REGULAMIN PROMOCJI Wzmocnij swój klub z ENEA. 1 Postanowienia ogólne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PROMOCJI Wzmocnij swój klub z ENEA. 1 Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 REGULAMIN PROMOCJI Wzmocnij swój klub z ENEA 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem promocji Wzmocnij swój klub z Enea, zwanej dalej Promocja jest ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Góreckiej 1, Poznań zarejestrowana pod nr KRS w Sądzie Rejonowym Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą NIP: (dalej Organizator ). 2. Promocja ma na celu promowanie i reklamę Organizatora, prowadzonej przez niego działalności oraz usług. Promocja ma również na celu wsparcie klubów żużlowych. 3. Uczestnikiem może być: a. Osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat mająca pełną zdolność do czynności prawnych lub (dalej Klient Indywidualny ) b. Osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat mająca prawo do reprezentowania Firmy w tym do zawierania umów w imieniu i na rzecz Firmy (dalej Klient Biznesowy ). Przez Firmę rozumie się osobę prawną, osobę fizyczną oraz jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną prowadzącą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U j.t. ze zm.). 4. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Promocji oraz zasady jej przebiegu, nadzoru nad jej przeprowadzeniem, a także zasady postępowania reklamacyjnego (dalej "Regulamin"). 5. Czas trwania Promocji obejmuje okres od roku do roku lub spełnienia warunku, o którym mowa w 2 punkcie 16 (dalej: Okres promocyjny ), przy czym Umowy można zawierać od do roku (dalej Okres zawierania Umów ) i rejestrować w okresie od do roku (dalej Okres Rejestracji ). 2 Warunki wzięcia udziału w promocji i jej przebieg. 1. Każdy z Uczestników, który w Okresie zawierania Umów zawrze terminową Umowę produktową (inną niż taryfowa) na sprzedaż energii elektrycznej/terminową Umowę o świadczenie usługi kompleksowej z ENEA S.A (dalej Umowa ) lub zawrze terminowe Oświadczenie skorzystania z oferty produktowej do umowy ENEA S.A. o świadczenie usługi kompleksowej (dalej Oświadczenie, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 i 3) może zarejestrować ją/je: na stronie internetowej przez pracownika Biura Obsługi Klienta (dalej BOK i ) lub dzwoniąc na infolinię - w celu przekazania odpowiedniej ilości punktów na wybrany przez siebie klub żużlowy występujący w ENEA Ekstralidze (dalej Klub ). 2. Umowę Uczestnik może podpisać na dwa sposoby: a. Osobiście w BOK ach których adresy znajdują się w Załączniku nr 1 b. Korespondencyjnie 3. Aby podpisać Umowę korespondencyjnie Uczestnik musi zgłosić chęć podpisania umowy poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza znajdującego się na stronie internetowej najpóźniej do roku. W przypadku poprawnego wypełnienia formularza Organizator prześle na wskazany w formularzu adres dwa egzemplarze Umowy lub skontaktuje się z Uczestnikiem w celu pozyskania odpowiednich danych niezbędnych do przygotowania Umowy, gdzie skuteczne przygotowanie umowy zależne jest od podania przez Uczestnika w.w. danych. Uczestnik, którego sprzedawcą energii jest inny sprzedawca niż ENEA S.A.

