Fizyka program nauczania gimnazjum klasa III 2014/2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Fizyka program nauczania gimnazjum klasa III 2014/2015"

Transkrypt

1 Fizyka program nauczania gimnazjum klasa III 2014/2015 Roman Grzybowski wydawnictwo OPERON Program nauczania do nowej podstawy programowej Treści nauczania i osiągnięcia szczegółowe ucznia Fale mechaniczne (8+2) 1. Ruch falowy. 2. Zjawisko odbicia, załamania i ugięcia fali. 3. Źródła i cechy dźwięków. 4. Zjawisko odbicia i załamania fal dźwiękowych. Cele nauczania 1. Przedstawienie uczniom przykładów ruchu falowego. 2. Ukazanie fal dźwiękowych jako efektywnego nośnika informacji. Osiągnięcia szczegółowe wie, że fale mechaniczne mogą rozchodzić się tylko w ośrodkach sprężystych, że szybkość rozchodzenia się fal mechanicznych zależy od rodzaju ośrodka, a nie zależy od długości fali; potrafi obliczyć szybkość rozchodzenia się fali; zna i rozumie pojęcia długości fali, grzbietu i doliny fali oraz wie, czym różni się fala poprzeczna od podłużnej; wie, że fala może być odbita lub pochłonięta przez przeszkody; wie, że dyfrakcja interferencja fali dotyczą tylko ruchu falowego; zna prawo odbicia fali; wie, że źródłem dźwięków są ciała drgające z częstotliwością od 16 Hz do 20 khz; wie, co to są infradźwięki i ultradźwięki; wie, że dźwięki różnią się wysokością, natężeniem i barwą; wie, że dźwięki rozchodzą się tylko w ośrodkach sprężystych; wie, od czego zależy wysokość, barwa i natężenie dźwięku; wie, kiedy powstaje echo, a kiedy pogłos; potrafi wskazać zastosowania ultradźwięków i infradźwięków. Elektromagnetyzm (10+2) 1. Magnesy i ich oddziaływanie. Bieguny magnesów. 2. Badanie oddziaływań przewodnika z prądem na igłę magnetyczną. 3. Działanie magnesu na przewodnik z prądem. 4. Zasada działania silnika elektrycznego. 5. Wzbudzanie prądu indukcyjnego. 6. Prąd przemienny. 7. Przesyłanie energii elektrycznej. Transformatory. 8. Fale elektromagnetyczne. 9. Właściwości fal elektromagnetycznych. Cele nauczania 1. Poznanie związku pomiędzy prądem elektrycznym a polem magnetycznym. 2. Ukazanie doniosłości odkrycia Faradaya. Osiągnięcia szczegółowe zna rodzaje magnesów; wie, że nie da się wyodrębnić bieguna magnetycznego; potrafi wskazać i nazwać bieguny magnetyczne magnesu; objaśnia zasadę działania kompasu; potrafi opisać zachowanie się igły magnetycznej w pobliżu magnesu; opisuje wzajemne oddziaływanie magnesu i żelazo; podaje przykłady zastosowania tego oddziaływania; umie pokazać działanie przewodnika z prądem na igłę magnetyczną; potrafi zbudować elektromagnes i wyjaśnić rolę rdzenia w elektromagnesie; wie, że na przewodnik z prądem w polu magnetycznym działa siła magnetyczna; zna zasadę działania silnika elektrycznego na prąd stały; potrafi wyjaśnić zasadę budowy i działania silnika, odwołując się do praw fizyki; 1

