PISMO SAMORZĄDU SZKOLNEGO MOW BABIMOST JESIEŃ II 2014 (NR 66) Nasza Ferajna

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PISMO SAMORZĄDU SZKOLNEGO MOW BABIMOST JESIEŃ II 2014 (NR 66) Nasza Ferajna"

Transkrypt

1 Nasza Ferajna Babimost, ul Kargowska 61, tel Akademia z okazji Narodowego!wi"ta Niepodleg#o$ci 8 listopada spotkali!my si" na apelu z okazji 96-tej rocznicy odzyskania niepodleg#o!ci przez Polsk", uroczysto!ci po!wi"conej ojczy$nie i wolno!ci. 11-ty listopada to wielka data - symbol mi#o!ci ojczyzny, walki o wolno!%, symbol wiary i zwyci"stwa. Od!piewali!my hymn pa&stwowy, oddali!my szacunek symbolom narodowym, oddali!my go wszystkim Polakom, którzy odeszli i tym, którzy 'yj( obecnie.. Warto pami"ta% o tym co by#o, a!wi"towanie rocznic ma sens. "Historia to nasze korzenie, tradycja... Bez tego co by#o kiedy!, nie byliby!my dzi! tacy. jacy jeste!my". Przedstawienie opracowa#a Bogus#awa Witwicka, a pomaga#a jej Bernadeta Opic - Kto ty jesteś?! - Polak mały. - Jaki znak twój?! - Orzeł biały. - Gdzie ty mieszkasz? " - Między swemi. - W jakim kraju? " - W polskiej ziemi. - Czem ta ziemia? " - Mą Ojczyzną. - Czem zdobyta? " - Krwią i blizną. - Czy ją kochasz? " - Kocham szczerze. - A w co wierzysz? " - W Polskę wierzę. - Coś ty dla niej? " - Wdzięczne dziecię. - Coś jej winien? " - Oddać życie. Katechizm polskiego dziecka (1912)

2 Si!ownia pod chmurk" Zewn"trzna si#ownia. Nareszcie, d#ugo czekali$my i sta#o si"... zamontowano profesjonaln% si#owni" zewn"trzn%. Pi"& urz%dze' do &wicze' zosta#o ustawionych na terenie internatu. Pomys# zainicjowa# i zrealizowa# dyrektor Witold Szuster, a organ prowadz%cy Urz%d Marsza#kowski przeznaczy# pewn% kwot" na w/w przedsi"wzi"cie. Urz%dzenia pe#ni% okre$lone funkcje i s#u(% rozwojowi i wzmocnieniu organizmu. Przy ka(dym umieszczona jest tabliczka informacyjna oraz instrukcja do &wicze' obrazkowa i literowa. Do dyspozycji mamy: - wyci%g i krzes#o; - rower i je)dziec; - orbitrek i wio$larz; - prasa i #awka; - biegacz i surfer. Kategoria tych urz%dze' to koordynacja ruchowa i budowa mi"$ni. Poprawa wydolno$ci organizmu. W niektórych z nich mo(emy w trakcie &wicze' zastosowa& skal" trudno$ci. Wi"c urz%dzenia b"d% s#u(y& wszystkim. Dzi"ki si#owni mo(emy wzmacnia& mi"$nie ko'czyn dolnych, brzucha wspomaga& aktywno$& stawów biodrowych, klatki piersiowej oraz kr"gos#upa. Aktualnie pogoda nie pozwala na zaj"cia w terenie, ale czekamy z ut"sknieniem na s#oneczne dni

