Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, Katowice,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, Katowice,"

Transkrypt

1 Strona1 Załącznik do zarządzenia nr 45 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 1 kwietnia 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACJI I ODBYWANIA 3-MIESIĘCZNYCH STAŻY w ramach Projektu pt.: UStuŚ Uniwersyteckie Studia Środowiskowe: Kierunek Zamawiany Ochrona Środowiska Zadanie 7: Umożliwienie zastosowania wiedzy w praktyce. PROGRAM STAŻOWY I. Definicje 1 Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące definicje: 1) Projekt przedsięwzięcie pt. UStuŚ Uniwersyteckie Studia Środowiskowe: Kierunek Zamawiany Ochrona Środowiska realizowane w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z umową o dofinansowanie Projektu nr UDA-POKL /12-00, zadanie nr 7 Umożliwienie zastosowania wiedzy w praktyce. PROGRAM STAŻOWY ; 2) staż nabywanie przez uczestnika stażu umiejętności praktycznych i doświadczenia zawodowego przez wykonywanie zadań w Instytucji przyjmującej bez nawiązania stosunku pracy, przez okres 3 miesięcy o charakterze ciągłym (80 godzin/miesiąc); 3) uczestnik stażu będący uczestnikiem Projektu student II roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunku zamawianego ochrona środowiska, zakwalifikowany na staż; 4) Instytucja przyjmująca instytucja, która przyjmuje studenta na staż; 5) Uczelnia Uniwersytet Śląski w Katowicach. II. ZASADY OGÓLNE 2 1. Organizowane w ramach Projektu staże stanowią realizację zadania 7 Projektu: Umożliwienie zastosowania wiedzy w praktyce. PROGRAM STAŻOWY, określonego w szczegółowym budżecie Projektu na rok Celem staży w ramach Projektu jest ułatwienie ich uczestnikom zdobycia umiejętności praktycznych i doświadczenia zawodowego. 3. Uczestnikami staży mogą być wyłącznie studenci II roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunku zamawianego, o którym mowa w 1 pkt 3 niniejszego regulaminu, z zastrzeżeniem ust Uczestnikami staży mogą być wyłącznie studenci, którzy w dniu złożenia formularza zgłoszeniowego oraz w dniu podpisania umowy o odbycie stażu nie pozostają w stosunku pracy z Instytucją przyjmującą, ani nie prowadzą własnej działalności gospodarczej.

2 Strona2 III. ZASADY NABORU NA STAŻ 3 1. Liczba miejsc na staże w roku akademickim 2013/2014 wynosi 135 studentek/studentów kierunku zamawianego Ochrona Środowiska. 2. Informacje o rozpoczęciu, przebiegu i zakończeniu procesu rekrutacji na staże będą zamieszczane na stronie internetowej Projektu pod adresem: 3. Zgłoszenia uczestnictwa w stażu kandydat dokonuje na formularzu zgłoszeniowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, dostępnym także na stronie internetowej Projektu, o której mowa w ust Kandydaci składają podpisane i potwierdzone przez pracownika Dziekanatu formularze zgłoszeniowe w wersji papierowej (oryginały) Koordynatorowi Projektu, lub osobie przez niego wyznaczonej. 5. Na podstawie formularzy zgłoszeniowych zostanie utworzona lista osób zakwalifikowanych do odbywania stażu. Informację o wyniku postępowania kwalifikacyjnego kandydat otrzymuje drogą elektroniczną. 6. Instytucja przyjmująca na staż zostanie wyłoniona zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z wyłączeniem sytuacji, gdy Instytucja przyjmująca na staż rezygnuje z otrzymywania przewidzianej należności z tytułu organizacji stanowiska pracy dla stażysty oraz zapewnienie opieki merytorycznej (zgodnie z załącznikiem 5 do niniejszego regulaminu). 7. Studenci zostaną skierowani do Instytucji przyjmujących na staż uwzględniając wskazane preferencje. 8. Instytucja przyjmująca na staż, w terminie 14 dniu od daty zawarcia umowy z Uczelnią, przedłoży Koordynatorowi projektu, lub osobie przez niego wyznaczonej program stażu stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu, opracowany w porozumieniu z Koordynatorem projektu. 9. Instytucja przyjmująca zobowiązuje się do przedstawienia przed zawarciem umowy z Uczelnią - oświadczenia o czynnikach szkodliwych na stanowisku pracy stażysty oraz wymaganych badaniach lekarskich, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu. 10. Uniwersytet Śląski w Katowicach nie może być Instytucją przyjmującą. IV. ZASADY ODBYWANIA STAŻY 4 1. Przebieg stażu nie może kolidować z odbywaniem zajęć na Uczelni przez studenta. 2. Staże odbywają się w okresie lipiec - wrzesień roku akademickiego 2013/2014, z zastrzeżeniem postanowienia ust Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej przez Uczelnię z uczestnikiem stażu, stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu oraz umowy zawartej przez Uczelnię