2 zobowiązany jest dostarczyć w celu przygotowania umowy, w przypadku Klienta Indywidualnego kopię ostatniej faktury za energię elektryczną poprzedzającą okres zawarcia przez Uczestnika Umowy z ENEA S.A. oraz kopię dowodu osobistego, w przypadku Klienta Biznesowego kopię ostatnich dwóch faktury za energię elektryczną poprzedzające okres zawarcia przez Uczestnika Umowy z ENEA S.A. oraz dokumenty firmy w zależności od formy prawnej. Uczestnik po otrzymaniu Umowy od Organizatora musi przesłać na wskazany przez Organizatora w korespondencji adres poprawnie uzupełnioną oraz podpisaną w prawidłowy sposób Umowę w dwóch egzemplarzach najpóźniej do roku (decyduje data wpływu do ENEA S.A.). Organizator odeśle Uczestnikowi jeden egzemplarz podpisanej przez siebie Umowy w terminie 14 dni od otrzymania dwóch prawidłowo wypełnionych i podpisanych Umów od Uczestnika. Do promocji kwalifikują się tylko przesłane umowy, które zostały poprawnie uzupełnione oraz podpisane w prawidłowy sposób. Z promocji mogą skorzystać wyłącznie Odbiorcy przyłączeni do sieci Operatorów Systemów Dystrybucyjnych, z którymi ENEA S.A. ma zawarte ważne Generalne Umowy Dystrybucyjne. W przypadku zgłoszenia przez uczestnika chęci podpisania umowy korespondencyjnie ENEA S.A. zastrzega sobie możliwość/prawo skierowania Uczestnika do Biura Obsługi Klienta w celu zawarcia umowy. W przypadku gdy klient posiada już podpisaną umowę produktową z ENEA na dany punkt/punkty poboru, nie może zawrzeć Umowy/Oświadczenia na ten sam punkt/punkty poboru oraz na ten sam okres obowiązywania produktu. 4. Oświadczenie może być zawarte wyłącznie przez Klientów Biznesowych w BOK ach lub bezpośrednio z Przedstawicielami Handlowymi Organizatora. 5. Uczestnik, który zawarł Umowę lub Oświadczenie na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie może zarejestrować Umowę/Oświadczenie na stronie internetowej 6. Jeden Uczestnik może zarejestrować tylko jedną Umowę/Oświadczenie. 7. Każda Umowa/Oświadczenie po jej zarejestrowaniu na stronie podlega weryfikacji. Weryfikacja będzie trwała maksymalnie 30 dni od momentu jej zarejestrowania. Uczestnik otrzyma informację drogą mailową o zarejestrowaniu Umowy. 8. Uczestnik zostanie poinformowany o wyniku weryfikacji drogą mailową. W przypadku kiedy Uczestnik dostanie informację o negatywnej weryfikacji powinien skontaktować się z infolinią pod numerem telefonu lub z najbliższym BOK iem. Numery telefonów do poszczególnych BOK ów znajdują się w Załączniku nr Punkty na kontach danego Klubu będą aktualizowane nie rzadziej niż raz w tygodniu. Ranking punktowy Klubów dostępny będzie na stronie internetowej 10. Po pozytywnej weryfikacji Umowy Organizator przyzna na konto wybranego przez Uczestnika Klubu: a. 400 punktów za każdą pozytywnie zweryfikowaną Umowę zarejestrowaną przez Klientów Indywidualnych b punktów za każdą pozytywnie zweryfikowaną Umowę/Oświadczenie w przypadku Klientów Biznesowych. 11. W przypadku kiedy dany Klub jako pierwszy uzyska na sowim koncie minimum 1 milion punktów Organizator przekaże Klubowi silnik do motocykla żużlowego do wartości PLN na potrzeby kadry juniorskiej danego Klubu (dalej Silnik ). 12. Organizator przyzna w Promocji łącznie 3 Silniki.

3 13. Jeden Klub może otrzymać więcej niż jeden Silnik pod warunkiem, iż jako pierwszy uzyska odpowiednią ilość punktów uprawniających do uzyskania więcej niż jednego silnika tj. 2 mln lub 3 mln punktów. 14. W przypadku kiedy po zakończeniu Okresu Promocyjnego więcej niż jeden Klub posiada taką samą ilość punktów, o zajęciu wyższego miejsca decyduje ilość zarejestrowanych Umów i Oświadczeń przez Klientów Biznesowych w ostatnim miesiącu trwania Promocji. 15. W przypadku kiedy po zakończeniu Okresu Promocyjnego żaden Klub nie uzyska pułapu 1 milion punktów koniecznego do wygrania Silnika, Organizator przyzna tylko jeden Silnik temu Klubowi, który po zakończeniu Okresu Rejestracji miał na swoim koncie największą ilość punktów. 16. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Promocji w przypadku uzbierania przez pierwszy Klub lub pierwsze Kluby odpowiedniej ilości punktów uprawniających do otrzymania 3 Silników przed zakończeniem Okresu Rejestracji. 17. Organizator przekaże odpowiedniemu Klubowi lub Klubom Silnik/Silniki w ciągu dwóch miesięcy od uzyskania przez dany Klub odpowiedniego pułapu punktów lub od momentu zakończenia Okresu Promocyjnego. 3 Postępowanie reklamacyjne 1. Reklamacje związane z Promocją powinny być składane w formie pisemnej na adres: ENEA S.A. Biuro Organizacji Sprzedaży, ul. Strzeszyńska 58, Poznań z dopiskiem Reklamacja Promocja Wzmocnij swój klub z Enea. 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji. 3. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym za potwierdzeniem odbioru (na adres podany w reklamacji), w ciągu 21 (dwudziestu jeden) dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora. 4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. 4 Przetwarzanie danych osobowych Administratorem danych osobowych jest Organizator. Dane osobowe podane przez Uczestnika będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U Nr 101, poz. 926 ze zm.) w celu weryfikacji, przygotowania Umowy i Oświadczenia oraz w celu rozpatrywania reklamacji. Administrator powierzył na piśmie możliwość przetwarzania danych w ww. celach Wide Open sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy Artura Grottgera 4/4, Poznań. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Promocji. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. 5 Postanowienia końcowe 1. Regulamin Promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora w każdym z BOK ów wymienionych w Załączniku nr 1 oraz na stronie internetowej 2. Każdy z Uczestników przez przystąpienie do Promocji akceptuje warunki Regulaminu. 3. Silniki zostaną przekazane zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym.