2 wie, jak powstaje i jak rozchodzi się fala elektromagnetyczna; potrafi obliczyć długość fali i wartość prędkości rozchodzenia się fali elektromagnetycznej w próżni; zna nazwy poszczególnych rodzajów fal elektromagnetycznych; potrafi podać ich zastosowanie. Optyka (10+2) 1. Rozchodzenie się światła. 2. Odbicie światła. Zwierciadła płaskie. 3. Zwierciadła kuliste. 4. Konstrukcja obrazów w zwierciadłach kulistych. 5. Załamanie światła. Prawo załamania światła. 6. Badanie załamania światła w pryzmacie. 7. Soczewki i ich właściwości. 8. Konstrukcyjne wykreślanie obrazów w soczewkach. 9. Przyrządy optyczne. Wady wzroku. Cele nauczania 1. Pokazanie uczniom, że światło jest niewielkim wycinkiem fal elektromagnetycznych. 2. Zapoznanie uczniów z falowymi własnościami światła. 3. Poznanie podstawowych praw optyki geometrycznej. Osiągnięcia szczegółowe potrafi wymienić naturalne i sztuczne źródła światła; wie, że światło w danym ośrodku rozchodzi się po liniach prostych; potrafi podać przykłady potwierdzające prostoliniowe rozchodzenie się światła; umie wyjaśnić powstawanie cienia i półcienia; wie, że światło odbija się od powierzchni gładkich, a rozprasza się na powierzchniach chropowatych; potrafi zilustrować graficznie prawo odbicia; potrafi wymienić zastosowanie zwierciadeł płaskich; potrafi przedstawić konstrukcyjny obraz dowolnej figury w zwierciadle płaskim; wie, czym różni się zwierciadło kuliste wklęsłe od wypukłego; potrafi podać określenie ogniska, ogniskowej i promienia krzywizny zwierciadła; umie narysować bieg wiązki równoległej do osi optycznej po odbiciu od zwierciadła kulistego; potrafi przedstawić konstrukcję obrazów otrzymanych za pomocą zwierciadeł kulistych; potrafi wskazać zastosowanie zwierciadeł kulistych; wie, że na granicy dwóch ośrodków przezroczystych światło zmienia kierunek, załamuje się; potrafi wskazać na rysunku kąt padania i kąt załamania; potrafi narysować bieg promienia świetlnego w różnych ośrodkach; wie, że szybkość rozchodzenia się światła zależy od rodzaju ośrodka; wie, na czym polega całkowite wewnętrzne odbicie i gdzie znalazło zastosowanie; potrafi narysować bieg promienia jednobarwnego przez pryzmat; wie, dlaczego światło białe, przechodząc przez pryzmat, ulega rozszczepieniu; wie, na czym polega widzenie barwne; potrafi wymienić rodzaje soczewek; zna pojęcia: ognisko, ogniskowa, główna oś optyczna; potrafi: narysować bieg wiązki równoległej światła po przejściu przez soczewkę, obliczyć zdolność skupiającą soczewki i wyznaczyć doświadczalnie ogniskową soczewki skupiającej; potrafi wykreślać obrazy otrzymywane za pomocą soczewek; wie, jakie obrazy otrzymuje się w soczewkach. potrafi otrzymać na ekranie ostry obraz przedmiotu za pomocą soczewki skupiającej; potrafi objaśnić zasadę działania oka, aparatu fotograficznego i lupy; wie, jak usunąć wady wzroku: krótkowzroczność i dalekowzroczność; wie, że szybkość światła w próżni jest maksymalną szybkością przepływu informacji. Przewidywane osiągnięcia uczniów w zakresie wiedzy i realizacji założonych celów 1. Temat lekcji: Ruch falowy wie, co nazywamy impulsem falowym; wie, że fale mogą być poprzeczne i podłużne; wie, jak odróżnić falę poprzeczną od podłużnej; FALE MECHANICZE 2

3 wie, co to jest grzbiet i dolina fali. wie, co nazywamy falą; wie, ze fale mechaniczne nie rozchodzą się w próżni; wie, że szybkość rozchodzenia się fal jest w danym ośrodku stała; wie, co to jest okres, częstotliwość i długość fali. potrafi stosować wzory do rozwiązywania zadań rachunkowych i problemowych; wie, że fale poprzeczne mogą rozchodzić się tylko w ciałach stałych, a fale podłużne w gazach, cieczach i ciałach stałych. potrafi objaśnić mechanizm powstawania fali poprzecznej; potrafi obliczać wszystkie wielkości z wyrażenia v f. 2. Temat lekcji: Zjawiska w ruchu falowym wie, że fala, napotykając przeszkodę, ulega odbiciu lub pochłonięciu; wie, że fale mogą załamywać się na granicy dwóch ośrodków. potrafi sformułować prawo odbicia fali; potrafi graficznie zilustrować prawo odbicia fali; wie, że fala może ulegać ugięciu i interferencji. potrafi opisać i wyjaśnić zjawisko ugięcia (dyfrakcji) fal na przeszkodach lub otworach; wie, co to jest fala stojąca. potrafi opisać i wyjaśnić zjawisko interferencji; potrafi wyjaśnić, jak powstaje fala stojąca. 3. Temat lekcji: Źródła i cechy dźwięków wie, że dźwięki wydają ciała drgające z częstotliwością większą od 16 Hz, a mniejszą od 20 khz; wie, że dźwięki różnią się natężeniem, wysokością i barwą. wie, co to są ultradźwięki i infradźwięki; wie, od czego zależy natężenie, wysokość i barwa dźwięku; wie, że szybkość rozchodzenia się dźwięku zależy od sprężystości ośrodka. potrafi wymienić zastosowania1 ultradźwięków w medycynie i w technice; wie, że do budowy instrumentów muzycznych wykorzystuje się zjawisko rezonansu akustycznego. 3

