Studia podyplomowe w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu są doskonałą inwestycją we własną przyszłość dla ludzi ambitnych i żądnych wiedzy.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Studia podyplomowe w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu są doskonałą inwestycją we własną przyszłość dla ludzi ambitnych i żądnych wiedzy."

Transkrypt

1 Studia podyplomowe w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu są doskonałą inwestycją we własną przyszłość dla ludzi ambitnych i żądnych wiedzy. Biologii Wydział Biologii Poznań, ul. Umultowska 89 tel , Charakterystyka: studia przeznaczone są przede wszystkim dla nauczycieli wszystkich typów szkół; program obejmuje m.in. bloki tematyczne: biologia komórki i histologia; biologia molekularna (biochemia, genetyka, wirusologia); mikrobiologia i immunologia; taksonomia grzybów, roślini zwierząt; osobliwość gatunkowa człowieka; bioenergetyka żywych układów; biologia rozwoju i fizjologia; ekologia i ochrona środowiska; aktualne problemy ewolucjonizmu; nowe techniki (kultury in vitro, inżynieria genetyczna i biotechnologia oraz techniki multimedialne); metodyka nauczania, ćwiczenia terenowe; zajęcia odbywają się w formie zjazdów sobotnio-niedzielnych. Kierownik studiów: dr Anna Kasprzyk dla Nauczycieli Specjalność: Chemia Wydział Chemii Poznań, ul. Grunwaldzka 6 tel , , fax Charakterystyka: studia dla osób posiadających wykształcenie wyższe, uczących chemii lub zamierzających zdobyć uprawnienia do nauczania chemii; studia realizowane są systemem zjazdów sobotnio-niedzielnych i obejmują zajęcia z chemii nieorganicznej i organicznej, chemii środowiska, dydaktyki chemii z elementami informatyki i jej wykorzystaniem w nauczaniu chemii, chemii analitycznej oraz bloku pedagogicznego (wykłady, seminaria, ćwiczenia, laboratoria, warsztaty komputerowe). Kierownik studiów: prof. dr hab. Lechosław Łomozik dla Nauczycieli Przyrody Wydział Chemii Poznań, ul. Grunwaldzka 6 tel , , fax Charakterystyka: studia dla osób posiadających wykształcenie co najmniej licencjackie i zamierzających uczyć przyrody w szkole podstawowej; studia realizowane są systemem zjazdów sobotnio-niedzielnych i obejmują zajęcia z podstaw chemii, biologii, geografii, fizyki technologii informatycznej oraz bloku dydaktycznego. Kierownik studiów: prof. dr hab. Piotr Kirszensztejn

2 Chemii Kosmeceutycznej Wydział Chemii Poznań, ul. Grunwaldzka 6 tel , Charakterystyka: studia mają charakter doskonalący, prowadzone są przez zespół specjalistów, którzy mają za zadanie przekazać aktualną wiedzę dotyczącą produkcji nowoczesnych kosmeceutyków, oceny ich jakości oraz bezpiecznego stosowania w celach leczniczych; studia przeznaczone są dla osób pracujących w przemyśle kosmetycznym, farmaceutycznym, aptekach oraz pragnących uzupełnić wiedzę w tej dziedzinie; duży nacisk kładzie się na rozwój najbardziej aktualnych kierunków syntez i analiz o dużym znaczeniu aplikacyjnym. Kierownik studiów: prof. UAM. dr hab. Izabela Nowak Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Poznań, ul. Fredry 10 tel Charakterystyka: studia przeznaczone są przede wszystkim dla bibliotekarzy szkolnych i osób pracujących w bibliotekach publicznych; w programie studiów uwzględnia się zajęcia nt. współczesnej literatury i filmu oraz literatury dla dzieci i młodzieży; przewidziano również wy-kłady i ćwiczenia z zakresu technologii informacyjnych, co pozwala też podnosić kwalifikacje bibliotekarzy już pracujących zawodowo. Kierownik studiów: dr Bogdan Hojdis Edytorstwa Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Poznań, ul. Fredry 10 tel Charakterystyka: studia skierowane są do absolwentów uczelni, którzy chcieliby przygotować się do pracy na stanowiskach redaktorskich oraz operatorów Desktop Publishing w wydawnictwachi redakcjach czasopism; wiedza i umiejętności zdobyte podczas zajęć mogą również być wykorzystane w ramach własnych przedsięwzięć gospodarczych o profilu wydawniczym, usług redakcyjnych lub prepress; zajęcia prowadzą zarówno nauczyciele akademiccy, jak i praktycy pracownicy poznańskich wydawnictw oraz edytorzy tekstów literackich. Kierownik studiów: dr Bogdan Hojdis w zakresie Języka Polskiego jako Obcego Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Poznań, ul. Fredry 10 tel , fax Charakterystyka: studia są ofertą dydaktyczną kierowaną do absolwentów studiów humanistycznych (np. filologia, historia, nauki polityczne, psychologia, pedagogika, socjologia), którzy przejawiając zainteresowania filologiczne, pragnęliby posiąść umiejętności i nabyć uprawnienia donauczania polszczyzny obcokrajowców i osoby wywodzące się ze środowisk polonijnych bądź to w placówkach działających w Polsce, bądź to w ośrodkach polonistycznych poza granicami kraju; program zawiera trzy bloki tematyczne: dydaktyczny, lingwistyczny, kulturowy. Kierownik studiów: dr Jacek Lisowski Filologii Polskiej Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Poznań, ul. Fredry 10 tel

