Wymagania na poszczególne oceny. Klasa III

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wymagania na poszczególne oceny. Klasa III"

Transkrypt

1 Wymagania na poszczególne oceny. Klasa III ELEKTROSTATYKA Potrafi rozpoznać kontekst, w którym pojęcia ładunek używa się jako wielkości fizycznej Wie, że ładunek elektryczny wyrażamy w kulombach Wie, jak oznaczamy ciało naelektryzowane ujemnie, a jak ciało naelektryzowane dodatnio Wie, że ciała naelektryzowane jednoimiennie odpychają się, a różnoimiennie przyciągają się wzajemnie Zna składniki atomu: protony, neutrony i elektrony Zna sposoby elektryzowania ciał i potrafi je zademonstrować Potrafi rozpoznać kontekst, w którym pojęcia napięcie używa się w znaczeniu elektrycznej wielkości fizyczne Zna niebezpieczeństwa związane z występowaniem w przyrodzie zjawisk elektrostatycznych i Rozumie, że możliwość przemieszczania się w ciałach stałych mają tylko elektrony Rozumie na czym polega uziemienie Potrafi wytłumaczyć zjawisko pioruna Wie, jak zbudowany jest atom Wie, co to jest jon dodatni i ujemny Wie, od czego zależy wartość siły wzajemnego oddziaływania naelektryzowanych kulek Potrafi wskazać wokół siebie przewodniki i izolatory Wie, że w przewodnikach są swobodne elektrony Rozumie, dlaczego przy pocieraniu ciała elektryzują się różnoimiennie, a przy zetknięciu jednoimiennie Rozumie, że jeśli w jakimś obszarze istnieje pole elektrostatyczne, to w tym obszarze na każde ciało naładowane działa siła elektryczna Potrafi zastosować elementarne prawa ruchu do ciał naelektryzowanych w polu elektrostatycznym Wie, że jednostką napięcia jest 1 wolt Potrafi korzystać z zasady zachowania ładunku przy rozwiązywaniu prostych problemów Rozumie prawo Coulomba, potrafi z niego korzystać i zna zakres jego stosowalności Rozumie, na czym polega elektryzowanie przez indukcję Potrafi formułować samodzielne odpowiedzi na proste pytania związane ze zjawiskami elektrostatycznymi Potrafi przedstawiać różne pola elektrostatyczne za pomocą linii pola (pole jednorodne, centralne, układ dwóch ładunków jednoimiennych i różnoimiennych) Wie, od czego zależy wartość siły działającej na ciało naładowane umieszczone w polu elektrostatycznym Wie, co nazywamy napięciem i rozumie sens fizyczny tej wielkości Potrafi obliczyć dowolną wielkość fizyczną ze wzoru = Potrafi przekształcać wzory w celu obliczenia szukanej wielkości Potrafi rozwiązywać problemy ilościowe wykorzystując -znajomość i rozumienie pojęcia ładunku elementarnego - znajomość prawa Coulomba -prawa mechaniki (w tym wzorów i wykresów) -zasadę zachowania ładunku Rozumie różnicę w budowie i mechanizmie elektryzowania przewodników i izolatorów Rozumie, co to znaczy, że pole elektryczne jest silne lub słabe i wie, od czego to zależy 1

2 Wie, od czego zależy napięcie między dwoma dowolnie wybranymi punktami, leżącymi na jednej linii pola elektrostatycznego Potrafi formułować samodzielnie wypowiedzi w jakościowych zadaniach problemowych PRĄD ELEKTRYCZNY Zna zasady bezpiecznego posługiwania się urządzeniami elektrycznymi, np. rozumie warunki, w których może nastąpić porażenie prądem i wie, jak go unikać Odróżnia dobre i złe przewodniki prądu Potrafi dobrać odpowiednią baterię, zamontować w latarce elektrycznej i uruchomić Zna niektóre korzyści związane z używaniem prądu elektrycznego Potrafi wymienić przykłady odbiorników używanych, np. w gospodarstwie domowym Wie, że natężenie prądu wyrażamy w amperach Wie, że do pomiaru natężenia prądu służą amperomierze Wie, że napięcie wyrażamy w woltach Wie, że do pomiaru napięcia służą woltomierze Wie, że warunkiem przepływu prądu w przewodniku jest istnienie napięcia między jego końcami Wie, że większe napięcie powoduje w danym odbiorniku przepływ prądu o większym natężeniu Wie, w jakim celu używa się bezpieczników i że w miejscu, gdzie przewidziano np. bezpiecznik 5-amperowy, nie wolno montować np. 20- amperowego Rozumie, co to znaczy że odbiorniki różnią się mocą Wie, że moc wyrażamy w watach i kilowatach Potrafi odnaleźć na odbiorniku jego dane znamionowe i prawidłowo zinterpretować Wie, że liczniki elektryczne mierzą zużytą energię elektryczną w kilowatogodzinach Potrafi na podstawie znajomości danych znamionowych określić, który z odbiorników jest kosztowniejszy ze względu na zużycie energii elektrycznej i Rozumie, że przepływ prądu w przewodniku polega na uporządkowanym ruchu elektronów w wyniku przyłożenia napięcia między końce przewodnika Rozumie, że obwód elektryczny musi być zamknięty, by płynął w nim prąd Wie, jaki jest prawdziwy kierunek ruchu elektronów, a jaki umowny kierunek prądu Wie, że natężenie prądu określa się mierząc ładunek przepływający przez poprzeczny przekrój przewodnika w jednostce czasu Potrafi wymienić niektóre skutki przepływu prądu elektrycznego Potrafi narysować schemat prostego obwodu elektrycznego, zawierającego źródło napięcia, wyłącznik i żarówkę Wie, że natężenie prądu jest wprost proporcjonalne do przyłożonego napięcia (zna prawo Ohma) Wie, że każdy odbiornik stawia prądowi pewien opór Wie, że opór wyrażamy w omach Potrafi obliczyć opór ze wzoru = Wie, że w określonej temperaturze opór odbiornika jest stały Potrafi narysować schemat obwodu z kilkoma odbiornikami połączonymi szeregowo i równolegle Rozumie istotę łączenia szeregowego i równoległego odbiorników Wie, że praca w odbiorniku jest wykonywana kosztem energii elektrycznej Potrafi odczytać na liczniku zużytą energię elektryczną Potrafi obliczyć pracę prądu elektrycznego ze wzoru = Potrafi obliczyć moc odbiornika ze wzorów P=U*I i = Potrafi określić zakres amperomierza i woltomierza 2

