PISMO SAMORZĄDU SZKOLNEGO MOW BABIMOST JESIEŃ 2014 (NR 65) Nasza Ferajna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PISMO SAMORZĄDU SZKOLNEGO MOW BABIMOST JESIEŃ 2014 (NR 65) Nasza Ferajna"

Transkrypt

1 Nasza Ferajna Babimost, ul Kargowska 61, tel Rozpocz!cie roku szkolnego 2014/2015 Dnia 1 wrze!nia 2014 roku o godzinie 8.00 rozpocz"li!my rok szkolny. Dla nas wychowanków grupy III, ju# teraz klasy II to kolejny rok szkolny. Nie ukrywamy, wakacje by$y krótkie, s$oneczne no i oczywi!cie udane. Wracali!my jednak z ch"ci%, gdy# (mo#e to!mieszne) st"sknili!my si" za gronem pedagogicznym. Przywita$ nas Dyrektor Witold Szuster, odczyta$ list Pana Wicemarsza$ka Województwa Lubuskiego Macieja Szyku$y. Pan Szyku$a #yczy$ w nim wszystkim Nauczycielom wielkiej satysfakcji z wype$niania misji przewodników #yciowych m$odych ludzi, rado!ci z du#ych i ma$ych sukcesów oraz wielu pomys$ów pozwalaj%cych przekszta$ci& placówk" w miejsce przyjazne i bezpieczne. Nam Wychowankom #yczy$ aby ta placówka by$a miejscem odkrywania i rozwijania talentów. Przypomnia$ kilka najwa#niejszych dat z historii Polski; m.in wybuch II wojny!wiatowej, czyli agresja Niemiec na Polsk". Poza tym zasygnalizowa$ kolejne rocznice, które obchodzi& b"dziemy w bie#%cym roku szkolnym. Dyrektor przywita$ grono wychowawców i nauczycieli. Poinformowa$ wszystkich i# ze stanowiska dyrektora ds. dydaktycznych zrezygnowa$ dyrektor Zbigniew 'ak, a na jego miejsce powo$a$ Pani% Olge Urbanowicz. Na zako(czenie informacja dla nas najwa#niejsza: dla ka#dego, kto przyjecha$ w terminie + 10 punktów. Dzi"kowali!my gromkimi brawami i z u!miechni"tymi buziami wkroczyli!my w mury szko$y.

2 NARODOWE CZYTANIE 2014 Dwa lata temu Narodowe Czytanie zainaugurowa$a wspólna lektura Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. W zesz$ym roku, podczas drugiej ods$ony akcji, w ca$ej Polsce czytali!my dzie$a Aleksandra Fredry. Odkrywali!my pi"kno, ale te# ci"to!& Fredrowskiego j"zyka, m%dro!& i aktualno!& jego diagnoz. W t y m r o k u, 6 w r z e! n i a, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej zaprasza$ do lektury Trylogii Henryka Sienkiewicza. W powie!ciach tworz%cych ten cykl pierwszy polski noblista w wyj%tkowy sposób po$%czy$ g$"boki patriotyzm z fascynuj%c% przygod%, a n i e r z a d k o komizmem i humorem. Trylogia to obraz Polski ró#norodnej i wielokulturowej, to wyraz naszych narodowych t"sknot i marze(, kronika naszych militarnych oraz duchowych zwyci"stw. Trylogia zachwyca$ a, prowokowa$a do dyskusji i cho& czasem prowadzi$a do sporów czy polemik kszta$towa$a ca$e pokolenia Polaków. Kolejne jej wydania wci%# trafiaj% na pó$ki w tysi%cach polskich domów. Pisana ku pokrzepieniu serc w czasach, gdy Polska by$a pod zaborami, istnieje w narodowej pami"ci niczym mityczna historia o poszukiwaniu prawdy, o potrzebie duchowej przemiany, o po!wi"ceniu i honorze. Narodowe Czytanie stanowi wspania$% okazj", by raz jeszcze prze#y& zapieraj%ce dech w piersiach przygody Sienkiewiczowskich bohaterów. Bo cho& doskonale znamy tre!& jego ksi%#ek, to przecie# podczas ka#dej kolejnej lektury na nowo trzymamy kciuki za Kmicica, Wo$odyjowskiego czy Skrzetuskiego. Wspólna lektura to równie# doskona$y moment, by odczyta& ten tekst na nowo, by zada& mu wspó$czesne pytania, zastanowi& si" nad tym, co mówi nam dzi! o Polsce i Polakach. Dlatego zapraszam wszystkich Pa(stwa, aby!my razem przeczytali Trylogi" Henryka Sienkiewicza, pami"taj%c o tym, i# najwybitniejsze dzie$a rodzimej literatury tak pi"knie jednocz% nas jako wspólnot", wzmacniaj% polsk% to#samo!& i narodow% dum". Tak# e M Y m $ odzie# M $ odzie# owego O! rodka Wychowawczego wzi"li!my udzia$ w tej szczytnej akcji. W poniedzia$ek 8 wrze!nia na zaproszenie Pani Bernadety Opic grupa I wraz z wychowawc% uczestniczy$ a w czytaniu wielkiego dzie$a, jakim jest Trylogia. Wcze!niej jednak zapoznani zostali!my z sylwetk% Henryka Sienkiewicza, jego twórczo!ci%. Dowiedzieli!my si" w j a k i c h o k o l i c z n o! c i a c h powstawa$o dzie$o, i co autor wyrazi$. Zrozumieli!my, #e nale#y akcentowa& patriotyzm, pozytywne warto!ci i tradycje, zna& te momenty historyczne z których Polacy mog% by& dumni. Zgadzamy si" ze stwierdzeniem, ze powie!& napisana zosta$a z zamiarem krzepienia serc przypominaj%c dzieje ojczyste, okresy niepodleg$o!ci i!wietno!ci. Czytamy babimojskim przedszkolakom Kolejny rok wspó$pracy z Bibliotek% Publiczn% w Babimo!cie rozpocz"li!my od wspólnego odczytania bajek dzieciom w Przedszkolu Pod Muchomorkiem. Razem z przedstawicielem BP p. Dari% i naszym opiekunem p. Bernadet% udali!my si" do Pszczó$ek 10 wrze!nia. Dzieci czeka$y na nas z ut"sknieniem, gdy# przez dwa miesi%ce wakacji nie widzieli!my si". Rozsiedli!my si" w!ród maluchów na dywanie i przenie!li!my si" w krain" ba!ni. Ja odczyta$em bajk" Najm$odsza d#okejka, a Adrian K$opoty ma$ego liska Wiolety )wi"ci(skiej. Z otwartymi buziami nasi koledzy s$uchali opowie!ci i z ochot% odpowiadali na pytania do tekstu. Niestety czas nam przeznaczony szybko min%$ i musieli!my si" po#egna&. Obiecali!my spotka& si" za miesi%c. Od ubieg$ego roku M$odzie#owy O!rodek Wychowawczy i Biblioteka Publiczna wspólnie dzia$aj% w Programie Wspierania Partnerstw organizowanym przez Centrum Wspierania Aktywno!ci Lokalnej C.A.L. W ramach programu rozwijamy funkcjonuj%c% w!rodowiskach lokalnych wspó$prac" partnersk% z udzia$em bibliotek.

