PISMO SAMORZĄDU SZKOLNEGO MOW BABIMOST JESIEŃ 2014 (NR 65) Nasza Ferajna

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PISMO SAMORZĄDU SZKOLNEGO MOW BABIMOST JESIEŃ 2014 (NR 65) Nasza Ferajna"

Transkrypt

1 Nasza Ferajna Babimost, ul Kargowska 61, tel Rozpocz!cie roku szkolnego 2014/2015 Dnia 1 wrze!nia 2014 roku o godzinie 8.00 rozpocz"li!my rok szkolny. Dla nas wychowanków grupy III, ju# teraz klasy II to kolejny rok szkolny. Nie ukrywamy, wakacje by$y krótkie, s$oneczne no i oczywi!cie udane. Wracali!my jednak z ch"ci%, gdy# (mo#e to!mieszne) st"sknili!my si" za gronem pedagogicznym. Przywita$ nas Dyrektor Witold Szuster, odczyta$ list Pana Wicemarsza$ka Województwa Lubuskiego Macieja Szyku$y. Pan Szyku$a #yczy$ w nim wszystkim Nauczycielom wielkiej satysfakcji z wype$niania misji przewodników #yciowych m$odych ludzi, rado!ci z du#ych i ma$ych sukcesów oraz wielu pomys$ów pozwalaj%cych przekszta$ci& placówk" w miejsce przyjazne i bezpieczne. Nam Wychowankom #yczy$ aby ta placówka by$a miejscem odkrywania i rozwijania talentów. Przypomnia$ kilka najwa#niejszych dat z historii Polski; m.in wybuch II wojny!wiatowej, czyli agresja Niemiec na Polsk". Poza tym zasygnalizowa$ kolejne rocznice, które obchodzi& b"dziemy w bie#%cym roku szkolnym. Dyrektor przywita$ grono wychowawców i nauczycieli. Poinformowa$ wszystkich i# ze stanowiska dyrektora ds. dydaktycznych zrezygnowa$ dyrektor Zbigniew 'ak, a na jego miejsce powo$a$ Pani% Olge Urbanowicz. Na zako(czenie informacja dla nas najwa#niejsza: dla ka#dego, kto przyjecha$ w terminie + 10 punktów. Dzi"kowali!my gromkimi brawami i z u!miechni"tymi buziami wkroczyli!my w mury szko$y.

