KOŃCOWOROCZNE KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI DLA KLAS III. przygotowała mgr Magdalena Murawska

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOŃCOWOROCZNE KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI DLA KLAS III. przygotowała mgr Magdalena Murawska"

Transkrypt

1 KOŃCOWOROCZNE KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI DLA KLAS III przygotowała mgr Magdalena Murawska Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: wymienić sposoby elektryzowania ciał: przez tarcie, dotyk i indukcję, podać przykłady zjawisk związanych z elektryzowaniem ciał, podać nazwę jednostki ładunku elektrycznego. podać określenie pola elektrycznego, podać przykłady pól centralnych i pól jednorodnych. podać treść zasady zachowania ładunku. podać przykłady substancji będących przewodnikami, izolatorami i półprzewodnikami, wymienić, gdzie znalazły zastosowanie przewodniki, izolatory i półprzewodniki (w najbliższym otoczeniu ucznia). podać definicję prądu elektrycznego, podać jednostkę natężenia prądu i jej definicję. podać jednostkę napięcia elektrycznego i jej definicję. narysować schemat prostego obwodu elektrycznego, narysować schemat obwodu z włączonym amperomierzem i woltomierzem, podać oznaczenia elementów obwodu elektrycznego: ogniwo, opornik, żarówka, wyłącznik, woltomierz, amperomierz. podać zależność między natężeniem prądu płynącego przez przewodnik a napięciem przyłożonym do jego końców i oporem przewodnika, podać wzór na obliczenie oporu przewodnika, podać treść prawa Ohma, podać jednostkę oporu elektrycznego. podać rodzaje obwodów elektrycznych w zależności od sposobu podłączenia odbiorników, podać, że amperomierz zawsze włączamy do obwodu szeregowo, podać, że woltomierz włączamy równolegle. podać określenie pola elektromagnetycznego i fali elektromagnetycznej, dokonać podziału fal elektromagnetycznych ze względu na długość i częstotliwość tych fal, nazwać rodzaje fal elektromagnetycznych (radiowe, mikrofale, promieniowanie podczerwone, światło, nadfioletowe, rentgenowskie, gamma), podać przybliżoną wartość prędkości światła w próżni i w powietrzu, podać, że światło jest falą elektromagnetyczną o długości od 400 nm (fiolet) do 700 nm (czerwień). podać zakresy częstotliwości i długości fal dla fal radiowych oraz mikrofal. opisać, jak wykryto promieniowanie podczerwone, podać źródła promieniowania podczerwonego i nadfioletowego. podać zakres długości fal promieniowania rentgenowskiego i promieniowania gamma, wymienić właściwości promieni rentgenowskich i promieni gamma. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: opisać budowę atomu i wymienić jego składniki, scharakteryzować elektron i proton jako cząstki o określonym ładunku, wyjaśnić, kiedy ciało jest nienaelektryzowane (równa liczba protonów i elektronów), naelektryzowane ujemnie (nadmiar elektronów) lub dodatnio (niedomiar elektronów), wyjaśnić, że podczas elektryzowania ciał stałych przemieszczają się tylko elektrony. wyjaśnić, dzięki czemu może odbywać się oddziaływanie ciał naelektryzowanych na odległość. wyjaśnić, że podczas elektryzowania ładunki nie są wytwarzane i nie znikają. wyjaśnić różnice w mechanizmie elektryzowania przewodników i izolatorów. rozróżnić rzeczywisty i umowny kierunek przepływu prądu elektrycznego, wyjaśnić zjawiska zachodzące po połączeniu przewodnikiem ciała naelektryzowanego dodatnio z ciałem naelektryzowanym ujemnie, podać określenie natężenia prądu elektrycznego, 1

2 podać wzór na natężenie prądu elektrycznego. wyjaśnić różnicę między ogniwami chemicznymi a fotoogniwami. podać i omówić warunki przepływu prądu elektrycznego w obwodzie (w obwodzie musi być źródło napięcia, obwód musi być zamknięty). wyjaśnić, co to znaczy, że natężenie prądu w przewodniku jest wprost proporcjonalne do napięcia elektrycznego przyłożonego do jego końców. wyjaśnić, do czego służy bezpiecznik w instalacjach elektrycznych. wyjaśnić, od czego i jak zależy wartość pracy wykonanej przy przepływie prądu elektrycznego, zapisać wzór na moc prądu elektrycznego i podać definicję mocy prądu elektrycznego, uzasadnić konieczność oszczędzania energii elektrycznej (z punktu widzenia ekologicznego i ekonomicznego), wyjaśnić, do czego służy licznik energii elektrycznej. wyjaśnić przyczynę ustawiania się igły magnetycznej w kompasie, wyjaśnić, w jaki sposób odbywa się magnesowanie i rozmagnesowywanie ferromagnetyków. wyjaśnić, dlaczego miedziany przewodnik, w którym nie płynie prąd elektryczny, nie oddziałuje na igłę magnetyczną i na opiłki żelazne; natomiast ten sam przewodnik, gdy płynie przez niego prąd elektryczny, oddziałuje na igłę magnetyczną i na opiłki żelazne podać określenie siły elektrodynamicznej, wyjaśnić, co jest źródłem siły elektrodynamicznej, wyjaśnić, że w silniku zachodzi zamiana energii elektrycznej na energię mechaniczną. podać, że wszystkie fale elektromagnetyczne przenoszą energię, mają określoną prędkość, są falami poprzecznymi, odbijają się i załamują, wzmacniają się lub osłabiają w wyniku nakładania się, podać prędkość światła jako maksymalną prędkość przepływu informacji, wyjaśnić związek między częstotliwością i długością fal elektromagnetycznych, wyjaśnić, od czego zależy prędkość rozchodzenia się fal elektromagnetycznych. opisać znaczenie fal elektromagnetycznych (w szczególności fal radiowych i mikrofal) w radiokomunikacji i łączności telefonicznej, podać zastosowanie mikrofal w gospodarstwie domowym i gastronomii, zaznaczyć na osi częstotliwości zakresy fal radiowych i mikrofal. wymienić właściwości promieniowania podczerwonego i nadfioletowego, wyjaśnić niebezpieczeństwo związane z dziurą ozonową i podać, jak się zabezpieczać przed skutkami związanymi z dziurą ozonową, wymienić sposoby przeciwdziałania powiększaniu dziury ozonowej. wymienić źródła promieni rentgenowskich i promieniowania gamma, wyjaśnić, które właściwości promieni Roentgena są wykorzystywane w diagnostyce medycznej, wyjaśnić, które właściwości promieni Roentgena są wykorzystywane w walce z nowotworami oraz do sterylizacji narzędzi medycznych, materiałów opatrunkowych i żywności. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: opisać sposoby elektryzowania ciał przez tarcie i dotyk; wyjaśnić, że zjawiska te polegają na przepływie elektronów między ciałami, przeprowadzić eksperyment polegający na elektryzowaniu ciał przez tarcie i zademonstrować wzajemne oddziaływanie ciał naelektryzowanych jednoimiennie oraz różnoimiennie, opisywać (jakościowo) oddziaływanie ładunków jednoimiennych i różnoimiennych, posługiwać się pojęciem ładunku elektrycznego jako wielokrotności ładunku elementarnego. zademonstrować oddziaływanie elektrostatyczne na odległość, narysować linie pola elektrycznego dla różnych pól, uzasadnić twierdzenie, że pole elektryczne ma energię. stosować zasadę zachowania ładunku elektrycznego do wyjaśniania elektryzowania przez tarcie, dotyk i indukcję, omówić budowę butelki lejdejskiej i kondensatora płaskiego. posługiwać się pojęciem natężenia prądu elektrycznego, zmierzyć natężenie prądu elektrycznego w prostym obwodzie, przeliczać wielokrotności i podwielokrotności w odniesieniu do natężenia prądu elektrycznego. budować proste obwody elektryczne i rysować ich schematy, budować prosty obwód elektryczny według zadanego schematu, rozpoznawać symbole elementów obwodu elektrycznego: ogniwo, opornik, żarówka, wyłącznik, 2