3 Charakterystyka: studia adresowane są przede wszystkim do absolwentów innych kierunków studiów wyższych z przygotowaniem pedagogicznym, którzy chcą uzyskać uprawnienia do nauczania języka polskiego; program studiów obejmuje m.in. wiedzę o literaturze i kulturze polskiej,wiedzę o współczesnym języku polskim, historię języka polskiego, teorię literatury z poetyką i analizą dzieła literackiego, metodykę nauczania literatury polskiej i języka polskiego. Kierownik studiów: dr Agnieszka Kwiatkowska Fizyki z Astronomią Wydział Fizyki Poznań, ul. Umultowska 85 tel , Charakterystyka: studia przeznaczone są dla absolwentów studiów magisterskich posiadających przygotowanie pedagogiczne, ubiegających się o uprawnienia do nauczania fizyki we wszystkich typach szkół; program studiów obejmuje m.in. zagadnienia z zakresu: mechaniki; termodynamiki; dydaktyki fizyki; optyki; fizyki kwantowej, jądrowej, atomowej, cząsteczkowej, fazy skondensowanej; astronomii z astrofizyką; elektryczności i magnetyzmu; matematyki. Kierownik studiów: prof. dr hab. Maciej Błaszak Historii i Wiedzy o Społeczeństwie Wydział Historyczny Poznań, ul. Święty Marcin 78 tel Charakterystyka: studia mają charakter doskonalący w zawodzie nauczyciela, umożliwiają uzyskanie kwalifikacji do nauczania i prowadzenia zajęć z drugiego przedmiotu (historii lub wiedzy o społeczeństwie); zajęcia odbywają się w systemie zjazdów sobotnio-niedzielnych. Kierownik studiów: dr Violetta Julkowska Wiedza o Sztuce Wydział Historyczny Poznań, al. Niepodległości 4 tel Charakterystyka: studia adresowane są do przyszłych kuratorów, krytyków sztuki oraz nauczycieli przedmiotów humanistycznych, głównie z gimnazjów i liceów, ale także do wszystkich zainteresowanych problemami historii sztuki i współczesnej kultury plastycznej; głównym celem studiów jest zapoznanie uczestników z szeroko rozumianą problematyką sztuk plastycznych oraz architektury i urbanistyki, począwszy od ich historii, poprzez zagadnienia ich analizy i interpretacji, do kwestii funkcjonowania artystycznych systemów i instytucji; profile kształcenia: kuratorski, turystyka kulturowa, koneserstwo i wiedza o rynku antykwarystycznym, zarządzanie ochroną i rozwojem historycznych obszarów zurbanizowanych, edukacyjny. Kierownik studiów: prof. UAM dr hab. Piotr Juszkiewicz Ochrona i Zarządzanie Dziedzictwem Archeologicznym Wydział Historyczny Poznań, ul. Święty Marcin 78 tel praktyczne przygotowanie absolwentów nie tylko od strony prawnej i administracyjnej, ale także pokazanie im podstaw doktryny konserwatorskiej obowiązującej w Polsce i na świecie, przybliżenie nowoczesnych metod badań i dokumentacji dziedzic-twa archeologicznego oraz

4 zachęcenia do aktywnego zarządzania tymi zasobami. Kierownik studiów: prof. UAM dr hab. Janusz Czebreszuk (2 semestry teoretyczne + 1 semestr praktyczny) Archiwistyki Wydział Historyczny Poznań, ul. Święty Marcin 78 tel Charakterystyka: studia przeznaczone są dla archiwistów różnych instytucji i urzędów (m.in. samorządowych) oraz osób, które na co dzień zajmują się zarządzaniem dokumentacją i archiwizowaniem danych. Kierownik studiów: prof. dr hab. Krzysztof Stryjkowski Wiedzy o Rosji i Obszarze Postradzieckim Wydział Historyczny Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. 198 tel Charakterystyka: Celem Studiów jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób zatrudnionych w instytucjach, organizacjach i przedsiębiorstwach prowadzących działalność ukierunkowaną na kraje byłego ZSRR. Studia rozwijają kompetencje językowe w zakresie swobodnego posługiwania się językiem rosyjskim, ze szczególnym uwzględnieniem słownictwa polityczno-gospodarczego, kształtują kompleksowy obraz krajów postradzieckich oparty o wiedzę naukową. Kierownik studiów: prof. dr hab. Krzysztof Pietkiewicz Bałkanistyczne Wydział Historyczny Poznań, ul. Święty Marcin 78 tel Charakterystyka: Zadaniem Studiów jest pogłębianie wiedzy na temat współczesnej sytuacji politycznej i językowej państw regionu bałkańskiego oraz zapoznanie słuchaczy z szeroko rozumianą problematyką, dotyczącą kultur tego regionu. Studia skierowane są głównie do obecnych lub przyszłych badaczy Bałkanów, dziennikarzy, publicystów, ludzi biznesu oraz przedstawicieli branży turystycznej. Kierownik studiów: prof. dr hab. Waldemar Kuligowski z Matematyki Wydział Matematyki i Informatyki Poznań, ul. Umultowska 87 tel , fax Charakterystyka: studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych z przygotowaniempedagogicznym; ukończenie studiów daje uprawnienia do nauczania matematyki w szkole; zajęcia odbywają się w systemie zjazdów sobotnio-niedzielnych. Kierownik studiów: prof. dr hab. Krystyna Katulska z Informatyki i Technologii Informacyjnych Wydział Matematyki i Informatyki Poznań, ul. Umultowska 87 tel , fax Charakterystyka: studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych z przygotowaniem pedagogicznym; ukończenie studiów daje uprawnienia do nauczania informatyki w szkole; zajęcia odbywają się w systemie zjazdów sobotnio-niedzielnych. Kierownik studiów: dr Anna Ren-Kurc