2 NARODOWE CZYTANIE 2014 Dwa lata temu Narodowe Czytanie zainaugurowa$a wspólna lektura Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. W zesz$ym roku, podczas drugiej ods$ony akcji, w ca$ej Polsce czytali!my dzie$a Aleksandra Fredry. Odkrywali!my pi"kno, ale te# ci"to!& Fredrowskiego j"zyka, m%dro!& i aktualno!& jego diagnoz. W t y m r o k u, 6 w r z e! n i a, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej zaprasza$ do lektury Trylogii Henryka Sienkiewicza. W powie!ciach tworz%cych ten cykl pierwszy polski noblista w wyj%tkowy sposób po$%czy$ g$"boki patriotyzm z fascynuj%c% przygod%, a n i e r z a d k o komizmem i humorem. Trylogia to obraz Polski ró#norodnej i wielokulturowej, to wyraz naszych narodowych t"sknot i marze(, kronika naszych militarnych oraz duchowych zwyci"stw. Trylogia zachwyca$ a, prowokowa$a do dyskusji i cho& czasem prowadzi$a do sporów czy polemik kszta$towa$a ca$e pokolenia Polaków. Kolejne jej wydania wci%# trafiaj% na pó$ki w tysi%cach polskich domów. Pisana ku pokrzepieniu serc w czasach, gdy Polska by$a pod zaborami, istnieje w narodowej pami"ci niczym mityczna historia o poszukiwaniu prawdy, o potrzebie duchowej przemiany, o po!wi"ceniu i honorze. Narodowe Czytanie stanowi wspania$% okazj", by raz jeszcze prze#y& zapieraj%ce dech w piersiach przygody Sienkiewiczowskich bohaterów. Bo cho& doskonale znamy tre!& jego ksi%#ek, to przecie# podczas ka#dej kolejnej lektury na nowo trzymamy kciuki za Kmicica, Wo$odyjowskiego czy Skrzetuskiego. Wspólna lektura to równie# doskona$y moment, by odczyta& ten tekst na nowo, by zada& mu wspó$czesne pytania, zastanowi& si" nad tym, co mówi nam dzi! o Polsce i Polakach. Dlatego zapraszam wszystkich Pa(stwa, aby!my razem przeczytali Trylogi" Henryka Sienkiewicza, pami"taj%c o tym, i# najwybitniejsze dzie$a rodzimej literatury tak pi"knie jednocz% nas jako wspólnot", wzmacniaj% polsk% to#samo!& i narodow% dum". Tak# e M Y m $ odzie# M $ odzie# owego O! rodka Wychowawczego wzi"li!my udzia$ w tej szczytnej akcji. W poniedzia$ek 8 wrze!nia na zaproszenie Pani Bernadety Opic grupa I wraz z wychowawc% uczestniczy$ a w czytaniu wielkiego dzie$a, jakim jest Trylogia. Wcze!niej jednak zapoznani zostali!my z sylwetk% Henryka Sienkiewicza, jego twórczo!ci%. Dowiedzieli!my si" w j a k i c h o k o l i c z n o! c i a c h powstawa$o dzie$o, i co autor wyrazi$. Zrozumieli!my, #e nale#y akcentowa& patriotyzm, pozytywne warto!ci i tradycje, zna& te momenty historyczne z których Polacy mog% by& dumni. Zgadzamy si" ze stwierdzeniem, ze powie!& napisana zosta$a z zamiarem krzepienia serc przypominaj%c dzieje ojczyste, okresy niepodleg$o!ci i!wietno!ci. Czytamy babimojskim przedszkolakom Kolejny rok wspó$pracy z Bibliotek% Publiczn% w Babimo!cie rozpocz"li!my od wspólnego odczytania bajek dzieciom w Przedszkolu Pod Muchomorkiem. Razem z przedstawicielem BP p. Dari% i naszym opiekunem p. Bernadet% udali!my si" do Pszczó$ek 10 wrze!nia. Dzieci czeka$y na nas z ut"sknieniem, gdy# przez dwa miesi%ce wakacji nie widzieli!my si". Rozsiedli!my si" w!ród maluchów na dywanie i przenie!li!my si" w krain" ba!ni. Ja odczyta$em bajk" Najm$odsza d#okejka, a Adrian K$opoty ma$ego liska Wiolety )wi"ci(skiej. Z otwartymi buziami nasi koledzy s$uchali opowie!ci i z ochot% odpowiadali na pytania do tekstu. Niestety czas nam przeznaczony szybko min%$ i musieli!my si" po#egna&. Obiecali!my spotka& si" za miesi%c. Od ubieg$ego roku M$odzie#owy O!rodek Wychowawczy i Biblioteka Publiczna wspólnie dzia$aj% w Programie Wspierania Partnerstw organizowanym przez Centrum Wspierania Aktywno!ci Lokalnej C.A.L. W ramach programu rozwijamy funkcjonuj%c% w!rodowiskach lokalnych wspó$prac" partnersk% z udzia$em bibliotek.