3 woltomierz, amperomierz, zbudować obwód prądu elektrycznego i dokonać pomiaru napięcia między dwoma punktami tego obwodu oraz natężenia prądu elektrycznego płynącego w obwodzie. połączyć obwód z miernikami do pomiaru napięcia i natężenia prądu przy równoległym oraz szeregowym łączeniu odbiorników i wykonać pomiary, porównać, co się dzieje z napięciem, natężeniem i oporem przy połączeniu oporników szeregowo oraz równolegle, budować proste obwody elektryczne szeregowe i równoległe oraz rysować ich schematy, budować proste obwody elektryczny szeregowe i równoległe według zadanego schematu, podać przykłady zastosowania połączeń szeregowych i równoległych odbiorników prądu elektrycznego w życiu codziennym, posługiwać się pojęciem oporu elektrycznego i stosować prawo Ohma w prostych obwodach elektrycznych. zbadać, między jakimi ciałami zachodzą oddziaływania magnetyczne, zademonstrować oddziaływania między magnesami a przedmiotami z żelaza, uzasadnić, że magnesu trwałego nie da się rozdzielić tak, aby miał tylko jeden biegun, rozróżnić bieguny magnetyczne magnesów trwałych i opisać oddziaływania między nimi, zbadać i opisać zachowanie igły magnetycznej w obecności magnesu, wyjaśnić zasadę działania kompasu, zademonstrować powstawanie linii pola magnetycznego, narysować linie pola magnetycznego dla różnych pól magnetycznych i zaznaczyć ich zwrot na podstawie ułożenia opiłków żelaza lub/i igieł magnetycznych, opisać oddziaływanie magnesu na żelazo i podać przykłady wykorzystania tego oddziaływania. porównać (wymieniać cechy wspólne i różnice) rozchodzenie się fal mechanicznych i elektromagnetycznych, przeliczać długości fal w różnych jednostkach, określić rodzaj fali, obliczając jej długość przy znanej częstotliwości. wymienić i omówić zastosowania promieniowania podczerwonego, wymienić i omówić zastosowania promieniowania nadfioletowego, wykazać, w jaki sposób możemy chronić się przed szkodliwym działaniem promieniowania nadfioletowego, wyjaśnić rolę kremów (filtrów UV) w ochronie skóry przed promieniowaniem. podać i opisać zastosowanie promieni rentgenowskich i gamma w medycynie i technice, podać sposoby ochrony przed szkodliwym działaniem promieniowania rentgenowskiego i promieniowania gamma (ochrona radiologiczna). Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: wyjaśnić, od jakich wielkości fizycznych zależy oddziaływanie ciał naelektryzowanych (jakościowo). zaproponować doświadczenie pozwalające zademonstrować linie pola elektrycznego dla różnych pól, omówić zasady działania lampy oscyloskopowej lub kineskopowej. zaprojektować i przeprowadzić eksperyment ilustrujący zasadę zachowania ładunku, zaprojektować i przeprowadzić eksperyment obrazujący zasadę działania elektroskopu. wymienić elementy elektroniczne wytwarzane z materiałów półprzewodnikowych. stosować wzór na natężenie prądu elektrycznego w zadaniach rachunkowych. wyjaśnić, że źródłami napięcia są ogniwa chemiczne i akumulatory, podać przykłady używanych ogniw i akumulatorów, przedstawić osiągnięcia naukowe Aleksandra Volty. zbadać, jak opór przewodników metalowych zależy od temperatury. wyjaśnić, dlaczego w instalacji domowej stosuje się połączenie równoległe odbiorników, wyjaśnić, dlaczego żaróweczki stosowane w lampkach choinkowych po podłączeniu do domowej instalacji elektrycznej (napięcie 230 V) nie przepalają się, chociaż są przystosowane do pracy przy maksymalnym napięciu 1,5 V. podać informacje dotyczące zmiany ziemskich biegunów magnetycznych, podać przykłady zastosowania magnesów w urządzeniach technicznych. podać przykłady zastosowania elektromagnesów w urządzeniach technicznych. 3

4 zademonstrować oddziaływanie dwóch przewodników z prądem elektrycznym i zbadać, jak zależy zwrot sił oddziaływania między nimi od kierunku prądu w przewodnikach, udowodnić doświadczalnie, że natężenie prądu indukcyjnego zależy od szybkości zmian pola magnetycznego prądu elektrycznego, wyjaśnić, dlaczego energia elektryczna jest przesyłana na duże odległości pod wysokim napięciem, opisać przemiany energii zachodzące w elektrowniach: wodnych, węglowych (gazowych i na olej opałowy), jądrowych, wiatrowych, słonecznych, omówić zasadę działania mikrofonu i głośnika. podać i omówić przykłady zastosowania fal elektromagnetycznych, wyjaśnić rolę jonosfery i atmosfery w zatrzymywaniu szkodliwego promieniowania elektromagnetycznego docierającego do powierzchni Ziemi z kosmosu. opisać zastosowanie radioteleskopu, opisać zastosowanie fal radiowych i mikrofal (np. radary i urządzenia radiolokacyjne), opisać zasadę działania kuchenki mikrofalowej. wyjaśnić zagrożenia dla życia biologicznego ze strony krótkofalowego promieniowania elektromagnetycznego, opisać zasadę działania kamery termowizyjnej i jej zastosowanie. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: samodzielnie dociera do różnych źródeł informacji naukowej, prowadzi badania, opracowuje wyniki i przedstawia je w formie projektów uczniowskich lub sprawozdań z prac naukowo-badawczych, samodzielnie wykonuje modele, przyrządy i pomoce dydaktyczne zaprojektować i zbudować elektroskop, opisać budowę i zastosowanie licznika energii elektrycznej. wykonać elektromagnes i zademonstrować jego działanie, zbudować model silnika elektrycznego. zaprojektować i wykonać latarkę elektryczną. zaprojektować i wykonać doświadczenie, na podstawie którego można zbadać, od czego i jak zależy natężenie prądu elektrycznego w obwodzie. 4

5 KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI DLA KLAS III semestr 1 przygotowała mgr Magdalena Murawska Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: wymienia sposoby elektryzowania ciał: przez tarcie, dotyk i indukcję, podaje przykłady zjawisk związanych z elektryzowaniem ciał, podaje nazwę jednostki ładunku elektrycznego. podaje określenie pola elektrycznego, podaje przykłady pól centralnych i pól jednorodnych. podaje treść zasady zachowania ładunku. podaje przykłady substancji będących przewodnikami, izolatorami i półprzewodnikami, wymienia, gdzie znalazły zastosowanie przewodniki, izolatory i półprzewodniki (w najbliższym otoczeniu ucznia). podaje definicję prądu elektrycznego, podaje jednostkę natężenia prądu i jej definicję. podaje jednostkę napięcia elektrycznego i jej definicję. rysuje schemat prostego obwodu elektrycznego, rysuje schemat obwodu z włączonym amperomierzem i woltomierzem, podaje oznaczenia elementów obwodu elektrycznego: ogniwo, opornik, żarówka, wyłącznik, woltomierz, amperomierz. podaje zależność między natężeniem prądu płynącego przez przewodnik a napięciem przyłożonym do jego końców i oporem przewodnika, podaje wzór na obliczenie oporu przewodnika, podaje treść prawa Ohma, podaje jednostkę oporu elektrycznego. podaje rodzaje obwodów elektrycznych w zależności od sposobu podłączenia odbiorników, podaje, że amperomierz zawsze włączamy do obwodu szeregowo, podaje, że woltomierz włączamy równolegle. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: opisuje budowę atomu i wymienić jego składniki, charakteryzuje elektron i proton jako cząstki o określonym ładunku, wyjaśnia, kiedy ciało jest nienaelektryzowane (równa liczba protonów i elektronów), naelektryzowane ujemnie (nadmiar elektronów) lub dodatnio (niedomiar elektronów), wyjaśnia, że podczas elektryzowania ciał stałych przemieszczają się tylko elektrony. wyjaśnia, dzięki czemu może odbywać się oddziaływanie ciał naelektryzowanych na odległość. wyjaśnia, że podczas elektryzowania ładunki nie są wytwarzane i nie znikają. wyjaśnia różnice w mechanizmie elektryzowania przewodników i izolatorów. rozróżnia rzeczywisty i umowny kierunek przepływu prądu elektrycznego, wyjaśnia zjawiska zachodzące po połączeniu przewodnikiem ciała naelektryzowanego dodatnio z ciałem naelektryzowanym ujemnie, podaje określenie natężenia prądu elektrycznego, podaje wzór na natężenie prądu elektrycznego. wyjaśnia różnicę między ogniwami chemicznymi a fotoogniwami. podaje i omawia warunki przepływu prądu elektrycznego w obwodzie (w obwodzie musi być źródło napięcia, obwód musi być zamknięty). wyjaśnia, co to znaczy, że natężenie prądu w przewodniku jest wprost proporcjonalne do napięcia elektrycznego przyłożonego do jego końców. wyjaśnia, do czego służy bezpiecznik w instalacjach elektrycznych. wyjaśnia, od czego i jak zależy wartość pracy wykonanej przy przepływie prądu elektrycznego, zapisuje wzór na moc prądu elektrycznego i podać definicję mocy prądu elektrycznego, uzasadnia konieczność oszczędzania energii elektrycznej (z punktu widzenia ekologicznego i ekonomicznego), 5

