Plan wynikowy do programu DKW /99

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Plan wynikowy do programu DKW-4014-105/99"

Transkrypt

1 Plan wynikowy do programu DKW /99 Fizyka dla gimnazjum klasa III (Przy każdej umiejętności podano numer standardu, który ta umiejętność pozwala sprawdzić) O elektryczności statycznej (10 godzin) L.p. Temat lekcji Treści konieczne 1 Elektryzowanie wie, że ciała elektryzują się ciał przez tarcie. przez tarcie (I/1) a, Oddziaływanie ciał wie, że są dwa rodzaje naelektryzowanych ładunków elektrycznych "+" i " " (I/1) a, wie, że jednostką ładunku elektrycznego jest 1 C (I/2) d, wie, że ciała naelektryzowane oddziałują na siebie wzajemnie 2 Elektryczna budowa materii 3 Zasada zachowania ładunku elektrycznego. Prawo Coulomba. wie, z czego składa się atom (I/1) a, wie, że elektrony mają elementarny ładunek ujemny, protony dodatnia neutrony są elektrycznie obojętne (I/1) a, wie, że w przewodnikach są elektrony "swobodne" a w izolatorach "związane" (I/1) a, umie podać przykłady przewodników i izolatorów (II/2) c. wie, że ciało elektrycznie obojętne ma tyle samo ładunków dodatnich co ujemnych (II/2) a, wie, że ładunki oddziałują silniej gdy są bliżej siebie i gdy mają większą wartość (II/2) b. Treści podstawowe wie, że ciała naelektryzowane jednoimiennie odpychają się a naelektryzowane różnoimiennie przyciągają się (II/2) a, wie, że przez tarcie ciała elektryzują się różnoimiennie (II/2) b, potrafi opisać jak zbudowany jest atom (II/2) d, wie, że ciało naelektryzowane ujemnie posiada nadmiar elektronów a naelektryzowane dodatnio posiada niedobór elektronów (II/2) a. zna i umie stosować zasadę zachowania ładunku elektrycznego (II/1) d, wie, jak wartość siły oddziaływania elektrostatycznego zależy od odległości ciał naelektryzowanych i wielkości ich ładunków (II/2) a, 1 Treści rozszerzone Treści dopełniające potrafi doświadczalnie stwierdzić stan naelektryzowania ciała (II/2) d,g, potrafi wskazać w otoczeniu zjawiska elektryzowania ciał przez tarcie (III/4) b, wie, jak powstają jony dodatnie i ujemne (III/1) B, potrafi uzasadnić podział ciał na przewodniki i izolatory, na podstawie ich wewnętrznej budowy (II/2) c. umie stosować prawo Coulomba w prostych zadaniach (III/2) c, zna mechanizm zobojętniania ciał naelektryzowanych (metali i dielektryków) (III/1) b. potrafi, korzystając z układu okresowego, narysować model atomu wybranego pierwiastka (III/4) a. potrafi zaprojektować doświadczenie potwierdzające słuszność prawa Coulomba (IV), potrafi rozwiązywać problemy dotyczące zasady zachowania ładunku i prawa Coulomba (IV).

2 umie narysować wektory sił działających na punktowe ciała naelektryzowane (II/2) f. 4 Sposoby elektryzowania ciał zna sposoby elektryzowania ciał (I/1) a, umie korzystać z elektroskopu przy badaniu czy ciało jest naelektryzowane (II/2) f. wie, że przy elektryzowaniu ciał przez tarcie następuje przemieszczenie elektronów z jednego ciała na drugie (II/2) a, umie wyjaśnić zjawisko elektryzowania ciał przez tarcie na podstawie elektrycznej budowy materii (III/1) b, zna budowę i zasadę działania elektroskopu (II/2) f, umie wyjaśnić elektryzowanie ciał przez dotyk ciałem naelektryzowanym (III/1) c. wie, jak rozmieszcza się ładunek elektryczny w przewodniku, a jak w izolatorze (III/1) a. potrafi wyjaśnić różnice w elektryzowaniu przewodnika i izolatora przez pocieranie (III/4) a, potrafi rozwiązywać problemy dotyczące elektryzowania ciał (IV). 5 Pole elektrostatyczne 6 Indukcja elektrostatyczna wie, co jest źródłem pola elektrostatycznego (II/1) a. wie, że wskazówka elektroskopu wychyla się gdy zbliżymy do niego ciało naelektryzowane (I/1) a, wie, do czego służy piorunochron (II/2) a, zna niebezpieczeństwa związane z występowaniem zjawisk elektrycznych w przyrodzie (I/1) c. wie, co to znaczy, że w jakimś obszarze istnieje pole elektryczne (II/2) d, potrafi narysować linie pola wytworzone przez punktowy ładunek dodatni oraz ujemny (II/2) f. wie, na czym polega zjawisko indukcji elektrostatycznej (III/1) c, umie trwale naelektryzować elektroskop przez wpływ (II/2) g. wie, kiedy pole jest centralne a kiedy jednorodne (III/1) a, umie graficznie przedstawić pole jednorodne (II/2) f. potrafi wyjaśnić mechanizm przyciągania drobnych ciał (nitek, skrawków papieru, kurzu) przez ciało naelektryzowane (III/1) c, zna zasadę działania piorunochronu (II/2) e. umie graficznie przedstawić pole dwóch ładunków punktowych (III/4) a. potrafi określić znak ładunku ciała naelektryzowanego przez zbliżenie go do naelektryzowanego elektroskopu (III/1) c, potrafi wskazać w otoczeniu przykłady elektryzowania ciał przez indukcję(iii/4) a, potrafi wyjaśnić mechanizm wyładowań atmosferycznych (III/4) c. 2

3 7 Ruch cząstki naładowanej w polu elektrycznym wie, że na cząstkę naładowaną znajdującą się w polu elektrycznym działa siła (II/1) a. 8 Powtórzenie wiadomości z elektrostatyki 9,10 Sprawdzian, omówienie wyników potrafi wyjaśnić po jakim torze porusza się w jednorodnym polu elektrycznym naelektryzowana kropla wody (III/1) d. potrafi opisać rodzaj ruchu cząstki naładowanej w polu elektrostatycznym (III/1) c. O prądzie elektrycznym (12 godzin) L.p. Temat lekcji Treści konieczne 1 Napięcie wie, że napięcie panujące warunkiem między końcami przewodnika przepływu prądu jest warunkiem, by płynął w w przewodniku nim prąd elektryczny (I/1) a, wie, jaki jest umowny kierunek prądu eklektycznego (I/1) a, potrafi wymienić źródła napięcia (I/1) a, wie, że jednostką napięcia jest 2 Proste obwody elektryczne 3 Natężenie prądu elektrycznego 1V (I/2) d. wie, że do pomiaru napięcia służy woltomierz (I/1) a, zna symbole elementów obwodów elektrycznych (I/1) a, umie zbudować prosty obwód według schematu (II/1) f, zna zasady bezpiecznego użytkowania odbiorników energii elektrycznej (II/2) g. wie, że jednostką natężenia prądu elektrycznego jest 1 A (I/2) d, wie, że natężenie mierzy się amperomierzem (II/2) a, umie zbudować prosty obwód według schematu i dokonać pomiaru natężenia prądu Treści podstawowe potrafi wyjaśnić na czym polega przepływ prądu w metalach (III/1) c. potrafi narysować schemat obwodu składającego się z danych elementów (II/2) f, umie zmierzyć napięcie np. na zaciskach źródła (II/2) g, potrafi wskazać kierunek prądu w obwodzie i wie, że na schematach zaznacza się kierunek umowny (II/2) a. zna definicję natężenia prądu (I/1) a, potrafi obliczać natężenie q korzystając ze wzoru I = t (I/2) a, wie, że 1A = 1C 1s (I/2) d, potrafi zmierzyć natężenie Treści rozszerzone wie, że dzięki przyłożonemu do końców przewodnika napięciu, siły pola wykonują pracę W = U q (III/1) b, zna budowę i zasadę działania ogniwa Volty (III/1) c, wie na czym polega przepływ prądu w cieczach i gazach (III/1) b. potrafi obliczać każdą q wielkość ze wzoru I = t (III/2) c. Treści dopełniające zna budowę i zasadę działania ogniwa Leclanche'go (III/1) c, wie jak działa akumulator (II/1) c. potrafi oszacować niepewność pomiaru napięcia (IV/5) a. wie, że ładunek elektronu jest 19 równy 1, C (I/1) a, zna jednostki ładunku 1 Ah, 1 As (I/2) d. 3

4 (III/1) f, (II/2) g,. 4 Prawo Ohma wie, że wzrost napięcia między końcami przewodnika powoduje wzrost natężenia płynącego w nim prądu elektrycznego (II/2) a. 5 Opór elektryczny wie, że opór elektryczny jest wielkością charakteryzującą przewodnik (I/1) a, wie, że jednostką oporu elektrycznego jest 1 Ω (I/2) d. 6 Szeregowe łączenie odbiorników energii elektrycznej 7 Równoległe łączenie odbiorników energii elektrycznej potrafi zbudować obwód odbiorników połączonych szeregowo, zgodnie ze schematem (II/1) f, umie obliczyć opór zastępczy oporników połączonych szeregowo (I/2) a. wie, że w domowej instalacji elektrycznej stosuje się połączenie równoległe (I/1) a, wie, że napięcie na zaciskach odbiorników połączonych równolegle jest jednakowe prądu w dowolnym punkcie obwodu (II/2) g. zna i rozumie prawo Ohma (II/2) a, potrafi rozwiązywać proste zadania z zastosowaniem prawa Ohma (II/2) d. zna definicję oporu elektrycznego (II/1) a, 1V wie, że 1 Ω = (I/2) d, 1A wie od czego zależy opór przewodnika (II/1) a, potrafi stosować oporniki do zmiany natężenia prądu w obwodzie (II/2) g. potrafi narysować schemat obwodu odbiorników połączonych szeregowo (II/2) f, wie, że dla odbiorników połączonych szeregowo U = U1 + U 2 + U 3 (II/2) c, wie, że natężenie w dowolnym punkcie obwodu szeregowego jest jednakowe (III/1) b, potrafi wyjaśnić dlaczego w oświetleniu choinkowym stosuje się połączenie szeregowe (II/2) g. zna i potrafi stosować I prawo Kirchhoffa (II/2) e, potrafi zbudować obwód odbiorników połączonych równolegle (II/1) f. umie przedstawić na wykresie zależność I (U) (III/3) b. wie w jaki sposób opór elektryczny przewodnika zależy od jego długości i pola przekroju poprzecznego (III/3) b, umie obliczać opór korzystając z wykresu I (U) (III/3) c. potrafi rozwiązywać zadania stosując poznane zależności między I, U, R (III/2) c. umie obliczać opór zastępczy układu odbiorników połączonych równolegle (III/2) c, potrafi zapisać prawo Kirchhoffa dla dowolnego węzła sieci (III/2) d, potrafi rozwiązywać zadania stosując poznane zależności (III/2) d. potrafi stosować prawo Ohma do rozwiązywania problemów złożonych (IV). wie, że opór elektryczny zależy od temperatury przewodnika (III/1) d. potrafi uzasadnić dlaczego R = R + R + (III/4) a. 1 2 R3 umie obliczyć opór zastępczy dla połączenia mieszanego (III/4) a, potrafi wyjaśnić dlaczego = + + (III/1) c. R R R R

5 8 Praca prądu elektrycznego 9 Moc prądu elektrycznego wie, że prąd elektryczny wykonuje pracę (I/1) a, potrafi opisać przemiany energii we wskazanych odbiornikach energii elektrycznej: grzałka, silnik odkurzacza, żarówka (II/2) g, wie, że jednostką pracy jest 1 J (I/2) d, wie, że niesprawne urządzenie elektryczne może być przyczyną zwarcia w instalacji elektrycznej, prowadzić do powstania pożaru (II/2) g. zna jednostki mocy 1W i 1kW (I/2) d, rozumie potrzebę oszczędzania energii elektrycznej (II/2) c. 10 Powtórzenie wiadomości 11,12 Sprawdzian. Poprawa sprawdzianu umie obliczyć pracę z zależności W = UIt (III/2) c, wie, że 1J = 1V 1A 1s (I/2) d. umie obliczać moc z równania P = UI (III/2) c, wie, że 1kWh jest jednostką pracy prądu elektrycznego (energii elektrycznej) (I/2) d. potrafi obliczyć każdą wielkość z zależności W = UIt (III/2) c. potrafi na podstawie danych z tabliczki znamionowej urządzenia elektrycznego obliczyć np. natężenie prądu, opór odbiornika (III/4) a. potrafi rozwiązywać złożone problemy rachunkowe wykorzystując związki między wielkościami: W, U, I, t, R, q (IV). O zjawiskach magnetycznych (11 godzin) L.p. Temat lekcji Treści konieczne 1 Pole magnetyczne wie, że wokół Ziemi i Ziemi i magnesów magnesu trwałego istnieje pole trwałych magnetyczne (I/1) a, wie, że są dwa rodzaje biegunów magnetycznych N i S i występują one parami (I/1) a, wie jak oddziałują ze sobą bieguny magnetyczne (I/1) a, wie, jak należy przechowywać magnesy 2 Pole magnetyczne przewodnika z prądem sztabkowe i podkowiaste wie, że wokół przewodnika z prądem istnieje pole magnetyczne (I/1) a, Treści podstawowe wie, z jakich substancji wykonuje się magnesy trwałe (III/1) b, umie wykorzystać igłę magnetyczną do zbadania pola magnetycznego np. magnesu sztabkowego (II/2) g, wie, że każda część podzielonego magnesu staje się magnesem (II/1) a. umie określić bieguny magnetyczne zwojnicy z prądem (II/2) c, Treści rozszerzone umie wyjaśnić dlaczego żelazo w polu magnetycznym zachowuje się jak magnes (III/1) b, wie, że oddziaływanie magnesów odbywa się za pośrednictwem pól magnetycznych (III/1) c. wie, że każdy poruszający się ładunek jest źródłem pola magnetycznego (III/1) a, Treści dopełniające potrafi uzasadnić dlaczego każda z części podzielonego magnesu jest magnesem (IV/1) b, potrafi korzystając z różnych źródeł informacji wyszukać i zaprezentować wiadomości o magnetyzmie ziemskim (IV). potrafi przedstawić graficznie pole przewodnika prostoliniowego i kołowego 5

6 3 Jak działa i do czego służy elektromagnes? 4 Siła elektrodynamiczna 5 Zjawisko indukcji elektromagnetycznej wie, że dwa przewodniki w których płynie prąd oddziałują ze sobą (II/1) a. wie, że elektromagnes zbudowany jest ze zwojnicy i umieszczonego w niej rdzenia ze stali miękkiej (I/1) b, wie, że elektromagnes wytwarza pole magnetyczne gdy w jego zwojnicy płynie prąd wie, że na przewodnik z prądem umieszczony w polu magnetycznym działa siła (I/1) a, zna zasady bezpiecznego posługiwania się odbiornikami energii elektrycznej (I/1) c, (II/2) g, wie, że w silniku elektrycznym energia elektryczna zamienia się w energię mechaniczną (I/1) a, potrafi podać przykłady urządzeń z silnikiem elektrycznym (I/1) c. wie, że prąd indukcyjny powstaje w obwodzie znajdującym się w zmiennym polu magnetycznym (I/1) a, umie zbudować prosty obwód i wzbudzić w nim prąd indukcyjny za pomocą magnesu sztabkowego (II/2) g, wie, że domowa instalacja elektryczna zasilana jest prądem przemiennym (I/1) b, wie, że symbol ~ oznacza, że urządzenie należy zasilać umie przedstawić graficznie pole magnetyczne magnesu sztabkowego i zwojnicy z prądem (II/2) f. umie zbudować elektromagnes (II/2) g, umie wyjaśnić dlaczego rdzeń elektromagnesu wykonany jest ze stali miękkiej (III/1) b. wie od czego zależy zwrot i wartość siły elektrodynamicznej (III/1) b, wie, że w silnikach elektrycznych i miernikach wykorzystuje się oddziaływanie pola magnetycznego na przewodnik z prądem (III/1) a. umie określić zwrot prądu indukcyjnego w zwojnicy (II/2) g, wie, jakie przemiany energii zachodzą w prądnicy (I/1) a, wie, że prąd przemienny to taki, którego natężenie i kierunek zmienia się okresowo wie, że pole magnetyczne wewnątrz zwojnicy jest jednorodne (III/1) a. wie, od czego zależy to, czy pole wytworzone przez elektromagnes jest słabe, czy silne (III/1) b. wie, jak zwrot siły elektrodynamicznej zależy od kierunku prądu i zwrotu linii pola (III/1) b, zna zasadę działania silnika elektrycznego (III/1) c. zna różne sposoby wzbudzania prądu indukcyjnego (II/2) b, rozumie co oznacza napis 50 Hz na tabliczce znamionowej urządzenia (II/2) c. (II/2) f, zna definicję ampera potrafi wyszukać i ciekawie zaprezentować informacje o zastosowaniach elektromagnesów (IV). zna zasadę działania mierników elektrycznych (III/1) c. zna budowę prądnicy i umie wyjaśnić zasadę jej działania (III/1) C, zna związek między okresem i częstotliwością prądu przemiennego (III/2) d. 6

7 6 Jak działa i do czego służy transformator? 7 Fale elektromagnetyczne prądem zmiennym (I/1) b. wie, jak jest zbudowany transformator (II/1) d, wie, kiedy transformator obniża a kiedy podwyższa napięcie (I/1) b. 8 Powtórzenie wiadomości 9,10 Sprawdzian. Poprawa sprawdzianu wie, że zmiennemu polu magnetycznemu towarzyszy zmienne pole elektryczne (I/1) b, wie, że fale elektromagnetyczne rozchodzą się także w próżni (I/1) a, wie, że jednym z rodzajów fal elektromagnetycznych są fale świetlne zna zasadę działania transformatora (III/1) c, wie, o czym informuje nas przekładnia transformatora (II/2) f, zna przykłady współpracy Polski z innymi państwami w dziedzinie energetyki (II/2) d. wie, że fale elektromagnetyczne przenoszą energię (II/1) a, zna szybkość fali elektromagnetycznej w próżni (II/1) a, rozumie pojęcie widma fal elektromagnetycznych (III/1) b, potrafi podać przykłady fal o różnych długościach (III/1) c. wie, że moce w obydwu uzwojeniach transformatora (idealnego) są równe i potrafi to uzasadnić korzystając z zasady zachowania energii (III/1) d, umie rozwiązywać zadania z wykorzystaniem zależności: U w n = w (II/2) d. U n p p zna własności fal elektromagnetycznych (III/1) c, potrafi wskazać przykłady urządzeń wykorzystujących różne rodzaje fal elektromagnetycznych (II/2) g. umie rozwiązywać złożone zadania z wykorzystaniem I n w p U I w związków: =, = I n U I (II/2) d. p rozróżnia na czym polega przekazywanie informacji (np. głosu lub obrazu) metodą analogową i cyfrową (III/4) a. w p p w Optyka, czyli nauka o świetle (11 godzin) L.p. Temat lekcji Treści konieczne 1 Źródła światła umie podać przykłady źródeł światła (I/1) a, wie, że światło przenosi energię (I/1) a, wie, że światło w ośrodku jednorodnym optycznie rozchodzi się po liniach prostych (I/1) a, wie, że światło rozchodzi się w próżni i w ośrodkach przezroczystych Treści podstawowe umie podać doświadczalne przykłady potwierdzające prostoliniowość rozchodzenia się światła (II/2) g, umie wyjaśnić powstawanie cienia (II/2) f, wie, że największą szybkość ma światło w próżni, zna jej wartość Treści rozszerzone potrafi wyjaśnić zaćmienia Słońca i Księżyca (II/2) f. Treści dopełniające wie, że szybkość światła uwarunkowana jest gęstością optyczną ośrodka (III/1) b, zna wartości tej szybkości dla różnych ośrodków (II/2) b. 7

8 2 Odbicie światła wie, że światło odbija się od powierzchni gładkich (I/1) a, wie, że na powierzchni chropowatej światło rozprasza się (I/1) a, umie na rysunku wskazać kąt padania i odbicia (II/1) e. 3 Zwierciadła wie, że w zwierciadle płaskim powstaje obraz pozorny, prosty, tej samej wielkości co przedmiot (I/1) b, potrafi wskazać zastosowania zwierciadeł płaskich (I/1) c, umie rozpoznać zwierciadło kuliste wklęsłe i wypukłe (I/1) b. 4 Zjawisko załamania światła 5 Rozszczepienie światła w pryzmacie wie, że na granicy dwóch ośrodków przeźroczystych światło załamuje się i zmienia kierunek rozchodzenia się (I/1) b, potrafi podać przykłady występowania zjawiska załamania światła (I/1) c, umie na rysunku wskazać kąt padania i kąt załamania światła (II/1) e. zna pojęcie światła białego (I/1) b, wie, dlaczego latem nosimy na ogół jasne ubrania a zimą ciemne (II/2) g, wie jak na organizm człowieka działa promieniowanie podczerwone i ultrafioletowe (II/2) g. potrafi określić kąt padania i odbicia (I/1) b, zna prawo odbicia światła (I/1) b. umie skonstruować obraz punktu w zwierciadle płaskim (II/2) f, potrafi przedstawić bieg wiązki równoległej do osi optycznej po odbiciu od zwierciadła kulistego wklęsłego i wypukłego (II/2) c, potrafi wskazać zastosowania zwierciadeł kulistych (II/2) g. wie, że światło przechodząc z ośrodka optycznie rzadszego do optycznie gęstszego załamuje się do normalnej, a przechodząc z ośrodka optycznie gęstszego do optycznie rzadszego od normalnej (III/1) b, wie, że dla kąta padania 0 O kąt załamania wynosi także 0 O wie, że załamaniu światła białego w pryzmacie towarzyszy rozszczepienie (I/1) b, umie podać przykłady tego zjawiska w przyrodzie (tęcza) (I/1) c. potrafi uzasadnić dlaczego na powierzchni chropowatej światło się rozprasza (III/1) c. potrafi wykonać konstrukcję obrazu w zwierciadle wklęsłym (II/2) f. rozumie, dlaczego na granicy dwóch ośrodków światło może ulec załamaniu (III/1) b, potrafi rozwiązywać zadania z wykorzystaniem poznanych praw odbicia i załamania światła (III/1,2) c. umie przedstawić graficznie zjawisko załamania światła w pryzmacie (II/2) f, potrafi wyjaśnić dlaczego światło białe ulega w pryzmacie rozszczepieniu (III/1) c, wie, jaką rolę pełni warstwa ozonowa w atmosferze i rozumie potrzebę jej ochrony (III/4) c, potrafi graficznie przedstawić rozproszenie światła na dowolnej powierzchni (IV/1) b. potrafi skonstruować obraz dowolnej figury w zwierciadle płaskim (IV). umie narysować bieg promienia przez kilka ośrodków o różnej gęstości optycznej (III/1) c, potrafi rozwiązywać złożone problemy uwzględniające zjawisko odbicia i załamania światła (IV). potrafi wytłumaczyć na czym polega widzenie barwne (III/1) b, wie, jak i po co stosuje się filtry optyczne (III/4) c, potrafi wyjaśnić dlaczego niebo jest błękitne (III/4) a. 8

9 6 Soczewki i ich własności 7 Obrazy tworzone przez soczewki. Zastosowania soczewek 8 Powtórzenie wiadomości 9,10 Sprawdzian. Poprawa sprawdzianu wie, że soczewki mogą skupiać lub rozpraszać światło (I/1) a, zna pojęcia: główna oś optyczna, ognisko, ogniskowa umie za pomocą soczewki skupiającej otrzymać obrazy rzeczywiste (II/2) c, potrafi objaśnić zasadę działania oka (I/1) c, zna pojęcia odległość dobrego widzenia i kąt dobrego widzenia (I/1) b. umie przedstawić bieg wiązki równoległej do osi optycznej po przejściu przez soczewkę (II/2) c, potrafi narysować bieg promieni charakterystycznych przy przejściu przez soczewkę skupiającą (II/2) c. potrafi konstruować obrazy otrzymane za pomocą soczewki skupiającej (II/2) f, zna cechy otrzymywanych obrazów (II/2) b, potrafi wyjaśnić zasadę działania lupy i aparatu fotograficznego (II/2) g, wie, jak można dokonywać korekcji niektórych wad wzroku (III/1) c. umie obliczyć zdolność skupiającą soczewki (III/2) d. potrafi wyjaśnić zasadę działania innych przyrządów optycznych np. mikroskopu, lunety (III/4) d. umie doświadczalnie wyznaczyć zdolność skupiającą soczewki (II/2) g. wie, że własności soczewki zależą także od gęstości optycznej materiału soczewki i otaczającego ją ośrodka (III/1) b. Tajemniczy świat atomów (4 godziny) L.p. Temat lekcji Treści konieczne 1 Energia jądrowa wie, czym zajmuje się fizyka jądrowa Treści podstawowe wie, że suma mas składników jądra nie jest równa masie tego jądra (defekt masy) (I/1) a, interpretuje zapis np. 1 1H i 2 1 D , 92 U i 92 U (II/2) e. Treści rozszerzone potrafi zinterpretować wzór 2 E = mc (II/2) e. Treści dopełniające potrafi wyszukać i zaprezentować na lekcji informacje o kwarkach (IV). 2 Reakcje jądrowe wie jak może być wykorzystana energia uwalniana w czasie reakcji rozszczepienia (I/1) c. wie, na czym polega reakcja rozszczepienia (I/1) b, wie, co to jest czas połowicznego rozpadu potrafi odszukać i zaprezentować informacje o elektrowniach jądrowych (III/4) c, wie, że źródłem energii jądrowej może być reakcja syntezy termojądrowej lekkich wie, że ważnym problemem energetyki jądrowej jest gospodarka odpadami promieniotwórczymi (III/1,4) b, potrafi objaśnić mechanizm powstawania energii słonecznej (III/1) c. 9

