podyplomowe 2011/2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "podyplomowe 2011/2012"

Transkrypt

1 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu STUDIA podyplomowe 2011/2012 WYDZIAŁ BIOLOGII WYDZIAŁ CHEMII WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ WYDZIAŁ FIZYKI WYDZIAŁ HISTORYCZNY WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH WYDZIAŁ NEOFILOLOGII WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY W KALISZU WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI WYDZIAŁ TEOLOGICZNY WYDZIAŁ NAUK POLITYCZNYCH I DZIENNIKARSTWA WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH MIĘDZYKIERUNKOWE INDYWIDUALNE STUDIA HUMANISTYCZNE

2 UNIWERSYTET im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Poznań, ul. Wieniawskiego 1, Dział Nauczania: tel.: (61) , WYDZIAŁ BIOLOGII Studia Podyplomowe Biologii Poznań, ul. Umultowska 89, tel.: (61) , (61) , studia przeznaczone są przede wszystkim dla nauczycieli wszystkich typów szkół. Program obejmuje m.in. następujące bloki tematyczne: biologia komórki i histologia; biologia molekularna (biochemia, genetyka, wirusologia); mikrobiologia i immunologia; taksonomia grzybów, roślin i zwierząt; osobliwość gatunkowa człowieka; bioenergetyka żywych układów; biologia rozwoju i fizjologia; ekologia i ochrona środowiska; aktualne problemy ewolucjonizmu; nowe techniki (kultury in vitro, inżynieria genetyczna i biotechnologia oraz techniki multimedialne); metodyka nauczania, ćwiczenia terenowe. Zajęcia odbywają się w formie zjazdów sobotnio-niedzielnych. Kierownik studiów: dr Anna Kasprzyk. Studia Podyplomowe Ochrona Środowiska Studia podyplomowe współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, ul. Umultowska 89 Tel.: Studia oferowane sa w ramach projektu POKL pt. 'Wiedza dla Eksperta'. Proponujemy Państwu oryginalny program, łączący najlepszą wiedzę akademicką z praktycznym doświadczeniem specjalistów z zakresu wielu dziedzin ochrony środowiska. Oferta kierowana jest do osób z wyższym wykształceniem chcących zdobyć dodatkowe lub podwyższyć kwalifikacje zawodowe. Program obejmuje 385 godzin zajęć dydaktycznych w formie wykładów, seminariów, ćwiczeń audytoryjnych oraz zajęć terenowych. Studia prowadzone są w systemie niestacjonarnym w formie dwudniowych zjazdów weekendowych (soboty i niedziele). Absolwenci studiów uzyskują dyplom ukończenia studiów z ochrony środowiska oraz dwa certyfikaty: audytora wewnętrznego systemu zarządzania środowiskiem oraz specjalisty w zakresie kompensacji przyrodniczej. Kierownik studiów: dr Daria Bajerlein Czas trwania: 9 miesiecy. Informacje dodatkowe: termin rozpoczęcia: wrzesień 2011 r. WYDZIAŁ CHEMII Studia Podyplomowe dla Nauczycieli specjalność: Chemia Poznań, ul. Grunwaldzka 6 tel.: (61) , (61) , fax: (61) , studia dla osób posiadających wykształcenie wyższe, uczących chemii lub zamierzających zdobyć uprawnienia do nauczania chemii. Studia realizowane są systemem zjazdów sobotnio-niedzielnych i obejmują zajęcia z chemii nieorganicznej i organicznej, chemii środowiska, dydaktyki chemii z elementami informatyki i jej wykorzystaniem w nauczaniu chemii, chemii analitycznej oraz bloku pedagogicznego (wykłady, seminaria, ćwiczenia, laboratoria, warsztaty komputerowe). Kierownik studiów: prof. dr hab. Lechosław Łomozik. Studia Podyplomowe dla Nauczycieli Przyrody Poznań, ul. Grunwaldzka 6 tel.: (61) , (61) , fax: (61) studia dla osób posiadających wykształcenie co najmniej licencjackie i zamierzających uczyć przyrody w szkole podstawowej. Studia realizowane są systemem zjazdów sobotnio-niedzielnych i obejmują zajęcia z podstaw chemii, biologii, geografii, fizyki technologii informatycznej oraz bloku dydaktycznego. Kierownik studiów: prof. dr hab. Piotr Kirszensztejn. Studia Podyplomowe Chemii Kosmeceutycznej Poznań, ul. Grunwaldzka 6, tel.: (61) , (61) studia mają charakter doskonalący, prowadzone są przez zespół specjalistów, którzy mają za zadanie przekazać aktualną wiedzę dotyczącą produkcji nowoczesnych kosmeceutyków, oceny ich jakości oraz bezpiecznego stosowania w celach leczniczych. Studia przeznaczone są dla osób pracujących w przemyśle kosmetycznym, farmaceutycznym, aptekach oraz pragnących uzupełnić wiedzę w tej dziedzinie. Duży nacisk kładzie się na rozwój najbardziej aktualnych kierunków syntez i analiz o dużym znaczeniu aplikacyjnym. Kierownik studiów: prof. UAM. dr hab. Izabela Nowak. Studia Podyplomowe Analityka Chemiczna Pracownia Analizy Spektroskopowej Pierwiastków Chemii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ul. Grunwaldzka 6, Poznań, tel.: (61) Absolwenci Studiów Podyplomowych Analityka Chemiczna są świadomi złożonosci procesu analitycznego. Oznacza to znajomość specyfiki problemu analitycznego, prowadzenia pomiaru analitycznego, walidacji metod analitycznych, stosowania materiałów odniesienia i interpretacji jego wyniku. Absolwenci posiadają niezbedną wiedzę i umiejętności w zakresie nowych trendów w analityce chemicznej, sa zaznajomieni z problemami związanymi z analityką środowiskową, żywnosci i kliniczną z uwzględnieniem analizy specjacyjnej. Znają nowoczesne metody analizy chemicznej: metody spektroskopowe, metody rozdzielania. Posiadają wiedzę i umiejętności niezbędne do kontroli jakości uzyskiwanych wyników oraz statystyki i chemometrii. Absolwenci studiów są przygotowani do pracy w nowoczesnym akredytowanym laboratorium analizy chemicznej. Przed rozpoczęciem Studiów Podyplomowych dla osób chętnych przewidujemy możliwość udziału w kursach: podstawy metod spektroskopowych (40 godz.) i podstawy metod chromatograficznych (40 godz.). Kierownik studiów: Prof. dr hab. Danuta Barałkiewicz, adres kontakt: dr Anetta Hanc, tel.: , ; WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ Studia Podyplomowe Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Poznań, ul. Fredry 10, tel.: (61) , studia przeznaczone są przede wszystkim dla bibliotekarzy szkolnych i osób pracujących w bibliotekach publicznych. W programie studiów uwzględnia się zajęcia nt. współczesnej literatury i filmu oraz literatury dla dzieci i młodzieży. Przewidziano również wykłady i ćwiczenia z zakresu technologii informacyjnych, co pozwala też podnosić kwalifikacje bibliotekarzy już pracujących zawodowo. Kierownik studiów: dr Bogdan Hojdis. Studia Podyplomowe Edytorstwa Poznań, ul. Fredry 10, tel.: (61) studia skierowane są do absolwentów wyższych uczelni, którzy chcieliby przygotować się do pracy na stanowiskach redaktorskich oraz operatorów Desktop Publishing w wydawnictwach i redakcjach czasopism. Wiedza i umiejętności zdobyte podczas zajęć mogą również być wykorzystane w ramach własnych przedsięwzięć gospodarczych o profilu wydawniczym, usług redakcyjnych lub prepress. Zajęcia prowadzą zarówno nauczyciele akademiccy, jak i praktycy pracownicy poznańskich wydawnictw oraz edytorzy tekstów literackich. Kierownik studiów: dr Bogdan Hojdis. Studia Podyplomowe w zakresie Języka Polskiego jako Obcego Poznań, ul. Fredry 10, tel.: (61) , fax: (61) , Studia Podyplomowe Nauczania Języka Polskiego jako Obcego są ofertą dydaktyczną kierowaną do absolwentów studiów humanistycznych (np. filologia, historia, nauki polityczne, psychologia, pedagogika, socjologia), którzy przejawiając zainteresowania filologiczne, pragnęliby posiąść umiejętności i nabyć uprawnienia do nauczania polszczyzny obcokrajowców i osoby wywodzące się ze środowisk polonijnych bądź to w placówkach działających w Polsce, bądź to w ośrodkach polonistycznych poza granicami kraju. Program zawiera trzy bloki tematyczne: dydaktyczny, lingwistyczny, kulturowy. 2