6 wyjaśnia, do czego służy licznik energii elektrycznej. wyjaśnia przyczynę ustawiania się igły magnetycznej w kompasie, wyjaśnia, w jaki sposób odbywa się magnesowanie i rozmagnesowywanie ferromagnetyków. wyjaśnia, dlaczego miedziany przewodnik, w którym nie płynie prąd elektryczny, nie oddziałuje na igłę magnetyczną i na opiłki żelazne; natomiast ten sam przewodnik, gdy płynie przez niego prąd elektryczny, oddziałuje na igłę magnetyczną i na opiłki żelazne podaje określenie siły elektrodynamicznej, wyjaśnia, co jest źródłem siły elektrodynamicznej, wyjaśnia, że w silniku zachodzi zamiana energii elektrycznej na energię mechaniczną. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: opisuje sposoby elektryzowania ciał przez tarcie i dotyk; wyjaśnić, że zjawiska te polegają na przepływie elektronów między ciałami, przeprowadza eksperyment polegający na elektryzowaniu ciał przez tarcie i zademonstrować wzajemne oddziaływanie ciał naelektryzowanych jednoimiennie oraz różnoimiennie, opisuje (jakościowo) oddziaływanie ładunków jednoimiennych i różnoimiennych, posługuje się pojęciem ładunku elektrycznego jako wielokrotności ładunku elementarnego. demonstruje oddziaływanie elektrostatyczne na odległość, rysuje linie pola elektrycznego dla różnych pól, uzasadnia twierdzenie, że pole elektryczne ma energię. stosuje zasadę zachowania ładunku elektrycznego do wyjaśniania elektryzowania przez tarcie, dotyk i indukcję, omawia budowę butelki lejdejskiej i kondensatora płaskiego. posługuje się pojęciem natężenia prądu elektrycznego, mierzy natężenie prądu elektrycznego w prostym obwodzie, przelicza wielokrotności i podwielokrotności w odniesieniu do natężenia prądu elektrycznego. buduje proste obwody elektryczne i rysować ich schematy, buduje prosty obwód elektryczny według zadanego schematu, rozpoznaje symbole elementów obwodu elektrycznego: ogniwo, opornik, żarówka, wyłącznik, woltomierz, amperomierz, buduje obwód prądu elektrycznego i dokonać pomiaru napięcia między dwoma punktami tego obwodu oraz natężenia prądu elektrycznego płynącego w obwodzie. łączy obwód z miernikami do pomiaru napięcia i natężenia prądu przy równoległym oraz szeregowym łączeniu odbiorników i wykonuje pomiary, porównuje, co się dzieje z napięciem, natężeniem i oporem przy połączeniu oporników szeregowo oraz równolegle, buduje proste obwody elektryczne szeregowe i równoległe oraz rysować ich schematy, buduje proste obwody elektryczny szeregowe i równoległe według zadanego schematu, podaje przykłady zastosowania połączeń szeregowych i równoległych odbiorników prądu elektrycznego w życiu codziennym, posługuje się pojęciem oporu elektrycznego i stosować prawo Ohma w prostych obwodach elektrycznych. bada, między jakimi ciałami zachodzą oddziaływania magnetyczne, demonstruje oddziaływania między magnesami a przedmiotami z żelaza, uzasadnia, że magnesu trwałego nie da się rozdzielić tak, aby miał tylko jeden biegun, rozróżnia bieguny magnetyczne magnesów trwałych i opisać oddziaływania między nimi, bada i opisuje zachowanie igły magnetycznej w obecności magnesu, wyjaśnia zasadę działania kompasu, demonstruje powstawanie linii pola magnetycznego, rysuje linie pola magnetycznego dla różnych pól magnetycznych i zaznaczyć ich zwrot na podstawie ułożenia opiłków żelaza lub/i igieł magnetycznych, opisuje oddziaływanie magnesu na żelazo i podać przykłady wykorzystania tego oddziaływania. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: wyjaśnia, od jakich wielkości fizycznych zależy oddziaływanie ciał naelektryzowanych (jakościowo). proponuje doświadczenie pozwalające zademonstrować linie pola elektrycznego dla różnych pól, omawia zasady działania lampy oscyloskopowej lub kineskopowej. 6

7 projektuje i przeprowadza eksperyment ilustrujący zasadę zachowania ładunku, projektuje i przeprowadza eksperyment obrazujący zasadę działania elektroskopu. wymienia elementy elektroniczne wytwarzane z materiałów półprzewodnikowych. stosuje wzór na natężenie prądu elektrycznego w zadaniach rachunkowych. wyjaśnia, że źródłami napięcia są ogniwa chemiczne i akumulatory, podaja przykłady używanych ogniw i akumulatorów, przedstawia osiągnięcia naukowe Aleksandra Volty. bada, jak opór przewodników metalowych zależy od temperatury. wyjaśnia, dlaczego w instalacji domowej stosuje się połączenie równoległe odbiorników, wyjaśnia, dlaczego żaróweczki stosowane w lampkach choinkowych po podłączeniu do domowej instalacji elektrycznej (napięcie 230 V) nie przepalają się, chociaż są przystosowane do pracy przy maksymalnym napięciu 1,5 V. podaje informacje dotyczące zmiany ziemskich biegunów magnetycznych, podaje przykłady zastosowania magnesów w urządzeniach technicznych. podaje przykłady zastosowania elektromagnesów w urządzeniach technicznych. demonstruje oddziaływanie dwóch przewodników z prądem elektrycznym i zbadać, jak zależy zwrot sił oddziaływania między nimi od kierunku prądu w przewodnikach, udowadnia doświadczalnie, że natężenie prądu indukcyjnego zależy od szybkości zmian pola magnetycznego prądu elektrycznego, wyjaśnia, dlaczego energia elektryczna jest przesyłana na duże odległości pod wysokim napięciem, opisuje przemiany energii zachodzące w elektrowniach: wodnych, węglowych (gazowych i na olej opałowy), jądrowych, wiatrowych, słonecznych, omawia zasadę działania mikrofonu i głośnika. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: samodzielnie dociera do różnych źródeł informacji naukowej, prowadzi badania, opracowuje wyniki i przedstawia je w formie projektów uczniowskich lub sprawozdań z prac naukowo-badawczych, samodzielnie wykonuje modele, przyrządy i pomoce dydaktyczne projektuje i zbudować elektroskop, opisuje budowę i zastosowanie licznika energii elektrycznej. wykonuje elektromagnes i zademonstrować jego działanie, zbuduje model silnika elektrycznego. projektuje i wykonuje latarkę elektryczną. projektuje i wykonuje doświadczenie, na podstawie którego można zbadać, od czego i jak zależy natężenie prądu elektrycznego w obwodzie. 7

