553, 554, 555, 556, 557/1, 557/2, 558/1, 560, 571, 572, 581, 597, 609, 611, 633, 636/1, 637/1, 641, 653, 655, 700, 701/3, 701/5, 701/6, 701/7, 702/1, 702/2, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716/1, 716/2, 717, 718, 719, 720, 721, 722/2, 722/3, 722/4, 723, 724, 725/1, 725/2, 726/1, 726/3, 726/5, 726/6, 726/8, 726/9, 727, 728, 729, 730/2, 730/4, 730/5, 730/6, 730/7, 731, 732/1, 732/3, 732/5, 732/6, 732/7, 732/8, 732/9, 732/10, 732/11, 732/12, 732/13, 732/14, 733/1, 733/2, 734/1, 734/4, 734/5, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 746, 783, 784/1, 784/2, 788/2, 791, 794, 796/1, 801/1, 803/1, 807, 810/2, 810/3, 810/4, 810/5, 810/6, 810/7, 811, 812/1, 816/1, Id: 9EA40DA A-BAF3D0D0C073. Podpisany Strona 21

26 816/2, 818, 819, 820, 821, 822, 823/2, 823/3, 823/4, 823/5, 824/1, 824/2, 825/2, 825/3, 825/4, 826/2, 826/3, 826/4, 827, 828/1, 828/2, 829, 830, 831, 833/2, 833/3, 833/4, 833/5, 833/7, 833/8, 834/1, 834/2, 834/3, 835/1, 835/2, 840/3, 840/4, 840/5, 840/6, 841/1, 841/2, 841/4, 841/5, 842/1, 842/2, 843/1, 843/4, 843/5, 843/6, 844/2, 844/3, 844/6, 844/8, 844/9, 845/2, 845/3, 846, 847, 848, 849, 850, 851/1, 851/2, 852, 853, 854/4, 854/6, 854/7, 855, 857, 859/1, 860, 861/2, 861/3, 861/6, 861/7, 861/8, 861/9, 862/2, 862/4, 862/5, 863/1, 863/4, 863/5, 863/6, 863/7, 864/2, 864/4, 864/6, 864/7, 864/8, 864/9, 865/1, 865/2, 866/3, 866/4, 866/5, 867/1, 867/3, 867/4, 868/1, 868/3, 868/4, 874/1, 876, 877, 879/1, 881, 882, 883, 884/1, 884/2, 884/3, 885/1, 885/2, 885/3, 886/3, 886/4, 886/5, 886/6, 886/7, 886/8, 887/1, 887/2, 888/1, 888/2, 888/3, 889, 890/1, 890/2, 891, 892, 893, 894, 895, 896/1, 896/2, 897/1, 897/2, 898, 899/1, 899/2, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907/1, 907/3, 907/4, 908, 91/1, 910/1, 911, 912, 913, 914, 915, 916/1, 916/2, 917/2, 917/3, 917/4, 918, 919/1, 919/2, 920/1, 920/2, 921/1, 921/5, 921/6, 921/7, 921/8, 921/9, 922, 923/1, 923/2, 924, 925, 926/2, 926/6, 926/8, 926/9, 927/2, 927/4, 927/5, 927/6, 927/8, 927/9, 928, 929/1, 929/3, 929/4, 930/1, 930/2, 930/3, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942/1, 942/2, 943/1, 943/2, 943/3, 943/4, 944/1, 944/2, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952/1, 952/2, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959/1, 959/2, 959/3, 960, 961/1, 961/2, 962/1, 962/3, 962/4, 963, 965/2, 965/3, 965/4, 965/5, 966/1, 966/2, 967/2, 967/3, 968, 969, 971 (częściowo), 972, 973/1, 973/2, 976 (częściowo), 977, 978, 981/5, 981/6, 981/7, 981/8, 981/9, 981/10, 982, - Obręb Kłodowo (320609_2.0011) - Obręb Żarczyn (320609_2.0012) Działki ewidencyjne numer: 3/1, 9, 11, 12, 13, 16/2, 20, 21, 22, 23, 24, 27/1, 28/1, 28/3, 28/4, 28/5, 29, 30/1, 30/3, 30/4, 30/6, 30/7, 30/8, 31, 32/1, 34/1, 35, 36/1, 36/2, 37, 39/2, 39/3, 41, 43, 44, 49, 50, 51, 52, 54, 55/1, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80/1, 83, 85/2, 86/1, 86/2, 87, 89, 90, 91, 92/1, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103/5, 103/6, 103/7, 103/8, 104/1, 104/2, 104/5, 104/6, 104/7, 105/1, 105/2, 105/3, 105/4, 105/5, 105/6, 105/7, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 117/1, 117/5, 117/6, 117/7, 117/8, 117/9, 118/2, 123/1, 123/2, 124/1, 124/2, 125, 126/1, 126/2, 126/3, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 138, 139/1, 139/2, 140/1, 140/2, 141/1, 141/2, 142, 143/2, 143/3, 143/4, 145/1, 145/2, 146/1, 146/2, 146/3, 147/1, 147/2, 148/1, 148/2, 148/3, 149/1, 149/2, 149/3, 150, 151/1, 151/2, 152, 153, 154/1, 154/2, 154/3, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162/1, 165, 169/1, 171/1, 171/2, 172/1, 172/2, 173/1, 173/3, 173/4, 174, 175/1, 175/2, 175/3, 175/4, 176, 177/1, 177/2, 178, 179, 180/2, 180/3, 180/4, 180/5, 181, 182/1, 182/2, 182/3, 183, 184, 185, 186, 187, 188/1, 188/2, 188/3, 189, 190, 191/1, 191/2, 191/3, 193/1, 194, 195, 196, 197, 198, 199/1, 199/2, 200/1, 200/2, 201/1, 201/5, 201/6, 201/7, 201/8, 201/9, 202/1, 202/2, 202/3, 202/4, 203/1, 203/2, 203/3, 204, 205/1, 205/2, 206, 207/1, 207/4, 207/5, 207/6, 208, 209, 210/1, 210/2, 210/3, 211, 212/3, 212/4, 212/5, 212/6, 212/7, 212/8, 213/3, 213/4, 213/5, 213/6, 213/7, 213/8, 214/1, 214/3, 214/4, 215, 216, 217/1, 217/2, 218, 219/1, 220/4, 220/6, 220/8, 220/9, 220/10, 220/11, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229/1, 229/2, 230, 231, 232, 233, 237, 239/2, 243, 245/1, 257, 258, 259, 260, 261/1, 262/2, 262/3, 262/4, 262/5, 269/1, 287, 288, 289, 290, 291/1, 291/2, 291/3, 291/4, 291/5, 291/6, 291/7, 291/8, 291/9, 291/10, 291/11, 291/12, 291/13, 292/1, 292/3, 292/4, 292/5, 292/6, 292/7, 292/8, 292/9, 292/10, 292/11, 292/12, 292/13, 292/14, 292/15, 292/16, 292/17, 292/18, 292/19, 292/20, 292/21, 292/22, 292/23, 292/24, 293/2, 293/3, 293/4, 293/5, 294/1, 294/2, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 425/2, 426/2, 435, 436, 437/1, 437/2, 437/3, 438/1, 438/2, 438/3, 439/2, 439/3, 439/4, 440/1, 440/2, 440/3, 441, 450, 451/1, 451/2, 451/3, 452/2, 452/3, 452/4, 452/5, 453/1, 453/2, 453/3, 454/1, 454/2, 454/3, - Obręb Żelechowo (320609_2.0013) Działki ewidencyjne numer: 1/2, 2, 6, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 23/1, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 35, 37, 39, 48, 72/3, 91, 94, 95, 96, 97/2, 97/3, 97/5, 107, 108, 110, 112/2, 114, 115, 116, 117, 118, 119/1, 119/2, 121/23, 121/24, 122, 123, 124, 125, 133/1, 133/2, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141/1, 142, 143/1, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169/2, 169/3, 169/4, 169/5, 169/6, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 220/1, 220/2, 230, 231, 233, 234, 235, 236, 237, 238/1, 238/2, 238/3, 239/1, 239/2, 240, 241, 242, 243/2, 243/3, 244, 245/1, 245/2, 247/3, 247/4, 247/5, 248/2, 248/3, 248/4, 248/5, 250/1, 251, 254, 255/1, 256/1, 257, 258/1, 263/1, 265, 266, 267/1, 267/3, 268/1, 268/2, 269, 270, 271, 272/2, 275, 276, 277, 278, 282, 291/3, 291/4, 293/1, 293/4, 293/5, 293/7, 293/8, 294/1, 294/2, 295/2 (częściowo), 377/5, 385 (częściowo), 386/1, 386/2, 386/3, 388, 390/1, 390/2, 391/1, 391/2, 406 (częściowo), 407, 408, 695, 697, 699, 702, 703/2, 703/3, 709, 778 (częściowo), 779, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 791/1, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 799, Id: 9EA40DA A-BAF3D0D0C073. Podpisany Strona 22

27 800/1, 801, 802, 812, 813, 814/1, 814/2, 818 (częściowo), 819, 820, 821, 830, 831, 834/1, 835 (częściowo), 842, 843, 844, 845, - Obręb Polesiny (320609_2.0014) Działki ewidencyjne numer: 64, 65, 66, 67, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88/1, 110, 111, - Obręb Widuchowa 1 (320609_2.0015) Działki ewidencyjne numer: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82/6, 82/7, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91/14, 91/16, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162 (częściowo), 165, 166, 167, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 183, 184, 186, 187, 191, 243, 245, 276, 303, 304, 314, 320, 419, 420, - Obręb Widuchowa 3 (320609_2.0017) Działki ewidencyjne numer: 1/2, 1/4, 1/5, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 (częściowo), 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80/1, 80/2, 80/3, 80/4, 80/5, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 247/1, 248/1, 249/1, 250/1, 250/2, 250/3, 250/4, 251, 11) Gmina Dziwnów: - Obręb Dziwnów (320701_4.0002) Działki ewidencyjne numer: 1/3, 1/4, 1/6, 1/9, 2/4, 29, 30, 31, 35/2, 35/3, 35/6, 35/13 (częściowo), 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54/1, 54/2, 55, 56, 57/1, 57/3, 57/4, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64/3, 64/4, 64/5, 64/8, 64/11, 64/15, 64/16, 64/17, 64/18, 64/20, 64/22, 64/27, 64/28, 64/29, 64/31, 65/6, 67/1, 67/2, 68/3, 68/4, 68/5, 68/6, 69/1, 69/2, 69/3, 69/4, 69/5, 70/1, 70/2, 71, 72, 73, 74, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99/1, 99/2, 99/3, 99/4, 99/5, 99/6, 99/7, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 139/7, 139/8 (częściowo), 139/10, 139/11, 139/13, 139/14, 139/15, 139/16, 139/17, 139/18, 139/19, 139/20, 139/21, 139/22, 140, 141/1, 141/2, 141/5, 142/1, 142/2, 142/6, 142/7, 142/8, 142/9, 143, 144, 146 (częściowo), 147, 148, 149, 155/1, 155/2, 155/3, 155/4, 155/9, 155/12, 155/13, 155/14, 156/2, 156/3, 156/4, 156/5, 156/6, 156/7, 156/8, 159, 160, 209/1, 209/2, 210/2, 210/3, 210/4, 210/5, 210/6, 210/7, 210/8, 210/9, 210/10, 211, 212, 213/1, 213/2, 214/1, 214/3, 214/4, 214/5, 215, 218 (częściowo), 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240/1, 240/4, 240/5, 240/6, 240/7, 240/8, 240/9, 240/10, 240/11, 240/12, 240/13, 240/14, 240/15, 240/16, 240/17, 240/18, 240/19, 240/20, 240/21, 240/22, 240/23, 240/24, 240/26, 240/28, 240/29, 240/30, 241/2, 241/3, 241/5, 241/6, 241/7, 241/8, 241/9, 242/1, 242/2, 242/3, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 251, 252, 253/2, 253/3, 253/6, 253/7, 253/8, 253/9, 254, 255, 256/1, 256/2, 256/3, 256/4, 256/5, 256/6, 256/7, 257, 258, 259/1, 259/2, 259/3, 260, 261, 262, 263, 264/1, 264/2, 264/3, 264/4, 264/5, 264/6, 264/7, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271/1, 271/2, 271/3, 272, 273, 274/1, 274/2, 274/3, 275, 276, 277, 278/4, 278/5, 278/6, 278/7, 278/8, 278/9, 278/10, 278/11, 278/12, 278/15, 278/18, 278/19, 278/20, 278/21, 278/24, 278/25, 279, 280/1, 280/2, 280/3, 280/5, 280/6, 280/7, 280/8, 282, 283, 284/1, 284/2, 284/4, 284/5, 285, 286/2, 286/6, 287, 288/1, 288/2, 288/3, 288/4, 288/5, 289/1, 289/2, 294/1, 294/2, 295, 296, 297, 298/4, 299/1, 299/2, 300/1, 300/3, 300/4, 301/1, 301/2, 302, 303, 304, 305, 306, 307/1, 307/2, 308, 309/3, 309/4, 309/5, 309/6, 311/5, 311/6, 311/7, 311/8, 311/9, 311/10, 311/12, 311/13, 311/14, 311/15, 311/16, 311/17, 311/18, 311/20, 311/21, 312/1, 312/2, 312/3, 312/4, 313, 314/2, 315/2, 315/3, 315/4, 315/5, 315/6, 316, 317/1, 317/2, 318/2, 318/3, 318/4, 319, 320, 321/2, 321/3, 321/4, 322, 323/2, 323/3, 323/4, 324/2, 324/4, 324/5, 324/6, 324/8, 324/9, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331/1, 331/2, 332/3, 332/4, 332/5, 332/6, 332/7, 332/8, 332/9, 332/10, 332/11, 332/12, 332/14, 332/15, 332/16, 332/17, 332/19, 332/20, 332/21, 332/22, 332/23, 332/24, 332/25, 332/26, 332/27, 333, 334/1, 334/2, 335, 336, 337, 338, 339, 341/1, 341/2, 342, 343, 344/1, 344/2, 344/3, 344/4, 344/5, 345, 346, 347, 348/1, 349/4, 349/6, 349/7, 349/8, 349/9, 349/10, 349/11, 349/12, 349/14, 349/15, 350, 351, 352, 353, 354/1, 354/2, 354/3, 354/4, 354/5, 354/6, 354/7, 355, 356/1, 356/2, 357/1, 357/3, 357/4, 357/5, 357/6, 357/7, 357/8, 357/9, 357/10, 357/11, 357/12, 357/13, Id: 9EA40DA A-BAF3D0D0C073. Podpisany Strona 23

28 357/14, 357/15, 357/16, 357/17, 357/18, 357/19, 357/20, 357/21, 358, 359, 360/1, 360/2, 361, 362, 363, 364, 365/2, 365/4, 365/5, 365/7, 365/8, 366/1, 366/2, 367/2, 367/4, 367/5, 367/6, 367/8, 367/9, 367/10, 367/11, 368, 369/1, 369/2, 369/3, 369/4, 369/5, 369/6, 369/7, 369/8, 369/9, 369/10, 369/11, 380/1, 380/2, 384, 385, 386/1, 386/2, 387, 388, 389, 390, 391/2, 392, 393, 394, 395, 397/2, 397/3, 397/4, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408/4, 408/5, 408/6, 408/7, 409, 410/1, 410/2, 411, 412, 413, 414/1, 414/2, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 426/2, 427, 431, 434, 435, 436/1, 436/2, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443/1, 443/2, 444, 445/2, 445/3, 445/4, 445/5, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454/5, 454/9, 454/10, 454/12, 454/14, 454/15, 454/16, 455/2, 455/3, 455/4, 456, 457, 458/1, 458/2, 459, 460, 461, 462, 463/1, 463/3, 463/4, 463/6, 463/7, 463/8, 463/9, 463/10, 463/11, 464, 465, 466/1, 466/2, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486/2, 487, 489, 490, 491, 492/1, 492/2, 492/3, 494/1, 494/2, 494/3, 494/4, 494/6, 494/9, 494/17, 494/18, 494/19, 494/21, 494/22, 494/23, 494/24, 494/25, 494/26, 494/27, 494/28, 494/29, 494/30, 495/2, 495/3, 495/5, 495/6, 495/7, 495/8, 496/1, 497/1, 497/2, 498/1, 498/2, 499, 504/3, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512/1, 513/1, 514, 515, 516, 517, 518/1, 518/2, 518/3, 518/4, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534/1, 534/2, 534/3, 535/1, 536/6, 536/7, 536/8, 536/9, 536/10, 537, 538, 540, 541/1, 541/2, 542, 543, 544/2, 544/3, 544/4, 545, 546, 547, 548/1, 548/2, 549, 550/1, 550/2, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561/2, 561/3, 561/4, 561/5, 562/3, 562/4, 562/5, 563, 564, 565/2, 565/3, 565/4, 566, 567, 568, 569, 572, 573, 574, 575, 576, 578, 579, 580, 581, 582, 586/1, 587, 588, 589, 591/1, 592, 593, 594, 595, 596, 600, 602, 603/1, 603/2, 603/3, 603/4, 603/5, 603/6, 603/7, 603/8, 603/9, 603/10, 603/11, 603/12, 603/13, 603/14, 603/15, 604, 605, 606/1, 606/2, 606/3, 606/4, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 843/4, 843/5, 843/6, 843/7, 843/8, 843/9, 843/10, 843/11, 843/12, 843/13, 843/15, 843/17, 843/18, 843/19, 843/20, 843/26, 843/28, 843/34, 843/35, 843/37, 843/40, 843/41, 843/42, 843/43, 843/45, 843/47, 843/48, 843/49, 843/50, 843/51, 843/52, 843/53, 843/54, 843/55, 843/57, 843/60, 843/62, 843/64, 843/65, 843/66, 843/69, 843/70, 843/71, 843/72, 843/73, 843/74, 843/75, 843/78, 843/79, 843/80, 843/82, 843/83, 843/84, 843/85, 843/86, 843/87, 843/88, 843/89, 843/90, 843/91, 843/92, 843/93, 843/94, 843/95, 843/96, 846/4, 846/6, 846/8, 846/15, 846/16, 846/17, 846/19, 846/21, 846/22, 846/23, 846/24, 846/25, 846/26, 846/27, 846/28, 846/29, 846/31, 846/33, 846/36, 846/45, 854/2, 854/6, 854/8, 854/11, 854/12, 854/37, 854/40, 854/42, 854/43, 854/44, 854/46, 854/47, 854/48, 854/49, 854/50, 854/51, 854/52, 854/53, 862/1, 862/2, 862/4, 862/7, 862/8, 862/9, 862/11, 862/12, 862/13, 862/14, 862/15, 862/16, 862/17, 862/18, 863, 864, 866, 867/1, 867/2, 867/3, 868, 869, 870, 872, 874, 875, 877, 880, 881, - Obręb Międzywodzie (320701_5.0001) - Obręb Dziwnówek (320701_5.0003) Działki ewidencyjne numer: 4/1, 4/2, 5/1, 5/3, 5/4, 5/5, 7, 8/1, 8/2, 9, 10/1, 10/2, 19, 20, 21, 22/1 (częściowo), 22/2, 22/3, 24/1, 24/2, 24/3, 24/4, 24/5, 24/6, 24/7, 24/8, 24/9, 24/10, 24/11, 24/12, 24/13 (częściowo), 33 (częściowo), 34/1, 34/2, 34/3, 34/4, 34/5, 34/6, 34/7, 34/8, 34/9, 34/14, 34/15, 34/16, 34/17, 34/18, 34/19, 34/51, 34/70, 34/71, 34/72, 34/78, 34/79, 34/80, 34/81, 34/82, 34/83, 34/84, 34/85, 34/86, 34/87, 34/88, 34/89, 34/90, 34/95, 34/96, 34/97, 34/98, 34/99, 34/100, 34/101, 34/135 (częściowo), 34/136 (częściowo), 34/137 (częściowo), 37/1, 37/2, 37/3, 37/4, 37/5, 37/6, 37/7, 37/8, 38/1, 38/2, 40, 41/1, 41/2, 42/2, 42/3, 42/4, 42/5, 42/6, 44/1, 44/2, 44/5, 44/6, 44/7, 44/8, 45, 46/1, 46/2, 47, 48, 49, 50, 51/2, 51/3, 51/4, 51/5, 51/6, 51/7, 51/8, 51/9, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62/1, 62/2, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72/1, 72/2, 73/2, 73/3, 73/4, 73/5, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82/1, 82/2, 83/1, 83/2, 84, 85, 86, 87, 88/1, 88/2, 89/1, 89/2, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105/1, 105/2, 106, 107, 108, 109/1, 109/2, 109/3, 109/4, 110/4, 110/8, 110/9, 110/10, 110/11, 110/12, 110/13, 110/14, 110/15, 110/16, 110/17, 110/18, 110/19, 111/4, 112/1, 112/2, 113, 116/1, 116/2, 116/3, 116/4, 117, 119, 120, 121/1, 121/4, 121/5, 121/6, 122/1, 122/2, 122/3, 122/4, 122/5, 122/6, 122/7, 122/8, 122/9, 123, 124, 125/2, 125/3, 125/4, 125/5, 125/6, 126, 127/2, 127/3, 127/4, 127/6, 127/7, 128, 129/2, 130/1, 130/2, 130/3, 130/7, 130/8, 130/9, 130/10, 130/11, 130/12, 130/13, 130/14, 130/15, 130/16, 130/17, 130/18, 130/19, 130/20, 130/21, 130/22, 130/23, 130/24, 130/25, 130/26, 130/27, 130/28, 130/29, 130/30, 130/31, 130/32, 130/33, 130/34, 130/35, 130/36, 130/37, 130/38, 130/39, 130/40, 130/41, 130/42, 130/43, 130/44, 130/45, 130/46, 130/47, 130/48, 130/49, 130/50, 130/51, 130/52, 131, 132/2, 132/6, 132/7, 132/8, 132/9, 132/10, 133/1, 133/3, 133/4, 134, 135, 136, 137, 138/1, 138/2, 139, 140, 141/2, 141/3, 141/4, 141/5, 141/6, 141/7, 141/8, 141/9, 141/10, 141/16, 141/17, 141/18, 141/19, 141/20, 141/21, 141/22, 141/23, 141/29, 141/32, 141/33, 141/34, 141/35, 141/36, 141/37, 141/38, 141/39, 141/40, 141/41, 141/42, 141/43, 141/44, 141/45, 141/46, 141/47, 141/49, 141/51, 142/1, 142/2, 142/3, 142/4, 142/5, Id: 9EA40DA A-BAF3D0D0C073. Podpisany Strona 24

29 143/1, 143/2, 143/3, 143/4, 143/5, 143/6, 143/7, 144/1, 144/2, 144/3, 144/4, 144/5, 144/6, 144/7, 145, 146, 147/2, 147/3, 147/9, 147/10, 147/11, 147/12, 147/13, 147/14, 147/15, 147/16, 147/17, 147/18, 147/19, 147/20, 147/21, 148, 149, 150, 151, 152, 153/1, 153/2, 155/1, 155/2, 155/3, 155/4, 157, 158, 162, 163/1, 163/3, 163/5, 163/6, 163/7, 163/8, 163/9, 163/10, 163/11, 163/12, 163/13, 163/14, 163/15, 163/16, 163/17, 163/18, 166, 167, 168/3, 168/4, 168/5, 168/6, 168/7, 168/8, 168/9, 168/10, 168/12, 168/13, 168/14, 168/15, 168/18, 168/19, 170, 186, 187, 188, - Obręb Łukęcin - 2 (320701_5.0005) Działki ewidencyjne numer: 522/2, 12) Gmina Golczewo: - Obręb Wysoka Kamieńska (320702_5.0001) - Obręb Kozielice (320702_5.0002) - Obręb Koplino (320702_5.0003) Działki ewidencyjne numer: 1, 1/1, 2, 3, 4, 5/2, 6, 7, 8, 9, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5, 11, 12, 13/1, 13/2, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22/2, 22/3, 22/4, 22/6, 22/7, 22/8, 24, 25, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43/1, 43/2, 43/3, 44, 45, 46, 47, 48, 49/3, 64 (częściowo), 68/1, 79/1, 79/2, 80, 81, 82, 83/1, 83/2, 83/3, 84, 85/1, 85/2, 86, 87, 91 (częściowo), 92, 93/1, 93/2, 95, 96, 97, 98/1, 98/2, 99/3, 99/4, 99/5, 99/6, 100, 101, 102, 103, 104/2, 104/3, 104/4, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130/1, 130/3, 133, - Obręb Dargoszewo (320702_5.0004) Działki ewidencyjne numer: 1, 2, 3/1, 3/2, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 18/2, 18/3, 18/4, 18/5, 19/1, 19/2, 19/3, 19/5, 19/6, 20, 21/2, 22/1, 22/3, 23/1, 25/1, 25/3, 26/1, 26/2, 27, 28, 29, 29/2, 29/3, 29/4, 30/2, 30/3, 30/5, 30/6, 31/1, 31/2, 32, 33, 34, 35, 36/1, 36/2, 37, 38 (częściowo), 39, 42, 43, 44, 46/2, 46/3, 47/1, 47/2, 49/1, 49/3, 49/4, 49/5, 50, 52 (częściowo), 59 (częściowo), 60, 61, 62, 65/1, 65/2, 66, 67, 68/1, 68/2, 69/1, 69/3, 69/4, 71/1, 71/2, 72, 73/1, 73/2, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80/1, 81/1, 81/2, 81/6, 81/7, 82, 83/1, 84/1, 84/2, 85, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 96/1, 97, 98, 99, 100/1, 100/2, 101, 102, 103, 104, 111, 112, 113, 114/2, 114/3, 115/2, 115/3, 115/4, 115/5, 115/6, 115/7, - Obręb Baczysław (320702_5.0006) - Obręb Kretlewo (320702_5.0007) Działki ewidencyjne numer: 11/2, 11/3, 11/4, 12/1, 12/2, 12/4, 27/2, 28, 29, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 (częściowo), 50/2, 50/3, 51, 52, 53, 54, 55, 56/1, 56/10, 56/11, 56/12, 56/4, 56/6, 56/7, 56/9, 57, 58, 59, 60, 62, 63/1, 63/2, 63/3, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 76/2, 76/3, 76/4, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83/1, 83/2, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91/4, 91/6, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, Obręb Gadom (320702_5.0008) Działki ewidencyjne numer: 188/1, 188/2, 192, 193/1, 193/2, 195, 195/4 (częściowo), 195/5, 196, 196/1, 197, 199, 200, 201, 203, 208, 210, 210/1, 227, - Obręb Ronica (320702_5.0012) Działki ewidencyjne numer: 3/2, 3/3, 3/4, 3/5, 3/6, 3/7, 3/9 (częściowo), 3/10, 3/17, 3/18, 3/19, 4/1, 4/2, 4/3, 4/5, 4/6, 5, 6/1, 6/2, 6/3, 6/6, 6/7, 6/8, 7/1, 9, 10, 15, 17/1, - Obręb Kłodzino (320702_5.0014) Działki ewidencyjne numer: 4 (częściowo), 13, 18, 19, 21, 22, 24/1, 26, 28, 29/2, 29/3, 29/4, 29/5, 30, 31/1, 34, 35 (częściowo), 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 127, 128, 129, 130, 131/1, 132, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 202, 203/1, 225/1, 226/1, 226/2, 227/2, 228/2, 229/1, 229/2, 230/1, 230/2, 231, 232, 251/1, 252/1, 253/1, 254, 255, 256, 257, 258, 260, 261, 266/1, 269, 270, 271, 272, 273, 274/1, 303/1, 304/1, 305/1, 306/1, 309, 311, 313, 314, 317/1, 317/2, 317/3, 317/4, 317/5, 318/4, 318/5, 318/8, 319/3, 326 (częściowo), 329 (częściowo), 330, 334, - Obręb Drzewica (320702_5.0015) Id: 9EA40DA A-BAF3D0D0C073. Podpisany Strona 25

30 Działki ewidencyjne numer: 24 (częściowo), 75/1, 81 (częściowo), - Obręb Sosnowice (320702_5.0016) Działki ewidencyjne numer: 1, 167/2, 167/4, 168/2, 169/1, 169/2, 170/2, 171/2, 195/2, 196/1, 197, 198, 199/1, 221/2, 221/3, 222/2, 222/3, 223/1, 223/3, 223/5, 223/6, 223/7, 223/9, 223/10, 224/1, 224/2, 225/1, 225/2, 225/4, 226/1, 248/1, 248/2, 248/3, 249, 250, 251/1, 252/6, 253, 257 (częściowo), 258, - Obręb Unibórz (320702_5.0017) Działki ewidencyjne numer: 47/1, 48, 49, 50, 144/2, 164/1, 164/2, 165, 166/1, 166/2, 167/1, 167/3, 174/3 (częściowo), 175 (częściowo), 176, 191, 192, 193, 194, 195/1, 196/2, 219, 220, 221/3, 222/1, 246, 247, - Obręb Imno (320702_5.0018) Działki ewidencyjne numer: 2, 5, 6, 9/2, 13, 15, 16, 19/1, 19/2, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 31/1, 31/3, 32, 34/2, 35, 48, 52, 55, 60/1, 60/2, 60/3, 61, 62, 63, 64, 65, 158/2, 159/2, 163/2, 183, 184, 185, 186, 187/1, 187/2, 188/2, 188/3, 189/1, 189/2, 190, 213/1, 214/2, 214/3, 214/4, 215/1, 215/2, 216, 217, 218, 219, 241/2, 242/3, 242/5, 242/6, 242/8, 242/9, 242/10, 242/11, 242/12, 243, 244, 245, 289/1, 290/1, 300, 301/2 (częściowo), 13) Gmina Kamień Pomorski: - Obręb Kamień Pomorski (320703_4.0001) Działki ewidencyjne numer: 1, 2, 3, 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 6/3, 9, 10, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 11/5, 11/6, 11/7, 11/9, 11/10, 11/11, 11/12, 11/13, 12, 13/1, 13/2, 14/1, 14/2, 15/1, 15/2, 16, 17, 18, 19/1, 20, 21, 22, 23/1, 23/2, 24/1, 24/2, 24/3, 24/4, 24/5, 24/6, 24/7, 24/8, 24/9, 24/10, 24/11, 24/12, 24/13, 24/14, 24/15, 24/16, 24/17, 24/18, 25/1, 25/2, 26/1, 26/2, 27/3, 27/4, 27/5, 27/7, 27/8, 27/9, 27/10, 27/11, 30, 38/1, 38/2, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 447, 448, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 58/1, 58/2, 58/3, 59, 59/1, 59/3, 59/5, 59/7, 59/8, 59/9, 59/10, 59/11, 59/12, 60, 60/1, 60/2, 60/3, 60/9, 60/11, 60/12, 60/13, 60/14, 60/15, 60/16, 60/17, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 79/2, 79/3, 79/4, 79/5, 79/6, 80, 81, 82, 85, 86/2, 88/1, 88/2, 89/1, 89/2, 92/1, 92/3, 92/4, 92/6, 92/7, 92/9, 92/11, 92/13, 92/14, 92/15, 92/16, 93, 94, 95/2, 95/3, 95/4, 95/5, 95/6, 96, 97/1, 97/2, 97/3, 98, 99, 100, 101, 102, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 117, 119, 120, 121, 122, 123, 124/1, 124/2, 124/3, 124/4, 124/5, 124/6, 124/7, 124/8, 124/9, 124/10, 124/11, 124/12, 124/13, 125/1, 125/2, 125/3, 125/4, 125/5, 126, 127, 128, 129, 130/1, 130/2, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 137/1, 137/2, 138, 138/1, 138/3, 138/4, 139, 140, 141/2, 141/3, 142, 143, 144, 144/2, 144/3, 144/4, 145, 145/1, 145/10, 145/11, 145/2, 145/3, 145/4, 145/5, 145/6, 145/7, 145/8, 145/9, 147/2, 149/1, 149/2, 150, 153, 154/1, 154/2, 156, 157, 158, 160 (częściowo), 161, 162, 163, 166, 167/1, 167/2, 168/1, 168/2, 168/3, 168/4, 168/5, 168/6, 168/7, 168/8, 168/9, 168/10, 168/11, 168/12, 168/13, 168/14, 168/15, 168/16, 168/17, 168/18, 168/19, 168/20, 169/3, 169/4, 169/5, 169/6, 169/7, 169/8, 169/9, 169/10, 169/11, 169/12, 169/13, 169/14, 169/15, 169/16, 169/17, 169/18, 169/19, 169/20, 169/21, 170, 173, 174, 174/1, 174/2, 174/3, 174/4, 174/5, 175/1, 175/2, 175/3, 175/5, 175/6, 175/8, 175/9, 175/10, 175/11, 175/12, 175/13, 175/14, 175/15, 175/16, 176/3, 176/4, 176/6, 176/7, 176/8, 176/9, 176/11, 176/12, 176/13, 176/14, 176/15, 176/16, 176/17, 176/18, 176/19, 177, 178, 181/1, 181/2, 182, 185, 186, 189, 190, 191, 192/1, 192/2, 193, 193/1, 193/2, 194, 195, 196/1, 197/3, 197/5, 197/6, 198/1, 198/2, 198/3, 199, 200, 201, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 533/2, 534, 535, 536, 538, 539/3, 539/4, 539/5, 539/7, 539/8, 539/9, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 565, 566, 568/10, 568/11, 568/12, 568/13, 568/14, 568/16, 568/17, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596/1, 596/2, 597, 598/1, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613/2, 613/3, 615/1, 616, 663/1, 667/1, 672/3, 672/4, 672/6, 672/7, 673/2, 673/3, 673/4, 673/5, 673/6, 673/7, 674/1, 674/2, 675, 676, 677, 678/10, 678/11, 678/12, 678/13, 678/14, 678/2, 678/4, 678/8, 678/9, 679, 680, 681/1, 681/2, 681/3, 681/4, 681/5, 681/6, 682, 683/1, 683/2, 684, 685, 691/1, 691/2, 692, 693, 694, 695/2, 695/4, 695/5, 695/6, 695/7, 695/8, 695/9, 695/10, 695/11, 695/12, 695/13, 695/14, 695/15, 696/1, 696/2, 696/3, 696/4, 697, 762/1, 762/2, Obręb Kamień Pomorski (320703_4.0002) Działki ewidencyjne numer: 1/1, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 2, 3, 4/1, 4/2, 5, 6, 7/1, 7/2, 8, 9/1, 9/2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16/1, 16/2, 17, 18/1, 18/2, 19, 20/1, 20/2, 20/3, 21, 22, 23, 24/1, 24/2, 25, 26/5, 26/7, Id: 9EA40DA A-BAF3D0D0C073. Podpisany Strona 26