3 Przygotowania do Bierzmowania i wizyta 13 listopada o godz. - Jego Eminencja ks. biskup Pawe# Socha - emerytowany biskup diecezji zielonogórskogorzowskiej z wizyt% w naszym O$rodku z ramach przygotowa' do Sakramentu Bierzmowania, które odby#o si" 16-go listopada o godz Sakrament ten z r%k Biskupa odebra#o 17-u ch#opaków przygotowanych przez nasz% katechetk" Halin" Grin". Z mora#em u przedszkolaków Realizuj%c za#o(enia podj"te we wspó#pracy z Oddzia#em Dzieci"cym przy Bibliotece Publicznej w Babimo$cie, integruj%c si" przy tym z m#odsz% spo#eczno$ci% lokaln%, czyli kolegami i kole(ankami ucz"szczaj%cymi do Przedszkola Pod Muchomorkiem 20 listopada zawitali$my do grup 5 i 6 latków. Chcieli$my im, a przy tym i sobie u$wiadomi& jak zachowujemy si" na co dzie'. Przybli(y& i nazwa& zachowania pozytywne i negatywne. W tym celu odczytali$my dwa opowiadania oczywi$cie z mora#em: Mrówka i go#"bica w którym go#%b uratowa# (ycie ton%cej mrówce. Mrówka tak(e mia#a sposobno$& odp#aci& si" za pomoc. Kiedy #owca ptaków chcia# schwyta& pi"knego go#"bia mrówka ugryz#a go w nog", a ptaszek odlecia#. Mora# z tej opowie$ci: Jeden uczynek poci%ga za sob% kolejny. W drugim opowiadaniu pt. Ch#opcy i (aby dowiedzieli$my si", (e to co bawi jednego, drugiego mo(e krzywdzi&. Tre$ci nie przytoczymy... zapraszamy do lektury Bajki z mora#em

4 W $lepym zau#ku wolno$ci - spotkanie mi#o$ników ksi%(ki W $lepym zau#ku wolno$ci to ksi%(ka adresowana zarówno do m#odzie(y, jak i rodziców, a tak(e wszystkich, którzy mog% zapobiec wielu opisywanym w niej sytuacjom. Pomóc niefortunnym uciekinierom wtedy, kiedy najbardziej tego potrzebuj%, zanim znajd% si" na ulicy nara(eni na przemoc, pozbawienie z#udze' i u kresu wytrzyma#o$ci. Wspólnie z kole(ankami z gimnazjum na kolejnym spotkaniu DKK przy kawie i domowym wypieku p. Marty (opiekuna oddzia#u dla dzieci) omówili$my fabu#" utworu i ocenili$my postawy bohaterów. Nie mogli$my zrozumie& jak to mo(liwe, (e we wspó#czesnym, cywilizowanym $wiecie tysi%ce dzieci (yje na bruku. Tak naprawd" mo(na je spotka& wsz"dzie, problem ten pojawia si" ju( tak(e w Polsce. Statystyk" przedstawi#a p. Bernadeta, która zach"ci#a nas do przeczytania lektury. Wi"cej szczegó#ów nie zdradzimy. Mistrz Pi"knego Czytania - staropolskie teksty W zwi"zku ze zbli#aj"cymi si$ Andrzejkami wieczorem wró#b, a przy tym wieczorem legend, ba%ni i poda& biblioteka szkolna zorganizowa!a konkurs czytelniczy ph: Zosta! mistrzem pi"knego czytania. Uczniowie, którzy zdeklarowali ch$' udzia!u w w/w przedsi$wzi$ciu zapoznani zostali ze staropolskimi tekstami legend. Legendy pochodzi!y ze zbiorów biblioteki szkolnej Podania, legendy i ba%nie polskie w opracowaniu Barbary W!odarczyk, a tak#e ze zborów archiwalnych O zakl$tej ksi$#niczce w zamku gnie(nie&skim oraz inne podania i legendy wielkopolskie. W drodze eliminacji grupowych tzn. wychowankowie odczytali wybrane przez siebie teksty w obecno%ci p. Bernadety, wychowawcy oraz kolegów z grupy. Osoby, które odczyta!y teksty bezb!$dnie otrzyma!y przepustk$ do fina!u. Ostatecznie wybrano dziesi$ciu finalistów: Kamil, Jakub, Piotr grupa IV; Mateusz, Adam grupa II; Piotr grupa III; Jakub grupa I; Juliano grupa V i Adrian i Patryk grupa VI. Gratulujemy!

