WYMAGANIA EDUKACYJNE z Fizyki klasa I i III Gimnazjum w Zespole Szkół w Rudkach.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYMAGANIA EDUKACYJNE z Fizyki klasa I i III Gimnazjum w Zespole Szkół w Rudkach."

Transkrypt

1 Beata Cieślik KLASA I WYMAGANIA EDUKACYJNE z Fizyki klasa I i III Gimnazjum w Zespole Szkół w Rudkach. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który - Opanował treści elementarne użyteczne w pozaszkolnej działalności, - Potrafi dokonać pomiaru: długości, masy, ciężaru, temperatury, czasu - Zna trzy stany skupienia ciał - Podaje przykłady ciał stałych, cieczy i gazów - Wie, że materię tworzą cząsteczki i atomy - Wie, że cząsteczki zbudowane są z atomów - Definiuje zjawisko dyfuzji - Wie co to jest napięcie powierzchniowe cieczy - Wie co to jest gęstość - Zna jednostkę gęstości - Wie, że ogrzewane ciała zwiększają swoje wymiary - Potrafi zmierzyć i odczytać temperaturę ciała - Wie co to jest masa i jaka jest jej jednostka - Podaje przykłady zjawisk fizycznych w przyrodzie - Zna symbol i jednostkę siły - Wie co to jest ciśnienie i w jakich jednostkach się je wyraża - Wie na czym polega ruch ciała i objaśnia na przykładach ruch i spoczynek - Zna wielkości opisujące ruch - Rozróżnia drogę od toru ruchu - Rozróżnia ruch prostoliniowy i krzywoliniowy na przykładach - Zna treść zasad dynamiki - Rozpoznaje przykłady wykonania pracy w sensie fizycznym - Zna pojęcia pracy i mocy - Zna pojęcia energii potencjalnej i kinetycznej - Zna jednostki pracy, energii i mocy - Zna pojęcie energii mechanicznej - Zna zasadę zachowania energii - Wie od czego zależy wartość energii kinetycznej i potencjalnej Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: - Zna skutki oddziaływania - Wie co jest źródłem oddziaływania grawitacyjnego - Opisuje stany skupienia na przykładzie wody - Określa ciała sprężyste, plastyczne i kruche - Wie co to jest konwekcja i określa znaczenie konwekcji w przyrodzie - Rozumie na czym polega zjawisko dyfuzji i podaje przykłady - Określa rolę dyfuzji w przyrodzie

2 - Rozróżnia ciała o budowie krystalicznej od ciał bezpostaciowych - Posługuje się termometrem i zna jego budowę - Opisuje parowanie, wrzenie i skraplanie i rozróżnia te procesy od siebie - Wie co to jest temperatura wrzenia - Zna przykłady praktycznego wykorzystania zjawiska rozszerzalności cieplnej ciał - Potrafi przeliczać jednostki temperatury C, K - Wie co to jest ciężar ciał i od czego zależy - Potrafi przekształcać proste wzory - Umie zamieniać podstawowe jednostki - Zna podstawowe przedrostki i ich przeliczniki - Wie jak obliczać wartość prędkość w ruchu jednostajnym - Zna przebieg wykresów v(t) i s(t) dla ruchu jednostajnego i jednostajnie przyspieszonego - Rozumie na czym polega bezwładność ciał - Wie że siła jest potrzebna do zmiany wartości prędkości lub kierunku ruchu - Umie stosować drugą zasadę dynamiki w prostych przykładach - Umie obliczać pracę, moc i energię w prostych zadaniach - Rozumie związek między pracą a energią - Rozumie treść zasady zachowania energii - Potrafi podać przykłady zastosowania maszyn prostych - Rozumie pojęcie mocy Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który : - Posługuje się ze zrozumieniem pojęciami topnienie krzepnięcie wrzenie parowanie - Określa czynniki obniżające napięcie powierzchniowe wody - Potrafi zademonstrować i omówić właściwości ciał stałych, cieczy i gazów - Określa sublimacje i resublimacje - Wyjaśnia zjawiska na podstawie teorii cząsteczkowej budowy materii - Wie, że temperatura wrzenia jest stała dla danej substancji w zależności od ciśnienia - Umie rozwiązać proste zadanie związane z gęstością i ciężarem ciał - Zamienia jednostki typu kg/m 3 na g/cm 3 - Rozumie różnicę między masą a ciężarem ciał - Tłumaczy różnicę gęstości tej samej substancji w różnych stanach skupienia ciał - Rozwiązuje proste zadania z przekształceniem wzoru - Dokonuje pomiaru siły - Porównuje wartości sił - Graficznie przedstawia siłę - Rozumie i potrafi wyjaśnić co to znaczy że droga jest proporcjonalna do czasu trwania ruchu - Wie jaki jest sens fizyczny wartości przyspieszenia - Umie przeliczać jednostki prędkości - Potrafi opisać ruchy: jednostajny i jednostajnie przyspieszony - Potrafi interpretować proste wykresy - Rozwiązuje zadania o średnim stopniu trudności