3 Dyskusyjny Klub Ksi%#ek Biblioteki Publicznej i M$odzie#owego O!rodka Wychowawczego 25 wrze!nia 2014 roku odby$o si" pierwsze spotkanie $%cz%ce pokolenia. W ramach Dyskusyjnych Klubów Ksi%#ek Biblioteki Publicznej i M$odzie#owego O!rodka Wychowawczego spotkali!my si", aby wspólnie przy kawie porozmawia& na temat ksi%#ki. Panie Czytelniczki wspomina$y lata dzieci(stwa, dorastania i powie!ci, które wówczas czyta$y; a tak#e odnosi$y si" do lat obecnych i tego co daje im lektura. Mówi$y np., #e czytanie ksi%#ki to przyjemno!&, #e bez niej!wiat nie istnieje, #e odcina si" od #ycia, wy$%cza telefon i potrafi tak d$ugo czyta&, a# zobaczy ty$ ok$adki. Nazwa$y to $adnie zapadam w ksi%#k". Pogl%dy nasze na pewno ró#ni% si" od pogl%dów starszych czytelniczek. Dla nas czasami czytanie to przymus, udr"ka. Ale... coraz cz"!ciej my jako czytelnicy DKK MOW inaczej patrzymy na problem czytania. Wybieramy wspólnie z pani% Bernadet% takie pozycje, które nas interesuj%. Aktualnie przerabiali!my Fa$szyw% mi$o!& Heidi Hassenmuller. By$a to ju# kolejna powie!& autora, która bardzo nas zainteresowa$a. Porusza ona temat nastoletnich dziewczyn Jo i Lisy. Pi"tnastoletnia Jo jest zrozpaczona. Nie do!&, ze rodzice si" rozwodz%, to jeszcze razem z mam% musi wyjecha& z Hamburga do ma$ego miasteczka Emmerich. Po przyje*dzie do nowego domu zaprzyja*nia si" z nieco starsz% Lis%, która w$a!nie spotka$a m"#czyzn" swojego #ycia. Tieso ma ponad dwadzie!cia lat i rozpieszcza Lis" luksusowymi prezentami. Jo troch" jej zazdro!ci, ale niebawem poznaje malarza o imieniu Ene. Od razu znajduj% wspólny j"zyk i dziewczyna zaczyna widzie& wszystko w ró#owych kolorach. Ich szcz"!cie zostaje zm%cone. Rene ma problemy ze zleceniodawc%, prosi aby Jo by$a dla niego mi$a Przyjació$ka spe$nia jego #yczenie, ale budzi si" w niej nieufno!&. I kiedy :isa opowiada kole#ance o swoich prze#yciach z Tieso, ta postanawia wyci%gn%& wnioski... Akademia z okazji 75 rocznicy wybuchu II wojny!wiatowej oraz najazdu Zwi%zku Sowieckiego na Polsk" 17 wrze!nia Jak my!l sprzed lat... Wrzesie( to miesi%c cudownego babiego lata, dojrzewaj%cych kasztanów i spotka( z przyjació$mi ze szkolnej $awy po wakacyjnej roz$%ce. Ale by$ równie# inny wrzesie(... Wrzesie( 1939 roku. Z okazji 75 rocznicy wybuchu II wojny!wiatowej oraz najazdu Zwi%zku Sowieckiego na Polsk" 17 wrze!nia - nauczyciel historii p. Bogus$awa Witwicka przygotowa$a wraz z wychowankami upami"tniaj%cy apel. Ch$opcy w bardzo obrazowy sposób przestawili kolegom wydarzenia tamtych tragicznych lat. " Jak my!l sprzed lat, jak wspomnie"!lad, wraca dzi! pami#$ o tych, których nie ma...

