Suwałki rok. I. Wprowadzenie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Suwałki rok. I. Wprowadzenie"

Transkrypt

1 Suwałki rok ROCZNE SPRAWOZDANIE z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Suwałkach oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku I. Wprowadzenie Obszar działania Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach obejmuje teren powiatu suwalskiego o powierzchni 1280 km2, łącznie z miastem Suwałki. W powiecie zamieszkuje osób, z czego w mieście Suwałki osób. Na terenie powiatu suwalskiego istnieje 9 gmin, zamieszkanych przez osób, w których funkcjonują 4 posterunki Policji, przy czym każdy z nich ma charakter międzygminny. Komenda Miejska Policji w Suwałkach liczy etatowo 212 policjantów, z czego 20 pracuje w posterunkach Policji. Na dzień roku wakowało 11 stanowisk (jedno na Posterunku Policji w Bakałarzewie). Jednostka zatrudnia 87 pracowników cywilnych (korpus służby cywilnej 40, normatyw 47). Powiat suwalski położony jest w strefie nadgranicznej i posiada międzynarodowe przejście graniczne z Litwą w Budzisku, do którego prowadzi droga krajowa nr 8. Centralną część powiatu zajmuje najstarszy w Polsce park krajobrazowy Suwalski Park Krajobrazowy. Ponadto powiat suwalski uchodzi zwyczajowo za zielone płuca polski i polski biegun zimna, a jego ukształtowanie geograficzne i znajdujące się tu 112 akwenów wodnych czyni ten teren niezaprzeczalnie atrakcyjnym turystycznie. II. Analiza stanu zagrożenia przestępczością i uzyskanych efektów pracy wykrywczej a. wszczęcia postępowań przygotowawczych W 2011 roku w Komendzie Miejskiej Policji w Suwałkach wszczęto 2396 postępowań przygotowawczych. W porównaniu z 2010 rokiem liczba wszczęć zmalała o 122 (2010 roku 2518). Wskaźnik dynamiki wszczętych postępowań wyniósł 95,2%. Strona 1 z 34

2 Dynamika wszczęć w sprawach o przestępstwa kryminalne wyniosła 92,9%. W 2011 roku wszczęto 1538 przy 1655 w roku W sprawach gospodarczych wszczęto 267 postępowań przygotowawczych. Porównując z 2010 rokiem liczba ta była niższa o 23. Wskaźnik dynamiki wszczętych postępowań o przestępstwa gospodarcze wyniósł ponad 92%. Tabela nr 1. Liczba wszczętych postępowań przygotowawczych w wybranych kategoriach porównanie lat lp. kategoria wszczęcia dynamika 1. bójka i pobicie ,8% 2. uszczerbek na zdrowiu ,5% 3. kradzież ,5% 4. kradzież z włamaniem ,2% 5. kradzież samochodu ,4% 6. rozbój i wymuszenie rozbójnicze ,1% 7. uszkodzenie mienia ,5% 8. przestępczość narkotykowa ,9% 9. przestępczość korupcyjna ,0% 10. prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu ,9% 11. przestępstwa p-ko życiu i zdrowiu ,9% 12. przestępstwa p-ko mieniu ,8% 13. przestępstwa kryminalne ogółem ,9% 14. przestępstwa gospodarcze ogółem ,1% 15. ogółem ,2% Analizując dane ujęte w zestawieniu należy stwierdzić, że w 2011 roku nastąpił ogólny spadek liczby wszczęć postępowań przygotowawczych. Szczególnie uwidacznia się on w kategoriach: kradzieży z włamaniem 74, przestępstw rozbójniczych 22, korupcji 14 oraz bójce i pobiciu 11. Wzrost liczby wszczęć nastąpił natomiast w przypadku przestępstw kradzieży, kradzieży samochodu oraz nietrzeźwych kierujących. Badając wieloletni trend w zakresie ilości wszczętych postępowań, zauważyć należy, że od 2004 do 2011 roku liczba wszczętych postępowań mierzonych ogólnie oraz w sprawach kryminalnych wskazuje stałą tendencje malejącą. Jedynie 2009 rok przyniósł wyraźny wzrost tej liczby. Inny przebieg wskazuje wynik wszczęć postępowań o charakterze gospodarczym. Od 2001 roku do 2005 utrzymywał się na podobnym poziomie. W latach 2006 i 2007 nastąpił znaczny wzrost. W 2008 roku odnotowano spadek liczby wszczęć postępowań o 38, a w 2009 i 2010 odnotowano tendencje wzrostową. W 2011 roku liczba to ponownie wróciła do wartości z Podkreślić należy, że ilość wszczętych postępowań ogółem oraz o charakterze kryminalnym od 2000 roku osiągnęła najniższą wartość. Strona 2 z 34

3 b. przestępczość stwierdzona W 2011 roku w wyniku przeprowadzonych postępowań przygotowawczych stwierdzono popełnienie 2838 przestępstw. W porównaniu z 2010 rokiem nastąpił spadek o 74 czyny (2010 roku 2912). Uzyskano wskaźnik dynamiki przestępstw stwierdzonych na poziomie 97,5%. Na taki wskaźnik stwierdzonej przestępczości miała przede wszystkim wpływ kategoria przestępczości o charakterze kryminalnym, która osiągnęła poziom dynamiki 94,4%. W 2011 roku stwierdzono popełnienie 1828 przestępstw kryminalnych, o 108 mniej niż w roku poprzednim. Dodatkowo zanotowano spadek dynamiki w kategorii przestępstw o charakterze gospodarczym 89,3% oraz przeciwko mieniu 95,8%. Odwrotną tendencję odnotowano w przestępczości przeciwko życiu i zdrowiu. Dynamika wyniosła ponad 127% (kategorii bójka i pobicie 110%, uszczerbek na zdrowiu 135%) Odnotowano również wzrost przestępczości stwierdzonej w kategorii kradzież samochodu 119% oraz nietrzeźwi kierujący 116,9%. Tabela nr 2. Liczba przestępstw stwierdzonych w wybranych kategoriach porównanie lat lp. kategoria stwierdzenia dynamika 1. bójka i pobicie ,0% 2. uszczerbek na zdrowiu ,0% 3. kradzież ,6% 4. kradzież z włamaniem ,8% 5. kradzież samochodu ,0% 6. rozbój i wymuszenie rozbójnicze ,1% 7. uszkodzenie mienia ,1% Strona 3 z 34

4 8. przestępczość narkotykowa ,4% 9. przestępczość korupcyjna ,4% 10. prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu ,9% 11. przestępstwa p-ko życiu i zdrowiu ,1% 12. przestępstwa p-ko mieniu ,8% 13. przestępstwa kryminalne ogółem ,4% 14. przestępstwa gospodarcze ogółem ,3% 15. ogółem ,5% Podobnie jak przy wszczęciach postępowań tak i przy przestępczości stwierdzonej odnotowano spadek ilości popełnionych przestępstw. Największy spadek w porównaniu z 2010 rokiem stwierdzono w następujących kategoriach: kradzież z włamaniem 106, przestępstwa narkotykowe 90, korupcja 14, uszkodzenie mienia 14, przestępstwa rozbójnicze 13 czynów. Badając okres wieloletni przestępczości stwierdzonej zauważyć można, że kulminacja przestępczości nastąpiła w 2004 roku. Po tym czasie na obszarze powiatu suwalskiego nastąpił spadek zarówno ogólnej liczby przestępstw stwierdzonych, jak również przestępczości w kategorii kryminalnej. Jedynie 2009 rok przyniósł wyraźny wzrost tej liczby. W 2011 roku odnotowano wyraźny spadek liczby czynów zarówno w ujęciu ogólnym jak i o charakterze kryminalnym najniższa wartość od 2000 roku tj. na przestrzeni ostatnich dwunastu lat. Inny przebieg wskazuje wynik przestępczości stwierdzonej postępowań o charakterze gospodarczym. W 2011 odnotowano spadek liczby czynów stwierdzonych przestępstw o charakterze gospodarczym o 45 w porównaniu do ubiegłego roku przy wskaźniku dynamiki 89,3%. Strona 4 z 34

5 c. struktura przestępczości stwierdzonej Struktura przestępczości stwierdzonej na terenie powiatu suwalskiego przedstawia sie następująco: Analizując dane z 2010 roku zauważyć można, że nastąpił wyraźny spadek przestępstw o charakterze kryminalnym oraz przestępstw o charakterze gospodarczym (2010 rok - przestępstwa o charakterze kryminalnym 66,5%, przestępstwa o charakterze gospodarczym 14,4%, pozostałe 19%). Struktura przestępczości kryminalnej na terenie powiatu suwalskiego przedstawiała się następująco: Strona 5 z 34

6 Rozpatrując strukturę stwierdzonej przestępczości kryminalnej należy stwierdzić, iż największy wpływ na jej rozmiar miały przestępstwa skierowane przeciwko mieniu. Strukturalny odsetek poszczególnych przestępstw w strukturze przestępczości kryminalnej w porównaniu z 2010 rokiem uległ zasadniczym zmianom. Oprócz kategorii kradzieży samochodu, bójki i pobicia oraz uszczerbku na zdrowiu nastąpił spadek we wszystkich kategoriach. d. charakterystyka przestępczości gospodarczej W 2011 roku funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach w wyniku przeprowadzonych działań i akcji ujawnili i zabezpieczyli paczek papierosów różnych marek oraz 61 litrów spirytusu i 11 litrów wódki bez polskich oznaczeń skarbowych akcyzy na łączną kwotę zł. Wspólnie z funkcjonariuszami Urzędu Celnego przeprowadzili 37 działań na terenie targowic miejskich oraz na terenie miasta pod kątem ujawnienia wyrobów akcyzowych. Ponadto przeprowadzili pięciokrotnie działania z pracownikami Państwowej Straży Rybackiej oraz jedno z pracownikami Państwowej Straży Leśnej. W 2011 roku odnotowano również dość dużą ilość przestępstw związanych z oszustwami polegającymi na zaciąganiu różnego rodzaju kredytów i pożyczek gotówkowych na podstawie fałszywych oświadczeń oraz zaświadczeń o zatrudnieniu na zakup towarów w systemie sprzedaży ratalnej, dotacji unijnych, oszustw o charakterze internetowym, zwłaszcza przy zakupach na portalu Allegro i OTOMOTO, wyłudzania nienależnego zwrotu podatku VAT, kradzieży energii elektrycznej, samowoli budowlanej. Przedstawione wyniki realizowane były w ścisłej współpracy z innymi instytucjami zainteresowanymi w ujawnianiu tego typu przestępstw, a przede wszystkim z: Bankami, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego Powiatu Ziemskiego, Urzędem Celnym, Urzędem Skarbowym, Państwową Inspekcja Handlową oraz Strażą Graniczną. e. wskaźnik zagrożenia przestępczością W zagrożeniu przestępczością mierzoną na 10 tysięcy mieszkańców zauważyć można, że wskaźnik ten w powiecie suwalskim w większości monitorowanych kategoriach posiada wartości powyżej średniej województwa podlaskiego i przedstawia się następująco: Strona 6 z 34