3 Dyskusyjny Klub Ksi%#ek Biblioteki Publicznej i M$odzie#owego O!rodka Wychowawczego 25 wrze!nia 2014 roku odby$o si" pierwsze spotkanie $%cz%ce pokolenia. W ramach Dyskusyjnych Klubów Ksi%#ek Biblioteki Publicznej i M$odzie#owego O!rodka Wychowawczego spotkali!my si", aby wspólnie przy kawie porozmawia& na temat ksi%#ki. Panie Czytelniczki wspomina$y lata dzieci(stwa, dorastania i powie!ci, które wówczas czyta$y; a tak#e odnosi$y si" do lat obecnych i tego co daje im lektura. Mówi$y np., #e czytanie ksi%#ki to przyjemno!&, #e bez niej!wiat nie istnieje, #e odcina si" od #ycia, wy$%cza telefon i potrafi tak d$ugo czyta&, a# zobaczy ty$ ok$adki. Nazwa$y to $adnie zapadam w ksi%#k". Pogl%dy nasze na pewno ró#ni% si" od pogl%dów starszych czytelniczek. Dla nas czasami czytanie to przymus, udr"ka. Ale... coraz cz"!ciej my jako czytelnicy DKK MOW inaczej patrzymy na problem czytania. Wybieramy wspólnie z pani% Bernadet% takie pozycje, które nas interesuj%. Aktualnie przerabiali!my Fa$szyw% mi$o!& Heidi Hassenmuller. By$a to ju# kolejna powie!& autora, która bardzo nas zainteresowa$a. Porusza ona temat nastoletnich dziewczyn Jo i Lisy. Pi"tnastoletnia Jo jest zrozpaczona. Nie do!&, ze rodzice si" rozwodz%, to jeszcze razem z mam% musi wyjecha& z Hamburga do ma$ego miasteczka Emmerich. Po przyje*dzie do nowego domu zaprzyja*nia si" z nieco starsz% Lis%, która w$a!nie spotka$a m"#czyzn" swojego #ycia. Tieso ma ponad dwadzie!cia lat i rozpieszcza Lis" luksusowymi prezentami. Jo troch" jej zazdro!ci, ale niebawem poznaje malarza o imieniu Ene. Od razu znajduj% wspólny j"zyk i dziewczyna zaczyna widzie& wszystko w ró#owych kolorach. Ich szcz"!cie zostaje zm%cone. Rene ma problemy ze zleceniodawc%, prosi aby Jo by$a dla niego mi$a Przyjació$ka spe$nia jego #yczenie, ale budzi si" w niej nieufno!&. I kiedy :isa opowiada kole#ance o swoich prze#yciach z Tieso, ta postanawia wyci%gn%& wnioski... Akademia z okazji 75 rocznicy wybuchu II wojny!wiatowej oraz najazdu Zwi%zku Sowieckiego na Polsk" 17 wrze!nia Jak my!l sprzed lat... Wrzesie( to miesi%c cudownego babiego lata, dojrzewaj%cych kasztanów i spotka( z przyjació$mi ze szkolnej $awy po wakacyjnej roz$%ce. Ale by$ równie# inny wrzesie(... Wrzesie( 1939 roku. Z okazji 75 rocznicy wybuchu II wojny!wiatowej oraz najazdu Zwi%zku Sowieckiego na Polsk" 17 wrze!nia - nauczyciel historii p. Bogus$awa Witwicka przygotowa$a wraz z wychowankami upami"tniaj%cy apel. Ch$opcy w bardzo obrazowy sposób przestawili kolegom wydarzenia tamtych tragicznych lat. " Jak my!l sprzed lat, jak wspomnie"!lad, wraca dzi! pami#$ o tych, których nie ma...

4 ... spod Babiego Mostu w!wiat W ramach wspó$pracy z Bibliotek% Publiczn% im. Wies$awa Sautera w Babimo!cie zaproszeni do udzia$u w realizacji projektu wnioskowanego w ramach VI edycji Programu Akademia Orange. Nasze uczestnictwo w w/w realizacji jest mo#liwo!ci% wzi"cia udzia$u w warsztatach sztuki tworzenia nowych obrazów. Has$o projektu Kozio$ w sie& z$apany i w g$owie zakodowany spod Babiego Mostu w!wiat. Wychowankowie uczestnicz%cy w projekcie to osoby wyró#niaj%ce si" podczas zaj"& bibliotecznych oraz cz$onkowie DKK. Opiekunem wychowanków jest pani Bernadeta Opic. W projekcie udzia$ potwierdzi$ artysta fotografik Zygmunt Gajewski oraz dyrektor Muzeum Instrumentów Muzycznych Pozna( pan Janusz Jaskulski. Wyj!tkowe Grzybobranie w szkolnym Arboretum Prawdziwek rekordzista tu" przy naszej szkole. Istne monstrum 0,75 kg, czyli 75 dag wagi!!! Miejscowy skup wyceni# to znalezisko na 4 z# i 50 groszy :-)

5 Dzie$ Edukacji Narodowej 14 pa*dziernika to Dzie( Edukacji Narodowej oraz okazja do wyró#nienia pracowników, którzy maj% szczególne osi%gni"cia w realizacji zada( statutowych oraz dydaktyczno-wychowawczych i opieku(czych. Nagrody wr"czone zosta$y 10 pa*dziernika podczas uroczystej gali w Teatrze Lubuskim. W przedszkolu nasi opowiadaj! bajki Po raz kolejny udali%my si& do Przedszkola Pod Muchomorkiem realizowa' nasze i dzieci marzenia. W tym roku staramy si& przybli"y' dzieciom poj&cie mora#u. W zwi!zku z tym czytamy bajki, opowiadania, które zako$czone s! prawd! "yciow!. Tym razem by#y to Ulubione opowie%ci babuni - Nied(wied( i dwaj w&drowcy oraz Zaj!c i "ó#w. W pierwszym opowiadaniu maluchy dowiedzia#y si& od Piotra wychowanka MOW, "e prawdziwych przyjació! poznaje si" w biedzi; natomiast w drugim, "e spokój i konsekwencja pozwalaj# dopi#$ swego. Sam mora# wskazuje, "e drugie opowiadanie by#o trudniejsze i Patryk, równie" wychowanek MOW podj!# si& zadania t#umaczenia dzieciom na czym polega konsekwencja. Na zako$czenie zaj&' dzieci mia#y mo"liwo%' narysowa' postacie z opowiada$. Comiesi&czne spotkania wychowanków z dzie'mi odbywaj! si& w ramach wspó#pracy partnerskiej Biblioteki Publicznej i Biblioteki M#odzie"owego O%rodka Wychowawczego w Babimo%cie.

6 Pa(dziernikowy Dyskusyjny Klub Ksi!"ki 17 pa*dziernika spotkali!my si" z Joasi% (niestety kolejne klubowiczki nie dojecha$y) na drugim w tym roku szkolnym spotkaniu Dyskusyjnego Klubu Ksi%#ki. Tym razem musieli!my si" zapozna& z lektur% Katarzyny Lewcun Wyznania Pizzonosza Ksi%#k" czytali!my wspólnie z nasz% Pani% Bernadet% na czwartkowych zaj"ciach wieczornych. Ksi%#ka opowiada o... DOROS+O)CI. Wbrew pozorom to bardzo trudne s$owo, a mia$ okazj" pozna& jej smak g$ówny bohater opowiadania Mateusz. Mateusz ma dwadzie!cia jeden lat i jest roznosicielem pizzy. Pochodzi ze znakomicie sytuowanej, kochaj%cej si" rodziny, ma w$asn% kawalerk" w Krakowie, nie*le zarabia, a przede wszystkim kocha to, co robi. No i nie ma na swoim punkcie #adnych kompleksów, zw$aszcza, #e jest bardzo przystojny. Czy taki facet ma problemy? I to jakie... Zach"camy do czytania. "Latawce i marzenia" w Zielonej Górze Po raz trzeci grupa wychowanków z naszej Placówki wzi"$a udzia$ w III Wojewódzkich Zawodach o Ber$o Króla Maciusia, które odby$y si" 24 pa*dziernika 2014 roku. W Zielonej Górze. Tradycyjnie organizatorem zawodów by$o M$odzie#owe Centrum Kultury i Edukacji Dom Harcerza im. Janusza Korczaka w Zielone Górze, Ko$o Przyjació$ Korczakowa oraz Chor%giew Ziemi Lubuskiej ZHP. Do udzia$u w zawodach zach"ci$a nas pani Bernadeta, która wspólnie z nami przygotowywa$a latawce. Uda$o nam si" wykona& pi"& latawców p$askich i jeden skrzynkowy. Z pi"knie przyozdobionymi wyruszyli!my: Artur, Sebastian, Piotr, Kamil, Sebastian i Piotr. Konkurencja by$a du#a, pogoda nie bardzo sprzyja$a. S$o(ce nie chcia$o wyjrze& zza chmur, a mg$a opa!&. Jednak wylatali!my SREBRNE BER+O w kategorii latawców skrzynkowych. Jeste!my z siebie dumni. Za trzykrotny udzia$, czyli za u"miech i marzenia otrzymali!my szczególne podzi"kowania. My podzi"kowali!my naszemu dyrektorowi Witoldowi Szusterowi za umo#liwienia wyjazdu.