3 - Umie sporządzić wykres V(t) i S(t) dla ruchu jednostajnego i jednostajnie przyspieszonego na podstawie wartości z tabelki - Potrafi wyjaśnić przemianę energii w różnych sytuacjach - Umie obliczać wartość energii potencjalnej - Potrafi obliczać energię kinetyczną korzystając z zasady zachowania energii Ocenę bardo dobrą otrzymuje uczeń, który: - Oblicza objętość różnych ciał - Dokonuje pomiaru objętości ciał stałych za pomocą cylindra miarowego - Projektuje demonstrację konwekcji w cieczach - Opisuje na podstawie wykresu w jakim przedziale temperatur substancja jest w stanie ciekłym i gazowym - Oszacuje niepewności pomiaru temperatury i różnicy temperatur - Potrafi zaprojektować i przeprowadzić doświadczenie opisujące zjawisko rozszerzalności temperaturowej ciał - Wskazuje różnicę w budowie termometrów - Zna i biegle przelicza jednostki z wykorzystaniem podstawowych przedrostków - Rozwiązuje zadania rachunkowe - Biegle posługuje się tabelami wielkości fizycznych - Potrafi interpretować złożone wykresy - Rozumie czym jest proporcjonalność dwóch wielkości - Potrafi swobodnie korzystać z poznanych wzorów i przekształcając je obliczać każdą z szukanych wielkości - Potrafi sporządzić wykresy, odczytać dane z wykresów i dokonywać obliczeń korzystając z odczytanych danych - Rozwiązuje zadania problemowe - Potrafi wyjaśnić przemianę energii w nietypowych sytuacjach - Rozwiązuje zadania z przemianami energii, mocą i sprawnością urządzeń - Rozwiązuje zadania problemowe o większym stopniu trudności Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który : - posiada wiadomości i umiejętności wykraczające poza program nauczania, - szczegółowo analizuje procesy fizyczne, - wyprowadza wzory, - analizuje wykresy, - formułuje problemy i dokonuje analizy nowych zjawisk, -wykonuje prace nadobowiązkowe, - korzysta z różnych źródeł wiedzy.

4 KLASA III Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który - opanował treści elementarne użyteczne w pozaszkolnej działalności, - zna dwa rodzaje ładunków elektrycznych, - wie, kiedy ciało jest elektrycznie obojętne, - wie,kiedy ciała naelektryzowane się odpychają a kiedy przyciągają, - umie podać przykłady przewodników i izolatorów, -zna wielkości charakteryzujące prąd elektryczny - zna treść prawa Ohma -- wie jakie są zasady bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych - zna jednostki podstawowych wielkości charakteryzujących prąd - umie podać przykłady źródeł prądu - rysuje proste schematy obwodów elektrycznych - wie co to jest elektromagnes - potrafi podać zastosowania elektromagnesów - wie, że każdy magnes ma dwa bieguny, - wie, jak oddziałują ze sobą bieguny magnetyczne, - wie, że światło rozchodzi się po liniach prostych, - wie, że światło jest mieszaniną świateł barwnych -umie podać przykłady źródeł światła. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: - wie, na czym polega elektryzowanie ciał, -wie, do czego służy elektroskop, - umie narysować prosty schemat obwodu elektrycznego, - wie co to jest ładunek elektryczny i zna jego jednostkę - wie na czym polega uziemienie -umie wyjaśnić zasadę zachowania ładunku elektrycznego - umie wyjaśnić czym różni się jon dodatni o ujemnego -wie, że opłata za prąd to opłata za zużytą energię elektryczną - wie, czym jest napięcie, natężenie oraz opór elektryczny - umie stosować prawo Ohma - zna źródła pola magnetycznego, - wie do czego służy igła magnetyczna i umie ją wykorzystać do stwierdzenia pola magnetycznego - potrafi wyznaczyć kierunek geograficzny północny przy użyciu igły magnetycznej -wie, że zwierciadła wklęsłe skupiają, a wypukłe rozpraszają światło -umie sformułować prawo odbicia - umie określić główną oś optyczną, środek soczewki, ognisko, ogniskową - wie, że załamaniu światła białego towarzyszy rozszczepienie - potrafi dokonać podziału soczewek i zwierciadeł,