7 Porównanie zagrożenia przestępczością w poszczególnych kategoriach: Rozpatrując zagrożenie mierzone na 10 tysięcy mieszkańców zauważyć można wyższy wskaźnik zagrożenia w powiecie suwalskim w porównaniu ze średnią województwa podlaskiego w kategoriach przestępczości takich jak: kradzieże, kradzieże samochodu, rozbój. Prawie wszystkie wskaźniki mierzone na 10 tysięcy mieszkańców w powiecie suwalskim znajdują się poniżej wskaźnika ogólnopolskiego (kategoria bójka i pobicie są na takim samym poziomie). f. miejsce, obiekt przestępstwa oraz przedmiot zamachu przestępczego Większość stwierdzonych w 2011 roku przestępstw zaistniała na terenie Suwałk. Odsetek przestępstw popełnionych w terenie wiejskim wynosi 21,9% i jest na wyższym poziomie niż w 2010 roku (o 2,1%). Strona 7 z 34

8 Tabela nr 3. Obiekty przestępstwa porównanie 2010 z 2011 rokiem lp. obiekt przestępstwa liczba przestępstw budynek mieszkalny obiekty handlowe i usługowe ulica, droga komórka, piwnica, strych samochód, autokar parking samochodowy budynki administracji publicznej szkoły, internat Zaprezentowane dane świadczą, że do obiektów i miejsc szczególnie zagrożonych przestępczością należą, podobnie jak w roku 2010, przede wszystkim: budynki mieszkalne, obiekty handlowe, miejsca postojów samochodów i pojazdy. Tabela nr 4. Główny przedmiot zamachu przestępczego porównanie 2010 z 2011 rokiem lp. główny przedmiot zamachu przestępczego liczba przestępstw pieniądze polskie sprzęt RTV, AGD telefony komórkowe rowery dokumenty biżuteria, zegarki uszkodzenie pojazdu Zestawione dane liczbowe świadczą, że największym zainteresowaniem sprawców cieszą się kradzieże pieniędzy, sprzętu RTV i AGD, telefonów komórkowych. Działania Strona 8 z 34

9 sprawców przestępstw gospodarczych ukierunkowane były przede wszystkim na niezgodne z prawem uzyskanie kredytu lub pożyczki oraz oszustwa internetowe. g. straty powstałe w wyniku przestępstw, wartości odzyskane, współczynnik skuteczności W 2011 roku zanotowano ogółem straty w wysokości 8 mln 173 tys. 281 zł. w roku poprzednim 10 mln 559 tys. 098 zł. Odzyskano mienie wartości 2 mln 852 tys. 799 zł w 2010 roku 4 mln 142 tys. 124 zł. Wskaźnik odzysku mienia do wartości strat wyniósł 34,9% i jest niższy od współczynnika z 2010 roku o 14%. Nadmienić jednocześnie należy, że w przestępstwach o charakterze kryminalnym zanotowano straty w wysokości 3 mln 281 tys. 535 zł i odzyskano 2 mln 673 tys. 114 zł wskaźnik odzysku mienia do wartości strat wyniósł 81,4%, natomiast przy przestępstwach gospodarczych zanotowano straty w wysokości 4 mln 891 tys. 746 zł i odzyskano 21 tys. 665 zł. W roku 2011 dokonano zabezpieczenia mienia na poczet przyszłych kar i grzywien od podejrzanych na kwotę 279 tys. 073 zł w 545 sprawach, co daje wskaźnik dynamiki na poziomie 135,2%, w stosunku do 2010 roku. h. wykrywalność sprawców przestępstw Poziom ogólnej wykrywalności sprawców przestępstw w 2011 roku wyniósł 70,5% i był wyższy od efektów osiągniętych w 2010 roku o 2% ( 2010r. 68,5%). Skuteczność w ściganiu sprawców przestępstw kryminalnych sięgnęła 56,1% (2010r. 54,4%) natomiast przestępstw gospodarczych 93,1% i spadła o 1,2% (2010r. 94,3%). Tabela nr 5. Wykrywalność sprawców przestępstw w poszczególnych kategoriach porównanie lat lp. kategoria wykrywalność /- 1. bójka i pobicie 70,0% 67,9% 67,7% 78,8% 11,1% 2. uszczerbek na zdrowiu 78,5% 80,0% 85,0% 90,7% 5,7% 3. kradzież 25,3% 24,6% 27,3% 25,3% -2,0% 4. kradzież z włamaniem 14,0% 12,6% 26,1% 27,7% 1,6% 5. kradzież samochodu 33,3% 12,5% 22,7% 20,0% -2,7% 6. rozbój i wymuszenie rozbójnicze 50,0% 51,9% 58,4% 62,5% 4,1% 7. uszkodzenie mienia 18,7% 16,0% 20,4% 24,0% 3,6% 8. przestępczość narkotykowa 96,0% 98,8% 98,8% 88,9% -9,9% 9. przestępczość korupcyjna 83,3% 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 10. prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% Strona 9 z 34

10 11. przestępstwa p-ko życiu i zdrowiu 76,2% 75,9% 79,1% 88,0% 8,9% 12. przestępstwa p-ko mieniu 38,9% 33,8% 46,1% 49,1% 3,0% 13. przestępstwa kryminalne ogółem 52,4% 48,7% 54,4% 56,1% 1,7% 14. przestępstwa gospodarcze ogółem 88,8% 91,8% 94,3% 93,1% -1,2% 15. ogółem 68,2% 63,7% 68,5% 70,5% 2,0% Wykrywalność w latach ubiegłych przedstawiała się następująco: Badając wieloletni okres poziomu wykrywalności przestępstw na terenie powiatu suwalskiego zauważyć można, że w 2011 roku odnotowano wyraźny wzrost zarówno w ujęciu ogólnym najwyższa wartość od 2000 roku, jak i o charakterze kryminalnym wyższy wskaźnik na przestrzeni ostatnich dwunastu lat uzyskano tylko w 2002 roku (+0,1%). Wykrywalność przestępstw o charakterze gospodarczym od 2007 do 2010 roku osiągnęła coraz wyższe wartości. W 2011 roku wskaźnik ten wyniósł 93,1% i był niższy o 1,2% w porównaniu do 2010 roku ( ,3%). i. przestępczość nieletnich W okresie od stycznia do grudnia 2011 roku na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach stwierdzono 2838 przestępstw w tym 132 popełnionych przez osoby nieletnie, co stanowi 4,65%. W stosunku do 2010 roku nastąpił wzrost ilości czynów dokonanych przez osoby nieletnie o 25. W analitycznym okresie poprzedniego roku na 2912 przestępstw stwierdzonych nieletni popełnili 107. Strona 10 z 34

11 Analizując powyższy wykres stwierdzić należy, że od 2009 roku następuje wyraźny wzrost czynów karalnych popełnionych przez osoby nieletnie. Wskaźnik dynamiki w 2011 roku wyniósł 123,4% ( %). W analizowanym okresie styczeń grudzień 2011 roku wśród 1674 podejrzanych 148 to osoby nieletnie, co stanowi 8,84%. W porównaniu z 2010 rokiem nastąpił wzrost udziału nieletnich sprawców o ponad 1,7%. W 2010 roku na 1611 sprawców przypadało 114 nieletnich co stanowi 7,1%. W tym przypadku stwierdzono wzrost ilości podejrzanych osób nieletnich w stosunku do poprzedniego roku, przy ogólnym wzroście ilości osób podejrzanych. Strona 11 z 34

12 Tabela nr 6. Wybrane kategorie przestępstw popełnionych przez osoby nieletnie porównanie 2010 z 2011 kategoria Ogółem stwierdzenia Nieletni czyny % Ogółem stwierdzenia Nieletni czyny % kradzież , kradzież z włamaniem , ,8 kradzież samochodu , rozbój i wymuszenie rozbójnicze , ,1 bójka i pobicie , ,1 razem o charakterze kryminalnym , ,4 ogółem przestępstw , ,7 j. środki zapobiegawcze W trakcie przeprowadzonych czynności procesowych i operacyjnych w 2011 roku ustalono 1674 osoby podejrzane w tym 59 cudzoziemców, w 2010 roku 1611, w tym 51 cudzoziemców. Tymczasowo aresztowano 132 sprawców 129 w roku poprzednim. Zmalała liczba poręczeń majątkowych w środkach zapobiegawczych. Tabela nr 7. Środki zapobiegawcze porównanie 2010 z 2011rokiem lp. rodzaj zastosowanego środka zapobiegawczego liczba zastosowanych środków porównanie (+/-) tymczasowe aresztowanie dozór policyjny poręczenie majątkowe zakaz opuszczania kraju k. charakterystyka podejrzanych - wiek Największą liczbę podejrzanych o popełnienie przestępstw stanowiły osoby w przedziale wiekowym lat, natomiast przestępczość kryminalna została zdominowana przez osoby w wieku lat. Odnotowano wzrost liczby osób nieletnich od 13 do 16 roku życia, którzy dopuścili się czynów karalnych przy jednoczesnym spadku w przedziale do 13 lat. Strona 12 z 34

13 - zatrudnienie Największą grupę podejrzanych stanowili bezrobotni: 40,9%, w dalszej kolejności osoby pracujące i uczniowie. - karalność Wśród ustalonych sprawców przestępstw osoby niekarane stanowiły 59,3% ogólnej liczby osób podejrzanych. Zanotowano wśród nich wzrost o 0,5% w porównaniu 2011 z rokiem poprzednim, który wyniósł 58,8%. O 1,8% w porównaniu do 2010 roku wzrosła również liczba sprawców uprzednio karanych za inne przestępstwa. Strona 13 z 34

14 - stan świadomości Alkohol jest kolejnym czynnikiem kryminogennym. Nietrzeźwi stanowili prawie 56% populacji ustalonych podejrzanych. Odsetek nietrzeźwych, którzy wchodzą w konflikt z prawem ma stałą tendencje rosnącą. Strona 14 z 34

15 III. Zagrożenie przestępczością na obszarze posterunków a. Posterunek Policji w Bakałarzewie b. Posterunek Policji w Filipów Strona 15 z 34