3 Strona3 z Instytucją przyjmującą - zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ, w ramach postępowania DZP UG, z zastrzeżeniem 6 ust. 4 regulaminu. Umowa winna być przed jej zawarciem parafowana przez Koordynatora Projektu. 2. Do sporządzenia umowy o odbyciu stażu niezbędne jest podanie przez uczestnika stażu numeru osobistego rachunku bankowego, na który przelewane będzie wynagrodzenie za staż. 3. Instytucja przyjmująca zobowiązuje się do wydruku comiesięcznej listy obecności na stażu stanowiącej załącznik nr 8 do niniejszego regulaminu, zbierania podpisów stażystów na wersji papierowej listy i przekazania jej Koordynatorowi projektu, lub osobie przez niego wyznaczonej w terminie do 5-go dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu realizacji stażu. 4. Instytucja przyjmująca zobowiązana będzie do przekazania stażyście oraz Koordynatorowi projektu, lub osobie przez niego wyznaczonej, w terminie do 10 dni roboczych od dnia zakończenia stażu po 1 egzemplarzu oryginałów następujących dokumentów: 1) zaświadczenie potwierdzające odbycie stażu w Instytucji przyjmującej, stanowiące załącznik nr 9 do niniejszego regulaminu; 2) kartę oceny stażu, stanowiącą załącznik nr 7 do niniejszego regulaminu. 5. Uczestnik stażu zobowiązany jest do składania Koordynatorowi projektu, lub osobie przez niego wyznaczonej, do 5-go dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu realizacji stażu, rachunku stanowiącego załącznik nr 10 do niniejszego regulaminu. 6. Staże nie mogą być zaliczone jako praktyki zawodowe wymagane programem studiów. V. ŚWIADCZENIA NA RZECZ UCZESTNIKA STAŻU ORAZ INSTYTUCJI PRZYJMUJĄCEJ 6 1. Uczestnikowi stażu przysługuje wynagrodzenie za odbycie stażu w wysokości określonej w szczegółowym budżecie Projektu na rok 2014 (zadanie 7 - Umożliwienie zastosowania wiedzy w praktyce. PROGRAM STAŻOWY ), zgodnie z umową o odbycie stażu zawartą z Uczelnią, stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu, po dokonaniu odpowiednich potrąceń o charakterze publiczno-prawnym, zgodnie z obowiązującymi przepisami, (tj. po stronie stażysty i Uczelni). 2. Dopuszcza się miesięczną wypłatę wynagrodzenia za odbycie stażu na podstawie przedłożonych dokumentów wymienionych w 5 ust. 3 i 5 w terminie wypłat obowiązujących w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. 3. Instytucja przyjmująca otrzymuje, na podstawie umowy zawartej z Uczelnią (zgodnej ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ, w ramach postępowania DZP UG) oraz prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku, należność tytułem: organizacja stanowiska pracy dla stażysty oraz zapewnienie opieki merytorycznej, do wysokości kwoty określonej w szczegółowym budżecie zadanie 7 Umożliwienie zastosowania wiedzy w praktyce. PROGRAM STAŻOWY. 4. W przypadku, gdy uczestnik stażu lub Instytucja przyjmująca zrezygnuje odpowiednio

4 Strona4 z wynagrodzenia lub należności z tytułu organizacji stanowiska pracy dla stażysty oraz zapewnienia opieki merytorycznej, staż odbywa się na podstawie umowy zawartej przez Uczelnię z uczestnikiem stażu, stanowiącej załącznik nr 6 do niniejszego regulaminu oraz umowy zawartej przez Uczelnię z Instytucją przyjmującą, stanowiącej załącznik nr 5 do niniejszego regulaminu. VI. OBOWIĄZKI UCZELNI 7 Kierując na staż Uczelnia zobowiązuje się do: 1) ubezpieczenia uczestników staży od następstw nieszczęśliwych wypadków; 2) zapewnienia studentom wymaganych na danym stanowisku badań lekarskich; 3) przygotowania niezbędnej dokumentacji związanej ze skierowaniem uczestnika na staż; 4) sprawowania kontroli formalnej nad stażami; 5) wypłaty zobowiązań finansowych, o których mowa w 6 ust. 1 i 3; 6) wystawienia uczestnikom staży zaświadczenia dokumentującego fakt odprowadzenia składek ubezpieczeniowych od wynagrodzenia za staż; 7) poświadczenia uczestnikom staży odbycia stażu w suplemencie do dyplomu ukończenia studiów. VII. OBOWIĄZKI UCZESTNIKA STAŻU 8 Uczestnik stażu zobowiązuje się do: 1) pisemnego potwierdzenia przyjęcia warunków odbywania stażu; 2) należytego wypełniania przypisanych obowiązków zawodowych; 3) przestrzegania regulaminu pracy obowiązującego w miejscu odbywania stażu; 4) przedstawiania Koordynatorowi projektu, lub osobie przez niego wyznaczonej dokumentów wymienionych 5 ust. 5, w ustalonych terminach; 5) wypełniania anonimowej ankiety oceniającej po zakończeniu stażu; 6) informowania na bieżąco Koordynatora Projektu o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego dalszy udział w stażu; 7) przestrzegania obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu. VIII. REZYGNACJA 9 1. Uczelnia ma prawo rozwiązać umowę z uczestnikiem stażu w trybie natychmiastowym (bez okresu wypowiedzenia), w przypadku nienależytego odbywania przez niego stażu lub nieusprawiedliwionej nieobecności w miejscu odbywania stażu. 2. W sytuacji o której mowa w ust. 1 uczestnik stażu nie otrzymuje wynagrodzenia i zobowiązany jest do zwrotu pobranego wynagrodzenia za odbyty okres stażu.

5 Strona5 3. W indywidualnych przypadkach, uzasadnionych zdarzeniami losowymi lub chorobą, przepis 10 ust. 1 stosuje się odpowiednio. 4. W sytuacji o której mowa w ust. 1 Instytucji przyjmującej nie przysługuje za dany staż wynagrodzenie. IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE W przypadkach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decyzje podejmuje Koordynator Projektu, będący jednocześnie instancją odwoławczą od wyniku postępowania kwalifikacyjnego. 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl Załącznik do zarządzenia nr 126 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 25 sierpnia 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACJI I ODBYWANIA 1-MIESIĘCZNYCH STAŻY STUDENCKICH w ramach Projektu pt.: UStuŚ Uniwersyteckie

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, Katowice,

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, Katowice, Załącznik do zarządzenia nr 2 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 8 stycznia 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACJI I ODBYWANIA 3-MIESIĘCZNYCH STAŻY KRAJOWYCH W RAMACH PROJEKTU pt.: GEOFUTURE Geofizyka

Bardziej szczegółowo

Atrakcyjna i Innowacyjna Biotechnologia - ATRINBIOTECH Priorytet IV POKL Szkolnictwo wyższe i nauka

Atrakcyjna i Innowacyjna Biotechnologia - ATRINBIOTECH Priorytet IV POKL Szkolnictwo wyższe i nauka Regulamin organizacji staży zawodowych w ramach Projektu Atrakcyjna i Innowacyjna Biotechnologia - ATRINBIOTECH Zadanie 5: Działania podnoszące atrakcyjność kształcenia na kierunku zamawianym Biotechnologia:

Bardziej szczegółowo

Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych pilotaż Priorytet IV POKL Szkolnictwo wyższe i nauka

Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych pilotaż Priorytet IV POKL Szkolnictwo wyższe i nauka Załącznik do Zarządzenia nr 44 z dnia 10 czerwca 2010 r. Rektora UŚ Regulamin organizacji praktyk W RAMACH PROJEKTU Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych pilotaż

Bardziej szczegółowo

Matematyka kodem nowoczesności

Matematyka kodem nowoczesności Strona1 Załącznik do zarządzenia nr 73 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 29 maja 2013 r. Regulamin organizacji staży zagranicznych W RAMACH PROJEKTU pt. - zadanie nr 4 Przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI I ODBYWANIA STAŻY W RAMACH PROJEKTU pt.: Informatyka Inżynierska Kierunek Zamawiany Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

REGULAMIN ORGANIZACJI I ODBYWANIA STAŻY W RAMACH PROJEKTU pt.: Informatyka Inżynierska Kierunek Zamawiany Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Strona1 Załącznik do Zarządzenia nr 65 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 28.04.2015 r. REGULAMIN ORGANIZACJI I ODBYWANIA STAŻY W RAMACH PROJEKTU pt.: Informatyka Inżynierska Kierunek Zamawiany

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji staży krajowych w ramach projektu pt.: Kompetentny informatyk rozwój kompetencji przyszłych specjalistów IT

Regulamin organizacji staży krajowych w ramach projektu pt.: Kompetentny informatyk rozwój kompetencji przyszłych specjalistów IT Strona1 Załącznik do zarządzenia nr 40 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 13 marca 2015 r. Regulamin organizacji staży krajowych w ramach projektu pt.: 1 Na potrzeby niniejszego regulaminu

Bardziej szczegółowo

PWP Partnerstwo - Informatyka - Nanofizyka - PIN

PWP Partnerstwo - Informatyka - Nanofizyka - PIN Strona1 Załącznik do zarządzenia nr 88 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 12 czerwca 2014 r. Regulamin organizacji staży w ramach projektu PWP Partnerstwo Informatyka Nanofizyka - - zadanie

Bardziej szczegółowo

Matematyka kodem nowoczesności

Matematyka kodem nowoczesności Strona1 Załącznik do zarządzenia nr 80 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 9 czerwca 2015 r. Załącznik do zarządzenia nr 73 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 29 maja 2013

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl Strona1 Załącznik do zarządzenia nr 58 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 15 kwietnia 2015 r. Regulamin organizacji staży zagranicznych w ramach projektu pt.: PWP Projektowanie gier i przestrzeni

Bardziej szczegółowo

1 Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące definicje:

1 Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące definicje: Regulamin organizacji staży w ramach projektu Partnerstwo- Aktywizacja- Staże- PAS - zadanie nr 1 Krajowe staże 3- miesięczne oraz zadanie nr 2 Zagraniczne staże 1- miesięczne 1 Na potrzeby niniejszego

Bardziej szczegółowo

1 Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące definicje:

1 Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące definicje: Strona1 Partnerstwo - Aktywizacja - Staże Załącznik do zarządzenia nr 166 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 31 października 2014 r. Regulamin organizacji staży w ramach projektu pt.: Partnerstwo-

Bardziej szczegółowo

Projekt Bio-PRO: Ewolucja Bio-PROfesjonalizmu wysokiej jakości programy stażowe dla studentów I i II stopnia kierunków biologicznych WBiOŚ"

Projekt Bio-PRO: Ewolucja Bio-PROfesjonalizmu wysokiej jakości programy stażowe dla studentów I i II stopnia kierunków biologicznych WBiOŚ Załącznik do zarządzenia nr 79 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 29 lipca 2016 r. Regulamin uczestnictwa w programie stażowym na rok 2016 w ramach Projektu: Bio-PRO: Ewolucja Bio-PROfesjonalizmu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE STAŻOWYM W RAMACH PROJEKTU pt.: Stażowy Program Rozwoju i Nowoczesnej Technologii - SPRINT

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE STAŻOWYM W RAMACH PROJEKTU pt.: Stażowy Program Rozwoju i Nowoczesnej Technologii - SPRINT Strona1 Załącznik do zarządzenia nr 192 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 22 grudnia 2017 r. REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE STAŻOWYM W RAMACH PROJEKTU pt.: Stażowy Program Rozwoju

Bardziej szczegółowo

UMOWA O REALIZACJĘ STAŻU NR PRZEZ STUDENTA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH

UMOWA O REALIZACJĘ STAŻU NR PRZEZ STUDENTA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH Strona1/7 Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 30 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 1 marca 2018 r. Załącznik nr 14 do Regulaminu UMOWA O REALIZACJĘ STAŻU NR PRZEZ STUDENTA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO

Bardziej szczegółowo

(nazwa i adres Instytucji przyjmującej)... (Imię i nazwisko, stanowisko)

(nazwa i adres Instytucji przyjmującej)... (Imię i nazwisko, stanowisko) Strona 1 Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 81 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 19 czerwca 2018 r. Załącznik nr 10 do Regulaminu UMOWA Z INSTYTUCJĄ PRZYJMUJĄCĄ NR /CheS/201 w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Stażowy Program Rozwoju i Nowoczesnej Technologii SPRINT UMOWA O ORGANIZACJĘ STAŻU KRAJOWEGO NR.. STUDENTA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH

Stażowy Program Rozwoju i Nowoczesnej Technologii SPRINT UMOWA O ORGANIZACJĘ STAŻU KRAJOWEGO NR.. STUDENTA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH Załącznik nr 10 do Regulaminu pomiędzy: UMOWA O ORGANIZACJĘ STAŻU KRAJOWEGO NR.. STUDENTA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH w ramach Projektu pt.: Stażowy Program Rozwoju i nowoczesnej Technologii -

Bardziej szczegółowo

Stażowy Program Rozwoju i Nowoczesnej Technologii SPRINT

Stażowy Program Rozwoju i Nowoczesnej Technologii SPRINT Załącznik nr 3 do Regulaminu UMOWA O ODBYCIE STAŻU KRAJOWEGO NR... STUDENTA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH w ramach Projektu pt.: Stażowy Program Rozwoju i Nowoczesnej Technologii - SPRINT (Program

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 157 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 15 października 2018 r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 157 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 15 października 2018 r. Strona1 Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 157 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 15 października 2018 r. Zał. 3 do Regulaminu UMOWA O ODBYCIE STAŻU KRAJOWEGO NR.. STUDENTA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO

Bardziej szczegółowo

UMOWA O REALIZACJĘ STAŻU NR PRZEZ STUDENTA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH

UMOWA O REALIZACJĘ STAŻU NR PRZEZ STUDENTA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH Załącznik nr 10_S do Regulaminu staży UMOWA O REALIZACJĘ STAŻU NR PRZEZ STUDENTA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH w ramach Projektu pt.: BPO&IT - wysokiej jakości program stażowy oraz program rozwoju

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ODBYCIE STAŻU KRAJOWEGO STUDENTA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH NR

UMOWA O ODBYCIE STAŻU KRAJOWEGO STUDENTA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH NR Strona1 Załącznik nr 3 do Regulaminu uczestnictwa w programie stażowym na rok 2017 UMOWA O ODBYCIE STAŻU KRAJOWEGO STUDENTA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH NR w ramach Projektu pt.: CIS Chemia i Staże

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ODBYCIE STAŻU ZAGRANICZNEGO STUDENTA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH NR

UMOWA O ODBYCIE STAŻU ZAGRANICZNEGO STUDENTA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH NR Strona1 Załącznik nr 4 do Regulaminu uczestnictwa w programie stażowym na rok 2017 UMOWA O ODBYCIE STAŻU ZAGRANICZNEGO STUDENTA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH NR w ramach Projektu pt.: CIS Chemia

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl. UMOWA NR.. część..

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl. UMOWA NR.. część.. Załącznik nr 3 UMOWA NR.. część.. (zawarta zgodnie z postanowieniami art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych) W ramach Projektu pt.: GEOFUTURE Geofizyka w gospodarce przyszłości

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawy realizacji Projektu

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawy realizacji Projektu Załącznik do zarządzenia nr 104 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 18 lipca 2013 r. Regulamin organizacji staży w ramach projektu pt.: Śląska Współpraca: Innowacje Dla Efektywnego Rozwoju

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne & 1

I. Postanowienia ogólne & 1 Regulamin staży studenckich oraz przyznawania i wypłacania stypendiów za staże studenckie w ramach projektu Informatycy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach motorem regionalnej i krajowej gospodarki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 157 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 15 października 2018 r.

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 157 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 15 października 2018 r. Strona1 pomiędzy: Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 157 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 15 października 2018 r. UMOWA O ORGANIZACJĘ STAŻU KRAJOWEGO NR.. STUDENTA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ODBYCIE STAŻU KRAJOWEGO NR... STUDENTA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH

UMOWA O ODBYCIE STAŻU KRAJOWEGO NR... STUDENTA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH Załącznik nr 3 do Regulaminu UMOWA O ODBYCIE STAŻU KRAJOWEGO NR... STUDENTA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH w ramach Projektu pt.: Bio-PRO: Ewolucja Bio- PROfesjonalizmu - wysokiej jakości programy

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ODBYCIE STAŻU NR PRZEZ STUDENTA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH

UMOWA O ODBYCIE STAŻU NR PRZEZ STUDENTA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH Strona1/6 Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 30 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 1 marca 2018 r. Załącznik nr 7 do Regulaminu UMOWA O ODBYCIE STAŻU NR PRZEZ STUDENTA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO

Bardziej szczegółowo

UMOWA O REALIZACJĘ STAŻU NR PRZEZ STUDENTA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH

UMOWA O REALIZACJĘ STAŻU NR PRZEZ STUDENTA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH Załącznik nr 10_S do Regulaminu staży UMOWA O REALIZACJĘ STAŻU NR PRZEZ STUDENTA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH w ramach Projektu pt.: BPO&IT - wysokiej jakości program stażowy oraz program rozwoju

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. staży studenckich oraz przyznawania i wypłacania stypendiów za staże studenckie w ramach projektu Kierunek unikatowy ANALITYKA GOSPODARCZA

REGULAMIN. staży studenckich oraz przyznawania i wypłacania stypendiów za staże studenckie w ramach projektu Kierunek unikatowy ANALITYKA GOSPODARCZA Załącznik do zarządzenia Rektora nr REGULAMIN staży studenckich oraz przyznawania i wypłacania stypendiów za staże studenckie w ramach projektu Kierunek unikatowy ANALITYKA GOSPODARCZA Projekt jest realizowany

Bardziej szczegółowo

UMOWA Z INSTYTUCJĄ PRZYJMUJĄCĄ O ODBYCIE STAŻU KRAJOWEGO NR

UMOWA Z INSTYTUCJĄ PRZYJMUJĄCĄ O ODBYCIE STAŻU KRAJOWEGO NR Strona1 Załącznik nr 9 do Regulaminu UMOWA Z INSTYTUCJĄ PRZYJMUJĄCĄ O ODBYCIE STAŻU KRAJOWEGO NR w ramach Projektu pt.: Bio-PRO: Ewolucja Bio- PROfesjonalizmu - wysokiej jakości programy stażowe dla studentów

Bardziej szczegółowo

UMOWA Z INSTYTUCJĄ PRZYJMUJĄCĄ ZA GRANICĄ NR

UMOWA Z INSTYTUCJĄ PRZYJMUJĄCĄ ZA GRANICĄ NR Strona1 Załącznik nr 5 do Regulaminu uczestnictwa w programie stażowym na rok 2017 UMOWA Z INSTYTUCJĄ PRZYJMUJĄCĄ ZA GRANICĄ NR w ramach Projektu pt.: CIS Chemia i Staże (Program Operacyjny Wiedza Edukacja

Bardziej szczegółowo

UMOWA O REALIZACJĘ STAŻU NR PRZEZ STUDENTA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH

UMOWA O REALIZACJĘ STAŻU NR PRZEZ STUDENTA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH Załącznik nr 14 do Regulaminu UMOWA O REALIZACJĘ STAŻU NR PRZEZ STUDENTA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH w ramach Projektu pt.: Program stażowy dla studentów informatyki i inżynierii biomedycznej studiów