3 Kierownik studiów: dr Tomasz Lisowski. Studia Podyplomowe Filologii Polskiej Poznań, ul Fredry 10 tel.: (61) studia adresowane są przede wszystkim do absolwentów innych kierunków studiów wyższych z przygotowaniem pedagogicznym, którzy chcą uzyskać uprawnienia do nauczania języka polskiego. Program studiów obejmuje m.in. wiedzę o literaturze i kulturze polskiej, wiedza o współczesnym języku polskim, historia języka polskiego, teoria literatury z poetyką i analizą dzieła literackiego, metodyka nauczania literatury polskiej i języka polskiego. Kierownik studiów: dr Agnieszka Kwiatkowska. Studia Podyplomowe z zakresu Gender Poznań, ul Fredry 10 tel.: (61) Pragniemy, aby absolwentki i absolwenci podyplomowych gender studies byli osobami świadomymi różnic związanych z traktowaniem osób lub pewnych grup społecznych ze względu na kwestie kulturowych definicji tożsamości związanych z płcią, rasą, wyznaniem, niepełnosprawnością, wiekiem, orientacją seksualną oraz by rozumieli mechanizmy wykluczenia i dyskryminacji. Nasze absolwentki i absolwenci zdobędą kompetencję dotyczącą sposobów skutecznego wdrażania praktyk antydyskryminacyjnych i równościowych. Przede wszystkim zaś zostaną przygotowani do pracy w instytucjach kulturalnych oraz pedagogicznych, organizacjach pozarządowych działających na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn, przeciwdziałających wykluczeniu różnych grup społecznych (mniejszości seksualnych, ubogich, chorych, niepełnosprawnych), mniejszości narodowych i etnicznych, w ośrodkach prowadzących badania nad równością, dyskryminacją, monitorujących treści medialne dotyczące kobiet i mężczyzn, instytucjach oraz jednostkach administracji samorządowej i państwowej zajmujących się wdrażaniem praktyk równościowych. Słuchaczką/słuchaczem podyplomowych gender studies może zostać każda osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów I stopnia lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. Kierownik studiów: dr Agnieszka Gajewska. ; Studia Podyplomowe Kultury Języka Polszczyzna w komunikacji zawodowej Poznań, ul Fredry 10 tel.: (61) Studia o charakterze dokształcającym, których celem jest doskonalenie kompetencji komunikacyjnej i językowej potrzebnych w życiu zawodowym poprawności, sprawności, skuteczności i estetyki posługiwania się polszczyzną w różnych sytuacjach, zarówno w mowie, jak i na piśmie. Przeznaczone są dla absolwentów wszystkich kierunków studiów wyższych (magisterskich i licencjackich; nie tylko humanistycznych, ale też ekonomicznych, technicznych, medycznych, rolniczych itp.). Zajęcia prowadzone przez pracowników naukowych Instytutu Filologii Polskiej mają charakter praktyczny, konwersatoryjno-warsztatowy, z niezbędnymi elementami wykładu. Zdobyta wiedza o języku i komunikacji międzyludzkiej pomoże absolwentom w: poprawnym posługiwaniu się polszczyzną i rozstrzyganiu wątpliwości normatywnych, świadomym wykorzystywaniu możliwości różnych sposobów komunikacji językowej, dostosowywaniu językowego kształtu wypowiedzi do sytuacji komunikacyjnej, sprawnym redagowaniu tekstów pisanych oraz wygłaszaniu mówionych, przestrzeganiu zasad polskiego językowego savoir-vivre u, uświadamianiu sobie prawnych aspektów użycia języka, twórczym poszukiwaniu rozwiązywania problemów w dostępnych źródłach: słownikach, korpusach tekstów itp. Kierownik studiów: prof. UAM dr hab. Małgorzata Witaszek-Samborska Informacje dodatkowe: termin rozpoczęcia: pażdziernik 2011 r.; Studia Podyplomowe Przygotowania Pedagogicznego dla Nauczycieli Języka Polskiego i Wiedzy o Kulturze Poznań, ul Fredry 10 tel.: (61) Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów studiów licencjackich, magisterskich i podyplomowych filologii polskiej, nauczania języka polskiego jako obcego, filmoznawstwa, wiedzy o teatrze oraz kulturoznawstwa i historii sztuki, którzy w trakcie studiów nie uzyskali przygotowania pedagogicznego uprawniajacego do pracy w szkole. Ukończenie studium zapewnia uzyskanie niezbędnych kwalifikacji pedagogicznych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 12 marca 2009 r. Program studiów uwzględnia obowiązujące standardy kształcenia nauczycieli (Rozporządzenie MENiS z 7 września 2004 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli, Dz.U. nr 207 poz. 2110). Studia, obejmują 350 godzin zajęć teoretycznych i 150 godzin praktyki pedagogiczno-metodycznej. Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest spełnienie wymagań wynikających z programu i planu studiów. Kierownik studiów: prof. UAM dr hab. Jerzy Kaniewski Czas trwania: 3 semestry.., zapisy: Izabela Rzysko, Dziekanat WFPiK, pok.57., WYDZIAŁ FIZYKI Studia Podyplomowe Fizyki z Astronomią Poznań, ul. Umultowska 85, tel.: (61) , (61) studia przeznaczone są dla absolwentów studiów magisterskich posiadających przygotowanie pedagogiczne, ubiegających się o uprawnienia do nauczania fizyki we wszystkich typach szkół. Program studiów obejmuje m.in. zagadnienia z zakresu.: mechaniki; termodynamiki; dydaktyki fizyki; optyki; fizyki kwantowej, jądrowej, atomowej, cząsteczkowej, fazy skondensowanej; astronomii z astrofizyką; elektryczności i magnetyzmu; matematyki. Kierownik studiów: prof. dr hab. Maciej Błaszak. WYDZIAŁ HISTORYCZNY Studia Podyplomowe Historii i Wiedzy o Społeczeństwie Poznań, ul. św. Marcin 78, tel.: (61) studia mają charakter doskonalący w zawodzie nauczyciela, umożliwiają uzyskanie kwalifikacji do nauczania i prowadzenia zajęć z drugiego przedmiotu (historii lub wiedzy o społeczeństwie). Zajęcia odbywają się w systemie zjazdów sobotnio-niedzielnych. Kierownik studiów: dr Violetta Julkowska. Studia Podyplomowe Wiedza o Sztuce Poznań, Al. Niepodległości 4 tel.: (61) , studia adresowane są do przyszłych kuratorów, krytyków sztuki oraz nauczycieli przedmiotów humanistycznych, głównie z gimnazjów i liceów, ale także do wszystkich zainteresowanych problemami historii sztuki i współczesnej kultury plastycznej. Głównym celem studiów jest zapoznanie uczestników z szeroko rozumianą problematyką sztuk plastycznych oraz architektury i urbanistyki, począwszy od ich historii, poprzez zagadnienia ich analizy i interpretacji, do kwestii funkcjonowania artystycznych systemów i instytucji. Profile kształcenia: kuratorski, turystyka kulturowa, koneserstwo i wiedza o rynku antykwarycznym; zarządzanie ochroną i rozwojem historycznych obszarów zurbanizowanych, edukacyjny. Kierownik studiów: Prof. UAM dr hab. Piotr Juszkiewicz. Studia Podyplomowe Ochrona i Zarządzanie Dziedzictwem Archeologicznym Poznań, ul. św. Marcin 78, tel.: (61) , celem studiów jest praktyczne przygotowanie absolwentów nie tylko od strony prawnej i administracyjnej, ale także pokazanie im podstaw doktryny konserwatorskiej obowiązującej w Polsce i na świecie, przybliżenie nowoczesnych metod badań i dokumentacji dziedzictwa archeologicznego oraz zachęcenia do aktywnego zarządzania tymi zasobami. Kierownik studiów: prof. UAM dr hab. Janusz Czebreszuk. Czas trwania: 3 semestry (2 semestry teoretyczne + 1 semestr praktyczny (praktyki w urzędach i na stanowiskach archeologicznych). Studia Podyplomowe Archiwistyki Poznań, ul. św. Marcin 78, tel.: (61) studia przeznaczone są dla archiwistów różnych instytucji i urzędów (m.in. samorządowych) oraz osób, które na co dzień zajmują się zarządzaniem dokumentacją i archiwizowaniem danych. Kierownik studiów: prof. dr hab. Krzysztof Stryjkowski. Studia Podyplomowe Wiedzy o Rosji i Obszarze Postradzieckim Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 nr 198 tel.: (61)

4 celem studiów jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób zatrudnionych w instytucjach, organizacjach i przedsiębiorstwach prowadzących działalność ukierunkowaną na kraje byłego ZSRR. Studia rozwijają kompetencje językowe w zakresie swobodnego posługiwania się językiem rosyjskim, ze szczególnym uwzględnieniem słownictwa polityczno-gospodarczego, kształtują kompleksowy obraz krajów postradzieckich oparty o wiedzę naukową. Studia Podyplomowe Bałkanistyczne Poznań, ul. św. Marcin 78 tel.: (61) zadaniem studiów jest pogłębianie wiedzy na temat współczesnej sytuacji politycznej i językowej państw regionu bałkańskiego oraz zapoznanie słuchaczy z szeroko rozumianą problematyką, dotyczącą kultur tego regionu. Studia skierowane są głównie do obecnych lub przyszłych badaczy Bałkanów, dziennikarzy, publicystów, ludzi biznesu oraz przedstawicieli branży turystycznej. Czas trwania: 2 semestry WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI Studia Podyplomowe z Matematyki Poznań, ul. Umultowska 87, tel.: (61) , fax: (61) , studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych z przygotowaniem pedagogicznym. Ukończenie studiów daje uprawnienia do nauczania matematyki w szkole. Zajęcia odbywają się w systemie zjazdów sobotnio-niedzielnych. Kierownik studiów: prof. dr hab. Krystyna Katulska. Studia Podyplomowe z Informatyki i Technologii Informacyjnych Poznań, ul. Umultowska 87, tel.: (61) , fax: (61) , studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych z przygotowaniem pedagogicznym. Ukończenie studiów daje uprawnienia do nauczania informatyki w szkole. Zajęcia odbywają się w systemie zjazdów sobotnio-niedzielnych. Kierownik studiów: dr Anna Ren-Kurc. Informacje dodatkowe: Termin rozpoczęcia: październik 2011 r. Studia Podyplomowe Sieci Komputerowe i Technologie Informatyczne Poznań, ul. Umultowska 87, tel.: (61) , fax: (61) , Studia mają na celu podnoszenie kwalifikacji w zakresie sieci komputerowych i usług internetowych, adresowane są m.in. do opiekunów szkolnych pracowni komputerowych. Zajęcia odbywają się w systemie zjazdów sobotnio-niedzielnych. Kierownik studiów: dr Anna Ren-Kurc. Informacje dodatkowe: Termin rozpoczęcia: październik 2011 r. Studia Podyplomowe Informatyczne Technologie Biznesowe Studia podyplomowe współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, ul. Umultowska 87, tel , lub Studia oferowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wiedza dla eksperta dwusemestralne studia podyplomowe Informatyczne Technologie Biznesowe we współpracy z firmami IBM PL, Microsoft PL, Cisco PL i Comarch dla osób chcących poznać poprzez zajęcia praktyczne, warsztaty oraz wykłady najnowsze metodologie i technologie wspierające informatyczne procesy biznesowe w firmach i przedsiębiorstwach. Studia te w pierwszym rzędzie adresowane są do osób związanych zawodowo z informatyką i zainteresowanych aktualizacją wiedzy oraz umiejętności w dziedzinie IT. Studia adresowane są m.in. dla osób starszych lub osób niepełnosprawnych. Zdobyte kompetencje mogą ułatwić absolwentom podejmowanie pracy w wymienionych firmach lub w firmach partnerskich. Studia obejmują 260 godzin zajęć i przewidują przedmioty: platformy systemów biznesowych (IBM), sieci komputerowe i bezpieczeństwo danych (Cisco), systemy baz danych - db2 (IBM), SOA i przetwarzanie w chmurze (Microsoft), WebSphere (IBM), systemy klasy ERP (Comarch), zarządzanie systemami informatycznymi (UAM), zarządzanie projektami (Microsoft), zagadnienia prawne (UAM). Zajęcia prowadzić będą instuktorzy oraz specjalisci rekomendowani przez wymienione wyżej firmy. Kierownik studiów: dr Wiesław Kurc. Informacje dodatkowe: termin rozpoczęcia: wrzesień 2011 r.; WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH Studia Podyplomowe Geologii Poznań, ul. Maków Polnych 16, tel.: (61) , (61) , fax: (61) studia adresowane są przede wszystkim do osób pracujących w jednostkach administracji samorządowej i rządowej. Program obejmuje m.in. zagadnienia z zakresu: metod badań minerałów i skał; geologii złóż; zasobów i ujęć wód podziemnych; geologii inżynierskiej; prawa geologicznego i górniczego; map geologicznych, hydrogeologicznych, geologiczno-inżynierskich i sozologicznych. Kierownik studiów: dr Katarzyna Skolasińska. Studia Podyplomowe Zarządzanie Środowiskiem Poznań, ul. Dzięgielowa 27, tel.: (61) , fax: (61) , celem studiów jest dostarczenie kompleksowej wiedzy i umiejętności pracownikom służb ochrony środowiska na poszczególnych poziomach administracji, a także osobom, które zamierzają poszerzyć swoje kompetencje o te zagadnienia. Program zawiera m.in. zagadnienia z zakresu: prawa administracyjnego, głównych problemów zarządzania środowiskiem, podstaw monitoringu środowiska; elementów środowiska, systemów przyrodniczych, ochrony środowiska w działalności inwestycyjnej, aspektów ekonomicznych i społecznych zarządzania środowiskiem. Kierownik studiów: prof. dr hab. Andrzej Mizgajski. Studia Podyplomowe Monitoring Środowiska Przyrodniczego Studia podyplomowe współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, ul. Dzięgielowa 27, Tel: , Celem studiów jest zapoznanie uczestników z organizacją i zasadami prowadzenia monitoringu środowiska przyrodniczego, uzupełnienie wiedzy w zakresie przyrodniczych podstaw ochrony i kształtowania środowiska oraz podstaw prawnych i ekonomicznych organizacji monitoringu środowiska przyrodniczego. W ramach studiów absolwent nabędzie umiejętności wykorzystania procedur statystycznych, narzędzi do prognozowania i modelowania oraz technologii geoinformacycjnych, które będzie można wykorzystać w analizie i interpretacji danych, uzyskanych w ramach monitoringu, w ocenie stanu środowiska przyrodniczego i podejmowaniu działań ochronnych. Adresatami studiów są pracownicy jednostek administracji rządowej i samorządów terytorialnych oraz podmiotów gospodarczych, których przedmiotem działania jest monitoring i ochrona środowiska przyrodniczego oraz absolwenci, którzy ukończyli kierunki: geografia, geologia, biologia, chemia lub inne tematycznie związane z szeroko pojętymi zagadnieniami monitoringu i ochrony środowiska przyrodniczego. Kierownik studiów: dr Robert Kruszyk, Sekretarz Studium: mgr Marta Sajkowska Informacje dodatkowe: termin rozpoczęcia: pażdziernik 2011 r., Studia Podyplomowe Geoinformacja Studia podyplomowe współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, ul. Dzięgielowa 27, tel: , (kierownik Studium) tel lub (sekretarz Studium) Studia są organizowane pod patronatem Głównego Inspektora Ochrony Środowiska oraz Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej. Cechą absolwenta studium będzie połączenie wiedzy i umiejętności z zakresu przedmiotów ogólnych i specjalistycznych związanych z przetwarzaniem danych przestrzennych. Celem studiów jest wykształcenie specjalistów administracji lokalnej i centralnej potrafiących wypełniać zapisy Dyrektywy 2007/2/WE Infrastructure for Spatial Information in the European Community (INSPIRE) implementowanej w Polsce do 2012r. Wyposażenie absolwenta w wiedzę teoretyczną z zakresu geoinformacji, znajomość aktualnych przepisów prawa oraz umiejętność wykorzystania technologii geoinformacyjnych przygotują go do pracy w instytucjach administracji publicznej i prywatnych przedsiębiorstwach wykorzystujących informację przestrzenną. Kierownik studiów: Prof. UAM dr hab. Zbigniew Zwoliński, (mgr Piotr Dzieszko-sekretarz Studium) Informacje dodatkowe: termin rozpoczęcia: pażdziernik 2011 r., 4