4 potrafi objaśnić, dlaczego poszczególne źródła dźwięku różnią się barwą; potrafi wyjaśnić, od czego zależy wysokość i natężenie dźwięku. 4. Temat lekcji: Zjawisko odbicia, załamania i ugięcia fal wie, czym jest echo; wie, jak powstaje echo; wie, na czym polega szkodliwość hałasu. wie, co to jest pogłos; potrafi rozwiązywać proste zadania rachunkowe. potrafi uzasadnić, dlaczego, aby usłyszeć echo w powietrzu, najmniejsza odległość od przeszkody musi wynosić 17 m. wie, jak powstaje pogłos. ELEKTROMAGNETYZM 1. Temat lekcji: Magnesy i ich oddziaływanie. Bieguny magnesów wie, że magnesy odpychają się lub przyciągają; wie, że magnesy przyciągają żelazne przedmioty; wie, że każdy magnes ma dwa bieguny: N i S; wie, że bieguny jednoimienne magnesów odpychają się, a różnoimienne przyciągają. wie, że Ziemia jest magnesem; wie, że na północy geograficznej jest południowy biegun magnetyczny, a na południu biegun północny; wie, że nie można wyizolować bieguna magnetycznego. wie, że siły magnetyczne działają w przestrzeni otaczającej magnes; wie, że istnieją materiały, na które magnesy działają siłami przyciągania i takie, na które magnesy nie działają. potrafi doświadczalnie wykazać działanie magnesów na substancje takie jak żelazo i na takie jak miedź; potrafi wyjaśnić na podstawie wiedzy o budowie wewnętrznej, dlaczego magnes przyciąga żelazo, a dlaczego nie działa na miedź. 2. Temat lekcji: Badanie oddziaływań przewodnika z prądem na igłę magnetyczną wie, że na igłę magnetyczną umieszczoną w pobliżu przewodnika z prądem działa siła powodująca jej obrót; wie, jak zbudowany jest elektromagnes; wie, że za pomocą elektromagnesów otrzymuje się bardzo silne pola magnetyczne. wie, że w przestrzeni wokół przewodnika z prądem na igłę magnetyczną działają siły, i że wraz z odległością siły te maleją; Wie, jaką rolę w elektromagnesie spełnia rdzeń z miękkiej stali. 4

5 potrafi określić kierunek i zwrot siły działającej na igłę magnetyczną umieszczoną w pobliżu przewodnika prostoliniowego i w pobliżu zwojnicy; wie, dlaczego rdzenie elektromagnesu wykonane są ze stali miękkiej. potrafi określić bieguny zwojnicy, w której płynie prąd; wie, że zmiana kierunku prądu w zwojnicy powoduje zmianę biegunów magnetycznych zwojnicy. 3. Temat lekcji: Działanie magnesu na przewodnik z prądem wie, że na przewodnik z prądem w polu magnetycznym działa siła zwana elektrodynamiczną. wie, że siła elektrodynamiczna jest równa zeru, gdy kierunek linii pola magnetycznego pokrywa się z kierunkiem prądu. wie, od czego i w jaki sposób zależy siła elektrodynamiczna. potrafi doświadczalnie wykazać zależność siły elektrodynamicznej od długości przewodnika i od natężenia prądu w przewodniku. 4. Temat lekcji: Zasada działania silnika elektrycznego wie, że silniki elektryczne wykonują pracę kosztem energii elektrycznej; potrafi podać elementy silnika elektrycznego. wie, że w silnikach elektrycznych wykorzystane jest zjawisko oddziaływania pola magnetycznego na przewodnik z prądem. potrafi przedstawić zasadę działania silnika elektrycznego; wie, do czego służy komutator. potrafi wyjaśnić, dlaczego w silnikach stosuje się więcej niż jedną ramkę; potrafi uzasadnić zastosowanie komutatora w silnikach elektrycznych. 5. Temat lekcji: Wzbudzanie prądu indukcyjnego wie, że prąd indukcyjny wzbudza się w obwodzie obejmowanym przez zmienne pole magnetyczne; potrafi wymienić różne sposoby wzbudzania prądu indukcyjnego. wie, w jaki sposób wytworzyć prąd indukcyjny; potrafi określić kierunek prądu indukcyjnego. zna i potrafi objaśnić oraz stosować regułę Lenza. 5