31 26/8, 28, 29, 30, 31/2, 31/4, 32/2, 32/4, 32/6, 33/2, 33/5, 33/6, 34, 35/1, 35/3, 36/1, 36/2, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50/1, 50/2, 50/3, 50/4, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64/2, 64/3, 65/1, 65/2, 66, 67, 68, 69, 70, 71/1, 71/3, 72, 73/1, 73/2, 73/3, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83/3, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90/1, 90/2, 90/3, 90/4, 90/5, 90/6, 90/7, 90/8, 90/9, 90/10, 90/11, 90/12, 90/14, 90/15, 90/16, 90/17, 90/18, 90/19, 90/20, 90/21, 90/23, 90/25, 90/27, 90/28, 90/29, 90/30, 90/31, 90/32, 90/33, 90/34, 90/35, 90/38, 90/39, 90/40, 90/41, 90/42, 90/43, 90/44, 90/45, 90/46, 90/48, 90/49, 90/50, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101/1, 101/2, 102/2, 103/1, 103/2, 103/3, 103/4, 103/5, 103/6, 103/7, 104, 105, 106, 107, 108, 109/1, 109/2, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164/1, 164/3, 164/4, 165, 166, 167, 168, 169, 170/2, 170/3, 170/4, 170/5, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180/1, 180/2, 181/1, 181/2, 181/3, 181/4, 182/1, 182/2, 183, 184, 186/1, 186/3, 186/6, 187, 190/2, 190/7, 190/8, 190/9, 190/13, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200/1, 200/2, 200/3, 200/7, 200/8, 200/9, 201/1, 201/2, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217/1, 217/2, 218/3, 219, 220, 221/3, 222/1, 222/2, 222/3, 223/1, 223/2, 224/2, 224/3, 224/4, 224/5, 224/6, 224/7, 224/8, 225, 226, 227, 230, 231, 232/1, 232/2, 233, 234/1, 234/2, 235, 236, 237/2, 237/3, 237/4, 237/5, 237/6, 237/7, 237/8, 237/9, 237/12, 237/13, 237/14, 237/15, 237/16, 238, 239/1, 239/2, 240, 241/2, 241/3, 241/4, 241/5, 241/6, 241/7, 241/8, 242/2, 242/3, 242/4, 242/5, 242/6, 243/1, 243/2, 255, 256/2, 256/3, 259, 260/1, 260/2, 261, 262/1, 262/2, 262/3, 263/1, 263/2, 263/3, 263/4, 263/5, 263/6, 263/7, 264, 265/1, 265/2, 265/3, 265/4, 266, 267, 268, 269/1, 269/2, 270, 274/1, 275, 276, 277, 278/1, 278/2, 278/3, 278/4, 278/5, 278/6, 278/7, 279/3, 279/4, 280/1, 280/2, 281, 282/1, 282/2, 282/3, 283/2, 283/3, 283/4, 283/5, 284/1, 284/3, 284/4, 285, 286, 289/1, 289/2, 290, 294, 295, 296, 297/2, 297/3, 297/4, 297/5, 297/6, 297/7, 297/9, 297/10, 297/12, 297/13, 297/14, 297/15, 297/17, 297/18, 297/20, 297/22, 297/24, 297/25, 297/26, 297/27, 297/28, 297/29, 297/30, 297/31, 297/32, 297/33, 297/34, 297/36, 297/37, 297/38, 297/39, 297/40, 297/41, 297/42, 297/43, 297/44, 297/45, 297/46, 297/47, 297/48, 298, 299, 300, 301, 302, 303/1, 303/2, 303/3, 304, 305, 306, 308/1, 308/3, 309/1, 309/2, 310, 311, 312, 314/2, 314/3, 314/4, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324/2, 324/4, 324/6, 324/7, 324/8, 324/9, 324/10, 324/11, 325, 326, 327, 328/1, 328/2, 328/4, 328/5, 329, 330, 331, 332/1, 332/2, 332/3, 332/4, 332/6, 332/8, 332/9, 332/10, 332/11, 332/12, 333, 334, 335, 336, 337/1, 337/2, 337/3, 338/2, 338/3, 338/4, 338/5, 338/6, 339/1, 339/2, 340/2, 340/3, 340/4, 340/5, 340/6, 340/7, 341, 342, 343, 344, 345/1, 345/2, 346, 347, 348, 349, 350/1, 350/2, 350/4, 350/5, 350/6, 350/7, 350/8, 350/9, 350/10, 350/11, 350/12, 351, 352, 353, 354, 357, 358, 363, 364, 365, 366, 368/1, 368/2, 369/2, 370, 371/1, 371/2, 372/2, 372/3, 374, 376, 377, 378, 380, 382, 383/1, 383/2, 383/3, 383/4, 384, 385, 386, 389/4, 390/2, 391, 394, 395, 396, 398/2, 398/3, 399, 400/1, 400/2, 400/3, 400/4, 400/5, 400/6, 400/7, 400/8, 400/9, 400/10, 400/11, 400/12, 400/13, 400/14, 400/15, 400/16, 400/17, 400/18, 400/19, 400/20, 400/21, 400/22, 400/23, 400/24, 400/25, 400/26, 400/27, 401, 402, 403, 404, 405, - Obręb Kamień Pomorski (320703_4.0003) Działki ewidencyjne numer: 1, 2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1 (częściowo), 5/2, 5/3, 5/4, 6/1, 6/2, 7/1, 9/2, 9/4, 9/5, 9/9, 9/10, 9/11, 9/12, 10/1, 10/2, 10/3, 11, 12, 13, 14/1, 14/2, 14/3, 14/4, 14/5, 14/6, 15, 16/1, 16/2, 17, 18/1, 18/2, 19, 20, 21, 22, 23/1, 23/2, 24, 25/3, 25/4, 25/5, 25/6, 25/7, 26, 27, 28/1, 28/2, 28/3, 29, 30, 31/1, 31/2, 32, 33, 34/1, 34/2, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55/3, 55/4, 55/5, 55/6, 55/8, 55/9, 55/10, 55/11, 55/12, 55/13, 55/14, 55/15, 55/18, 55/19, 55/20, 55/21, 55/22, 56/4, 57/1, 59/1, 60, 61/1, 61/2, 62, 63/34, 63/35, 63/36, 63/37, 63/41, 64, 78/2, 78/3, 97, 98, 99, 130/5, 130/6, 130/7, 130/8, 130/11, 130/16, 163/1, 163/2, 163/4, 163/5, 163/6, 163/9, 164, 165, 166/1, 166/2, 182, 183, 184, 185, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200/1, 201, 202, 219, 220, - Obręb Kamień Pomorski (320703_4.0004) Działki ewidencyjne numer: 1/2, 1/3, 1/4, 36/1, 37, 203/5, 204/1, 204/5, 204/6, 343, - Obręb Kamień Pomorski (320703_4.0005) - Obręb Kamień Pomorski (320703_4.0006) Działki ewidencyjne numer: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17/1, 17/2, 18, 19, 20/1, 20/2, 20/3, 21, 22, 23, 24, 25/1, 25/2, 26, 27, 28/1, 28/4, 28/5, 28/6, 28/7, 28/8, 29/1, 29/2, 29/3, 30, 31, 32, 33/3, 33/4, 33/5, 33/6, 34/1, 34/3, 34/4, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42/3, 42/4, 42/5, 42/7, 42/8, 43/1, 43/2, 44, 45/1, 45/2, 46/3, 46/4, 46/5, 46/7, 46/9, 46/10, 47, 48/2, 48/3, 48/4, 48/5, 48/6, 48/7, 50/2, 50/3, 51/2, 51/3, 51/4, 52, 54, 55, 56, 57/2, 57/3, 57/4, 57/5, 57/6, 57/7, 57/8, 57/9, 58, 59, 60, 61, 62/1, 62/2, Id: 9EA40DA A-BAF3D0D0C073. Podpisany Strona 27

32 63/2, 63/3, 63/4, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 76, 77, 78, 79, 80/1, 80/2, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102/1, 102/2, 103, 104, 105/1, 106, 107/3, 107/4, 107/5, 107/6, 107/7, 107/8, 107/9, 107/10, 107/11, 107/12, 107/13, 107/14, 107/15, 107/16, 107/17, 107/18, 107/20, 107/21, 107/22, 107/23, 107/24, 107/25, 107/26, 107/27, 107/28, 107/29, 107/30, 107/31, 107/32, 107/33, 107/34, 107/35, 107/36, 107/37, 107/38, 107/39, 107/40, 107/41, 107/42, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134/1, 134/2, 134/3, 134/4, 134/5, 134/7, 134/8, 134/9, 134/10, 134/11, 134/12, 134/14, 134/15, 134/16, 134/18, 134/19, 134/20, 134/21, 134/22, 134/24, 134/25, 134/26, 134/27, 134/29, 134/30, 134/31, 134/32, 134/33, 134/34, 134/35, 134/36, 134/37, 134/38, 134/39, 134/40, 134/41, 134/42, 134/44, 134/45, 134/46, 134/47, 134/48, 134/49, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174/2, 175, 176/1, 177, 178, 179/1, 179/2, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219/1, 219/2, 219/3, 219/4, 219/5, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228/1, 228/2, 228/3, 228/4, 229/1, 229/2, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241/2, 241/4, 241/6, 241/7, 241/8, 241/10, 241/11, 241/12, 241/13, 241/15, 241/16, 241/17, 241/18, 241/19, 241/20, 241/21, 241/22, 242, 243, 244, 245/2, 245/3, 245/4, 245/5, 245/6, 245/7, 245/8, 245/9, 245/10, 245/11, 245/12, 245/13, 245/14, 245/15, 245/16, 245/17, 246, 247, 248, 249, 250/1, 250/2, 251, 252/1, 252/2, 252/3, 252/4, 252/5, 253/1, 253/3, 253/4, 253/5, 253/6, 253/7, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273/1, 273/2, 274, 275/1, 275/2, 275/3, 275/4, 275/5, 276, 277, 278/2, 278/3, 278/4, 279, 280/1, 280/2, 282/1, 282/3, 282/4, 282/5, 284, 285/1, 285/2, 286, 287/1, 287/2, 287/3, 288, 289, 290, 291/2, 291/3, 291/4, 291/5, 291/6, 291/7, 291/8, 291/9, 291/10, 291/11, 291/12, 291/13, 291/14, 291/15, 291/16, 291/17, 291/18, 291/19, 291/20, 291/21, 291/22, 291/23, 291/24, 291/25, 292, 293/1, 293/2, 294, - Obręb Kamień Pomorski (320703_4.0007) Działki ewidencyjne numer: 1/1, 1/2, 3/1, 20/1, 20/2, 21, 22, 23/1, 23/2, 24, 25/1, 25/2, 26, 29/1, 29/2, 30, 31, 32, 33, 34, 35/1, 35/2, 35/3, 35/4, 35/5, 36, 37/1, 37/2, 37/3, 37/4, 37/5, 37/6, 37/7, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 60, 61, 62, 63, 76 (częściowo), 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103/1, 103/2, 104/1, 104/2, 105/1, 105/2, 105/3, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112/1, 112/2, 112/3, 112/4, 112/5, 112/6, 112/7, 112/8, 112/9, 113, 114/1, 114/2, 115, 116, 117, 118/2, 118/4, 118/6, 118/7, 118/8, 118/9, 118/11, 118/13, 118/14, 118/15, 119, 120/1, 120/2, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148/1, 148/2, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166/1, 166/2, 166/3, 167/2, 167/3, 168, 170, 171, 172/2, 172/3, 172/4, 173, 174, 175, 201, 202, 207, 214, 223, 261/2, 263, 269/1, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 284, 285/1, 286, 287, 288/1, 289/1, 289/2, 290, 294/2, 294/3, 294/4, 294/5, 294/6, 294/7, 294/8, 294/9, 294/10, 294/11, 294/12, 294/13, 294/14, 294/15, 294/16, 294/17, 294/18, 294/20, 294/21, 294/22, 294/23, 295/1, 295/2, 295/3, 295/4, 295/5, 295/6, 295/7, 295/8, 295/9, 297/1, 297/2, - Obręb Wrzosowo (320703_5.0001) Działki ewidencyjne numer: 1/1, 1/2, 1/4, 1/5, 2, 3/1, 3/2, 3/3, 4/1, 4/2, 5, 6/3, 6/5, 6/6, 6/7, 6/8, 6/12, 6/13, 6/14, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2, 9/4, 9/5, 9/6, 9/7, 9/9, 9/10, 10, 11/1, 11/3, 11/4, 11/5, 11/6, 11/7, 11/8, 11/9, 11/10, 11/11, 12/1, 12/2, 13, 14, 15, 16, 17, 18/1, 18/2, 19, 20, 21, 22, 23/1, 23/2, 24/1, 24/2, 24/3, 25/1, 25/2, 26/1, 26/2, 27/1, 27/2, 28/1, 28/2, 29, 30/1, 30/3, 30/4, 30/5, 31, 32, 33, 34, 35/1, 35/3, 35/4, 36, 37, 39, 44, 46/1, 46/2, 46/3, 46/4, 47/1, 47/2, 47/3, 48/1, 48/2, 48/3, 49/1, 49/5, 49/6, 50/1, 50/2, 51/1, 51/2, 52, 53, 54/1, 54/2, 54/3, 54/4, 54/5, 54/6, 54/7, 54/8, 54/9, 54/10, 54/11, 54/12, 54/13, 54/14, 54/15, 54/16, 54/17, 54/18, 55, 56, 57, 58, 59, 60/2, 60/3, 60/4, 61/1, 61/2, 62, 63/1, 63/2, 66/1, 66/2, 67, 68, 69/1, 69/2, 70, 72, 73, 74/1, 74/2, 75, 76, 77, 83/1, 83/2, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97/1, 97/2, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 106/1, 106/3, 106/4, 106/5, 107, 108/1, 108/2, 109, 110/2, 111, 112, 113/1, 113/2, 114/1, 114/2, 115/6, 115/7, 115/11, 115/12, 115/13, 115/14, 115/15, 115/16, 115/20, 115/21, 115/22, 115/23, 115/24, 115/26, 115/28, 115/29, 115/30, 115/32, 115/34, 115/36, 115/37, 115/38, 115/39, 115/40, 115/41, 115/42, 116/2, 116/3, 116/5, 116/6, 116/7, 117, 118/1, 118/2, 135/1, 135/2, 135/3, 137/1, 137/2, 137/4, 137/5, 137/6, 138/2, 138/4, 138/5, 138/6, 138/7, 138/8, 138/9, 138/10, 138/12, 138/13, 138/14, 138/15, 138/16, 138/17, 138/18, 138/19, 138/20, 138/21, 138/22, 138/23, 138/24, 138/25, 138/26, 138/27, 138/28, 138/29, 138/30, 138/31, 138/32, 138/34, 138/35, 138/37, 138/38, 138/39, 138/40, 143/1, 143/3, 143/4, 143/5, 143/6, 143/7, 143/8, 143/9, 143/10, 143/11, 143/12, 143/13, 143/14, 143/15, 145, 146, 149, 150, Id: 9EA40DA A-BAF3D0D0C073. Podpisany Strona 28

33 151, 152/1, 152/2, 154, 155/1, 155/2, 155/3, 156, 157, 162, 165/1, 167, 169, 172, 173, 174, 175, 177/1, 178, 179, 181, 182, 183, 184, 185/2, 189, 192/2, 193, 195, 203, 204, 207, 208/1, 208/2, 208/3, 209/1, 209/2, 209/3, 209/4, 209/5, 209/6, 209/7, 210/1, 210/3, 210/4, 211, 212/1, 212/4, 212/6, 212/7, 212/8, 212/9, 212/10, 212/11, 212/12, 212/13, 212/15, 212/16, 212/17, 212/18, 213/3, 215/1, 216, 222/5, 222/7, 222/8, 222/9, 222/10, 222/13, 222/14, 222/22, 222/23, 222/24, 222/25, 222/26, 222/27, 222/28, 222/29, 222/31, 222/32, 222/33, 222/34, 222/35, 222/36, 222/37, 222/38, 222/39, 222/40, 222/49, 222/51, 222/53, 222/54, 222/55, 222/56, 222/87, 222/88, 222/89, 222/90, 222/91, 222/92, 222/99 (częściowo), 222/101, 222/103, 222/104, 222/106, 222/107, 222/108, 222/100, 224/5, 224/7, 224/8, 224/10, 224/13, 224/15, 224/16, 224/17, 224/18, 224/20, 224/21, 224/22, 224/25, 224/26, 224/27, 224/28, 224/29, 224/30, 224/31, 224/32, 224/33, 224/34, 224/35, 224/36, 224/37, 224/38, 224/39, 224/40, 224/41, 224/42, 224/43, 224/44, 224/45, 224/46, 224/47, 224/48, 224/49, 224/50, 224/53, 224/54, 224/55, 224/56, 224/57, 224/58, 224/59, 224/60, 224/61, 224/62, 224/63, 224/64, 224/65, 224/66, 224/67, 224/68, 224/69, 224/70, 224/71, 224/72, 224/73, 224/74, 224/75, 224/76, 224/77, 224/78, 224/79, 224/80, 224/81, 224/82, 224/83, 224/84, 224/85, 224/86, 224/87, 224/88, 224/89, 224/90, 224/91, 224/92, 224/93, 224/94, 224/95, 224/96, 224/97, 224/98, 224/99, 224/100, 224/101, 224/102, 224/103, 224/104, 224/105, 224/106, 224/107, 224/108, 224/109, 224/110, 224/111, 224/112, 224/113, 224/114, 224/115, 224/116, 224/117, 224/118, 224/119, 224/120, 224/121, 224/122, 224/123, 224/124, 224/125, 224/126, 224/127, 224/128, 224/129, 224/130, 224/131, 224/132, 224/133, 224/134, 224/135, 224/136, 224/137, 224/138, 224/139, 224/140, 224/141, 224/142, 224/143, 224/144, 224/145, 224/146, 224/147, 224/148, 224/149, 224/150, 224/151, 224/152, 224/153, 224/154, 224/155, 224/156, 224/157, 224/158, 224/160, 224/161, 224/162, 224/163, 224/164, 224/165, 224/166, 224/167, 224/168, 224/169, 224/170, 224/171, 224/172, 224/173, 224/174, 224/175, 224/176, 224/177, 224/178, 224/179, 224/180, 224/181, 224/182, 224/183, 224/184, 224/185, 224/186, 224/187, 224/188, 224/189, 224/190, 224/191, 224/192, 224/193, 224/194, 224/195, 224/196, 224/197, 224/198, 224/199, 224/200, 224/201, 224/202, 224/203, 224/204, 224/205, 224/206, 224/207, 224/208, 224/209, 224/210, 224/211, 224/212, 224/213, 224/214, 227, 232/1, 232/2, 232/3, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240/1, 240/2, 241, 243/3, 244, 245/1, 245/2, 245/3, 246/1, 246/2, 246/3, 247, 249/1, 249/3, 249/4, 250/1, 250/2, 250/3, 251/1, 251/2, 252/6, 252/9, 252/11, 252/12, 252/13, 252/14, 252/15, 252/16, 252/17, 252/18, 252/19, 252/20, 252/21, 252/22, 252/24, 252/25, 252/26, 252/27, 252/28, 252/29, 252/30, 252/31, 252/32, 252/33, 252/34, 252/35, 252/37, 252/38, 252/39, 252/40, 252/43, 252/45, 252/46, 252/47, 252/48, 252/49, 252/50, 252/51, 252/52, 252/53, 252/54, 252/55, 252/56, 252/57, 253/2, 253/3, 253/4, 253/5, 255, 256/1, 256/2, 257, 258, 259, 261, 263, 264, 266, 267, 268, 270, 271/1, 271/2, 271/3, 272/4, 272/8, 272/9, 273, 274, 275/1, 275/2, 276, 277/3, 277/5, 277/6, 277/8, 277/9, 277/10, 278, 279, 280/4, 280/5, 280/6, 280/7, 280/8, 281/4, 281/5, 281/6, 281/7, 281/9, 283/2, 283/3, 283/4, 283/5, 283/6, 283/10, 283/11, 283/12, 283/13, 283/14, 283/15, 283/18, 283/19, 283/20, 283/21, 283/22, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 522/4, 535/49, 535/50, 536/2, 536/3, - Obręb Radawka (320703_5.0002) Działki ewidencyjne numer: 30, 44, 45, 77, 78 (częściowo), 80/5, 80/6, 81, 82, 83, 84, - Obręb Żółcino (320703_5.0003) - Obręb Strzeżewo (320703_5.0004) Działki ewidencyjne numer: 6, 7, 8, 9/2, 73/2, 73/3, 73/4, 73/5, 74/1, 74/2, 76/1, 76/2, 77, 78, 79/1, 79/2, 80/1, 80/2, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 101/1, 129/1 (częściowo), 130 (częściowo), 138 (częściowo), 139, 140, 168, 192/1, 192/2, - Obręb Grabowo (320703_5.0005) Działki ewidencyjne numer: 1/1, 1/2, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10/2, 10/4, 10/5, 10/6, 10/7, 11/1, 11/2, 11/3, 13, 15, 17, 18/4, 18/5, 18/6, 18/8, 18/11, 18/12, 18/13, 19 (częściowo), 20, 21, 22, 24, 26, 27/1, 27/2, 28/1, 28/2, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 44/1, 52/2, 59, 99, - Obręb Chrząstowo (320703_5.0006) Działki ewidencyjne numer: 1, 2, 3/1, 3/2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13/2, 13/3, 13/4, 13/5, 13/6, 13/7, 13/8, 14/1, 14/2, 15, 16/1, 16/2, 16/3, 16/4, 16/5, 16/6, 16/7, 17, 18, 19, 20/1, 20/2, 21, 22, 23, 24, 25/1, Id: 9EA40DA A-BAF3D0D0C073. Podpisany Strona 29

34 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37/1, 37/2, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 50 (częściowo), 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 176, - Obręb Buniewice (320703_5.0007) - Obręb Chrząszczewo (320703_5.0008) - Obręb Połchowo (320703_5.0009) - Obręb Dusin (320703_5.0010) - Obręb Kukułowo (320703_5.0011) - Obręb Sibin (320703_5.0012) - Obręb Rozwarowo (320703_5.0013) - Obręb Rzewnowo (320703_5.0019) Działki ewidencyjne numer: 88/1, 90 (częściowo), 92, 94/4, 94/5, 94/6, 95/5, 95/6, 95/8, 95/9, 95/10, 95/11, 95/12, 95/13, 96, 97, 98, 99/2, 99/3, 99/4, 99/5, 100, 101, 102/1, 102/2, 103, 104, 105, 106, 107, 108/1, 108/2, 109, 110, 111, 112, 115, 116, 117, 118, 119, 120/1, 120/2, 121, 122, 123, 124/1, 124/2, 125, 126/1, 126/2, 147/6, 147/7, 147/8, 147/9, 150, 151, 152, 153, 242/1, 242/2, 243, 244, - Obręb Rarwino (320703_5.0020) Działki ewidencyjne numer: 4 (częściowo), 6, 7, 8, 9, 10/10, 10/18, 10/19, 10/21, 10/24, 10/25, 10/26, 10/27, 10/28, 10/29, 10/30, 10/31, 11/1, 11/4, 11/5, 11/6, 11/7, 12/3, 12/4, 12/5, 12/6, 13 (częściowo), 14/11, 14/14, 15, 16, - Obręb Miłachowo (320703_5.0021) Działki ewidencyjne numer: 1/14, 1/15, 4/2, 5, 6, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2, 9, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5, 10/6, 10/8, 10/9, 10/10, 10/11, 10/12, 10/13, 10/14, 10/15, 11, 12/2, 12/3, 12/4, 12/7, 12/8, 12/9, 12/11, 12/12, 13, 14/2, 15/2, 15/4, 15/6, 15/7, 15/8, 15/9, 15/10, 15/11, 15/12, 15/13, 15/14, 15/15, 15/16, 15/17, 15/18, 15/19, 15/20, 15/21, 15/23, 15/24, 15/26, 15/27, 15/28, 15/30, 15/31, 15/34, 15/35, 15/36, 15/37, 15/38, 15/39, 15/41, 15/43, 15/44, 16, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 17/5, 17/6, 17/7, 18, 19, 20, 21, - Obręb Jarszewo (320703_5.0022) - Obręb Jarzysław (320703_5.0023) - Obręb Rekowo (320703_5.0024) - Obręb Skarchowo (320703_5.0025) - Obręb Buszęcin (320703_5.0026) - Obręb Stawno (320703_5.0027) - Obręb Szumiąca (320703_5.0028) Działki ewidencyjne numer: 1, 2, 3, 4, 5/2, 6, 7/1, 8, 9, 10, 11, 12, 13/1, 13/2, 13/3, 14, 17/1, 17/3, 21, 52 (częściowo), 53, 54/1, 54/2, 55/2, 55/3, 55/4, 55/5, 56, 57 (częściowo), 58, 59, 60, 61, 62, 63, 66, 206/1, - Obręb Giżkowo (320703_5.0030) Działki ewidencyjne numer: 1/2, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/11, 1/13, 1/14, 1/16, 1/17, 1/18, 1/19, 1/20, 1/21, 1/22, 1/23, 1/24, 1/25, 1/26, 1/27, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5, 3/7, 3/9, 3/10, 3/11, 3/12, 3/13, 3/14, 4, 5/9, 5/10, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19/1, 19/2, 19/3, 19/4, 20, 21/1, 21/2, 21/3, 22, 23/1, 23/2, 23/3, 24, - Obręb Śniatowo (320703_5.0031) Działki ewidencyjne numer: 1, 2/1, 2/2, 9, 14, 83, 85, 86/1, 86/3, 86/4, 86/5, 86/6, 86/7, 86/8, 86/9, 86/12, 86/13, 86/14, 86/15, 86/17, 86/18, 86/19, 86/20, 86/21, 86/22, 86/23, 86/24, 86/25, 86/26, 86/27, 86/28, 86/29, 86/30, 86/31, 86/32, 86/33, 86/34, 86/35, 86/36, 87/1, 87/2, 87/3, 87/4, 88, 89/1, 89/2, 89/3, 90, 91/1, 91/2, 92, 96/1, 96/2, 96/3, 96/5, 96/7, 96/8, 97, 98/3, 98/4, 98/5, 98/6, 98/7, 98/8, 98/9, 98/10, Id: 9EA40DA A-BAF3D0D0C073. Podpisany Strona 30

35 98/11, 98/12, 98/14, 98/15, 98/16, 98/17, 98/18, 98/20, 98/21, 99/1, 99/5, 99/6, 99/7, 99/9, 99/10, 99/11, 99/12, 99/13, 99/14, 100, 101/2, 101/3, 101/4, 101/5, 102/3, - Obręb Górki Pomorskie (320703_5.0032) - Obręb Płastkowo (320703_5.0033) 14) Gmina Międzyzdroje: - Obręb Międzyzdroje 16 (320704_4.0016) - Obręb Międzyzdroje 19 (320704_4.0019) - Obręb Międzyzdroje 20 (320704_4.0020) - Obręb Międzyzdroje 21 (320704_4.0021) - Obręb Lasy Państwowe (320704_5.0017) - Obręb Wol. Park Narodowy (320704_5.0022) - Obręb Wapnica (320704_5.0023) - Obręb Lubin (320704_5.0024) - Obręb Wicko (320704_5.0025) - Obręb Zalew 27 (320704_5.0027) 15) Gmina Wolin: - Obręb Wolin (320706_4.0001) - Obręb Wolin (320706_4.0002) - Obręb Wolin (320706_4.0003) - Obręb Wolin (320706_4.0004) - Obręb Wolin (320706_4.0005) - Obręb Wolin (320706_4.0006) - Obręb Wisełka (320706_5.0001) - Obręb Domysłów (320706_5.0003) - Obręb Żółwino (320706_5.0004) - Obręb Rabiąż (320706_5.0005) - Obręb Zastań (320706_5.0006) - Obręb Rękowo (320706_5.0007) - Obręb Chynowo (320706_5.0008) - Obręb Sierosław (320706_5.0009) - Obręb Łuskowo (320706_5.0010) - Obręb Korzęcin (320706_5.0011) - Obręb Jarzębowo (320706_5.0012) - Obręb Warnowo (320706_5.0013) - Obręb Karnocice (320706_5.0015) - Obręb Sułomino (320706_5.0016) - Obręb Kodrąbek (320706_5.0017) - Obręb Płocin (320706_5.0018) - Obręb Ładzin (320706_5.0019) Id: 9EA40DA A-BAF3D0D0C073. Podpisany Strona 31

36 - Obręb Kodrąb (320706_5.0020) - Obręb Mokrzyca (320706_5.0021) - Obręb Unin (320706_5.0022) - Obręb Darzowice (320706_5.0023) - Obręb Laska (320706_5.0024) - Obręb Recław (320706_5.0025) - Obręb Gogolice (320706_5.0026) - Obręb Wiejkowo (320706_5.0027) - Obręb Dramino (320706_5.0028) - Obręb Piaski (320706_5.0029) - Obręb Troszyn (320706_5.0030) - Obręb Troszynek (320706_5.0031) - Obręb Mierzęcin (320706_5.0032) - Obręb Dobropole (320706_5.0033) - Obręb Ostromice (320706_5.0034) - Obręb Strzegowo (320706_5.0035) - Obręb Zagórze (320706_5.0036) - Obręb Koniewo (320706_5.0037) - Obręb Wiejkówko (320706_5.0038) - Obręb Siniechowo (320706_5.0039) - Obręb Skoszewo (320706_5.0040) - Obręb Kołczewo 1 (320706_5.0121) - Obręb Kołczewo 2 (320706_5.0122) - Obręb Dargobądz 1 (320706_5.0141) - Obręb Dargobądz 2 (320706_5.0142) 16) Gmina Kołbaskowo: - Obręb Barnisław (321102_2.0001) Działki ewidencyjne numer: 26 (częściowo), 124 (częściowo), 129, 130, 131, 135/3, 135/4, 135/5, 135/6, 135/7, 135/8, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 146/2, 146/3, 147, 148, 150, 151/3, 151/4, 177/3, 177/4, 177/5, 177/6, 178/4, 178/5, 178/8, 178/10, 179, 180/3, 186, 188/1, 188/3, 188/4, 190/2, 198/1, 198/2, 198/4, 198/7, 198/12, 198/13, 198/15, 198/16, 198/17, 198/18, 198/19, 198/20, 201, 202/1, 202/2, 203/2, 203/3, 203/7, 203/10, 203/11, 203/14, 203/15, 203/16, 203/17, 203/19, 203/20, 203/23, 203/24, 203/25, 203/27, 203/29, 203/30, 203/31, 203/32, 203/33, 203/34, 204, 205/2, 205/3, 205/4, 205/5, 205/6, 205/7, 205/8, 205/9, 205/10, 205/14, 205/15, 205/16, 205/18, 205/19, 205/20, 205/21, 205/22, 205/23, 205/24, 205/25, 205/26, 205/27, 205/28, 205/29, 206, 207/3, 207/4, 207/5, 207/6, 207/7, 207/8, 207/9, 207/10, 207/11, 207/12, 207/13, 208, 211 (częściowo), 213, 216, 217, 221, 224, 227/1, 227/2, - Obręb Kamieniec (321102_2.0004) - Obręb Kołbaskowo (321102_2.0006) - Obręb Kurów (321102_2.0007) Działki ewidencyjne numer: 1/4, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 2/1, 2/2, 2/4, 2/8, 3, 4, 5, 6, 7/2, 7/3, 7/4, 8/1, 8/2, 9/1, 9/2, 10, 11, 12/1, 12/2, 12/5, 12/6, 12/7, 13, 14, 15/1, 15/2, 15/3, 16, 17/1, 17/3, 17/7, 17/10, 18/1, 18/2, 18/4, 18/8, 18/10, 18/12, 18/13, 18/14, 18/17, 18/20, 19/4, 19/6, 19/7, 19/8, 19/9, 19/10, 19/11, 20, Id: 9EA40DA A-BAF3D0D0C073. Podpisany Strona 32

37 21, 22, 23, 24, 25/2, 25/3, 25/4, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39/3, 39/4, 39/5, 39/7, 39/8, 39/9, 39/10, 39/11, 40/3, 40/4, 41, 42/1, 42/2, 43, 44/3, 44/4, 44/5, 44/6, 44/7, 44/8, 44/9, 44/10, 44/11, 44/12, 44/13, 44/14, 44/15, 44/17, 44/18, 44/19, 44/20, 45/1, 45/5, 45/6, 45/7, 45/8, 45/9, 45/10, 45/11, 45/12, 45/13, 45/14, 45/15, 45/16, 45/17, 46/1, 46/2, 46/4, 46/5, 47/4, 47/6, 47/8, 47/9, 47/11, 47/13, 47/14, 47/16, 47/17, 47/18, 47/19, 47/20, 47/21, 47/22, 47/23, 47/24, 47/25, 47/26, 47/27, 47/28, 47/29, 47/30, 47/31, 47/32, 47/33, 47/35, 47/37, 47/38, 47/39, 47/42, 47/43, 47/44, 47/46, 47/47, 47/48, 47/49, 47/50, 47/52, 47/53, 47/54, 47/55, 47/56, 47/57, 47/58, 47/59, 47/61, 47/62, 47/63, 47/64, 47/65, 47/66, 47/67, 47/68, 47/70, 47/71, 47/72, 47/73, 47/74, 47/75, 47/76, 47/77, 47/78, 47/79, 47/80, 47/81, 47/82, 47/83, 48/12, 48/13, 48/14, 48/3, 48/5, 48/7, 48/8, 48/9, 49, 50, 51, 52, 55, 56/1, 56/2, 57/1, 57/2, 57/3, 58/1, 58/2, 58/3, 59/1, 59/2, 59/3, 59/4, 60/1, 60/2, 60/3, 60/4, 61/1, 61/2, 61/3, 61/4, 62/1, 62/2, 62/3, 63/1, 63/2, 63/3, 64/1, 64/2, 64/3, 64/4, 65/1, 65/2, 65/3, 65/4, 66/1, 66/2, 66/3, 66/4, 67/2, 67/4, 67/5, 67/6, 67/7, 68/1, 68/2, 68/3, 69, 70/1, 70/2, 71, 72/1, 72/2, 73, 74/1, 74/2, 75/1, 75/2, 76/1, 76/2, 77, 80, 82/1, 82/2, 83/1, 83/2, 84/1, 84/2, 85/1, 85/2, 86/1, 86/3, 86/4, 87, 88/1, 88/3, 88/4, 89/1, 89/2, 90/1, 90/2, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 102, 103, 104, 105, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124/1, 124/2, 124/6, 124/7, 124/8, 124/9, 124/10, 124/11, 124/12, 125/1, 125/2, 125/3, 125/4, 125/5, 125/6, 125/8, 125/9, 126, - Obręb Międzyodrze (321102_2.0008) - Obręb Moczyły (321102_2.0009) - Obręb Pargowo (321102_2.0011) - Obręb Przecław (321102_2.0012) Działki ewidencyjne numer: 11/19, 11/20, 11/22, 11/23, 11/6, 12/2, 13/1, 14, 33/8 (częściowo), 39, 41, - Obręb Siadło Dolne (321102_2.0015) - Obręb Siadło Górne (321102_2.0016) Działki ewidencyjne numer: 2/5, 2/9, 2/14, 2/15, 2/17, 2/18, 2/19, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13/1, 13/2, 14/1, 14/2, 15, 16, 17/1, 17/2, 18, 19/1, 19/2, 20/1, 20/2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30/1, 30/2, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39/2, 39/3, 39/4, 40, 41, 42/1, 42/2, 43, 44/1, 44/2, 44/3, 45/1, 45/2, 45/4, 45/5, 46, 47/4, 47/5, 47/8, 47/9, 47/11, 47/12, 47/13, 47/14, 47/15, 47/16, 47/17, 47/18, 47/20, 47/21, 47/22, 47/23, 48, 49/1, 49/5, 49/8, 49/9, 49/10, 50/1, 50/3, 50/5, 50/8, 50/10, 50/11, 51/1, 51/2, 52/1, 52/3, 52/4, 53, 54/1, 54/2, 55, 56/1, 56/2, 57, 61/1, 61/2, 62/1, 62/5, 62/6, 62/7, 62/9, 62/10, 62/11, 62/12, 64/1, 64/2, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71/1, 71/2, 72/1, 72/2, 73, 74, 75/1, 75/3, 75/4, 76/1, 76/2, 77/1, 77/2, 77/3, 77/4, 77/5, 77/6, 77/7, 77/8, 77/9, 77/10, 77/11, 78, 79/1, 79/2, 79/3, 79/4, 79/5, 79/6, 79/7, 79/8, 79/9, 79/10, 80/1, 80/2, 80/3, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89/1, 90 (częściowo), 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 119, 120, 121, 122, 123/1, 123/2, 123/3, 123/5, 123/6, 123/7, 124/1, 124/3, 124/4, 422, 423/1, 423/2, 424/2, 424/3, 425/1, 425/2, 426/1, 426/2, 426/3, 426/4, 426/5, 426/7, 426/8, 426/9, 426/10, 426/11, 426/12, 426/13, 426/14, 426/15, - Obręb Smolęcin (321102_2.0017) Działki ewidencyjne numer: 70/2, 71, 74 (częściowo), 75, 76, 77 (częściowo), 95/1, 95/2, 95/3, 95/4, 104, 105/2, 106, 107/1, 107/2, 108, 109 (częściowo), 111/2, 111/3, 111/4, 111/5, 111/6, 111/7, 111/8, 111/9, 111/10, 111/11, 111/12, 111/13, 111/14, 111/15, 111/16, 111/17, 111/18, 111/19, 111/20, 111/21, 111/22, 111/23, 111/24, 111/25, 111/26, 111/27, 112/1, 112/2, 112/3, 113, 114, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 140/1, 140/2, 141/1, 141/3, 141/4, 141/5, 141/6, 141/7, 141/8, - Obręb Ustowo (321102_2.0019) Działki ewidencyjne numer: 61, 62, 63, 64, 65, 66 (częściowo), 67, 68, 69, 70, 71/1, 71/3, 71/4, 72, 73/1, 73/2, 74/1, 74/2, 75, 76, 77, 78, 79, 80/1, 80/2, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89/1, 89/2, 90/1, 90/2, 90/3, 91/2, 91/3, 92/2, 92/3, 92/5, 92/6, 92/7, 92/8, 93, 94, 95/1, 95/2, 96, 97, 101, 102, 103 (częściowo), 108, 109, 110, 111, 112, 113/1, 113/2, 114, 115, 116/2, 116/3, 116/4, 116/5, 116/6, 117, 118/1, 118/2, 118/3, 118/4, 118/5, 119/1, 119/3, 119/6, 119/7, 119/8, 119/9, 119/10, 119/11, 119/12, 119/13, 119/14, 119/16, 119/17, 119/18, 119/19, 120, 121, 122, 123, 124/1, 124/2, 125, 126/1, 126/2, 126/3, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136/1, 136/2, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143/1, 143/2, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155/1, 155/2, 156, 157, 158, 159, 160/1, 160/2, 161, 162/1, Id: 9EA40DA A-BAF3D0D0C073. Podpisany Strona 33