5 WYDZIAŁ NAUK POLITYCZNYCH I DZIENNIKARSTWA Studia Podyplomowe dla Nauczycieli Wiedzy o Społeczeństwie i Historii Najnowszej celem studiów jest uaktualnienie i rozszerzenie wiedzy teoretycznej i metodycznej potrzebnej nauczycielowi wiedzy o społeczeństwie i historii w różnych typach szkół. W programie znajdują się m.in. następujące zagadnienia: dydaktyka wiedzy o społeczeństwie; prawne podstawy funkcjonowania oświaty; aktywne metody nauczania; encyklopedia prawa; podstawy psychologii dla nauczycieli; międzynarodowe stosunki polityczne i gospodarcze; ekonomia; współczesna myśl polityczna; współczesne systemy polityczne; system polityczny RP; historia integracji europejskiej; prawo i instytucje europejskie; wybrane problemy życia w rodzinie; protokół dyplomatyczny. Kierownik studiów: dr Artur Wejkszner. Studia Podyplomowe Dziennikarstwa celem studiów jest dostarczenie słuchaczom wiedzy teoretycznej i praktycznej potrzebnej przy wykonywaniu zawodu dziennikarza w redakcji prasowej, radiowej, internetowej lub telewizyjnej. Program zawiera blok przedmiotów, na które składają się m.in.: prawo prasowe i autorskie; techniki przekazu treści; prasoznawstwo; gatunki dziennikarskie; dziennikarstwo radiowe; dziennikarstwo telewizyjne; felieton; prasoznawstwo; publicystyka; reportaż; komentarz; styl i kultura języka polskiego. Kierownik studiów: dr Wojciech Adamczyk. Studia Podyplomowe Public Relations studia adresowane są do animatorów życia gospodarczego, społecznego i kulturalnego oraz do pracowników służb informacyjnych szczególnie administracji samorządowej i państwowej, w tym do działaczy samorządów gminnych, służb PR odpowiedzialnych za marketing komunalny, lokalnych działaczy kultury i pracowników placówek kulturalnych, animatorów życia sportowego, działaczy partii politycznych. Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom wiedzy i umiejętności praktycznych do prowadzenia działalności promocyjnej instytucji i firm działających na wolnym rynku. Kierownik studiów: dr Marzena Barańska. Studia Podyplomowe Reklamy i Promocji celem studiów jest wykreowanie profesjonalistów, którzy w oparciu o zdobytą wiedzę i umiejętności będą pełnili funkcję koordynatorów działań reklamowych i marketingowych. Na program studiów składają się m.in. następujące przedmioty: marketing; promocja; Public Relations; badania marketingowe; socjologia komunikowania; wizualizacja; kampanie reklamowe; techniki reklamy; techniki poligraficzne; reklama polityczna; negocjacje; psychologia zachowań konsumenckich; prawo prasowe; ochrona własności intelektualnej; prawo reklamy. Kierownik studiów: dr Krzysztof Borowczyk. Studia Podyplomowe Rzeczników Prasowych studia przeznaczone są dla osób pełniących funkcję rzecznika prasowego, konsultanta ds. mediów, lub przygotowujących się do niej. Absolwent otrzyma przygotowanie dziennikarskie pozwalające w sposób sprawny wypowiadać się na piśmie, występować przed mikrofonem radia i kamerą telewizyjną. Zostanie on także wyposażony w wiedzę m.in. o prasoznawstwie, warsztacie i języku dziennikarskim, psychologii komunikowania, prawie prasowym i autorskim, systemie politycznym RP oraz zasadach prowadzenia kampanii medialnej. Kierownik studiów: dr Bartosz Hordecki. Studia Podyplomowe Programów Europejskich studia przeznaczone są dla osób chcących zdobyć lub pogłębić wiedzę w zakresie pozyskiwania i dysponowania funduszami UE. Plan Studiów obejmuje następujące zagadnienia: Polityka spójności UE w latach ; programowanie rozwoju regionalnego w Polsce; administracja i kontrola zarządzania środkami finansowymi UE; zasady strategicznego planowania i zarządzania projektem; projekty inwestycyjne finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; przygotowanie wniosku aplikacyjnego na projekt inwestycyjny; procedury zamówień publicznych; projekty dla przedsiębiorstw; projekty wspierające rozwój zasobów ludzkich; programy dla organizacji pozarządowych. Kierownik studiów: dr Beata Przybylska-Maszner. Informacje dodatkowe: termin rozpoczęcia: 1 październik 2011 r. Studia Podyplomowe Administracji Europejskiej tel. : (61) , celem studium jest dostarczenie i pogłębienie wiedzy o integracji europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania administracji publicznej (rządowej i samorządowej). Z uwagi na zróżnicowane zainteresowania i potrzeby kandydatów, plan nauczania zakłada pogłębione studia z zakresu specjalności: administracja publiczna w Polsce i Unii Europejskiej. Studium umożliwia słuchaczom zapoznanie się z przeglądem standardów z zakresu wielu dziedzin dotyczących funkcjonowania Unii Europejskiej, a szczególnie finansów i polityki strukturalnej Unii Europejskiej, w tym administracji publicznej. Kierownik studiów: prof. dr hab. Zbigniew Czachór. Studia Podyplomowe Zarządzania Funduszami i Projektami UE studia mają na celu dostarczenie i pogłębienie wiedzy o integracji europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej. Każdy z uczestników na zakończenie studiów przygotowuje wybrany przez siebie projekt wraz z jego uzasadnieniem merytorycznym i planem finansowym. Słuchaczom Studiów wykładowcy zaprezentują wiele programów pomocowych Unii Europejskiej dla Polski wraz z instruktażem dotyczącym prawidłowego wypełniania aplikacji umożliwiającej przyznanie środków finansowych. Kierownik studiów: dr Tomasz Szymczyński. Studia Podyplomowe Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Międzynarodowego Studia podyplomowe współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Celem studiów jest przekazanie teoretycznej wiedzy oraz praktycznych umiejętności w zakresie szeroko rozumianego zarządzania bezpieczeństwem wewnętrznym i międzynarodowym. Wykładowcy będą się koncentrować na zagadnieniach związanych z rozpoznaniem zagrożenia bezpieczeństwa jak i sposobami ich zwalczania. Absolwent będzie specjalistą znającym nowoczesne techniki operacyjne bezpieczeństwa bezpośredniego oraz będzie potrafił zaplanować i skoordynować działania w sytuacjach kryzysowych. W części praktycznej program skupia się m.in. na zapoznaniu słuchaczy z algorytmem postępowania z informacjami niejawnymi, działalnością grup wpływu i lobbingu oraz zabezpieczeniu przed korupcją. Szczególna uwaga zostanie poświęcona aktualnym wyzwaniom bezpieczeństwa: zagrożeniom dla sieci teleinformatycznych, funkcjonowaniu zespołu CERT.GOV.PL. Dodatkowym, unikalnym elementem praktycznym będą warsztaty broni. Kierownik studiów: dr Adam Szymaniak Informacje dodatkowe: termin rozpoczęcia: maj 2011 r. WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH Studia Podyplomowe Organizacji Pomocy Społecznej i Pracy Socjalnej tel.: (61) , fax: (61) , celem studiów jest pogłębienie wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych kadry kierowniczej instytucji pomocy społecznej i liderów organizacji pozarządowych. Kierownik studiów: prof. dr hab. Anna Michalska. 5