5 Nie pal$, bo nie!!!! 27 listopada odby#y si" zaj"cia profilaktyczne o szkodliwo$ci palenia papierosów ph. Nie pal", bo nie! Wzorem lat ubieg#ych w zaj"ciach brali udzia# wszyscy wychowankowie o$rodka, którzy zaanga(owali si" w wykonanie prac plastycznych oraz wykonali grupowe plakaty o nast"puj%cej tre$ci: - Co mo(na zrobi&, aby pomóc kolegom w zerwaniu z na#ogiem? - Lista powodów dla których warto zerwa& z na#ogiem. - Zdrowe sposoby radzenia sobie ze stresem i trudnymi sytuacjami. - Ciekawe i zdrowe formy sp"dzania czasu wolnego. W trakcie zaj"& wychowankowie obejrzeli profilaktyczne filmy. Wywar#y one na naszych uczniach szczególne wra(enie, poniewa( wielu z nich po raz pierwszy mia#o okazj" zobaczy& anatomiczne cz"$ci cia#a ska(one dymem tytoniowym. Po raz kolejny przekonujemy si", (e warto organizowa& dla m#odzie(y tego typu zaj"cia. Okazuje si", (e edukacja prowadzona metodami aktywizuj%cymi jest jedyn% skuteczn% forma profilaktyki. Organizatorzy: psychologowie i pedagog o$rodka Wieczór poda' i legend - fina# konkursu Wychowankowie finali$ci konkursu pt. Zosta! mistrzem pi"knego czytania w czwartkowy wieczór 27 listopada, w przeddzie' Andrzejek podczas zaj"& czytelniczych zaprezentowali swoje umiej"tno$ci czytelnicze. W atmosferze tajemniczo$ci wychowankowie grupy III wraz z p. dyrektor Jadwiga Chmur%, która jednocze$nie razem z p. Bernadet% oceni#a wyst"p ch#opców wys#uchali takich legend, jak: : Syrenka warszawska, Z#ota kaczka, Pier$cie' $w. Kingi, Bia#a pani, Smok wawelski, Pozna'skie kozio#ki, Bazyliszek z Warszawy, O nagim, Toja oraz Sobotnia góra. Ocenie podlega#y nast"puj%ce elementy: p#ynno$& czytania, w#a$ciwe tempo, wyra)nie i wyrazi$cie odczytanie tekstu. Najpi"kniej odczytane zosta#y dwie legendy: Syrenka warszawska Julian M. i Z#ota kaczka Adrian M. Gratulujemy wszystkim

6 Zwyci"stwo w III Jesiennym Turnieju Halowej Pi#ki No(nej w Bielicach Na obiektach Centrum Sportowego w Mogilnie pad#y nast"puj%ce wyniki: Grupa A MOW *ob(enica - MOW W#oc#awek 1 : 2 MOW *ob(enica - SOSW Strzelno 1 : 1 MOW *ob(enica - MOW Strzelno 0 : 2 MOW W#oc#awek - SOSW Strzelno 10 : 0 MOW W#oc#awek - MOW Strzelno 0 : 0 SOSW Strzelno - MOW Strzelno 0 : 10 Grupa B MOW BAbimost - MOW Debrzno 3 : 2 MOW Bielice - MOW Babimost 0 : 6 MOW Babimost - MOW Marszew 2 : 0 MOW Debrzno - MOW Bielice 6 : 0 MOW Debrzno - MOW MArszew 1 : 0 MOW MArszew MOW Bielice 0 : 3 Pó#fina# I MOW Babimost - MOW W#oc#awek 3 : 1 Pó#fina# II MOW Strzelno - MOW Debrzno 2 : 0 FINA* MOW Babimost - MOW Strzelno 2 : 0 Mecz o III-e miejsce MOW Debrzno - MOW W#oc#awek 4 : 2 Ostateczna klasyfikacja 1. MOW Babimost 2. MOW Strzelno 3. MOW Debrzno 4. MOW W#oc#awek 5. MOW *ob(enica 6. MOW Bielice 7-8 MOW Marszew i SOSW Strzelno Najlepszy bramkarz - Patryk Marcinkowski W dniu!w. Andrzeja, sprawd) jaka nie tylko w mi#o$ci nadzieja... Ju( wszyscy wszystko wiedz%.kto pierwszy pojedzie na $wi%teczn% przepustk", kto zje obiad z panem dyrektorem i komu si" poszcz"$ci i znajdzie co$ cennego. Wró(bici z grupy pi%tej przepowiedzieli wszystkim t% dalsz% i t% bli(sz% przysz#o$&.