7 "S$owo - Obraz - D*wi"k" - wizyta studyjna W ramach wspó$pracy partnerskiej z Bibliotek% Publiczn% w Babimo!cie zostali!my zaproszeni na wizyt" studyjn% S+OWO-OBRAZ-D,WI-K: Nast"pcy Kolberga kluczem do poznania dziejów tradycji Ziemi Babimojskiej. Wizyta studyjna odbywa$a si" 24 pa*dziernika, a uczestniczy$o w niej czworo naszych wychowanków, którzy systematycznie wraz z pani% Bernadet% odwiedzaj% bibliotek". By$ to: Rafa$, Piotr, Patryk i Dawid. Celem wizyty studyjnej by$o pokazanie fenomenu powstawania ma$ych Ojczyzn poprzez pryzmat dokona( zarówno jej mieszka(ców, jak i przybyszów na przyk$adzie Babimojszczyzny, których dzia$ania doprowadzi$y do powstania Izby Pami%tek Regionalnych. Mieli!my okazj" uczestniczy& w warsztatach fotograficznych pod okiem mistrza fotografika Zygmunta Gajewskiego Jak dzi! m o # na zosta& fotografem-dokumentalist% i artyst%. Zwiedzili!my skansen w Podmoklach Ma$ych oraz spotkali!my si" z muzykami Babimojskie Kukaweczki. Finaln% cz"!ci% wizyty by$a degustacja i poznanie tajników potraw regionalnych przygotowanych przez Ko$o Gospody( Wiejskich w Nowym Kramsku. Wizyta studyjna by$a dla nas niepowtarzaln% okazj% do dyskusji w poszukiwaniu nowych rozwi%za(, skorzystania w przysz$o!ci z wiedzy i wymiany wzajemnych do!wiadcze(. Powróci#y - "Maluchy na poduchy" Po wakacyjnej przerwie powróciliśmy z akcją "Maluchy na poduchy". Dzieci, z babimojskiego przedszkola "Pod Muchomorkiem", przywitały nas bardzo radośnie i z zaciekawieniem czekały na bajki, które dla nich przygotowaliśmy. Czas, jak zawsze w miłym gronie szybko minął, ale będziemy systematycznie odzwiedzać naszych małych przyjaciół.

8 IX Turniej Halowej Pi$ki No#nej Placówek Wychowawczych Dnia na zaproszenie MOW w Strzelnie reprezentacja naszego O!rodka wzi"$a udzia$ w IX Turnieju Pi$ki Halowej Placówek Wychowawczych. W turnieju uczestniczy$o osiem placówek. Wyniki losowania ustalono dwie grupy: Organizator przyj%$ nast"puj%ce zasady spotka( po fazie grupowej: z grupy wychodz% dwie najlepsze dru#yny, graj% w pó$fina$ach w nast"puj%cych parach: A1- B2, B1-A 2 - mecz o 3 miejsce rozegraj% dru#yny, które przegra$y swoje mecze w pó$finale - mecze o 1 miejsce rozgrywaj% zwyci"zcy pó$fina$ów W wyniku rozgrywek w grupach wy$oniono dwa pó$fina$y. I pó$fina$ MOW BIELICE - +OB'ENICA 0:4 II pó$fina$ MOW BABIMOST - SOSW STRZELNO 3:1 Mecz o 3 miejsce: SOSW STRZELNO - MOW BIELICE 4:1 FINA+: MOW +OB'ENICA - MOW BABIMOST 3:1 Ostateczna klasyfikacja turnieju 1. MOW +OB'ENICA 2. MOW BABIMOST 3. SOSKW STRZELNO 4. MOW BIELICE 5. MOW TRZCINIEC 6. MOW STRZELNO 7. MOW W+OC+AWEK 8. ZPS SZERZAWY Najlepszym bramkarzem turnieju wybrany zosta$ przez trenerów Patryk Marcinkowski, a Królem strzelców zosta$ Krzysztof Ch"siak - 6 bramek

9 Haloweenowe zabawy Po raz kolejny wychowankowie zaproszeni zostali do przygotowania pomieszcze$ grupowych w klimacie HALLOWEEN. Jak wiadomo zwyczaj ten zwi!zany jest z maskarad! i odnosi si& do %wi&ta zmar#ych. Obchodzony jest w wieczór 31 pa(dziernika, czyli przed dniem Wszystkich )wi&tych. G#ównym symbolem %wi&ta jest wydr!"ona i pod%wietlona od %rodka dynia z wyszczerbionymi z&bami. Inne popularne motywy to duchy, demony, zombie, wampiry, czarownice, trupie czaszki itp. Motywów tych nie zabrak#o tak"e w przygotowanych przez ch#opców dekoracjach. Jurorzy w sk#adzie: panie Jadwiga, Iwona i Bernadeta skrupulatnie przygl!da#y si& naszej pracy, ocenia#y pomys#owo%' i oryginalno%'. Na pewno pierwsze wra"enie na wszystkich grupach by#o niesamowite. Zobaczy' efekty pracy mo"emy na zdj&ciach Otwarte Mistrzostwa Zb#szynia w Tenisie Sto$owym W dniu 8 listopada w Zb!szyniu odby#y si& Otwarte Mistrzostwa Miasta w Tenisie Sto#owym. W z aw o d a c h w z i & li udzia# równie" wychowankowie MOW Babimost. Kadr& stanowili: Micha# Sad#o, Cezary Matusik, Patryk Sobieski i Patryk Piotrowicz. Wychowankowie rywalizowali w kategorii szkó# gimnazjalnych. Najwy"ej uplasowa# si& Micha# Sad#o zajmuj!c II miejsce, III zaj!# Patryk Piotrowicz, IV Patryk Sobieski, a V Cezary Matusik. Reprezentacja o%rodka kierowana przez wychowawc& Krzysztofa Wajwoda, traktowa#a turniej, jako element przygotowawczy do Mistrzostw Polski MOW we W#oc#awku.

10 Klasa V w Rezerwacie Laski Dolne Po raz pierwszy uczniowie klasy V ze swoj% wychowawczyni% pani% Iwon% Szuster wzi"li udzia$ w pracach ma rzecz!rodowiska naturalnego w Rezerwacie Laski Dolne. 6 listopada 2014 r. zaopatrzeni w najpotrzebniejszy sprz"t potocznie zwany grabiami i $opatami pojechali!my do stanicy Ko$a +owieckiego "Jele(" gdzie starali!my si" odwali& kawa$ dobrej roboty. Pracowali!my solidnie, cho& musieli!my po kontroli wychowawczyni poprawia& *le wykonan% robot". Odwiedzali na my!liwi i le!nicy - ciekawi jak pierwszy raz si" spisujemy? Chyba nie by$o najgorzej... Mi$% dla nas niespodziank% by$ pocz"stunek od Zarz%du Ko$a my!liwych, którym by$y bu$eczki ze smakowit% kie$bas% z dziczyzny, pieczon% przez nas osobi!cie na o ognisku w sza$asie. PISMO SAMORZĄDU SZKOLNEGO MOW BABIMOST Redakcja: Bernadeta Opic, Kazimierz Dajczak, SKŁAD: KOŁO KOMPUTEROWE AMIGA-MACINTOSH MAIL:

PISMO SAMORZĄDU SZKOLNEGO MOW BABIMOST WIOSNA 2014 (NR 62) Nasza Ferajna

PISMO SAMORZĄDU SZKOLNEGO MOW BABIMOST WIOSNA 2014 (NR 62) Nasza Ferajna Nasza Ferajna 66-110 Babimost, ul Kargowska 61, tel 068-3512412 mail:admin@mow-babimost.pl, http://www.mow-babimost.pl Eliminacje do XXIX Dru!ynowych Mistrzostw Polski MOW w tenisie sto"owym we Zawody

Bardziej szczegółowo

PISMO SAMORZĄDU SZKOLNEGO MOW BABIMOST JESIEŃ II 2014 (NR 66) Nasza Ferajna

PISMO SAMORZĄDU SZKOLNEGO MOW BABIMOST JESIEŃ II 2014 (NR 66) Nasza Ferajna Nasza Ferajna 66-110 Babimost, ul Kargowska 61, tel 068-3512412 mail:admin@mow-babimost.pl, http://www.mow-babimost.pl Akademia z okazji Narodowego!wi"ta Niepodleg#o$ci 8 listopada spotkali!my si" na apelu

Bardziej szczegółowo

PISMO SAMORZĄDU SZKOLNEGO MOW BABIMOST WIOSNA 2 2014 (NR 63) Nasza Ferajna

PISMO SAMORZĄDU SZKOLNEGO MOW BABIMOST WIOSNA 2 2014 (NR 63) Nasza Ferajna Nasza Ferajna 66-110 Babimost, ul Kargowska 61, tel 068-3512412 mail:admin@mow-babimost.pl, http://www.mow-babimost.pl MOW!OB"ENICA MISTRZEM POLSKI XIII MISTRZOSTWA POLSKI MOW W HALOWEJ PI!CE NO"NEJ -

Bardziej szczegółowo

Nasza Ferajna. Dzie! Edukacji Narodowej

Nasza Ferajna. Dzie! Edukacji Narodowej Nasza Ferajna 66-110 Babimost, ul Kargowska 61, tel 068-3512412 mail:admin@mow-babimost.pl, http://www.mow-babimost.pl Dzie! Edukacji Narodowej Obchodzony by! w tym roku w naszym o"rodku w pi#tek 11 pa$dziernika.

Bardziej szczegółowo

PISMO SAMORZĄDU SZKOLNEGO MOW BABIMOST ZIMA 2014 (NR 61) Nasza Ferajna

PISMO SAMORZĄDU SZKOLNEGO MOW BABIMOST ZIMA 2014 (NR 61) Nasza Ferajna Nasza Ferajna 66-110 Babimost, ul Kargowska 61, tel 068-3512412 mail:admin@mow-babimost.pl, http://www.mow-babimost.pl LISTA NA NAJLEPSZEGO SPORTOWCA MOW BABIMOST 2013/2014 - stan na dzie# 31-12-2013 r.

