Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie V szkoły podstawowej w roku szkolnym 2016/2017 I. LICZBY I DZIAŁANIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie V szkoły podstawowej w roku szkolnym 2016/2017 I. LICZBY I DZIAŁANIA"

Transkrypt

1 Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie V szkoły podstawowej w roku szkolnym 2016/2017 I. LICZBY I DZIAŁANIA podać pojęcie cyfry, wskazać różnicę między cyfrą a liczbą podać pojęcie osi liczbowej wskazać zależność wartości liczby od położenia jej cyfr zapisywać liczby za pomocą cyfr odczytywać liczby zapisane cyframi porównywać liczby przedstawiać liczby naturalne na osi liczbowej podać nazwy elementów działań wskazać kolejność wykonywania działań, gdy nie występują nawiasy pamięciowo dodawać i odejmować liczby w zakresie 100 pamięciowo mnożyć liczby dwucyfrowe przez jednocyfrowe w zakresie 100 pamięciowo dzielić liczby dwucyfrowe przez jednocyfrowe lub dwucyfrowe w zakresie 100 posługiwać się liczbą 0 w dodawaniu i odejmowaniu posługiwać się liczbą 0 w mnożeniu i dzieleniu mnożyć przez 0 wykonywać dzielenie z resztą dodawać i odejmować pisemnie liczby bez przekraczania progu dziesiątkowego i z przekraczaniem jednego progu dziesiątkowego mnożyć i dzielić pisemnie liczby wielocyfrowe przez jednocyfrowe zapisywać liczby słowami porządkować liczby w kolejności od najmniejszej do największej lub odwrotnie podać liczbę największą i najmniejszą w zbiorze skończonym wskazać kolejność wykonywania działań, gdy występują nawiasy porównywać ilorazowo porównywać różnicowo dopełniać składniki do określonej sumy obliczać odjemną (odjemnik), gdy dane są różnica i odjemnik (odjemna) obliczać dzielną (dzielnik), gdy dane są iloraz i dzielnik (dzielna) dodawać i odejmować pisemnie liczby z przekraczaniem kolejnych progów dziesiątkowych mnożyć pisemnie liczby wielocyfrowe dzielić pisemnie liczby wielocyfrowe przez wielocyfrowe mnożyć pisemnie liczby wielocyfrowe przez liczby zakończone zerami dzielić liczby zakończone zerami powiększać lub pomniejszać liczby o n lub n razy odczytywać współrzędne punktów na osi liczbowej

2 przedstawiać na osi liczby naturalne spełniające określone warunki ustalać jednostki na osiach liczbowych na podstawie współrzędnych danych punktów wskazać kolejność wykonywania działań, gdy występują nawiasy i potęgi stosować prawo przemienności i łączności dodawania obliczać kwadraty i sześciany liczb zamieniać jednostki rozwiązywać zadania tekstowe z zastosowaniem działań pamięciowych i pisemnych Wymagania dopełniające tworzyć liczby przez dopisywanie do danej liczby cyfr na początku i na końcu oraz porównywać utworzoną liczbę z daną uzupełniać brakujące liczby w wyrażeniu arytmetycznym, tak by otrzymać ustalony wynik tworzyć wyrażenia arytmetyczne na podstawie treści zadań i obliczać ich wartości rozwiązywać zadania tekstowe z zastosowaniem działań pamięciowych i pisemnych zapisywać liczby, których cyfry spełniają podane warunki rozwiązywać nietypowe zadania tekstowe wielodziałaniowe rozwiązywać zadania tekstowe dotyczące porównań różnicowych i ilorazowych II. WŁASNOŚCI LICZB NATURALNYCH podawać dzielniki liczb określać, czy dane liczby są pierwsze, czy złożone podawać dzielniki liczb naturalnych wskazywać lub podawać wielokrotności liczb naturalnych Uczeń potrafi podać pojęcie liczby pierwszej i liczby złożonej wskazać cechy podzielności przez 2, 3, 4, 5, 9, 10, 25, 100 wskazywać, że liczby 0 i 1 nie są liczbami ani pierwszymi ani złożonymi wskazać sposób rozkładu liczb na czynniki pierwsze podawać pojęcie NWD liczb naturalnych wskazywać wspólne dzielniki danych liczb naturalnych podawać pojęcie NWW liczb naturalnych Uczeń potrafi zapisywać rozkład liczb na czynniki pierwsze za pomocą potęg

3 znajdować NWD danych liczb naturalnych wskazywać wspólne wielokrotności liczb naturalnych Wymagania dopełniające określać podzielność liczb przez dane liczby rozkładać liczby na czynniki pierwsze znajdować NWD trzech liczb naturalnych znajdować NWW liczb naturalnych rozwiązywać zadania tekstowe z wykorzystaniem NWW rozwiązywać zadania tekstowe związane z liczbami pierwszymi i złożonymi rozkładać na czynniki pierwsze liczby zapisane w postaci iloczynu rozwiązywać zadania tekstowe z wykorzystaniem NWD trzech liczb naturalnych znajdować NWW trzech liczb naturalnych rozwiązywać zadania tekstowe z wykorzystaniem NWW trzech liczb naturalnych III. UŁAMKI ZWYKŁE wskazywać wielokrotności liczb naturalnych na osi liczbowej, wskazywać budowę ułamka zwykłego wskazywać pojęcie liczby mieszanej wskazywać pojęcie ułamka jako wynik podziału całości na równe części zaznaczać określoną ułamkiem część figury lub zbioru skończonego wskazywać pojęcie ułamka jako ilorazu dwóch liczb naturalnych przedstawiać ułamek zwykły w postaci ilorazu liczb naturalnych i odwrotnie skracać (rozszerzać) ułamki zwykłe, gdy dana jest liczba, przez którą należy podzielić (pomnożyć) licznik i mianownik dodawać i odejmować: ułamki zwykłe o tych samych mianownikach zastosować zasadę dodawania i odejmowania ułamków zwykłych o różnych mianownikach mnożyć ułamki zwykłe przez liczby naturalne podać algorytm mnożenia ułamków zwykłych mnożyć ułamki zwykłe przez ułamki zwykłe podać algorytm dzielenia ułamków zwykłych przez liczby naturalne podać pojęcie odwrotności liczby dzielić ułamki zwykłe przez liczby naturalne podawać odwrotności liczb naturalnych podać algorytm dzielenia ułamków zwykłych dzielić ułamki zwykłe przez ułamki zwykłe podawać odwrotności ułamków

4 opisywać części figur lub zbiorów skończonych za pomocą ułamka przedstawiać ułamki zwykłe na osi liczbowej przedstawiać liczby mieszane na osi liczbowej zamieniać całości na ułamki niewłaściwe wyłączać całości z ułamka niewłaściwego podać pojęcie ułamka nieskracalnego określać, przez jaką liczbę należy podzielić lub pomnożyć licznik i mianownik jednego ułamka, aby otrzymać drugi zapisywać ułamki zwykłe w postaci nieskracalnej sprowadzać ułamki zwykłe do wspólnego mianownika porównywać ułamki zwykłe o równych mianownikach porównywać ułamki zwykłe o równych licznikach porównywać liczby mieszane dodawać i odejmować: liczby mieszane o tych samych mianownikach dopełniać ułamki do całości i odejmować od całości dodawać i odejmować: ułamki zwykłe o różnych mianownikach liczby mieszane o różnych mianownikach mnożyć liczby mieszane przez liczby naturalne powiększać ułamki zwykłe n razy mnożyć ułamki zwykłe przez liczby mieszane lub liczby mieszane przez liczby mieszane skracać przy mnożeniu ułamków zwykłych dzielić liczby mieszane przez liczby naturalne pomniejszać ułamki zwykłe n razy dzielić ułamki zwykłe przez liczby mieszane i odwrotnie lub liczby mieszane przez liczby mieszane podawać odwrotności liczb mieszanych zamieniać liczby mieszane na ułamki niewłaściwe wyłączać całości z ułamka uzupełniać brakujący licznik lub mianownik w równościach ułamków zwykłych sprowadzać ułamki zwykłe do najmniejszego wspólnego mianownika rozwiązywać zadania tekstowe związane z rozszerzaniem i skracaniem oraz porównywania ułamków zwykłych uzupełniać brakujące liczby w dodawaniu i odejmowaniu ułamków o jednakowych mianownikach, tak, aby otrzymać ustalony wynik rozwiązywać zadania tekstowe z zastosowaniem dodawania i odejmowania ułamków zwykłych dodawać i odejmować ułamki zwykłe i liczby mieszane o różnych mianownikach powiększać liczby mieszane n razy skracać ułamki przy mnożeniu ułamków przez liczby naturalne obliczać ułamki danych liczb stosować prawa działań w mnożeniu ułamków zwykłych wykonywać działania łączne na ułamkach zwykłych obliczać potęgi ułamków zwykłych lub liczb mieszanych pomniejszać liczby mieszane n razy uzupełniać brakujące liczby w dzieleniu ułamków zwykłych (liczb mieszanych) przez liczby naturalne, tak, aby otrzymać ustalony wynik rozwiązywać zadania tekstowe z zastosowaniem mnożenia i dzielenia ułamków zwykłych i liczb mieszanych wykonywać działania łączne na ułamkach zwykłych

5 Wymagania dopełniające odczytywać i przedstawiać ułamki na osi liczbowej rozwiązywać nietypowe zadania tekstowe związane z rozszerzaniem i skracaniem ułamków zwykłych oraz z zastosowaniem porównywania ułamków zwykłych znajdować liczby wymierne dodatnie leżące między dwiema danymi na osi liczbowej porównywać ułamki, stosując dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych o jednakowych Mianownikach rozwiązywać zadania tekstowe z zastosowaniem dodawania i odejmowania ułamków zwykłych wykonywać działania łączne na ułamkach zwykłych rozwiązywać zadania tekstowe z zastosowaniem obliczania ułamków z liczb rozwiązywać zadania tekstowe z zastosowaniem dzielenia ułamków zwykłych i liczb mieszanych przez liczby naturalne rozwiązywać zadania tekstowe związane z ułamkami zwykłymi i ich rozszerzaniem i skracaniem porównywać ułamki, stosując dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych rozwiązywać zadania tekstowe z zastosowaniem dodawania i odejmowania ułamków zwykłych porównywać iloczyny ułamków zwykłych rozwiązywać zadania tekstowe z zastosowaniem mnożenia ułamków zwykłych i liczb mieszanych rozwiązywać nietypowe zadania tekstowe z zastosowaniem dzielenia ułamków zwykłych i liczb Mieszanych IV. FIGURY NA PŁASZCZYŹNIE Uczeń potrafi wskazywać podstawowe figury geometryczne rozpoznawać proste i odcinki prostopadłe i równoległe kreślić proste i odcinki prostopadłe i równoległe wskazywać rodzaje katów: prosty, ostry, rozwarty, pełny, półpełny podać jednostki miary kątów mierzyć kąty rysować kąty o danej mierze stopniowej podać pojęcia kątów: przyległych wierzchołkowych wyróżniać wielokąty spośród innych figur rysować wielokąty o danej liczbie boków wskazywać boki, kąty i wierzchołki wielokątów wskazywać punkty płaszczyzny należące i nienależące do wielokąta rysować przekątne wielokąta wskazywać i rysować poszczególne rodzaje trójkątów obliczać obwody trójkątów podać sumę miar kątów wewnętrznych trójkąta podać własności boków prostokąta i kwadratu wyróżniać spośród czworokątów prostokąty i kwadraty rysować prostokąt, kwadrat o danych wymiarach lub przystający do danego kreślić przekątne prostokątów i kwadratów wskazywać równoległe i prostopadłe boki prostokąta i kwadratu rysować prostokąty korzystając z punktów kratowych

6 wyróżniać spośród czworokątów równoległoboki i romby wskazywać równoległe i prostopadłe boki równoległoboków i rombów kreślić przekątne równoległoboków i rombów wyróżniać spośród czworokątów trapezy wskazywać równoległe boki trapezu kreślić przekątne trapezu obliczać obwody trapezów podać nazwy czworokątów podać zapis symboliczny prostych prostopadłych i równoległych kreślić prostą prostopadłą (równoległą) przechodzącą przez punkt nieleżący na prostej wskazywać elementy budowy kąta wskazywać kąty wypukłe i wklęsłe podać zapis symboliczny kąta rysować poszczególne rodzaje kątów określać miarę stopniową poszczególnych rodzajów kątów podać pojęcia kątów: odpowiadających naprzemianległych podać związki miarowe poszczególnych rodzajów kątów wskazywać i rysować poszczególne rodzaje kątów obliczać obwody wielokątów w rzeczywistości obliczać długości boków wielokątów przy danych obwodach podać rodzaje trójkątów podać nazwy boków w trójkącie równoramiennym podać nazwy boków w trójkącie prostokątnym określać rodzaje trójkątów na podstawie rysunków obliczać obwody trójkątów, gdy znana jest długość jednego boku i zależność długości pozostałych boków od długości boku danego obliczać długości boków trójkątów równobocznych, znając ich obwody podać miary kątów w trójkącie równobocznym obliczać brakujące miary kątów trójkąta podać własności przekątnych prostokąta, kwadratu, równoległoboku i rombu rysować równoległoboki i romby, korzystając z punktów kratowych rysować równoległoboki i romby, mając dane długości boków lub dwa narysowane boki obliczać obwody równoległoboków i rombów podać sumę miar kątów wewnętrznych równoległoboku podać nazwy boków w trapezie podać rodzaje trapezów wyróżniać spośród czworokątów: trapezy równoramienne trapezy prostokątne rysować trapez, mając dane dwa boki podać własności czworokątów Uczeń potrafi rozwiązywać zadania tekstowe związane z prostopadłością i równoległością prostych rozróżniać poszczególne rodzaje kątów zmierzyć kąt wklęsły rysować czworokąty o danych kątach określać miary kątów przyległych, wierzchołkowych, odpowiadających, naprzemianległych na podstawie danych kątów na rysunku lub treści zadania obliczać obwody wielokątów w skali podać zależność między bokami i między kątami w trójkącie równoramiennym obliczać brakujące miary kątów w trójkątach

7 obliczać długość boku prostokąta przy danym obwodzie i długości drugiego boku rysować prostokąty, kwadraty mając dane: proste, na których leżą przekątne i jeden wierzchołek lub dwa wierzchołki proste, na których leżą przekątne i długości przekątnych rysować równoległoboki i romby, mając dane: proste, na których leżą przekątne i długości przekątnych proste równoległe, na których leżą boki i dwa wierzchołki obliczać długości boków równoległoboków przy danych obwodach i długościach drugich boków podać własności miar kątów równoległoboku obliczać brakujące miary kątów w równoległobokach obliczać długość boku trapezu przy danym obwodzie i długości pozostałych boków podać miary kątów trapezu obliczać brakujące miary kątów w trapezach podać klasyfikację czworokątów nazywać czworokąty Wymagania dopełniające określać wzajemne położenia prostych i odcinków na tworzyć czworokąty o odpowiednich kątach określać miary kątów przyległych, wierzchołkowych, odpowiadających, naprzemianległych na podstawie danych kątów na rysunku lub treści zadania obliczać liczby przekątnych n-kątów obliczać długość podstawy znając obwód i długość ramienia trójkąta równoramiennego rozwiązywać zadania tekstowe związane z trójkątami rysować prostokąty, kwadraty mając dane: długości przekątnych rysować równoległoboki i romby, mając dane: długości przekątnych obliczać brakujące miary kątów w równoległobokach rozwiązywać zadania tekstowe związane z miarami kątów w równoległobokach, trapezach i trójkątach rozwiązywać zadania tekstowe związane z obwodami trapezów i trójkątów rozwiązywać nietypowe zadania tekstowe związane z prostopadłością i równoległością prostych rozwiązywać zadania tekstowe związane z zegarem rozwiązywać nietypowe zadania tekstowe związane z kątami dzielić wielokąty na części spełniające podane warunki porównywać obwody wielokątów rozwiązywać zadania tekstowe związane z wielokątami rozwiązywać zadania tekstowe związane z miarami kątów w trójkątach obliczać sumy miar kątów wielokątów rozwiązywać zadania tekstowe związane z prostokątami, kwadratami, równoległobokami, rombami, trójkątami i trapezami rysować prostokąty, kwadraty mając dane: długości jednego boku i jednej przekątnej jeden wierzchołek i punkt przecięcia przekątnych rysować równoległoboki i romby, mając dany jeden bok i jedną przekątną rozwiązywać zadania tekstowe związane z miarami kątów w równoległobokach oraz miarami kątów wierzchołkowych, naprzemianległych, odpowiadających rozwiązywać nietypowe zadania tekstowe związane z obwodami trapezów i trójkątów rozwiązywać zadania tekstowe związane z miarami kątów trapezu, trójkąta i czworokąta

8 V. UŁAMKI DZIESIĘTNE wskazywać dwie postaci ułamka dziesiętnego podać nazwy rzędów po przecinku zapisywać ułamki dziesiętne z pominięciem zer stosować dzielenie jako działanie odwrotne do mnożenia mnożyć i dzielić ułamki dziesiętne przez 10, 100, 1000,. wskazywać pozycyjny układ dziesiątkowy z rozszerzeniem na części ułamkowe wskazywać pojęcie zer nieistotnych po przecinku zapisywać i odczytywać ułamki dziesiętne zamieniać ułamki dziesiętne na zwykłe wstawiać przecinki w liczbach naturalnych tak, by nierówność była prawdziwa stosować ułamki dziesiętne do zamiany wyrażeń dwumianowanych na jednomianowane i odwrotnie powiększać lub pomniejszać ułamki dziesiętne 10, 100, 1000,... razy pamięciowo i pisemnie mnożyć ułamki dziesiętne przez liczby naturalne pamięciowo i pisemnie mnożyć ułamki dziesiętne pamięciowo i pisemnie dzielić ułamki dziesiętne przez liczby naturalne dzielić ułamki dziesiętne przez ułamki dziesiętne porównywać ułamki zwykłe z ułamkami dziesiętnymi zamieniać ułamki zwykłe na dziesiętne poprzez rozszerzanie lub skracanie porządkować ułamki dziesiętne rozwiązywać zadania tekstowe związane z porównywaniem ułamków oraz różnym sposobem zapisywania długości i masy porównywać wielkości, doprowadzając je do jednego miana pamięciowo i pisemnie dodawać i odejmować ułamki dziesiętne rozwiązywać zadania tekstowe z zastosowaniem dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000, oraz liczby naturalne, a także z zastosowaniem dzielenia ułamków dziesiętnych powiększać ułamki dziesiętne n razy rozwiązywać zadania tekstowe z zastosowaniem mnożenia ułamków dziesiętnych przez liczby naturalne obliczać ułamki z liczb wyrażonych ułamkami dziesiętnymi obliczać wartości wyrażeń arytmetycznych zawierających mnożenie ułamków dziesiętnych pomniejszać ułamki dziesiętne n razy obliczać dzielną lub dzielnik z równania stosować zasadę zamiany ułamków zwykłych na ułamki dziesiętne: metodą dzielenia licznika przez mianownik zamieniać ułamki zwykłe na ułamki dziesiętne i odwrotnie Wymagania dopełniające przedstawiać ułamki dziesiętne na osi liczbowej rozwiązywać zadania tekstowe związane z porównywaniem ułamków

9 rozwiązywać zadania tekstowe związane z różnym sposobem zapisywania długości i masy stosować mnożenie i dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000,... przy zamianie jednostek rozwiązywać zadania tekstowe z zastosowaniem porównywania ilorazowego obliczać wartości wyrażeń arytmetycznych zawierających działania na liczbach wymiernych dodatnich rozwiązywać zadania tekstowe związane z działaniami na ułamkach zwykłych i dziesiętnych oceniać poprawność nierówności ułamków dziesiętnych bez znajomości pewnych cyfr wstawiać znaki + i w wyrażeniach arytmetycznych, tak, aby otrzymać ustalony wynik rozwiązywać zadania tekstowe na porównywanie różnicowe rozwiązywać zadania tekstowe z zastosowaniem mnożenia i dzielenia ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000,... wstawiać znaki działań, tak, aby wyrażenie arytmetyczne miało maksymalną wartość rozwiązywać zadania tekstowe z zastosowaniem dzielenia ułamków dziesiętnych rozwiązywać zadania związane z rozwinięciami nieskończonymi i okresowymi ułamków VI. POLA FIGUR stosować jednostki miary pola stosować wzór na obliczanie pola prostokąta i kwadratu pojęcie miary pola jako liczby kwadratów jednostkowych mierzyć pola figur kwadratami jednostkowymi, trójkątami jednostkowymi itp. obliczać pola prostokątów i kwadratów podać jednostki miary pola obliczać pola poznanych wielokątów obliczać bok kwadratu, znając jego pole obliczać bok prostokąta, znając jego pole i długość drugiego boku podać gruntowe jednostki miary pola obliczać pola równoległoboków obliczać obwody równoległoboków i rombów rysować wysokości trójkątów obliczać pole trójkąta rysować wysokości trapezów obliczać pole trapezu obliczać pole kwadratu o danym obwodzie i odwrotnie obliczać długość podstawy równoległoboku, znając jego pole i długość wysokości opuszczonej na tę podstawę obliczać wysokość równoległoboku,

10 obliczać pole rombu o danych przekątnych obliczać pole kwadratu o danych przekątnych znając jego pole i długość podstawy rysować trójkąty o danych polach obliczać pola narysowanych trójkątów prostokątnych i rozwartokątnych obliczać pola trapezów obliczać pola figur jako sumy lub różnicy pól znanych wielokątów Wymagania dopełniające rozwiązywać zadania tekstowe związane z polami prostokątów w skali obliczać pola figur jako sumy lub różnice pól prostokątów danych polach, wykorzystując zamianę jednostek obliczać pola figur jako sumy lub różnice pól równoległoboków rysować prostokąt o polu równym polu narysowanego równoległoboku i odwrotnie obliczać pole rombu, znając długość jednej przekątnej i związek między przekątnymi obliczać długość przekątnej rombu, znając jego pole i długość drugiej przekątnej obliczać pola trójkątów jako części prostokątów o znanych bokach obliczać pola figur jako sumy lub różnicy pól trójkątów obliczać wysokość trójkąta znając długość podstawy i pole trójkąta obliczać długość podstawy trójkąta, znając wysokość i pole trójkąta rozwiązywać zadania tekstowe związane z polami trapezów kończyć rysunki trapezów o danych polach rozwiązywać zadania tekstowe związane z polami prostokątów rozwiązywać zadania tekstowe związane z porównywaniem pól wielokątów dzielić linią prostą figury złożone z prostokątów na dwie części o równych polach porównywać pola figur wyrażonych w różnych jednostkach rozwiązywać zadania tekstowe związane z polami równoległoboków obliczać wysokości równoległoboku, znając długości dwóch boków i drugiej wysokości kończyć rysunki równoległoboków o danych polach rozwiązywać zadania tekstowe związane z polami rombów rysować prostokąty o polu równym polu narysowanego trójkąta i odwrotnie rozwiązywać zadania tekstowe związane z polami trójkątów dzielić trójkąty i trapezy na części o równych polach obliczać wysokości trapezów rozwiązywać zadania tekstowe związane z polami wielokątów VII. LICZBY CAŁKOWITE podać pojęcie liczby ujemnej podać pojęcie liczb przeciwnych stosować rozszerzenie osi liczbowej na liczby ujemne podawać przykłady liczb ujemnych zaznaczać liczby całkowite ujemne na osi liczbowej porównywać liczby całkowite: dodatnie dodatnie z ujemnymi podawać przykłady występowania liczb ujemnych w życiu codziennym obliczać sumy liczb o jednakowych znakach dodawać liczby całkowite, korzystając z osi liczbowej odejmować liczby całkowite, korzystając z osi liczbowej

11 odejmować liczby całkowite dodatnie, gdy odjemnik jest większy od odjemnej podawać liczby całkowite większe lub mniejsze od danej porównywać liczby całkowite podawać liczby przeciwne do danych zaznaczać liczby przeciwne na osi liczbowej obliczać sumy liczb o różnych znakach obliczać sumy liczb przeciwnych stosować zasadę zastępowania odejmowania dodawaniem liczby przeciwnej pomniejszać liczby całkowite VIII. GRANIASTOSŁUPY podać elementy budowy prostopadłościanu wyróżniać prostopadłościany spośród figur przestrzennych wyróżniać sześciany spośród figur przestrzennych wskazywać w prostopadłościanach ściany i krawędzie prostopadłe i równoległe wskazywać w prostopadłościanach krawędzie o jednakowej długości wyróżniać graniastosłupy proste spośród figur przestrzennych wskazywać w graniastosłupach ściany i krawędzie prostopadłe i równoległe: określać liczby poszczególnych ścian, wierzchołków, krawędzi graniastosłupów: kreślić siatki prostopadłościanów i sześcianów podać jednostki pola powierzchni obliczać pola powierzchni sześcianów podać pojęcie objętości figury podać jednostki objętości podać wzór na obliczanie objętości prostopadłościanu i sześcianu obliczać sumy długości krawędzi prostopadłościanów i krawędzi sześcianów podać nazwy graniastosłupów prostych w zależności od podstawy wskazywać w graniastosłupach krawędzie o jednakowej długości obliczać sumy krawędzi prostopadłościanów i sześcianów kreślić siatki graniastosłupów kleić modele z zaprojektowanych siatek podać wymiary graniastosłupów na podstawie siatek obliczać pola powierzchni prostopadłościanów i graniastosłupów prostych obliczać objętości sześcianów i prostopadłościanów

12 obliczać długość krawędzi sześcianu, znając sumę wszystkich krawędzi określać liczby poszczególnych ścian, wierzchołków, krawędzi graniastosłupów projektować siatki graniastosłupów w skali wskazywać na siatce ściany prostopadłe i równoległe rozwiązywać zadania tekstowe z zastosowaniem pól powierzchni graniastosłupów prostych oraz związane z objętościami prostopadłościanów porównać objętości brył obliczać długość krawędzi sześcianu, znając jego objętość stosować zamianę jednostek objętości w zadaniach tekstowych obliczać objętości graniastosłupów prostych Wymagania dopełniające przedstawiać rzuty prostopadłościanów na płaszczyznę rysować wszystkie ściany graniastosłupa prostego mając dwie z nich rozpoznawać siatki graniastosłupów rozwiązywać zadania tekstowe z zastosowaniem pól powierzchni graniastosłupów rozwiązywać nietypowe zadania tekstowe związane z objętościami prostopadłościanów zamieniać jednostki objętości rozwiązywać zadania z treścią dotyczące długości krawędzi prostopadłościanów i sześcianów obliczać pola powierzchni graniastosłupów złożonych z sześcianów stosować zamianę jednostek objętości w zadaniach tekstowych rozwiązywać zadania tekstowe związane z objętościami graniastosłupów prostych Sposoby sprawdzania osiągnięć: Na lekcjach matematyki postępy i osiągnięcia uczniów sprawdzane są systematycznie w różnych formach. Każdy uczeń oceniany jest na podstawie: Odpowiedzi ustnych Zadań klasowych Sprawdzianów Testów, Sesji z plusem Zadań domowych Krótszych form pisemnych (kartkówek) Aktywnego udziału w lekcjach Prowadzenia zeszytu i ćwiczeń, Wytworów tj. bryły, diagramy, projekty Udziału i sukcesów w konkursach matematycznych. Opracowała: mgr Agnieszka Pawelec

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE V SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE V SZKOŁY PODSTAWOWEJ Wymagania konieczne ocena dopuszczająca: podać pojęcie cyfry, wskazać różnicę między cyfrą a liczbą podać pojęcie osi liczbowej wskazać zależność wartości liczby od położenia jej cyfr zapisywać liczby

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie 5

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie 5 Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie 5 PODSTAWOWE PONADPODSTAWOWE LICZBY I DZAŁANIA porównywać liczby porządkować liczby w kolejności od najmniejszej do największej lub odwrotnie przedstawiać liczby

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki dla kl. V

Wymagania edukacyjne z matematyki dla kl. V Wymagania edukacyjne z matematyki dla kl. V Semestr I Wymagane wiadomości i umiejętności na ocenę: dopuszczającą: pojęcie cyfry nazwy elementów działań kolejność wykonywania działań, gdy nie występują

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z matematyki w klasie V

Kryteria ocen z matematyki w klasie V Uczeń musi umieć: Kryteria ocen z matematyki w klasie V na ocenę dopuszczającą: -odczytywać liczby zapisane cyframi -porównywać liczby naturalne, - przedstawiać liczby naturalne na osi liczbowej, - pamięciowo

Bardziej szczegółowo

Kryteria wymagań na poszczególne oceny matematyka

Kryteria wymagań na poszczególne oceny matematyka Kryteria wymagań na poszczególne oceny matematyka Klasa V Uwaga : - wymagania na ocenę dostateczną obejmują także wymagania na ocenę dopuszczającą, - wymagania na ocenę dobrą obejmują także wymagania na

Bardziej szczegółowo

Liczby i działania. Własności liczb naturalnych

Liczby i działania. Własności liczb naturalnych PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI rok szkolny 2017/2018 KLASA V SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.WÓJTA KAZIMIERZA TOMASZEWSKIEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ W BIELICACH Liczby i działania Rozumie dziesiątkowy system pozycyjny

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KL V SZKOŁY PODSTAWOWEJ

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KL V SZKOŁY PODSTAWOWEJ SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KL V SZKOŁY PODSTAWOWEJ LICZBY NATURALNE - pojęcie cyfry - nazwy elementów - kolejność wykonywania działań, gdy nie występują nawiasy - algorytmy czterech

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE SZKOŁA PODSTAWOWA W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z MATEMATYKI w klasie 5 Szkoły Podstawowej str. 1 Matematyka klasa

Bardziej szczegółowo

DOBRY LICZBY I DZIAŁANIA

DOBRY LICZBY I DZIAŁANIA DOPUSZCZAJĄCY pojęcie cyfry dziesiątkowy system pozycyjny różnica między cyfrą a liczbą pojęcie osi zależność wartości liczby od położenia jej cyfry zapisywanie liczby za pomocą cyfr odczytywanie liczb

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DO KLASY V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DO KLASY V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DO KLASY V *na ocenę śródroczną 1. LICZBY I DZIAŁANIA zna dziesiątkowy system pozycyjny, różnicę między cyfrą a liczbą, pojęcie osi liczbowej, zależność wartości liczby

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z MATEMATYKI KLASA V SZKOŁA PODSTAWOWA

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z MATEMATYKI KLASA V SZKOŁA PODSTAWOWA WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z MATEMATYKI KLASA V SZKOŁA PODSTAWOWA OCENA DOPUSZCZAJĄCA: Uczeń zna: pojęcie cyfry (K) nazwy elementów

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie V.

Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie V. Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie V. Wymagania na ocenę dopuszczającą (2) obejmują wiadomości i umiejętności umożliwiające uczniowi dalszą naukę, bez których uczeń nie jest w stanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE V W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE V W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE V W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Poziomy wymagań K wymagania konieczne na ocenę dopuszczającą ( Semestralną i końcową ) P wymagania podstawowe na ocenę

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z matematyki w klasie 5 Matematyka z plusem DKOW /08

Kryteria ocen z matematyki w klasie 5 Matematyka z plusem DKOW /08 Matematyka z plusem DKOW-5002-37/08 DZIAŁ LICZBY NATURALNE WŁASNOŚCI LICZB NATURALNYCH KONIECZNE ocena dopuszczająca rozumie dziesiątkowy system pozycyjny umie zapisywać i odczytywać liczby cyframi i słownie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY V REALIZOWANE WEDŁUG PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY V REALIZOWANE WEDŁUG PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY V REALIZOWANE WEDŁUG PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM Na: ocenę dopuszczającą ocenę dostateczną ocenę dobrą ocenę bardzo dobrą pojęcie cyfry nazwy działań i ich

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne stopnie z matematyki klasa V. Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Dębińskiej

Wymagania na poszczególne stopnie z matematyki klasa V. Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Dębińskiej Wymagania na poszczególne stopnie z matematyki klasa V Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Dębińskiej Poziomy wymagań Dział LICZBY I DZAŁANIA KONIECZNY PODSTAWOWY ROZSZERZAJĄCY DOPEŁNIAJĄCY Stopień: DOPUSZCZAJĄCY

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA V LICZBY I DZIAŁANIA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA V LICZBY I DZIAŁANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA V LICZBY I DZIAŁANIA Zna pojęcie cyfry, nazwy działań i ich elementów. Rozumie dziesiątkowy system pozycyjny, różnicę pomiędzy cyfrą a liczbą Rozumie pojęcie osi

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ALEKSANDRA KAMIŃSKIEGO W SMOLICACH KLASA V. Poziom konieczny (K) ocena dopuszczająca

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ALEKSANDRA KAMIŃSKIEGO W SMOLICACH KLASA V. Poziom konieczny (K) ocena dopuszczająca Uczeń: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ALEKSANDRA KAMIŃSKIEGO W SMOLICACH KLASA V Poziom konieczny (K) ocena dopuszczająca zna pojęcie cyfry rozumie dziesiątkowy system pozycyjny

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ Z MATEMATYKI DLA KLASY V ocena dopuszczająca (treści konieczne)

KRYTERIA WYMAGAŃ Z MATEMATYKI DLA KLASY V ocena dopuszczająca (treści konieczne) KRYTERIA WYMAGAŃ Z MATEMATYKI DLA KLASY V ocena dopuszczająca (treści konieczne) DZIAŁ PROGRAMU JEDNOSTKA TEMATYCZNA KATEGORIA A UCZEŃ ZNA: CELE KSZTAŁCENIA W UJĘCIU OPERACYJNYM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY V DZIAŁ I : LICZBY I DZIAŁANIA NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ : UCZEŃ zna pojęcie cyfry rozumie dziesiątkowy system pozycyjny rozumie różnicę między cyfrą a liczbą rozumie

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe matematyka kl. V

Wymagania programowe matematyka kl. V Wymagania programowe matematyka kl. V Na dopuszczający: Uczeń zna: pojęcie cyfry; nazwy elementów działań; kolejność wykonywania działań gdy nie występują nawiasy; algorytmy dodawania i odejmowania pisemnego;

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASIE V

KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASIE V KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASIE V Ocenę niedostateczną (1) otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą. Wymagania na ocenę dopuszczającą (2) zna pojęcie cyfry, rozumie różnice

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY V wg podstawy programowej z VIII 2008 r.

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY V wg podstawy programowej z VIII 2008 r. WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY V wg podstawy programowej z VIII 2008 r. Ocena niedostateczna: I. Liczby naturalne. Uczeń Rozumie dziesiątkowy system pozycyjny Rozumie różnicę miedzy cyfrą

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z matematyki Klasa V

Wymagania na poszczególne oceny z matematyki Klasa V Wymagania na poszczególne oceny z matematyki Klasa V I. Liczby naturalne 1. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: zna pojęcie cyfry zna pojęcie liczby pierwszej i liczby złożonej rozumie dziesiątkowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 Szczegółowe wymagania edukacyjne dla kl. V

Załącznik 2 Szczegółowe wymagania edukacyjne dla kl. V Załącznik 2 Szczegółowe wymagania edukacyjne dla kl. V DZIAŁ PROGRAMOWY JEDNOSTKA TEMATYCZNA KATEGORIA A UCZEŃ ZNA: CELE KSZTAŁCENIA W UJĘCIU OPERACYJNYM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ KATEGORIA B KATEGORIA

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE 5

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE 5 KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE 5 Liczby i działania 1.Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Zna pojęcie cyfry i rozumie różnicę między cyfrą a liczbą Rozumie zależność wartości liczby

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE V

Załącznik 2 WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE V Załącznik 2 WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE V Dział programu: LICZBY I DZIAŁANIA Wymagania na ocenę celującą bardzo dobrą dobrą dostateczną dopuszczającą tworzyć liczby przez dopisywanie

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z matematyki w klasie V

Kryteria oceniania z matematyki w klasie V Kryteria oceniania z matematyki w klasie V Wymagania edukacyjne opracowane są na podstawie rozkładu materiału dostosowanego do programu nauczania matematyki Matematyka z plusem (Nr dopuszczenia DKOW-5002-37/08).

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE 5a i 5b rok szkolny 2015/2016

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE 5a i 5b rok szkolny 2015/2016 WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE 5a i 5b rok szkolny 2015/2016 Kategorie celów nauczania: A zapamiętanie wiadomości B rozumienie wiadomości C stosowanie wiadomości w sytuacjach

Bardziej szczegółowo

Opracowała mgr Julita Bromberger WYMAGANIA - OCENIANIE KLASA V

Opracowała mgr Julita Bromberger WYMAGANIA - OCENIANIE KLASA V Opracowała mgr Julita Bromberger WYMAGANIA - OCENIANIE KLASA V WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI NA POZIOMIE KONIECZNYM OCENA DOPUSZCZAJĄCA (2) - klasa V Uczeń zna: pojęcie cyfry, nazwy elementów działań, kolejność

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2017/2018

Rok szkolny 2017/2018 Rok szkolny 2017/2018 WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE PIĄTEJ LICZBY I DZIAŁANIA zna pojęcie cyfry, nazwy działań i ich elementów, zna kolejność wykonywania działań, gdy nie występują i gdy występują

Bardziej szczegółowo

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY:

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY: ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY: Poziomy wymagań edukacyjnych: K konieczny ocena dopuszczająca (2) P podstawowy ocena dostateczna (3) R rozszerzający ocena dobra (4) D dopełniający ocena

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie V.

Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie V. Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie V. Wymagania na ocenę dopuszczającą (2) obejmują wiadomości i umiejętności umożliwiające uczniowi dalszą naukę, bez których uczeń nie jest w stanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY V LICZBY I DZIAŁANIA : pojęcie cyfry nazwy działań i ich elementów kolejność wykonywania działań, gdy nie występują i gdy występują nawiasy algorytmy dodawania i odejmowania pisemnego algorytmy mnożenia

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY Z MATEMATYKI DLA KLASY V

KRYTERIA OCENY Z MATEMATYKI DLA KLASY V KRYTERIA OCENY Z MATEMATYKI DLA KLASY V Kategorie celów nauczania: A zapamiętanie wiadomości B rozumienie wiadomości C stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych D stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie V.

Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie V. Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie V. Wymagania na ocenę dopuszczającą (2) obejmują wiadomości i umiejętności umożliwiające uczniowi dalszą naukę, bez których uczeń nie jest w stanie

Bardziej szczegółowo

KLASA V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI

KLASA V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń który: 1. nie spełnia kryterium oceny dopuszczającej, 2. nie opanował najprostszych wiadomości, 3. nie potrafi wykonać prostych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY V Program nauczania: Matematyka z plusem WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY V Kategorie celów nauczania: A zapamiętanie wiadomości B rozumienie wiadomości C stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych

Bardziej szczegółowo

Wymagania z matematyki KLASA V

Wymagania z matematyki KLASA V Wymagania na ocenę dopuszczającą: Wymagania z matematyki KLASA V zapisywanie i odczytywanie liczb w dziesiątkowym systemie pozycyjnym porównywanie liczb porządkowanie liczb w kolejności od najmniejszej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria wymagań z matematyki klasa V GWO- Matematyka z plusem

Szczegółowe kryteria wymagań z matematyki klasa V GWO- Matematyka z plusem Szczegółowe kryteria wymagań z matematyki klasa V GWO- Matematyka z plusem Kategorie celów nauczania: A zapamiętanie wiadomości B rozumienie wiadomości C stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych D stosowanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY V Program nauczania: Matematyka z plusem Liczba godzin nauki w tygodniu: 5 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY V Kategorie celów nauczania: Poziomy wymagań edukacyjnych: A zapamiętanie wiadomości

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy 5 szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy 5 szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy 5 szkoły podstawowej Kategorie celów nauczania: A zapamiętanie wiadomości B rozumienie wiadomości C stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych D stosowanie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE

KRYTERIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE KRYTERIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE 5 Kategorie celów nauczania: A zapamiętanie wiadomości B rozumienie wiadomości C stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych D stosowanie wiadomości w sytuacjach

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki KLASA IV

Wymagania edukacyjne z matematyki KLASA IV Wymagania edukacyjne z matematyki KLASA IV Ocena dopuszczająca UCZEŃ: zna pojęcie składnika i sumy zna pojęcie odjemnej, odjemnika i różnicy rozumie rolę liczby 0 w dodawaniu i odejmowaniu umie pamięciowo

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Klasa V

Wymagania edukacyjne Klasa V Wymagania edukacyjne Klasa V Dział programowy Wymagania na poszczególną ocenę: Liczby i działania, 1. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Wykonuje cztery działania na liczbach naturalnych i oblicza

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASIE IV

KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASIE IV KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASIE IV Ocenę niedostateczną (1) otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą. Wymagania na ocenę dopuszczającą (2) zna pojęcie składnika, sumy,

Bardziej szczegółowo

CELE KSZTAŁCENIA W UJĘCIU OPERACYJNYM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ Klasa V

CELE KSZTAŁCENIA W UJĘCIU OPERACYJNYM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ Klasa V CELE KSZTAŁCENIA W UJĘCIU OPERACYJNYM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ Klasa V Kategorie celów nauczania: A zapamiętanie wiadomości B rozumienie wiadomości C stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych D stosowanie

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA 5 WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY

MATEMATYKA 5 WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY MATEMATYKA 5 WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Kategorie celów nauczania: Poziomy wymagań edukacyjnych: A zapamiętanie wiadomości K konieczny ocena dopuszczająca (2) B rozumienie wiadomości P

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY V Opracowano na podstawie dokumentu GWO: ZAŁOŻENIA DO PLANU WYNIKOWEGO Z MATEMATYKI DLA KLASY V Program nauczania: Matematyka z plusem Podręczniki : Matematyka

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE V SZKOŁY PODSTAWOWEJ WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE V SZKOŁY PODSTAWOWEJ WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Program nauczania: Matematyka z plusem Kategorie celów nauczania: A zapamiętanie wiadomości B rozumienie wiadomości C stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych D stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy 5

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy 5 Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy 5 Program nauczania: Matematyka z plusem, numer dopuszczenia programu DKOW 5002 37/08 Liczba godzin nauki w tygodniu: 4 Planowana liczba godzin w ciągu roku:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z MATEMATYKI DLA KLASY V

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z MATEMATYKI DLA KLASY V WYMAGANIA PROGRAMOWE Z MATEMATYKI DLA KLASY V Kategorie celów nauczania: A zapamiętanie wiadomości B rozumienie wiadomości C stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych D stosowanie wiadomości w sytuacjach

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA KL.V Kategorie celów nauczania: Poziomy wymagań edukacyjnych:

MATEMATYKA KL.V Kategorie celów nauczania: Poziomy wymagań edukacyjnych: MATEMATYKA KL.V Kategorie celów nauczania: A zapamiętanie wiadomości B rozumienie wiadomości C stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych D stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych Poziomy wymagań

Bardziej szczegółowo

Tematy nieobowiązkowe oznaczono szarym paskiem.

Tematy nieobowiązkowe oznaczono szarym paskiem. Poziomy wymagań edukacyjnych: K konieczny ocena dopuszczająca (2) P podstawowy ocena dostateczna (3) R rozszerzający ocena dobra (4) D dopełniający ocena bardzo dobra (5) W wykraczający ocena celująca

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Poziomy wymagań edukacyjnych: K konieczny ocena dopuszczająca (2) P podstawowy ocena dostateczna (3) R rozszerzający ocena dobra (4) D dopełniający ocena bardzo dobra (5) W wykraczający ocena celująca

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLASY V DOSTOSOWANY DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB PSYCHOFIZYCZNYCH I EDUKACYJNYCH DZIECKA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLASY V DOSTOSOWANY DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB PSYCHOFIZYCZNYCH I EDUKACYJNYCH DZIECKA 1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLASY V DOSTOSOWANY DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB PSYCHOFIZYCZNYCH I EDUKACYJNYCH DZIECKA Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. Ocenie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY V Program nauczania: Matematyka z plusem Liczba godzin nauki w tygodniu: 4 Planowana liczba godzin w ciągu roku: 140 Kategorie celów nauczania: A zapamiętanie

Bardziej szczegółowo

Matematyka z plusem dla szkoły podstawowej PLAN WYNIKOWY Z MATEMATYKI DLA KLASY V szkoły podstawowej (na podstawie dokumentu ze strony

Matematyka z plusem dla szkoły podstawowej PLAN WYNIKOWY Z MATEMATYKI DLA KLASY V szkoły podstawowej (na podstawie dokumentu ze strony PLAN WYNIKOWY Z MATEMATYKI DLA KLASY V szkoły podstawowej (na podstawie dokumentu ze strony www.gwo.pl) Kategorie celów nauczania: A zapamiętanie wiadomości B rozumienie wiadomości C stosowanie wiadomości

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie V

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie V Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie V Kryteria opracowano w korelacji do realizowanego programu Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki w szkole podstawowej M. Jucewicz, M. Karpiński,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY IV ROK SZKOLNY 2015/2016 PROGRAM NAUCZANIA: MATEMATYKA Z PLUSEM DLA DRUGIEGO ETAPU EDUKACYJNEGO

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY IV ROK SZKOLNY 2015/2016 PROGRAM NAUCZANIA: MATEMATYKA Z PLUSEM DLA DRUGIEGO ETAPU EDUKACYJNEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY IV ROK SZKOLNY 2015/2016 PROGRAM NAUCZANIA: MATEMATYKA Z PLUSEM DLA DRUGIEGO ETAPU EDUKACYJNEGO REALIZOWANY PRZY POMOCY PODRĘCZNIKA MATEMATYK Z PLUSEM DLA KLASY

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA szkoła podstawowa klasa V Treści nauczania wymagania szczegółowe

MATEMATYKA szkoła podstawowa klasa V Treści nauczania wymagania szczegółowe Kategorie celów nauczania: A zapamiętanie wiadomości B rozumienie wiadomości C stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych D stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych Poziomy wymagań edukacyjnych:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI Klasa IV Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który potrafi: odejmować liczby w zakresie 100 z przekroczeniem progu dziesiątkowego,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy V szkoły podstawowej opracowane na podstawie programu Matematyka z plusem

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy V szkoły podstawowej opracowane na podstawie programu Matematyka z plusem mgr Barbara Pierzchała mgr Aneta Sajdak Szkoła Podstawowa Nr 164 Im. Bł. Franciszki Siedliskiej Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy V szkoły podstawowej opracowane na podstawie programu Matematyka

Bardziej szczegółowo

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z MATEMATYKI WYNIKAJĄCYCH Z REALIZACJI PROGRAMU NAUCZANIA MATEMATYKA Z PLUSEM KLASA

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE IV

Załącznik 1 WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE IV Załącznik 1 WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE IV Dział programu: LICZBY I DZIAŁANIA rozwiązywać nietypowe zadania tekstowe wielodziałaniowe dot. dodawania i pamięciowego dostrzegać

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DO KLASY PIĄTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ DZIAŁ I: LICZBY I DZAŁANIA (21 h) 1. O czym będziemy uczyli się na lekcjach matematyki w klasie piątej? 2-3. Zapisywanie i porównywanie

Bardziej szczegółowo

Tematy, których realizację można rozpocząć w klasie piątej oznaczono szarym paskiem. Gwiazdką oznaczono tematy nieobowiązkowe.

Tematy, których realizację można rozpocząć w klasie piątej oznaczono szarym paskiem. Gwiazdką oznaczono tematy nieobowiązkowe. WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY V (opracowano w oparciu o podstawę programową z matematyki z roku 2008 i materiały ekspertów Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego) Nauczyciel mgr Iwona Turnau

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy 5 Wymagania na ocenę półroczną

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy 5 Wymagania na ocenę półroczną Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy 5 Wymagania na ocenę półroczną Dział Liczby i działania Jednostka tematyczna Zapisywanie i porównywanie liczb. dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący

Bardziej szczegółowo

Matematyka. Klasa IV

Matematyka. Klasa IV Matematyka Klasa IV Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował umiejętności przewidzianych w wymaganiach na ocenę dopuszczającą Uczeń musi umieć: na ocenę dopuszczającą: odejmować liczby

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 2 Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny do nowej podstawy programowej dla kl.5

ZAŁĄCZNIK 2 Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny do nowej podstawy programowej dla kl.5 ZAŁĄCZNIK 2 Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny do nowej podstawy programowej dla kl.5 POZIOM KONIECZNY K zna pojęcie cyfry nazwy działań i ich elementów algorytmy dodawania i odejmowania

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLASY V

KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLASY V KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLASY V Program nauczania: Matematyka z plusem, numer dopuszczenia podręcznika 340/2/2013 Podręczniki i książki pomocnicze wydane przez GWO: Matematyka 5. Podręcznik,

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z matematyki zgodne z programem. nauczania: Matematyka z plusem nr DKOW /08. dla uczniów kl. V

Kryteria ocen z matematyki zgodne z programem. nauczania: Matematyka z plusem nr DKOW /08. dla uczniów kl. V Kryteria ocen z matematyki zgodne z programem nauczania: Matematyka z plusem nr DKOW-5002-37/08 dla uczniów kl. V Ocena dopuszczająca: Uczeń zna: - pojecie cyfry, nazwy elementów działań, kolejność wykonywania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z MATEMATYKI DLA KLASY V

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z MATEMATYKI DLA KLASY V WYMAGANIA PROGRAMOWE Z MATEMATYKI DLA KLASY V Kategorie celów nauczania: A zapamiętanie wiadomości B rozumienie wiadomości C stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych D stosowanie wiadomości w sytuacjach

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne z matematyki klasa V

Szczegółowe wymagania edukacyjne z matematyki klasa V Szczegółowe wymagania edukacyjne z matematyki klasa V Poziomy wymagań edukacyjnych: K konieczny ocena dopuszczająca (2) P podstawowy ocena dostateczna (3) R rozszerzający ocena dobra (4) D dopełniający

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE WRAZ Z KRYTERIAMI OCENIANIA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI MATEMATYCZNYCH UCZNIÓW KLAS 4 ROK SZKOLNY 2015/2016

WYMAGANIA EDUKACYJNE WRAZ Z KRYTERIAMI OCENIANIA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI MATEMATYCZNYCH UCZNIÓW KLAS 4 ROK SZKOLNY 2015/2016 WYMAGANIA EDUKACYJNE WRAZ Z KRYTERIAMI OCENIANIA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI MATEMATYCZNYCH UCZNIÓW KLAS 4 ROK SZKOLNY 2015/2016 WYMAGANIA EDUKACYJNE I. Liczby i działania. Śródroczne Roczne pamięciowo mnożyć

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY V ROK SZKOLNY 2016/2017

ROZKŁAD MATERIAŁU I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY V ROK SZKOLNY 2016/2017 ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W BALICACH SZKOŁA PODSTAWOWA W BALICACH ROZKŁAD MATERIAŁU I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY V ROK SZKOLNY 2016/2017 Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki

Bardziej szczegółowo

Opracowała mgr Julita Bromberger WYMAGANIA - OCENIANIE KLASA IV

Opracowała mgr Julita Bromberger WYMAGANIA - OCENIANIE KLASA IV Opracowała mgr Julita Bromberger WYMAGANIA - OCENIANIE KLASA IV WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI NA POZIOMIE KONIECZNYM OCENA DOPUSZCZAJĄCA (2) - klasa IV pojęcie składnika i sumy, odjemnej, odjemnika i różnicy,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki opracowane na podstawie planu wynikowego GWO KLASA IV

Wymagania edukacyjne z matematyki opracowane na podstawie planu wynikowego GWO KLASA IV Wymagania edukacyjne z matematyki opracowane na podstawie planu wynikowego GWO K konieczny ocena dopuszczająca (2) UCZEŃ: KLASA IV zna pojęcie składnika i sumy zna pojęcie odjemnej, odjemnika i różnicy

Bardziej szczegółowo

Matematyka z plusem dla szkoły podstawowej WYMAGANIA Z MATEMATYKI DLA KLASY V

Matematyka z plusem dla szkoły podstawowej WYMAGANIA Z MATEMATYKI DLA KLASY V WYMAGANIA Z MATEMATYKI DLA KLASY V Program nauczania: Matematyka z plusem Podręczniki i książki pomocnicze wydane przez GWO: Matematyka 5. Podręcznik, M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki

Bardziej szczegółowo

Dział: Liczby całkowite

Dział: Liczby całkowite Aby otrzymać ocenę, uczeń powinien Dział: Liczby całkowite Znać: pojęcie liczby ujemnej i liczby dodatniej, pojęcie liczb przeciwnych, zasadę dodawania liczb o jednakowych znakach Rozumieć: rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki opracowane na podstawie planu wynikowego GWO KLASA IV