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Rektora nr 81/13 REGULAMIN

Załącznik do zarządzenia Rektora nr 81/13 REGULAMIN Załącznik do zarządzenia Rektora nr 81/13 REGULAMIN staży studenckich oraz przyznawania i wypłacania stypendiów za staże studenckie w ramach projektu Innowacyjni Informatycy studia na kierunku zamawianym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH NA WYDZIALE FILOLOGICZNYM UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH NA WYDZIALE FILOLOGICZNYM UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH NA WYDZIALE FILOLOGICZNYM UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH Na podstawie Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Śląskiego nr 41 z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STAŻY STUDENCKICH U POTENCJALNYCH PRACODAWCÓW

REGULAMIN STAŻY STUDENCKICH U POTENCJALNYCH PRACODAWCÓW REGULAMIN STAŻY STUDENCKICH U POTENCJALNYCH PRACODAWCÓW ORAZ STAŻY ZAGRANICZNYCH W OŚRODKACH AKADEMICKICH dla studentów uczestniczących w projekcie Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami-unikatowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Staży w ramach Projektu Budowa potencjału rozwojowego Uczelni Łazarskiego poprzez współpracę z pracodawcami. Informacje ogólne o Projekcie

Regulamin Staży w ramach Projektu Budowa potencjału rozwojowego Uczelni Łazarskiego poprzez współpracę z pracodawcami. Informacje ogólne o Projekcie Załącznik nr 3 do umowy stażowej Regulamin Staży w ramach Projektu Budowa potencjału rozwojowego Uczelni Łazarskiego poprzez współpracę z pracodawcami 1 Informacje ogólne o Projekcie Projekt Budowa potencjału

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE STAŻOWYM NA 2016 ROK W RAMACH PROJEKTU CIS Chemia i Staże nr umowy o dofinansowanie UDA-POWR

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE STAŻOWYM NA 2016 ROK W RAMACH PROJEKTU CIS Chemia i Staże nr umowy o dofinansowanie UDA-POWR Załącznik do zarządzenia nr 78 Rektora UŚ z dnia 29 lipca 2016 r. REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE STAŻOWYM NA 2016 ROK W RAMACH PROJEKTU CIS Chemia i Staże nr umowy o dofinansowanie UDA-POWR.03.01.00-00-S258/15

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do REGULAMINU ORGANIZACJI I ODBYWANIA 1-MIESIĘCZNYCH STAŻY UMOWA O ODBYCIE STAŻU NR.. ABSOLWENTA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH

Załącznik nr 4 do REGULAMINU ORGANIZACJI I ODBYWANIA 1-MIESIĘCZNYCH STAŻY UMOWA O ODBYCIE STAŻU NR.. ABSOLWENTA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH Strona1 Załącznik nr 4 do REGULAMINU ORGANIZACJI I ODBYWANIA 1-MIESIĘCZNYCH STAŻY UMOWA O ODBYCIE STAŻU NR.. ABSOLWENTA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH w ramach Projektu pt.: Projektu UStuŚ Uniwersyteckie

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ODBYCIE STAŻU NR PRZEZ STUDENTA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH

UMOWA O ODBYCIE STAŻU NR PRZEZ STUDENTA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH Załącznik nr 3_SB do Regulaminu staży UMOWA O ODBYCIE STAŻU NR PRZEZ STUDENTA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH w ramach Projektu pt.: BPO&IT - wysokiej jakości program stażowy oraz program rozwoju kompetencji

Bardziej szczegółowo

(imię i nazwisko Studenta/ki)... (adres zamieszkania)... (PESEL)... (seria i numer dowodu osobistego)... (nazwa i adres Urzędu Skarbowego)

(imię i nazwisko Studenta/ki)... (adres zamieszkania)... (PESEL)... (seria i numer dowodu osobistego)... (nazwa i adres Urzędu Skarbowego) Strona 1 Załącznik nr 9 do Regulaminu UMOWA O ODBYCIE STAŻU NR. STUDENTA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH w ramach projektu pt.: CheS Chemik na Staż (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do REGULAMINU ORGANIZACJI I ODBYWANIA 1-MIESIĘCZNYCH STAŻY UMOWA NR..

Załącznik nr 6 do REGULAMINU ORGANIZACJI I ODBYWANIA 1-MIESIĘCZNYCH STAŻY UMOWA NR.. Strona1 Załącznik nr 6 do REGULAMINU ORGANIZACJI I ODBYWANIA 1-MIESIĘCZNYCH STAŻY UMOWA NR.. w ramach Projektu pt.: Projektu UStuŚ Uniwersyteckie Studia Środowiskowe: Kierunek Zamawiany Ochrona Środowiska

Bardziej szczegółowo

a Panem/Panią. (imię, nazwisko) Adres zamieszkania:.

a Panem/Panią. (imię, nazwisko) Adres zamieszkania:. Strona 1 z 5 Załącznik nr 3b do Regulaminu (dotyczy PN) UMOWA O ODBYCIE STAŻU NR w ramach projektu pt.: Fundament Optymalnego Rozwoju: Staże z Technologii FORSZT Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet

Bardziej szczegółowo

Umowa nr / o realizację stażu zawodowego

Umowa nr / o realizację stażu zawodowego Załącznik nr 5 do Regulaminu płatnych staży zawodowych Umowa nr / o realizację stażu zawodowego zawarta w Radomiu w dniu.. pomiędzy: a) Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../ o realizację stażu zawodowego

Umowa nr../ o realizację stażu zawodowego Umowa nr../ o realizację stażu zawodowego Załącznik nr 5 do Regulaminu płatnych staży zawodowych zawarta w Radomiu w dniu.. pomiędzy: a) Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ODBYCIE STAŻU NR PRZEZ STUDENTA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH

UMOWA O ODBYCIE STAŻU NR PRZEZ STUDENTA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 38 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 22 marca 2018 r. Załącznik nr 7B do Regulaminu UMOWA O ODBYCIE STAŻU NR PRZEZ STUDENTA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do REGULAMINU ORGANIZACJI I ODBYWANIA 1-MIESIĘCZNYCH STAŻY UMOWA O ODBYCIE STAŻU NR.. ABSOLWENTA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH

Załącznik nr 5 do REGULAMINU ORGANIZACJI I ODBYWANIA 1-MIESIĘCZNYCH STAŻY UMOWA O ODBYCIE STAŻU NR.. ABSOLWENTA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH Strona1 Załącznik nr 5 do REGULAMINU ORGANIZACJI I ODBYWANIA 1-MIESIĘCZNYCH STAŻY UMOWA O ODBYCIE STAŻU NR.. ABSOLWENTA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH w ramach Projektu pt.: Projektu UStuŚ Uniwersyteckie