7 VI Miko#ajkowy Turniej Halowej Pi#ki No(nej o puchar Dyrektora MOW w *ob(enicy *ob(enica 4 grudnia 2014 r., godz Uczestnicy: Debrzno, Strzelno, Bielice, *ob(enica I, *ob(enica I, Babimost, Renice i Trzciniec- nie dojecha#y Reprezentacja naszego O$rodka pod opiek% Zbigniewa +aka. Wyniki: MOW Babimost - MOW Debrzno 1 : 2 MOW Strzelno - MOW Bielice 1 : 2 MOW BAbimost - MOW Bielice 7 : 0 MOW *ob(enica II - MOW *ob(enica I 0 : 3 MOW Strzelno - MOW *ob(enica I 0 : 6 MOW Debrzno - MOW *ob(enica II 1 : 0 MOW *ob(enica I - MOW Babimost 4 :1 MOW *ob(enica II - MOW Babimost 1 : 4 MOW Babimost - MOW Strzelno 0 : 2 MOW Strzelno - MOW Debrzno 2 : 0 MOW Bielice - MOW *ob(enica I 0 : 7 MOW Bielice - MOW *ob(enica II 1 : 0 MOW *ob(enica I - MOW Debrzno 4 : 2 MOW Bielice - MOW Debrzno 1 : 4 MOW *ob(enica II - MOW Strzelno 1 : 5 KLasyfikacja lo'cowa: punkty Bramki 1. MOW *ob(enica : 3 2. MOW Strzelno 9 10 : 9 3. MOW Debrzno 9 9 : 8 4. MOW Babimost 6 13 : 9 5. MOW Bielice 3 4 : MOW *ob(enica II 0 10 : 9 Miko!ajkowe - "Maluchy na poduchy" Przed oficjalnymi miko#ajkami w przedszkolu "Pod Muchomorkiem" wielkie poruszenie, bo bajki przyszed# czyta& sam!w. Miko#aj!!!

8 Zbli(aj% si" $wi"ta Starsi koledzy udali si$ z przed%wi"teczn" wizyt" do przedszkolaków, aby poczyta' im opowiadania zwi"zane z najpi$kniejszym okresem w roku tj. Bo#ym Narodzeniem. Patryk i Sebastian zaprzyja(nili si$ ju# z maluchami i s" oczekiwanymi go%'mi. Dzieci z uwag" i w skupieniu wys!ucha!y opowie%ci o narodzeniu Pana Jezusa oraz o tym, jak ma!y Miko!aj zosta! %wi$tym. Comiesi$czne spotkania to okazja do nauki, zabawy, ale nie tylko. To tak#e kszta!towanie pogl"dów moralnych. Przypisuje si$ czytelnictwu. Dziecko pragnie by' takim cz!owiekiem, jak bohater ulubionej czytanki. W ksi"#kach odnajduje rekompensat$ prze#y', których nie dozna! w rodzinie. Dzia!ania s" realizowane w ramach Programu Rozwoju Bibliotek S%d nad papierosem Skala problemu nikotynizmu w$ród uczniów, cz"sta bezradno$& rodziców w walce z paleniem papierosów przez dzieci, a tak(e bagatelizowanie problemu, a nawet ich przychylno$& dla na#ogu $wiadcz% o tym, (e problem jest powa(ny. Aby przyczyni& si" do zaniechania si"gania po papierosa przez nasz% m#odzie(, biblioteka postanowi#a zaprezentowa& w formie mini przedstawienia ROZPRAW, S-DOW-, podczas której g#ównym oskar(onym zosta# PAPIEROS. Przedstawienie by#o zatytu#owane S%d nad papierosem. Dzi"ki tre$ciom w nim zawartym, aktorzy wcielaj%cy si" w postaci: chemika, piel"gniarza, palacza, papierosa podali wiedz" na temat szkód, jakie wyrz%dza nikotyna w organizmie cz#owieka. Przedstawienie mia#o miejsce 10 grudnia, a wyst%pi#a grupa uczniów anga(uj%ca si" w dzia#ania biblioteczne prowadzone przez p. Bernadk".