Bardziej szczegółowo

EP io default website

EP io default website 02-02- 2015 EMDEK na Euroscoli w Parlamencie Europejskim Modzie z koa historycznego Modzieowego Domu Kultury w Tomaszowie Mazowieckim uczestniczya w symulacji obrad Parlamentu Europejskiego w ramach programu

Bardziej szczegółowo

Narodowe Czytanie QUO VADIS :59:51

Narodowe Czytanie QUO VADIS :59:51 Narodowe Czytanie QUO VADIS 2016-09-12 08:59:51 Quo vadis Henryka Sienkiewicza by?o tegoroczn? lektur? Narodowego Czytania w 2000 miejsc w ca?ej Polsce, w tym tak?e w Przec?awiu. 3 wrze?nia 2016 roku na

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SYSTEMOWY,,TERAZ CZAS NA CIEBIE

PROJEKT SYSTEMOWY,,TERAZ CZAS NA CIEBIE PROJEKT SYSTEMOWY,,TERAZ CZAS NA CIEBIE wspófinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Spoecznego w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Spoecznej, Poddziaania 7.1.1 Rozwój i

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W SIEKIERCZYNIE NA ROK 2013

PLAN PRACY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W SIEKIERCZYNIE NA ROK 2013 PLAN PRACY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W SIEKIERCZYNIE NA ROK 2013 I Stałe formy działalności Organizator, miejsce i termin Współorganizator 1. Kółka zainteresowań - muzyczne DK, ODK Siekierczyn,

Bardziej szczegółowo

72 Beata STACHOWIAK Uniwersytet Miko!aja Kopernika w Toruniu POTRZEBY EDUKACYJNE MIESZKA!CÓW WSI A RYNEK PRACY W SPO"ECZE!STWIE INFORMACYJNYM Pocz"tek XXI wieku dla Polski to czas budowania nowego spo!ecze#stwa,

Bardziej szczegółowo

LAUREACI KONKURSU CZYTELNICZEGO : Koleżeńska przyjaźń w powieści Chłopcy z Placu Broni Ferenca Molnara - konkurs dla uczniów klas IV i V

LAUREACI KONKURSU CZYTELNICZEGO : Koleżeńska przyjaźń w powieści Chłopcy z Placu Broni Ferenca Molnara - konkurs dla uczniów klas IV i V Konkursy czytelnicze miały na celu promowanie wartościowej literatury dla dzieci i młodzieży, w której przyjaźń i patriotyzm stanowią ponadczasowe wartości. Natomiast konkurs plastyczno historyczny zobrazował

Bardziej szczegółowo

Narodowe Czytanie - V edycja

Narodowe Czytanie - V edycja Narodowe Czytanie - V edycja W sobotę, 3 września 2016 r. na Rynku Kościuszki w Białymstoku w ramach akcji Narodowe Czytanie, "Quo vadis" Henryka Sienkiewicza czytali politycy i aktorzy, sportowcy i mieszkańcy

Bardziej szczegółowo

WYMIANA MŁODZIEŻY POLSKIEJ I NIEMIECKIEJ 2008r.

WYMIANA MŁODZIEŻY POLSKIEJ I NIEMIECKIEJ 2008r. WYMIANA MŁODZIEŻY POLSKIEJ I NIEMIECKIEJ 2008r. DASSEL NIEMCY Paul Gerhardt Schule 18-23 maja 2008r. LUBARTÓW POLSKA II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja Wizyta uczniów w Dassel była wspierana

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY rok szkolny 2015/2016. Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Stefana Kardyna a Wyszy skiego

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY rok szkolny 2015/2016. Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Stefana Kardyna a Wyszy skiego Kada rzecz wielka musi kosztowa i by trudna. Tylko rzeczy mae i liche satwe. Stefan Kardyna Wyszyski SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY rok szkolny 2015/2016 Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Stefana Kardynaa Wyszyskiego

Bardziej szczegółowo

ANTRAKT. fotografie z plenerów w Teatrze Muzycznym w Łodzi

ANTRAKT. fotografie z plenerów w Teatrze Muzycznym w Łodzi ANTRAKT ANTRAKT fotografie z plenerów w Teatrze Muzycznym w Łodzi zdjęcie na okładce: Ewa Pakuła wydawca: Teatr Muzyczny w Łodzi druk: Michalczyk i Prokop sp. z o. o. Wszystkie prawa zastrzeżone. Szanowni

Bardziej szczegółowo

Na dzisiejszych warsztatach Animacji dokończyliśmy nasze filmy.

Na dzisiejszych warsztatach Animacji dokończyliśmy nasze filmy. Dziennik Elizy 07.04.2014 Dzisiaj na warsztatach plastycznych tworzyliśmy makiety oraz bohaterów filmu. Oglądaliśmy filmy, które powstały w poprzednich edycjach Opolskich Lamek. Bardzo mi się podobało

Bardziej szczegółowo

TENISOWO-WINDSURFINGOWA PRZYGODA

TENISOWO-WINDSURFINGOWA PRZYGODA MAZURSKIE MARZENIE TENISOWO-WINDSURFINGOWA PRZYGODA 02.07-12.07.2016 mazury koz?owo 9 kortów tenisowych sporty wodne mazurskie marzenie Torstar bus regionalna kuchnia 1 Ceny od 1 640 z? Oferta WY?LIJ SZCZEGÓ?Y

Bardziej szczegółowo

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006 Turniej Piłkarski Regulamin Turnieju Piłkarskiego 1. Organizator, Termin, Miejsce 1. Głównym Organizatorem Turnieju Piłkarskiego Copa Manufaktura (zwanego dalej Turniejem) jest: 03-111 Warszawa, ul.podróŝnicza

Bardziej szczegółowo

Instrumenty rynku pracy dla osób poszukuj cych pracy, aktualnie podlegaj cych ubezpieczeniu spo ecznemu rolników w pe nym zakresie.

Instrumenty rynku pracy dla osób poszukuj cych pracy, aktualnie podlegaj cych ubezpieczeniu spo ecznemu rolników w pe nym zakresie. Instrumentyrynkupracydlaosóbposzukujcychpracy, aktualniepodlegajcychubezpieczeniuspoecznemurolnikówwpenymzakresie. Zdniem1lutego2009r.weszywycieprzepisyustawyzdnia19grudnia2008r. o zmianie ustawy o promocji

Bardziej szczegółowo

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM I semestr

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM I semestr CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM I semestr W dniu 7 stycznia 2012 r. oddział przedszkolny naszej szkoły odwiedził aktor serialu Barwy Szczęścia Jakub Małek. Czytelnicze spotkanie w ramach akcji "Cała Polska

Bardziej szczegółowo

http://www.eskrzat.pl/galerie/galeria_g_108.html

http://www.eskrzat.pl/galerie/galeria_g_108.html 20.06.2016r. - odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego. 31 maja odbyły się ostatnie w tym roku zajęcia "Z muzyką przez cały rok", dzieci otrzymały medale za swoją pracę. http://www.eskrzat.pl/galerie/galeria_g_108.html

Bardziej szczegółowo

PISMO SAMORZĄDU SZKOLNEGO MOW BABIMOST. Nasza Ferajna

PISMO SAMORZĄDU SZKOLNEGO MOW BABIMOST. Nasza Ferajna Nasza Ferajna 66-110 Babimost, ul Kargowska 61, tel 068-3512412 mail:admin@mow-babimost.pl, http://www.mow-babimost.pl Uroczyste rozpocz!cie Roku Szkolnego 2013-2014 List Krystyny Szumilas, ministra edukacji

Bardziej szczegółowo

Innowacja pedagogiczna Z Babcią i Dziadkiem przez świat w placówkach przedszkolnych z terenu Gminy Wodzisław

Innowacja pedagogiczna Z Babcią i Dziadkiem przez świat w placówkach przedszkolnych z terenu Gminy Wodzisław Innowacja pedagogiczna Z Babcią i Dziadkiem przez świat w placówkach przedszkolnych z terenu Gminy Wodzisław Od listopada 2015r. w placówkach przedszkolnych z terenu Gminy Wodzisław m.in. w Przedszkolu

Bardziej szczegółowo

Start O nas Kontakt. Opis projektu. Czym jest uspokajanie ruchu. Przykłady ze świata. http://www.strefazamieszkania.org/

Start O nas Kontakt. Opis projektu. Czym jest uspokajanie ruchu. Przykłady ze świata. http://www.strefazamieszkania.org/ Strona 1 z 6 Start O nas Kontakt Opis projektu Czym jest uspokajanie ruchu Przykłady ze świata Strona 2 z 6 Projektowaliśmy ulice W ramach pierwszej edycji Strefy Zamieszkania przeprowadzilimy pilotaowe

Bardziej szczegółowo

Przyjaźnie z przedszkola do szkoły. Jak moje przedszkole współpracuje ze szkołą, by przejście z przedszkola do szkoły było przyjazne.