5 Sieci Komputerowe i Technologie Informatyczne Wydział Matematyki i Informatyki Poznań, ul. Umultowska 87 tel , fax Charakterystyka: studia mają na celu podnoszenie kwalifikacji w zakresie sieci komputerowychi usług internetowych, adresowane są m.in. do opiekunów szkolnych pracowni komputerowych; zajęcia odbywają się w systemie zjazdów sobotnio-niedzielnych. Kierownik studiów: dr Anna Ren-Kurc Geografii Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Poznań, ul. Dzięgielowa 27 tel Charakterystyka: studia o charakterze doskonalącym, przeznaczone dla absolwentów studiów geograficznych. Kierownik studiów: dr Iwona Piotrowska Geologii Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Poznań, ul. Maków Polnych 16 tel , , fax Charakterystyka: studia adresowane są przede wszystkim do osób pracujących w jednostkach administracji samorządowej i rządowej; program obejmuje m.in. zagadnienia z zakresu: metod badań minerałów i skał; geologii złóż; zasobów i ujęć wód podziemnych; geologii inżynierskiej; prawa geologicznego i górniczego; map geologicznych, hydrogeologicznych, geologiczno-inżynierskich i sozologicznych. Kierownik studiów: dr Katarzyna Skolasińska Zarządzanie Środowiskiem Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Poznań, ul. Maków Polnych 16 tel , fax dostarczenie kompleksowej wiedzy i umiejętności pracownikom służb ochrony środowiska na poszczególnych poziomach administracji, a także osobom, które zamierzają poszerzyć swoje kompetencje o te zagadnienia; program zawiera m.in. zagadnienia z zakresu: prawa administracyjnego, głównych problemów zarządzania środowiskiem, podstaw monitoringu środowiska; elementów środowiska, systemów przyrodniczych, ochronyśrodowiska w działalności inwestycyjnej, aspektów ekonomicznych i społecznych zarządzania środowiskiem. Kierownik studiów: prof. dr hab. Andrzej Mizgajski dla Nauczycieli Wiedzy o Społeczeństwie i Historii Najnowszej uaktualnienie i rozszerzenie wiedzy teoretycznej i meto-dycznej potrzebnej nauczycielowi wiedzy o społeczeństwie i historii w różnych typach szkół; w programie znajdują się m.in. następujące zagadnienia: dydaktyka wiedzy o społeczeństwie;prawne podstawy funkcjonowania oświaty; aktywne metody nauczania; encyklopedia prawa; podstawy psychologii dla nauczycieli; międzynarodowe stosunki polityczne i gospodarcze; ekonomia; współczesna myśl polityczna; współczesne systemy polityczne; system polityczny RP; historia

