KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI DLA KLASY III GIMNAZJUM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI DLA KLASY III GIMNAZJUM"

Transkrypt

1 KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI DLA KLASY III GIMNAZJUM DRGANIA I FALE MECHANICZNE - Uczeń nie opanował wiedzy i umiejętności niezbędnych w dalszej nauce. -Wie, że fale sprężyste nie mogą rozchodzić się w próżni. -Wie, że są dwa rodzaje fal poprzeczne i podłużne. -Wie, że dobiegająca do przeszkody fala może być odbita lub pochłonięta. -Wie, że na szczelnie fala płaska może ulec ugięciu (dyfrakcji). -Rozumie, że fale mogą się nakładać, czyli mogą ulegać interferencji. -Wie, że źródłem dźwięków wydawanych przez człowieka są struny głosowe. -Wie, że fale dźwiękowe nie mogą rozchodzić się w próżni. -Wie, z jaką szybkością porusza się fala głosowa w powietrzu. III. DOSTATECZNY -Rozumie pojęcie szybkości ponaddźwiękowej. -Wie, na czym polega zjawisko rezonansu mechanicznego dwóch wahadeł. wie, że zjawisko rezonansu zachodzi także dla fal dźwiękowych. -Wie, jak powstaje echo. -Wie, jaką rolę pełni błona bębenkowa ucha. -Rozumie, że zbyt głośna muzyka lub hałas mogą spowodować trwałe uszkodzenie słuchu. -Wie, jaką falę nazywamy falą płaską a jaką kolistą, potrafi to określić na podstawie rysunku. -Potrafi opisać zjawisko dyfrakcji czyli ugięcia fali (np. przejście fali przez szczelinę). -Wie, kiedy fala płaska rozchodząca się na wodzie może ulec załamaniu. -Zna pojęcia służące do opisu ruchu drgającego i rozumie ich znaczenie: amplituda, okres, częstotliwość, wie, w jakich jednostkach wyrażamy te wielkości. -Zna pojęcia służące do opisu ruchu drgającego i rozumie ich znaczenie: amplituda, okres, częstotliwość, wie, w jakich jednostkach wyrażamy te wielkości. -Potrafi wyjaśnić co to znaczy, że częstotliwość drgań wynosi np. 15 Hz -Wie, jak okres wahadła zależy od jego długości. Wie, na czym polega izochronizm wahadła. -Potrafi uzasadnić w jakim celu nakręca się sprężynę zegara wahadłowego. IV. DOBRY -Potrafi obliczyć okres drgań gdy znana jest częstotliwość i odwrotnie. -Potrafi określić jak zwrócona jest siła wywołująca ruch drgający. -Potrafi doświadczalnie wyznaczyć okres drgań wahadła. -Zna związek między długością wahadła i jego okresem. rozumie co należy zrobić aby wyregulować zegar wahadłowy, który się opóźnia lub spieszy. -Potrafi objaśnić na przykładzie dlaczego fale przenoszą energię a nie przenoszą masy. 1