3 Potrafi obliczyć każdą z wielkości występujących we wzorze u = Potrafi obliczyć każdą z wielkości występujących we wzorze = Wie, że ładunek elektryczny można wyrazić w amperosekundach i amperogodzinach oraz potrafi podać związek tych jednostek z 1 kulombem Potrafi obliczyć każdą z wielkości występujących we wzorze = Rozumie zasadę działania opornicy suwakowej Potrafi uzasadnić I prawo Kirchhoffa, posługując się zasadą zachowania ładunku i korzystać z tego prawa Potrafi zbudować prosty obwód elektryczny według schematu Rozumie, na czym polega zwarcie w obwodzie elektrycznym Potrafi obliczyć opór zastępczy odbiorników połączonych szeregowo i równolegle Rozumie związki między napięciami i natężeniami prądów w łączeniu szeregowym i równoległym Potrafi dokonać pomiaru natężenia prądu (włączyć amperomierz szeregowo odpowiednimi zaciskami) Potrafi dokonać pomiaru napięcia między dwoma punktami obwodu elektrycznego (włączyć woltomierz równolegle odpowiednimi zaciskami) Potrafi przekształcić wyrażenie na pracę prądu = do postaci = Potrafi wykonywać dzialania z uwzględnieniem wszystkich jednostek Potrafi przekształcić wyrażenie na moc = do postaci = Potrafi obliczyć koszt zużytej energii elektrycznej Potrafi odczytać dokładność amperomierza i woltomierza Potrafi obliczać wielkości fizyczne na podstawie wykresów w prostych przypadkach Potrafi wykorzystać prawa prądu elektrycznego w praktycznych sytuacjach oraz = i wyliczyć pracę z każdego wzoru oraz = i obliczyć moc z każdego wzoru Potrafi rozwiązywać problemy ilościowe wykorzystując poznane prawa i zależności Potrafi wyjaśnić, jakie przemiany energii zachodzą w odbiorniku podczas przepływu prądu Potrafi obliczać wielkości fizyczne na podstawie wykresów Potrafi sporządzić wykres na podstawie znajomości zależności wyrażonej wzorem Zna i rozumie zależność oporu elektrycznego przewodnika od jego długości i pola przekroju poprzecznego Potrafi rozwiązywać zadania dotyczące przemiany energii elektrycznej w energię wewnętrzną i energię mechaniczną Potrafi formułować samodzielnie wypowiedzi w jakościowych zadaniach problemowych MAGNETYZM Wie, że nie wszystkie substancje posiadają właściwości magnetyczne Wie, że każdy magnes ma dwa bieguny Wie, że bieguny jednoimienne odpychają się, a różnoimienne przyciągają się Wie, że nie można otrzymać pojedynczego bieguna magnetycznego Wie, że pole magnetyczne przenika przez niektóre substancje Wie, że wokół Ziemi istnieje pole magnetyczne i zna położenia biegunów N i S Umie posługiwać się kompasem Potrafi wymienić przykłady zastosowania elektromagnesu Wie, do czego służy prądnica Wie, do czego służy silnik i 3

4 Wie, że w pobliżu magnesu istnieje pole magnetyczne, w którym przedmioty żelazne i stalowe magnesują się Wie, że pole magnetyczne graficznie przedstawiamy za pomocą linii pola magnetycznego Wie, jak układają się opiłki w pobliżu magnesu sztabkowego i układu dwóch magnesów Wie, że najsilniejsze oddziaływanie magnetyczne występuje przy biegunach Zna zasadę działania elektromagnesu Potrafi wymienić przynajmniej jedną miejscowość w Polsce, np. najbliżej jego miejsca zamieszkania, w której produkuje się prąd elektryczny Wie, że na przewodnik z prądem w polu magnetycznym działa siła elektrodynamiczna Wie, że występowanie siły elektrodynamicznej wykorzystuje się w budowie silnika Wie, że zmiana pola magnetycznego wewnątrz zwojnicy powoduje przepływ prądu, a zjawisko nazywa się indukcją elektromagnetyczną Wie, że indukcję elektromagnetyczną wykorzystano przy budowie prądnicy Wie, że transformator nie może spełniać swojego zadania, jeśli jest zasilany prądem stałym Zna niektóre właściwości fal elektromagnetycznych Potrafi określić zwrot linii pola magnetycznego wokół przewodnika z prądem Potrafi podać położenia biegunów N i S zwojnicy, przez którą płynie prąd elektryczny Wie, że pole magnetyczne elektromagnesu zależy od liczby zwojów zwojnicy i natężenia prądu Potrafi opisać różnice i podobieństwa między polem magnetycznym i elektrostatycznym Potrafi posługiwać się regułą lewej dłoni do określenia kierunku i zwrotu siły elektrodynamicznej Wie, że prąd indukcyjny powstaje w zamkniętym obwodzie na skutek zmiany pola magnetycznego Potrafi podać położenie biegunów N i S zwojnicy, w której wytworzono prąd indukcyjny przez zbliżanie magnesu sztabkowego Wie, jak zbudowana jest prądnica Wie, że transformator służy do zmiany napięcia prądu przemiennego Zna związek = dla transformatora Zna rodzaje fal elektromagnetycznych Wie, że fala elektromagnetyczna rozchodzi się w próżni z szybkością c=300000km/s Zna związek między długością fali i częstotliwością fali: = Potrafi wyjaśnić zasadę działania transformatora Zna praktyczne zastosowanie transformatora Wie, że między spoczywającym magnesem i spoczywającym ciałem naelektryzowanym istnieje oddziaływanie elektrostatyczne (żelazo i stal elektryzują się przez indukcję), a oddziaływanie magnetyczne istnieje między ruchomymi ładunkami (prąd elektryczny) i magnesem Potrafi rozwiązywać różne problemy związane ze zjawiskami magnetycznymi i elektromagnetycznymi Potrafi wyjaśnić zasadę działania prądnicy Wie, że własności i zastosowanie fal elektromagnetycznych zależą od ich częstotliwości Wie, co to jest widmo fal elektromagnetycznych Potrafi czytać tekst naukowy i wyciągać z niego wnioski Potrafi samodzielnie formułować dłuższe wypowiedzi OPTYKA Potrafi podać przykłady naturalnych i wtórnych źródeł światła Wie, że światło rozchodzi się w próżni z szybkością km/s, a w innych ośrodkach przezroczystych z mniejszą szybkością Wie, że światło odbija się od powierzchni wypolerowanych Wie, jak wykorzystuje się w praktyce zjawisko odbicia światła od zwierciadeł Wie, jak biegną promienie równoległe do głównej osi optycznej po odbiciu od zwierciadła i przejściu przez soczewkę Wie, że im krótsza ogniskowa, tym większa zdolność skupiająca soczewki 4

5 Wie, że obrazy rzeczywiste powstają na ekranach, a pozorne wewnątrz zwierciadeł i soczewek Wie, że nadmierne opalanie się jest szkodliwe dla zdrowia i Zna prawo odbicia Wie, jak jest zbudowany i do czego służy peryskop Potrafi przeprowadzić konstrukcję obrazu w zwierciadle wklęsłym i soczewce skupiającej Wie, kiedy powstają obrazy pozorne, powiększone, proste Wie, że zwierciadła wypukłe i soczewki wklęsłe rozpraszają światło Zna niektóre zastosowania soczewek Wie, że przy przejściu z jednego do drugiego ośrodka promienie świetlne ulegają załamaniu Wie, że załamaniu światła białego (słonecznego, ze zwykłej żarówki) towarzyszy rozszczepienie Wie, że szkodliwe skutki opalania się powoduje promieniowanie ultrafioletowe Wie, że częstotliwość światła fioletowego jest największa, a czerwonego najmniejsza Wie, że przedmioty białe odbijają energię świetlną, a czarne pochłaniają ją Wie, na czym polega zjawisko fotoelektryczne i zna jego niektóre zastosowania Potrafi zastosować prawo odbicia w różnych sytuacjach praktycznych Rozróżnia zjawiska odbicia, rozproszenia, pochłaniania światła Zna i potrafi wykorzystać prawo załamania (jakościowe) Wie, które zjawiska świadczą o korpuskularnej, a które o falowej naturze światła Potrafi nazwać soczewkę na podstawie jej kształtu Potrafi na podstawie znajomości położenia przedmiotu względem zwierciadła(soczewki), przewidzieć cechy obrazu i na podstawie cech obrazu określić położenie przedmiotu względem zwierciadła (soczewki) Potrafi obliczyć zdolność skupiającą soczewki na podstawie znajomości jej ogniskowej Zna kolejność barw światła powstających w zjawisku rozszczepienia i ich cechy Wie, że barwne płytki (filtry)przepuszczają tylko światło o określonej barwie Potrafi wykorzystać w trudniejszych zadaniach jakościową znajomość prawa załamania Potrafi rozwiązywać problemy związane ze zjawiskami optycznymi Wie, jak powstają barwy różnych przedmiotów nieprzezroczystych Potrafi jakościowo opisać sposób korygowania wad krótko- i dalekowzroczności Rozumie zjawisko fotoelektryczne Zna warunki, w których zachodzi całkowite wewnętrzne odbicie i zna zastosowanie tego zjawiska Potrafi formułować samodzielne wypowiedzi dotyczące zjawisk optycznych TAJEMNICZY ŚWIAT ATOMÓW Wie, że promieniowanie jądrowe wysyłają różne substancje promieniotwórcze zawarte w skorupie ziemskiej Wie, że promieniowanie jądrowe dociera do nas z kosmosu jako tzw. Promieniowanie kosmiczne Wie, że istnieją trzy rodzaje promieniowania jądrowego α β γ Wie, że promieniowanie jądrowe wykorzystuje się w medycynie i technice Potrafi podać przykład wykorzystania substancji promieniotwórczych Wie, że każdy atom składa się z jądra i powłok elektronowych 5