Przyjaźnie z przedszkola do szkoły. Jak moje przedszkole współpracuje ze szkołą, by przejście z przedszkola do szkoły było przyjazne. Przyjaźnie z przedszkola do szkoły. Jak moje przedszkole współpracuje ze szkołą, by przejście z przedszkola do szkoły było przyjazne. 1 Usytuowanie przedszkola w sąsiedztwie szkoły sprzyja wzajemnej integracji

Bardziej szczegółowo

Nr.10. W tym numerze to psy są zwierzątkami numeru!!! A kto został jasnowidzem? Przeczytajcie!

Nr.10. W tym numerze to psy są zwierzątkami numeru!!! A kto został jasnowidzem? Przeczytajcie! Nr.10 W tym numerze to psy są zwierzątkami numeru!!! A kto został jasnowidzem? Przeczytajcie! Spis treści Str.2 Spis treści Str.3 Przedmowa Str.4 Zwierzątko numeru- pies Str.5 Co nowego w świecie? Str.6

Bardziej szczegółowo

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018 Kalendarz roku szkolnego 2017/2018 Zdarzenie Termin Uwagi o realizacji Organizacja roku szkolnego Rozpoczęcie zajęć edukacyjnych Zakończenie zajęć edukacyjnych Klasyfikacja śródroczna Klasyfikacja roczna

Bardziej szczegółowo

NIECYKLICZNE PISMO DLA MŁODZIEŻY

NIECYKLICZNE PISMO DLA MŁODZIEŻY NIECYKLICZNE PISMO DLA MŁODZIEŻY Październik WIERZBICE 2009 1 VIII ZAWODY INTEGRACYJNE SUŁÓW 2009 24.10. 2009r. Grupa chłopców: Kamil Pisarek,Patryk Luty, Adam Matkowski i nasza koleżanka Beata Jankowska

Bardziej szczegółowo

14.05.2015, godz. 16:30 Spotkanie miłośników książek i kotów Książki z kotem w tle

14.05.2015, godz. 16:30 Spotkanie miłośników książek i kotów Książki z kotem w tle Filia nr 2 ul. Świtezianki 4 tel. 89 533 50 52 11.05.2015, godz. 10:00 Klub Łamaczy Mózgów zaprasza na spotkanie pod tytułem Z Planetą Ziemią za pan brat Warsztaty literacko-plastyczne dla grupy zorganizowanej

Bardziej szczegółowo

Założenia Rocznego Plany Pracy na rok szklony 2015/ kontynuacja działań celem utrzymania wysokiego poziomu pracy placówki.

Założenia Rocznego Plany Pracy na rok szklony 2015/ kontynuacja działań celem utrzymania wysokiego poziomu pracy placówki. ROCZNY PLAN PRACY WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA nr 1 w Świerklanach rok szkolny 2016/2017 1 Wnioski z nadzoru pedagogicznego 2015/2016: Założenia Rocznego Plany Pracy na rok szklony 2015/2016

Bardziej szczegółowo

8-15 maja 2014 r. CZYTANIE ŁĄCZY POKOLENIA. 8 maja. 9 maja

8-15 maja 2014 r. CZYTANIE ŁĄCZY POKOLENIA. 8 maja. 9 maja Tydzień Bibliotek w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Z. Herberta w Gorzowie Wlkp. 8-15 maja 2014 r. CZYTANIE ŁĄCZY POKOLENIA 8 maja Poeci dzieciom najpiękniejsze wiersze - konkurs plastyczno

Bardziej szczegółowo

Cofnij. Plan działań edukacyjno-kulturalnych w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy. Styczeń 2011

Cofnij. Plan działań edukacyjno-kulturalnych w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy. Styczeń 2011 Cofnij Plan działań edukacyjno-kulturalnych w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy Styczeń 2011 03.01-31.01 Wystawa z okazji 90. rocznicy urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńsk Wypożyczalnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXV/151/2004 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 29 grudnia 2004 r.

Uchwała Nr XXV/151/2004 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 29 grudnia 2004 r. Uchwała Nr XXV/151/2004 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 oraz art.40 ust.

Bardziej szczegółowo

WOLONTARIATU. Konkurs organizowany przez Sie Centrów Wolontariatu. www.wolontariat.org.pl

WOLONTARIATU. Konkurs organizowany przez Sie Centrów Wolontariatu. www.wolontariat.org.pl BARWY WOLONTARIATU Konkurs organizowany przez Sie Centrów Wolontariatu Szanowni Pastwo, Serdecznie zapraszamy Pastwa do udziału w konkursie Barwy wolontariatu. Jest to pita edycja konkursu, którego realizacj

Bardziej szczegółowo

Oto sylwetki kandydatów, którzy spełnili w/w warunki oraz to, co chcieli nam powiedzieć o sobie i swoich planach

Oto sylwetki kandydatów, którzy spełnili w/w warunki oraz to, co chcieli nam powiedzieć o sobie i swoich planach WYBORY PRZEWODNICZĄCEGO I OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Rozpoczął się nowy rok szkolny. Po wspaniałych wakacjach, wypoczęci powróciliśmy do szkoły aby rzucić się w wir pracy. Już we wrześniu czeka nas

Bardziej szczegółowo

JuniorCup - jesień 2013 Szkoła Futbolu Warszawa. Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej

JuniorCup - jesień 2013 Szkoła Futbolu Warszawa. Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej JuniorCup - jesień 2013 Szkoła Futbolu Warszawa Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej JuniorCup - jesień 2013 Ogólnopolski Turniej piłki nożnej pod balonem Terminy Rocznik 2003: 30.11-01.12.2013 Rocznik 2001:

Bardziej szczegółowo

Reprezentacja MOW Wrocław w piłce nożnej osiągnęła ogromny sukces wygrywając

Reprezentacja MOW Wrocław w piłce nożnej osiągnęła ogromny sukces wygrywając KOMINIKAT KOŃCOWY Mistrzostwa Polski MOW WSPANIAŁE ZWIEŃCZENIE SEZONU!!! JESTEŚMY MISTRZAMI POLSKI!!! Reprezentacja MOW Wrocław w piłce nożnej osiągnęła ogromny sukces wygrywając Mistrzostwa Polski 6 piłkarskich

Bardziej szczegółowo

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ r.

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ r. C Y K L I CZNE I M P REZY S Z KO L NE DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 14.10.2011r. KOCHAM CIĘ POLSKO - pod takim hasłem odbył się w naszej szkole turniej nauczycielski zorganizowany z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Jak pomóc dziecku w n auc u e

Jak pomóc dziecku w n auc u e Jak pomóc dziecku w nauce O jakości uczenia i wychowania dzieci decydują: nauczyciele, sami uczniowie i rodzice. Każdy z nich jest tak samo ważny. Jaka jest rola rodziców? Bez ich aktywności edukacja dziecka

Bardziej szczegółowo

Finał rozgrywek Żaków

Finał rozgrywek Żaków Finał rozgrywek Żaków Wydział Szkolenia dziękuje Panu Mateuszowi Matysiakowi i UKS Kani Gostyń oraz Panu Łukaszowi Dudzie i Krobiance Krobi za zorganizowanie kolejnych turniejów z cyklu Grand Prix Żaków

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW ZNANY I MNIEJ ZNANY AUDIO A2/B1 (wersja dla studenta) - Halo! Mówi Melisa. Paweł, to ty? - Cześć! Miło cię słyszeć! Co u ciebie dobrego?