6 Studia Podyplomowe Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii tel.: (61) , fax: (61) , celem studiów jest uzyskanie systematycznej wiedzy dotyczącej problematyki rozwoju seksualnego człowieka, normy i patologii seksualnej, interwencji w obszarze seksualności człowieka, w tym edukowania, nabycie umiejętności praktycznych w zakresie posługiwania się specyficznymi metodami i narzędziami diagnozowania zaburzeń i dewiacji seksualnych. Kierownik studiów: prof. dr hab. Maria Beisert. Studia Podyplomowe Psychologia w Zarządzaniu tel.: (61) , fax: (61) , celem studiów jest umożliwienie słuchaczom zdobycia systematycznej wiedzy dotyczącej następującej problematyki: psychologiczne aspekty zarządzania firmą i kadrami, metody badania opinii oraz nabycie umiejętności praktycznych z negocjacji i komunikacji interpersonalnej. Kierownik studiów: prof. dr hab. Elżbieta Hornowska. Studia Podyplomowe Psychologiczne Doradztwo Zawodowe i Personalne tel.: (61) , fax: (61) , celem nauki jest przygotowanie do profesjonalnego pełnienia roli doradcy zawodowego poprzez pogłębianie i zdobycie systematycznej wiedzy dotyczącej procesów psychologicznych, społecznych, etycznych, ekonomicznych i prawnych związanych z dostosowaniem zawodowym, doradzaniem, edukacją zawodową oraz rynkiem pracy w Polsce i UE, zdobycie umiejętności praktycznych związanych z procesem doradzania. Kierownik studiów: prof. dr hab. Maria Strykowska. Informacje dodatkowe: termin rozpoczęcia: 1 październik 2011 r. Studia Podyplomowe Wiedzy o Kulturze tel.: (61) , fax: (61) , celem nauki jest umożliwienie słuchaczom zdobycia wiedzy w zakresie komunikacyjnych aspektów poznania i uczestnictwa w kulturze, w tym współczesnych kierunków w humanistyce, przemian kultury symbolicznej, dialogu międzykulturowego oraz kultury artystycznej i polityki, komunikacyjnych zagadnień rynku sztuki, public relations, reklamy i promocji. Kierownik studiów: dr Rafał Koschany. Studia Podyplomowe MBA Zarządzanie Szkołą Wyższą Studia podyplomowe współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, ul. Szamarzewskiego 89, tel.: (61) , Studia są adresowane do osób, które pracują w szkolnictwie wyższym od co najmniej 3 lat, mają wyższe wykształcenie magisterskie oraz pełnią lub chcą w przyszłości pełnić funkcje kierownicze w pionie administracyjnym lub akademickim wyższych uczelni oraz instytucji związanych ze szkolnictwem wyższym (odpowiednie ministerstwa, Rada Główna, PKA i inne) Kierownik studiów: prof. dr hab. Bogusław Mróz. Czas trwania: 4 semestry. Informacje dodatkowe: termin rozpoczęcia: luty 2011 r.; WYDZIAŁ NEOFILOLOGII Studia Podyplomowe Kształcenie Nauczycieli Języka Angielskiego Poznań, al. Niepodległości 4, tel.: (61) ; (61) , studia przeznaczone są dla nauczycieli języka angielskiego pragnących doskonalić swoje kwalifikacje zawodowe, jak również dla absolwentów kierunków filologia angielska oraz innych, którzy chcą uzyskać kompetencje do nauczania języka angielskiego. Kierownik studiów: dr Jacek Rysiewicz. Informacje dodatkowe: termin rozpoczęcia: kwiecień 2011 r. Studia Podyplomowe Tłumaczenia Audiowizualnego Poznań, al. Niepodległości 4, tel.: (61) ; (61) , słuchacze uzyskają wiedzę dotyczącą standardów i praktyki w dziedzinie tłumaczenia audiowizualnego, zdobędą umiejętności w zakresie najpopularniejszych metod tłumaczenia audiowizualnego (wersja lektorska, napisy, dubbing) oraz pracy ze specjalistycznym oprogramowaniem tłumaczeniowym, poznają zagadnienia teoretyczne i praktyczne dotyczące udostępnienia mass mediów osobom z niepełnosprawnością wzrokową i słuchową, a także zdobędą wiedzę na temat mediów w krajach anglojęzycznych. Kierownik studiów: dr Agnieszka Chmiel. Czas trwania: 1 semestry. Informacje dodatkowe: termin rozpoczęcia: kwiecień 2011 r. Studia Podyplomowe Kształcenia Tłumaczy Języka Rosyjskiego Poznań, al. Niepodległości 4, tel.: (61) , studia przeznaczone są dla osób zatrudnionych w różnych instytucjach i organizacjach utrzymujących kontakty gospodarcze i kulturalne z Federacją Rosyjską i innymi państwami rosyjskiego obszaru językowego oraz zainteresowanych doskonaleniem swoich umiejętności i podnoszeniem kwalifikacji łącznie z przygotowaniem do uzyskania uprawnień tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego. Kierownik studiów: dr Wojciech Kamiński. Studia Podyplomowe dla Nauczycieli Języka Rosyjskiego Poznań, Al. Niepodległości 4, tel.: (61) , studia kierowane są do osób: 1) legitymujących się dyplomem studiów wyższych w zakresie filologii rosyjskiej i posiadających przygotowanie pedagogiczne oraz władających językiem rosyjskim na poziomie zaawansowanym; 2) zainteresowanych podnoszeniem swoich kwalifikacji zawodowych; 3) ubiegających się o kolejne stopnie awansu zawodowego (nauczyciel mianowany, nauczyciel dyplomowany). Studia te równocześnie umożliwią słuchaczom podjęcie pracy w charakterze nauczyciela języka rosyjskiego. Absolwent będzie posiadał znacznie poszerzoną wiedzę o współczesnym języku rosyjskim, literaturze i kulturze rosyjskiej oraz o metodyce nauczania języka rosyjskiego. Kierownik studiów: dr Wojciech Kamiński. Informacje dodatkowe: termin rozpoczęcia: wrzesień 2011 r. Studia Podyplomowe Kształcenia Tłumaczy Języka Niemieckiego Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 198, tel.: (61) , celem studiów jest przekazanie oraz doskonalenie umiejętności w zakresie tłumaczenia pisemnego tekstów specjalistycznych (prawniczych, ekonomicznych i technicznych) oraz w zakresie tłumaczenia ustnego (konsekutywnego), a także przygotowanie do egzaminu dla kandydatów na tłumaczy przysięgłych. Kierownik studiów: dr Hanka Błaszkowska. Studia Podyplomowe Kształcenia Tłumaczy Języka Niemieckiego i Języków Skandynawskich Poznań, al. Niepodległości 4, tel.: (61) , studia mają na celu przyswojenie przez słuchaczy umiejętności translatorskich, które pozwoliłyby uzyskać specjalizacje tłumaczenia konferencyjnego. Kierownik studiów: dr Barbara Kęsicka. 6

7 Studia Podyplomowe Kształcenia Tłumaczy Języka Francuskiego Poznań, al. Niepodległości 4, tel.: (61) ; (61) , celem studiów jest przekazanie umiejętności w zakresie tłumaczenia pisemnego i ustnego oraz przygotowanie do wykonywania zawodu tłumacza języka francuskiego. Kierownik studiów: dr Barbara Walkiewicz. Studia Podyplomowe Tłumaczenia Środowiskowego Poznań, al. Niepodległości 4, tel.: (61) ; (61) , studia powstają z myślą o absolwentach anglistycznych studiów licencjackich lub magisterskich oraz o absolwentach (z udokumentowaną znajomością języka angielskiego) innych studiów wyższych, którzy chcieliby uzyskać dodatkowe kwalifikacje niezbędne do pracy w charakterze tłumacza środowiskowego, czyli na potrzeby np. polskich imigrantów w krajach anglojęzycznych. Kierownik studiów: prof. dr hab. Alicja Pisarska. Studia Podyplomowe dla Kandydatów na Tłumaczy Przysięgłych Poznań, al. Niepodległości 4, tel.: (61) , Studia obejmują dwie grupy przedmiotów: przedmioty kierunkowe ściśle związane z przekładem (praktyczna nauka przekładu pisemnego i ustnego oraz teorie translatologii) oraz przedmioty ogólne ( z zakresu prawa, językoznawstwa i historii systemów prawnych). Absolwenci Studiów będą posiadać wyspecjalizowaną wiedzę oraz umiejętności w zakresie przekłady języka prawa oraz przekładu na potrzeby sądów, policji i prokuratur. Umożliwi to pracę w zawodzie tłumacza języków specjalistycznych ze specjalizacją w zakresie przekładu języka prawa. Kierownik studiów: dr Aleksandra Matulewska. Czas trwania: 4 semestry. Studia Podyplomowe Interlingwistyki Poznań, al. Niepodległości 4, tel.: (61) , Studia mają międzynarodowy charakter: wykładowcy i studenci pochodzą z różnych krajów. Spotkania odbywają się raz w semestrze. Słuchacze w międzyczasie studiują w domu i konsultują się z wykładowcami przez Internet. Językiem wykładowym jest esperanto. Kierownik studiów: dr hab. Ilona Koutny. Czas trwania: 6 semestrów. Studia Podyplomowe Kształcenia Tłumaczy Języka Japońskiego Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu tłumacza języka japońskiego, poprzez wykształcenie praktycznych sprawności i opanowanie technik tłumaczenia profesjonalnego, jak również poszerzenie kompetencji językowych w zakresie języka japońskiego oraz wiedzy specjalistycznej na temat Japonii. Duży nacisk zostanie położony na zagadnienia prawne, ekonomiczne oraz kwestie związane z japońskimi systemami zarządzania produkcją. Kierownik studiów: dr Maciej Kanert. WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI24 Studia Podyplomowe Administracji Poznań, ul. św. Marcin 90, tel.: (61) , fax: (61) , Studia Podyplomowe Prawa Pracy Poznań, ul. św. Marcin 90, tel.: (61) , problematyka studiów obejmuje zagadnienia z zakresu Kodeksu Pracy i innych ustaw dotyczących prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Zajęcia w ramach Studiów prowadzą Profesorowie Katedry Prawa Pracy UAM oraz przedstawiciele praktyki prawniczej (Sąd Najwyższy, Sąd Apelacyjny lub Sąd Okręgowy w Poznaniu, Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Państwowa Inspekcja Pracy). Kierownik studiów: prof. dr hab. Zdzisław Niedbała. Studia Podyplomowe Prawa Europejskiego Poznań, ul. św. Marcin 90, tel.: (61) , fax: (61) , program studiów ma za zadanie pogłębienie wiedzy z zakresu prawa europejskiego z głównym naciskiem na: prawo materialne; dyskusję nad problematyką harmonizacji prawa i wpływem prawa europejskiego na prawo wewnętrzne; przygotowanie absolwentów do praktycznego stosowania prawa europejskiego, udział w procesach legislacyjnych i przygotowywaniu aktów prawa miejscowego zgodnych z prawem Wspólnoty Europejskiej; przygotowanie do pracy w administracji państwowej i sądownictwie. Kierownik studiów: prof. dr hab. Marian Kępiński. Studia Podyplomowe Obrotu Nieruchomościami Poznań, ul. św. Marcin 90, tel.: (61) , studia przeznaczone są dla osób z wykształceniem wyższym (studia magisterskie, inżynierskie oraz licencjackie). Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami. Kierownik studiów: prof. UAM dr hab. Andrzej Janiak. Studia Podyplomowe Służby Zagranicznej i Międzynarodowej Poznań, ul. św. Marcin 90, tel.: (61) ; (61) , studia skierowane są do osób planujących podjąć pracę zarówno w zagranicznej służbie państwowej (dyplomatycznej i konsularnej), jak również w instytucjach administracji rządowej i samorządowej, w komórkach odpowiedzialnych za organizowanie i prowadzenie współpracy międzynarodowej, jak również do osób zajmujących się kontaktami i współpracą międzynarodową w przedsiębiorstwach polskich oraz koncernach międzynarodowych. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych pracowników naukowo-dydaktycznych UAM, a także przez zawodowych dyplomatów, funkcjonujących w polskiej służbie zagranicznej, jak i pracowników Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Kierownik studiów: dr Aleksander Kosicki. Studia Podyplomowe Zintegrowane Systemy Zarządzania Nowoczesnym Przedsiębiorstwem (klasy ERP II) Studia podyplomowe współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, ul. św. Marcin 90, tel.: (61) , studia adresowane są do osób użytkujących w przedsiębiorstwach i instytucjach systemy klasy ERP, członków zespołów projektowych odpowiedzialnych za nadzór nad wdrożeniami aplikacji klasy ERP, pracowników firm wdrażających takie systemy oraz wszystkich, którzy planują podjęcie pracy w wyżej wymienionych podmiotach, szczególnie do studentów i absolwentów kierunków informatycznych, technicznych i ekonomicznych. Studia oparte są o system Microsoft Dynamics AX. Kierownik studiów: dr Michał Flieger. studia kierowane są do pracowników administracji publicznej bez względu na kierunek ukończonych studiów wyższych. Przeznaczone są dla osób, które chcą uzupełnić swą wiedzę o problematykę prawną, a przede wszystkim o umiejętność posługiwania się podstawowymi instrumentami prawnymi koniecznymi w działalności administracji publicznej i prywatnej, z uwzględnieniem niektórych aspektów natury pozaprawnej. Kierownik studiów: prof. dr hab. Krystyna Wojtczak. 7