6 Wie, że w skład jądra wchodzą protony i neutrony Rozumie, że w reakcjach chemicznych atomy łączą się w różny sposób, ale ich jądra nie ulegają zmianie, a w przemianach jądrowych ulegają zmianie Wie, że przemiany jądrowe zachodzące w Słońcu i gwiazdach są źródłem energii Wie, że źródłem energii są przemiany jądrowe zachodzące w reaktorach jądrowych Wie, że energia jądrowa może być wykorzystana do wytwarzania prądu elektrycznego (elektrownie jądrowe), do napędzania silników (okręty z napędem atomowym), jako potężna broń (bomby atomowe i wodorowe) Uczeń wie, że wykorzystanie energii jądrowej ma zalety i wady-potrafi je wymienić i Wie, że wspólną nazwą nukleony określamy składniki jądra protony i neutrony Wie, że synteza(fuzja) jądrowa to łączenie się nukleonów lub lekkich jąder (jąder o małej liczbie atomowej) związane z emisją wielkiej energii -zachodzi w Słońcu i gwiazdach Wie, że w reakcji rozszczepienia ciężkiego jądra na dwa jądra średniej wielkości zostaje uwolniona energia jądrowa. Takie reakcje w sposób kontrolowany przeprowadza się w reaktorach jądrowych Wie, jakie reakcje rozszczepienia i syntezy wykorzystano do budowy bomby atomowej i wodorowej Potrafi rozpoznać schematy reakcji rozszczepienia i syntezy jąder atomowych Wie, że cząstka α to jądro helu, składające się z dwóch protonów i dwóch neutronów Zna ładunki cząstek α i β oraz wie, że γ to promieniowanie elektromagnetyczne Wie, że jądra tego samego pierwiastka mają taką samą liczbę protonów, ale mogą się różnić liczbą neutronów (izotopy) Wie, że Maria Skłodowska Curie odkryła dwa pierwiastki promieniotwórcze rad i polon Wie, w jaki sposób została odkryta promieniotwórczość przez H.Bequerela Rozumie, co to znaczy, że substancje są promieniotwórcze Rozumie, na czym polega reakcja syntezy Wie, że reakcje syntezy mogą zachodzić tylko w bardzo wysokich temperaturach Rozumie, na czym polega reakcja łańcuchowa Ma własny pogląd na temat wykorzystania energii jądrowej Potrafi opisać symbolicznie jądro pierwiastka Wie, że między składnikami jądra działają krótkozasięgowe siły jądrowe Potrafi rozpoznać izotopy tego samego pierwiastka Potrafi rozpoznać zapis rozpadu α i β jądra izotopu promieniotwórczego Wie, że po wysłaniu cząstki α lub β jądro staje się jądrem innego pierwiastka Potrafi sformułować prostą poprawną wypowiedz Potrafi się posługiwać wzorem = w zadaniach obliczeniowych Wie, że energia wiązania nukleonu w jadrach średniej wielkości jest większa niż w jądrach ciężkich i to pozwala uzyskać energię w procesach rozszczepienia Potrafi skorzystać z prawa zachowania liczby nukleonów i liczby protonów w zapisie rozpadu α Potrafi skorzystać z prawa zachowania liczby atomowej (porządkowej) i masowej w zapisie rozpadu β Potrafi posługiwać się swobodnie pojęciem czasu połowicznego rozpadu w zadaniach obliczeniowych Potrafi przeczytać ze zrozumieniem tekst i na jego podstawie wykonać polecenia Potrafi sporządzić zwięzłą, poprawną merytorycznie notatkę 6

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA II Energia Wymagania na stopień dopuszczający obejmują treści niezbędne dla dalszego kształcenia oraz użyteczne w pozaszkolnej działalności ucznia zna pojęcia pracy

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania

Przedmiotowy system oceniania Przedmiotowy system oceniania Rodzaj zajęć edukacyjnych: FIZYKA Obowiązuje w roku szkolnym: 2013/2014 Obowiązuje dla: Klasy III Opracowała: Katarzyna Nowak Podpis autora: Podpis dyrektora: 1 Kryteria oceniania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceniania z fizyki w gimnazjum kl. II

Szczegółowe kryteria oceniania z fizyki w gimnazjum kl. II Szczegółowe kryteria oceniania z fizyki w gimnazjum kl. II Semestr I Elektrostatyka Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Wie że materia zbudowana jest z cząsteczek Wie że cząsteczki składają się

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA III GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA III GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA III GIMNAZJUM DZIAŁ I. PRĄD ELEKTRYCZNY - co to jest prąd elektryczny - jakie są jednostki napięcia elektrycznego - jaki jest umowny kierunek płynącego prądu - co to

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA III Drgania i fale mechaniczne Wymagania na stopień dopuszczający obejmują treści niezbędne dla dalszego kształcenia oraz użyteczne w pozaszkolnej działalności ucznia.

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy do programu DKW-4014-105/99

Plan wynikowy do programu DKW-4014-105/99 Plan wynikowy do programu DKW-4014-105/99 Fizyka dla gimnazjum klasa III (Przy każdej umiejętności podano numer standardu, który ta umiejętność pozwala sprawdzić) O elektryczności statycznej (10 godzin)

Bardziej szczegółowo

wskazuje w otoczeniu zjawiska elektryzowania przez tarcie formułuje wnioski z doświadczenia sposobu elektryzowania ciał objaśnia pojęcie jon

wskazuje w otoczeniu zjawiska elektryzowania przez tarcie formułuje wnioski z doświadczenia sposobu elektryzowania ciał objaśnia pojęcie jon Klasa III Elektryzowanie przez tarcie. Ładunek elementarny i jego wielokrotności opisuje budowę atomu i jego składniki elektryzuje ciało przez potarcie wskazuje w otoczeniu zjawiska elektryzowania przez

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne fizyka kl. 3

Wymagania edukacyjne fizyka kl. 3 Wymagania edukacyjne fizyka kl. 3 Wymagania na poszczególne oceny konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra Rozdział 1. Elektrostatyka wymienia dwa rodzaje

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA FIZYKI W GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA FIZYKI W GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA FIZYKI W GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Krzysztof Horodecki, Artur Ludwikowski, Fizyka 3. Podręcznik dla gimnazjum, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy III gimnazjum zgodny z nową podstawą programową.

Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy III gimnazjum zgodny z nową podstawą programową. Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy III gimnazjum zgodny z nową podstawą programową. Lekcja organizacyjna. Omówienie programu nauczania i przypomnienie wymagań przedmiotowych Tytuł rozdziału

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania

Przedmiotowy system oceniania Przedmiotowy system oceniania Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny 1 Elektrostatyka R treści nadprogramowe wskazuje w otaczającej rzeczywistości planuje doświadczenie związane z badaniem wyodrębnia

Bardziej szczegółowo

Prąd elektryczny 1/37

Prąd elektryczny 1/37 Prąd elektryczny 1/37 Prąd elektryczny Prądem elektrycznym w przewodniku metalowym nazywamy uporządkowany ruch elektronów swobodnych pod wpływem sił pola elektrycznego. Prąd elektryczny może również płynąć

Bardziej szczegółowo

ELEKTROSTATYKA. Ze względu na właściwości elektryczne ciała dzielimy na przewodniki, izolatory i półprzewodniki.

ELEKTROSTATYKA. Ze względu na właściwości elektryczne ciała dzielimy na przewodniki, izolatory i półprzewodniki. ELEKTROSTATYKA Ładunkiem elektrycznym nazywamy porcję elektryczności. Ładunkiem elementarnym e nazywamy najmniejszą wartość ładunku zaobserwowaną w przyrodzie. Jego wartość jest równa wartości ładunku

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy. Elektrostatyka (6-7 godz. + 2 godz. (łącznie) na powtórzenie materiału (podsumowanie działu) i sprawdzian) R treści nadprogramowe

Plan wynikowy. Elektrostatyka (6-7 godz. + 2 godz. (łącznie) na powtórzenie materiału (podsumowanie działu) i sprawdzian) R treści nadprogramowe Plan wynikowy Plan wynikowy (propozycja), obejmujący treści nauczania zawarte w podręczniku Spotkania z fizyką, część 3" (a także w programie nauczania), jest dostępny na stronie internetowej www.nowaera.pl

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA na egzamin klasyfikacyjny z fizyki klasa III (IIIA) rok szkolny 2013/2014 semestr II

ZAGADNIENIA na egzamin klasyfikacyjny z fizyki klasa III (IIIA) rok szkolny 2013/2014 semestr II ZAGADNIENIA na egzamin klasyfikacyjny z fizyki klasa III (IIIA) rok szkolny 2013/2014 semestr II Piotr Ludwikowski XI. POLE MAGNETYCZNE Lp. Temat lekcji Wymagania konieczne i podstawowe. Uczeń: 43 Oddziaływanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KL.II I-półrocze

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KL.II I-półrocze Temat Energia wewnętrzna i jej zmiany przez wykonanie pracy Cieplny przepływ energii. Rola izolacji cieplnej Zjawisko konwekcji Ciepło właściwe Przemiany energii podczas topnienia. Wyznaczanie ciepła topnienia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z fizyki dla klasy III

Wymagania edukacyjne z fizyki dla klasy III Ocena niedostateczna: Wymagania edukacyjne z fizyki dla klasy III uczeń nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności na ocenę dopuszczającą nie skorzystał z możliwości poprawy ocen niedostatecznych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE z Fizyki klasa I i III Gimnazjum w Zespole Szkół w Rudkach.

WYMAGANIA EDUKACYJNE z Fizyki klasa I i III Gimnazjum w Zespole Szkół w Rudkach. Beata Cieślik KLASA I WYMAGANIA EDUKACYJNE z Fizyki klasa I i III Gimnazjum w Zespole Szkół w Rudkach. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który - Opanował treści elementarne użyteczne w pozaszkolnej

Bardziej szczegółowo

FIZYKA. Nauczanie fizyki odbywa się według programu: Barbary Sagnowskiej Świat fizyki (wersja 2) wydawnictwo Zamkor

FIZYKA. Nauczanie fizyki odbywa się według programu: Barbary Sagnowskiej Świat fizyki (wersja 2) wydawnictwo Zamkor FIZYKA 1. Uwagi wstępne. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie; 2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu

Bardziej szczegółowo

FIZYKA Podręcznik: Fizyka i astronomia dla każdego pod red. Barbary Sagnowskiej, wyd. ZamKor.

FIZYKA Podręcznik: Fizyka i astronomia dla każdego pod red. Barbary Sagnowskiej, wyd. ZamKor. DKOS-5002-2\04 Anna Basza-Szuland FIZYKA Podręcznik: Fizyka i astronomia dla każdego pod red. Barbary Sagnowskiej, wyd. ZamKor. WYMAGANIA NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ DLA REALIZOWANYCH TREŚCI PROGRAMOWYCH Kinematyka

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z fizyki. Nowa podstawa programowa nauczania fizyki i astronomii w gimnazjum. Moduł I, klasa I. 1.Ocenę dopuszczającą otrzymuje

Kryteria oceniania z fizyki. Nowa podstawa programowa nauczania fizyki i astronomii w gimnazjum. Moduł I, klasa I. 1.Ocenę dopuszczającą otrzymuje Kryteria oceniania z fizyki. Moduł I, klasa I. - zna pojęcia: substancja, ekologia, wzajemność oddziaływań, siła. - zna cechy wielkości siły, jednostki siły. - wie, jaki przyrząd służy do pomiaru siły.

Bardziej szczegółowo

Teresa Wieczorkiewicz. Fizyka i astronomia. Program nauczania, rozkład materiału oraz plan wynikowy Gimnazjum klasy: 3G i 3H

Teresa Wieczorkiewicz. Fizyka i astronomia. Program nauczania, rozkład materiału oraz plan wynikowy Gimnazjum klasy: 3G i 3H Teresa Wieczorkiewicz Fizyka i astronomia Program nauczania, rozkład materiału oraz plan wynikowy Gimnazjum klasy: 3G i 3H Wg podstawy programowej z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego w klasie III gimnazjum na lekcjach fizyki w roku szkolym 2015/2016

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego w klasie III gimnazjum na lekcjach fizyki w roku szkolym 2015/2016 Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego w klasie III gimnazjum na lekcjach fizyki w roku szkolym 2015/2016 Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: posiada wiedzę i umiejętności znacznie

Bardziej szczegółowo

Program nauczania: Fizyka z plusem, numer dopuszczenia: DKW 4014-58/01

Program nauczania: Fizyka z plusem, numer dopuszczenia: DKW 4014-58/01 Program nauczania: Fizyka z plusem, numer dopuszczenia: DKW 4014-58/01 Plan realizacji materiału nauczania fizyki w klasie III wraz z określeniem wymagań edukacyjnych DZIAŁ PROGRA- GRA- MOWY Elektrostatyka

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania (propozycja)

Przedmiotowy system oceniania (propozycja) Przedmiotowy system oceniania (propozycja) Wymagania na poszczególne oceny konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra 1 2 3 4 wymienia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z fizyki dla klasy 3 gimnazjum

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z fizyki dla klasy 3 gimnazjum Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z fizyki dla klasy 3 gimnazjum Semestr I 2. Drgania i fale sprężyste Ruch drgający wskazuje w otoczeniu

Bardziej szczegółowo

S16. Elektryzowanie ciał

S16. Elektryzowanie ciał S16. Elektryzowanie ciał ZADANIE S16/1: Naelektryzowanie plastikowego przedmiotu dodatnim ładunkiem polega na: a. dostarczeniu protonów, b. odebraniu części elektronów, c. odebraniu wszystkich elektronów,

Bardziej szczegółowo

SZEGÓŁOWE WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI- GIMNAZJUM KL. II