8 KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI DLA KLAS III semestr 2 przygotowała mgr Magdalena Murawska Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: podaje określenie pola elektromagnetycznego i fali elektromagnetycznej, dokonuje podziału fal elektromagnetycznych ze względu na długość i częstotliwość tych fal, nazwa rodzaje fal elektromagnetycznych (radiowe, mikrofale, promieniowanie podczerwone, światło, nadfioletowe, rentgenowskie, gamma), podaje przybliżoną wartość prędkości światła w próżni i w powietrzu, podaje, że światło jest falą elektromagnetyczną o długości od 400 nm (fiolet) do 700 nm (czerwień). podaje zakresy częstotliwości i długości fal dla fal radiowych oraz mikrofal. opisuje, jak wykryto promieniowanie podczerwone, podaje źródła promieniowania podczerwonego i nadfioletowego. podaje zakres długości fal promieniowania rentgenowskiego i promieniowania gamma, wymienia właściwości promieni rentgenowskich i promieni gamma. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: wyjaśnia związek między częstotliwością i długością fal elektromagnetycznych, wyjaśnia, od czego zależy prędkość rozchodzenia się fal elektromagnetycznych. opisuje znaczenie fal elektromagnetycznych (w szczególności fal radiowych i mikrofal) w radiokomunikacji i łączności telefonicznej, podaje zastosowanie mikrofal w gospodarstwie domowym i gastronomii, zaznacza na osi częstotliwości zakresy fal radiowych i mikrofal. wymienia właściwości promieniowania podczerwonego i nadfioletowego, wyjaśnia niebezpieczeństwo związane z dziurą ozonową i podać, jak się zabezpieczać przed skutkami związanymi z dziurą ozonową, wymienia sposoby przeciwdziałania powiększaniu dziury ozonowej. wymienia źródła promieni rentgenowskich i promieniowania gamma, wyjaśnia, które właściwości promieni Roentgena są wykorzystywane w diagnostyce medycznej, wyjaśnia, które właściwości promieni Roentgena są wykorzystywane w walce z nowotworami oraz do sterylizacji narzędzi medycznych, materiałów opatrunkowych i żywności. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: porównuje (wymieniać cechy wspólne i różnice) rozchodzenie się fal mechanicznych i elektromagnetycznych, przelicza długości fal w różnych jednostkach, określa rodzaj fali, obliczając jej długość przy znanej częstotliwości. wymienia i omawia zastosowania promieniowania podczerwonego, wymienia i omawia zastosowania promieniowania nadfioletowego, wykazuje, w jaki sposób możemy chronić się przed szkodliwym działaniem promieniowania nadfioletowego, wyjaśnia rolę kremów (filtrów UV) w ochronie skóry przed promieniowaniem. podaje i opisuje zastosowanie promieni rentgenowskich i gamma w medycynie i technice, podaje sposoby ochrony przed szkodliwym działaniem promieniowania rentgenowskiego i promieniowania gamma (ochrona radiologiczna). Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: podaje i omawia przykłady zastosowania fal elektromagnetycznych, wyjaśnia rolę jonosfery i atmosfery w zatrzymywaniu szkodliwego promieniowania elektromagnetycznego docierającego do powierzchni Ziemi z kosmosu. opisuje zastosowanie radioteleskopu, opisuje zastosowanie fal radiowych i mikrofal (np. radary i urządzenia radiolokacyjne), 8

9 opisuje zasadę działania kuchenki mikrofalowej. wyjaśnia zagrożenia dla życia biologicznego ze strony krótkofalowego promieniowania elektromagnetycznego, opisuje zasadę działania kamery termowizyjnej i jej zastosowanie. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: samodzielnie dociera do różnych źródeł informacji naukowej, prowadzi badania, opracowuje wyniki i przedstawia je w formie projektów uczniowskich lub sprawozdań z prac naukowo-badawczych, samodzielnie wykonuje modele, przyrządy i pomoce dydaktyczne Dodatkowo będą brane pod uwagę umiejętności i wiedza zawarte w kryteriach dla klasy I i II. W drugim semestrze przed egzaminem będziemy utrwalać wiedzę i umiejętności z klasy I i II. 9

WYMAGANIA EDUKACYJNE w klasie trzeciej

WYMAGANIA EDUKACYJNE w klasie trzeciej WYMAGANIA EDUKACYJNE w klasie trzeciej Rozdział I Elektryczność i magnetyzm Nr lekcji Temat Treści z podstawy programowej Wymagania i kryteria ocen Czynnościowe ujęcie celów poziom 2 3 4 5 100 Oddziaływania

Bardziej szczegółowo

Tabela wymagań programowych i kategorii celów poznawczych z fizyki klasa III

Tabela wymagań programowych i kategorii celów poznawczych z fizyki klasa III Tabela wymagań programowych i kategorii celów poznawczych z fizyki klasa III Temat lekcji w podręczniku 1. Oddziaływania elektrostatyczne Wiadomości Umiejętności Wymagania programowe K + P - konieczne

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klasy 3e. Tabela wymagań programowych i kategorii celów poznawczych

1. Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klasy 3e. Tabela wymagań programowych i kategorii celów poznawczych 1. Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klasy 3e Tabela wymagań programowych i kategorii celów poznawczych Temat lekcji w podręczniku 1. 1. Oddziaływania elektrostatyczne Wiadomości Umiejętności

Bardziej szczegółowo

Temat lekcji w podręczniku. D. Stosowanie wiadomości w sytuacjach

Temat lekcji w podręczniku. D. Stosowanie wiadomości w sytuacjach Temat lekcji w podręczniku 1. Oddziaływania elektrostatyczne 2. Pole elektryczne 3. Zasada zachowania ładunku elektrycznego Wiadomości Umiejętności Wymagania programowe K + P - konieczne + podstawowe R

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania do części 3 podręcznika Klasy 3 w roku szkolnym 2013-2014 sem I i II

Przedmiotowy system oceniania do części 3 podręcznika Klasy 3 w roku szkolnym 2013-2014 sem I i II Przedmiotowy system oceniania do części 3 podręcznika Klasy 3 w roku szkolnym 2013-2014 sem I i II Tabela wymagań programowych i kategorii celów poznawczych Temat lekcji w podręczniku 1. Oddziaływania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA (PSO)

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA (PSO) PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA (PSO) 14 21 Tabela wymagań programowych i kategorii celów poznawczych 22 Kryteria oceny uczniów Przedmiotowy system oceniania (PSO) Ciekawa fizyka Przedmiotowy system oceniania.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z FIZYKI dla klas III

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z FIZYKI dla klas III PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z FIZYKI dla klas III Przedmiotowe zasady oceniania z fizyki w gimnazjum sporządzono w oparciu o : 1.Wewnątrzszkolne zasady oceniania. 2.Podstawę programową. Cele edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania

Rozkład materiału nauczania 1 Rozkład materiału nauczania Temat lekcji i główne treści nauczania Liczba godzin na realizację Osiągnięcia ucznia R treści nadprogramowe Praca eksperymentalno-badawcza Przykłady rozwiązanych zadań (procedury

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Fizyka klasa III gimnazjum

Wymagania edukacyjne Fizyka klasa III gimnazjum Przedmiotowy System Oceniania z fizyki dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych Wymagania edukacyjne Fizyka klasa III gimnazjum L.P Temat Liczba godz. 1. Źródła światła. 1 zna definicję

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania

Przedmiotowy system oceniania Przedmiotowy system oceniania Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny 1 Elektrostatyka R treści nadprogramowe wskazuje w otaczającej rzeczywistości planuje doświadczenie związane z badaniem wyodrębnia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceniania z fizyki w gimnazjum kl. II

Szczegółowe kryteria oceniania z fizyki w gimnazjum kl. II Szczegółowe kryteria oceniania z fizyki w gimnazjum kl. II Semestr I Elektrostatyka Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Wie że materia zbudowana jest z cząsteczek Wie że cząsteczki składają się

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy. Elektrostatyka (6-7 godz. + 2 godz. (łącznie) na powtórzenie materiału (podsumowanie działu) i sprawdzian) R treści nadprogramowe

Plan wynikowy. Elektrostatyka (6-7 godz. + 2 godz. (łącznie) na powtórzenie materiału (podsumowanie działu) i sprawdzian) R treści nadprogramowe Plan wynikowy Plan wynikowy (propozycja), obejmujący treści nauczania zawarte w podręczniku Spotkania z fizyką, część 3" (a także w programie nauczania), jest dostępny na stronie internetowej www.nowaera.pl

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA FIZYKI W GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA FIZYKI W GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA FIZYKI W GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Krzysztof Horodecki, Artur Ludwikowski, Fizyka 3. Podręcznik dla gimnazjum, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania (propozycja)

Przedmiotowy system oceniania (propozycja) Przedmiotowy system oceniania (propozycja) Wymagania na poszczególne oceny konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra 1 2 3 4 wymienia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA II Energia Wymagania na stopień dopuszczający obejmują treści niezbędne dla dalszego kształcenia oraz użyteczne w pozaszkolnej działalności ucznia zna pojęcia pracy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne fizyka kl. 3

Wymagania edukacyjne fizyka kl. 3 Wymagania edukacyjne fizyka kl. 3 Wymagania na poszczególne oceny konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra Rozdział 1. Elektrostatyka wymienia dwa rodzaje

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe ocenianie z fizyki klasa III Kursywą oznaczono treści dodatkowe.