2 -Poprawnie posługuje się pojęciami: długość fali, szybkość rozchodzenia się fali, grzbiet i dolina fali. -Potrafi objaśnić i stosować równania:, oraz T. f -Poprawnie posługuje się pojęciem czoło fali, kierunek rozchodzenia się fali. -Wie, że zjawiska dyfrakcji i interferencji są charakterystyczne dla fal. -Potrafi rozpoznać zjawisko interferencji i potrafi rozpoznać jego skutek. -Potrafi wskazać, jakie wielkości charakteryzujące dźwięk można mierzyć a jakie są rozpoznawalne przez ucho. -Potrafi objaśnić jaką rolę pełni pudło rezonansowe w instrumentach muzycznych. V. BARDZO DOBRY obejmują wszystkie wymagania na stopnie niższe i ponadto -Potrafi wyjaśnić jak zmienia się prędkość ciała w ruchu drgającym. -Potrafi uzasadnić dlaczego ciało drgające porusza się na przemian ruchem przyspieszonym lub opóźnionym. -Potrafi określić siły (wykonać odpowiedni rysunek), których wypadkowa powoduje ruch wahadła. l -Potrafi wykorzystać równanie T 2 w zadaniach. g -Wie, że fale podłużne mogą się rozchodzić w ciałach stałych, cieczach i gazach, a fale poprzeczne tylko w ciałach stałych. -Stosuje poznane zależności do rozwiązywania problemów. -Potrafi naszkicować wykresy obrazujące drgania cząstek ośrodka, w którym rozchodzą się dźwięki wysokie i niskie, głośne i ciche. -Potrafi wskazać przykłady występowania rezonansu mechanicznego oraz wyjaśnić jakie mogą być negatywne skutki tego zjawiska. - Opanował wiedzę i umiejętności wkraczające poza program nauczania. MAGNETYZM - Nie opanował tych wiadomości i umiejętności, które są konieczne do dalszego kształcenia. - Zna pojęcie pola magnetycznego. - Wie, jak oddziałują ze sobą bieguny magnetyczne. - Wie, jak zachowuje się igła magnetyczna w polu magnetycznym Ziemi i magnesów trwałych. - Wie, że bieguny najsilniej oddziałują ze sobą i oznacza się je N i S. 2

3 - Na podstawie doświadczenia Oersteda, wie że wokół przewodnika z prądem istnieje pole magnetyczne. - Wie, że elektromagnes to zwojnica z rdzeniem np. z Fe. - Podaje przykłady zastosowania elektromagnesu. - Wie, że na przewodnik z prądem działa w polu magnetycznym siła zwana elektromagnetyczną. - Zna podstawowe części silnika III. DOSTATECZNA - Umie graficznie przedstawić linie pola magnetycznego wokół magnesu sztabkowego i podkowiastego. - Wie, jak praktycznie znaleźć obraz linii pola. - Umie wykazać, że Ziemia jest magnesem i gdzie ma bieguny. - Zna regułę prawej dłoni. - Przedstawia graficznie pole magnetyczne wokół przewodnika prostoliniowego, kołowego, zwojnicy. - Zaznacza zwroty linii pola magnetycznego. - Wie od czego zależy siła pola wytwarzanego przez elektromagnes. - Zna rolę rdzenia ze stali miękkiej. - Wie, kiedy objawia się występowanie tej siły. - Wie do czego służą elementy silnika. IV. DOBRY - Zna przykłady substancji które dają się namagnesować. - Umie wyjaśnić dlaczego mimo rozdrobnienia magnesu nie znikają bieguny. - Wie gdzie występują bieguny magnetyczne zwojnicy i przewodnika kołowego, umie je określać. - Zna sposoby magnesowania i rozmagnesowywania ferromagnetyków. - Określa cechy siły elektrodynamicznej. - Zna warunki niezbędne do wzbudzenia prądu indukcyjnego. - Zna regułę Lenza. - Wie jaki prąd nazywamy przemiennym. - Zna budowę i zasadę działania transformatora. - Zna zależność: U2/U1=n2/n2=p. V. BARDZO DOBRY - Potrafi doświadczalnie wykazać obecność pola magnetycznego. - Wie, że własności pola znikają przy ogrzewaniu i potrząsaniu. - Umie podać przykłady ciał nie mających własności magnetycznych. - Wie, jak oddziałują przewodniki równoległe. - Wie, od czego zależy siła pola magnetycznego zwojnicy. - Na podstawie rysunku określa kierunek prądu. - Umie wyjaśnić działanie dzwonka. - Potrafi określić co wpływa na wartość prądu indukcyjnego. 3