38 162/3, 162/4, 162/5, 162/6, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177/1, 177/2, 178, 179, 180, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 17) Gmina Nowe Warpno: - Obręb Nowe Warpno 1 (321103_4.0001) - Obręb Nowe Warpno 2 (321103_4.0002) - Obręb Nowe Warpno 3 (321103_4.0003) Działki ewidencyjne numer: 5, 6, 7, 8, 9/1, 9/4, 9/5, 9/6, 10, 11/3, 11/4, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 24/1, 24/2, 32/1, 33, 34/1, 34/2, 35/1, 35/2, 36/1, 36/2, 37/1, 37/2, 314, 315/1, 315/2, 315/3, 315/4, 315/5, 316/1, 316/2, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 356, 357, 370/1, 370/2, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389/1, 389/2, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401/2, 401/3, 401/4, 401/5, 401/6, 401/7, 401/8, 401/9, 401/10, 401/11, 401/13, 401/14, 401/15, 401/16, 401/17, 401/18, 401/19, 401/20, 401/21, 401/22, 401/23, 401/24, 401/25, 401/26, 401/27, 402/1, 402/2, 402/3, 402/4, 402/5, 402/6, 402/7, 402/8, 403/1, 403/4, 403/5, 403/6, 404, 405/1, 405/2, 406/1, 406/2, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 417/1, 418, 419, 420/1, 420/2, 420/3, 420/4, 420/5, 420/6, 420/8, 420/9, 420/10, 421, 422/1, 422/2, 423, 424, 425/1, 425/2, 426/1, 426/2, 427, 428, 429, 430, 431, 432/1, 432/2, 433/1, 433/3, 433/4, 434, 435/1, 435/3, 435/4, 436, 437, 438, 439, 44/1, 440, 441, 442, 443, 444, 444/1, 444/2, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 457/1, 457/2, 458, 459/1, 459/2, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509/1, 509/2, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524/1, 524/2, 525, 526, 527, 529, 530/1, 530/2, 617, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 652, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687/1, 687/2, 687/3, 687/5, 687/6, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 723, 725, 726, 731, 732, 733, 734, 735, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 766, 772, 773, 774, 775, 776/4, 776/5, 856/1, 856/2, 856/4, 856/5, 856/6, 856/7, 898, 899, 901, 1034/1, 1034/2, 1035/1, 1035/2, 1036/1, 1036/2, 1037/1, 1037/2, - Obręb Brzózki (321103_5.0001) Działki ewidencyjne numer: 1/2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10/1, 10/2, 11, 12, 13, 14, 15/1, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26/2, 27, 28/1, 28/2, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48/1, 48/3, 48/4, 49/1, 49/3, 49/4, 50/1, 50/2, 51/1, 51/3, 51/4, 52/1, 52/2, 53/1, 53/2, 54/1, 54/2, 55/1, 55/2, 56/1, 56/3, 56/4, 57/1, 57/2, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65/1, 67, 68, 69/1, 71, 72, 73, 74, 75/1, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86/1, 86/2, 87/1, 87/2, 88/2, 88/3, 88/4, 89/1, 89/2, 90/1, 90/2, 91/2, 91/5, 91/6, 91/7, 91/8, 91/9, 91/10, 91/11, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102/1, 103, 104, 105, 106/2, 106/3, 106/4, 107, 108/2, 109, 110, 111/1, 111/2, 112/1, 112/2, 113/1, 113/2, 114/1, 114/2, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128/1, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139/1, 139/2, 139/4, 139/6, 139/7, 139/8, 139/9, 140, 141/1, 141/2, 142, 143, 144, 145/1, 147/1, 148/1, 148/3, 149/1, 150/1, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166/1, 166/2, 169, 170, 171, 172/1, 172/2, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, , 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214/1, 215, 216/1, 216/2, 217/1, 218, 219, 220, 221/1, 223, 224, 225, 226, 227/1, 227/2, 228, 250, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267/1, 267/2, 268, 269/1, 270, 291, 292, 293/1, 293/2, 294/1, 294/2, 295, 296/1, 296/2, 296/3, 297, 298, 299/1, 299/2, 299/3, 300, 301/1, 301/2, 302, 303, 304, 305, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317/1, 318/1, 318/2, 320, 321/3, 321/4, 321/5, 321/6, 321/7, 322/2, 323, 324, 325, 326/1, 326/2, 327, 329, 330/1, 330/2, 331/1, 331/2, 332, 333/1, 333/2, 334, 335, 336, 337, 338, 340/1, 340/3, 340/5, 340/7, 340/8, 340/9, 341/1, 341/2, 341/3, 342/3, 342/5, 342/6, 342/9, 342/10, 342/11, 342/12, 342/14, 342/15, 343, 344, 345/1, 345/2, 345/3, 345/4, 345/5, 345/6, 345/7, 345/8, 346, 347/1, 347/2, 347/3, 347/4, 347/5, 347/6, 347/7, 347/8, 347/9, 347/10, 347/11, 347/12, 347/13, 347/14, 347/15, 347/16, 347/17, 347/18, 347/19, 347/20, 347/21, 347/22, 347/23, 347/24, 348/1, 348/2, 348/3, 349/2, 349/4, 349/5, 349/6, 349/8, 349/10, 349/12, 349/13, 349/14, 349/15, 349/16, 350, 351/2, 353, 354, 355, 356/1, 356/2, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365/1, 365/3, 365/4, 365/5, 365/6, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372/1, 372/2, 373, 374, 375/1, 375/2, 376/1, 376/2, 377, 378, 379, 380/1, 380/3, 380/4, 381/1, 381/3, 381/4, 381/5, 383/1, 383/2, 383/3, Id: 9EA40DA A-BAF3D0D0C073. Podpisany Strona 34

39 391, 392, 394, 395, 396/1, 396/3, 396/4, 397/1, 397/2, 398, 400, 401, 402, 403/1, 403/2, 403/3, 403/5, 403/6 - Obręb Myślibórz Wielki (321103_5.0002) Działki ewidencyjne numer: 165, 166, 167, 168, 169, 170, 209, - Obręb Warnołęka (321103_5.0003) Działki ewidencyjne numer: 1, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14/1, 14/4, 14/6, 14/7, 14/8, 14/9, 14/10, 15/1, 15/2, 15/7, 15/8, 16, 17, 18, 19, 20/1, 20/2, 21, 22, 23, 24/1, 25/2, 25/3, 25/4, 25/5, 25/6, 25/7, 25/8, 25/9, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32/1, 32/2, 32/3, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39/1, 39/2, 39/3, 40/1, 40/2, 41, 42, 43, 44/2, 46, 47, 48/1, 48/2, 49, 50/1, 50/2, 51/1, 51/2, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59/1, 59/2, 60/1, 60/2, 61/1, 61/2, 62, 63, 64, 65, 67/1, 68/2, 69/1, 70/1, 71/1, 72, 74, 75/1, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91/1, 91/2, 92, 93, 94, 95/1, 95/2, 95/3, 96/1, 96/2, 96/3, 97/1, 97/2, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155/1, 155/2, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162/1, 162/2, 163, 164, 165, 166/1, 166/2, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 186, 187/1, 187/2, 187/4, 187/5, 187/6, 187/7, 187/8, 187/9, 187/10, 187/11, 187/12, 187/13, 187/14, 188, 189, 190, 191, 192, 193/1, 193/2, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206/1, 206/2, 207, 208, 209, 210, 211, 212/6, 212/8, 212/10, 212/11, 212/12, 212/13, 212/14, 212/15, 213/1, 213/2, 214, 215/1, 215/2, 216, 217/1, 217/3, 218/1, 218/3, 218/5, 218/7, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262/1, 262/3, 262/4, 263, 264, 265/2, 265/3, 265/4, 266, 267/1, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289/1, 289/2, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298/1, 298/2, 298/3, 298/4, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 318, 319, 320, 321/1, 321/2, 322/1, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 343, 345 (częściowo), 347 (częściowo), 348/1, 348/2, 348/3, 349, 350/1, 350/2, 351, 352/1, 352/2, 352/3, 352/4, 353, 354, 355, 356, 357/1, 357/2, 358, 359, 360, 361/1, 361/2, 362, 363, 364, 365 (częściowo), 366, 367, 368, 369, 370/1, 370/2, 18) Gmina Police: - Obręb Police 2 (321104_4.0002) Działki ewidencyjne numer: 75/3, 75/5, 229/10, 229/11, 229/12, 352, 355, 361, 362/1, 1973/42, 1973/44, 3010/2, 3010/3, 3010/7, 3010/9, 3010/19, 3010/20, 3010/21, 3012/1, 3012/2, 3012/3, 3016/20, 3016/35, 3016/80, 3016/81, 3020/5, 3020/7, 3020/8, 3021/1, 3021/2, 3021/3, 3026/1, 3026/4, 3026/5, 3026/6, 3026/7, 3264, 3301/1, 3301/2, 3302, 3303, - Obręb Police 3 (321104_4.0003) Działki ewidencyjne numer: 8/1, 8/2, 23/1, 23/2, 24/3, 24/4, 24/6, 24/8, 24/9, 24/10, 24/11, 24/14, 24/15, 24/16, 24/17, 27, 28, 29, 30, 30/1, 31, 32, 32/10, 37/3, 37/4, 37/5, 37/6, 37/7, 37/8, 37/9, 37/10, 37/11, 37/12, 37/13, 37/14, 37/15, 37/16, 39/5, 44/2, 44/6, 54/8, 54/23, 54/26, 54/29, 54/32, 54/33, 56/1, 56/2, 57/2, 57/4, 57/5, 57/10, 57/11, 57/12, 60/2, 60/3, 60/4, 10001, 1456/3, 1456/5, 1648/7, 1653/4, 1654/13, 1655/21, 2174, 2175, 2177, 3002/5, 3003/3, 3007/1, 3007/8, 3007/9, 3007/10, 3008/1, 3008/2, 3008/3, 3014, 3029/5, 3029/6, 3029/7, 3029/8, 3029/10, 3029/14, 3029/15, 3029/16, 3029/17, 3029/18, 3029/19, 3215, 3216, 3312/1, 3312/2, - Obręb Police 4 (321104_4.0004) - Obręb Police 5 (321104_4.0005) - Obręb Police 7 (321104_4.0007) - Obręb Police 17 (321104_4.0017) Działki ewidencyjne numer: 44/7, 44/13, 44/15, 44/16, 44/17, 44/18, 44/19, 44/20, 44/21, 44/22, 44/23, 44/24, 44/25, 44/26, - Obręb Dębostrów (321104_5.0001) Działki ewidencyjne numer: 836, Id: 9EA40DA A-BAF3D0D0C073. Podpisany Strona 35

40 - Obręb Niekłończyca (321104_5.0004) Działki ewidencyjne numer: 376/1, 377/1, - Obręb Przęsocin (321104_5.0006) Działki ewidencyjne numer: 94/1, 94/5, 94/6, 94/7, 94/8, 94/9, 94/10, 94/11, 94/12, 94/13, 94/14, 94/15, 94/16, 94/18, 94/19, 94/20, 94/21, 94/22, 94/23, 94/24, 94/25, 94/27, 94/28, 94/29, 94/30, 94/31, 94/32, 95, 96 (częściowo), 97, 98/1, 98/2, 99/1, 99/2, 100/1, 100/2, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125/1, 125/2, 125/3, 396/1, 396/2, 396/4, 396/5, 396/6, 396/7, 396/8, 397, 398A, 398B, 399/2, 400/10, 400/12, 400/3, 400/4, 400/5, 400/6, 400/9, 402, 403/1, 403/2, 404, 405, 406, 407/1, 407/3, 407/4, 407/5, 408, 409/1, 409/2, 409/3, 410, 411, 412/1, 412/2, 412/3, 413, 414, 415/1, 415/2, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428/1, 428/2, 428/3, 429, 430, 431, 432, 433/4, 434, 435, 436, 437, 490, 491, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 521, 523/1, 524, 525, 526, 528, 531/1, 535, 536, 537, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 853/4, 855/2, 857, - Obręb Siedlice (321104_5.0007) Działki ewidencyjne numer: 781/2, - Obręb Trzeszczyn (321104_5.0012) Działki ewidencyjne numer: 80, 81, 91/5, 139, 141, 142, 143, 145, 163/4, 166/2, 167/4, 169/2, 169/3, 170, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 178, 179, 181, 182/1, 182/2, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 195/4, 195/5, 195/6, 195/7, 195/8, 195/9, 195/10, 195/11, 196, 197, 198/2, 199, 200/1, 200/2, 201/2, 201/3, 202, 203, 204/2, 204/3, 209/2, 209/3, 212/1, 212/2, 212/3, 213/1, 213/2, 213/3, 214/1, 214/2, 214/3, 215/2, 215/3, 216/2, 216/3, 216/8, 217/2, 217/3, 217/7, 217/8, 218/5, 219/2, 219/3, 219/4, 219/5, 219/6, 220/2, 220/3, 220/4, 220/5, 221/10, 221/11, 221/5, 221/8, 221/9, 222/7, 222/8,223, 227/3, 228/3, 229/10, 229/11, 229/3, 229/8, 229/9, 230/3, 230/4, 230/5, 230/6, 230/7, 231/1, 233/3, 233/4, 234/1, 234/2, 235/3, 237/3, 237/4, 237/5, 237/6, 238/1, 238/3, 238/4, 238/5, 239/2, 241/1, 241/2, 242, 243, 244, 245, 246, 247/1, 249, 250/1, 250/2, 250/3, 251/1, 251/3, 251/4, 252, 253, 254, 255, 256, 257/1, 257/2, 257/3, 258/2, 259, 260, 261, 262/1, 262/2, 263/1, 263/2, 263/3, 264, 265, 266, 267, 268/1, 269/2, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276/1, 276/2, 277/1, 277/2, 278, 279, 280/1, 280/2, 281, 282, 283/1, 283/2, 285, 286, 287, 288, 289, 290/2, 291, 292, 293, 295/1, 295/2, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305/2, 305/4, 305/5, 305/6, 305/8, 305/9, 305/10, 306, 307/1, 307/3, 308/1, 308/2, 309, 310, 311, 312/1, 312/3, 312/4, 312/5, 313/1, 313/2, 314, 315, 316, 317, 318, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 329 (częściowo), 330, 331/1, 331/2, 332, 334/1, 334/2, 336, 337, 338/2, 338/3, 338/4, 344, 345, 346, 347, 715/2, 715/4, 715/5, 734/3, 734/5, 735/3, 735/5, 736/2, 736/3, 736/4, 736/5, 736/6, 737/1, 737/3, 737/4, 737/5, 737/6, 738/1, 738/3, 739, 740, 741, 759/1, 759/2, 759/3, 760, 761/1, 761/2, 762, 763, - Obręb Uniemyśl (321104_5.0013) Działki ewidencyjne numer: 5 (częściowo), 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22/1, 22/2, 24/4, 24/5, 24/6, 24/7, 24/8, 24/10, 24/11, 25, 26/1, 26/2, 26/3, 27, 28/1, 28/2, 28/3, 29, 30/2, 30/4, 30/5, 30/6, 30/7, 30/8, 31/1, 34, 36/1, 36/2, 39/1, 39/2, 41/1, 41/2, 42/1, 42/2, 43, 44/2, 44/3, 44/4, 44/5, 44/6, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130/1, 135, 143, 144/2, 144/3, 144/4, 144/5, 144/6, 144/7, 144/8, 146, 147, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156/1, 161/3, 162, 163, 164, 165/1, 165/2, 165/3, 166, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 181/2, 181/3, 181/4, 183, 184, 185/1, 186/1, 188/1, 190, 191, 192, 193, 194/1, 194/2, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 203/2, 211, 212, 219/1, 221, 226/2, 228, 229, 230/1, 230/2, 231, 232/1, 233, 235/1, 236/1, 241, 242/2, 243, 246, 247, 248, 249/1, 249/2, 249/3, 250/1, 250/2, 250/4, 250/5, 258, 258/1, 259/1, 259/2, 265/2, 265/3, 265/4, 273/1, 294/1, 298/3, 298/4, 298/5, 298/6, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305/1, 306, 307/1, 308/1, 308/2, 309, 310, 312, 313/1, 313/2, 314, 315, 316/1, 316/3, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 339, 340, 341/2, 342/2, 343/1, 346, 349, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359/1, 360, 361, 364, 365, 366/1, 367, 471/5 (częściowo), 482, 483, 485, 486, 487, 488, 490, 491, 493, 494, 495, 496, 510, 511, 512, 513, 514, 517/1, 517/3, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, - Obręb Trzebież 1 (321104_5.0111) - Obręb Trzebież 2 (321104_5.0112) Id: 9EA40DA A-BAF3D0D0C073. Podpisany Strona 36

41 - Obręb Trzebież 3 (321104_5.0113) Działki ewidencyjne numer: 148/10, 148/7, 148/9, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257/1, 257/2, 257/3, 258, 259, 260, 261, 262, 263/1, 263/2, 264, 265, 266, 267/1, 267/3, 267/4, 268, 269/1, 269/3, 269/4, 270/1, 270/2, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 278, 279, 280/1, 280/2, 281, 282, 283, 284, 285/2, 287/2, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317/1, 317/2, 318, 319, 320, 321/1, 321/2, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334/1, 334/2, 334/3, 334/4, 334/5, 335/1, 335/2, 336, 337, 338, 339, 340, 341/1, 341/2, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 349, 350, 351/2, 351/3, 351/4, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359/1, 359/2, 360/1, 360/2, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368/1, 368/2, 369/2, 369/3, 369/4, 369/5, 370, 371, 372, 373/1, 373/2, 373/3, 374, 375, 376/1, 376/2, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 389/10, 389/11, 389/13, 389/14, 389/19, 389/21, 389/22, 389/23, 389/24, 389/25, 389/28, 389/29, 389/9, 390, 391/1, 391/3, 391/4, 391/5, 391/6, 392, 393, 394, 395, 411/1, 411/2, 417, 418, 419/1, 419/2, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438/2, 439, 453/1, 500, 504/2, 511/1, 511/3, 511/6, 512, 551/2, 693/1, 695/1, 695/4, 695/5, 695/6, 980, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992/1, 992/2, 994/3, 994/4, 997, 998, 999, 1000, 1012, 1013, - Obręb Trzebież 4 (321104_5.0114) Działki ewidencyjne numer: 148/23, 148/24, 148/25, 551/10, 551/11, 551/12, 551/15, 551/16, 552, 553, 555/1, 555/2, 555/3, 556/1, 556/3, 557/1, 558/1, 612, 1000, 1014, 1027, 1028, 1015/3, 1015/4, 1016/1, 1016/3, - Obręb Trzebież 5 (321104_5.0115) Działki ewidencyjne numer: 740, 741, 742, 743/1, 743/2, 744 (częściowo), 745/1, 745/2, 745/4, 745/5, 746/1, 746/2, 746/3, 747/1, 748/1, 749/2, 749/4, 749/5, 749/6, 749/7, 750/1, 751/1, 752/1, 752/2, 752/4, 752/5, 753/1, 754/1, 755/1, 756/1, 756/2, 756/4, 756/5, 757/1, 831, 832, 833, 834, 835, 836/1, 836/2, 837, 838, 839, 840, 841, 939/1, 939/2, 939/3, 939/4, 940/1, 940/2, 1053/2 (częściowo), 1054/1, 1054/2, 1055 (częściowo), 1056/1, 1056/2, 1069 (częściowo), 1070/3, 1080 (częściowo), 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1090, 1091, 1092, 19) Gmina Kobylanka: - Obręb Niedźwiedź (321406_2.0008) Działki ewidencyjne numer: 268 (częściowo), 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734/1, 779/1, 780/1, 780/3, 780/4, 781/1, 781/3, 781/4, 782/1, 782/3, 782/4, 783/1, 785/3, 785/4, 786, 787, 808/1, 808/2, 809/1, 809/2, 810/1, 810/2, 811/1, 811/2, 812/1, 812/2, 813/1, 813/3, 813/4, 814, 815, 816, 827, 828, 829, 830, 831/1, 832/3 (częściowo), 841/3, - Obręb Wielichówko (321406_2.0011) Działki ewidencyjne numer: 488/1, 488/2, 489/1, 489/2, 490/1, 490/2, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 633, 634, 635, 636, 637/1, 657, 658, 659, 660, 661, 685/1 (częściowo), 699, 700, 701, 702, 703/1, 703/3, 20) Gmina Szczecin: - Obręb Śródmieście 1 (326201_1.1001) - Obręb Śródmieście 2 (326201_1.1002) - Obręb Śródmieście 3 (326201_1.1003) - Obręb Śródmieście 10 (326201_1.1010) - Obręb Śródmieście 11 (326201_1.1011) - Obręb Śródmieście 17 (326201_1.1017) - Obręb Śródmieście 18 (326201_1.1018) - Obręb Śródmieście 20 (326201_1.1020) - Obręb Śródmieście 21 (326201_1.1021) - Obręb Śródmieście 22 (326201_1.1022) Id: 9EA40DA A-BAF3D0D0C073. Podpisany Strona 37

42 - Obręb Śródmieście 23 (326201_1.1023) - Obręb Śródmieście 24 (326201_1.1024) - Obręb Śródmieście 25 (326201_1.1025) - Obręb Śródmieście 26 (326201_1.1026) - Obręb Śródmieście 27 (326201_1.1027) - Obręb Śródmieście 28 (326201_1.1028) - Obręb Śródmieście 29 (326201_1.1029) - Obręb Śródmieście 30 (326201_1.1030) - Obręb Śródmieście 31 (326201_1.1031) - Obręb Śródmieście 32 (326201_1.1032) - Obręb Śródmieście 33 (326201_1.1033) - Obręb Śródmieście 34 (326201_1.1034) - Obręb Śródmieście 35 (326201_1.1035) - Obręb Śródmieście 36 (326201_1.1036) - Obręb Śródmieście 37 (326201_1.1037) - Obręb Śródmieście 38 (326201_1.1038) - Obręb Śródmieście 39 (326201_1.1039) - Obręb Śródmieście 40 (326201_1.1040) - Obręb Śródmieście 41 (326201_1.1041) - Obręb Śródmieście 42 (326201_1.1042) - Obręb Śródmieście 45 (326201_1.1045) - Obręb Śródmieście 46 (326201_1.1046) - Obręb Śródmieście 47 (326201_1.1047) - Obręb Śródmieście 48 (326201_1.1048) - Obręb Śródmieście 49 (326201_1.1049) - Obręb Śródmieście 50 (326201_1.1050) - Obręb Śródmieście 51 (326201_1.1051) - Obręb Śródmieście 52 (326201_1.1052) - Obręb Śródmieście 54 (326201_1.1054) - Obręb Śródmieście 56 (326201_1.1056) Działki ewidencyjne numer: 1/1, 1/3, 7/3, 10/2, 11/5, 11/6, 11/7, 11/8, 11/9, 11/10, 12/7, 13/4, 14/7, 14/9, 14/10, 14/11, 14/14, 14/15, 14/16, 14/24, 14/26, 14/27, 14/28, 14/29, 14/31, 14/32, 22/9, 22/10, 33/12, 33/13, 33/16, 34/2, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62/1, 62/2, 72/4, 80/7 (częściowo), 81/5, 81/7, 83/2, 83/3, 83/7, 83/8, 83/9, 84/1, 84/2, 84/3, 85/4, 85/5, 85/6, 86, 87, 88, 89, 90/1, 90/2, 91/2, 91/3, 91/4, 91/6, 91/7, 92/1, 92/2, 92/3, 93/1, 93/2, 93/3, 93/4, 94, 96, 97/1, 97/2, 97/3, 97/4, 97/5, 97/6, 97/7, 97/8, 97/9, 97/10, 97/11, 98/1, 98/2, 98/3, 98/4, 98/5, 99, 100/1, 100/2, 101/1, 101/2, 102, 103/1, 103/2, 103/3, 104, 105, 107/1, 107/3, 107/4, 107/5, 107/6, 108, 109, 110/1, 110/2, 111, 112, 113, 114/1, 114/2, 114/4, 114/5, 114/6, 114/7, 114/8, 114/9, 114/10, 114/11, 114/12, 114/13, 114/14, 114/15, 114/16, 114/17, 114/18, 114/19, 114/20, 114/21, 114/22, 114/23, 115, 117/1, 117/2, 117/3, 118, 123, 124/4, 124/5, - Obręb Śródmieście 57 (326201_1.1057) - Obręb Śródmieście 58 (326201_1.1058) Id: 9EA40DA A-BAF3D0D0C073. Podpisany Strona 38

43 - Obręb Śródmieście 59 (326201_1.1059) - Obręb Śródmieście 61 (326201_1.1061) Działki ewidencyjne numer: 1, 2/1, 6, - Obręb Śródmieście 63 (326201_1.1063) Działki ewidencyjne numer: 1, 2, 3/1, 3/4, 3/5, 3/7, 3/9, 3/17, 3/18, 3/20, 3/21, 3/22, 3/23, 3/24, 3/25, 3/26, 3/27, 3/29, 3/30, 3/31, 3/32, 3/33, 3/34, 3/35, 4/1, - Obręb Śródmieście 64 (326201_1.1064) Działki ewidencyjne numer: 1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 4/2, 4/3, 4/4, 5/1, 5/2, 5/3, 6, 7, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5, 9/8, 9/9, 9/10, 10, 12/2, 12/4, 12/9, 12/10, 12/11, 12/12, 16, 17/1, 25/6, 25/8, 25/18, 25/19, 25/20, 25/24, 26/2, 26/4, 26/5, 26/6, 26/7, 26/8, 26/9, 26/10, 26/11, 26/12, 26/13, 26/14, 26/15, 26/16, 26/17, 26/18, 26/19, 26/20, 36, 38, 56, 57, 59, 60, 61, - Obręb Śródmieście 74 (326201_1.1074) Działki ewidencyjne numer: 32, 39, 40, 41, - Obręb Śródmieście 76 (326201_1.1076) Działki ewidencyjne numer: 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 53, 55/2, 55/3, 55/4, 55/5, 55/7, 55/8, 55/9, 55/10, 55/11, 55/12, 55/13, 55/14, 55/15, 55/16, 55/17, 55/18, 55/19, 55/20, 55/21, 55/22, 55/24, 55/25, 57, 60, 62, 63, 64, 66, 67, - Obręb Śródmieście 78 (326201_1.1078) Działki ewidencyjne numer: 8, - Obręb Śródmieście 79 (326201_1.1079) Działki ewidencyjne numer: 5, 6, 7, - Obręb Śródmieście 80 (326201_1.1080) Działki ewidencyjne numer: 1, 2, 3/1, 3/2, 3/3, - Obręb Śródmieście 81 (326201_1.1081) Działki ewidencyjne numer: 1, 3, 4, 5, - Obręb Śródmieście 82 (326201_1.1082) - Obręb Śródmieście 83 (326201_1.1083) - Obręb Śródmieście 84 (326201_1.1084) - Obręb Śródmieście 85 (326201_1.1085) - Obręb Śródmieście 86 (326201_1.1086) - Obręb Śródmieście 87 (326201_1.1087) - Obręb Śródmieście 88 (326201_1.1088) - Obręb Śródmieście 90 (326201_1.1090) - Obręb Śródmieście 91 (326201_1.1091) - Obręb Śródmieście 92 (326201_1.1092) - Obręb Śródmieście 93 (326201_1.1093) - Obręb Śródmieście 94 (326201_1.1094) - Obręb Śródmieście 95 (326201_1.1095) - Obręb Śródmieście 96 (326201_1.1096) - Obręb Śródmieście 97 (326201_1.1097) - Obręb Śródmieście 98 (326201_1.1098) Id: 9EA40DA A-BAF3D0D0C073. Podpisany Strona 39

44 - Obręb Śródmieście 99 (326201_1.1099) - Obręb Śródmieście 100 (326201_1.1100) - Obręb Śródmieście 101 (326201_1.1101) - Obręb Śródmieście 103 (326201_1.1103) - Obręb Śródmieście 104 (326201_1.1104) - Obręb Śródmieście 105 (326201_1.1105) - Obręb Śródmieście 106 (326201_1.1106) - Obręb Śródmieście 107 (326201_1.1107) - Obręb Śródmieście 108 (326201_1.1108) - Obręb Śródmieście 109 (326201_1.1109) - Obręb Śródmieście 110 (326201_1.1110) - Obręb Śródmieście 112 (326201_1.1112) - Obręb Śródmieście 113 (326201_1.1113) - Obręb Śródmieście 114 (326201_1.1114) - Obręb Śródmieście 115 (326201_1.1115) - Obręb Śródmieście 116 (326201_1.1116) - Obręb Śródmieście 117 (326201_1.1117) - Obręb Śródmieście 118 (326201_1.1118) - Obręb Pogodno 4 (326201_1.2004) Działki ewidencyjne numer: 1/19, 1/21, - Obręb Pogodno 7 (326201_1.2007) Działki ewidencyjne numer: 2, 29, 30, 31, 32, 38/1, 38/2, 39, 40, 41/1, 42, 43, 44, 45/1, 46/1, 46/2, 49/1, 50, 51, 52/1, 52/2, 56/1, 56/2, 57/2, 59/1, 60/2, 60/3, 61/2, 62/1, 62/2, 64/1, 64/2, 65/1, 65/2, 66, 67, 68/1, 68/2, 69, 70/1, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 103, 104, 105, - Obręb Pogodno 8 (326201_1.2008) Działki ewidencyjne numer: 2/50, 2/51, 2/61, 2/62, 2/63, 2/65, 3, 10/11, 10/14, 10/15, 11, 12, 13/2, 13/3, 14/1, 21, 22, 23, 24, 30, 230/3, 234 (częściowo), 235, 236, 237, 238, 239, 240, - Obręb Pogodno 9 (326201_1.2009) Działki ewidencyjne numer: 1/2, 3, 4/5, 4/6, 5/3, 6/6, 7, 8, 9/1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 71/1, 71/2, 72/1, 72/2, 72/3, 73/1, 75/1, 76, 77/1, 78/1, 79/1, 80/1, 80/2, 81, 82, 83, 84, 85/1, 86/1, 86/2, 86/3, 88, 89, 92, 93, 95, 97, 98, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 114, 115, 117, 118, 119, - Obręb Pogodno 10 (326201_1.2010) - Obręb Pogodno 12 (326201_1.2012) - Obręb Pogodno 15 (326201_1.2015) - Obręb Pogodno 16 (326201_1.2016) - Obręb Pogodno 17 (326201_1.2017) - Obręb Pogodno 19 (326201_1.2019) - Obręb Pogodno 20 (326201_1.2020) - Obręb Pogodno 25 (326201_1.2025) Id: 9EA40DA A-BAF3D0D0C073. Podpisany Strona 40

45 - Obręb Pogodno 27 (326201_1.2027) - Obręb Pogodno 28 (326201_1.2028) - Obręb Pogodno 29 (326201_1.2029) - Obręb Pogodno 30 (326201_1.2030) - Obręb Pogodno 31 (326201_1.2031) - Obręb Pogodno 32 (326201_1.2032) - Obręb Pogodno 33 (326201_1.2033) - Obręb Pogodno 34 (326201_1.2034) - Obręb Pogodno 35 (326201_1.2035) - Obręb Pogodno 36 (326201_1.2036) - Obręb Pogodno 38 (326201_1.2038) - Obręb Pogodno 41 (326201_1.2041) - Obręb Pogodno 61 (326201_1.2061) Działki ewidencyjne numer: 16/2, 16/3, 17, 18/1, 18/2, 36/2, 36/3, 56, 91, - Obręb Pogodno 62 (326201_1.2062) - Obręb Pogodno 63 (326201_1.2063) - Obręb Pogodno 64 (326201_1.2064) - Obręb Pogodno 65 (326201_1.2065) - Obręb Pogodno 67 (326201_1.2067) Działki ewidencyjne numer: 1/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30/2, 31/2, - Obręb Pogodno 68 (326201_1.2068) Działki ewidencyjne numer: 1/1, 1/2, 2/1, 3, 4, 5, 6, 8/1, 8/3, 8/4, 8/5, 9, 10/2, 12, 13, 14, 15, 16/4, 16/5, 16/6, 16/7, 18, 17/4, 20/2, 21/2, 22/2, 23/2, 24, 25, 26, 27, 28, 29/1, 29/2, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59/1, 59/3, 60/1, 60/3, 61/1, 61/3, 62/1, 62/2, 62/3, 63, 64/2, 65/2, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93/1, 93/2, 94/1, 94/2, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103/2, 104/1, 104/3, 104/6, 105/1, 105/3, 105/7, 106/1, 106/3, 106/7, 107/1, 107/3, 108, 109/1, 109/2, 110/1, 110/2, 111/1, 111/3, 111/5, 112/1, 112/5, 112/6, 112/7, 113/1, 113/3, 113/5, 114/2, 114/4, 114/5, 114/6, 115/2, 115/4, 115/5, 116/1, 116/2, 116/4, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137/1, 137/2, 138/1, 138/2, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148/1, 149/1, 150, 151, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160/1, 160/2, 161/1, 161/2, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168/1, 168/2, 169/1, 169/2, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 18, 180, 181, 182/1, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193/1, 194/1, 194/5, 195, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 209/1, 211/1, 211/2, 211/5, 211/6, 211/7, 211/8, 211/9, 211/10, 211/11, 211/12, 211/14, 211/16, 211/17, 212, 213 (częściowo), 214, 215, 217/3, 217/4, 218 (częściowo), 219, 220/2, 221, 222/2, 223/2, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, - Obręb Pogodno 69 (326201_1.2069) - Obręb Pogodno 70 (326201_1.2070) - Obręb Pogodno 71 (326201_1.2071) - Obręb Pogodno 72 (326201_1.2072) - Obręb Pogodno 77 (326201_1.2077) Działki ewidencyjne numer: 7/2, 112/1 (częściowo), - Obręb Pogodno 78 (326201_1.2078) Id: 9EA40DA A-BAF3D0D0C073. Podpisany Strona 41

