Rok szkolny 2017/2018

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rok szkolny 2017/2018"

Transkrypt

1 Rok szkolny 2017/2018 WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE PIĄTEJ LICZBY I DZIAŁANIA zna pojęcie cyfry, nazwy działań i ich elementów, zna kolejność wykonywania działań, gdy nie występują i gdy występują nawiasy zna algorytmy dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia pisemnego rozumie wartość liczby w zależności od położenia jej cyfr oraz potrzebę stosowania dodawania, odejmowania i mnożenia pisemnego umie zapisywać liczby za pomocą cyfr, odczytywać liczby zapisane cyframi, zapisywać liczby słowami porównywać liczby, porządkować liczby w kolejności od najmniejszej do największej lub odwrotnie pamięciowo dodawać i odejmować liczby w zakresie 100, pamięciowo mnożyć liczby dwucyfrowe przez jednocyfrowe w zakresie 100, pamięciowo dzielić liczby dwucyfrowe przez jednocyfrowe lub dwucyfrowe w zakresie 100 wskazać działanie, które należy wykonać jako pierwsze obliczać wartości wyrażeń arytmetycznych dwudziałaniowych z uwzględnieniem kolejności działań i nawiasów umie dodawać i odejmować pisemnie liczby bez przekraczania progu dziesiątkowego i z przekraczaniem jednego progu dziesiątkowego, mnożyć pisemnie liczby wielocyfrowe przez dwucyfrowe i dzielić pisemnie liczby wielocyfrowe przez jednocyfrowe Ocena dostateczna. Uczeń opanował treści wymagane na ocenę dopuszczającą i zna pojęcie kwadratu i sześcianu liczby rozumie porównywanie ilorazowe i porównywanie różnicowe umie pamięciowo dodawać i odejmować liczby powyżej 100, pamięciowo mnożyć liczby dwucyfrowe przez jednocyfrowe powyżej 100, pamięciowo dzielić liczby dwucyfrowe przez jednocyfrowe lub dwucyfrowe powyżej 100 umie dopełniać składniki do określonej sumy umie obliczać odjemną (odjemnik), gdy dane są różnica i odjemnik (odjemna) i obliczać dzielną (dzielnik), gdy dane są iloraz i dzielnik (dzielna) umie wykonywać dzielenie z resztą umie obliczać kwadraty i sześciany liczb umie rozwiązywać zadania tekstowe jednodziałaniowe umie mnożyć szybko przez 5 umie dodawać i odejmować pisemnie liczby z przekraczaniem kolejnych progów dziesiątkowych umie rozwiązywać zadania tekstowe z zastosowaniem dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia pisemnego oraz z porównywania różnicowego i ilorazowego umie mnożyć i dzielić pisemnie liczby wielocyfrowe przez liczby dwucyfrowe, również zakończone zerami umie szacować wyniki działań Ocena dobra. Uczeń opanował treści wymagane na ocenę dostateczną i umie odczytywać współrzędne punktów na osi liczbowej umie pamięciowo oddawać i odejmować liczby w zakresie 1000 umie dzielić liczby dwucyfrowe przez jednocyfrowe lub dwucyfrowe umie zamieniać jednostki długości i masy 1

2 umie stosować prawa i kolejność wykonywania działań umie rozwiązywać zadania tekstowe wielodziałaniowe w sposób pamięciowy i pisemny oraz związane z szacowaniem umie zapisywać słownie wyrażenia arytmetyczne i obliczać ich wartość umie stosować poznane metody szybkiego liczenia w życiu codziennym umie obliczać dzielną, gdy dane są iloraz i dzielnik Ocena bardzo dobra. Uczeń opanował treści wymagane na ocenę dobrą i umie zapisywać liczby, których cyfry spełniają podane warunki umie uzupełniać brakujące liczby lub znaki działań w wyrażeniach arytmetycznych tak, aby uzyskać ustalony wynik umie rozwiązywać nietypowe zadania tekstowe wielodziałaniowe umie planować zakupy stosownie do posiadanych środków WŁASNOŚCI LICZB NATURALNYCH zna pojęcie wielokrotności i dzielnika liczby naturalnej umie podawać wielokrotności liczby naturalnej i wskazywać je na osi liczbowej umie podawać dzielniki liczb naturalnych umie rozpoznawać liczby podzielne przez 2, 5, 10, 100 Ocena dostateczna. Uczeń opanował treści wymagane na ocenę dopuszczającą i zna cechy podzielności liczb przez 2, 3, 5, 9, 10 i 100 zna sposób rozkładu liczb na czynniki pierwsze zna algorytm znajdowania NWD i NWW liczb na podstawie ich rozkładu na czynniki pierwsze rozumie pojęcie NWW i NWD liczb naturalnych zna korzyści płynące ze znajomości cech podzielności liczb naturalnych rozumie, że liczby 0 i 1 nie należą do liczb pierwszych i złożonych rozumie sposób rozkładu liczb na czynniki pierwsze umie wskazywać wspólne wielokrotności liczb naturalnych umie rozpoznać liczby podzielne przez 3 i 6 rozwiązywać zadania tekstowe związane z cechami podzielności i liczbami pierwszymi i złożonymi umie wskazywać liczby pierwsze i złożone umie obliczać NWW i NWD liczby umie rozkładać liczby na czynniki pierwsze umie zapisać liczbę, gdy dany jest jej rozkład na czynniki pierwsze Ocena dobra. Uczeń opanował treści wymagane na ocenę dostateczną i umie znajdować NWW i NWD dwóch liczb naturalnych wskazywać wspólne dzielniki liczb naturalnych umie określać czy dany rok jest przestępny i rozpoznawać liczby podzielne przez 4 umie zapisywać rozkład liczb na czynniki pierwsze za pomocą potęg umie podawać wszystkie dzielniki liczby, znając jej rozkład na czynniki pierwsze Ocena bardzo dobra. Uczeń opanował treści wymagane na ocenę dobrą i umie rozpoznawać liczby podzielne przez 6, 12, 15 itp. UŁAMKI ZWYKŁE zna pojęcie ułamka jako części całości lub zbiorowości zna budowę ułamka zwykłego, pojęcie liczby mieszanej, ułamka jako ilorazu dwóch liczb naturalnych zna pojęcie odwrotności liczby i potrafi podawać odwrotności ułamków i liczb mieszanych 2

3 zna zasadę skracania i rozszerzania ułamków zwykłych i potrafi ją stosować zna algorytm porównywania, dodawania i odejmowania ułamków o równych mianownikach i potrafi go stosować zna zasadę dodawania i odejmowania ułamków o różnych mianownikach zna algorytm mnożenia i dzielenia ułamków przez liczby naturalne i potrafi go stosować zna algorytm mnożenia i dzielenia ułamków i potrafi go stosować rozumie pojęcie ułamka jako wynik podziału na równe części rozumie pojęcie ułamka jako ilorazu dwóch liczb naturalnych umie opisywać części figur lub zbiorów skończonych za pomocą ułamka umie odczytywać zaznaczone ułamki na osi liczbowej umie zamieniać całości na ułamki niewłaściwe umie przedstawić ułamek zwykły w postaci ilorazu liczb naturalnych i odwrotnie Ocena dostateczna. Uczeń opanował treści wymagane na ocenę dopuszczającą i zna pojęcie ułamka właściwego i niewłaściwego i potrafi je odróżniać zna algorytm zamiany liczby mieszanej na ułamek niewłaściwy i potrafi go stosować zna pojęcie ułamka nieskracalnego i potrafi zapisywać ułamki w postaci nieskracalnej zna algorytm porównywania ułamków o równych licznikach lub różnych mianownikach i potrafi go stosować zna algorytm mnożenia i dzielenia liczb mieszanych przez liczby naturalne i potrafi go stosować zna algorytm mnożenia i dzielenia liczb mieszanych i potrafi go stosować rozumie porównywanie ilorazowe umie wyłączać całości z ułamka niewłaściwego umie sprowadzać ułamki do wspólnego mianownika rozwiązywać zadania tekstowe z zastosowaniem dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia ułamków i liczb mieszanych o tych samych lub różnych mianownikach umie wykonywać działania łączne na ułamkach zwykłych Ocena dobra. Uczeń opanował treści wymagane na ocenę dostateczną i zna algorytm wyłączania całości z ułamka zna algorytm obliczania ułamka z liczby i potrafi go stosować rozumie pojęcie ułamka z liczby umie przedstawić ułamek niewłaściwy na osi liczbowej umie rozwiązywać zadania tekstowe związane z pojęciem ułamka jako ilorazu liczb naturalnych, rozszerzaniem i skracaniem ułamków, zastosowaniem dodawania i odejmowania ułamków, mnożenia i dzielenia ułamków i liczb mieszanych przez liczby naturalne Ocena bardzo dobra. Uczeń opanował treści wymagane na ocenę dobrą i umie rozwiązywać nietypowe zadania tekstowe dotyczące ułamków zwykłych FIGURY NA PŁASZCZYŹNIE zna podstawowe figury geometryczne, pojęcie kąta, rodzaje kątów, jednostki ich miary, wielokąta, wierzchołka, kąta, boku, przekątnej i obwodu, rodzaje trójkątów, sumę miar katów wewnętrznych trójkąta, pojęcia: prostokąt, kwadrat, równoległobok, romb, trapez zna własności prostokąta i kwadratu, boków równoległoboku i rombu umie rozpoznawać i kreślić odcinki i proste prostopadłe i równoległe umie rozróżniać i rysować rodzaje kątów umie mierzyć kąty i rysować kąty o danej mierze 3

4 umie określać miary kątów przyległych i wierzchołkowych na podstawie rysunku umie rysować wielokąty o danych cechach oraz ich przekątne umie obliczać odwody wielokątów w rzeczywistości umie wskazywać i rysować poszczególne rodzaje trójkątów umie obliczać obwód trójkąta umie rysować prostokąt i kwadrat o danych bokach oraz obliczać ich obwody umie wyróżniać wśród czworokątów równoległoboki i romby Ocena dostateczna. Uczeń opanował treści wymagane na ocenę dopuszczającą i zna zapis symboliczny prostych prostopadłych i równoległych oraz kąta zna pojęcie odległości punktu od prostej i odległości między prostymi zna elementy budowy kąta zna związki miarowe pomiędzy poszczególnymi rodzajami kątów zna nazwy boków w trójkątach i ich zależności zna zasady konstrukcji trójkąta przy pomocy cyrkla i linijki i potrafi je zastosować zna warunek trójkąta zna miary kątów w trójkącie równobocznym i zależności między kątami w trójkącie równoramiennym zna własności przekątnych, boków i kątów prostokąta, kwadratu, równoległoboku i rombu zna sumę miar kątów wewnętrznych czworokątów umie rozwiązywać zadania tekstowe związane z prostopadłością i równoległością umie obliczać obwody wielokątów w skali umie obliczać brakujące miary kątów trójkąta i czworokąta umie rysować prostokąt i kwadrat o danym obwodzie umie rysować równoległoboki, romby i trapezy umie nazywać czworokąty znając ich cechy zna pojęcie figur przystających, potrafi je wskazywać i rysować Ocena dobra. Uczeń opanował treści wymagane na ocenę dostateczną i zna minuty i sekundy jako miary kątów umie wykonywać obliczenia z zastosowanie własności trójkątów i czworokątów umie określać zależności między czworokątami umie określić wzajemne położenia prostych i odcinków na płaszczyźnie umie obliczać miarę kąta wklęsłego umie rysować czworokąty o danych kątach Ocena bardzo dobra. Uczeń opanował treści wymagane na oceną dobrą i umie rozwiązywać zadania tekstowe związane z zegarem określać miary kątów przyległych, wierzchołkowych, odpowiadających i naprzemianległych na podstawie rysunku lub treści zadania umie rozwiązywać zadania tekstowe związane z kątami, trójkątami i czworokątami umie obliczać sumę miar katów wielokątów umie rysować czworokąty spełniające podane warunki umie dzielić figurę na określona ilość figur przystających UŁAMKI DZIESIĘTNE zna dwie postacie ułamka dziesiętnego zna nazwy rzędów po przecinku zna algorytm porównywania ułamków dziesiętnych zna zależności pomiędzy jednostkami masy i długości zna algorytm dodawania i odejmowania pisemnego ułamków dziesiętnych i potrafi go stosować 4

5 zna algorytm mnożenia i dzielenia przez 10, 100, 1000, przez liczby naturalne i potrafi go stosować zna zasadę zamiany ułamków dziesiętnych na zwykłe i potrafi go stosować zna pojęcie procentu rozumie dzielenie jako działanie odwrotne do mnożenia rozumie potrzebę stosowania procentów w życiu codziennym umie zapisywać i odczytywać ułamki dziesiętne umie zamieniać ułamki 1 / 2, 1 / 4 na ułamki dziesiętne i odwrotnie umie porównywać ułamki dziesiętne umie zapisywać 25% i 50% w postaci ułamków Ocena dostateczna. Uczeń opanował treści wymagane na oceną dopuszczającą i zna interpretację dodawania i odejmowania ułamków dziesiętnych na osi liczbowej zna algorytm mnożenia i dzielenia ułamków dziesiętnych i potrafi go stosować zna zasadę zamiany ułamków zwykłych na dziesiętne rozumie porównywanie różnicowe i ilorazowe umie zamieniać ułamki zwykłe na dziesiętne poprzez rozszerzanie i skracanie umie zapisywać ułamki dziesiętne z pominięciem nieistotnych zer umie opisywać części figur za pomocą dziesiętnego umie odczytywać ułamki dziesiętne na osi oraz je zaznaczać umie stosować ułamki dziesiętne do zamiany wyrażeń dwumianowanych na jednomianowane i odwrotnie umie pamięciowo dodawać i odejmować ułamki dziesiętne umie pisemnie mnożyć i dzielić ułamki dziesiętne przez liczby jednocyfrowe umie zamieniać procenty na ułamki dziesiętne i na ułamki zwykłe nieskracalne umie zapisywać ułamki o mianowniku 100 w postaci procentów umie określać procentowo zacieniowane części figur umie odczytywać potrzebne informacje z diagramów procentowych Ocena dobra. Uczeń opanował treści wymagane na oceną dostateczną i zna pojęcie średniej arytmetycznej kilku liczb i potrafi ją obliczać umie porównywać liczby przedstawione w postaci ułamka dziesiętnego oraz ułamka zwykłego i rozwiązywać zadania tekstowe z tym związane umie porównywać długości i masy wyrażone w różnych jednostkach umie uzupełniać brakujące liczby w sumach i różnicach tak, aby uzyskać ustalony wynik umie obliczać wartości prostych wyrażeń arytmetycznych zawierających dodawanie, odejmowanie i mnożenie ułamków dziesiętnych z uwzględnieniem kolejności działań i nawiasów umie rozwiązywać zadania tekstowe związane z ułamkami dziesiętnymi i procentami umie szacować wyniki działań i rozwiązywać zadania tekstowe związane z szacowaniem umie znajdować liczbę wymierną dodatnią leżącą między dwiema danymi na osi liczbowej umie zamieniać ułamki na procenty Ocena bardzo dobra. Uczeń opanował treści wymagane na oceną dobrą i umie odczytywać ułamki dziesiętne na osi liczbowej umie uzupełniać brakujące cyfry w ułamkach dziesiętnych tak, aby zachować poprawność nierówności umie wstawiać znaki działań w wyrażeniach arytmetycznych tak, aby otrzymać ustalony wynik umie rozwiązywać zadania tekstowe związane z porównywaniem ułamków, różnym sposobem zapisywania długości i masy, zastosowaniem mnożenia i dzielenia przez 5

6 10, 100, 1000, zastosowaniem mnożenia i dzielenia ułamków przez liczby naturalne oraz mnożenia i dzielenia ułamków dziesiętnych umie rozwiązywać zadania tekstowe związane z ułamkami zwykłymi i dziesiętnymi oraz procentami POLA FIGUR zna jednostki miary pola zna wzór na obliczanie pola prostokąta, kwadratu, równoległoboku, rombu, trójkąta ostrokątnego i trapezu zna pojęcie wysokości i podstawy rozumie pojecie miary pola jako liczby kwadratów jednostkowych umie obliczać pola ww figur jeżeli długości boków podane są w tych samych jednostkach Ocena dostateczna. Uczeń opanował treści wymagane na oceną dopuszczającą i zna zależności między jednostkami pola zna gruntowe jednostki pola i zależności między nimi rozumie związek pomiędzy jednostkami długości a jednostkami pola umie obliczać figur o długościach boków i wysokościach w różnych jednostkach Ocena dobra. Uczeń opanował treści wymagane na oceną dostateczną i rozumie kryteria doboru wzoru na obliczanie pola rombu umie obliczać bok kwadratu znając jego pole umie obliczać bok prostokąta znając jego pole i długość drugiego boku umie obliczać pole kwadratu o danym obwodzie i odwrotnie umie rozwiązywać zadania tekstowe związane z polami: kwadratu, prostokąta, równoległoboku, trapezu i trójkąta umie obliczać pola narysowanych figur jako sumy lub różnicy pól znanych wielokątów umie zamieniać jednostki pola i rozwiązywać zadania tekstowe z tym związane umie obliczać długości brakujących odcinków mając dane pole figury Ocena bardzo dobra. Uczeń opanował treści wymagane na oceną dobrą i umie rozwiązywać zadania tekstowe związane z polami prostokątów w skali umie rozwiązywać zadania tekstowe związane z polami rombów umie rysować prostokąty o polu równym polu narysowanego trójkąta i odwrotnie umie wielokąty o podanych polach LICZBY CAŁKOWITE zna pojęcie liczby ujemnej i liczby dodatniej oraz liczb przeciwnych zna zasadę dodawania liczb o jednakowych znakach rozumie rozszerzenie osi liczbowej na liczby ujemne umie zaznaczać liczby całkowite na osi umie porównywać liczby całkowite umie podawać liczby przeciwne do danych umie obliczać sumy liczb o jednakowych znakach umie odejmować liczby całkowite dodatnie, gdy odjemnik jest większy od odjemnej Ocena dostateczna. Uczeń opanował treści wymagane na oceną dopuszczającą i zna pojęcie liczby całkowitej zna zasadę dodawania liczb o różnych znakach i potrafi ja stosować zna zasadę zastępowania odejmowania dodawaniem liczby przeciwnej i potrafi ją stosować 6

7 zna zasadę mnożenia i dzielenia liczb całkowitych i stosować ją w przypadku jednakowych znaków rozumie rozszerzenie zbioru liczb o zbiór liczb całkowitych umie podawać liczby całkowite większe lub mniejsze od danej umie porównywać i porządkować liczby całkowite umie obliczać sumę liczb o różnych znakach umie dopełniać składniki do określonej sumy umie powiększać liczby całkowite umie odejmować liczby całkowite umie rozwiązywać zadania związane z liczbami całkowitymi Ocena dobra. Uczeń opanował treści wymagane na oceną dostateczną i umie obliczać sumy wieloskładnikowe umie korzystać z przemienności i łączności dodawania umie określać znak sumy umie pomniejszać liczby całkowite umie porównywać różnica liczb całkowitych umie ustalać znaki iloczynów i ilorazów oraz mnożyć i dzielić liczby całkowite o różnych znakach umie obliczać wartości wyrażeń arytmetycznych zawierających działania na liczbach całkowitych umie rozwiązywać zadania tekstowe związane z dodawaniem i odejmowaniem liczb całkowitych Ocena bardzo dobra. Uczeń opanował treści wymagane na oceną dobrą i umie obliczać średnie arytmetyczne kilku liczb całkowitych umie ustalać znaki wyrażeń arytmetycznych GRANIASTOSŁUPY zna cechy prostopadłościanu i sześcianu zna elementy budowy prostopadłościanu zna pojęcie graniastosłupa prostego zna elementy budowy graniastosłupa prostego zna pojęcie objętości figury i jednostki objętości zna wzór na obliczanie objętości prostopadłościanu i sześcianu i potrafi go stosować umie wskazywać elementy budowy prostopadłościanów umie wskazywać na rysunkach prostopadłościanów ściany i krawędzie prostopadłe, równoległe oraz o jednakowej długości umie wskazywać elementy budowy graniastosłupa umie rysować siatki prostopadłościanów o danych krawędziach umie obliczać objętości brył znając liczbę mieszczących się w nich sześcianów jednostkowych Ocena dostateczna. Uczeń opanował treści wymagane na oceną dopuszczającą i zna nazwy graniastosłupów prostych w zależności od podstawy zna pojęcia siatki bryły zna sposób obliczania pola powierzchni graniastosłupa prostego zna pojęcie wysokości graniastosłupa prostego zna wzór na obliczanie objętości graniastosłupa prostego i potrafi go stosować mając dane pole podstawy i wysokość zna definicje litra i mililitra oraz zależności pomiędzy nimi 7

8 rozumie sposób obliczania pola powierzchni graniastosłupa prostego jako pola jego siatki rozumie różnicę między polem powierzchni a objętością umie oblicza sumy długości krawędzi prostopadłościanów i sześcianów umie wskazywać na rysunkach graniastosłupów ściany i krawędzie prostopadłe i równoległe umie określać liczby ścian, wierzchołków i krawędzi graniastosłupów umie projektować siatki graniastosłupów umie kleić modele z zaprojektowanych siatek omie obliczać pole powierzchni prostopadłościanu o wymiarach wyrażonych w tej samej jednostce umie przyporządkować zadane objętości do obiektów z natury Ocena dobra. Uczeń opanował treści wymagane na oceną dostateczną i zna wzór na obliczanie pola powierzchni graniastosłupa prostego zna zależności pomiędzy jednostkami objętości umie obliczać długość krawędzi sześcianu znając sumę długości wszystkich krawędzi umie wskazywać podstawy graniastosłupa w sytuacjach nietypowych umie obliczać pola powierzchni prostopadłościanu o wymiarach wyrażonych w różnych jednostkach umie obliczać pola powierzchni graniastosłupów prostych i rozwiązywać zadania tekstowe z nimi związane umie obliczać objętość i pole powierzchni prostopadłościanu zbudowanego z określonej liczby sześcianów umie rozwiązywać zadania tekstowe związane z objętościami prostopadłościanów i graniastosłupów prostych umie wyrażać w litrach i mililitrach podane objętości prostopadłościanu umie zamieniać jednostki objętości umie rozwiązywać zadania tekstowe związane z jednostkami objętości Ocena bardzo dobra. Uczeń opanował treści wymagane na oceną dobrą i umie projektować siatki graniastosłupów w skali umie rozwiązywać zadania z treścią dotyczące ścian sześcianu umie rozpoznawać siatki graniastosłupów umie rozwiązywać zadania związane z polami powierzchni i objętością granistosłupów Ocena celująca. Uczeń opanował treści wymagane na ocenę bardzo dobrą, potrafi rozwiązywać zadania problemowe, nietypowe, wymagające kreatywności, pomysłowości i logicznego myślenia. 8

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie 5

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie 5 Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie 5 PODSTAWOWE PONADPODSTAWOWE LICZBY I DZAŁANIA porównywać liczby porządkować liczby w kolejności od najmniejszej do największej lub odwrotnie przedstawiać liczby

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE. Przedmiot: matematyka. Klasa: 5

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE. Przedmiot: matematyka. Klasa: 5 KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE Przedmiot: matematyka Klasa: 5 OCENA CELUJĄCA Rozwiązuje nietypowe zadania tekstowe wielodziałaniowe. Proponuje własne metody szybkiego liczenia. Rozwiązuje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE WRAZ Z KRYTERIAMI OCENIANIA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI MATEMATYCZNYCH UCZNIÓW KLAS 5 ROK SZKOLNY 2016/2017

WYMAGANIA EDUKACYJNE WRAZ Z KRYTERIAMI OCENIANIA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI MATEMATYCZNYCH UCZNIÓW KLAS 5 ROK SZKOLNY 2016/2017 WYMAGANIA EDUKACYJNE WRAZ Z KRYTERIAMI OCENIANIA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI MATEMATYCZNYCH UCZNIÓW KLAS 5 ROK SZKOLNY 2016/2017 WYMAGANIA EDUKACYJNE I OKRES II OKRES I. LICZBY NATURALNE rozumieć dziesiątkowy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI ucznia kl. V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI ucznia kl. V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI ucznia kl. V 1. LICZBY I DZIAŁANIA zapisywać liczby za pomocą cyfr i słowami porównywać liczby porządkować liczby w kolejności od najmniejszej do największej lub odwrotnie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy V. rok szkolny 2018/2019

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy V. rok szkolny 2018/2019 Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy V rok szkolny 2018/2019 Program nauczania Matematyka z plusem realizowany przy pomocy podręcznika Matematyka z plusem LICZBY I DZIAŁANIA Na ocenę dopuszczającą

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy V

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy V Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy V Temat Umiejętności podstawowe; uczeń umie: Umiejętności ponadpodstawowe; uczeń umie: Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki dla kl. V

Wymagania edukacyjne z matematyki dla kl. V Wymagania edukacyjne z matematyki dla kl. V Semestr I Wymagane wiadomości i umiejętności na ocenę: dopuszczającą: pojęcie cyfry nazwy elementów działań kolejność wykonywania działań, gdy nie występują

Bardziej szczegółowo

LICZBY I DZIAŁANIA zapisywać liczby, których cyfry spełniają podane warunki

LICZBY I DZIAŁANIA zapisywać liczby, których cyfry spełniają podane warunki Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z matematyki dla klasy V Temat 1. Zapisywanie i porównywanie liczb 2. Rachunki pamięciowe Umiejętności

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z matematyki dla klasy V.

Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z matematyki dla klasy V. Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z matematyki dla klasy V Umiejętności podstawowe; uczeń umie: Umiejętności ponadpodstawowe; uczeń

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z matematyki w klasie 5 Matematyka z plusem DKOW /08

Kryteria ocen z matematyki w klasie 5 Matematyka z plusem DKOW /08 Matematyka z plusem DKOW-5002-37/08 DZIAŁ LICZBY NATURALNE WŁASNOŚCI LICZB NATURALNYCH KONIECZNE ocena dopuszczająca rozumie dziesiątkowy system pozycyjny umie zapisywać i odczytywać liczby cyframi i słownie

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z matematyki w klasie V

Kryteria ocen z matematyki w klasie V Uczeń musi umieć: Kryteria ocen z matematyki w klasie V na ocenę dopuszczającą: -odczytywać liczby zapisane cyframi -porównywać liczby naturalne, - przedstawiać liczby naturalne na osi liczbowej, - pamięciowo

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria ocen dla klasy piątej:

Szczegółowe kryteria ocen dla klasy piątej: Szczegółowe kryteria ocen dla klasy piątej: LICZBY I DZIAŁANIA pojęcie cyfry nazwy działań i ich elementów kolejność wykonywania działań algorytmy dodawania i odejmowania pisemnego algorytmy mnożenia i

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE MATEMATYKA KL. V

WYMAGANIA EDUKACYJNE MATEMATYKA KL. V WYMAGANIA EDUKACYJNE MATEMATYKA KL. V Na ocenę dopuszczającą uczeń umie: I. LICZBY NATURALNE - zapisywać liczby za pomocą cyfr - odczytywać liczby zapisane cyframi - zapisywać liczby słowami - porównywać

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY V REALIZOWANE WEDŁUG PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY V REALIZOWANE WEDŁUG PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY V REALIZOWANE WEDŁUG PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM Na: ocenę dopuszczającą ocenę dostateczną ocenę dobrą ocenę bardzo dobrą pojęcie cyfry nazwy działań i ich

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY 5

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY 5 1. LICZBY I DZIAŁANIA Na ocenę dopuszczającą uczeń: zna pojęcie cyfry zna nazwy działań i ich elementów zna kolejność wykonywania działań, gdy nie występują i gdy występują nawiasy zna algorytmy dodawania

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z matematyki klasa V

Wymagania na poszczególne oceny z matematyki klasa V Wymagania na poszczególne oceny z matematyki klasa V 1. Liczby i działania Ocena Dopuszczający Dostateczny Wymagania zna pojęcie cyfry zna nazwy działań i ich elementów zna kolejność wykonywania działań,

Bardziej szczegółowo

Liczby i działania. Własności liczb naturalnych

Liczby i działania. Własności liczb naturalnych PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI rok szkolny 2017/2018 KLASA V SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.WÓJTA KAZIMIERZA TOMASZEWSKIEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ W BIELICACH Liczby i działania Rozumie dziesiątkowy system pozycyjny

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DO KLASY V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DO KLASY V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DO KLASY V *na ocenę śródroczną 1. LICZBY I DZIAŁANIA zna dziesiątkowy system pozycyjny, różnicę między cyfrą a liczbą, pojęcie osi liczbowej, zależność wartości liczby

Bardziej szczegółowo

Wymagania z matematyki na poszczególne stopnie szkolne w klasie piątej PSP nr 27 w Radomiu

Wymagania z matematyki na poszczególne stopnie szkolne w klasie piątej PSP nr 27 w Radomiu Wymagania z matematyki na poszczególne stopnie szkolne w klasie piątej PSP nr 27 w Radomiu I. LICZBY I DZIAŁANIA zapisuje liczby za pomocą cyfr odczytuje liczby zapisane cyframi oraz zapisywać liczby słowami

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY V LICZBY I DZIAŁANIA : pojęcie liczby całkowitej pojęcie cyfry nazwy działań i ich elementów kolejność wykonywania działań, gdy nie występują i gdy występują nawiasy algorytmy dodawania i odejmowania pisemnego

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie V szkoły podstawowej w roku szkolnym 2016/2017 I. LICZBY I DZIAŁANIA

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie V szkoły podstawowej w roku szkolnym 2016/2017 I. LICZBY I DZIAŁANIA Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie V szkoły podstawowej w roku szkolnym 2016/2017 I. LICZBY I DZIAŁANIA podać pojęcie cyfry, wskazać różnicę między cyfrą a liczbą podać pojęcie osi liczbowej wskazać

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA V LICZBY I DZIAŁANIA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA V LICZBY I DZIAŁANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA V LICZBY I DZIAŁANIA Zna pojęcie cyfry, nazwy działań i ich elementów. Rozumie dziesiątkowy system pozycyjny, różnicę pomiędzy cyfrą a liczbą Rozumie pojęcie osi

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY V Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra i celująca WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY V Aby uzyskać kolejną, wyższą ocenę,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE SZKOŁA PODSTAWOWA W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z MATEMATYKI w klasie 5 Szkoły Podstawowej str. 1 Matematyka klasa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KL V SZKOŁY PODSTAWOWEJ

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KL V SZKOŁY PODSTAWOWEJ SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KL V SZKOŁY PODSTAWOWEJ LICZBY NATURALNE - pojęcie cyfry - nazwy elementów - kolejność wykonywania działań, gdy nie występują nawiasy - algorytmy czterech

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z MATEMATYKI W KLASIE V

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z MATEMATYKI W KLASIE V WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z MATEMATYKI W KLASIE V OCENA ŚRÓDROCZNA: Wymagania konieczne (na ocenę dopuszczającą) obejmują wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE V SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE V SZKOŁY PODSTAWOWEJ Wymagania konieczne ocena dopuszczająca: podać pojęcie cyfry, wskazać różnicę między cyfrą a liczbą podać pojęcie osi liczbowej wskazać zależność wartości liczby od położenia jej cyfr zapisywać liczby

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klasy piątej szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne dla klasy piątej szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne dla klasy piątej szkoły podstawowej Ocena dopuszczająca wymagania obejmują wiadomości i umiejętności umożliwiające uczniowi dalszą naukę, bez których uczeń nie jest w stanie zrozumieć

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY V LICZBY I DZIAŁANIA : pojęcie cyfry nazwy działań i ich elementów kolejność wykonywania działań, gdy nie występują i gdy występują nawiasy algorytmy dodawania i odejmowania pisemnego algorytmy mnożenia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy V szkoły podstawowej opracowane na podstawie programu Matematyka z plusem

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy V szkoły podstawowej opracowane na podstawie programu Matematyka z plusem mgr Barbara Pierzchała mgr Aneta Sajdak Szkoła Podstawowa Nr 164 Im. Bł. Franciszki Siedliskiej Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy V szkoły podstawowej opracowane na podstawie programu Matematyka

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z MATEMATYKI DLA KLASY V

PLAN WYNIKOWY Z MATEMATYKI DLA KLASY V PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH OPRACOWANO NA PODSTAWIE PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM I PODRĘCZNIKA O NR DOP. 780/2/2018

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. ŚW. JANA KANTEGO W ŻOŁYNI. Wymagania na poszczególne oceny klasa V Matematyka z kluczem

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. ŚW. JANA KANTEGO W ŻOŁYNI. Wymagania na poszczególne oceny klasa V Matematyka z kluczem SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. ŚW. JANA KANTEGO W ŻOŁYNI Wymagania na poszczególne oceny klasa V Matematyka z kluczem I. Wymagania konieczne (na ocenę dopuszczającą) obejmują wiadomości i umiejętności umożliwiające

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE V

Załącznik 2 WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE V Załącznik 2 WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE V Dział programu: LICZBY I DZIAŁANIA Wymagania na ocenę celującą bardzo dobrą dobrą dostateczną dopuszczającą tworzyć liczby przez dopisywanie

Bardziej szczegółowo

Kryteria wymagań na poszczególne oceny matematyka

Kryteria wymagań na poszczególne oceny matematyka Kryteria wymagań na poszczególne oceny matematyka Klasa V Uwaga : - wymagania na ocenę dostateczną obejmują także wymagania na ocenę dopuszczającą, - wymagania na ocenę dobrą obejmują także wymagania na

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY V DZIAŁ I : LICZBY I DZIAŁANIA NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ : UCZEŃ zna pojęcie cyfry rozumie dziesiątkowy system pozycyjny rozumie różnicę między cyfrą a liczbą rozumie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE 5

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE 5 KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE 5 Liczby i działania 1.Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Zna pojęcie cyfry i rozumie różnicę między cyfrą a liczbą Rozumie zależność wartości liczby

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY V wg podstawy programowej z VIII 2008 r.

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY V wg podstawy programowej z VIII 2008 r. WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY V wg podstawy programowej z VIII 2008 r. Ocena niedostateczna: I. Liczby naturalne. Uczeń Rozumie dziesiątkowy system pozycyjny Rozumie różnicę miedzy cyfrą

Bardziej szczegółowo

DOBRY LICZBY I DZIAŁANIA

DOBRY LICZBY I DZIAŁANIA DOPUSZCZAJĄCY pojęcie cyfry dziesiątkowy system pozycyjny różnica między cyfrą a liczbą pojęcie osi zależność wartości liczby od położenia jej cyfry zapisywanie liczby za pomocą cyfr odczytywanie liczb

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z matematyki Klasa V

Wymagania na poszczególne oceny z matematyki Klasa V Wymagania na poszczególne oceny z matematyki Klasa V I. Liczby naturalne 1. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: zna pojęcie cyfry zna pojęcie liczby pierwszej i liczby złożonej rozumie dziesiątkowy

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z matematyki w klasie V

Kryteria oceniania z matematyki w klasie V Kryteria oceniania z matematyki w klasie V Wymagania edukacyjne opracowane są na podstawie rozkładu materiału dostosowanego do programu nauczania matematyki Matematyka z plusem (Nr dopuszczenia DKOW-5002-37/08).

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE V W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE V W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE V W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Poziomy wymagań K wymagania konieczne na ocenę dopuszczającą ( Semestralną i końcową ) P wymagania podstawowe na ocenę

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOŁA PODSTAWOWA MATEMATYKA KLASA 5

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOŁA PODSTAWOWA MATEMATYKA KLASA 5 KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOŁA PODSTAWOWA MATEMATYKA KLASA 5 LICZBY I DZIAŁANIA : zna pojęcie cyfry zna dziesiątkowy system pozycyjny zna różnicę między cyfrą a liczbą pojęcie osi liczbowej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki na poszczególne oceny w klasie V. w roku szkolnym 2017/2018

Wymagania edukacyjne z matematyki na poszczególne oceny w klasie V. w roku szkolnym 2017/2018 Wymagania edukacyjne z matematyki na poszczególne oceny w klasie V w roku szkolnym 2017/2018 Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą oraz: Dział 1. Liczby i działania

Bardziej szczegółowo

CELE KSZTAŁCENIA W UJĘCIU OPERACYJNYM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ Klasa V

CELE KSZTAŁCENIA W UJĘCIU OPERACYJNYM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ Klasa V CELE KSZTAŁCENIA W UJĘCIU OPERACYJNYM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ Klasa V Kategorie celów nauczania: A zapamiętanie wiadomości B rozumienie wiadomości C stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych D stosowanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DO KLASY PIĄTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ DZIAŁ I: LICZBY I DZAŁANIA (21 h) 1. O czym będziemy uczyli się na lekcjach matematyki w klasie piątej? 2-3. Zapisywanie i porównywanie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASIE V

KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASIE V KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASIE V Ocenę niedostateczną (1) otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą. Wymagania na ocenę dopuszczającą (2) zna pojęcie cyfry, rozumie różnice

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ PROGRAMOWYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA V

KRYTERIA WYMAGAŃ PROGRAMOWYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA V KRYTERIA WYMAGAŃ PROGRAMOWYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY PROGRAM MATEMATYKA Z PLUSEM KLASA V Poziomy wymagań edukacyjnych: K konieczny ocena dopuszczająca (2) P podstawowy ocena dostateczna (3) R rozszerzający

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Poziomy wymagań edukacyjnych: K konieczny ocena dopuszczająca (2) P podstawowy ocena dostateczna (3) R rozszerzający ocena dobra (4) D dopełniający ocena bardzo dobra (5) W wykraczający ocena celująca

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie V.

Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie V. Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie V. Wymagania na ocenę dopuszczającą (2) obejmują wiadomości i umiejętności umożliwiające uczniowi dalszą naukę, bez których uczeń nie jest w stanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z MATEMATYKI DLA KLASY V

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z MATEMATYKI DLA KLASY V WYMAGANIA PROGRAMOWE Z MATEMATYKI DLA KLASY V Kategorie celów nauczania: A zapamiętanie wiadomości B rozumienie wiadomości C stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych D stosowanie wiadomości w sytuacjach

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE PIĄTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z MATEMATYKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE PIĄTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z MATEMATYKI WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE PIĄTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z MATEMATYKI Poziomy wymagań edukacyjnych: K konieczny ocena dopuszczająca P podstawowy ocena dostateczna R rozszerzający ocena dobra D dopełniający

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ W OBRZYCKU

ZESPÓŁ SZKÓŁ W OBRZYCKU Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki w klasach 4 8 w szkole podstawowej M. Jucewicz, M. Karpiński, J. Lech (program zbieżny z podstawą programową z roku 2017) ZESPÓŁ SZKÓŁ W OBRZYCKU Wymagania

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA KL.V Kategorie celów nauczania: Poziomy wymagań edukacyjnych:

MATEMATYKA KL.V Kategorie celów nauczania: Poziomy wymagań edukacyjnych: MATEMATYKA KL.V Kategorie celów nauczania: A zapamiętanie wiadomości B rozumienie wiadomości C stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych D stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych Poziomy wymagań

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z KAŻDEGO DZIAŁU REALIZOWANEGO W KLASIE PIĄTEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z KAŻDEGO DZIAŁU REALIZOWANEGO W KLASIE PIĄTEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z KAŻDEGO DZIAŁU REALIZOWANEGO W KLASIE PIĄTEJ Kategorie celów nauczania: A zapamiętanie wiadomości B rozumienie wiadomości C stosowanie wiadomości w sytuacjach

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki KLASA IV

Wymagania edukacyjne z matematyki KLASA IV Wymagania edukacyjne z matematyki KLASA IV Ocena dopuszczająca UCZEŃ: zna pojęcie składnika i sumy zna pojęcie odjemnej, odjemnika i różnicy rozumie rolę liczby 0 w dodawaniu i odejmowaniu umie pamięciowo

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY V Matematyka w klasie piątej jest realizowana według programu Matematyka z plusem wydawnictwo GWO. Jest on w pełni dostosowany do nowej podstawy programowej.