SZEGÓŁOWE WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI- GIMNAZJUM KL. II SZEGÓŁOWE WYMAGANIA POGAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI- GIMNAZJM KL. II Ocena- dopuszczająca dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: -ma braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych programem,

Bardziej szczegółowo

Pole magnetyczne Ziemi. Pole magnetyczne przewodnika z prądem

Pole magnetyczne Ziemi. Pole magnetyczne przewodnika z prądem Pole magnetyczne Własność przestrzeni polegającą na tym, że na umieszczoną w niej igiełkę magnetyczną działają siły, nazywamy polem magnetycznym. Pole takie wytwarza ruda magnetytu, magnes stały (czyli

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy (propozycja)

Plan wynikowy (propozycja) Plan wynikowy (propozycja) Wymagania Temat lekcji ele operacyjne - uczeń: Kategoria celów podstawowe ponad podstawowe konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające 1 2 3 4 5 6 7 Rozdział I. Elektrostatyka

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI DLA KLASY III Gimnazjum. Temat dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI DLA KLASY III Gimnazjum. Temat dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry Lekcja organizacyjna. Zapoznanie z systemem oceniania i wymaganiami edukacyjnymi z oraz warunkami i trybem otrzymywania oceny wyższej niż przewidywana. Pole elektryczne wie, co to jest pole elektryczne

Bardziej szczegółowo

MAGNETYZM. 1. Pole magnetyczne Ziemi i magnesu stałego.

MAGNETYZM. 1. Pole magnetyczne Ziemi i magnesu stałego. MAGNETYZM 1. Pole magnetyczne Ziemi i magnesu stałego. Źródła pola magnetycznego: Ziemia, magnes stały (sztabkowy, podkowiasty), ruda magnetytu, przewodnik, w którym płynie prąd. Każdy magnes posiada dwa

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA ZGODNIE Z PROGRAMEM NAUCZANIA G-11/09/10 Osiągnięcia konieczne Osiągnięcia podstawowe Osiągnięcia rozszerzone Osiągnięcia dopełniające

WYMAGANIA ZGODNIE Z PROGRAMEM NAUCZANIA G-11/09/10 Osiągnięcia konieczne Osiągnięcia podstawowe Osiągnięcia rozszerzone Osiągnięcia dopełniające WYMAGANIA ZGODNIE Z PROGRAMEM NAUCZANIA G-11/09/10 Osiągnięcia konieczne Osiągnięcia podstawowe Osiągnięcia rozszerzone Osiągnięcia dopełniające zna pojęcia położenia równowagi, wychylenia, amplitudy;

Bardziej szczegółowo

Test 4. 1. (4 p.) 2. (1 p.) Wskaż obwód, który umożliwi wyznaczenie mocy żarówki. A. B. C. D. 3. (1 p.) str. 1

Test 4. 1. (4 p.) 2. (1 p.) Wskaż obwód, który umożliwi wyznaczenie mocy żarówki. A. B. C. D. 3. (1 p.) str. 1 Test 4 1. (4 p.) Na lekcji fizyki uczniowie (w grupach) wyznaczali opór elektryczny opornika. Połączyli szeregowo zasilacz, amperomierz i opornik. Następnie do opornika dołączyli równolegle woltomierz.

Bardziej szczegółowo

Elektrostatyka. Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący

Elektrostatyka. Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący Elektrostatyka Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący wie, że ciała można naelektryzować przez tarcie; wie, że istnieją dwa rodzaje elektryczności: ebonitu (bursztynu) i szkła +. wie, że

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klasy 3e. Tabela wymagań programowych i kategorii celów poznawczych

1. Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klasy 3e. Tabela wymagań programowych i kategorii celów poznawczych 1. Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klasy 3e Tabela wymagań programowych i kategorii celów poznawczych Temat lekcji w podręczniku 1. 1. Oddziaływania elektrostatyczne Wiadomości Umiejętności

Bardziej szczegółowo

1. Nienamagnesowaną igłę zawieszoną na nici, zbliżono do magnesu sztabkowego.

1. Nienamagnesowaną igłę zawieszoną na nici, zbliżono do magnesu sztabkowego. 1. Nienamagnesowaną igłę zawieszoną na nici, zbliżono do magnesu sztabkowego. A) Igła przylgnie do każdego z końców sztabki. B) Igła przylgnie do sztabki w każdym miejscu. C) Igła przylgnie do sztabki

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z fizyki w klasie III gimnazjum

Wymagania edukacyjne z fizyki w klasie III gimnazjum Wymagania edukacyjne z fizyki w klasie III gimnazjum 8. Drgania i fale sprężyste 8.1. Ruch drgający wskazuje w otoczeniu przykłady ciał wykonujących ruch drgający objaśnia, co to są drgania gasnące podaje

Bardziej szczegółowo

(Plan wynikowy) - zakładane osiągnięcia ucznia. stosuje wzory

(Plan wynikowy) - zakładane osiągnięcia ucznia. stosuje wzory (Plan wynikowy) - zakładane osiągnięcia ucznia Fizyka klasa III 1 Zapoznanie z wymaganiami edukacyjnymi i kryteriami oceniania. Regulamin pracowni i przepisy BHP. 1. Drgania i fale spręŝyste (8.1-8.12)

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału i wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z fizyki i astronomii dla klasy II TE, IITI, II TM w roku szkolnym 2012/2013

Rozkład materiału i wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z fizyki i astronomii dla klasy II TE, IITI, II TM w roku szkolnym 2012/2013 Rozkład materiału i wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z fizyki i astronomii dla klasy II TE, IITI, II TM w roku szkolnym 2012/2013 Lp. Temat lekcji Uszczegółowienie treści Wymagania na ocenę dopuszczającą

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceniania z fizyki w gimnazjum. kl. III

Szczegółowe kryteria oceniania z fizyki w gimnazjum. kl. III Szczegółowe kryteria oceniania z fizyki w gimnazjum kl. III Semestr I Drgania i fale Rozpoznaje ruch drgający Wie co to jest fala Wie, że w danym ośrodku fala porusza się ze stałą szybkością Zna pojęcia:

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania do części 3 podręcznika Klasy 3 w roku szkolnym 2013-2014 sem I i II

Przedmiotowy system oceniania do części 3 podręcznika Klasy 3 w roku szkolnym 2013-2014 sem I i II Przedmiotowy system oceniania do części 3 podręcznika Klasy 3 w roku szkolnym 2013-2014 sem I i II Tabela wymagań programowych i kategorii celów poznawczych Temat lekcji w podręczniku 1. Oddziaływania

Bardziej szczegółowo

Temat lekcji w podręczniku. D. Stosowanie wiadomości w sytuacjach

Temat lekcji w podręczniku. D. Stosowanie wiadomości w sytuacjach Temat lekcji w podręczniku 1. Oddziaływania elektrostatyczne 2. Pole elektryczne 3. Zasada zachowania ładunku elektrycznego Wiadomości Umiejętności Wymagania programowe K + P - konieczne + podstawowe R

Bardziej szczegółowo

Ocena. Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry

Ocena. Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry Drgania i fale wskazuje w otaczającej rzeczywistości przykłady ruchu drgającego opisuje przebieg i wynik przeprowadzonego doświadczenia, wyjaśnia rolę użytych przyrządów i wykonuje schematyczny rysunek

Bardziej szczegółowo

Elektryczność i magnetyzm cz. 2 powtórzenie 2013/14

Elektryczność i magnetyzm cz. 2 powtórzenie 2013/14 strona 1 Imię i nazwisko ucznia Data...... Klasa... Zadanie 1. Czajnik elektryczny o mocy 1000 W pracuje przez 5 minut. Oblicz, ile energii elektrycznej uległo przemianie w inne formy energii. Zadanie