5 Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który : - wie,że wartość siły oddziaływania elektrostatycznego zależy od wartości oddziałujących ładunków i odległości między nimi - wie jaka rolę w obwodzie elektrycznym pełni bezpiecznik - umie narysować linie pola wytworzonego przez ładunki dodatnie i ujemne - umie stosować zasadę zachowania ładunku elektrycznego do wyjaśnienia elektryzowania ciał przez dotyk i pocieranie - potrafi podać przykłady występowania zjawiska elektryzowania w otoczeniu - umie opisać sposoby oszczędzania energii elektrycznej - umie wyjaśnić różnicę między prądem stałym i zmiennym - umie przedstawić na wykresie i zinterpretować zależność I(U) dla danego odbiornika - umie skorzystać z zależności I(U) w celu obliczenia oporu - potrafi przeprowadzić rachunek jednostek we wzorach na pracę i moc prądu - umie opisać zasadę działania elektromagnesu - umie zbudować elektromagnes -umie obliczyć zdolność skupiającą soczewki - umie wykreślić powstawanie obrazu za pomocą zwierciadła płaskiego - potrafi skonstruować graficznie obrazy rzeczywiste otrzymywane za pomocą soczewki skupiającej - potrafi wyjaśnić, dlaczego na granicy dwóch ośrodków światło może ulegać załamaniu - wie, na jakiej zasadzie działa silnik elektryczny Ocenę bardo dobrą otrzymuje uczeń, który : - wie jakie pole nazywamy jednorodnym i centralnym polem elektrycznym, - umie rozwiązywać zadania, wykorzystując poznane zależności na natężenie oraz napięcie pola elektrycznego, - potrafi wyjaśnić mechanizm elektryzowania, - umie wyjaśnić mechanizm powstawania oporu elektrycznego, - umie rozwiązywać zadania dotyczące obwodów z mieszanymi połączeniami odbiorników, - umie rozwiązywać zadania, stosując poznane prawa i zależności z uwzględnieniem przemian energii, - potrafi łączyć odbiorniki energii elektrycznej szeregowo i równolegle, - potrafi interpretować napisy na tabliczka znamionowych domowych urządzeń elektrycznych, - potrafi uzasadnić podział na przewodniki i izolatory na podstawie ich wewnętrznej budowy, - umie wyjaśnić zasadę działania silnika elektrycznego prądnicy, - potrafi podać przykłady wykorzystania energii : słońca, wiatru, wody i omówić ich znaczenie ekologiczne, - potrafi rozwiązywać złożone zadania z wykorzystaniem poznanych związków z prądu elektrycznego, - wie, że soczewka skupiająca ma ogniska rzeczywiste, a soczewka rozpraszająca ma ogniska pozorne, - potrafi wyjaśnić zjawisko powstawania cienia i półcienia, - potrafi narysować i wyjaśnić bieg promienia przez kilka ośrodków o różnej gęstości optycznej,

6 - potrafi wykreślić bieg wiązki światła białego pryzmacie, -potrafi rozwiązywać proste zadania uwzględniające równanie soczewki. - potrafi omówić zasadę działania lupy, oka, aparatu fotograficznego, mikroskopu Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który : - posiada wiadomości i umiejętności wykraczające poza program nauczania, - szczegółowo analizuje procesy fizyczne, - wyprowadza wzory, - analizuje wykresy, - formułuje problemy i dokonuje analizy nowych zjawisk, -wykonuje prace nadobowiązkowe, - korzysta z różnych źródeł wiedzy - zna treści stanowiące efekt samodzielnej pracy, - bierze udział w konkursach i odnosi w nich sukcesy.