6 potrafi wyjaśnić zjawisko indukcji elektromagnetycznej na podstawie zasady zachowania energii. 6. Temat lekcji: Prąd przemienny wie, jaki prąd nazywamy przemiennym; wie, że do wytwarzania prądu przemiennego służą prądnice prądu przemiennego. wie, jaka jest zasada działania prądnicy prądu stałego; wie, jakie wielkości opisują prąd przemienny. potrafi omówić budowę i działanie prądnicy prądu przemiennego; potrafi wyjaśnić, dlaczego do wytwarzania energii elektrycznej powinno się stosować odnawialne źródła energii. potrafi wskazać różnice między prądnicą prądu stałego a prądnicą prądu przemiennego; potrafi uzasadnić, dlaczego w elektrowniach wytwarzany jest prąd przemienny, a nie stały. 7. Temat lekcji: Przesyłanie energii elektrycznej. Transformatory potrafi wymienić części składowe transformatora; wie, jak podłączyć transformator, aby obniżał napięcie, a jak żeby podwyższał. wie, co oznacza zapis 50 Hz na urządzeniach odbiorczych energii elektrycznej; potrafi objaśnić zasadę działania transformatora; wie, co to jest przekładnia transformatora. potrafi stosować wzór na przekładnię transformatora do rozwiązywania zadań; wie, że dobry transformator to taki, w którym moce w uzwojeniu pierwotnym i wtórnym są jednakowe. potrafi uzasadnić wzór na przekładnię transformatora; wie, że w każdym transformatorze występują straty energii; potrafi wyjaśnić, na czym polega przesyłanie energii elektrycznej na duże odległości. 8. Temat lekcji: Fale elektromagnetyczne wie, że fale elektromagnetyczne mogą się rozchodzić zarówno w ośrodkach materialnych, jak i w próżni; wie, że światło jest falą elektromagnetyczną. wie, jak powstaje fala elektromagnetyczna; wie, jak obliczyć szybkość rozchodzenia się fali elektromagnetycznej; wie, co to jest długość i częstotliwość fali elektromagnetycznej. potrafi wskazać zależność właściwości fal elektromagnetycznych od ich długości; 6

7 potrafi stosować wzór c v do rozwiązywania zadań związanych z rozchodzeniem się fal elektromagnetycznych. potrafi wyjaśnić, co to jest widmo fal elektromagnetycznych. 9. Temat lekcji: Właściwości fal elektromagnetycznych potrafi omówić właściwości fal elektromagnetycznych podczerwonych i nadfioletowych; potrafi wymienić zakresy fal wykorzystywanych w medycynie. potrafi wymienić w widmie fal elektromagnetycznych grupy fal od najkrótszych do najdłuższych. potrafi wymienić zastosowanie fal w różnych dziedzinach. potrafi wyjaśnić, dlaczego promienie rentgenowskie i promienie γ znalazły zastosowanie w medycynie i w przemyśle. 10. Temat lekcji: Przesyłanie informacji. Telefon, radio, telewizja* wie, że do przesyłania informacji służą telefon, radio, telewizja i Internet; wie, że radio przesyła informacje za pomocą fal elektromagnetycznych. wie, że pierwszy telefon zbudował Graham Bell; zna zasadę działania telefonu. wie, że fale używane w radiu moduluje się amplitudą lub częstotliwością; potrafi przedstawić historię rozwoju telefonii. potrafi wyjaśnić, jaka jest różnica między sygnałem analogowym a cyfrowym. 11. Temat lekcji: Zapisywanie informacji* wie, że znaki, słowa, dźwięki i obrazy można zapisywać za pomocą cyfr w układzie dwójkowym; wie, że urządzeniami służącymi do zapisu informacji są adapter, magnetofon oraz nagrywarka płyt CD i DVD. wie, że jeden bajt informacji składa się z 8 bitów; wie, jakie są główne elementy składowe komputera; wie, że sercem komputera jest procesor. potrafi wyjaśnić, dlaczego do kodowania stosuje się najczęściej system dwójkowy, a nie dziesiętny; potrafi objaśnić sposób zapisu informacji za pomocą magnetofonu. 7