16 c. Posterunek Policji w Rutce Tartak d. Posterunek Policji w Szypliszkach Strona 16 z 34

17 Tabela nr 8. Postępowania wszczęte w wybranych kategoriach w Posterunkach Policji lp. kategoria przestępstwa PP Szypliszki PP Bakałarzewo PP Rutka Tartak 1 uszczerbek na zdrowiu x PP Filipów 2 kradzież cudzej rzeczy kradzież samochodu x x x x 4 kradzież z włamaniem 15 4 x 11 5 uszkodzenie mienia 5 5 x 4 6 rozbój i wymuszenie rozbójnicze x x x x 7 udział w bójce lub pobiciu x 1 x 2 8 z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii x x x 2 9 przestępstwa drogowe kierowanie w stanie nietrzeźwości razem o charakterze kryminalnym p-ko życiu i zdrowiu x p-ko mieniu razem o charakterze gospodarczym ogółem Tabela nr 9. Postępowania stwierdzone w wybranych kategoriach w Posterunkach Policji lp. kategoria przestępstwa PP Szypliszki PP Bakałarzewo PP Rutka Tartak PP Filipów 1 uszczerbek na zdrowiu x kradzież cudzej rzeczy kradzież samochodu 1 x x x 4 kradzież z włamaniem 14 3 x 13 5 uszkodzenie mienia rozbój i wymuszenie rozbójnicze x x x x 7 udział w bójce lub pobiciu z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii x 4 x 1 9 przestępstwa drogowe kierowanie w stanie nietrzeźwości razem o charakterze kryminalnym p-ko życiu i zdrowiu p-ko mieniu razem o charakterze gospodarczym ogółem Strona 17 z 34

18 Tabela nr 10. Wykrywalność przestępstw w wybranych kategoriach w Posterunkach Policji lp. kategoria przestępstwa PP Szypliszki PP Bakałarzewo PP Rutka Tartak PP Filipów 1 uszczerbek na zdrowiu x 100,0 100,0 100,0 2 kradzież cudzej rzeczy 30,0 35,0 33,3 36,4 3 kradzież samochodu 0,0 x x x 4 kradzież z włamaniem 13,3 50,0 100,0 46,2 5 uszkodzenie mienia 60,0 75,0 100,0 0,0 6 rozbój i wymuszenie rozbójnicze x x x x 7 udział w bójce lub pobiciu 100,0 100,0 100,0 100,0 8 z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii x 100,0 x 100,0 9 przestępstwa drogowe 100,0 100,0 100,0 100,0 10 kierowanie w stanie nietrzeźwości 100,0 100,0 100,0 100,0 11 razem o charakterze kryminalnym 54,1 75,0 77,8 65,5 12 p-ko życiu i zdrowiu 100,0 100,0 100,0 100,0 13 p-ko mieniu 34,3 51,4 66,7 45,7 14 razem o charakterze gospodarczym 40,0 100,0 100,0 87,5 ogółem 65,0 86,2 88,9 82,0 IV. Analiza zagrożenia wykroczeniami W 2011 roku spadła o 587 liczba ujawnionych wykroczeń, która wyniosła Miała ona swoje odzwierciedlenie w ilości zastosowanych środków oddziaływania poza karnego. Na poniższym diagramie przedstawiono procentowy rozkład represyjności w 2011 roku. Strona 18 z 34

19 W porównaniu z 2010 rokiem: ujawniono o 587 wykroczeń mniej nałożono więcej o 410 mandatów karnych zastosowano o 444 więcej pouczeń skierowano o 924 wniosków mniej do Sądów Grodzkich o 695 razy mniej odstąpiono od skierowania wniosków o ukaranie do Sądu Poniższy diagram prezentuje porównanie 2011 roku z 2010 w ilości zastosowanych środków wobec sprawców wykroczeń. Kategorie najczęściej popełnianych w 2011 roku wykroczeń wobec sprawców, p-ko którym skierowano wnioski o ukaranie do Sądu Grodzkiego, ukarano mandatami karnymi przedstawiono na poniższym diagramie. Strona 19 z 34

20 V. Działalność prewencyjna funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach a. interwencje policyjne W 2011 roku suwalscy policjanci interweniowali w przypadkach. Jest to liczba interwencji mniejsza w porównaniu z 2010 rokiem o 308. Wskaźnik dynamiki wyniósł ponad 98,1%. b. niebieska karta W 2011 roku nastąpił nieznaczny spadek ilości wszczynanych procedur Niebieskiej Karty w odniesieniu do 2010r. (350 w 2011 r., 372 w 2010r.) - zauważalny regres nastąpił w okresie dwóch miesięcy po wejściu w życie nowej regulacji prawnej dot. procedury NK i związany był z procesem wypracowania nowej praktyki wszczynania i realizacji procedury. Spadła również ilość przesłanych informacji do instytucji pomocowych (OPS, KRPA, PCPR, SR, oświata, służba zdrowia, organizacje pozarządowe) w związku z przejęciem tegoż obowiązku przez grupy robocze oraz powiatowe Zespoły Interdyscyplinarne. Ze strony KMP w Suwałkach procedura przebiega zgodnie z wytycznymi, stałej pracy wymaga jednak wypracowanie skutecznej i zadawalającej współpracy rniędzyinstytucjonalnej w ramach ZI. Nowe przepisy indukowały również konieczność przeprowadzenia szeregu szkoleń dla funkcjonariuszy realizujących procedurę NK. Koordynator procedury przeprowadziła 2 szkolenia dla 33 policjantów WPI oraz dla dzielnicowych, którzy uczestniczą w cyklicznych (jeden raz w tygodniu) spotkaniach z koordynatorem, podczas których poruszane są problemy w pracy z rodzinami objętymi procedurą, współpraca w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego, kontakty międzyinstytucjonalne, współpraca na rzecz pomocy nieletnim z rodzin przemocowych, itp. Przekazano również pisemne wytyczne dla policjantów posterunków Policji oraz f-szy przyjmujących zawiadomienie o przestępstwie znęcania nad rodziną dot. wszczynania procedury NK. Zorganizowano szkolenie dla służby zdrowia w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym, w którym uczestniczyło 27 lekarzy ordynatorów i pielęgniarek oddziałowych, jak też dla 18 pedagogów i psychologów szkolnych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Wzorem lat ubiegłych rodziny uwikłane w przemoc, wychowujące dzieci, korzystają ze wsparcia koordynatora procedury Niebieskiej Karty, w minionym roku z przedmiotowych porad skorzystało 188 osób. Wsparciem obejmowane są również dzieci przesłuchiwane w Niebieskim Pokoju - w roku 2011r. odbyto się 30 przesłuchań w trybie posiedzeniowym oraz 34 diagnoz biegłego psychologa i l wysłuchanie nieletniej. Pomoc udzielana jest również osobom, które nie są gotowe na bezpośredni kontakt-korzystając ze skrzynki owej - w analizowanym okresie udzielono odpowiedzi na 19 listów. Strona 20 z 34

21 c. realizacja programów i działań profilaktycznych Suwalska policja inicjuje oraz włącza się w lokalne kampanie społeczne, mające na celu przeciwdziałanie patologiom społecznym. Byliśmy aktywnym partnerem w organizowanym przez Prokuraturę Rejonową Tygodniu pomocy ofiarom przestępstw". Wystąpiliśmy w audycji telewizyjnej oraz dwóch audycjach radiowych, informacje na temat problemu oraz instytucji pomocowych zamieściła lokalna gazeta oraz portale internetowe. Suwalska inicjatywa ta została zauważona i wyróżniona przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Komenda Miejska Policji w Suwałkach była jednym z ambasadorów II kampanii społecznej pn. Biała wstążka", w której Wydział Prewencji zaznaczył swój akces poprzez zorganizowanie audycji radiowej (Radio 5), traktującej o procedurze Niebieskie Karty oraz problemie przemocy w rodzinie. W dniu Ir. w kinie Cinema Lumiere zorganizowaliśmy spotkanie z młodzieżą traktujące o zażywaniu nikotyny, z udziałem specjalisty - terapeuty uzależnień prowadzącego zajęcia w kontekście emitowanego filmu edukacyjnego. Materiały edukacyjne (filmy, ulotki, itp) eksponowane zostały dzięki uprzejmości Wydawnictwa Naukowego PWN. Działanie to realizowane było w ramach Suwalskiego Forum na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa dzieci i młodzieży", w skład którego wchodzą instytucje działające na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym. Młodszymi adresatami policyjnych działań prewencyjnych byli 6-latkowie, do których suwalska policja skierowała program Zły dotyk - rekomendowany przez Fundację Dzieci Niczyje, którego jesteśmy ambasadorami. W ramach działań dwie specjalistki z tut. Wydziału przygotowane do prowadzenia przedmiotowych zajęć zorganizowały spotkania w grupach przedszkolnych - adresatami było ok.150 sześciolatków. Do suwalskich dzieci adresowany był również festyn pn. Kolory lata - kolory świata - poznaj je i TY", w którym wzięły udział dzieci uczestniczące w zajęciach socjoterapeutycznych, uwikłane w przemoc w rodzinie oraz inne dysfunkcje społeczne. Centralnym punktem programu była prezentacja etiudy teatru ulicznego pt. Uciekaj od przemocy, bo można żyć inaczej", mini debata o funkcjonujących mitach wikłających w przemoc, konkursy z zakresu kultury społecznej, konstruktywnych zachowań rówieśniczych. Kształtowaniu pozytywnego wizerunku i szacunku do zawodu policjanta sprzyja również corocznie organizowany Dzień Dziecka z Mundurem". W roku ubiegłym l czerwca przy Zalewie Arkadia odbył się mecz siatkówki plażowej, z udziałem policjantów oraz uczniów II LO. Emocjonującemu spotkaniu kibicowali uczniowie SP nr 9, którzy trenowali doping fair - play, otrzymując dyplomy wzorowych kibiców. Po raz kolejny centralnym punktem obchodów Dnia Dziecka z Mundurem było spotkanie funkcjonariuszy z młodzieżą na boisku sportowym. d. efekty uzyskane przez dzielnicowych W 2011r. dzielnicowi pełnili łącznie 2109 służb obchodowych ( w 2010 roku pełnili 2071 służb). Ponadto dzielnicowi pełnili łącznie 182 służb patrolowych (w roku ubiegłym 71 służb). Strona 21 z 34

22 Tabela nr 11. Efekty pracy dzielnicowych porównanie 2010 z 2011 rokiem Lp. Efekty 2010r. Średnio na jednego dzielnicowego 2011r. Średnio na jednego dzielnicowego 1. Odwiedzono osób Wnioski o skierowanie służb 3. Ilość spotkań środowiskowych 4. Ujawniono nieletnich w zainteresowaniu policji 5. Zatrzymano sprawców przestępstw 6. Zatrzymano poszukiwanych , , , ,9 7. Wylegitymowano osób Przeprowadzono interwencji (zgłoszonych dyżurnemu) 9. Wnioski o leczenie odwykowe 10. Pouczono sprawców wykroczeń (na zasadzie art. 41 KW) 11. Ukarano mandatami karnymi 12. Przeprowadzono wywiadów i ustaleń 13. Uzyskano Informacji Ilość 14. Informacji potwierdzonych , ,5 Strona 22 z 34

23 15. Informacji potwierdzonych (procentowo) 48,4 54,7 W 2011 roku dzielnicowy przeprowadzili wspólnie ze strażą miejską 17 działań Bezpieczne Osiedle. W działaniach wzięło udział na zasadzie wielokrotności 74 funkcjonariuszy Straży Miejskiej i 74 dzielnicowych. (w tym 17 razy wykorzystywano pojazd Straży Miejskiej). W ramach zawartego porozumienia dzielnicowi pełnili 27 służb ze studentami suwalskich uczelni których celem było udzielanie pomocy bezdomnym i żebrzącym. Wspólnie ze Strażą Ochrony Kolei pełniono 8 służb. Tabela nr 12. Działania podejmowane przez dzielnicowych z podmiotami poza policyjnymi w celu poprawy bezpieczeństwa w 2011r. Rodzaj działania ilość wylegitymowano osób 580 zatrzymano sprawców przestępstw 8 ujawniono sprawców wykroczeń 156 pouczono osób 96 sporządzono wniosków o ukaranie 5 ukarano mandatami karnymi 55 na kwotę 7350 zł zatrzymano osób poszukiwanych 10 uzyskano informacji operacyjnych 10 odwiedzono rodzin 674 sprawdzono miejsc zimowego wypoczynku 4 przeprowadzono pogadanek z młodzieżą 4 skontrolowano kafejek internetowych 14 sprawdzono punkty sprzedaży alkoholu 7 sprawdzono telefonów komórkowych 139 sprawdzono rowerów 17 Strona 23 z 34

24 przeprowadzono interwencji 267 sprawdzono miejsc zagrożonych 252 osadzono w Izbie Wytrzeźwień 5 wywiady i ustalenia 364 zatrzymano prawo jazdy 1 odzyskano przedmiotów 1 telefon komórkowy Dzielnicowi w ramach działań Bezpieczna droga do szkoły odbyli 40 służb w ramach patrolu szkolnego. W trakcie tych służb ujawniono 4 czyny karalne i 14 czynów świadczących o demoralizacji nieletnich oraz wylegitymowano 65 osób nieletnich. Funkcjonariusze Wydziału Prewencji zatrzymali 188 sprawców przestępstw na gorącym uczynku, w tym 105 osób kierujących pojazdami mechanicznymi po użyciu lub pod wpływem alkoholu (przestępstwa i wykroczenia). W 2011 roku zatrzymali 118 osób poszukiwanych. e. służba ochronna i konwojowa W 2011 roku w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych przebywało 1054 osób tj. o 58 mniej niż w roku Tabela nr 13. Powody umieszczania w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych porównanie 2011 z 2010 lp. powód umieszczenia liczba umieszczeń wzrost/spadek (+/-) 1 za popełnienie przestępstwa za popełnienie wykroczenia na polecenie Sądu lub Prokuratury do wytrzeźwienia cudzoziemcy ogółem Analizując powyższe zestawienia należy zwrócić szczególną uwagę na utrzymującą się dość dużą liczbę osób umieszczonych do wytrzeźwienia. W 2011 roku odnotowano 333 takich przypadków, jest to tylko o 42 mniej niż w 2010 roku. Wpływ na to miał brak możliwości umieszczania osób nietrzeźwych w Izbie Wytrzeźwień w Suwałkach osób z poza Strona 24 z 34

25 terenu miasta. W 2011 roku Suwalska Izba Wytrzeźwień przyjęła 2362 osoby, w tym 132 kobiety, 9 nieletnich (8 chłopców, 1 dziewczynka), 2010 łącznie 2423 osób, 2009 łącznie 2578 osób natomiast w 2008 roku 2756 osób. f. efekty uzyskane przez służbę patrolową W 2011 roku funkcjonariusze skierowani do służby zewnętrznej Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach wykonali służb. Wskaźnik dynamiki wyniósł 100,2%. Policjanci Wydziału Patrolowo Interwencyjnego interweniowali w przypadkach, co porównując z 2010 rokiem dało wzrost o 403 interwencje. Wskaźnik dynamiki wyniósł ponad 104%. Funkcjonariusze Wydziału Patrolowo Interwencyjnego zatrzymali 351 sprawców przestępstw na gorącym uczynku w tym 51 osób kierujących pojazdami mechanicznymi po użyciu lub pod wpływem alkoholu (przestępstwa i wykroczenia). W 2011 roku zatrzymali 178 osób poszukiwanych. g. służba przewodników psów Na stanie Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach w 2011 roku znajdowało się 8 psów służbowych, w tym: 6 patrolowo tropiących oraz 2 specjalistyczne. Przewodnicy psów uczestniczyli w większej liczbie służb typowo prewencyjnych. Łącznie w 2011 roku użyto psów służbowych 849 razy w tym miedzy innymi do 196 przeszukań oraz 92 tropień (w 16 przypadkach pozytywnych). VI. Bezpieczeństwo na drogach powiatu suwalskiego Na drogach powiatu suwalskiego zaistniało 68 wypadków drogowych - o 3 mniej niż w 2010 roku rok jest również rokiem w którym zmniejszyła się liczba kolizji drogowych z 1211 w 2010 roku do 913 w 2011 roku. Liczbę zdarzeń drogowych z ostatnich 11 lat zaprezentowano na poniższych wykresach. Strona 25 z 34

26 Spadek ilości zdarzeń drogowych przyczynił się do zmiany wskaźników związanych ze skutkami tych zdarzeń. Odnotowano o 5 mniej rannych ofiar. Wskaźnik zdarzeń drogowych ze skutkiem śmiertelnym utrzymał się na tym samym poziomie co w 2010 roku. Liczbę ofiar zdarzeń drogowych z ostatnich 7 lat zaprezentowano na poniższych wykresach. Strona 26 z 34

27 Głównymi przyczynami wypadków drogowych w minionym roku była nadmierna prędkość, nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu, nieprawidłowe manewry. Zobrazowanie ważniejszych przyczyn wypadków drogowych przedstawiono na poniższym diagramie. Strona 27 z 34

28 Najczęstszymi przyczynami spowodowania kolizji w 2011r. były nieprawidłowe manewry, nieprzestrzeganie pierwszeństwa przejazdu, nadmierna prędkość, niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami. Przyczyny ważniejszych kolizji drogowych przedstawiono na poniższym diagramie. Nietrzeźwi kierujący stanowili aż 94,1% ogólnej liczby przestępstw drogowych i jest to wskaźnik wyższy niż z 2010 roku o 1,1% ( %). W 2011 roku policjanci Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Suwałkach przeprowadzili badań trzeźwości kierujących na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu, tj. o badań więcej niż w 2010 roku (wskaźnik dynamiki wyniósł 291%). Strona 28 z 34

29 Tabela nr 14. Liczba przeprowadzonych badań trzeźwości oraz zatrzymań nietrzeźwych kierujących porównanie 2011 z 2010 lata Ilość przeprowadzonych badań trzeźwości kierujących na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu Ilość zatrzymanych nietrzeźwych kierujących Różnica W 2011 roku ujawniono 464 nietrzeźwych kierujących o 67 więcej niż w 2010 roku. W zdarzeniach drogowych uczestniczyło ogółem 56 nietrzeźwych kierujących o 1 mniej niż w 2010 roku. Zobrazowanie ilości zatrzymanych osób nietrzeźwych jako uczestników kolizji i wypadków drogowych za ostatnie 5 lat przedstawiono na poniższym diagramie. VII. Służba na wodach Ogółem na wodach i terenach przywodnych dokonano 269 służb, w tym 77 z wykorzystaniem łodzi, zorganizowano 8 patroli z udziałem pracowników Wigierskiego Parku Narodowego, 184 służb przeprowadzonych przez funkcjonariuszy Oddziałów Prewencji z KWP w Białymstoku na terenach przywodnych. Ujawniono 161 sprawców wykroczeń. Podczas służby nałożono 6 mandatów karnych, pouczono 155 osób. Strona 29 z 34

30 VIII. Modernizacja Policji a. informacja o remontach W 2011 roku przeprowadzono remont elewacji kompleksu budynków KMP w Suwałkach przy ul. Pułaskiego 26. Prace polegały na całościowym dociepleniu wszystkich ścian, przeprowadzono wymianę stolarki okiennej oraz wstawiono parapety zewnętrze jak i wewnętrzne. Ponadto przeprowadzono docieplenie frontowej ściany budynku Posterunku Policji w Filipowie. b. środki transportu Komenda Miejska Policji w Suwałkach w 2011 roku użytkowała 64 środki transportowe w tym miedzy innymi: 52 pojazdy samochodowe (w tym w 2011 roku otrzymano dwa nowe) 8 motocykli 2 skutery 2 łodzie motorowe natomiast wycofano z eksploatacji: 4 pojazdy samochodowe c. broń służbowa W 2011 roku Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach dysponowali: 31 pistoletami P pistoletami P pistoletami Glock-17 7 pistoletami Glock-19 1 pistoletem Glock-26 Wśród wymienionych wyżej jednostkach broni Komenda Miejska Policji w porównaniu do 2010 roku pozbyła się części starych pistoletów P-64 (24 sztuki), które zostały zastąpione nowszymi jednostkami. d. wsparcie ze strony Samorządów i Instytucji Komenda Miejska Policji w Suwałkach otrzymała w 2011 roku wsparcie w postaci 7 darowizn finansowych w łącznej wysokości zł oraz 6 darowizn rzeczowych o łącznej wartości ok zł. Wsparcie zostało udzielone przez 10 podmiotów. Strona 30 z 34

31 data sporządzenia umowy Darczyńca Jednostka uzyskująca dofinansowanie przeznaczenie dofinansowania wartość rodzaj Urząd Miasta Suwałki KMP Suwałki zakup 2 psów służbowych zł darowizna finansowa Urząd Miasta Suwałki KMP Suwałki odczynniki neutralizujące 398,52 zł darowizna rzeczowa Urząd Miasta Suwałki KMP Suwałki służby ponadnormatywne zł darowizna finansowa Urząd Miasta Suwałki KMP Suwałki zakup sprzętu gospodarczego, biurowego, informatycznego zł darowizna finansowa PZU Oddział Białystok Urząd Gminy Suwałki KMP Suwałki KMP Suwałki przekazanie sprzętu kwaterunkowego, mundurowego całodzienne utrzymanie policjantów OP KWP Białystok, zakup paliwa zł zł darowizna rzeczowa darowizna finansowa Urząd Gminy Wiżajny PP Rutka Tartak przekazanie komputera, drukarki zł darowizna rzeczowa Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego Suwałki Starostwo Powiatowe Suwałki KMP Suwałki KMP Suwałki przekazanie radarowego miernika prędkości całodzienne utrzymanie policjantów OP KWP Białystok, zakup paliwa zł zł darowizna rzeczowa darowizna finansowa Urząd Gminy Filipów PP Filipów docieplenie frontowej ściany Posterunku zł darowizna rzeczowa Urząd Gminy Bakałarzewo PP Bakałarzewo zakup komputera zł darowizna finansowa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rutce Tartak Bank Spółdzielczy w Sejnach PP Rutka Tartak zakup materiałów budowlanych, biurowych 2.998,95 zł PP Rutka Tartak zakup drukarki laserowej 350 zł darowizna rzeczowa darowizna finansowa IX. Imprezy Masowe Na terenie miasta Suwałki w okresie od r. odbyło się 95 imprez masowych: 7 meczów piłki nożnej 19 imprez sportowych z wyłączeniem piłki nożnej 69 imprez artystyczno rozrywkowych Strona 31 z 34

32 Powyższe imprezy masowe zabezpieczano przy wykorzystaniu 760 policjantów oraz 147 pojazdów służbowych, nie odnotowano przypadków zbiorowego naruszenia ładu i porządku publicznego. X. Współpraca międzynarodowa Na mocy porozumienia Komendanta Głównego Policji Polskiej z Komendantem Głównym Policji Litewskiej prowadzono stałą współpracę z Komendantem Policji w Mariampolu co zaowocowało wspólnymi patrolami policjantów polskich i litewskich na terenie obu państw. W 2011 roku odbyły się 32 patrole zmotoryzowane funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach oraz Posterunku Policji w Szypliszkach z funkcjonariuszami Komendy Policji w Mariampolu po obu stronach granicy (w 2010 roku służb takich odbyło się również 32). XI. Wspólne przedsięwzięcia W 2011 roku funkcjonariusze Komendy Miejskiej w Suwałkach przeprowadzili łącznie 593 służby z innymi podmiotami poza policyjnymi. Zobrazowanie ilości służb oraz podmiotów wyszczególniono w poniższym zestawieniu. a. Straż Miejska 50 służb patrolowych oraz obchodowych b. Straż Graniczna 430 służb c. Strażą Ochrony Kolei 13 d. Strażą Leśną/Parkową 3 e. Izba Celna 1 f. Inspekcja Transportu Drogowego 10 wszystkie z SRD KMP Suwałki g. MOPS/GOPS 39 h. Kuratorzy Sądowi 6 i. Straż rybacka 2 j. Policją Litewska 32 k. Inne 5 PODSUMOWANIE: 1. W 2011 roku zanotowano tendencję spadkową w zakresie wszczęć postępowań przygotowawczych. 2. Podobnie jak w przypadku wszczęć - przestępczość stwierdzona była niższa niż w 2010 roku. Na uwagę zasługuje zanotowanie mniejszej ilości przestępstw stwierdzonych w kategorii: bójka i pobicie, uszczerbek na zdrowiu, kradzież z włamaniem, uszkodzenie mienia. 3. Pomimo spadku wszczęć postępowań oraz ilości przestępstw stwierdzonych teren powiatu suwalskiego charakteryzuje się znacznym zagrożeniem przestępczością. Wskaźnik zagrożenia mierzony na 10 tys. mieszkańców jest wyższy w porównaniu ze średnią województwa podlaskiego. Strona 32 z 34

33 4. Analiza struktury przestępczości w powiecie suwalskim wskazuje, że dominuje tu przestępczość pospolita skierowana głównie przeciwko mieniu. 5. Obiektami najbardziej zagrożonymi przestępczością pozostają budynki mieszkalne, zaś głównym zainteresowaniem sprawców cieszą się poza pieniędzmi przedmioty pozostawiane wewnątrz pojazdów, sprzęt RTV i AGD, oraz telefony komórkowe. Działania sprawców przestępstw gospodarczych ukierunkowane były przede wszystkim na niezgodne z prawem uzyskanie kredytu lub pożyczki, oszustw o charakterze internetowym, zwłaszcza przy zakupach na portalu Allegro i OTOMOTO. 6. W zakresie ścigania sprawców przestępstw uzyskano lepsze efekty w porównaniu z 2010 rokiem. Wykrywalność ogólna sprawców przestępstw wzrosła o 2,0%, a sprawców dopuszczających się przestępstw kryminalnych o 1,7%. Odnotowano niewielki spadek ustalenia sprawców przestępstwa kradzieży 2,0% i kradzieży samochodu 2,7%. Odnotowany wzrost wykrywalności w kategoriach kradzieży z włamaniem wzrost o 1,6%, przestępstw rozbójniczych wzrost o 4,1%, uszczerbek na zdrowiu wzrost o 5,7%. 7. Największą grupę populacji ustalonych sprawców stanowią osoby bezrobotne, ponad połowa popełniła przestępstwo w stanie nietrzeźwości, 39,4% z nich wcześniej weszło w konflikt z prawem rok, był rokiem w którym ujawniono mniej wykroczeń. Nadal największa grupę stanowią wykroczenia drogowe i wykroczenia przeciwko mieniu. Niepokój budzi duża liczba wykroczeń naruszających przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Pozytywną tendencję odnotowano w kategorii wykroczeń przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu. 9. Niemierzalna jest rola inicjatyw i realizacji programów z zakresu prewencji kryminalnej. Mnogość przedsięwzięć w tym zakresie bez wątpliwości ma jednak wpływ zarówno na poziom przestępczości jak tez na poziom społecznego poczucia bezpieczeństwa. 10. Zwrócono większą uwagę na zagrożenie ze strony nieletnich. Ujawniono, że 132 nieletnich dopuściło się czynów karalnych w formie przestępstw, a dynamika popełnionych przez nich przestępstw wzrosła w porównaniu do 2010 roku o 123,4%. 11. W 2011 roku na drogach powiatu suwalskiego odnotowano spadek liczby zdarzeń, zarówno kolizji jak tez wypadków drogowych. Pomimo tego spadku odnotowano tyle samo ofiar śmiertelnych jak w roku poprzednim. Zanotowano 464 zatrzymanych nietrzeźwych kierujących i udział 56 z nich w zdarzeniach drogowych. Wynik ten nie napawa optymizmem i wymaga podjęcia radykalnych działań ukierunkowanych na zmianę mentalności społeczeństwa w podejściu do przepisów ruchu drogowego. Mając na uwadze wskazane wyżej tendencje, do głównych priorytetów pracy suwalskiej policji w 2012 r. należeć będzie: Skuteczne zapobieganie i zdecydowana eliminacja przestępstw i wykroczeń szczególnie uciążliwych dla społeczności lokalnych Rozpoznawanie i zwalczanie przestępczości gospodarczej, korupcyjnej, narkotykowej oraz dotyczącej nieletnich Utrzymanie wysokiej społecznej oceny pracy Policji i poziomu poczucia bezpieczeństwa poprzez zmniejszenie czasu reakcji na zdarzenie, wypracowanie jeszcze lepszej jakości podejmowanych przez funkcjonariuszy czynności, bardziej przyjaznego kontaktu z obywatelem Utrzymanie tendencji spadkowej w zakresie przestępczości kryminalnej Strona 33 z 34

34 Poprawa bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym a w szczególności zmniejszenie ilości wypadków drogowych Zapobieganie demoralizacji nieletnich oraz wypracowanie zmian pozwalających na jeszcze lepsze rozpoznanie przestępczości nieletnich Ograniczenie zjawisk patologicznych, zwłaszcza narkomanii Położenie nacisku na zwiększenie odzysku utraconego mienia Opracował: specjalista Zespołu Statystyki Przestępczości Kryminalnej Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach asp. Dariusz Jachowicz wyk. w 5 egzemplarzach: egz. nr 1 Prezydent Miasta Suwałki egz. nr 2 Przewodniczący Rady Miasta egz. nr 3 Starosta Suwalski egz. nr 4 Przewodniczący Rady Powiatu egz. nr 5 a/a A K C E P T U J Ę Strona 34 z 34

ROCZNE SPRAWOZDANIE. z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Suwałkach oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku

ROCZNE SPRAWOZDANIE. z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Suwałkach oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku Suwałki 11.03.2015 r. ROCZNE SPRAWOZDANIE z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Suwałkach oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku Strona 1 Spis treści: 1. Analiza stanu zagrożenia przestępczością

Bardziej szczegółowo

Rodzaj przestępstwa. 2012 2013 Dynamika w % 2012 2013 Dynamika w % 807 668 82,8 841 658 78,2. Ogółem przestępstwa o charakterze kryminalnym

Rodzaj przestępstwa. 2012 2013 Dynamika w % 2012 2013 Dynamika w % 807 668 82,8 841 658 78,2. Ogółem przestępstwa o charakterze kryminalnym Z dniem 1 stycznia 2013 r. siedlecka komenda rozpoczęła funkcjonowanie w zreorganizowanych strukturach. W miejsce działających na terenie powiatu 9 Posterunków Policji utworzono 3 Komisariaty Policji z

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W STALOWEJ WOLI 2010 ROKU

INFORMACJA PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W STALOWEJ WOLI 2010 ROKU KOMENDA POWIATOWA POLICJI W STALOWEJ WOLI INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W STALOWEJ WOLI 21 ROKU Stalowa Wola dnia 211-1-29 Wykres

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z realizacji zadań za rok 2015 oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy i miasta Nisko

SPRAWOZDANIE. z realizacji zadań za rok 2015 oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy i miasta Nisko SPRAWOZDANIE z realizacji zadań za rok 2015 oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy i miasta Nisko Nisko luty 2016 WSTĘP Teren Gminy i Miasta Nisko obejmuje obszar