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCEN Z FIZYKI

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCEN Z FIZYKI SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCEN Z FIZYKI Klasa I 1. Wykonujemy pomiary. Zna jednostki długości, pola powierzchni, objętości, czasu, prędkości, masy, ciśnienia, siły Zna podstawowe przyrządy pomiarowe i umie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI ODDZIAŁYWANIA Uczeń zna, wie umie, potrafi: że w przyrodzie zachodzą ciągłe zmiany pod wpływem oddziaływań rodzaje oddziaływań, skutki oddziaływań podać przykłady ciał fizycznych

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania Fizyka. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czarnej Białostockiej

Przedmiotowy system oceniania Fizyka. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czarnej Białostockiej Przedmiotowy system oceniania Fizyka Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czarnej Białostockiej I Formy oceniania 1. Główną formą sprawdzania wiadomości i umiejętności są prace pisemne: sprawdziany (obejmujące

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum Nr 17 Integracyjne w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania FIZYKA

Publiczne Gimnazjum Nr 17 Integracyjne w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania FIZYKA Publiczne Gimnazjum Nr 17 Integracyjne w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania FIZYKA ZASADY OCENIANIA POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW AKTYWNOŚCI I PRZELICZANIA PUNKTÓW NA OCENĘ. Obszary aktywności: 1. Prace

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Legnicy.

Zespół Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Legnicy. Zespół Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Legnicy. Wymagania edukacyjne z fizyki dla uczniów gimnazjum. Klasy I - III. Wiesław Zagrobelny 1 POMIARY I JEDNOSTKI 4. MATERIAŁ NAUCZANIA I OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ NAUCZANIA I OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIA

MATERIAŁ NAUCZANIA I OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIA MATERIAŁ NAUCZANIA I OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Tematy nieobowiązkowe (lub ich części) oznaczono szarym paskiem CZĘŚĆ I SZCZEGÓŁOWE CELE EDUKACYJNE DZIAŁ ZAGADNIENIA POMIARY I JEDNOSTKI Pomiary i

Bardziej szczegółowo

Sposoby Sprawdzania Osiągnięć Edukacyjnych Uczniów z Przedmiotu Fizyka Rok szkolny 2012/20132

Sposoby Sprawdzania Osiągnięć Edukacyjnych Uczniów z Przedmiotu Fizyka Rok szkolny 2012/20132 Sposoby Sprawdzania Osiągnięć Edukacyjnych Uczniów z Przedmiotu Fizyka Rok szkolny 2012/20132 System został opracowany na podstawie: 1. Podstawy programowej dla gimnazjum 2. Programów nauczania przyjętych

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania Fizyka

Przedmiotowy system oceniania Fizyka Publiczne Gimnazjum w Nowem Przedmiotowy system oceniania Fizyka Rok szkolny 01/013 Program nauczania fizyki w gimnazjum Świat fizyki. Wymagania na poszczególne oceny stanowią załącznik do PSO 1 1.Wstęp

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z fizyki dla klasy 3 gimnazjum

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z fizyki dla klasy 3 gimnazjum Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z fizyki dla klasy 3 gimnazjum Semestr I 1. Przemiany energii w zjawiskach cieplnych Zmiana energii

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z fizyki kl. I. I półrocze

Wymagania edukacyjne z fizyki kl. I. I półrocze Wymagania edukacyjne z fizyki kl. I Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę dopuszczającą. I półrocze Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena

Bardziej szczegółowo

FIZYKA. Nauczanie fizyki odbywa się według programu: Barbary Sagnowskiej Świat fizyki (wersja 2) wydawnictwo Zamkor

FIZYKA. Nauczanie fizyki odbywa się według programu: Barbary Sagnowskiej Świat fizyki (wersja 2) wydawnictwo Zamkor FIZYKA 1. Uwagi wstępne. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie; 2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA Z FIZYKI GIMNAZJUM

PROGRAM NAUCZANIA Z FIZYKI GIMNAZJUM PROGRAMY NAUCZANIA Z FIZYKI REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO Zainteresowanie uczniów fizyką kluczem do sukcesu PROGRAM NAUCZANIA Z FIZYKI GIMNAZJUM III etap edukacyjny Projekt realizowany

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA. Fizyka i astronomia. rok szkolny 2013/2014

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA. Fizyka i astronomia. rok szkolny 2013/2014 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Fizyka i astronomia rok szkolny 2013/2014 Podstawy prawne 1. Rozporządzenie MEN (z dnia 30 kwietnia 2007 roku z późniejszymi zmianami) w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy zajęcia edukacyjne z fizyki III etap edukacyjny klasa III

Plan wynikowy zajęcia edukacyjne z fizyki III etap edukacyjny klasa III Plan wynikowy zajęcia edukacyjne z fizyki III etap edukacyjny klasa III Oprac. dr I.Flajszok 1 Temat zajęć podstawowe pojęcia fizyczne Liczba godzi n Osiągnięcia ucznia/poziom wymagań treści rozszerzające

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo Nowa Era To jest fizyka. Program nauczania fizyki w gimnazjum

Wydawnictwo Nowa Era To jest fizyka. Program nauczania fizyki w gimnazjum Wydawnictwo Nowa Era To jest fizyka. Program nauczania fizyki w gimnazjum Autorzy: Marcin Braun, Weronika Śliwa Warszawa 2009 1 SPIS TREŚCI 1. Założenia dydaktyczne i wychowawcze programu 3 2. Treści nauczania

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału. z fizyki. dla klasy III. nr programu w szk. zest: GM4/PN/18/2010 tytuł podręcznika: To jest fizyka wyd.

Rozkład materiału. z fizyki. dla klasy III. nr programu w szk. zest: GM4/PN/18/2010 tytuł podręcznika: To jest fizyka wyd. Rozkład materiału z fizyki dla klasy III nr programu w szk. zest: GM4/PN/18/2010 tytuł podręcznika: To jest fizyka wyd. Nowa Era rok szkolny 2014/15 Dział I. Elektrostatyka 9 godzin. Temat lekcji Treści

Bardziej szczegółowo

Teresa Wieczorkiewicz. Fizyka i astronomia. Program nauczania, rozkład materiału oraz plan wynikowy Gimnazjum klasy: 3G i 3H

Teresa Wieczorkiewicz. Fizyka i astronomia. Program nauczania, rozkład materiału oraz plan wynikowy Gimnazjum klasy: 3G i 3H Teresa Wieczorkiewicz Fizyka i astronomia Program nauczania, rozkład materiału oraz plan wynikowy Gimnazjum klasy: 3G i 3H Wg podstawy programowej z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23

Bardziej szczegółowo

Program nauczania: Fizyka z plusem, numer dopuszczenia: DKW 4014-58/01

Program nauczania: Fizyka z plusem, numer dopuszczenia: DKW 4014-58/01 Program nauczania: Fizyka z plusem, numer dopuszczenia: DKW 4014-58/01 Plan realizacji materiału nauczania fizyki w klasie III wraz z określeniem wymagań edukacyjnych DZIAŁ PROGRA- GRA- MOWY Elektrostatyka

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny. Maria Majewska. Ocena niedostateczna: uczeń nie opanował wymagań na ocenę dopuszczającą.

Wymagania programowe na poszczególne oceny. Maria Majewska. Ocena niedostateczna: uczeń nie opanował wymagań na ocenę dopuszczającą. Wymagania programowe na poszczególne oceny klasa III Maria Majewska Ocena niedostateczna: uczeń nie opanował wymagań na ocenę dopuszczającą. Ocena dopuszczająca [1] - zna pojęcia: położenie równowagi,

Bardziej szczegółowo

ELEKTROSTATYKA DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY CELUJĄCY

ELEKTROSTATYKA DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY CELUJĄCY FIZYKA - KLASA III I PÓŁROCZE ELEKTROSTATYKA DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY CELUJĄCY - wie, że podczas elektryzowania ciała gromadzą się ładunki jednego rodzaju ; - wie, że ciała naelektryzowane

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z fizyki (III etap edukacyjny) Cele kształcenia wymagania ogólne. Treści nauczania wymagania szczegółowe

Podstawa programowa z fizyki (III etap edukacyjny) Cele kształcenia wymagania ogólne. Treści nauczania wymagania szczegółowe Podstawa programowa z fizyki (III etap edukacyjny) Cele kształcenia wymagania ogólne I. Wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązania prostych zadań obliczeniowych. II.