KRAKÓW ZNANY I MNIEJ ZNANY AUDIO A2/B1 (wersja dla studenta) - Halo! Mówi Melisa. Paweł, to ty? - Cześć! Miło cię słyszeć! Co u ciebie dobrego? KRAKÓW ZNANY I MNIEJ ZNANY AUDIO A2/B1 (wersja dla studenta) - Halo! Mówi Melisa. Paweł, to ty? - Cześć! Miło cię słyszeć! Co u ciebie dobrego? - Wiesz, za dwa miesiące przyjeżdżam do Krakowa na stypendium,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ROK SZKOLNY 2015/2016. Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Stefana Kardyna a Wyszy skiego

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ROK SZKOLNY 2015/2016. Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Stefana Kardyna a Wyszy skiego Prawdziwa wiedza to znajomo przyczyn" Francis Bacon SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ROK SZKOLNY 2015/2016 Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Stefana Kardynaa Wyszyskiego w cucie I. Nadrzdny cel profilaktyki: Zadaniem

Bardziej szczegółowo

Kalendarium polsko niemieckiej współpracy sportowej w latach 1998 2006

Kalendarium polsko niemieckiej współpracy sportowej w latach 1998 2006 Kalendarium polsko niemieckiej współpracy sportowej w latach 1998 2006 Luty 1998 r. Rada Miasta Puławy otrzymuje od władz niemieckiego miasta Stendal i Prezydenta Lekkoatletycznego Związku Sportowego Stendaler

Bardziej szczegółowo

Angielski z dojazdem do Ciebie

Angielski z dojazdem do Ciebie Angielski z dojazdem do Ciebie Co ró#ni mobile ENGLISH od zwyk$ej szko$y j!zykowej? ! Co nas wyró!nia?! komfort nauki Uczysz si! kiedy chcesz gdzie chcesz i ile chcesz Zaj!cia mog% odbywa" w dowolne dni

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2014

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2014 GMINNA BIBLIOTEKyeLICZNA URZĄD 66-132 Trzebiechow. ul)quiechds)wska 2.-~ / / Trzeblechów dnkj. zoł podpis INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE

Bardziej szczegółowo

Poznaj mój świat prezentacja własnych zainteresowań i talentów

Poznaj mój świat prezentacja własnych zainteresowań i talentów Poznaj mój świat prezentacja własnych zainteresowań i talentów Uczniowie klasy IV a Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Sanoku 2009/2010 Jestem Maciek, pełnię funkcję przewodniczącego IV a.

Bardziej szczegółowo

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna KOŚCIAN. Dobre praktyki

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna KOŚCIAN. Dobre praktyki Publiczna Biblioteka Pedagogiczna KOŚCIAN Dobre praktyki Konkurs plastyczny Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Lesznie Filia w Kościanie przy współpracy z Muzeum Regionalnym im. dr. Henryka Florkowskiego

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT. z XV Regat eglarskich o Srebrn Szekl Zbszynia Powiatowe Mistrzostwa Jachtów Kabinowych rozegranych w dniach 16-17.09.2006 r.

KOMUNIKAT. z XV Regat eglarskich o Srebrn Szekl Zbszynia Powiatowe Mistrzostwa Jachtów Kabinowych rozegranych w dniach 16-17.09.2006 r. KOMUNKAT z X Regat eglarskich o Srebrn Szekl nia Powiatowe Mistrzostwa ów Kabinowych rozegranych w dniach 16-17.09.2006 r. 1. Regaty rozegrano w dniach 16-17 wrzenia 2006 r. na Jeziorze Błdno. Regaty rozegrano

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie słuchać mieszkańców?

Jak skutecznie słuchać mieszkańców? Jak skutecznie słuchać mieszkańców? Miłosz Ukleja Sieć SPLOT Fundacja Civis Polonus V KONGRES BIBLIOTEK PUBLICZNYCH WARSZAWA 20-21 PAŹDZIERNIKA 2014 ROKU Witajcie! Poznajmy się Jakiej biblioteki chcemy?

Bardziej szczegółowo

Brzozowski Jan 1.11. Feluś Stanisław 7.11. Rokicki Andrzej 12.11. Filip Mieczysław 20.11. Sobek Jan 22.11. Kaczmarski Tadeusz 25.

Brzozowski Jan 1.11. Feluś Stanisław 7.11. Rokicki Andrzej 12.11. Filip Mieczysław 20.11. Sobek Jan 22.11. Kaczmarski Tadeusz 25. Nr 35 31października 2014 rok Drodzy Czytelnicy! Oddajemy w Wasze ręce 35 numer naszego Biuletynu Informacyjnego. Polska złota jesień w pełni, każdego dnia łapiemy życiodajne promienie słońca. Staramy

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ ROZWIJAJĄCYCH CZYTELNICTWO WŚRÓD UCZNIÓW PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JASIENIU. na rok szkolny 2016/2017

PLAN DZIAŁAŃ ROZWIJAJĄCYCH CZYTELNICTWO WŚRÓD UCZNIÓW PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JASIENIU. na rok szkolny 2016/2017 PLAN DZIAŁAŃ ROZWIJAJĄCYCH CZYTELNICTWO WŚRÓD UCZNIÓW PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JASIENIU na rok szkolny 2016/2017 Cele: 1. promowanie czytelnictwa wśród uczniów; 2. rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań

Bardziej szczegółowo

Limanovia rozgromiła Wisłę Kraków 5:0! Juniorzy Limanovii najlepsi w Małopolsce!

Limanovia rozgromiła Wisłę Kraków 5:0! Juniorzy Limanovii najlepsi w Małopolsce! Wiadomości Wtorek, 23 lutego 2016 Limanovia rozgromiła Wisłę Kraków 5:0! Juniorzy Limanovii najlepsi w Małopolsce! Awans do FINAŁU uzyskały następujące kluby: 1) MAŁOPOLSKA ZACHODNIA: MKS Trzebinia/Siersza

Bardziej szczegółowo

WOLONTARIATU. Konkurs organizowany przez Sie Centrów Wolontariatu. www.wolontariat.org.pl

WOLONTARIATU. Konkurs organizowany przez Sie Centrów Wolontariatu. www.wolontariat.org.pl BARWY WOLONTARIATU Konkurs organizowany przez Sie Centrów Wolontariatu Szanowni Pastwo, Serdecznie zapraszamy Pastwa do udziału w konkursie Barwy wolontariatu. Jest to siódma edycja konkursu, którego realizacj

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY. PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 6 w MIELCU NA ROK SZKOLNY 2014/2015

PLAN PRACY. PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 6 w MIELCU NA ROK SZKOLNY 2014/2015 PLAN PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 6 w MIELCU NA ROK SZKOLNY 2014/2015 DO KONCEPCJI PRACY PRZEDSZKOLA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej FILIA W CIESZYNIE. Oferta edukacyjna

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej FILIA W CIESZYNIE. Oferta edukacyjna Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej FILIA W CIESZYNIE Oferta edukacyjna Biblioteka pedagogiczna w Cieszynie (PBW Cieszyn) obok podstawowej działalności bibliotecznej tj. gromadzenia i udostępniania

Bardziej szczegółowo

Formy promocji czytelnictwa. w Bibliotece Pedagogicznej w Skierniewicach Filia w Łowiczu

Formy promocji czytelnictwa. w Bibliotece Pedagogicznej w Skierniewicach Filia w Łowiczu Formy promocji czytelnictwa w Bibliotece Pedagogicznej w Skierniewicach Filia w Łowiczu Czytanie łączy się: z umiejętnością rozumienia tekstu znajomością gramatyki zasobami słownictwa z większą pewnością

Bardziej szczegółowo

Mini Euro 2012 KIBICUJEMY RAZEM

Mini Euro 2012 KIBICUJEMY RAZEM Mini Euro 2012 KIBICUJEMY RAZEM Turniej Piłki Nożnej Szkół Podstawowych Klas czwartych Cel imprezy: Zainteresowanie dzieci klas czwartych piłką nożną oraz pogłębienie ich zainteresowań i umiejętności już

Bardziej szczegółowo

Jubileusz u Seniorów w Rymaniu

Jubileusz u Seniorów w Rymaniu Jubileusz u Seniorów w Rymaniu Autor: Jolanta i Tadeusz Dach gorawino.net Bal 2013 w Klubie Seniora Pod Anio?ami Klub Seniora Pod Anio?ami dzia?aj?cy przy GOPS w Rymaniu uroczy?cie obchodzi? swoje 5-lecie.