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający wiedzę z fizyki z zakresu gimnazjum autor: Dorota Jeziorek-Knioła

Test sprawdzający wiedzę z fizyki z zakresu gimnazjum autor: Dorota Jeziorek-Knioła Spotkania z fizyką, część 3 Test 1 1. ( p.) Do zawieszonej naelektryzowanej szklanej kulki zbliżano naelektryzowaną szklaną laskę. Na którym rysunku przedstawiono poprawne położenie kulki i laski? Zaznacz

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI DLA KLASY III GIMNAZJUM

KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI DLA KLASY III GIMNAZJUM KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI DLA KLASY III GIMNAZJUM DRGANIA I FALE MECHANICZNE - Uczeń nie opanował wiedzy i umiejętności niezbędnych w dalszej nauce. -Wie, że fale sprężyste nie mogą rozchodzić się w

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy zajęcia edukacyjne z fizyki III etap edukacyjny klasa III

Plan wynikowy zajęcia edukacyjne z fizyki III etap edukacyjny klasa III Plan wynikowy zajęcia edukacyjne z fizyki III etap edukacyjny klasa III Oprac. dr I.Flajszok 1 Temat zajęć podstawowe pojęcia fizyczne Liczba godzi n Osiągnięcia ucznia/poziom wymagań treści rozszerzające

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z fizyki. Klasa I

Wymagania na poszczególne oceny z fizyki. Klasa I Wymagania na poszczególne oceny z fizyki Klasa I Wymagania na ocenę dopuszczającą: Uczeń: Pomiary i jednostki zna podstawowe jednostki długości, czasu i masy, potrafi dobrać przyrządy do pomiaru danej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z FIZYKI W KLASIE TRZECIEJ NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCY

WYMAGANIA Z FIZYKI W KLASIE TRZECIEJ NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCY WYMAGANIA Z FIZYKI W KLASIE TRZECIEJ NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCY 1. Przykłady elektryzowania ciał przez tarcie. 2. Własności ciał naelektryzowanych. 3. Rodzaje ładunków elektrycznych i ich oznaczenia. 4. Rozróżnianie

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY Z KURSU KWALIFIKACYJNEGO

MATERIAŁY Z KURSU KWALIFIKACYJNEGO Wszystkie materiały tworzone i przekazywane przez Wykładowców NPDN PROTOTO są chronione prawem autorskim i przeznaczone wyłącznie do użytku prywatnego. MATERIAŁY Z KURSU KWALIFIKACYJNEGO www.prototo.pl

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny z fizyki w klasie III

Wymagania programowe na poszczególne oceny z fizyki w klasie III Prąd elektryczny Wymagania programowe na poszczególne oceny z fizyki w klasie III Ocena R treści nadprogramowe dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra posługuje się (intuicyjnie) pojęciem napięcia

Bardziej szczegółowo

Opis poszczególnych przedmiotów (Sylabus)

Opis poszczególnych przedmiotów (Sylabus) Opis poszczególnych przedmiotów (Sylabus) Fizyka techniczna, studia pierwszego stopnia Nazwa Przedmiotu: Fizyka elementarna Kod przedmiotu: Typ przedmiotu: obowiązkowy Poziom przedmiotu: rok studiów, semestr:

Bardziej szczegółowo

6. Oryginalny bezpiecznik można w razie potrzeby zastąpić kawałkiem grubego drutu. a) prawda, b) fałsz. 8. Przyrządem do pomiaru napięcia jest:...

6. Oryginalny bezpiecznik można w razie potrzeby zastąpić kawałkiem grubego drutu. a) prawda, b) fałsz. 8. Przyrządem do pomiaru napięcia jest:... 1. Jeśli obojętnej elektrycznie kulce odbierzemy część elektronów, stanie się ona naelektryzowana:.. 2. Powłoki elektronowe atomu tlenu zawierają 8 elektronów. Ile protonów zawiera jądro tlenu?... 3. Przedstaw

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ««*» ( # * *»»

SPIS TREŚCI ««*» ( # * *»» ««*» ( # * *»» CZĘŚĆ I. POJĘCIA PODSTAWOWE 1. Co to jest fizyka? 11 2. Wielkości fizyczne 11 3. Prawa fizyki 17 4. Teorie fizyki 19 5. Układ jednostek SI 20 6. Stałe fizyczne 20 CZĘŚĆ II. MECHANIKA 7.

Bardziej szczegółowo

Rozkład i Wymagania KLASA III

Rozkład i Wymagania KLASA III Rozkład i Wymagania KLASA III 10. Prąd Lp. Tema lekcji Wymagania konieczne 87 Prąd w mealach. Napięcie elekryczne opisuje przepływ w przewodnikach, jako ruch elekronów swobodnych posługuje się inuicyjnie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI

SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI 1. Każdy uczeń, zostanie zapoznany przez nauczyciela z "Poziomami wymagań" na poszczególne oceny szkolne stanowiącymi załącznik do przedmiotowego systemu oceniania 2. Każdy uczeń

Bardziej szczegółowo

Uczeń umie (kategoria celu) zademonstrować z pomocą nauczyciela właściwości ciał naelektryzowanych (C).

Uczeń umie (kategoria celu) zademonstrować z pomocą nauczyciela właściwości ciał naelektryzowanych (C). Moduł 3. Dział I: ELEKTROSTATYKA Zagadnienie lub zadanie dydaktyczne 1. Zjawisko elektryzowania ciał. 2. Właściwości ciał naelektryzowanych. 3. Pole elektrostatyczne rodzaje pól. Uczeń wie (kategoria celu)

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z fizyki dla kl. I III gimnazjum

Kryteria ocen z fizyki dla kl. I III gimnazjum Kryteria ocen z fizyki dla kl. I III gimnazjum KINEMATYKA Ocenę niedostateczną ( dotyczy wymagań wkażdym z działów) otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą 1. nie prowadzi zeszytu

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko ucznia Data... Klasa...

Imię i nazwisko ucznia Data... Klasa... Przygotowano za pomocą programu Ciekawa fizyka. Bank zadań Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa 2011 strona 1 Imię i nazwisko ucznia Data...... Klasa... Zadanie 1. Między

Bardziej szczegółowo

PRZEMIANY ENERGII W ZJAWISKACH CIEPLNYCH

PRZEMIANY ENERGII W ZJAWISKACH CIEPLNYCH PRZEMIANY ENERGII W ZJAWISKACH CIEPLNYCH Ocenę DOPUSZCZAJĄCĄ otrzymuje uczeń, który : podaje przykłady, w których na skutek wykonania pracy wzrosła energia wewnętrzna ciała podaje przykłady przewodników

Bardziej szczegółowo

FIZYKA Gimnazjum klasa III wymagania edukacyjne

FIZYKA Gimnazjum klasa III wymagania edukacyjne FIZYKA Gimnazjum klasa III wymagania edukacyjne I. Elektromagnetyzm Wymagania na ocenę DOPUSZCZAJĄCĄ wie, że wokół Ziemi i magnesu trwałego istnieje pole magnetyczne, wie, że są dwa rodzaje biegunów magnetycznych

Bardziej szczegółowo

Ładunek elektryczny. Ładunek elektryczny jedna z własności cząstek elementarnych

Ładunek elektryczny. Ładunek elektryczny jedna z własności cząstek elementarnych Ładunek elektryczny Ładunek elektryczny jedna z własności cząstek elementarnych http://pl.wikipedia.org/wiki/%c5%81a dunek_elektryczny ładunki elektryczne o takich samych znakach się odpychają a o przeciwnych

Bardziej szczegółowo

Fizyka program nauczania gimnazjum klasa III 2014/2015

Fizyka program nauczania gimnazjum klasa III 2014/2015 Fizyka program nauczania gimnazjum klasa III 2014/2015 Roman Grzybowski wydawnictwo OPERON Program nauczania do nowej podstawy programowej Treści nauczania i osiągnięcia szczegółowe ucznia Fale mechaniczne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA (PSO)

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA (PSO) PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA (PSO) 14 21 Tabela wymagań programowych i kategorii celów poznawczych 22 Kryteria oceny uczniów Przedmiotowy system oceniania (PSO) Ciekawa fizyka Przedmiotowy system oceniania.