8 WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH Studia Podyplomowe Pedagogiki Specjalnej w zakresie Logopedii tel.: (61) ; (61) , zajęcia obejmują blok przedmiotów medycznych, językowych, psychologicznych, pedagogicznych i ściśle logopedycznych. Studia przygotowują do wykonywania zawodu logopedy, a wydawane świadectwo stanowi licencję do kształtowania i rozwoju mowy w razie jej braku, usuwania jej zaburzeń i patologii, a także kształtowania sprawności językowej u dzieci i dorosłych w placówkach przedszkolnych, edukacyjnych lub prywatnych gabinetach logopedycznych. Kierownik studiów: prof. dr hab. Władysław Dykcik. Czas trwania: 4 semestry. Studia Podyplomowe Seksuologii Poznań, ul. Szamarzewskiego 89, tel.: (61) , studia przygotowują słuchaczy do diagnostyki seksuologicznej, pracy poradnianej, terapeutycznej, edukacyjnej i w zakresie promocji zdrowia seksualnego. Celem Studiów jest znaczące podwyższenie kwalifikacji słuchaczy po kierunkach uniwersyteckich oraz medycznych, którzy uzyskują dodatkową specjalistyczną wiedzę seksuologiczną, co pozwala im na wykorzystanie nowych umiejętności w ramach zawodu podstawowego. Absolwenci studiów mogą ubiegać się w trybie uproszczonym o certyfikaty specjalisty seksuologa lub doradcy małżeńskiego/rodzinnego, nadawane przez Polskie Towarzystwo Terapeutyczne. Kierownik studiów: prof. dr hab. Maria Beisert. Studia Podyplomowe Pedagogiki Specjalnej w zakresie Terapii Pedagogicznej tel.: (61) , studia mają na celu przygotowanie nauczycieli do prowadzenia terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i trudnościami w uczeniu się, wyposażenie w umiejętności pozwalające na świadome i fachowe stosowanie zabiegów terapeutycznych, ukierunkowane do dalszego samokształcenia się. Kierownik studiów: prof. dr hab. Władysław Dykcik. Studia Podyplomowe Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej tel.: (61) , studia przeznaczone dla osób z wyższym wykształceniem, przede wszystkim pedagogów, którzy zamierzają zdobyć specjalistyczne kwalifikacje zawodowe w zakresie pracy opiekuńczej i wychowawczej. Ukończenie studiów daje przygotowanie wraz z uprawnieniami do pracy w różnego typu placówkach opiekuńczo-wychowawczych, jak: pogotowie opiekuńcze, dom dziecka, rodzinny dom dziecka, internat, świetlica. Kierownik studiów: prof. dr hab. Ewa Muszyńska. Studia Podyplomowe Zarządzanie Oświatą tel.: (61) , zadaniem studiów jest pomoc w przygotowaniu dyrektorów przedszkoli, szkół wszystkich szczebli i rodzajów, a także pracowników służb nadzoru i doradztwa pedagogicznego do prawidłowej realizacji ich ról zawodowych w polskim systemie oświaty po jego reformie. Ukończenie studiów jest spełnieniem warunku formalnego, sformułowanego wobec tej grupy pracowników oświaty przez ministra resortu. Kierownik studiów: prof. dr hab. Kazimierz Przyszczypkowski. Studia Podyplomowe Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji tel.: (61) , program studiów obejmuje problematykę etiologii współczesnych zjawisk przestępczych i problemów socjalnych, psychologicznych, socjologicznych, pedagogicznych i prawnych podstaw resocjalizacji oraz współczesnych koncepcji i metod wychowania profilaktycznoresocjalizacyjnego. Studia adresowane są do kuratorów sądowych, pedagogów i wychowawców pracujących w zakładach poprawczych i wychowawczych oraz wolontariuszy pragnących zajmować się problematyką resocjalizacji i profilaktyki społecznej. Kierownik studiów: prof. dr hab. Wiesław Ambrozik. Studia Podyplomowe Penitencjarystyki tel.: (61) , studia przeznaczone są dla absolwentów uczelni, którzy ukończyli szkołę oficerską dla służby więziennej i pracują bądź zamierzają podjąć pracę na stanowisku kierowniczym. Celem studiów jest przekazanie im niezbędnej, specjalistycznej wiedzy z zakresu penitencjarystyki i zarządzania placówkami więziennictwa. Rekrutacja wspólnie z Centralnym Zarządem Służby Więziennej w Warszawie. Kierownik studiów: prof. dr hab. Piotr Stępniak. Studia Podyplomowe Zintegrowana Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna tel.: (61) , Studia mają charakter kwalifikacyjny i kierowane są do osób, które chcą podjąć pracę z dziećmi w przedszkolu i w szkole podstawowej na poziomie klas I-III. Mają one za zadanie przygotować nauczyciela teoretycznie i metodycznie do odmiennego pojmowania edukacji zintegrowanej. Absolwent Studiów otrzyma wielostronną wiedz i umiejętności niezbędne do pracy z dziećmi w przedszkolu i klasach I-III. Kierownik studiów: prof. dr hab. Maria Burtowy. Studia Podyplomowe Wychowania Przedszkolnego tel.: (61) , studia mają charakter kwalifikacyjny i kierowane są do absolwentów pedagogiki, z zakresu różnych specjalności oraz nauczycieli posiadających uprawnienia pedagogiczne. Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Kierownik studiów: prof. dr hab. Maria Burtowy. Studia Podyplomowe Nauczania Początkowego tel.: (61) , studia mają charakter kwalifikacyjny i kierowane są do absolwentów pedagogiki, z zakresu różnych specjalności oraz nauczycieli posiadających uprawnienia pedagogiczne. Ich celem jest przygotowanie słuchaczy do prowadzenia zintegrowanych zajęć z dziećmi w klasach I, II, III, a więc w ramach edukacji elementarnej. Kierownik studiów: prof. dr hab. Maria Burtowy. Studia Podyplomowe Konstruowania Programów Kształcenia Stymulujących i Wspierających Rozwój tel.: (61) , celem studiów jest zdobycie przez słuchaczy kompetencji w zakresie konstruowania programów kształcenia stymulujących i wspierających rozwój. Obszar tematyczny obejmuje wszystkie poziomy kształcenia od przedszkola po uniwersytet. Zajęcia mają charakter interaktywny. 8