Bardziej szczegółowo

Wydarzenia w dniu

Wydarzenia w dniu 800 lat Raciborza http//800lat.raciborz.pl/wydarzenia_800_lat/kalendarium_imprez/2017-06-8/printpdf Wydarzenia w dniu 2017-06-08 Wydarzenia w dniu 08 czerwiec 2017 Wybierz dzień 2017-06-08 Przejdź Bieżące

Bardziej szczegółowo

Ferie zimowe w Świnoujściu* (Miejski Dom Kultury z Filiami) 19.01 31.01.2015

Ferie zimowe w Świnoujściu* (Miejski Dom Kultury z Filiami) 19.01 31.01.2015 Ferie zimowe w Świnoujściu* (Miejski Dom Kultury z Filiami) 19.01 31.01.2015 Plan zajęć w Miejskim Domu Kultury w Świnoujściu MIEJSCE PROWADZĄCY UWAGI 19.01. 11.00-13.00 Przebieranki Karnawałowe O!środek

Bardziej szczegółowo

Mały artysta zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży m.in. rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie

Mały artysta zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży m.in. rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie Na wakacjach jest wesoło zajęcia dla dzieci i młodzieży m.in. łamigłówki, zagadki, rebusy, krzyżówki Mały artysta zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży m.in. rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Specjalnego Orodka Szkolno- Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu

Regulamin Rady Rodziców Specjalnego Orodka Szkolno- Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu Regulamin Rady Rodziców Specjalnego Orodka Szkolno- Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu Rozdział I Nazwa reprezentacji rodziców 1. Ustala si nazw reprezentacji rodziców: Rada Rodziców przy

Bardziej szczegółowo

MISTRZOSTWA POLSKI W GOALBALL CHORZÓW

MISTRZOSTWA POLSKI W GOALBALL CHORZÓW MISTRZOSTWA POLSKI W GOALBALL CHORZÓW 13-15.11.2015 KOMUNIKAT KOŃCOWY Mistrzostwa Polski w Goalball zostały zorganizowane przez Wojewódzkie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Niepełnosprawnych START

Bardziej szczegółowo

Wspópraca Trójstronna Gdask Würzburg (Niemcy) Caen (Francja)

Wspópraca Trójstronna Gdask Würzburg (Niemcy) Caen (Francja) Współpraca Trójstronna Gdańsk Würzburg (Niemcy) Caen (Francja) Wspópraca Trójstronna Gdask Würzburg (Niemcy) Caen (Francja) Pomorska Izba Rzemielnicza Maych i rednich Przedsibiorstw w 2001 r. podpisaa

Bardziej szczegółowo

FINAŁ KRAJOWY IGRZYSK W BADMINTONIE DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW POD PATRONATEM PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU KOMUNIKAT KOŃCOWY

FINAŁ KRAJOWY IGRZYSK W BADMINTONIE DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW POD PATRONATEM PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU KOMUNIKAT KOŃCOWY Białystok, 7.06.2015 FINAŁ KRAJOWY IGRZYSK W BADMINTONIE DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW POD PATRONATEM PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU KOMUNIKAT KOŃCOWY Treść komunikatu: 1. Metryczka zawodów 2. Klasyfikacja końcowa

Bardziej szczegółowo

ATELI ER BIBLIOTERAPII SEM I NARI UM DLA BI BLI OTEKARZY. 28 k wi et n i a 20 15. Dol n o?l?sk a Bi b l i ot ek a Ped agogi czn a we Wroc?

ATELI ER BIBLIOTERAPII SEM I NARI UM DLA BI BLI OTEKARZY. 28 k wi et n i a 20 15. Dol n o?l?sk a Bi b l i ot ek a Ped agogi czn a we Wroc? ATELI ER BIBLIOTERAPII SEM I NARI UM DLA BI BLI OTEKARZY 28 k wi et n i a 20 15 Dol n o?l?sk a Bi b l i ot ek a Ped agogi czn a we Wroc?awi u Ksi??ka uczy ci? zastanowi? si? nad?yciem i jego sprawami,

Bardziej szczegółowo

GAZETKA SZKOLNA NR 7 2014 R.

GAZETKA SZKOLNA NR 7 2014 R. GAZETKA SZKOLNA NR 7 2014 R. SZKOŁA PODSTAWOWA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W GRABOWCU W tym numerze: Kalendarz szkolny 1 Witaj szkoło! 2 Rozpoczęcie roku szkolnego Wydarzenia szkolne Wrzesień

Bardziej szczegółowo

KONKURS WIEDZY O SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM

KONKURS WIEDZY O SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM KONKURS WIEDZY O SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM 24 marca 2014 r. podczas sesji sejmiku województwa lubuskiego uczennica naszej szkoły, odebrała nagrodę za udział w Konkursie wiedzy o samorządzie terytorialnym.

Bardziej szczegółowo

Badanie świadomości ekologicznej przedszkolaków w ramach ogólnopolskiego programu badawczego dzieci i młodzieży PLAYDO. Informator dla przedszkoli.

Badanie świadomości ekologicznej przedszkolaków w ramach ogólnopolskiego programu badawczego dzieci i młodzieży PLAYDO. Informator dla przedszkoli. Badanie świadomości ekologicznej przedszkolaków w ramach ogólnopolskiego programu badawczego dzieci i młodzieży PLAYDO. Informator dla przedszkoli. DLACZEGO STWORZYLIŚMY PLAYDO? PLAYDO powstało po to,

Bardziej szczegółowo

TECZKA CZERWONA - WYCHOWANIE

TECZKA CZERWONA - WYCHOWANIE TECZKA CZERWONA - WYCHOWANIE Działania, które podejmowaliśmy, aby wychować optymistów, dzieci zaradne i pełne wiary w siebie: Opracowanie przy udziale rodziców i realizacja programu wychowawczego W Kubusiowym

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013

Rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013 Rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013 3 września 2012 roku w naszej szkole rozpoczął się nowy rok szkolny. Pan dyrektor Zbigniew Turkowski uroczyście przywitał wszystkich uczniów. Pan dyrektor powitał wszystkich

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM ZAJĘĆ LUTY 2017

HARMONOGRAM ZAJĘĆ LUTY 2017 BIBLIOTEKA CENTRALNA, ul. Kalwaryjska 62d SENIOR W BIBLIOTECE Blok Edukacja zaangażowana: Kurs języka francuskiego, poniedziałki, godzina 18.00 Kurs języka hiszpańskiego, czwartki, godzina 17.00 Warsztaty

Bardziej szczegółowo

KONKURSY SPRAWNOŚCIOWE

KONKURSY SPRAWNOŚCIOWE KONKURSY SPRAWNOŚCIOWE STRZAŁ DO BRAMKI HOKEJOWEJ ZADANIEM UCZESTNIKÓW JEST TRAFIENIE DO PUSTEJ BRAMKI OD UNIHOKEJA ZE STOPNIOWO ZWIĘKSZANEJ ODLEGŁOŚCI. ODLEGŁOŚĆ POCZĄTKOWA 5M. WYGRYWA OSOBA KTÓRA POZOSTANIE

Bardziej szczegółowo

Czy smieci to problem?

Czy smieci to problem? edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna Czy smieci to problem? Edukacja ekologiczna w nauczaniu poczatkowym Ziemia nie naley do czowieka, czowiek naley do Ziemi. Cokolwiek przydarzy si Ziemi, przydarzy

Bardziej szczegółowo

Mówi mi o tym serce, jakby ukryta granica, która ze mnie przebiega ku innym, Z niej się wyłaniam gdy myślę Ojczyzna by zamknąć ją w sobie jak skarb,

Mówi mi o tym serce, jakby ukryta granica, która ze mnie przebiega ku innym, Z niej się wyłaniam gdy myślę Ojczyzna by zamknąć ją w sobie jak skarb, Konkurs literacki dla młodzieży gimnazjalnej z terenu Stalowej Woli Organizatorzy: Wydział Edukacji i Zdrowia Urzędu Miasta w Stalowej Woli oraz Miejska Biblioteka Publiczna im. Melchiora Wańkowicza w

Bardziej szczegółowo

Dzień Otwarty Szkoły pod hasłem BĄDŹ ZDRÓW 20 lutego 2016r. (sobota) w godz NABÓR 2016

Dzień Otwarty Szkoły pod hasłem BĄDŹ ZDRÓW 20 lutego 2016r. (sobota) w godz NABÓR 2016 Dzień Otwarty Szkoły pod hasłem BĄDŹ ZDRÓW 20 lutego 2016r. (sobota) w godz. 9.30. - 12.00. NABÓR 2016 PROGRAM DNIA OTWARTEGO : 1. godz. 9.30. 10.15. zwiedzanie przez gości placówki, udział dzieci w zajęciach

Bardziej szczegółowo

III Mistrzostwa w piłce nożnej przedszkolaków o Puchar Burmistrza Wołomina 2011

III Mistrzostwa w piłce nożnej przedszkolaków o Puchar Burmistrza Wołomina 2011 III Mistrzostwa w piłce nożnej przedszkolaków o Puchar Burmistrza Wołomina 2011 Regulamin Mistrzostw 1. Organizatorzy: Przedszkole nr 6 Bajka w Wołominie Szkoła Podstawowa nr 7 im. Królowej Jadwigi w Wołominie

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowy turniej piłkarski w ramach projektu Respect Balticum, Gdańsk 18-19.IX.2013 r.

Międzynarodowy turniej piłkarski w ramach projektu Respect Balticum, Gdańsk 18-19.IX.2013 r. Międzynarodowy turniej piłkarski w ramach projektu Respect Balticum, Gdańsk 18-19.I.2013 r. O TURNIEJU W ramach realizacji projektu zorganizujemy trzy międzynarodowe turnieje piłkarskie, których program

Bardziej szczegółowo

Jakie piosenki są według Ciebie ponadczasowe, według Twoich rodziców/ dziadków?