4 ... spod Babiego Mostu w!wiat W ramach wspó$pracy z Bibliotek% Publiczn% im. Wies$awa Sautera w Babimo!cie zaproszeni do udzia$u w realizacji projektu wnioskowanego w ramach VI edycji Programu Akademia Orange. Nasze uczestnictwo w w/w realizacji jest mo#liwo!ci% wzi"cia udzia$u w warsztatach sztuki tworzenia nowych obrazów. Has$o projektu Kozio$ w sie& z$apany i w g$owie zakodowany spod Babiego Mostu w!wiat. Wychowankowie uczestnicz%cy w projekcie to osoby wyró#niaj%ce si" podczas zaj"& bibliotecznych oraz cz$onkowie DKK. Opiekunem wychowanków jest pani Bernadeta Opic. W projekcie udzia$ potwierdzi$ artysta fotografik Zygmunt Gajewski oraz dyrektor Muzeum Instrumentów Muzycznych Pozna( pan Janusz Jaskulski. Wyj!tkowe Grzybobranie w szkolnym Arboretum Prawdziwek rekordzista tu" przy naszej szkole. Istne monstrum 0,75 kg, czyli 75 dag wagi!!! Miejscowy skup wyceni# to znalezisko na 4 z# i 50 groszy :-)

5 Dzie$ Edukacji Narodowej 14 pa*dziernika to Dzie( Edukacji Narodowej oraz okazja do wyró#nienia pracowników, którzy maj% szczególne osi%gni"cia w realizacji zada( statutowych oraz dydaktyczno-wychowawczych i opieku(czych. Nagrody wr"czone zosta$y 10 pa*dziernika podczas uroczystej gali w Teatrze Lubuskim. W przedszkolu nasi opowiadaj! bajki Po raz kolejny udali%my si& do Przedszkola Pod Muchomorkiem realizowa' nasze i dzieci marzenia. W tym roku staramy si& przybli"y' dzieciom poj&cie mora#u. W zwi!zku z tym czytamy bajki, opowiadania, które zako$czone s! prawd! "yciow!. Tym razem by#y to Ulubione opowie%ci babuni - Nied(wied( i dwaj w&drowcy oraz Zaj!c i "ó#w. W pierwszym opowiadaniu maluchy dowiedzia#y si& od Piotra wychowanka MOW, "e prawdziwych przyjació! poznaje si" w biedzi; natomiast w drugim, "e spokój i konsekwencja pozwalaj# dopi#$ swego. Sam mora# wskazuje, "e drugie opowiadanie by#o trudniejsze i Patryk, równie" wychowanek MOW podj!# si& zadania t#umaczenia dzieciom na czym polega konsekwencja. Na zako$czenie zaj&' dzieci mia#y mo"liwo%' narysowa' postacie z opowiada$. Comiesi&czne spotkania wychowanków z dzie'mi odbywaj! si& w ramach wspó#pracy partnerskiej Biblioteki Publicznej i Biblioteki M#odzie"owego O%rodka Wychowawczego w Babimo%cie.

6 Pa(dziernikowy Dyskusyjny Klub Ksi!"ki 17 pa*dziernika spotkali!my si" z Joasi% (niestety kolejne klubowiczki nie dojecha$y) na drugim w tym roku szkolnym spotkaniu Dyskusyjnego Klubu Ksi%#ki. Tym razem musieli!my si" zapozna& z lektur% Katarzyny Lewcun Wyznania Pizzonosza Ksi%#k" czytali!my wspólnie z nasz% Pani% Bernadet% na czwartkowych zaj"ciach wieczornych. Ksi%#ka opowiada o... DOROS+O)CI. Wbrew pozorom to bardzo trudne s$owo, a mia$ okazj" pozna& jej smak g$ówny bohater opowiadania Mateusz. Mateusz ma dwadzie!cia jeden lat i jest roznosicielem pizzy. Pochodzi ze znakomicie sytuowanej, kochaj%cej si" rodziny, ma w$asn% kawalerk" w Krakowie, nie*le zarabia, a przede wszystkim kocha to, co robi. No i nie ma na swoim punkcie #adnych kompleksów, zw$aszcza, #e jest bardzo przystojny. Czy taki facet ma problemy? I to jakie... Zach"camy do czytania. "Latawce i marzenia" w Zielonej Górze Po raz trzeci grupa wychowanków z naszej Placówki wzi"$a udzia$ w III Wojewódzkich Zawodach o Ber$o Króla Maciusia, które odby$y si" 24 pa*dziernika 2014 roku. W Zielonej Górze. Tradycyjnie organizatorem zawodów by$o M$odzie#owe Centrum Kultury i Edukacji Dom Harcerza im. Janusza Korczaka w Zielone Górze, Ko$o Przyjació$ Korczakowa oraz Chor%giew Ziemi Lubuskiej ZHP. Do udzia$u w zawodach zach"ci$a nas pani Bernadeta, która wspólnie z nami przygotowywa$a latawce. Uda$o nam si" wykona& pi"& latawców p$askich i jeden skrzynkowy. Z pi"knie przyozdobionymi wyruszyli!my: Artur, Sebastian, Piotr, Kamil, Sebastian i Piotr. Konkurencja by$a du#a, pogoda nie bardzo sprzyja$a. S$o(ce nie chcia$o wyjrze& zza chmur, a mg$a opa!&. Jednak wylatali!my SREBRNE BER+O w kategorii latawców skrzynkowych. Jeste!my z siebie dumni. Za trzykrotny udzia$, czyli za u"miech i marzenia otrzymali!my szczególne podzi"kowania. My podzi"kowali!my naszemu dyrektorowi Witoldowi Szusterowi za umo#liwienia wyjazdu.