Wymagania edukacyjne z matematyki opracowane na podstawie planu wynikowego GWO KLASA IV Wymagania edukacyjne z matematyki opracowane na podstawie planu wynikowego GWO K konieczny ocena dopuszczająca (2) UCZEŃ: KLASA IV zna pojęcie składnika i sumy zna pojęcie odjemnej, odjemnika i różnicy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki opracowane na podstawie planu wynikowego GWO KLASA IV

Wymagania edukacyjne z matematyki opracowane na podstawie planu wynikowego GWO KLASA IV Wymagania edukacyjne z matematyki opracowane na podstawie planu wynikowego GWO K konieczny ocena dopuszczająca (2) UCZEŃ: KLASA IV zna pojęcie składnika i sumy zna pojęcie odjemnej, odjemnika i różnicy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA KLASA 5

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA KLASA 5 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA KLASA 5 FORMY I METODY SPRAWDZANIA WIEDZY Oceny bieżące wystawiane są uczniowi za wiedzę i umiejętności w ramach różnych rodzajów form aktywności, takich jak: klasówki,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klasy IV z matematyki. Opracowane na podstawie programu nauczania Matematyka z plusem LICZBY I DZIAŁANIA

Wymagania edukacyjne dla klasy IV z matematyki. Opracowane na podstawie programu nauczania Matematyka z plusem LICZBY I DZIAŁANIA Wymagania edukacyjne dla klasy IV z matematyki. Opracowane na podstawie programu nauczania Matematyka z plusem LICZBY I DZIAŁANIA - pojęcie składnika i sumy - pojęcie odjemnej, odjemnika i różnicy - pojęcie

Bardziej szczegółowo

Matematyka z plusem dla szkoły podstawowej WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z MATEMATYKI DLA KLASY V

Matematyka z plusem dla szkoły podstawowej WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z MATEMATYKI DLA KLASY V WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z MATEMATYKI DLA KLASY V Program nauczania: Matematyka z plusem Liczba godzin nauki w tygodniu: 4 Planowana liczba godzin w ciągu roku: 140 Podręczniki i książki pomocnicze wydane

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI

SZKOŁA PODSTAWOWA WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI KLASA IV Liczby naturalne SZKOŁA PODSTAWOWA WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI 1. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: zna pojęcie składnika i sumy, odjemnej, odjemnika i różnicy, czynnika

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z matematyki dla klasy czwartej

Kryteria oceniania z matematyki dla klasy czwartej Kryteria oceniania z matematyki dla klasy czwartej Liczby naturalne Na ocenę dopuszczającą pojęcie składnika i sumy pojęcie odjemnej, odjemnika i różnicy pojęcie czynnika i iloczynu pojęcie dzielnej, dzielnika

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KL. V W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KL. V W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KL. V W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Aby otrzymać ocenę: dopuszczającą (2) musisz spełnić ponad połowę wymagań z poziomu podstawowego, dostateczną (3) musisz spełnić wymagania

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z MATEMATYKI DLA KLASY V

PLAN WYNIKOWY Z MATEMATYKI DLA KLASY V PLAN WYNIKOWY Z MATEMATYKI DLA KLASY V Program nauczania: Matematyka z plusem Liczba godzin nauki w tygodniu: 5 Podręczniki i książki pomocnicze wydane przez GWO: Matematyka z plusem 5. Podręcznik, M.

Bardziej szczegółowo

Matematyka z plusem dla szkoły podstawowej PLAN WYNIKOWY i WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY V

Matematyka z plusem dla szkoły podstawowej PLAN WYNIKOWY i WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY V PLAN WYNIKOWY i WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY V Program nauczania: Matematyka z plusem Liczba godzin nauki w tygodniu: 4 Maksymalna ilość godzin: 144, minimalna ilość godzin: 125 Podręczniki

Bardziej szczegółowo

Matematyka z plusem dla szkoły podstawowej PLAN WYNIKOWY i WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY V

Matematyka z plusem dla szkoły podstawowej PLAN WYNIKOWY i WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY V PLAN WYNIKOWY i WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY V Program nauczania: Matematyka z plusem Liczba godzin nauki w tygodniu: 4 Maksymalna ilość godzin: 144, minimalna ilość godzin: 125 Podręczniki

Bardziej szczegółowo

Wymagania z matematyki na poszczególne oceny szkolne w klasie piątej

Wymagania z matematyki na poszczególne oceny szkolne w klasie piątej Wymagania z matematyki na poszczególne oceny szkolne w klasie piątej Dział I Liczby naturalne Dostateczna Zna pojęcie dzielnika liczby naturalnej. Podaje dzielniki liczb naturalnych. Rozpoznaje liczby

Bardziej szczegółowo

Program nauczania: Matematyka z plusem Liczba godzin nauki w tygodniu: 4 Planowana liczba godzin w ciągu roku: 140

Program nauczania: Matematyka z plusem Liczba godzin nauki w tygodniu: 4 Planowana liczba godzin w ciągu roku: 140 ZAŁOŻENIA DO PLANU WYNIKOWEGO Z MATEMATYKI WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH DLA KLASY V Program nauczania: Matematyka z plusem Liczba godzin nauki w tygodniu: 4 Planowana liczba godzin w ciągu roku:

Bardziej szczegółowo

Matematyka z plusem dla szkoły podstawowej ZAŁOŻENIA DO PLANU WYNIKOWEGO Z MATEMATYKI DLA KLASY V

Matematyka z plusem dla szkoły podstawowej ZAŁOŻENIA DO PLANU WYNIKOWEGO Z MATEMATYKI DLA KLASY V Program nauczania: Matematyka z plusem Liczba godzin nauki w tygodniu: 4 Planowana liczba godzin w ciągu roku: 140 ZAŁOŻENIA DO PLANU WYNIKOWEGO Z MATEMATYKI DLA KLASY V Podręczniki i książki pomocnicze

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki opracowane do programu Matematyka z plusem GWO. w SZKOLE PODSTAWOWEJ

Wymagania edukacyjne z matematyki opracowane do programu Matematyka z plusem GWO. w SZKOLE PODSTAWOWEJ Wymagania edukacyjne z matematyki opracowane do programu Matematyka z plusem GWO w SZKOLE PODSTAWOWEJ 1 KLASA IV LICZBY I DZIAŁANIA Poziom K konieczny ocena dopuszczająca (2) zna pojęcie składnika i sumy

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z matematyki w klasie IV

Kryteria oceniania z matematyki w klasie IV Kryteria oceniania z matematyki w klasie IV Wymagania edukacyjne opracowane są na podstawie rozkładu materiału dostosowanego do programu nauczania matematyki Matematyka z plusem (nr dopuszczenia DKOW-5002-37/08).

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z MATEMATYKI DLA KLAS V W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z MATEMATYKI DLA KLAS V W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Program nauczania: Matematyka z plusem WYMAGANIA PROGRAMOWE Z MATEMATYKI DLA KLAS V W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Podręczniki i książki pomocnicze wydane przez GWO: Matematyka 5. Podręcznik, M. Dobrowolska,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania Matematyka, klasa 5

Przedmiotowe zasady oceniania Matematyka, klasa 5 Przedmiotowe zasady oceniania Matematyka, klasa 5 I. Ocenianie poszczególnych form aktywności: Ocenie podlegają: prace klasowe (sprawdziany), kartkówki, odpowiedzi ustne, praca ucznia na lekcji, prace

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania dla klasy 5 Matematyka z plusem

Przedmiotowe zasady oceniania dla klasy 5 Matematyka z plusem Przedmiotowe zasady oceniania dla klasy 5 Matematyka z plusem 1. Przedmiotowe zasady oceniania (PZO) to podstawowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów zgodny z podstawą programową oraz wewnątrzszkolnymi

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy 4 szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy 4 szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy 4 szkoły podstawowej Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń który potrafi:

Bardziej szczegółowo