8 potrafi objaśnić sposób zapisu informacji na dysku. OPTYKA 1. Temat lekcji: Rozchodzenie się światła wie, że naturalnym źródłem światła jest Słońce. wie, że światło w ośrodku jednorodnym rozchodzi się po liniach prostych. wie, że światło może rozchodzić się w ośrodkach materialnych (przezroczystych). potrafi doświadczalnie udowodnić prostoliniowe rozchodzenie się światła; wie, jak powstaje cień i półcień; wie, że światło niesie ze sobą energię. wie, że światło jest częścią widma fal elektromagnetycznych; wie, że światło jest falą poprzeczną. wie, że światło zachowuje się czasem jak strumień cząstek; wie, że twórcą teorii korpuskularnej światła był Newton; potrafi podać dowody falowej natury światła. 2. Temat lekcji: Odbicie światła. Zwierciadła płaskie wie, co to jest zwierciadło; wie, kiedy światło ulega odbiciu, a kiedy rozproszeniu; potrafi wskazać na rysunku kąty odbicia i padania, prostopadłą padania; potrafi podać przykłady zastosowań zwierciadeł płaskich. potrafi sformułować prawo odbicia światła; potrafi graficznie zilustrować prawo odbicia światła; wie, jakie obrazy otrzymujemy w zwierciadłach płaskich. umie uzasadnić, dlaczego światło po odbiciu od powierzchni chropowatych jest rozproszone; potrafi znaleźć konstrukcyjnie obraz odcinka w zwierciadle płaskim. potrafi konstrukcyjnie znaleźć obraz dowolnej figury w zwierciadle płaskim. 3. Temat lekcji: Zwierciadła kuliste Uczeń wie, jakie zwierciadła nazywamy sferycznymi; Potrafi rozpoznać i nazwać zwierciadło kuliste wklęsłe i wypukłe; Wie, że zwierciadło wklęsłe skupia równoległą wiązkę światła, a zwierciadło wypukłe ją rozprasza. wie, co to jest główna oś optyczna, ognisko, ogniskowa i promień krzywizny; 8

9 wie, co to jest ognisko pozorne. zna zależność między ogniskową a promieniem krzywizny; potrafi obliczyć ogniskową zwierciadła; potrafi graficznie przedstawić bieg wiązki równoległej po odbiciu od zwierciadeł kulistych. potrafi graficznie znaleźć ognisko zwierciadła kulistego; potrafi narysować bieg promienia świetlnego wychodzącego z ogniska po odbiciu od zwierciadła. 4. Temat lekcji: Konstrukcja obrazów w zwierciadłach kulistych wie, że za pomocą zwierciadeł wklęsłych możemy otrzymać obrazy rzeczywiste i pozorne; wie, że w zwierciadłach kulistych wypukłych otrzymujemy zawsze obrazy pozorne, proste i pomniejszone. wie, kiedy w zwierciadłach kulistych wklęsłych otrzymujemy obraz pomniejszony, rzeczywisty i odwrócony; wie, kiedy ten obraz jest powiększony, rzeczywisty, odwrócony, a kiedy pozorny, prosty i powiększony. potrafi graficznie przedstawić konstrukcję obrazu w zwierciadłach kulistych wklęsłych; wie, jak obliczyć powiększenie obrazu. wie, co to znaczy, że zdolność skupiająca zwierciadła kulistego jest ujemna; wie, co to jest zdolność skupiająca zwierciadła kulistego i potrafi ją obliczyć. 5. Temat lekcji: Załamanie światła. Prawo załamania światła wie, że na granicy dwóch ośrodków światło zmienia kierunek, czyli załamuje się; wie, co to jest kąt padania i załamania; potrafi na rysunku wskazać oba te kąty; wie, że gdy kąt padania jest równy 0, to załamanie nie występuje. wie, że załamanie jest wynikiem różnicy szybkości rozchodzenia się światła w ośrodkach; wie, kiedy kąt załamania jest mniejszy od kąta padania, a kiedy większy; wie, co to jest kąt graniczny. potrafi objaśnić, kiedy światło ulega całkowitemu wewnętrznemu odbiciu; potrafi przedstawić bieg promieni świetlnych przechodzących przez płytki równoległościenne. potrafi rozwiązywać problemy z zastosowaniem praw załamania i odbicia światła. 6. Temat lekcji: Badanie załamania światła w pryzmacie wie, co to jest pryzmat; wie, że światło jednobarwne po przejściu przez pryzmat załamuje się dwukrotnie ku 9

10 podstawie. wie, że światło białe po przejściu przez pryzmat ulega rozszczepieniu; wie, że szybkość rozchodzenia się światła w ośrodku zależy od długości (częstotliwości) fali świetlnej. wie, czym różni się widmo ciągłe od widma liniowego; wie, co to jest synteza światła i wie, jak ją zrealizować; potrafi wyjaśnić jak powstaje tęcza. potrafi wyjaśnić, dlaczego światło białe w pryzmacie ulega rozszczepieniu; potrafi wyjaśnić istnienie barw przedmiotów w świetle odbitym i w świetle przechodzącym; potrafi doświadczalnie pokazać załamanie światła jednobarwnego przy przejściu przez pryzmat. 7. Temat lekcji: Soczewki i ich właściwości wie, co nazywamy soczewką; potrafi wymienić rodzaje soczewek; potrafi na rysunku wskazać główną oś optyczną soczewki, ognisko, ogniskową i promienie krzywizn. potrafi narysować bieg wiązki równoległej do osi optycznej po przejściu przez soczewkę skupiającą i rozpraszającą; wie, co to jest zdolność skupiająca soczewek. potrafi obliczać zdolność skupiającą soczewek; potrafi wyjaśnić, co oznacza na przykład zdolność skupiająca 4D (dioptrie). potrafi wyznaczyć zdolność skupiającą soczewki skupiającej. 8. Temat lekcji: Konstrukcyjne wykreślanie obrazów w soczewkach wie, że za pomocą soczewek skupiających możemy otrzymać obrazy rzeczywiste i pozorne, powiększone i pomniejszone. potrafi wykreślić obrazy otrzymywane w soczewkach skupiających. potrafi doświadczalnie wyznaczyć ogniskową soczewki skupiającej. potrafi obliczyć ogniskową soczewki, gdy zna jej zdolność skupiającą; wie, gdzie należy umieścić przedmiot, aby otrzymać oczekiwany obraz. 9. Temat lekcji: Przyrządy optyczne. Wady wzroku 10

11 potrafi wymienić przyrządy, w których stosuje się soczewki; potrafi przedstawić zasadę działania oka; wie, co to jest akomodacja oka i odległość dobrego widzenia; wie, jak działa lupa. potrafi szczegółowo omówić budowę oka; wie, co to jest krótkowzroczność i dalekowzroczność. wie, jakie soczewki należy zastosować, aby usunąć wady wzroku: krótkowzroczność i dalekowzroczność. potrafi uzasadnić, dlaczego w lupie otrzymuje się obraz pozorny powiększony; potrafi wyjaśnić, jak stosujemy lupę. 11

PLAN WYNIKOWY Z FIZYKI KLASA III GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2013/2014

PLAN WYNIKOWY Z FIZYKI KLASA III GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2013/2014 PLAN WYNIKOWY Z FIZYKI KLASA III GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2013/2014 Liczba godzin do realizacji: 34 Realizujący: Anna Wojtak XI. ELEKTROMAGNETYZM 1. Temat lekcji: Magnesy i ich oddziaływanie. Bieguny magnesów

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny. Maria Majewska. Ocena niedostateczna: uczeń nie opanował wymagań na ocenę dopuszczającą.

Wymagania programowe na poszczególne oceny. Maria Majewska. Ocena niedostateczna: uczeń nie opanował wymagań na ocenę dopuszczającą. Wymagania programowe na poszczególne oceny klasa III Maria Majewska Ocena niedostateczna: uczeń nie opanował wymagań na ocenę dopuszczającą. Ocena dopuszczająca [1] - zna pojęcia: położenie równowagi,

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału. z fizyki. dla klasy III. nr programu w szk. zest: GM4/PN/18/2010 tytuł podręcznika: To jest fizyka wyd.

Rozkład materiału. z fizyki. dla klasy III. nr programu w szk. zest: GM4/PN/18/2010 tytuł podręcznika: To jest fizyka wyd. Rozkład materiału z fizyki dla klasy III nr programu w szk. zest: GM4/PN/18/2010 tytuł podręcznika: To jest fizyka wyd. Nowa Era rok szkolny 2014/15 Dział I. Elektrostatyka 9 godzin. Temat lekcji Treści

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na oceny szkolne z podziałem na treści dla klasy III Gimnazjum DZIAŁ VI RUCH DRGAJĄCY I FALOWY

Wymagania programowe na oceny szkolne z podziałem na treści dla klasy III Gimnazjum DZIAŁ VI RUCH DRGAJĄCY I FALOWY Wymagania programowe na oceny szkolne z podziałem na treści dla klasy III Gimnazjum DZIAŁ VI RUCH DRGAJĄCY I FALOWY Temat lekcji 1. Ruch drgający. 2. Okres i częstotliwość drgań. 3. Rezonans mechaniczny.

Bardziej szczegółowo

ELEKTROSTATYKA DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY CELUJĄCY

ELEKTROSTATYKA DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY CELUJĄCY FIZYKA - KLASA III I PÓŁROCZE ELEKTROSTATYKA DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY CELUJĄCY - wie, że podczas elektryzowania ciała gromadzą się ładunki jednego rodzaju ; - wie, że ciała naelektryzowane

Bardziej szczegółowo

Program nauczania: Fizyka z plusem, numer dopuszczenia: DKW 4014-58/01

Program nauczania: Fizyka z plusem, numer dopuszczenia: DKW 4014-58/01 Program nauczania: Fizyka z plusem, numer dopuszczenia: DKW 4014-58/01 Plan realizacji materiału nauczania fizyki w klasie III wraz z określeniem wymagań edukacyjnych DZIAŁ PROGRA- GRA- MOWY Elektrostatyka

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z fizyki dla klasy 3 gimnazjum

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z fizyki dla klasy 3 gimnazjum Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z fizyki dla klasy 3 gimnazjum Semestr I 1. Przemiany energii w zjawiskach cieplnych Zmiana energii

Bardziej szczegółowo

Uczeń umie (kategoria celu) zademonstrować z pomocą nauczyciela właściwości ciał naelektryzowanych (C).

Uczeń umie (kategoria celu) zademonstrować z pomocą nauczyciela właściwości ciał naelektryzowanych (C). Moduł 3. Dział I: ELEKTROSTATYKA Zagadnienie lub zadanie dydaktyczne 1. Zjawisko elektryzowania ciał. 2. Właściwości ciał naelektryzowanych. 3. Pole elektrostatyczne rodzaje pól. Uczeń wie (kategoria celu)

Bardziej szczegółowo

Teresa Wieczorkiewicz. Fizyka i astronomia. Program nauczania, rozkład materiału oraz plan wynikowy Gimnazjum klasy: 3G i 3H

Teresa Wieczorkiewicz. Fizyka i astronomia. Program nauczania, rozkład materiału oraz plan wynikowy Gimnazjum klasy: 3G i 3H Teresa Wieczorkiewicz Fizyka i astronomia Program nauczania, rozkład materiału oraz plan wynikowy Gimnazjum klasy: 3G i 3H Wg podstawy programowej z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy zajęcia edukacyjne z fizyki III etap edukacyjny klasa III

Plan wynikowy zajęcia edukacyjne z fizyki III etap edukacyjny klasa III Plan wynikowy zajęcia edukacyjne z fizyki III etap edukacyjny klasa III Oprac. dr I.Flajszok 1 Temat zajęć podstawowe pojęcia fizyczne Liczba godzi n Osiągnięcia ucznia/poziom wymagań treści rozszerzające

Bardziej szczegółowo

FIZYKA. Nauczanie fizyki odbywa się według programu: Barbary Sagnowskiej Świat fizyki (wersja 2) wydawnictwo Zamkor

FIZYKA. Nauczanie fizyki odbywa się według programu: Barbary Sagnowskiej Świat fizyki (wersja 2) wydawnictwo Zamkor FIZYKA 1. Uwagi wstępne. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie; 2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania Fizyka. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czarnej Białostockiej

Przedmiotowy system oceniania Fizyka. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czarnej Białostockiej Przedmiotowy system oceniania Fizyka Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czarnej Białostockiej I Formy oceniania 1. Główną formą sprawdzania wiadomości i umiejętności są prace pisemne: sprawdziany (obejmujące

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania Fizyka

Przedmiotowy system oceniania Fizyka Publiczne Gimnazjum w Nowem Przedmiotowy system oceniania Fizyka Rok szkolny 01/013 Program nauczania fizyki w gimnazjum Świat fizyki. Wymagania na poszczególne oceny stanowią załącznik do PSO 1 1.Wstęp

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI ODDZIAŁYWANIA Uczeń zna, wie umie, potrafi: że w przyrodzie zachodzą ciągłe zmiany pod wpływem oddziaływań rodzaje oddziaływań, skutki oddziaływań podać przykłady ciał fizycznych

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Legnicy.

Zespół Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Legnicy. Zespół Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Legnicy. Wymagania edukacyjne z fizyki dla uczniów gimnazjum. Klasy I - III. Wiesław Zagrobelny 1 POMIARY I JEDNOSTKI 4. MATERIAŁ NAUCZANIA I OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ NAUCZANIA I OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIA

MATERIAŁ NAUCZANIA I OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIA MATERIAŁ NAUCZANIA I OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Tematy nieobowiązkowe (lub ich części) oznaczono szarym paskiem CZĘŚĆ I SZCZEGÓŁOWE CELE EDUKACYJNE DZIAŁ ZAGADNIENIA POMIARY I JEDNOSTKI Pomiary i

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCEN Z FIZYKI

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCEN Z FIZYKI SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCEN Z FIZYKI Klasa I 1. Wykonujemy pomiary. Zna jednostki długości, pola powierzchni, objętości, czasu, prędkości, masy, ciśnienia, siły Zna podstawowe przyrządy pomiarowe i umie

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum Nr 17 Integracyjne w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania FIZYKA

Publiczne Gimnazjum Nr 17 Integracyjne w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania FIZYKA Publiczne Gimnazjum Nr 17 Integracyjne w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania FIZYKA ZASADY OCENIANIA POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW AKTYWNOŚCI I PRZELICZANIA PUNKTÓW NA OCENĘ. Obszary aktywności: 1. Prace

Bardziej szczegółowo

Sposoby Sprawdzania Osiągnięć Edukacyjnych Uczniów z Przedmiotu Fizyka Rok szkolny 2012/20132

Sposoby Sprawdzania Osiągnięć Edukacyjnych Uczniów z Przedmiotu Fizyka Rok szkolny 2012/20132 Sposoby Sprawdzania Osiągnięć Edukacyjnych Uczniów z Przedmiotu Fizyka Rok szkolny 2012/20132 System został opracowany na podstawie: 1. Podstawy programowej dla gimnazjum 2. Programów nauczania przyjętych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z fizyki kl. I. I półrocze

Wymagania edukacyjne z fizyki kl. I. I półrocze Wymagania edukacyjne z fizyki kl. I Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę dopuszczającą. I półrocze Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA Z FIZYKI GIMNAZJUM

PROGRAM NAUCZANIA Z FIZYKI GIMNAZJUM PROGRAMY NAUCZANIA Z FIZYKI REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO Zainteresowanie uczniów fizyką kluczem do sukcesu PROGRAM NAUCZANIA Z FIZYKI GIMNAZJUM III etap edukacyjny Projekt realizowany

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo Nowa Era To jest fizyka. Program nauczania fizyki w gimnazjum

Wydawnictwo Nowa Era To jest fizyka. Program nauczania fizyki w gimnazjum Wydawnictwo Nowa Era To jest fizyka. Program nauczania fizyki w gimnazjum Autorzy: Marcin Braun, Weronika Śliwa Warszawa 2009 1 SPIS TREŚCI 1. Założenia dydaktyczne i wychowawcze programu 3 2. Treści nauczania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA. Fizyka i astronomia. rok szkolny 2013/2014

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA. Fizyka i astronomia. rok szkolny 2013/2014 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Fizyka i astronomia rok szkolny 2013/2014 Podstawy prawne 1. Rozporządzenie MEN (z dnia 30 kwietnia 2007 roku z późniejszymi zmianami) w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

Skrypt edukacyjny do zajęć wyrównawczych z fizyki dla klas III Barbara Kucyniak

Skrypt edukacyjny do zajęć wyrównawczych z fizyki dla klas III Barbara Kucyniak Projekt Wiedza, kompetencje i praktyka to pewna przyszłość zawodowa technika. Kompleksowy Program Rozwojowy dla Technikum nr 1 w Zespole Szkół Technicznych im. Stanisława Staszica w Rybniku, współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa III etap edukacyjny

Podstawa programowa III etap edukacyjny strona 1/5 Źródło: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej Więcej: www.reformaprogramowa.men.gov.pl/rozporzadzenie Podstawa programowa III etap

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klasy III Gimnazjum

Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klasy III Gimnazjum Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klasy III Gimnazjum I. Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z fizyki (III etap edukacyjny) Cele kształcenia wymagania ogólne. Treści nauczania wymagania szczegółowe

Podstawa programowa z fizyki (III etap edukacyjny) Cele kształcenia wymagania ogólne. Treści nauczania wymagania szczegółowe Podstawa programowa z fizyki (III etap edukacyjny) Cele kształcenia wymagania ogólne I. Wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązania prostych zadań obliczeniowych. II.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z fizyki dla klasy III

Wymagania edukacyjne z fizyki dla klasy III edukacyjne z fizyki dla klasy III edukacyjne z fizyki dla klasy III gimnazjum opare na programie nauczania Świa fizyki, auorswa B. Sagnowskiej (wersja 2), wydawnicwa Zamkor, 10. Prąd Tema według 10.1.

Bardziej szczegółowo

O P T Y K A. Niektóre powody dla których warto zainteresować się tym działem:

O P T Y K A. Niektóre powody dla których warto zainteresować się tym działem: O P T Y K A Niektóre powody dla których warto zainteresować się tym działem: ze światłem mamy do czynienia na codzień, dzięki światłu utrzymujemy ponad 80% informacji o otaczającym nas świecie; warto więc

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNY PROGRAM NAUCZANIA Z WYKORZYSTANIEM EDUKACYJNYCH GIER WIDEO I GIER W TECHNOLOGII FLASH

INNOWACYJNY PROGRAM NAUCZANIA Z WYKORZYSTANIEM EDUKACYJNYCH GIER WIDEO I GIER W TECHNOLOGII FLASH Wirtualna Fizyka Wiedza Prawdziwa nr projektu WND-POKL.03.03.04-00-032/10 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego INNOWACYJNY PROGRAM NAUCZANIA Z WYKORZYSTANIEM

Bardziej szczegółowo