1 Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące definicje:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1 Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące definicje:"

Transkrypt

1 Regulamin organizacji staży w ramach projektu Partnerstwo- Aktywizacja- Staże- PAS - zadanie nr 1 Krajowe staże 3- miesięczne oraz zadanie nr 2 Zagraniczne staże 1- miesięczne 1 Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące definicje: 1. Projekt przedsięwzięcie pt. Partnerstwo- Aktywizacja- Staże- PAS realizowane w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 2. Uczestnik stażu osoba nieaktywna zawodowo posiadająca status studenta studiów stacjonarnych Uniwersytetu Śląskiego Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii oraz Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach, zakwalifikowana na staż, która najpóźniej w dniu rozpoczęcia stażu podpisała deklarację uczestnictwa w projekcie PAS oraz oświadczenie uczestnika Projektu. W ramach projektu PAS uczestnik stażu może skorzystać z tej formy wsparcia tylko raz. Posiadanie powyżej jednego wpisu warunkowego wyklucza z możliwości ubiegania się o staż. 3. Instytucja przyjmująca instytucja, która przyjmuje studenta na staż; 4. Staż krajowy oraz staż zagraniczny, zwane dalej stażem nabywanie przez uczestnika stażu umiejętności praktycznych i doświadczenia zawodowego przez wykonywanie zadań w instytucji przyjmującej bez nawiązania stosunku pracy, przez okres: 3 miesięcy (min. 240 godzin, min. 80 godzin w miesiącu) w przypadku stażu krajowego oraz 1 miesiąca (min. 160 godzin w miesiącu) w przypadku stażu zagranicznego 5. Uczelnia Uniwersytet Śląski w Katowicach. 6. Biuro projektu PAS pokój P/0/20, Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji I Badań Interdyscyplinarnych.

2 2 1. Organizowane w ramach projektu staże stanowią realizację zadania nr 1 projektu: Krajowe staże 3- miesięczne oraz zadania nr 2 projektu: Zagraniczne staże 1- miesięczne, określonych w szczegółowym budżecie projektu. 2. Celem realizacji staży w ramach projektu jest ułatwienie ich uczestnikom zdobycia umiejętności praktycznych i doświadczenia zawodowego, w tym również zagranicznego. 3. Uczestnikami staży mogą być studenci studiów stacjonarnych Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii oraz Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach, o których mowa w 1 4. pkt 2 niniejszego regulaminu, z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego paragrafu. 5. Uczestnikami staży mogą być wyłącznie studenci spełniający warunki określone w 1 pkt 2, którzy w dniu złożenia formularza zgłoszeniowego oraz w dniu podpisania umowy o odbycie stażu nie pozostają w stosunku pracy z instytucją przyjmującą. 1. Liczba miejsc na staże krajowe wynosi Liczba miejsc na staże zagraniczne wynosi Informacje o rozpoczęciu, przebiegu i zakończeniu procesu rekrutacji na staże będą zamieszczane na stronie internetowej projektu. 4. Zgłoszenia uczestnictwa w stażach kandydat dokonuje na formularzu zgłoszeniowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu i dostępnym na stronie internetowej projektu 5. Kandydaci składają formularze zgłoszeniowe w Biurze Projektu PAS. 6. Komisja w składzie: Koordynator Projektu, Dyrektor ŚMCEiBI, zastępca Dyrektora ŚMCEIBI, przedstawiciel studentów, sporządzają listy rankingowe kandydatów. 7. Warunki przystąpienia oraz kryterium rankingowania kandydatów są następujące: 1. Warunkiem przystąpienia do rekrutacji na staż zagraniczny jest znajomość języka angielskiego i/lub języka narodowego kraju, w którym planowane jest odbycie stażu. Znajomość języka weryfikowana jest na podstawie oświadczenia studenta zawartego w formularzu zgłoszeniowym.