46 Działki ewidencyjne numer: 13/4, 13/5, 13/6, 15/3, 17 (częściowo), 19, 20, 21, 22, 23, 24/2, 24/3, 25, 26, 27, 28, 29, 30/5, 30/6, 30/7, 30/8, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39/1, 39/2, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 48 (częściowo), 49, 51/2, 51/3, 51/4, 51/5, 51/6, 52, 53, 54, 55/1, 56/3, 56/4, 56/5, 57, 59/5, 59/10, 59/11, 59/12, 59/13, 59/14, 59/15, 59/17, 59/18, 59/20, 59/22, 59/23, 59/25, 59/26, 59/27, 59/28, 59/29, 60, 61/2, 61/3, 61/4, 61/5, 61/6, 61/7, 61/8, 61/9, 61/10, 61/11, 61/12, 61/16, 61/20, 61/22, 61/23, 61/24, 61/25, 61/26, 62, 63, 64/3, 64/4, 64/5, 65, 71, 72, 73, 75/1, 76/1, 76/3, 76/4, 77, 78/1, 78/2, 78/3, 78/4, 78/5, 78/6, 78/7, 78/8, 78/9, 78/10, 78/11, 78/12, 78/22, 78/23, 78/27, 78/30, 78/33, 78/34, 79, 80/1, 80/2, 81, 82, 83, 84, 85/1, 86, 87, 88, 89, 90/1, 90/2, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99/1, 99/3, 99/4, 99/5, 100, 101, 104/1, 104/2, 105, 106, 107, 108, 109, 110/1, 110/3, 110/4, 111, 125/1, 125/2, 126, 127, 128/1, 128/2, 129/1, 129/2, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143/1, - Obręb Pogodno 81 (326201_1.2081) Działki ewidencyjne numer: 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 2/9, 2/10, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 2/17, 2/18, 2/19, 2/20, 2/21, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5, 3/6, 3/7, 3/8, 3/9, 3/10, 3/11, 3/12, 3/13, 3/14, 3/15, 3/16, 3/17, 3/18, 3/19, 3/20, 3/21, 3/22, 3/23, 3/24, 3/25, 3/26, 3/27, 3/28, 4/1, 4/3, 4/5, 4/8, 4/9, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 8, 9, 10, 11, 12/1, 12/2, 13/1, 13/2, 13/3, 14/2, 14/3, 15/2, 15/3, 16, 17, 18, 19, 20, 21/1, 21/2, 22, 23/3, 23/4, 23/6, 23/7, 23/8, 23/9, 24, 25/1, 25/2, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33/5, 33/6, 33/7, 34, 35, 36, 37/1, 38, 39, - Obręb Pogodno 82 (326201_1.2082) - Obręb Pogodno 89 (326201_1.2089) Działki ewidencyjne numer: 1/9, 1/11, 1/12, 1/14, 1/15, 1/16, 1/17, 1/18, 2, 4, 5/6, 5/7, 5/9, 5/10, 5/11, 6/4, 6/6, 6/7, 6/9, 6/13, 10/5, 10/7, 10/10, 10/11, 11, 20/1, 21, 22/1, 22/3, 22/4, 23, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 227, 228, 229/2, 229/3, 229/4, - Obręb Pogodno 90 (326201_1.2090) - Obręb Pogodno 104 (326201_1.2104) Działki ewidencyjne numer: 1, 3/2, 5, - Obręb Pogodno 105 (326201_1.2105) - Obręb Pogodno 106 (326201_1.2106) Działki ewidencyjne numer: 1, 2/1, 2/2, 2/3, 3/1, 3/3, 3/5, 3/6, 3/7, 8/6, 8/7, 8/9, 9/4, 9/8, 9/13, 9/14, 9/15, 9/17, 9/18, 9/19, 9/20, 9/21, 9/22, 9/23, 9/24, 9/25, 9/26, 9/27, 9/28, 9/29, 9/30, 9/31, 19, 20, 21, 22, 42/3, 42/4, 46/1, 49/1, 54/5, 56, 66, 67, 68/1, 69/1, 69/15, 69/16, 69/2, 69/3, 69/4, 69/5, 69/6, 73, 74/1, 74/2, 75/1, 75/3, 75/4, 75/6, 75/7, 79, 80, 81, 83/1, 83/2, 83/3, 83/5, 83/6, 83/7, 83/8, 84, 85, 86, 87, 88/1, 88/2, 89, 90, 91, 92, - Obręb Pogodno 107 (326201_1.2107) - Obręb Pogodno 113 (326201_1.2113) Działki ewidencyjne numer: 2/2, 2/4, 2/5, - Obręb Pogodno 136 (326201_1.2136) Działki ewidencyjne numer: 7/3, 7/12, 7/13, 7/16, 7/17, 9, 10, 11 (częściowo), - Obręb Pogodno 137 (326201_1.2137) Działki ewidencyjne numer: 1/2, 2/1, 2/2, 3, 4/1, 4/2, 4/3, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 6/4, 6/5, 6/6, 6/7, 6/8, 6/9, 7/1, 7/2, 8/1, - Obręb Pogodno 138 (326201_1.2138) Id: 9EA40DA A-BAF3D0D0C073. Podpisany Strona 42

47 - Obręb Pogodno 139 (326201_1.2139) - Obręb Pogodno 140 (326201_1.2140) - Obręb Pogodno 145 (326201_1.2145) - Obręb Pogodno 146 (326201_1.2146) - Obręb Pogodno 147 (326201_1.2147) - Obręb Pogodno 148 (326201_1.2148) - Obręb Pogodno 153 (326201_1.2153) - Obręb Pogodno 154 (326201_1.2154) - Obręb Pogodno 155 (326201_1.2155) - Obręb Pogodno 156 (326201_1.2156) - Obręb Pogodno 157 (326201_1.2157) - Obręb Pogodno 254 (326201_1.2254) - Obręb Pogodno 255 (326201_1.2255) - Obręb Pogodno 261 (326201_1.2261) Działki ewidencyjne numer: 1/2, 1/3, 2/1, 6/2 (częściowo), - Obręb Nad Odrą 1 (326201_1.3001) - Obręb Nad Odrą 2 (326201_1.3002) - Obręb Nad Odrą 3 (326201_1.3003) - Obręb Nad Odrą 4 (326201_1.3004) - Obręb Nad Odrą 5 (326201_1.3005) - Obręb Nad Odrą 6 (326201_1.3006) - Obręb Nad Odrą 7 (326201_1.3007) - Obręb Nad Odrą 8 (326201_1.3008) - Obręb Nad Odrą 9 (326201_1.3009) - Obręb Nad Odrą 11 (326201_ ) - Obręb Nad Odrą 12 (326201_ ) - Obręb Nad Odrą 13 (326201_ ) - Obręb Nad Odrą 14 (326201_ ) - Obręb Nad Odrą 15 (326201_ ) - Obręb Nad Odrą 16 (326201_ ) - Obręb Nad Odrą 18 (326201_ ) - Obręb Nad Odrą 19 (326201_ ) - Obręb Nad Odrą 20 (326201_ ) - Obręb Nad Odrą 21 (326201_ ) - Obręb Nad Odrą 22 (326201_ ) - Obręb Nad Odrą 23 (326201_ ) - Obręb Nad Odrą 25 (326201_ ) - Obręb Nad Odrą 26 (326201_ ) - Obręb Nad Odrą 27 (326201_ ) Id: 9EA40DA A-BAF3D0D0C073. Podpisany Strona 43

48 - Obręb Nad Odrą 28 (326201_ ) - Obręb Nad Odrą 29 (326201_ ) - Obręb Nad Odrą 30 (326201_ ) - Obręb Nad Odrą 31 (326201_ ) - Obręb Nad Odrą 32 (326201_ ) - Obręb Nad Odrą 33 (326201_ ) - Obręb Nad Odrą 34 (326201_ ) - Obręb Nad Odrą 35 (326201_ ) - Obręb Nad Odrą 36 (326201_ ) - Obręb Nad Odrą 37 (326201_ ) - Obręb Nad Odrą 38 (326201_ ) - Obręb Nad Odrą 39 (326201_ ) - Obręb Nad Odrą 46 (326201_ ) - Obręb Nad Odrą 48 (326201_ ) - Obręb Nad Odrą 49 (326201_ ) - Obręb Nad Odrą 51 (326201_ ) - Obręb Nad Odrą 52 (326201_ ) - Obręb Nad Odrą 53 (326201_ ) - Obręb Nad Odrą 54 (326201_ ) - Obręb Nad Odrą 55 (326201_ ) - Obręb Nad Odrą 56 (326201_ ) - Obręb Nad Odrą 57 (326201_ ) - Obręb Nad Odrą 58 (326201_ ) - Obręb Nad Odrą 59 (326201_ ) - Obręb Nad Odrą 60 (326201_ ) - Obręb Nad Odrą 61 (326201_ ) - Obręb Nad Odrą 62 (326201_ ) - Obręb Nad Odrą 63 (326201_ ) - Obręb Nad Odrą 64 (326201_ ) - Obręb Nad Odrą 65 (326201_ ) - Obręb Nad Odrą 66 (326201_ ) - Obręb Nad Odrą 67 (326201_ ) - Obręb Nad Odrą 68 (326201_ ) - Obręb Nad Odrą 69(326201_ ) - Obręb Nad Odrą 70 (326201_ ) - Obręb Nad Odrą 71 (326201_ ) - Obręb Nad Odrą 72 (326201_ ) - Obręb Nad Odrą 73 (326201_ ) - Obręb Nad Odrą 74 (326201_ ) Id: 9EA40DA A-BAF3D0D0C073. Podpisany Strona 44

49 - Obręb Nad Odrą 75 (326201_ ) - Obręb Nad Odrą 76 (326201_ ) - Obręb Nad Odrą 77 (326201_ ) - Obręb Nad Odrą 78 (326201_ ) - Obręb Nad Odrą 79 (326201_ ) - Obręb Nad Odrą 80 (326201_ ) - Obręb Nad Odrą 81 (326201_ ) - Obręb Nad Odrą 82 (326201_ ) - Obręb Nad Odrą 83 (326201_ ) - Obręb Nad Odrą 84 (326201_ ) - Obręb Nad Odrą 85 (326201_ ) - Obręb Nad Odrą 87 (326201_ ) - Obręb Nad Odrą 88 (326201_ ) - Obręb Nad Odrą 89 (326201_ ) - Obręb Nad Odrą 90 (326201_ ) - Obręb Nad Odrą 91 (326201_ ) - Obręb Nad Odrą 92 (326201_ ) - Obręb Nad Odrą 93 (326201_ ) - Obręb Nad Odrą 94 (326201_ ) - Obręb Nad Odrą 95 (326201_ ) - Obręb Nad Odrą 96 (326201_ ) - Obręb Nad Odrą 97 (326201_ ) - Obręb Nad Odrą 98 (326201_ ) - Obręb Nad Odrą 99 (326201_ ) - Obręb Nad Odrą 100 (326201_1.3100) - Obręb Nad Odrą 101 (326201_1.3101) - Obręb Nad Odrą 103 (326201_1.3103) - Obręb Nad Odrą 203 (326201_1.3203) - Obręb Nad Odrą 205 (326201_1.3205) - Obręb Nad Odrą 207 (326201_1.3207) - Obręb Nad Odrą 208 (326201_1.3208) - Obręb Nad Odrą 219 (326201_1.3219) - Obręb Nad Odrą 254 (326201_1.3254) - Obręb Dąbie 1 (326201_1.4001) - Obręb Dąbie 2 (326201_1.4002) - Obręb Dąbie 3 (326201_1.4003) - Obręb Dąbie 4 (326201_1.4004) - Obręb Dąbie 5 (326201_1.4005) Działki ewidencyjne numer: 1/9, 2/2, 3/2, 15, Id: 9EA40DA A-BAF3D0D0C073. Podpisany Strona 45

50 - Obręb Dąbie 8 (326201_1.4008) - Obręb Dąbie 9 (326201_1.4009) - Obręb Dąbie 10 (326201_1.4010) - Obręb Dąbie 11 (326201_1.4011) - Obręb Dąbie 12 (326201_1.4012) - Obręb Dąbie 14 (326201_1.4014) - Obręb Dąbie 15 (326201_1.4015) - Obręb Dąbie 16 (326201_1.4016) - Obręb Dąbie 18 (326201_1.4018) - Obręb Dąbie 19 (326201_1.4019) - Obręb Dąbie 21 (326201_1.4021) Działki ewidencyjne numer: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 17/5, 17/7, 17/20, 17/21, 17/22, 17/23, 17/24, 17/27, 19, 22, 23, 24, 25, 26, - Obręb Dąbie 22 (326201_1.4022) - Obręb Dąbie 24 (326201_1.4024) Działki ewidencyjne numer: 1, 2, 3/1, 4/3, 4/4, 4/5, 4/6, 5, 6, 7, 8, 9, 10/1, 11, 12, 14, 15/1, 15/2, 16/1, 17, 18, 19, 20, 21/1, 21/2, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37/4, 37/6, 37/7, 37/8, 37/9, 37/10, 37/11, 37/12, 37/13, 37/14, 37/15, 37/16, 37/19, 37/28, 37/29, 37/30, 37/32, 37/33, 37/38, 37/40, 37/42, 37/43, 37/44, 37/45, 38/1, 39/1, 39/2, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 56, 57, 58, 60, 63, - Obręb Dąbie 25 (326201_1.4025) Działki ewidencyjne numer: 1, 2/1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12/3, 12/4, 12/5, 12/6, 12/7, 12/8, 12/9, 12/10, 12/11, 12/12, 12/13, 12/14, 12/15, 12/16, 12/17, 12/18, 13/1, 13/4, 13/5, 13/6, 13/9, 13/10, 13/11, 13/12, 13/13, 13/14, 13/15, 13/16, 13/18, 13/22, 14, 18, 19/3, 22/1, 22/2, 22/3, 22/4, 22/7, 22/8, 23, 25/6 (częściowo), 25/8, 26/1, 26/2, 26/3, 27/5, 27/6, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72/2, 72/3, 72/7, 72/8, 72/9, 73, 74, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 87, 90, 92, 94, 95, 104, 105/1, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140/1, 140/2, - Obręb Dąbie 26 (326201_1.4026) - Obręb Dąbie 27 (326201_1.4027) - Obręb Dąbie 28 (326201_1.4028) - Obręb Dąbie 29 (326201_1.4029) - Obręb Dąbie 30 (326201_1.4030) - Obręb Dąbie 31 (326201_1.4031) - Obręb Dąbie 32 (326201_1.4032) - Obręb Dąbie 33 (326201_1.4033) Działki ewidencyjne numer: 2/2, - Obręb Dąbie 35 (326201_1.4035) Działki ewidencyjne numer: 3, 5, 6, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/6, 7/7, 9, 10/1, 10/4, 10/5, 10/6, 10/7, 10/8, 11, 12/1, 13, 26/1 (częściowo), 26/3, 26/6, 27, 31, - Obręb Dąbie 43 (326201_1.4043) - Obręb Dąbie 44 (326201_1.4044) - Obręb Dąbie 45 (326201_1.4045) Id: 9EA40DA A-BAF3D0D0C073. Podpisany Strona 46

51 - Obręb Dąbie 46 (326201_1.4046) - Obręb Dąbie 47 (326201_1.4047) - Obręb Dąbie 48 (326201_1.4048) Działki ewidencyjne numer: 1, 2, 5/2, 7/1, 7/2, 8/10, 8/11, 9/6, 9/7, 16/1, 18/4, 18/6, 18/9, 20/13, 21/1, 24, 25/1, 25/2, 26/1, 26/2, 26/3, 27, 28/1, 29, 30, 31, 35, 36, 37, 38, 39, 42, - Obręb Dąbie 49 (326201_1.4049) Działki ewidencyjne numer: 9/13, 9/15, 9/18, - Obręb Dąbie 57 (326201_1.4057) Działki ewidencyjne numer: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58/1, 58/2, 58/3, 59, 60/1, 60/2, 61, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80/1, 80/2, 80/3, 80/4, 80/5, - Obręb Dąbie 58 (326201_1.4058) Działki ewidencyjne numer: 1/2 (częściowo), 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, - Obręb Dąbie 61 (326201_1.4061) - Obręb Dąbie 73 (326201_1.4073) Działki ewidencyjne numer: 22/1, 22/5, 22/7, 22/22, 22/23, 24, 30, 31, - Obręb Dąbie 76 (326201_1.4076) - Obręb Dąbie 79 (326201_1.4079) Działki ewidencyjne numer: 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7/1, 7/3, 7/4, 8/1, 8/2, 8/3, 9, 10, 11, 12, 13, 14/1, 14/2, 15/1, 15/2, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 25/2, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37/1, 38/1, 39/3, 39/5, 39/7, 39/11, 39/12, 40, 41/1, 41/2, 42, 43, 44/1, 44/2, 45/1, 45/2, 45/4, 45/5, 46, 47, 48, 49, 50, 51/1, 51/2, 52, 53, 54/1, 54/2, 55, 56, 57, 58, 59/1, 59/3, 59/5, 59/6, 60, 61/1, 61/3, 61/4, 62, 63, 64, 65/1, 65/2, 66, 67/2, 68/1, 69, 70, 71, 72, 73/1, 74, 75, 76, 78, 79/3, 79/5, 79/7, 79/8, 80/3, 80/4, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, - Obręb Dąbie 86 (326201_1.4086) - Obręb Dąbie 87 (326201_1.4087) - Obręb Dąbie 88 (326201_1.4088) - Obręb Dąbie 89 (326201_1.4089) - Obręb Dąbie 90 (326201_1.4090) - Obręb Dąbie 91 (326201_1.4091) - Obręb Dąbie 92 (326201_1.4092) - Obręb Dąbie 93 (326201_1.4093) - Obręb Dąbie 94 (326201_1.4094) - Obręb Dąbie 95 (326201_1.4095) - Obręb Dąbie 96 (326201_1.4096) - Obręb Dąbie 97 (326201_1.4097) - Obręb Dąbie 98 (326201_1.4098) - Obręb Dąbie 99 (326201_1.4099) - Obręb Dąbie 100 (326201_1.4100) - Obręb Dąbie 101 (326201_1.4101) - Obręb Dąbie 102 (326201_1.4102) Id: 9EA40DA A-BAF3D0D0C073. Podpisany Strona 47

52 - Obręb Dąbie 103 (326201_1.4103) - Obręb Dąbie 104 (326201_1.4104) - Obręb Dąbie 105 (326201_1.4105) - Obręb Dąbie 106 (326201_1.4106) - Obręb Dąbie 110 (326201_1.4110) - Obręb Dąbie 111 (326201_1.4111) - Obręb Dąbie 112 (326201_1.4112) - Obręb Dąbie 113 (326201_1.4113) - Obręb Dąbie 114 (326201_1.4114) - Obręb Dąbie 115 (326201_1.4115) - Obręb Dąbie 116 (326201_1.4116) - Obręb Dąbie 118 (326201_1.4118) - Obręb Dąbie 119 (326201_1.4119) - Obręb Dąbie 120 (326201_1.4120) - Obręb Dąbie 121 (326201_1.4121) - Obręb Dąbie 122 (326201_1.4122) - Obręb Dąbie 124 (326201_1.4124) - Obręb Dąbie 125 (326201_1.4125) - Obręb Dąbie 126 (326201_1.4126) - Obręb Dąbie 127 (326201_1.4127) - Obręb Dąbie 128 (326201_1.4128) - Obręb Dąbie 129 (326201_1.4129) - Obręb Dąbie 130 (326201_1.4130) - Obręb Dąbie 131 (326201_1.4131) - Obręb Dąbie 133 (326201_1.4133) - Obręb Dąbie 135 (326201_1.4135) - Obręb Dąbie 136 (326201_1.4136) - Obręb Dąbie 137 (326201_1.4137) - Obręb Dąbie 138 (326201_1.4138) - Obręb Dąbie 139 (326201_1.4139) - Obręb Dąbie 140 (326201_1.4140) - Obręb Dąbie 141 (326201_1.4141) - Obręb Dąbie 142 (326201_1.4142) - Obręb Dąbie 143 (326201_1.4143) - Obręb Dąbie 144 (326201_1.4144) - Obręb Dąbie 145 (326201_1.4145) - Obręb Dąbie 146 (326201_1.4146) Działki ewidencyjne numer: 1/1, 1/3, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 2/1, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 12/1, 12/2, 13, 14, 15, 29/1, 36, 37, 64/2, 64/3, 95/1, 95/2, 95/3, 96/1, 96/2, 97, 98/1, 99, 100, 101/1, 102/1, Id: 9EA40DA A-BAF3D0D0C073. Podpisany Strona 48

53 - Obręb Dąbie 148 (326201_1.4148) - Obręb Dąbie 153 (326201_1.4153) Działki ewidencyjne numer: 1, 2, 3, 6/1, 6/2, 7, 8, 9/1, 9/2, 10/3, 10/4, 11/3, 11/4, 11/8, 11/11, 11/13, 11/14, 11/15, 11/16, 11/17, 11/18, 11/19, 11/20, 11/21, 11/22, 12/7 (częściowo), 16/2, 20, 22/2, 23/1, 23/2, 24, 25, 26/1, 26/3, 26/4, 26/5, 27/1, 27/2, 28/1, 28/2, 29, 31/6, 37/1, 37/2, 38/1, 38/2, 42, 43, 44, - Obręb Dąbie 154 (326201_1.4154) Działki ewidencyjne numer: 2/5, 2/6, 4/2 (częściowo), 8/2, 8/3, 8/4, 9, 10, 11, 12/1, 13/7, 13/8, 13/9, 14/2, 14/3, 15/3, 15/5, 16/1, 16/2, 16/3, 17/2, 20/2, 21, 23/3, 23/4, 24/1, 24/2, 24/3, 27/5, 27/6, 25/7, 25/8, 25/13, 28/1, 29/1, 29/2, 29/7, 29/9, 29/12, 29/14, 29/16, 29/19, 30/1, 30/4, 30/5, 31/1, 31/2, 31/3, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 42, 47, 48, - Obręb Dąbie 155 (326201_1.4155) - Obręb Dąbie 156 (326201_1.4156) Działki ewidencyjne numer: 14/3, 14/4, 14/5, 14/6, 14/7, 14/8, 14/9, 15/10, 15/11, 15/14, 15/15, 15/8, 15/9, 16/3, 17, 18/1, 18/2, 18/3, 19, 20, 21/1, 21/2, 22, 23, 24, 25/1, 25/2, 26/3, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34/1, 34/2, 34/3, 34/4, 35/4, 36/1, 37/1, 37/2, 37/3, 37/6, 38/1, 38/3, 38/4, 38/5, 40/1, 42/1, 43/1, 43/2, 43/3, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50/1, 50/2, 50/3, 51, 52, 53, 54, 55/1, 64, 65, - Obręb Dąbie 157 (326201_1.4157) Działki ewidencyjne numer: 7, 8, 9, 21, 22/4, 22/8, 30/1, 31, - Obręb Dąbie 160 (326201_1.4160) - Obręb Dąbie 161 (326201_1.4161) - Obręb Dąbie 162 (326201_1.4162) - Obręb Dąbie 163 (326201_1.4163) - Obręb Dąbie 165 (326201_1.4165) - Obręb Dąbie 166 (326201_1.4166) - Obręb Dąbie 167 (326201_1.4167) - Obręb Dąbie 168 (326201_1.4168) - Obręb Dąbie 170 (326201_1.4170) - Obręb Dąbie 171 (326201_1.4171) - Obręb Dąbie 172 (326201_1.4172) - Obręb Dąbie 173 (326201_1.4173) - Obręb Dąbie 174 (326201_1.4174) - Obręb Dąbie 175 (326201_1.4175) - Obręb Dąbie 176 (326201_1.4176) - Obręb Dąbie 177 (326201_1.4177) - Obręb Dąbie 178 (326201_1.4178) - Obręb Dąbie 179 (326201_1.4179) - Obręb Dąbie 180 (326201_1.4180) - Obręb Dąbie 181 (326201_1.4181) - Obręb Dąbie 182 (326201_1.4182) - Obręb Dąbie 183 (326201_1.4183) - Obręb Dąbie 184 (326201_1.4184) Id: 9EA40DA A-BAF3D0D0C073. Podpisany Strona 49

54 - Obręb Dąbie 185 (326201_1.4185) - Obręb Dąbie 186 (326201_1.4186) - Obręb Dąbie 187 (326201_1.4187) - Obręb Dąbie 188 (326201_1.4188) - Obręb Dąbie 189 (326201_1.4189) - Obręb Dąbie 191 (326201_1.4191) - Obręb Dąbie 192 (326201_1.4192) - Obręb Dąbie 193 (326201_1.4193) - Obręb Dąbie 197 (326201_1.4197) - Obręb Dąbie 206 (326201_1.4206) - Obręb Dąbie 208 (326201_1.4208) - Obręb Dąbie 209 (326201_1.4209) - Obręb Dąbie 214 (326201_1.4214) Działki ewidencyjne numer: 1, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7/3, 7/4, 8/3, 8/4, 9/1, 10/2, 10/4, 10/5, 10/6, 11, 12/1, 13/1, 14, 15/1, 15/3, 16/1, 16/3, 16/4, 16/5, 17/1, 17/2, 18/1, 18/2, 19/1, 19/2, 20/1, 20/2, 21/1, 21/2, 22/1, 22/2, 23/1, 23/2, 24/1, 24/2, 25/1, 25/2, 26/1, 26/2, 27/1, 27/2, 28/1, 28/2, 29/1, 29/2, 30/1, 30/2, 31/1, 31/2, 32/1, 32/2, 33/1, 33/2, 34/1, 34/2, 35/1, 35/2, 35/4, 35/5, 35/6, 38 (częściowo), - Obręb Dąbie 217 (326201_1.4217) Działki ewidencyjne numer: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 (częściowo), 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47/1, 47/2, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91/2, 91/6, 91/7, 91/8, 91/9, 91/10, 91/11, 91/12, 92/1, 92/3, 92/4, 93, 94/1, 94/2, 94/3, 95, 97/1, 98, 99, - Obręb Dąbie 248 (326201_1.4248) - Obręb Dąbie 271 (326201_1.4271) - Obręb Dąbie 304 (326201_1.4304) - Obręb Dąbie 306 (326201_1.4306) - Obręb Dąbie 317 (326201_1.4317) Działki ewidencyjne numer: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7/1, 7/2, 8, 9, 10/1, 10/2, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19/1, 19/2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29/7, 29/8, 29/10, 29/11, 29/12, 29/13, 29/14, 29/15, 29/16, 29/17, 29/18, 29/19, 29/20, 29/21, 29/22, 818/1, 819/1, - Obręb Dąbie 404 (326201_1.4404) Działki ewidencyjne numer: 1/1, 1/2, 2, 3/2, 4/4, 4/5, 4/6, 4/7, 5, 6/7, 6/14, 6/15, 6/16, 6/24, 6/25, 6/26, 6/27, 6/28, 6/30, 7, 9/2, 9/5, 9/8, 9/9, 9/11, 9/12, 9/13, 9/14, 9/15, 10/2, 11, 12, - Obręb Dąbie 406 (326201_1.4406) - Obręb Dąbie 444 (326201_1.4444) - Obręb Dąbie 506 (326201_1.4506) - Obręb Dąbie 544 (326201_1.4544) - Obręb Dąbie 606 (326201_1.4606) - Obręb Dąbie 644 (326201_1.4644) - Obręb Dąbie 706 (326201_1.4706) Id: 9EA40DA A-BAF3D0D0C073. Podpisany Strona 50

55 - Obręb Dąbie 806 (326201_1.4806) - Obręb Dąbie 906 (326201_1.4906) 21) Gmina Świnoujście: - Obręb Świnoujście 1 (326301_1.0001) - Obręb Świnoujście 2 (326301_1.0002) - Obręb Świnoujście 3 (326301_1.0003) - Obręb Świnoujście 4 (326301_1.0004) - Obręb Świnoujście 5 (326301_1.0005) - Obręb Świnoujście 6 (326301_1.0006) - Obręb Świnoujście 7 (326301_1.0007) - Obręb Świnoujście 8 (326301_1.0008) - Obręb Świnoujście 9 (326301_1.0009) - Obręb Świnoujście 10 (326301_1.0010) - Obręb Warszów 11 (326301_1.0011) - Obręb Warszów 12 (326301_1.0012) - Obręb Warszów 16 (326301_1.0016) - Obręb Ognica 13 (326301_1.0013) - Obręb Warszów 14 (326301_1.0014) - Obręb Karsibór 15 (326301_1.0015) - Obręb Przytór 17 (326301_1.0017) - Obręb Przytór 18 (326301_1.0018) - Obręb Karsibór 19 (326301_1.0019) Id: 9EA40DA A-BAF3D0D0C073. Podpisany Strona 51

56 Załącznik Nr 2 do Rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 20 marca 2017 r. Granica zlewni Międzyodrze Zalew Szczeciński wyspy Wolin i Uznam Id: 9EA40DA A-BAF3D0D0C073. Podpisany Strona 1

57 Załącznik Nr 3 do Rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 20 marca 2017 r. Wykaz obrębów ewidencyjnych i działek ewidencyjnych na których zlokalizowany jest obszar ograniczony działem wodnym rzeki Wołczenicy 1) Gmina Nowogard: - Obręb Nowogard - 1 (320404_4.0001) - Obręb Nowogard - 2 (320404_4.0002) Działki ewidencyjne numer: 1, 2, 3/1, 3/3, 3/4, 3/5, 3/6, 3/7, 3/8, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18/1, 18/3, 18/4, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31/1, 33/1, 35/1, 37/1, 40, 41, 42, 43, 44, 45/1, 45/2, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55/1, 55/2, 56, 57, 58/1, 58/2, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67/1, 67/2, 67/3, 67/4, 67/5, 67/6, 67/7, 68, 69, 70/1, 70/3, 70/4, 71, 72, 73, 74, 75/1, 75/2, 75/3, 75/4, 76, 77, 78, 79, 80/1, 80/5, 80/7, 80/8, 80/10, 80/11, 80/12, 80/13, 80/14, 80/15, 80/16, 80/18, 80/19, 80/20, 80/21, 80/22, 80/23, 80/24, 80/25, 80/26, 80/27, 80/28, 80/29, 80/30, 80/31, 80/32, 80/33, 80/34, 80/35, 80/36, 80/37, 80/38, 80/39, 80/40, 80/41, 80/42, 80/43, 80/44, 80/45, 80/46, 80/47, 80/48, 80/49, 80/50, 80/51, 80/52, 80/53, 80/54, 80/55, 80/56, 80/57, 80/58, 80/59, 80/60, 80/61, 80/62, 80/63, 80/64, 80/65, 80/66, 80/67, 80/68, 80/69, 80/70, 80/71, 80/72, 80/73, 80/74, 80/75, 80/76, 80/79, 80/82, 80/83, 80/84, 80/85, 80/86, 80/87, 80/88, 80/89, 80/9, 80/90, 80/91, 80/92, 80/93, 80/94, 80/95, 80/96, 80/97, 80/98, 80/99, 80/100, 80/101, 80/102, 80/104, 80/105, 81, 82 (częściowo), 83/1, 83/3, 83/4, 84/1, 89, 90, 91, 92, 96/1, 97, 98, 99, 104/3, 104/4, 104/5, 104/6, 104/7, 105/1, 105/2, 106, 107, 108, 109, 11, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 12, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127/1, 127/2, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145/1, 145/2, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 161, 162, 163, 164, 165/1, 165/3, 166, 167, 168, 169, 170/1, 170/2, 171, 172/1, 172/2, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183/1, 183/2, 184, 185/2, 185/3, 185/4, 186, 187, 188, 189/1, 189/2, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 238, 241, 242, 243/1, 243/2, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 331, 334 (częściowo), 335, 336, 337, 384 (częściowo), 385/1, 385/2, 385/3, 385/4, 385/5, 385/6, 386, 387, 388/1, 388/2, 389, 39, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405/1, 405/2, 405/3, 405/4, 405/5, 405/6, 405/7, 405/8, 405/9, 405/10, 405/11, 406/1, 406/3, 406/4, 406/5, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413/1, 413/2, 413/3, 413/4, 413/5, 413/6, 413/7, 413/8, 413/9, 413/10, 413/11, 414/1, 414/2, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439/1, 439/3, 439/4, 439/5, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453/1, 453/2, 454, 455, 456, 457, 458/1, 458/3, 458/4, 458/5, 458/6, 458/7, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465/1, 465/2, 465/3, 466, 467, 468, 469/1, 469/2, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490/1, 490/2, 492, 493, 494, 495/1, 496, 497, 500, 501, 502, 503, 509, 510, 515, 516, 517, 518, 519, 520/1, 522/6, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535/1, 535/2, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543/1, 543/10, 543/11, 543/12, 543/13, 543/14, 543/15, 543/16, 543/3, 543/5, 543/6, 543/7, 543/9, 544, 545/1, 545/10, 545/12, 545/14, 545/16, 545/17, 545/18, 545/19, 545/2, 545/20, 545/21, 545/23, 545/24, 545/26, 545/27, 545/29, 545/3, 545/30, 545/31, 545/32, 545/4, 545/7, 545/9, 546, 547/1, 547/3, 547/4, 548, 549, 550, 551, 552, 553/1, 553/10, 553/11, 553/12, 553/14, 553/15, 553/4, 553/6, 553/7, 553/8, 553/9, 554, 555, 556/1, 556/2, 556/3, 557/12 (częściowo), 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565/1, 565/2, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572/1, 572/2, 572/3, 572/4, 572/5, 572/6, 572/7, 572/8, 572/9, 572/10, 572/11, 572/12, 572/13, 572/14, 572/15, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, Id: 9EA40DA A-BAF3D0D0C073. Podpisany Strona 1

58 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656/1, 656/2, 657/1, 657/2, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666/1, 666/3, 666/4, 666/5, 666/6, 667, 668, 669, 670, 673, 674, 675/1, 675/2, 676/1, 676/2, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723/15, 727/5, 727/6, 727/7, 728/1, 728/2, 729, 730, 733 (częściowo), 736, 737, 738, 739/1, 739/3, 739/4, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747/1, 747/2, 747/4, 747/5, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759/1, 759/2, 759/3, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767/1, 767/2, 767/3, 767/4, 768, 769, 770, 771, 772/1, 772/2, 773, 774/1, 774/2, 775/1, 775/2, 776/1, 776/2, 776/3, 776/4, 776/5, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786/1, 786/2, 787, 788/1, 788/2, 789, 790, 791/1, 791/2, 791/3, 791/4, 792, 793, 794, 795/1, 795/2, 795/3, 795/4, 796, 797, 798/1, 798/2, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807/1 (częściowo), 807/2, 807/3, 808/1, 808/2, 809, 810, 811, 812, 813/1, 813/2, 814, 815, 816, 817, 818, 819/1, 819/2, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833/1, 833/2, 834/1, 834/2, 835/1, 835/2, 836/1, 836/2, 837/1, 837/2, 837/3, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859/1, 859/2, 863, 865, 866, 867/1, 867/3, 867/4, 867/5, - Obręb Nowogard - 3 (320404_4.0003) Działki ewidencyjne numer: 1, 2/1, 3, 4, 5, 6, 7, 8/1, 9/2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36/1, 37, 38, 39, 40, 42, 43/2, 43/3, 43/4, 43/5, 43/7, 43/8, 43/9, 43/10, 43/11, 43/12, 43/13, 44, 45, 46, 47, 48/3, 48/5, 48/6, 48/7, 48/8, 48/9, 51/3, 51/4, 51/5, 51/6, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70/1, 70/2, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83/1, 83/3, 83/4, 83/5, 83/6, 83/7, 83/8, 83/9, 83/10, 83/11, 84/3, 84/5, 84/10, 84/11, 84/12, 84/13, 84/14, 84/15, 84/16, 84/17, 84/20, 84/21, 84/22, 84/23, 84/24, 84/25, 84/26, 84/27, 84/28, 84/29, 84/31, 84/32, 84/34, 84/35, 84/36, 84/37, 84/38, 84/39, 84/41, 84/42, 84/43, 84/44, 84/45, 85/1, 85/2, 86, 87, 88, 89/1, 89/2, 89/3, 89/5, 89/6, 89/7, 90/1, 90/2, 90/3, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97/1, 97/2, 97/3, 98, 99/4, 99/6, 99/7, 99/8, 99/9, 99/10, 99/12, 99/14, 99/15, 99/18, 99/19, 99/20, 99/21, 99/22, 99/23, 99/25, 99/26, 99/27, 99/29, 99/30, 99/31, 99/32, 99/33, 99/34, 100, 101, 102, 103/1, 103/2, 104, 105, 106, 107/2, 107/3, 107/4, 107/5, 108, 109/1, 109/2, 110, 111, 112, 113, 114, 115/2, 115/3, 115/4, 115/5, 115/6, 115/8, 115/9, 116, 117, 118, 119, 120/1, 120/2, 120/3, 120/4, 120/5, 121, 122/1, 122/2, 122/3, 122/4, 123/1, 123/2, 124, 125, 126/1, 126/2, 127, 128/2, 128/9, 128/10, 128/13, 128/14, 128/15, 128/16, 128/17, 128/18, 128/28, 128/29, 128/30, 128/31, 128/32, 128/33, 128/35, 128/37, 128/38, 128/39, 128/40, 128/41, 128/42, 128/43, 128/44, 128/45, 128/46, 128/47, 128/48, 128/49, 128/50, 128/51, 128/52, 128/53, 128/54, 128/55, 128/56, 128/57, 128/58, 128/59, 128/60, 129, 130/2, 130/3, 130/4, 130/5, 130/6, 130/7, 130/8, 130/9, 130/10, 130/11, 130/12, 130/13, 130/14, 130/15, 130/16, 130/17, 131, 132/1, 132/2, 132/3, 132/4, 132/5, 132/6, 136/1, 136/2, 137, 138, 139, 140/1, 140/2, 140/3, 140/4, 140/5, 140/6, 140/7, 141, 142, 143, 144/2, 144/3, 144/5, 144/6, 145, 146, 147, 148, 149, 227/3, 227/9, 227/10, 227/11, 227/12, 227/13, 227/14, 227/16, 227/17, 227/18, 227/19, 227/20, 227/21, 227/27, 227/28, 227/31, 227/32, 227/34, 227/35, 227/39, 227/40, 227/42, 227/45, 227/46, 227/48, 227/49, 227/52, 227/54, 227/57, 227/58, 227/59, 227/69, 227/71, 227/73, 227/74, 227/75 (częściowo), 227/76, 227/77, 228/3, 228/4, 245, 246, 247, 248/5, 248/6, 248/7, 248/8, 248/9, 248/10, 248/11, 248/12, 248/13, 248/14, 248/15, 248/16, 248/18, 248/19, 248/20, 248/22, 248/29, 248/30, 261, 262/1, 262/2, 262/4, 262/5, 264, 266/1, 266/2, 266/3, 266/4, 301, 304, 306/1, 306/2, 306/3, 307, 309, 310, 311, 312, 313/10, 313/11, 313/12, 313/2, 313/3, 313/4, 313/6, 313/7, 313/8, 313/9, 320, 324, 326, - Obręb Nowogard - 4 (320404_4.0004) Działki ewidencyjne numer: 1, 2/2, 2/3, 2/5, 2/6, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23/1, 23/2, 23/3, 24, 25, 26, 27, 28/1, 28/2, 28/3, 29, 30/1, 30/2, 30/3, 30/4, 31/1, 31/2, 32, 33, 34, 35, 36/1, 36/2, 37/2, 37/3, 37/4, 38, 39, 40, 41/1, 41/2, 42, 43/1, 43/2, 44, 45/1, 45/2, 46, 47, 48, 49/1, 49/3, 49/4, 50, 51, 52/1, 52/2, 53, 54, 55, 56/1, 56/2, 56/3, 56/4, 56/5, 57 (częściowo), 58/1, 58/3, 58/4, 59, 60, 61, 62, 63, 64/3, 64/4, 64/5, 64/6, 64/7, 65, 66, 67/1, 67/2, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75/1, 75/3, 75/4, 75/6, 75/8, 75/9, 75/10, 75/11, 75/12, 75/13, 75/14, 75/15, 75/16, 75/17, 75/18, 75/19, 75/20, 76/1, 76/2, 76/3, 77/1, 77/2, 77/3, 78, 79, 80/2, 81/1, 81/2, 82, 83, 84, 85, 89, 152 (częściowo), 156 (częściowo), 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171/1, 171/2, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178/1, 178/2, 179, 180, - Obręb Nowogard - 5 (320404_4.0005) Działki ewidencyjne numer: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10/1, 10/2, 11/1, 11/4, 11/5, 11/6, 11/8, 11/10, 11/12, 11/13, 11/14, 11/15, 11/16, 11/17, 11/18, 11/19, 11/20, 11/21, 11/22, 11/23, 12/2, 12/4, 12/5, 12/7, Id: 9EA40DA A-BAF3D0D0C073. Podpisany Strona 2

