FIZYKA. Nauczanie fizyki odbywa się według programu: Barbary Sagnowskiej Świat fizyki (wersja 2) wydawnictwo Zamkor

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FIZYKA. Nauczanie fizyki odbywa się według programu: Barbary Sagnowskiej Świat fizyki (wersja 2) wydawnictwo Zamkor"

Transkrypt

1 FIZYKA 1. Uwagi wstępne. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie; 2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; 4) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia; 5) umożliwianie nauczycielowi doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno wychowawczej. Nauczanie fizyki odbywa się według programu: Barbary Sagnowskiej Świat fizyki (wersja 2) wydawnictwo Zamkor Program realizowany jest w ciągu 3 lat w następującym wymiarze: klasa I 1 godzina tygodniowo klasa II -1 godzina tygodniowo klasa III 2 godziny tygodniowo. 2. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z fizyki w klasach I-III stanowią załącznik. 3. Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów, ocenianie bieżące oraz ustalanie śródrocznych i rocznych ocen. 4. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej. 5. Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne

2 trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom. W przypadku ucznia z opinią Poradni psychologiczno-pedagogicznej w sprawie dostosowania wymagań edukacyjny wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia: 1. Wydłużenie czasu pracy pisemnej i odpowiedzi ustnej. 2. W ocenie prac pisemnych dostosowanie treści zadań do możliwości ucznia. 3. Dzielenie materiału przeznaczonego do opanowania na mniejsze partie i zapowiedziane ich sprawdzanie. 4. Stosowanie pytań naprowadzających. 5. Zauważanie i chwalenie wszelkich uczynionych postępów. 6. Docenianie wysiłku wkładanego w pracę umysłową, a nie tylko jej końcowego rezultatu. W przypadku ucznia z opinią Poradni psychologiczno-pedagogicznej w sprawie dysleksji rozwojowej pod postacią dysleksji, dysortografii, dysgrafii: 1. Nie wymaganie głośnego czytania w obecności klasy tekstu wcześniej nie opracowanego. 2. Nie obniżanie ocen z prac pisemnych za poziom graficzny pisma i błędy ortograficzne. 3. Wydłużenie czasu na analizę i syntezę czytanego i pisanego tekstu. 4. Docenianie wysiłku wkładanego w wykonanie zadań, a nie tylko uzyskanych wysiłków. 5. W momencie obniżenia koncentracji uwagi mobilizowanie ucznia do aktywności. 6. Umożliwienie uczniowi korzystania w razie potrzeby ze wzorów fizycznych. 7. Zwrócenie szczególnej uwagi na pomoc w kształtowaniu umiejętności korzystania z danych zawartych w tablicach fizycznych. 6. Warunki i sposób przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

3 Załącznik: Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych FIZYKA klasa III Oceny śródroczne: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: -wymienia wielkości charakteryzujące ruch drgający i falowy, -wie co to jest ruch drgający i podaje 2 przykłady, -wie, co nazywamy falą mechaniczną, -wie, że fale mechaniczne (dźwięki) nie mogą rozchodzić się w próżni, -zna szybkość fali dźwiękowej w powietrzu, -podaje przykłady fal poprzecznych i podłużnych, -zna pojęcia: amplituda, okres, częstotliwość oraz ich jednostki, - wie, że są dwa rodzaje ładunku elektrycznego, -wyjaśnia, co to znaczy, że ciało jest elektrycznie obojętne, - zna wzajemne oddziaływanie ciał naelektryzowanych, -wymienia sposoby elektryzowania ciał, - umie podać przykłady przewodników i izolatorów, - wymienia źródła napięcia elektrycznego, - zna warunki konieczne przepływu prądu i umowny kierunek jego przepływu, - umie narysować schemat prostego obwodu elektrycznego, - umie zbudować obwód według schematu, - umie narysować połączenie szeregowe i równoległe, - zna jednostki napięcia, natężenia, oporu, pracy, mocy, ładunku elektrycznego -zna treść prawa Ohma Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą oraz: -wyjaśnia pojęcia okres, amplituda, częstotliwość oraz ich jednostki, - zna zakres częstotliwości dźwięków słyszalnych, -wie, od czego i w jaki sposób zależy natężenie dźwięku oraz jego wysokość, -wyjaśnia co nazywamy infradźwiękami i ultradźwiękami, - umie korzystać z elektroskopu, - wie na czym polega uziemienie, - wyjaśnia na czym polega elektryzowanie ciał przez pocieranie, przez dotyk, przez indukcję, - zna i rozumie zasadę zachowania ładunku elektrycznego, -wymienia skutki przepływu prądu, --zna pojęcia: napięcie elektryczne, natężenie prądu, opór oraz definiuje ich jednostki, -wie od czego i w jaki sposób zależą powyższe wielkości fizyczne, -potrafi obliczać podane natężenie, opór elektryczny, pracę i moc prądu (bez przekształcania jednostek), - umie obliczać opór zastępczy oporników połączonych szeregowo i równolegle, - umie stosować prawo Ohma, Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę dostateczną oraz: - potrafi obliczać częstotliwość na podstawie okresu i odwrotnie, -opisuje zjawisko izochronizmu, -rozumie, że rozchodzenie się fali związane jest z transportem energii, -rysuje wykresy obrazujące drgania cząstki ośrodka, w którym rozchodzą się dźwięki wysokie, niskie, głośne, ciche, - umie rysować wektory sił działających na ciała naładowane jednoimiennie i różnoimiennie, - umie stosować zasadę zachowania ładunku elektrycznego do wyjaśniania zjawisk elektryzowania,

4 -opisuje skutki przepływu prądu, - umie przedstawić na wykresie i zinterpretować zależność I(U), -wie, że zmienny opór można wykorzystać do zmiany natężenia prądu i potrafi to wyjaśnić na podstawie prawa Ohma, -opisuje przemiany energii elektrycznej w grzałce, silniku odkurzacza i żarówce, - zna i umie wyjaśnić zależność oporu przewodnika od jego długości, przekroju poprzecznego, rodzaju materiału, - umie rozwiązywać typowe zadania, stosując poznane prawa i zależności. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę dobrą oraz: - potrafi scharakteryzować rodzaje fal oraz wielkości, które je opisują, -wykorzystuje drugą zasadę dynamiki do opisu ruchu wahadła, -uzasadnia, dlaczego fale podłużne mogą rozchodzić się w ciałach stałych, cieczach i gazach, a fale poprzeczne tylko w ciałach stałych, -opisuje doświadczalne badanie związku częstotliwości drgań źródła z wysokością dźwięku, - potrafi rozwiązywać problemowe zadania jakościowe i obliczeniowe związane z ruchem drgającym, -demonstruje fakt, że na większy ładunek w polu elektrostatycznym działa większa siła -opisuje doświadczalne wyznaczanie oporu elektrycznego żarówki oraz jej mocy, - na podstawie doświadczenia wnioskuje o sposobie łączenia odbiorników, - biegle przekształca wzory i jednostki, - umie rozwiązywać złożone zadania stosując poznane prawa i zależności z uwzględnieniem przemian energii elektrycznej w mechaniczną i wewnętrzną. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą oraz: - posiada wiedzę i umiejętności wykraczające poza program nauczania, - osiąga sukcesy w konkursach fizycznych. Oceny roczne: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: - wie wokół czego powstaje pole magnetyczne, - wie, jak oddziałują ze sobą bieguny magnetyczne, -opisuje sposób posługiwania się kompasem, -wie, że na przewodnik prądem umieszczony w polu magnetycznym działa siła, - umie omówić budowę elektromagnesu, silnika elektrycznego i podać ich zastosowania, -nazywa rodzaje fal elektromagnetycznych, -wymienia cechy wspólne i różnice w rozchodzeniu się fal mechanicznych i elektromagnetycznych - podaje przykłady źródeł światła, -opisuje sposób wykazania, że światło rozchodzi się po liniach prostych, - wie kiedy i dlaczego światło ulega załamaniu, - zna szybkość światła w próżni, - wymienia przyrządy optyczne, - wie, że światło białe jest mieszaniną świateł barwnych, -wie, że soczewki mogą skupiać i rozpraszać światło, zna pojęcie ogniska soczewki, -wskazuje praktyczne zastosowania zwierciadeł, -szkicuje przejście światła przez granicę dwóch ośrodków i oznacza kąt padania i kąt załamania, -wyjaśnia na czym polegają wady wzroku: krótkowzroczność i dalekowzroczność, Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą oraz: - umie wykorzystać igłę magnetyczną do stwierdzenia istnienia pola magnetycznego, - umie zbudować elektromagnes, - umie określić bieguny magnetyczne przewodnika kołowego, zwojnicy, - umie przedstawić graficznie i porównać pole magnetyczne zwojnicy i magnesu sztabkowego - podaje zastosowanie fal elektromagnetycznych, -wymienia sposoby przekazywania informacji, - wie, że światło w różnych ośrodkach przezroczystych rozchodzi się z różnymi szybkościami, - wie, że zwierciadła wklęsłe skupiają, a wypukłe rozpraszają światło, - zna pojęcia: główna oś optyczna, ognisko, ogniskowa,

5 - potrafi przedstawić graficznie bieg wiązki równoległej do głównej osi optycznej padającej na soczewkę lub zwierciadło. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę dostateczną oraz: -wyjaśnia zasadę działania kompasu - zna zasadę działania elektromagnesu, silnika elektrycznego, - umie wykreślić bieg monochromatycznego promienia w pryzmacie, - wie, co to jest i umie obliczyć zdolność skupiającą soczewki, - potrafi opisywać obrazy otrzymywane za pomocą zwierciadeł oraz soczewki skupiającej, -umie obliczać powiększenie obrazu, - podaje własności fal elektromagnetycznych, -wyjaśnia powstawanie obszarów cienia i półcienia za pomocą prostoliniowego rozchodzenia się światła, -wyjaśnia pojęcie gęstości optycznej; -opisuje zjawisko całkowitego wewnętrznego odbicia, wyjaśnia budowę światłowodów i opisuje ich wykorzystanie w medycynie i do przesyłania informacji, -opisuje rolę soczewek w korygowaniu wad wzroku, -podaje znak zdolności skupiającej soczewek korygujących krótkowzroczność i dalekowzroczność Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę dobrą oraz: - opisuje rolę rdzenia w elektromagnesie, -wskazuje bieguny elektromagnesu, -buduje model i demonstruje zasadę działania silnika na prąd stały, - wyjaśnia transport energii przez fale elektromagnetyczne, - umie narysować i wyjaśnić bieg promienia przez kilka ośrodków o różnej gęstości optycznej, - umie omówić zasadę działania przyrządów optycznych, - rysuje konstrukcyjnie obraz punktu lub figury w zwierciadle płaskim, -objaśnia i rysuje konstrukcyjnie obrazy w zwierciadle płaskimi soczewkach skupiających, -wyjaśnia na czym polega widzenie barwne, -doświadczalnie znajduje ognisko i mierzy ogniskową soczewki skupiającej - umie rozwiązywać złożone zadania dotyczące poznanych praw i zależności, - biegle przekształca wzory i jednostki. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą oraz: - posiada wiedzę i umiejętności wykraczające poza program nauczania, - osiąga sukcesy w konkursach fizycznych.

Podstawa programowa z fizyki (III etap edukacyjny) Cele kształcenia wymagania ogólne. Treści nauczania wymagania szczegółowe

Podstawa programowa z fizyki (III etap edukacyjny) Cele kształcenia wymagania ogólne. Treści nauczania wymagania szczegółowe Podstawa programowa z fizyki (III etap edukacyjny) Cele kształcenia wymagania ogólne I. Wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązania prostych zadań obliczeniowych. II.

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa III etap edukacyjny

Podstawa programowa III etap edukacyjny strona 1/5 Źródło: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej Więcej: www.reformaprogramowa.men.gov.pl/rozporzadzenie Podstawa programowa III etap

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNY PROGRAM NAUCZANIA Z WYKORZYSTANIEM EDUKACYJNYCH GIER WIDEO I GIER W TECHNOLOGII FLASH

INNOWACYJNY PROGRAM NAUCZANIA Z WYKORZYSTANIEM EDUKACYJNYCH GIER WIDEO I GIER W TECHNOLOGII FLASH Wirtualna Fizyka Wiedza Prawdziwa nr projektu WND-POKL.03.03.04-00-032/10 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego INNOWACYJNY PROGRAM NAUCZANIA Z WYKORZYSTANIEM

Bardziej szczegółowo

Skrypt edukacyjny do zajęć wyrównawczych z fizyki dla klas III Barbara Kucyniak

Skrypt edukacyjny do zajęć wyrównawczych z fizyki dla klas III Barbara Kucyniak Projekt Wiedza, kompetencje i praktyka to pewna przyszłość zawodowa technika. Kompleksowy Program Rozwojowy dla Technikum nr 1 w Zespole Szkół Technicznych im. Stanisława Staszica w Rybniku, współfinansowany

Bardziej szczegółowo

ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA PRZYRODA W 4. ODSŁONACH WDROŻENIE INNOWACYJNYCH PROGRAMÓW NAUCZANIA W GIMNAZJACH 1 ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA 1. Przyroda w 4 odsłonach biologia. Autor Iwona Tarnawa-Januszek 2. Przyroda w 4 odsłonach

Bardziej szczegółowo

FIZYKA PHYSICS III etap edukacyjny III rd educational stage

FIZYKA PHYSICS III etap edukacyjny III rd educational stage Cele kształcenia - wymagania ogólne Aims of education general requirements FIZYKA PHYSICS III etap edukacyjny III rd educational stage I. Wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY ZESTAW AKTÓW PRAWNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ W MOSINIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2

WEWNĄTRZSZKOLNY ZESTAW AKTÓW PRAWNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ W MOSINIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 WEWNĄTRZSZKOLNY ZESTAW AKTÓW PRAWNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ W MOSINIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 1 SPIS TREŚCI Zasady oceniania wewnątrzszkolnego...3 Regulamin świetlicy szkolnej...33 Regulamin pracowni komputerowej...35

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości

Podstawy przedsiębiorczości Podstawy przedsiębiorczości Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych Jolanta Kijakowska Spis treści 1. Wstęp 3 2. Szczegółowe cele kształcenia i wychowania 4 3. Treści edukacyjne 7 4. Sposoby osiągania

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA 1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Alfreda Szklarskiego w Orzeszu - Zawiści ( tekst ujednolicony z dnia 01 września 2014 roku) Elementy Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania :

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. JANUSZA KORCZAKA w ZIELONCE tekst jednolity po zmianach z dnia 29.10.

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. JANUSZA KORCZAKA w ZIELONCE tekst jednolity po zmianach z dnia 29.10. WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. JANUSZA KORCZAKA w ZIELONCE tekst jednolity po zmianach z dnia 29.10.2014 Wewnątrzszkolny System Oceniania (w skrócie WSO) oparty jest na Rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

AKTYWNIE NA MATEMATYCE. Program nauczania matematyki IV etap edukacyjny. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym

AKTYWNIE NA MATEMATYCE. Program nauczania matematyki IV etap edukacyjny. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym AKTYWNIE NA MATEMATYCE Program nauczania matematyki IV etap edukacyjny Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym Przedmowa Matematyka jest produktem myśli ludzkiej, niezależnej od doświadczenia,

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Załącznik do Statutu Szkoły Podstawowej SO Twoja Szkoła

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Załącznik do Statutu Szkoły Podstawowej SO Twoja Szkoła WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Załącznik do Statutu Szkoły Podstawowej SO Twoja Szkoła Opracowane na podstawie: 1. Art. 22 ustęp 2 punkt 4 Ustawy o systemie oświaty z dn. 7 września

Bardziej szczegółowo

Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę:

Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę: TECHNIKA KL. V Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę: Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: Opanował wiadomości i umiejętności wynikające z programu nauczania na ocenę bardzo dobrą

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z INFORMATYKI w klasach 1 3 w Gimnazjum im. 25 ppak w Żarnowie zgodne z nową podstawą programową

Przedmiotowy System Oceniania z INFORMATYKI w klasach 1 3 w Gimnazjum im. 25 ppak w Żarnowie zgodne z nową podstawą programową Przedmiotowy System Oceniania z INFORMATYKI w klasach 1 3 w Gimnazjum im. 25 ppak w Żarnowie zgodne z nową podstawą programową Niniejsze zasady opracował Bogusław Godziątkowski w oparciu o: 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 1. Wprowadzenie 5 2. Założenia programu 6 3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 5. Zadania ogólne szkoły 10 6.

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W MIASTKU

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W MIASTKU Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Miastku WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W MIASTKU Miastko 2011 1 WEWNĄTRZSZKOLNY

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA W ZIELONEJ GÓRZE. Podstawa prawna:

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA W ZIELONEJ GÓRZE. Podstawa prawna: WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA W ZIELONEJ GÓRZE Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne Wymagania edukacyjne język polski 1. Kryteria ocen z języka polskiego 2. Wymagania związane z kształceniem umiejętności pisania : interpretacja tekstu poetyckiego, tekstu prozy lub dramatu 3. Wymagania

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W OZIMKU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ SŁUCHACZY SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH PODSTAWA PRAWNA Wewnątrzszkolny System Oceniania opracowany w oparciu

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z podstaw przedsiębiorczości

Przedmiotowy System Oceniania z podstaw przedsiębiorczości ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. C.K. NORWIDA W LUBLINIE Przedmiotowy System Oceniania z podstaw przedsiębiorczości I. Cele Przedmiotowego Systemu Oceniania 1. Wspieranie uczniów poprzez diagnozowanie ich

Bardziej szczegółowo

Program nauczania informatyki w gimnazjum

Program nauczania informatyki w gimnazjum Program nauczania informatyki w gimnazjum Grzegorz Hawrylak Numer dopuszczenia PGŁ-4040-19 Spis treści 1. Założenia dydaktyczne i wychowawcze 3 1.1. Wstęp 3 1.2. Założenia charakteryzujące program 4 1.3.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie dla klasy II Gimnazjum

Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie dla klasy II Gimnazjum Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie dla klasy II Gimnazjum I. Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 Zmiany: Dz. U. z 2007 r. Nr 130, poz. 906 Dz. U. z 2008 r. Nr 3, poz. 9 Dz. U. z 2008 r. Nr 178, poz. 1097 Dz. U. z 2009 r. Nr 58, poz. 475 Dz. U. z 2009 r. Nr 83, poz.

Bardziej szczegółowo

I. PODSTAWA PRAWNA II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA

I. PODSTAWA PRAWNA II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych,

Bardziej szczegółowo

Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi?

Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Przewodnik www.efs.men.gov.pl www.efs.men.gov.pl Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV-VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV-VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV-VI Jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu 1.Uczeń

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII. Klasa I, II i III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII. Klasa I, II i III PUBLICZNE GIMNAZJUM SPORTOWE Nr 11 im. Janusza Kusocińskiego W WAŁBRZYCHU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII Klasa I, II i III Rok szkolny 2014/2015 Opracowały: mgr Anna Domagalska mgr Dorota Krajewska

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania w SP 77. w klasach IV - VI. język polski

Przedmiotowy System Oceniania w SP 77. w klasach IV - VI. język polski Przedmiotowy System Oceniania w SP 77 w klasach IV - VI język polski Spis treści I. Główne założenia PSO... 2 II. Obszary aktywności podleające ocenie... 2 III. Wymagania na poszczególne oceny z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV - VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV - VI WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV - VI 1. Cele systemu oceniania: 1. Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych. 2. Niesienie pomocy

Bardziej szczegółowo