Jakie piosenki są według Ciebie ponadczasowe, według Twoich rodziców/ dziadków? Kiedy, w jakich sytuacjach najczęściej słuchasz muzyki? W jakich sytuacjach muzyki słuchają Twoi Jakie piosenki są według Ciebie ponadczasowe, a jakie według Twoich rodziców/ Na jakim koncercie byłeś po

Bardziej szczegółowo

Drogi Rodzicu, popatrz, przemyśl i zdecyduj dlaczego, warto wybrać nasze przedszkole na pierwszy poziom edukacji dla swojego dziecka.

Drogi Rodzicu, popatrz, przemyśl i zdecyduj dlaczego, warto wybrać nasze przedszkole na pierwszy poziom edukacji dla swojego dziecka. POZNAŃ 2015 Drogi Rodzicu, popatrz, przemyśl i zdecyduj dlaczego, warto wybrać nasze przedszkole na pierwszy poziom edukacji dla swojego dziecka. Przedszkole jest jednostką publiczną, której organem

Bardziej szczegółowo

Tropem Wilczym. Bieg pamięci Żołnierzy Wyklętych w Kłobucku

Tropem Wilczym. Bieg pamięci Żołnierzy Wyklętych w Kłobucku Tropem Wilczym. Bieg pamięci Żołnierzy Wyklętych w Kłobucku W tym roku, 28 lutego, odbył się na kłobuckiej ziemi - po raz drugi - Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Tropem Wilczym. Tegoroczna impreza przyciągnęła

Bardziej szczegółowo

ODBLASKOWA SZKOŁA WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK 2014 ROKU

ODBLASKOWA SZKOŁA WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK 2014 ROKU Działania podejmowane w ramach konkursu ODBLASKOWA SZKOŁA WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK 2014 ROKU Wyposażenie uczniów w kamizelki i elementy odblaskowe Dla uczniów szkoły zostały zakupione kamizelki i elementy

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA ROK SZKOLNY 2013-2014 BAJKOWY SWIAT PRZEDSZKOLAKA ROZBUDZAMY WYOBRAŹNIĘ I ROZWIJAMY TALENTY 1. Plan pracy został opracowany na podstawie wniosków sformułowanych na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWEGO MIESIĄCA BIBLIOTEK SZKOLNYCH

MIĘDZYNARODOWEGO MIESIĄCA BIBLIOTEK SZKOLNYCH 2008 Z okazji MIĘDZYNARODOWEGO MIESIĄCA BIBLIOTEK SZKOLNYCH zapraszaliśmy naszych uczniów na spotkania z książką podczas których, o swoich ulubionych lekturach z okresu młodości opowiadali nauczyciele

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy przedszkola

Koncepcja pracy przedszkola Koncepcja pracy przedszkola WRZESIEŃ 2013 1 I. Charakterystyka przedszkola Nasze przedszkole mieści się na parterze bloku mieszkalnego w centrum miasta. Dużym atutem jest zadbany i dobrze wyposażony ogród

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE DOBREJ PRAKTYKI

ZGŁOSZENIE DOBREJ PRAKTYKI ZGŁOSZENIE DOBREJ PRAKTYKI Zielona Góra, 28.10.2013 r. NAZWA SZKOŁY DANE SZKOŁY ( adres, telefon, e-mail) IMIĘ I NAZWISKO AUTORA/AUTORÓW DOBREJ PRAKTYKI TYTUŁ PRZEDSIĘWZIĘCIA RODZAJ PRZEDSIĘWZIĘCIA ( np.

Bardziej szczegółowo

Regulamin. przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łukowski

Regulamin. przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łukowski Załcznik do Uchwały Nr XXXIV/247/2009 Rady Powiatu w Łukowie z dnia 30 wrzenia 2009 r. Regulamin przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łukowski

Bardziej szczegółowo

Tu warto i wypada bywa. "Bez porz dnej biblioteki w porz dnej szkole porz dnie uczy si nie da"

Tu warto i wypada bywa. Bez porz dnej biblioteki w porz dnej szkole porz dnie uczy si nie da Tu warto i wypada bywa. "Bez porzdnej biblioteki w porzdnej szkole porzdnie uczy si nie da" Jadwiga Andrzejewska Witamy na stronie biblioteki szkolnej Szkoy Podstawowej nr 6 im. Bogosawionego Ksidza Jana

Bardziej szczegółowo

Integracyjne Warsztaty Artystyczne

Integracyjne Warsztaty Artystyczne I Przykład Integracyjne Warsztaty Artystyczne IWA pod taką skróconą nazwą kryje się organizacja Integracyjnych Warsztatów Artystycznych Już pięć razy zorganizowaliśmy cykl warsztatów artystycznych dla

Bardziej szczegółowo

Adrian Szastok trener stycznia. Tomasz Kotalczyk trener lutego

Adrian Szastok trener stycznia. Tomasz Kotalczyk trener lutego Adrian Szastok trener stycznia Trener zespołu KS Piekary Śląskie, który w tym sezonie z powodzeniem walczy o awans do Ligi Okręgowej jak na razie przed rundą rewanżową zajmuje trzecie miejsce. Zajmuję

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załcznik do Uchwały Nr XXVIII/75/03 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 13 listopada 2003 r. (w zakresie : rehabilitacji społecznej, rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

W dniu Twojego święta. Uczniowskie wiersze o książce i bibliotece.

W dniu Twojego święta. Uczniowskie wiersze o książce i bibliotece. BIBLIOTEKA ZESPOŁU SZKÓŁW REGNOWIE W dniu Twojego święta. Uczniowskie wiersze o książce i bibliotece. Centrum Multimedialne 2008/2009 1 Szanowni uczniowie Zespołu Szkół w Regnowie! Oto pierwszy zbiór waszej

Bardziej szczegółowo

Załcznik nr 2 Do wniosku o przyznanie statusu Centrum Integracji Społecznej

Załcznik nr 2 Do wniosku o przyznanie statusu Centrum Integracji Społecznej Załcznik nr 2 Do wniosku o przyznanie statusu Centrum Integracji Społecznej PROJEKT REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Harmonogram imprez w Przedszkolu w Stawkach 2015/ 2016

Harmonogram imprez w Przedszkolu w Stawkach 2015/ 2016 Harmonogram imprez w Przedszkolu w Stawkach 2015/ 2016 TERMIN TEMAT UROCZYSTOŚCI/ IMPREZY ODPOWIEDZIALNI 1. Balonowe szaleństwo czary mary z balonów (modelowanie balonów dla dzieci zabawy z balonami, doświadczenia

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS HUMANISTYCZNY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2010/2011 ETAP REJONOWY

WOJEWÓDZKI KONKURS HUMANISTYCZNY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2010/2011 ETAP REJONOWY WOJEWÓDZKI KONKURS HUMANISTYCZNY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2010/2011 Drogi Uczestniku! ETAP REJONOWY Test zawiera pytania z kilku humanistycznych dziedzin. Prosimy Cię, abyś uważnie przeczytał teksty i polecenia

Bardziej szczegółowo

Informacje z Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II

Informacje z Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II Informacje z Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II 11 marca 2016 r. obchodziliśmy w naszej szkole Święto Liczby Pi. Pod merytorycznym nadzorem pani Anety Michalskiej oraz przy wsparciu uczniów realizujących

Bardziej szczegółowo

Konkurs Kraina Tauronka dla klas 1 3 oraz 4 6 szkół podstawowych https://krainatauronka.pl/

Konkurs Kraina Tauronka dla klas 1 3 oraz 4 6 szkół podstawowych https://krainatauronka.pl/ Konkurs Kraina Tauronka dla klas 1 3 oraz 4 6 szkół podstawowych https://krainatauronka.pl/ W październiku wychowawczyni zarejestrowała naszą klasę IVa do udziału w internetowym konkursie Kraina Tauronka.

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 5 Pod Grzybkiem w Rawiczu W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 5 Pod Grzybkiem w Rawiczu W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 5 Pod Grzybkiem w Rawiczu Podstawa prawna nadzoru pedagogicznego: W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 padziernika

Bardziej szczegółowo

Ba±nie i ich rola w»yciu dziecka

Ba±nie i ich rola w»yciu dziecka Ba±nie i ich rola w»yciu dziecka Wybór i oprac. Beata Kusiak PBW. Filia w Starachowicach 1. Balcerowicz Iwona: Lubimy czyta ba±nie. Propozycja konkursu dla klas IV / Iwona Balcerowicz // Biblioteka w Szkole.

Bardziej szczegółowo

Harcerstwo a szkoła partnerzy w wychowaniu. Ośrodek Kształcenia Kadr "Quercus"

Harcerstwo a szkoła partnerzy w wychowaniu. Ośrodek Kształcenia Kadr Quercus Harcerstwo a szkoła partnerzy w wychowaniu Partnerstwo zapisane w dokumentach USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Art. 2a. 1. System oświaty wspierają organizacje pozarządowe, w tym organizacje

Bardziej szczegółowo