6 integracji europejskiej; prawo i instytucje europejskie; wybrane problemy życia w rodzinie; protokół dyplomatyczny. Kierownik studiów: dr Artur Wejkszner Dziennikarstwa dostarczenie słuchaczom wiedzy teoretycznej i praktycznej potrzebnej przy wykonywaniu zawodu dziennikarza w redakcji prasowej, radiowej, internetowej lub telewizyjnej; program zawiera blok przedmiotów, na które składają się m.in.: prawo prasowei autorskie; techniki przekazu treści; prasoznawstwo; gatunki dziennikarskie; dziennikarstwo radiowe; dziennikarstwo telewizyjne; felieton; prasoznawstwo; publicystyka; reportaż; komentarz; styl i kultura języka polskiego. Kierownik studiów: dr Wojciech Adamczyk Public Relations Charakterystyka: studia adresowane są do animatorów życia gospodarczego, społecznego i kulturalnego oraz do pracowników służb informacyjnych szczególnie administracji samorządoweji państwowej, w tym do działaczy samorządów gminnych, służb PR odpowiedzialnych za marketing komunalny, lokalnych działaczy kultury i pracowników placówek kulturalnych, animatorów życia sportowego, działaczy partii politycznych; celem studiów jest dostarczenie słuchaczom wiedzy i umiejętności praktycznych do prowadzenia działalności promocyjnej instytucji i firm działających na wolnym rynku. Kierownik studiów: dr Marzena Barańska Reklamy i Promocji wykreowanie profesjonalistów, którzy w oparciu o zdobytąwiedzę i umiejętności będą pełnili funkcję koordynatorów działań reklamowych i marketingowych; na program studiów składają się m.in. przedmioty: marketing; promocja; public relations; badania marketingowe; socjologia komunikowania; wizualizacja; kampanie reklamowe; technikireklamy; techniki poligraficzne; reklama polityczna; negocjacje; psychologia zachowań konsumenckich; prawo prasowe; ochrona własności intelektualnej; prawo reklamy. Kierownik studiów: dr Krzysztof Borowczyk Rzeczników Prasowych Charakterystyka: studia przeznaczone są dla osób pełniących funkcję rzecznika prasowego, konsultanta ds. mediów lub przygotowujących się do niej; absolwent otrzyma przygotowanie

7 dziennikarskie pozwalające w sposób sprawny wypowiadać się na piśmie, występować przed mikrofonem radia i kamerą telewizyjną; zostanie on także wyposażony w wiedzę m.in. o prasoznawstwie, warsztacie i języku dziennikarskim, psychologii komunikowania, prawie prasowym i autorskim, systemie politycznym RP oraz zasadach prowadzenia kampanii medialnej. Kierownik studiów: dr Dorota Piontek Programów Europejskich Charakterystyka: studia przeznaczone są dla osób chcących zdobyć lub pogłębić wiedzę w zakresie pozyskiwania i dysponowania funduszami UE; plan studiów obejmuje następujące zagadnienia: Polityka spójności UE w latach ; programowanie rozwoju regionalnego w Polsce;administracja i kontrola zarządzania środkami finansowymi UE; zasady strategicznego planowania i zarządzania projektem; projekty inwestycyjne finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; przygotowanie wniosku aplikacyjnego na projekt inwestycyjny; proceduryzamówień publicznych; projekty dla przedsiębiorstw; projekty wspierające rozwój zasobów ludzkich; programy dla organizacji pozarządowych. Kierownik studiów: dr Beata Przybylska-Maszner Administracji Europejskiej Charakterystyka: celem studium jest dostarczenie i pogłębienie wiedzy o integracji europejskiej ze szczególnym uwzględ- nieniem funkcjonowania administracji publicznej (rządowej i samorządowej); z uwagi na zróżnicowane zainteresowania i potrzeby kandydatów, plan nauczania zakłada pogłębione studia z zakresu specjalności: administracja publiczna w Polsce i UE; studium umożliwia słuchaczom zapoznanie się z przeglądem standardów z zakresu wielu dziedzin doty- czących funkcjonowania UE, a szcze- gólnie finansów i polityki strukturalnej UE, w tym administracji publicznej. Kierownik studiów: prof. dr hab. Zbigniew Czachór Zarządzania Funduszami i Projektami UE Charakterystyka: studia mają na celu dostarczenie i pogłębienie wiedzy o integracji europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności pozyskiwania środków finansowych z UE; każdyz uczestników na zakończenie studiów przygotowuje wybrany przez siebie projekt wraz z jego uzasadnieniem merytorycznym i planem finansowym; słuchaczom studiów wykładowcy zapre-zentują wiele programów pomocowych UE dla Polski wraz z instruktażem dotyczącym prawidłowego wypełniania aplikacji umożliwiającej przyznanie środków finansowych. Kierownik studiów: dr Tomasz Szymczyński

8 Organizacji Pomocy Społecznej i Pracy Socjalnej Wydział Nauk Społecznych tel , fax pogłębienie wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych kadry kierowniczej instytucji pomocy społecznej i liderów organizacji pozarządowych. Kierownik studiów: prof. dr hab. Anna Michalska Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii Wydział Nauk Społecznych tel , fax uzyskanie systematycznej wiedzy dotyczącej problematyki rozwoju seksualnego człowieka, normy i patologii seksualnej, interwencji w obszarze seksualności człowieka, w tym edukowania, nabycie umiejętności praktycznych w zakresie posługiwaniasię specyficznymi metodami i narzędziami diagnozowania zaburzeń i dewiacji seksualnych. Kierownik studiów: prof. dr hab. Maria Beisert Psychologia w Zarządzaniu Wydział Nauk Społecznych tel , fax umożliwienie słuchaczom zdobycia systematycznej wiedzy dotyczącej następującej problematyki: psychologiczne aspekty zarządzania firmą i kadrami, metody badania opinii oraz nabycie umiejętności praktycznych z negocjacji i komunikacji interpersonalnej. Kierownik studiów: prof. dr hab. Elżbieta Hornowska Psychologiczne Doradztwo Zawodowe i Personalne Wydział Nauk Społecznych tel , fax Charakterystyka: celem nauki jest przygotowanie do profesjonalnego pełnienia roli doradcy zawodowego poprzez pogłębianie i zdobycie systematycznej wiedzy dotyczącej procesów psychologicznych, społecznych, etycznych, ekonomicznych i prawnych związanych z dostosowaniem zawodowym, doradzaniem, edukacją zawodową oraz rynkiem pracy w Polsce i UE, zdobycie umiejętności praktycznych związanych z procesem doradzania. Kierownik studiów: prof. dr hab. Maria Strykowska Wiedzy o Kulturze Wydział Nauk Społecznych tel , fax Charakterystyka: celem nauki jest umożliwienie słuchaczom zdobycia wiedzy w zakresie komunikacyjnych aspektów poznania i uczestnictwa w kulturze, w tym współczesnych kierunków w humanistyce, przemian kultury symbolicznej, dialogu międzykulturowego oraz kultury artystycznej i polityki, komunikacyjnych zagadnień rynku sztuki, public relations, reklamy i promocji.