Bardziej szczegółowo

Projekt CIS Chemia i Staże

Projekt CIS Chemia i Staże Strona1 Załącznik do zarządzenia nr 77 Rektora Uniwersytetu Śląskiego Katowicach z dnia 5 czerwca 2017 r. REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE STAŻOWYM NA ROK 2017 W RAMACH PROJEKTU PT.: CIS Chemia i Staże

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PEDAGOGICZNYCH PRAKTYK STUDENCKICH NA WYDZIALE PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH

REGULAMIN PEDAGOGICZNYCH PRAKTYK STUDENCKICH NA WYDZIALE PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH REGULAMIN PEDAGOGICZNYCH PRAKTYK STUDENCKICH NA WYDZIALE PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH Na podstawie Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Śląskiego nr 41 z dnia 27 czerwca 2007

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin uczestnictwa w stażach zagranicznych realizowanych w ramach projektu Program Rozwoju Sopockiej Szkoły Wyższej w obszarze architektury 1 Zagadnienia ogólne 1. Stypendia na staże zagraniczne dla

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA STAŻY DLA STUDENTÓW ZUT W SZCZECINIE

REGULAMIN ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA STAŻY DLA STUDENTÓW ZUT W SZCZECINIE REGULAMIN ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA STAŻY DLA STUDENTÓW ZUT W SZCZECINIE w ramach projektu nr POKL-04.01.02-00-237/12 Innowacyjny inżynier chemia dla gospodarki i środowiska regionu zachodniopomorskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin odbywania przez studentów staży w przedsiębiorstwach w ramach projektu Rozwój kompetencji studentów współpraca Politechniki Lubelskiej

Regulamin odbywania przez studentów staży w przedsiębiorstwach w ramach projektu Rozwój kompetencji studentów współpraca Politechniki Lubelskiej Regulamin odbywania przez studentów staży w przedsiębiorstwach w ramach projektu i Politechniki Poznańskiej z pracodawcami nr POKL.04.01.01-00-201/14-00, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ODBYWANIA STAŻY W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEZ PRACOWNIKÓW NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH

REGULAMIN ODBYWANIA STAŻY W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEZ PRACOWNIKÓW NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH REGULAMIN ODBYWANIA STAŻY W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEZ PRACOWNIKÓW NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH Rozdział 1 Informacje ogólne 1 1. Regulamin odbywania Staży przez pracowników naukowo-dydaktycznych w przedsiębiorstwach,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa o staż nr..

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa o staż nr.. Umowa o staż nr.. zawarta w dniu. w., pomiędzy Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 17/2014 UNIWERSYTETEM JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH reprezentowanym przez prof. zw. dr hab. Jacka Semaniaka Rektora zwanym

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl Strona1 Załącznik do zarządzenia nr 156 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 16 października 2012 r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA STYPENDIÓW NA KIERUNKACH ZAMAWIANYCH REALIZOWANYCH

Bardziej szczegółowo

I Postanowienia ogólne

I Postanowienia ogólne Regulamin odbywania przez studentów staży w przedsiębiorstwach w ramach projektu Inżynier z gwarancją jakości dostosowanie oferty Politechniki Lubelskiej do wymagań europejskiego rynku pracy nr POKL.04.01.01-00-041/13-00,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia nr 64 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 14 maja 2018 r.

Załącznik do zarządzenia nr 64 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 14 maja 2018 r. Strona1 Załącznik do zarządzenia nr 64 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 14 maja 2018 r. Załącznik do zarządzenia nr 192 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 22 grudnia 2017

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../ o realizację stażu zawodowego

Umowa nr../ o realizację stażu zawodowego Umowa nr../ o realizację stażu zawodowego Załącznik nr 5 do Regulaminu płatnych staży zawodowych zawarta w Radomiu w dniu.. pomiędzy: a) Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego

Bardziej szczegółowo

o realizację stażu zawodowego

o realizację stażu zawodowego Umowa nr /ST-2015/192-U/EFS/4.1.2/2012 o realizację stażu zawodowego zawarta w Radomiu w dniu.. pomiędzy: a) Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ODBYCIE STAŻU NR PRZEZ STUDENTA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH

UMOWA O ODBYCIE STAŻU NR PRZEZ STUDENTA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH Załącznik nr 7A do Regulaminu UMOWA O ODBYCIE STAŻU NR PRZEZ STUDENTA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH w ramach Projektu pt.: Program stażowy dla studentów informatyki i inżynierii biomedycznej studiów

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Podstawy realizacji projektu

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Podstawy realizacji projektu REGULAMIN STAŻY DLA ABSOLWENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY BIZNESU W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM ORGANIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU GOSPODARKA PRZESTRZENNA KIERUNEK Z WIZJĄ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawy realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do REGULAMINU ORGANIZACJI I ODBYWANIA 3-MIESIĘCZNYCH STAŻY UMOWA O ODBYCIE STAŻU NR.. STUDENTA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH

Załącznik nr 4 do REGULAMINU ORGANIZACJI I ODBYWANIA 3-MIESIĘCZNYCH STAŻY UMOWA O ODBYCIE STAŻU NR.. STUDENTA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH Załącznik nr 4 do REGULAMINU ORGANIZACJI I ODBYWANIA 3-MIESIĘCZNYCH STAŻY UMOWA O ODBYCIE STAŻU NR.. STUDENTA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH w ramach Projektu pt.: UStuŚ Uniwersyteckie Studia Środowiskowe:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STAŻY. UP - oznacza to Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie;

REGULAMIN STAŻY. UP - oznacza to Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; REGULAMIN STAŻY dla projektu Ochrona środowiska studia z pasją i przyszłością realizowanego przez w Krakowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IV: Szkolnictwo wyższe i nauka Działanie

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Czas inżynierów studia zamawiane na Politechnice Opolskiej (3WEAiI)