Przedmiotowe ocenianie z fizyki klasa III Kursywą oznaczono treści dodatkowe. Przedmiotowe ocenianie z fizyki klasa III Kursywą oznaczono treści dodatkowe. Wymagania na poszczególne oceny konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry

Bardziej szczegółowo

wskazuje w otoczeniu zjawiska elektryzowania przez tarcie formułuje wnioski z doświadczenia sposobu elektryzowania ciał objaśnia pojęcie jon

wskazuje w otoczeniu zjawiska elektryzowania przez tarcie formułuje wnioski z doświadczenia sposobu elektryzowania ciał objaśnia pojęcie jon Klasa III Elektryzowanie przez tarcie. Ładunek elementarny i jego wielokrotności opisuje budowę atomu i jego składniki elektryzuje ciało przez potarcie wskazuje w otoczeniu zjawiska elektryzowania przez

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania. Cz Êç 3

Przedmiotowy system oceniania. Cz Êç 3 1 Proponowany system oceniania uczniów uczàcych si fizyki w gimnazjum ma u atwiç nauczycielowi codziennà prac oraz pomóc w tak trudnym elemencie pracy dydaktycznej, jakim jest ocenianie. Niewàtpliwie zamieszczone

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2017/2018; [MW] strona 1

Rok szkolny 2017/2018; [MW] strona 1 Ogólny rozkład godzin Przedstawienie planu nauczania, przedmiotowego systemu oceniania oraz powtórzenie wiadomości z klasy I. 8 Praca, moc, energia 13 Termodynamika 10 Elektrostatyka 8 Prąd elektryczny

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy (propozycja)

Plan wynikowy (propozycja) Plan wynikowy (propozycja) Wymagania Temat lekcji ele operacyjne - uczeń: Kategoria celów podstawowe ponad podstawowe konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające 1 2 3 4 5 6 7 Rozdział I. Elektrostatyka

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA IIa Gimnazjum Rok szkolny 2016/17

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA IIa Gimnazjum Rok szkolny 2016/17 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA IIa Gimnazjum Rok szkolny 2016/17 Wymagania ogólne: Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: - posiada wiadomości i umiejętności wykraczające poza program nauczania -

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KL.II I-półrocze

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KL.II I-półrocze Temat Energia wewnętrzna i jej zmiany przez wykonanie pracy Cieplny przepływ energii. Rola izolacji cieplnej Zjawisko konwekcji Ciepło właściwe Przemiany energii podczas topnienia. Wyznaczanie ciepła topnienia

Bardziej szczegółowo

Kryteria osiągnięć na poszczególne oceny z fizyki w klasie 2 gimnazjum. Nauczyciel prowadzący: mgr Andrzej Pruchnik

Kryteria osiągnięć na poszczególne oceny z fizyki w klasie 2 gimnazjum. Nauczyciel prowadzący: mgr Andrzej Pruchnik Kryteria osiągnięć na poszczególne oceny z fizyki w klasie 2 gimnazjum Termodynamika Nauczyciel prowadzący: mgr Andrzej Pruchnik dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący wykorzystuje pojęcie

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający wiedzę z fizyki z zakresu gimnazjum autor: Dorota Jeziorek-Knioła

Test sprawdzający wiedzę z fizyki z zakresu gimnazjum autor: Dorota Jeziorek-Knioła Spotkania z fizyką, część 3 Test 1 1. ( p.) Do zawieszonej naelektryzowanej szklanej kulki zbliżano naelektryzowaną szklaną laskę. Na którym rysunku przedstawiono poprawne położenie kulki i laski? Zaznacz

Bardziej szczegółowo

9. O elektryczności statycznej

9. O elektryczności statycznej 9. O elektryczności statycznej 9.1. Elektryzowanie przez tarcie i zetknięcie z ciałem naelektryzowanym opisuje budowę atomu i jego składniki elektryzuje ciało przez potarcie i zetknięcie z ciałem naelektryzowanym

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z FIZYKI DLA KLASY II GIMNAZJUM. ENERGIA I. NIEDOSTATECZNY - Uczeń nie opanował wiedzy i umiejętności niezbędnych w dalszej nauce.

KRYTERIA OCEN Z FIZYKI DLA KLASY II GIMNAZJUM. ENERGIA I. NIEDOSTATECZNY - Uczeń nie opanował wiedzy i umiejętności niezbędnych w dalszej nauce. KRYTERIA OCEN Z FIZYKI DLA KLASY II GIMNAZJUM ENERGIA - Uczeń nie opanował wiedzy i umiejętności niezbędnych w dalszej nauce. - Wie, kiedy jest wykonywana praca mechaniczna. - Wie, że każde urządzenie

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA na egzamin klasyfikacyjny z fizyki klasa III (IIIA) rok szkolny 2013/2014 semestr II

ZAGADNIENIA na egzamin klasyfikacyjny z fizyki klasa III (IIIA) rok szkolny 2013/2014 semestr II ZAGADNIENIA na egzamin klasyfikacyjny z fizyki klasa III (IIIA) rok szkolny 2013/2014 semestr II Piotr Ludwikowski XI. POLE MAGNETYCZNE Lp. Temat lekcji Wymagania konieczne i podstawowe. Uczeń: 43 Oddziaływanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z fizyki klasa III

Wymagania edukacyjne z fizyki klasa III DZIAŁ ZAGADNIENIA Wymagania edukacyjne z fizyki klasa III ocena dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra ELEKTROSTATYKA Elektryzowanie ciał. Przewodniki i izolatory. Pole elektrostatyczne. wie, że

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z fizyki dla klasy III

Wymagania edukacyjne z fizyki dla klasy III Ocena niedostateczna: Wymagania edukacyjne z fizyki dla klasy III uczeń nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności na ocenę dopuszczającą nie skorzystał z możliwości poprawy ocen niedostatecznych

Bardziej szczegółowo

Prąd elektryczny 1/37

Prąd elektryczny 1/37 Prąd elektryczny 1/37 Prąd elektryczny Prądem elektrycznym w przewodniku metalowym nazywamy uporządkowany ruch elektronów swobodnych pod wpływem sił pola elektrycznego. Prąd elektryczny może również płynąć

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego w klasie III gimnazjum na lekcjach fizyki w roku szkolym 2015/2016

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego w klasie III gimnazjum na lekcjach fizyki w roku szkolym 2015/2016 Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego w klasie III gimnazjum na lekcjach fizyki w roku szkolym 2015/2016 Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: posiada wiedzę i umiejętności znacznie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA UCZNIÓW W KLASIE II GIMNAZJUM Z FIZYKI

KRYTERIA OCENIANIA UCZNIÓW W KLASIE II GIMNAZJUM Z FIZYKI KRYTERIA OCENIANIA UCZNIÓW W KLASIE II GIMNAZJUM Z FIZYKI Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który potrafi zastosować wiadomości i umiejętności w sytuacjach nietypowych, rozwiązuje i formułuje problemy w

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z fizyki dla klasy 3 gimnazjum

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z fizyki dla klasy 3 gimnazjum Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z fizyki dla klasy 3 gimnazjum Semestr I 2. Drgania i fale sprężyste Ruch drgający wskazuje w otoczeniu

Bardziej szczegółowo

Oblicza natężenie prądu ze wzoru I=q/t. Oblicza opór przewodnika na podstawie wzoru R=U/I Oblicza opór korzystając z wykresu I(U)

Oblicza natężenie prądu ze wzoru I=q/t. Oblicza opór przewodnika na podstawie wzoru R=U/I Oblicza opór korzystając z wykresu I(U) Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z przedmiotu fizyka dla uczniów z klasy III gimnazjum na rok szkolny 2017/2018. SEMESTR I 10. Prąd Temat według programu 10.1

Bardziej szczegółowo

FIZYKA. Nauczanie fizyki odbywa się według programu: Barbary Sagnowskiej Świat fizyki (wersja 2) wydawnictwo Zamkor

FIZYKA. Nauczanie fizyki odbywa się według programu: Barbary Sagnowskiej Świat fizyki (wersja 2) wydawnictwo Zamkor FIZYKA 1. Uwagi wstępne. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie; 2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu

Bardziej szczegółowo

Anna Nagórna Wrocław, r. nauczycielka chemii i fizyki. Plan pracy dydaktycznej na fizyce w klasach trzecich w roku szkolnym 2016/2017

Anna Nagórna Wrocław, r. nauczycielka chemii i fizyki. Plan pracy dydaktycznej na fizyce w klasach trzecich w roku szkolnym 2016/2017 Anna Nagórna Wrocław, 2.09.2016 r. nauczycielka chemii i fizyki Plan pracy dydaktycznej na fizyce w klasach trzecich w roku szkolnym 2016/2017 na podstawie Programu nauczania fizyki w gimnazjum autorstwa

Bardziej szczegółowo

Teresa Wieczorkiewicz. Fizyka i astronomia. Program nauczania, rozkład materiału oraz plan wynikowy Gimnazjum klasy: 3G i 3H

Teresa Wieczorkiewicz. Fizyka i astronomia. Program nauczania, rozkład materiału oraz plan wynikowy Gimnazjum klasy: 3G i 3H Teresa Wieczorkiewicz Fizyka i astronomia Program nauczania, rozkład materiału oraz plan wynikowy Gimnazjum klasy: 3G i 3H Wg podstawy programowej z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23

Bardziej szczegółowo

Kryteria wymagań z fizyki w klasie II gimnazjum na poszczególne oceny

Kryteria wymagań z fizyki w klasie II gimnazjum na poszczególne oceny Kryteria wymagań z fizyki w klasie II gimnazjum na poszczególne oceny Dział: Termodynamika posługuje się pojęciami pracy, ciepła wskazuje inne niż poznane na lekcji posługuje się informacjami i energii

Bardziej szczegółowo

(Plan wynikowy) - zakładane osiągnięcia ucznia. stosuje wzory

(Plan wynikowy) - zakładane osiągnięcia ucznia. stosuje wzory (Plan wynikowy) - zakładane osiągnięcia ucznia Fizyka klasa III 1 Zapoznanie z wymaganiami edukacyjnymi i kryteriami oceniania. Regulamin pracowni i przepisy BHP. 1. Drgania i fale spręŝyste (8.1-8.12)

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z FIZYKI W KLASIE 3A W ROKU SZKOLNYM 2014/2015:

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z FIZYKI W KLASIE 3A W ROKU SZKOLNYM 2014/2015: WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z FIZYKI W KLASIE 3A W ROKU SZKOLNYM 2014/2015: Ocenę klasyfikacyjną dopuszczający otrzymuje uczeo, który:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy III gimnazjum zgodny z nową podstawą programową.

Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy III gimnazjum zgodny z nową podstawą programową. Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy III gimnazjum zgodny z nową podstawą programową. Lekcja organizacyjna. Omówienie programu nauczania i przypomnienie wymagań przedmiotowych Tytuł rozdziału

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2017/2018; [MW] strona 1

Rok szkolny 2017/2018; [MW] strona 1 Rozkład materiału nauczania fizyki w klasach gimnazjalnych 2a, 2b Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Sokółce. Program nauczania fizyki w gimnazjum Spotkania z fizyką; autorzy: Grażyna Francuz-Ornat,

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy (propozycja)

Plan wynikowy (propozycja) Plan wynikowy (propozycja) 9. Pole elektryczne (17 godzin) Zagadnienie (treści podręcznika) 9.1. Ładunki elektryczne i ich oddziaływanie (Jednostka ładunku. Ładunek elementarny. R Kwarki. Oddziaływanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z fizyki w klasie III gimnazjum

Wymagania edukacyjne z fizyki w klasie III gimnazjum Wymagania edukacyjne z fizyki w klasie III gimnazjum 8. Drgania i fale sprężyste 8.1. Ruch drgający wskazuje w otoczeniu przykłady ciał wykonujących ruch drgający objaśnia, co to są drgania gasnące podaje

Bardziej szczegółowo

Elektryczność i magnetyzm cz. 2 powtórzenie 2013/14

Elektryczność i magnetyzm cz. 2 powtórzenie 2013/14 strona 1 Imię i nazwisko ucznia Data...... Klasa... Zadanie 1. Czajnik elektryczny o mocy 1000 W pracuje przez 5 minut. Oblicz, ile energii elektrycznej uległo przemianie w inne formy energii. Zadanie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania w klasie 3

Przedmiotowy system oceniania w klasie 3 Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny Przedmiotowy system oceniania w klasie 3 1 Elektrostatyka R treści nadprogramowe wskazuje w otaczającej rzeczywistości z badaniem wyodrębnia z kontekstu zjawisko

Bardziej szczegółowo

PRZEMIANY ENERGII W ZJAWISKACH CIEPLNYCH

PRZEMIANY ENERGII W ZJAWISKACH CIEPLNYCH PRZEMIANY ENERGII W ZJAWISKACH CIEPLNYCH Ocenę DOPUSZCZAJĄCĄ otrzymuje uczeń, który : podaje przykłady, w których na skutek wykonania pracy wzrosła energia wewnętrzna ciała podaje przykłady przewodników

Bardziej szczegółowo

S16. Elektryzowanie ciał

S16. Elektryzowanie ciał S16. Elektryzowanie ciał ZADANIE S16/1: Naelektryzowanie plastikowego przedmiotu dodatnim ładunkiem polega na: a. dostarczeniu protonów, b. odebraniu części elektronów, c. odebraniu wszystkich elektronów,

Bardziej szczegółowo

ELEKTROSTATYKA. Ze względu na właściwości elektryczne ciała dzielimy na przewodniki, izolatory i półprzewodniki.

ELEKTROSTATYKA. Ze względu na właściwości elektryczne ciała dzielimy na przewodniki, izolatory i półprzewodniki. ELEKTROSTATYKA Ładunkiem elektrycznym nazywamy porcję elektryczności. Ładunkiem elementarnym e nazywamy najmniejszą wartość ładunku zaobserwowaną w przyrodzie. Jego wartość jest równa wartości ładunku

Bardziej szczegółowo

R - treści nadprogramowe. Prąd elektryczny (13 godz. + 2 godziny (łącznie) na powtórzenie materiału (podsumowanie działu) i sprawdzian) Wymagania

R - treści nadprogramowe. Prąd elektryczny (13 godz. + 2 godziny (łącznie) na powtórzenie materiału (podsumowanie działu) i sprawdzian) Wymagania Plan wynikowy z fizyki w klasie IIIg Plan wynikowy, obejmuje treści nauczania zawarte w podręczniku Spotkania z fizyką, część 3" oraz Spotkania z fizyką, część 4", wyd. nowa era R - treści nadprogramowe

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne do nowej podstawy programowej z fizyki realizowanej w zakresie rozszerzonym kl.4 9. Pole elektryczne Wymagania Zagadnienie

Wymagania edukacyjne do nowej podstawy programowej z fizyki realizowanej w zakresie rozszerzonym kl.4 9. Pole elektryczne Wymagania Zagadnienie Wymagania edukacyjne do nowej podstawy programowej z fizyki realizowanej w zakresie rozszerzonym kl.4 9. Pole elektryczne Wymagania Zagadnienie Cele operacyjne podstawowe ponadpodstawowe (treści podręcznika)

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGOLNE OCENY Z FIZYKI DLA KLASY II

WYMAGANIA NA POSZCZEGOLNE OCENY Z FIZYKI DLA KLASY II WYMAGANIA NA POSZCZEGOLNE OCENY Z FIZYKI DLA KLASY II II semestr NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ UCZEŃ : posługuje się pojęciem energii mechanicznej, posługuje się pojęciem energii potencjalnej grawitacji (ciężkości)

Bardziej szczegółowo

Termodynamika. Kryteria ocen z fizyki na poszczególne oceny w klasie 2 gimnazjum

Termodynamika. Kryteria ocen z fizyki na poszczególne oceny w klasie 2 gimnazjum Kryteria ocen z fizyki na poszczególne oceny w klasie 2 gimnazjum Prowadzący mgr Andrzej Pruchnik Zasady ogólne: 1. Na podstawowym poziomie wymagań uczeń powinien wykonać zadania obowiązkowe (łatwe - na

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny z fizyki dla klasy 3 gimnazjum

Wymagania programowe na poszczególne oceny z fizyki dla klasy 3 gimnazjum Wymagania programowe na poszczególne oceny z fizyki dla klasy 3 gimnazjum 1 Elektrostatyka R treści nadprogramowe wskazuje w otaczającej rzeczywistości badaniem wyodrębnia z kontekstu zjawisko opisuje

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania fizyki w gimnazjum, SPOTKANIA Z FIZYKĄ

Przedmiotowy System Oceniania fizyki w gimnazjum, SPOTKANIA Z FIZYKĄ Przedmiotowy System Oceniania fizyki w gimnazjum, SPOTKANIA Z FIZYKĄ Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny 1 Elektrostatyka R treści nadprogramowe wskazuje w otaczającej rzeczywistości badaniem wyodrębnia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z FIZYKI DLA KLASY III GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z FIZYKI DLA KLASY III GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z FIZYKI DLA KLASY III GIMNAZJUM SEMESTR I I. Przemiany energii w zjawiskach cieplnych 7.5. Przemiany energii odczytuje z tabeli temperaturę

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny Fizyka, kl. II, Podręcznik Spotkania z fizyką cz. 2 i 3, Nowa Era