9 Kierownik studiów: dr Rafał Koschany Kształcenie Nauczycieli Języka Angielskiego Wydział Neofilologii Poznań, al. Niepodległości 4 tel , Charakterystyka: studia przeznaczone są dla nauczycieli języka angielskiego pragnących doskonalić swoje kwalifikacje zawodowe, jak również dla absolwentów kierunków filologia angielska oraz innych, którzy chcą uzyskać kompetencje do nauczania języka angielskiego. Kierownik studiów: dr Jacek Rysiewicz Termin rozpoczęcia: kwiecień 2010 r. Kształcenia Tłumaczy Języka Rosyjskiego Wydział Neofilologii Poznań, al. Niepodległości 4 tel Charakterystyka: studia przeznaczone sà dla osób zatrudnionych w różnych instytucjach i organizacjach utrzymujących kontakty gospodarcze i kulturalne z Federacją Rosyjską i innymi państwami rosyjskiego obszaru językowego oraz zainteresowanych doskonaleniem swoich umiejętności i podnoszeniem kwalifikacji łącznie z przygotowaniem do uzyskania uprawnień tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego. Kierownik studiów: dr Wojciech Kamiński tel Charakterystyka: studia skierowane są do osób: 1) legitymujących się dyplomem studiów wyższych w zakresie filologii rosyjskiej i posiadających przygotowanie pedagogiczne oraz władających językiem rosyjskim na poziomie zaawansowanym; 2) zainteresowanych podnoszeniem swoich kwalifikacji zawodowych; 3) ubiegających się o kolejne stopnie awansu zawodowego (nauczyciel mianowany, nauczyciel dyplomowany); studia umożliwią słuchaczom podjęcie pracy w charakterze nauczyciela języka rosyjskiego; absolwent będzie posiadał znacznie poszerzoną wiedzę o współczesnym języku rosyjskim, literaturze i kulturze rosyjskiej oraz o metodyce nauczania języka rosyjskiego. Kierownik studiów: dr Wojciech Kamiński Termin rozpoczęcia: wrzesień 2009 r. Kształcenia Tłumaczy Języka Niemieckiego Wydział Neofilologii Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 198 tel przekazanie oraz doskonalenie umiejętności w zakresie tłumaczenia pisemnego tekstów specjalistycznych (prawniczych, ekonomicznych i technicznych) oraz w zakresie tłumaczenia ustnego (konsekutywnego), a także przygotowanie do egzaminu dla kandydatów na tłumaczy przysięgłych. Kierownik studiów: dr Hanka Błaszkowska dla Nauczycieli Języka Rosyjskiego Wydział Neofilologii Poznań, Al. Niepodległości 4 Kształcenia Tłumaczy Języka Niemieckiego i Języków Skandynawskich Wydział Neofilologii