4 4. Umowy uprawniające do wzięcia udziału w Promocji zgodnie z bieżącą ofertą handlową Organizatora. Bieżącą ofertę handlową można sprawdzić bezpośrednio w BOK ach lub na stronie internetowej

5 Załącznik nr 1 obszar bydgoski: BOK Bydgoszcz ul. Dr. E. Warmińskiego Bydgoszcz pon., śr. pt. 7:00 15:00 wt. 7:00 17:00 tel. +48 / BOK Chojnice ul. 14 Lutego Chojnice tel. +48 / do 79 BOK Mogilno ul. Obrońców Mogilna 3a Mogilno tel. +48 / BOK Inowrocław ul. Szymborska Inowrocław tel. +48 / BOK Nakło nad Notecią ul. Nowa 41a Nakło n. Notecią tel. +48 / BOK Świecie ul. Wojska Polskiego 38A Świecie tel. +48 / obszar gorzowski: BOK Choszczno ul. Energetyków Choszczno BOK Dębno ul. Gorzowska Dębno BOK Gorzów Wlkp. ul. Walczaka Gorzów Wlkp. pon., czw. 8:00 16:00 wt., śr., pt. 7:00 15:00 BOK Międzychód ul. Chrobrego Międzychód BOK Sulęcin ul. Lipowa Sulęcin

6 obszar poznański: BOK Chodzież ul. Mostowa Chodzież BOK Gniezno ul. Wschodnia 49/ Gniezno BOK Leszno ul. Grunwaldzka Leszno BOK Kościan ul. Północna Kościan BOK Piła Aleja Poznańska Piła BOK Poznań ul. Panny Marii Poznań BOK Poznań ul. Polna Poznań BOK Opalenica ul. 5 Stycznia Opalenica BOK Szamotuły ul. Nowowiejskiego Szamotuły BOK Wałcz ul. Bydgoska Wałcz BOK Września ul. Witkowska Września

7 obszar szczeciński: BOK Goleniów ul. Kilińskiego Goleniów tel. +48 / BOK Gryfice ul. Parkowa Gryfice tel. +48 / BOK Międzyzdroje ul. Polna Międzyzdroje tel. +48 / BOK Stargard Szczeciński ul. Wyszyńskiego Stargard Szczeciński pon. 7:00 17:00 tel. +48 / BOK Szczecin ul. Derdowskiego Szczecin tel. +48 / BOK Szczecin Prawobrzeże ul. Eskadrowa 2a Szczecin tel. +48 / obszar zielonogórski: BOK Krosno Odrzańskie ul. Boh. Woj. Polskiego Krosno Odrzańskie pon. 8:00 16:00 BOK Nowa Sól ul. Piłsudskiego Nowa Sól pon. 8:00 16:00 BOK Świebodzin ul. Sobieskiego Świebodzin BOK Wolsztyn ul. Przemysłowa Wolsztyn BOK Zielona Góra ul. Prosta Zielona Góra BOK Żary ul. Moniuszki Żary

8

9

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady udziału uczestników, zwanych dalej Uczestnikami w promocji Comperia Bonus 2, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ, zwanej dalej Konkursem, jest Michał Michalik, wpisany do Centralnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz otrzymywany przez Uczestnika po rejestracji w Programie,

Bardziej szczegółowo

1. Określenie Organizatora

1. Określenie Organizatora Regulamin programu promocyjnego Testuj generator pary Philips przez 30 dni 1. Określenie Organizatora Organizatorem programu promocyjnego Testuj generator pary Philips przez 30 dni ("Promocja" lub "Program")

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Wszystkie zakupy tańsze o 5% z kartą kredytową Auchan, nawet do 24 zł zwrotu

REGULAMIN PROMOCJI Wszystkie zakupy tańsze o 5% z kartą kredytową Auchan, nawet do 24 zł zwrotu REGULAMIN PROMOCJI Wszystkie zakupy tańsze o 5% z kartą kredytową Auchan, nawet do 24 zł zwrotu 1 Organizator promocji 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w promocji Wszystkie zakupy tańsze o 5% z

Bardziej szczegółowo

RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM

RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM Regulamin (dalej jako Regulamin ) Akcji Promocyjnej (zamiennie jako Promocja ) określa: cel Promocji, warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Systemu mobilet. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Systemu mobilet. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Systemu mobilet Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Systemu mobilet i odnosi się do wszystkich stosunków pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem Systemu mobilet. 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą Konto Swobodne + Lokata 12% ( Promocja )

Regulamin promocji pod nazwą Konto Swobodne + Lokata 12% ( Promocja ) Regulamin promocji pod nazwą Konto Swobodne + Lokata 12% ( Promocja ) I. Organizator Organizatorem Promocji podmiotem urządzającym Promocję jest Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU w sieci sklepów Carrefour Zostań Miss Soleil I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski. 2. Organizatorem konkursu pod nazwą Zostań Miss