9 O%rodkowe Grand Prix w szachach Dnia 11 grudnia odby# si" turniej szachowy w cyklu Grand Prix naszej placówki sezon 2014/2015. W turnieju tym uczestniczyli wszyscy wychowankowie. Zawody rozgrywane by#y na dystansie pi"ciu rund systemem szwajcarskim. Szachy jako dyscyplina sportowa wnosi naszym podopiecznym umiej"tno$& samodzielnego logicznego my$lenia, wyrabia zmys# obserwacji, podejmowania istotnych decyzji oraz &wiczy pami"& i koncentracj". Klasyfikacja ko'cowa, miejsca: I Patryk Sobieski; II Sebastian Ginter; III Rafa# Górski; IV Robert Górski; V- Patryk Szyma'ski; VI Arkadiusz Wodnicki. Kolejne zawody odb"d% si" w styczniu. Planujemy zorganizowa& zawody rangi Mistrzostw Polski M#odzie(owych O$rodków Wychowawczych w miesi%cu marcu. Na dzie' dzisiejszy uczestnictwo potwierdzi#y dru(yny sze$ciu placówek. Zawody zorganizowa# i przeprowadzi# pan Sebastian Bujnowski Koncert zespo#u muzycznego Bad Boys: Roberto - perkusja, Kamillo - $piew. Jacek - Jacenty - $piew, Pedro - gitara basowa, opieka muzyczna: Zbigniew Brzostek PISMO SAMORZĄDU SZKOLNEGO MOW BABIMOST Redakcja: Bernadeta Opic, Kazimierz Dajczak, SKŁAD: KOŁO KOMPUTEROWE AMIGA-MACINTOSH MAIL:

Poradnik Pozyskiwacza

Poradnik Pozyskiwacza PORADNIK POZYSKIWACZA Czyli: JAK ZDOBY RODKI NA FINANSOWANIE DZIAŁALNOCI? Autorzy: phm. Patrycja Gajewska HR phm. Lucjan Brudzyski HR Sopot, 2006 roku. Hufiec ZHP w Sopocie Jamboree 2007 1 Spis treci:

Bardziej szczegółowo

DZIECKO Z FAS W SZKOLE JAK MU POMÓC?

DZIECKO Z FAS W SZKOLE JAK MU POMÓC? DZIECKO Z FAS W SZKOLE JAK MU POMÓC? FAS alkoholowy zespó podowy, jest niepenosprawnoci ukryt, poniewa na skutek spoywania alkoholu przez matk doszo do uszkodzenia mózgu dziecka przed urodzeniem. Podstaw

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU TELEFON ZAUFANIA Finansowanego z dotacji Fundacji im. Stefana Batorego (za okres 2 wrzenia 1999 29 luty 2000)

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU TELEFON ZAUFANIA Finansowanego z dotacji Fundacji im. Stefana Batorego (za okres 2 wrzenia 1999 29 luty 2000) SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU TELEFON ZAUFANIA Finansowanego z dotacji Fundacji im. Stefana Batorego (za okres 2 wrzenia 1999 29 luty 2000) Anna Jurkiewicz koordynator projektu Dotyczy wniosku nr

Bardziej szczegółowo

Wszystkie smaki Wielkiej Nocy

Wszystkie smaki Wielkiej Nocy Wszystkie smaki Wielkiej Nocy Rozmaitości Moje marzenie Radziejów miasto edukacyjne Wywiad z dyrektorem Zespołu Szkół Mechanicznych im. Józefa Piłsudskiego w Radziejowie, Włodzimierzem Kucem W lutym br.

Bardziej szczegółowo

Kurier Miejski. Doprowadziliśmy do końca procedurę. Jaki był rok 2012?