9 Studia Podyplomowe Gerontologii tel.: (61) , Celem studiów jest pomoc w uzyskaniu kompetencji i kwalifikacji potrzebnych do rozwiązania problemów środowiska osób starszych. Kierownik studiów: dr n. med. Jolanta Twardowska-Rajewska. Studia Podyplomowe Doradztwa Zawodowego i Personalnego tel.: (61) , studia przygotowują do podjęcia pracy w roli doradcy zawodowego lub personalnego. Absolwenci zdobędą kompetencje do świadczenia usług doradczych zarówno w zakresie doradztwa zawodowego w szkole, jak i w zakresie aktywizacji bezrobotnych i rekwalifikacji. Program obejmuje także zagadnienia związane z doradztwem personalnym i zarządzaniem zasobami ludzkimi. Kierownik studiów: prof. dr hab. Ewa Solarczyk-Ambrozik. Studia Podyplomowe Przygotowania Pedagogicznego tel.: (61) , studia mają charakter kwalifikacyjny i oferują uzupełnienie przygotowania pedagogicznego przez nauczycieli, którzy ukończyli różne kierunki studiów wyższych i nie posiadają kwalifikacji pedagogicznych niezbędnych do pracy w systemie oświaty. Kształcenie na Studiach ma na celu zdobycie przez absolwentów wiedzy (teoretycznej i praktycznej z zakresu pedagogiki psychol0gii i metodyki prowadzenia zajęć, niezbędnej do kompleksowej realizacji zadań wychowawczych, opiekuńczych i dydaktycznych szkoły. Kierownik studiów: prof. dr hab. Eugeniusz Piotrowski. Studia podyplomowe Akademia Trenera tel.: (61) , oferta studiów kierowana jest do osób z wykształceniem wyższym magisterskim lub wyższym zawodowym, które chcą zdobyć zawód trenera. Adresatami są: pracownicy działów szkoleń, wewnętrzni lub samodzielni trenerzy i szkoleniowcy, pracownicy firm szkoleniowych, nauczyciele, wykładowcy akademiccy oraz inne osoby, które chciałyby podnieść swoje kwalifikacje w zakresie pracy z grupą. Kierownik studiów: prof. zw. dr hab. Ewa Solarczyk-Ambrozik. Studia Podyplomowe Edukacja Przedszkolna i Opieka nad Małym Dzieckiem tel.: , Studia przygotowują do podejmowania efektywnych działań związanych z profilaktyką, opieką, wczesną interwencją i edukacją w odniesieniu do dzieci między 20 tygodniem a 5 rokiem życia. Student w trakcie ich trwania pozyska i rozwinie wiedzę oraz umiejętności z wielu dyscyplin nauk społecznych, które przygotują go do podjęcia pracy opiekuńczowychowawczo-edukacyjnej z małym dzieckiem i jego rodziną, posiądzie także kompetencje metodyczne nauczyciela przedszkola oraz opiekuna małego dziecka w zakresie wspomagania i wspierania rozwoju dziecka oraz sprawowania nad nim profesjonalnej opieki. Kierownik studiów: prof. dr hab. Hanna Krauze-Sikorska. WYDZIAŁ TEOLOGICZNY Studia Podyplomowe Teologii Poznań, ul. Wieżowa 2/4, tel.: (61) , fax: (61) , Kierownik studiów: ks. prof. dr hab. Adam Przybecki. Czas trwania: 8 semestrów. Studia Podyplomowe Rodziny Poznań, ul. Wieżowa 2-4, tel.: (61) , fax: (61) , celem studiów jest przekazanie wiedzy o płciowości człowieka, jego płodności, o życiu małżeńskim i rodzinnym oraz nauki Kościoła katolickiego w odniesieniu do życia rodzinnego. Absolwenci Studiów uzyskują kwalifikacje do prowadzenia zajęć szkolnych z zakresu przygotowania do życia w rodzinie. Kierownik studiów: ks. prof. dr hab. Adam Przybecki. Czas trwania: 4 semestry. Studia Podyplomowe Pedagogiczne dla Teologów Poznań, ul. Wieżowa 2/4, tel.: (61) , fax: (61) , celem studiów jest rozwijanie kwalifikacji pedagogicznych absolwentów teologii i przygotowanie słuchaczy do podejmowania procedur awansu zawodowego nauczyciela. Studia poszerza umiejętności dotyczące procesu nauczania ze szczególnym uwzględnieniem metod twórczego myślenia oraz pomaga w nabyciu zdolności diagnozowania sytuacji problemowych, pojawiających się w procesie nauczania i wychowania oraz daje umiejętność postępowania psychokorekcyjnego (zagadnienia z oligofrenopedagogiki). Kierownik studiów: ks. prof. dr hab. Adam Przybecki. Czas trwania: 2 semestry (lub 3 semestry). Studia Podyplomowe Podstawowych Pojęć Chrześcijaństwa Poznań, ul. Wieżowa 2/4, tel.: (61) , fax: (61) , celem studiów jest przybliżenie fundamentalnych zagadnień i pojęć teologii umożliwiających poznanie chrześcijaństwa. Studia przeznaczone jest dla absolwentów wyższych uczelni zainteresowanych teologią, którzy nie mają czasu lub możliwości podjęcia pełnych studiów teologicznych, w szczególności dla członków organizacji i ruchów kościelnych, jak również dziennikarzy, pracowników mediów, specjalistów w zakresie reklamy i marketingu oraz innych osób poszukujących głębszego poznania chrześcijaństwa. Kierownik studiów: ks. prof. dr hab. Adam Przybecki. Studia Podyplomowe Etyki Poznań, ul. Wieżowa 2/4 tel.: (61) , fax: (61) , celem studiów jest merytoryczne przedstawienie głównych narzędzi etycznych w postaci ogólnych koncepcji etyki, celów i sensów ludzkiej egzystencji, zagadnień związanych z obiektywną i subiektywną normą moralności oraz aplikacji tegoż instrumentarium do poszczególnych sfer życia i działalności człowieka. Całość ma służyć wskazaniu instrumentarium oraz możliwości jego aplikacji w życiu. Służy zatem także wzbudzeniu własnej, zobiektywizowanej refleksji moralnej oraz możliwości podejmowania w sposób kompetentny problematyki etycznej i wdrażania jej w swoich miejscach pracy. Adresatami studiów są osoby, które w praktyce zawodowej (np. biznesowej, medycznej, medialnej, społecznej i politycznej, a także naukowej) spotykają się z dylematami etycznymi. Kierownik studiów: ks. prof. dr hab. Adam Przybecki. Studia Podyplomowe dla Nauczycieli Etyki Poznań, ul. Wieżowa 2/4, tel.: (61) , fax: (61) , celem studiów o charakterze kwalifikacyjnym jest przygotowanie osób, które pragną podjąć pracę w charakterze nauczyciela etyki w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i profilowanych, technikach oraz zasadniczych szkołach zawodowych. Przeznaczone są one dla osób posiadających przygotowanie pedagogiczne. Adresatami Studiów są osoby pragnące uzyskać przygotowanie merytorycznie do nauczania przedmiotu (prowadzenia zajęć) z etyki zgodnie z zakresem podstawy programowej określonej przez ministra właściwego ds. oświaty. Absolwent będzie przygotowany do prowadzenia zajęć z zakresu etyki, wzbudzania zainteresowań poznawczych oraz wspierania intelektualnego uczniów. Kierownik studiów: ks. prof. dr hab. Adam Przybecki. Informacje dodatkowe: Termin rozpoczęcia: październik 2011 r. studia dają specjalizację w zakresie teologii. Ukończenie studiów jest warunkiem otwarcia przewodu doktorskiego z teologii. Studia spełnia ją wymogi zaocznych studiów doktoranckich. 9

10 WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY W KALISZU Studia Podyplomowe Filologii Polskiej Kalisz, ul. Nowy Świat 28/30, tel.: (62) studia adresowane są przede wszystkim do absolwentów innych kierunków studiów wyższych z przygotowaniem pedagogicznym, którzy chcą uzyskać uprawnienia do nauczania języka polskiego. Program studiów obejmuje m.in. wiedzę o literaturze i kulturze polskiej, wiedza o współczesnym języku polskim, historia języka polskiego, teoria literatury z poetyką i analizą dzieła literackiego, metodyka nauczania literatury polskiej i języka polskiego. Kierownik studiów: dr Piotr Łuszczykiewicz. Edukacja Przedszkolna w Reformowanym Systemie Oświatowym w Stronę Dziecka Kalisz, ul. Nowy Świat 28/30, tel.: (62) , fax: (62) studia umożliwiają zdobycie i podwyższenie kwalifikacji do pracy w zawodzie nauczyciela przedszkola. Obejmują zatem problematykę traktującą o podstawach pracy z dzieckiem w tym przedziale wiekowym, poprzez realizację treści programowych słuchacz poznaje współczesne tendencje edukacji przedszkolnej. Kierownik studiów: dr Marianna Styczyńska. Podyplomowe Studia Pedagogiczne Kalisz, ul. Nowy Świat 28/30, tel.: (62) studia przygotowują do nabycia kompetencji w zakresie: dydaktycznym, wychowawczym i społecznym, (związanych z umiejętnością rozpoznawania potrzeb uczniów oraz zdolnością do współpracy w relacjach międzyludzkich oraz prakseologicznym wyrażającym się skutecznością w planowaniu, realizacji, organizowaniu, kontroli i ocenie procesów edukacyjnych. Kierownik studiów: prof. dr hab. Marian Walczak. Studia Podyplomowe w zakresie Nauczania Przedmiotów Edukacji Artystycznej Historia Sztuki i Wiedza o Kulturze Kalisz, ul. Nowy Świat 28/30, tel. (62) Studia mają charakter kwalifikacyjny i pozwalają na uzyskanie uprawnień do nauczania przedmiotów edukacji artystycznej: wiedza o kulturze, historia sztuki oraz edukacja regionalna nauczanych w szkołach ponadpodstawowych. Absolwent Studiów uzyskuje kwalifikacje pedagogiczne umożliwiające działalność zawodową w instytucjach kultury o profilu edukacyjnym oraz w wyspecjalizowanych działach edukacji kulturalnej instytucji państwowych, samorządowych, organizacji pozarządowych i społecznych. O przyjęcie na Studia mogą ubiegac się absolwenci studiów wyższych licencjackich lub magisterskich następujących kierunków studiów: ochrona dóbr kultury, historia sztuki, etnologia. Kierownik studiów: prof. Jaromir Jeszke Studia Podyplomowe Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej Kalisz, ul. Nowy Świat 28/30, tel. (62) Studia maja charakter kwalifikacyjny i przeznaczone sa dla osób, które chcą uzyskac kompetencje do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola oraz nauczyciela klas I-III szkoły podstawowej. Celem Studiów jest wzbogacenie wiedzy na temat warsztatu pracy nauczyciela dzieki przedmiotom pedagogiczno-psychologicznym, obejmującym szeroko rozumiana problematykę małego dziecka. Absolwent Studiów otrzyma wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w zakresie: diagnozowania, planowani, organizowania, realizowania i ewaluacji procesu dydaktyczno-wychowawczego na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (kształcenie zintegrowane klasy I-III szkoły podstawowej). O przyjęcie mogą ubiegac się absolwenci wyższych studiów licencjackich lub magisterskich, posiadający udokumentowane przygotowanie pedagogiczne, zgodnie z przepisami określonymi przez ministra właściwego ds. oświaty. Kierownik studiów: dr Irena Karwat Studia Podyplomowe Zarządzanie Komunikacją i informacją medialną Studia podyplomowe współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kalisz, ul. Nowy Świat 28/30, tel. (62) Celem studiów podyplomowych jest przybliżenie wiedzy związanej z medializacją i komputeryzacją życia społecznego, zarówno w skali globalnej, jak i w wymiarze przestrzeni życiowej każdego człowieka. Po skończeniu studiów słuchacz będzie rozumiał zasady analizowania zjawisk społeczno-kulturowych we wszystkich sferach zachodzących pod wpływem medializacji i komputeryzacji. Pozna uwarunkowania ekonomiczne oraz zasady prawne, leżące u podstaw organizacji i zarządzania współczesnymi zjawiskami i instytucjami opartymi na komunikacji elektronicznej. Ponadto pozna i będzie rozumiał współczesne media, sposoby ich oddziaływań, funkcje i znaczenie, jakie pełnią w postnowoczesnym społeczeństwie. Absolwent zostanie przygotowany do pracy w różnych instytucjach medialnych, w instytucjach public relations, w organizacjach i instytucjach państwowych, samorządowych, placówkach edukacyjnych i kulturalnych oraz organizacjach pożytku publicznego, których działalność oparta jest na komunikacji medialnej. Kierownik studiów: dr Samanta Kowalska Informacje dodatkowe: termin rozpoczęcia: pażdziernik 2011 r. Zachęcamy osoby 45+ oraz niepełnosprawne. Studia Podyplomowe Zarządzanie ochroną dóbr kultury Studia podyplomowe współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kalisz, ul. Nowy Świat 28/30, tel. (62) Studia maja w załozeniu przygotowac absolwenta do zarzadzania dobrami kultury. Umiejetnosci z tym zwiazane obejmuja kreowanie i zarzadzanie lokalnymi programami opieki nad zabytkami, kształtowanie krajobrazu kulturowego, restytucji dóbr kultury, pozyskiwania krajowych i zagranicznych funduszy na ochrone dóbr kultury, kompetencje w zakresie komunikacji społecznej. Wykłady i cwiczenia obej-muja zagadnienia m. in. z podstaw muzealnictwa, rynku dzieł sztuki, restytucji dóbr kultury, ewidencji zabytków, progra-mów opieki nad zabytkami, pozyskiwania źródeł finansowania oraz inne. Kierownik studiów: Dr Ewa Goździewicz Informacje dodatkowe: termin rozpoczęcia: pażdziernik 2011 r. Zachęcamy osoby 45+ oraz niepełnosprawne. COLLEGIUM POLONICUM W SŁUBICACH Studia Podyplomowe Zarządzanie Ekologiczne Słubice, ul. Kościuszki 1, tel.: (95) , fax: (95) , studia realizowane wspólnie przez Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie n. Odrą. Oferta kierowana jest przede wszystkim do osób pracujących w administracji państwowej i samorządowej wszystkich szczebli lub przedsiębiorstwach na stanowiskach związanych z ochroną środowiska. Absolwenci studiów zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu ochrony środowiska w ekonomii, prawa i zarządzania, nabywają nowe kompetencje i umacniają swoją pozycję zawodową. Kierownik studiów: prof. zw. dr hab. Jerzy Siepak. Studia Podyplomowe Administracji Europejskiej Słubice, ul. T. Kościuszki 1, Organizator: Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu studia prowadzone przez Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Program studiów powinien zainteresować w szczególności pracowników administracji państwowej i samorządowej wszystkich szczebli oraz wszystkie osoby, które wiążą swoją przyszłość z procesem przystąpienia Polski do struktur UE. Języki wykładowe to polski i niemiecki. Kierownik studiów: dr Cezary Trosiak. Studia Podyplomowe dla Liderów Samorządowych Słubice, ul. T. Kościuszki 1, Organizator: Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 10