Wymagania na poszczególne oceny Fizyka, kl. II, Podręcznik Spotkania z fizyką cz. 2 i 3, Nowa Era Wymagania na poszczególne oceny Fizyka, kl. II, Podręcznik Spotkania z fizyką cz. 2 i 3, Nowa Era Tematy lekcji Uczeń: Siła wypadkowa. Dynamiczne skutki oddziaływań Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania

Przedmiotowy system oceniania Przedmiotowy system oceniania Ogólne zasady oceniania i wymagania ogólne opisano w Książce nauczyciela do podręcznika Spotkania z fizyką, część 1". Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny 1 Elektrostatyka

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z fizyki do klasy 3

Wymagania na poszczególne oceny z fizyki do klasy 3 Wymagania na poszczególne oceny z fizyki do klasy 3 1 Elektrostatyka treści nadprogramowe wskazuje w otaczającej rzeczywistości planuje doświadczenie związane z badaniem wyodrębnia z kontekstu zjawisko

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania

Przedmiotowy system oceniania Przedmiotowy system oceniania I Zasady ogólne: 1. Na podstawowym poziomie wymagań uczeń powinien wykonać zadania obowiązkowe (łatwe - na stopień dostateczny, i bardzo łatwe - na stopień dopuszczający);

Bardziej szczegółowo

PG im. Tadeusza Kościuszki w Kościerzycach Przedmiot. fizyka Klasa pierwsza... druga... trzecia... Rok szkolny Imię i nazwisko nauczyciela przedmiotu

PG im. Tadeusza Kościuszki w Kościerzycach Przedmiot. fizyka Klasa pierwsza... druga... trzecia... Rok szkolny Imię i nazwisko nauczyciela przedmiotu KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO III etap edukacyjny PG im. Tadeusza Kościuszki w Kościerzycach Przedmiot fizyka Klasa......... Rok szkolny Imię i nazwisko nauczyciela przedmiotu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Fizyka. klasa trzecia Gimnazjum nr 19

WYMAGANIA EDUKACYJNE Fizyka. klasa trzecia Gimnazjum nr 19 WYMAGANIA EDUKACYJNE Fizyka klasa trzecia Gimnazjum nr 19 I. Zasady oceniania i sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych 1. Ocenianie ma charakter systematyczny i wieloaspektowy. 2. Formy sprawdzania

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa III etap edukacyjny

Podstawa programowa III etap edukacyjny strona 1/5 Źródło: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej Więcej: www.reformaprogramowa.men.gov.pl/rozporzadzenie Podstawa programowa III etap

Bardziej szczegółowo

Zakres materiału: Elektryczność. Uczeń:

Zakres materiału: Elektryczność. Uczeń: Zakres materiału: Elektryczność. Uczeń: 1) opisuje sposoby elektryzowania ciał przez tarcie i dotyk; wyjaśnia, że zjawisko to polega na przepływie elektronów; analizuje kierunek przepływu elektronów; 2)

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne: Elektrotechnika i elektronika. Klasa: 1Tc TECHNIK MECHATRONIK. Ilość godzin: 4. Wykonała: Beata Sedivy

Wymagania edukacyjne: Elektrotechnika i elektronika. Klasa: 1Tc TECHNIK MECHATRONIK. Ilość godzin: 4. Wykonała: Beata Sedivy Wymagania edukacyjne: Elektrotechnika i elektronika Klasa: 1Tc TECHNIK MECHATRONIK Ilość godzin: 4 Wykonała: Beata Sedivy Ocena Ocenę niedostateczną uczeń który Ocenę dopuszczającą Wymagania edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2017/2018; [MW] strona 1

Rok szkolny 2017/2018; [MW] strona 1 Przedmiotowy system oceniania z fizyki został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy

Bardziej szczegółowo

Temat lekcji Treści nauczania Metoda pracy Środki nauczania Uwagi

Temat lekcji Treści nauczania Metoda pracy Środki nauczania Uwagi Tomasz Katkowski nauczyciel Program nauczania Fizyka GPI OSSP Program powstał na podstawie materiałów wydawnictwa Nowa Era, którego podręcznik jest wykorzystywany na lekcji fizyki i jest jego autorską

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA III GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA III GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA III GIMNAZJUM DZIAŁ I. PRĄD ELEKTRYCZNY - co to jest prąd elektryczny - jakie są jednostki napięcia elektrycznego - jaki jest umowny kierunek płynącego prądu - co to

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania

Przedmiotowy system oceniania Przedmiotowy system oceniania Zasady ogólne: 1. Na podstawowym poziomie wymagań uczeń powinien wykonać zadania obowiązkowe (łatwe - na stopień dostateczny, i bardzo łatwe - na stopień dopuszczający); niektóre

Bardziej szczegółowo

Badanie wyników nauczania z fizyki w klasie 3 gimnazjum.

Badanie wyników nauczania z fizyki w klasie 3 gimnazjum. Badanie wyników nauczania z fizyki w klasie 3 gimnazjum. Wersja A Opracowała: mrg Teresa Ostropolska-Kurcek 1. Laskę ebonitową pocieramy o sukno, w wyniku, czego laska i sukno elektryzują się różnoimienne

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI ROK SZKOLNY KLASY III A, III B i III E, MGR. MONIKA WRONA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI ROK SZKOLNY KLASY III A, III B i III E, MGR. MONIKA WRONA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI ROK SZKOLNY 2016-2017 KLASY III A, III B i III E, MGR. MONIKA WRONA. Przemiany energii w zjawiskach cieplnych 7.1. Energia wewnętrzna i jej zmiany przez wykonanie pracy 7.2.

Bardziej szczegółowo

Koło ratunkowe fizyka moduł I - IV I. Oddziaływania II. Właściwości i budowa materii.

Koło ratunkowe fizyka moduł I - IV I. Oddziaływania II. Właściwości i budowa materii. Koło ratunkowe fizyka moduł I - IV Opanowanie zawartych poniżej wiadomości i umiejętności umożliwia otrzymanie oceny dopuszczającej jako poprawy oceny niedostatecznej. I. Oddziaływania odróżnia pojęcia:

Bardziej szczegółowo

Dostosowanie programu nauczania,,spotkania z fizyką w gimnazjum dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

Dostosowanie programu nauczania,,spotkania z fizyką w gimnazjum dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim Dostosowanie programu nauczania,,spotkania z fizyką w gimnazjum dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim WSTĘP: Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim obowiązuje ta sama podstawa

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klasy 2

Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klasy 2 Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klasy 2 Szczegółowe wymagania na poszczególne stopnie oceny 1. Dynamika R treści nadprogramowe dokonuje pomiaru siły za pomocą siłomierza posługuje się symbolem

Bardziej szczegółowo

Test 4. 1. (4 p.) 2. (1 p.) Wskaż obwód, który umożliwi wyznaczenie mocy żarówki. A. B. C. D. 3. (1 p.) str. 1

Test 4. 1. (4 p.) 2. (1 p.) Wskaż obwód, który umożliwi wyznaczenie mocy żarówki. A. B. C. D. 3. (1 p.) str. 1 Test 4 1. (4 p.) Na lekcji fizyki uczniowie (w grupach) wyznaczali opór elektryczny opornika. Połączyli szeregowo zasilacz, amperomierz i opornik. Następnie do opornika dołączyli równolegle woltomierz.

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Świat fizyki

Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Świat fizyki Klasa II Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji i podręcznika Świat fizyki 6. Praca. Moc. Energia 6.1. Praca mechaniczna podaje przykłady wykonania pracy w sensie fizycznym podaje jednostkę pracy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z fizyki dla klasy 3 gimnazjum

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z fizyki dla klasy 3 gimnazjum Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z fizyki dla klasy 3 gimnazjum Semestr I 1. Przemiany energii w zjawiskach cieplnych Zmiana energii

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA II GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA II GIMNAZJUM Szczegółowe wymagania na poszczególne stopnie (oceny) WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA II GIMNAZJUM 1. Dynamika Ocena R treści nadprogramowe dokonuje pomiaru siły za pomocą siłomierza posługuje się

Bardziej szczegółowo

Warunki uzyskania oceny wyższej niż przewidywana ocena końcowa.

Warunki uzyskania oceny wyższej niż przewidywana ocena końcowa. NAUCZYCIEL FIZYKI mgr Beata Wasiak KARTY INFORMACYJNE Z FIZYKI DLA POSZCZEGÓLNYCH KLAS GIMNAZJUM KLASA I semestr I DZIAŁ I: KINEMATYKA 1. Pomiary w fizyce. Umiejętność dokonywania pomiarów: długości, masy,

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko ucznia Data... Klasa...