7 "S$owo - Obraz - D*wi"k" - wizyta studyjna W ramach wspó$pracy partnerskiej z Bibliotek% Publiczn% w Babimo!cie zostali!my zaproszeni na wizyt" studyjn% S+OWO-OBRAZ-D,WI-K: Nast"pcy Kolberga kluczem do poznania dziejów tradycji Ziemi Babimojskiej. Wizyta studyjna odbywa$a si" 24 pa*dziernika, a uczestniczy$o w niej czworo naszych wychowanków, którzy systematycznie wraz z pani% Bernadet% odwiedzaj% bibliotek". By$ to: Rafa$, Piotr, Patryk i Dawid. Celem wizyty studyjnej by$o pokazanie fenomenu powstawania ma$ych Ojczyzn poprzez pryzmat dokona( zarówno jej mieszka(ców, jak i przybyszów na przyk$adzie Babimojszczyzny, których dzia$ania doprowadzi$y do powstania Izby Pami%tek Regionalnych. Mieli!my okazj" uczestniczy& w warsztatach fotograficznych pod okiem mistrza fotografika Zygmunta Gajewskiego Jak dzi! m o # na zosta& fotografem-dokumentalist% i artyst%. Zwiedzili!my skansen w Podmoklach Ma$ych oraz spotkali!my si" z muzykami Babimojskie Kukaweczki. Finaln% cz"!ci% wizyty by$a degustacja i poznanie tajników potraw regionalnych przygotowanych przez Ko$o Gospody( Wiejskich w Nowym Kramsku. Wizyta studyjna by$a dla nas niepowtarzaln% okazj% do dyskusji w poszukiwaniu nowych rozwi%za(, skorzystania w przysz$o!ci z wiedzy i wymiany wzajemnych do!wiadcze(. Powróci#y - "Maluchy na poduchy" Po wakacyjnej przerwie powróciliśmy z akcją "Maluchy na poduchy". Dzieci, z babimojskiego przedszkola "Pod Muchomorkiem", przywitały nas bardzo radośnie i z zaciekawieniem czekały na bajki, które dla nich przygotowaliśmy. Czas, jak zawsze w miłym gronie szybko minął, ale będziemy systematycznie odzwiedzać naszych małych przyjaciół.