11 studia adresowane są do animatorów życia politycznego, gospodarczego, społecznego i kulturalnego oraz do pracowników administracji samorządowej i państwowej, w tym do działaczy samorządów gminnych, organów politycznych szczebla samorządowego, działaczy partii politycznych, przyszłych polityków, pracowników tzw. trzeciego sektora, rzeczników prasowych i in. Program studiów obejmuje m.in. następujące moduły: podstawy wiedzy o funkcjonowaniu organów państwowych, konteksty działalności lidera, kształcenie i rozwijanie umiejętności praktycznych lidera, różne wymiary zarządzania. Kierownik studiów: dr Magdalena Musiał-Karg. Studia Podyplomowe dla Nauczycieli Wiedzy o Społeczeństwie i Historii Najnowszej Słubice, ul. T. Kościuszki 1, Organizator: Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu celem studiów jest uaktualnienie i rozszerzenie wiedzy teoretycznej i metodycznej potrzebnej nauczycielowi wiedzy o społeczeństwie i historii w różnych typach szkół. W programie znajdują się m.in. następujące zagadnienia: dydaktyka wiedzy o społeczeństwie; prawne podstawy funkcjonowania oświaty; aktywne metody nauczania; encyklopedia prawa; podstawy psychologii dla nauczycieli; międzynarodowe stosunki polityczne i gospodarcze; ekonomia; współczesna myśl polityczna; współczesne systemy polityczne; system polityczny RP; historia integracji europejskiej; prawo i instytucje europejskie; wybrane problemy życia w rodzinie; protokół dyplomatyczny. Kierownik studiów: dr Artur Wejkszner. Studia Podyplomowe Programów Europejskich Zarządzanie Projektami Unii Europejskiej Słubice, ul. T. Kościuszki 1, Organizator: Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu studia przeznaczone są dla osób chcących zdobyć lub pogłębić wiedzę w zakresie pozyskiwania i dysponowania funduszami UE. Plan Studiów obejmuje następujące zagadnienia: Polityka spójności UE w latach ; programowanie rozwoju regionalnego w Polsce; administracja i kontrola zarządzania środkami finansowymi UE; zasady strategicznego planowania i zarządzania projektem; projekty inwestycyjne finansowane z EFRR; przygotowanie wniosku aplikacyjnego na projekt inwestycyjny; procedury zamówień publicznych; projekty dla przedsiębiorstw; projekty wspierające rozwój zasobów ludzkich; programy dla organizacji pozarządowych. Kierownik studiów: dr Beata Przybylska-Maszner. OŚRODEK ZAMIEJSCOWY W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM Studia Podyplomowe Programów Europejskich Zarządzanie Projektami Unii Europejskiej Ostrów Wlkp., ul. Wolności 10, Organizator: Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu COLLEGIUM EUROPAEUM GNESNENSE Studia Podyplomowe Przygotowania Pedagogicznego Gniezno, ul. Kostrzewskiego 5-7, Organizator: Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu tel.: (61) , studia mają charakter kwalifikacyjny i oferują uzupełnienie przygotowania pedagogicznego przez nauczycieli, którzy ukończyli różne kierunki studiów wyższych i nie posiadają kwalifikacji pedagogicznych niezbędnych do pracy w systemie oświaty. Kształcenie na Studiach ma na celu zdobycie przez absolwentów wiedzy (teoretycznej i praktycznej z zakresu pedagogiki psychol0gii i metodyki prowadzenia zajęć, niezbędnej do kompleksowej realizacji zadań wychowawczych, opiekuńczych i dydaktycznych szkoły. Kierownik studiów: dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska. Studia Podyplomowe Komunikacja w Organizacji Gniezno, ul. Kostrzewskiego 5-7, tel : Studia kierowane są do osób zainteresowanych zdobyciem nowych umiejętności w zakresie komunikacji zawodowej lub pogłębieniem i aktualizacją już posiadanych. Treści praktyczne i teoretyczne adresowane są do nauczycieli, pracowników urzędów publicznych, administracji różnego stopnia, osób odpowiedzialnych za kreowanie wizerunku firmy lub za kontakty ze środkami masowego przekazu, także właścicieli firm oraz doktorantów i młodszych pracowników nauki, rozpoczynających pracę dydaktyczną na uczelniach wyższych. Zapraszamy także przyszłych działaczy społecznych oraz polityków szczebla lokalnego i ponadlokalnego. Kierownik studiów: dr hab. Eliza Grzelak, prof. UAM SZKOŁA TŁUMACZY I JĘZYKÓW OBCYCH Szkoła Tłumaczy i Języków Obcych Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: Poznań, ul. Międzychodzka 5, tel.: (61) , program szkoły obejmuje nauczanie: tłumaczenia tekstów pisanych oraz tłumaczenia konferencyjnego w programie polsko-angielskim lub polsko-niemieckim w zależności od zainteresowania kandydata. Lektorat języka francuskiego na różnych poziomach zaawansowania w obu programach. Kierownik studiów: dr Witold Skowroński. Czas trwania: 4 semestry. Studia mają na celu dostarczenie słuchaczom wiedzy o integracji europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy o funduszach UE, a także rozwijanie umiejętności pozyskiwania środków pomocowych i strukturalnych oraz zarządzania nimi. Na plan Studiów składają się m.in.: następujące zagadnienia: Polityka spójności UE w latach ; programowanie rozwoju regionalnego w Polsce; administracja i kontrola zarządzania środkami finansowymi UE; zasady strategicznego planowania i zarządzania projektem (metoda aktywnego planowania strategii, harmonogramonowanie, metoda ścieżki krytycznej, matryca logiczna); projekty inwestycyjne finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; przygotowanie wniosku aplikacyjnego na projekt inwestycyjny; procedury zamówień publicznych; projekty dla przedsiębiorstw; projekty wspierające rozwój zasobów ludzkich; programy dla organizacji pozarządowych. Kierownik studiów: dr Beata Przybylska-Maszner. Informacje dodatkowe: Termin rozpoczęcia: październik 2011 r. 11

12 Opłaty za studia podyplomowe i kursy dokształcające w semestrze zimowym roku akademickiego 2011/2012 Nazwa jednostki organizacyjnej Nazwastudiówpodyplomowych/kursu dokształcającego Wysokośćopłatysemestralnejzaposzczególnesemestrystudiów(wzłotych) I II III IV V VI VII VIII uwagi Biologii Biologii OchronaŚrodowiska AnalitykaChemiczna ześrodkówue wramachefs Chemii ChemiaKosmeceutyczna dlanauczycieli specjalność:chemia 3600 dlanauczycieliprzyrody Edytorstwa 1300 Bibliotekoznawstwa iinformacjinaukowej FilologiiPolskiej 1100 Filologii Polskiej i Klasycznej FilologiiPolskiej 1900 WP-AwKaliszu NauczaniaJęzyka PolskiegojakoObcego wzakresiegender KulturyJęzyka Polszczyznawkomunikacjizawodowej Przygotowania PedagogicznegodlaNauczycieliJęzyka PolskiegoiWiedzyoKulturze 1400 Fizyki FizykizAstronomią Archiwistyki Historyczny HistoriiiWiedzy ospołeczeństwie Ochronaizarządzaniedziedzictwem archeologicznym KomunikacjawOrganizacji 1650 CEGwGnieźnie WiedzaoSztuce zinformatyki itechnologiiinformacyjnych Matematyki i Informatyki zmatematyki Poznań zmatematyki 1250 Koszalin InformatyczneTechnologieBiznesowe SieciKomputerowe itechnologieinformacyjne 1900 ześrodkówue wramachefs 12 OPŁATY ZA STUDIA PODYPLOMOWE I KURSY DOKSZTAŁCAJĄCE W SEMESTRZE ZIMOWYM ROKU AKADEMICKIEGO 2011/2012

13 Nazwa jednostki organizacyjnej Nazwastudiówpodyplomowych/kursu dokształcającego Wysokośćopłatysemestralnejzaposzczególnesemestrystudiów(wzłotych) I II III IV V VI VII VIII uwagi Nauk Geograficznych i Geologicznych Geologii ZarządzanieŚrodowiskiem Geoinformacja Monitoring ŚrodowiskaPrzyrodniczego AdministracjiEuropejskiej Bezpieczeństwa WewnętrznegoiMiędzynarodowego dlanauczycieliwiedzyospołeczeństwie ihistoriinajnowszej SudiaPodyplomowe dlarzecznikówprasowych ześrodkówue wramachefs ześrodkówue wramachefs ześrodkówue wramachefs Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Dziennikarstwa ProgramówEuropejskich PublicRelations ReklamyiPromocji WiedzyoEuropieiIntegracjiEuropejskiej WiedzyoSkandynawii ipaństwachbałtyckich ZarządzaniaFunduszami iprojektamiuniieuropejskiej ZarządzaniaZasobamiLudzkimi 1950 zetyki 900 zetyki dlanauczycieli 1100 Pomocy PsychologicznejwDziedzinieSeksuologii Nauk Społecznych PsychologiawZarządzaniu PsychologiczneDoradztwoZawodoweiPersonalne WiedzyoKulturze MBAZarządzanie SzkołąWyższą 7400 ześrodkówue wramachefs;opłata wnoszonajednorazowo KursDokształcający wdziedzinieseksuologii OPŁATY ZA STUDIA PODYPLOMOWE I KURSY DOKSZTAŁCAJĄCE W SEMESTRZE ZIMOWYM ROKU AKADEMICKIEGO 2011/

14 Nazwa jednostki organizacyjnej Nazwastudiówpodyplomowych/kursu dokształcającego Wysokośćopłatysemestralnejzaposzczególne semestrystudiów(wzłotych) I II III IV V VI VII VIII uwagi dlakandydatówna TłumaczyPrzysięgłych Interlingwistyki 700*; 1850 *opłatadlaobywatelipolskichizkrajówrozwijającychsię Językoznawstwa Negocjacyjnego 1850 Kształcenia NauczycieliJęzykaAngielskiego Kształcenia NauczycieliJęzykówRomańskich Kształcenia TłumaczyJęzykaFrancuskiego Neofilologii Pedagogiczno- -Artystyczny w Kaliszu Kształcenia TłumaczyJęzykaJapońskiego Kształcenia TłumaczyJęzykaNiemieckiego Kształcenia TłumaczyJęzykaNiemieckiegoiJęzyków Skandynawskich Kształcenia TłumaczyJęzykaRosyjskiego Kształcenia TłumaczySpecjalistycznych TłumaczeniaAudiowizualnego KursDokształcającywZakresieKonstruowaniaGierEdukacyjnychwNauczaniuJęzykówObcych *; 1900** KursDokształcającywZakresieNowych TechnologiiwNauczaniuJęzykówObcych 1200** 800*; Bibliotekoznawstwa iinformacjinaukowej Edukacja przedszkolnawreformowanymsystemie oświatowym-wstronędziecka *opłatadlastudentów, doktorantóworazpracownikówuam **opłatadlaosóbspoza UAM *opłatadlastudentów, doktorantóworazpracownikówuam **opłatadlaosóbspoza UAM PodyplomoweStudiaPedagogiczne * *OstrówWlkp. Pedagogiki PrzedszkolnejiWczesnoszkolnej wzakresienauczania PrzedmiotówEdukacjiArtystycznej HistoriaSztukiiWiedzaoKulturze ZarządzanieOchronąDóbrKultury Zarządzanie KomunikacjąiInformacjąMedialną Administracji ześrodkówuew ramachefs ześrodkówue wramachefs ObrotuNieruchomościami 2200 PrawaEuropejskiego 2250 Prawa i Administracji PrawaPracy SłużbyZagranicznej imiędzynarodowej Zintegrowane SystemyZarządzaniaNowoczesnym Przedsiębiorstwem(klasyERPII) ześrodkówuewramach EFS;opłatawnoszona jednorazowo zprawabankowego 300 opłatawnoszona jednorazowo StudiumPrawaNiemieckiego 2300 dlasłuchaczy niebędącychstudentami uprawaiadministracjiuam 14 OPŁATY ZA STUDIA PODYPLOMOWE I KURSY DOKSZTAŁCAJĄCE W SEMESTRZE ZIMOWYM ROKU AKADEMICKIEGO 2011/2012

15 Nazwa jednostki organizacyjnej Nazwastudiówpodyplomowych/kursu dokształcającego Wysokośćopłatysemestralnejzaposzczególne semestrystudiów(wzłotych) I II III IV V VI VII VIII uwagi AkademiaTrenera 2200 DoradztwaZawodowegoiPersonalnego 1800 EdukacjaPrzedszkolnaiOpiekanadMałymDzieckiem Gerontologii NauczaniaPoczątkowego 1300 Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej 1400 Pedagogiki SpecjalnejwzakresieLogopedii Studiów Edukacyjnych PedagogikiSpecjalnej wzakresieterapiipedagogicznej ProfilaktykiSpołecznejiResocjalizacji Przedszkolna iwczesnoszkolnaedukacjaartystyczna PrzygotowaniaPedagogicznego 800 Poznań PrzygotowaniaPedagogicznego 1400 CEGwGnieźnie Seksuologii 1800 WychowaniaPrzedszkolnego ZarządzaniaOświatą 1300 ZintegrowanaEdukacja PrzedszkolnaiWczesnoszkolna dlanauczycielietyki Teologiczny Etyki Rodziny 650 Teologii Collegium Polonicum w Słubicach ZarządzanieEkologiczne Szkoła Tłumaczy i Języków Obcych *; 4200** *opłatadlagrupytłumaczeniapisemnego **opłatadlagrupy tłumaczenia konferencyjnego OPŁATY ZA STUDIA PODYPLOMOWE I KURSY DOKSZTAŁCAJĄCE W SEMESTRZE ZIMOWYM ROKU AKADEMICKIEGO 2011/

16 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Więcej informacji w Portalu Kandydata

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości Pomyśl o studiach podyplomowych Studia podyplomowe 2012/2013 Studia podyplomowe w WSE Dlaczego my? Na pierwszym miejscu stawiamy jakość dydaktyki oraz

Bardziej szczegółowo

Collegium Polonicum Collegium Polonicum

Collegium Polonicum Collegium Polonicum 1 informator akademicki 2 Spis treści Przedmowa...3 Memoriał...5 Uniwersytety partnerskie...6 Z historii...8 Budynki...9 Źródła finansowania przedsięwzięcia...10 Studia w...10 Bachelor and Master of German

Bardziej szczegółowo

Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce

Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce Administracja publiczna, aby prawidłowo wykonywać swoje zadania, musi być kompetentna,

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Studia podyplomowe w Uczelni Kwiatkowskiego Wyróżnij się na rynku pracy Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Współpraca z partnerami biznesowymi oraz organizacjami Zajęcia w formie warsztatów,

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Przegląd projektów organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców rekomendowanych do finansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Działamy Razem 3. Przewodnik po projekcie. Edycja III. Strona 1

Działamy Razem 3. Przewodnik po projekcie. Edycja III. Strona 1 Działamy Razem 3 Strona 1 Edycja III Przewodnik po projekcie luty grudzień 2014 Witamy w projekcie Działamy razem 3 Szanowni Państwo, Strona 2 Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce Przewodnik po III

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w latach 2004 2006 undusz Społeczny i Fundusz Spo pejski Fundusz Społeczny i Fundu pejski Fundusz Społeczny pejsk łeczny i Fundusz Społeczny Eu usz Społeczny

Bardziej szczegółowo

ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY

ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY Ustęp 1 Pytanie A Kryteria stosowane w celu przyznawania statusu osoby niepełnosprawnej,

Bardziej szczegółowo

Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej

Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej Działanie Sposób realizacji Wskaźnik działania Cel operacyjny Instytucja odpowiedzialna Termin realizacji

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Zapraszamy Państwa do lektury naszego Katalogu Produktów. Zespół Syntea SA

WSTĘP. Zapraszamy Państwa do lektury naszego Katalogu Produktów. Zespół Syntea SA Katalog Produktów WSTĘP Syntea SA działa na rynku edukacyjnym od ponad 10 lat. Od czasu powstania spółki przemierzyliśmy drogę od niewielkiej, wyspecjalizowanej w szkoleniach informatycznych firmy edukacyjnej

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/ / /2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 (projekt

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE Par.1. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce jest szkołą publiczną i funkcjonuje zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 17.12.2014 r. 1 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Projekt po rozpatrzeniu przez Komitet do Spraw Cyfryzacji Warszawa, 1 czerwca 2012r. SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 2 II. RELACJA STRATEGII ROZWOJU KAPITAŁU SPOŁECZNEGO

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka szkoleń organizowanych dla Powiatowych Urzędów Pracy. Strona 3

Charakterystyka szkoleń organizowanych dla Powiatowych Urzędów Pracy. Strona 3 gfhfgdhdfghdfghdfgh Strona 2 Strona 3 Charakterystyka szkoleń organizowanych dla Powiatowych Urzędów Pracy Na prośbę Klienta przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące programów szkoleń. Strona 4 Strona

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo SZCZECIN 2013 r. SPIS TREŚCI Słownik... 2 Wstęp założenia ogólne Programu... 6 Model Kontraktu Lokalnego... 6 Aktualne podstawy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie w roku 2012 Opracowanie: Justyna Przybyłowska PCPR Wąbrzeźno Wąbrzeźno, marzec

Bardziej szczegółowo

Podlaski Przegląd Społeczny

Podlaski Przegląd Społeczny Podlaski Przegląd Społeczny BEZPŁATNY KWARTALNIK REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU NR 2(12) / czerwiec 2012 r. ISSN 2081-0946 Czasopismo współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Copyright 2007 Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju ul. Langiewicza 31, 02-071 Warszawa.

Copyright 2007 Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju ul. Langiewicza 31, 02-071 Warszawa. Raport Edukacja dla pracy został wydany ze środków własnych UNDP przy wsparciu finansowym Banku Światowego oraz Grupy Telekomunikacja Polska w ramach jej członkostwa w programie Global Compact.* Copyright

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2013 r.

Warszawa, wrzesień 2013 r. Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich Warszawa, wrzesień 2013 r. 1. Wstęp 3 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Pracownik socjalny. czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R.

Pracownik socjalny. czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R. Pracownik socjalny czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R. Zapraszamy do udziału w konferencji i życzymy owocnych dyskusji w sesjach

Bardziej szczegółowo

Unikatowy projekt dla 6,5 tys. osób

Unikatowy projekt dla 6,5 tys. osób pismo PODLASKIEGO centrum frdl w białymstoku nr 50 CZERWIEC 2009 Centrum Usług Ewaluacyjnych Strukturalna i ofertowa nowość W odpowiedzi na wzrastające zapotrzebowanie, w ramach Podlaskiego Centrum FRDL

Bardziej szczegółowo

Prawa i Administracji

Prawa i Administracji Wydział Prawa i Administracji Informator rekrutacyjny 2014 2015 WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI 90-232 Łódź ul. Kopcińskiego 8/12 tel.: (42) 635 46 48 (42) 635 47 26 fax: (42) 635 47 85 e-mail: dziekanat@wpia.uni.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Łódzki. Wydział Zarządzania PROGRAM KSZTAŁCENIA. Technologie Informatyczne w Logistyce studia w języku angielskim

Uniwersytet Łódzki. Wydział Zarządzania PROGRAM KSZTAŁCENIA. Technologie Informatyczne w Logistyce studia w języku angielskim Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania PROGRAM KSZTAŁCENIA kierunek Technologie Informatyczne w Logistyce studia w języku angielskim studia licencjackie (I stopnia) profil praktyczny w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Widzieć rozumieć pomagać

Widzieć rozumieć pomagać Widzieć rozumieć pomagać Przykłady rozwiązań stosowanych w codziennej pracy pracownika socjalnego Pod redakcją Marcina Teodorczyka Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Podstawy kształcenia ustawicznego. Poradnik. Prosta Sprawa KwalifikacjetoPodstawa.pl

Podstawy kształcenia ustawicznego. Poradnik. Prosta Sprawa KwalifikacjetoPodstawa.pl Prosta Sprawa KwalifikacjetoPodstawa.pl Poradnik Podstawy kształcenia ustawicznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prosta Sprawa Poradnik - Podstawy

Bardziej szczegółowo

Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania

Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania Lilianna Zaremba Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania Ośrodek Rozwoju Edukacji Warszawa 2014 Projekt graficzny Studio Kreatywne

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW Nadrzędnym celem działań edukacyjnych szkoły jest wszechstronny rozwój ucznia. Edukacja szkolna polega na harmonijnej realizacji przez nauczycieli

Bardziej szczegółowo