Projekt pn. Czas inżynierów studia zamawiane na Politechnice Opolskiej (3WEAiI) Załącznik do zarządzenia nr 45/2013 Rektora PO REGULAMIN ODBYWANIA TRZYMIESIĘCZNEGO STAŻU W PRZEDSIĘBIORSTWACH DLA STUDENTÓW WYDZIAŁU ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI I INFORMATYKI W RAMACH PROJEKTU,,CZAS INŻYNIERÓW

Bardziej szczegółowo

Regulamin Uczestnictwa w Projekcie Absolwent: rozwój Uczelni a regionalna polityka rynku pracy

Regulamin Uczestnictwa w Projekcie Absolwent: rozwój Uczelni a regionalna polityka rynku pracy Regulamin Uczestnictwa w Projekcie Absolwent: rozwój Uczelni a regionalna polityka rynku pracy Słownik pojęd użytych w regulaminie: 1. Projekt: projekt Absolwent: rozwój Uczelni a regionalna polityka rynku

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm. Regulamin staży krajowych organizowanych w ramach projektu Informatycy w biznesie program rozwoju uczelni WSTI nr POKL. 04.03.00-00-085/12-00 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, Katowice,

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, Katowice, Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 133 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 11 września 2015 r. Załącznik nr 5 do Regulaminu UMOWA O ODBYCIE STAŻU ZAGRANICZNEGO NR STUDENTA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

R e g u l a m i n. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Umowy.. R e g u l a m i n Programu Staży w Przedsiębiorstwach w ramach realizacji Projektu Innowacyjna oferta edukacyjna Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Projekt

Bardziej szczegółowo

Politechnika Świętokrzyska

Politechnika Świętokrzyska Regulamin przyznawania płatnych staży studenckich dla studentów Politechniki Świętokrzyskiej w ramach Projektu: Nowe kierunki kształcenia szansą podniesienia usług edukacyjnych w Politechnice Świętokrzyskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Regulamin. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 13/2011 z dnia 01 czerwca 2011 r. Regulamin Programu staży w przedsiębiorstwach w ramach realizacji Projektu Innowacyjna oferta edukacyjna Uniwersytetu Rolniczego im.

Bardziej szczegółowo

UMOWA TRÓJSTRONNA NR... w sprawie organizacji stażu

UMOWA TRÓJSTRONNA NR... w sprawie organizacji stażu Słupsk, dnia UMOWA TRÓJSTRONNA NR.... w sprawie organizacji stażu zawarta dnia.. w Słupsku pomiędzy: 1. Akademią Pomorską w Słupsku Adres: ul. Arciszewskiego 22a 76-200 Słupsk zwaną dalej,,kierujący na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PŁATNYCH STAŻY. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PŁATNYCH STAŻY. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN PŁATNYCH STAŻY Termin realizacji projektu: 24.03.2009r. 30.06.2012r. Termin odbywania praktyk i staży: 01.07.2009r. 30.06.2012r. I. Postanowienia ogólne 1 Użyte w Regulaminie sformułowania oznaczają:

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu stażowego Weź pracę w swoje ręce

Regulamin programu stażowego Weź pracę w swoje ręce Regulamin programu stażowego Weź pracę w swoje ręce I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawy Programu 1. Program stażowy Weź pracę w swoje ręce realizowany jest w ramach projektu KLEKSS BIS Kapitał Ludzki Edukacyjny

Bardziej szczegółowo

a Panią/Panem... zamieszkałą/ym w,

a Panią/Panem... zamieszkałą/ym w, UMOWA STAŻOWA NR FSD-4/RIE5/S/2015/ W ramach projektu: Nowoczesne kadry dla nowoczesnej energetyki Nr POKL.04.01.02-00-130/12 Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 4.1.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin przyznawania płatnych staży studenckich dla studentów Politechniki Świętokrzyskiej w ramach Projektu: Program Rozwojowy Potencjału Dydaktycznego Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach: kształcenie

Bardziej szczegółowo

WERSJA ROBOCZA. REGULAMIN ORGANIZACJI KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH STAŻY STUDENCKICH w ramach projektu "Staż - pierwszy krok do sukcesu" Definicje

WERSJA ROBOCZA. REGULAMIN ORGANIZACJI KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH STAŻY STUDENCKICH w ramach projektu Staż - pierwszy krok do sukcesu Definicje WERSJA ROBOCZA REGULAMIN ORGANIZACJI KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH STAŻY STUDENCKICH w ramach projektu "Staż - pierwszy krok do sukcesu" 1 Definicje Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Program stypendiów fundowanych Inwestycja w przyszłość organizowany przez PBP ENAMOR Sp. z o.o.

REGULAMIN. Program stypendiów fundowanych Inwestycja w przyszłość organizowany przez PBP ENAMOR Sp. z o.o. REGULAMIN Program stypendiów fundowanych organizowany przez PBP ENAMOR Sp. z o.o. 1 Postanowienia ogólne 1. Realizatorem Programu Stypendiów Fundowanych jest Przedsiębiorstwo Badawczo-Produkcyjne ENAMOR

Bardziej szczegółowo

Projekt Czas inżynierów II studia zamawiane na Politechnice Opolskiej (3WEAiI)

Projekt Czas inżynierów II studia zamawiane na Politechnice Opolskiej (3WEAiI) Załącznik do zarządzenia nr 29/2014 Rektora PO REGULAMIN ODBYWANIA TRZYMIESIĘCZNYCH STAŻY W PRZEDSIĘBIORSTWACH DLA STUDENTÓW WYDZIAŁU ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI I INFORMATYKI W RAMACH PROJEKTU,,CZAS INŻYNIERÓW

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROGRAMU STAŻOWEGO w ramach Projektu pt. Menadżer Jutra wzrost kompetencji studentów Wydziału Zarządzania UG kierunków Zarządzanie oraz Finanse i Rachunkowość 1 PRZEPISY OGÓLNE 1. Regulamin programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STAŻY realizowanych w ramach projektu Pewniak na rynku pracy poszukiwane specjalności na studiach II stopnia na kierunku Informatyka

REGULAMIN STAŻY realizowanych w ramach projektu Pewniak na rynku pracy poszukiwane specjalności na studiach II stopnia na kierunku Informatyka REGULAMIN STAŻY realizowanych w ramach projektu Pewniak na rynku pracy poszukiwane specjalności na studiach II stopnia na kierunku Informatyka I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