8 IX Turniej Halowej Pi$ki No#nej Placówek Wychowawczych Dnia na zaproszenie MOW w Strzelnie reprezentacja naszego O!rodka wzi"$a udzia$ w IX Turnieju Pi$ki Halowej Placówek Wychowawczych. W turnieju uczestniczy$o osiem placówek. Wyniki losowania ustalono dwie grupy: Organizator przyj%$ nast"puj%ce zasady spotka( po fazie grupowej: z grupy wychodz% dwie najlepsze dru#yny, graj% w pó$fina$ach w nast"puj%cych parach: A1- B2, B1-A 2 - mecz o 3 miejsce rozegraj% dru#yny, które przegra$y swoje mecze w pó$finale - mecze o 1 miejsce rozgrywaj% zwyci"zcy pó$fina$ów W wyniku rozgrywek w grupach wy$oniono dwa pó$fina$y. I pó$fina$ MOW BIELICE - +OB'ENICA 0:4 II pó$fina$ MOW BABIMOST - SOSW STRZELNO 3:1 Mecz o 3 miejsce: SOSW STRZELNO - MOW BIELICE 4:1 FINA+: MOW +OB'ENICA - MOW BABIMOST 3:1 Ostateczna klasyfikacja turnieju 1. MOW +OB'ENICA 2. MOW BABIMOST 3. SOSKW STRZELNO 4. MOW BIELICE 5. MOW TRZCINIEC 6. MOW STRZELNO 7. MOW W+OC+AWEK 8. ZPS SZERZAWY Najlepszym bramkarzem turnieju wybrany zosta$ przez trenerów Patryk Marcinkowski, a Królem strzelców zosta$ Krzysztof Ch"siak - 6 bramek

9 Haloweenowe zabawy Po raz kolejny wychowankowie zaproszeni zostali do przygotowania pomieszcze$ grupowych w klimacie HALLOWEEN. Jak wiadomo zwyczaj ten zwi!zany jest z maskarad! i odnosi si& do %wi&ta zmar#ych. Obchodzony jest w wieczór 31 pa(dziernika, czyli przed dniem Wszystkich )wi&tych. G#ównym symbolem %wi&ta jest wydr!"ona i pod%wietlona od %rodka dynia z wyszczerbionymi z&bami. Inne popularne motywy to duchy, demony, zombie, wampiry, czarownice, trupie czaszki itp. Motywów tych nie zabrak#o tak"e w przygotowanych przez ch#opców dekoracjach. Jurorzy w sk#adzie: panie Jadwiga, Iwona i Bernadeta skrupulatnie przygl!da#y si& naszej pracy, ocenia#y pomys#owo%' i oryginalno%'. Na pewno pierwsze wra"enie na wszystkich grupach by#o niesamowite. Zobaczy' efekty pracy mo"emy na zdj&ciach Otwarte Mistrzostwa Zb#szynia w Tenisie Sto$owym W dniu 8 listopada w Zb!szyniu odby#y si& Otwarte Mistrzostwa Miasta w Tenisie Sto#owym. W z aw o d a c h w z i & li udzia# równie" wychowankowie MOW Babimost. Kadr& stanowili: Micha# Sad#o, Cezary Matusik, Patryk Sobieski i Patryk Piotrowicz. Wychowankowie rywalizowali w kategorii szkó# gimnazjalnych. Najwy"ej uplasowa# si& Micha# Sad#o zajmuj!c II miejsce, III zaj!# Patryk Piotrowicz, IV Patryk Sobieski, a V Cezary Matusik. Reprezentacja o%rodka kierowana przez wychowawc& Krzysztofa Wajwoda, traktowa#a turniej, jako element przygotowawczy do Mistrzostw Polski MOW we W#oc#awku.