Bardziej szczegółowo

KOMISARIAT POLICJI Luboń, dnia 15 luty 2013r. W LUBONIU OCENA

KOMISARIAT POLICJI Luboń, dnia 15 luty 2013r. W LUBONIU OCENA KOMISARIAT POLICJI Luboń, dnia 15 luty 2013r. W LUBONIU OCENA STANU ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE MIASTA LUBONIA ORAZ PRACY KOMISARIATU POLICJI W LUBONIU W ROKU 2012 I. przestępczości

Bardziej szczegółowo

,0 60,2 59,1-1, ,8 50,6 49,6-1, , ,7-2, ,7 36,6 45,5 + 8, ,1 77,9 54,6-23,4

,0 60,2 59,1-1, ,8 50,6 49,6-1, , ,7-2, ,7 36,6 45,5 + 8, ,1 77,9 54,6-23,4 Kategoria Postępowania wszczęte w roku 2012 Postępowania wszczęte w roku 2013 Dynamika % Wykrywalność 2012 Wykrywalność 2013 Wzrost/ spadek Przestępstwa ogółem 2101 2122 101,0 60,2 59,1-1,1 Przestępstwa

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO W SEZONIE LETNIM 2013 ROKU NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZAWNICA PODSUMOWANIE I WNIOSKI

BEZPIECZEŃSTWO W SEZONIE LETNIM 2013 ROKU NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZAWNICA PODSUMOWANIE I WNIOSKI BEZPIECZEŃSTWO W SEZONIE LETNIM 2013 ROKU NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZAWNICA PODSUMOWANIE I WNIOSKI 1 DEBATA SPOŁECZNA dotycząca bezpieczeństwa w sezonie letnim 2013 na terenie Miasta i Gminy Szczawnica

Bardziej szczegółowo

STAN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE POZNAŃSKIM ROK 2014

STAN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE POZNAŃSKIM ROK 2014 STAN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE POZNAŃSKIM ROK 2014 DYNAMIKA POSTĘPOWAŃ WSZCZĘTYCH KRADZIEŻE KRADZIEŻE SAMOCHODÓW WŁAMANIA PRZESTĘPSTWA ROZBÓJNICZE BÓJKI, POBICIA USZKODZENIA MIENIA

Bardziej szczegółowo

Osiągnięte wyniki przez KMP w Rudzie Śląskiej w 2013 roku

Osiągnięte wyniki przez KMP w Rudzie Śląskiej w 2013 roku Osiągnięte wyniki przez KMP w Rudzie Śląskiej w 213 roku WYBRANE KATEGORIE PRZESTĘPCZOŚCI PION KRYMINALNY KMP Ruda Śląska WSZCZĘTE POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZE OGÓŁEM W ROZBICIU NA KOMISARIATY 6 588 5 4654

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W NISKU

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W NISKU KOMENDA POWIATOWA POLICJI W NISKU INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE NIŻAŃSKIM W ROKU 2015 Nisko styczeń 2016 1 WPROWADZENIE Komenda Powiatowa Policji w Nisku jest jednostką

Bardziej szczegółowo

Komenda Powiatowa Policji w Wyszkowie

Komenda Powiatowa Policji w Wyszkowie INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE MIASTA I GMINY WYSZKÓW W 215 ROKU Komenda Powiatowa Policji w Wyszkowie INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO K o m e n d a P o w i a t o w a P o l i c j i w Aleksandrowie Kujawskim Egz. 1 L.dz. /2015 INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO Aleksandrów Kujawski,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W SŁUBICACH W 2007 ROKU.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W SŁUBICACH W 2007 ROKU. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W SŁUBICACH W 2007 ROKU. Komendant Powiatowy Policji w Słubicach jest organem administracji rządowej właściwym w sprawach ochrony bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Realizacja zadań dotyczących bezpieczeństwa oraz porządku publicznego w mieście Tychy za 2011 r. T y c h y sierpień 2012 rok

Realizacja zadań dotyczących bezpieczeństwa oraz porządku publicznego w mieście Tychy za 2011 r. T y c h y sierpień 2012 rok Realizacja zadań dotyczących bezpieczeństwa oraz porządku publicznego w mieście Tychy za 2011 r. T y c h y sierpień 2012 rok 1 OCENA STANU REALIZACJI PRIORYTETÓW I MIERNIKÓW W KOMENDZIE MIEJSKIEJ POLICJI

Bardziej szczegółowo

Raport. z działań Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz patologiom społecznym w 2008 roku. Warszawa, marzec 2009 r.

Raport. z działań Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz patologiom społecznym w 2008 roku. Warszawa, marzec 2009 r. Raport z działań Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz patologiom społecznym w 2008 roku Warszawa, marzec 2009 r. Szanowni Państwo, Opracowany w Biurze Prewencji Komendy Głównej Policji Raport

Bardziej szczegółowo

A N A L I Z A REALIZACJI PROCEDURY PN. NIEBIESKIE KARTY PRZEZ KOMENDY MIEJSKIE I POWIATOWE POLICJI WOJ. LUBUSKIEGO W 2013 ROKU

A N A L I Z A REALIZACJI PROCEDURY PN. NIEBIESKIE KARTY PRZEZ KOMENDY MIEJSKIE I POWIATOWE POLICJI WOJ. LUBUSKIEGO W 2013 ROKU A N A L I Z A REALIZACJI PROCEDURY PN. NIEBIESKIE KARTY PRZEZ KOMENDY MIEJSKIE I POWIATOWE POLICJI WOJ. LUBUSKIEGO W 2013 ROKU Wydział Prewencji Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp.,

Bardziej szczegółowo

Pokaz strona internetowa

Pokaz strona internetowa Pokaz strona internetowa * Postępowanie RSD-349/9 KP Trzebinia - 669 czynów * * 1 wykrywalność przestępstw w powiecie w latach 21-211 8 6 4 2 przestępstwa ogółem przestępstwa kryminalne ogółem 21 22 23

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WOJEWÓDZKA POLICJI

STRATEGIA WOJEWÓDZKA POLICJI KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Z SIEDZIBĄ W RADOMIU STRATEGIA WOJEWÓDZKA POLICJI NA LATA 2013 2015 RADOM, MARZEC 2014 R. Województwo mazowieckie jest największym w kraju pod względem powierzchni i ludności.

Bardziej szczegółowo

Informacja z działań Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz patologiom społecznym w 2011 roku

Informacja z działań Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz patologiom społecznym w 2011 roku Informacja z działań Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz patologiom społecznym w 2011 roku Warszawa, 2012 r. 2 Spis treści 1 CHARAKTERYSTYKA PRZESTĘPCZOŚCI NIELETNICH... 5 1.1. Rozmiar

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PREWENCJI KWP W KATOWICACH. Rola współpracy międzyresortowej w przeciwdziałaniu przemocy domowej

WYDZIAŁ PREWENCJI KWP W KATOWICACH. Rola współpracy międzyresortowej w przeciwdziałaniu przemocy domowej Rola współpracy międzyresortowej w przeciwdziałaniu przemocy domowej Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (...) Art.1 2. Do podstawowych zadań Policji należą: 1)ochrona życia i zdrowia ludzi oraz

Bardziej szczegółowo

Komenda Miejska Policji w Łomży

Komenda Miejska Policji w Łomży Komenda Miejska Policji w Łomży Ilość zdarzeń w wybranych kategoriach Kradzież z włamaniem Kradzież mienia Uszkodzenie mienia Przestępstwa rozbójnicze Bójka i pobicie 600 541 500 464 489 400 394 300 200

Bardziej szczegółowo

Współpraca Policji z placówkami oświatowymi. asp. szt. mgr Marek Kolinski Wydział Prewencji KWP w Bydgoszczy

Współpraca Policji z placówkami oświatowymi. asp. szt. mgr Marek Kolinski Wydział Prewencji KWP w Bydgoszczy Współpraca Policji z placówkami oświatowymi asp. szt. mgr Marek Kolinski Wydział Prewencji KWP w Bydgoszczy Trochę statystyki Uwzględniono następujące obiekty przestępstwa: internat lub bursa szkolna,

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu zagrożenia i porządku publicznego na terenie powiatu żnińskiego i poszczególnych gminach w 2013 roku

Ocena stanu zagrożenia i porządku publicznego na terenie powiatu żnińskiego i poszczególnych gminach w 2013 roku Ocena stanu zagrożenia i porządku publicznego na terenie powiatu żnińskiego i poszczególnych gminach w 2013 roku Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Żninie WYNIKI PRACY PIONU

Bardziej szczegółowo

Jest to zasługa wszystkich policjantów z wydziałów prewencji i kryminalnego oraz zajmujących się szeroko rozumianą profilaktyką.

Jest to zasługa wszystkich policjantów z wydziałów prewencji i kryminalnego oraz zajmujących się szeroko rozumianą profilaktyką. Data publikacji : 31.01.2013 Analiza stanu bezpieczeństwa - rok 2012 Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kujawskim

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO NA LATA 2005 2008

PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO NA LATA 2005 2008 Lp. PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO NA LATA 2005 2008 Rodzaj Zagrożenia 1. Kradzieże samochodów 2. Kradzieże

Bardziej szczegółowo

OCENA stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu wadowickiego za rok 2014.

OCENA stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu wadowickiego za rok 2014. OCENA stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu wadowickiego za rok 2014. PRIORYTETY I ZADANIA PRIORYTETOWE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI NA LATA 2013 2015 1. Doskonalenie obsługi obywatela poprzez szybką

Bardziej szczegółowo

STAN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE POZNAŃSKIM W 2013 ROKU

STAN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE POZNAŃSKIM W 2013 ROKU STAN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE POZNAŃSKIM W 213 ROKU DYNAMIKA PRZESTĘPCZOŚCI KRADZIEŻE KRADZIEŻE SAMOCHODÓW WŁAMANIA PRZESTĘPSTWA ROZBÓJNICZE BÓJKI, POBICIA USZKODZENIA MIENIA ROK

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WOJEWÓDZKA POLICJI

STRATEGIA WOJEWÓDZKA POLICJI KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Z SIEDZIBĄ W RADOMIU STRATEGIA WOJEWÓDZKA POLICJI NA LATA 2013 2015 RADOM, MARZEC 2013 R. 2 Województwo mazowieckie jest największym w kraju pod względem powierzchni i ludności.

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY I MIASTA DOBCZYCE ZA 2013 ROK.

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY I MIASTA DOBCZYCE ZA 2013 ROK. Dobczyce dnia 20 stycznia 2014 r. L.dz. GDK 076/14 OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY I MIASTA DOBCZYCE ZA 2013 ROK. Gmina i miasto Dobczyce jest jedną z trzech Gmin obsługiwanych

Bardziej szczegółowo

Działania podejmowane przez Komendę Miejską Policji w Białymstoku w celu poprawy bezpieczeństwa na terenie placówek oświatowych.