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny. Maria Majewska. Ocena niedostateczna: uczeń nie opanował wymagań na ocenę dopuszczającą.

Wymagania programowe na poszczególne oceny. Maria Majewska. Ocena niedostateczna: uczeń nie opanował wymagań na ocenę dopuszczającą. Wymagania programowe na poszczególne oceny klasa III Maria Majewska Ocena niedostateczna: uczeń nie opanował wymagań na ocenę dopuszczającą. Ocena dopuszczająca [1] - zna pojęcia: położenie równowagi,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z fizyki dla klasy 3 gimnazjum

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z fizyki dla klasy 3 gimnazjum Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z fizyki dla klasy 3 gimnazjum Semestr I 1. Przemiany energii w zjawiskach cieplnych Zmiana energii

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na oceny szkolne z podziałem na treści dla klasy III Gimnazjum DZIAŁ VI RUCH DRGAJĄCY I FALOWY

Wymagania programowe na oceny szkolne z podziałem na treści dla klasy III Gimnazjum DZIAŁ VI RUCH DRGAJĄCY I FALOWY Wymagania programowe na oceny szkolne z podziałem na treści dla klasy III Gimnazjum DZIAŁ VI RUCH DRGAJĄCY I FALOWY Temat lekcji 1. Ruch drgający. 2. Okres i częstotliwość drgań. 3. Rezonans mechaniczny.

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z FIZYKI KLASA III GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2013/2014

PLAN WYNIKOWY Z FIZYKI KLASA III GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2013/2014 PLAN WYNIKOWY Z FIZYKI KLASA III GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2013/2014 Liczba godzin do realizacji: 34 Realizujący: Anna Wojtak XI. ELEKTROMAGNETYZM 1. Temat lekcji: Magnesy i ich oddziaływanie. Bieguny magnesów

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI w roku szkolnym 2008/2009 nauczyciel przedmiotu mgr Piotr Karalus

KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI w roku szkolnym 2008/2009 nauczyciel przedmiotu mgr Piotr Karalus KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI w roku szkolnym 2008/2009 nauczyciel przedmiotu mgr Piotr Karalus I. Wymagania na stopnie szkolne. Ocena niedostateczna: Uczeń spełnił mniej niż 50% wymagań podstawowych. Uczeń

Bardziej szczegółowo

ELEKTROSTATYKA DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY CELUJĄCY

ELEKTROSTATYKA DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY CELUJĄCY FIZYKA - KLASA III I PÓŁROCZE ELEKTROSTATYKA DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY CELUJĄCY - wie, że podczas elektryzowania ciała gromadzą się ładunki jednego rodzaju ; - wie, że ciała naelektryzowane

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy II gimnazjum zgodny z nową podstawą programową.

Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy II gimnazjum zgodny z nową podstawą programową. Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy gimnazjum zgodny z nową podstawą programową. Lekcja organizacyjna. Omówienie programu nauczania i przypomnienie wymagań przedmiotowych Tytuł rozdziału w

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum im. Jana Deszcza w Miechowicach Wielkich. Opracowanie: mgr Michał Wolak

Publiczne Gimnazjum im. Jana Deszcza w Miechowicach Wielkich. Opracowanie: mgr Michał Wolak 1. Drgania i fale R treści nadprogramowe Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry wskazuje w otaczającej rzeczywistości przykłady ruchu drgającego opisuje przebieg i

Bardziej szczegółowo

A. istnieniu siły elektrodynamicznej C. zjawisku indukcji elektromagnetycznej B. zjawisku indukcji magnetycznej D. namagnesowaniu zwojnicy

A. istnieniu siły elektrodynamicznej C. zjawisku indukcji elektromagnetycznej B. zjawisku indukcji magnetycznej D. namagnesowaniu zwojnicy PRĄD PRZEMIENNY Grupa A Imię i nazwisko... Klasa... 1. Prądnica działa dzięki: A. istnieniu siły elektrodynamicznej C. zjawisku indukcji elektromagnetycznej B. zjawisku indukcji magnetycznej D. namagnesowaniu

Bardziej szczegółowo

L.P. DZIAŁ TEMAT NaCoBeZu kryteria sukcesu w języku ucznia

L.P. DZIAŁ TEMAT NaCoBeZu kryteria sukcesu w języku ucznia FALE ELEKTROMAGNETYCZNE L.P. DZIAŁ TEMAT NaCoBeZu kryteria sukcesu w języku ucznia 1. Organizacja pracy na lekcjach fizyki w klasie trzeciej. Zapoznanie z wymaganiami na poszczególne oceny. Przegląd zakresu

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klasy III gimnazjum

Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klasy III gimnazjum Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klasy III gimnazjum Szczegółowe wymagania na poszczególne stopnie (oceny) 1. Drgania i fale R treści nadprogramowe Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień

Bardziej szczegółowo

Klasa 1. Zadania domowe w ostatniej kolumnie znajdują się na stronie internetowej szkolnej. 1 godzina fizyki w tygodniu. 36 godzin w roku szkolnym.

Klasa 1. Zadania domowe w ostatniej kolumnie znajdują się na stronie internetowej szkolnej. 1 godzina fizyki w tygodniu. 36 godzin w roku szkolnym. Rozkład materiału nauczania z fizyki. Numer programu: Gm Nr 2/07/2009 Gimnazjum klasa 1.! godzina fizyki w tygodniu. 36 godzin w ciągu roku. Klasa 1 Podręcznik: To jest fizyka. Autor: Marcin Braun, Weronika

Bardziej szczegółowo

L.P. DZIAŁ TEMAT NaCoBeZu kryteria sukcesu w języku ucznia

L.P. DZIAŁ TEMAT NaCoBeZu kryteria sukcesu w języku ucznia SIŁY W PRZYRODZIE L.P. DZIAŁ TEMAT NaCoBeZu kryteria sukcesu w języku ucznia 1. Wymieniam rodzaje oddziaływań i podaję ich przykłady. Organizacja pracy na lekcjach fizyki w klasie II- ej. Potrafię podać

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych z fizyki kl. III

Przedmiotowy system oceniania dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych z fizyki kl. III Wymagania edukacyjne dla uczniów z opinią PPP Fizyka klasa III 1 Zjawiska i fale elektro 7 godzin Lp Temat lekcji Wymagania na ocenę dopuszczającą 1 Oddziaływania biegunów magnetycznych magnesów oraz magnesów

Bardziej szczegółowo

Program nauczania fizyki w klasach IIIb, IIIe, IIIf gimnazjum, B.Sagnowska G1/09

Program nauczania fizyki w klasach IIIb, IIIe, IIIf gimnazjum, B.Sagnowska G1/09 Program nauczania fizyki w klasach IIIb, IIIe, IIIf gimnazjum, B.Sagnowska G1/09 Wymagania edukacyjne na oceny klasyfikacyjne z przedmiotu fizyka dla uczniów z klas 3b, 3e, 3f na rok szkolny 2015/2016.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z fizyki w klasie 3