59 12/8, 12/10, 12/11, 12/12, 12/13, 12/15, 12/16, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 (częściowo), 62/1, 62/3, 62/4, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73/1, 73/2, 73/3, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86/1, 86/2, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103/1, 103/2, 104/1, 104/2, 104/3, 105, 106, 107, 176, 177, 178, 179, 180/1, 180/2, 180/3, 181, 182/1, 182/2, 183/6, 183/7, 183/11, 183/12, 183/13, 183/14, 183/15, 183/17, 183/19, 183/20, 183/21, 183/22, 184/2, 185, 186/1, 186/2, 187, 188, 189, 190/1, 190/4, 190/5, 190/6, 190/7, 190/8, 191/1, 191/2, 191/3, 191/4, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200/1, 200/2, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 21, 210, 211, 212, 213, 214, 215/1, 215/3, 215/4, 215/5, 215/6, 215/7, 215/8, 215/9, 215/10, 216, 217/1, 217/2, 217/3, 217/5, 217/6, 217/7, 217/8, 218/1, 218/2, 218/3, 219, 220/1, 220/2, 220/3, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229/1, 229/2, 229/3, 229/4, 229/5, 229/6, 229/7, 229/8, 229/9, 229/11, 229/12, 229/13, 229/14, 229/15, 229/16, 229/17, 229/18, 229/19, 229/20, 229/22, 229/23, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237/1, 237/2, 237/4, 237/6, 237/7, 237/8, 238, 239, 240 (częściowo), 241/1, 241/2, 241/4, 241/5, 242/1, 242/2, 242/3, 243, 244, 245, 246, 247/1, 247/2, 247/3, 247/4, 247/5, 247/6, 247/7, 248, 249, 250, 251/1, 251/2, 252, 253/1, 253/10, 253/3, 253/4, 253/7, 253/8, 253/9, 254, 255, 256, 257, 258/1, 258/2, 258/3, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298/1, 298/2, 298/4, 298/9, 298/10, 298/11, 298/12, 298/13, 298/14, 298/15, 298/16, 298/17, 298/18, 298/19, 299, 300, 301, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 334, 335, 336, 337, 338, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 377/1, 377/2, 377/3, 378, 379/1, 379/2, 379/3, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387/1, 387/2, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399/1, 399/2, 399/3, 399/4, 399/5, 399/6, 445, 446, 447/1, 447/2, 447/3, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455/1, 455/2, 456/1, 456/11, 456/3, 456/5, 456/6, 456/8, 459 (częściowo), 471/1, 472, 473, 474, 475, 476, 477/1, 477/2, 478 (częściowo), 545/1, 545/2, 581, 607, 613, - Obręb Szczytniki (320404_5.0001) Działki ewidencyjne numer: 91/1, 1/4, 8/1, 9, 10, 11, 13/3, 13/4, 14/4, 14/6, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26/1, 26/2, 27, 28/1, 28/2, 29, 30, 31/2, 31/3, 31/4, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43/2, 44/1, 45/1, 45/2, 45/3, 45/4, 45/5, 46, 47, 48/1, 48/2, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55/1, 55/2, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 68/3, 69, 70, 71, 71/1, 72, 73, 74, 75, 83/1, 86/1, 90/1, 96, 99, 99/1, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 127/1, 128, 130, 131, 132, 134/1, 135, 136/1, 137/4, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 154/1, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 162/1, 163, 164/1, 165, 166, 167/1, 167/2, 167/3, 168, 169/1, 169/2, 169/4, 169/6, 170, 172/2, 172/3, 172/4, 173, 174/1, 174/2, 175/1, 175/2, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185/1, 186/3, 186/4, 188/1, 188/2, 188/3, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200/1, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 211/1, 212/3, 213/4, 213/5, 214, 215, 216, 217, 218, 220, 221, 222, 222/1, 223, 224, 225, 230/1, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239/1, 239/2, 239/3, 240, 241, 241/3, 242, 242/1, 243, 244, 245, 246, 246/1, 247, 248, 249/1, 249/2, 249/3, 250, 251/1, 251/2, 251/4, 251/5, 252, 253, 254/1, 254/2, 255/2, 255/3, 255/4, 255/5, 256, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 282/8, 283/1, 284, 284/2, 285, 286, 287/1, 287/2, 288, 288/1, 288/2, 289, 289/4, 290, 290/5, 291, 291/3, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 307/5, 308, 308/3, 309, 309/3, 310, 310/3, 311, 311/3, 312, 316, 325/2, 325/3, 326, 327/3, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 336/1, 336/2, 336/3, 336/4, 336/5, 336/6, 337/1, 337/2, 338/1, 338/2, - Obręb Wierzchy (320404_5.0004) Działki ewidencyjne numer: 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/10, 1/12, 1/14, 1/16, 1/17, 1/18, 2 (częściowo), 3, 4, 19/4, 19/5, 19/6, 19/7, 19/8, 19/9, 19/10, 19/11, 19/12, 19/13, 19/14, 19/15, 19/16, 19/17, 19/18, 19/19, 19/20, 19/21, 19/22, 19/23, 19/24, 19/25, 19/26, 19/27, 19/28, - Obręb Sikorki (320404_5.0005) Działki ewidencyjne numer: 1, 1/11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10/1, 14/1, 18, 19, 20, 21/1, 23/1, 23/2, 24, 25, 26, 27, 28/1, 28/2, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35/1, 35/2, 36, 37, 38, 39, 40/1, 40/2, 40/3, 41/1, 41/2, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55/2, 56, 57, 58, 59, 60/1, 60/2, 61/2, 61/3, 61/4, 62, 63, 64/1, 67, 72/1, 78/1, 78/2, 79, 80, 81/1, 81/2, 82, 83, 84, 85/1, 85/2, 85/3, 86, 87, 88/1, 88/2, 89, 90, 91, 92, 93/1, 93/2, 93/3, 94, 95/1, 95/3, 95/4, 96/1, 96/2, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106/1, 106/2, 106/3, 106/4, 107/1, 107/2, 108, 109, 110, 111, 112/1, 112/2, 113, 114, 115/2, 115/3, 115/6, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125/1, 125/2, 125/3, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, Id: 9EA40DA A-BAF3D0D0C073. Podpisany Strona 3

60 135/1, 135/2, 136/3, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 144, 145, 146/1, 147/2, 147/3, 149, 150, 151, 152/3, 152/4, 153, 154/1, 154/2, 155, 156, 157, 158/1, 158/2, 158/4, 158/5, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165/1, 165/2, 165/3, 166, 167/1, 167/3, 167/4, 167/5, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187/1, 187/2, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210/2, 210/3, 210/4, 211/1, 211/2, 211/3, 212, 213, 214/1, 214/4, 214/5, 214/6, 215/1, 215/2, 215/3, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222/1, 222/2, 223, 224, 225, 226/1, 226/2, 227/4, 227/5, 227/7, 227/8, 228, 229/2, 229/3, 229/4, 230, 231, 232, 233/1, 233/2, 234/2, 234/4, 234/5, 235/1, 235/2, 235/4, 236, 237, 238, 239/1, 239/2, 240, 241, 242, 243, 244, 250/1, 250/2, 251, - Obręb Orzechowo (320404_5.0006) Działki ewidencyjne numer: 172, 173/1, 173/3, - Obręb Glicko (320404_5.0009) Działki ewidencyjne numer: 1, 1/1, 1/2, 2, 3, 4, 5/1, 5/2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14/1, 14/2, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32/1, 34/1, 36, 37/1, 37/3, 40/1, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51/2, 51/3, 52, 53, 54, 55, 56, 56/2, 56/3, 56/4, 57/1, 57/2, 57/3, 58, 60/1, 60/2, 62, 63, 64, 64/1, 64/2, 65, 66/1, 66/2, 67/1, 67/2, 68, 69, 69/1, 70, 71, 72, 73, 74, 75/1, 76, 77, 78, 79, 80, 80/1, 81, 84, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93/1, 93/2, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 102, 103, 104, 106, 107, 109, 110, 111, 112/1, 112/2, 113, 114/1, 114/2, 115/1, 115/2, 116/1, 116/3, 116/4, 117, 118/2, 121, 128, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159/1, 159/2, 160, 161/1, 162/1, 164/1, 164/3, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 175/2, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188/1, 188/2, 190, 191/1, 191/2, 192, 193, 194, 195/1, 195/2, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 202/1, 203, 204, 205, 209, 210, 211, 212/1, 212/2, 212/3, 212/4, 213/2, 213/3, 214, 215, 216, 216/1, 217, 218, 218/2, 218/3, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 229/3, 229/4, 230/1, 230/2, 230/3, 230/4, 231/1, 232, 233, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 245/1, 246, 247/1, 248/1, 250, 251, 252, 253, 254, 254/3, 254/4, 254/5, 254/6, 255/1, 255/2, 256, 257, 260, 261, 262/1, 262/2, 262/3, 262/4, - Obręb Łęgno (320404_5.0010) - Obręb Błotno (320404_5.0011) - Obręb Grabin (320404_5.0012) - Obręb Bochlin (320404_5.0013) - Obręb Trzechel (320404_5.0014) Działki ewidencyjne numer: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9/1, 10, 11, 12, 13/1, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27/1, 27/2, 28, 29, 30, 32/1, 35, 36, 37, 38, 39, 43, 45/1, 45/2, 47, 48, 49, 49/1, 49/2, 49/3, 49/4, 50/1, 50/2, 51, 52, 53/1, 53/2, 53/3, 54/3, 54/4, 56, 58, 59, 60, 61, 62/1, 63, 64/1, 64/2, 66, 67, 68, 68/1, 69, 69/1, 70, 70/1, 70/2, 70/3, 71, 71/1, 72/1, 73/1, 74/1, 75, 77/2, 77/3, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 83/1, 84, 85, 86, 87, 88, 88/3, 89, 89/1, 90, 90/1, 91, 91/1, 91/2, 92, 92/1, 92/2, 93, 93/1, 94, 94/1, 95/1, 95/2, 95/3, 96/1, 96/2, 96/3, 96/4, 96/6, 96/7, 97, 97/1, 97/2, 98/1, 99/1, 100/1, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114/1, 115/1, 116, 116/1, 117, 117/2, 118, 119, 120, 120/1, 121, 121/1, 122, 122/1, 123, 123/1, 124, 125, 126, 126/1, 127, 128/1, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142/1, 142/2, 143, 143/1, 144, 144/1, 145, 145/4, 145/5, 145/6, 146, 146/1, 147, 147/1, 148, 148/1, 149, 149/4, 149/5, 149/6, 149/7, 150, 151/1, 152, 152/2, 152/3, 152/4, 152/5, 153/2, 153/3, 154, 155/1, 156, 157, 158, 159/1, 159/2, 160/2, 160/3, 160/4, 161, 161/2, 161/3, 161/4, 162, 163, 163/2, 163/3, 164, 164/1, 165/1, 165/2, 166/1, 167/1, 167/2, 168/1, 169, 170, 170/1, 171/3, 172, 175, 176, 178/2, 178/4, 178/5, 179, 180, 181, 182/2, 182/3, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 202, 203, 204, 214 (częściowo), 218/1, 219/1, 219/2, 220/1, 220/3, 220/4, 221, 222, 223, 224/1, 224/2, 225, 226, 227, 253, 254, 255, 256/2, 256/4, 256/5, 256/6, 256/7, 256/8, 257, 258, 259, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281/1, 281/2, 281/3, 282 (częściowo), 283, 284/1, 284/2, 284/3, 285, 286/1, 286/2, 288/1, 288/2, 288/3, 289, 290, 291, 292, 293, 295/1, 296/1, 296/2, 297, 298, 299, 300, 301, 303, 306, 307, 308/1, 309, 310, 311/1, 312, 313, 314, 315, 317, 318/4, 318/5, 318/6, 319/1, 319/2, 320, 321, 322, 325, 326, 327, 329, 330, 331/1, 331/2, 332, 333, 334/1, 334/2, 335/1, 335/2, 336/1, 336/3, 336/4, 337/1, 337/2, 337/3, 338, 341, 345, 348, 350/1, 350/2, 351, 356, 357, 359, 360, 361, 362/1, 362/2, 363, 364, 365, 368, 370, 371, 372, Id: 9EA40DA A-BAF3D0D0C073. Podpisany Strona 4

61 373, 374, 375, 376, 378, 379, 380, 381, 383, 389, 390, 391, 392, 397/1, 399, 400, 402/1, 403, 405/1, 406/1, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 416, 417, 418, 419, 421, 424, 425, 426, 427, 428, - Obręb Dąbrowa Nowogardzka (320404_5.0015) - Obręb Czermnica (320404_5.0016) Działki ewidencyjne numer: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 30/1, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 (częściowo), 80 (częściowo), 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106/1, 106/2, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 151/2, 157, 158/1, 158/2, 159, 160/1, 160/2, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 169, 170, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 196, 197, 198, 211/2, 211/3, 211/4, 229/2, 229/3, 229/4, 229/7, 230/2, 230/3, 230/6, 231/3, 241/1, 241/2, 241/4, 255/1 (częściowo), 255/2, 255/3, 255/4, 255/22, 255/23, 255/24, 256, 257, 258 (częściowo), 301 (częściowo) 330, 332, 333, 334, - Obręb Strzelewo (320404_5.0017) - Obręb Świerczewo (320404_5.0018) Działki ewidencyjne numer: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10/1, 10/3, 10/4, 10/5, 10/6, 10/7, 10/8, 11, 12, 13/3, 13/4, 13/5, 13/6, 13/7, 14, 15, 16, 17/1, 17/3, 170, 171, 18/1, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27/1, 27/10, 27/11, 27/3, 27/5, 27/6, 27/8, 27/9, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49/1, 49/2, 50/3, 50/4, 50/5, 51/1, 56/1, 56/2, 56/3, 57/1, 57/2, 58, 59/1, 59/2, 60/1, 60/2, 61/1, 62/1, 63/2, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83/1, 83/2, 83/3, 83/4, 83/5, 83/6, 83/7, 83/8, 83/9, 84/1, 84/2, 85, 86, 87, 88/1, 88/2, 88/3, 88/4, 89, 90, 91/1, 91/2, 92, 94/1, 94/2, 95/2, 96, 97/1, 97/2, 97/3, 97/4, 97/5, 97/6, 97/7, 97/8, 97/9, 97/10, 97/11, 97/12, 97/13, 97/14, 97/15, 97/16, 97/17, 97/19, 97/20, 97/21, 97/22, 98, 99, 100, 101, 102/1, 102/2, 103, 104/1, 104/2, 105/1, 105/2, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113/1, 113/2, 113/3, 113/4, 114/1, 114/2, 114/3, 115, 116, 117, 118, 119/1, 119/2, 119/3, 119/4, 119/5, 120/1, 120/2, 120/3, 121/1, 121/2, 122, 123, 124/1, 124/2, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132/1, 132/2, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 149, 150, 151, 152/1, 152/2, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 222/5, 222/6, 223/2, 223/3, - Obręb Karsk (320404_5.0019) - Obręb Warnkowo (320404_5.0020) - Obręb Miętno (320404_5.0022) Działki ewidencyjne numer: 3, 4/1, 4/2, 7, 8, 9/1, 9/2, 9/3, 10, 10/2, 10/3, 10/4, 11, 11/1, 12, 12/1, 12/2, 13, 13/1, 13/2, 14, 15, 15/1, 15/3, 15/4, 16, 18, 20, 24, 28, 30/9, 30/10, 30/11, 30/12, 30/13, 30/14, 30/16, 30/17, 30/18, 30/22, 30/23, 30/24, 33/1, 34/3, 34/5, 34/6, 34/7, 40, 41, 43, 45/1, 45/2, 45/3, 46, 46/1, 47/1, 48, 49/1, 50, 51, 52, 53, 53/1, 54/1, 56/1, 57, 58, 59, 60, 61/1, 61/2, 62, 63, 64/1, 65/1, 65/2, 66, 67, 68, 69, 70/1, 70/2, 70/3, 81, 82, 83, 85/1, 87, 89/1, 89/2, 89/3, 89/4, 90, 94, 95/1, 95/2, 95/3, 95/4, 95/5, 95/7, 95/8, 95/9, 95/10, 95/11, 96, 97/1, 97/2, 97/3, 97/4, 97/5, 97/6, 97/7, 97/8, 97/9, 97/10, 97/11, 97/12, 97/13, 97/14, 97/15, 97/17, 97/19, 97/21, 97/22, 97/23, 97/24, 98, 99, 100/5, 100/6, 100/7, 101, 102, 103/1, 104/2, 104/3, 105/1, 106, 108, 109/3, 109/4, 109/5, 109/6, 109/7, 110, 111, 112, 117/2, 117/3, 120, 121, 122, 123/1, 125/2, 125/3, 125/4, 125/5, 126/1, 126/2, 126/3, 126/4, 126/5, 126/6, 126/7, 126/8, 126/9, 126/10, 126/11, 126/12, 126/13, 126/14, 126/15, 126/16, 126/17, 126/18, 126/19, 126/21, 126/22, 126/23, 126/24, 126/25, 126/26, 126/27, 126/28, 126/29, 126/30, 126/31, 126/32, 126/33, 126/34, 126/35, 126/36, 126/37, 126/38, 126/39, 126/40, 126/41, 126/42, 126/43, 126/44, 126/45, 126/46, 126/47, 126/48, 126/49, 126/51, 126/52, 126/53, 126/54, 126/56, 126/57, 126/58, 126/59, 126/60, 126/62, 126/63, 126/65, 126/66, 126/67, 126/68, 126/69, 126/70, 127, 128/1, 128/2, 129, 130, 131, 132/2, 132/4, 132/6, 132/7, 133/1, 133/2, 134/1, 134/2, 134/3, 134/4, 134/5, 134/6, 134/7, 134/9, 134/10, 134/11, 134/12, 134/14, 134/16, 134/17, 135, 136/1, 136/2, 136/3, 137, 138, 139, 140/1, 140/2, 140/3, 140/4, 140/7, 141/1, 141/2, 142/1, 142/5, 143, 144/1, 144/2, 144/3, 144/4, 144/5, 144/6, 144/7, 144/8, 144/9, 144/10, 144/11, 144/13, 144/14, 144/15, 144/16, 144/17, 144/18, 144/19, 144/20, 144/21, 144/23, 144/24, 144/25, 145 (częściowo), 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, Id: 9EA40DA A-BAF3D0D0C073. Podpisany Strona 5

62 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411/6, 411/7, 411/8, 411/10 (częściowo), 411/12, 411/13, 411/14, 411/15, 411/16, 411/17, 411/18, 411/19, 411/20, 411/21, 411/23, 411/27, 411/28, 411/29. - Obręb Olchowo (320404_5.0031) Działki ewidencyjne numer: 14, 15/1, 16/1, 17, 18, 19, 20, 52/5, 52/7, 100, 117/1, 117/2, 118/2, 118/3, 118/4, 118/5, 118/6, 118/7, 118/8, 118/9, 118/10, 118/11, 118/12, 119, 120, 121, 122, 125, 126, 127, 128, 129, 131/2, 131/3, 131/4, 131/5, 133, 135/1, 135/2, 136/1, 136/2, 136/3, 136/4, 136/5, 137, 138, 139/1, 139/2, 140/1, 140/2, 141/1, 141/2, 141/3, 142, 143, 201, 202, 203, 204, 205, 237/1, 237/2, 241/1, 242/1, 242/2, 243, 244/1, 246, 250 (częściowo), 251/1, 251/3, 252, 253/1, 253/2, 259/1, 263/1, 267/1, 270, 271, 275, 280 (częściowo), 286, 287, 288, 290, 300/1 (częściowo), 301/14, 301/33, 308, 309, 310, 311/2, 311/3, 311/4, 312, 313, 314/1 (częściowo), 317, - Obręb Długołęka (320404_5.0032) 2) Gmina Osina: Działki ewidencyjne numer: 288, 290/1, - Obręb Węgorza (320405_2.0001) Działki ewidencyjne numer: 1/1, 1/3, 1/4, 2, 3/1, 5/1, 5/3, 5/4, 5/5, 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2, 9, 16, 17, 19/2, 19/3, 19/4, 19/5, 19/7, 19/9, 19/10, 21, 22, 23, 24/1 (częściowo), 25, 26, 28 (częściowo), 29/3, 29/4, 63/4, 114 (częściowo), 115/1, 120/4, 120/5, 122, 123, 125, 126/1, 126/2, 126/3, 127, 128, 129/2, 136 (częściowo), 142, 143/1, 143/2, 293, 294, - Obręb Kościuszki (320405_2.0002) Działki ewidencyjne numer: 1, 19/1, 20/2, 20/4, 20/5, 20/6, 21, 22, 23, 24, 26, 30/1, 33, 34, 35, 36, 37, 38/1, 38/2, 39, 40, 41, 42, 45/1, 46/1, 59/3, 59/4, 60/3, 61/2, 62/2, 63/3, 63/5, 63/6, 71, 72, 73/3, 73/4, 80, 80/1, 413/2, 413/3, 414, 416 (częściowo), 420, 421/2, 421/3, 422, 422/1, 423, 424 (częściowo), 425 (częściowo), 483, 484, 1001, 3) Gmina Przybiernów: - Obręb Trzebianowo (320406_2.0001) - Obręb Brzozowo (320406_2.0002) - Obręb Kartlewo (320406_2.0003) - Obręb Rzystnowo (320406_2.0004) Działki ewidencyjne numer: 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 3/4, 4, 5, 6, 8/1, 9, 11, 12/1, 12/2, 13/1, 13/2, 14, 16, 18/1, 18/2, 19, 21, 22/1, 22/3, 23/1, 23/3, 23/4, 26, 32/3, 32/4, 32/5, 32/6, 38/1, 40, 42/1, 42/2, 43, 44, 45, 46, 47/1, 47/3, 47/4, 48, 49/2, 49/3, 49/4, 51/5, 56, 57, 58, 59/1, 59/2, 60 (częściowo), 60/1, 60/2, 61, 62 (częściowo), 66/1, 67/2, 69/1, 69/2, 70, 71, 71/1, 72, 73/2, 73/3, 73/4, 74, 74/1, 75/1, 75/2, 76, 77/1, 77/2, 78, 79, 80, 81, 83/1, 84/1, 84/2, 88,104, 105/2, 105/3, 106, 107/1, 107/2, 107/3, 107/5, 107/6, 108/1, 111, 113/2, 113/3, 114/2, 114/5, 116/1, 117, 123, 124, 125, 127, 128, 129/1,130/1, 131/1, 133, 139/2, 140, 141, 142, 143, 144/1, 144/2, 145, 145/1, 147/6, 147/7, 149, 150, 151, 152, 153, 154/1, 154/2, 155, 156, 157, 158/1, 161, 162, 163, 164, 164/1, 166, 168, 169/1, 170, 170/1, 171, 172, 173, 177/1, 177/2, 178, 178/1, 179/1, 180, 181, 182, 183, 184/3, 184/4, 185, 186, 187, 188/1, 188/2, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 194/1, 195, 196, 197/3, 197/4, 197/5, 197/6, 197/7, 197/8, 197/10, 197/11, 198, 199, 200, 202/1, 202/2, 202/4, 202/5, 203, 204/1, 204/2, 205/3, 205/4, 206/2, 206/3, 206/4, 206/5, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215, 216/1, 216/2, 217, 218, 219, 220/1, 220/2, 221, 221/1, 222, 223/2, 223/3, 223/4, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231/1, 231/2, 232/2, 232/3, 234, 235, 236, 236/1, 237/2, 239, 240, 243, 244/1, 244/3, 244/6, 244/7, 244/8, 245, 246, 247, 248/1, 248/2, 248/4, 248/5, 248/6, 249, 250, 252/2, 252/3, Id: 9EA40DA A-BAF3D0D0C073. Podpisany Strona 6

63 252/4, 252/5, 253, 254/1, 254/2, 254/3, 254/4, 256/1, 256/2, 256/3, 256/4, 256/5, 257, 257/1, 258/1, 258/2, 258/3, 259, 260/1, 260/2, 260/4, 260/5, 260/6, 260/7, 261/1, 261/2, 261/4, 261/5, 261/7, 261/8, 262/1, 262/2, 263/1, 263/2, 263/3, 336, 337, 338, 339, 340, 649, 650/2, 665/1, 665/2, 665/3, 666, 667, 668, 669/1, 670/1, 682/3, 683/2, 683/3, 683/4, 684, 685, 686/2, 686/3, 687/2, 687/3, 688/2, 688/3, 689/3, 689/4, 690/3, 706, 707, 708/1, 708/2, 709/1, 709/2, 710, 713, 714/1, 715/4, 716/1, 716/2, 716/3, 716/4, 716/5, - Obręb Zabierzewo (320406_2.0005) Działki ewidencyjne numer: 3, 6, 7/1, 12/3, 12/4, 12/5, 12/7, 12/9, 12/10, 12/12, 12/13, 12/14, 14/1, 14/2, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23/1, 23/2, 24/2, 24/3, 28/1, 29/1, 30/1, 33/1, 34, 35/1, 35/3, 36, 37, 38/3, 38/4, 38/5, 39/3, 39/4, 39/6, 39/7, 40/1, 41, 42, 43/7, 43/8, 45, 46, 47, 47/1, 47/2, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55/1, 55/6, 55/7, 57, 58/1, 58/2, 59, 60/1, 61/1, 62/1, 65/1, 65/2, 66, 67, 68/3, 69/6, 69/8, 69/10, 69/11, 71, 72, 73, 74/1, 75/1, 76/1, 77/1, 77/4, 77/5, 77/6, 78/2, 80/3, 80/5, 80/6, 81/3, 82, 82/3, 83, 85, 86/2, 86/4, 88/3, 88/4, 99/3, 99/4, 99/5, 101/1, 101/2, 102/3, 102/4, 102/5, 102/6, 103, 104/1, 104/2, 105/1, 106, 107/1, 107/3, 107/4, 108/2, 108/3, 108/4, 109/4, 109/6, 109/7, 109/8, 109/9, 109/10, 109/11, 109/12, 109/13, 109/14, 109/15, 109/16, 109/17, 109/18, 109/19, 109/21, 109/22, 109/23, 109/24, 109/25, 110/1,124, 124/1, 125/1, 125/2, 125/3, 126/1, 126/2, 126/3, 127/1, 127/2, 127/3, 128/1, 128/2, 130/1, 130/2, 130/3, 131/2, 131/3, 133/1, 133/3, 133/4, 133/5, 133/6, 133/7, 133/9, 133/10, 133/11, 134/1, 134/3, 134/4, 135, 137, 138/1, 138/2, 138/3, 138/6, 138/7, 138/8, 138/9, 138/10, 138/11, 138/12, 138/13, 138/14, 138/15, 138/16, 138/17, 138/18, 139/1, 139/3, 139/4, 140, 141/1, 142/2, 142/4, 142/5, 143/2, 143/3, 143/4, 143/5, 143/6, 144, 145/1, 145/2, 145/3, 146/1, 156/2, 156/3, 156/5, 156/6, 156/7, 156/8, 156/9, 156/10, 156/11, 156/12, 156/13, 156/15, 156/16, 163/3, 163/5, 163/6, 163/7, 172/1, 174, 175, 176, 177, 180/1, 182, 183, 184, 186, 188, 676/4, 676/7, 677/1, 677/2, 678/1, 678/2, 679/1, 679/2, 680/1, 680/2, 681/1, 681/2, 681/3, 682/1, 682/4, 700/3, 701, 702/1, 703/1, 703/3, 703/4, 704/2, 704/3, 704/4, 704/5, 705/1, 705/2, 711/2, 711/3, 712/1, 712/2, 720, 730/4, 731,732, 733/1, 733/2, 734, X1, - Obręb Machowica (320406_2.0006) Działki ewidencyjne numer: 4/1, 4/2, 7, 8/1, 8/3, 9/1, 9/3, 10/1, 10/2, 13/1, 13/3, 13/4, 14/1, 14/2, 15, 16, 17/1, 17/2, 18/3, 18/4, 18/5, 19/2, 19/3, 19/5, 20, 20/1, 20/3, 21, 22/2, 22/3, 24, 25/2, 26/4, 26/5, 26/6, 26/7, 27/1, 27/2, 27/3, 28, 29, 30/1, 30/2, 31, 32/1, 32/2, 33, - Obręb Miodowice (320406_2.0007) - Obręb Nowiny (320406_2.0008) Działki ewidencyjne numer: 755/1, 755/2, 756/1, 756/2, 757, 758, 759, 779, 780, 781, 782, 783, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, - Obręb Rokita (320406_2.0009) - Obręb Leszczno (320406_2.0010) - Obręb Moracz (320406_2.0011) - Obręb Włodzisław (320406_2.0012) - Obręb Czarnogłowy (320406_2.0013) Działki ewidencyjne numer: 1, 2/1,3, 4/1, 4/2, 5/1, 6/1, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 7/6, 8, 9/1, 9/2, 10, 11/2, 11/3, 11/4, 11/5, 12, 13, 14, 15/1, 15/2, 16/1, 17/1, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25/2, 25/3, 25/4, 26, 27, 28/1, 28/2, 31/2, 31/4, 31/5, 32/2, 33/2, 33/3, 34/3, 35, 36/1, 36/3, 36/4, 36/5, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50/1, 50/2, 50/3, 50/4, 50/5, 50/6, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58/1, 58/2, 59, 60/3, 60/4, 61/1, 61/2, 62/1, 62/2, 63/1, 63/2, 63/3, 63/4, 63/5, 63/6, 63/7, 64/4, 64/5, 64/6, 64/7, 64/8, 64/9, 64/10, 65, 66, 67, 68, 69/1, 59/2, 69/3, 70, 71/2, 71/3, 71/4, 71/5, 72, 73/2, 73/3, 73/5, 73/6, 74, 75, 76/2, 76/3, 76/4, 76/5, 77, 78, 79/1, 79/2, 79/3, 80/1, 80/2, 81/2, 81/4, 81/5, 81/6, 81/7, 81/8, 82/1, 82/2, 83/1, 83/5, 83/7, 83/8, 83/9, 83/10, 83/11, 83/12, 83/13, 84, 85, 85/2, 85/3, 85/5, 85/6, 85/7, 85/9, 85/10, 86/1, 86/2, 87, 88, 89/2, 89/3, 89/4, 89/5, 89/6, 91, 93, 94, 95, 96, 97/1, 97/2, 98, 99, 100/1, 100/2, 101, 102/2, 102/3, 102/4, 103, 104, 105/1, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114/1, 114/2, 114/3, 114/4, 114/6, 114/8, 114/9, 115, 116, 117/1, 117/5, 117/6, 117/7, 117/8, 117/9, 117/10, 118/2, 118/3, 118/4, 118/5, 119, 120, 121, 122/1, 122/2, 122/4, 122/5, 122/7, 122/8, 122/9, 124, 125/3, 125/4, 125/5, 125/6, 125/7, 125/8, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135/1, 135/2, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 145, 146/1, 146/2, 146/4, 147/2, 147/3, 148, 149/3, 149/4, 149/6, 149/8, 149/9, 150, 151, 152/1, 153, 154, 155, 156, Id: 9EA40DA A-BAF3D0D0C073. Podpisany Strona 7

