RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI"

Transkrypt

1 Warszawa, dnia 14 kwietnia 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI BM-WP Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu RP Szanowny Panie Marszałku, w nawiązaniu do pism z dnia 24 marca 2015 r. przekazującego interpelację Posła na Sejm RP Pana Jarosława Zielińskiego w sprawie stanu realizacji projektu ZSIN Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach Faza I (PO IG 7-58) (31810), uprzejmie przedstawiam poniższe odpowiedzi. 1. Czy udało się zmodernizować i usprawnić podstawowe mechanizmy administracji tak, aby obywatele czuli się podmiotami w swoim kraju i mogli sprawnie załatwiać sprawy urzędowe? Zasadniczym celem projektów realizowanych w ramach ww. osi jest zwiększenie dostępności zasobów informacyjnych administracji publicznej oraz usług publicznych w formie cyfrowej dla obywateli i przedsiębiorców. Realizowane projekty przewidują budowę współpracujących elektronicznych platform usług publicznych, służących udostępnianiu e-usługi dla obywateli i przedsiębiorstw. Rozwiązania te przyczynią się do ułatwienia prowadzenia działalności gospodarczej, między innymi poprzez likwidację barier na styku biznes-administracja, a także dzięki zwiększeniu możliwości powtórnego wykorzystania zasobów informacji publicznej przez przedsiębiorców. Powinny znacznie przyczynić się do rozwoju innowacyjnej przedsiębiorczości, również na terenach oddalonych od centrów gospodarczych. Choć realizacja projektów w ramach 7 osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG) jeszcze się nie zakończyła, już obecnie udostępniono szereg usług administracji publicznej, które w sposób znaczący wpływają na usprawnienie mechanizmów administracji publicznej, a tym samym również funkcjonowania obywateli. Dla przytoczenia powyższego, poniżej przedstawiam przykładowe usługi skierowane do obywateli i przedsiębiorców: usługi w obszarze rejestracji i prowadzenia działalności gospodarczej (rejestracja działalności przez osoby fizyczne i spółki), możliwość rozliczeń podatkowych (w zakresie podatku PIT i VAT) przez osoby fizyczne i przedsiębiorców, elektroniczna obsługa spraw w zakresie obowiązków celnych, dostęp do elektronicznych ksiąg wieczystych oraz uzyskanie odpisu z elektronicznych ksiąg wieczystych, 1/9

2 dostęp on-line do wszystkich danych zapisanych na kontach w ZUS (w tym danych zarejestrowanych na koncie emerytalnym, informacji o ubezpieczeniach, świadczeniach i płatnościach), realizacja obowiązków sprawozdawczych przez przedsiębiorców drogą elektroniczną. O faktycznej zmianie jakościowej w sposobie załatwiania spraw urzędowych świadczyć mogą statystyki dotyczące wykorzystania części z ww. usług: ok. 62 mln formularzy podatkowych złożonych drogą elektroniczną, ponad 940 tys. profili założonych na Platformie Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS), ponad 770 tys. dokumentów ubezpieczeniowych wysłanych za pomocą aplikacji epłatnik, ponad 180 mln wglądów w księgi wieczyste, z czego niemal 41 mln tylko w 2014 r. Powyższe usługi są przykładowymi efektami realizacji wskazanych projektów i nie wyczerpują całego zakresu efektów realizacji 7 osi priorytetowej POIG. Niemniej już tak nieliczne przykłady wskazują na rzeczywiste zmiany w zakresie administracji publicznej i sposobu załatwiania spraw zarówno przez obywateli jak i przedsiębiorców. Należy jednakże podkreślić, iż wiele projektów jest jeszcze w fazie realizacji, w związku z czym wiele z planowanych do realizacji usług, zwiększających spektrum spraw, które obywatele będą mogli załatwić droga elektroniczną, ulegnie dalszemu, istotnemu poszerzeniu. 2. Czy duże dotacje UE i środki budżetowe udało się efektywnie i racjonalnie wykorzystać, a Polska uzyskała w efekcie jakąś trwałą wartość, która będzie służyć obecnym i przyszłym pokoleniom? Wszelkie wydatki ponoszone w ramach POIG, a w szczególności w zakresie 7 osi POIG, podlegają wnikliwej analizie. Sprawdzane są zarówno na etapie oceny propozycji projektów, jak i już w trakcie realizacji, na poziomie konkretnych faktur. Weryfikacja obejmuje zgodnie z obowiązującymi procedurami zarówno sprawdzenie pod kątem efektywności i racjonalności ponoszonych wydatków, jak i ich zasadności. Należy również wskazać, że beneficjenci POIG zobowiązani są do zapewnienia konkurencyjności przy wyborze wykonawców i dostawców, co w przypadku instytucji publicznych oznacza najczęściej konieczność ponoszenia wydatków w trybach przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych. Niezależnie od opisanych powyżej mechanizmów formalnej weryfikacji wydatkowania środków, należy wskazać, że już obecnie widoczne są rezultaty realizacji projektów. Na zasadność realizacji projektów i ponoszonych w związku z nimi wydatków wskazują m.in. poniżej wskazane przykładowe efekty już osiągnięte w projektach 7 osi POIG: E-deklaracje w 2014 r. złożono ok. 22 mln dokumentów w postaci elektronicznej, w 2014 r. ponad 5 mln podatników złożyło deklaracje przez Internet, Informatyzacja wydziałów ksiąg wieczystych - udostępniono ponad 20 mln ksiąg wieczystych w formie elektronicznej, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej ok. 5,5 mln złożonych wniosków, System Informatyczny Statystyki Publicznej prawie 100% sprawozdań przekazywanych jest przez Internet, e-puap 2 założono ponad 350 tys. profili zaufanych, 2/9

3 Platforma Usług Elektronicznych dla klientów ZUS liczba założonych profili na PUE ponad 940 tys., Geoportal 2 - ponad 470 tys. stałych użytkowników, ponad 700 tysięcy miesięcznie wejść użytkowników do serwisu Geoportal. Powyższe działania wpływają na poprawę jakości życia obywateli, jak również prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców. Dzięki tym narzędziom, administracja stała się bardziej przyjazna dla obywateli i przedsiębiorców, co w konsekwencji przynosi wiele korzyści do których należy zaliczyć m.in.: skrócenie czasu niezbędnego na załatwienie spraw urzędowych, możliwość załatwienia szeregu spraw bez wychodzenia z domu, za pośrednictwem Internetu m.in. założenie działalności gospodarczej, za pomocą jednego portalu bez konieczności odwiedzenia kilku instytucji. 3. Czy możemy pochwalić się rozwiązaniami organizacyjnymi i technicznymi tak korzystnymi dla obywateli, jak w innych państwach UE, szczególnie tych, gdzie Polacy masowo emigrują w poszukiwaniu godnej pracy i przyjaznego państwa, które będzie ich traktowało podmiotowo? W ramach 7 osi priorytetowej POIG środki zostały przeznaczone na realizację projektów informatycznych administracji. Dotychczas zrealizowano 10 projektów, natomiast w trakcie realizacji jest 30 kolejnych, których celem jest udostępnienie obywatelom i przedsiębiorcom usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną. Należy podkreślić, iż tak ogromna skala realizowanych projektów z zakresu e-administracji jest bezprecendensowym w swojej skali przedsięwzięciem, również na skalę UE. Tak jak to zostało wskazane powyżej, w ramach perspektywy finansowej UE zostało stworzonych wiele rozwiązań i narzędzi przynoszących wymierne korzyści dla obywateli. Za najbardziej kluczowe należy uznać: ułatwienie obowiązków podatkowych dla podatników, uproszczenie procedur związanych z rejestracją i prowadzeniem działalności gospodarczej, zmniejszenie kosztów czasu poświęconego na rejestrację działalności gospodarczej przez przedsiębiorców, zwiększenie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, usprawnienie kontaktu z urzędami, za pośrednictwem udostępnionych kanałów elektronicznych i ograniczenie konieczności wizyty w ich placówkach, skrócenie czasu udostępniania i oczekiwania na dane statystyczne, zwiększenie poczucia bezpieczeństwa obywateli poprzez m.in. skrócenie czasu dojazdu i pozyskiwania informacji o lokalizacji osoby dzwoniącej na numer alarmowy. Udostępnione narzędzia w zakresie e-administracji, jak również ich dalszy rozwój pozwoli, w szczególności młodym pokoleniom, łatwiej wejść w życie zawodowe oraz podejmować własne inicjatywy, co z kolei przyczyni się do wzrostu gospodarczego Polski. Ponadto, należy podkreślić, iż w ramach POIG stworzone zostaną podstawy cyfrowego rozwoju kraju, który następnie będzie kontynuowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) na lata Przewiduje się, że w POPC finansowane będą działania zmierzające do poszerzenia zakresu spraw, które obywatele i przedsiębiorcy będą mogli załatwić drogą elektroniczną. 3/9