10 3,4 Promieniotwórczoś ć naturalna. Ochrona przed promieniowaniem umie podać przykłady pierwiastków promieniotwórczych (I/1) a, wie, kto to jest Maria Skłodowska-Curie (I/1) a, wie o szkodliwości działania promieniowania jonizującego na organizm człowieka (I/1) a, zna symbole oznaczające pomieszczenia, zbiorniki zawierające substancje promieniotwórcze zna rodzaje i właściwości promieniowania wysyłanego podczas rozpadu promieniotwórczego (III/1) b, potrafi podać pozytywne i negatywne przykłady wykorzystania promieniowania jądrowego (III/4) c, wie o sygnałach alarmowych ostrzegających o skażeniu (powietrza ziemi) promieniowaniem jądrowym pierwiastków (III/1) b. potrafi podać przykłady wykorzystania izotopów promieniotwórczych np. w medycynie, technice, technologii żywności (III/4) c,d, wie w jaki sposób należy chronić się przed danym rodzajem promieniowania (III/4) c,d. umie wyjaśnić mechanizm rozpadu α, β i emisji promieniowania γ (III/1) b, (II/2) f. 10

Wymagania na oceny z fizyki w klasie III PRĄD ELEKTRYCZNY Wymagania na ocenę dopuszczającą: Wymagania na ocenę dostateczną:

Wymagania na oceny z fizyki w klasie III PRĄD ELEKTRYCZNY Wymagania na ocenę dopuszczającą: Wymagania na ocenę dostateczną: Wymagania na oceny z fizyki w klasie III PRĄD ELEKTRYCZNY - Uczeń wie, że napięcie panujące między końcami przewodnika jest warunkiem przepływu prądu - Uczeń wie, że do pomiaru napięcia służy woltomierz

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy III gimnazjum zgodny z nową podstawą programową.

Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy III gimnazjum zgodny z nową podstawą programową. Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy III gimnazjum zgodny z nową podstawą programową. Lekcja organizacyjna. Omówienie programu nauczania i przypomnienie wymagań przedmiotowych Tytuł rozdziału

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceniania z fizyki w gimnazjum kl. II

Szczegółowe kryteria oceniania z fizyki w gimnazjum kl. II Szczegółowe kryteria oceniania z fizyki w gimnazjum kl. II Semestr I Elektrostatyka Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Wie że materia zbudowana jest z cząsteczek Wie że cząsteczki składają się

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA III GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA III GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA III GIMNAZJUM DZIAŁ I. PRĄD ELEKTRYCZNY - co to jest prąd elektryczny - jakie są jednostki napięcia elektrycznego - jaki jest umowny kierunek płynącego prądu - co to

Bardziej szczegółowo

wskazuje w otoczeniu zjawiska elektryzowania przez tarcie formułuje wnioski z doświadczenia sposobu elektryzowania ciał objaśnia pojęcie jon

wskazuje w otoczeniu zjawiska elektryzowania przez tarcie formułuje wnioski z doświadczenia sposobu elektryzowania ciał objaśnia pojęcie jon Klasa III Elektryzowanie przez tarcie. Ładunek elementarny i jego wielokrotności opisuje budowę atomu i jego składniki elektryzuje ciało przez potarcie wskazuje w otoczeniu zjawiska elektryzowania przez

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA II Energia Wymagania na stopień dopuszczający obejmują treści niezbędne dla dalszego kształcenia oraz użyteczne w pozaszkolnej działalności ucznia zna pojęcia pracy

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA na egzamin klasyfikacyjny z fizyki klasa III (IIIA) rok szkolny 2013/2014 semestr II

ZAGADNIENIA na egzamin klasyfikacyjny z fizyki klasa III (IIIA) rok szkolny 2013/2014 semestr II ZAGADNIENIA na egzamin klasyfikacyjny z fizyki klasa III (IIIA) rok szkolny 2013/2014 semestr II Piotr Ludwikowski XI. POLE MAGNETYCZNE Lp. Temat lekcji Wymagania konieczne i podstawowe. Uczeń: 43 Oddziaływanie

Bardziej szczegółowo

9. O elektryczności statycznej

9. O elektryczności statycznej 9. O elektryczności statycznej 9.1. Elektryzowanie przez tarcie i zetknięcie z ciałem naelektryzowanym opisuje budowę atomu i jego składniki elektryzuje ciało przez potarcie i zetknięcie z ciałem naelektryzowanym

Bardziej szczegółowo

FIZYKA. Nauczanie fizyki odbywa się według programu: Barbary Sagnowskiej Świat fizyki (wersja 2) wydawnictwo Zamkor

FIZYKA. Nauczanie fizyki odbywa się według programu: Barbary Sagnowskiej Świat fizyki (wersja 2) wydawnictwo Zamkor FIZYKA 1. Uwagi wstępne. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie; 2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu

Bardziej szczegółowo

Teresa Wieczorkiewicz. Fizyka i astronomia. Program nauczania, rozkład materiału oraz plan wynikowy Gimnazjum klasy: 3G i 3H

Teresa Wieczorkiewicz. Fizyka i astronomia. Program nauczania, rozkład materiału oraz plan wynikowy Gimnazjum klasy: 3G i 3H Teresa Wieczorkiewicz Fizyka i astronomia Program nauczania, rozkład materiału oraz plan wynikowy Gimnazjum klasy: 3G i 3H Wg podstawy programowej z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania

Rozkład materiału nauczania 1 Rozkład materiału nauczania Temat lekcji i główne treści nauczania Liczba godzin na realizację Osiągnięcia ucznia R treści nadprogramowe Praca eksperymentalno-badawcza Przykłady rozwiązanych zadań (procedury

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KL.II I-półrocze

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KL.II I-półrocze Temat Energia wewnętrzna i jej zmiany przez wykonanie pracy Cieplny przepływ energii. Rola izolacji cieplnej Zjawisko konwekcji Ciepło właściwe Przemiany energii podczas topnienia. Wyznaczanie ciepła topnienia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA III Drgania i fale mechaniczne Wymagania na stopień dopuszczający obejmują treści niezbędne dla dalszego kształcenia oraz użyteczne w pozaszkolnej działalności ucznia.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego w klasie III gimnazjum na lekcjach fizyki w roku szkolym 2015/2016

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego w klasie III gimnazjum na lekcjach fizyki w roku szkolym 2015/2016 Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego w klasie III gimnazjum na lekcjach fizyki w roku szkolym 2015/2016 Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: posiada wiedzę i umiejętności znacznie

Bardziej szczegółowo

SZEGÓŁOWE WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI- GIMNAZJUM KL. II

SZEGÓŁOWE WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI- GIMNAZJUM KL. II SZEGÓŁOWE WYMAGANIA POGAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI- GIMNAZJM KL. II Ocena- dopuszczająca dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: -ma braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych programem,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z fizyki dla klasy 3 gimnazjum

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z fizyki dla klasy 3 gimnazjum Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z fizyki dla klasy 3 gimnazjum Semestr I 2. Drgania i fale sprężyste Ruch drgający wskazuje w otoczeniu

Bardziej szczegółowo

Anna Nagórna Wrocław, r. nauczycielka chemii i fizyki. Plan pracy dydaktycznej na fizyce w klasach trzecich w roku szkolnym 2016/2017

Anna Nagórna Wrocław, r. nauczycielka chemii i fizyki. Plan pracy dydaktycznej na fizyce w klasach trzecich w roku szkolnym 2016/2017 Anna Nagórna Wrocław, 2.09.2016 r. nauczycielka chemii i fizyki Plan pracy dydaktycznej na fizyce w klasach trzecich w roku szkolnym 2016/2017 na podstawie Programu nauczania fizyki w gimnazjum autorstwa

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA FIZYKI W GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA FIZYKI W GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA FIZYKI W GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Krzysztof Horodecki, Artur Ludwikowski, Fizyka 3. Podręcznik dla gimnazjum, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Bardziej szczegółowo

Oblicza natężenie prądu ze wzoru I=q/t. Oblicza opór przewodnika na podstawie wzoru R=U/I Oblicza opór korzystając z wykresu I(U)

Oblicza natężenie prądu ze wzoru I=q/t. Oblicza opór przewodnika na podstawie wzoru R=U/I Oblicza opór korzystając z wykresu I(U) Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z przedmiotu fizyka dla uczniów z klasy III gimnazjum na rok szkolny 2017/2018. SEMESTR I 10. Prąd Temat według programu 10.1

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z fizyki w klasie III gimnazjum

Wymagania edukacyjne z fizyki w klasie III gimnazjum Wymagania edukacyjne z fizyki w klasie III gimnazjum 8. Drgania i fale sprężyste 8.1. Ruch drgający wskazuje w otoczeniu przykłady ciał wykonujących ruch drgający objaśnia, co to są drgania gasnące podaje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI DLA KLASY III Gimnazjum. Temat dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI DLA KLASY III Gimnazjum. Temat dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry Lekcja organizacyjna. Zapoznanie z systemem oceniania i wymaganiami edukacyjnymi z oraz warunkami i trybem otrzymywania oceny wyższej niż przewidywana. Pole elektryczne wie, co to jest pole elektryczne

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy. Elektrostatyka (6-7 godz. + 2 godz. (łącznie) na powtórzenie materiału (podsumowanie działu) i sprawdzian) R treści nadprogramowe

Plan wynikowy. Elektrostatyka (6-7 godz. + 2 godz. (łącznie) na powtórzenie materiału (podsumowanie działu) i sprawdzian) R treści nadprogramowe Plan wynikowy Plan wynikowy (propozycja), obejmujący treści nauczania zawarte w podręczniku Spotkania z fizyką, część 3" (a także w programie nauczania), jest dostępny na stronie internetowej www.nowaera.pl

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne fizyka kl. 3

Wymagania edukacyjne fizyka kl. 3 Wymagania edukacyjne fizyka kl. 3 Wymagania na poszczególne oceny konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra Rozdział 1. Elektrostatyka wymienia dwa rodzaje

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania

Przedmiotowy system oceniania Przedmiotowy system oceniania Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny 1 Elektrostatyka R treści nadprogramowe wskazuje w otaczającej rzeczywistości planuje doświadczenie związane z badaniem wyodrębnia

Bardziej szczegółowo

(Plan wynikowy) - zakładane osiągnięcia ucznia. stosuje wzory

(Plan wynikowy) - zakładane osiągnięcia ucznia. stosuje wzory (Plan wynikowy) - zakładane osiągnięcia ucznia Fizyka klasa III 1 Zapoznanie z wymaganiami edukacyjnymi i kryteriami oceniania. Regulamin pracowni i przepisy BHP. 1. Drgania i fale spręŝyste (8.1-8.12)

Bardziej szczegółowo

FIZYKA KLASA III GIMNAZJUM

FIZYKA KLASA III GIMNAZJUM 2016-09-01 FIZYKA KLASA III GIMNAZJUM SZKOŁY BENEDYKTA Treści nauczania Tom III podręcznika Tom trzeci obejmuje następujące punkty podstawy programowej: 5. Magnetyzm 6. Ruch drgający i fale 7. Fale elektromagnetyczne

Bardziej szczegółowo

ELEKTROSTATYKA. Ze względu na właściwości elektryczne ciała dzielimy na przewodniki, izolatory i półprzewodniki.

ELEKTROSTATYKA. Ze względu na właściwości elektryczne ciała dzielimy na przewodniki, izolatory i półprzewodniki. ELEKTROSTATYKA Ładunkiem elektrycznym nazywamy porcję elektryczności. Ładunkiem elementarnym e nazywamy najmniejszą wartość ładunku zaobserwowaną w przyrodzie. Jego wartość jest równa wartości ładunku

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE z Fizyki klasa I i III Gimnazjum w Zespole Szkół w Rudkach.

WYMAGANIA EDUKACYJNE z Fizyki klasa I i III Gimnazjum w Zespole Szkół w Rudkach. Beata Cieślik KLASA I WYMAGANIA EDUKACYJNE z Fizyki klasa I i III Gimnazjum w Zespole Szkół w Rudkach. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który - Opanował treści elementarne użyteczne w pozaszkolnej

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z fizyki. Nowa podstawa programowa nauczania fizyki i astronomii w gimnazjum. Moduł I, klasa I. 1.Ocenę dopuszczającą otrzymuje

Kryteria oceniania z fizyki. Nowa podstawa programowa nauczania fizyki i astronomii w gimnazjum. Moduł I, klasa I. 1.Ocenę dopuszczającą otrzymuje Kryteria oceniania z fizyki. Moduł I, klasa I. - zna pojęcia: substancja, ekologia, wzajemność oddziaływań, siła. - zna cechy wielkości siły, jednostki siły. - wie, jaki przyrząd służy do pomiaru siły.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA ZGODNIE Z PROGRAMEM NAUCZANIA G-11/09/10 Osiągnięcia konieczne Osiągnięcia podstawowe Osiągnięcia rozszerzone Osiągnięcia dopełniające

WYMAGANIA ZGODNIE Z PROGRAMEM NAUCZANIA G-11/09/10 Osiągnięcia konieczne Osiągnięcia podstawowe Osiągnięcia rozszerzone Osiągnięcia dopełniające WYMAGANIA ZGODNIE Z PROGRAMEM NAUCZANIA G-11/09/10 Osiągnięcia konieczne Osiągnięcia podstawowe Osiągnięcia rozszerzone Osiągnięcia dopełniające zna pojęcia położenia równowagi, wychylenia, amplitudy;

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny. Klasa III

Wymagania na poszczególne oceny. Klasa III Wymagania na poszczególne oceny. Klasa III ELEKTROSTATYKA Potrafi rozpoznać kontekst, w którym pojęcia ładunek używa się jako wielkości fizycznej Wie, że ładunek elektryczny wyrażamy w kulombach Wie, jak

Bardziej szczegółowo

Elektrostatyka. Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący

Elektrostatyka. Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący Elektrostatyka Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący wie, że ciała można naelektryzować przez tarcie; wie, że istnieją dwa rodzaje elektryczności: ebonitu (bursztynu) i szkła +. wie, że

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z fizyki dla klasy III

Wymagania edukacyjne z fizyki dla klasy III Ocena niedostateczna: Wymagania edukacyjne z fizyki dla klasy III uczeń nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności na ocenę dopuszczającą nie skorzystał z możliwości poprawy ocen niedostatecznych

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy (propozycja)

Plan wynikowy (propozycja) Plan wynikowy (propozycja) 2. Optyka (co najmniej 12 godzin lekcyjnych, w tym 1 2 godzin na powtórzenie materiału i sprawdzian bez treści rozszerzonych) Zagadnienie (tematy lekcji) Światło i jego właściwości

Bardziej szczegółowo

Warunki uzyskania oceny wyższej niż przewidywana ocena końcowa.

Warunki uzyskania oceny wyższej niż przewidywana ocena końcowa. NAUCZYCIEL FIZYKI mgr Beata Wasiak KARTY INFORMACYJNE Z FIZYKI DLA POSZCZEGÓLNYCH KLAS GIMNAZJUM KLASA I semestr I DZIAŁ I: KINEMATYKA 1. Pomiary w fizyce. Umiejętność dokonywania pomiarów: długości, masy,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z fizyki klasa III

Wymagania edukacyjne z fizyki klasa III DZIAŁ ZAGADNIENIA Wymagania edukacyjne z fizyki klasa III ocena dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra ELEKTROSTATYKA Elektryzowanie ciał. Przewodniki i izolatory. Pole elektrostatyczne. wie, że

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z FIZYKI DLA KLASY III GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z FIZYKI DLA KLASY III GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z FIZYKI DLA KLASY III GIMNAZJUM SEMESTR I I. Przemiany energii w zjawiskach cieplnych 7.5. Przemiany energii odczytuje z tabeli temperaturę

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI DLA KLASY III GIMNAZJUM

KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI DLA KLASY III GIMNAZJUM KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI DLA KLASY III GIMNAZJUM DRGANIA I FALE MECHANICZNE - Uczeń nie opanował wiedzy i umiejętności niezbędnych w dalszej nauce. -Wie, że fale sprężyste nie mogą rozchodzić się w

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Fizyka. klasa trzecia Gimnazjum nr 19

WYMAGANIA EDUKACYJNE Fizyka. klasa trzecia Gimnazjum nr 19 WYMAGANIA EDUKACYJNE Fizyka klasa trzecia Gimnazjum nr 19 I. Zasady oceniania i sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych 1. Ocenianie ma charakter systematyczny i wieloaspektowy. 2. Formy sprawdzania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI DLA KLAS II-III GM ROK SZKOLNY 2017/2018. Klasa II

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI DLA KLAS II-III GM ROK SZKOLNY 2017/2018. Klasa II SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI DLA KLAS II-III GM ROK SZKOLNY 2017/2018 Klasa II Nazwa działu Siły w przyrodzie dopuszczającą Wie że bezwładność ciała to cecha która wiąże się z jego masą Rozpoznaje

Bardziej szczegółowo

Badanie wyników nauczania z fizyki w klasie 3 gimnazjum.

Badanie wyników nauczania z fizyki w klasie 3 gimnazjum. Badanie wyników nauczania z fizyki w klasie 3 gimnazjum. Wersja A Opracowała: mrg Teresa Ostropolska-Kurcek 1. Laskę ebonitową pocieramy o sukno, w wyniku, czego laska i sukno elektryzują się różnoimienne

Bardziej szczegółowo

Fizyka program nauczania gimnazjum klasa III 2014/2015

Fizyka program nauczania gimnazjum klasa III 2014/2015 Fizyka program nauczania gimnazjum klasa III 2014/2015 Roman Grzybowski wydawnictwo OPERON Program nauczania do nowej podstawy programowej Treści nauczania i osiągnięcia szczegółowe ucznia Fale mechaniczne

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA IIa Gimnazjum Rok szkolny 2016/17

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA IIa Gimnazjum Rok szkolny 2016/17 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA IIa Gimnazjum Rok szkolny 2016/17 Wymagania ogólne: Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: - posiada wiadomości i umiejętności wykraczające poza program nauczania -

Bardziej szczegółowo

FIZYKA Gimnazjum klasa III wymagania edukacyjne

FIZYKA Gimnazjum klasa III wymagania edukacyjne FIZYKA Gimnazjum klasa III wymagania edukacyjne I. Elektromagnetyzm Wymagania na ocenę DOPUSZCZAJĄCĄ wie, że wokół Ziemi i magnesu trwałego istnieje pole magnetyczne, wie, że są dwa rodzaje biegunów magnetycznych

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z FIZYKI KLASA III GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2013/2014

PLAN WYNIKOWY Z FIZYKI KLASA III GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2013/2014 PLAN WYNIKOWY Z FIZYKI KLASA III GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2013/2014 Liczba godzin do realizacji: 34 Realizujący: Anna Wojtak XI. ELEKTROMAGNETYZM 1. Temat lekcji: Magnesy i ich oddziaływanie. Bieguny magnesów

Bardziej szczegółowo

PRZEMIANY ENERGII W ZJAWISKACH CIEPLNYCH

PRZEMIANY ENERGII W ZJAWISKACH CIEPLNYCH PRZEMIANY ENERGII W ZJAWISKACH CIEPLNYCH Ocenę DOPUSZCZAJĄCĄ otrzymuje uczeń, który : podaje przykłady, w których na skutek wykonania pracy wzrosła energia wewnętrzna ciała podaje przykłady przewodników

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z fizyki dla klasy 3 gimnazjum

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z fizyki dla klasy 3 gimnazjum Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z fizyki dla klasy 3 gimnazjum Semestr I 1. Przemiany energii w zjawiskach cieplnych Zmiana energii

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA OCENY DLA KLASY III GIMNAZJUM

WYMAGANIA NA OCENY DLA KLASY III GIMNAZJUM PRĄD ELEKTRYCZNY WYMAGANIA NA OCENY DLA KLASY III GIMNAZJUM SZCZEGÓŁOWE CELE EDUKACYJNE DZIAŁ ZAGADNIENIA TREŚCI SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA KONIECZNE WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA ROZSZERZAJĄCE WYMAGANIA DOPEŁNIAJĄCE

Bardziej szczegółowo

FIZYKA Podręcznik: Fizyka i astronomia dla każdego pod red. Barbary Sagnowskiej, wyd. ZamKor.

FIZYKA Podręcznik: Fizyka i astronomia dla każdego pod red. Barbary Sagnowskiej, wyd. ZamKor. DKOS-5002-2\04 Anna Basza-Szuland FIZYKA Podręcznik: Fizyka i astronomia dla każdego pod red. Barbary Sagnowskiej, wyd. ZamKor. WYMAGANIA NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ DLA REALIZOWANYCH TREŚCI PROGRAMOWYCH Kinematyka

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE w klasie trzeciej

WYMAGANIA EDUKACYJNE w klasie trzeciej WYMAGANIA EDUKACYJNE w klasie trzeciej Rozdział I Elektryczność i magnetyzm Nr lekcji Temat Treści z podstawy programowej Wymagania i kryteria ocen Czynnościowe ujęcie celów poziom 2 3 4 5 100 Oddziaływania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI ROK SZKOLNY KLASY III A, III B i III E, MGR. MONIKA WRONA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI ROK SZKOLNY KLASY III A, III B i III E, MGR. MONIKA WRONA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI ROK SZKOLNY 2016-2017 KLASY III A, III B i III E, MGR. MONIKA WRONA. Przemiany energii w zjawiskach cieplnych 7.1. Energia wewnętrzna i jej zmiany przez wykonanie pracy 7.2.

Bardziej szczegółowo

Tabela wymagań programowych i kategorii celów poznawczych z fizyki klasa III

Tabela wymagań programowych i kategorii celów poznawczych z fizyki klasa III Tabela wymagań programowych i kategorii celów poznawczych z fizyki klasa III Temat lekcji w podręczniku 1. Oddziaływania elektrostatyczne Wiadomości Umiejętności Wymagania programowe K + P - konieczne

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny. Maria Majewska. Ocena niedostateczna: uczeń nie opanował wymagań na ocenę dopuszczającą.

Wymagania programowe na poszczególne oceny. Maria Majewska. Ocena niedostateczna: uczeń nie opanował wymagań na ocenę dopuszczającą. Wymagania programowe na poszczególne oceny klasa III Maria Majewska Ocena niedostateczna: uczeń nie opanował wymagań na ocenę dopuszczającą. Ocena dopuszczająca [1] - zna pojęcia: położenie równowagi,

Bardziej szczegółowo

Ocena. Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry

Ocena. Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry Drgania i fale wskazuje w otaczającej rzeczywistości przykłady ruchu drgającego opisuje przebieg i wynik przeprowadzonego doświadczenia, wyjaśnia rolę użytych przyrządów i wykonuje schematyczny rysunek

Bardziej szczegółowo

KOŃCOWOROCZNE KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI DLA KLAS III. przygotowała mgr Magdalena Murawska

KOŃCOWOROCZNE KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI DLA KLAS III. przygotowała mgr Magdalena Murawska KOŃCOWOROCZNE KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI DLA KLAS III przygotowała mgr Magdalena Murawska Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: wymienić sposoby elektryzowania ciał: przez tarcie, dotyk i indukcję,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceniania z fizyki w gimnazjum. kl. III

Szczegółowe kryteria oceniania z fizyki w gimnazjum. kl. III Szczegółowe kryteria oceniania z fizyki w gimnazjum kl. III Semestr I Drgania i fale Rozpoznaje ruch drgający Wie co to jest fala Wie, że w danym ośrodku fala porusza się ze stałą szybkością Zna pojęcia:

Bardziej szczegółowo

Prąd elektryczny 1/37

Prąd elektryczny 1/37 Prąd elektryczny 1/37 Prąd elektryczny Prądem elektrycznym w przewodniku metalowym nazywamy uporządkowany ruch elektronów swobodnych pod wpływem sił pola elektrycznego. Prąd elektryczny może również płynąć

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klasy 3e. Tabela wymagań programowych i kategorii celów poznawczych

1. Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klasy 3e. Tabela wymagań programowych i kategorii celów poznawczych 1. Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klasy 3e Tabela wymagań programowych i kategorii celów poznawczych Temat lekcji w podręczniku 1. 1. Oddziaływania elektrostatyczne Wiadomości Umiejętności

Bardziej szczegółowo

Program nauczania: Fizyka z plusem, numer dopuszczenia: DKW 4014-58/01

Program nauczania: Fizyka z plusem, numer dopuszczenia: DKW 4014-58/01 Program nauczania: Fizyka z plusem, numer dopuszczenia: DKW 4014-58/01 Plan realizacji materiału nauczania fizyki w klasie III wraz z określeniem wymagań edukacyjnych DZIAŁ PROGRA- GRA- MOWY Elektrostatyka

Bardziej szczegółowo

Rozkład i Wymagania KLASA III

Rozkład i Wymagania KLASA III Rozkład i Wymagania KLASA III 10. Prąd Lp. Tema lekcji Wymagania konieczne 87 Prąd w mealach. Napięcie elekryczne opisuje przepływ w przewodnikach, jako ruch elekronów swobodnych posługuje się inuicyjnie

Bardziej szczegółowo

L.P. DZIAŁ TEMAT NaCoBeZu kryteria sukcesu w języku ucznia

L.P. DZIAŁ TEMAT NaCoBeZu kryteria sukcesu w języku ucznia O ZJAWISKACH MAGNETYCZNYCH KONTYNUACJA DZIAŁU Z KLASY 2 L.P. DZIAŁ TEMAT NaCoBeZu kryteria sukcesu w języku ucznia 1. 2. Organizacja pracy na lekcjach fizyki w klasie trzeciej. Zapoznanie z wymaganiami

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania w klasie 3

Przedmiotowy system oceniania w klasie 3 Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny Przedmiotowy system oceniania w klasie 3 1 Elektrostatyka R treści nadprogramowe wskazuje w otaczającej rzeczywistości z badaniem wyodrębnia z kontekstu zjawisko

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania (propozycja)

Przedmiotowy system oceniania (propozycja) Przedmiotowy system oceniania (propozycja) Wymagania na poszczególne oceny konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra 1 2 3 4 wymienia

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny z fizyki dla klasy 3 gimnazjum

Wymagania programowe na poszczególne oceny z fizyki dla klasy 3 gimnazjum Wymagania programowe na poszczególne oceny z fizyki dla klasy 3 gimnazjum 1 Elektrostatyka R treści nadprogramowe wskazuje w otaczającej rzeczywistości badaniem wyodrębnia z kontekstu zjawisko opisuje

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z FIZYKI DLA KLASY II GIMNAZJUM. ENERGIA I. NIEDOSTATECZNY - Uczeń nie opanował wiedzy i umiejętności niezbędnych w dalszej nauce.

KRYTERIA OCEN Z FIZYKI DLA KLASY II GIMNAZJUM. ENERGIA I. NIEDOSTATECZNY - Uczeń nie opanował wiedzy i umiejętności niezbędnych w dalszej nauce. KRYTERIA OCEN Z FIZYKI DLA KLASY II GIMNAZJUM ENERGIA - Uczeń nie opanował wiedzy i umiejętności niezbędnych w dalszej nauce. - Wie, kiedy jest wykonywana praca mechaniczna. - Wie, że każde urządzenie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania fizyki w gimnazjum, SPOTKANIA Z FIZYKĄ

Przedmiotowy System Oceniania fizyki w gimnazjum, SPOTKANIA Z FIZYKĄ Przedmiotowy System Oceniania fizyki w gimnazjum, SPOTKANIA Z FIZYKĄ Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny 1 Elektrostatyka R treści nadprogramowe wskazuje w otaczającej rzeczywistości badaniem wyodrębnia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe ocenianie z fizyki klasa III Kursywą oznaczono treści dodatkowe.

Przedmiotowe ocenianie z fizyki klasa III Kursywą oznaczono treści dodatkowe. Przedmiotowe ocenianie z fizyki klasa III Kursywą oznaczono treści dodatkowe. Wymagania na poszczególne oceny konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania

Przedmiotowy system oceniania Przedmiotowy system oceniania Ogólne zasady oceniania i wymagania ogólne opisano w Książce nauczyciela do podręcznika Spotkania z fizyką, część 1". Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny 1 Elektrostatyka

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z fizyki do klasy 3

Wymagania na poszczególne oceny z fizyki do klasy 3 Wymagania na poszczególne oceny z fizyki do klasy 3 1 Elektrostatyka treści nadprogramowe wskazuje w otaczającej rzeczywistości planuje doświadczenie związane z badaniem wyodrębnia z kontekstu zjawisko

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2017/2018; [MW] strona 1

Rok szkolny 2017/2018; [MW] strona 1 Ogólny rozkład godzin Przedstawienie planu nauczania, przedmiotowego systemu oceniania oraz powtórzenie wiadomości z klasy I. 8 Praca, moc, energia 13 Termodynamika 10 Elektrostatyka 8 Prąd elektryczny

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania do części 3 podręcznika Klasy 3 w roku szkolnym 2013-2014 sem I i II

Przedmiotowy system oceniania do części 3 podręcznika Klasy 3 w roku szkolnym 2013-2014 sem I i II Przedmiotowy system oceniania do części 3 podręcznika Klasy 3 w roku szkolnym 2013-2014 sem I i II Tabela wymagań programowych i kategorii celów poznawczych Temat lekcji w podręczniku 1. Oddziaływania

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy (propozycja)

Plan wynikowy (propozycja) Plan wynikowy (propozycja) Wymagania Temat lekcji ele operacyjne - uczeń: Kategoria celów podstawowe ponad podstawowe konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające 1 2 3 4 5 6 7 Rozdział I. Elektrostatyka

Bardziej szczegółowo

Klasa 1. Zadania domowe w ostatniej kolumnie znajdują się na stronie internetowej szkolnej. 1 godzina fizyki w tygodniu. 36 godzin w roku szkolnym.

Klasa 1. Zadania domowe w ostatniej kolumnie znajdują się na stronie internetowej szkolnej. 1 godzina fizyki w tygodniu. 36 godzin w roku szkolnym. Rozkład materiału nauczania z fizyki. Numer programu: Gm Nr 2/07/2009 Gimnazjum klasa 1.! godzina fizyki w tygodniu. 36 godzin w ciągu roku. Klasa 1 Podręcznik: To jest fizyka. Autor: Marcin Braun, Weronika

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Fizyka klasa III gimnazjum

Wymagania edukacyjne Fizyka klasa III gimnazjum Przedmiotowy System Oceniania z fizyki dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych Wymagania edukacyjne Fizyka klasa III gimnazjum L.P Temat Liczba godz. 1. Źródła światła. 1 zna definicję

Bardziej szczegółowo

S16. Elektryzowanie ciał

S16. Elektryzowanie ciał S16. Elektryzowanie ciał ZADANIE S16/1: Naelektryzowanie plastikowego przedmiotu dodatnim ładunkiem polega na: a. dostarczeniu protonów, b. odebraniu części elektronów, c. odebraniu wszystkich elektronów,

Bardziej szczegółowo

Nr lekcji Pole elektryczne (Natężenie pola elektrostatycznego. Linie pola elektrostatycznego)

Nr lekcji Pole elektryczne (Natężenie pola elektrostatycznego. Linie pola elektrostatycznego) Nr lekcji 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tematy lekcji 9.1. Ładunki elektryczne i ich oddziaływanie (Elektryzowanie ciał. Oddziaływanie ładunków elektrycznych) 9.2. Prawo Coulomba 9.3. Pole elektryczne (Natężenie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI W KLASIE III

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI W KLASIE III KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI W KLASIE III 1. Magnetyzm Ocena dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra podaje nazwy biegunów magnetycznych demonstruje oddziaływanie biegunów planuje

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy zajęcia edukacyjne z fizyki III etap edukacyjny klasa III

Plan wynikowy zajęcia edukacyjne z fizyki III etap edukacyjny klasa III Plan wynikowy zajęcia edukacyjne z fizyki III etap edukacyjny klasa III Oprac. dr I.Flajszok 1 Temat zajęć podstawowe pojęcia fizyczne Liczba godzi n Osiągnięcia ucznia/poziom wymagań treści rozszerzające

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe (dostateczna) Uczeń: wskazuje w otoczeniu zjawiska elektryzowania przez tarcie (4.1)

Wymagania podstawowe (dostateczna) Uczeń: wskazuje w otoczeniu zjawiska elektryzowania przez tarcie (4.1) Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Świat fizyki ZamKor ( w nawiasach podano numery wymagań szczegółowych, przekrojowych i doświadczalnych realizowanych w danym dziale)

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych z fizyki kl. III

Przedmiotowy system oceniania dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych z fizyki kl. III Wymagania edukacyjne dla uczniów z opinią PPP Fizyka klasa III 1 Zjawiska i fale elektro 7 godzin Lp Temat lekcji Wymagania na ocenę dopuszczającą 1 Oddziaływania biegunów magnetycznych magnesów oraz magnesów

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania

Przedmiotowy system oceniania Przedmiotowy system oceniania Rodzaj zajęć edukacyjnych: FIZYKA Obowiązuje w roku szkolnym: 2013/2014 Obowiązuje dla: Klasy III Opracowała: Katarzyna Nowak Podpis autora: Podpis dyrektora: 1 Kryteria oceniania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania

Przedmiotowy system oceniania Przedmiotowy system oceniania I Zasady ogólne: 1. Na podstawowym poziomie wymagań uczeń powinien wykonać zadania obowiązkowe (łatwe - na stopień dostateczny, i bardzo łatwe - na stopień dopuszczający);

Bardziej szczegółowo

FIZYKA KLASA II GIMNAZJUM

FIZYKA KLASA II GIMNAZJUM 2016-09-01 FIZYKA KLASA II GIMNAZJUM SZKOŁY BENEDYKTA Treści nauczania Tom II podręcznika Tom drugi obejmuje następujące punkty podstawy programowej: 1. Ruch prostoliniowy i siły 2. Energia 4. Elektryczność.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI III GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2016/ Magnetyzm R treści nadprogramowe

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI III GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2016/ Magnetyzm R treści nadprogramowe PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI III GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2016/2017 3 Magnetyzm R treści nadprogramowe Ocena dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra podaje nazwy biegunów magnetycznych demonstruje

Bardziej szczegółowo

Opis poszczególnych przedmiotów (Sylabus)

Opis poszczególnych przedmiotów (Sylabus) Opis poszczególnych przedmiotów (Sylabus) Fizyka techniczna, studia pierwszego stopnia Nazwa Przedmiotu: Fizyka elementarna Kod przedmiotu: Typ przedmiotu: obowiązkowy Poziom przedmiotu: rok studiów, semestr:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI DLA KLAS I-III GM ROK SZKOLNY 2015/2016. Klasa I

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI DLA KLAS I-III GM ROK SZKOLNY 2015/2016. Klasa I SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI DLA KLAS I-III GM ROK SZKOLNY 2015/2016 Klasa I Nazwa działu Pomiary i jednostki Siły dopuszczającą Wymienia przyrządy, za pomocą których mierzymy długość, temperaturę,

Bardziej szczegółowo

1. Drgania i fale R treści nadprogramowe Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry Uczeń: Uczeń:

1. Drgania i fale R treści nadprogramowe Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry Uczeń: Uczeń: Wymagania edukacyjne z fizyki dla klasy III gimnazjum I Zasady ogólne: Wymagania ogólne - uczeń: wykorzystuje wielkości fizyczne do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązania prostych zadań obliczeniowych,

Bardziej szczegółowo

2 Prąd elektryczny R treści nadprogramowe

2 Prąd elektryczny R treści nadprogramowe Szczegółowe wymagania edukacyjne z fizyki klasa III g. 2 Prąd elektryczny R treści nadprogramowe posługuje się (intuicyjnie) pojęciem napięcia opisuje przepływ prądu w przewodnikach planuje doświadczenie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z fizyki Klasa trzecia matematyczno fizyczno - informatyczna zakres rozszerzony. Pole elektrostatyczne

Wymagania edukacyjne z fizyki Klasa trzecia matematyczno fizyczno - informatyczna zakres rozszerzony. Pole elektrostatyczne Wymagania edukacyjne z fizyki Klasa trzecia matematyczno fizyczno - informatyczna zakres rozszerzony objaśnić pojęcie kondensatora wyjaśnić, co to znaczy, że ciało jest naelektryzowane opisać oddziaływanie

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału. z fizyki. dla klasy III. nr programu w szk. zest: GM4/PN/18/2010 tytuł podręcznika: To jest fizyka wyd.

Rozkład materiału. z fizyki. dla klasy III. nr programu w szk. zest: GM4/PN/18/2010 tytuł podręcznika: To jest fizyka wyd. Rozkład materiału z fizyki dla klasy III nr programu w szk. zest: GM4/PN/18/2010 tytuł podręcznika: To jest fizyka wyd. Nowa Era rok szkolny 2014/15 Dział I. Elektrostatyka 9 godzin. Temat lekcji Treści

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA III

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA III WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA III Prąd elektryczny R treści nadprogramowe dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra posługuje się (intuicyjnie) pojęciem napięcia opisuje przepływ prądu w przewodnikach

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI DLA KLAS I-III GM ROK SZKOLNY 2016/2017. Klasa I

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI DLA KLAS I-III GM ROK SZKOLNY 2016/2017. Klasa I SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI DLA KLAS I-III GM ROK SZKOLNY 2016/2017 Klasa I Nazwa działu Pomiary i jednostki Siły dopuszczającą Wymienia przyrządy, za pomocą których mierzymy długość, temperaturę,

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny z fizyki w klasie III

Wymagania programowe na poszczególne oceny z fizyki w klasie III Prąd elektryczny Wymagania programowe na poszczególne oceny z fizyki w klasie III Ocena R treści nadprogramowe dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra posługuje się (intuicyjnie) pojęciem napięcia

Bardziej szczegółowo

L.P. DZIAŁ TEMAT NaCoBeZu kryteria sukcesu w języku ucznia

L.P. DZIAŁ TEMAT NaCoBeZu kryteria sukcesu w języku ucznia DYNAMIKA L.P. DZIAŁ TEMAT NaCoBeZu kryteria sukcesu w języku ucznia 1. Organizacja pracy na lekcjach fizyki w klasie II- ej. Zapoznanie z wymaganiami na poszczególne oceny. Siła wypadkowa. Wyjaśniam, co

Bardziej szczegółowo

MAGNETYZM. 1. Pole magnetyczne Ziemi i magnesu stałego.

MAGNETYZM. 1. Pole magnetyczne Ziemi i magnesu stałego. MAGNETYZM 1. Pole magnetyczne Ziemi i magnesu stałego. Źródła pola magnetycznego: Ziemia, magnes stały (sztabkowy, podkowiasty), ruda magnetytu, przewodnik, w którym płynie prąd. Każdy magnes posiada dwa

Bardziej szczegółowo

Temat lekcji w podręczniku. D. Stosowanie wiadomości w sytuacjach

Temat lekcji w podręczniku. D. Stosowanie wiadomości w sytuacjach Temat lekcji w podręczniku 1. Oddziaływania elektrostatyczne 2. Pole elektryczne 3. Zasada zachowania ładunku elektrycznego Wiadomości Umiejętności Wymagania programowe K + P - konieczne + podstawowe R

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania

Przedmiotowy system oceniania Przedmiotowy system oceniania Zasady ogólne: 1. Na podstawowym poziomie wymagań uczeń powinien wykonać zadania obowiązkowe (łatwe - na stopień dostateczny, i bardzo łatwe - na stopień dopuszczający); niektóre

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klasy III gimnazjum

Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klasy III gimnazjum Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klasy III gimnazjum Szczegółowe wymagania na poszczególne stopnie (oceny) 1. Drgania i fale R treści nadprogramowe Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień

Bardziej szczegółowo

FIZYKA. Klasa trzecia. Wymagania edukacyjne z fizyki dla klasy trzeciej Społecznego Gimnazjum Edukacji Europejskiej w Kamiennej Górze

FIZYKA. Klasa trzecia. Wymagania edukacyjne z fizyki dla klasy trzeciej Społecznego Gimnazjum Edukacji Europejskiej w Kamiennej Górze FIZYKA Klasa trzecia Wymagania edukacyjne z fizyki dla klasy trzeciej Społecznego Gimnazjum Edukacji Europejskiej w Kamiennej Górze na podstawie programu: Świat fizyki Barbary Sagnowskiej wydawnictwa WSiP

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału i wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z fizyki i astronomii dla klasy II TE, IITI, II TM w roku szkolnym 2012/2013

Rozkład materiału i wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z fizyki i astronomii dla klasy II TE, IITI, II TM w roku szkolnym 2012/2013 Rozkład materiału i wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z fizyki i astronomii dla klasy II TE, IITI, II TM w roku szkolnym 2012/2013 Lp. Temat lekcji Uszczegółowienie treści Wymagania na ocenę dopuszczającą

Bardziej szczegółowo