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na oceny szkolne z podziałem na treści dla klasy III Gimnazjum DZIAŁ VI RUCH DRGAJĄCY I FALOWY

Wymagania programowe na oceny szkolne z podziałem na treści dla klasy III Gimnazjum DZIAŁ VI RUCH DRGAJĄCY I FALOWY Wymagania programowe na oceny szkolne z podziałem na treści dla klasy III Gimnazjum DZIAŁ VI RUCH DRGAJĄCY I FALOWY Temat lekcji 1. Ruch drgający. 2. Okres i częstotliwość drgań. 3. Rezonans mechaniczny.

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa III etap edukacyjny

Podstawa programowa III etap edukacyjny strona 1/5 Źródło: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej Więcej: www.reformaprogramowa.men.gov.pl/rozporzadzenie Podstawa programowa III etap

Bardziej szczegółowo

Uczeń umie (kategoria celu) zademonstrować z pomocą nauczyciela właściwości ciał naelektryzowanych (C).

Uczeń umie (kategoria celu) zademonstrować z pomocą nauczyciela właściwości ciał naelektryzowanych (C). Moduł 3. Dział I: ELEKTROSTATYKA Zagadnienie lub zadanie dydaktyczne 1. Zjawisko elektryzowania ciał. 2. Właściwości ciał naelektryzowanych. 3. Pole elektrostatyczne rodzaje pól. Uczeń wie (kategoria celu)

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klasy III Gimnazjum

Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klasy III Gimnazjum Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klasy III Gimnazjum I. Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z FIZYKI KLASA III GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2013/2014

PLAN WYNIKOWY Z FIZYKI KLASA III GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2013/2014 PLAN WYNIKOWY Z FIZYKI KLASA III GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2013/2014 Liczba godzin do realizacji: 34 Realizujący: Anna Wojtak XI. ELEKTROMAGNETYZM 1. Temat lekcji: Magnesy i ich oddziaływanie. Bieguny magnesów

Bardziej szczegółowo

FIZYKA Podręcznik: Fizyka i astronomia dla każdego pod red. Barbary Sagnowskiej, wyd. ZamKor.

FIZYKA Podręcznik: Fizyka i astronomia dla każdego pod red. Barbary Sagnowskiej, wyd. ZamKor. DKOS-5002-2\04 Anna Basza-Szuland FIZYKA Podręcznik: Fizyka i astronomia dla każdego pod red. Barbary Sagnowskiej, wyd. ZamKor. WYMAGANIA NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ DLA REALIZOWANYCH TREŚCI PROGRAMOWYCH Kinematyka

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNY PROGRAM NAUCZANIA Z WYKORZYSTANIEM EDUKACYJNYCH GIER WIDEO I GIER W TECHNOLOGII FLASH

INNOWACYJNY PROGRAM NAUCZANIA Z WYKORZYSTANIEM EDUKACYJNYCH GIER WIDEO I GIER W TECHNOLOGII FLASH Wirtualna Fizyka Wiedza Prawdziwa nr projektu WND-POKL.03.03.04-00-032/10 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego INNOWACYJNY PROGRAM NAUCZANIA Z WYKORZYSTANIEM

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z fizyki w roku szkolnym 2012/2013 w Gimnazjum nr 2 w Kolbuszowej

Wymagania na poszczególne oceny z fizyki w roku szkolnym 2012/2013 w Gimnazjum nr 2 w Kolbuszowej Wymagania na poszczególne oceny z fizyki w roku szkolnym 2012/2013 w Gimnazjum nr 2 w Kolbuszowej 1. Wykonujemy pomiary Lp. Tema lekcji Wymagania konieczne 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Wielkości fizyczne, kóre

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI - GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI - GIMNAZJUM opracowany na podsawie: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI - GIMNAZJUM 1. Rozporządzenia MENiS z dnia 30kwienia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowaniai promowania uczniów i słuchaczy

Bardziej szczegółowo