Kurier Miejski. Doprowadziliśmy do końca procedurę. Jaki był rok 2012? Bezpłatny biuletyn informacyjny U rzędu Miasta Sokołów P odlaski Kurier Miejski grudzień 2012 Jaki był rok 2012? Bogusław Karakula Mijający rok zdominowały prace projektowe inwestycji kluczowych dla miejskiego

Bardziej szczegółowo

GRUPY DOMOWE A ROZWÓJ KOCIOŁA

GRUPY DOMOWE A ROZWÓJ KOCIOŁA GRUPY DOMOWE A ROZWÓJ KOCIOŁA Tytuł oryginału: Successful Home Cell Groups Przekład: Piotr Cielar Redakcja: Ludmiła i Kazimierz Sosulscy Copyright for the Polish edition: 1992 by Instytut Wydawniczy Agape

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 200/20 Obowiązek sporządzania i przedstawiania informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w roku szkolnym wynika

Bardziej szczegółowo

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17 MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5 Planowane inwestycje s.7 Z okazji zbli aj¹cych siê Œwi¹t Wielkanocnych, sk³adamy wszystkim mieszkañcom Gminy Ciechocin najserdeczniejsze yczenia. Wiele radoœci,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską

Bardziej szczegółowo

Studniówka 2013. Poloneza czas zacząć

Studniówka 2013. Poloneza czas zacząć Poloneza czas zacząć Studniówka 2013 Foto: od lewej Elżbieta Wiatrowska, Patryk Maciejewski, Milena Szczerbiak i Włodzimierz Kuc, dyrektor Mechanika Foto: foto-s Aktualności samorządowe Z głębokim żalem

Bardziej szczegółowo

2 REDA MIEJSKI BIULETYN INFORMACYJNY STYCZEŃ

2 REDA MIEJSKI BIULETYN INFORMACYJNY STYCZEŃ 2 REDA MIEJSKI BIULETYN INFORMACYJNY STYCZEŃ 2014 ZACZAROWANY ŚWIAT TEATRU MUZYCZNEGO W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W REDZIE Biblioteka i Uniwersytet Trzeciego Wieku zorganizowali Koncert Noworoczny

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa im. św. Wojciecha w Bągarcie ma swój sztandar

Szkoła Podstawowa im. św. Wojciecha w Bągarcie ma swój sztandar DZIERZGOŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY kwiecień 2009 Miesięcznik * Rok III * Nr 4(16) * nakład 1000 egz. * kwiecień 2009 rok * egz. bezpłatny * ISSN 1898-1224 W numerze: Poseł na Sejm RP z wizytą w Dzierzgoniu,

Bardziej szczegółowo

Jestem mieszkańcem tej gminy

Jestem mieszkańcem tej gminy Ślubowanie Numer 133 Grudzień 2014 ISSN 1233-6378 www.gazeta.rydzyna.pl Cena 1,50 zł Wszystkim Mieszkańcom Gminy szczęśliwych, radosnych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pełnego nadziei Nowego

Bardziej szczegółowo

Czy trudno zostać myśliwym?

Czy trudno zostać myśliwym? PANORAMA ŻÓŁKIEWSKA Z ŻYCIA GMINY (luty) Nr 1(10)/2012 3 Czy trudno zostać myśliwym? Rozmowa z panem Ryszardem Borowcem, myśliwym Koła Łowieckiego Nr 17 Jeleń Żółkiewka. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej

Bardziej szczegółowo

System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarzdzania elastycznym modelem studiów

System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarzdzania elastycznym modelem studiów !" 1 Spis treci System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarzdzania elastycznym modelem studiów Tomasz Saryusz-Wolski 1. Wprowadzenie... 2 2. Definicje podstawowych poj... 4 3. Obcienie studentów prac...

Bardziej szczegółowo

Nr 12 (Rok XIV) Grudzień 2012 r. Miesięcznik

Nr 12 (Rok XIV) Grudzień 2012 r. Miesięcznik Nr 12 (Rok XIV) Grudzień 2012 r. Miesięcznik chór kameralny w lüneburgu To już niemalże tradycja, że w okresie przedświątecznym Chór Kameralny pod kierownictwem Andrzeja Kaliskiego, na zaproszenie Internationale

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: Today We Are Rich: Harnessing the Power of Total Confidence

Tytuł oryginału: Today We Are Rich: Harnessing the Power of Total Confidence Tytuł oryginału: Today We Are Rich: Harnessing the Power of Total Confidence Tłumaczenie: Wojciech Białas Projekt okładki: Michał Wójcik ISBN: 978-83-246-3681-5 Copyright 2011 by Tim Sanders. Polish edition