3 2. Kryterium rankingowania kandydatów jest: a. - średnia ocen poświadczona przez właściwy dziekanat (pracownika dziekanatu) na formularzu zgłoszeniowym. Pod uwagę brana jest średnia ocen studiów ze wszystkich zakończonych semestrów. W wypadku studentów pierwszego semestru studiów II stopnia średnia ocen z całości studiów I stopnia. Waga kryterium rankingowego wynosi 100. b. - orzeczenie o niepełnosprawności ( + 3 punkty/ waga 1) c. - obszar zameldowania na terenie gminy o liczebności mieszkańców: d. Od 0 do ( + 3 pkt/ waga 1) e. Pow do (+ 2 pkt/ waga 1 ) f. Pow do (+ 1 pkt/ waga 1) g. Pow do (+ 0,5 pkt/ waga 1) h. - płeć kobieta (+ 3 pkt/ waga 1) i. Całkowitą liczbę punktów oblicza się wg. następującego wzoru: j. Śr. Ocen x orzeczenie o niepełnosprawności + obszar zameldowania + płeć k. W przypadku identycznej liczby punktów, na staż kierowany będzie kandydat studiujący na wyższym roku studiów. W przypadku braku rozstrzygnięcia wprowadza się ostateczne kryterium różnicujące - rozmowę kwalifikacyjną, która odrębnym protokołem przyzna dodatkowe punkty (od 0 do 10). Pod uwagę brany będzie stopień przygotowania kandydata do odbycia stażu. Z przeprowadzonych rozmów kwalifikujących komisja sporządzi protokół. 3. Rekrutacja realizowana w ramach projektu, prowadzona jest z zachowaniem zasady równości szans w tym z zachowaniem zasady równości płci, poprzez równy dostęp do informacji, publicznie rozpowszechnioną akcję rekrutacyjną i równy dostęp do udziału w projekcie dla kobiet i mężczyzn - żadna osoba, która zgłosi się do udziału w projekcie nie zostanie wykluczona ze względu na płeć.

4 4. Rekrutacja prowadzona będzie cyklicznie do momentu wykorzystania limitu miejsc na staże krajowe oraz zagraniczne. 5. Kandydat w trakcie jednego procesu rekrutacyjnego może złożyć 2 odrębne formularze zgłoszeniowe zarówno na staż krajowy jak i zagraniczny. W przypadku zakwalifikowania się na obie formy wsparcia, kandydat w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników podejmuje ostateczną decyzję o wyborze stażu krajowego/zagranicznego. Na zwolnione w ten sposób miejsce na liście osób zakwalifikowanych na staż krajowy/zagraniczny wpisana zostanie pierwsza osoba z listy rezerwowej na staż krajowy/zagraniczny. 8. Informacje o wyniku postępowania kwalifikacyjnego zostaną umieszczone na stronie internetowej Projektu. 9. Student samodzielnie poszukuje miejsca odbywania stażu krajowego/zagranicznego. 10. Uniwersytet Śląski w Katowicach nie może być instytucją przyjmującą. 1. Przebieg stażu nie może kolidować z odbywaniem zajęć w Uczelni przez studenta. 2. Staże mogą odbywać się do dnia 30 maj 2015 z zastrzeżeniem postanowienia ust. 1. Staż odbywa się na podstawie: Programu stażu zaakceptowanego przez instytucję przyjmującą, koordynatora projektu / specjalistę ds. staży studenckich. Wzór programu stażu stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. 2. W przypadku stażu krajowego: umowy zawartej przez Uczelnię z uczestnikiem stażu, stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu oraz umowy zawartej przez Uczelnię z instytucją przyjmującą, stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu; 3. W przypadku stażu zagranicznego: umowy zawartej przez Uczelnię z uczestnikiem stażu, stanowiącej załącznik nr 5 do niniejszego regulaminu.

