PISMO SAMORZĄDU SZKOLNEGO MOW BABIMOST JESIEŃ II 2014 (NR 66) Nasza Ferajna

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PISMO SAMORZĄDU SZKOLNEGO MOW BABIMOST JESIEŃ II 2014 (NR 66) Nasza Ferajna"

Transkrypt

1 Nasza Ferajna Babimost, ul Kargowska 61, tel Akademia z okazji Narodowego!wi"ta Niepodleg#o$ci 8 listopada spotkali!my si" na apelu z okazji 96-tej rocznicy odzyskania niepodleg#o!ci przez Polsk", uroczysto!ci po!wi"conej ojczy$nie i wolno!ci. 11-ty listopada to wielka data - symbol mi#o!ci ojczyzny, walki o wolno!%, symbol wiary i zwyci"stwa. Od!piewali!my hymn pa&stwowy, oddali!my szacunek symbolom narodowym, oddali!my go wszystkim Polakom, którzy odeszli i tym, którzy 'yj( obecnie.. Warto pami"ta% o tym co by#o, a!wi"towanie rocznic ma sens. "Historia to nasze korzenie, tradycja... Bez tego co by#o kiedy!, nie byliby!my dzi! tacy. jacy jeste!my". Przedstawienie opracowa#a Bogus#awa Witwicka, a pomaga#a jej Bernadeta Opic - Kto ty jesteś?! - Polak mały. - Jaki znak twój?! - Orzeł biały. - Gdzie ty mieszkasz? " - Między swemi. - W jakim kraju? " - W polskiej ziemi. - Czem ta ziemia? " - Mą Ojczyzną. - Czem zdobyta? " - Krwią i blizną. - Czy ją kochasz? " - Kocham szczerze. - A w co wierzysz? " - W Polskę wierzę. - Coś ty dla niej? " - Wdzięczne dziecię. - Coś jej winien? " - Oddać życie. Katechizm polskiego dziecka (1912)

2 Si!ownia pod chmurk" Zewn"trzna si#ownia. Nareszcie, d#ugo czekali$my i sta#o si"... zamontowano profesjonaln% si#owni" zewn"trzn%. Pi"& urz%dze' do &wicze' zosta#o ustawionych na terenie internatu. Pomys# zainicjowa# i zrealizowa# dyrektor Witold Szuster, a organ prowadz%cy Urz%d Marsza#kowski przeznaczy# pewn% kwot" na w/w przedsi"wzi"cie. Urz%dzenia pe#ni% okre$lone funkcje i s#u(% rozwojowi i wzmocnieniu organizmu. Przy ka(dym umieszczona jest tabliczka informacyjna oraz instrukcja do &wicze' obrazkowa i literowa. Do dyspozycji mamy: - wyci%g i krzes#o; - rower i je)dziec; - orbitrek i wio$larz; - prasa i #awka; - biegacz i surfer. Kategoria tych urz%dze' to koordynacja ruchowa i budowa mi"$ni. Poprawa wydolno$ci organizmu. W niektórych z nich mo(emy w trakcie &wicze' zastosowa& skal" trudno$ci. Wi"c urz%dzenia b"d% s#u(y& wszystkim. Dzi"ki si#owni mo(emy wzmacnia& mi"$nie ko'czyn dolnych, brzucha wspomaga& aktywno$& stawów biodrowych, klatki piersiowej oraz kr"gos#upa. Aktualnie pogoda nie pozwala na zaj"cia w terenie, ale czekamy z ut"sknieniem na s#oneczne dni

3 Przygotowania do Bierzmowania i wizyta 13 listopada o godz. - Jego Eminencja ks. biskup Pawe# Socha - emerytowany biskup diecezji zielonogórskogorzowskiej z wizyt% w naszym O$rodku z ramach przygotowa' do Sakramentu Bierzmowania, które odby#o si" 16-go listopada o godz Sakrament ten z r%k Biskupa odebra#o 17-u ch#opaków przygotowanych przez nasz% katechetk" Halin" Grin". Z mora#em u przedszkolaków Realizuj%c za#o(enia podj"te we wspó#pracy z Oddzia#em Dzieci"cym przy Bibliotece Publicznej w Babimo$cie, integruj%c si" przy tym z m#odsz% spo#eczno$ci% lokaln%, czyli kolegami i kole(ankami ucz"szczaj%cymi do Przedszkola Pod Muchomorkiem 20 listopada zawitali$my do grup 5 i 6 latków. Chcieli$my im, a przy tym i sobie u$wiadomi& jak zachowujemy si" na co dzie'. Przybli(y& i nazwa& zachowania pozytywne i negatywne. W tym celu odczytali$my dwa opowiadania oczywi$cie z mora#em: Mrówka i go#"bica w którym go#%b uratowa# (ycie ton%cej mrówce. Mrówka tak(e mia#a sposobno$& odp#aci& si" za pomoc. Kiedy #owca ptaków chcia# schwyta& pi"knego go#"bia mrówka ugryz#a go w nog", a ptaszek odlecia#. Mora# z tej opowie$ci: Jeden uczynek poci%ga za sob% kolejny. W drugim opowiadaniu pt. Ch#opcy i (aby dowiedzieli$my si", (e to co bawi jednego, drugiego mo(e krzywdzi&. Tre$ci nie przytoczymy... zapraszamy do lektury Bajki z mora#em

4 W $lepym zau#ku wolno$ci - spotkanie mi#o$ników ksi%(ki W $lepym zau#ku wolno$ci to ksi%(ka adresowana zarówno do m#odzie(y, jak i rodziców, a tak(e wszystkich, którzy mog% zapobiec wielu opisywanym w niej sytuacjom. Pomóc niefortunnym uciekinierom wtedy, kiedy najbardziej tego potrzebuj%, zanim znajd% si" na ulicy nara(eni na przemoc, pozbawienie z#udze' i u kresu wytrzyma#o$ci. Wspólnie z kole(ankami z gimnazjum na kolejnym spotkaniu DKK przy kawie i domowym wypieku p. Marty (opiekuna oddzia#u dla dzieci) omówili$my fabu#" utworu i ocenili$my postawy bohaterów. Nie mogli$my zrozumie& jak to mo(liwe, (e we wspó#czesnym, cywilizowanym $wiecie tysi%ce dzieci (yje na bruku. Tak naprawd" mo(na je spotka& wsz"dzie, problem ten pojawia si" ju( tak(e w Polsce. Statystyk" przedstawi#a p. Bernadeta, która zach"ci#a nas do przeczytania lektury. Wi"cej szczegó#ów nie zdradzimy. Mistrz Pi"knego Czytania - staropolskie teksty W zwi"zku ze zbli#aj"cymi si$ Andrzejkami wieczorem wró#b, a przy tym wieczorem legend, ba%ni i poda& biblioteka szkolna zorganizowa!a konkurs czytelniczy ph: Zosta! mistrzem pi"knego czytania. Uczniowie, którzy zdeklarowali ch$' udzia!u w w/w przedsi$wzi$ciu zapoznani zostali ze staropolskimi tekstami legend. Legendy pochodzi!y ze zbiorów biblioteki szkolnej Podania, legendy i ba%nie polskie w opracowaniu Barbary W!odarczyk, a tak#e ze zborów archiwalnych O zakl$tej ksi$#niczce w zamku gnie(nie&skim oraz inne podania i legendy wielkopolskie. W drodze eliminacji grupowych tzn. wychowankowie odczytali wybrane przez siebie teksty w obecno%ci p. Bernadety, wychowawcy oraz kolegów z grupy. Osoby, które odczyta!y teksty bezb!$dnie otrzyma!y przepustk$ do fina!u. Ostatecznie wybrano dziesi$ciu finalistów: Kamil, Jakub, Piotr grupa IV; Mateusz, Adam grupa II; Piotr grupa III; Jakub grupa I; Juliano grupa V i Adrian i Patryk grupa VI. Gratulujemy!