4 1. Czy realizacja przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii projektu przebiega zgodnie z planem i czy nie ma zagrożeń dla terminowego zakończenia i rozliczenia projektu? Na podstawie zawartego w dniu 27 sierpnia 2014 r. aneksu do porozumienia o dofinansowanie, data zakończenia i ostatecznego rozliczenia projektu została określona na 30 września 2015 r. Realizacja przebiega zgodnie z aktualnym harmonogramem i nie ma obecnie zagrożeń dla terminowego zakończenia i rozliczenia projektu. 2. Jaki jest aktualny stan realizacji projektu? Proszę o przygotowanie szczegółowej informacji w rozbiciu na: a) Produkty projektu z uwzględnieniem ich aktualnego stanu realizacji (w procentach), dotychczas poniesionych kosztów w rozbiciu na poszczególne produkty projektu, daty zakończenia realizacji poszczególnych produktów, wyjaśnienia przyczyn ewentualnych opóźnień; Produkty zrealizowane: Model jakości dla danych o nieruchomościach gromadzonych w Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB); Opracowanie standardu tworzenia i utrzymywania spójności danych pomiędzy rejestrami publicznymi wykorzystującymi dane o nieruchomościach. Koszt ww. produktów to ,00 zł; ich realizacja została zakończona w czerwcu 2014 r. Produkty w trakcie realizacji: Aplikacja Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach, zaawansowanie prac 60%; Centralne Repozytorium Kopii Zbiorów Danych EGiB, przechowujące zintegrowane dane z powiatowych EGiB, zawansowanie prac 25%; Koszt ww. produktów to ,00 zł, a termin realizacji został wyznaczony na wrzesień 2015 r. Zmodernizowana EGiB w wybranych obrębach ewidencyjnych w 58 powiatach w pięciu województwach (pomorskie, zachodniopomorskie, małopolskie, podkarpackie, dolnośląskie) zaawansowanie prac 50% - koszt ,00 zł, a termin realizacji wrzesień 2015 r. b) Umowy zawarte z wykonawcami z uwzględnieniem kwoty zawartej umowy, terminu realizacji zgodnego z umową, faktycznego lub planowanego terminu zakończenia prac, informacji o ewentualnych karach umownych naliczonych wykonawcom i przyczynach ewentualnych opóźnień w realizacji tych umów; Wykaz umów w projekcie ZSIN Faza I został umieszczony w załączniku nr 1. c) Cele projektu zgodnie z umową na dofinansowanie w ramach 7. osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne budowa elektronicznej administracji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, z wyszczególnieniem bieżących wskaźników określających stopień realizacji poszczególnych celów. Celem projektu ZSIN Faza I jest usprawnienie procesu obsługi spraw prowadzonych przez administrację publiczną w zakresie rejestracji nieruchomości oraz zapewnienia 4/9

5 obywatelom i przedsiębiorcom dostępu do wiarygodnych i aktualnych informacji o nieruchomościach gromadzonych w rejestrach publicznych. Zrealizowane wskaźniki produktu: Liczba opracowanych modeli jakości danych, wartość: 1 szt.; Liczba opracowanych standardów tworzenia i utrzymania spójności danych pomiędzy rejestrami publicznymi, wartość: 1 szt. Pozostałe do realizacji wskaźniki produktu (do zrealizowania w 2015 r.): Liczba utworzonych aplikacji lub udostępnionych usług teleinformatycznych Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach, wartość docelowa: 1; Liczba rejestrów publicznych udostępnionych on-line, ewidencja gruntów i budynków, wartość docelowa: 1; Liczba powiatów, dla których wykonane zostały prace związane z modernizacją EGiB, wartość docelowa: 58; Liczba opracowanych technologii narzędzie kontroli semantycznej danych EGiB zasilających Centralne Repozytorium Kopii Zbiorów Danych EGiB, wartość docelowa: 1. Wskaźniki rezultatu projektu (mają być osiągnięte do końca 2015 r.): Liczba jednostek sektora publicznego korzystających z utworzonych aplikacji lub usług teleinformatycznych, 2015 r. wartość docelowa: 71; Liczba użytkowników udostępnionych rejestrów publicznych 2015 r. wartość docelowa: 61; Liczba powiatów, z wdrożonym narzędziem umożliwiającym prowadzenie ewidencji gruntów i budynków zgodnie z projektowanymi zmianami w rozporządzeniu 2015 r. wartość docelowa: Jakie nowe e-usługi oraz usprawnienia dla obywateli i przedsiębiorców zostały udostępnione w ramach realizacji tego projektu? Proszę o wyszczególnienie tylko tych e-usług i usprawnień, które nie istniały przed uruchomieniem projektu. W ramach projektu ZSIN Faza I zostaną udostępnione e-usługi głównie dla sądów i administracji publicznej. Obywatel/przedsiębiorca będzie miał jedynie możliwość przeglądania informacji o nieruchomościach z EGiB za pomocą mechanizmu Geoportalu. Pełne udostępnienie e-usług dla obywateli i przedsiębiorców nastąpi w ramach kontynuacji projektu ZSIN - Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach Faza II, który weźmie udział w konkursie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata W ramach ZSIN Faza I realizowane są następujące e-usługi: dostęp on-line do danych rejestru EGiB np. sądy rejonowe będą mogły dokonywać sprawdzeń poprawności danych zawartych we wnioskach o wpis do KW z danymi EGiB, a organom administracji publicznej ułatwiona zostanie realizacja ustawowych zadań publicznych w zakresie m.in. badań statystycznych, planowania gospodarczego czy przestrzennego; udostępniona wiarygodna i aktualna informacja o nieruchomościach gromadzonych w rejestrze EGiB modernizacja obecnie zgromadzonych przez poszczególne starostwa powiatowe danych EGiB, ich integracja i zasilenie nimi Centralnego Repozytorium Kopii Zbiorów Danych EGiB. 5/9

6 4. Jakie istniejące uprzednio e-usługi lub rozwiązania zostały w ramach tego projektu zmodernizowane bądź usprawnione i jaki był zakres tej modernizacji/usprawnień? Proszę o wyjaśnienia szczególnie w odniesieniu do produktów wcześniejszych projektów obejmujących tworzenie Zintegrowanego Systemu Katastralnego (ZSK) w latach dofinansowanych z programu PHARE na łączną kwotę przekraczającą 151 mln zł. Projekty realizowane w latach w zakresie budowy Zintegrowanego Systemu Katastralnego (Projekt ZSK) dofinansowane w ramach programu PHARE uwzględniały m.in.: przygotowanie zintegrowanej elektronicznej platformy dla wymiany danych pomiędzy ewidencją gruntów i budynków, systemem ksiąg wieczystych oraz podatkowej ewidencji nieruchomości; dostosowanie powiatowych baz danych ewidencji gruntów i budynków do obowiązujących standardów; Poniżej przedstawiono zakres modernizacji usług działających w ZSIN IPE: Zasilanie centralnego repozytorium EGiB o dane w nowej strukturze Geography Markup Language (GML). W projekcie ZSK (lata ) powstały usługi sieciowe zapewniające zasilanie centralnej repliki bazy danych EGiB danymi w formacie plików Standardu Wymiany Danych Ewidencyjnych (SWDE). W obecnym projekcie ZSIN- Faza I usługi te mają być zmodernizowane i dostosowane do nowej struktury plików w formacie GML, zgodnie z założeniami ustawy z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Usługa zasilania centralnego repozytorium EGiB w okresie przejściowym ma działać w trybie miesięcznej aktualizacji, natomiast docelowo przewidziane jest jej działanie jako usługi online; Przejście na usługi sieciowe dla zbiorów danych PESEL. W projekcie ZSK (lata ) usługa zapytania o dane PESEL odnosiła się do kopii tej bazy zlokalizowanej w siedzibie MSW (dawniej MSWiA), baza była aktualizowana w trybie miesięcznym. Projekt ZSIN-Faza I przewiduje uruchomienie usługi sieciowej online umożliwiającej weryfikację danych EGiB z zasobami Systemu Rejestrów Państwowych; Przejście na usługi sieciowe dla zbiorów danych REGON. W projekcie ZSK (lata ) usługa zapytania o dane REGON odnosiła się do kopii tej bazy zlokalizowanej w siedzibie MSW (dawniej MSWiA). Baza ta była aktualizowana w trybie miesięcznym do okresu, kiedy znajdowała się w posiadaniu MSWiA (obecnie GUS). Projekt ZSIN przewiduje uruchomienie usługi sieciowej online umożliwiającej weryfikacje, danych EGiB z zasobami systemu GUS REGON; Przejście na usługi sieciowe dla zbiorów danych Nowej Księgi Wieczystej (e-kw). W projekcie ZSK (lata ) usługa zapytania o dane z ksiąg wieczystych odbywała się przez system kolejowy MQSeries do produkcyjnej bazy NKW w Ministerstwie Sprawiedliwości, która w tym okresie powstawała (odbywała się migracja papierowych KW do wersji elektronicznej). Projekt ZSIN- Faza I zakłada modernizację dotychczasowej usługi poprzez uruchomienie usługi sieciowej do nowego systemu e-kw oraz wprowadzenie zawiadomień przesyłanych automatycznie pomiędzy poszczególnymi wydziałami EGiB i sądami zgodnie z założeniami rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach. Nowe usługi realizowane w ramach Projektu ZSIN-Faza I, względem ZSIN IPE (ZSK): 6/9

7 Usługi sieciowe dla zbiorów danych państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju (PRG); Usługi sieciowe dla systemu Geoportal 2; Usługi sieciowe dla zbiorów danych TERYT; Usługi sieciowe dla zbiorów danych Krajowego Systemu Ewidencji Producentów (KSEP); Usługi zapewniające dostęp za pomocą epuap. 5. Jaka jest zasadność realizacji kolejnego projektu ZSIN - Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach Faza II za kwotę 294 mln zł, o które GUGiK wnioskuje z puli Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, w nowej perspektywie finansowej na lata Jaki zakres prac został przewidziany w tym projekcie na lata i czy prac tych nie można było przewidzieć w budżecie projektu ZSIN - Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach Faza I realizowanego za kwotę 66 mln zł w obecnej perspektywie finansowej POIG w latach ? Projekt ZSIN - Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach Faza II stanowi kontynuację projektu ZSIN Faza I, a uzasadniony jest zarówno zobowiązaniami Głównego Geodety Kraju wynikającymi z art. 24b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, jak i ze współpracy międzyresortowej w ramach Zespołu ds. Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach. W ramach projektu zakłada się: dostosowanie w kolejnych powiatach danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB) do wymagań ZSIN oraz podniesienie ich jakości, włączenie kolejnych baz danych EGiB do centralnego repozytorium kopii zbiorów danych EGIB (centralne repozytorium), zapewniającego integrację rozproszonych zasobów, prezentację map tematycznych opartych na danych rejestru cen i wartości nieruchomości, włączenie do ZSIN: zbiorów danych geoprzestrzennej bazy danych o zabytkach, centralnego rejestru form ochrony przyrody. uruchomienie usług dostępu do ZSIN dla administracji skarbowej. Zadania te nie były możliwe do realizacji w ramach ZSIN Faza I z uwagi zarówno na brak środków finansowych, które umożliwiłyby włączenie nowych powiatów do centralnego repozytorium, jak również z uwagi na trwające prace legislacyjne dotyczące zmian w rozporządzeniu w sprawie ewidencji gruntów i budynków m.in. w zakresie modelu danych ewidencji gruntów i budynków, a także modelu rejestru cen i wartości nieruchomości; przeszkodą był również brak gotowości systemów zewnętrznych do integracji z ZSIN. Należy jednak podkreślić, że wskazana na etapie preselekcji (procesu poprzedzającego właściwy nabór projektów w ramach II osi POPC) wartość nie jest ostateczna; wartość propozycji projektu ZSIN Faza II ulegnie zmianie po przeprowadzeniu dokładniejszych analiz i prac przygotowujących uruchomienie projektu. 6. Jaki jest aktualny status integracji formalno-organizacyjnej oraz technicznej (na poziomie wymiany danych) elementów systemu ZSIN zarządzanych przez GUGiK z innymi systemami i rejestrami państwowymi, w szczególności z systemem Ksiąg 7/9

8 Wieczystych, systemem KSEP oraz rejestrami PESEL, REGON, PRG i TERYT, niezbędnymi do funkcjonowania ZSIN jako całościowego, referencyjnego systemu informacji o nieruchomościach stanowiącego podstawę systemu katastralnego w Polsce? Status integracji formalnej systemu ZSIN z innymi systemami reguluje art. 24b Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, która jest podstawą prawną do tworzenia ZSIN oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach. Aktualny status integracji technicznej systemu ZSIN z innymi zewnętrznymi systemami przedstawia się następująco: Dla Nowej Księgi Wieczystej - systemu do prowadzenia ksiąg wieczystych, została zakończona weryfikacja na środowisku testowym dotycząca komunikacji za pomocą zawiadomień, jednej z najważniejszych funkcjonalności ZSIN. Wszystkie rozpatrywane przypadki po stronie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach zostały zrealizowane z wynikiem pozytywnym. Dla Krajowego Systemu Ewidencji Producentów - systemu do prowadzenia ewidencji producentów rolnych i obsługi płatności, usługi będą zrealizowane przez aplikacje konsolowe z uwagi na prace wewnętrzne w Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa. Na chwilę obecną, aplikacje zostały wytworzone. Dla Systemu Rejestrów Państwowych, w skład którego wchodzi rejestr PESEL trwa etap konfiguracji usług i sprawdzenia przykładowych danych z wykorzystaniem scenariuszy testów zewnętrznych, udostępnionych przez Centralny Ośrodek Informatyki. Komunikacja realizowana jest na środowisku testowym z wykorzystaniem pełnego zakresu usług. Została zakończona pełna integracja z usługami wystawionymi przez rejestr REGON (system do prowadzenia państwowego rejestru podmiotów gospodarczych), gdzie zakłada się jednostronną komunikację. Została zakończona pełna integracja z usługami wystawionymi przez rejestr TERYT (system do prowadzenia krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju); integracja została przetestowana z wynikiem pozytywnym. Wstępnie całość danych ze zbioru danych państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnego kraju została zaczytana do ZSIN - w zakresie granic jednostek administracyjnych. Komunikacja bezpośrednia między bazami będzie wykonana w ostatniej fazie integracji. Obecny stan zaawansowania prac integracyjnych na poziomie usług jest zróżnicowany i zależny od ich złożoności i zakresu. Uruchomienie pełnej integracji zostanie zakończone do maja 2015 r. 7. Jakie działania zostały zaplanowane i podjęte przez GUGiK w ramach realizacji systemu ZSIN w celu realnego uspójnienia informacji pomiędzy centralnym repozytorium Ewidencji Gruntów i Budynków a systemem Ksiąg Wieczystych i jaki jest na dzisiaj status tych działań? Z uwagi na rozbieżności pomiędzy danymi zgromadzonymi w EGiB i w Księgach Wieczystych, istotne było wypracowanie w ramach projektu standardów, które umożliwią zapewnienie spójności danych pomiędzy rejestrami publicznymi przetwarzającymi dane o nieruchomościach. W tej sytuacji, w ramach konsultacji Głównego Urzędu Geodezji 8/9

9 i Kartografii z interesariuszami projektu ZSIN, tj. Ministrem Sprawiedliwości, ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, ministrem właściwym do spraw informatyzacji, Prezesem Głównego Urzędu Statystycznego oraz Prezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) został opracowany Projekt Techniczno-Implementacyjny ZSIN dotyczący m.in. zasad wzajemnej współpracy oraz zakresu funkcjonowania i interakcji Aplikacji ZSIN z systemami zewnętrznymi, w tym z Centralną Bazą Danych Ksiąg Wieczystych. Obecnie trwa implementacja mechanizmów, które umożliwią prowadzenie komunikacji pomiędzy podmiotami będącymi dysponentami danych w rejestrach oraz systemami do prowadzenia rejestrów, oraz umożliwią osiągnięcie spójności danych pomiędzy rejestrami, a także utrzymaniem tej spójności. W ramach realizowanych działań w powyższym zakresie po zakończeniu projektu możliwe będzie: generowanie i przekazywanie elektronicznych zawiadomień o zmianach danych EGiB do sądów prowadzących księgi wieczyste, organów podatkowych, ARiMR; generowanie elektronicznych zawiadomień o nowych wpisach w KW oraz przekazywanie ich do EGiB; dokonywanie przez sądy prowadzące KW sprawdzeń poprawności danych zawartych we wnioskach o wpis do KW z danymi EGiB; weryfikacja zgodności danych ewidencji gruntów i budynków z danymi zawartymi w księgach wieczystych. Zgodnie z umową na Utworzenie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (ZSIN) oraz wsparcie procesu ujawnienia w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego termin wdrożenia trzech pierwszych funkcjonalności to maj 2015 r., zaś czwartej to lipiec 2015 r. Planowany termin zakończenia projektu ZSIN Faza I to 30 września 2015 r. Oprócz samych mechanizmów zapewniających spójność danych między EGiB i NKW w ramach umów dot. m.in. modernizacji ewidencji gruntów i budynków obejmujących 58 powiatów z 5 województw, wykonawcy prac geodezyjnych i kartograficznych wykonują badania ksiąg wieczystych w celu uspójnienia danych ewidencyjnych z działem II ksiąg wieczystych. Z poważaniem, z up. Ministra Administracji i Cyfryzacji Bogdan Dombrowski Podsekretarz Stanu /podpisano elektronicznie/ Załącznik: 1. Wykaz umów w projekcie ZSIN. Do wiadomości: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 9/9

10 Lp. Nazwa Umowy Wartość brutto umowy (środki kwalifikowane) Stan realizacji Umowy Data podpisania Planowany termin zakończenia realizacji umowy Kwota kary umownej Przyczyny opóźnienia ,80 50% informacji o nieruchomościach ,64 50% ,61 Przyczyną opoźnienia było omyłkowe wysłanie przez Wykonawcę produktu 1 dzień po terminie ,10 50% ,72 50% ,34 50% ,00 50% ,92 50% ,19 50% ,82 50% ,20 50% ,24 50% ,92 50% ,16 50% ,95 50% ,69 50% ,28 50% ,47 50%

11 informacji o nieruchomościach. informacji o nieruchomościach. Weryfikacja realizacji procesu dostosowania baz danych ewidencji gruntów i budynkó do wymagań zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach oraz utwoerzenie dla wybranych jednostek ewidencyjnych BDOT500 i ,00 50% ,00 50% ,50 50% Utworzenie zintegrowanego systemu o nieruchomosciach oraz wsparcie procesu ujawnianie w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarba Państwa oraz jednostek samorządu terytoralnego ,00 60% Usługi wsparcia merytorycznego i technicznego przy realizacji Projektu ZSIN ,00 63% Świadczenie usług wsparcia w zakresie monitoringu wykonania modernizacji EGiB dla wybranych obszarów 87000,00 65% Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla projektu ZSIN budowa zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach Faza I ,03 100% ,03 Opracowanie Studium Wykonalności Projketu ZSIN FazaI na potrzeby podpisania umowy o dofinansowanie projketu indywidualnego nr POIG 7 58 pod nazwą ZSIN w ramach POIG ,00 100% Modernizacja egib m.gdynia obręb Chwarzno Wiczlino (nr TERYT _1.0011) ,00 100%

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI Warszawa, dnia 13 kwietnia 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI BM-WP.072.143.2015 Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu RP Szanowny Panie Marszałku, w nawiązaniu do pism z

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI Warszawa, dnia 14 kwietnia 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI BM-WP.072.144.2015 Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu RP Szanowny Panie Marszałku, w nawiązaniu do pism z

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI Warszawa, dnia 14 kwietnia 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI BM-WP.072.172.2015 Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu RP Szanowny Panie Marszałku, w nawiązaniu do pism z

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI Warszawa, dnia 13 kwietnia 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI BM-WP.072.186.2015 Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu RP Szanowny Panie Marszałku, w odpowiedzi na przesłaną

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach FAQ

Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach FAQ Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach FAQ 1. Skąd wzięła się koncepcja stworzenia zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (dalej ZSIN)? Budowa Zintegrowanego Systemu Katastralnego

Bardziej szczegółowo

Projekt ZSIN. Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach - Faza I

Projekt ZSIN. Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach - Faza I Projekt ZSIN Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach - Faza I Projekt ZSIN - Faza I Jaki jest cel projektu ZSIN Faza I? Administracja publiczna zmienia swoje oblicze z roku na rok.

Bardziej szczegółowo

Jarosław Zembrzuski. Kierownik Projektu ZSIN. Warszawa, 27 września 2013 r.

Jarosław Zembrzuski. Kierownik Projektu ZSIN. Warszawa, 27 września 2013 r. Jarosław Zembrzuski Z-ca Dyrektora Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Kierownik Projektu ZSIN Warszawa, 27 września 2013 r. Ramy organizacyjno - prawne Ustawa z dnia 17 maja

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI Warszawa, dnia 08 kwietnia 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI BM-WP.072.133.2015 Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu RP Szanowny Panie Marszałku, w nawiązaniu do pisma

Bardziej szczegółowo

Polska Cyfrowa. przyjazne i sprawne państwo dla obywateli i przedsiębiorców

Polska Cyfrowa. przyjazne i sprawne państwo dla obywateli i przedsiębiorców Polska Cyfrowa przyjazne i sprawne państwo dla obywateli i przedsiębiorców Diagnoza dla POPC Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 wspiera: alokacja: 1 020,22 mln euro 949,6 mln euro 145

Bardziej szczegółowo

Ewidencja gruntów i budynków

Ewidencja gruntów i budynków Ewidencja gruntów i budynków Łączna powierzchnia gruntów objętych i budynków wynosi 312 680 km2, ewidencją gruntów w tym w granicach miast 21 609 km2, a na obszarach wiejskich 291 071 km2. Dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH podstawy prawne

ZINTEGROWANY SYSTEM INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH podstawy prawne ZINTEGROWANY SYSTEM INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH podstawy prawne Główny Urząd Geodezji i Kartografii Kraków, 25 maja 2012 r. Agenda Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach Wstęp, rys historyczny

Bardziej szczegółowo

Budowa Systemu ZSIN. Jarosław Zembrzuski Zastępca Dyrektora CODGiK. Szymon Rymsza Główny specjalista GUGiK. Warszawa, 30.11-1.12.2015 r.

Budowa Systemu ZSIN. Jarosław Zembrzuski Zastępca Dyrektora CODGiK. Szymon Rymsza Główny specjalista GUGiK. Warszawa, 30.11-1.12.2015 r. Budowa Systemu ZSIN Jarosław Zembrzuski Zastępca Dyrektora CODGiK Szymon Rymsza Główny specjalista GUGiK Warszawa, 30.11-1.12.2015 r. Agenda spotkania 1. Rejestry włączone do ZSIN 2. Architektura ZSIN

Bardziej szczegółowo

ZSIN Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach Faza II prezentacja publiczna Projektu

ZSIN Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach Faza II prezentacja publiczna Projektu ZSIN Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach Faza II prezentacja publiczna Projektu 16 kwietnia 2015 r., Główny Urząd Geodezji i Kartografii Agenda spotkania 1. Wprowadzenie Dotychczasowe

Bardziej szczegółowo

ZSIN Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach Faza I

ZSIN Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach Faza I ZSIN Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach Faza I Jarosław Wysocki Dyrektor Departamentu Informacji o Nieruchomościach Główny Urząd Geodezji i Kartografii Warszawa, 10-11.09.2015

Bardziej szczegółowo

System ZSIN wyzwanie dla systemów do prowadzenia EGiB

System ZSIN wyzwanie dla systemów do prowadzenia EGiB System ZSIN wyzwanie dla systemów do prowadzenia EGiB Szymon Rymsza Główny specjalista w projekcie ZSIN - Faza I Główny Urząd Geodezji i Kartografii Warszawa, 10-11.09.2015 r. Agenda spotkania 1. Dostosowanie

Bardziej szczegółowo

Wybrane projekty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Przedsięwzięcia zmierzające do harmonizacji baz danych przestrzennych

Wybrane projekty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Przedsięwzięcia zmierzające do harmonizacji baz danych przestrzennych Wybrane projekty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Przedsięwzięcia zmierzające do harmonizacji baz danych przestrzennych Krzysztof Mączewski Dyrektor Departamentu Geodezji i

Bardziej szczegółowo

ZSIN Faza I. ZSIN - Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach Faza I. Krakowskie Spotkania z INSPIRE.

ZSIN Faza I. ZSIN - Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach Faza I. Krakowskie Spotkania z INSPIRE. Krakowskie Spotkania z INSPIRE ZSIN - Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach Faza I ZSIN Faza I Wiesław Szymański Wydział Katastru Nieruchomości Departament Informacji o Nieruchomościach

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Mączewski Departament Geodezji i Kartografii Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Grodzisk Mazowiecki, 6.05.

Krzysztof Mączewski Departament Geodezji i Kartografii Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Grodzisk Mazowiecki, 6.05. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju Departament Informacji o Nieruchomościach Główny Urząd Geodezji i Kartografii

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja dla obywateli

Informatyzacja dla obywateli Ministerstwo Finansów Informatyzacja dla obywateli automatyzacja rozliczeń podatków (PIT ów) projekty e-deklaracje i e-podatki Grzegorz Fiuk Departament ds. Informatyzacji Resortu Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie państwowego rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie państwowego rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie państwowego rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju (PRG) Adam Łoniewski starszy specjalista Departament Informacji o Nieruchomościach

Bardziej szczegółowo

IZ /11 L.dz. 1916/10 Pani Alicja Meusz Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

IZ /11 L.dz. 1916/10 Pani Alicja Meusz Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Warszawa, grudnia 2011 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA GŁÓWNY GEODETA KRAJU Jolanta Orlińska IZ-802-71/11 L.dz. 1916/10 Pani Alicja Meusz Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

Bardziej szczegółowo

Stan realizacji Projektu BW

Stan realizacji Projektu BW Stan realizacji Projektu BW Krzysztof Mączewski Dyrektor Departamentu Geodezji i Kartografii Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Współpraca administracji geodezyjnej i kartograficznej w ramach RPO i PO PC (ZSIN Faza II oraz K-GESUT)

Współpraca administracji geodezyjnej i kartograficznej w ramach RPO i PO PC (ZSIN Faza II oraz K-GESUT) Współpraca administracji geodezyjnej i kartograficznej w ramach RPO i PO PC (ZSIN Faza II oraz K-GESUT) Jacek Jarząbek, z-ca GGK Warszawa 30.11-1.12 2015r. Projekty PO IG GUGiK Projekty w latach 2009-2015

Bardziej szczegółowo

ZSIN Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach Faza I

ZSIN Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach Faza I ZSIN Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach Faza I Jarosław Wysocki Dyrektor Departamentu Informacji o Nieruchomościach Główny Urząd Geodezji i Kartografii Warszawa, 30.11.2015 r.

Bardziej szczegółowo

Sposób udostępnienia informacji o możliwości zgłoszenia udziału w prezentacji

Sposób udostępnienia informacji o możliwości zgłoszenia udziału w prezentacji Warszawa, dnia 16 kwietnia 2015 r. PROTOKÓŁ Z PREZENTACJI PUBLICZNEJ założeń projektu ZSIN - Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach Faza II przygotowanego w odpowiedzi na konkurs o

Bardziej szczegółowo

NEWSLETTER PROJEKTU ZSIN FAZA I

NEWSLETTER PROJEKTU ZSIN FAZA I NEWSLETTER PROJEKTU ZSIN FAZA I DANE EGiB CZĘŚĆ I ROLA DANYCH O NIERUCHOMOŚCIACH Ewidencja gruntów i budynków (EGiB) ze względu na dane w niej zawarte należy do rejestrów referencyjnych zawierających informacje

Bardziej szczegółowo

treść mapy zasadniczej (zakres/aktualizacja); zagadnienia dotyczące uzgadniania dokumentacji projektowej;

treść mapy zasadniczej (zakres/aktualizacja); zagadnienia dotyczące uzgadniania dokumentacji projektowej; ZGŁOSZONE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE PROCESU INWESTYCYJNEGO forma mapy zasadniczej (analogowa/cyfrowa/hybrydowa); treść mapy zasadniczej (zakres/aktualizacja); format danych/udostępnianie; zagadnienia dotycząca

Bardziej szczegółowo

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne Czy realizacja projektu to dostarczenie narzędzia biznesowego, czy czynnik stymulujący rozwój społeczeństwa informacyjnego? W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne,

Bardziej szczegółowo

JEDEN FORMAT WYMIANY DANYCH *.gml

JEDEN FORMAT WYMIANY DANYCH *.gml Nowelizacja ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne w 2010 r. związana z ustawą o infrastrukturze informacji przestrzennej. akty wykonawcze do Ustawy, w tym: rozporządzenie MAiC z dnia 12 lutego 2013

Bardziej szczegółowo

Aplikacja do walidacji plików XML i GML

Aplikacja do walidacji plików XML i GML Aplikacja do walidacji plików XML i GML autor: Ewa Barczyk, inspektor wojewódzki, Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna we Wrocławiu Przy piśmie z dnia 21 grudnia 2015r. nr KN-EGB.0742.4.2015

Bardziej szczegółowo

Etapy weryfikacji prac dotyczących dostosowania danych EGiB. Etapy odbioru prac

Etapy weryfikacji prac dotyczących dostosowania danych EGiB. Etapy odbioru prac Etapy weryfikacji prac dotyczących dostosowania danych EGiB Etapy odbioru prac Wiesław Szymański Wydział Ewidencji Gruntów i Budynków Departament Informacji o Nieruchomościach GUGiK, ul. Wspólna 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

Założenia i stan realizacji projektu epuap2

Założenia i stan realizacji projektu epuap2 Założenia i stan realizacji projektu epuap2 Michał Bukowski Analityk epuap Serock, 28 października 2009 r. Agenda 1. Projekt epuap - cele i zakres. 2. Zrealizowane zadania w ramach epuap. 3. Projekt epuap2

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wdrażania 7 i 8 osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG)

Podsumowanie wdrażania 7 i 8 osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG) Departament Koordynacji Funduszy Europejskich Podsumowanie wdrażania 7 i 8 osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG) 2 Czym jest POIG? Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Kazimierz Bujakowski Główny Geodeta Kraju

Kazimierz Bujakowski Główny Geodeta Kraju postęp technologiczny reforma ustrojowa państwa zasady funkcjonowania państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej zadania z zakresu administracji rządowej zadania własne gmin organizacja służby geodezyjnej

Bardziej szczegółowo

epuap Opis standardowych elementów epuap

epuap Opis standardowych elementów epuap epuap Opis standardowych elementów epuap Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach przykład współpracy i interoperacyjności, stan zawansowania prac oraz plany na przyszłość

Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach przykład współpracy i interoperacyjności, stan zawansowania prac oraz plany na przyszłość Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach przykład współpracy i interoperacyjności, stan zawansowania prac oraz plany na przyszłość Sylwia Kołodziejczyk, Szymon Rymsza Zespół projektowy ZSIN Faza

Bardziej szczegółowo

Budowa Platformy e-finansów Publicznych. e-finanse Publiczne

Budowa Platformy e-finansów Publicznych. e-finanse Publiczne Budowa Platformy e-finansów Publicznych e-finanse Publiczne Przesłanie Państwo jak korporacja, skutecznie zarządzane i efektywnie wykorzystujące środki Zdiagnozowane potrzeby klientów usług, które stanowią

Bardziej szczegółowo

Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Kraków, 16 maja 2011 r.

Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Kraków, 16 maja 2011 r. Wykorzystanie środków UE w budowaniu elektronicznej administracji w Polsce Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Kraków, 16 maja 2011 r. Programy operacyjne Alokacja na społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

OKREŚLENIE ZADAŃ PUBLICZNYCH, KTÓRE BĘDĄ REALIZOWANE Z WYKORZYSTANIEM DROGI ELEKTRONICZNEJ

OKREŚLENIE ZADAŃ PUBLICZNYCH, KTÓRE BĘDĄ REALIZOWANE Z WYKORZYSTANIEM DROGI ELEKTRONICZNEJ Część 4 Projekt z dnia 26.01.2007 r. OKREŚLENIE ZADAŃ PUBLICZNYCH, KTÓRE BĘDĄ REALIZOWANE Z WYKORZYSTANIEM DROGI ELEKTRONICZNEJ Lp. 1. Nazwa Proces zmiany zameldowania WiA Zgłoszenie Obywatela o zmianie

Bardziej szczegółowo

Stan przygotowania i wdrożenia P1, P2, P4 oraz projekty w nowej perspektywie finansowej UE

Stan przygotowania i wdrożenia P1, P2, P4 oraz projekty w nowej perspektywie finansowej UE Stan przygotowania i wdrożenia P1, P2, P4 oraz projekty w nowej perspektywie finansowej UE Kajetan Wojsyk Zastępca Dyrektora ds. Europejskich Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Zabrze, 2015-03-27

Bardziej szczegółowo

BAZA ADRESOWA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. Łódź, dnia 5 czerwca 2014 r.

BAZA ADRESOWA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. Łódź, dnia 5 czerwca 2014 r. BAZA ADRESOWA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 5 czerwca 2014 r. Baza Adresowa Województwa Łódzkiego jest systemem dedykowanym dla urzędów gmin z terenu Województwa Łódzkiego. System umożliwia prowadzenie

Bardziej szczegółowo

REJESTR ZBIORÓW DANYCH

REJESTR ZBIORÓW DANYCH REJESTR ZBIORÓW DANYCH Dane publikowane Dane publikowane Dane publikowane Dane publikowane Dane publikowane Dane publikowane Dane publikowane Dane publikowane Dane publikowane Dane publikowane Dane publikowane

Bardziej szczegółowo

Suplement do Strategii SAGiK

Suplement do Strategii SAGiK Suplement do Strategii SAGiK Wstęp... 2 Przepisy prawa... 2 Obecne zapisy Strategii SAGiK a ZSIN... 3 Analiza stanu... 3 Cele... 4 Instrumenty... 5 Kierunki strategiczne... 5 Podsumowanie... 7 Zmiany w

Bardziej szczegółowo

GEODETA WOJEWÓDZTWA. Iwona Nakonieczna

GEODETA WOJEWÓDZTWA. Iwona Nakonieczna Iwona Nakonieczna TERMINOLOGIA TBD? BDOT? GBDOT? Określana tymi kilkoma skrótami Baza Danych Obiektów Topograficznych jest urzędowym systemem informacji o topografii terenu w skali 1:10 000, funkcjonującym

Bardziej szczegółowo

e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz

e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz Definicje e-administracji Elektroniczna administracja to wykorzystanie technologii informatycznych i telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Dominik Kopczewski GUGIK dziś i jutro Dominik Kopczewski, Karlova Studánka, maja 2012

Dominik Kopczewski GUGIK dziś i jutro Dominik Kopczewski, Karlova Studánka, maja 2012 Dominik Kopczewski Premier RP Min. Administracji Min. Spraw Wewnętrznych i Administracji i Cyfryzacji Min. Obrony Narodowej Główny Geodeta Kraju Instytut Geodezji i Kartografii P2 Zarząd Analiz Wywiadowczych

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system informacji o nieruchomościach (ZSIN) architektura i funkcjonalność

Zintegrowany system informacji o nieruchomościach (ZSIN) architektura i funkcjonalność Zintegrowany system informacji o nieruchomościach (ZSIN) architektura i funkcjonalność Jarosław Zembrzuski Zastępca Dyrektora Centralnego Ośródka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Warszawa, 10-11.09.2015

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa Małopolska w stronę e-administracji i cyfrowych zasobów

Cyfrowa Małopolska w stronę e-administracji i cyfrowych zasobów Cyfrowa Małopolska 2014-20 w stronę e-administracji i cyfrowych zasobów Łukasz Foltyn Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Nowy

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane przez CPI MSWiA

Projekty realizowane przez CPI MSWiA Projekty realizowane przez CPI MSWiA CPI MSWiA Państwowa jednostka budżetowa utworzona zarządzeniem Nr 11 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 stycznia 2008 r. (Dz. Urz. Ministra Spraw

Bardziej szczegółowo

CYFROWA MAŁOPOLSKA

CYFROWA MAŁOPOLSKA XI Ogólnopolskie Sympozjum Krakowskie Spotkania z INSPIRE CYFROWA MAŁOPOLSKA 2014-2020 Maciej Antosiewicz Justyna Bachowska Departament Rolnictwa i Geodezji Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Podkarpacki System Informacji Przestrzennej

Podkarpacki System Informacji Przestrzennej Podkarpacki System Informacji Przestrzennej W 2008 roku w ramach współfinansowanego przez Unię Europejską projektu p.n. Strategia Informatyzacji i studia rozwoju nowoczesnej publicznej infrastruktury informatycznej

Bardziej szczegółowo

http://www.geoportal.gov.pl 1011 zbiorów i usług danych przestrzennych wpisanych do EZiUDP www.radaiip.gov.pl 12 13 14 Geoportal KSZBDOT SDI Generalizacja UMM Systemy Informacyjne GUGiK EMUiA SZNMT SZPRG

Bardziej szczegółowo

HELIOS - Integracja rejestrów publicznych z wykorzystaniem Krajowej Szyny Usług

HELIOS - Integracja rejestrów publicznych z wykorzystaniem Krajowej Szyny Usług Lider: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Partner: Centrum Projektów Informatycznych HELIOS - Integracja rejestrów publicznych z wykorzystaniem Krajowej Szyny Usług CEL PROJEKTU Realizacja założeń

Bardziej szczegółowo

Założenia i planowane efekty Projektu. Rola Projektu w budowaniu infrastruktury informacji przestrzennych na obszarze województwa mazowieckiego

Założenia i planowane efekty Projektu. Rola Projektu w budowaniu infrastruktury informacji przestrzennych na obszarze województwa mazowieckiego WYPRACOWANIE I WDROŻENIE INNOWACYJNYCH METOD INTEGRACJI DANYCH KATASTRALNYCH, MAPY ZASADNICZEJ I BAZY DANYCH TOPOGRAFICZNYCH ORAZ MODERNIZACJA USŁUG PUBLICZNYCH ŚWIADCZONYCH PRZEZ SŁUŻBĘ GEODEZYJNĄ I KARTOGRAFICZNĄ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Gmina: Dzwola Powiat: Janów Lubelski Województwo: lubelskie. Zał. Nr 3 PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Wykonano: październik 2008 r. 1 ZAKRES TREŚCI PROJEKTU I II Cel i zakres prac modernizacyjnych

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E W dniu 15 grudnia 2006 r. (znak: SG-Greffe (2006)D/2007989; zał. K(2006)6136) przekazane zostały Polsce zarzuty formalne na mocy art. 226 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE Weryfikacja zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie. Obręby 1, 2, 3, 4, 5, 6, i 7 miasta Wąbrzeźna

WARUNKI TECHNICZNE Weryfikacja zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie. Obręby 1, 2, 3, 4, 5, 6, i 7 miasta Wąbrzeźna WARUNKI TECHNICZNE Weryfikacja zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie. Obręby 1, 2, 3, 4, 5, 6, i 7 miasta Wąbrzeźna Wąbrzeźno 2012 rok I. CEL OPRACOWANIA Celem pracy jest weryfikacja

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA DOSTĘPU. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium Punktacja

KRYTERIA DOSTĘPU. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium Punktacja załącznik do Uchwały nr 37/XI/016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 014-00 z dnia kwietnia 016 roku KRYTERIA DOSTĘPU Działanie.1 E-usługi (typ projektu

Bardziej szczegółowo

Jacek Jarząbek GUGiK - VIII Krakowskie spotkania z INSPIRE r.

Jacek Jarząbek GUGiK - VIII Krakowskie spotkania z INSPIRE r. Jacek Jarząbek GUGiK - VIII Krakowskie spotkania z INSPIRE 24.05.2012r. 2 Jacek Jarząbek GUGiK - VIII Krakowskie spotkania z INSPIRE 24.05.2012r. 3 Jacek Jarząbek GUGiK - VIII Krakowskie spotkania z INSPIRE

Bardziej szczegółowo

Wykaz prac legislacyjnych Ministra Administracji i Cyfryzacji obejmujący projekty rozporządzeń, nad którymi będą prowadzone prace w Ministerstwie

Wykaz prac legislacyjnych Ministra Administracji i Cyfryzacji obejmujący projekty rozporządzeń, nad którymi będą prowadzone prace w Ministerstwie Wykaz prac legislacyjnych obejmujący projekty rozporządzeń, nad którymi będą prowadzone prace w Ministerstwie [na podstawie art. 4 ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Gmina : Wielkie Oczy Powiat : Lubaczów Województwo: Podkarpackie PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW obręb Łukawiec Wykonano: styczeń 2013 r. 1 ZAKRES TREŚCI PROJEKTU I. Cel i zakres prac

Bardziej szczegółowo

ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI

ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI Projekt Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu

Bardziej szczegółowo

STAN PRAC NAD ZAŁOŻENIEM I PROWADZENIEM BAZY DANYCH OBIEKTÓW TOPOGRAFICZNYCH W POLSCE

STAN PRAC NAD ZAŁOŻENIEM I PROWADZENIEM BAZY DANYCH OBIEKTÓW TOPOGRAFICZNYCH W POLSCE STAN PRAC NAD ZAŁOŻENIEM I PROWADZENIEM BAZY DANYCH OBIEKTÓW TOPOGRAFICZNYCH W POLSCE Polska w przebudowie i w budowie Πάντα ῥεῖ - wszystko płynie Πάντα ῥεῖ καὶ οὐδὲν μένει. Wszystko płynie, nic nie stoi

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE PRZESTRZENNYCH BAZ DANYCH W RAMACH REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO (RSIP WŁ) Łódź, 24.04.

TWORZENIE PRZESTRZENNYCH BAZ DANYCH W RAMACH REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO (RSIP WŁ) Łódź, 24.04. TWORZENIE PRZESTRZENNYCH BAZ DANYCH W RAMACH REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO (RSIP WŁ) Łódź, 24.04.2015 Projekt Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej

Bardziej szczegółowo

GBDOT / GP2 (usługi + narzędzia) Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej 1.8 Hydrografia System Morskiej Informacji Geoprzestrzennej (BHMW)

GBDOT / GP2 (usługi + narzędzia) Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej 1.8 Hydrografia System Morskiej Informacji Geoprzestrzennej (BHMW) Organ wiodący Numer tematu Projekty trwające Główny Geodeta Kraju 1.1 Systemy odniesienia za pomocą współrzędnych ASG EUPOS / GP2 (usługi + narzędzia) Proejkty planowane Główny Geodeta Kraju 1.2 Systemy

Bardziej szczegółowo

Tworzenie baz wiedzy o Mazowszu. jako elementów krajowej infrastruktury informacji przestrzennej

Tworzenie baz wiedzy o Mazowszu. jako elementów krajowej infrastruktury informacji przestrzennej Tworzenie baz wiedzy o Mazowszu jako elementów krajowej infrastruktury informacji przestrzennej Witold Radzio Z-ca dyrektora BGWM w Warszawie Konferencja w ramach projektu Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektu TERYT 2 Państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju

Realizacja projektu TERYT 2 Państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju Realizacja projektu TERYT 2 Państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju autorzy: Joanna Romańska starszy specjalista; Zbigniew Domagała kierownik Oddziału Nadzoru Geodezyjnego

Bardziej szczegółowo

Usługi elektroniczne urzędów pracy stan obecny i perspektywy rozwoju

Usługi elektroniczne urzędów pracy stan obecny i perspektywy rozwoju Usługi elektroniczne urzędów pracy stan obecny i perspektywy rozwoju Jachranka, dnia 28 listopada 2013 r. Konferencja organizowana w ramach projektu Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych

Bardziej szczegółowo

Program e-podatki Studium przypadku

Program e-podatki Studium przypadku www.pwc.com/pl Program e-podatki Studium przypadku Doświadczenia dla e-administracji samorządowej Agenda 1. Informacje o Programie 2. Wyniki Programu 3. Procesy podatkowe w samorządach 2 Informacje o Programie

Bardziej szczegółowo

Rozwój przestrzennych baz danych jako elementu cyfryzacji Państwa

Rozwój przestrzennych baz danych jako elementu cyfryzacji Państwa Nie potrafię przewidywać, ale potrafię kłaść podwaliny. Bo przyszłość jest czymś, co się buduje Antoine de Saint-Exupéry Rozwój przestrzennych baz danych jako elementu cyfryzacji Państwa Łódź, 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

z dnia... 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej

z dnia... 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej ROZPORZĄDZENIE Projekt z dnia 18.06.15 r. MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia... 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 7

Bardziej szczegółowo

Procedura monitorowania wskaźników projektu. Platforma Analiz i Archiwizacji Danych (PAAD) w jego okresie trwałości

Procedura monitorowania wskaźników projektu. Platforma Analiz i Archiwizacji Danych (PAAD) w jego okresie trwałości Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Śląskiego nr 18 z dnia 17 marca 2016 r. Procedura monitorowania wskaźników projektu w jego okresie trwałości Słownik: Projekt PAAD projekt Platforma Analizy

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE W związku wejściem w życie przepisów ustawy o finansach publicznych oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, skutkującym z końcem 2010 roku likwidacją gospodarstw

Bardziej szczegółowo

SYNCHRONIZACJA EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Z KSIĘGĄ WIECZYSTĄ. Wisła, 05 września 2012 r. mgr inż. Alicja Kulka

SYNCHRONIZACJA EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Z KSIĘGĄ WIECZYSTĄ. Wisła, 05 września 2012 r. mgr inż. Alicja Kulka SYNCHRONIZACJA EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Z KSIĘGĄ WIECZYSTĄ Cel jaki chcemy osiągnąć to wypełnienie definicji,,kataster nieruchomości to: państwowy rejestr spójnych i wiarygodnych danych dotyczących

Bardziej szczegółowo

Architektura TERYT GUS. EMUiA. EGiB. Pozostałe systemy ZSIN SZYNA USŁUG. EMUiA

Architektura TERYT GUS. EMUiA. EGiB. Pozostałe systemy ZSIN SZYNA USŁUG. EMUiA Aplikacja EMUIA Architektura Architektura TERYT GUS EMUiA EMUiA SZYNA USŁUG ZSIN EGiB Pozostałe systemy SZPRG ISOK Widok ogólny Wyszukiwanie obiektów - szybkie Wyszukiwanie obiektów - atrybutowe Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania i rozliczania dotacji celowych na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej w dziedzinie geodezji i kartografii

Zasady udzielania i rozliczania dotacji celowych na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej w dziedzinie geodezji i kartografii Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna współpracuje z władzami powiatów w planowaniu budżetu wojewody, a następnie nadzoruje jego wykonanie. 1. Dotacje na realizację zadań w dziale 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Trwałość projektów 7 osi PO IG

Trwałość projektów 7 osi PO IG Warszawa, 6 października 2015 r. Konferencja podsumowująca wdrażanie 7 i 8 osi priorytetowej PO IG Trwałość projektów 7 osi PO IG Paweł Oracz Departament Strategii Systemu Informacyjnego Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 06.11.2014 r.

Warszawa, 06.11.2014 r. Doświadczenia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego we współpracy z samorządami gminnymi i powiatowymi przy wdrażaniu Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej na przykładzie Bazy Adresowej

Bardziej szczegółowo

Cel i zakres wdrożenia Systemu Informacji Przestrzennej w Powiecie Cieszyńskim

Cel i zakres wdrożenia Systemu Informacji Przestrzennej w Powiecie Cieszyńskim Cel i zakres wdrożenia Systemu Informacji Przestrzennej w Powiecie Cieszyńskim dr Jacek Kozłowski Cieszyn, 15.10.2010 r. Plan prezentacji 1. Umiejscowienie projektu w kontekście RPO WSL 2007-2013 2. Cele

Bardziej szczegółowo

ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI

ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI Projekt Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 czerwca 2014 r. Poz. 780 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia 5 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 13 czerwca 2014 r. Poz. 780 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia 5 czerwca 2014 r. Elektronicznie podpisany przez Beata Jaszczyk Data: 04.06. 4:9:49 +0'00' DZIENNIK USTAW v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia czerwca 04 r. Poz. 780 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny na lata Departament Wdrażania EFRR

Regionalny Program Operacyjny na lata Departament Wdrażania EFRR Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Departament Wdrażania EFRR Alokacja dla Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 bez rezerwy wykonania wynosi: 2 097 100 684,00 EURO tj. 8 757

Bardziej szczegółowo

Projekt epuap obecny stan realizacji i plany na przyszłość

Projekt epuap obecny stan realizacji i plany na przyszłość Projekt epuap obecny stan realizacji i plany na przyszłość Waldemar Ozga Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Projekt współfinansowany Agenda 1. Czym jest epuap 2. Korzyści z zastosowanie epuap 3. Funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa - strategia dla e- administracji

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa - strategia dla e- administracji Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa - strategia dla e- administracji III Konwent Informatyków Warmii i Mazur Ryn 28.11.2013 Mariusz Przybyszewski Otwarta administracja na potrzeby obywateli i

Bardziej szczegółowo

Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych (GBDOT) wraz z krajowym systemem zarządzania

Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych (GBDOT) wraz z krajowym systemem zarządzania Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych (GBDOT) wraz z krajowym systemem zarządzania Projekt realizowany ze środków 7 osi POIG 2007-2013 Społeczeństwo informacyjne budowa elektronicznej administracji

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja w administracji. dr Małgorzata Wilińska

Informatyzacja w administracji. dr Małgorzata Wilińska Informatyzacja w administracji dr Małgorzata Wilińska Informacja Zgodnie z ustaleniami uprzejmie informuje, że wszystkie treści ujęte w prezentacji obowiązują Państwa na teście końcowym. Ustawa o informatyzacji

Bardziej szczegółowo

PRAWNY ASPEKT PUBLIKACJI ZBIORÓW I USŁUG DANYCH PRZESTRZENNYCH PROJEKT ASI

PRAWNY ASPEKT PUBLIKACJI ZBIORÓW I USŁUG DANYCH PRZESTRZENNYCH PROJEKT ASI PRAWNY ASPEKT PUBLIKACJI ZBIORÓW I USŁUG DANYCH PRZESTRZENNYCH PROJEKT ASI Krzysztof Mączewski Geodeta Województwa Mazowieckiego Dyrektor Departamentu Geodezji i Kartografii UMWM 1 RPO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Bardziej szczegółowo

Wnioski z kontroli prowadzonych przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w latach

Wnioski z kontroli prowadzonych przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w latach Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Wnioski z kontroli prowadzonych przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w latach 2010-2013

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia w sprawie szczegółowego zakresu danych, sposobu zakładania i prowadzenia oraz sposobu i trybu wymiany danych krajowego systemu informacji geograficznej

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie PLANY DOTYCZĄCE ROZWOJU E-ADMINISTRACJI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM - PROJEKTY KLUCZOWE SAMORZĄDU

Bardziej szczegółowo

ARCHIWUM DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH

ARCHIWUM DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH Slajd 2 z 43 Dlaczego istnieją archiwa i czemu służą? Misją archiwów państwowych jest trwałe zachowanie świadectw przeszłości i zapewnienie do nich powszechnego dostępu w celu wspierania rozwoju państwa

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE

STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE Plan działań na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce- epolska, w ramach którego realizowany Projekt pt. Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy

Bardziej szczegółowo

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności. społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej. Cele i ryzyko związane z realizacją

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności. społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej. Cele i ryzyko związane z realizacją Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu BW

Bardziej szczegółowo

Program PESEL 2. Departament Rozwoju Rejestrów MSWiA Biuro Projektu PESEL2. Zakopane 27 VI 2007

Program PESEL 2. Departament Rozwoju Rejestrów MSWiA Biuro Projektu PESEL2. Zakopane 27 VI 2007 Program PESEL 2 Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych. Relacja systemu PESEL2 z lokalnymi i regionalnymi strukturami administracji publicznej Departament Rozwoju Rejestrów MSWiA Biuro Projektu

Bardziej szczegółowo

Lista niezbędnych elementów studium wykonalności oraz lista załączników

Lista niezbędnych elementów studium wykonalności oraz lista załączników Lista niezbędnych elementów studium wykonalności oraz lista załączników dla projektów informatycznych realizowanych w ramach 7. osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Wiarygodna elektroniczna dokumentacja medyczna dr inż. Kajetan Wojsyk

Wiarygodna elektroniczna dokumentacja medyczna dr inż. Kajetan Wojsyk Wiarygodna elektroniczna dokumentacja medyczna dr inż. Kajetan Wojsyk Zastępca Dyrektora ds. Europejskich Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia V Konferencja i Narodowy Test Interoperacyjności

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Gmina : Narol Powiat : Lubaczów Województwo: Podkarpackie PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Obr. Płazów Wykonano: Luty 2012 r. 1 ZAKRES TREŚCI PROJEKTU I. Cel i zakres prac modernizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Tomasz Bochenek Wydział Informatyki Urząd Miejski w Jaworznie

Tomasz Bochenek Wydział Informatyki Urząd Miejski w Jaworznie Tomasz Bochenek Wydział Informatyki Urząd Miejski w Jaworznie Trochę historii Posiadane i wykorzystywane główne Systemy Informatyczne do 2012 roku w UM Jaworzno Pakiet RATUSZ firmy REKORD obejmujący między

Bardziej szczegółowo