4 - Zna różne sposoby wzbudzania prądu indukcyjnego. - Wie co to jest okres prądu przemiennego. - Zna związek U2/U1=I1/I2 i wykorzystuje go w zadaniach. obejmują wszystkie wymagania na stopnie niższe a ponadto: zaangażowanie wykazywanie własnej inicjatywy i własnych poglądów na przedstawienie danego zagadnienia rozwiązywanie zadań i problemów nietypowych OPTYKA - Nie opanował tych wiadomości i umiejętności, które są konieczne do dalszego kształcenia. - Wie, że światło rozchodzi się w ośrodkach jednorodnych i przeźroczystych po liniach prostych. - Umie podać naturalne i sztuczne źródła światła. - Wie, ze światło może przenosić energię. - Wie, że światło odbija się od gładkich powierzchni. - Wie, co nazywamy zwierciadłem płaskim. - Wie, że promień świetlny na granicy dwóch ośrodków optycznych ulega załamaniu i odbiciu. - Potrafi rozróżnić pryzmat i wie, że światło się w nim załamuje. - Wie, że istnieją układy pryzmatów skupiające i rozpraszające. - Wie, że istnieją soczewki skupiające i rozpraszające. - Rozróżnia soczewkę skupiającą od rozpraszającej. III. DOSTATECZNA - Zna wartość prędkości światła w próżni. - Wie, że w innych ośrodkach prędkość światła jest mniejsza. - Zna pojęcie promienia i wiązki światła. - Wie, na czym polega rozproszenie światła. - Zna prawo odbicia światła. - Umie pomierzyć kąt padania i odbicia. - Wie, jakie obrazy powstają w zwierciadle płaskim. - Zna prawo załamania światła. - Umie zmierzyć i wyznaczyć kat padania i załamania. - Umie narysować bieg promienia monochromatycznego przez pryzmat. - Wie, że światło białe rozszczepia się. - Rysuje bieg promieni równoległych przy przejściu przez układ pryzmatów. - Zna pojęcia oś optyczna, ogniskowa, ognisko. - Zna schematy soczewek. 4

5 IV. DOBRA - Wie, że światło jest falą elektromagnetyczną. - Potrafi podać przykłady na prostolinijne rozchodzenie się światła. - Zna pojęcie normalnej. - Wie, jak zmieniają się kąty: padania i odbicia. - Potrafi narysować obraz punktu w zwierciadle. - Zna zastosowanie peryskopu i rysuje w nim bieg promieni. - Umie narysować bieg promienia przez płytkę płaskorównoległą. - Wie, ze kąt załamania rośnie wraz z kątem padania. - Umie narysować przejście światła białego przez pryzmat. - Umie wskazać kąt łamiący pryzmatu - Umie narysować bieg promieni przy przejściu przez soczewki. - Umie narysować obrazy w soczewkach i nazywa ich cechy. - Zna zastosowania przyrządów optycznych. V. BARDZO DOBRA - Zna inne promieniowanie niewidzialne i ich rolę dla życia człowieka i w przyrodzie oraz technice. - Rozwiązuje inne zadania problemowe z wykorzystaniem prawa odbicia i oblicza różne kąty. - Umie narysować obraz przedmiotu w zwierciadle w oparciu o prawo odbicia. - Rozwiązuje zadania problemowe związane z pozornymi obrazami w wyniku załamania. - Zna związki między barwą, prędkością i współczynnikiem załamania. - Potrafi narysować bieg promieni równoległych przy przejściu przez układy soczewek. - Rozwiązuje zadania problemowe w tym konstrukcyjne. obejmują wszystkie wymagania na stopnie niższe a ponadto: zaangażowanie wykazywanie własnej inicjatywy i własnych poglądów na przedstawienie danego zagadnienia rozwiązywanie zadań i problemów nietypowych Opracowała: Marta Jakubowska 5

Wymagania programowe na poszczególne oceny. Maria Majewska. Ocena niedostateczna: uczeń nie opanował wymagań na ocenę dopuszczającą.