64 157, 158/1, 158/3, 158/4, 158/5, 158/6, 158/7, 158/8, 158/9, 158/10, 158/12, 158/13, 159, 160, 161, 162, 163/1, 163/3, 163/4, 164, 165, 166, 167, 168, 169/1, 169/2, 169/3, 169/6, 169/7, 169/8, 169/9, 169/11, 169/12, 169/13, 169/14, 169/15, 169/16, 169/17, 169/20, 169/21, 169/22, 169/23, 169/24, 170, 171/1, 171/2, 171/3, 171/4, 171/5, 172/1, 172/2, 173/1, 173/2, 174/3, 174/4, 174/6, 174/7, 174/8, 174/9, 174/11, 174/12, 174/13, 174/14, 174/15, 174/16, 176, 177, 178, 179, 180, 181/1, 181/2, 182/1, 182/2, 182/3, 183, 184, 185, 186/3, 186/4, 186/6, 186/7, 186/8, 188, 190, 191, 192, 201, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238/1, 238/2, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251/1, 251/2, 252/1, 252/2, 252/3, 253/1, 253/2, 253/3, 253/4, 253/5, 254/1, 254/2, 254/3, 255/1, 255/2, 256/1, 256/2, 256/3, 257, 258/5, 258/6, 258/9, 258/10, 258/11, 258/13, 258/14, 258/15, 258/26, 258/17, 259/1, 259/2, 260/1, 260/3, 260/4, 261, 262, 263/1, 263/2, 263/3, 265/1, 265/3, 265/4, 265/5, 265/6, 266/2, 266/5, 266/6, 266/7, 266/8, 266/9, 267/2, 267/3, 267/4, 267/5, 268, 269/1, 269/3, 269/4, 270/1, 271, 272/3, 272/4, 272/5, 272/8, 272/9, 273, 274/1, 274/3, 274/4, 274/5. 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281/1, 281/2, 281/3, 281/4, 281/5, 281/6, 283, 286, 287/2, 287/3, 287/4, 287/5, 287/8, 287/10, 287/11, 287/12, 287/13, 287/14, 287/15, 287/16, 287/17, 287/18, 287/19, 287/20, 287/21, 287/22, 287/23, 287/24, 287/25, 287/26, 287/27, 287/28, 287/29, 287/31, 287/34, 287/35, 287/36, 287/37, 287/38, 287/39, 287/40, 287/41, 287/42, 287/43, 287/44, 287/45, 287/46, 287/47, 287/48, 287/49, 287/50, 287/51, 287/52, 287/53, 287/54, 287/55, 287/56, 289, 290/3, 290/4, 290/9, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 324/2, 324/3, 354/3, 354/4, 354/5, 354/6, - Obręb Buk (320406_2.0014) - Obręb Świętoszewo (320406_2.0015) Działki ewidencyjne numer: 2, 4/4, 4/8, 4/9, 5/8, 5/9, 5/12, 6, 7 (częściowo), 8, 9, 12, 13 (częściowo), 23, 24, 27/1, 27/2, 28, 29, 31, 32, 41, 54/1, 54/2, 55, 56, 57, 106, 107, - Obręb Sosnowice (320406_2.0017) Działki ewidencyjne numer: 731 (częściowo), 734, 735/1, 735/2, 735/3, 735/4, 735/6, 735/7, 735/8, 735/10, 735/11, 735/12, 735/13, 742/1, 742/2, 742/3, 743, 744/1, 744/2, 744/3, 744/4, 744/5, 744/6, 744/7, 744/8, 744/9,744/10, 744/11, 744/12, 744/13, 744/14, 744/15, 744/16, 744/17, 744/18, 744/19, 744/20, 744/21, 744/22, 744/23, 744/24, 744/25, 744/26, 744/27, 744/28, 744/29, 744/30, 744/31, 744/32, 751, 752, 753, 754/1, 754/2, 761/1, 762, 763, 764, 765, 766/1, 766/2, 766/3, 766/4, 767/2, 776, 777, 778/1, 778/2, 786/2, 787/1, 788/1, 789/1, 790/1, 790/2, 790/3, 791/1, 791/2, 791/3, 792/3, 792/4, 792/5, 793/1, 793/3, - Obręb Przybiernów - 1 (320406_2.0161) - Obręb Przybiernów - 2 (320406_2.0162) Działki ewidencyjne numer: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 9/1, 10, 11/1, 13/1, 14, 21, 22, 23, 24/1, 24/2, 25, 26/1, 26/2, 26/3, 27/1, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38/1, 38/2, 38/3, 141/1, 141/6, 141/7, 141/8, 141/9, 142, 143, 144/3, 145, 146, 147, 148/1, 148/3, 148/4, 149/1, 149/3, 149/4, 149/5, 150, 151, 152, 153/4, 153/5, 153/6, 153/7, 154/1, 154/3, 154/7, 154/8, 154/10, 154/11, 154/12, 154/13, 155, 156, 442, 443/1, 443/2, 444/1, 444/2, 445, 446, 447, 448/1, 448/2, 448/3, 449, 450, 451/1, 451/2, 452, 453/1, 453/2, 454/1, 454/2, 455, 456, 457/2, 459/1, 459/2, 460/2, 460/3, 460/5, 460/6, 461, 462, 463, 464/1, 464/2, 465/1, 465/2, 466/1, 466/2, 466/3, 466/4, 466/5, 467/1, 467/2, 467/3, 468/1, 468/2, 469/2, 469/3, 469/4, 470, 471, 472/2, 472/3, 473/1, 473/2, 474/3, 474/4, 474/5, 474/6, 474/7, 476/1, 476/2, 477/1, 477/2, 477/3, 478/1, 478/2, 479/1, 479/2, 479/3, 480, 481, 482, 483, 484, 485/1, 485/2, 485/3, 486/1, 486/2, 487, 488/2, 488/5, 488/7, 488/9, 488/10, 488/11, 488/12, 489/1, 489/2, 489/3, 490/6, 490/7, 490/9, 490/10, 490/11, 490/12, 490/13, 490/14, 490/15, 490/18, 490/19, 490/20, 491/4, 491/5, 491/7, 491/8, 491/9, 491/10, 491/11, 492/3, 492/4, 492/5, 558, 559/1, 559/3, 559/4, 559/5, 560, 561, 563/1, 563/2, 563/3, 563/5, 563/6, 563/7, 564/1, 564/2, 564/3, 564/4, 564/5, 566/1, 566/5, 566/6, 566/7, 566/8, 566/12, 566/15, 566/17, 566/19, 566/20, 566/21, 566/22, 566/23, 566/24, 566/26, 566/27, 566/28, 566/29, 566/30, 566/31, 566/32, 567/1, 567/5, 567/7, 567/8, 567/9, 567/12, 567/15, 567/16, 567/17, 567/18, 567/19, 567/20, 567/21, 567/22, 568, 569, 570, 571, 572, 573/1, 573/2, 574/1, 574/2, 574/3, 574/5, 575/2, 575/3, 575/4, 575/6, 575/7, 576/1, 576/5, 576/8, 576/9, 576/10, 576/11, 576/12, 576/13, 576/14, 576/15, 576/16, 576/17, 576/18, 576/19, 576/20, 577/3, 577/5, 577/6, 577/7, 577/9, 577/10, 577/11, 577/12, 578/1, 578/3, 578/4, 578/5, 578/6, 578/7, 579/3, 579/4, 579/5, 579/6, 579/7, 579/8, 579/9, 579/10, 579/11, 579/12, 579/13, 579/14, 579/15, 579/16, 583, 584/1, 584/2, 585/1, 585/2, 585/3, 585/4, 585/5, 585/6, Id: 9EA40DA A-BAF3D0D0C073. Podpisany Strona 8

65 585/7, 586, 587, 588/1, 588/2, 588/3, 588/4, 589/2, 589/3, 589/4, 589/7, 589/10, 589/11, 589/12, 589/13, 589/14, 589/15, 590/1, 590/2, 590/3, 591/5, 591/6, 591/7, 591/8, 591/9, 591/10, 591/11, 591/12, 592/1, 592/2, 593/2, 593/3, 685/1, 685/2, 686/1, 686/2, 686/3, 686/4, 686/5, 686/6, 686/7, 686/8, 686/9, 686/10, 686/11, 686/12, 686/13, 686/14, 686/15, 686/16, 686/17, 686/18, 686/19, 686/20, 686/21, 686/22, 686/23, 686/24, 686/25, 686/26, 687, 688, 689/1, 689/2, 689/3, 689/4, 689/5, 690, 691, 730/4, 730/6, 730/7, 730/8, 730/9, - Obręb Przybiernów - 3 (320406_2.0163) - Obręb Przybiernów - 4 (320406_2.0164) Działki ewidencyjne numer: 322/1, 322/2, 323, 324/1, 324/2, 325, 326, 327, 328/1, 328/2, 328/3, 329/3, 329/4, 330, 331, 333, 334/3, 334/4, 335/2, 336/1, 344/7, 344/9, 344/11, 344/13, 344/14, 344/15, 344/16, 344/17, 344/18, 344/19, 344/20, 344/21, 344/22, 344/23, 344/24, 344/25, 344/26, 344/27, 344/28, 344/29, 344/30, 344/31, 344/32, 344/33, 344/34, 344/35, 344/36, 344/37, 344/38, 344/39, 344/40, 344/41, 344/42, 344/43, 344/44, 344/45, 344/46, 344/47, 344/48, 344/49, 344/50, 344/51, 344/52, 344/53, 344/54, 348, 349, 350/1, 350/2, 351/1, 351/2, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 398, 399/4, 399/6, 399/7, 399/8, 399/9, 399/10, 399/11, 423, 493/1, 493/2, 494/1, 494/2, 494/3, 495, 496/1, 496/2, 496/3, 496/6, 496/7, 496/8, 498/4, 498/7, 498/9, 498/13, 498/14, 498/15, 498/16, 498/17, 498/18, 498/19, 498/21, 498/22, 498/23, 498/24, 498/25, 498/26, 498/27, 500/1, 500/3, 500/4, 501/1, 502/1, 502/2, 502/3, 503/1, 503/3, 503/4, 503/5, 503/6, 504/1, 504/2, 504/3, 504/4, 504/5, 504/6, 504/7, 504/8, 504/9, 504/10, 504/11, 504/12, 504/13, 505, 506, 507, 508, 510, 511, 512, 513, 514, 516, 517/5, 517/6, 517/7, 517/8, 518, 519/3, 519/9, 519/10, 519/11, 519/12, 519/13, 519/14, 519/16, 519/17, 519/19, 519/20, 519/21, 519/22, 519/23, 519/24, 519/25, 519/26, 519/27, 519/28, 519/29, 519/30, 519/31, 519/32, 519/33, 520/3, 520/4, 520/5, 520/6, 520/7, 520/8, 520/9, 520/10, 520/11, 520/12, 520/13, 520/14, 524, 525/2, 526/4, 526/5, 526/6, 526/7, 526/8, 526/9, 526/10, 526/11, 526/12, 526/13, 526/14, 526/15, 526/17, 526/18, 526/19, 526/20, 526/21, 526/22, 526/23, 526/24, 526/25, 526/27, 526/28, 526/29, 526/30, 526/31, 526/32, 526/33, 526/34, 526/35, 526/36, 526/37, 526/38, 526/39, 528/3, 528/6, 528/7, 528/8, 528/9, 528/10, 528/11, 528/12, 528/13, 529/1, 529/3, 529/5, 529/6, 530/1, 530/2, 531, 532, 533/2, 533/3, 533/4, 534, 536, 537/2, 537/3, 537/4, 538/5, 538/6, 538/7, 538/8, 538/9, 538/10, 539/1, 539/3, 539/4, 540, 548, 596 (częściowo), 597, 598/1, 598/2, 599/1, 599/2, 600, 601, 605, 618, 619, 620, 621, 622/2, 622/3, 622/4, 622/5, 622/6, 622/7, 622/8, 623, 624, 625, 626, 627/1, 627/2, 627/3, 628, 629, 630, 631, 632/2, 632/3, 633/1, 633/2, 634, 635, 636/1, 636/2, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 726/3, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745/1, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780/1, 780/2, 781, 782/1, 784/1, 785/1, 785/3, 785/4, 785/5, 785/6, 785/7, 786/1, 786/2, 786/3, 786/4, 786/5, 786/6, 786/7, 786/8, 786/9, 786/10, 786/11, 786/12, 786/13, 786/14, 786/15, 786/16, 786/17, 786/18, 4) Gmina Stepnica: - Obręb Racimierz (320407_2.0010) Działki ewidencyjne numer: 355, 356, 357/3, 357/4, 357/5, 357/6, 358, 359, 360, 361, 362/1, 362/2, 363/1, 363/3, 363/4, 364, 365/1, 365/2, 366, 367/1, 367/2, 367/3, 368/1, 368/2, 382 (częściowo), 392 (częściowo), 395/2, 396, 397, 398, 399, 403, 404, 405/1, 405/2, 405/3, 406, 685/2, 686, 687 (częściowo), 695, 696, 702, 705, 706/1, 706/2, 707, 708, 709, 710 (częściowo), 711, 712, 713, 714/1, 714/2, 715/1, 715/2, 715/3, 716/1, 716/2, 717, 718, 719, 720, 721/1, 721/3, 721/4, 721/5, 721/6, 721/7, 722/1, 722/2, 722/3, 723, 724/1, 726, 727, 728, 729, 730, 731/1, 731/2, 732, 733/1, 733/2, 734, 735, 736, 737, 739 (częściowo), 741, 742, 743/1, 743/2, 744, 745, 766, 767/1, 768/2, 768/3, 769, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778/1, 778/2, 779/1, 779/2, 779/3, 780/1, 780/2, 780/3, 780/4, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791/3, 791/4, 792, 793, 795, 796, 798/1, 798/2, 798/3, 798/4, 799, 801, 802/1, 802/2, 803, 804, 806/1, 807, 808, 809, 810, 812, 813/1, 813/2, - Obręb Zielonczyn (320407_2.0011) 5) Gmina Golczewo: Działki ewidencyjne numer: 20/2, 22/1, 22/2, 23, 24, 27, 28, 29, 34, 35, 36, 37, 48, - Obręb Wysoka Kamieńska (320702_5.0001) - Obręb Kozielice (320702_5.0002) Id: 9EA40DA A-BAF3D0D0C073. Podpisany Strona 9

66 - Obręb Koplino (320702_5.0003) Działki ewidencyjne numer: 1, 1/1, 2, 3, 4, 5/2, 6, 7, 8, 9, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5, 11, 12, 13/1, 13/2, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22/2, 22/3, 22/4, 22/6, 22/7, 22/8, 24, 25, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43/1, 43/2, 43/3, 44, 45, 46, 47, 48, 49/3, 64 (częściowo), 68/1, 79/1, 79/2, 80, 81, 82, 83/1, 83/2, 83/3, 84, 85/1, 85/2, 86, 87, 91 (częściowo), 92, 93/1, 93/2, 95, 96, 97, 98/1, 98/2, 99/3, 99/4, 99/5, 99/6, 100, 101, 102, 103, 104/2, 104/3, 104/4, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130/1, 130/3, 133, Obręb Dargoszewo (320702_5.0004) Działki ewidencyjne numer: 1, 2, 3/1, 3/2, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 18/2, 18/3, 18/4, 18/5, 19/1, 19/2, 19/3, 19/5, 19/6, 20, 21/2, 22/1, 22/3, 23/1, 25/1, 25/3, 26/1, 26/2, 27, 28, 29, 29/2, 29/3, 29/4, 30/2, 30/3, 30/5, 30/6, 31/1, 31/2, 32, 33, 34, 35, 36/1, 36/2, 37, 38 (częściowo), 39, 42, 43, 44, 46/2, 46/3, 47/1, 47/2, 49/1, 49/3, 49/4, 49/5, 50, 52 (częściowo), 59 (częściowo), 60, 61, 62, 65/1, 65/2, 66, 67, 68/1, 68/2, 69/1, 69/3, 69/4, 71/1, 71/2, 72, 73/1, 73/2, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80/1, 81/1, 81/2, 81/6, 81/7, 82, 83/1, 84/1, 84/2, 85, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 96/1, 97, 98, 99, 100/1, 100/2, 101, 102, 103, 104, 111, 112, 113, 114/2, 114/3, 115/2, 115/3, 115/4, 115/5, 115/6, 115/7, - Obręb Baczysław (320702_5.0006) - Obręb Kretlewo (320702_5.0007) Działki ewidencyjne numer: 11/2, 11/3, 11/4, 12/1, 12/2, 12/4, 27/2, 28, 29, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 (częściowo), 50/2, 50/3, 51, 52, 53, 54, 55, 56/1, 56/10, 56/11, 56/12, 56/4, 56/6, 56/7, 56/9, 57, 58, 59, 60, 62, 63/1, 63/2, 63/3, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 76/2, 76/3, 76/4, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83/1, 83/2, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91/4, 91/6, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, Obręb Gadom (320702_5.0008) Działki ewidencyjne numer: 188/1, 188/2, 192, 193/1, 193/2, 195, 195/4 (częściowo), 195/5, 196, 196/1, 197, 199, 200, 201, 203, 208, 210, 210/1, 227, - Obręb Ronica (320702_5.0012) Działki ewidencyjne numer: 3/2, 3/3, 3/4, 3/5, 3/6, 3/7, 3/9 (częściowo), 3/10, 3/17, 3/18, 3/19, 4/1, 4/2, 4/3, 4/5, 4/6, 5, 6/1, 6/2, 6/3, 6/6, 6/7, 6/8, 7/1, 9, 10, 15, 17/1, - Obręb Kłodzino (320702_5.0014) Działki ewidencyjne numer: 4 (częściowo), 13, 18, 19, 21, 22, 24/1, 26, 28, 29/2, 29/3, 29/4, 29/5, 30, 31/1, 34, 35 (częściowo), 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 127, 128, 129, 130, 131/1, 132, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 202, 203/1, 225/1, 226/1, 226/2, 227/2, 228/2, 229/1, 229/2, 230/1, 230/2, 231, 232, 251/1, 252/1, 253/1, 254, 255, 256, 257, 258, 260, 261, 266/1, 269, 270, 271, 272, 273, 274/1, 303/1, 304/1, 305/1, 306/1, 309, 311, 313, 314, 317/1, 317/2, 317/3, 317/4, 317/5, 318/4, 318/5, 318/8, 319/3, 326 (częściowo), 329 (częściowo), 330, 334, - Obręb Drzewica (320702_5.0015) Działki ewidencyjne numer: 24 (częściowo), 75/1, 81 (częściowo), - Obręb Sosnowice (320702_5.0016) Działki ewidencyjne numer: 1, 167/2, 167/4, 168/2, 169/1, 169/2, 170/2, 171/2, 195/2, 196/1, 197, 198, 199/1, 221/2, 221/3, 222/2, 222/3, 223/1, 223/3, 223/5, 223/6, 223/7, 223/9, 223/10, 224/1, 224/2, 225/1, 225/2, 225/4, 226/1, 248/1, 248/2, 248/3, 249, 250, 251/1, 252/6, 253, 257 (częściowo), 258, - Obręb Unibórz (320702_5.0017) Działki ewidencyjne numer: 47/1, 48, 49, 50, 144/2, 164/1, 164/2, 165, 166/1, 166/2, 167/1, 167/3, 174/3 (częściowo), 175 (częściowo), 176, 191, 192, 193, 194, 195/1, 196/2, 219, 220, 221/3, 222/1, 246, 247, - Obręb Imno (320702_5.0018) Id: 9EA40DA A-BAF3D0D0C073. Podpisany Strona 10

67 Działki ewidencyjne numer: 2, 5, 6, 9/2, 13, 15, 16, 19/1, 19/2, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 31/1, 31/3, 32, 34/2, 35, 48, 52, 55, 60/1, 60/2, 60/3, 61, 62, 63, 64, 65, 158/2, 159/2, 163/2, 183, 184, 185, 186, 187/1, 187/2, 188/2, 188/3, 189/1, 189/2, 190, 213/1, 214/2, 214/3, 214/4, 215/1, 215/2, 216, 217, 218, 219, 241/2, 242/3, 242/5, 242/6, 242/8, 242/9, 242/10, 242/11, 242/12, 243, 244, 245, 289/1, 290/1, 300, 301/2 (częściowo), 6) Gmina Kamień Pomorski: - Obręb Dusin (320703_5.0010) Działki ewidencyjne numer: 220/1, 220/2, - Obręb Sibin (320703_5.0012) Działki ewidencyjne numer: 73/4, 74, 75/1, 75/2, 76, 77/7, 77/8, 77/10, 77/11, - Obręb Rozwarowo (320703_5.0013) Działki ewidencyjne numer: 1, 28, 76, 77 (częściowo), 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99/1, 99/2, 100, 101, 102/1, 102/2, 103, 104/1, 104/2, 104/3, 105/1, 105/2, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124/1, 124/2, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132/1, 132/3, 132/4, 134/1, 136, 137, 139, 140/1, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151/2, 151/4, 151/5, 151/6, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159/1, 159/2, 159/3, 159/4, 160, 161, 162 (częściowo), 164, 165, 166, 167, 168/1, 168/3, 168/4, 169, 170/1, 170/2, 170/3, 171, 172, 173, 174/1, 174/2, 174/3, 174/4, 175/1, 175/2, 176/1, 176/2, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 407, - Obręb Rekowo (320703_5.0024) Działki ewidencyjne numer: 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 3, 4, 7/2, 7/3, 7/6, 7/7, 7/9, 8, 10/1, 10/2, 11/1, 11/2, 11/3, 12, 13/1, 13/2, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 16/3, 17, 18, 19, 20/1, 22/1, 23/1, 24/1, 25/1, 25/4, 25/5, 25/6, 25/7, 26/2, 26/3, 26/5, 26/6, 26/7, 26/8, 27, 28/1, 28/2, 29/1, 29/2, 30/1, 30/2, 31, 32/1, 32/2, 32/3, 33, 34/3, 34/4, 35/1, 35/2, 39, 43, 45, 51/1, 54, 55, 57, 58, 60, 61, 64, 65, 66, 67/2, 67/4, 67/5, 67/7, 67/8, 67/9, 68, 71/1, 71/4, 71/5, 72/1, 72/2, 74, 76, 77, 78, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 104 (częściowo), 105, 106, 108, 109, 110, 111/5, 111/6, 111/14, 111/18, 111/19, 111/20, 111/21, 111/22, 111/23, 111/24, 111/25, 111/26, 111/27, 111/28, 111/29, 111/30, 111/31, 111/32, 111/33, 111/34, 111/35, 111/36, 111/37, 111/38, 111/39, 111/40, 111/41, 111/42, 111/43, 112/1, 112/2, 112/3, 112/4, 112/5, 112/6, 115, 117/1, 117/4, 117/5, 117/6, 117/7, 117/8, 117/9, 117/10, 117/11, 117/12, 117/13, 117/14, 117/15, 117/16, 117/17, 117/18, 117/19, 117/20, 117/21, 117/22, 117/25, 117/26, 117/27, 117/28, 117/29, 117/30 (częściowo), 117/31, 117/32, 117/33, 117/34, 117/35, 117/36, 117/37, 117/40, 117/41, 117/42, 117/43, 117/44, 117/45, 117/46, 117/47, 117/48, 117/49, 117/50, 117/51, 117/52, 117/57, 117/58, 117/59, 117/60, 117/61, 117/62, 117/63, 117/64, 117/65, 117/66, 117/67, 117/68, 117/69, 117/70, 117/71, 117/72, 117/73, 117/74, 117/82, 117/83, 117/84, 117/88, 119, 122 (częściowo), 123, 124, 125, 229/1, 229/2, 229/3, 230/1, 235/1, 236, 237, 238/1, 240, 241, 242/1, 242/2, 243, - Obręb Skarchowo (320703_5.0025) Działki ewidencyjne numer: 1/1, 3, 4, 5/1, 5/2, 5/3, 6, 7, 227, - Obręb Stawno (320703_5.0027) - Obręb Szumiąca (320703_5.0028) Działki ewidencyjne numer: 1, 2, 3, 11 (częściowo), 53, 54/1, 55/4, 55/5, 56, 57, 58 (częściowo), 59, 60, 61, 62, 63, 66, - Obręb Giżkowo (320703_5.0030) Działki ewidencyjne numer: 1/2, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/11, 1/13, 1/14, 1/16, 1/17, 1/18, 1/19, 1/20, 1/21, 1/22, 1/23, 1/24, 1/25, 1/26, 1/27, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5, 3/7, 3/9, 3/10, 3/11, 3/12, 3/13, 3/14, 4, 5/9, 5/10, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19/1, 19/2, 19/3, 19/4, 20, 21/1, 21/2, 21/3, 22, 23/1, 23/2, 23/3, 24, - Obręb Śniatowo (320703_5.0031) Działki ewidencyjne numer: 1, 2/1, 2/2, 9, 14, 83, 85, 86/1, 86/3, 86/4, 86/5, 86/6, 86/7, 86/8, 86/9, 86/12, 86/13, 86/14, 86/15, 86/17, 86/18, 86/19, 86/20, 86/21, 86/22, 86/23, 86/24, 86/25, 86/26, 86/27, 86/28, 86/29, 86/30, 86/31, 86/32, 86/33, 86/34, 86/35, 86/36, 87/1, 87/2, 87/3, 87/4, 88, 89/1, 89/2, 89/3, Id: 9EA40DA A-BAF3D0D0C073. Podpisany Strona 11

68 90, 91/1, 91/2, 92, 96/1, 96/2, 96/3, 96/5, 96/7, 96/8, 97, 98/3, 98/4, 98/5, 98/6, 98/7, 98/8, 98/9, 98/10, 98/11, 98/12, 98/14, 98/15, 98/16, 98/17, 98/18, 98/20, 98/21, 99/1, 99/5, 99/6, 99/7, 99/9, 99/10, 99/11, 99/12, 99/13, 99/14, 100, 101/2, 101/3, 101/4, 101/5, 102/3, - Obręb Górki Pomorskie (320703_5.0032) Działki ewidencyjne numer: 15 (częściowo), 20, 28, 29, 30/1, 31 (częściowo), 43, 48, 49, 50, 51, 60/1, 60/2, 60/3, 60/4, 60/5, 60/6, 60/7, 60/8 (częściowo), 65/2, 71 (częściowo), 78, 79, 82, 83, 84/1, 84/2, 85, 86/1, 86/2, 87/1, 87/2, 88/1, 88/2, 88/3, 89, 90, 91/1, 91/2, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103/1, 103/2, 104/1, 104/2, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 123, 124, 125/2, 125/3, 125/4, 125/5, 125/6, 125/7, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135/1, 135/2, 136, 137, 138, 139/1, 139/2, 140/1, 140/2, 140/3, 141/1, 141/2, 142, 143, 144/1, 144/2, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152/1, 152/2, 152/3, 153/1, 153/2, 154, 155/1, 155/2, 156/1, 156/2, 157, 158, 159/1, 159/2, 159/3, 159/4, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179/1, 179/2, 179/3, 180/1, 180/2, 180/3, 181/1, 181/2, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 227, 228, 229, 236, 248, 249, 260, 261, 262, 271, 275, 276, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 319, 320, 321, 322, - Obręb Płastkowo (320703_5.0033) 7) Gmina Wolin: - Obręb Laska(320706_5.0024) Działki ewidencyjne numer: 1/1, 1/2, 1/3, 1/5, 1/6, 1/7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9/2, 9/3, 9/5, 9/6, 10, 11/1, 11/2, 11/3, 12, 13/1, 15/1, 16, 17, 19, 20 (częściowo), 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36/1, 37, 38, 39/1, 39/2, 41, 42/1, 42/2, 42/3, 43 (częściowo), 52/1, 52/2, 53, 54/1, 54/2, 55, 56, 70, 71, 79 (częściowo), 412/2, - Obręb Recław (320706_5.0025) Działki ewidencyjne numer: 249, 251, 252, 255, 256/1, 256/2, 257/1, 257/2, 258 (częściowo), 259 (częściowo), 261/80 (częściowo), 261/81, 261/82, 261/83, 261/92, 261/97, 261/98, 261/101, 261/107, 261/108, 261/110, 261/111, 262/1 (częściowo), 498/2, 498/3, - Obręb Gogolice (320706_5.0026) Działki ewidencyjne numer: 99/1, 118 (częściowo), 136/7, 136/8, 136/10, 138, - Obręb Wiejkowo (320706_5.0027) Działki ewidencyjne numer: 1/1, 2, 3/3, 3/4, 3/5, 3/6, 3/7, 3/8, 3/9, 3/10, 3/11, 3/12, 3/13, 3/14, 3/16, 3/17, 3/18, 3/19, 3/20, 3/21, 3/22, 3/23, 3/24, 3/25, 3/26, 3/27, 3/28, 3/29, 3/30, 3/31, 3/32, 3/33, 3/34, 3/35, 3/36, 3/37, 3/38, 3/39, 3/40, 3/41, 3/42, 3/43, 3/44, 3/45, 3/46, 3/47, 3/48, 3/49, 3/52, 3/54, 3/60, 3/61, 3/62, 3/63, 3/64, 3/66, 3/67, 4, 5, 6, 7/4, 8, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5, 9/6, 9/7, 9/8, 9/10, 9/11, 9/12, 9/13, 9/14, 9/15, 9/16, 9/17, 9/18, 9/19, 9/20, 9/21, 9/22, 9/23, 9/24, 9/25, 9/26, 9/27, 9/28, 9/29, 9/30, 9/31, 9/32, 9/33, 9/34, 9/35, 9/36, 9/37, 9/38, 9/39, 9/40, 9/41, 9/42, 9/43, 9/44, 9/45, 9/46, 9/47, 9/48, 9/49, 9/50, 9/51, 9/52, 9/53, 9/54, 9/55, 9/56, 9/57, 9/58, 10, 11, 12/1, 12/2, - Obręb Dramino (320706_5.0028) Działki ewidencyjne numer: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15/1, 15/2, 16, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 17/5, 17/7, 17/8, 17/9, 18, 20/1, 20/2, 20/3, 20/4, 20/5, 20/6, 20/7, 20/9, 20/10, 21, 22/1, 22/2, 22/3, 22/4, 22/5, 22/6, 22/7, 22/8, 22/9, 22/10, 22/11, 22/12, 22/13, 24/1, 24/2, 24/4, 24/5, 25, 26/1, 26/2, 26/3, 26/4, 26/5, 26/7, 26/8, 26/9, 26/10, 26/11, 27, 28/1, 28/2, 28/3, 28/5, 28/6, 28/7, 28/8, 28/9, 28/10, 28/11, 28/12, 28/13, 28/14, 28/15, 28/16, 28/17, 28/18, 28/19, 28/20, 28/21, 28/22, 28/23, 28/24, 28/25, 28/26, 28/27, 28/28, 28/29, 28/31, 28/32, 28/33, 28/34, 28/35, 28/37, 28/38, 28/39, 28/40, 28/41, 28/44, 28/45, 28/46, 28/47, 28/52, 28/53, 28/56, 28/57, 30, 31/1, 31/3, 31/4, 32/1, 32/3, 32/7, 32/8, 48 (częściowo), 49, 50, 51, 52, 53/1, 53/2, 53/3, 53/5, 53/6, 53/7, 53/8, 53/9, 409/1, 409/2, 410, 411/1, 411/2, 412/1, 413, - Obręb Piaski (320706_5.0029) - Obręb Troszyn (320706_5.0030) Id: 9EA40DA A-BAF3D0D0C073. Podpisany Strona 12

69 - Obręb Troszynek (320706_5.0031) - Obręb Mierzęcin (320706_5.0032) - Obręb Dobropole (320706_5.0033) - Obręb Ostromice (320706_5.0034) - Obręb Strzegowo (320706_5.0035) - Obręb Zagórze (320706_5.0036) Działki ewidencyjne numer: 71, 72, 73, 74, 75, 80, 81, 82, 83, 84, 85 (częściowo), 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 135/2, 136, 137, 138 (częściowo), 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156/1, 156/2, 157, 171, - Obręb Koniewo (320706_5.0037) Działki ewidencyjne numer: 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22/1, 22/2, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35/1, 35/2, 36, 37/2, 37/3, 37/4, 37/5, 37/6, 37/7, 38, 39, 41, 42/1, 42/2, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56/1, 56/2, 56/3, 57/1, 57/2, 58/1, 58/2, 59, 60, 61, 62, 63, 64/1, 64/2, 64/3, 66, 67, 68/1, 68/2, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75/1, 75/3, 75/4, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82/1, 82/2, 83, 84, 85, 86, 87/1, 87/2, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113/1, 113/2, 114, 115/1, 115/2, 116, 117, 118, 119, 120, 121/1, 121/2, 122/2, 122/3, 122/4, 122/5, 122/6, 123, 124, 125, 126/3, 126/4, 126/5, 127/1, 127/2, 127/3, 127/4, 128/1, 128/2, 128/3, 129, 130, 131, 132, 133, 134/1, 134/3, 134/4, 134/5, 135, 136, 137, 138, 139, 140/2, 140/4, 140/5, 140/6, 140/7, 140/8, 140/9, 140/10, 141, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152/1, 152/3, 152/4, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167/1, 167/2, 167/3, 167/4, 167/5, 167/6, 167/7, 168, 169/1, 169/2, 170, 171/1, 171/2, 172/1, 172/3, 172/4, 173, 174, 176, 177, 178, 179, 180/1, 180/2, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192/1, 192/2, 193/1, 193/2, 194, 195, 196/1, 196/2, 197, 198/1, 198/3, - Obręb Wiejkówko (320706_5.0038) - Obręb Siniechowo (320706_5.0039) Działki ewidencyjne numer: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9/1, 9/2, 10, 11, 12, 13, 14, 15/2, 15/3, 15/4, 17, 18, 19, 20/1, 20/2, 20/3, 21, 22/1, 22/2, 23, 26/1, 27, 28, 29, 30, 31/1, 31/2, 316, 317, 32/3, 32/5, 32/6, 33, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 55, 56, 57, 58/1, 58/2, 59, 60/1, 60/2, 61, 62, 63/1, 63/2, 64, 65/1, 65/2, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 81/1, 81/2, 82, 83/1, 83/2, 84/1, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 93/2, 93/3, 95, 96, 100/2, 100/3, 100/4, 100/5, 100/6, 100/7, 100/8, 100/9, 100/10, 100/11, 100/12, 101, 102/1, 102/2, 102/3, 102/4, 102/6, 102/7, 102/8, 102/9, 102/10, 102/11, 102/12, 102/13, 102/14, 102/15, 102/16, 102/17, 103, 104, 105, 106, 107, 108 (częściowo), 109/1, 112, 120, 121, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138/1, 138/2, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 147, 654/2, 655/2, 656, 669/2, 670/2, 671, 672, 673, 674/1, 687/1, 688/1, 689/1, 689/2, 690/1, 690/2, 691, 692, - Obręb Skoszewo (320706_5.0040) Działki ewidencyjne numer: 107, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132/1, 360 (częściowo), 362/1 (częściowo), 675/3, 8) Gmina Płoty - Obręb Truskolas (320524_5.0016) 213/1, 284/3, 284/5, 291/1, 292, 293, 294, 295, 297, 298/1, 298/2, 299, 299/1, 300, 301/2, 302/2, 303/2, 368, 369, 370, 385, 387, 388, 410, 411, 412/1, 413, 428. Id: 9EA40DA A-BAF3D0D0C073. Podpisany Strona 13

70 Załącznik Nr 4 do Rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 20 marca 2017 r. Granica obszaru ograniczonego działem wodnym rzeki Wołczenicy Id: 9EA40DA A-BAF3D0D0C073. Podpisany Strona 1

71 Załącznik Nr 5 do Rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 20 marca 2017 r. Wykaz obrębów ewidencyjnych i działek ewidencyjnych na których zlokalizowany jest obszar zlewni Grzybnicy 1) Gmina Przybiernów: - Obręb Trzebianowo (320406_2.0001) - Obręb Brzozowo (320406_2.0002) - Obręb Kartlewo (320406_2.0003) - Działki ewidencyjne numer: 42, 45, 46, 48, 51, 57, 90/2, 90/3, 92/2, 93/3, 93/4, 94/3, 94/4, 95/1, 96/1, 96/2, 103/2, 103/5, 109, 110, 111, 113/1, 115, 116, 117/1, 118/1, 118/2, 119, 120, 122, 125/1, 125/2, 126/2, 126/5, 126/6, 126/7, 126/8, 127/1, 127/3, 127/4, 135, 136/1, 136/2, 137/1, 138, 139, 140/1, 140/2, 140/3, 141, 142/2, 142/3, 142/4, 146, 149/1, 150/1, 151/1, 152/1, 153/2, 154, 155/1, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 164, 165, 166, 167/4, 167/5, 169, 170/1, 170/2, 171, 172/1, 173, 174/1, 174/2, 174/3, 174/4, 175, 262, 264/1, 265, 267/1, 268/1, 268/2, 269, 270, 271, 272, 273/1, 273/2, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282/1, 282/2, 283, 284/1, 284/2, 285, 286/2, 286/3, 286/4, 286/5, 286/6, 286/7, 286/8, 287, 298/2, 298/5, 298/6, 298/7, 299/1, 299/2, 299/3, 300, 301, 302, 303, 304/1, 304/2, 305/1, 305/2, 605/3, 605/6, 306 (częściowo), 307, 308 (częściowo), 309, 310, 311, 312, 313, 315, 317, 330, 331, 414 (częściowo), 415, 416 (częściowo), 417/2, 418, 419, 420, 450, 451 (częściowo), 452, 453 (częściowo), 462, 463, 464, 467 (częściowo), 567/2, 569/1, 570, 589/6, 589/7, 589/8, 658/1, 658/2, 658/3, 658/4, 658/5, - Obręb Rzystnowo (320406_2.0004) Działki ewidencyjne numer: 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 3/4, 4, 5, 6, 8/1, 9, 11, 12/1, 12/2, 13/1, 13/2, 14, 16, 18/1, 18/2, 19, 21, 22/1, 22/3, 23/1, 23/3, 23/4, 26, 32/3, 32/4, 32/5, 32/6, 34, 38/1, 40, 42/1, 42/2, 43, 44, 45, 46, 47/1, 47/3, 47/4, 48, 49/2, 49/3, 49/4, 51/5, 56, 57, 58, 59/1, 59/2, 60 (częściowo), 60/1, 60/2, 61, 62 (częściowo), 66/1, 67/2, 69/1, 69/2, 70, 71, 71/1, 72, 73/2, 73/3, 73/4, 74, 74/1, 75/1, 75/2, 76, 77/1, 77/2, 78, 79, 80, 81, 83/1, 84/1, 84/2, 88, 104, 105/2, 105/3, 106, 107/1, 107/2, 107/3, 107/5, 107/6, 108/1, 111, 113/2, 113/3, 114/2, 114/5, 116/1, 117, 123, 124, 125, 127, 128, 129/1, 130/1, 131/1, 133, 139/2, 140, 141, 142, 143, 144/1, 144/2, 145, 145/1, 147/6, 147/7, 149, 150, 151, 152, 153, 154/1, 154/2, 155, 156, 157, 158/1, 161, 162, 163, 164, 164/1, 166, 168, 169/1, 170, 170/1, 171, 172, 173, 177/1, 177/2, 178, 178/1, 179/1, 180, 181, 182, 183, 184/3, 184/4, 185, 186, 187, 188/1, 188/2, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 194/1, 195, 196, 197/3, 197/4, 197/5, 197/6, 197/7, 197/8, 197/10, 197/11, 198, 199, 200, 202/1, 202/2, 202/4, 202/5, 203, 204/1, 204/2, 205/3, 205/4, 206/2, 206/3, 206/4, 206/5, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215, 216/1, 216/2, 217, 218, 219, 220/1, 220/2, 221, 221/1, 222, 223/2, 223/3, 223/4, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231/1, 231/2, 232/2, 232/3, 234, 235, 236, 236/1, 237/2, 239, 240, 243, 244/1, 244/3, 244/6, 244/7, 244/8, 245, 246, 247, 248/1, 248/2, 248/4, 248/5, 248/6, 249, 250, 252/2, 252/3, 252/4, 252/5, 253, 254/1, 254/2, 254/3, 254/4, 256/1, 256/2, 256/3, 256/4, 256/5, 257, 257/1, 258/1, 258/2, 258/3, 259, 260/1, 260/2, 260/4, 260/5, 260/6, 260/7, 261/1, 261/2, 261/4, 261/5, 261/7, 261/8, 262/1, 262/2, 263/1, 263/2, 263/3, 336, 337, 338, 339, 340, 649, 650/2, 665/1, 665/2, 665/3, 666, 667, 668, 669/1, 670/1, 682/3, 683/2, 683/3, 683/4, 684, 685, 686/2, 686/3, 687/2, 687/3, 688/2, 688/3, 689/3, 689/4, 690/3, 706, 707, 708/1, 708/2, 709/1, 709/2, 710, 713, 714/1, 715/4, 716/1, 716/2, 716/3, 716/4, 716/5, - Obręb Zabierzewo (320406_2.0005) Działki ewidencyjne numer: 3, 6, 7/1, 12/3, 12/4, 12/5, 12/7, 12/9, 12/10, 12/12, 12/13, 12/14, 14/1, 14/2, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23/1, 23/2, 24/2, 24/3, 28/1, 29/1, 30/1, 33/1, 34, 35/1, 35/3, 36, 37, 38/3, 38/4, 38/5, 39/3, 39/4, 39/6, 39/7, 40/1, 41, 42, 43/7, 43/8, 45, 46, 47, 47/1, 47/2, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55/1, 55/6, 55/7, 57, 58/1, 58/2, 59, 60/1, 61/1, 62/1, 65/1, 65/2, 66, 67, 68/3, 69/6, 69/8, 69/10 69/11, 71, 72, 73, 74/1, 75/1, 76/1, 77/1, 77/4, 77/5, 77/6, 78/2, 80/3, 80/5, 80/6, 81/3, 82, 82/3, 83, 85, 86/2, 86/4, 88/3, 88/4, 99/3, 99/4, 99/5, 101/1, 101/2, 102/3, 102/4, 102/5, 102/6, 103, 104/1, 104/2, 105/1, 106, Id: 9EA40DA A-BAF3D0D0C073. Podpisany Strona 1