10 Poznań, al. Niepodległości 4 tel , , Charakterystyka: studia mają na celu przyswojenie przez słuchaczy umiejętności translatorskich,które pozwoliłyby uzyskać specjalizacje tłumaczenia konferencyjnego. Kierownik studiów: dr Karolina Kęsicka Kształcenia Tłumaczy Języka Francuskiego Wydział Neofilologii Poznań, al. Niepodległości 4 tel , przekazanie umiejętności w zakresie tłumaczenia pisemnego i ustnego oraz przygotowanie do wykonywania zawodu tłumacza języka francuskiego. Kierownik studiów: dr Barbara Walkiewicz Tłumaczenia Środowiskowego Wydział Neofilologii Poznań, al. Niepodległości 4 tel , Charakterystyka: studia powstają z myślą o absolwentach anglistycznych studiów licencjackichlub magisterskich oraz o absolwentach (z udokumentowaną znajomością języka angielskiego) innych studiów wyższych, którzy chcieliby uzyskać dodatkowe kwalifikacje niezbędne do pracyw charakterze tłumacza środowiskowego, czyli na potrzeby np. polskich imigrantów w krajach anglojęzycznych. Kierownik studiów: prof. dr hab. Alicja Pisarska dla Kandydatów na Tłumaczy Przysięgłych Wydział Neofilologii Poznań, al. Niepodległości 4 tel Charakterystyka: studia powstały z myślą o absolwentach kierunków filologicznych, prawniczychoraz innych kierunków, posiadających bardzo dobrą znajomość języka obcego, którzy chcieliby uzyskać dodatkowe kwalifikacje niezbędne do pracy w charakterze tłumacza przysięgłego oraz tłumacza tekstów specjalistycznych na potrzeby sądów, prokuratur i policji; oferta językowa:przekład angielsko-polski i polsko-angielski, przekład chińsko-polski i polsko chiński, przekład niemiecko-polski i polsko- niemiecki, przekład francusko-polski i polsko-francuski, przekład hiszpańsko-polski i polsko-hiszpański, przekład rosyjsko-polski i polsko-rosyjski. Kierownik studiów: dr Aleksandra Matulewska Czas trwania: 4 semestry Interlingwistyki Wydział Neofilologii Poznań, al. Niepodległości 4 tel Charakterystyka: studia mają międzynarodowy charakter: wykładowcy i studenci pochodzą z różnych krajów; spotkania odbywają się raz w semestrze; słuchacze w międzyczasie studiują w domu i konsultują się z wykładowcami przez Internet; językiem wykładowym jest esperanto. Kierownik studiów: dr hab. Ilona Koutny Czas trwania: 6 semestrów Kształcenia Tłumaczy Języka Japońskiego Wydział Neofilologii Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. 198 tel

11 Charakterystyka: Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu tłumacza języka japońskiego, poprzez wykształcenie praktycznych sprawności i opanowanie technik tłumaczenia profesjonalnego, jak również poszerzenie kompetencji językowych w zakresie języka japońskiego oraz wiedzy specjalistycznej na temat Japonii. Duży nacisk zostanie położony na zagadnienia prawne, ekonomiczne oraz kwestie związane z japońskimi systemami zarządzania produkcją. Kierownik studiów: dr Maciej Kanert Szkoła Tłumaczy i Języków Obcych Poznań, ul. Międzychodzka 5 tel./fax Charakterystyka: program szkoły obejmuje nauczanie: tłumaczenia tekstów pisanych oraz tłumaczenia konferencyjnego w programie polsko-angielskim lub polsko-niemieckim w zależności od zainteresowania kandydata; lektorat języka francuskiego na różnych poziomach zaawansowania w obu programach. Kierownik studiów: dr Witold Skowroński Czas trwania: 4 semestry Administracji Wydział Prawa i Administracji Poznań, ul. Święty Marcin 90 tel , fax Charakterystyka: studia kierowane są do pracowników administracji publicznej bez względu nakierunek ukończonych studiów wyższych; przeznaczone są dla osób, które chcą uzupełnić swąwiedzę o problematykę prawną, a przede wszystkim o umiejętność posługiwania się podstawowymi instrumentami prawnymi koniecznymi w działalności administracji publicznej i prywatnej, z uwzględnieniem niektórych aspektów natury pozaprawnej. Kierownik studiów: prof. dr hab. Krystyna Wojtczak Prawa Pracy Wydział Prawa i Administracji Poznań, ul. Święty Marcin 90 tel fax Charakterystyka: problematyka studiów obejmuje zagadnienia z zakresu Kodeksu Pracy i innychustaw dotyczących prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych; zajęcia w ramach studiów prowadzą profesorowie Katedry Prawa Pracy UAM oraz przedstawiciele praktyki prawniczej (Sąd Najwyższy, Sąd Apelacyjny lub Sąd Okręgowy w Poznaniu, Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Państwowa Inspekcja Pracy). Kierownik studiów: prof. dr hab. Zdzisław Niedbała Prawa Europejskiego Wydział Prawa i Administracji Poznań, ul. Święty Marcin 90 tel fax Charakterystyka: program studiów ma za zadanie pogłębienie wiedzy z zakresu prawa europejskiego z głównym naciskiem na: prawo materialne; dyskusję nad problematyką harmonizacji prawa i wpływem prawa europejskiego na prawo wewnętrzne; przygotowanie absolwentów do praktycznego stosowania prawa europejskiego, udział w procesach legislacyjnych i przygotowywaniu aktów prawa miejscowego zgodnych z prawem Wspólnoty Europejskiej; przygotowaniedo pracy w administracji państwowej i sądownictwie. Kierownik studiów: prof. dr hab. Marian Kępiński