Wymagania programowe na poszczególne oceny. Maria Majewska. Ocena niedostateczna: uczeń nie opanował wymagań na ocenę dopuszczającą. Wymagania programowe na poszczególne oceny klasa III Maria Majewska Ocena niedostateczna: uczeń nie opanował wymagań na ocenę dopuszczającą. Ocena dopuszczająca [1] - zna pojęcia: położenie równowagi,

Bardziej szczegółowo

Fizyka program nauczania gimnazjum klasa III 2014/2015

Fizyka program nauczania gimnazjum klasa III 2014/2015 Fizyka program nauczania gimnazjum klasa III 2014/2015 Roman Grzybowski wydawnictwo OPERON Program nauczania do nowej podstawy programowej Treści nauczania i osiągnięcia szczegółowe ucznia Fale mechaniczne

Bardziej szczegółowo

Program nauczania: Fizyka z plusem, numer dopuszczenia: DKW 4014-58/01

Program nauczania: Fizyka z plusem, numer dopuszczenia: DKW 4014-58/01 Program nauczania: Fizyka z plusem, numer dopuszczenia: DKW 4014-58/01 Plan realizacji materiału nauczania fizyki w klasie III wraz z określeniem wymagań edukacyjnych DZIAŁ PROGRA- GRA- MOWY Elektrostatyka

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na oceny szkolne z podziałem na treści dla klasy III Gimnazjum DZIAŁ VI RUCH DRGAJĄCY I FALOWY

Wymagania programowe na oceny szkolne z podziałem na treści dla klasy III Gimnazjum DZIAŁ VI RUCH DRGAJĄCY I FALOWY Wymagania programowe na oceny szkolne z podziałem na treści dla klasy III Gimnazjum DZIAŁ VI RUCH DRGAJĄCY I FALOWY Temat lekcji 1. Ruch drgający. 2. Okres i częstotliwość drgań. 3. Rezonans mechaniczny.

Bardziej szczegółowo

ELEKTROSTATYKA DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY CELUJĄCY

ELEKTROSTATYKA DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY CELUJĄCY FIZYKA - KLASA III I PÓŁROCZE ELEKTROSTATYKA DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY CELUJĄCY - wie, że podczas elektryzowania ciała gromadzą się ładunki jednego rodzaju ; - wie, że ciała naelektryzowane

Bardziej szczegółowo

FIZYKA. Nauczanie fizyki odbywa się według programu: Barbary Sagnowskiej Świat fizyki (wersja 2) wydawnictwo Zamkor

FIZYKA. Nauczanie fizyki odbywa się według programu: Barbary Sagnowskiej Świat fizyki (wersja 2) wydawnictwo Zamkor FIZYKA 1. Uwagi wstępne. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie; 2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału. z fizyki. dla klasy III. nr programu w szk. zest: GM4/PN/18/2010 tytuł podręcznika: To jest fizyka wyd.

Rozkład materiału. z fizyki. dla klasy III. nr programu w szk. zest: GM4/PN/18/2010 tytuł podręcznika: To jest fizyka wyd. Rozkład materiału z fizyki dla klasy III nr programu w szk. zest: GM4/PN/18/2010 tytuł podręcznika: To jest fizyka wyd. Nowa Era rok szkolny 2014/15 Dział I. Elektrostatyka 9 godzin. Temat lekcji Treści

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania Fizyka

Przedmiotowy system oceniania Fizyka Publiczne Gimnazjum w Nowem Przedmiotowy system oceniania Fizyka Rok szkolny 01/013 Program nauczania fizyki w gimnazjum Świat fizyki. Wymagania na poszczególne oceny stanowią załącznik do PSO 1 1.Wstęp

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI ODDZIAŁYWANIA Uczeń zna, wie umie, potrafi: że w przyrodzie zachodzą ciągłe zmiany pod wpływem oddziaływań rodzaje oddziaływań, skutki oddziaływań podać przykłady ciał fizycznych

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy zajęcia edukacyjne z fizyki III etap edukacyjny klasa III

Plan wynikowy zajęcia edukacyjne z fizyki III etap edukacyjny klasa III Plan wynikowy zajęcia edukacyjne z fizyki III etap edukacyjny klasa III Oprac. dr I.Flajszok 1 Temat zajęć podstawowe pojęcia fizyczne Liczba godzi n Osiągnięcia ucznia/poziom wymagań treści rozszerzające

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z FIZYKI KLASA III GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2013/2014

PLAN WYNIKOWY Z FIZYKI KLASA III GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2013/2014 PLAN WYNIKOWY Z FIZYKI KLASA III GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2013/2014 Liczba godzin do realizacji: 34 Realizujący: Anna Wojtak XI. ELEKTROMAGNETYZM 1. Temat lekcji: Magnesy i ich oddziaływanie. Bieguny magnesów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCEN Z FIZYKI