Przedmiotowy system oceniania z fizyki w klasie 3 Przedmiotowy system oceniania z fizyki w klasie 3 Szczegółowe wymagania na poszczególne stopnie (oceny) 1. Drgania i fale R treści nadprogramowe Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na dana ocenę z fizyki dla klasy III do serii Spotkania z fizyką wydawnictwa Nowa Era

Wymagania edukacyjne na dana ocenę z fizyki dla klasy III do serii Spotkania z fizyką wydawnictwa Nowa Era Wymagania edukacyjne na dana ocenę z fizyki dla klasy III do serii Spotkania z fizyką wydawnictwa Nowa Era 1. Drgania i fale Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z FIZYKI W KLASIE III

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z FIZYKI W KLASIE III WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z FIZYKI W KLASIE III Dział XI. DRGANIA I FALE (9 godzin lekcyjnych) Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: wskaże w otaczającej rzeczywistości przykłady

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klasy III Gimnazjum

Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klasy III Gimnazjum Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klasy III Gimnazjum I. Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Zwierciadło kuliste stanowi część gładkiej, wypolerowanej powierzchni kuli. Wyróżniamy zwierciadła kuliste:

Zwierciadło kuliste stanowi część gładkiej, wypolerowanej powierzchni kuli. Wyróżniamy zwierciadła kuliste: Fale świetlne Światło jest falą elektromagnetyczną, czyli rozchodzącymi się w przestrzeni zmiennymi i wzajemnie przenikającymi się polami: elektrycznym i magnetycznym. Szybkość światła w próżni jest największa

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z fizyki i astronomii dla ZSZ w roku szkolnym 2009/2010

Wymagania na poszczególne oceny z fizyki i astronomii dla ZSZ w roku szkolnym 2009/2010 Wymagania na poszczególne oceny z fizyki i astronomii dla ZSZ w roku szkolnym 2009/2010 (wg działów materiału nauczania) Dotyczy programu nauczania o numerze dopuszczenia: DKOS-5002-59/03 1.Ruch i jego

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania Uwaga. Szczegółowe warunki i sposób oceniania określa statut szkoły.

Przedmiotowy system oceniania Uwaga. Szczegółowe warunki i sposób oceniania określa statut szkoły. Przedmiotowy system oceniania Uwaga. Szczegółowe warunki i sposób oceniania określa statut szkoły. Zasady ogólne 1. Wymagania na każdy stopień wyższy niż dopuszczający obejmują również wymagania na stopień

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania kl. II

Przedmiotowy system oceniania kl. II Przedmiotowy system oceniania kl. II Kursywą oznaczono treści dodatkowe. Wymagania na poszczególne oceny konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry : omawia

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy (propozycja)

Plan wynikowy (propozycja) Plan wynikowy (propozycja) 9. Pole elektryczne (17 godzin) Zagadnienie (treści podręcznika) 9.1. Ładunki elektryczne i ich oddziaływanie (Jednostka ładunku. Ładunek elementarny. R Kwarki. Oddziaływanie

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy (propozycja)

Plan wynikowy (propozycja) Plan wynikowy (propozycja) 9. Elektrostatyka (18 godzin) Treści nauczania (tematy lekcji) 9.1. Ładunki elektryczne i prawo Coulomba (Zjawiska elektryczne wokół nas. Ładunek elektryczny protonu i elektronu.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCEN Z FIZYKI

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCEN Z FIZYKI SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCEN Z FIZYKI Klasa I 1. Wykonujemy pomiary. Zna jednostki długości, pola powierzchni, objętości, czasu, prędkości, masy, ciśnienia, siły Zna podstawowe przyrządy pomiarowe i umie

Bardziej szczegółowo

MAGNETYZM, INDUKCJA ELEKTROMAGNETYCZNA. Zadania MODUŁ 11 FIZYKA ZAKRES ROZSZERZONY

MAGNETYZM, INDUKCJA ELEKTROMAGNETYCZNA. Zadania MODUŁ 11 FIZYKA ZAKRES ROZSZERZONY MODUŁ MAGNETYZM, INDUKCJA ELEKTROMAGNETYCZNA OPRACOWANE W RAMACH PROJEKTU: FIZYKA ZAKRES ROZSZERZONY WIRTUALNE LABORATORIA FIZYCZNE NOWOCZESNĄ METODĄ NAUCZANIA. PROGRAM NAUCZANIA FIZYKI Z ELEMENTAMI TECHNOLOGII

Bardziej szczegółowo

Temat lekcji Treści nauczania Metoda pracy Środki nauczania Uwagi

Temat lekcji Treści nauczania Metoda pracy Środki nauczania Uwagi Tomasz Katkowski nauczyciel Program nauczania Fizyka GPI OSSP Program powstał na podstawie materiałów wydawnictwa Nowa Era, którego podręcznik jest wykorzystywany na lekcji fizyki i jest jego autorską

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI KLASA I GIMNAZJUM

KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI KLASA I GIMNAZJUM Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI KLASA I GIMNAZJUM z działu POMIARY I JEDNOSTKI zna podstawowe jednostki długości, czasu i masy, potrafi dobrać przyrządy do pomiaru

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Fizyka klasa III. Wymagania na ocenę dostateczną Uczeń: opisuje. oddziaływanie

Wymagania edukacyjne Fizyka klasa III. Wymagania na ocenę dostateczną Uczeń: opisuje. oddziaływanie Wymagania edukacyjne Fizyka klasa III 1. Zjawiska i fale elektro 7 godzin. L.p. Temat lekcji Wymagania na ocenę dopuszczającą 1 Oddziaływania biegunów magnetycznych magnesów oraz magnesów i żelaza. 2 Badanie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klasy II gimnazjum

Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klasy II gimnazjum Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klasy II gimnazjum Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny 1 Elektrostatyka R treści nadprogramowe wskazuje w otaczającej rzeczywistości planuje doświadczenie

Bardziej szczegółowo

Plan Wynikowy. Klasa czwarta Mgr Jolanta Lipińska, mgr Magdalena Englart. 1. Prąd stały

Plan Wynikowy. Klasa czwarta Mgr Jolanta Lipińska, mgr Magdalena Englart. 1. Prąd stały Plan Wynikowy. Klasa czwarta Mgr Jolanta Lipińska, mgr Magdalena Englart 1. Prąd stały 1 9 Prąd elektryczny jako przepływ ładunku. Natężenie prądu Pierwsze prawo Kirchhoffa Prawo Ohma dla odcinka obwodu

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klasy 2

Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klasy 2 Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klasy 2 Szczegółowe wymagania na poszczególne stopnie oceny 1. Dynamika R treści nadprogramowe dokonuje pomiaru siły za pomocą siłomierza posługuje się symbolem

Bardziej szczegółowo

Fizyka. Klasa 3. Semestr 1. Dział : Optyka. Wymagania na ocenę dopuszczającą. Uczeń:

Fizyka. Klasa 3. Semestr 1. Dział : Optyka. Wymagania na ocenę dopuszczającą. Uczeń: Fizyka. Klasa 3. Semestr 1. Dział : Optyka Wymagania na ocenę dopuszczającą. Uczeń: 1. wymienia źródła światła 2. wyjaśnia, co to jest promień światła 3. wymienia rodzaje wiązek światła 4. wyjaśnia, dlaczego

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa III etap edukacyjny

Podstawa programowa III etap edukacyjny strona 1/5 Źródło: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej Więcej: www.reformaprogramowa.men.gov.pl/rozporzadzenie Podstawa programowa III etap

Bardziej szczegółowo