12 Obrotu Nieruchomościami Wydział Prawa i Administracji Poznań, ul. Święty Marcin 90 tel Charakterystyka: studia przeznaczone są dla osób z wykształceniem wyższym (studia magisterskie, inżynierskie oraz licencjackie); celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu pośrednika w obrocie nierucho- mościami. Kierownik studiów: prof. UAM dr hab. Andrzej Janiak Służby Zagranicznej i Międzynarodowej Wydział Prawa i Administracji Poznań, ul. Święty Marcin 90 tel , Charakterstyka: studia skierowane są do osób planujących podjąć pracę zarówno w zagranicznejsłużbie państwowej (dyplomatycznej i konsularnej), jak również w instytucjach administracji rządowej i samorządowej, w komórkach odpowiedzialnych za organizowanie i prowadzenie współpracy międzynarodowej, jak również do osób zajmujących się kontaktami i współpracą międzynarodową w przedsiębiorstwach polskich oraz koncernach międzynarodowych; zajęcia prowadzone są przez doświadczonych pracowników naukowo-dydaktycznych UAM, a także przez zawodowych dyplomatów, funkcjonujących w polskiej służbie zagranicznej, jak i pracowników MSZ. Kierownik studiów: dr Aleksander Kosicki Kryminalistycznej Problematyki Współczesnej Zorganizowanej Przestępczości Ekonomiczno-Finansowej Wydział Prawa i Administracji Poznań, ul. Święty Marcin 90 tel zapoznanie słuchaczy z prawidłowym algorytmem działań ekonomiczno-finansowych, które w Polsce stanowią najczęściej przedmiot zamachu przestępczego; prezentowane są m.in. karno-materialne unormowania przestępstw ekonomiczno-finansowych, sposoby zapobiegania im, a także środki oraz okoliczności ujawniania i dowodzenia przestępstw ekonomiczno-finansowych; studia przeznaczone są dla osób zatrudnionych w organach nadzoru, kontroli, ścigania i wymiaru sprawiedliwości (Urzędy Skarbowe, NIK, Urzędy Celne, Policja, prokuratury itp.) pragnących uzyskać lub pogłębić wiedzę nt. problematyki współczesnejzorganizowanej przestępczości ekonomiczno-finansowej. Kierownik studiów: prof. zw. dr hab. Hubert Kołecki Zintegrowane Systemy Zarządzania Nowoczesnym Przedsiębiorstwem (klasy ERP II) Wydział Prawa i Administracji Poznań, ul. Święty Marcin 90 tel Charakterystyka: studia adresowane są do osób użytkujących w przedsiębiorstwach i instytucjach systemy klasy ERP, członków zespołów projektowych odpowiedzialnych za nadzór nad wdrożeniami aplikacji klasy ERP, pracowników firm wdrażających takie systemy oraz wszystkich, którzy planują podjęcie pracy w wy- żej wymienionych podmiotach, szczególnie do studentów i absolwentów kierunków informatycznych, technicznych i ekonomicznych; studia oparte są na systemie Microsoft Dynamics AX. Kierownik studiów: dr Michał Flieger Pedagogiki Specjalnej w zakresie Logopedii

podyplomowe 2011/2012

podyplomowe 2011/2012 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu STUDIA podyplomowe 2011/2012 WYDZIAŁ BIOLOGII WYDZIAŁ CHEMII WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ WYDZIAŁ FIZYKI WYDZIAŁ HISTORYCZNY WYDZIAŁ MATEMATYKI I

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

STUDIA PODYPLOMOWE UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE STUDIA PODYPLOMOWE UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Olsztyn 1 Spis WYDZIAŁ BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT...6 STUDIA PODYPLOMOWE PRODUKCJA I MARKETING PASZ PRZEMYSŁOWYCH...7 WYDZIAŁ BIOLOGII...8 STUDIA

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH INSTYTUTU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie FILIA Instytutu Studiów Podyplomowych w Lubsku INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR 2015/2016 Spis treści Informacje o Uczelni Słowo od Rektora...4 Władze Uczelni...5 Nasi wykładowcy...6 Dlaczego warto studiować w KPSW?...8 Dołącz

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

Collegium Polonicum Collegium Polonicum

Collegium Polonicum Collegium Polonicum 1 informator akademicki 2 Spis treści Przedmowa...3 Memoriał...5 Uniwersytety partnerskie...6 Z historii...8 Budynki...9 Źródła finansowania przedsięwzięcia...10 Studia w...10 Bachelor and Master of German

Bardziej szczegółowo

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1.1. Nazwa kierunku studiów ZARZĄDZANIE 1.2. Poziom kształcenia Studia I stopnia 1.3. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 1.4. Forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości Pomyśl o studiach podyplomowych Studia podyplomowe 2012/2013 Studia podyplomowe w WSE Dlaczego my? Na pierwszym miejscu stawiamy jakość dydaktyki oraz

Bardziej szczegółowo

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Jesteśmy już 15 lat na rynku edukacyjnym Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT powstała w 1996 roku z inicjatywy Prezesa Polskiej Akademii Nauk. Uczelnia jest członkiem KRASP (Konferencji

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 03 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Szanowni Państwo! Przekazujemy Państwu publikację, której celem jest przybliżenie najważniejszych wydarzeń z historii i współczesności

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 22 KIERUNKI I AŻ 14 NOWOŚCI GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY DOBRA ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA A o uczelni Kształcimy kadrę dla regionu...1 W biznesie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE TURYSTYKA I REKREACJA MAGISTERSKIE