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCEN Z FIZYKI SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCEN Z FIZYKI Klasa I 1. Wykonujemy pomiary. Zna jednostki długości, pola powierzchni, objętości, czasu, prędkości, masy, ciśnienia, siły Zna podstawowe przyrządy pomiarowe i umie

Bardziej szczegółowo

Zakres wymagań ma charakter kaskadowy to znaczy że uczeń chcąc uzyskać ocenę wyższą musi spełnić wymagania na oceny niższe.

Zakres wymagań ma charakter kaskadowy to znaczy że uczeń chcąc uzyskać ocenę wyższą musi spełnić wymagania na oceny niższe. Rozkład materiału nauczania z fizyki do klasy III gimnazjum na rok szkolny 2014/2015 opracowany w oparciu o program nauczania fizyki w gimnazjum Spotkania z fizyką, autorstwa Grażyny Francuz-Ornat, Teresy

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Legnicy.

Zespół Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Legnicy. Zespół Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Legnicy. Wymagania edukacyjne z fizyki dla uczniów gimnazjum. Klasy I - III. Wiesław Zagrobelny 1 POMIARY I JEDNOSTKI 4. MATERIAŁ NAUCZANIA I OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Uczeń umie (kategoria celu) zademonstrować z pomocą nauczyciela właściwości ciał naelektryzowanych (C).

Uczeń umie (kategoria celu) zademonstrować z pomocą nauczyciela właściwości ciał naelektryzowanych (C). Moduł 3. Dział I: ELEKTROSTATYKA Zagadnienie lub zadanie dydaktyczne 1. Zjawisko elektryzowania ciał. 2. Właściwości ciał naelektryzowanych. 3. Pole elektrostatyczne rodzaje pól. Uczeń wie (kategoria celu)

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ NAUCZANIA I OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIA

MATERIAŁ NAUCZANIA I OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIA MATERIAŁ NAUCZANIA I OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Tematy nieobowiązkowe (lub ich części) oznaczono szarym paskiem CZĘŚĆ I SZCZEGÓŁOWE CELE EDUKACYJNE DZIAŁ ZAGADNIENIA POMIARY I JEDNOSTKI Pomiary i

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z fizyki dla klasy 3 gimnazjum

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z fizyki dla klasy 3 gimnazjum Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z fizyki dla klasy 3 gimnazjum Semestr I 1. Przemiany energii w zjawiskach cieplnych Zmiana energii

Bardziej szczegółowo

Sposoby Sprawdzania Osiągnięć Edukacyjnych Uczniów z Przedmiotu Fizyka Rok szkolny 2012/20132

Sposoby Sprawdzania Osiągnięć Edukacyjnych Uczniów z Przedmiotu Fizyka Rok szkolny 2012/20132 Sposoby Sprawdzania Osiągnięć Edukacyjnych Uczniów z Przedmiotu Fizyka Rok szkolny 2012/20132 System został opracowany na podstawie: 1. Podstawy programowej dla gimnazjum 2. Programów nauczania przyjętych

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania Fizyka. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czarnej Białostockiej

Przedmiotowy system oceniania Fizyka. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czarnej Białostockiej Przedmiotowy system oceniania Fizyka Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czarnej Białostockiej I Formy oceniania 1. Główną formą sprawdzania wiadomości i umiejętności są prace pisemne: sprawdziany (obejmujące

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z fizyki w klasie 3

Przedmiotowy system oceniania z fizyki w klasie 3 Przedmiotowy system oceniania z fizyki w klasie 3 Szczegółowe wymagania na poszczególne stopnie (oceny) 1. Drgania i fale R treści nadprogramowe Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry

Bardziej szczegółowo

Fizyka. Klasa 3. Semestr 1. Dział : Optyka. Wymagania na ocenę dopuszczającą. Uczeń:

Fizyka. Klasa 3. Semestr 1. Dział : Optyka. Wymagania na ocenę dopuszczającą. Uczeń: Fizyka. Klasa 3. Semestr 1. Dział : Optyka Wymagania na ocenę dopuszczającą. Uczeń: 1. wymienia źródła światła 2. wyjaśnia, co to jest promień światła 3. wymienia rodzaje wiązek światła 4. wyjaśnia, dlaczego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA Z FIZYKI GIMNAZJUM

PROGRAM NAUCZANIA Z FIZYKI GIMNAZJUM PROGRAMY NAUCZANIA Z FIZYKI REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO Zainteresowanie uczniów fizyką kluczem do sukcesu PROGRAM NAUCZANIA Z FIZYKI GIMNAZJUM III etap edukacyjny Projekt realizowany

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum Nr 17 Integracyjne w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania FIZYKA

Publiczne Gimnazjum Nr 17 Integracyjne w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania FIZYKA Publiczne Gimnazjum Nr 17 Integracyjne w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania FIZYKA ZASADY OCENIANIA POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW AKTYWNOŚCI I PRZELICZANIA PUNKTÓW NA OCENĘ. Obszary aktywności: 1. Prace

Bardziej szczegółowo

2.4. KONKURS Z FIZYKI

2.4. KONKURS Z FIZYKI 2.4. KONKURS Z FIZYKI 2.4.1. Cele edukacyjne Rozwijanie zainteresowania fizyką. Motywowanie do poszerzania wiedzy i umiejętności w zakresie fizyki. Pogłębienie motywacji do samodzielnej i systematycznej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE z Fizyki klasa I i III Gimnazjum w Zespole Szkół w Rudkach.

WYMAGANIA EDUKACYJNE z Fizyki klasa I i III Gimnazjum w Zespole Szkół w Rudkach. Beata Cieślik KLASA I WYMAGANIA EDUKACYJNE z Fizyki klasa I i III Gimnazjum w Zespole Szkół w Rudkach. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który - Opanował treści elementarne użyteczne w pozaszkolnej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA. Fizyka i astronomia. rok szkolny 2013/2014

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA. Fizyka i astronomia. rok szkolny 2013/2014 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Fizyka i astronomia rok szkolny 2013/2014 Podstawy prawne 1. Rozporządzenie MEN (z dnia 30 kwietnia 2007 roku z późniejszymi zmianami) w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny. Klasa III

Wymagania na poszczególne oceny. Klasa III Wymagania na poszczególne oceny. Klasa III ELEKTROSTATYKA Potrafi rozpoznać kontekst, w którym pojęcia ładunek używa się jako wielkości fizycznej Wie, że ładunek elektryczny wyrażamy w kulombach Wie, jak

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA na egzamin klasyfikacyjny z fizyki klasa III (IIIA) rok szkolny 2013/2014 semestr II

ZAGADNIENIA na egzamin klasyfikacyjny z fizyki klasa III (IIIA) rok szkolny 2013/2014 semestr II ZAGADNIENIA na egzamin klasyfikacyjny z fizyki klasa III (IIIA) rok szkolny 2013/2014 semestr II Piotr Ludwikowski XI. POLE MAGNETYCZNE Lp. Temat lekcji Wymagania konieczne i podstawowe. Uczeń: 43 Oddziaływanie

Bardziej szczegółowo

Teresa Wieczorkiewicz. Fizyka i astronomia. Program nauczania, rozkład materiału oraz plan wynikowy Gimnazjum klasy: 3G i 3H

Teresa Wieczorkiewicz. Fizyka i astronomia. Program nauczania, rozkład materiału oraz plan wynikowy Gimnazjum klasy: 3G i 3H Teresa Wieczorkiewicz Fizyka i astronomia Program nauczania, rozkład materiału oraz plan wynikowy Gimnazjum klasy: 3G i 3H Wg podstawy programowej z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z FIZYKI W KLASIE III

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z FIZYKI W KLASIE III WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z FIZYKI W KLASIE III Dział XI. DRGANIA I FALE (9 godzin lekcyjnych) Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: wskaże w otaczającej rzeczywistości przykłady

Bardziej szczegółowo