WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY V wg podstawy programowej z VIII 2008 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY V wg podstawy programowej z VIII 2008 r."

Transkrypt

1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY V wg podstawy programowej z VIII 2008 r. Ocena niedostateczna: I. Liczby naturalne. Uczeń Rozumie dziesiątkowy system pozycyjny Rozumie różnicę miedzy cyfrą a liczbą Nie rozumie zależności wartości liczby od położenia jej cyfr Zapisuje liczby za pomocą cyfr Nie odczytuje liczb zapisanych cyframi Porównuje liczby Dodaje i odejmuje pamięciowo liczby w zakresie 100. Mnoży i dzieli pamięciowo liczby w zakresie 100. Nie wykonuje dzielenia z resztą Dodaje i odejmuje pisemnie liczby wielocyfrowe bez przekraczania progu dziesiątkowego Dodaje i odejmuje liczby wielocyfrowe przy użyciu kalkulatora Nie mnoży i nie dzieli pisemnie liczb wielocyfrowych przez jednocyfrowe Mnoży i dzieli liczby wielocyfrowe przy użyciu kalkulatora Nie potrafi zaznaczać liczb naturalnych na osi liczbowej Zna kolejność wykonywania działań Nie szacuje wyników działań Zna pojęcie dzielnika liczby naturalnej i podaje przykłady I Zna pojęcie: liczby ujemnej, liczby przeciwnej i liczby całkowitej Nie zaznacza liczb całkowitych na osi liczbowej Podaje przykłady liczb ujemnych Nie porównuje liczb całkowitych Podaje przykłady występowania liczb ujemnych w życiu codziennym Nie oblicza sum liczb o jednakowych znakach Nie odejmuje liczb całkowitych dodatnich, gdy odjemnik jest większy od odjemnej Ułamki zwykłe. Uczeń Zna i rozumie pojęcie ułamka jako wynik podziału całości na równe części (zginanie, składanie, rozcinanie) Zna budowę ułamka zwykłego Zna pojęcie liczby mieszanej Opisuje część figury za pomocą ułamka Nie przedstawia i nie odczytuje współrzędnych ułamków zwykłych na osi liczbowej Nie przedstawia ułamków zwykłych w postaci ilorazu liczb naturalnych i odwrotnie Nie skraca i nie rozszerza ułamków zwykłych Porównuje ułamki zwykłe o tych samych mianownikach Dodaje i odejmuje ułamki zwykłe i liczby mieszane o tych samych mianownikach 1

2 Nie zna zasady dodawania i odejmowania ułamków zwykłych o różnych mianownikach Mnoży i dzieli ułamki zwykłe przez liczby naturalne i ułamki zwykłe Nie podaje odwrotności liczb naturalnych i ułamków zwykłych IV. Ułamki dziesiętne. Uczeń: Zna nazwy rzędów po przecinku Zapisuje i odczytuje ułamki dziesiętne Nie zamienia ułamków dziesiętnych na ułamki zwykłe Zna pojęcia jednostek monetarnych, długości, masy Zna algorytm porównywania ułamków dziesiętnych Pamięciowo i pisemnie dodaje i odejmuje ułamki dziesiętne Mnoży i dzieli ułamki dziesiętne przez 10, 100, 1000, Nie mnoży pamięciowo i pisemnie ułamków dziesiętnych Nie dzieli pamięciowo i pisemnie ułamków dziesiętnych przez liczby naturalne V. Wzory i równania. Uczeń: Zna wzór na obliczanie pola powierzchni prostokątów i kwadratów Nie zna wzoru na obliczanie objętości prostopadłościanu i sześcianu VI. V Figury płaskie. Uczeń: Zna podstawowe figury geometryczne (punkt, prosta, odcinek, łamana, kąt, wielokąt Zna i rozumie pojęcie prostopadłości i równoległości Rozpoznaje i kreśli proste i odcinki prostopadłe i równoległe Zna i rozróżnia rodzaje kątów Nie rysuje, nie mierzy i nie porównuje kątów Zna pojęcie kątów przyległych i wierzchołkowych Nie określa miar kątów przyległych i wierzchołkowych na podstawie rysunku lub treści zadania Zna pojęcie wielokąta i jego budowę Wyróżnia wielokąty spośród innych figur Rysuje wielokąty o danej liczbie boków Nie oblicza obwodów wielokątów Zna, nazywa i rysuje poszczególne rodzaje trójkątów Określa rodzaje trójkątów na podstawie rysunków Nie oblicza obwodów trójkątów o danych długościach boków Zna sumę miar kątów wewnętrznych trójkąta Nie zna pojęcia i własności poszczególnych czworokątów Rysuje kwadraty, prostokąty o danych bokach Kreśli przekątne wielokątów Zna pojęcie jednostki miary pola Nie oblicza pola powierzchni prostokątów i kwadratów Bryły. Uczeń: Zna pojęcie prostopadłościanu, sześcianu oraz graniastosłupa prostego Zna elementy budowy prostopadłościanu, sześcianu i graniastosłupa 2

3 Nie wyróżnia prostopadłościanów, sześcianów i innych graniastosłupów spośród innych brył Nie kreśli siatek i nie skleja modeli prostopadłościanów i sześcianów Nie oblicza pola powierzchni sześcianu Zna pojęcie objętości figury Używa jednostek objętości Nie oblicza objętości sześcianów i prostopadłościanów Ocena dopuszczająca: I. Liczby naturalne. Uczeń: Rozumie dziesiątkowy system pozycyjny Rozumie różnicę miedzy cyfrą a liczbą Rozumie zależność wartości liczby od położenia jej cyfr Zapisuje liczby za pomocą cyfr Odczytuje liczby zapisane cyframi Porównuje liczby Używa właściwie znaków <, >, = Dodaje i odejmuje pamięciowo liczby w zakresie 100. Mnoży i dzieli pamięciowo liczby w zakresie 100. Wykonuje dzielenie z resztą Dodaje i odejmuje pisemnie liczby wielocyfrowe bez przekraczania progu dziesiątkowego Dodaje i odejmuje liczby wielocyfrowe przy użyciu kalkulatora Mnoży i dzieli pisemnie liczby wielocyfrowe przez jednocyfrowe Mnoży i dzieli liczby wielocyfrowe przy użyciu kalkulatora Interpretuje liczby naturalne na osi liczbowej Zna kolejność wykonywania działań Zna pojęcie dzielnika liczby naturalnej Podaje dzielniki liczb Zna pojęcie: liczby ujemnej, liczby przeciwnej i liczby całkowitej Zaznacza liczby całkowite na osi liczbowej Podaje przykłady liczb ujemnych Porównuje liczby całkowite Podaje przykłady występowania liczb ujemnych w życiu codziennym Oblicza sumy liczb o jednakowych znakach Odejmuje liczby całkowite dodatnie, gdy odjemnik jest większy od odjemnej I Ułamki zwykłe. Uczeń Zna i rozumie pojęcie ułamka jako wynik podziału całości na równe części (zginanie, składanie, rozcinanie) Zna budowę ułamka zwykłego Zna pojęcie liczby mieszanej Opisuje część figury za pomocą ułamka Przedstawia i odczytuje współrzędne ułamków zwykłych na osi liczbowej Przedstawia ułamki zwykłe w postaci ilorazu liczb naturalnych i odwrotnie Skraca i rozszerza ułamki zwykłe 3