ZARZĄDZANIE TURYSTYKA I REKREACJA MAGISTERSKIE ZARZĄDZANIE TURYSTYKA I REKREACJA BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE LICENCJACKIE MAGISTERSKIE Non scholae, sed vitae discimus. Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia SZANOWNI PAŃSTWO! prof. dr hab. Kamila Wilczyńska

Bardziej szczegółowo

Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce

Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce Administracja publiczna, aby prawidłowo wykonywać swoje zadania, musi być kompetentna,

Bardziej szczegółowo

SKIEROWANA SPECJALNIE DO

SKIEROWANA SPECJALNIE DO OFERTA SZKOLENIOWA SKIEROWANA SPECJALNIE DO DORADCÓW ZAWODOWYCH str. 1 WSTĘP Niniejsza oferta szkoleniowa została przygotowana specjalnie dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy, w szczególności

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY kierunek ZARZĄDZANIE Studia II Stopnia ROK AKADEMICKI 2013/2014 EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU PUNKTÓW 1 CZĘŚĆ II.A. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

vademecum Dla Kandydatów 2014/2015

vademecum Dla Kandydatów 2014/2015 vademecum Dla Kandydatów 2014/2015 W Informatorze: Bogata tradycja nowoczesnej uczelni 4 5 UEK w liczbach 6 7 Więcej niż studia 8 9 UEK fakty 10 Zagraniczna ścieżka edukacyjna 11 12 Drogowskaz kandydata

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Studia podyplomowe w Uczelni Kwiatkowskiego Wyróżnij się na rynku pracy Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Współpraca z partnerami biznesowymi oraz organizacjami Zajęcia w formie warsztatów,

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

Raport z wykonania projektu Akademia Liderów Samorządowych

Raport z wykonania projektu Akademia Liderów Samorządowych Raport z wykonania projektu Akademia Liderów Samorządowych Priorytet V, Działanie. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Projekt Akademia Liderów Samorządowych realizowany w partnerstwie przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW KIERUNEK STUDIÓW ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK AKADEMICKI 2002/2003 2 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE DO ECTS...3

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK na rok szkolny 2014/2015 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR 20-013 Lublin, ul. G. Narutowicza 2 tel. 81 534-89-31; fax 81 534-57-2

Bardziej szczegółowo

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki Pieczątka Wydział / Instytut PROGRAM KSZTAŁCENIA dla STUDIÓW pierwszego stopnia Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl WIEDZA TO NASZ NAJWIĘKSZY ATUT KURSY ZAWODOWE STUDIA PODYPLOMOWE

www.akademiamddp.pl WIEDZA TO NASZ NAJWIĘKSZY ATUT KURSY ZAWODOWE STUDIA PODYPLOMOWE www.akademiamddp.pl WIEDZA TO NASZ NAJWIĘKSZY ATUT KURSY ZAWODOWE STUDIA PODYPLOMOWE KURSY Akademia księgowości - kurs od podstaw do samodzielnego księgowego s. 4 Akademia głównego księgowego - kurs dla

Bardziej szczegółowo

Działamy Razem 3. Przewodnik po projekcie. Edycja III. Strona 1

Działamy Razem 3. Przewodnik po projekcie. Edycja III. Strona 1 Działamy Razem 3 Strona 1 Edycja III Przewodnik po projekcie luty grudzień 2014 Witamy w projekcie Działamy razem 3 Szanowni Państwo, Strona 2 Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce Przewodnik po III

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa tel. + 48 022 552 00 00 www.uw.edu.pl Władze rektorskie : Rektor Prorektor ds. studenckich Prorektor ds. badań naukowych i współpracy

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta. Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.fm wpis do rejestru KO w Gdańsku Nr 1/03 KO-II-4013/2/03/JG wpis do ewidencji

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR SZKOLENIOWY 2011/2012

INFORMATOR SZKOLENIOWY 2011/2012 INFORMATOR SZKOLENIOWY 2011/2012 ROZWIJAMY NIEPUBLICZNA PLACÓWKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Europejskie Centrum Edukacji budujemy dla przestrze edukacji www.nowaszkola.com infolinia: 801 5555 08 Zapraszamy

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e. z działalności Uniwersytetu Wrocławskiego. w 2003 roku

S p r a w o z d a n i e. z działalności Uniwersytetu Wrocławskiego. w 2003 roku S p r a w o z d a n i e z działalności Uniwersytetu Wrocławskiego w 2003 roku Spis Treści I. Wprowadzenie 4 II. Finanse 4 III. Struktura organizacyjna 5 IV. Sprawy osobowe 10 V. Kształcenie kadry naukowej

Bardziej szczegółowo

Jolanta Bem, Dyrektor PODN

Jolanta Bem, Dyrektor PODN Najważniejsze, abyśmy nigdy nie przestawali zadawać pytań. Ciekawość nie istnieje bez przyczyny. Albert Einstein Szanowni Państwo! Ciekawość świata i stawianie pytań są początkiem niezwykłych odkryć naukowych

Bardziej szczegółowo