Działania podejmowane przez Komendę Miejską Policji w Białymstoku w celu poprawy bezpieczeństwa na terenie placówek oświatowych. EDUKACJA PRAWNA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI Razem o Bezpieczeństwie Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku Działania podejmowane przez Komendę Miejską Policji w Białymstoku w celu poprawy

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI R A P O R T

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI R A P O R T KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO PREWENCJI I RUCHU DROGOWEGO R A P O R T o działaniach Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz zjawiskom patologii społecznej w 2007 roku Warszawa 2008 PRZEDMOWA

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI GŁÓWNY SZTAB POLICJI

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI GŁÓWNY SZTAB POLICJI 1 ZATWIERDZAM L. dz.gs-o-422/14/ap KOMENDA GŁÓWNA POLICJI GŁÓWNY SZTAB POLICJI RAPORT Bezpieczeństwo imprez masowych w 2013 roku Warszawa, styczeń 2014 roku 2 SPIS TREŚCI WSTĘP str. 1 1. IMPREZY MASOWE

Bardziej szczegółowo

A N A L I Z A REALIZACJI PROCEDURY INTERWENCJI WOBEC PRZEMOCY W RODZINIE PN. NIEBIESKIE KARTY PRZEZ JEDNOSTKI KPP/KMP WOJ.

A N A L I Z A REALIZACJI PROCEDURY INTERWENCJI WOBEC PRZEMOCY W RODZINIE PN. NIEBIESKIE KARTY PRZEZ JEDNOSTKI KPP/KMP WOJ. A N A L I Z A REALIZACJI PROCEDURY INTERWENCJI WOBEC PRZEMOCY W RODZINIE PN. NIEBIESKIE KARTY PRZEZ JEDNOSTKI KPP/KMP WOJ. LUBUSKIEGO I PÓŁROCZE 2013 ROKU Wydział Prewencji Komenda Wojewódzka Policji w

Bardziej szczegółowo

Lokalne strategie bezpieczeństwa

Lokalne strategie bezpieczeństwa Komenda Miejska Policji w Gliwicach MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA Lokalne strategie bezpieczeństwa Gliwice, 5 i 6 października 2006 roku podinsp. mgr Jarosław SZYMCZYK Komendant Miejski Policji w Gliwicach

Bardziej szczegółowo

STRAŻ MIEJSKA GMINY BRZESZCZE ANALIZA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO ROK 2011

STRAŻ MIEJSKA GMINY BRZESZCZE ANALIZA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO ROK 2011 STRAŻ MIEJSKA GMINY BRZESZCZE ANALIZA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO ROK 2011 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE W roku 2011 na terenie Gminy Brzeszcze nie odnotowano żadnego zbiorowego naruszenia bezpieczeństwa i porządku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDA MIEJSKA POLICJI W LEGNICY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI W LEGNICY ZA 2013 ROK ZATWIERDZAM Legnica, styczeń 2014 r. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ZAMIERZEŃ ORAZ GŁÓWNYCH KIERUNKÓW

Bardziej szczegółowo

GMINNE KONSULTACJE SPOŁECZNE W WODZISŁAWIU ZAŁOŻENIA KRAJOWEJ MAPY ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA W POLSCE

GMINNE KONSULTACJE SPOŁECZNE W WODZISŁAWIU ZAŁOŻENIA KRAJOWEJ MAPY ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA W POLSCE GMINNE KONSULTACJE SPOŁECZNE W WODZISŁAWIU ZAŁOŻENIA KRAJOWEJ MAPY ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA W POLSCE Wodzisław, dnia 22.02.2016 roku Na przestrzeni ostatnich kilku lat w Polsce odnotowywany jest systematyczny

Bardziej szczegółowo

Strategia Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu na lata 2013-2015

Strategia Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu na lata 2013-2015 Strategia Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu na lata 2013-2015 Komenda Wojewódzka Policji w Opolu Strategia Wojewódzka Policji na lata 2013-2015 W 2012 r. w województwie opolskim ograniczono przestępczość

Bardziej szczegółowo

Straż Miejska m. st. Warszawy

Straż Miejska m. st. Warszawy Straż Miejska m. st. Warszawy Podsumowanie roku wybrane dane W opracowaniu przedstawiono wybrane informacje dotyczące działalności Straży Miejskiej m.st. Warszawy w r. dotyczące charakterystyki zgłoszeń,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W STALOWEJ WOLI W 2013 ROKU

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W STALOWEJ WOLI W 2013 ROKU KOMENDA POWIATOWA POLICJI W STALOWEJ WOLI L.DZ. INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W STALOWEJ WOLI W 2013 ROKU Stalowa Wola dn. 2014

Bardziej szczegółowo

Ocena. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Wadowice w 2013 roku

Ocena. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Wadowice w 2013 roku Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Wadowice w 2013 roku PODZIAŁ ZASIĘGU ODPOWIEDZIAŁNOŚCI SŁUŻBOWEJ Komisariat Policji w Andrychowie Posterunek Policji w Spytkowicach Posterunek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/112/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXV/112/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XXV/112/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Golubiu - Dobrzyniu oraz informacji

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu grajewskiego w 2006 roku

Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu grajewskiego w 2006 roku Grajewo dnia 05.03. 2006 r. Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu grajewskiego w 2006 roku I. Identyfikacja zagrożeń. Określenie przyczyn negatywnych zjawisk. 1. Stan zagrożenia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI Środa Wlkp., dnia 01.03.2016 roku SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI ORAZ INFORMACJA O STANIE PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W ŚRODZIE WLKP. W ROKU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX.287.2013 RADY MIASTA EŁKU. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXX.287.2013 RADY MIASTA EŁKU. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXX.287.2013 RADY MIASTA EŁKU z dnia 26 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Miasta Ełk na lata 2010-2015. Na

Bardziej szczegółowo

SZCZECINEK, STYCZEŃ 2011

SZCZECINEK, STYCZEŃ 2011 SPRAWOZDANIE KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W SZCZECINKU Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W SZCZECINKU ORAZ INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU SZCZECINECKIEGO

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz skuteczności działania Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie w 2015

S P R A W O Z D A N I E o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz skuteczności działania Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie w 2015 S P R A W O Z D A N I E o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz skuteczności działania Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie w 215 roku styczeń 216 Spis treści Wstęp 3 I. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/28/2011 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU z dnia 31 stycznia 2011 r.

UCHWAŁA NR VIII/28/2011 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU z dnia 31 stycznia 2011 r. UCHWAŁA NR VIII/28/2011 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/409/2009 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI Środa Wlkp., dnia 13.02.2014 roku SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI ORAZ INFORMACJA O STANIE PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W ŚRODZIE WLKP. W ROKU

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam Olsztyn, 2012.04.19. I ZASTĘPCA KOMENDANTA WOJEWÓDZIEGO POLICJI w OLSZTYNIE insp. Adam Kołodziejski. Pr-4043 /2012 SPRAWOZDANIE

Zatwierdzam Olsztyn, 2012.04.19. I ZASTĘPCA KOMENDANTA WOJEWÓDZIEGO POLICJI w OLSZTYNIE insp. Adam Kołodziejski. Pr-4043 /2012 SPRAWOZDANIE Zatwierdzam Olsztyn, 2012.04.19 I ZASTĘPCA KOMENDANTA WOJEWÓDZIEGO POLICJI w OLSZTYNIE insp. Adam Kołodziejski Pr-4043 /2012 SPRAWOZDANIE ze stanu demoralizacji i przestępczości nieletnich w województwie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o STANIE PORZĄDKU i BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO na TERENIE POWIATU TRANOBRZESKIEGO w 2014 r.

INFORMACJA o STANIE PORZĄDKU i BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO na TERENIE POWIATU TRANOBRZESKIEGO w 2014 r. INFORMACJA o STANIE PORZĄDKU i BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO na TERENIE POWIATU TRANOBRZESKIEGO w 2014 r. W okresie od 1 stycznia 2014r do dnia 31 grudnia 2014r w Komendzie Miejskiej Policji w Tarnobrzegu:

Bardziej szczegółowo

w ramach Programu BEZPIECZNY POWIAT

w ramach Programu BEZPIECZNY POWIAT Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/207/06 Rady Gminy w Górznie z dnia 27.10.2206 r. WÓJT GMINY W GÓRZNIE KIEROWNIK KOMISARIATU POLICJI PRZEWODNICZĄCY KOMISJI OŚWIATY, SPORTU, KULTURY, SPRAW SOCJALNYCH

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 29.07.2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493). Ustawa z dnia 26.10.1982 roku o wychowaniu

Ustawa z dnia 29.07.2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493). Ustawa z dnia 26.10.1982 roku o wychowaniu Ustawa z dnia 29.07.2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493). Ustawa z dnia 26.10.1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Grajewo, dnia 4 marca 2016 roku

Grajewo, dnia 4 marca 2016 roku Grajewo, dnia 4 marca 2016 roku Roczne sprawozdanie z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Grajewie oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu grajewskiego

Bardziej szczegółowo

b) realizacja specjalistycznych programów terapeutycznych dla ofiar przemocy i sprawców przemocy,

b) realizacja specjalistycznych programów terapeutycznych dla ofiar przemocy i sprawców przemocy, Załącznik do Uchwały Nr VI/sXXXIX225/13 Rady Miasta Wałcz z dnia 17 września 2013 roku PRELIMINARZ WYDATKÓW ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z FUNDUSZU MIEJSKIEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2013

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 15 lutego 2013 r. Poz. 990 UCHWAŁA NR XXII/230/2013 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 24 stycznia 2013 r.

Gdańsk, dnia 15 lutego 2013 r. Poz. 990 UCHWAŁA NR XXII/230/2013 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 24 stycznia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 15 lutego 2013 r. Poz. 990 UCHWAŁA NR XXII/230/2013 RADY POWIATU MALBORSKIEGO z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2016 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2016 ROK Załącznik do Uchwały Nr XIV/82/15 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 28 grudnia 2015r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2016 ROK Podstawą prawną działań związanych z rozwiązywaniem

Bardziej szczegółowo

Egzamin oficerski w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie (w dniach 6-7 listopada 2013 r.)

Egzamin oficerski w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie (w dniach 6-7 listopada 2013 r.) Egzamin oficerski w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie (w dniach 6-7 listopada 2013 r.) Informujemy, że w dniach 6-7 listopada 2013 r. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie organizuje egzamin oficerski dla

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN OFICERSKI (TERMIN PODSTAWOWY)

EGZAMIN OFICERSKI (TERMIN PODSTAWOWY) Egzamin oficerski w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie (w dniach 13-14 lipca 2015 r.) Informujemy, że w dniach 13-14 lipca 2015 r. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie organizuje egzamin oficerski dla policjantów,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH OBOWIĄZUJĄCE W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W LEGNICY

PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH OBOWIĄZUJĄCE W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W LEGNICY PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH OBOWIĄZUJĄCE W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W LEGNICY Do podejmowania działań interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych w szkole zobowiązuje Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr Rady Miejskiej Leszna z dnia 2012r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2013

Załącznik do Uchwały nr Rady Miejskiej Leszna z dnia 2012r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2013 Załącznik do Uchwały nr Rady Miejskiej Leszna z dnia 2012r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2013 1 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna. 3. Ustawa z dnia 26 października 1982r.o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

Podstawa prawna. 3. Ustawa z dnia 26 października 1982r.o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 1982 r. Nr 35, poz. 230 ze zmianami). 2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem Bezpieczniej"

Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem Bezpieczniej" Program Razem Bezpieczniej to formuła kompleksowego i zdecydowanego działania w celu ograniczenia zjawisk i zachowań,

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE MYSZYNIEC NA 2011 rok

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE MYSZYNIEC NA 2011 rok Załącznik do uchwały nr IV/12/10 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 28 grudnia 2010 roku GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE MYSZYNIEC NA 2011 rok Niniejszy program

Bardziej szczegółowo

insp. Rafał Batkowski Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu Poznań, 10 luty 2015 roku

insp. Rafał Batkowski Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu Poznań, 10 luty 2015 roku insp. Rafał Batkowski Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu Poznań, 10 luty 2015 roku Struktura wielkopolskiej Policji Komendy miejskie Policji 4 Komendy powiatowe Policji 27 Komisariaty

Bardziej szczegółowo

Naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Mazowsza

Naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Mazowsza Naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Mazowsza 18 744 17 906 18 163 16 593 mniej o 1 570, tj. o 8,6% 69,4 71,1 73,4 72,3 spadek o 1,1% poniżej 170 171 200 201 260 powyżej 260 12 772

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE. z dnia r. Projekt z dnia 22 grudnia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE z dnia... 2015 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz

Bardziej szczegółowo

Rola Policji w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz udział w grupie roboczej. nadkom. Piotr Raźny Wydział Prewencji KMP w Krakowie

Rola Policji w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz udział w grupie roboczej. nadkom. Piotr Raźny Wydział Prewencji KMP w Krakowie Rola Policji w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz udział w grupie roboczej nadkom. Piotr Raźny Wydział Prewencji KMP w Krakowie art. 1 ustawy o Policji ochrona życia i zdrowia ludzi oraz

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI W BYDGOSZCZY Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2008 R. oraz

SPRAWOZDANIE KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI W BYDGOSZCZY Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2008 R. oraz Załącznik do Uchwały nr... Rady Miasta Bydgoszczy z dnia.... Bydgoszcz dn. 22.01.2009 r. D-2/09 SPRAWOZDANIE KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI W BYDGOSZCZY Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2008 R. oraz INFORMACJA O STANIE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE ŚLIWICE NA 2012 ROK

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE ŚLIWICE NA 2012 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XIII/84/11 z 29.12.2011r. PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE ŚLIWICE NA 2012 ROK LOKALNA DIAGNOZA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH PRZEMOCY

Bardziej szczegółowo

Liczba opracowań Nakład. liczba interwencji, liczba izolowanych sprawców, liczba eksmisji liczba wyroków skazu. z

Liczba opracowań Nakład. liczba interwencji, liczba izolowanych sprawców, liczba eksmisji liczba wyroków skazu. z INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE DO 2016 ZA ROK 2011 (prosimy opisać zadania realizowane odpowiedni przez poszczególne

Bardziej szczegółowo

Straż Miejska Ul. Stodolna 3, 27-530 Ożarów SM-5239-14/05 EWIDENCJA ETATÓW, WYPOSAŻENIA W ŚRODKI PRZYMUSU BEZPOŚREDNIEGO ORAZ WYNIKÓW DZIAŁAŃ STRAŻY STRAŻ MIEJSKA W OŻAROWIE według stanu na dzień 31.12.2005

Bardziej szczegółowo

fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych, narkotykowych i ochrony przed przemocą w rodzinie.

fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych, narkotykowych i ochrony przed przemocą w rodzinie. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/135/08 Rady Miasta Brzeziny z dnia 20 listopada r. w sprawie zmiany Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2013 ROK

RAPORT Z REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2013 ROK RAPORT Z REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2013 ROK Opracował: - Pełnomocnik Prezydenta ds. Profilaktyki Uzależnień przy udziale: - Biura Programów Zdrowotnych i Spraw Społecznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISARIATU POLICJI w Solcu-Zdroju. z dnia 1 grudnia 2009 roku

REGULAMIN KOMISARIATU POLICJI w Solcu-Zdroju. z dnia 1 grudnia 2009 roku Komisariat Policji w Solcu-Zdroju P-207/09/Z REGULAMIN KOMISARIATU POLICJI w Solcu-Zdroju z dnia 1 grudnia 2009 roku Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007r.

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2016-2020

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2016-2020 Załącznik do uchwały Nr 0007.XIV.112.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 stycznia 2016 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2016-2020

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI.63.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE

UCHWAŁA NR XI.63.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE UCHWAŁA NR XI.63.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W NISKU INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE NIŻAŃSKIM W ROKU 2010

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W NISKU INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE NIŻAŃSKIM W ROKU 2010 KOMENDA POWIATOWA POLICJI W NISKU INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE NIŻAŃSKIM W ROKU 2010 Nisko luty 2011 Wprowadzenie Na terenie powiatu niżańskiego, podobnie jak w

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Bielska-Białej w 2013 roku

I N F O R M A C J A o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Bielska-Białej w 2013 roku I N F O R M A C J A o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Bielska-Białej w 2013 roku Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Bielska-Białej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXX/225/13 RADY GMINY SANTOK z dnia 27.06.2013r.

UCHWAŁA Nr XXX/225/13 RADY GMINY SANTOK z dnia 27.06.2013r. UCHWAŁA Nr XXX/225/13 RADY GMINY SANTOK z dnia 27.06.2013r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2013-2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Zmiana regulaminu KP w Ćmielowie

Zmiana regulaminu KP w Ćmielowie Komenda Powiatowa Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim Źródło: http://bip.ostrowiecswietokrzyski.kpp.policja.gov.pl/132/status-prawny/regulamin-kp-cmielow/19242,zmiana-regulami nu-kp-w-cmielowie.html Wygenerowano:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/78/2008. RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 03 marca 2008 roku

UCHWAŁA NR XII/78/2008. RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 03 marca 2008 roku UCHWAŁA NR XII/78/2008 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 03 marca 2008 roku w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Czernikowo Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zakłada realizację przedsięwzięć z zakresu profilaktyki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/91/15 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 22 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/91/15 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 22 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XV/91/15 RADY GMINY OLEŚNICA z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Rozdział 1. Postanowienia ogólne ZAŁĄCZNIK do Uchwały Nr VII/43/2015 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25.03.2015 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i RozwiązywaniaProblemów Alkoholowych na rok 2015." Gminny Program Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IX/116/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 31 marca 2011 roku

Uchwała Nr IX/116/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 31 marca 2011 roku Uchwała Nr IX/116/11 z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji na realizację w latach 2011-2013 programu TU I TERAZ - udział specjalistów i funkcjonariuszy Policji

Bardziej szczegółowo

MAPY ZAGROŻEŃ ZAŁOŻENIA - podstawa identyfikacji zagrożeń oraz jednolitego i precyzyjnego systemu lokowania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo KPP Dzierżoniów, styczeń 216 Wysoki poziom poczucia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2014 roku uchwały w sprawie trybu i sposobu

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2014 roku uchwały w sprawie trybu i sposobu Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia...... r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2014 roku uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego

Bardziej szczegółowo

Informacja statystyczna

Informacja statystyczna Informacja statystyczna dotycząca przemocy w rodzinie wg danych komend wojewódzkich Policji, Komendy Stołecznej Policji z realizacji procedury Niebieskiej karty w latach 2003 2007 i I półrocze 2008 oraz

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ZA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji za 2013 rok

Sprawozdanie z działalności Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji za 2013 rok Sprawozdanie z działalności Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji za 2013 rok 1 Warszawa, 2014 1. STAN REALIZACJI ZADAŃ CENTRALNEGO BIURA ŚLEDCZEGO KGP W ZAKRESIE ZWALCZANIA PRZESTĘPCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

Działanie Termin Instytucja, opis działania 23.11.2012 godz. 11:00. Uroczyste rozpoczęcie kampanii

Działanie Termin Instytucja, opis działania 23.11.2012 godz. 11:00. Uroczyste rozpoczęcie kampanii III Suwalska Kampania Białej wstążki Wyjdź z cienia przemocy 25 listopada 10 grudnia 2012 roku Pod patronatem: Prezydenta Miasta Suwałk i Starosty Suwalskiego Działanie Termin Instytucja, opis działania

Bardziej szczegółowo

Procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy szkół z policją w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży przestępczością i demoralizacją

Procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy szkół z policją w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży przestępczością i demoralizacją Zespół szkół w Krzymowie Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II Procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy szkół z policją w sytuacjach zagrożenia dzieci

Bardziej szczegółowo

Komisariat Policji w Skale

Komisariat Policji w Skale Komisariat Policji w Skale 1 1. Komendant Stan etatowy: 27 policjantów 2. Zastępca komendanta 3. Kierownik Ogniwa Prewencji 4. Asystent Ogniwa Prewencji 5. Zespół Dyżurnych Ogniwa Prewencji 5 6. Zespół

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE Załącznik do Uchwały Nr V/15/11 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 23 utego 2011 GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE na lata 2011-2014 1 I. Wstęp Gminny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/11/10 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 30 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NR IV/11/10 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 30 grudnia 2010 r. UCHWAŁA NR IV/11/10 RADY GMINY OLEŚNICA z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

Centralnego Biura Śledczego Policji

Centralnego Biura Śledczego Policji ZATWIERDZAM Sprawozdanie z działalności Centralnego Biura Śledczego Policji za 2015 rok (w ujęciu statystycznym) Sprawozdanie z działalności Centralnego Biura Śledczego Policji za 2015 rok 1 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE. na lata 2015 2020

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE. na lata 2015 2020 GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE na lata 2015 2020 I. Wstęp Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie określa zadania własne gminy wynikające

Bardziej szczegółowo