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. 1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają: 1. Organizator TM Toys Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SYSTEMU AFILIACYJNEGO leadaff. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SYSTEMU AFILIACYJNEGO leadaff. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SYSTEMU AFILIACYJNEGO leadaff 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w systemie afiliacyjnym leadaff. 2. Właścicielem systemu afiliacyjnego leadaff

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji promocyjnej Konto 360 o z premią Regulamin UWAGA!!! AKCJA ZOSTAJE PRZEDŁUŻONA DO 24.04.2015 pozostałe warunki promocji bez zmian

Regulamin Akcji promocyjnej Konto 360 o z premią Regulamin UWAGA!!! AKCJA ZOSTAJE PRZEDŁUŻONA DO 24.04.2015 pozostałe warunki promocji bez zmian 1. Postanowienia ogólne. Regulamin Akcji promocyjnej Konto 360 o z premią Regulamin UWAGA!!! AKCJA ZOSTAJE PRZEDŁUŻONA DO 24.04.2015 pozostałe warunki promocji bez zmian 1. Organizatorem akcji promocyjnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Wszystkie zakupy tańsze o 5% rocznica korzystania z karty kredytowej Leroy Merlin

REGULAMIN PROMOCJI Wszystkie zakupy tańsze o 5% rocznica korzystania z karty kredytowej Leroy Merlin REGULAMIN PROMOCJI Wszystkie zakupy tańsze o 5% rocznica korzystania z karty kredytowej Leroy Merlin 1 Organizator promocji 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w promocji Wszystkie zakupy tańsze o

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin promocji NIVEA MEN zacznij działać 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w akcji promocyjnej NIVEA MEN zacznij działać organizowanego za

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu Klub Łowców Nagród 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin programu Klub Łowców Nagród 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin programu Klub Łowców Nagród 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestniczenia Użytkowników w programie Klub Łowców Nagród oraz warunki prowadzenia tego programu przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. 1.4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

REGULAMIN KONKURSU. 1.4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu ZaPLANuj swój tydzień ( Konkurs ) jest Alma Market S.A. z siedzibą w Krakowie (30-964), przy ul. Pilotów 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Radia ESKA Wyrwij się z nietoperzem na Sziget

Regulamin Konkursu Radia ESKA Wyrwij się z nietoperzem na Sziget Regulamin Konkursu Radia ESKA Wyrwij się z nietoperzem na Sziget 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Wyrwij się z nietoperzem na Sziget rozgrywanego na antenie Radia ESKA oraz

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Radia Plus Moc Przebojów, Moc Zabawy 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Moc Przebojów- moc zabawy rozgrywanego na antenie Radia Plus zgodnie z art. 921 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Aplikacja Wymyśl Swój Miks / 2 jest dostępna za pośrednictwem strony marki Pepsi w serwisie Facebook: www.facebook.com/pepsipl oraz marki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPNYCH W RAMACH PROWLY.COM

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPNYCH W RAMACH PROWLY.COM REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPNYCH W RAMACH PROWLY.COM Dział I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia przez Usługodawcę Usług drogą elektroniczną,

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO EYESITY.COM 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.telmobile.pl. Sprzedającym jest Tel Mobile Sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji "PRZYGOTUJ SIĘ NA WIĘKSZĄ MOC

Regulamin Promocji PRZYGOTUJ SIĘ NA WIĘKSZĄ MOC Nazwa Organizatora Promocji Regulamin Promocji "PRZYGOTUJ SIĘ NA WIĘKSZĄ MOC 1. Organizatorem promocji "PRZYGOTUJ SIĘ NA WIĘKSZĄ MOC (dalej: "Promocja") jest spółka pod firmą ISCM Sp. z o.o. ul. Kraśnicka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM 1. Regulamin niniejszy określa zasady i warunki uczestniczenia w Platformie Programów Partnerskich FSprofit.pl, przystępowania do wybranych kampanii oraz realizowania przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ WARSAW STARTUP GAME 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1.

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ WARSAW STARTUP GAME 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ WARSAW STARTUP GAME 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. Gra gra miejska Warsaw Startup Game prowadzona na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianie Regulaminu Akcji Ostra Promocja

Informacja o zmianie Regulaminu Akcji Ostra Promocja Informacja o zmianie Regulaminu Akcji Ostra Promocja Develey Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 03-308, przy ul. Batalionu Platerówek 3, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getinonline

Regulamin kart debetowych Getinonline Regulamin kart debetowych Getinonline Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki w zakresie wydawania kart debetowych przez Getin Noble Banku SA oraz zasady korzystania z tych kart, w tym dokonywania

Bardziej szczegółowo