KONKURS STAŻOWY NA KIERUNKU STUDIA WSCHODNIOEUROPEJSKIE 2015

KONKURS STAŻOWY NA KIERUNKU STUDIA WSCHODNIOEUROPEJSKIE 2015 1 KONKURS STAŻOWY NA KIERUNKU STUDIA WSCHODNIOEUROPEJSKIE 2015 Konkurs kwalifikacyjny na staże realizowane na kierunku studiów Studia wschodnioeuropejskie na Wydziale Politologii UMCS w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. W SPRAWIE ORGANIZACJI STAŻU

UMOWA NR. W SPRAWIE ORGANIZACJI STAŻU UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Student kompetentny stażysta wykwalifikowany pracownik Centrum Kształcenia i Obsługi Studentów Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego Biuro projektu:

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin programu stażowego realizowanego w ramach projektu PUK Inżynieria Materiałowa plus Program Uatrakcyjnienia Kształcenia na kierunku Inżynieria Materiałowa z pakietem językowym I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, Katowice,

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, Katowice, Strona1 Załącznik nr 3 do regulaminu UMOWA O ODBYCIE STAŻU ZAGRANICZNEGO NR.. STUDENTA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH w ramach projektu PWP Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej - innowacyjny

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin przyznawania płatnych 3-miesięcznych staży studenckich współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dla studentów

Bardziej szczegółowo

I Postanowienia ogólne

I Postanowienia ogólne potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby Podziałanie: 4.1.2. Zwiększenie liczby Regulamin organizacji staży studenckich u pracodawców oraz wypłacania stypendiów za staże realizowanych w

Bardziej szczegółowo

BPO&IT wysokiej jakości program stażowy oraz program rozwoju kompetencji studentów kierunku informatyka WIiNoM UŚ

BPO&IT wysokiej jakości program stażowy oraz program rozwoju kompetencji studentów kierunku informatyka WIiNoM UŚ Załącznik nr 8 do Regulaminu ogólnego REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE STAŻOWYM REALIZOWANYM W RAMACH PROJEKTU BPO&IT wysokiej jakości program stażowy oraz program rozwoju kompetencji studentów nr umowy

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji Dobre studia = lepsza przyszłość zdobądź wiedzę na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej

Zasady rekrutacji Dobre studia = lepsza przyszłość zdobądź wiedzę na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej REGULAMIN STAŻY realizowanych w ramach Zadania 7 projektu pt. Dobre studia=lepsza przyszłość zdobądź wiedzę na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej (nr umowy o dofinansowanie UDA-POKL.04.01.02-00-018/12-00)

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/2014 Dyrektora PUP w Kolbuszowej REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU STAŻ MOJĄ SZANSĄ w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

a) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego Caritas Archidiecezji Krakowskiej ul. Źródlana 17, 30-734 Kraków

a) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego Caritas Archidiecezji Krakowskiej ul. Źródlana 17, 30-734 Kraków Regulamin konkursu stażowego nr 1 2014/2015 1. Informacje ogólne 1) Fundatorem stypendium stażowego jest Fundacja Ignatianum zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem: 0000236286 (dalej zwana

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Wzrost potencjału rozwojowego Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze Projekt współfinansowany Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Regulamin

Bardziej szczegółowo

UMOWA O STAŻ ( Umowa ) Załącznik nr 2 do Regulaminu Staży

UMOWA O STAŻ ( Umowa ) Załącznik nr 2 do Regulaminu Staży Pewniak na rynku pracy poszukiwane na rynku pracy specjalności na studiach II stopnia na kierunku Informatyka, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Program stypendiów fundowanych Inwestycja w przyszłość organizowany przez ENAMOR Sp. z o.o.

REGULAMIN. Program stypendiów fundowanych Inwestycja w przyszłość organizowany przez ENAMOR Sp. z o.o. REGULAMIN Program stypendiów fundowanych Inwestycja w przyszłość organizowany przez ENAMOR Sp. z o.o. 1 Postanowienia ogólne 1. Realizatorem Programu Stypendiów Fundowanych jest ENAMOR Sp. z o.o. 2. Celem

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne REGULAMIN PŁATNYCH STAŻY STUDENCKICH ORGANIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU PO KL 4.1.1 KSZTAŁCIMY NOWOCZEŚNIE. DZIAŁAMY LOKALNIE. WZMOCNIENIE POTENCJAŁU DYDAKTYCZNEGO PWSZ W ZAMOŚCIU (nr umowy o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Projekt Informatyka inwestycją w przyszłość współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Informatyka inwestycją w przyszłość współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PŁATNYCH STAŻY ZAWODOWYCH W RAMACH PROJEKTU Informatyka inwestycją w przyszłość realizowanego na kierunku zamawianym informatyka na Wydziale Informatyki i Matematyki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA REALIZACJĘ STAŻU STUDENCKIEGO nr..

UMOWA NA REALIZACJĘ STAŻU STUDENCKIEGO nr.. Załącznik nr 1 UMOWA NA REALIZACJĘ STAŻU STUDENCKIEGO nr.. Zawarta w Białej Podlaskiej w dniu... pomiędzy: 1. Państwową Szkołą Wyższą im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, 21-500 Biała Podlaska,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR x/z/6.1.1 POKL/ST O ODBYWANIE STAŻU ZAWODOWEGO

UMOWA NR x/z/6.1.1 POKL/ST O ODBYWANIE STAŻU ZAWODOWEGO UMOWA NR x/z/6.1.1 POKL/ST O ODBYWANIE STAŻU ZAWODOWEGO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

UR nowoczesność i przyszłość regionu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

UR nowoczesność i przyszłość regionu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN nr 2/R/ZAD4/NIPR/2015 określający zasady rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniu z języka specjalistycznego angielskiego (konwersatorium z native speakerem) realizowanym w ramach Zadania 4 Dostosowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Kompetentny student- dobry pracownik

REGULAMIN PROJEKTU. Kompetentny student- dobry pracownik REGULAMIN PROJEKTU Kompetentny student- dobry pracownik w zakresie realizacji Programu Rozwoju Kompetencji wśród studentów Filologii oraz Edukacji Techniczno-Informatycznej realizowanego przez w Krakowie

Bardziej szczegółowo