Bardziej szczegółowo

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z MATEMATYKI WYNIKAJĄCYCH Z REALIZACJI PROGRAMU NAUCZANIA MATEMATYKA Z PLUSEM KLASA

Bardziej szczegółowo

Wymagania z matematyki KLASA V

Wymagania z matematyki KLASA V Wymagania na ocenę dopuszczającą: Wymagania z matematyki KLASA V zapisywanie i odczytywanie liczb w dziesiątkowym systemie pozycyjnym porównywanie liczb porządkowanie liczb w kolejności od najmniejszej

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne stopnie z matematyki klasa V. Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Dębińskiej

Wymagania na poszczególne stopnie z matematyki klasa V. Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Dębińskiej Wymagania na poszczególne stopnie z matematyki klasa V Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Dębińskiej Poziomy wymagań Dział LICZBY I DZAŁANIA KONIECZNY PODSTAWOWY ROZSZERZAJĄCY DOPEŁNIAJĄCY Stopień: DOPUSZCZAJĄCY

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE V SZKOŁY PODSTAWOWEJ OPRACOWANE NA PODSTAWIE PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE V SZKOŁY PODSTAWOWEJ OPRACOWANE NA PODSTAWIE PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM V Poziomy wymagań edukacyjnych: K konieczny ocena dopuszczająca P podstawowy ocena dostateczna (3) R rozszerzający ocena dobra (4) D dopełniający ocena bardzo dobra (5) W wykraczający ocena celująca (6 WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA szkoła podstawowa klasa V

MATEMATYKA szkoła podstawowa klasa V MATEMATYKA szkoła podstawowa klasa V Treści nauczania wymagania szczegółowe Kategorie celów nauczania: A zapamiętanie wiadomości B rozumienie wiadomości C stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych D

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE V SZKOŁY PODSTAWOWEJ WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE V SZKOŁY PODSTAWOWEJ WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Program nauczania: Matematyka z plusem Kategorie celów nauczania: A zapamiętanie wiadomości B rozumienie wiadomości C stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych D stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLASY V

KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLASY V KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLASY V Program nauczania: Matematyka z plusem Podręczniki i książki pomocnicze wydane przez GWO: Matematyka z plusem 5. Podręcznik, M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M.

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA KLASA V PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WRAZ Z PLANEM WYNIKOWYM

MATEMATYKA KLASA V PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WRAZ Z PLANEM WYNIKOWYM MATEMATYKA KLASA V PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WRAZ Z PLANEM WYNIKOWYM Kategorie celów nauczania: A zapamiętanie wiadomości B rozumienie wiadomości C stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych D stosowanie

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA szkoła podstawowa klasa V Treści nauczania wymagania szczegółowe

MATEMATYKA szkoła podstawowa klasa V Treści nauczania wymagania szczegółowe Kategorie celów nauczania: A zapamiętanie wiadomości B rozumienie wiadomości C stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych D stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych Poziomy wymagań edukacyjnych:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA OCENY KL. 5

WYMAGANIA NA OCENY KL. 5 WYMAGANIA NA OCENY KL. 5 Kategorie celów nauczania: A zapamiętanie wiadomości B rozumienie wiadomości C stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych D stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych Poziomy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z matematyki dla klasy V.

Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z matematyki dla klasy V. Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z matematyki dla klasy V. Wymagania na ocenę dopuszczającą UCZEŃ ZNA: UCZEŃ ROZUMIE: I. Liczby

Bardziej szczegółowo

Sylwia Kowalik dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabierzowie

Sylwia Kowalik dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabierzowie Sylwia Kowalik dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabierzowie PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ Z MATEMATYKI W KLASACH V SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie V.

Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie V. Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie V. Wymagania na ocenę dopuszczającą (2) obejmują wiadomości i umiejętności umożliwiające uczniowi dalszą naukę, bez których uczeń nie jest w stanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA OCENY kl. 5

WYMAGANIA NA OCENY kl. 5 WYMAGANIA NA OCENY kl. 5 Kategorie celów nauczania: A zapamiętanie wiadomości B rozumienie wiadomości C stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych D stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych Poziomy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z MATEMATYKI KLASA V SZKOŁA PODSTAWOWA

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z MATEMATYKI KLASA V SZKOŁA PODSTAWOWA WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z MATEMATYKI KLASA V SZKOŁA PODSTAWOWA OCENA DOPUSZCZAJĄCA: Uczeń zna: pojęcie cyfry (K) nazwy elementów

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASIE IV

KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASIE IV KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASIE IV Ocenę niedostateczną (1) otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą. Wymagania na ocenę dopuszczającą (2) zna pojęcie składnika, sumy,

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 Szczegółowe wymagania edukacyjne dla kl. V

Załącznik 2 Szczegółowe wymagania edukacyjne dla kl. V Załącznik 2 Szczegółowe wymagania edukacyjne dla kl. V DZIAŁ PROGRAMOWY JEDNOSTKA TEMATYCZNA KATEGORIA A UCZEŃ ZNA: CELE KSZTAŁCENIA W UJĘCIU OPERACYJNYM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ KATEGORIA B KATEGORIA

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z matematyki w klasie V SP roku szkolnym 2018 /2019.

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z matematyki w klasie V SP roku szkolnym 2018 /2019. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z matematyki w klasie V SP roku szkolnym 2018 /2019. PROGRAM: MATEMATYKA Z PLUSEM OPRACOWANO NA PODSTAWI ZAŁOŻEŃ DO PLANU WYNIKOWEGO Z MATEMATYKI DLA KLASY V

Bardziej szczegółowo

KATEGORIA B UCZEŃ ROZUMIE: pojęcie cyfry (K)

KATEGORIA B UCZEŃ ROZUMIE: pojęcie cyfry (K) PLAN WYNIKOWY Z MATEMATYKI DLA KLASY V Matematyka z plusem Kategorie celów nauczania: A zapamiętanie wiadomości B rozumienie wiadomości C stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych D stosowanie wiadomości

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe matematyka kl. V

Wymagania programowe matematyka kl. V Wymagania programowe matematyka kl. V Na dopuszczający: Uczeń zna: pojęcie cyfry; nazwy elementów działań; kolejność wykonywania działań gdy nie występują nawiasy; algorytmy dodawania i odejmowania pisemnego;

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE V.

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE V. WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE V. Kategorie celów nauczania: A zapamiętanie wiadomości B rozumienie wiadomości C stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych D stosowanie wiadomości

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY V Matematyka w klasie ósmej jest realizowana według programu Matematyka z plusem wydawnictwo GWO. Jest on w pełni dostosowany do nowej podstawy programowej.

Bardziej szczegółowo

KLASA V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI

KLASA V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń który: 1. nie spełnia kryterium oceny dopuszczającej, 2. nie opanował najprostszych wiadomości, 3. nie potrafi wykonać prostych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY V Program nauczania: Matematyka z plusem Liczba godzin nauki w tygodniu: 4 Planowana liczba godzin w ciągu roku: 140 Kategorie celów nauczania: A zapamiętanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z MATEMATYKI DLA KLASY V

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z MATEMATYKI DLA KLASY V WYMAGANIA PROGRAMOWE Z MATEMATYKI DLA KLASY V Kategorie celów nauczania: A zapamiętanie wiadomości B rozumienie wiadomości C stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych D stosowanie wiadomości w sytuacjach

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki na poszczególne oceny - klasa V

Wymagania edukacyjne z matematyki na poszczególne oceny - klasa V Wymagania edukacyjne z matematyki na poszczególne oceny - klasa V Kategorie celów nauczania: A zapamiętanie wiadomości B rozumienie wiadomości C stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych D stosowanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE V Program nauczania: Matematyka z plusem Liczba godzin nauki w tygodniu: 4 Planowana liczba godzin w ciągu roku: 140 Kategorie celów nauczania: A zapamiętanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie V

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie V Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie V Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń który: 1. nie spełnia kryterium oceny dopuszczającej, 2. nie opanował najprostszych wiadomości, 3. nie potrafi wykonać

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie V

Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie V Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie V Wymagania na ocenę dopuszczającą (2) (obejmują wiadomości i umiejętności umożliwiające uczniowi dalszą naukę, bez których uczeń nie jest w stanie

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA klasa V - wymagania na poszczególne oceny

MATEMATYKA klasa V - wymagania na poszczególne oceny MATEMATYKA klasa V - wymagania na poszczególne oceny Wymagania na ocenę dopuszczającą Dział programowy KATEGORIA A UCZEŃ ZNA: CELE KSZTAŁCENIA W UJĘCIU OPERACYJNYM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ KATEGORIA

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie V.(Dariusz Poleszczuk)

Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie V.(Dariusz Poleszczuk) Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie V.(Dariusz Poleszczuk) Wymagania na ocenę dopuszczającą (2) Dział programowy KATEGORIA A UCZEŃ ZNA: CELE KSZTAŁCENIA W UJĘCIU OPERACYJNYM WRAZ Z OKREŚLENIEM

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ Z MATEMATYKI DLA KLASY V ocena dopuszczająca (treści konieczne)

KRYTERIA WYMAGAŃ Z MATEMATYKI DLA KLASY V ocena dopuszczająca (treści konieczne) KRYTERIA WYMAGAŃ Z MATEMATYKI DLA KLASY V ocena dopuszczająca (treści konieczne) DZIAŁ PROGRAMU JEDNOSTKA TEMATYCZNA KATEGORIA A UCZEŃ ZNA: CELE KSZTAŁCENIA W UJĘCIU OPERACYJNYM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI IV KLASA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI IV KLASA SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI IV KLASA SZKOŁY PODSTAWOWEJ DZIAL 1 LICZBY I DZIAŁANIA Uczeń zna pojęcie składnika i sumy. Uczeń zna pojęcie odjemnej, odjemnika i różnicy. Uczeń rozumie rolę

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki - kl. 5

Wymagania edukacyjne z matematyki - kl. 5 Wymagania edukacyjne z matematyki - kl. 5 Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Ocena dopuszczająca (2) (K - konieczny) Ocena dostateczna (3) (P - podstawowy) Ocena dobra (4) (R - rozszerzający)

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie V

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie V Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie V Kryteria opracowano w korelacji do realizowanego programu Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki w szkole podstawowej M. Jucewicz, M. Karpiński,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY V Na ocenę dopuszczającą wymagania obejmują wiadomości i umiejętności umożliwiające uczniowi dalszą naukę, bez których uczeń nie jest w stanie zrozumieć kolejnych

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie V.

Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie V. Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie V. Wymagania na ocenę dopuszczającą (2) obejmują wiadomości i umiejętności umożliwiające uczniowi dalszą naukę, bez których uczeń nie jest w stanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie V.

Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie V. Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie V. Wymagania na ocenę dopuszczającą (2) obejmują wiadomości i umiejętności umożliwiające uczniowi dalszą naukę, bez których uczeń nie jest w stanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie V.

Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie V. Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie V. Wymagania na ocenę dopuszczającą (2) obejmują wiadomości i umiejętności umożliwiające uczniowi dalszą naukę, bez których uczeń nie jest w stanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie V.

Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie V. Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie V. Wymagania na ocenę dopuszczającą (2) obejmują wiadomości i umiejętności umożliwiające uczniowi dalszą naukę, bez których uczeń nie jest w stanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie V na rok szkolny 2018/2019

Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie V na rok szkolny 2018/2019 Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie V na rok szkolny 2018/2019 Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie V. Wymagania na ocenę dopuszczającą (2) obejmują wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ALEKSANDRA KAMIŃSKIEGO W SMOLICACH KLASA V. Poziom konieczny (K) ocena dopuszczająca

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ALEKSANDRA KAMIŃSKIEGO W SMOLICACH KLASA V. Poziom konieczny (K) ocena dopuszczająca Uczeń: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ALEKSANDRA KAMIŃSKIEGO W SMOLICACH KLASA V Poziom konieczny (K) ocena dopuszczająca zna pojęcie cyfry rozumie dziesiątkowy system pozycyjny

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie V.

Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie V. Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie V. Wymagania na ocenę dopuszczającą (2) obejmują wiadomości i umiejętności umożliwiające uczniowi dalszą naukę, bez których uczeń nie jest w stanie

Bardziej szczegółowo