4 Porównuje ułamki zwykłe o tych samych mianownikach Dodaje i odejmuje ułamki zwykłe i liczby mieszane o tych samych mianownikach Zna zasadę dodawania i odejmowania ułamków zwykłych o różnych mianownikach Mnoży i dzieli ułamki zwykłe przez liczby naturalne i ułamki zwykłe Podaje odwrotności liczb naturalnych i ułamków zwykłych IV. Ułamki dziesiętne. Uczeń: Zna nazwy rzędów po przecinku Zapisuje i odczytuje ułamki dziesiętne Zamienia ułamki dziesiętne na ułamki zwykłe Zna pojęcia jednostek monetarnych, długości, masy Zna algorytm porównywania ułamków dziesiętnych Pamięciowo i pisemnie dodaje i odejmuje ułamki dziesiętne Mnoży i dzieli ułamki dziesiętne przez 10, 100, 1000, Pamięciowo i pisemnie mnoży ułamki dziesiętne Pamięciowo i pisemnie dzieli ułamki dziesiętne przez liczby naturalne V. Wzory i równania. Uczeń: Zna wzór na obliczanie pola powierzchni prostokątów i kwadratów Zna wzór na obliczanie objętości prostopadłościanu i sześcianu VI. Figury płaskie. Uczeń: Zna podstawowe figury geometryczne (punkt, prosta, odcinek, łamana, kąt, wielokąt Zna i rozumie pojęcie prostopadłości i równoległości Rozpoznaje i kreśli proste i odcinki prostopadłe i równoległe Zna i rozróżnia rodzaje kątów Rysuje mierzy i porównuje kąty Zna pojęcie kątów przyległych i wierzchołkowych Określa miary katów przyległych i wierzchołkowych na podstawie rysunku lub treści zadania Zna pojęcie wielokąta i jego budowę Wyróżnia wielokąty spośród innych figur Rysuje wielokąty o danej liczbie boków Oblicza obwody wielokątów Zna, nazywa i rysuje poszczególne rodzaje trójkątów Określa rodzaje trójkątów na podstawie rysunków Oblicza obwody trójkątów o danych długościach boków Zna sumę miar kątów wewnętrznych trójkąta Zna pojęcia i własności poszczególnych czworokątów Rysuje kwadraty, prostokąty o danych bokach Kreślić przekątne wielokątów Zna pojęcie jednostki miary pola Oblicza pole powierzchni prostokątów i kwadratów V Bryły. Uczeń: 4

5 Zna pojęcie prostopadłościanu, sześcianu oraz graniastosłupa prostego Zna elementy budowy prostopadłościanu, sześcianu i graniastosłupa Wyróżnia prostopadłościany, sześciany i inne graniastosłupy spośród innych brył Kreśli siatki i skleja modele prostopadłościanów i sześcianów Oblicza pole powierzchni sześcianu Zna pojęcie objętości figury Używa jednostek objętości Oblicza objętość sześcianów i prostopadłościanów Ocena dostateczna: I. Liczby naturalne. Uczeń: Porządkuje liczby w odpowiedniej kolejności Stosuje porównanie różnicowe i ilorazowe Dodaje i odejmuje pisemnie liczby z przekraczaniem progu dziesiątkowego Mnoży i dzieli pisemnie liczby wielocyfrowe Oblicza kwadraty i sześciany liczb naturalnych Zna kolejność wykonywania działań, gdy występują nawiasy Rozwiązuje zadania tekstowe jednodziałaniowe Rozwiązuje zadania tekstowe dotyczące porównań różnicowych i ilorazowych Wskazuje liczby pierwsze i złożone, gdy jest ona jednocyfrowa lub dwucyfrowa, a także, gdy na istnienie dzielnika wskazuje poznana cecha podzielności Określa podzielność liczb przez dane liczby Rozkłada liczby dwucyfrowe na czynniki pierwsze Rozpoznaje liczby naturalne podzielne przez 2, 3, 5, 9, 10, 100 Szacuje wyniki działań Zna i stosuje cechy podzielności liczb przez 2, 3, 5, 9, 10, 100 I Zaznacza liczby przeciwne na osi liczbowej Oblicza sumy liczb o przeciwnych znakach Oblicza sumy liczb przeciwnych Oblicza wartość bezwzględną liczby Mnoży i dzieli liczby całkowite o różnych znakach Zastępuje odejmowanie dodawaniem liczby przeciwnej Odejmuje liczby całkowite Mnoży i dzieli liczby całkowite o jednakowych znakach Ułamki zwykłe. Uczeń: Zna i rozumie pojęcie ułamka właściwego i niewłaściwego Zna i rozumie algorytm zamiany liczby mieszanej na ułamek niewłaściwy Wyłącza całości z ułamka niewłaściwego Uzupełnia brakujący licznik lub mianownik w równościach ułamków zwykłych Zapisuje ułamki zwykłe w postaci ułamka nieskracalnego Sprowadza ułamki zwykłe do wspólnego mianownika Porównuje ułamki zwykłe o równych licznikach Porównuje ułamki zwykłe o różnych mianownikach oraz liczby mieszane 5

6 Dodaje i odejmuje ułamki zwykłe o różnych mianownikach Mnoży liczby mieszane przez liczby naturalne, ułamki zwykłe oraz liczby mieszane Skraca ułamki przy mnożeniu ułamków zwykłych przez liczby naturalne i ułamki zwykłe Podaje odwrotności liczb mieszanych Dzieli liczby mieszane przez liczby naturalne Dzieli ułamki zwykłe przez liczby mieszane i odwrotnie Przedstawia liczby mieszane na osi liczbowej IV. Ułamki dziesiętne. Uczeń: Rozumie pozycyjny układ dziesiątkowy Zamienia ułamki zwykłe na dziesiętne poprzez rozszerzanie i skracanie Porządkuje i porównuje ułamki dziesiętne Zna pojęcie wyrażenia jednomianowanego i dwumianowanego Zamienia wyrażenia dwumianowane na jednomianowane i odwrotnie Dzieli ułamki dziesiętne przez ułamki dziesiętne Odczytuje współrzędne ułamków dziesiętnych zaznaczonych na osi liczbowej V. Wzory i równania. Uczeń: Zna i stosuje wzory na obliczanie pól powierzchni równoległoboków, rombów, trójkątów i trapezów Zna wzór na obliczanie objętości graniastosłupa prostego VI. Figury płaskie. Uczeń: Zna symboliczny zapis prostych prostopadłych i równoległych Kreśli prostą prostopadłą (równoległą) przechodzącą przez punkt nie leżący na danej prostej Mierzy odległość między prostymi Określa miarę stopniową poszczególnych rodzajów kątów Oblicza długości boków kwadratu i rombu przy danych obwodach Oblicza długości boków trójkątów równobocznych znając ich obwody Rysuje równoległoboki i romby mając dane długości boków Zna sumę miar katów wewnętrznych równoległoboku i trapezu Rysuje trapezy mając dane dwa boki Zna warunek trójkąta Kreśli trójkąty o danych bokach Zna i stosuje jednostki pola V Bryły. Uczeń: Oblicza sumy długości krawędzi prostopadłościanu i sześcianu Zna nazwy graniastosłupów w zależności od podstawy Kreśli siatki graniastosłupów prostych Oblicza pole powierzchni prostopadłościanów Ocena dobra: I. Liczby naturalne. Uczeń: Zapisuje liczby, których cyfry spełniają podane warunki Stosuje prawo przemienności i łączności dodawania i mnożenia 6

7 Zna kolejność wykonywania działań, gdy występują nawiasy i potęgi Rozwiązuje zadania tekstowe wielodziałaniowe Tworzy wyrażenia arytmetyczne na podstawie treści zadań Znajduje NWD danych liczb Znajduje NWW danych liczb I IV. Oblicza sumy wieloskładnikowe Mnoży i dzieli liczby całkowite o różnych znakach Ustala znaki iloczynów i ilorazów Rozwiązuje zadania tekstowe związane z dodawaniem liczb całkowitych Rozwiązuje proste zadania tekstowe związane z liczbami całkowitymi Ułamki zwykłe. Uczeń: Zaznacza liczby mieszane na osi liczbowej Przedstawia ułamki niewłaściwe na osi liczbowej Oblicza ułamki danych liczb Wykonuje działania łączne na ułamkach zwykłych Stosuje prawa działań przy działaniach łącznych na ułamkach zwykłych Rozwiązuje proste zadania tekstowe dotyczące ułamków zwykłych i liczb mieszanych oraz działań na ułamkach zwykłych i liczbach mieszanych Ułamki dziesiętne. Uczeń: Zaznacza ułamki dziesiętne na osi liczbowej Oblicza wartość prostych wyrażeń arytmetycznych zawierających działania na liczbach wymiernych dodatnich z uwzględnieniem kolejności wykonywania działań Zamienia ułamki zwykłe na dziesiętne metodą dzielenia licznika przez mianownik Rozwiązuje typowe zadania tekstowe dotyczące ułamków dziesiętnych i działań na liczbach wymiernych dodatnich V. Wzory i równania. Uczeń: Stosuje wzory na obliczanie pól powierzchni i obwodów wielokątów w zadaniach tekstowych Zna wzór na obliczanie pola powierzchni i objętości graniastosłupa prostego VI. Figury płaskie. Uczeń: Rozwiązuje typowe zadania tekstowe związane z prostopadłością i równoległością prostych Konstruuje trójkąty o danych długościach boków Mierzy kąty wklęsłe Oblicza brakujące miary katów trójkąta z wykorzystaniem miar katów przyległych i wierzchołkowych Oblicza długości boku prostokąta przy danym obwodzie i długości drugiego boku Oblicza długości boków równoległoboków przy danym obwodzie i długości drugiego boku Oblicza brakujące miary kątów w równoległoboku i trapezie 7

8 V Zna własności miar kątów trapezu Zna i rozumie klasyfikację czworokątów Wskazuje na rysunku poszczególne czworokąty Określa zależności między czworokątami Oblicza pole kwadratu o danym obwodzie i odwrotnie Oblicza pole rombu i kwadratu o danych przekątnych Oblicza pola figur jako sumy lub różnicy pól trójkątów i czworokątów Rozwiązuje typowe zadania tekstowe związane z polem powierzchni wielokątów Bryły. Uczeń: Przedstawia rzuty prostopadłościanów na płaszczyznę Kończy rzuty równoległe graniastosłupów na płaszczyznę Określa ilość wierzchołków, krawędzi oraz ścian w graniastosłupach Oblicza pole powierzchni prostopadłościanów Rozwiązuje typowe zadania tekstowe dotyczące prostopadłościanów oraz objętości i pola powierzchni prostopadłościanów Ocena bardzo dobra: I. Liczby naturalne. Uczeń: Odtwarza brakujące cyfry w działaniach pisemnych Uzupełnia brakujące cyfry w wyrażeniach arytmetycznych Wstawia nawiasy, tak by otrzymać żądany wynik Rozwiązuje nietypowe zadania tekstowe wielodziałaniowe Rozwiązuje zadania tekstowe związane z liczbami pierwszymi i złożonymi Rozwiązuje zadania tekstowe związane z cechami podzielności liczb I IV. Rozwiązuje zadania tekstowe związane z odejmowaniem liczb całkowitych Oblicza średnią arytmetyczną liczb całkowitych Ułamki zwykłe. Uczeń: Porównuje iloczyny ułamków zwykłych Potęguje ułamki zwykłe i liczby mieszane Wykonuje działania łączne na ułamkach zwykłych i liczbach mieszanych z nawiasami Rozwiązuje zadania tekstowe dotyczące ułamków zwykłych i liczb mieszanych oraz działań łącznych na ułamkach zwykłych i liczbach mieszanych Ułamki dziesiętne. Uczeń: Zapisuje i odczytuje ułamki dziesiętne z dużą ilością miejsc po przecinku Rozwiązuje zadania tekstowe na porównywanie różnicowe i ilorazowe Rozwiązuje zadania dotyczące działań łącznych na liczbach wymiernych dodatnich z uwzględnieniem kolejności wykonywania działań V. Wzory i równania. Uczeń: Rozwiązuje równania pierwszego stopnia z jedną niewiadomą (liczby naturalne, ułamki zwykłe, ułamki dziesiętne) Stosuje wzory na obliczanie pól powierzchni wielokątów w zadaniach nietypowych 8

9 VI. Figury płaskie. Uczeń: Rysuje czworokąty o danych katach Określa miary katów odpowiadających i naprzemianległych na podstawie danych kątów na rysunku lub treści zadania Porównuje obwody wielokątów Oblicza liczbę przekątnych Rozwiązuje zadania tekstowe związane z kątami, wielokątami, równoległością i prostopadłością prostych Rysuje czworokąty spełniające podane warunki Rozwiązuje zadania tekstowe związane z polem powierzchni wielokątów V Bryły. Uczeń: Rozwiązuje zadania tekstowe dotyczące własności graniastosłupów prostych Rozwiązuje zadania dotyczące objętości i pól powierzchni prostopadłościanów i sześcianów Projektuje siatki prostopadłościanów w skali Ocena celująca: I. Liczby naturalne. Uczeń: Rozwiązuje zadania tekstowe dotyczące potęg Rozwiązuje zadania tekstowe z wykorzystaniem NWD i NWW liczb Zna i stosuje cechy podzielności liczb przez 4, 6, 15, 25 I IV. Ustala znak wyrażeń arytmetycznych kilkudziałaniowych Rozwiązuje nietypowe zadania związane z liczbami całkowitymi i działaniami na liczbach całkowitych Ułamki zwykłe. Uczeń: Wykonuje działania łączne na ułamkach zwykłych i liczbach mieszanych z nawiasami i potęgami Rozwiązuje nietypowe zadania tekstowe dotyczące ułamków zwykłych i liczb mieszanych oraz działań łącznych na ułamkach zwykłych i liczbach mieszanych Ułamki dziesiętne. Uczeń: Odtwarza brakujące cyfry w działaniach pisemnych na ułamkach dziesiętnych Znajduje rozwinięcia dziesiętne ułamków zwykłych nieskończonych i okresowych Rozwiązuje nietypowe zadania tekstowe związane z działaniami łącznymi na liczbach wymiernych dodatnich V. Wzory i równania Stosuje wzory na obliczanie pól powierzchni wielokątów w zadaniach o podwyższonym stopniu trudności VI. Figury płaskie. Uczeń: Konstruuje wielokąty przystające do danych Oblicza sumy miar kątów wielokątów Określa miary kątów naprzemianległych i odpowiadających 9

10 Rozwiązuje nietypowe zadania tekstowe związane z kątami, wielokątami, równoległością i prostopadłością prostych Rysuje prostokąty, kwadraty, równoległoboki i romby mając daną długość jednego boku i jednej przekątnej lub jeden wierzchołek i punkt przecięcia przekątnych Rozwiązuje nietypowe zadania dotyczące pola powierzchni wielokątów Zamienia jednostki pola V Bryły. Uczeń: Rozwiązuje nietypowe zadania tekstowe dotyczące własności graniastosłupów Rozwiązuje nietypowe zadania dotyczące objętości i pól powierzchni graniastosłupów prostych Rozpoznaje siatki graniastosłupów Formy i sposoby oceniania uczniów z matematyki w klasach IV-VI Praca klasowa (sprawdzian) praca pisemna do 40 min. Kartkówka praca pisemna od 5 do 15 min. Odpowiedź ustna Praca w grupie Praca na lekcji Przygotowanie do lekcji Zadanie dodatkowe Zadanie domowe Skala ocen: Celujący 6 Bardzo dobry 5 Dobry 4 Dostateczny 3 Dopuszczający 2 Niedostateczny 1 Oprócz ocen stosuje się również system + i - + oznacza pozytywną formę aktywności - oznacza nieodpowiednią formą aktywności skutkują postawieniem oceny bardzo dobrej skutkują postawieniem oceny niedostatecznej 10

Kryteria ocen z matematyki w klasie 5 Matematyka z plusem DKOW /08

Kryteria ocen z matematyki w klasie 5 Matematyka z plusem DKOW /08 Matematyka z plusem DKOW-5002-37/08 DZIAŁ LICZBY NATURALNE WŁASNOŚCI LICZB NATURALNYCH KONIECZNE ocena dopuszczająca rozumie dziesiątkowy system pozycyjny umie zapisywać i odczytywać liczby cyframi i słownie

Bardziej szczegółowo

Kryteria wymagań na poszczególne oceny matematyka

Kryteria wymagań na poszczególne oceny matematyka Kryteria wymagań na poszczególne oceny matematyka Klasa V Uwaga : - wymagania na ocenę dostateczną obejmują także wymagania na ocenę dopuszczającą, - wymagania na ocenę dobrą obejmują także wymagania na

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie 5

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie 5 Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie 5 PODSTAWOWE PONADPODSTAWOWE LICZBY I DZAŁANIA porównywać liczby porządkować liczby w kolejności od najmniejszej do największej lub odwrotnie przedstawiać liczby

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki dla kl. V

Wymagania edukacyjne z matematyki dla kl. V Wymagania edukacyjne z matematyki dla kl. V Semestr I Wymagane wiadomości i umiejętności na ocenę: dopuszczającą: pojęcie cyfry nazwy elementów działań kolejność wykonywania działań, gdy nie występują

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASIE V

KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASIE V KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASIE V Ocenę niedostateczną (1) otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą. Wymagania na ocenę dopuszczającą (2) zna pojęcie cyfry, rozumie różnice

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z matematyki w klasie V

Kryteria ocen z matematyki w klasie V Uczeń musi umieć: Kryteria ocen z matematyki w klasie V na ocenę dopuszczającą: -odczytywać liczby zapisane cyframi -porównywać liczby naturalne, - przedstawiać liczby naturalne na osi liczbowej, - pamięciowo

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DO KLASY V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DO KLASY V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DO KLASY V *na ocenę śródroczną 1. LICZBY I DZIAŁANIA zna dziesiątkowy system pozycyjny, różnicę między cyfrą a liczbą, pojęcie osi liczbowej, zależność wartości liczby

Bardziej szczegółowo

Liczby i działania. Własności liczb naturalnych

Liczby i działania. Własności liczb naturalnych PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI rok szkolny 2017/2018 KLASA V SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.WÓJTA KAZIMIERZA TOMASZEWSKIEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ W BIELICACH Liczby i działania Rozumie dziesiątkowy system pozycyjny

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI DLA KL. 5

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI DLA KL. 5 WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI DLA KL. 5 Na ocenę niedostateczną (1) uczeń nie spełnia wymagań koniecznych. Na ocenę dopuszczającą (2) uczeń spełnia wymagania konieczne tzn.: 1. posiada i

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ALEKSANDRA KAMIŃSKIEGO W SMOLICACH KLASA V. Poziom konieczny (K) ocena dopuszczająca

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ALEKSANDRA KAMIŃSKIEGO W SMOLICACH KLASA V. Poziom konieczny (K) ocena dopuszczająca Uczeń: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ALEKSANDRA KAMIŃSKIEGO W SMOLICACH KLASA V Poziom konieczny (K) ocena dopuszczająca zna pojęcie cyfry rozumie dziesiątkowy system pozycyjny

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLASY V DOSTOSOWANY DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB PSYCHOFIZYCZNYCH I EDUKACYJNYCH DZIECKA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLASY V DOSTOSOWANY DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB PSYCHOFIZYCZNYCH I EDUKACYJNYCH DZIECKA 1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLASY V DOSTOSOWANY DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB PSYCHOFIZYCZNYCH I EDUKACYJNYCH DZIECKA Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. Ocenie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z MATEMATYKI KLASA V SZKOŁA PODSTAWOWA

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z MATEMATYKI KLASA V SZKOŁA PODSTAWOWA WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z MATEMATYKI KLASA V SZKOŁA PODSTAWOWA OCENA DOPUSZCZAJĄCA: Uczeń zna: pojęcie cyfry (K) nazwy elementów

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceniania z matematyki - klasa V

Szczegółowe kryteria oceniania z matematyki - klasa V Szczegółowe kryteria oceniania z matematyki - klasa V OCENA DOPUSZCZAJĄCA: 1. Dodawanie i odejmowanie pamięciowe liczb dwucyfrowych z przekroczeniem progu dziesiętnego. 2. Pamięciowe mnożenie i dzielenie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie V szkoły podstawowej w roku szkolnym 2016/2017 I. LICZBY I DZIAŁANIA

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie V szkoły podstawowej w roku szkolnym 2016/2017 I. LICZBY I DZIAŁANIA Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie V szkoły podstawowej w roku szkolnym 2016/2017 I. LICZBY I DZIAŁANIA podać pojęcie cyfry, wskazać różnicę między cyfrą a liczbą podać pojęcie osi liczbowej wskazać

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE SZKOŁA PODSTAWOWA W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z MATEMATYKI w klasie 5 Szkoły Podstawowej str. 1 Matematyka klasa

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE V SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE V SZKOŁY PODSTAWOWEJ Wymagania konieczne ocena dopuszczająca: podać pojęcie cyfry, wskazać różnicę między cyfrą a liczbą podać pojęcie osi liczbowej wskazać zależność wartości liczby od położenia jej cyfr zapisywać liczby

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VI wg podstawy programowej z VIII 2008r.

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VI wg podstawy programowej z VIII 2008r. WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VI wg podstawy programowej z VIII 2008r. Ocena niedostateczna. Zna nazwy argumentów działań Pamięciowo i pisemnie wykonuje każde z czterech działań na liczbach

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KL V SZKOŁY PODSTAWOWEJ

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KL V SZKOŁY PODSTAWOWEJ SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KL V SZKOŁY PODSTAWOWEJ LICZBY NATURALNE - pojęcie cyfry - nazwy elementów - kolejność wykonywania działań, gdy nie występują nawiasy - algorytmy czterech

Bardziej szczegółowo

Wymagania z matematyki na poszczególne oceny szkolne w klasie piątej

Wymagania z matematyki na poszczególne oceny szkolne w klasie piątej Wymagania z matematyki na poszczególne oceny szkolne w klasie piątej Dział I Liczby naturalne Dostateczna Zna pojęcie dzielnika liczby naturalnej. Podaje dzielniki liczb naturalnych. Rozpoznaje liczby

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2017/2018

Rok szkolny 2017/2018 Rok szkolny 2017/2018 WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE PIĄTEJ LICZBY I DZIAŁANIA zna pojęcie cyfry, nazwy działań i ich elementów, zna kolejność wykonywania działań, gdy nie występują i gdy występują

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLAS 4-6 SP ROK SZKOLNY 2015/2016

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLAS 4-6 SP ROK SZKOLNY 2015/2016 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLAS 4-6 SP ROK SZKOLNY 2015/2016 Szczegółowe kryteria ocen dla klasy czwartej. 1. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Zna zależności wartości cyfry od jej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY V REALIZOWANE WEDŁUG PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY V REALIZOWANE WEDŁUG PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY V REALIZOWANE WEDŁUG PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM Na: ocenę dopuszczającą ocenę dostateczną ocenę dobrą ocenę bardzo dobrą pojęcie cyfry nazwy działań i ich

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE IV Zna zależności wartości cyfry od jej położenia w liczbie Zna kolejność działań bez użycia nawiasów Zna algorytmy czterech działań pisemnych

Bardziej szczegółowo

DOBRY LICZBY I DZIAŁANIA

DOBRY LICZBY I DZIAŁANIA DOPUSZCZAJĄCY pojęcie cyfry dziesiątkowy system pozycyjny różnica między cyfrą a liczbą pojęcie osi zależność wartości liczby od położenia jej cyfry zapisywanie liczby za pomocą cyfr odczytywanie liczb

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA V LICZBY I DZIAŁANIA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA V LICZBY I DZIAŁANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA V LICZBY I DZIAŁANIA Zna pojęcie cyfry, nazwy działań i ich elementów. Rozumie dziesiątkowy system pozycyjny, różnicę pomiędzy cyfrą a liczbą Rozumie pojęcie osi

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki KLASA IV

Wymagania edukacyjne z matematyki KLASA IV Wymagania edukacyjne z matematyki KLASA IV Ocena dopuszczająca UCZEŃ: zna pojęcie składnika i sumy zna pojęcie odjemnej, odjemnika i różnicy rozumie rolę liczby 0 w dodawaniu i odejmowaniu umie pamięciowo

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z matematyki w klasie V

Kryteria oceniania z matematyki w klasie V Kryteria oceniania z matematyki w klasie V Wymagania edukacyjne opracowane są na podstawie rozkładu materiału dostosowanego do programu nauczania matematyki Matematyka z plusem (Nr dopuszczenia DKOW-5002-37/08).

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY V DZIAŁ I : LICZBY I DZIAŁANIA NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ : UCZEŃ zna pojęcie cyfry rozumie dziesiątkowy system pozycyjny rozumie różnicę między cyfrą a liczbą rozumie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASIE IV

KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASIE IV KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASIE IV Ocenę niedostateczną (1) otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą. Wymagania na ocenę dopuszczającą (2) zna pojęcie składnika, sumy,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI Klasa IV Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który potrafi: odejmować liczby w zakresie 100 z przekroczeniem progu dziesiątkowego,

Bardziej szczegółowo

I semestr WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA VI. Wymagania na ocenę dopuszczającą. Dział programu: Liczby naturalne

I semestr WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA VI. Wymagania na ocenę dopuszczającą. Dział programu: Liczby naturalne WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA VI Wymagania na ocenę dopuszczającą I semestr Dział programu: Liczby naturalne Oblicza różnice czasu proste Wymienia jednostki opisujące prędkość, drogę, czas. Rozwiązuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne:

Wymagania edukacyjne: Wymagania edukacyjne: klasa IV Na ocenę dopuszczającą uczeń: dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100 z przekroczeniem progu dziesiętnego, zna kolejność wykonywania działań, gdy nie występuję nawiasy, odczytuje

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE 5

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE 5 KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE 5 Liczby i działania 1.Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Zna pojęcie cyfry i rozumie różnicę między cyfrą a liczbą Rozumie zależność wartości liczby

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z matematyki Klasa V

Wymagania na poszczególne oceny z matematyki Klasa V Wymagania na poszczególne oceny z matematyki Klasa V I. Liczby naturalne 1. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: zna pojęcie cyfry zna pojęcie liczby pierwszej i liczby złożonej rozumie dziesiątkowy

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe matematyka kl. V

Wymagania programowe matematyka kl. V Wymagania programowe matematyka kl. V Na dopuszczający: Uczeń zna: pojęcie cyfry; nazwy elementów działań; kolejność wykonywania działań gdy nie występują nawiasy; algorytmy dodawania i odejmowania pisemnego;

Bardziej szczegółowo

1. Zapisywanie i porównywanie liczb. 2. Rachunki pamięciowe Kolejność działań Sprytne rachunki. 1 1.

1. Zapisywanie i porównywanie liczb. 2. Rachunki pamięciowe Kolejność działań Sprytne rachunki. 1 1. TEMAT.LICZBY I DZIAŁANIA LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ Z XII 008 R.. Zapisywanie i porównywanie liczb.. Rachunki pamięciowe. 3. Kolejność działań. 4. Sprytne rachunki..

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA KLASA 5

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA KLASA 5 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA KLASA 5 FORMY I METODY SPRAWDZANIA WIEDZY Oceny bieżące wystawiane są uczniowi za wiedzę i umiejętności w ramach różnych rodzajów form aktywności, takich jak: klasówki,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy V szkoły podstawowej opracowane na podstawie programu Matematyka z plusem

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy V szkoły podstawowej opracowane na podstawie programu Matematyka z plusem mgr Barbara Pierzchała mgr Aneta Sajdak Szkoła Podstawowa Nr 164 Im. Bł. Franciszki Siedliskiej Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy V szkoły podstawowej opracowane na podstawie programu Matematyka

Bardziej szczegółowo

Wymagania z matematyki KLASA V

Wymagania z matematyki KLASA V Wymagania na ocenę dopuszczającą: Wymagania z matematyki KLASA V zapisywanie i odczytywanie liczb w dziesiątkowym systemie pozycyjnym porównywanie liczb porządkowanie liczb w kolejności od najmniejszej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie IV

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie IV Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie IV Na ocenę dopuszczającą uczeń potrafi: Dodawać i odejmować w pamięci liczby dwucyfrowe. Obliczyć wartości wyrażeń arytmetycznych z zachowaniem kolejności wykonywania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki opracowane do programu Matematyka z plusem GWO. w SZKOLE PODSTAWOWEJ

Wymagania edukacyjne z matematyki opracowane do programu Matematyka z plusem GWO. w SZKOLE PODSTAWOWEJ Wymagania edukacyjne z matematyki opracowane do programu Matematyka z plusem GWO w SZKOLE PODSTAWOWEJ 1 KLASA IV LICZBY I DZIAŁANIA Poziom K konieczny ocena dopuszczająca (2) zna pojęcie składnika i sumy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE V W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE V W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE V W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Poziomy wymagań K wymagania konieczne na ocenę dopuszczającą ( Semestralną i końcową ) P wymagania podstawowe na ocenę

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DO KLASY PIĄTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ DZIAŁ I: LICZBY I DZAŁANIA (21 h) 1. O czym będziemy uczyli się na lekcjach matematyki w klasie piątej? 2-3. Zapisywanie i porównywanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki opracowane na podstawie planu wynikowego GWO KLASA IV

Wymagania edukacyjne z matematyki opracowane na podstawie planu wynikowego GWO KLASA IV Wymagania edukacyjne z matematyki opracowane na podstawie planu wynikowego GWO K konieczny ocena dopuszczająca (2) UCZEŃ: KLASA IV zna pojęcie składnika i sumy zna pojęcie odjemnej, odjemnika i różnicy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY V LICZBY I DZIAŁANIA : pojęcie cyfry nazwy działań i ich elementów kolejność wykonywania działań, gdy nie występują i gdy występują nawiasy algorytmy dodawania i odejmowania pisemnego algorytmy mnożenia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki opracowane na podstawie planu wynikowego GWO KLASA IV

Wymagania edukacyjne z matematyki opracowane na podstawie planu wynikowego GWO KLASA IV Wymagania edukacyjne z matematyki opracowane na podstawie planu wynikowego GWO K konieczny ocena dopuszczająca (2) UCZEŃ: KLASA IV zna pojęcie składnika i sumy zna pojęcie odjemnej, odjemnika i różnicy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki opracowane na podstawie planu wynikowego GWO KLASA IV

Wymagania edukacyjne z matematyki opracowane na podstawie planu wynikowego GWO KLASA IV Wymagania edukacyjne z matematyki opracowane na podstawie planu wynikowego GWO K konieczny ocena dopuszczająca (2) UCZEŃ: KLASA IV zna pojęcie składnika i sumy zna pojęcie odjemnej, odjemnika i różnicy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLASY V

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLASY V 1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLASY V 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2. Ocenie podlegają następujące formy aktywności ucznia: prace samodzielne: prace

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ Z MATEMATYKI DLA KLASY V ocena dopuszczająca (treści konieczne)

KRYTERIA WYMAGAŃ Z MATEMATYKI DLA KLASY V ocena dopuszczająca (treści konieczne) KRYTERIA WYMAGAŃ Z MATEMATYKI DLA KLASY V ocena dopuszczająca (treści konieczne) DZIAŁ PROGRAMU JEDNOSTKA TEMATYCZNA KATEGORIA A UCZEŃ ZNA: CELE KSZTAŁCENIA W UJĘCIU OPERACYJNYM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie V.

Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie V. Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie V. Wymagania na ocenę dopuszczającą (2) obejmują wiadomości i umiejętności umożliwiające uczniowi dalszą naukę, bez których uczeń nie jest w stanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie V.

Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie V. Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie V. Wymagania na ocenę dopuszczającą (2) obejmują wiadomości i umiejętności umożliwiające uczniowi dalszą naukę, bez których uczeń nie jest w stanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie V.

Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie V. Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie V. Wymagania na ocenę dopuszczającą (2) obejmują wiadomości i umiejętności umożliwiające uczniowi dalszą naukę, bez których uczeń nie jest w stanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny klasa IV

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny klasa IV Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny klasa IV Ocena dopuszczająca: na ocenę śródroczną: Rozróżnia pojęcia cyfra liczba Porównuje liczby naturalne-proste przypadki Dodaje i odejmuje liczby naturalne

Bardziej szczegółowo

Opracowała mgr Julita Bromberger WYMAGANIA - OCENIANIE KLASA IV

Opracowała mgr Julita Bromberger WYMAGANIA - OCENIANIE KLASA IV Opracowała mgr Julita Bromberger WYMAGANIA - OCENIANIE KLASA IV WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI NA POZIOMIE KONIECZNYM OCENA DOPUSZCZAJĄCA (2) - klasa IV pojęcie składnika i sumy, odjemnej, odjemnika i różnicy,

Bardziej szczegółowo

Matematyka. Klasa IV

Matematyka. Klasa IV Matematyka Klasa IV Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował umiejętności przewidzianych w wymaganiach na ocenę dopuszczającą Uczeń musi umieć: na ocenę dopuszczającą: odejmować liczby

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 Szczegółowe wymagania edukacyjne dla kl. V

Załącznik 2 Szczegółowe wymagania edukacyjne dla kl. V Załącznik 2 Szczegółowe wymagania edukacyjne dla kl. V DZIAŁ PROGRAMOWY JEDNOSTKA TEMATYCZNA KATEGORIA A UCZEŃ ZNA: CELE KSZTAŁCENIA W UJĘCIU OPERACYJNYM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ KATEGORIA B KATEGORIA

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ Z XII 2008 R. TEMAT 1.LICZBY I DZIAŁANIA

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ Z XII 2008 R. TEMAT 1.LICZBY I DZIAŁANIA TEMAT.LICZBY I DZIAŁANIA LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH. Zapisywanie i porównywanie liczb.. Rachunki pamięciowe. 3. Sprytne rachunki. 4. Szacowanie wyników działań. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy IV

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy IV *na ocenę śródroczną: 1. LICZBY I DZIAŁANIA Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy IV zna pojęcie sumy, różnicy, iloczynu i ilorazu rozumie rolę liczby 0 w dodawaniu i odejmowaniu rozumie rolę liczb

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy VII

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy VII Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy VII Szkoły Podstawowej nr 100 w Krakowie Na podstawie programu Matematyka z plusem Na ocenę dopuszczającą Uczeń: rozumie rozszerzenie osi liczbowej na liczby