5 4. Do sporządzenia umowy o odbycie stażu niezbędne jest podanie przez uczestnika stażu numeru osobistego rachunku bankowego, na który przelewane będzie wynagrodzenie za odbycie stażu. 5. Uczestnik stażu krajowego zobowiązany jest do składania do biura projektu, następujących dokumentów, prawidłowo uzupełnionych i potwierdzonych przez instytucję przyjmującą: 1. miesięcznego raportu ze stażu krajowego wraz z ewidencją godzin, stanowiącej załącznik nr 6 do niniejszego regulaminu; następującego po miesiącu realizacji stażu, do 5 - go dnia każdego miesiąca 2. końcowego raportu ze stażu krajowego stanowiącego załącznik nr 7 do niniejszego regulaminu, w terminie do 15 - go dnia miesiąca następującego po zakończeniu realizacji stażu, 6. Uczestnik stażu zagranicznego niezwłocznie po ukończeniu stażu przedkłada w biurze projektu, prawidłowo uzupełniony i potwierdzony przez instytucję przyjmującą końcowy raport ze stażu zagranicznego stanowiący załącznik nr 7 do niniejszego regulaminu, w terminie do 15 go dnia miesiąca następującego po zakończeniu realizacji stażu 7. Do umów, o których mowa w 5, punkt 2, stosuje się wzór rachunku określony w załączniku nr 8 do niniejszego regulaminu. Uczestnikowi stażu przysługuje: 6 1. w przypadku stażu krajowego: wynagrodzenie za odbycie stażu w wysokości określonej w szczegółowym budżecie projektu (zadanie nr 1), zgodnie z umową o odbycie stażu zawartą z Uczelnią, po odliczeniu stosownych potrąceń rozumianych jako składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne; 2. w przypadku stażu zagranicznego: pokrycie kosztów odbycia stażu (w tym: kosztów podróży, noclegów, wyżywienia) w wysokości określonej w szczegółowym budżecie projektu (zadanie nr 2), zgodnie z umową o odbycie stażu zawartą z Uczelnią, po

6 odliczeniu stosownych potrąceń rozumianych jako składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Kierując na staż Uczelnia zobowiązuje się do: 1. ubezpieczenia uczestników staży krajowych od następstw nieszczęśliwych wypadków; 7 2. przygotowania niezbędnej dokumentacji związanej ze skierowaniem uczestnika na staż; 3. sprawowania kontroli formalnej nad stażami; 4. wypłaty zobowiązań finansowych, o których mowa w 6; 5. wystawienia uczestnikom staży zaświadczenia dokumentującego fakt odprowadzenia składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne od wynagrodzenia za odbycie stażu; 6. poświadczenia uczestnikom staży odbycia stażu w suplemencie do dyplomu ukończenia studiów oraz w formie zaświadczenia o odbyciu stażu stanowiącym załącznik nr 9 do niniejszego regulaminu. Uczestnik stażu zobowiązuje się do: 1. należytego realizowania programu stażu; 2. przestrzegania regulaminu pracy obowiązującego w miejscu odbywania stażu; 8 3. dostarczania do biura projektów obowiązkowych dokumentów w odpowiednich terminach; 4. informowania na bieżąco koordynatora projektu/ specjalisty ds. staży o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego dalszy udział w stażu; 5. w przypadku stażu zagranicznego uzyskania we własnym zakresie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego; 6. Uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Uniwersytet Śląski w ramach projektu PAS; 7. przestrzegania obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu.

7 9 1. Uczelnia ma prawo rozwiązać umowę z uczestnikiem stażu w trybie natychmiastowym (bez okresu wypowiedzenia), w przypadku nienależytego odbywania przez niego stażu lub nieusprawiedliwionej nieobecności w miejscu odbywania stażu. 2. W sytuacji, o której mowa w ust. 1: uczestnik stażu krajowego nie otrzymuje wynagrodzenia i zobowiązany jest do zwrotu pobranego wynagrodzenia za odbyty okres stażu; 3. Uczestnik stażu zagranicznego nie otrzymuje zwrotu kosztów odbycia stażu oraz wynagrodzenia za odbycie stażu i zobowiązany jest do zwrotu pełnej kwoty pobranej zaliczki. 4. W indywidualnych przypadkach, uzasadnionych zdarzeniami losowymi lub chorobą, przepis 10 ust. 1 stosuje się odpowiednio W przypadkach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyzje podejmuje koordynator projektu, przy czym w przypadku złożenia odwołania od decyzji Komisji, o której mowa w 3 ust. 6 regulaminu o zakwalifikowaniu bądź niezakwalifikowaniu na staż, instancją odwoławczą jest Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii lub Dziekan Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach. Decyzja Dziekana jest ostateczna. 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje od dnia 2014 roku.