Imię i nazwisko ucznia Data... Klasa... Przygotowano za pomocą programu Ciekawa fizyka. Bank zadań Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa 2011 strona 1 Imię i nazwisko ucznia Data...... Klasa... Zadanie 1. Między

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klasy II gimnazjum

Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klasy II gimnazjum Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klasy II gimnazjum Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny 1 Elektrostatyka R treści nadprogramowe wskazuje w otaczającej rzeczywistości planuje doświadczenie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KLASA DRUGA GIMNAZJUM Rok szkolny 2015/2016

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KLASA DRUGA GIMNAZJUM Rok szkolny 2015/2016 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KLASA DRUGA GIMNAZJUM Rok szkolny 2015/2016 Szczegółowe wymagania na poszczególne stopnie (oceny) 1. Dynamika R treści nadprogramowe dokonuje pomiaru siły za pomocą siłomierza

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z fizyki kl 2

Przedmiotowy system oceniania z fizyki kl 2 Przedmiotowy system oceniania z fizyki kl 2 Szczegółowe wymagania na poszczególne stopnie (oceny) 1. Dynamika R treści nadprogramowe dokonuje pomiaru siły za pomocą siłomierza posługuje się symbolem siły

Bardziej szczegółowo

1. Nienamagnesowaną igłę zawieszoną na nici, zbliżono do magnesu sztabkowego.

1. Nienamagnesowaną igłę zawieszoną na nici, zbliżono do magnesu sztabkowego. 1. Nienamagnesowaną igłę zawieszoną na nici, zbliżono do magnesu sztabkowego. A) Igła przylgnie do każdego z końców sztabki. B) Igła przylgnie do sztabki w każdym miejscu. C) Igła przylgnie do sztabki

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Fizyka klasa 3

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Fizyka klasa 3 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Fizyka klasa 3 1. Oceny ustalane są według statutu i PSO. 2. Ocenie podlegają: - odpowiedzi ustne waga 2 - odpowiedzi pisemne: sprawdziany z działu waga 3, kartkówki waga

Bardziej szczegółowo

5. Dynamika. Uczeń: dokonuje pomiaru siły za pomocą siłomierza

5. Dynamika. Uczeń: dokonuje pomiaru siły za pomocą siłomierza 5. Dynamika dokonuje pomiaru siły za pomocą siłomierza posługuje się symbolem siły i jej jednostką odróżnia statyczne i dynamiczne skutki oddziaływań, podaje przykłady skutków oddziaływań w życiu codziennym

Bardziej szczegółowo

umieszczenie rdzenia wewnątrz zwojnicy IV. ruch wirnika w silniku elektrycznym dostarczenie energii elektrycznej

umieszczenie rdzenia wewnątrz zwojnicy IV. ruch wirnika w silniku elektrycznym dostarczenie energii elektrycznej Test 3 1. (2 p.) Do zawieszonej naelektryzowanej szklanej kulki zbliżano naelektryzowaną szklaną laskę. Na którym rysunku przedstawiono poprawne położenie kulki i laski? Zaznacz właściwą odpowiedź, a jej

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy do programu DKW-4014-105/99

Plan wynikowy do programu DKW-4014-105/99 Plan wynikowy do programu DKW-4014-105/99 Fizyka dla gimnazjum klasa III (Przy każdej umiejętności podano numer standardu, który ta umiejętność pozwala sprawdzić) O elektryczności statycznej (10 godzin)

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy zajęcia edukacyjne z fizyki III etap edukacyjny klasa III

Plan wynikowy zajęcia edukacyjne z fizyki III etap edukacyjny klasa III Plan wynikowy zajęcia edukacyjne z fizyki III etap edukacyjny klasa III Oprac. dr I.Flajszok 1 Temat zajęć podstawowe pojęcia fizyczne Liczba godzi n Osiągnięcia ucznia/poziom wymagań treści rozszerzające

Bardziej szczegółowo

L.P. DZIAŁ TEMAT NaCoBeZu kryteria sukcesu w języku ucznia

L.P. DZIAŁ TEMAT NaCoBeZu kryteria sukcesu w języku ucznia DYNAMIKA L.P. DZIAŁ TEMAT NaCoBeZu kryteria sukcesu w języku ucznia 1. Organizacja pracy na lekcjach fizyki w klasie II- ej. Zapoznanie z wymaganiami na poszczególne oceny. Siła wypadkowa. Wyjaśniam, co

Bardziej szczegółowo

Powtórzenie wiadomości z klasy II. Elektromagnetyzm pole magnetyczne prądu elektrycznego

Powtórzenie wiadomości z klasy II. Elektromagnetyzm pole magnetyczne prądu elektrycznego Powtórzenie wiadomości z klasy II Elektromagnetyzm pole magnetyczne prądu elektrycznego Doświadczenie Oersteda (1820) 1.Jeśli przez przewodnik płynie prąd, to wokół tego przewodnika powstaje pole magnetyczne.

Bardziej szczegółowo

Powtórzenie wiadomości z klasy II. Przepływ prądu elektrycznego. Obliczenia.

Powtórzenie wiadomości z klasy II. Przepływ prądu elektrycznego. Obliczenia. Powtórzenie wiadomości z klasy II Przepływ prądu elektrycznego. Obliczenia. Prąd elektryczny 1. Prąd elektryczny uporządkowany (ukierunkowany) ruch cząstek obdarzonych ładunkiem elektrycznym, nazywanych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na stopnie szkolne z fizyki w gimnazjum w klasie II I PÓŁROCZE. opracował mgr inż. Grzegorz Krystian Bogusz

Wymagania edukacyjne na stopnie szkolne z fizyki w gimnazjum w klasie II I PÓŁROCZE. opracował mgr inż. Grzegorz Krystian Bogusz Wymagania edukacyjne na stopnie szkolne z fizyki w gimnazjum w klasie II I PÓŁROCZE Szczegółowe wymagania na poszczególne stopnie (oceny) 1. Dynamika opracował mgr inż. Grzegorz Krystian Bogusz Ocena dokonuje

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału i wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z fizyki i astronomii dla klasy II TE, IITI, II TM w roku szkolnym 2012/2013

Rozkład materiału i wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z fizyki i astronomii dla klasy II TE, IITI, II TM w roku szkolnym 2012/2013 Rozkład materiału i wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z fizyki i astronomii dla klasy II TE, IITI, II TM w roku szkolnym 2012/2013 Lp. Temat lekcji Uszczegółowienie treści Wymagania na ocenę dopuszczającą

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny z fizyki w klasie III

Wymagania programowe na poszczególne oceny z fizyki w klasie III Prąd elektryczny Wymagania programowe na poszczególne oceny z fizyki w klasie III Ocena R treści nadprogramowe dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra posługuje się (intuicyjnie) pojęciem napięcia

Bardziej szczegółowo

2 Prąd elektryczny R treści nadprogramowe

2 Prąd elektryczny R treści nadprogramowe Szczegółowe wymagania edukacyjne z fizyki klasa III g. 2 Prąd elektryczny R treści nadprogramowe posługuje się (intuicyjnie) pojęciem napięcia opisuje przepływ prądu w przewodnikach planuje doświadczenie

Bardziej szczegółowo

Mierzymy opór elektryczny rezystora i żaróweczki. czy prawo Ohma jest zawsze spełnione?

Mierzymy opór elektryczny rezystora i żaróweczki. czy prawo Ohma jest zawsze spełnione? 1 Mierzymy opór elektryczny rezystora i żaróweczki czy prawo Ohma jest zawsze spełnione? Czas trwania zajęć: 1h Określenie wiedzy i umiejętności wymaganej u uczniów przed przystąpieniem do realizacji zajęć:

Bardziej szczegółowo

Rozkład i Wymagania KLASA III

Rozkład i Wymagania KLASA III Rozkład i Wymagania KLASA III 10. Prąd Lp. Tema lekcji Wymagania konieczne 87 Prąd w mealach. Napięcie elekryczne opisuje przepływ w przewodnikach, jako ruch elekronów swobodnych posługuje się inuicyjnie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE z Fizyki klasa I i III Gimnazjum w Zespole Szkół w Rudkach.

WYMAGANIA EDUKACYJNE z Fizyki klasa I i III Gimnazjum w Zespole Szkół w Rudkach. Beata Cieślik KLASA I WYMAGANIA EDUKACYJNE z Fizyki klasa I i III Gimnazjum w Zespole Szkół w Rudkach. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który - Opanował treści elementarne użyteczne w pozaszkolnej

Bardziej szczegółowo