5 Nie pal$, bo nie!!!! 27 listopada odby#y si" zaj"cia profilaktyczne o szkodliwo$ci palenia papierosów ph. Nie pal", bo nie! Wzorem lat ubieg#ych w zaj"ciach brali udzia# wszyscy wychowankowie o$rodka, którzy zaanga(owali si" w wykonanie prac plastycznych oraz wykonali grupowe plakaty o nast"puj%cej tre$ci: - Co mo(na zrobi&, aby pomóc kolegom w zerwaniu z na#ogiem? - Lista powodów dla których warto zerwa& z na#ogiem. - Zdrowe sposoby radzenia sobie ze stresem i trudnymi sytuacjami. - Ciekawe i zdrowe formy sp"dzania czasu wolnego. W trakcie zaj"& wychowankowie obejrzeli profilaktyczne filmy. Wywar#y one na naszych uczniach szczególne wra(enie, poniewa( wielu z nich po raz pierwszy mia#o okazj" zobaczy& anatomiczne cz"$ci cia#a ska(one dymem tytoniowym. Po raz kolejny przekonujemy si", (e warto organizowa& dla m#odzie(y tego typu zaj"cia. Okazuje si", (e edukacja prowadzona metodami aktywizuj%cymi jest jedyn% skuteczn% forma profilaktyki. Organizatorzy: psychologowie i pedagog o$rodka Wieczór poda' i legend - fina# konkursu Wychowankowie finali$ci konkursu pt. Zosta! mistrzem pi"knego czytania w czwartkowy wieczór 27 listopada, w przeddzie' Andrzejek podczas zaj"& czytelniczych zaprezentowali swoje umiej"tno$ci czytelnicze. W atmosferze tajemniczo$ci wychowankowie grupy III wraz z p. dyrektor Jadwiga Chmur%, która jednocze$nie razem z p. Bernadet% oceni#a wyst"p ch#opców wys#uchali takich legend, jak: : Syrenka warszawska, Z#ota kaczka, Pier$cie' $w. Kingi, Bia#a pani, Smok wawelski, Pozna'skie kozio#ki, Bazyliszek z Warszawy, O nagim, Toja oraz Sobotnia góra. Ocenie podlega#y nast"puj%ce elementy: p#ynno$& czytania, w#a$ciwe tempo, wyra)nie i wyrazi$cie odczytanie tekstu. Najpi"kniej odczytane zosta#y dwie legendy: Syrenka warszawska Julian M. i Z#ota kaczka Adrian M. Gratulujemy wszystkim

6 Zwyci"stwo w III Jesiennym Turnieju Halowej Pi#ki No(nej w Bielicach Na obiektach Centrum Sportowego w Mogilnie pad#y nast"puj%ce wyniki: Grupa A MOW *ob(enica - MOW W#oc#awek 1 : 2 MOW *ob(enica - SOSW Strzelno 1 : 1 MOW *ob(enica - MOW Strzelno 0 : 2 MOW W#oc#awek - SOSW Strzelno 10 : 0 MOW W#oc#awek - MOW Strzelno 0 : 0 SOSW Strzelno - MOW Strzelno 0 : 10 Grupa B MOW BAbimost - MOW Debrzno 3 : 2 MOW Bielice - MOW Babimost 0 : 6 MOW Babimost - MOW Marszew 2 : 0 MOW Debrzno - MOW Bielice 6 : 0 MOW Debrzno - MOW MArszew 1 : 0 MOW MArszew MOW Bielice 0 : 3 Pó#fina# I MOW Babimost - MOW W#oc#awek 3 : 1 Pó#fina# II MOW Strzelno - MOW Debrzno 2 : 0 FINA* MOW Babimost - MOW Strzelno 2 : 0 Mecz o III-e miejsce MOW Debrzno - MOW W#oc#awek 4 : 2 Ostateczna klasyfikacja 1. MOW Babimost 2. MOW Strzelno 3. MOW Debrzno 4. MOW W#oc#awek 5. MOW *ob(enica 6. MOW Bielice 7-8 MOW Marszew i SOSW Strzelno Najlepszy bramkarz - Patryk Marcinkowski W dniu!w. Andrzeja, sprawd) jaka nie tylko w mi#o$ci nadzieja... Ju( wszyscy wszystko wiedz%.kto pierwszy pojedzie na $wi%teczn% przepustk", kto zje obiad z panem dyrektorem i komu si" poszcz"$ci i znajdzie co$ cennego. Wró(bici z grupy pi%tej przepowiedzieli wszystkim t% dalsz% i t% bli(sz% przysz#o$&.

7 VI Miko#ajkowy Turniej Halowej Pi#ki No(nej o puchar Dyrektora MOW w *ob(enicy *ob(enica 4 grudnia 2014 r., godz Uczestnicy: Debrzno, Strzelno, Bielice, *ob(enica I, *ob(enica I, Babimost, Renice i Trzciniec- nie dojecha#y Reprezentacja naszego O$rodka pod opiek% Zbigniewa +aka. Wyniki: MOW Babimost - MOW Debrzno 1 : 2 MOW Strzelno - MOW Bielice 1 : 2 MOW BAbimost - MOW Bielice 7 : 0 MOW *ob(enica II - MOW *ob(enica I 0 : 3 MOW Strzelno - MOW *ob(enica I 0 : 6 MOW Debrzno - MOW *ob(enica II 1 : 0 MOW *ob(enica I - MOW Babimost 4 :1 MOW *ob(enica II - MOW Babimost 1 : 4 MOW Babimost - MOW Strzelno 0 : 2 MOW Strzelno - MOW Debrzno 2 : 0 MOW Bielice - MOW *ob(enica I 0 : 7 MOW Bielice - MOW *ob(enica II 1 : 0 MOW *ob(enica I - MOW Debrzno 4 : 2 MOW Bielice - MOW Debrzno 1 : 4 MOW *ob(enica II - MOW Strzelno 1 : 5 KLasyfikacja lo'cowa: punkty Bramki 1. MOW *ob(enica : 3 2. MOW Strzelno 9 10 : 9 3. MOW Debrzno 9 9 : 8 4. MOW Babimost 6 13 : 9 5. MOW Bielice 3 4 : MOW *ob(enica II 0 10 : 9 Miko!ajkowe - "Maluchy na poduchy" Przed oficjalnymi miko#ajkami w przedszkolu "Pod Muchomorkiem" wielkie poruszenie, bo bajki przyszed# czyta& sam!w. Miko#aj!!!