Bardziej szczegółowo

1. Zapisywanie i porównywanie liczb. 2. Rachunki pamięciowe. 3. Kolejność działań. 1.LICZBY I DZIAŁANIA

1. Zapisywanie i porównywanie liczb. 2. Rachunki pamięciowe. 3. Kolejność działań. 1.LICZBY I DZIAŁANIA Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia klasy 5 poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych w roku szkolnym2016/2017. TEMAT 1.LICZBY I DZIAŁANIA 1. Zapisywanie i porównywanie

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI

SZKOŁA PODSTAWOWA WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI KLASA IV Liczby naturalne SZKOŁA PODSTAWOWA WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI 1. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: zna pojęcie składnika i sumy, odjemnej, odjemnika i różnicy, czynnika

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne stopnie z matematyki klasa V. Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Dębińskiej

Wymagania na poszczególne stopnie z matematyki klasa V. Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Dębińskiej Wymagania na poszczególne stopnie z matematyki klasa V Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Dębińskiej Poziomy wymagań Dział LICZBY I DZAŁANIA KONIECZNY PODSTAWOWY ROZSZERZAJĄCY DOPEŁNIAJĄCY Stopień: DOPUSZCZAJĄCY

Bardziej szczegółowo

KLASA V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI

KLASA V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń który: 1. nie spełnia kryterium oceny dopuszczającej, 2. nie opanował najprostszych wiadomości, 3. nie potrafi wykonać prostych

Bardziej szczegółowo

CELE KSZTAŁCENIA W UJĘCIU OPERACYJNYM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ Klasa V

CELE KSZTAŁCENIA W UJĘCIU OPERACYJNYM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ Klasa V CELE KSZTAŁCENIA W UJĘCIU OPERACYJNYM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ Klasa V Kategorie celów nauczania: A zapamiętanie wiadomości B rozumienie wiadomości C stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych D stosowanie

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z matematyki w klasie 4. Matematyka z plusem WYMAGANIA WYMAGANIA KONIECZNE. WYKRACZAJĄCE ocena ROZSZERZAJĄCE PODSTAWOWE

Kryteria ocen z matematyki w klasie 4. Matematyka z plusem WYMAGANIA WYMAGANIA KONIECZNE. WYKRACZAJĄCE ocena ROZSZERZAJĄCE PODSTAWOWE Kryteria ocen z matematyki w klasie 4 Matematyka z plusem DZIAŁ KONIECZNE PODSTAWOWE ROZSZERZAJĄCE DOPEŁNIAJĄCE WYKRACZAJĄCE ocena ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra ocena celująca dopuszczająca

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE V

Załącznik 2 WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE V Załącznik 2 WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE V Dział programu: LICZBY I DZIAŁANIA Wymagania na ocenę celującą bardzo dobrą dobrą dostateczną dopuszczającą tworzyć liczby przez dopisywanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z matematyki dla klasy 4

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z matematyki dla klasy 4 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z matematyki dla klasy 4 LICZBY I DZIAŁANIA - zna pojęcia: składnik, suma, odjemna, odjemnik, różnica, czynnik, iloczyn, dzielna, dzielnik, iloraz - pamięciowo

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA 5 WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY

MATEMATYKA 5 WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY MATEMATYKA 5 WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Kategorie celów nauczania: Poziomy wymagań edukacyjnych: A zapamiętanie wiadomości K konieczny ocena dopuszczająca (2) B rozumienie wiadomości P

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie V

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie V Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie V Kryteria opracowano w korelacji do realizowanego programu Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki w szkole podstawowej M. Jucewicz, M. Karpiński,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE 5a i 5b rok szkolny 2015/2016

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE 5a i 5b rok szkolny 2015/2016 WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE 5a i 5b rok szkolny 2015/2016 Kategorie celów nauczania: A zapamiętanie wiadomości B rozumienie wiadomości C stosowanie wiadomości w sytuacjach

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z matematyki - Klasa IV. (na podstawie planu wynikowego do programu Matematyka z plusem GWO)

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z matematyki - Klasa IV. (na podstawie planu wynikowego do programu Matematyka z plusem GWO) Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z matematyki - Klasa IV (na podstawie planu wynikowego do programu Matematyka z plusem GWO) Dział programowy Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna (oprócz wiadomości

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE V SZKOŁY PODSTAWOWEJ WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE V SZKOŁY PODSTAWOWEJ WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Program nauczania: Matematyka z plusem Kategorie celów nauczania: A zapamiętanie wiadomości B rozumienie wiadomości C stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych D stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY IV ROK SZKOLNY 2015/2016 PROGRAM NAUCZANIA: MATEMATYKA Z PLUSEM DLA DRUGIEGO ETAPU EDUKACYJNEGO

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY IV ROK SZKOLNY 2015/2016 PROGRAM NAUCZANIA: MATEMATYKA Z PLUSEM DLA DRUGIEGO ETAPU EDUKACYJNEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY IV ROK SZKOLNY 2015/2016 PROGRAM NAUCZANIA: MATEMATYKA Z PLUSEM DLA DRUGIEGO ETAPU EDUKACYJNEGO REALIZOWANY PRZY POMOCY PODRĘCZNIKA MATEMATYK Z PLUSEM DLA KLASY

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY V Program nauczania: Matematyka z plusem Liczba godzin nauki w tygodniu: 4 Planowana liczba godzin w ciągu roku: 140 Kategorie celów nauczania: A zapamiętanie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY Z MATEMATYKI DLA KLASY V

KRYTERIA OCENY Z MATEMATYKI DLA KLASY V KRYTERIA OCENY Z MATEMATYKI DLA KLASY V Kategorie celów nauczania: A zapamiętanie wiadomości B rozumienie wiadomości C stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych D stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych

Bardziej szczegółowo

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY:

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY: ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY: Poziomy wymagań edukacyjnych: K konieczny ocena dopuszczająca (2) P podstawowy ocena dostateczna (3) R rozszerzający ocena dobra (4) D dopełniający ocena

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA KL.V Kategorie celów nauczania: Poziomy wymagań edukacyjnych:

MATEMATYKA KL.V Kategorie celów nauczania: Poziomy wymagań edukacyjnych: MATEMATYKA KL.V Kategorie celów nauczania: A zapamiętanie wiadomości B rozumienie wiadomości C stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych D stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych Poziomy wymagań

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Klasa V

Wymagania edukacyjne Klasa V Wymagania edukacyjne Klasa V Dział programowy Wymagania na poszczególną ocenę: Liczby i działania, 1. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Wykonuje cztery działania na liczbach naturalnych i oblicza

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z MATEMATYKI DLA KLASY V

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z MATEMATYKI DLA KLASY V WYMAGANIA PROGRAMOWE Z MATEMATYKI DLA KLASY V Kategorie celów nauczania: A zapamiętanie wiadomości B rozumienie wiadomości C stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych D stosowanie wiadomości w sytuacjach

Bardziej szczegółowo

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z MATEMATYKI WYNIKAJĄCYCH Z REALIZACJI PROGRAMU NAUCZANIA MATEMATYKA Z PLUSEM KLASA

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z matematyki zgodne z programem. nauczania: Matematyka z plusem nr DKOW /08. dla uczniów kl. V

Kryteria ocen z matematyki zgodne z programem. nauczania: Matematyka z plusem nr DKOW /08. dla uczniów kl. V Kryteria ocen z matematyki zgodne z programem nauczania: Matematyka z plusem nr DKOW-5002-37/08 dla uczniów kl. V Ocena dopuszczająca: Uczeń zna: - pojecie cyfry, nazwy elementów działań, kolejność wykonywania

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASACH SZÓSTYCH - Matematyka

KRYTERIA OCENIANIA W KLASACH SZÓSTYCH - Matematyka KRYTERIA OCENIANIA W KLASACH SZÓSTYCH - Matematyka 1. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą. 2. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 2.1 Liczby

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych.

Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych. Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych. TEMAT Z PODRĘCZNIKA 1. Zapisywanie i porównywanie liczb. 2. Rachunki pamięciowe.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE

KRYTERIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE KRYTERIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE 5 Kategorie celów nauczania: A zapamiętanie wiadomości B rozumienie wiadomości C stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych D stosowanie wiadomości w sytuacjach

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Poziomy wymagań edukacyjnych: K konieczny ocena dopuszczająca (2) P podstawowy ocena dostateczna (3) R rozszerzający ocena dobra (4) D dopełniający ocena bardzo dobra (5) W wykraczający ocena celująca

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY V Program nauczania: Matematyka z plusem WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY V Kategorie celów nauczania: A zapamiętanie wiadomości B rozumienie wiadomości C stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z matematyki dla klasy czwartej

Kryteria oceniania z matematyki dla klasy czwartej Kryteria oceniania z matematyki dla klasy czwartej Liczby naturalne Na ocenę dopuszczającą pojęcie składnika i sumy pojęcie odjemnej, odjemnika i różnicy pojęcie czynnika i iloczynu pojęcie dzielnej, dzielnika

Bardziej szczegółowo

Opracowała mgr Julita Bromberger WYMAGANIA - OCENIANIE KLASA V

Opracowała mgr Julita Bromberger WYMAGANIA - OCENIANIE KLASA V Opracowała mgr Julita Bromberger WYMAGANIA - OCENIANIE KLASA V WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI NA POZIOMIE KONIECZNYM OCENA DOPUSZCZAJĄCA (2) - klasa V Uczeń zna: pojęcie cyfry, nazwy elementów działań, kolejność

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE IV

Załącznik 1 WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE IV Załącznik 1 WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE IV Dział programu: LICZBY I DZIAŁANIA rozwiązywać nietypowe zadania tekstowe wielodziałaniowe dot. dodawania i pamięciowego dostrzegać

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU Z MATEMATYKI DLA KLASY IV SP NA PODSTAWIE PROGRAMU DKW /99 Liczę z Pitagorasem

ROZKŁAD MATERIAŁU Z MATEMATYKI DLA KLASY IV SP NA PODSTAWIE PROGRAMU DKW /99 Liczę z Pitagorasem ROZKŁAD MATERIAŁU Z MATEMATYKI DLA KLASY IV SP NA PODSTAWIE PROGRAMU DKW 4014 180/99 Liczę z Pitagorasem Lp. Dział programu Tematyka jednostki metodycznej Uwagi 1 2 3 4 Lekcja organizacyjna I Działania

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z matematyki w klasie IV. na ocenę dopuszczającą: na ocenę dostateczną: Uczeń musi umieć:

Kryteria ocen z matematyki w klasie IV. na ocenę dopuszczającą: na ocenę dostateczną: Uczeń musi umieć: Kryteria ocen z matematyki w klasie IV Uczeń musi umieć: na ocenę dopuszczającą: odejmować liczby w zakresie 100 z przekroczeniem progu dziesiętnego, znać kolejność wykonywania działań, gdy nie występuję

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA szkoła podstawowa klasa V Treści nauczania wymagania szczegółowe

MATEMATYKA szkoła podstawowa klasa V Treści nauczania wymagania szczegółowe Kategorie celów nauczania: A zapamiętanie wiadomości B rozumienie wiadomości C stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych D stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych Poziomy wymagań edukacyjnych:

Bardziej szczegółowo

Matematyka Matematyka z pomysłem Klasa 5 Szkoła podstawowa 4 6

Matematyka Matematyka z pomysłem Klasa 5 Szkoła podstawowa 4 6 Wymagania na poszczególne oceny szkolne Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. W programie nauczania Matematyka z pomysłem umiejętności

Bardziej szczegółowo

podstawowe (ocena dostateczna) 3 Dział 1. Liczby naturalne i dziesiętne. Działania na liczbach naturalnych i dziesiętnych Uczeń:

podstawowe (ocena dostateczna) 3 Dział 1. Liczby naturalne i dziesiętne. Działania na liczbach naturalnych i dziesiętnych Uczeń: Klasa V Wymagania na poszczególne oceny szkolne Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. W programie nauczania Matematyka z pomysłem

Bardziej szczegółowo

Matematyka Matematyka z pomysłem Klasa 5 Szkoła podstawowa 4 6

Matematyka Matematyka z pomysłem Klasa 5 Szkoła podstawowa 4 6 Wymagania na poszczególne oceny szkolne Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. W programie nauczania Matematyka z pomysłem umiejętności

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE WRAZ Z KRYTERIAMI OCENIANIA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI MATEMATYCZNYCH UCZNIÓW KLAS 4 ROK SZKOLNY 2015/2016

WYMAGANIA EDUKACYJNE WRAZ Z KRYTERIAMI OCENIANIA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI MATEMATYCZNYCH UCZNIÓW KLAS 4 ROK SZKOLNY 2015/2016 WYMAGANIA EDUKACYJNE WRAZ Z KRYTERIAMI OCENIANIA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI MATEMATYCZNYCH UCZNIÓW KLAS 4 ROK SZKOLNY 2015/2016 WYMAGANIA EDUKACYJNE I. Liczby i działania. Śródroczne Roczne pamięciowo mnożyć

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY V Program nauczania: Matematyka z plusem Liczba godzin nauki w tygodniu: 5 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY V Kategorie celów nauczania: Poziomy wymagań edukacyjnych: A zapamiętanie wiadomości

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy 5 szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy 5 szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy 5 szkoły podstawowej Kategorie celów nauczania: A zapamiętanie wiadomości B rozumienie wiadomości C stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych D stosowanie

Bardziej szczegółowo

Mgr Kornelia Uczeń. WYMAGANIA na poszczególne oceny-klasa VII-Szkoła Podstawowa

Mgr Kornelia Uczeń. WYMAGANIA na poszczególne oceny-klasa VII-Szkoła Podstawowa Mgr Kornelia Uczeń WYMAGANIA na poszczególne oceny-klasa VII-Szkoła Podstawowa Oceny z plusem lub minusem otrzymują uczniowie, których wiadomości i umiejętności znajdują się na pograniczu wymagań danej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria wymagań z matematyki klasa V GWO- Matematyka z plusem

Szczegółowe kryteria wymagań z matematyki klasa V GWO- Matematyka z plusem Szczegółowe kryteria wymagań z matematyki klasa V GWO- Matematyka z plusem Kategorie celów nauczania: A zapamiętanie wiadomości B rozumienie wiadomości C stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych D stosowanie

Bardziej szczegółowo