72 107/1, 107/3, 107/4, 108/2, 108/3, 108/4, 109/4, 109/6, 109/7, 109/8, 109/9, 109/10, 109/11, 109/12, 109/13, 109/14, 109/15, 109/16, 109/17, 109/18, 109/19, 109/21, 109/22, 109/23, 109/24, 109/25, 110/1, 124, 124/1, 125/1, 125/2, 125/3, 126/1, 126/2, 126/3, 127/1, 127/2, 127/3, 128/1, 128/2, 130/1, 130/2, 130/3, 131/2, 131/3, 133/1, 133/3, 133/4, 133/5, 133/6, 133/7, 133/9, 133/10, 133/11, 134/1, 134/3, 134/4, 135, 137, 138/1, 138/2, 138/3, 138/6, 138/7, 138/8, 138/9, 138/10, 138/11, 138/12, 138/13, 138/14, 138/15, 138/16, 138/17, 138/18, 139/1, 139/3, 139/4, 140, 141/1, 142/2, 142/4, 142/5, 143/2, 143/3, 143/4, 143/5, 143/6, 144, 145/1, 145/2, 145/3, 146/1, 156/2, 156/3, 156/5, 146/6, 146/7, 146/8, 146/9, 156/10, 156/11, 156/12, 156/13, 156/15, 156/16, 163/3, 163/5, 163/6, 163/7, 172/1, 174, 175, 176, 177, 180/1, 182, 183, 184, 186, 188, 676/4, 677/2, 678/1, 678/2, 679/1, 679/2, 680/1, 680/2, 681/1, 681/2, 681/3, 682/1, 682/4, 700/3, 701, 702/1, 703/1, 703/3, 703/4, 704/2, 704/3, 704/4, 704/5, 705/1, 705/2, 711/2, 711/3, 712/1, 712/2, 720, 730/4, 731, 732, 733/1, 733/2, 734, X1, - Obręb Machowica (320406_2.0006) Działki ewidencyjne numer: 4/1, 4/2, 7, 8/1, 8/3, 9/1, 9/3, 10/1, 10/2, 13/1, 13/3, 13/4, 14/1, 14/2, 15, 16, 17/1, 17/2, 18/3, 18/4, 18/5, 19/2, 19/3, 19/5, 20, 20/1, 20/3, 21, 22/2, 22/3, 24, 25/2, 26/4, 26/5, 26/6, 26/7, 27/1, 27/2, 27/3, 28, 29, 30/1, 30/2, 31, 32/1, 32/2, 33, - Obręb Miodowice (320406_2.0007) - Obręb Nowiny (320406_2.0008) - Obręb Sosnowice (320406_2.0017) Działki ewidencyjne numer: 731 (częściowo), 751, 752, 753, 754/1, 754/2, 776, 777, 778/1, 778/2, - Obręb Przybiernów - 1 (320406_2.0161) Działki ewidencyjne numer: 27/1, 27/2, 28/2, 28/3, 28/4, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45/1, 45/2, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53/3, 53/4, 53/5, 53/6, 53/7, 53/8, 53/9, 54, 55, 56, 56/3, 56/4, 56/5, 56/6, 56/7, 56/8, 56/9, 56/10, 57, 59, 60, 61/1, 61/2, 61/3, 63/1, 63/2, 63/3, 63/4, 65, 66, 67/1, 67/2, 67/3, 68/1, 68/2, 68/3, 69, 70, 71, 72/2, 72/3, 72/5, 72/7, 72/8, 72/9, 73, 74/1, 74/2, 75, 76/1, 76/2, 77, 78, 79/1, 79/2, 79/3, 81, 82, 83/1, 83/5, 83/6, 83/7, 83/8, 83/9, 83/10, 83/11, 83/12, 83/13, 84, 85, 86, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 101, 102/1, 102/2, 102/3, 103/1, 103/2, 103/3, 104/1, 104/2, 104/3, 105/1, 105/2, 105/3, 106, 107/2, 108, 109, 110, 111/1, 111/3, 111/5, 111/6, 111/7, 111/8, 112/1, 112/3, 112/4, 112/5, 112/6, 113, 114/1, 116, 117, 118/1, 118/2, 118/3, 119, 120, 121, 122, 123/1, 123/2, 124, 125, 126/1, 126/2, 126/3, 127, 128/1, 128/3, 128/4, 131, 132, 133, 134, 136, 137/1, 137/2, 138, 139, 140/1, 140/2, 141/2, 141/3, 230/1, 230/2, 231/1, 232, 233, 234/1, 234/2, 235/1, 235/3, 235/4, 236, 237/1, 237/4, 436, 437/1, 439, 440/1, 440/4, 440/5, 440/6, 440/7, 440/8, 441, 700/1, 700/2, - Obręb Przybiernów - 2 (320406_2.0162) Działki ewidencyjne numer: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 9/1, 10, 11/1, 13/1, 14, 21, 22, 23, 24/1, 24/2, 25, 26/1, 26/2, 26/3, 27/1, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38/1, 38/2, 38/3, 141/1, 141/6, 141/7, 141/8, 141/9, 142, 143, 144/3, 145, 146, 147, 148/1, 148/3, 148/4, 149/1, 149/3, 149/4, 149/5, 150, 151, 152, 153/4, 153/5, 153/6, 153/7, 154/1, 154/3, 154/7, 154/8, 154/10, 154/11, 154/12, 154/13, 155, 156, 442, 443/1, 443/2, 444/1, 444/2, 445, 446, 447, 448/1, 448/2, 448/3, 449, 450, 451/1, 451/2, 452, 453/1, 453/2, 454/1, 454/2, 455, 456, 457/2, 459/1, 459/2, 460/2, 460/3, 460/5, 460/6, 461, 462, 463, 464/1, 464/2, 465/1, 465/2, 466/1, 466/2, 466/3, 466/4, 466/5, 467/1, 467/2, 467/3, 468/1, 468/2, 469/2, 469/3, 469/4, 470, 471, 472/2, 472/3, 473/1, 473/2, 474/3, 474/4, 474/5, 474/6, 474/7, 476/1, 476/2, 477/1, 477/2, 477/3, 478/1, 478/2, 479/1, 479/2, 479/3, 480, 481, 482, 483, 484, 485/1, 485/2, 485/3, 486/1, 486/2, 487, 488/2, 488/5, 488/7, 488/9, 488/10, 488/11, 488/12, 489/1, 489/2, 489/3, 490/6, 490/7, 490/9, 490/10, 490/11, 490/12, 490/13, 490/14, 490/15, 490/18, 490/19, 490/20, 491/4, 491/5, 491/7, 491/8, 491/9, 491/10, 491/11, 492/3, 492/4, 492/5, 558, 559/1, 559/3, 559/4, 559/5, 560, 561, 563/1, 563/2, 563/3, 563/5, 563/6, 563/7, 564/1, 564/2, 564/3, 564/4, 564/5, 566/1, 566/5, 566/6, 566/7, 566/8, 566/12, 566/15, 566/17, 566/19, 566/20, 566/21, 566/22, 566/23, 566/24, 566/26, 566/27, 566/28, 566/29, 566/30, 566/31, 566/32, 567/1, 567/5, 567/7, 567/8, 567/9, 567/12, 567/15, 567/16, 567/17, 567/18, 567/19, 567/20, 567/21, 567/22, 568, 569, 570, 571, 572, 573/1, 573/2, 574/1, 574/2, 574/3, 574/5, 575/2, 575/3, 575/4, 575/6, 575/7, 576/1, 576/5, 576/8, 576/9, 576/10, 576/11, 576/12, 576/13, 576/14, 576/15, 576/16, 576/17, 576/18, 576/19, 576/20, 577/3, 577/5, 577/6, 577/7, 577/9, 577/10, 577/11, 577/12, 578/1, 578/3, 578/4, 578/5, 578/6, 578/7, 579/3, 579/4, 579/5, 579/6, 579/7, 579/8, 579/9, 579/10, 579/11, 579/12, 579/13, 579/14, 579/15, 579/16, 583, 584/1, 584/2, 585/1, 585/2, 585/3, 585/4, 585/5, 585/6, Id: 9EA40DA A-BAF3D0D0C073. Podpisany Strona 2

73 585/7, 586, 587, 588/1, 588/2, 588/3, 588/4, 589/2, 589/3, 589/4, 589/7, 589/10, 589/11, 589/12, 589/13, 589/14, 589/15, 590/1, 590/2, 590/3, 591/5, 591/6, 591/7, 591/8, 591/9, 591/10, 591/11, 591/12, 592/1, 592/2, 593/2, 593/3, 685/1, 685/2, 686/1, 686/2, 686/3, 686/4, 686/5, 686/6, 686/7, 686/8, 686/9, 686/10, 686/11, 686/12, 686/13, 686/14, 686/15, 686/16, 686/17, 686/18, 686/19, 686/20, 686/21, 686/22, 686/23, 686/24, 686/25, 686/26, 687, 688, 689/1, 689/2, 689/3, 689/4, 689/5, 690, 691, 730/4, 730/6, 730/7, 730/8, 730/9, - Obręb Przybiernów - 3 (320406_2.0163) Działki ewidencyjne numer: 141/5, 141/7, 299 (częściowo), 309/1, 310/4, 310/6, 310/7, 311, 312/2, 312/3, 312/4, 312/5, 312/6, 313/2, 313/4, 313/5, 313/6, 313/7, 313/8, 313/9, 313/10, 314/1, 314/2, 315/2, 315/3, 315/4, 316/1, 316/2, 316/3, 317/1, 317/2, 317/3, 318, 319/1 (częściowo), 320/1, 320/2, 321/1, 720/1, 720/2, 720/3, - Obręb Przybiernów - 4 (320406_2.0164) - Działki ewidencyjne numer: 322/1, 322/2, 323, 324/1, 324/2, 325, 326, 327, 328/1, 330, 344/14, 344/15, 344/16, 344/17, 344/18, 344/19, 344/20, 344/21, 344/22, 344/23, 344/24, 344/25, 344/26, 344/27, 344/28, 344/29, 344/30 344/31, 344/32, 344/33, 344/34, 344/35, 344/36, 344/37, 344/38, 344/39, 344/40, 344/41, 344/42, 344/43, 344/44, 344/45, 344/46, 344/47, 344/48, 344/49, 344/50, 344/51, 344/52, 344/53, 348, 493/1, 493/2 (częściowo), 494/1, 494/2, 494/3, 495, 496/1, 496/2, 496/3, 496/7, 496/8, 496/9, 496/10, 498/4, 498/7, 498/9, 498/13, 498/14, 498/15, 498/16, 498/17, 498/18, 498/19, 498/21, 498/22, 498/23, 498/24, 498/25, 498/26, 498/27, 500/1, 500/3, 500/4, 501/1, 502/1, 502/2, 502/3, 503/1, 503/3, 503/4, 503/5, 503/6, 504/1, 504/2, 504/3, 504/4, 504/5, 504/6, 504/7, 504/8, 504/9, 504/10, 504/11, 504/12, 504/13, 505, 506, 507, 508, 510, 511, 512, 513, 514, 516, 517/5, 517/6, 517/7, 517/8, 518, 519/3, 519/9, 519/10, 519/11, 519/12, 519/13, 519/14, 519/16, 519/17, 519/19, 519/20, 519/21, 519/22, 519/23, 519/24, 519/25, 519/26, 519/27, 519/28, 519/29, 519/30, 519/31, 519/32, 519/33, 520/3, 520/4, 520/5, 520/6, 520/7, 520/8, 520/9, 520/10, 520/11, 520/12, 520/13, 520/14, 524, 525/2, 526/4, 526/5, 526/6, 526/7, 526/8, 526/9, 526/10, 526/11, 526/12, 526/13, 526/14, 526/15, 526/17, 526/18, 526/19, 526/20, 526/21, 526/22, 526/23, 526/24, 526/25, 526/27, 526/28, 526/29, 526/30, 526/31, 526/32, 526/33, 526/34, 526/35, 526/36, 526/37, 526/38, 526/39, 528/3, 528/6, 528/7, 528/8, 528/9, 528/10, 528/11, 528/12, 528/13, 529/1, 529/3, 529/5, 529/6, 530/1, 530/2, 531, 532, 533/2, 533/3, 533/4, 534, 536, 537/2, 537/3, 537/4, 538/5, 538/6, 538/7, 538/8, 538/9, 538/10, 539/3, 539/4, 539/5, 539/6, 540, 548, 596 (częściowo), 597, 598/1, 598/2, 599/1, 599/2, 600, 601, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745/1 (częściowo), 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 786/1, 786/2, 786/3, 786/4, 786/5, 786/6, 786/7, 786/8, 786/9, 786/10, 786/11, 786/12, 786/13, 786/14, 786/15, 786/16, 786/17, 786/18, 2) Gmina Stepnica: - Obręb Racimierz (320407_2.0010) - Działki ewidencyjne numer: 355, 356, 357/3, 357/4, 357/5, 357/6, 358, 359, 360, 361, 362/1, 362/2, 363/1, 363/3, 363/4, 364, 365/1, 365/2 366, 367/1, 367/2, 367/3, 368/1, 368/2, 382 (częściowo), 392 (częściowo), 395/2, 396, 397, 398, 399, 403, 404, 405/1, 405/2, 405/3, 406, 685/2 686, 687 (częściowo), 695, 696, 702, 705, 706/1, 706/2, 707, 708, 709, 710 (częściowo), 711, 712, 713, 714/1, 714/2, 715/1, 715/2, 715/3, 716/1, 716/2, 717, 718, 719, 720, 721/1, 721/3, 721/4, 721/5, 721/6, 721/7, 722/1, 722/2, 722/3, 723, 724/1, 726, 727, 728, 729, 730, 731/1, 731/2, 732, 733/1, 733/2, 734, 735, 736, 737, 739 (częściowo), 741, 742, 743/1, 743/2, 744, 745, 766, 767/1, 768/2, 768/3, 769, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778/1, 778/2, 779/1, 779/2, 779/3, 780/1, 780/2, 780/3, 780/4, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791/3, 791/4, 792, 793, 795, 796, 798/1, 798/2, 798/3, 798/4, 799, 801, 802/1, 802/2, 803, 804, 806/1, 807, 808, 809, 810, 812, 813/1, 813/2, - Obręb Zielonczyn (320407_2.0011) 3) Gmina Golczewo: Działki ewidencyjne numer: 20/2, 22/1, 22/2, 23, 24, 27, 28, 29, 34, 35, 36, 37, 48, - Obręb Wysoka Kamieńska (320702_5.0001) Działki ewidencyjne numer: 545/1, 546/1, 553/2, 566/1, 4) Gmina Kamień Pomorski: Id: 9EA40DA A-BAF3D0D0C073. Podpisany Strona 3

74 - Obręb Sibin (320703_5.0012) - Działki ewidencyjne numer: 73/4, 74, 75/1, 75/2, 76, 77/7, 77/8, 77/10, 77/11, - Obręb Rozwarowo (320703_5.0013) - Działki ewidencyjne numer: 1, 28, 76, 77 (częściowo), 90, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99/1, 99/2, 100, 101, 102/1, 102/2, 103, 104/1, 104/2, 104/3, 105/1, 105/2, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124/1, 124/2, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132/1, 132/3, 132/4, 134/1, 136, 137, 139, 140/1, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151/2, 151/4, 151/5, 151/6, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159/1, 159/2, 159/3, 159/4, 160, 161, 162 (częściowo), 167, 168/1, 168/3, 168/4, 169, 170/1, 170/2, 170/3, 171, 172, 173, 174/1, 174/2, 174/3, 174/4, 175/1, 175/2, 176/1, 176/2, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 407, - Obręb Rekowo (320703_5.0024) Działki ewidencyjne numer: 115, - Obręb Skarchowo (320703_5.0025) 5) Gmina Wolin: Działki ewidencyjne numer: 1/1, - Obręb Laska (320706_5.0024) Działki ewidencyjne numer: 1/1, 1/2, 1/3, 1/5, 1/6, 1/8, 1/9, 1/10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9/2, 9/3, 9/5, 9/6, 10, 11/1, 11/2, 11/3, 12, 13/1, 15/1, 16, 17, 19/1, 19/2, 20 (częściowo), 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36/1, 37, 38, 39/1, 39/2, 41/1, 41/2, 42/1, 42/2, 42/3, 43 (częściowo), 52/1, 52/2, 53, 54/1, 54/2, 55, 56, 70, 71, 79 (częściowo), 412/2, - Obręb Recław (320706_5.0025) Działki ewidencyjne numer: 249, 251, 252, 255, 256/1, 256/2, 257/1, 257/2, 258 (częściowo), 259 (częściowo), 261/80 (częściowo), 261/81, 261/82, 261/83, 261/92, 261/97, 261/98, 261/101, 261/107, 261/108, 261/110, 261/111, 262/1 (częściowo), 498/2, 498/3, - Obręb Gogolice (320706_5.0026) Działki ewidencyjne numer: 99/1, 118 (częściowo), 136/7, 136/8, 136/10, 138, - Obręb Wiejkowo (320706_5.0027) Działki ewidencyjne numer: 1/1, 1/2, 2, 3/3, 3/4, 3/5, 3/6, 3/7, 3/8, 3/9, 3/10, 3/11, 3/12, 3/13, 3/14, 3/16, 3/17, 3/18, 3/19, 3/20, 3/21, 3/22, 3/23, 3/24, 3/25, 3/26, 3/27, 3/28, 3/29, 3/30, 3/31, 3/32, 3/33, 3/34, 3/35, 3/36, 3/37, 3/38, 3/39, 3/40, 3/41, 3/42, 3/43, 3/44, 3/45, 3/46, 3/47, 3/48, 3/49, 3/52, 3/54, 3/60, 3/61, 3/62, 3/63, 3/64, 3/66, 3/67, 4, 5, 6, 7/4, 8, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5, 9/6, 9/7, 9/8, 9/10, 9/11, 9/12, 9/13, 9/14, 9/15, 9/16, 9/17, 9/18, 9/19, 9/20, 9/21, 9/22, 9/23, 9/24, 9/25, 9/26, 9/27, 9/28, 9/29, 9/30, 9/31, 9/32, 9/33, 9/34, 9/35, 9/36, 9/37, 9/38, 9/39, 9/40, 9/41, 9/42, 9/43, 9/44, 9/45, 9/46, 9/47, 9/48, 9/49, 9/50, 9/51, 9/52, 9/53, 9/54, 9/55, 9/56, 9/57, 9/58, 10, 11, 12/1, 12/2, - Obręb Dramino (320706_5.0028) Działki ewidencyjne numer: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15/1, 15/2, 16, 17/5, 17/7, 17/8, 17/10, 17/11, 18, 20/1, 20/2, 20/3, 20/4, 20/5, 20/6, 20/7, 20/9, 20/10, 21, 22/1, 22/2, 22/3, 22/4, 22/5, 22/6, 22/7, 22/8, 22/9, 22/10, 22/11, 22/12, 22/13, 24/1, 24/2, 24/4, 24/5, 25, 26/1, 26/2, 26/3, 26/4, 26/5, 26/7, 26/8, 26/9, 26/10, 26/11, 27, 28/1, 28/2, 28/3, 28/5, 28/6, 28/7, 28/8, 28/9, 28/10, 28/11, 28/12, 28/13, 28/14, 28/15, 28/16, 28/17, 28/18, 28/19, 28/20, 28/21, 28/22, 28/23, 28/24, 28/25, 28/26, 28/27, 28/28, 28/29, 28/31, 28/32, 28/33, 28/34, 28/35, 28/37, 28/38, 28/39, 28/40, 28/41, 28/44, 28/45, 28/46, 28/47, 28/53, 28/56, 28/57, 28/59, 28/60, 28/61, 30, 31/1, 31/3, 31/4, 32/1, 32/3, 32/7, 32/8, 48 (częściowo), 49, 50, 51, 52, 53/1, 53/2, 53/3, 53/5, 53/6, 53/7, 53/8, 53/9, 409/1, 409/2, 410, 411/1, 411/2, 412/1, 413, Obręb Piaski (320706_5.0029) - Obręb Troszyn (320706_5.0030) - Obręb Troszynek (320706_5.0031) Id: 9EA40DA A-BAF3D0D0C073. Podpisany Strona 4

75 - Obręb Mierzęcin (320706_5.0032) - Obręb Dobropole (320706_5.0033) Działki ewidencyjne numer: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12/1, 12/2, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19/1, 19/2, 20, 21, 22/1, 22/3, 22/4, 22/5, 23, 24/1, 24/2, 25, 26, 27, 30, 31, 32/1, 32/2, 33/1, 33/2, 34/1, 34/2, 34/3, 35, 36, 43/1, 43/2, 47, 54/1, 55, 56, 57, 58, 59, 60/2, 60/3, 60/4, 65, 66/3, 66/4, 66/5, 67/1, 67/2, 68, 69, 70, 71/1, 71/2, 72, 73, 75/1, 75/2, 75/3, 76/1, 76/2, 77/1, 77/2, 77/4, 77/5, 78/1, 78/2, 80, 81/1, 81/2, 84, 87, 88, 89/1, 89/2, 90, 92, 93, 94, 95, 100, 101, 102, 103, 105/1, 105/2, 105/3, 105/4, 105/5, 105/6, 105/7, 105/8, 105/9, 105/10, 105/11, 105/12, 105/13, 105/14, 105/15, 105/16, 105/17, 105/18, 105/19, 105/20, 105/21, 105/22, 105/23, 105/24, 105/25, 105/26, 105/27, 105/28, 105/29, 105/30, 105/31, 105/32, 105/33, 105/34, 105/39, 105/40, 105/41, 105/42, 105/43, 105/44, 105/45, 105/46, 105/47, 105/48, 106, 108/6, 108/8, 108/9, 108/10, 108/11, 108/12, 108/13, 108/15, 108/17, 108/18, 108/19, 108/20, 108/21, 108/22, 108/23, 108/24, 108/27, 108/28, 108/29, 108/31, 109/1, 109/2, 109/3, 109/4, 110, 111/1, 111/2, 113/1, 113/2, 113/3, 113/4, 113/5, 115, 116/3, 116/4, 117/1, 117/2, 118/1, 118/2, 119/1, 120/2, 120/3, 120/4, 121/1, 121/2, 121/3, 121/4, 121/5, 122/1, 122/2, 122/3, 122/4, 122/5, 122/6, 122/7, 122/8, 123, 124/5, 124/6, 125/2, 125/3, 125/4, 125/5, 126/1, 126/2, 126/3, 126/4, 127, 235/3, 236/3, 236/4, 244/1, 244/2, 245, 301/1, 337, 338, 340, 466, 467, 487, 488, 489/1, 489/2, 511, 515/1, 515/2, 516/2, 516/3, 516/4, 516/5, 516/6, 516/7, 516/8, 516/9, 516/10, 516/11, 516/12, 516/13, 516/14, 516/15, 516/16, 516/17, 516/18, 516/19, 516/20, 516/21, 516/22, 516/23, 516/24, 516/25, 516/26, 516/27, 516/28, 516/29, 516/30, 516/31, 521/4, 521/5, 521/6, 521/7, 521/8, 521/9, - Obręb Ostromice (320706_5.0034) Działki ewidencyjne numer: 1, 2, 3, 4, 5, 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20/5, 20/6, 20/7, 20/8, 20/9, 20/10, 20/11, 20/13, 20/14, 20/15, 20/16, 20/17, 20/18, 20/19, 20/20, 20/22, 20/26, 20/27, 20/28, 20/29, 20/30, 20/31, 20/35, 20/36, 20/37, 20/38, 20/39, 20/40, 20/41, 20/42, 20/43, 20/44, 20/45, 20/46, 20/47, 20/48, 20/49, 20/50, 20/51, 20/52, 20/53, 20/56, 20/57, 20/58, 20/59, 20/60, 20/64, 20/65, 20/66, 20/67, 20/68, 20/70, 20/71, 20/72, 20/73, 20/74, 20/75, 22, 23, 24, 25/1, 25/2, 25/3, 31, 32, 33, 34/1, 34/2, 35/1, 35/2, 36/1 36/3, 36/4, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60/1, 60/2, 61, 62/2, 62/3, 62/4, 62/5, 63, 65, 66/2, 66/5, 66/6, 66/7, 66/8, 66/9, 66/10, 66/11, 66/12, 66/13, 66/14, 66/15, 66/16, 66/17, 66/19, 66/20, 66/21, 66/23, 66/24, 66/25, 66/26, 66/27, 66/28, 66/29, 66/30, 66/31, 66/32, 66/33, 66/34, 66/35, 66/36, 66/37, 66/38, 66/39, 66/40, 66/41, 66/42, 68, 69, 70, 71, 72/1, 72/2, 73/3, 73/4, 73/6, 73/7, 73/8, 75, 76/1, 76/2, 77/1, 77/2, 77/3, 78/1, 78/2, 78/4, 78/5, 78/6, 79, 80, 81/1, 81/2, 81/3, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106/1, 106/2, 108/1, 108/2, 109/1, 109/2, 110/1, 110/2, 110/3, 111/1, 111/2, 112/1, 112/2, 113, 114, 115/1, 115/2, 116, 117/1, 117/2, 118/1, 118/2, 119/1, 119/2, 120/1, 120/2, 120/3, 121/4, 121/5, 121/6, 121/7, 121/8, 121/9, 122/2, 122/3, 122/4, 123, 124, 125, 126, 128/1, 128/2, 129/1, 129/2, 129/3, 130/1, 130/2, 130/3, 131/1, 131/2, 131/3, 132/1, 132/2, 133, 134, 135/1, 135/2, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 145/1, 145/2, 146/1, 146/2, 146/3, 146/4, 147/1, 147/2, 147/3, 148/2, 148/3, 148/4, 148/5, 149/2, 149/3, 149/4, 149/5, 150/5, 150/6, 150/7, 150/8, 150/9, 150/10, 151/1, 151/2, 152, 153, 154, 155, 156/3, 156/4, 156/5, 156/6, 156/7, 156/8, 156/9, 157, 158, 159, 161, 162/1, 162/3, 162/4, 163, 164, 166/1, 166/2, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 244, 245, 247, 249, 250/1, 250/2, 251/1, 251/2, 251/3, 252/2, 252/3, 253, 254, 255/1, 255/2, 255/3, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 518/1, 518/2, 519, 520, 544/3, 545/3, 545/4, 547/1, 547/2, 552/2, 553/1, 554, 555, 556/1, 556/2, 556/3, 556/4, 567/1, 568, - Obręb Strzegowo (320706_5.0035) Działki ewidencyjne numer: 15/1, 15/3, 20/4, 22/1 (częściowo), 31/3, 32, 33/1, 33/4, 34/1, 34/3, 35, 36, 37/3, 37/5, 38, 40/3 (częściowo), 41/3, 42/3, 47, 48/1, 48/2, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56/1, 56/2, 57, 58, 63, 64, 65, 66 (częściowo), 68, 518/3, 518/4, 546/2, 546/3, - Obręb Zagórze (320706_5.0036) Działki ewidencyjne numer: 71, 72, 73, 74, 75, 80, 81, 82, 83, 84, 85 (częściowo), 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 135/2, 136, 137, 138 (częściowo), 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156/1, 156/2, 157, 171, - Obręb Koniewo (320706_5.0037) Id: 9EA40DA A-BAF3D0D0C073. Podpisany Strona 5

76 Działki ewidencyjne numer: 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22/1, 22/2, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35/1, 35/2, 36, 37/2, 37/3, 37/4, 37/5, 37/6, 37/7, 38, 39, 41, 42/1, 42/2, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56/1, 56/2, 56/3, 57/1, 57/2, 58/1, 58/2, 59, 60, 61, 62, 63, 64/1, 64/2, 64/3, 66, 67, 68/1, 68/2, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75/1, 75/3, 75/4, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82/1, 82/2, 83, 84, 85, 86, 87/1, 87/2, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113/1, 113/2, 114, 115/1, 115/2, 116, 117, 118, 119, 120, 121/1, 121/2, 122/2, 122/3, 122/4, 122/5, 122/6, 123, 124, 125, 126/3, 126/4, 126/5, 127/1, 127/2, 127/3, 127/4, 128/1, 128/2, 128/3, 129, 130, 131, 132, 133, 134/1, 134/3, 134/4, 134/5, 135, 136, 137, 138, 139, 140/2, 140/4, 140/5, 140/6, 140/7, 140/8, 140/9, 140/10, 141, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152/1, 152/3, 152/4, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167/1, 167/2, 167/3, 167/4, 167/5, 167/6, 167/7, 168, 169/1, 169/2, 170, 171/1, 171/2, 172/1, 172/3, 172/4, 173, 174, 176, 177, 178, 179, 180/1, 180/2, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192/1, 192/2, 193/1, 193/2, 194, 195, 196/1, 196/2, 197, 198/1, 198/3, - Obręb Wiejkówko (320706_5.0038) - Obręb Siniechowo (320706_5.0039) - Działki ewidencyjne numer: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9/1, 9/2, 10, 11, 12, 13, 14, 15/2, 15/3, 15/4, 17, 18, 19, 20/1, 20/2, 20/3, 21, 22/1, 22/2, 23, 26/1, 27, 28, 29, 30, 31/1, 31/2, 32/3, 32/5, 32/6, 33, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 55, 56, 57, 58/1, 58/2, 59, 60/1, 60/2, 61, 62, 63/1, 63/2, 64, 65/1, 65/2, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 81/1, 81/2, 82, 83/1, 83/2, 84/1, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 93/2, 93/3, 95, 96, 100/2, 100/3, 100/4, 100/5, 100/6, 100/7, 100/8, 100/9, 100/10, 100/11, 100/12, 101, 102/1, 102/2, 102/3, 102/4, 102/6, 102/7, 102/8, 102/9, 102/10, 102/11, 102/12, 102/13, 102/14, 102/15, 102/16, 102/17, 103, 104, 105, 106, 107, 108 (częściowo), 109/1, 112, 120, 121, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138/1, 138/2, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 147, 316, 317, 654/2, 655/2, 656, 669/2, 670/2, 671, 672, 673, 674/1, 687/1, 688/1, 689/1, 689/2, 690/1, 690/2, 691, 692, - Obręb Skoszewo (320706_5.0040) Działki ewidencyjne numer: 107, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132/1, 360 (częściowo), 362/1 (częściowo), 675/3. Id: 9EA40DA A-BAF3D0D0C073. Podpisany Strona 6

77 Załącznik Nr 6 do Rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 20 marca 2017 r. Granica obszaru zlewni Grzybnicy Id: 9EA40DA A-BAF3D0D0C073. Podpisany Strona 1

78 Załącznik Nr 7 do Rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 20 marca 2017 r. Wykaz działek ewidencyjnych na których zlokalizowany jest obszar zlewni bezpośredniej jeziora Ostrowo Gmina Wolin: - Obręb Recław (320706_5.0025) Działki ewidencyjne numer: 249, 251, 252, 255, 256/1, 256/2, 257/1, 258, 498/2, 498/3, - Obręb Wiejkowo (320706_5.0027) Działki ewidencyjne numer: 1/1, 2, 3/48, 3/49, 3/52, 3/60, 3/61, 3/62, 3/63, 3/67, 4, 6, - Obręb Piaski Wielkie (320706_5.0029) Działki ewidencyjne numer: 1/2, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 12/1, 13/1, 18/1, 19/1, 26, 498/1, - Obręb Troszyn (320706_5.0030) Działki ewidencyjne numer: 7/2, 8/2, 10/2, 12/2, 14/2, 16/2, 19/2, 21/1, 21/2, 23/1, 23/2, 24/1, 24/2, 26/1, 26/3, 26/4, 34, 34/2, 34/3, 34/4, 35/2, 35/3, 35/4, 36, 37/1, 37/2, 37/3, 38/4, 38/5, 38/6, 38/7, 38/8, 38/9, 38/10, 38/11, 39/2, 39/4, 39/5, 39/6, 39/7, 39/8, 40/1, 40/2, 40/3, 40/4, 41, 42, 43/1, 43/2, 43/3, 43/4, 44/1, 44/2, 45/2, 45/3, 45/5, 45/6, 46/2, 46/3, 46/4, 46/5, 46/6, 47/1, 47/3, 47/5, 47/6, 47/8, 47/12, 47/13, 47/14, 47/15, 47/16, 47/17, 48/1, 48/2, 48/4, 48/5, 49/1, 49/2, 50/1, 50/2, 51/1, 51/2, 52/1, 52/3, 52/4, 53/1, 53/2, 53/3, 54/1, 54/2, 55/2, 55/3, 55/4, 56/1, 56/2, 57, 58, 59/3, 59/4, 59/5, 59/6, 60/1, 60/2, 60/3, 61, 62, 63/1, 63/2, 64/1, 65/1, 65/2, 66, 67/2, 67/4, 67/5, 67/6, 68/1, 68/2, 69/1, 69/2, 70, 71, 72, 73/1, 73/2, 74/1, 74/2, 75, 76, 77, 78/1, 78/2, 79/1, 79/2, 80, 81, 82, 83/1, 83/2, 84, 84/1, 85, 86, 87, 88, 89/1, 89/2, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98/1, 98/2, 98/3, 99/2, 99/3, 99/4, 99/6, 99/7, 100, 101, 102/1, 102/2, 102/3, 102/4, 102/5, 102/6, 102/7, 102/8, 102/9, 102/10, 102/11, 102/12, 102/13, 102/14, 102/15, 102/16, 103/1, 103/2, 104, 105, 106/1, 106/2, 107/1, 107/2, 108, - Obręb Troszynek (320706_5.0031) Działki ewidencyjne numer: 1, 3, 4/1, 4/2, 5, 6/2, 6/3, 6/4, 7/1, 7/2, 7/3, 8/1, 8/2, 9/1, 9/2, 9/4, 9/5, 9/6, 10, 11/1, 11/3, 11/4, 11/5, 12, 12/1, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21/1, 21/3, 21/4, 22/1, 22/2, 22/3, 23/1, 23/2, 24/1, 24/2, 25/1, 25/2, 26/1, 26/2, 27/1, 27/2, 27/3, 28/1, 28/2, 29/1, 29/2, 29/3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35/1, 36/1, 36/2, 36/3, 37/1, 37/2, 37/3, 38/1, 38/2, 38/3, 39/1, 39/2, 39/3, 39/4, 40, 40/1, 41, 41/1, 42, 42/1, 43, 43/2, 43/3, 44, 45, 46, 48 (częściowo), 51, 52, 53, 54, 55, 56, 56/1, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 68/1, 69, 70, 71, 72, 73, 74/1, 74/2, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83/2 (częściowo), 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 127 (częściowo), 131, 132, 178, 182/1, 182/2, 182/3, 182/4, - Obręb Mierzęcin (320706_5.0032) Działki ewidencyjne numer: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14/1, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26/1, 26/2, 27, 28, 29/1, 29/2, 30/1, 30/2, 31/1, 31/2, 31/4, 32/2, 32/4, 33/4, 34/3, 35/1, 35/2, 35/3, 35/4, 36/1, 36/5, 36/6, 36/7, 62/2, 62/3, 62/4, 62/5, 62/6, 62/7, 62/8, 62/9, 62/10, 62/11, 62/12, 62/13, 62/16, 62/17, 62/18, 62/19, 62/20, 63, 64/1, 64/2, 65, 66/2, 67, 70/1, 70/2, 70/3, 70/4, 70/5, 70/8, 70/11, 70/16, 70/17, 75, 77 (częściowo), 79 (częściowo), 98/1, 98/2, - Obręb Wiejkówko (320706_5.0038) Działki ewidencyjne numer: 276 (częściowo), 631/1, 631/2. Id: 9EA40DA A-BAF3D0D0C073. Podpisany Strona 1

79 Załącznik Nr 8 do Rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 20 marca 2017 r. Granica obszaru zlewni bezpośredniej jeziora Ostrowo Id: 9EA40DA A-BAF3D0D0C073. Podpisany Strona 1

80 Załącznik Nr 9 do Rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 20 marca 2017 r. Wykaz działek ewidencyjnych na których zlokalizowany jest obszar zlewni bezpośredniej jeziora Piaski Gmina Wolin: - Obręb Piaski Wielkie (320706_5.0029) Działki ewidencyjne numer: 3/1 (częściowo), 5/7, 5/8, 5/9, 5/13, 5/14, 5/15, 5/16, 5/17, 5/18, 5/19, 5/20, 5/21, 5/22, 5/23, 5/24, 5/25, 5/26, 5/27, 5/28, 5/29, 5/30, 5/31, 5/32, 5/33, 5/34, 5/35, 5/36, 5/37, 5/38, 5/39, 5/40, 5/41, 5/42, 5/43, 5/44, 5/45, 5/46, 5/47, 5/48, 5/49, 5/50, 5/51, 5/52, 5/53, 5/54, 5/55, 5/56, 5/57, 5/58, 5/59, 5/60, 5/61, 5/62, 5/63, 5/64, 5/65, 5/66, 5/67, 5/68, 5/69, 5/70, 5/71, 5/72, 5/73, 5/74, 5/75, 5/76, 5/77, 5/78, 5/79, 5/80, 5/82, 5/83, 5/87, 5/89, 5/90, 5/91, 5/92, 5/94, 5/95, 5/97, 6/3, 6/4, 6/5, 6/6, 6/7, 6/9, 6/10, 6/11, 6/12, 6/13, 6/14, 6/15, 6/17, 6/19, 6/20, 6/21, 6/22, 6/23, 6/24, 6/26, 6/27, 6/28, 6/29, 6/30, 6/31, 6/32, 7/1, 10, 340/8, 345/1 (częściowo), 356/3, 356/4, 356/5, 356/6, 356/7, 453/1, 470, 471, 472. Id: 9EA40DA A-BAF3D0D0C073. Podpisany Strona 1

81 Załącznik Nr 10 do Rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 20 marca 2017 r. Granica obszaru zlewni bezpośredniej jeziora Piaski Id: 9EA40DA A-BAF3D0D0C073. Podpisany Strona 1

82 Załącznik Nr 11 do Rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 20 marca 2017 r. Granice rejonów zasobowych A, B i C oraz lokalizacja ujęć w rejonie zasobowym nadmorskim Id: 9EA40DA A-BAF3D0D0C073. Podpisany Strona 1

Na podstawie art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.), zarządza się co następuje:

Na podstawie art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.), zarządza się co następuje: Rozporządzenie nr Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia... w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód zlewni Małej Panwi Na podstawie art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 18

Bardziej szczegółowo

z dnia czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Ücker

z dnia czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Ücker ROZPORZĄDZENIE NR /2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE z dnia czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Ücker Na podstawie art. 120 ust.

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z wód regionu wodnego

Warunki korzystania z wód regionu wodnego Warunki korzystania z wód regionu wodnego Warunki korzystania z wód - regulacje prawne art. 113 ust. 1 ustawy Prawo wodne Planowanie w gospodarowaniu wodami obejmuje następujące dokumenty planistyczne:

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Wisły

Warunki korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Wisły Warunki korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Wisły Joanna Jamka-Szymaoska Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdaosku Gdynia 13.10.2016r. Ważny dokument planistyczny w planowaniu gospodarowania wodami

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE NR 2/2012 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE. z dnia 13 marca 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE NR 2/2012 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE. z dnia 13 marca 2012 r. ROZPORZĄDZENIE NR 2/2012 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej Drobimex Sp. z o.o. zlokalizowanego przy ul. Kniewskiej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE NR 4/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE. z dnia 29 listopada 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE NR 4/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE. z dnia 29 listopada 2013 r. ROZPORZĄDZENIE NR 4/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej komunalnego ujęcia wody podziemnej w miejscowościach

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 7 stycznia 2014 r. Poz. 24 ROZPORZĄDZENIE NR 1/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

Opole, dnia 7 stycznia 2014 r. Poz. 24 ROZPORZĄDZENIE NR 1/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 7 stycznia 2014 r. Poz. 24 ROZPORZĄDZENIE NR 1/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU w sprawie ustanowienia strefy ochronnej

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Goleniów na lata

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Goleniów na lata Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Goleniów na lata 2017-2030 1 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3 I. DIAGNOZA... 5 I.1 Metodyka... 5 I.2 Ogólna charakterystyka gminy... 11 I.3 Analiza sytuacji środowisk popegeerowskich...

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 13 sierpnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 24/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

Wrocław, dnia 13 sierpnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 24/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 13 sierpnia 2015 r. Poz. 3453 ROZPORZĄDZENIE NR 24/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU w sprawie ustanowienia strefy

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 kwietnia 2014 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 6/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

Wrocław, dnia 11 kwietnia 2014 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 6/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 kwietnia 2014 r. Poz. 1893 ROZPORZĄDZENIE NR 6/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU z dnia 8 kwietnia 2014 r.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE NR /2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE. z dnia 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE NR /2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE. z dnia 2014 r. Projekt z dnia listopada 2014 r. ROZPORZĄDZENIE NR /2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE z dnia 2014 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej w miejscowości

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE. z dnia 29 maja 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE. z dnia 29 maja 2017 r. ROZPORZĄDZENIE DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód zlewni rzeki Radomki Na podstawie art. 120 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

W projekcie rozporządzenia w załączniku nr 1 brakuje działek ewidencyjnych dla obwodu Międzywodzie. nie uwzględniono

W projekcie rozporządzenia w załączniku nr 1 brakuje działek ewidencyjnych dla obwodu Międzywodzie. nie uwzględniono : uwzględnienia Uzasadnienie do uwag/ nieuwzględnionych/ uwzględnionych częściowo lub treść udzielonego wyjaśnienia 1. Robert Pietrasiński Robert Pietrasiński rmb1974@interia.pl Rozorządzenia par. 5 Wydaje

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE NR 2/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE. z dnia 14 kwietnia 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE NR 2/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE. z dnia 14 kwietnia 2014 r. ROZPORZĄDZENIE NR 2/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej -Południe w zie m Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko projektu rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie zmieniającego

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko projektu rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie zmieniającego Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko projektu rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia warunków korzystania

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z wód jako narzędzie wdrożenia planu gospodarowania wodami w obszarze dorzecza

Warunki korzystania z wód jako narzędzie wdrożenia planu gospodarowania wodami w obszarze dorzecza Warunki korzystania z wód jako narzędzie wdrożenia planu gospodarowania wodami w obszarze dorzecza Warunki korzystania z wód - regulacje prawne art. 125 ustawy Prawo wodne Pozwolenie wodnoprawne nie może

Bardziej szczegółowo

5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Rozporządzenie Nr 3 /2005 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 15.03.2005 r. (Dz.Urz.Woj.Zach. Nr 25, poz. 498 z dnia 29.03.2005r.) w sprawie ustanowienia strefy ochronnej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 20 sierpnia 2015 r. Poz. 3285 ROZPORZĄDZENIE NR 19/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE w sprawie ustalenia warunków korzystania

Bardziej szczegółowo

Wykaz działek ewidencyjnych znajdujących się w obrębie terenu ochrony bezpośredniej.

Wykaz działek ewidencyjnych znajdujących się w obrębie terenu ochrony bezpośredniej. Załączniki do rozporządzenia Nr 4/2008 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 2 października 2008 r. Załącznik nr 1 Wykaz działek ewidencyjnych znajdujących się w obrębie

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 16 maja 2013 r. Poz. 1156 ROZPORZĄDZENIE NR 3/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU. z dnia 9 maja 2013 r.

Opole, dnia 16 maja 2013 r. Poz. 1156 ROZPORZĄDZENIE NR 3/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU. z dnia 9 maja 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 16 maja 2013 r. Poz. 1156 ROZPORZĄDZENIE NR 3/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie ustanowienia

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 20 września 2013 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 12/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

Wrocław, dnia 20 września 2013 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 12/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 20 września 2013 r. Poz. 5028 ROZPORZĄDZENIE NR 12/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU z dnia 18 września 2013

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 17 stycznia 2014 r. Poz z dnia 16 stycznia 2014 roku. w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Czarnej Orawy

Kraków, dnia 17 stycznia 2014 r. Poz z dnia 16 stycznia 2014 roku. w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Czarnej Orawy DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 17 stycznia 2014 r. Poz. 316 ROZPORZĄDZENIE NR 3/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE z dnia 16 stycznia 2014 roku w

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 4 marca 2014 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 4/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

Wrocław, dnia 4 marca 2014 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 4/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 4 marca 2014 r. Poz. 1105 ROZPORZĄDZENIE NR 4/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE Nr 2/2010 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. z dnia 26 marca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE Nr 2/2010 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. z dnia 26 marca 2010 r. ROZPORZĄDZENIE Nr 2/2010 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej w Szybowicach, gmina Prudnik, powiat prudnicki, województwo

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 14 kwietnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 10/2016 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE

Kielce, dnia 14 kwietnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 10/2016 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 14 kwietnia 2016 r. Poz. 1290 ROZPORZĄDZENIE NR 10/2016 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE w sprawie ustanowienia strefy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 sierpnia 2014 r. Poz. 7961 ROZPORZĄDZENIE NR 15/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE

Warszawa, dnia 21 sierpnia 2014 r. Poz. 7961 ROZPORZĄDZENIE NR 15/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 21 sierpnia 2014 r. Poz. 7961 ROZPORZĄDZENIE NR 15/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE w sprawie ustanowienia strefy

Bardziej szczegółowo

Projekt z dn. 29.01.2015r.

Projekt z dn. 29.01.2015r. UZASADNIENIE rozporządzenia Nr.. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia... 2015 r. w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Świeżej Opracowanie warunków

Bardziej szczegółowo

Projekt aktualizacji Programu wodnośrodowiskowego. - programy działań dotyczące Regionu Wodnego Środkowej Odry. 11 czerwca 2015 r.

Projekt aktualizacji Programu wodnośrodowiskowego. - programy działań dotyczące Regionu Wodnego Środkowej Odry. 11 czerwca 2015 r. Projekt aktualizacji Programu wodnośrodowiskowego kraju - - programy działań dotyczące Regionu Wodnego Środkowej Odry 11 czerwca 2015 r. Wałbrzych PLAN PREZENTACJI 1. Aktualizacja Programu Wodno-środowiskowego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE Nr DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE. z dnia...

ROZPORZĄDZENIE Nr DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE. z dnia... ROZPORZĄDZENIE Nr DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE z dnia... w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód zlewni rzeki Radomki Na podstawie art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 18

Bardziej szczegółowo

Nowe Prawo wodne. r.pr. Hubert Schwarz.

Nowe Prawo wodne. r.pr. Hubert Schwarz. Nowe Prawo wodne r.pr. Hubert Schwarz 1 Rodzaje wód: - podziemne (wody znajdujące się pod powierzchnią ziemi w strefie nasycenia, w tym gruntowe w bezpośredniej styczności z gruntem lub podglebiem) i powierzchniowe;

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE NR 1/2011 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE. z dnia 6 lipca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE NR 1/2011 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE. z dnia 6 lipca 2011 r. ROZPORZĄDZENIE NR 1/2011 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE w sprawie ustanowienia strefy ochronnej dla ujęcia wody powierzchniowej z rzeki Rudawy na potrzeby Miejskiego Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 21 października 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 39/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

Wrocław, dnia 21 października 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 39/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 21 października 2015 r. Poz. 4296 ROZPORZĄDZENIE NR 39/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU z dnia 21 października

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 28 kwietnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 10/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

Wrocław, dnia 28 kwietnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 10/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 28 kwietnia 2015 r. Poz. 1941 ROZPORZĄDZENIE NR 10/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU z dnia 27 kwietnia 2015

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 2 kwietnia 2014 r. Poz ROZPORZĄDZENIE DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU. z dnia 2 kwietnia 2014 r.

Poznań, dnia 2 kwietnia 2014 r. Poz ROZPORZĄDZENIE DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU. z dnia 2 kwietnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 2 kwietnia 2014 r. Poz. 2129 ROZPORZĄDZENIE DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 8 lutego 2013 r. Poz. 918 ROZPORZĄDZENIE NR 1/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

Wrocław, dnia 8 lutego 2013 r. Poz. 918 ROZPORZĄDZENIE NR 1/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 8 lutego 2013 r. Poz. 918 ROZPORZĄDZENIE NR 1/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie dotyczące szczegółowych wymagań w zakresie stanu wód regionu wodnego, wynikające z ustalonych celów środowiskowych.

Uzasadnienie dotyczące szczegółowych wymagań w zakresie stanu wód regionu wodnego, wynikające z ustalonych celów środowiskowych. UZASADNIENIE Rozporządzenia nr 9/2014 z dnia 7 listopada 2014r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Wisły. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZA DZENIE NR... DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZA DU GOSPODARKI WODNEJ w Gdańsku z dnia... w sprawie warunków korzystania z wód zlewni rzeki Redy

ROZPORZA DZENIE NR... DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZA DU GOSPODARKI WODNEJ w Gdańsku z dnia... w sprawie warunków korzystania z wód zlewni rzeki Redy Projekt rozporządzenia ROZPORZA DZENIE NR... DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZA DU GOSPODARKI WODNEJ w Gdańsku z dnia... w sprawie warunków korzystania z wód zlewni rzeki Redy Na podstawie art. 120 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE NR 5/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE. z dnia 5 maja 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE NR 5/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE. z dnia 5 maja 2015 r. ROZPORZĄDZENIE NR 5/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie określenia wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 74/29/15 Zarządu Powiatu w Goleniowie z dnia 18 czerwca 2015 r.

Uchwała nr 74/29/15 Zarządu Powiatu w Goleniowie z dnia 18 czerwca 2015 r. Uchwała nr 74/29/15 Zarządu Powiatu w Goleniowie z dnia 18 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia dróg publicznych na terenie Gminy do kategorii dróg gminnych

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 42/16/15 Zarządu Powiatu w Goleniowie z dnia 26 marca 2015 r.

Uchwała nr 42/16/15 Zarządu Powiatu w Goleniowie z dnia 26 marca 2015 r. Uchwała nr 42/16/15 Zarządu Powiatu w Goleniowie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia dróg publicznych na terenie Gminy do kategorii dróg gminnych Na podstawie art. 7

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Programu wodno-środowiskowego kraju i Planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy

Aktualizacja Programu wodno-środowiskowego kraju i Planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy Aktualizacja Programu wodno-środowiskowego kraju i Planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy Projekt aktualizacji Programu wodno-środowiskowego kraju (apwśk) programy działań (RW Środkowej Odry,

Bardziej szczegółowo

Czy zadanie jest przygotowane do realizacji. Tak - gotowy audyt i dokumentacja. Tak - gotowy audyt i dokumentacja. Tak - gotowa dokumentacja

Czy zadanie jest przygotowane do realizacji. Tak - gotowy audyt i dokumentacja. Tak - gotowy audyt i dokumentacja. Tak - gotowa dokumentacja . Zestawienie zadań inwestycyjnych do WPI na lata 2016-2020 Inwestycje w jednostkach powiatowych Lp. Nazwa placówki/ jednostki Nazwa zadania Waga Koszt szacunkowy 1 nr 1 Termomodernizacja budynku ZS Nr

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA HYDROLOGICZNA

DOKUMENTACJA HYDROLOGICZNA Dokumentacja hydrologiczna rowu K-7 km 0+523 1 DOKUMENTACJA HYDROLOGICZNA RZEKA: Rów K-7 km 0+523 (lewobrzeżny dopływ Potoku Kościelna km 4+225) RYCYPIENT: Rzeka Odra km 201+500 Zlewnia podobna (analog):

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 14 stycznia 2016 r. Poz. 192 ROZPORZĄDZENIE NR 1/2016 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE

Rzeszów, dnia 14 stycznia 2016 r. Poz. 192 ROZPORZĄDZENIE NR 1/2016 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 14 stycznia 2016 r. Poz. 192 ROZPORZĄDZENIE NR 1/2016 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE z dnia 13 stycznia 2016 r. w

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 19 lutego 2014 r. Poz. 461

Gorzów Wielkopolski, dnia 19 lutego 2014 r. Poz. 461 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 19 lutego 2014 r. Poz. 461 Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 6 września 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 30/2016 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE

Kielce, dnia 6 września 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 30/2016 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 6 września 2016 r. Poz. 2709 ROZPORZĄDZENIE NR 30/2016 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE z dnia 5 września 2016 r.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 października 2015 r. Poz. 3788 ROZPORZĄDZENIE NR 17/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Projekt aktualizacji Programu wodno - środowiskowego kraju programy działań

Projekt aktualizacji Programu wodno - środowiskowego kraju programy działań Aktualizacja Programu wodno-środowiskowego kraju i Planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy Projekt aktualizacji Programu wodno - środowiskowego kraju programy działań Rafał Kosieradzki specjalista

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 17 grudnia 2012 r. Poz z dnia 17 grudnia 2012 rok

Kraków, dnia 17 grudnia 2012 r. Poz z dnia 17 grudnia 2012 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 17 grudnia 2012 r. Poz. 7450 ROZPORZĄDZENIE NR 17/2012 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE z dnia 17 grudnia 2012 rok w

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie zagrożenia na przykładzie mapy ujęć wód powierzchniowych i podziemnych na obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi

Monitorowanie zagrożenia na przykładzie mapy ujęć wód powierzchniowych i podziemnych na obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi Monitorowanie zagrożenia na przykładzie mapy ujęć wód powierzchniowych i podziemnych na obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi Magdalena Kwiecień, IMGW-PIB Warszawa, 16.12.2014 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 grudnia 2013 r. Poz. 7116 ROZPORZĄDZENIE NR 4/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GLIWICACH z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2016 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę granic miasta Szczecin miasta na prawach powiatu z

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 12 listopada 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE Nr 10/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU

Bydgoszcz, dnia 12 listopada 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE Nr 10/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 12 listopada 2015 r. Poz. 3479 ROZPORZĄDZENIE Nr 10/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU w sprawie ustanowienia

Bardziej szczegółowo

Sanitacja jako istotny problem gospodarki wodnej w dorzeczu Górnej G

Sanitacja jako istotny problem gospodarki wodnej w dorzeczu Górnej G Sanitacja jako istotny problem gospodarki wodnej w dorzeczu Górnej G Wisły Małgorzata Owsiany Katarzyna Król Seminarium nt. Eko- sanitacji & Zrównoważonego Zarządzania Gospodarką Ściekową Kraków 18 grudnia

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 12 listopada 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE Nr 9/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU

Bydgoszcz, dnia 12 listopada 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE Nr 9/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 12 listopada 2015 r. Poz. 3480 ROZPORZĄDZENIE Nr 9/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU w sprawie ustanowienia

Bardziej szczegółowo

Szkolenie z zakresu stosowania nawozów BLOK 5

Szkolenie z zakresu stosowania nawozów BLOK 5 Szkolenie z zakresu stosowania nawozów BLOK 5 opracowanie: Kierownik DAOR OSChR mgr inż. Krzysztof Skowronek Starszy Specjalista DAOR OSChR mgr inż.. Grażyna Sroka Program szkolenia Blok 5. Zasady stosowania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE NR 2/2007

ROZPORZĄDZENIE NR 2/2007 ROZPORZĄDZENIE NR 2/2007 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych

Bardziej szczegółowo

System kontrolny w zakresie dotrzymania jakości wody oraz warunków zapewnienia odprowadzania ścieków do wód powierzchniowych

System kontrolny w zakresie dotrzymania jakości wody oraz warunków zapewnienia odprowadzania ścieków do wód powierzchniowych System kontrolny w zakresie dotrzymania jakości wody oraz warunków zapewnienia odprowadzania ścieków do wód powierzchniowych mgr inŝ. Hanna GRUNT Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/331/17 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 08 lutego 2017 r.

Uchwała Nr XXVIII/331/17 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 08 lutego 2017 r. Uchwała Nr XXVIII/331/17 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 08 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Opracowanie warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego

Opracowanie warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego Opracowanie warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zadanie III: Sformułowanie wymagań, ograniczeń i priorytetów w korzystaniu z wód regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego.

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Niemna wyniki prac

Aktualizacja Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Niemna wyniki prac Aktualizacja Programu wodno-środowiskowego kraju i Planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy Aktualizacja Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Niemna wyniki prac Monika Kłosowicz -

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 9 stycznia 2014 r. Poz. 117 ROZPORZĄDZENIE NR 8/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU

Gdańsk, dnia 9 stycznia 2014 r. Poz. 117 ROZPORZĄDZENIE NR 8/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 9 stycznia 2014 r. Poz. 117 ROZPORZĄDZENIE NR 8/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE NR 3/2006

ROZPORZĄDZENIE NR 3/2006 ROZPORZĄDZENIE NR 3/2006 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych Osowa w Chwaszczynie, woj. pomorskie

Bardziej szczegółowo

MINISTER ŚRODOWISKA. Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

MINISTER ŚRODOWISKA. Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa, dnia 05-09-2017 r. MINISTER ŚRODOWISKA DZW-I.070.66.2017.MPS Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej W odpowiedzi na interpelację K8INT14491, Pan Pawła Pudłowskiego Posła

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR NR 0150/XLVIII/1093/10 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 28 października 2010 r.

UCHWAŁA NR NR 0150/XLVIII/1093/10 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 28 października 2010 r. UCHWAŁA NR NR 0150/XLVIII/1093/10 RADY MIASTA TYCHY w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ujścia Potoku Wyrskiego do rzeki Gostyni i Starej

Bardziej szczegółowo

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia GK 6220.6.2014 Koźmin Wlkp. 30.06.2014r. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 71, ust. 1 i 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu

Bardziej szczegółowo

Metody określania przepływu nienaruszalnego zalety i wady

Metody określania przepływu nienaruszalnego zalety i wady Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Centrum Edukacji Hydrologiczno - Meteorologicznej Beniamin Więzik Metody określania przepływu nienaruszalnego zalety i wady SEMINARIUM Stowarzyszenia Hydrologów

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 11/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

Wrocław, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 11/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 2749 ROZPORZĄDZENIE NR 11/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU z dnia 10 czerwca 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka zlewni

Charakterystyka zlewni Charakterystyka zlewni Zlewnia, dorzecze, bifurkacja Występujące na powierzchni lądów wody powierzchniowe: źródła, cieki, zbiorniki wodne, bagna stanowią siec wodną. Siec ta tworzy system wodny, ujęty

Bardziej szczegółowo

Ramowa Dyrektywa Wodna cele i zadania. Olsztyn, 14.04.2010r.

Ramowa Dyrektywa Wodna cele i zadania. Olsztyn, 14.04.2010r. Ramowa Dyrektywa Wodna cele i zadania Olsztyn, 14.04.2010r. Ramowa Dyrektywa Wodna Dyrektywa 2000/60/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Wspólnoty Europejskiej Celem Dyrektywy jest ustalenie ram dla ochrony

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 30 października 2013 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 5/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU

Gdańsk, dnia 30 października 2013 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 5/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 30 października 2013 r. Poz. 3694 ROZPORZĄDZENIE NR 5/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU z dnia 14 października 2013

Bardziej szczegółowo

Narzędzia GIS wspomagające zarządzanie zasobami wodnymi w regionach wodnych Górnej Wisły, Czarnej Orawy i Dniestru

Narzędzia GIS wspomagające zarządzanie zasobami wodnymi w regionach wodnych Górnej Wisły, Czarnej Orawy i Dniestru Narzędzia GIS wspomagające zarządzanie zasobami wodnymi w regionach wodnych Górnej Wisły, Czarnej Orawy i Dniestru Źródło: www.ecsecc.org dr inż. Rafał Kokoszka Wydział Planowania w Gospodarce Wodnej Regionalny

Bardziej szczegółowo

Woda pitna Sanitacja Higiena

Woda pitna Sanitacja Higiena Woda pitna Sanitacja Higiena Dr inż. Marcin Janik Mgr inż. Maria Staniszewska Polski Klub Ekologiczny Cele w zakresie gospodarowania wodą Ramowa Dyrektywa Wodna Dyrektywa 2000/60/WE z dn. 23.10.2000r.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS ZAŁĄCZNIKÓW. Z1 Opis w języku nietechnicznym Z2 Wypis z rejestru gruntów Z3 Wypis / Wyrys z miejscowego planu zagospodarowania terenu

SPIS TREŚCI SPIS ZAŁĄCZNIKÓW. Z1 Opis w języku nietechnicznym Z2 Wypis z rejestru gruntów Z3 Wypis / Wyrys z miejscowego planu zagospodarowania terenu SPIS TREŚCI CZĘŚC OPISOWA 1. Informacje ogólne o Zakładzie ubiegającym się o wydanie pozwolenia. 2. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wód. 3. Rodzaj urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych.

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (RW Środkowej Odry) i dorzecza Łaby wyniki prac

Aktualizacja Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (RW Środkowej Odry) i dorzecza Łaby wyniki prac Aktualizacja Programu wodno-środowiskowego kraju i Planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy Aktualizacja Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (RW Środkowej Odry) i dorzecza Łaby

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA. w sprawie zakresu instrukcji gospodarowania wodą

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA. w sprawie zakresu instrukcji gospodarowania wodą ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 17 sierpnia 2006 r. w sprawie zakresu instrukcji gospodarowania wodą (Dz. U. z dnia 23 sierpnia 2006 r.) Na podstawie art. 132 ust. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2001

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A N R III/sXXX/222/01 Rady Miejskiej w Wałczu z dnia 30 stycznia 2001 roku

U C H W A Ł A N R III/sXXX/222/01 Rady Miejskiej w Wałczu z dnia 30 stycznia 2001 roku U C H W A Ł A N R III/sXXX/222/01 Rady Miejskiej w Wałczu z dnia 30 stycznia 2001 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wałcza Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 5

Bardziej szczegółowo

System Informacji o Środowisku

System Informacji o Środowisku System Informacji o Środowisku Nr karty Rodzaj / temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja 10/2014 Pozwolenie wodnoprawne. Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych

Bardziej szczegółowo

Opracowanie projektu odwodnienia odcinków dróg gminnych ul. Drzymały

Opracowanie projektu odwodnienia odcinków dróg gminnych ul. Drzymały Studium OPERAT WODNOPRAWNY Egz. nr 1 Nazwa inwestycji Opracowanie projektu odwodnienia odcinków dróg gminnych ul. Drzymały Nr umowy 171 Lokalizacja Zamierzenie Inwestor/ Zleceniodawca Powiat: bieruńsko

Bardziej szczegółowo

WYZNACZENIE OBSZARU I GRANIC AGLOMERACJI DOBRZEŃ WIELKI zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska, z dnia 1 lipca 2010r.

WYZNACZENIE OBSZARU I GRANIC AGLOMERACJI DOBRZEŃ WIELKI zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska, z dnia 1 lipca 2010r. WYZNACZENIE OBSZARU I GRANIC AGLOMERACJI DOBRZEŃ WIELKI zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska, z dnia 1 lipca 2010r. Zamawiający: Gmina Dobrzeń Wielki ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki Lipiec

Bardziej szczegółowo

Propozycja działań naprawczych zwiększających potencjał ekologiczny Zbiornika Sulejowskiego

Propozycja działań naprawczych zwiększających potencjał ekologiczny Zbiornika Sulejowskiego Propozycja działań naprawczych zwiększających potencjał ekologiczny Zbiornika Sulejowskiego Dr Aleksandra Ziemińska-Stolarska Politechnika Łódzka Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Smardzewice,

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Programu wodno środowiskowego kraju programy działań

Aktualizacja Programu wodno środowiskowego kraju programy działań Aktualizacja Programu wodno-środowiskowego kraju i Planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy Aktualizacja Programu wodno środowiskowego kraju programy działań Marta Saracyn specjalista w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Zaopatrzenie ludności i przemysłu w wodę w województwie śląskim

Zaopatrzenie ludności i przemysłu w wodę w województwie śląskim Stowarzyszenie Hydrologów Polskich Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Prof. nzw. dr hab. inż. Beniamin Więzik Zaopatrzenie ludności i przemysłu w wodę w województwie śląskim Globalne Partnerstwo

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE WARUNKÓW KORZYSTANIA Z WÓD ZLEWNI MIĘDZYODRZE- ZALEW SZCZECIŃSKI - WYSPY WOLIN I UZNAM - CZĘŚĆ II: WODY PODZIEMNE SYNTEZA

OPRACOWANIE WARUNKÓW KORZYSTANIA Z WÓD ZLEWNI MIĘDZYODRZE- ZALEW SZCZECIŃSKI - WYSPY WOLIN I UZNAM - CZĘŚĆ II: WODY PODZIEMNE SYNTEZA OPRACOWANIE WARUNKÓW KORZYSTANIA Z WÓD ZLEWNI MIĘDZYODRZE- ZALEW SZCZECIŃSKI - WYSPY WOLIN I UZNAM - CZĘŚĆ II: WODY PODZIEMNE SYNTEZA Zamawiający: ul. Tama Pomorzańska 13A 70-030 Szczecin Sfinansowano

Bardziej szczegółowo

z dnia 27 czerwca 2006r.

z dnia 27 czerwca 2006r. ROZPORZĄDZENIE NR 5/2006 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU z dnia 27 czerwca 2006r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych MAŁA NIESZAWKA w Toruniu i gminie

Bardziej szczegółowo

Zagospodarowanie wód opadowych na terenach miejskich w świetle planowanych zmian legislacyjnych. Michał Behnke

Zagospodarowanie wód opadowych na terenach miejskich w świetle planowanych zmian legislacyjnych. Michał Behnke Zagospodarowanie wód opadowych na terenach miejskich w świetle planowanych zmian legislacyjnych Michał Behnke 20.01.2017 1 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne Rozporządzenie Ministra Środowiska

Bardziej szczegółowo

Kierunki zmian w prawie wodnym i zbiorowym zaopatrzeniu w wodę

Kierunki zmian w prawie wodnym i zbiorowym zaopatrzeniu w wodę Kierunki zmian w prawie wodnym i zbiorowym zaopatrzeniu w wodę Program Implikacje zapisów Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz Dyrektywy Ściekowej dla kalkulacji cen i stawek taryfowych odnośnie kosztów świadczenia

Bardziej szczegółowo

Ustanawianie stref ochronnych ujęć wody oraz obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych

Ustanawianie stref ochronnych ujęć wody oraz obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych Marian Biernacki - Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Ustanawianie stref ochronnych ujęć wody oraz obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych Warunki korzystania z zasobów środowiska oraz

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 10 maja 2013 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 6/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE. z dnia 10 maja 2013 r.

Rzeszów, dnia 10 maja 2013 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 6/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE. z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 10 maja 2013 r. Poz. 2169 ROZPORZĄDZENIE NR 6/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE w sprawie ustanowienia strefy ochronnej

Bardziej szczegółowo

TOMASZ WALCZYKIEWICZ, URSZULA OPIAL GAŁUSZKA, DANUTA KUBACKA

TOMASZ WALCZYKIEWICZ, URSZULA OPIAL GAŁUSZKA, DANUTA KUBACKA INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ INSTITUTE OF METEOROLOGY AND WATER MANAGEMENT TYTUŁ : ANALIZA MOŻLIWOŚCI REALIZACJI PRZERZUTÓW MIĘDZYZLEWNIOWYCH DLA CELÓW NAWODNIEŃ ROLNICZYCH W ŚWIETLE OGRANICZEŃ

Bardziej szczegółowo

Stanowiska organów sądowych i administracyjnych w sprawie statusu rzeki Rawy

Stanowiska organów sądowych i administracyjnych w sprawie statusu rzeki Rawy Stanowiska organów sądowych i administracyjnych w sprawie statusu rzeki Rawy Rzeka Rawa zwana Radzionkąwystępuje na mapach Śląska od połowy XVIII wieku. Jej symboliczne przedstawienie znajduje siętakże

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla województwa zachodniopomorskiego w latach 2007-2015

Fundusze unijne dla województwa zachodniopomorskiego w latach 2007-2015 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO www.mrr.gov.pl tel. 022 461 31 45 media@mrr.gov.pl faks 022 461 33 10 Fundusze unijne dla województwa zachodniopomorskiego w latach 2007-2015 W latach 2007-2015 do województwa

Bardziej szczegółowo

Monitor ujęć wód, jako narzędzie

Monitor ujęć wód, jako narzędzie Monitor ujęć wód, jako narzędzie służące monitorowaniu zagrożenia Magdalena Kwiecień, Beata Mucha, Grzegorz Słota, Tomasz Walczykiewicz, IMGW-PIB XIII Ogólnopolska Szkoła Nadzwyczajnych Zagrożeń Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Wnioskodawca:..., dnia 20..r.

Wnioskodawca:..., dnia 20..r. Wnioskodawca:..., dnia 20..r. pełna nazwa,adres telefon kontaktowy. fax Pełnomocnik: pełna nazwa,adres telefon kontaktowy. fax Wojewoda Lubuski ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. Wniosek o ustalenie

Bardziej szczegółowo

Elementy Prawa Wodnego mające wpływ na gospodarkę rybacką. Anna Wiśniewska UWM w Olsztynie

Elementy Prawa Wodnego mające wpływ na gospodarkę rybacką. Anna Wiśniewska UWM w Olsztynie Elementy Prawa Wodnego mające wpływ na gospodarkę rybacką Anna Wiśniewska UWM w Olsztynie Dnia 23 października 2000 r. przyjęta została Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiająca

Bardziej szczegółowo

z dnia 22 listopada 2006 r.

z dnia 22 listopada 2006 r. ROZPORZĄDZENIE NR 8/2006 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych Kajkowo w Ostródzie, woj.

Bardziej szczegółowo

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia GK 6220.5.2014 Koźmin Wlkp. 30.06.2014r. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 71, ust. 1 i 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu

Bardziej szczegółowo

Nowe prawo wodne 1. Opłaty za usługi wodne. Plan prezentacji: 2. Przyrządy pomiarowe. 3. Pozwolenia wodnoprawne. 4. Obrót ziemią rolną.

Nowe prawo wodne 1. Opłaty za usługi wodne. Plan prezentacji: 2. Przyrządy pomiarowe. 3. Pozwolenia wodnoprawne. 4. Obrót ziemią rolną. Nowe prawo wodne 1. Opłaty za usługi wodne. Plan prezentacji: 2. Przyrządy pomiarowe. 3. Pozwolenia wodnoprawne. 4. Obrót ziemią rolną. I. Opłaty za usługi wodne. Opłaty za wodę: Opłata za usługi wodne

Bardziej szczegółowo

OPERAT WODNOPRAWNY NA BUDOWĘ URZĄDZENIA WODNEGO POMOST REKREACYJNO WĘDKARSKI NA JEZIORZE.

OPERAT WODNOPRAWNY NA BUDOWĘ URZĄDZENIA WODNEGO POMOST REKREACYJNO WĘDKARSKI NA JEZIORZE. OPERAT WODNOPRAWNY NA BUDOWĘ URZĄDZENIA WODNEGO POMOST REKREACYJNO WĘDKARSKI NA JEZIORZE. Strona 1 z 6 I Część opisowa, dnia.. r 1. Ubiegający się o wydanie pozwolenia........ (Imię, nazwisko, adres zamieszkania,

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU WODY W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM

WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU WODY W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU WODY W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM Szczelne nawierzchnie Utwardzone place Betonowe nabrzeża Brak powierzchni biologicznie czynnej Bydgoszcz miasto nad dwiema rzekami

Bardziej szczegółowo