8 Zbli(aj% si" $wi"ta Starsi koledzy udali si$ z przed%wi"teczn" wizyt" do przedszkolaków, aby poczyta' im opowiadania zwi"zane z najpi$kniejszym okresem w roku tj. Bo#ym Narodzeniem. Patryk i Sebastian zaprzyja(nili si$ ju# z maluchami i s" oczekiwanymi go%'mi. Dzieci z uwag" i w skupieniu wys!ucha!y opowie%ci o narodzeniu Pana Jezusa oraz o tym, jak ma!y Miko!aj zosta! %wi$tym. Comiesi$czne spotkania to okazja do nauki, zabawy, ale nie tylko. To tak#e kszta!towanie pogl"dów moralnych. Przypisuje si$ czytelnictwu. Dziecko pragnie by' takim cz!owiekiem, jak bohater ulubionej czytanki. W ksi"#kach odnajduje rekompensat$ prze#y', których nie dozna! w rodzinie. Dzia!ania s" realizowane w ramach Programu Rozwoju Bibliotek S%d nad papierosem Skala problemu nikotynizmu w$ród uczniów, cz"sta bezradno$& rodziców w walce z paleniem papierosów przez dzieci, a tak(e bagatelizowanie problemu, a nawet ich przychylno$& dla na#ogu $wiadcz% o tym, (e problem jest powa(ny. Aby przyczyni& si" do zaniechania si"gania po papierosa przez nasz% m#odzie(, biblioteka postanowi#a zaprezentowa& w formie mini przedstawienia ROZPRAW, S-DOW-, podczas której g#ównym oskar(onym zosta# PAPIEROS. Przedstawienie by#o zatytu#owane S%d nad papierosem. Dzi"ki tre$ciom w nim zawartym, aktorzy wcielaj%cy si" w postaci: chemika, piel"gniarza, palacza, papierosa podali wiedz" na temat szkód, jakie wyrz%dza nikotyna w organizmie cz#owieka. Przedstawienie mia#o miejsce 10 grudnia, a wyst%pi#a grupa uczniów anga(uj%ca si" w dzia#ania biblioteczne prowadzone przez p. Bernadk".

9 O%rodkowe Grand Prix w szachach Dnia 11 grudnia odby# si" turniej szachowy w cyklu Grand Prix naszej placówki sezon 2014/2015. W turnieju tym uczestniczyli wszyscy wychowankowie. Zawody rozgrywane by#y na dystansie pi"ciu rund systemem szwajcarskim. Szachy jako dyscyplina sportowa wnosi naszym podopiecznym umiej"tno$& samodzielnego logicznego my$lenia, wyrabia zmys# obserwacji, podejmowania istotnych decyzji oraz &wiczy pami"& i koncentracj". Klasyfikacja ko'cowa, miejsca: I Patryk Sobieski; II Sebastian Ginter; III Rafa# Górski; IV Robert Górski; V- Patryk Szyma'ski; VI Arkadiusz Wodnicki. Kolejne zawody odb"d% si" w styczniu. Planujemy zorganizowa& zawody rangi Mistrzostw Polski M#odzie(owych O$rodków Wychowawczych w miesi%cu marcu. Na dzie' dzisiejszy uczestnictwo potwierdzi#y dru(yny sze$ciu placówek. Zawody zorganizowa# i przeprowadzi# pan Sebastian Bujnowski Koncert zespo#u muzycznego Bad Boys: Roberto - perkusja, Kamillo - $piew. Jacek - Jacenty - $piew, Pedro - gitara basowa, opieka muzyczna: Zbigniew Brzostek PISMO SAMORZĄDU SZKOLNEGO MOW BABIMOST Redakcja: Bernadeta Opic, Kazimierz Dajczak, SKŁAD: KOŁO KOMPUTEROWE AMIGA-MACINTOSH MAIL:

Nasza Ferajna. Dzie! Edukacji Narodowej

Nasza Ferajna. Dzie! Edukacji Narodowej Nasza Ferajna 66-110 Babimost, ul Kargowska 61, tel 068-3512412 mail:admin@mow-babimost.pl, http://www.mow-babimost.pl Dzie! Edukacji Narodowej Obchodzony by! w tym roku w naszym o"rodku w pi#tek 11 pa$dziernika.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ROK SZKOLNY 2015/2016. Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Stefana Kardyna a Wyszy skiego

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ROK SZKOLNY 2015/2016. Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Stefana Kardyna a Wyszy skiego Prawdziwa wiedza to znajomo przyczyn" Francis Bacon SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ROK SZKOLNY 2015/2016 Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Stefana Kardynaa Wyszyskiego w cucie I. Nadrzdny cel profilaktyki: Zadaniem

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY rok szkolny 2015/2016. Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Stefana Kardyna a Wyszy skiego

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY rok szkolny 2015/2016. Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Stefana Kardyna a Wyszy skiego Kada rzecz wielka musi kosztowa i by trudna. Tylko rzeczy mae i liche satwe. Stefan Kardyna Wyszyski SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY rok szkolny 2015/2016 Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Stefana Kardynaa Wyszyskiego

Bardziej szczegółowo

PISMO SAMORZĄDU SZKOLNEGO MOW BABIMOST WIOSNA 2014 (NR 62) Nasza Ferajna

PISMO SAMORZĄDU SZKOLNEGO MOW BABIMOST WIOSNA 2014 (NR 62) Nasza Ferajna Nasza Ferajna 66-110 Babimost, ul Kargowska 61, tel 068-3512412 mail:admin@mow-babimost.pl, http://www.mow-babimost.pl Eliminacje do XXIX Dru!ynowych Mistrzostw Polski MOW w tenisie sto"owym we Zawody

Bardziej szczegółowo

PISMO SAMORZĄDU SZKOLNEGO MOW BABIMOST ZIMA 2014 (NR 61) Nasza Ferajna

PISMO SAMORZĄDU SZKOLNEGO MOW BABIMOST ZIMA 2014 (NR 61) Nasza Ferajna Nasza Ferajna 66-110 Babimost, ul Kargowska 61, tel 068-3512412 mail:admin@mow-babimost.pl, http://www.mow-babimost.pl LISTA NA NAJLEPSZEGO SPORTOWCA MOW BABIMOST 2013/2014 - stan na dzie# 31-12-2013 r.

Bardziej szczegółowo

Metody i techniki nauczania: ćwiczenia praktyczne, ćwiczenia interaktywne, zabawa ruchowa.

Metody i techniki nauczania: ćwiczenia praktyczne, ćwiczenia interaktywne, zabawa ruchowa. Scenariusz zajęć nr 60 Temat: Polska naszą Ojczyzną Cele operacyjne: Uczeń: podaje nazwę swojej narodowości, opisuje symbole narodowe (flaga i godło), wymienia stolicę Polski oraz największe miasta: Wrocław,

Bardziej szczegółowo

PISMO SAMORZĄDU SZKOLNEGO MOW BABIMOST WIOSNA 2 2014 (NR 63) Nasza Ferajna

PISMO SAMORZĄDU SZKOLNEGO MOW BABIMOST WIOSNA 2 2014 (NR 63) Nasza Ferajna Nasza Ferajna 66-110 Babimost, ul Kargowska 61, tel 068-3512412 mail:admin@mow-babimost.pl, http://www.mow-babimost.pl MOW!OB"ENICA MISTRZEM POLSKI XIII MISTRZOSTWA POLSKI MOW W HALOWEJ PI!CE NO"NEJ -

Bardziej szczegółowo

PISMO SAMORZĄDU SZKOLNEGO MOW BABIMOST JESIEŃ 2014 (NR 65) Nasza Ferajna

PISMO SAMORZĄDU SZKOLNEGO MOW BABIMOST JESIEŃ 2014 (NR 65) Nasza Ferajna Nasza Ferajna 66-110 Babimost, ul Kargowska 61, tel 068-3512412 mail:admin@mow-babimost.pl, http://www.mow-babimost.pl Rozpocz!cie roku szkolnego 2014/2015 Dnia 1 wrze!nia 2014 roku o godzinie 8.00 rozpocz"li!my

Bardziej szczegółowo

NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ

NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU Szkoła Podstawowa nr 9 w Olsztynie WPROWADZENIE Dziecko opuszczające przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej ma przed sobą bardzo

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT KATECHEZY NIOS POMOC DZIECIOM Z NIGERII

KONSPEKT KATECHEZY NIOS POMOC DZIECIOM Z NIGERII KONSPEKT KATECHEZY NIOS POMOC DZIECIOM Z NIGERII klasy I-III szkoły podstawowej Oprac. Ks. Piotr Pierzchwała Pomoc Kociołowi w Potrzebie Warszawa 2013 Kontekst egzystencjalny bd treciowy, do którego nawizujemy:

Bardziej szczegółowo

EP io default website

EP io default website 02-02- 2015 EMDEK na Euroscoli w Parlamencie Europejskim Modzie z koa historycznego Modzieowego Domu Kultury w Tomaszowie Mazowieckim uczestniczya w symulacji obrad Parlamentu Europejskiego w ramach programu

Bardziej szczegółowo

Polski alfabet według Wojciecha Wiszniewskiego Elementarz (1976) Opracowała: Anna Równy

Polski alfabet według Wojciecha Wiszniewskiego Elementarz (1976) Opracowała: Anna Równy Szkoła gimnazjalna JĘZYK POLSKI Scenariusz z wykorzystaniem nowych mediów i platformy Filmoteka Szkolna (45 min) Polski alfabet według Wojciecha Wiszniewskiego Elementarz (1976) Opracowała: Anna Równy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SYSTEMOWY,,TERAZ CZAS NA CIEBIE

PROJEKT SYSTEMOWY,,TERAZ CZAS NA CIEBIE PROJEKT SYSTEMOWY,,TERAZ CZAS NA CIEBIE wspófinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Spoecznego w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Spoecznej, Poddziaania 7.1.1 Rozwój i

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKO Y

KONCEPCJA PRACY SZKO Y KONCEPCJA PRACY SZKOY ZESPÓ SZKÓ PONADGIMNAZJALNYCH W NOWEM KoncepcjaPracySzkozostaopracowanaprzezzespóskadzie: J.Chmielecka,D.Jankiewicz,P.Kalinowski,E.Wojtania przyjtadorealizacjiuchwaradypedagogicznej

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Realizowany w Gimnazjum w Czarnej Wychowuj jedynie ci, którzy maj nadziej ks. Józef Tischner Autorzy programu: mgr Alicja Miesiczek mgr Iwona Plezia mgr Jacek Bihun 1. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZźOŁY PODSTAWOWEJ 2011-2014. yj zdrowo i bezpiecznie z poszanowaniem indywidualno ci innych

PROGRAM PROFILAKTYKI SZźOŁY PODSTAWOWEJ 2011-2014. yj zdrowo i bezpiecznie z poszanowaniem indywidualno ci innych PROGRAM PROFILAKTYKI SZźOŁY PODSTAWOWEJ W SźOCINIE 2011-2014 yj zdrowo i bezpiecznie z poszanowaniem indywidualnoci innych WSTP Program Profilaktyki skonstruowano z uwzgldnieniem obserwacji, diagnoz oraz

Bardziej szczegółowo

Czasopismo uczniów Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Przykonie Wydanie specjalne

Czasopismo uczniów Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Przykonie Wydanie specjalne Czasopismo uczniów Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Przykonie Wydanie specjalne Spotkanie z archeologiem Pracownik Muzeum Miasta Turku im. J. Mehoffera Bartłomiej Banasiak w interesujący sposób

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA KONCEPCJI PRACY PRZEDSZKOLA NR 5 POD GRZYBKIEM W RAWICZU NA OKRES OD 2014 DO 2017

MODYFIKACJA KONCEPCJI PRACY PRZEDSZKOLA NR 5 POD GRZYBKIEM W RAWICZU NA OKRES OD 2014 DO 2017 MODYFIKACJA KONCEPCJI PRACY PRZEDSZKOLA NR 5 POD GRZYBKIEM W RAWICZU NA OKRES OD 2014 DO 2017 Niech umiech dziecka bdzie najwiksz nagrod i najwyszym uznaniem za wszelkie trudy w realizacji koncepcji pracy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoła bezpieczna, przyjemna i poyteczna

PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoła bezpieczna, przyjemna i poyteczna PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła bezpieczna, przyjemna i poyteczna Osoby objte programem: uczniowie gimnazjum, nauczyciele i rodzice I. Załoenia ogólne Działania profilaktyczne maj na celu zapobieganie niepodanym

Bardziej szczegółowo

Tydzień Profilaktyki i Promocji Zdrowia w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Rudce

Tydzień Profilaktyki i Promocji Zdrowia w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Rudce Tydzień Profilaktyki i Promocji Zdrowia w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Rudce W dniach 25-29 kwietnia br. w ramach Tygodnia Profilaktyki i Promocji Zdrowia nauczyciele, wychowawcy, pedagog szkolny

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. KS. S. BRZÓSKI W ZALESIU na rok szkolny 2015/2016. Opiekunowie: Marzena Ciołek Monika Machal

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. KS. S. BRZÓSKI W ZALESIU na rok szkolny 2015/2016. Opiekunowie: Marzena Ciołek Monika Machal PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. KS. S. BRZÓSKI W ZALESIU na rok szkolny 2015/2016 Opiekunowie: Marzena Ciołek Monika Machal ZAKRES I FORMY DZIAŁANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Samorząd

Bardziej szczegółowo

SPECJALNY ORODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu. Program Profilaktyki Szkolnej

SPECJALNY ORODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu. Program Profilaktyki Szkolnej SPECJALNY ORODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu Program Profilaktyki Szkolnej PODSTAWA PRAWNA Podstaw prawn do wprowadzenia działa profilaktycznych w ramach szkolnego programu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. Dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6. W roku szkolnym 2015/2016

PROGRAM PROFILAKTYKI. Dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6. W roku szkolnym 2015/2016 PROGRAM PROFILAKTYKI Dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 W roku szkolnym 2015/2016 Program Profilaktyki stanowi uzupełnienie Programu Wychowawczego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6. Skierowany jest

Bardziej szczegółowo

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM I semestr

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM I semestr CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM I semestr W dniu 7 stycznia 2012 r. oddział przedszkolny naszej szkoły odwiedził aktor serialu Barwy Szczęścia Jakub Małek. Czytelnicze spotkanie w ramach akcji "Cała Polska

Bardziej szczegółowo

Prace konkursowe na plakat Nie pal przy mnie proszę. Dzieci uczestniczące w konkurencjach sportowych.

Prace konkursowe na plakat Nie pal przy mnie proszę. Dzieci uczestniczące w konkurencjach sportowych. Światowy Dzień bez Papierosa obchodzony jest co roku 31maja. Stanowi istotny element planu WHO odnośnie Europy wolnej od dymu tytoniowego. Święto jest okazją do ogólnospołecznej akcji edukacyjnej zachęcającej

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ŚWIETLICY Z PROGRAMEM PROFILAKTYCZNYM PROWADZONEJ PRZEZ STOWARZYESZNIE PRZYJACIÓŁ JEDYNKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W LUBSKU

PLAN PRACY ŚWIETLICY Z PROGRAMEM PROFILAKTYCZNYM PROWADZONEJ PRZEZ STOWARZYESZNIE PRZYJACIÓŁ JEDYNKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W LUBSKU PLAN PRACY ŚWIETLICY Z PROGRAMEM PROFILAKTYCZNYM PROWADZONEJ PRZEZ STOWARZYESZNIE PRZYJACIÓŁ JEDYNKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W LUBSKU OD 17.09.2012 DO 15.12.2012 1 Celem świetlicy w Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilźnie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilźnie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilźnie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI 2014-2017 1 CELE PROFILAKTYKI W SZKOLE Dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów w szkole Diagnoza zagrożeń w szkole Wczesna interwencja

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Przez program profilaktyczny rozumie si działania psychoedukacyjne, których celem jest zapobieganie zachowaniom ryzykownym uczniów i szkodom wynikajcym z problemów w ich otoczeniu.

Bardziej szczegółowo

Finał rozgrywek Żaków

Finał rozgrywek Żaków Finał rozgrywek Żaków Wydział Szkolenia dziękuje Panu Mateuszowi Matysiakowi i UKS Kani Gostyń oraz Panu Łukaszowi Dudzie i Krobiance Krobi za zorganizowanie kolejnych turniejów z cyklu Grand Prix Żaków

Bardziej szczegółowo

Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016

Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016 Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016 ZS nr 5 w Bełku Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016 w Zespole Szkół nr 5 w Bełku uwzględniają: I. Podstawowe kierunki realizacji polityki

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Prof. Jerzego Buzka w Węgierskiej Górce

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Prof. Jerzego Buzka w Węgierskiej Górce PROGRAM PROFILAKTYCZNY Wolni od dymu papierosów 1 I. Wstęp Program Profilaktyczny Wolni od dymu papierosów powstał ze względu na uczniów szkoły średniej, palących papierosy, z ciekawości, eksperymentująco

Bardziej szczegółowo

Tydzień wychowania jest okazją do tego, by każdy postawił sobie pytania: Kogo chcę wychować? I jak zamierzam to czynić?. Odpowiadając na nie trzeba mieć zawsze przed oczyma pełny rozwój wychowanków. Z

Bardziej szczegółowo

RAMOWY OPIS PROJEKTU Z JĘZYKA POLSKIEGO PT. Nie jestem statystycznym nastolatkiem. Czytam książki!

RAMOWY OPIS PROJEKTU Z JĘZYKA POLSKIEGO PT. Nie jestem statystycznym nastolatkiem. Czytam książki! RAMOWY OPIS PROJEKTU Z JĘZYKA POLSKIEGO PT. Nie jestem statystycznym nastolatkiem. Czytam książki! Lp. Projektowane Opis zadania Termin Odpowiedzialni Dokumentacja działania 1. Ankieta dla uczniów. Opracowanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KOŁA TEATRALNEGO

PROGRAM KOŁA TEATRALNEGO Renata Salecka Opiekun koła teatralnego w jzyku angielskim Zespół Szkół nr 2 w Kraniku PROGRAM KOŁA TEATRALNEGO I. Adresat Program jest adresowany do uczniów, którzy przejawiaj wraliwo na pikno literatury,

Bardziej szczegółowo

Nowinki Szkolnej Rodzinki

Nowinki Szkolnej Rodzinki Nowinki Szkolnej Rodzinki ORGANIZATOR PROJEKTU ZGSP im.janusza Korczaka w Pawłowiczkach ul. Korfantego 3 47-2, Pawłowiczki Numer 51 11/15 PARTNER W TYM NUMERZE: - spotkanie z Panią Poprawialską, -spektakl

Bardziej szczegółowo

Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI okres 2011-2014

Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI okres 2011-2014 Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI okres 2011-2014 Spis treści WPROWADZENIE... 3 1. Podstawa prawna do działań profilaktycznych szkole.... 3 2. Adresaci

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 W BRZEGU DOLNYM OPRACOWANIE: SZKOLNY ZESPÓŁ DS. PROFILAKTYKI BRZEG DOLNY, 2014r. CELE SZKOLNEJ PROFILAKTYKI W LATACH 2014-2017 1. Podejmowanie działań

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY 2016/2017

PLAN PRACY SZKOŁY 2016/2017 PLAN PRACY SZKOŁY Rodzaj wydarzenia Rozpoczęcie Wartości Znaczenie wykształcenia, praca nad sobą, tolerancja, systematyczność, punktualność Sposób realizacji Msza święta, akademia, spotkanie z Dyrektorem

Bardziej szczegółowo

ATELI ER BIBLIOTERAPII SEM I NARI UM DLA BI BLI OTEKARZY. 28 k wi et n i a 20 15. Dol n o?l?sk a Bi b l i ot ek a Ped agogi czn a we Wroc?

ATELI ER BIBLIOTERAPII SEM I NARI UM DLA BI BLI OTEKARZY. 28 k wi et n i a 20 15. Dol n o?l?sk a Bi b l i ot ek a Ped agogi czn a we Wroc? ATELI ER BIBLIOTERAPII SEM I NARI UM DLA BI BLI OTEKARZY 28 k wi et n i a 20 15 Dol n o?l?sk a Bi b l i ot ek a Ped agogi czn a we Wroc?awi u Ksi??ka uczy ci? zastanowi? si? nad?yciem i jego sprawami,

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Działdowie przystąpił do Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń

Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Działdowie przystąpił do Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Działdowie przystąpił do Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń Zadania konkursu Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń: Działania ZADANIE 5 Tytoń,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 21

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 21 KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 21 W TYCHACH NA ROK SZKOLNY 2014-2016 opracowana na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego Przedszkole

Bardziej szczegółowo

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna KOŚCIAN. Dobre praktyki

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna KOŚCIAN. Dobre praktyki Publiczna Biblioteka Pedagogiczna KOŚCIAN Dobre praktyki Konkurs plastyczny Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Lesznie Filia w Kościanie przy współpracy z Muzeum Regionalnym im. dr. Henryka Florkowskiego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ PODJĘTYCH W RAMACH EUROPEJSKIEGO TYGODNIA ŚWIADOMOŚCI DYSLEKSJI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ PODJĘTYCH W RAMACH EUROPEJSKIEGO TYGODNIA ŚWIADOMOŚCI DYSLEKSJI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ PODJĘTYCH W RAMACH EUROPEJSKIEGO TYGODNIA ŚWIADOMOŚCI DYSLEKSJI 24 28 października 2016 roku Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Michowicach W dniach 24-28 października 2016

Bardziej szczegółowo

72 Beata STACHOWIAK Uniwersytet Miko!aja Kopernika w Toruniu POTRZEBY EDUKACYJNE MIESZKA!CÓW WSI A RYNEK PRACY W SPO"ECZE!STWIE INFORMACYJNYM Pocz"tek XXI wieku dla Polski to czas budowania nowego spo!ecze#stwa,

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016

Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016 Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016 Informacje o programie Program wychowawczy Gimnazjum opracowany został w oparciu

Bardziej szczegółowo

CYKL ZAJ POZNAJEMY POWER POINT

CYKL ZAJ POZNAJEMY POWER POINT CYKL ZAJ POZNAJEMY POWER POINT TEMAT: Pracujemy w programie Power Point. Czas (4 x 45 minut ) ZAKRES TRECI PROGRAMOWYCH: Bezpieczestwo, higiena i reguły pracy przy komputerze Sposoby porozumiewania si

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY rok szkolny 2014/2015

PLAN PRACY SZKOŁY rok szkolny 2014/2015 PLAN PRACY SZKOŁY rok szkolny 2014/2015 Rodzaj wydarzenia Rozpoczęcie 2014/2015 Wartości Sposób realizacji Uzyskane efekty Termin Odpowiedzialni Znaczenie wykształcenia, praca nad sobą, tolerancja, systematyczność,

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ PASOWANIA NA UCZNIA

SCENARIUSZ PASOWANIA NA UCZNIA SCENARIUSZ PASOWANIA NA UCZNIA My rycerze a Krainy Wiedzy, witamy zebranych na zamku pierwszoklasistów, którzy przybyli pobierać nauki w naszej szkole. Jak stary obyczaj nakazuje, wszyscy rycerze uczniowie

Bardziej szczegółowo

Płynny Start. czyli przekraczanie progu edukacyjnego w Wiślanej Kropelce

Płynny Start. czyli przekraczanie progu edukacyjnego w Wiślanej Kropelce Płynny Start czyli przekraczanie progu edukacyjnego w Wiślanej Kropelce Przedszkole Nr 41 Wiślana Kropelka mieści się już od paru lat w budynku Szkoły Podstawowej Nr 34 przy ul. Kruczkowskiego. Mimo, że

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji. Przedszkolnego Programu Edukacji Antynikotynowej. Czyste powietrze wokół nas. zrealizowanego w roku szkolnym 2015/2016

Sprawozdanie z realizacji. Przedszkolnego Programu Edukacji Antynikotynowej. Czyste powietrze wokół nas. zrealizowanego w roku szkolnym 2015/2016 Sprawozdanie z realizacji Przedszkolnego Programu Edukacji Antynikotynowej Czyste powietrze wokół nas zrealizowanego w roku szkolnym 2015/2016 w Szkole Podstawowej w Modrzewiu W roku szkolnym 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Znajdź właściwe rozwiązanie. Program edukacji antytytoniowej dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej oraz gimnazjum

Znajdź właściwe rozwiązanie. Program edukacji antytytoniowej dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej oraz gimnazjum Znajdź właściwe rozwiązanie Program edukacji antytytoniowej dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej oraz gimnazjum Profilaktyka palenia tytoniu Główny Inspektor Sanitarny koordynuje rządowy program

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja wewnętrzna w Przedszkolu Publicznym w Czyżowicach Chatka małolatka 2014/2015

Ewaluacja wewnętrzna w Przedszkolu Publicznym w Czyżowicach Chatka małolatka 2014/2015 Ewaluacja wewnętrzna w Przedszkolu Publicznym w Czyżowicach Chatka małolatka 2014/2015 Wymaga 4 Dzieci są aktywne Wymaga 4: Dzieci są aktywne Cele ewaluacji wewnętrznej jest sprawdze czy dzieci są wdrażane

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI S t r o n a 1 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Kantego w Grzegorzówce Grzegorzówka, wrzesień 2015 S t r o n a 2 ZAŁOŻENIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI 1. Szkolny Program Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Plan ferii zimowych 2010

Plan ferii zimowych 2010 Plan ferii zimowych 2010 15.01.2010 (piątek) Świebodziński Dom Kultury 15.00 19.30 Turniej szachowy z cyklu Zima 2009/2010 (klub szachowy) 18.00 Koncert Grupy Operacyjnej, Cena biletu: 10zł/15zł (sala

Bardziej szczegółowo

Czy smieci to problem?

Czy smieci to problem? edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna Czy smieci to problem? Edukacja ekologiczna w nauczaniu poczatkowym Ziemia nie naley do czowieka, czowiek naley do Ziemi. Cokolwiek przydarzy si Ziemi, przydarzy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. Znajdź właściwe rozwiązanie

PROGRAM PROFILAKTYKI. Znajdź właściwe rozwiązanie PROGRAM PROFILAKTYKI Znajdź właściwe rozwiązanie dla uczniów klas czwartych Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Drezdenku na rok szkolny 2014/2015 Cel główny: Zapobieganie paleniu tytoniu wśród

Bardziej szczegółowo

MAJOWE SPOTKANIA W MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W KRAPKOWICACH I PODLEGŁYCH PLACÓWKACH ph.: BIBLIOTEKA PRZESTRZENIĄ DLA KREATYWNYCH

MAJOWE SPOTKANIA W MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W KRAPKOWICACH I PODLEGŁYCH PLACÓWKACH ph.: BIBLIOTEKA PRZESTRZENIĄ DLA KREATYWNYCH MAJOWE SPOTKANIA W MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W KRAPKOWICACH I PODLEGŁYCH PLACÓWKACH ph.: BIBLIOTEKA PRZESTRZENIĄ DLA KREATYWNYCH 8 maj (czwartek) SPOTKANIE BIBLIOTEKARZY POWIATU KRAPKOWICKIEGO

Bardziej szczegółowo

Ą Ą Ą ź Ą Ą Ą ź Ł Ę ć Ń Ń ć Ś ź ć Ą ć ć ć ŚĆ ć ć ć ŚĆ ć ź ź Ś Ś ć ć ź ć ć ź ć ź ć Ś ć Ś ć ć ć ć ć Ś ć Ź ć ć Nowoczesna profilaktyka uzalenie to uczenie dojrzaej i mdrej postawy we wszystkich dziedzinach

Bardziej szczegółowo

Dzieci i rodzice mają możliwość kontaktu ze specjalistami (psycholog, logopeda).

Dzieci i rodzice mają możliwość kontaktu ze specjalistami (psycholog, logopeda). 'Wszystkiego co naprawdę powinienem wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu - o tym jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat'

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNO KARANA NIELETNICH

ODPOWIEDZIALNO KARANA NIELETNICH ODPOWIEDZIALNO KARANA NIELETNICH Odpowiedzialno karn nieletnich reguluje w zasadniczej czci ustawa o postpowaniu w sprawach nieletnich i kodeks karny. 1. USTAWA z dnia 26 padziernika 1982 r. o postpowaniu

Bardziej szczegółowo

P yszne, zdrowe, kolorowe

P yszne, zdrowe, kolorowe Regulamin Między przedszkolnego Konkursu Kulinarno- Plastycznego P yszne, zdrowe, kolorowe I. Organizatorem konkursu jest: Przedszkole Marzeń Nr 44 ul. Ludna 8 w Warszawie II. Celem konkursu jest: Kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Wiersze Pana JANA KUCHTY

Wiersze Pana JANA KUCHTY Słowo wstępne W lutym 2011 roku Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Długosza w Sandomierzu wraz z nauczycielami i uczniami szkół ponadgimnazjalnych, rozpoczęła cykl Spotkań z Poezją. Spotkania odbywają

Bardziej szczegółowo

Wewn trzszkolny System Doradztwa Zawodowego

Wewn trzszkolny System Doradztwa Zawodowego Wewntrzszkolny System Doradztwa Zawodowego 12 XI 2015 Spis treci I. Podstawy prawne dotyczce doradztwa zawodowego II. Cele wewntrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego III. Uczestnicy Wewntrzszkolnego

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE DOBREJ PRAKTYKI

ZGŁOSZENIE DOBREJ PRAKTYKI ZGŁOSZENIE DOBREJ PRAKTYKI Zielona Góra, 28.10.2013 r. NAZWA SZKOŁY DANE SZKOŁY ( adres, telefon, e-mail) IMIĘ I NAZWISKO AUTORA/AUTORÓW DOBREJ PRAKTYKI TYTUŁ PRZEDSIĘWZIĘCIA RODZAJ PRZEDSIĘWZIĘCIA ( np.

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki. Publicznego Gimnazjum w Zespole Szkół w Stojadłach

Szkolny Program Profilaktyki. Publicznego Gimnazjum w Zespole Szkół w Stojadłach Szkolny Program Profilaktyki Publicznego Gimnazjum w Zespole Szkół w Stojadłach Stojadła 2010 PODSTAWA PROGRAMOWA A PROGRAM PROFILAKTYCZNY Rozporządzenie MEN i Sportu z 26.02.2002r. w sprawie podstawy

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM W GŁUCHOWIE

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM W GŁUCHOWIE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM W GŁUCHOWIE CEL GŁÓWNY: PRZECIWDZIAŁANIE AGRESJI -uczeń radzi sobie z własnymi emocjami i stresem funkcjonować w grupie rówieśniczej -uczeń ponosi konsekwencje

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO. Gimnazjum im. Karola Miarki w Swierklanach

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO. Gimnazjum im. Karola Miarki w Swierklanach PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Gimnazjum im. Karola Miarki w Swierklanach 1 Samorząd Uczniowski w swoim planie pracy kładzie szczególny nacisk na: tworzenie warunków do rozwoju samodzielności i samorządności

Bardziej szczegółowo

Program naprawczy w ramach działań przeciwko przemocy w szkołach celujący w poprawienie bezpieczeństwa w Gimnazjum nr 9 w Zabrzu

Program naprawczy w ramach działań przeciwko przemocy w szkołach celujący w poprawienie bezpieczeństwa w Gimnazjum nr 9 w Zabrzu Gimnazjum nr 9 im. Wojciecha Korfantego 41-806 Zabrze ul. Olchowa 2 tel/fax (032) 271-55-01 http://gimn9zab.republika.pl/ gimn9zab@poczta.onet.pl Program naprawczy w ramach działań przeciwko przemocy w

Bardziej szczegółowo

Program. Profilaktyki. Szko y Podstawowej. w Ostrówku

Program. Profilaktyki. Szko y Podstawowej. w Ostrówku Program Profilaktyki Szkoy Podstawowej w Ostrówku WSTP Zaeniem Szkolnego Programu Profilaktyki jest wspomaganie wychowawczej roli rodziny z uwzgldnieniem prawa do przekona religijnych, wiatopogldowych,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. Adama Mickiewicza w Złotowie /2014-2015/

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. Adama Mickiewicza w Złotowie /2014-2015/ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. Adama Mickiewicza w Złotowie /2014-2015/ Program profilaktyki jest spójny z programem wychowawczym Szkoły Podstawowej nr 2 im. Adama Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016

SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 126 im. Bohaterów Westerplatte w Warszawie SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016 WSTĘP 1. Szkolny Program Edukacji Kulturalnej (SzPEK) został

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 151 W KRAKOWIE

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 151 W KRAKOWIE PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 151 W KRAKOWIE CEL GŁÓWNY: ZAPEWNIENIE UCZNIOM BEZPIECZNEGO I PRZYJAZNEGO ŚRODOWISKA W SZKOLE, OGRANICZENIE ZACHOWAŃ AGRESYWNYCH WŚRÓD UCZNIÓW W SZKOLE. ZADANIA

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W GRZDZICACH PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W GRZDZICACH PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W GRZDZICACH PROGRAM PROFILAKTYKI 2015/2016 CELE PROFILAKTYKI W SZKOLE Diagnoza zagroe w szkole Wczesna interwencja w sytuacji zaistniałego problemu Zapobieganie niebezpieczestwom

Bardziej szczegółowo

WIEŚCI SZKOLNE Z ŻYCIA SZKOŁY. Cyprian Kamil Norwid

WIEŚCI SZKOLNE Z ŻYCIA SZKOŁY. Cyprian Kamil Norwid MIESIĘCZNIK SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. C.K. NORWIDA W DĄBRÓWCE WIEŚCI Cyprian Kamil Norwid Cyprian Kamil Norwid N U M E R V I SZKOLNE M A R Z E C 2 0 1 4 Z ŻYCIA SZKOŁY W TYM NUMERZE: Z życia szkoły 1 Zuch

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć. Psychoedukacja dla uczniów klas III szkoły podstawowej Cykl III. Mocne strony

Scenariusz zajęć. Psychoedukacja dla uczniów klas III szkoły podstawowej Cykl III. Mocne strony Psychoedukacja dla uczniów klas III szkoły podstawowej Cykl III. Mocne strony Psychoedukacja dla uczniów klas III szkoły podstawowej to projekt realizowany przez pracowników Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Bardziej szczegółowo

KIETRZAŃSKIE MINI EURO 2016

KIETRZAŃSKIE MINI EURO 2016 KIETRZAŃSKIE MINI EURO 2016 REGULAMIN TURNIEJU I. CEL: Popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży w ramach obchodów Dni Miasta i Gminy Kietrz, Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Francja 2016. Propagowanie

Bardziej szczegółowo

Projekt innowacyjny. Autorki i realizatorki projektu: Anna Sobolewska Katarzyna Wus

Projekt innowacyjny. Autorki i realizatorki projektu: Anna Sobolewska Katarzyna Wus Projekt innowacyjny Autorki i realizatorki projektu: Anna Sobolewska Katarzyna Wus - budzenie zaciekawienia książką przez ciekawe zabawy literacko-teatralne oraz wyeksponowany i atrakcyjny kącik książek

Bardziej szczegółowo

YCIE W CHRYSTUSIE. ...Kto trwa we Mnie, a Ja w nim...

YCIE W CHRYSTUSIE. ...Kto trwa we Mnie, a Ja w nim... Rozpocznij od nauczenia si na pami J 15,5 YCIE W CHRYSTUSIE Rozmylanie nad J 15,5 Kto jest krzewem winnym? Kto latorolami?... Jak widzisz zaleno midzy latorol a krzewem?... W jaki sposób odnosi si to do

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY. Godne zachowanie się podczas uroczystości, świadomość rzetelnej nauki

PLAN PRACY SZKOŁY. Godne zachowanie się podczas uroczystości, świadomość rzetelnej nauki PLAN PRACY SZKOŁY Rodzaj wydarzenia Rozpoczęcie 2010/2011 Wartości Znaczenie wykształcenia, praca nad sobą, tolerancja, systematyczność, punktualność Sposób realizacji Msza święta, akademia, spotkanie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. Adama Mickiewicza w Złotowie /2015-2016/

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. Adama Mickiewicza w Złotowie /2015-2016/ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. Adama Mickiewicza w Złotowie /2015-2016/ Program profilaktyki jest spójny z programem wychowawczym Szkoły Podstawowej nr 2 im. Adama Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

ECHO SZKOŁY - GAZETKA SZKOLNA

ECHO SZKOŁY - GAZETKA SZKOLNA FRAGMENTY GAZETKI NR 2 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM. J. JANUSZEWSKIEJ W CIEMNEM ECHO SZKOŁY - GAZETKA SZKOLNA listopad grudzień 2010, styczeń 2011 Numer 2 Rok szkolny 2010/2011 Wydarzenia: 10.11 apel

Bardziej szczegółowo

P L A N P R A C Y Z R O D Z I N

P L A N P R A C Y Z R O D Z I N Załcznik Nr 1 do Planu Pracy Placówki na rok szkolny 2005/2006 P L A N P R A C Y Z R O D Z I N DOMU DZIECKA NR 2 W RZESZOWIE NA ROK SZKOLNY 2005/2006 Zadanie główne Zadania szczegółowe Sposób realizacji

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY rok szkolny 2015/2016

PLAN PRACY SZKOŁY rok szkolny 2015/2016 PLAN PRACY SZKOŁY rok szkolny 2015/2016 Rodzaj wydarzenia Rozpoczęcie 2015/2016 Wartości Sposób realizacji Uzyskane efekty Termin Odpowiedzialni Znaczenie wykształcenia, praca nad sobą, tolerancja, systematyczność,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU ROK SZKOLNY 2013/2014 ORAZ 2014/2015

PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU ROK SZKOLNY 2013/2014 ORAZ 2014/2015 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 10/2013 Rady Pedagogicznej SOSW Nr 2 w Płocku z dn. 13 września 2013r. PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU ROK SZKOLNY ORAZ Szkolny

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. GIMNAZJUM NR 1 im. JANA PAWŁA II w OZORKOWIE

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. GIMNAZJUM NR 1 im. JANA PAWŁA II w OZORKOWIE GIMNAZJUM NR 1 im. JANA PAWŁA II w OZORKOWIE Wartość człowieka ocenia się nie po tym co posiada, ale po tym kim jest Jan Paweł II Cele główne programu: Do mnie należy wybór i słów, i czynów, i dróg (-)

Bardziej szczegółowo

Innowacja pedagogiczna Z Babcią i Dziadkiem przez świat w placówkach przedszkolnych z terenu Gminy Wodzisław

Innowacja pedagogiczna Z Babcią i Dziadkiem przez świat w placówkach przedszkolnych z terenu Gminy Wodzisław Innowacja pedagogiczna Z Babcią i Dziadkiem przez świat w placówkach przedszkolnych z terenu Gminy Wodzisław Od listopada 2015r. w placówkach przedszkolnych z terenu Gminy Wodzisław m.in. w Przedszkolu

Bardziej szczegółowo

Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialny Uwagi. szkolnego prezentującego działalność przedszkola.

Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialny Uwagi. szkolnego prezentującego działalność przedszkola. KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA KIERUNKI REALIZACJI KONCEPCJI: I Praca z dziećmi Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialny Uwagi Rozpowszechnianie Od III każdego roku Dyrektor informatora szkolnego prezentującego

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Billie Joe CELE OGÓLNE:

WSTĘP. Billie Joe CELE OGÓLNE: PROJEKT EDUKACYJNY WSTĘP "Telewizja to tylko zastępcza rozrywka dla mózgu, kto nie czyta, ten właściwie nie potrzebuje już głowy, nie mówiąc oczywiście o wyobraźni i fantazji" Billie Joe Każdemu rodzicowi

Bardziej szczegółowo

Obchody Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji Wspieramy dzieci / uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się 2 XI 6 XI 2015 r.

Obchody Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji Wspieramy dzieci / uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się 2 XI 6 XI 2015 r. Obchody Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji Wspieramy dzieci / uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się 2 XI 6 XI 2015 r. w Szkole Podstawowej i Małym Przedszkolu w Kęszycach. PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Harmonogram pracy z Szkolnym programem profilaktyki w Zespole Szkół w Nebrowie Wielkim na rok szkolny 2015/2016. odpowiedzialny za realizację...

Harmonogram pracy z Szkolnym programem profilaktyki w Zespole Szkół w Nebrowie Wielkim na rok szkolny 2015/2016. odpowiedzialny za realizację... Harmonogram pracy z Szkolnym programem profilaktyki w Zespole Szkół w Nebrowie Wielkim na rok szkolny 2015/2016 odpowiedzialny za realizację... LP. ZADANIE TEMAT ODBIORCA FORMY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNY/

Bardziej szczegółowo

2. Jedynka Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Oławie

2. Jedynka Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Oławie Załącznik nr 2 SPRAWOZDANIE KOŃCOWE Z TURNIEJU ORLIKA O PUCHAR PREMIERA DONALDA TUSKA etap: (eliminacje na poziomie ORLIKA / eliminacje wojewódzkie/ - podkreślić właściwe Kategoria wiekowa: chłopcy gr.

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1 D: Lepiej przygotowa do egzaminów

Zadanie 1 D: Lepiej przygotowa do egzaminów Zadanie 1 D: Lepiej przygotowa do egzaminów Nauczyciele zastanawiaj si, jak lepiej pomaga uczniom przygotowa si do sprawdzianów wewntrzszkolnych i egzaminów zewntrznych. Mona np. przeprowadza próbne egzaminy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej im. Michała Gwiazdowicza w Bądkowie

PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej im. Michała Gwiazdowicza w Bądkowie PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej im. Michała Gwiazdowicza w Bądkowie Wstęp Program profilaktyczny obejmuje wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE na rok 2008

GMINNY PROGRAM OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE na rok 2008 Załcznik do uchwały Nr... z dnia...rady Miasta Sandomierza GMINNY PROGRAM OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE na rok 2008 Gminny Program Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie okrela lokaln strategi na rok 2008

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY WYCHOWAWCZO DYDAKTYCZNO OPIEKUŃCZEJ ROK SZKOLNY 2016/2017

ROCZNY PLAN PRACY WYCHOWAWCZO DYDAKTYCZNO OPIEKUŃCZEJ ROK SZKOLNY 2016/2017 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 6/2016 ROCZNY PLAN PRACY WYCHOWAWCZO DYDAKTYCZNO OPIEKUŃCZEJ ROK SZKOLNY 2016/2017 PRZEDSZKOLE MANIECZKI PRACA Z WYCHOWANKIEM 2 1. KSZTAŁUJEMY, ROZWIJAMY I WZMACNIAMY SFERĘ

Bardziej szczegółowo

Oferta zaj edukacyjno profilaktycznych dla rejonu usługowego PPP-P nr 3 w roku szkolnym 2009/2010

Oferta zaj edukacyjno profilaktycznych dla rejonu usługowego PPP-P nr 3 w roku szkolnym 2009/2010 Oferta zaj edukacyjno profilaktycznych dla rejonu usługowego PPP-P nr 3 w roku szkolnym 2009/2010 Działania edukacyjno profilaktyczne na rzecz nauczycieli L.p. Rodzaj lub temat podejmowanych działa 1.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 1 Z ODDZIA AMI INTEGRACYJNYMI IM. JANA PAW A II W OZORKOWIE

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 1 Z ODDZIA AMI INTEGRACYJNYMI IM. JANA PAW A II W OZORKOWIE Zacznik nr 1 do uchway Rady Pedagogicznej Nr 10/81/VII/2010/2011 z dn. 8. 12. 2010 r. KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 1 Z ODDZIAAMI INTEGRACYJNYMI IM. JANA PAWA II W OZORKOWIE 1. Rozporzdzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI GRUPA III - 3 - LATKI DO ZREALIZOWANIA W ROKU SZKOLNYM 2010 2011

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI GRUPA III - 3 - LATKI DO ZREALIZOWANIA W ROKU SZKOLNYM 2010 2011 1 PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI GRUPA III - 3 - LATKI DO ZREALIZOWANIA W ROKU SZKOLNYM 2010 2011 FORMA TEMATYKA TERMIN REALI ZACJI Zebrania z rodzicami 1.Zebranie organizacyjne: podpisanie oświadczeń i upoważnień

Bardziej szczegółowo

NARODOWY PROGRAM ZDROWIA 2007-2015

NARODOWY PROGRAM ZDROWIA 2007-2015 Teresa Karwowska 1 z 6 NARODOWY PROGRAM ZDROWIA 2007-2015 1 : Okrela gówne kierunki polityki zdrowotnej pastwa Jest prób zjednoczenia wysików rónych organów administracji rzdowej, organizacji pozarzdowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Specjalnego Orodka Szkolno- Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu

Regulamin Rady Rodziców Specjalnego Orodka Szkolno- Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu Regulamin Rady Rodziców Specjalnego Orodka Szkolno- Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu Rozdział I Nazwa reprezentacji rodziców 1. Ustala si nazw reprezentacji rodziców: Rada Rodziców przy

Bardziej szczegółowo