Bardziej szczegółowo

Pomarańczowa Rewolucja na Warmii i Mazurach (nr 6)

Pomarańczowa Rewolucja na Warmii i Mazurach (nr 6) Pomarańczowa Rewolucja na Warmii i Mazurach (nr 6) W naszej Pomarańczowej Sieci miejsc aktywnych są już: Banie Mazurskie Bartoszyce Bielice Biskupiec Bukwałd Braniewo Dywity Działdowo Elbląg Ełk Giżycko

Bardziej szczegółowo

Redakcja uaktualnionej wersji programu:

Redakcja uaktualnionej wersji programu: istowarzyszenie na Rzecz Dziec ństwa Wolnego od Tytoniu Warszawa 2009 Redakcja uaktualnionej wersji programu: Janusz Szymborski Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich Wszechnica Polska Szkoła Wyższa Towarzystwa

Bardziej szczegółowo

Proces adaptacji spo eczno-zawodowej nowego pracownika New employee social-professional adaptation process

Proces adaptacji spo eczno-zawodowej nowego pracownika New employee social-professional adaptation process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 94 Seria: Administracja i Zarzdzanie 2012 dr Zbigniew Ciekanowski Akademia Obrony Narodowej Proces adaptacji spoeczno-zawodowej

Bardziej szczegółowo

Z PRAC URZĘDU NO I PO WYBORACH...

Z PRAC URZĘDU NO I PO WYBORACH... Wydanie świąteczne Nr 11 / grudzień 2014 r. Jest taki dzień, bardzo ciepły, choć grudniowy Dzień, zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory Jest taki dzień, w którym radość wita wszystkich Dzień, który

Bardziej szczegółowo

Niecodziennik. Dziennikarzy portalu duchowy.pl

Niecodziennik. Dziennikarzy portalu duchowy.pl drogowskazyjp2.pl dr Niecodziennik Dziennikarzy portalu duchowy.pl Egzemplarz bezpłatny Nakład 100 000 egz. Mam za co dziękować! Gdy patrzę na swoje życie z pewnej perspektywy, widzę więcej SPECJALNIE

Bardziej szczegółowo

Dobra jak nikt inny. Wydawnictwo bezp atne

Dobra jak nikt inny. Wydawnictwo bezp atne Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 15 03 2007 Numer: 6/245 nak ad: 5000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Wielkie Êwi to teatru Rekordowy bud et uchwalony. Polkowice na inwestycje przeznaczà

Bardziej szczegółowo

ECHO PUSZCZYKOWA informator miejski Wrzesień 2009 nr 8 (210) www.puszczykowo.pl

ECHO PUSZCZYKOWA informator miejski Wrzesień 2009 nr 8 (210) www.puszczykowo.pl ECHO PUSZCZYKOWA informator miejski Wrzesień 2009 nr 8 (210) ISSN 1231-8493 70 lat OD WYBUCHU ii WOJnY ŚWiAtOWeJ s.14 PUSZCZYKOWSKA s.2 jesień kulturalna OFiCJAne OtWARCie s.11 Orlika SPUStOSZenie s.16

Bardziej szczegółowo

Konopnicy. Jak żyć długo i zdrowo? W numerze. Nasze dożynki 50 lat OSP w Konopnicy Turniej nalewek 09-10 2012ECHO

Konopnicy. Jak żyć długo i zdrowo? W numerze. Nasze dożynki 50 lat OSP w Konopnicy Turniej nalewek 09-10 2012ECHO 09-10 2012ECHO Konopnicy W numerze Jak żyć długo i zdrowo? Nasze dożynki 50 lat OSP w Konopnicy Turniej nalewek 2 09-10 2012ECHO Konopnicy Rozmowa z Jerzym Babkiewiczem, dyrektorem Zakładu Jak żyć długo

Bardziej szczegółowo

całym życiem pełnić służbę Polsce

całym życiem pełnić służbę Polsce całym życiem pełnić służbę Polsce Propozycja programowa wspierająca wychowanie patriotyczne w drużynach i gromadach Propozycję przygotowała: pwd. Agnieszka Pietrzak HO Wstęp Wychowanie patriotyczne jest

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo