Ryszard Pankiewicz (Bochum) STOSUNEK DO OBCYCH W PALESTYNIE I W DIASPORZE (DO I W. N.E.) PRÓBA BILANSU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ryszard Pankiewicz (Bochum) STOSUNEK DO OBCYCH W PALESTYNIE I W DIASPORZE (DO I W. N.E.) PRÓBA BILANSU"

Transkrypt

1 Grecy, Rzymianie i ich ssiedzi. Materiay konferencji Komisji Historii Staroytnej PTH, Wrocaw wrze&nia 2005, Wrocaw 2006 Ryszard Pankiewicz (Bochum) STOSUNEK DO OBCYCH W PALESTYNIE I W DIASPORZE (DO I W. N.E.) W 9WIETLE TRADYCJI HELLENISTYCZNO-JUDAISTYCZNEJ I WCZESNOCHRZE9CIJA;SKIEJ. PRÓBA BILANSU Problematyce stosunku do obcych w &wietle tradycji biblijnej, silnie zakorzenionej w tradycji apostolskiej i przez wczesnochrze&cijabsk oraz Ojców Ko&cioa, w literaturze przedmiotu stosunkowo mao uwagi, i w konsekwencji szereg istotnych zagadnieb pozostaje nadal niedocenionych bdd niewyja&nionych. Istniejce opracowania, gównie o charakterze teologiczno-dogmatycznym oraz czstkowym skupiaj w pierwszym na aspektach terminologicznych i etyczno- religijnych, i opierajc na wcze&niejszej, wskokanonicznej tradycji starotestamentalnej, praktycznie pozostawiaj poza obszarem zainteresowab deuterokanoniczn, apokryficzn i a po i nowotestamentaln, ograniczaj do pódnojudaistycznej tradycji, bazujc zasadniczo na przekazach Miszny, zbioru ustnego prawa, wprawdzie niewtpliwie odwoujcego do po znacznie starszej tradycji ustnej, ale ostatecznie zredagowanego i spisanego dopiero na przeomie II i III wieku n.e., i blisko powizanego z jeszcze pódniejsz Gemar. 1 Co mamy tutaj do czynienia ze Dródami o charakterze anonimowym, powstaymi stopniowo, a zatem niejednolitymi w swojej strukturze, a ponadto efektem wielowtkowej i tradycji, z jednej strony w przypadku Starego i Nowego Testamentu hebrajsko-aramejskiej, greckiej i syryjsko-koptyjskiej oraz acibskiej, za& w 1 Zob. m.in. BERTHOLET Alfred, Die Stellung der Israeliten und der Juden zu den Fremden, Freiburg i.br.-leipzig 1896; GREIFER Julian L., Attitudes to the Stranger. A Study of the Attitudes of Primitive Society and Early Hebrew Culture, ASocR 10, 1945, ; STAMM J.J., Fremde, Flüchtlinge und ihr Schutz im Alten Israel und in seiner Umwelt /w:/ ed., A. MERCIER, Der Flüchtling in der Weltgeschichte, Bern-Frankfurt a.m. 1974, 31-66; BALSDON J.P.V.D., Romans and Aliens, London 1979; AMUSIN J.D., Die Gerim in der sozialen Legislatur des Alten Testaments, Klio 63, 1981, 15-23; SPINA F.A., Israelites as gerim, Sojourners in Social and Historical Context /w:/ ed., C.L. MEYERS, M.O. O CONNOR, The World of the Lord Shall Go Forth. Festschrift D.N. Freedman, Wiona Lake/Indiana 1983, ; FELDMEIER Reinhard, Die Christen als Fremde. Die Metapher der Fremde in der antiken Welt, im Urchristentum und im 1. Petrusbrief, Tübingen 1992; BULTMANN Christoph, Der Fremde im antiken Juda, eine Untersuchung zum sozialen Typenbegriff ger: und seinem Bedeutungswandel in der alttestamentlichen Gesetzgebung, Göttingen 1992; SCHNIDER Franz, Die Behandlung der Feinde im frühen Juden-Christentum /w:/ ed., H. BÜRKLE, Grundwerte menschlichen Verhaltens in den Religionen, Frankfurt a.m. 1993, ; FELDMEIER Reinhard, HECKEL Ulrike (ed.), Die Heiden. Juden, Christen und das Problem des Fremden, Tübingen 1994; LANG Bernhard, Die Fremden in der Sicht des Alten Testaments /w:/ ed., Rainer KAMPLING, Bruno SCHLEGELBERGER, Wahrnehmung des Fremden. Christentum und andere Religionen, Berlin 1996, 9-37; MAIER Johann, Fremdes und Fremde. In der jüdischen Tradition und im Sefär Chasidim, Trier 2002

2 odniesieniu do Talmudu tradycji hebrajsko-aramejskiej. Co w przypadku szeregu tekstów nie zachoway oryginalne wersje a jedynie ich tumaczenia jak na przykad Mdro&ci, Tobiasza, Judyty czy Syracha w tym ostatnim przypadku istniej jedynie fragmenty w hebrajskim, dalej trzeciej Ezdrasza, Psalmu 151, aramejskich Midraszy czy w kobcu Ewangelii wedug &w. Mateusza, powstaej byq moe w wersji hebrajskiej (lub aramejskiej), a opracowanej redakcyjnie i przetumaczonej na grecki, bdd te tak jak w przypadku Estery czy Daniela - istniejce tumaczenia greckie s obszerniejsze od wcze&niejszego oryginalnego tekstu hebrajskiego. Ale nawet wówczas gdy dysponujemy wersjami oryginalnymi, np. stosunkowo pódnym, bo spisanym VI i X wiekiem n.e. tzw. masoreckim tekstem Biblii, aczkolwiek odwoujcym do ustalonego na przeomie I w. p.n.e. i I w. n.e. tekstu hebrajskiego, istniej uzasadnione pytania co do warto&ci przekazanego tekstu, tym bardziej, i zachowane z jednej strony stare przekady greckie Starego Testamentu (Septuaginty prawdopodobnie z III w. p.n.e. i fragmentarycznie Aquili okoo 130 r. n.e., Symmacha okoo 170 roku i Theodotiona z kobca II wieku n.e.) oraz acibskie (wcze&niejsza Itala oraz Vulgata z kobca IV wieku n.e.,), za& z drugiej strony powanie rónice i do pewnego stopnia konkurujce oryginalne fragmenty aramejskie i hebrajskie, w tym take samarytabska redakcja niekiedy prezentuj starsze lekcje tekstu i w ten sposób dobitnie unaoczniaj problemów pojawiajcych podczas pracy nad tekstem. Niemniejsze trudno&ci towarzysz ocenie wiarygodno&ci przekazanego tekstu Nowego Testamentu, gdzie oprócz odmiennych wersji greckich, jak w przypadku Dziejów Apostolskich, zachoway tumaczenia m.in. syryjskie (zwaszcza Peshitta) i koptyjskie, które niewtpliwie odwouj do najstarszych etapów formowania tradycji nowotestamentalnej. Pewne znaczenie odegraa w tym sprawa zwizana z ocen kanoniczno&ci poszczególnych ksig, tym bardziej, i nie zachowa aden oryginalny tekst, czyli autograf którejkolwiek z ksig zarówno Starego jak i Nowego Testamentu, za& kada z ksig od momentu spisania a do nadania im ostatecznej formy i ich wydania w formie drukowanej bya przez wieki przepisywana, poprawiana i przerabiana przez pokolenia kopistów i pisarzy. 2 2 Bliej na ten temat zob. KAHLE Paul, Der hebräische Text seit Franz Delitzsch, Stuttgart 1961; KENYON Frederic G., Der Text der griechischen Bibel, Göttingen 1961; WÜRTHWEIN Ernst, Der Text des Alten Testaments. Eine Einführung in die Biblia Hebraica, Stuttgart 1973; TYLOCH Witold, Dzieje ksi g Starego Testamentu, Warszawa 1981; BEN-CHORIN Schalom, Die Entstehung des Christentums aus dem Judentum /w:/ id., Theologia Judaica. Gesammelte Aufsätze, Tübingen 1982, 58-71; REVENTLOW H. Graf, Hauptprobleme der Biblischen Theologie im 20. Jahrhundert, Darmstadt 1983; VELTRI Giuseppe, Der griechische Targum Aquilas. Ein Beitrag zum rabbinischen Übersetzungsverständnis /w:/ Die Septuaginta zwischen Judentum und Christentum, Tübingen 1994, ; HENGEL Martin, Die Septuaginta als christliche Schriftensammlung, ihre Vorgeschichte und das Problem ihres Kanons /w:/ ibid., ; MEJOR Mieczysaw, Antyczne tradycje redniowiecznej praktyki pisarskiej. Subskrypcje pó noantycznych kodeksów, Warszawa 2000, 23-24, 42-49, , ; HOWARD George, Hebrew Gospel of Matthew, Macon/Georgia 2002; MWDALA Stanisaw ks., RBiblLit 42, 1989/4, 249nn. Por. równie ZIELI;SKI Tadeusz, Hellenizm a judaizm, Warszawa-Kraków 1927, vol. 2, ; LIEBERMAN Saul, Greek in Jewish Palestine. Studies in the Life and Manners of Jewish Palestine in the II-IV Centuries C.E., New York 1942; HENGEL Martin, Juden, Griechen und Barbaren. Aspekte der Hellenisierung des Judentums in vorchristlicher Zeit, Stuttgart 1976, , , , ; DELLING Gerhard, Die Begegnung zwischen Hellenismus und Judentum /w:/ ANRW II,20,1, Berlin-New 2

3 Innego typu trudno&ci powstaj przy okazji wykorzystywania jako Dróda Talmudu zachowanego zreszt w dwu powanie sob rónicych redakcjach, a mianowicie, krótszej palestybskiej, i duszej, babilobskiej, i odmiennych wersjach dialektowych - z uwagi na fakt, i opinie w nich reprezentowane, odbiciem tak typowych dla morza Talmudu pogldów wielu osób dziaajcych w kilku epokach i w rónych krajach, wykazuj nie rzadko daleko idce rónice, a co ci sami autorzy czy te zwolennicy tych samych szkó wypowiadaj sdy wyradnie sobie przeciwstawne czy sprzeczne z opiniami, wyraonymi wcze&niej przy innej okazji i adresowanymi do odmiennego audytorium. I chocia istnieje niewtpliwie pewna wyradna religijna podstawa, wspólna z tradycj biblijna, tym niemniej byoby doszukiwaq w gszczu opowie&ci, szczegóowych nakazów i wykadni jednego, spójnego systemu etyczno-filozoficznego, chociaby z uwagi na okoliczno&ci powstania samego Talmudu. 3 obcych stanowi niewtpliwie jeden ze starszych przykadów stereotypów, bezpo&rednim lub po&rednim zwerbalizowaniem przekonania skierowanego na grupy spoeczne lub jednostki jako czonków grupy. Stereotypy czyli zgodnie z terminologi Lippmanna - obrazy w naszych gowach stanowi specyficzn wyobraeb zbiorowych, które cechuje niezwyka trwao&q organizacji ich konstrukcji logicznej, i jako podstawowe konstrukcje my&lowe czowieka mog byq w sposób autorytatywny i konsekwentny przekazywane z pokolenia na pokolenie, nabierajc zatem cech swego rodzaju prawa biologicznego. To z zasady nieweryfikowalne formy sdu, skaniajce do warto&ciowania emocjonalnego, i przypisujce pewnej klasie osób lub jednostek okre&lone wa&ciwo&ci lub sposoby zachowab, i powszechnie podzielane w danej spoeczno&ci. Stereotyp w sferze spoecznej zakada daleko we wzajemnym postrzeganiu i wzmacniajc grupow tosamo&q i spójno&q grupy poprzez odgraniczanie grupy od zewntrz, prowadzi do wzmoonego postrzegania i izolowania obcych, tzn. tych, którzy nie podzielaj wasnego obrazu zbiorowego czonków danej wspólnoty bdd te sam swoj obecno&ci i zachowaniem stwarzaj dla niej zagroenie. 4 York 1987, 3-39; KASHER Aryeh, Jews and Hellenistic Cities in Eretz-Israel. Relations of the Jews in Eretz-Israel with the Hellenistic Cities during the Second Temple Period (332 BCE-70 CE), Tübingen Zob. STRACK Hermann, Einleitung in Talmud und Midrasch, München 1961; NEUSNER Jacob, Das pharisäische und talmudische Judentum. neue Wege zu seinem Verständnis, Tübingen 1984, ; MWDALA Stanisaw ks., Wprowadzenie do literatury mi dzytestamentalnej, Kraków 1994, Zob. m.in. LIPPMANN W., Public Opinion, New York 1922, 79nn.; JOSTES Brigitte, Subjektive Adjektive. Zur Semantik von fremd, PhiN 1, 1997, 28-42; LIPPMANN W., Public Opinion, New York 1965, 90nn.; QUASTHOFF Uta M., Soziales Vorurteil und Kommunikation. Eine sprachwissenschaftliche Analyse des Stereotyps, Frankfurt a.m. 1973, 28nn.; eadem, Etnocentryczne przetwarzanie informacji. Ambiwalencja funkcji stereotypów w komunikacji mi dzykulturowej, a kultura 12, 1998, 11-30; SCHAFF Adam, Stereotypen und das menschliche Handeln, Wien 1981; STAGL Justin, Die Beschreibung des Fremden in der Wissenschaft /w:/ ed., H.P. DUERR, Der Wissenschaftler und das Irrationale, Frankfurt a.m. 1985, vol. 2, ; WALCZY;SKA Marzena, Jan Stanis aw Bystro jako prekursor teorii stereotypu na gruncie polskim, a kultura 12, 1998, ; WIERLACHER Alois (ed.), Kulturthema Fremdheit. Leitbegriffe und Problemfelder kulturwissenschaftlicher Fremdheitsforschung, München 1993; WALSH Anne Marie, The Body: Unbounded Openness and Other /w:/ G. CSEPREGI (ed.), Sagesse du corps, Aylmer 2001, 80-87; PANKIEWICZ Ryszard, Biologiczne i spo eczne podstawy zachowa agresywnych w spo ecze stwie wczesnorzymskim. Uwagi wprowadzaj ce /w:/ ed., M. KURY OWICZ, Crimina et mores. Prawo karne i obyczaje w 3

4 W Polsce na zagadnienie obco&ci po raz pierwszy zwróci J. S. BystroB na obszarze etnografii, traktujc je jako przestrzeni spoecznej i wprowadzajc &rodka jako miary odlego&ci od centrum, zgodnie z którym oddalajc od niego ziemia staje coraz bardziej dzika, niego&cinna i zowroga. 5 Z kolei Stefan Czarnowski szczególnie akcentujc znaczenie aspektów prawno-religijnych i nawizujc do niektórych zaoeb ówczesnej socjologii francuskiej zwróci na znaczenie podziau przestrzeni i zasady jej rozgraniczania w religii i magii. Szczególne znaczenie posiada w jego fakt, i kademu podziaowi przestrzeni spoecznej towarzyszy centrum i reszty, czego nieuniknionym jest zdefiniowanie i wytyczenie granicy, traktowanej jako co& w peni realnego i zasadniczo nieprzekraczalnego, trwale oddzielajcej od obcego &wiata domen nieokre&lonej dziedziny niezorganizowanej. 6 Chyba najlepiej tego typu reagowania na wszech&wiat reprezentuje sposób rozumienia przez Rzymian domus i urbs, które oznaczay nie tyle same budynki i terytorium, ile pen najrozmaitszych form ycia przestrzeb albo inaczej bezpieczebstwa (perfugium sanctum), yczliw i opiekubcz dla swoich, ale grodn dla wszystkich obcych; jej stanowi próg albo pomerium (por. ac. limen, gr. / i zwaszcza czyli granicy jako symbolu kresu i kobca czego&, hebr., por. ) i wyznaczajce przestrzeb, gdzie wa&ciwie nie maj ze moce. Ten sposób widzenia &wiata - bliski jak wydaje Izraelitom - znalaz swój wyraz m.in. w podziale przestrzeni na dwie nierówne pod bezpieczebstwa strefy, a mianowicie domi i fori. Owej niewidzialnej dzielcej je granicy nie sposób bezkarnie przekroczyq, zanim nie odprawi przepisanych tradycj ofiar i modlitw, sprowadzajcych w zaleno&ci od sytuacji do sakralizacji bdd desakralizacji osób i rzeczy. W jej pobliu porzucano lub zakopywano niechciane bdd kalekie dzieci i lub te chowano jako w,,ziemi niczyjej zmarych oraz karano w habbicy sposób zoczybców i wrogów publicznych. To wszystko skadao na swoisty system pier&cieniowo rozkadajcych stref i pasów obszarów po&rednich, ukadajcych koncentrycznie wychodzc od centrum, których stopieb nieczysto&ci progresywnie w kierunku I tak poczynajc od urbs, wyznaczonym przez pomerium, i poprzez ager Romanus, ager Gabinus wyznacza bezpieczn przestrzeb, w której miay miejsce wszelkiego typu praktyki religijne. Ju poza ni rozciga ager peregrinus i jeszcze dalej wrogi ager hosticus, a grodny i wa&ciwie niezbadany ager incertus. 7 staro ytnym Rzymie, Lublin 2001, ; BOKSZA;SKI Zbigniew, Stereotypy i kultura, Wrocaw 2001; KUJAWI;SKI Jakub, Spotkanie z innymi. redniowieczny misjonarz i jego sacrum w oczach pogan, RoczHist 70, 2004, Por. STEINER Deborah Tarn, Images in Mind /w:/ Status in Archaic and Classical Greek Literature and Thought, Princeton 2001, XI-XIV 5 BYSTRO; J.S., Tematy, które mi odradzano. Pisma etnograficzne rozproszone, Warszawa 1980, 279, 329n.; BUDZISZEWSKA Wanda, Z problematyki obco ci w j zyku magii, a kultura 4, 1991, CZARNOWSKI Stefan, Podzia przestrzeni i jej rozgraniczanie w religii i magii /w:/ id., Dzie a, Warszawa 1956, vol. 3, MEISTER Karl, Die Hausschwelle in Sprache und Religion der Römer, Heildelberg 1925; HALTER Thomas, Vergil und Horaz. Zu einer Antinomie der Erlebensform, Bern-München 1970, 64-88; CANCIK Hubert, Roma as Sacred Landscape. Varro and the End of Republican Religion in Rome, Visible Religion 4-5, , ; DWBI;SKI Antoni ks., Sacrilegium w prawie rzymskim, Lublin 1995, 37-44, 87-97; PANKIEWICZ Ryszard, Apotropaiczno-odnawiaj ce funkcje kary mierci w 4

5 Ze zblion koncepcj mamy do czynienia w tradycyjnej teologii saducejskiej. Centrum &wiata stanowi &witynia jako siedziba najsilniej skoncentrowanej swego rodzaju skoncentrowanej mocy, która w oddalenia od &wityni ulega rozproszeniu i osabieniu, tracc na sile, by w kobcu ustpiq miejsca nieczysto&ci. Dlatego kapan opuszczajc po zoeniu ofiary w zdejmuje swój lniany ubiór sakralny i wkada nowe szaty, aby nie udzielio innym. Je&li za& dokona spalenia poza miejscem wyznaczonym, powinien zmyq ciao, upraq ubranie i pozostaq do wieczora wraz ze wszystkimi innymi poza obozem. Zgodnie z tym kady teren w pódniejszym obszar znajdujcy poza Izraelem, jest skaony raz na zawsze i przypomina niczyj, porównywaln ze &wiatem zmarych. A zatem wszystkie ludy obce s skalane niezmywaln nieczysto&ci, która budzi i nakazuje jak najdalej idc ostrono&q, zgodnie z zasad, o której wspomina m.in. traktat Baba Kamma, i kto przestaje z nieczystym, sam te nim staje. Prorok Malachiasz przepowiadajc Edomitom w imieniu swojego Boga jako za zniszczenie Jerozolimy i wychwalajc jego jako wadcy poza granicami Izraela ( ), posuguje niezwykle obrazowym i z naszego punktu znaczcym granicy za ( ), czy moe &ci&lej grzechu albo Hebrajskie granicy () powizane z terminem (oznaczajcym wa&ciwie najblisze otoczenie, krg, na wszystkie strony, w pl. take ssiedzi lub koliste drogi) róni jednak w istotny sposób od swojego greckiego odpowiednika, który stanowi pewnego rodzaju graniczn dzielc dwa obszary, podczas gdy to raczej naturalna granica i konkretny obiekt, jak np. wzgórze, drzewo, kamieb, ogrodzenie, lub obszar i tak np. morze jest granic ldu, granic ciemno&ci jest sama ciemno&q itp., przypominajc w tym zakresie wczesnorzymski sposób rozumienia granicy i przestrzeni. W Powtórzonego Prawa Mojesz nakazujc przestrzegania nakazów i prawa Boga poleca je nie tylko zachowaq w sercu, ale take wypisaq sowa na odrzwiach kadego domu i bramach miejskich? (-,!" "# ); zgodnie z pódniejsz tradycj zapisane na pergaminie sowa - umieszczane w futerale bdd w pudeku - przybijano na odrzwiach w momencie wprowadzania do domu. Bezpieczne ycie moe zatem toczyq wycznie w strefy a zwaszcza w pobliu &wityni, i przy zachowaniu przepisanych przez zakazów i nakazów, tworzcych system, z którego niesposób usunq jakikolwiek element. Wewntrz tej strefy obowizuje nakaz skadania zgodnie z rytuaem rónego rodzaju ofiar, w tym zwaszcza z pierwocin. I tak przykadowo zgodnie z traktatem Orla w Misznie po posadzeniu drzew owoce przez trzy lata uchodziy za nieczyste, i dopiero po zoeniu ofiary Bogu w roku czwartym, mona byo zachowaq owoce dla siebie w roku pitym. Nie przestrzegajcy tych zasad bywali wykluczani ze spoeczno&ci. Na zewntrz znajduj grodne pustynie, emanacje nieprzyjaznej i nieskobczonej przestrzeni, gdzie rzdz moce chaosu, zniszczenia i &mierci, i gdzie yj nieczyste narody, z którymi kady kontakt stanowi zagroenie. 8 spo ecze stwie wczesnorzymskim /w:/ ed., H. KOWALSKI, M. KURY OWICZ, Kara mierci w staro ytnym Rzymie, Lublin 1996, 23-39; id., Cz owiek a wszechobecno zagro enia. Rozgraniczanie spo ecznej i sakralnej przestrzeni we wczesnym Rzymie, PKan 40, 1997/1-2, Lev. 6,3-5, 20-23, 7,21, 7,25-27; Mal 1,4; Mt 12,42; Lk 11,31; Act 17,26; Rom 10,18; Hbr 6,16. Zob. m. in. SIEGFRIED Carl, STADE Bernhard, /w:/ Hebräisches Wörterbuch zum Alten Testamente, Leipzig 1893, 111; id., /w:/ ibid., 10; LEVY Jacob, /w:/ Wörterbuch über die Talmudim und Midraschim, Darmstadt 1963, vol.1, 294; 5

6 Zburzenie drugiej &wityni w roku 70 n.e. w wyniku wojny z Rzymem i oderwanie judaizmu od jego materialnego podoa spowodowao, e na znaczeniu zyskaa grupa faryzeuszy, do której naleao wielu %!, czyli badaczy pisma, zajmujcych studiowaniem i wyja&nianiem Prawa, i uznajcych za obowizujce nie tylko prawo spisane, ale take ustne, czyli jego tradycyjn przekazywan z pokolenia na pokolenie. prawa ustnego w poczeniu z zasad, i Bóg nie ogranicza do jednego miejsca, pozwolio oprzeq ycie religijne na nowych zasadach. zastpia synagoga jako miejsce modlitwy, za& rabini zastpili kapanów. Jednocze&nie ostatecznie ustalono i kanon ksig i i celem ycia jest studiowanie Tory, przestrzeganie jej zasad i praktykowanie mio&ci blidniego w yciu codziennym. Poczono to z now w istocie rzeczy zasad domagajc zachowania rytualnej czysto&ci take poza &wityni, a zwaszcza w domu. Codzienny posiek winien by speniaq wszelkie wymogi czysto&ci, w takim samym stopniu, w jaki by do tego w przeszo&ci zobowizany kapan &witynny, za& stó nabra znamion otarza, podczas gdy dom w znaczeniu wspólnoty rodzinnej () jako mieszkaniowej wspólnoty ko ci i cia a ( &) sta &wityni. Oznaczao to zarazem zastpienie dawniejszego koncentrycznego modelu &wiata, w którego centrum znajdowaa &witynia ( '% ), przez ukad decentryczny, obejmujcy szereg równouprawnionych rodzinnych domów- &wityb, mentalnie odnoszony do Jerozolimy jako duchowego symbolu dawnej nieistniejcej ju &wityni. Ten z istoty odmiennie zorientowany system religijny leg u podstaw judaizmu rabinicznego, którego produktem staa Miszna i Gemara. 9 W zdecydowanej przepisy tradycyjnego prawa ydowskiego miay przede wszystkim na celu wzmocnienie trwao&ci, czysto&ci i autorytetu caej wspólnoty. Jeden z pódniejszych tekstów porównuje jej podstaw, do kopca kamieni, który rozsypuje kiedy zabraq chocia jeden nawet najmniejszy - z kamieni. Tak rozumiane pokrewiebstwo krwi nakadao na wszystkich obowizek solidarnego utosamiania w kadej sytuacji z innymi czonkami wspólnoty. Narzucao to konieczno&q podporzdkowania jednostki NEUSNER, Das pharisäische und talmudische Judentum, o.c., 9-32; id., Judentum in frühchristlicher Zeit, Stuttgart 1988, 40-41, 46 9 Jos. Flav., Antiq. iud. 13,10,6; bell. iud. 1,5, , 2,8, ; Gen 23,17, 29,14; Exod 10,14; Num 34,6; Deut 6,5-9; 1 Sam 31,9; 1 Reg 1,3; Prov 22,28, 23,10; Jer 5,22; Jos 15,12; Hi 38,20; Mk 5,9; Baba Kamma 92; Pes 116a; Taan 23a. Zob m.in. SIEGFRIED, STADE, /w:/ o.c., 453; UBBELOHDE Herbert, Fluchpsalmen und alttestamentliche Sittlichkeit, Breslau 1938 (diss.); DAUBE David, The New Testament and Rabbinic Judaism, London 1956, ; SCHECHTER Solomon, Aspects of Rabbinic Theology, New York 1961, 46-56, ; LEVY, /w:/ o.c., vol. 3, 464; BOMAN Thorleif, Das hebräische Denken im Vergleich mit dem Griechischen, Göttingen 1965, 56-57, ; BARR James, Bibelexegese und moderne Semantik. Theologische und linguistische Methode in der Bibelwissenschaft, München 1965, (skrajnie polemiczna); PASCHEN Wilfried, Rein und Unrein. Eine Wortgeschichtliche Untersuchung der Vorstellungen im biblischen Hebräisch und ihres Fortlebens in Qumran und in der Rede Jesu, Würzburg 1968 (diss.); HANELT T., Poj cie bli niego w starotestamentalnym przykazaniu mi o ci, RBiblLit 30, 1977/5, ; NEUSNER, Das pharisäische und talmudische Judentum, l.c.; id., Judentum in frühchristlicher Zeit, o.c., 28, 64-65; COHEN A., Le Talmud. Exposé synthétique du Talmud et de l enseignement des Rabbins sur l éthique, la religion, les coutumes et la jurisprudence, Paris 1983, , , , , ; FILIPIAK Marian, Problematyka spo eczna w Biblii, Warszawa 1985, ; BENSCH Peter, Rein und Unrein. Das biblische Sexualtabu, Gelnhausen 1996; BRIKS Piotr ks., /w:/ Podr czny s ownik hebrajsko-polski i aramejsko-polski Starego Testamentu, Warszawa 2000, 240 6

7 interesom grupy: problemy i krzywdy jednych traktowano jako problem pozostaych, co znalazo swój chyba najpeniejszy wyraz w tradycji (. Samo oznacza zarówno m&ciciela krwi, czyli tego, kto szuka pomsty za przelan krew kogo& z rodziny, dalej tego, kto wykupuje z niewoli swego krewnego zaprzedanego za dugi i w kobcu bliskiego krewnego, bronicego z obowizku praw wdowy. Sprzeniewierzenie tak rozumianemu obowizkowi solidarno&ci byo zbrodni, porównywaln z Kaina, czemu towarzyszyo powszechne i mogo nawet prowadziq do wykluczenia ze spoeczno&ci. 10 Dobre wspólnoty jak i jednostki uznawano jednoznacznie za majtek wspólny, który stawa udziaem wszystkich niezalenie od miejsca pobytu, stopnia zainteresowania czy wreszcie zajmowanej pozycji spoecznej, co w decydujcy sposób sprzyjao narastaniu izolacji i w konsekwencji wrogo&ci wobec &wiata Znamienne, e podobna terminologia pojawia w odniesieniu do Boga wielkiego, i straszliwego (!) * ( ( ) jako Tego, który wybawia Izrael i okre&lanego w Starym Testamencie jako m&ciciela i oswobodziciela swojego ludu z (,! -!! & *, + (, ); do niego take jest skierowana podczas codziennej modlitwy pro&ba o bogosawiebstwo, przy czym pierwsze bogosawiebstwo odnosi do wybawienia z egipskiej niewoli, drugie za& do wybawienia, które ma miejsce zawsze i Jego odpowiednikiem w Nowym Testamencie jest Bóg jako zbawca ( ) przez Jezusa Chrystusa ( η ο ο ο υ ου ) i Chrystus jako Odkupiciel i Wyzwoliciel ludzko&ci z grzechu ( ο ο η ο, ο ο ) i z niewoli szatana, ale równie i Mojesz jako wódz i wysany przez Boga wybawca po opiek anioa ( ο ο [ ] ο υ ου). Tak silnie zakorzenione w spoeczno&ci poczucie solidarno&ci zarówno w dobru jak i w zu, dodatkowo wzmocnione trudno osigalnym poczuciem bezpieczebstwa, w pierwszym konsekwencj szczególnie bliskiego zwizku z bogiem wzmacnia w grupie nie tylko przekonanie o swojej wyjtkowo&ci, ale równie prze&wiadczenie, e wszystko inne, obce i nieznane, jest wrogie i ze, i jako takie wymaga odpowiedniej reakcji. Moe byq to próba o ile to moliwe niedopuszczenia do pojawienia kultu obcych, ssiednich bóstw, albo ich uzalenienia czyli w istocie podporzdkowania wasnemu, zaproszenia bdd nawet - jak to miao miejsce w okresie cesarstwa rzymskiego na poziomie pabstwa przeniesienia ich kultu i wprowadzenia u siebie. Ostatnie rozwizanie prowadzi jednak czy pódniej do konfrontacji i w istocie burzy dotychczasowy porzdek rzeczy i tradycyjny wizerunek &wiata. Dlatego te w podobnej sytuacji istniej dwie moliwo&ci, albo stereotyp obcego pozostaje niezmieniony, a wszelkie od normy s traktowane jako wyjtek od reguy, i zwalczane, albo dochodzi do stopniowej modyfikacji i adaptacji za osabienia spójno&ci spoeczebstwa w postaci jej segmentyzacji i destabilizacji Bliej na ten temat zob. SCHARBERT J., Solidarität in Segen und Fluch im Alten Testament und in seiner Umwelt, Bonn 1958; COHEN, o.c., , ; FILIPIAK, o.c., 10-14; PANKIEWICZ Ryszard, Rodzina i wychowanie w Palestynie rzymskiej w wietle tradycji biblijnej i pó nojudaistycznej, ZNWSP w Bydgoszczy. Studia Pedagogiczne 18, 1992, Rodz 29,4, 29,14, 37,26-27; Num 35,19, Deut 10,17-21; Iz 41,14, 43,1, 43,14, 44,22-24, 47,4; Rut 2,20; Lk 1,47, 2,11; Joh 4,42; Act 5,31, 7,35, 13,23; Ephes 5,23; Philip 3,20; 1 Tim 1,1; 2 Tim 1,10; Tit 1,3, 1,4, 2,10, 2,13, 3,4, 3,6; Jud 25, 2 P 1,1, 1,11, 2,20, 3,2, 3,18; 1 J 4,14; Aboth 2,5; Keth 17a; SIEGFRIED, STADE, /w:/ o.c., 109; KOEHLER 7

8 Tej negatywnej konsekwencji wydzielenia przestrzeni odpowiada take jej pozytywna sfera, prowadzca do utworzenia wydzielonej i wyznaczonej granic wasnej, swojskiej przestrzeni, porzdkujcej ycie wspólnoty i przeciwstawiajcej j reszcie &wiata. Poza t granic rozpoczyna obszar panowania obcych bogów i ludów, gdzie rzdz nieczyste moce chaosu, zniszczenia i &mierci, i z którymi kady kontakt stanowi zagroenie. Ciekaw ilustracj tej zasady jest epizod z Drugiej Królewskiej, relacjonujcy obcych osadników sprowadzonych do Samarii przez Asyryjczyków z Syrii, Fenicji i Babilonu, którzy przynie&li z sob kult swoich dawnych bogów. Poniewa jednak osadnicy jako cudzoziemcy nie oddawali JHWH nalenej czci jako panu ziem Izraela, byli tak dugo napastowani przez lwy, które dokonyway w sabo zaludnionym kraju spustoszenia a nie sprowadzili z wygnania izraelickiego kapana z Betel, który nauczy ich oddawania czci prawowitemu bogu w Samarii ( * -., (! *). Co znamienne osadnicy jako obcy nie zostali zmuszeni do porzucenia swoich dotychczasowych religijnych praktyk, i mogli nadal bezkarnie oddawaq hod swoim bogom, pod warunkiem równolegego wypeniania zobowizab wobec boga Izraelitów; trudno zatem dopatrywaq w tym okresie istnienia kulturowej przepa&ci i jawnie okazywanej wrogo&ci, przynajmniej w sferze religijnej, wysiedlonymi z Samarii Izraelitami a innymi narodami semickimi. Z drugiej jednak strony dopuszczanie podobnych zaniedbab wobec wasnego boga przez Izraelitów byo w &wietle teologii Starego Testamentu jednoznacznie nie do i zgodnie z tradycj kadorazowo pocigao za sob powane konsekwencje dla caej spoeczno&ci. 12 Do pewnego stopnia koreluje z tym opis pobytu Jezusa w &wityni w Jerozolimie w Ewangelii &w. Jana. Otó oburzony obecno&ci w niej handlarzy i siedzcych za stoami bankierów - pomimo obowizujcego w religii judaistycznej i potwierdzonego m.in. w Talmudzie zakazu wchodzenia do &wityni z - ich wszystkich ze &wityni, a porozrzuca pienidze i powywraca stoy, mówic ο ο,, ο ο ο ο ου ο ο ο ου. Szczególn zwraca w tym kontek&cie przekazane w nieznacznie rónicej relacji &w. Marka powoanie na fragment z proroka Izajasza, ogaszajcy domem modlitwy wszystkich narodów: ο ο ο ο. ο, ο ου ο ο ο υ η ο ; ο ο. 13 Ludwig, BAUMGARTNER Walter, /w:/ Lexicon in Veteris Testamenti libros, Leiden 1958, vol. 1, ; GESENIUS Wilhelm, /w:/ Hebräisches und aramäisches Handwörterbuch über das Alte Testament, Berlin-Göttingen-Heidelberg 1962, ; LEVY,! /w:/ o.c., vol. 1, 290; id., /w:/ ibid., Zob. take MEYER Rudolf, Hellenistisches in der rabbinischen Anthropologie, Stuttgart 1937; FILIPIAK, l.c.; PANKIEWICZ, Rodzina i wychowanie w Palestynie rzymskiej, o.c., passim; AUFFARTH Christoph, Der Schutz des Fremden. Begründung eines Grundwertes in den Religionen des Alten Orients und Griechenlands /w:/ ed., H. BÜRKLE, Grundwerte menschlichen Verhaltens in den Religionen, Frankfurt a.m. 1993, Reg 17, Kuta albo Kuth obecnie Tell-Ibrahim koo Babilonu, Awwa lokalizowane w Fenicji bdd w Elamie, Chamat i Sefarwaim prawdopodobnie aramejskie miasta w Syrii. Bliej na ten temat zob. SCHMIDT Hans, Die großen Propheten, Göttingen 1915, Mk 11,15-18; Joh 2, Por. Iz 56,7: -- 1! 2 /% 0 *, - -!, * - 4 /% -, : 0 " -,!& 0 " *. Bliej na ten temat PANKIEWICZ Ryszard, Ceny, p ace i pieni dze w Ko ciele Apostolskim, Vox Patrum 15, 1988, 599n. 8

9 Zgodnie z tym schematem my&lowym cay &wiat pozostajcy w niczym nie kontrolowanej gestii boskich si, odwouje do symbolicznie zakodowanych tablic obaw i nakazów. Ta indywidualna i zbiorowa przestrzeb boga oraz &wiata ludzi stanowi w istocie lustrzane odbicie jednego i tego samego wszech&wiata czy raczej jego odwzorowanie w psychice ludzkiej. Istnienie podziau na swoi i obcy zakada istnienie strefy intymno&ci, a zatem strefy chronionej, w której nie ma prawa ingerowaq nikt z zewntrz, nikt obcy. To swego rodzaju ukad niezwykle bliskich opartych na zaufaniu i poczuciu wspólnoty, odwoujcych do wspólnej tradycji i odmiany sekretnej wiedzy, niezwykle podatny na urazy, a nawet zniszczenie i tym samym wymagajcy caego szeregu mechanizmów chronicych przed &wiatem Tego typu mog z natury rzeczy czyq tylko niektórych, nielicznych, np. krewnych czy te czonków lokalnych, etnicznych bdd religijnych wspólnot, co zawiera w sobie take narodu wybranego, poczonych chociaby wspólnym przeyciem czego& niezwykego i tajemniczego, przekazywanego w formie sacrum z pokolenia na pokolenie np. w postaci opowie&ci o przej&ciu Morza Czerwonego i ucieczki z Egiptu do ziemi obiecanej. \czy z tym swego rodzaju umowa okre&lajca, kto, co i w jaki sposób ma podlegaq ochronie przed &wiatem Z reguy te granice i sposób ochrony intymno&ci s przy tym wpisane w zestaw norm okre&lajcych model ycia spoecznego i kultury danej wspólnoty. 14 Samo obcego posiada niewtpliwie stosunkowo bogaty zakres znaczeniowy, w znacznej o charakterze subiektywnym. Biorc pod jego sposób rozumienia w okresie staroytnym, w sensie spoecznym to ten, kto nie naley do rodziny, rodu bdd tej samej religii. Z kolei z punktu widzenia politycznego jest nim kady, kto jako obywatel jednego pabstwa przebywa na obszarze innego, i który moe wprawdzie budziq jako czonek obcej grupy i ale jest zarazem go&ciem, któremu zgodnie z nakazami religii naley szacunek. 15 U Klemensa Aleksandryjskiego pojawia wymowne stwierdzenie, które powoujc na Homera i traktujc go&cinno&q jako spokrewnion z mio&ci, i szczególn obcowania z luddmi kae widzieq w kadym czowieku zgodnie z tradycj biblijn brata Boga, wyradnie nawizujc do biblijnej zasady, obecnej w obu Testamentach kochaj bli niego swego jak siebie samego,. Ludzie obcy s bowiem przybyymi z daleka naszymi go&qmi, podobnie jak nasi przyjaciele i bracia, których powoa do ycia ten sam Logos. 9w. Pawe w li&cie do Rzymian 14 Por. GÜDEMANN M., Der Fremde ist der Feind. Ein Beitrag zur Fremdwörterfrage, 25(=61) MGWJ 1917/1, 1-6; HELLER Bernhard, Die Scheu vor Unbekanntem, Unbenanntem in Agada und Apokryphen, MGWJ 47(=83), 1939, ; M BEDY Munasu Duala, Die Wissenschaft vom Fremden und die Verdrängung der Humanität in der Anthropologie, Freiburg i.br.-münchen 1977; PANKIEWICZ, Cz owiek a wszechobecno zagro enia, o.c.; BÖHME Hartmut, Leibliche und kulturelle Codierungen der Angst /w:/ Große Gefühle. Bausteine menschlichen Verhaltens, Frankfurt a.m. 2000, ; HØIRIS Ole, Forfald og Fremskridt, Aarhus 2000; MWDRZECKI Wodzimierz, Intymno i sfera prywatna w yciu codziennym i obyczajach rodziny wiejskiej w XIX-XX wieku /w:/ Materia y 17. Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich, Kraków wrze&nia 2004 r. 15 MENTZOU Maria, Der Bedeutungswandel des Wortes Xenos. Die byzantinischen Gelehrtengedichte und die griechischen Volkslieder über die Fremde, Hamburg 1964 (diss.); FASCHER Erich, GAUDEMET Jean, Fremder /w:/ RAC 8, 1972, ; PUZICHA Michaela, Christus peregrinus. Die Fremdenaufnahme (Mt 25,35) als Werk der privaten Wohltätigkeit im Urteil der Alten Kirche, Münster 1980, 17-24; MALITZ Jürgen, Der Umgang mit Fremden in der Welt der Griechen: natives, Perser, Juden /w:/ ed., Waltraut SCHREIBER, Kontakte Konflikte Kooperationen. Der Umgang mit Fremden in der Geschichte, Neuried

10 do przestrzegania go&cinno&ci, wzywajc do wzajemnego prze&cigania w go&cinno&ci, za& w li&cie do Hebrajczyków ponownie przypomina o tym nakazie, gdy jak zaznacza jej przestrzeganiu niektórzy bezwiednie ugo&cili anioów-posabców, aluzyjnie przywoujc przykad go&cinno&ci Abrahama, Sary i Lota. Wtek go&cinny pojawia zreszt kilkakrotnie m.in. w Dziejach Apostolskich i w li&cie do Filemona, gdzie &w. Pawe adresata listu, a swojego przyszego gospodarza do przygotowania go&ciny. Cecha go&cinno&ci jest m.in. warunkiem powoania na biskupa, i którego powinna wyróniaq jako czowieka nienagannego i cieszcego dobr opini ( η ο ) w sposób szczególny, choq oczywi&cie powinni j posiadaq wszyscy chrze&cijanie. Take &w. Piotr w swoim Pierwszym Li&cie zwraca do przeoonych gmin ( ο ) i jako ich wspóstarszy ( υ ο ) zaleca im dobrowolne i bezinteresowne zajmowanie wiernymi; przestrzega ich przy tym przed zaniedbaniami, wskazujc na rzymskich szukajcych jedynie wasnych zysków i nie zwaajcych na dobro swoich poddanych. Do wszystkich naley odnosiq z mio&ci i okazywaq im bez wahania go&cinno&q ( ο ου υ ο υ ο ), i zawsze w taki sposób, aby zawstydziq tych którzy niesusznie oskaraj i zniesawiaj chrze&cijan. Z kolei &w. Pawe wskazujc cechy, które powinny cechowaq wyróniajc &wiadectwem dobrych czynów ( ο ο υ ου η), i która w ramach swojej posugi moe byq oficjalnie zatrudnion - zapisan ( ) - do pracy duszpasterskiej gminy, wspomina w Pierwszym Li&cie do Tymoteusza o wszechstronnym wychowaniu, go&cinno&ci ( ο η ), usuno&ci, gotowo&ci do okazywania wspóczucia i niesienia w pokorze pomocy ( ο ο ) tym wszystkim, którzy jej potrzebuj. Wtek go&cinno&ci pojawia take przy okazji opisu pobytu &w. Pawa na Malcie, gdzie postaq Rzymianina Publiusza, namiestnika wyspy, który yczliwie go&ci przez trzy dni rozbitków Pawa i jego towarzyszy. 16 W greckim wyraz ο oznacza obcego, cudzoziemca, podrónego i go&cia. Samo podobnie jak jego acibski odpowiednik hospes moe zreszt oznaczaq zarówno sam w jak i gospodarza, czyli która podejmuje przybysza; 17 tak np. w Li&cie do 16 Gen 5,1; Clem. Alex., Strom. I 19,94,5, II 9,41,3-6, II 15,70,5; Mt 25,35-36; Act 28,7, 28,33; Rom 12,13; Hbr 13,2; 1 Tim 3,2, 5,5-10; Tit 1,8; Philem. 22; 1 P 3,8-12, 3,13-17, 4,7-11, 5,1-5. Por. Homer., Il. IV 144, V 359; Rodz 12,13; 18,1-15; Hbr 13,2; Tit 1,8; 2 P 4,9; Tertull., De oratione 26. Bliej na temat go&cinno&ci zob. HILTBRUNNER Otto, ο ο ο, xenodochium /in:/ RE II 9,2, 1967, ; id., Gastfreundschaft in der Antike und im frühen Christentum, Darmstadt 2005; HILTBRUNNER Otto, GORCE Denys, Gastfreundschaft /w:/ RAC 8, 1972, ; PYTEL Jan Kanty, Go cinno w Biblii. Studium ród owo-porównawcze, PoznaB 1990; 17 PAPE Wilhelm, Handwörterbuch der griechischen Sprache, Braunschweig 1842, vol. 2, ; ALEXANDRE C., ο /w:/ Abrégé du dictionnaire grec-français, Paris 1876, 407; SCHIRLITZ S.Ch., ο /w:/ Griechisch-deutsches Wörterbuch zum Neuen Testament, Giessen 1893, 283; WHITE John Williams, ο /w:/ An Illustrated Dictionary to Xenophon s Anabasis with Groups of Words Etymologically Related, Boston 1896, 149; PARIS Pierre, ο /w:/ Lexique des Antiquités Grecques, Paris 1909, ; WOODHOUSE S.C., Foreign /w:/ English Greek Dictionary. A Vocabulary of the Attic Language, London 1910, 336; PREUSCHEN Erwin, ο /w:/ Vollständiges griechisch-deutsches Handwörterbuch zu den Schriften des neuen Testaments und der übrigen urchristlichen Literatur, Gießen 1910, 771; BOISACQ, ο /w:/ Dictionnaire étymologique de la langue grecque étudiée dans ses rapports avec autres langues indo-européennes, Heidelberg-Paris 1916, ; STÄHLIN Gustav, ο,,, ο ο, ο, ο /w:/ ThWNT 5, 1954, 1-36; ABRAMOWICZÓWNA Zofia, ο /w:/ S ownik grecko-polski, Warszawa 1962, vol. 3, 228; MOULTON James Hope, 10

11 Rzymian, gdzie &w. Pawe przesya Rzymianom pozdrowienia od swojego wspópracownika Gajusza jako gospodarza jego i caej spoeczno&ci. Zdecydowanie jednak w Nowym Testamencie w znaczeniu go&cia bdd przybysza. I tak &w. Mateusz wspomina o ο jako wcieleniu Chrystusa, któremu dano piq i je&q, obdarowano ubraniem i wspomoono w chorobie, za co jest obiecane królestwo niebieskie, podczas gdy za odmówienie go&ciny grozi ogieb wieczny; w dniu sdu ostatecznego na niego&cinny dom i miasto spadnie kara od tej, jaka i 18 ο jednak w znaczeniu podstawowym jako obcy, jak w Dziejach Apostolskich, gdzie w zoonej formie ο η ο ο oznaczaj dnych nowinek przybyszów przebywajcych w Atenach czy w li&cie do Efezjan, gdzie &w. Pawe do pewnego stopnia przeciwstawia niegdy& uczynionych obcymi ( η ο ο part. perf. pass. od czasownika ο ο ) i obcymi przymierzy obietnicy, a zarazem nie majcymi jako ο nadziei, nawróconym na chrze&cijabstwo i przez to bliskim w Jezusie Chrystusie. 19 W Nowym Testamencie ο przybiera te niekiedy znaczenie pielgrzyma-cudzoziemca bdd te nietutejszych wysanników, a wa&ciwie misjonarzy, wysyanych przez apostoa do gmin, bliskie znaczeniowo acibskiemu peregrinus. 20 W sensie przybysza, a zatem odmiennie ni w Grece klasycznej, gdzie oznacza podobnie jak hebrajski / 5* w pierwszym ssiada, a cudzoziemca bez peni praw MILLIGAN George, ο /w:/ The Vocabulary of the Greek Testament, London 1963, ; MENTZOU, o.c., 3-14; HOFMANN Johann Baptist, ο /w:/ Etymologisches Wörterbuch des Griechischen, Darmstadt 1966, 221; FRISK Hjalmar, ο /w:/ Griechisches etymologisches Wörterbuch, Heidelberg 1970, ; BAUER Walter, ο /w:/ Griechischdeutsches Wörterbuch zu den Schriften des neuen Testaments und der übrigen urchristlichen Literatur, Berlin-New York, 1971, ; LIDDELL George Henry, SCOTT Robert, A Greek-English Lexicon with a Revised Supplement, Oxford 1996, 1189; POPOWSKI Remigiusz ks., ο /w:/ Wielki s ownik grecko-polski Nowego Testamentu, Warszawa 1997, 415 (nr 3453); SPICQ Ceslas,,, ο ο, ο /w:/ id., Notes de lexicographie néo-testamentaire, Fribourg- Göttingen 1978, vols. 2, ; WÓJTOWICZ Henryk Ks., Go&cinno&Q u Homera /w:/ Ksi ga pami tkowa po wi cona Prof. Zofii Abramowiczównie, ToruB 1987, ; id., Homerycka i biblijna terminologia go cinno ci, RHum 33, 1985/3, 5-17; Pytel, Go cinno, o.c., 45; PASSOW Franz, ο /w:/ Handwörterbuch der griechischen Sprache, Darmstadt 1993, vol. II.1, 382; FOULON E., ο ο et ο hellenistiques, REG 108, 1995, ; TRUNDLE M.F., Epikouroi, Xenoi and Mistophoroi in the Classical Greek Word, War and Society 16, 1998, 1-12; STOLL Oliver, Gemeinschaft in der Fremde: Xenophons Anabasis als Quelle zum Söldnertum im Klassischen Griechenland?, GfA 5, 2002, 124; THAYER Joseph H., ο /w:/ Greek-English Lexicon of the New Testament, Peabody/MA 2003, Mt 10, 14, 25,34-46; Mk 6,7-13; Lk 9,1-6, 10,11-12; Rom 16,23: ο ου η η 19 Act 17,26; Ephes 2, tak m.in. Mt 27,7; Hbr 11,13; 3 J 5: ο ο ο ο ου. Zob. SCHELLER Immanuel Johannes Gerhard, Peregrinus /w:/ Lateinisch-deutsches Handlexikon, Leipzig 1822, 2121; GEORGES Karl Ernst, Peregrinus /w:/ Ausführliches lateinisch-deutsches Handwörterbuch, Leipzig 1869, vol. 2, 794; KÜBLER Bernhard, Peregrinus /w:/ RE 19,1, 1937, ; KÖTTLING Bernhard, Peregrinatio religiosa. Wallfahrfahrten in der Antike und das Pilgerwesen in der alten Kirche, Regensburg-Münster 1950, 7-11; ERNOUT Alfred, MEILLET Antoine, peregr, peregr /w:/ Dictionnaire étymologique de la langue latine. Histoire des mots, Paris 1959, 498; KREBS Johann Philipp, Peregrinatio /w:/ Antibarbarus der lateinischen Sprache, Darmstadt 1962, vol. 2, 277; GEORGES Karl Ernst & Heinrich, Peregrinus /w:/ Ausführliches lateinisch-deutsches Handwörterbuch, Hannover 1962, vol. 2, 1581; PLEZIA Marian (ed.), S ownik aci sko-polski, Warszawa 1999, vol. 4,

12 obywatelskich, w Nowym Testamencie popularny w Septuagincie termin ο ο, w tym raz w cytacie i dwukrotnie w kontek&cie odwoujcym do Starego Testamentu. Szczególn zwraca jego zastosowanie w Dziejach Apostolskich i w Pierwszym Li&cie &w. Piotra w odniesieniu do wszystkich chrze&cijan. 21 Podobnie neutralne wydaje posugiwanie w Nowym Testamencie okre&leniem ο, zasadniczo pozbawione tak charakterystycznej dla Greki klasycznej wrogo&ci i poczucia wyszo&ci, rozumiane czy to jako przeciwstawienie do Greków, czy to oznaczajce ludzi mówicym innym, niezrozumiaym czy wreszcie jako jednej z wielu kategorii ludzkich, równych przed Chrystusem. W okresie rzymskim za Greka inaczej ni w przypadku Rzymianina, uchodzi ten, kto z wychowania i sposobu ycia uwaany by za Hellena; urodzenie i pochodzenie odgrywao przy tym zasadniczo Natomiast za barbarzybców w potocznym znaczeniu uznawano tych, którzy nie znali greckiej, a wa&ciwie grecko-rzymskiej kultury bdd nie yli w sposób postrzegany jako hellebski. Z tego punktu widzenia sposób rozumienia ο w Nowym Testamencie wydaje stanowiq odbicie tego typu my&lenia. 22 W Septuagincie ο osiem razy. Szczególnie jego zastosowanie w Ezechiela w opisie sdu nad Ammonitami i zagroenie wydania Izraelitów w ludzi dzikich, sprawców zniszczenia ( ο ) i niewtpliwie stanowice mocno zagodzon w porównaniu ze sformuowaniem uytym w jego odpowiedniku hebrajskim (,( + ),, nawizuje do jego tradycyjnego, pejoratywnego znaczenia, podobnie jak i uyte w stosunku do wojsk syryjskich w Drugiej Machabejskiej i ο ου ο ου w Trzeciej Machabejskiej, podczas gdy odwoanie do historii wyj&cia z Egiptu i sposób uycia tego terminu w Psalmie 113 w stosunku do egipskiego, barbarzybskiego ludu ( ο ου), biorc pod take jego hebrajski odpowiednik ("1 ) kojarzy byq moe z uwagi na szacunek do wasnej tradycji - raczej z jego neutralnym zastosowaniem w Pierwszym Li&cie &w. Pawa do Koryntian, zbliony do sformuowania w apokryficznym li&cie Arysteasza Act 7,6, 7,29, 13,17; Ephes 2,19; 1 P 1,17, 2,11 22 Act 28,2-4; Rom 1,14; 1 Cor 14,11; Kol 3,11: ου ο η ου ο, ο ο υ, ο, η, ο ο, ο, [ ] ; PAPE, ο /w:/ Handwt., o.c., vol. 1, ; SCHIRLITZ, ο /w:/ o.c., 69; PREUSCHEN, ο /w:/ o.c., 199; WINDISCH Hans, ο /w:/ ThWNT 1, 1949, ; MOULTON, MILLIGAN, ο /w:/ o.c., 103; ABRAMOWICZÓWNA, ο /w:/,o.c., vol. 1, 414; HOFMANN, ο /w:/ o.c., 33; BAUER, ο /w:/ o.c., ; LIDDELL, SCOTT, o.c., 306; POPOWSKI, o.c., 92 (nr 908); THAYER, ο /w:/, o.c., Ez 23,16 (=36); Ps 114,1 (=113,1); 2 Macc 2,21, 4,25, 5,22, 10,4, 15,2; 3 Macc 3,24; Ep. Ar 122; 1 Cor 14,11; BARON A., La représentation des guerres perses et la notion de barbares dans la première moitié du Ve siècle, BCH 87, 1963, ; OPELT Ilona, SPEYER Wolfgang, Barbar, JbAC 10, 1967, ; WERNER Jürgen, Kenntnis und Bewertung fremder Sprachen bei den antiken Griechen. I. Griechen und Barbaren: Zum Sprachbewusstsein und zum ethnischen Bewusstsein im frühgriechischen Epos, Philologus 133, 1989, ; RUGULLIS Sven, Die Barbaren in den spätrömischen Gesetzen: eine Untersuchung des Terminus barbarus, Frankfurt a.m. 1992; TIMPE DIETER, Rom und die Barbaren des Nordens /w:/ ed., Meinhard SCHUSTER, Die Begegnung mit dem Fremden. Wertungen und Wirkungen in Hochkulturen vom Altertum bis zur 12

13 W Rzymie kady wolny, który nie jest obywatelem rzymskim jest zasadniczo okre&lany jako hostis. Pocztkowo to oznacza obcego, przybysza, a do pewnego stopnia odpowiednika pódniejszego peregrinus, bez jakiegokolwiek odcienia znaczeniowego jako wroga ; tak jeszcze rozumie je Cyceron i Warron, i dopiero z chwil zastosowania terminu hospes dla okre&lenia go&cia oraz gospodarza, czyli osoby goszczcej, sowo hostis otrzymuje ostatecznie kontekst znaczeniowy wroga. 24 Analogicznie acibskie peregrin r, a w &lad za tym i rzeczownikowa forma peregrinus tudzie exterus i extraneus, oznaczao w pierwszym przebywanie za granic, z dala od kraju bdd miejsca zamieszkania, zwaszcza w pochodnej formie peregr nati nie inaczej w greckich okre&leniach ο η i czasownikowej formie ο - i w gruncie rzeczy biorc pod wspomnian jedynie w przypadku peregr nit s silniej dochodzi do gosu element obco&ci, aczkolwiek stosowany niemal e wycznie w odniesieniu do i obyczajów. 25 W okresie cesarstwa posiadanie obywatelstwa rzymskiego, niezalenie od tego czy odziedziczonego czy te nabytego za zasugi bdd po prostu kupionego za pienidze, byo powodem do dumy, a ponadto dawao okre&lone przywileje, w tym zwaszcza prawo odwoania do sdu cesarskiego, co faktycznie przerywao dotychczasowe chronio od habbicej kary &mierci w rodzaju przybicia do krzya, a zatem przynosio jego posiadaczowi okre&lone korzy&ci w coraz silniej wstrzsanym przez religijne i etniczne konflikty, i przez rónego rodzaju uprzedzenia i animozje pabstwie. W sensie prawnym obcy przestaje de facto istnieq na skutek wydania przez constitutio Antoniniana, nadajcej zasadniczo obywatelstwo rzymskie wszystkim mieszkabcom cesarstwa. Samo okre&lenie obejmuje odtd wa&ciwie wycznie barbarzybców, by w formie nowych obcych pojawiq w aktach ustawodawczych chrze&cijabskich cesarzy na oznaczenie heretyków. Tym niemniej w praktyce ycia codziennego okre&lenie obcych istnieje w staroytnym Rzymie nadal i jest powszechnie stosowane, zwaszcza w Italii i Galii na oznaczenie bkajcych przybyszy z daleka. 26 Gegenwart, Stuttgart-Leipzig 1996) 34-50; SANTIAGO Rosa-Araceli, Griegos y bárbaros: arqueología de una alteridad, Faventia 20, 1998/2, WORONOWSKI Benedykt, Go /w:/ S ownik polsko- aci ski ze skarbu ksi dza Knapiusza et societate Jesu, Kalisz 1787, vol. 1, 258; SCHELLER, hospes /w:/ o.c., 1221; id., hostis /w:/ ibid., ; \EBI;SKI W., hospitale, hospitalitas /w:/ Materya y do s ownika aci sko-polskiego redniowiecznej aciny staro ytno ci polskich, PoznaB 1885, 81; GEORGES, Ausführliches Wt., hospes, o.c., vol. 1, 2246; id., hostis /w:/ ibid., ; WALDE Alois, hospes /w:/ 370; id., hostis /w:/ ibid., ; ERNOUT, MEILLET, hospes /w:/ o.c., ; id., hostis /w:/ ibid., 301; KREBS, hospes /w:/ o.c., vol. 1, 661; id., hostis /w:/ ibid., 662; ESTIENNE Robert, hospes /w:/ Thesaurus linguae latinae, Bruxelles 1964 [= 1740], vol. 2, 518; id., hostis /w:/ ibid., ; GEORGES, hospes /w:/ Ausführliches Handwt., vol. 1, ; id., hostis /w:/ ibid., 3089; WALDE Alois, HOFMANN Johannes B., hospes /w:/ Lateinisches etymologisches Wörterbuch, Heidelberg 1982, vol. 1, ; id., hostis /w:/ ibid., ; PLEZIA, hospes /w:/ o.c., vol. 2, ; id., hostis /w:/ ibid., Bliej na ten temat KÖTTLING, l.c. Zob. przykadowo CIC., Rab. Perd. 28, Brut. 51, Arch. 16, de nat. Deor. 1,54; QUINT., inst. or., 11,3,30; WORONOWSKI, obcy /w:/ S ownik polsko- aci ski ze skarbu ksi dza Knapiusza et societate Jesu, Kalisz 1787, vol. 2, BIERZANEK Remigiusz, Quelques remarques sur le statut juridique des étrangers à Rome, Iura 12, 1962, ; DhBROWSKI Eugeniusz ks., Dzieje Paw a z Tarsu, Warszawa 1953, , ; DEUG-SU I., Europa-Vorstellungen im Mittelalter, Pegasus 1, 2003, 31-43; GOFFART Walter, Foreigners In the Histories of Gregory of Tours, Florilegium 2, 1980; GOLTZ A.H., Barbarenbilder im Imperium romanum /w:/ Fremde - Zum Umgang mit Fremden in der Geschichte und 13

14 W hebrajskim istniej zasadniczo cztery terminy, z jednej strony odpowiednikiem greckiego ο, a z drugiej acibskiego hospes/hostis i peregrinus, i tumaczone jako obcy, przybysz bdd cudzoziemiec, a mianowicie, 5*, +, i ". Zasadniczo z punktu widzenia ich statusu prawno-spoecznego mona je podzieliq na dwie kategorie, a mianowicie cudzoziemców osiadych i chocia nie traktowanych jako autochtonów, pomimo to w róny sposób powizanych z Izraelitami i z czasem podlegajcym pewnej asymilacji, i cudzoziemców przebywajcych tylko czasowo w Palestynie albo wszelkiego rodzaju przejezdnych. Do pierwszej kategorii naleeli i 5*, ludzie stale zamieszkali w Palestynie, z reguy ze sob powizani i wzajemnie uzupeniajcy; oba te terminy mog byq niekiedy sobie podporzdkowane, a mianowicie w przypadku, gdy okre&lenie 5* peni w stosunku do przydawki, silnie akcentujc w tym przypadku fakt duszego, nieprzerwanego przebywania bdd osiedlenia na stae, lub te zestawione bezpo&rednio obok siebie, by zaakcentowaq w ten sposób, jak to czyni Abraham po &mierci Sary w Rodzaju, swój status jako obcego i przybysza (! *- ), i równocze&nie proszc synów Cheta o ofiarowanie mu dziedzicznego grobu, gdzie chciaby pochowaq zmar Niekiedy, jak przypadku przepisów prawnych okre&lajcych rodzaj i zakres pomocy dla swoich zuboaych i starzejcych braci ( 0 ) w ramach roku jubileuszowego, one w zasadzie w charakterze synonimów; przy czym udzielenie samej pomocy miao umoliwiq wspóln (. 0 *!* ). 27 Pierwotne znaczenie terminu jako obcego stale bdd czasowo mieszkajcego na terytorium izraelickim, z czasem ulega pewnej ewolucji, w pocztkowej fazie jako termin samodzielny nawizujc znaczeniowo do pnia, obejmujcego zarówno jak i W pódniejszych pojawia coraz w towarzystwie przydawki i stopniowo nabiera znaczenia z jednej strony do pewnego stopnia zasymilowanego obcego, który od okresu niewoli babilobskiej stopniowo bywa utosamiany z prozelit, take wówczas kiedy chocia zachowujc na co dzieb Prawo JHWH nie przystpi przez obrzezanie do judaizmu ( w tych przypadkach Septuaginta stosuje konsekwentnie termin ο υ ο ), a z drugiej oznacza przybysza bdd Okre&lenie w Starym Testamencie 92 razy, z tego 68 razy w najrzadziej pojawia w partiach modszych, tzn. prorockich i mdro&ciowych. Równie a mianowicie 86 razy, w Starym Testamencie 5* - wywodzce z pnia, oznaczajcego mieszkaq, z tego 62 razy w a ponadto 8 razy w historycznych, i odpowiednio 11 i 5 razy w prorockich i mdro&ciowych. 28 Gegenwart, Berlin 1993, 31-34; ijklmno p.o., ь ( ), nqrstuvw xyuz{t }~} }t z tursƒƒ}~} lƒvrs tvusuz 3(=8), 1998, 7-14; KAKOSCHKE Andreas, Ortsfremde in den römischen Provinzen Germania inferior und Germania superior. Eine Untersuchung zur Mobilität in den germanischen Provinzen anhand der Inschriften des 1. bis 3. Jahrhunderts n.chr., Möhnesee 2002; TAUBENSCHLAG Rafa, Proces Aposto a Paw a w wietle papirusów, Kraków 1920; WIRSZUBSKI Chaim, Libertas als politische Idee im Rom der späten Republik und des frühen Prinzipats, Darmstadt Gen 23,3-4; Lev 25,6, 25,35; Deut 14,19; 26,12; 1 Reg 29,15; Ps 39,14; Mak 2, SIEGFRIED, STADE, /w:/ o.c., ; ID., 5 *6 /w:/ ibid., 846; KOEHLER, BAUMGARTNER, /w:/ o.c., vol. 1, 192; GESENIUS, * /w:/ o.c., ; LEVY, /w:/ o.c., vol., 1, ; id., 5 *6 /w:/ o.c., vol. 4, 634; KELLERMANN D., /w:/ THWAT 1, 1973, ; HANELT T., Poj cie przybysza (g r) w Starym Testamencie, Studia GnieDnieBskie 3, 1977, 29-51; AMUSIN, o.c.; PYTEL, Go cinno, o.c.,

15 Okre&lenie jest tumaczone w Septuagincie niejednolicie. I tak 64 razy, gównie w pódniejszych je - sporadycznie, bo jedynie czterokrotnie w Nowym Testamencie i to wycznie w znaczeniu neofity/prozelity - termin ο υ ο, 26 razy w tej roli ο ο take (6-krotnie) w Nowym Testamencie i po jednym razie (nieznany w Nowym Testamencie) oraz co moe zaskakujce uywany w Nowym Testamencie na okre&lenie obcych termin ο. Je&li chodzi o sposób tumaczenia przez hebrajskiego to najprawdopodobniej naley przyczyq do sugestii ks. \acha, zgodnie z któr posugiwano okre&leniem ο ο tylko wtedy, kiedy chciano uniknq specyficznego kontekstu znaczeniowego zawartego w ο υ ο ; po&rednio zdaje na to wskazywaq posugiwanie przez Apulejusza przy okazji kultu Izydy advena jako odpowiednikiem ο υ ο i traktowanym jako synonimiczny odpowiednik religiosus zastosowanie ο υ ο przez do Apolloniusza z Rodos dla oznaczenia osoby o statusie ο ο. 29 Spokrewniony z termin 5* jest tumaczony przez przy pomocy greckiego ο ο zasadniczo w znaczeniu ssiada i akcentujc swoj osiado&q, 30 razy w znaczeniu (mieszkajcy w pobliu) odwoujc do nie w Nowym Testamencie ο ο, 31 dwukrotnie uywajc terminu w zestawieniu z ο ο jako najemnik 32 oraz w jednym przypadku niezwykle interesujcym z punktu widzenia jego pódniejszego stosowania w Nowym Testamencie okre&lenia η ο w znaczeniu przybysza Gen 15,13, 23,4; Exod 2,22, 12,19, 18,3; Deut 14,21, 23,8; Hiob 31,32; Apul., Met. 11,26; PAPE, ο υ ο /w:/ Handwt., 723; SCHIRLITZ, o.c., 359; PREUSCHEN, ο υ ο /w:/ o.c., 976; REITZENSTEIN Richard, Die hellenistischen Mysterienreligionen nach ihren Grundgedanken und Wirkungen, Leipzig-Berlin 1927, 193, 204; MOULTON, MILLIGAN, ο υ ο /w:/ o.c., 548; KUHN Karl Georg, ο υ ο /w:/ THWNT 6, 1959, ; \ACH Stanisaw ks., Ksi ga Powtórzonego Prawa, Lublin-PoznaB-Warszawa 1971, 318; BAUER, ο υ ο /w:/ o.c., ; LIDDELL, SCOTT, ο υ ο /w:/ o.c., 1513; POPOWSKI, o.c., 530 (nr 4208); THAYER, ο υ ο /w:/ o.c., Exod 20,10; Lev 25,23, 53,47; Num 35,16; Deut 5,14, 14,21, 23,8; Ez 47,22; PAPE, ο ο /w:/ Handwt., o.c., ; CREMER D. Hermann, ο ο /w:/ Biblisch-Theologisches Wörterbuch der neutestamentlichen Gräcität, Gotha 1889, 639; SCHIRLITZ, o.c., 319; SCHÄFER H., ο ο /w:/ RE 18, , ; ABRAMOWICZÓWNA, ο ο /w:/ o.c., 447; BAUER, ο ο /w:/ o.c., 1247; MOULTON, MILLIGAN, ο ο /w:/ o.c., 496; SCHMIDT Karl Ludwig, SCHMIDT Martin Anton, MEYER Rudolf, ο ο, ο, ο /w:/ ThWNT 5, 1954, ; BALZ Horst, ο ο /w:/ EWNT 3, 1983, 99; id., ο /w:/ EWNT 3, 1983, 98-99; FELDMEIER, o.c., 12-17; LIDDELL, SCOTT, ο ο /w:/ o.c., 1342; POPOWSKI, ο ο /w:/ o.c., 471 (nr 3816) 31 Lev 16,29, 17,8, 17,10, 17,12, 25,6 32 Exod 12,45, 25,40 33 Gen 23,4; Hbr 11,13; 1 P 1,1, 2,11; PAPE, η ο /w:/ Handwt., vol. 2, 489; SCHIRLITZ, η ο /w:/ o.c., 318; PREUSCHEN, η ο /w:/ o.c., 873; ABRAMOWICZÓWNA, η ο /w:/ o.c., vol. 3, 438; MOULTON, MILLIGAN, η ο /w:/ o.c., 493; BAUER, η ο /w:/ o.c., ; SPICQ Ceslas, η ο /w:/ id., Notes de lexicographie néo-testamentaire, Fribourg-Göttingen 1978, vols. 2, ; BALZ 15

16 Z kolei +, gramatycznie rzecz biorc przymiotnikiem, jest tumaczone jako obcy, inny, drugi, nie izraelski czy w kobcu pogabski. Biorc pod jego formy czasownikowe szczególnie wymowne wydaj takie konteksty znaczeniowe jak podawaq a wa&ciwie uchodziq za obcego i uwaaq kogo& za kogo& innego (ni jest w rzeczywisto&ci). Jako rzeczownik termin + w Starym Testamencie 45 razy i stosowany wobec osób oznacza kadego cudzoziemca, w tym take kupców i wszelkiego typu podrónych, stanowic zatem termin do pewnego stopnia pokrewny, a niekiedy nawet synonimiczny w stosunku do *". Wedug Powtórzonego Prawa + to czowiek obcy, nie bratem ( 0 -(,, + ); za& z kontekstu wynika, e królem moe byq tylko brat-izraelita. Z kolei w pojawia zalecenie nie zachodzenia do miasta cudzoziemców (+ ). W oparciu o te teksty mona zatem przyjq bez wtpienia, e + to cudzoziemiec nie Izraelit, który jednak moe w Palestynie liczyq na pomoc, jako e obowizek jej &wiadczenia spoczywa na kadym Izraelicie. W okresie pódniejszym, a &ci&lej w historycznych i mdro&ciowych pojawia obok tego znaczenia take znaczenie w sensie szerszym jako kady obcy. + podobnie zreszt jak i " nie móg w przeciwiebstwie do i 5* byq do wspólnoty izraelickiej. 34 W Septuagincie jako odpowiednik + pojawia przewanie ο w znaczeniu obcego, nierzadko przybysza z wrogiego kraju, 35 termin ο - raz tylko pojawiajcy w Nowym Testamencie w znaczeniu postrzeganego jako obcego, innoplemiebca, 36 dalej υ ο, jako obcy z którym z oporami zawierano rónego rodzaju umowy 37 i w kobcu jako ο bez wyradnego pejoratywnego kontekstu znaczeniowego, jak np. cudzoziemiec i wygnaniec, uyty przez króla Dawida do wiernego w stosunku do niego Gittejczyka Ittaja. 38 Do okre&lania wroga sensu stricto, a wa&ciwie wroga poganina suyo natomiast ", to czowiek bez praw i przywilejów, cakowicie zdany na i drugiej strony. W to ogólne, nie uywane w stosunku do konkretnych osób, i dopiero w prorockich stosowane wobec wrogów ( w tym znaczeniu take w mdro&ciowych), a take cudzoziemców, obcych, pogan oraz obcych bogów. Obcy w tym znaczeniu s np. wyradnie wyczeni z posiku u wej&cia do Namiotu Spotkania zorganizowanego Horst, η ο /w:/ EWNT 3, 1983, 89-90; FELDMEIER, o.c., 8-12; LIDDELL-SCOTT, η ο /w:/ o.c., 1337; POPOWSKI, η ο /w:/ o.c. 469 (nr 3802); THAYER, η ο /w:/ o.c., Exod 2,22, 17,15-16, 18,3, 21,8; Deut 17,15; Koh 6,2; Iud 19,12; 1 Reg 11,1, 11,8; Esdr 10,2, 10,10-11, 10,14, 10,17018, Neh 13,27; SIEGFRIED, STADE, + /w:/ o.c., 423; KOEHLER, BAUMGARTNER, + /w:/ o.c., ; GESENIUS, + /w:/ o.c., ; id., + /w:/ ibid., 506; LEVY, + /w:/ o.c., vol. 3, ; PYTEL, Go cinno, o.c., Exod 2,22, 18,3, 21,8; Deut 14,21, 17,15, 29,21, 32,12 (boga); Iudic 19,12; 1 Reg 8,41, 11,1; Iz 2,6, 28,21; Prov 2,16, 5,10, 5,20, 6,24, 7,5, 27,13, 23,27, 27,2 36 Hi 19,15; Lk 17,18 37 Iz 2, Sam 15,19; Ps 68,9 16

17 przy okazji wprowadzania Aarona i jego synów w czynno&ci kapabskie, gdy jest to rzecz ( (- - ). 39 Jego zasadniczy grecki odpowiednik stanowi w Septuagincie - znany ju u Homera - ο, pojawiajcy take (7 razy) w Nowym Testamencie, gdzie w kilku powanie rónicych odcieniach znaczeniowych, m.in. w znaczeniu wroga/nieprzyjaciela w opowie&ci &w. Pawa o upadku Jerycha w Li&cie do Hebrajczyków. 40 Jak wydaje oddanie w greckim specyficznego kontekstu znaczeniowego hebrajskiego " sprawiao stosunkowo powane problemy, moe na to m.in. wskazywaq tylko jednokrotne odwoanie do greckiego, 41 tak popularnego w Nowym Testamencie, 42 i ο, 43 które - podobnie jak υ ο - tylko raz w Nowym Testamencie, w opowie&ci o Samarytaninie, gdzie odnosi do wyróniajcego gorliwo&ci w wierze cudzoziemca, 44 jak i posuenie ο η z zauwaalnym pogardliwym odcieniem, kadcym nacisk podobnie jak w Nowym Testamencie na niegodziwo&q i podo&q 45 υ ο w Dziejach Apostolskich w znaczeniu obcoplemiebca bdd poganina; przy okazji spotkania z setnikiem Korneliuszem w Cezarei, &w. Piotr wypowiada tam znamienne sowa, i (jemu jako) ydowi wprawdzie nie wolno jak wiadomo - spotykaq z cudzoziemcem i przychodziq do niego ( ο ο ο ), ale jako chrze&cijanin wyznajcy Chrystusa nie moe pomimo oburzenia faryzeuszy - nikogo uwaaq za pospolitego i traktowaq za nieczystego, rozumianego tutaj zreszt najprawdopodobniej nie tylko w sensie rytualnym. W podobnym duchu brzmi odpowiedd niewiasty z Samarii na i spragnionego Jezusa: Jakesz, ty ydem prosisz mnie bym ci daa napiq? ( ου ο ο υ ο ο η ). 46 Z kolei w Septuagincie termin υ ο przewanie w formie przymiotnika (bdd rzeczownika) w swoim podstawowym znaczeniu obcy, cudzy tudzie niewa&ciwy 47 i odwouje - przynajmniej w - do tradycyjnego sakralnego kontekstu hebrajskiego ". Biorc pod przedstawiony w artykule materia odwoujcy do stosunkowo bogatej bazy Dródowej, jak stanowi w pierwszym kanoniczna i pozakanoniczna tradycja staro- i nowotestamentalna, wyania stosunkowo zoony i po niejednolity obraz stosunku do obcych w Palestynie rzymskiej i w diasporze hellenistycznej. 39 Exod 29,33, 30,9; Lev 10,1, 12,13, 22,10; SIEGFRIED, STADE, " /w:/ Wt., ; KOEHLER, BAUMGARTNER, " /w:/ o.c., 265; GESENIUS, " /w:/ o.c., 205; Levy, " /w:/ o.c., vol. 1, 551; PYTEL, Go cinno, o.c., Num 1,51, 22,12; Lev 22,10, 22,13; Ab 11; Hi 19,15; Mt 17,25-26; Joh 10,5; Act 7,6; Hbr 11,9, 11,34; Rom 14,4; 41 Prov 6,1 42 Mt 5,43-44, 10,36, 13,25, 13,28, 22,44; Mk. 12,36; Lk1,71-74, 6,27, 19,27, 19,43, 20,43; Act 13,10; Rom 5,10, 11,28, 12,20; 1 Kor 15,25; Philip 3,18; Kol 1,21; 2 Tes 3,15; Hbr 1,13, 10,13; Ap 11,5, 11,12 43 Prov 11,15 44 Lk 17,18; Act 10,28. Bliej na temat zob. m.in. SCHRAGE Wolfgang, Ethik des Neuen Testaments, Berlin 1985, Exod 30,9; Jer 51,2 46 Mt 17,25-26; Jh 4,5-15; Hbr 11,34; Rom 14,4; Act 10,28. Por. Hom., Od. 16, Lev 10,1; Prov 2,16, 5,17, 7,5, 27,13 17

18 Oceniajc wykorzystanie terminologii na oznaczenie rónego rodzaju kategorii osób obcych w biblii Hebrajskiej, twórcy Septuaginty w swoim sposobie traktowania greckiego sownictwa nie zawsze potrafili tumaczc na grecki pozostaq w zgodzie z tradycj starotestamentaln, co zreszt wywoywao sprzeciw tradycyjnej spoeczno&ci ydowskiej, zwaszcza na skutek wprowadzania do tekstu greckiego zwrotów i ze wspóczesnego filozoficznego i semickich antropomorfizmów, a z drugiej strony nie zdoali pogodziq deklarowanego przez siebie denia do moliwie wiernego przekadu z powstaniem cakowicie nowej sytuacji geopolitycznej, narodowo&ciowej i spoeczno-ekonomicznej w basenie Morza 9ródziemnego. Z tego punktu widzenia podej&cie Nowego Testamentu wydaje bardziej konsekwentne i radykalne, i w stopniu now szczególnie w Palestynie rzymskiej i w Azji Mniejszej, byq moe m.in. z uwagi na nadanie problematyce spoecznej szczególnego znaczenia w ramach swojej koncepcji dziaalno&ci misyjnej Ko&cioa. Znamienne s w tym kontek&cie sowa &w. Pawa w 1 li&cie do Koryntian: Dla ydów sta em si jak yd, aby pozyska ydów. Dla tych, co s pod Prawem, by em jak ten, który jest pod Prawem - cho w rzeczywisto ci nie by em pod Prawem - by pozyska tych, co pozostawali pod Prawem. Dla nie podlegaj cych Prawu by em jak nie podlegaj cy Prawu by pozyska tych, którzy nie s pod Prawem. Dla s abych sta em si jak s aby, by pozyska s abych. Sta em si wszystkim dla wszystkich, eby w ogóle ocali przynajmniej niektórych. Wszystko za czyni dla Ewangelii, by mie w niej swój udzia. Natomiast Septuaginta, aczkolwiek przeznaczona w pierwszym dla ydów mówicych po grecku, staa ostatecznie wa&ciwie wbrew pierwotnym intencjom, rywalizujcego z judaizmem w okresie wczesnego cesarstwa chrze&cijabstwa, i w tej zhellenizowanej postaci mimo podejmowania nowych przekadów praktycznie zapomnian w rabinicznej tradycji judaistycznej. 48 Pomimo pewnych podobiebstw czcych &wiat grecko-rzymski z tradycj judaistyczn i wczesnochrze&cijabsk, stosunek do obcych widziany poprzez pryzmat zachowanych Dróde wykazuje szereg istotnych rónic w pierwszym konsekwencj z gruntu odmiennych warunków ustrojowych i historycznych. I tak obcych nie obejmuje w &wiecie grecko-rzymskim - przynajmniej do pojawienia chrze&cijabstwa osobnej kategorii ludzi biednych jako grupy ludzi wymagajcych wsparcia, tak jak to miao miejsce przynajmniej w zaoeniu - w tradycji starotestamentalnej. Hebrajskie oznacza pocztkowo wszystkich tych osiadych obcych, którzy formalnie nie naleeli do narodu izraelskiego, w tym oprócz obcych kupców i handlarzy czy innych przybyszy, przede wszystkim sabych, chorych i biednych, a generalnie ludzi potrzebujcych opieki i oparcia, nie czynic przy udzielaniu jamuny i pomocy rónicy tak zaleca w Misznie traktat Gittin (i po Sukka) powoujc przy tym na dawn - ubogim ydem i jego ssiadem nie- ydem, wzywajc do 48 1 Kor 9, 20-23: η ο ου ο ου ο, ου ου ο ο ο, ο, ο ο ο ο ο ο,, ο ου η ο, ο ο ο,. ο ο, υ ο ο. Bliej na ten temat zob. m.in. FELTEN Joseph, Neutestamentliche Zeitgeschichte oder Judentum und Heidentum zur Zeit Christi und der Apostel, Regensburg 1925, vol. 2, 63-64; KENYON, o.c., 25-35; SIMON Marcel, Cywilizacja wczesnego chrze cija stwa, Warszawa 1981, 58, 95-95, 97-98; HENGEL, Septuaginta als christliche Schriftensammlung, o.c.,

19 okazywania yczliwo&ci oraz do odwiedzania na równi wszystkich chorych i zapewnienia kademu godziwego pochówka. aden czowiek podobnie jak i rzecz nie zasuguje na z uwagi na swoje boskie pochodzenie. Dotyczy to równie prozelitów, którym nie wolno wytykaq ich nie aramejskich (tutaj uytych w znaczeniu nie izraelickich) przodków, do dziesitego pokolenia wcznie. Wedug Powtórzonego Prawa Bóg nie ma na osoby i ich stan bdd pochodzenie i wymierza sprawiedliwo&q sierotom i wdowom, oraz miuje cudzoziemców ( ( *), obdarowujc ich chlebem i zapewniajc odzienie. I zwracajc do Izraela za po&rednictwem Mojesza nakazuje: Wy tak e mi ujcie cudzoziemca, bo cie sami byli cudzoziemcami w ziemi egipskiej ( & 8, 7 - : -,, *), do której pódniej nawizuje Rawa w dyskusji z Rabba bar Meir w traktacie Baba Kamma. Kto za& nie pozwala biednym zbieraq z pól tego, co pozostao, ograbia biednych i &ciga na siebie gniew Boga. 49 Z tego punktu widzenia tak wyradnie akcentowany w Nowym Testamencie wtek opieki i pomocy okazywanej obcym i potrzebujcym, okre&lanych wieloznacznym mianem ο, i postrzeganym w ramach teologii cnoty go&cinno&ci i apologii ubóstwa, a w perspektywie nauki o zbawieniu, stanowi do pewnego stopnia, aczkolwiek w innym wymiarze, nawizanie do starszej tradycji judaistycznej, i w istocie prowadzi poprzez o mio&ci blidniego do pódniejszego uniwersalizmu chrze&cijabskiego. Zarówno w okresie poprzedzajcym babilobsk, jak i w okresie drugiej &wityni zwarte siedziby izraelskie, obejmujce na pocztku epoki machabejskiej praktycznie jedynie obszar tzw. Judei wa&ciwej i Idumei, tzn. tereny pooone na poudnie od Samarii, i poczynajc od okresu Aleksandra Janneusa take obszar na wschód od rzeki Jordan oraz stosunkowo pódno zjudaizowan byy zewszd otoczone &cisym pier&cieniem obcych ludów i narodów, i jedynie po zasymilowani cudzoziemcy zaliczani do kategorii i 5*, potencjalnie prozelitami i okresowo uprzywilejowani wewntrz israelickiej wspólnoty, aczkolwiek nie posiadajcy penych praw bez poddania obrzezaniu, stanowili swego rodzaju po&redni, której istnienie sprzyjao do pewnego stopnia agodzeniu konfliktów o charakterze religijnym tudzie etnicznym, zwaszcza na terenach przej&ciowych. Wydaje i wa&nie ten stan rzeczy tkwi u podoa genezy greckiego ου w istocie nie tyle przejawem separatyzmu izraelickiego, ile raczej prób zaznaczenia swojej kulturowej w sposobie bycia i my&lenia w zdominowanym przez obcych &rodowisku poprzez podkre&lanie wobec hellenizmu wasnej tosamo&ci, a symbolizowanej przez starsze i powszechnie akceptowane η jako okre&lenie interpretowane na zasadzie domy&lnej apozycji wobec ο, i rozumiane przez ogó w cakowitym w oderwaniu od swojego pierwotnego, zasadniczo etnicznego kontekstu znaczeniowego i wa&ciwie zawaszczone przez Za szczególnie symptomatyczne trzeba zapewne uznaq najstarsze przykady posuenia okre&leniem ου Û - przy okazji opisu dziaab wojennych Judy Machabeusza w pozostajcej pod wpywem my&li faryzejskiej i aleksandryjskiej szkoy retorycznej Drugiej Machabejskiej, 49 Gen 5,1; Deut 10,17-19, Lev 19,17-18; Iz 56,7, Tob 12,9; Ber 58b; Gittin 61; Baba Metzia 71; Baba Kamma 92; Shabbat 127; Sanhedrin 94; Sukka 59; Chab 31a; Mak 24a; Abot 3,4; Taanit 20; Pea 5,6; Tos. Pea 4,18; Sifre Kedoshim. Por. Ps 55,16, 55,24; Mekh 95a (w zwizku z Exod 22,20); Pes 87b; Yeb 47a-b; Mak 2,1-3. Zob. równie HANELT T., Poj cie bli niego, o.c.; COHEN, o.c., , 381; FILIPIAK, o.c., 22-43; SCHNIDER, o.c.; PANKIEWICZ, Ryszard, Stosunek w. Ambro ego w De Nabuthae do w asno ci i ja mu ny, VPatrum 6, 1986/11,

20 które stanowi reakcji na wcze&niej przymusowej hellenizacji ydów ze strony Seleukidów, a zwaszcza Antiocha IV Epifanesa, a sporadyczne ich stosowanie w literaturze okootestamentalnej w I w. n.e. 50 Spo&ród narodów &wiata hellenistycznego ydów, i to zarówno w Palestynie jak i w diasporze, cechowao niewtpliwie najsilniejsze poczucie narodowej i kulturowej, i to pomimo posiadania tak za Ptolemeuszy i Lagidów, jak i pódniej w okresie rzymskim, pewnych znaczcych przywilejów, jak przykadowo zwolnienia od obowizku skadania czci religijnej cesarzom i stosunkowo daleko swobody w sprawowaniu kultu, 51 co niewtpliwie obustronn nieufno&q, a sami Izraelici pozostawali w odczuciu ogóu &rodowiskiem raczej i wyradnie izolowanym, za& ich religijne stale otaczaa aura tajemnicy i ograniczonej ByQ moe dalekich korzeni tego procesu naleaoby doszukiwaq jeszcze w okresie niewoli babilobskiej, który stanowi z tego punktu widzenia punkt wyj&cia dla brzemiennych w swoich skutkach przemian, w wyniku których coraz narodu emigrowaa bdd bya przesiedlana poza obszar Palestyny, tym samym diaspory. W kadym bdd razie ten typ kulturowego izolacjonizmu oraz otwarcie okazywana przez ogó nieufno&q, a take podobnie jak i w stosunku do chrze&cijan, pocztkowo uchodzcych za jedn z sekt ydowskich - stay z czasem powodem coraz podejrzliwo&ci, a z czasem nienawi&ci. Coraz powszechniej ydzi byli odbierani jako lud bezbony, grodny i niebezpieczny, i oskarany szczególnie na przestrzeni I wieku n.e. - o tzn. o wrogo&q, a nawet obsesyjn nienawi&q wobec obcych i &wiadome odrzucanie jakiegokolwiek kontaktu z innymi narodami. W konsekwencji w spoeczebstwie rzymskim szerzyy bez przeszkód, a zarazem przy braku jakichkolwiek prób przeciwdziaania ze strony wadz najprzeróniejsze domysy, pogoski i plotki, za którymi szy pomówienia, oskarenia, procesy i wyroki &mierci. W tej sytuacji oparcie ycia wewntrz wspólnoty, szczególnie po zburzeniu &wityni drugiej &wityni, czemu towarzyszy zanik kapabskich i likwidacja ostatnich instytucjonalnych &ladów niezaleno&ci narodowej, na nowych, po bardziej rygorystycznych zasadach, a zarazem konieczno&q gruntownej reorganizacji ycia religijnego i spoecznego, w którym czysto&q rytualna oraz unikanie maebstw mieszanych odgrywaq z jednej strony utrudniao kontakt z nie-izraelitami w yciu codziennym, za& z drugiej prowadzio do wzmocnienia tendencji separatystycznych i w konsekwencji ksenofobicznych, szczególnie po zakazaniu ydom za panowania Hadriana w powstania Bar Kochby do Jerozolimy. Równocze&nie nasilajce tendencje izolacjonistyczne, szczególnie widoczne wobec nieczystych, bezbonych pogan, i umacniajce przekonanie o swojej wyjtkowo&ci jako narodu wybranego, dodatkowo podsycane rosnc wrogo&ci &wiata zmuszao do rewidowania dotychczasowego stosunku do obcych, po wypierajc wcze&niejsz na ogó oscylujc tolerancj a nieufno&ci, i j bardziej rygorystyczn i wobec budzcej i zarazem skazanej na ludno&ci nieydowskiej. Ostatecznie prowadzio to jak wydaje - w nieunikniony sposób z jednej strony do otwartego 50 2 Macc. 2,21, 8,1, 14,38; Gal. 1,4; Walter GUTBROD, ου /w:/ ThWNT 3, 1950, 385; GERHARDSSON Birger, Die Anfänge der evangelischen Tradition, Wuppertal 1977, 13. Zob. równie WRÓBEL Mirosaw Stanisaw, Antyjudaizm a ewangelia wed ug w. Jana, Lublin 2995, Zob. m.in. Jos. Flav., Ant. Iud. XIV 10,11nn., XVI 6,2-7; Philo, Leg. Ad Gaium 36 i 40; Cic., Pro Falcco 28 20

Zarzewie konfliktu między Kościołem A Synagogą (do 135 roku)

Zarzewie konfliktu między Kościołem A Synagogą (do 135 roku) Ks. Mariusz Rosik Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu Zarzewie konfliktu między Kościołem A Synagogą (do 135 roku) Pierwsze stulecie istnienia chrześcijaństwa i rozwoju Kościoła na obszarze Syro-Palestyny

Bardziej szczegółowo

Eksplikacja i destrukcja pojcia znaczenia wyrae w filozofii XX wieku

Eksplikacja i destrukcja pojcia znaczenia wyrae w filozofii XX wieku Paweł Grabarczyk Eksplikacja i destrukcja pojcia znaczenia wyrae w filozofii XX wieku Rozprawa doktorska napisana w Katedrze Filozofii Analitycznej Uniwersytetu Łódzkiego pod kierunkiem prof. dr hab. Adama

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH UNIWERSYTET WARMISKO MAZURSKI W OLSZTYNIE AKADEMIA TECHNICZNO ROLNICZA W BYDGOSZCZY NIZISKI Stanisław ÓŁTOWSKI Bogdan INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH OLSZTYN BYDGOSZCZ

Bardziej szczegółowo

GRUPY DOMOWE A ROZWÓJ KOCIOŁA

GRUPY DOMOWE A ROZWÓJ KOCIOŁA GRUPY DOMOWE A ROZWÓJ KOCIOŁA Tytuł oryginału: Successful Home Cell Groups Przekład: Piotr Cielar Redakcja: Ludmiła i Kazimierz Sosulscy Copyright for the Polish edition: 1992 by Instytut Wydawniczy Agape

Bardziej szczegółowo

Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze?

Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze? Andrzej Kraniewski Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze? 1. Wprowadzenie Proces Boloski jest ogólnoeuropejskim przedsiwziciem, zapocztkowanym podpisaniem w 1999 r. przez ministrów

Bardziej szczegółowo

DAWID I GOLIAT, CZYLI SPOR 0 TO, JAKI OBRAZ DAWIDA PREZENTUJE 1 Sm 17, 1-18, 5?

DAWID I GOLIAT, CZYLI SPOR 0 TO, JAKI OBRAZ DAWIDA PREZENTUJE 1 Sm 17, 1-18, 5? 76 KS. DARIUSZ DZIADOSZ Emerton J.: An Examination of Some Attempts to Defend the Unity of the Flood Narrative in Genesis, VT 37 (1987), 401-420; VT 38 (1988), 1-21. W e n h a m G.: The Coherence of the

Bardziej szczegółowo

NETYKIETA KODEKS ETYCZNY CZY PRAWO INTERNETU?

NETYKIETA KODEKS ETYCZNY CZY PRAWO INTERNETU? Uniwersytet Jagielloski Wydział Zarzdzania i Komunikacji Społecznej INSTYTUT INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOTEKOZNAWSTWA Studia dzienne Grzegorz Kubas NETYKIETA KODEKS ETYCZNY CZY PRAWO INTERNETU? Opiekun

Bardziej szczegółowo

CZYSTOŚĆ W MAŁśEŃSTWIE WEDŁUG ŁK 14,20 *

CZYSTOŚĆ W MAŁśEŃSTWIE WEDŁUG ŁK 14,20 * Warszawskie Studia Teologiczne XX/1/2007, 37-54 Cezary MICHNOWSKI CZYSTOŚĆ W MAŁśEŃSTWIE WEDŁUG ŁK 14,20 * Treść: 1. Krytyka tekstu czasownika game,w; 2. PodłoŜe semickie przypowieści; 3. Problemy literackie

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI KULTURALNE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI KULTURALNE MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI KULTURALNE Radosław Zenderowski MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI KULTURALNE Skrypt do wykładu (wersja robocza 4.4.2008) Katowice 2008 Spis treści Wstęp 1. Współczesny świat i uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

MOTYW PRÓBY JAKO ELEMENT PROCESU WYCHOWYWANIA W TEKSTACH PIĘCIOKSIĘGU

MOTYW PRÓBY JAKO ELEMENT PROCESU WYCHOWYWANIA W TEKSTACH PIĘCIOKSIĘGU Verbum Vitae 21 (2012), MOTYW PRÓBY JAKO ELEMENT PROCESU WYCHOWYWANIA W TEKSTACH PIĘCIOKSIĘGU Ks. Janusz Lemański W kanonicznym kształcie Pięcioksięgu nie trudno zauważyć, że epizody dotyczące pobytu Izraela

Bardziej szczegółowo

Leonard Górnicki. Rozwój idei praw autorskich: od starożytności do II wojny światowej

Leonard Górnicki. Rozwój idei praw autorskich: od starożytności do II wojny światowej Leonard Górnicki Rozwój idei praw autorskich: od starożytności do II wojny światowej WROCŁAW 2013 Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego Seria: e-monografie Nr

Bardziej szczegółowo

THE DONNER CANADIAN FOUNDATION

THE DONNER CANADIAN FOUNDATION UNIYERSITY OF TORONTO LIBRARY WILLIAM H. DONNER COLLECTION purchased jmm a gift by THE DONNER CANADIAN FOUNDATION HALICZ w DZIEJACH SZTUKI REDNIOWIECZNEJ. DR JOZEF PEENSKI HALICZ W DZIEJACH SZTUKI REDNIOWIECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: Mastery Tłumaczenie: Magda Witkowska ISBN: 978-83-246-6976-9 Copyright Robert Greene, 2012 All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by

Bardziej szczegółowo

przemiana ca³ego jego ycia.

przemiana ca³ego jego ycia. Verbum vitae 1 (2002), 163-184 SPOTKANIE ZE ZMARTWYCHWSTA YM JAKO PODSTAWA PAW OWEJ MISJI DO YDÓW I POGAN Andrzej Gieniusz CR Jeszcze nie zd¹ yliœmy przetrawiæ faktu, i koñ nie mia³ nic wspólnego z tym,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA STOSOWANIA TERMINÓW WIE Y, CZYSTY, NATURALNY ITP. W ZNAKOWANIU YWNO CI

KRYTERIA STOSOWANIA TERMINÓW WIE Y, CZYSTY, NATURALNY ITP. W ZNAKOWANIU YWNO CI KRYTERIA STOSOWANIA TERMINÓW WIEY, CZYSTY, NATURALNY ITP. W ZNAKOWANIU YWNOCI Wydnie poprawione, grudzie 2002 KRYTERIA STOSOWANIA TERMINÓW WIEY, CZYSTY, NATURALNY ITP. W ZNAKOWANIU YWNOCI SPIS TRECI: WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Piotr Szymaniec Państwo i prawo w filozofii dziejów Immanuela Kanta

Piotr Szymaniec Państwo i prawo w filozofii dziejów Immanuela Kanta Piotr Szymaniec Państwo i prawo w filozofii dziejów Immanuela Kanta Immanuel Kant (1724 1804) pisma poświęcone refleksjom o historii ogłaszał w ciągu ostatnich dwudziestu lat swej działalności filozoficznej.

Bardziej szczegółowo

POTRZEBA I ZADANIA NOWEJ EWANGELIZACJI NA PRZE OMIE II I III TYSI CLECIA CHRZEŒCIJAÑSTWA

POTRZEBA I ZADANIA NOWEJ EWANGELIZACJI NA PRZE OMIE II I III TYSI CLECIA CHRZEŒCIJAÑSTWA POTRZEBA I ZADANIA NOWEJ EWANGELIZACJI NA PRZE OMIE II I III TYSI CLECIA CHRZEŒCIJAÑSTWA KOŒCIÓ MIEJSCEM I NARZÊDZIEM EWANGELIZACJI Pog³êbianie œwiadomoœci eklezjalnej Udzia³ Koœcio³a w misji ewangelizacyjnej

Bardziej szczegółowo

System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarzdzania elastycznym modelem studiów

System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarzdzania elastycznym modelem studiów !" 1 Spis treci System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarzdzania elastycznym modelem studiów Tomasz Saryusz-Wolski 1. Wprowadzenie... 2 2. Definicje podstawowych poj... 4 3. Obcienie studentów prac...

Bardziej szczegółowo

Poradnik Pozyskiwacza

Poradnik Pozyskiwacza PORADNIK POZYSKIWACZA Czyli: JAK ZDOBY RODKI NA FINANSOWANIE DZIAŁALNOCI? Autorzy: phm. Patrycja Gajewska HR phm. Lucjan Brudzyski HR Sopot, 2006 roku. Hufiec ZHP w Sopocie Jamboree 2007 1 Spis treci:

Bardziej szczegółowo

Proces adaptacji spo eczno-zawodowej nowego pracownika New employee social-professional adaptation process

Proces adaptacji spo eczno-zawodowej nowego pracownika New employee social-professional adaptation process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 94 Seria: Administracja i Zarzdzanie 2012 dr Zbigniew Ciekanowski Akademia Obrony Narodowej Proces adaptacji spoeczno-zawodowej

Bardziej szczegółowo

100 NAJLEPSZYCH KSIĄŻEK BIZNESOWYCH. POZNAJ NIEZBĘDNY KANON

100 NAJLEPSZYCH KSIĄŻEK BIZNESOWYCH. POZNAJ NIEZBĘDNY KANON IDŹ DO: KATALOG KSIĄŻEK: CENNIK I INFORMACJE: CZYTELNIA: Spis treści Przykładowy rozdział Katalog online Zamów drukowany katalog Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Fragmenty książek online Do koszyka

Bardziej szczegółowo

INNY JEZUS INNY DUCH INNA EWANGELIA

INNY JEZUS INNY DUCH INNA EWANGELIA Natan Chesed INNY JEZUS INNY DUCH INNA EWANGELIA Kluczowe doktryny Świadków Jehowy w świetle Biblii INNY JEZUS INNY DUCH INNA EWANGELIA Kluczowe doktryny Świadków Jehowy w świetle Biblii Natan Chesed

Bardziej szczegółowo

Pojęcie czasu wolnego

Pojęcie czasu wolnego 1 Pojęcie czasu wolnego Analiza leksykalna ukazuje bogactwo odcieni terminu wolny czas. W potocznym znaczeniu jest on kojarzony z odpoczynkiem, wytchnieniem, relaksem, wakacjami, feriami, wczasami, urlopem,

Bardziej szczegółowo

Numer 6-7, Marzec 2015. Człowiek. Świat. Polityka ISSN 1643-9503. Między etyką a polityką

Numer 6-7, Marzec 2015. Człowiek. Świat. Polityka ISSN 1643-9503. Między etyką a polityką Numer 6-7, Marzec 2015 6 Świat Człowiek Polityka ISSN 1643-9503 Między etyką a polityką Człowiek, Świat, Polityka Od Redakcji Numer: 6/7-2015 ISSN 1643-9503 E-kwartalnik naukowy Redakcja: Wyższa Szkoła

Bardziej szczegółowo

Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie

Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie Psychologia Spo eczna 2011 tom 6 3 (18) 226 240 ISSN 1896-1800 Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie Monika Mynarska Instytut Psychologii, Uniwersytet Kardyna

Bardziej szczegółowo

Piotr Szymaniec Heglowski model nowoczesnego państwa

Piotr Szymaniec Heglowski model nowoczesnego państwa Piotr Szymaniec Heglowski model nowoczesnego państwa Państwo jest chytre stwierdzał Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770 1831) w wykładach dawanych w Jenie w pierwszych latach XIX w., na początku swej uniwersyteckiej

Bardziej szczegółowo

Księga życia i twórczości tom V PRAWO

Księga życia i twórczości tom V PRAWO Księga życia i twórczości tom V PRAWO * Księga życia i twórczości * tom V PRAWO Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Romanowi A. Tokarczykowi pod redakcją Zbigniewa Władka, we współpracy z Jerzym Stelmasiakiem,

Bardziej szczegółowo

Struktura działa komunikacyjnych w koncepcji pragmatyki formalnej J. Habermasa

Struktura działa komunikacyjnych w koncepcji pragmatyki formalnej J. Habermasa Struktura działa komunikacyjnych w koncepcji pragmatyki formalnej J. Habermasa Sławomir Sikora Pozna Investigationes Linguisticae, vol. IX,, April 2003 Institute of Linguistics, Adam Mickiewicz University

Bardziej szczegółowo

Czy słowo ludzkie może być słowem Bożym? Doświadczenie mocy słów Biblii w Kościele 113,1, 3)

Czy słowo ludzkie może być słowem Bożym? Doświadczenie mocy słów Biblii w Kościele 113,1, 3) 1 Moc Słowa w Biblii. Czy słowo ludzkie może być słowem Bożym? Niejednokrotnie uczestnicząc we Mszy św., słuchamy homilii wyjaśniającej odczytane fragmenty Pisma świętego. Może nieraz zapytywaliśmy: Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Modlić się aby żyć. Katechezy Benedykta XVI o modlitwie

Modlić się aby żyć. Katechezy Benedykta XVI o modlitwie Modlić się aby żyć Katechezy Benedykta XVI o modlitwie 1 1. Modlitwa pogan - Katecheza z 4 maja 2011 r. Drodzy bracia i siostry, Chciałbym dziś rozpocząć nową serię katechez. Po katechezach poświęconych

Bardziej szczegółowo