10 Klasa V w Rezerwacie Laski Dolne Po raz pierwszy uczniowie klasy V ze swoj% wychowawczyni% pani% Iwon% Szuster wzi"li udzia$ w pracach ma rzecz!rodowiska naturalnego w Rezerwacie Laski Dolne. 6 listopada 2014 r. zaopatrzeni w najpotrzebniejszy sprz"t potocznie zwany grabiami i $opatami pojechali!my do stanicy Ko$a +owieckiego "Jele(" gdzie starali!my si" odwali& kawa$ dobrej roboty. Pracowali!my solidnie, cho& musieli!my po kontroli wychowawczyni poprawia& *le wykonan% robot". Odwiedzali na my!liwi i le!nicy - ciekawi jak pierwszy raz si" spisujemy? Chyba nie by$o najgorzej... Mi$% dla nas niespodziank% by$ pocz"stunek od Zarz%du Ko$a my!liwych, którym by$y bu$eczki ze smakowit% kie$bas% z dziczyzny, pieczon% przez nas osobi!cie na o ognisku w sza$asie. PISMO SAMORZĄDU SZKOLNEGO MOW BABIMOST Redakcja: Bernadeta Opic, Kazimierz Dajczak, SKŁAD: KOŁO KOMPUTEROWE AMIGA-MACINTOSH MAIL:

PISMO SAMORZĄDU SZKOLNEGO MOW BABIMOST JESIEŃ II 2014 (NR 66) Nasza Ferajna

PISMO SAMORZĄDU SZKOLNEGO MOW BABIMOST JESIEŃ II 2014 (NR 66) Nasza Ferajna Nasza Ferajna 66-110 Babimost, ul Kargowska 61, tel 068-3512412 mail:admin@mow-babimost.pl, http://www.mow-babimost.pl Akademia z okazji Narodowego!wi"ta Niepodleg#o$ci 8 listopada spotkali!my si" na apelu

Bardziej szczegółowo

Motywacja pod lupą. Praktyczny poradnik dla szefów

Motywacja pod lupą. Praktyczny poradnik dla szefów Motywacja pod lupą. Praktyczny poradnik dla szefów Autor: Anna Niemczyk, Andrzej Niemczyk, Jan M¹dry, ilustracje Micha³ Wrêga ISBN: 978-83-246-0466-1 Format: 158x235, stron: 288 Oprawa: twarda Praktyka

Bardziej szczegółowo

miesiċcznik bezpłatny

miesiċcznik bezpłatny P L H V Nr 4 (272) L Û F ] Q L N KWIECIEē 2015 V D P R U ] ISSN 1428-3336 Ç G R Z \ NAKŁAD 2400 J P L Q \ miesiċcznik bezpłatny. 5 ʹ ʹͲͳͷ Ǥ ͳͳǥ c c Ǥ O Å:DOF]\ã SROVNL İRãQLHU] ]D VãXV]QĈ VSUDZč NWy UĈ

Bardziej szczegółowo

TERESA KONIEWSKA POMÓ MI SAMEMU TO ZROBI

TERESA KONIEWSKA POMÓ MI SAMEMU TO ZROBI TERESA KONIEWSKA POMÓ MI SAMEMU TO ZROBI Program Pomó mi samemu to zrobi 1 zakada realizacj misji edukacji wczesnoszkolnej z wykorzystaniem myli pedagogicznej M. Montessori. Przeznaczony jest dla uczniów

Bardziej szczegółowo

P L H V L Û F ] Q L N V D P R U ] Ç G R Z \ J P L Q \ miesi cznik bezpłatny

P L H V L Û F ] Q L N V D P R U ] Ç G R Z \ J P L Q \ miesi cznik bezpłatny P L H V L Û F ] Q L N V D P R U ] Ç G R Z \ J P L Q \ Nr 7 (251) LIPIEC 2013 ISSN 1428-3336 NAKŁAD 2400 miesi cznik bezpłatny 5 ZANURZONY W BOGU I PRACY KARDYNAŁ STANISŁAW NAGY ODSZEDŁ DO DOMU OJCA 5 CZERWCA

Bardziej szczegółowo

REAL ESTATE CONFERENCE EURO 2012 Referaty studentów

REAL ESTATE CONFERENCE EURO 2012 Referaty studentów Studenckie Koo Naukowe Inwestycji i Nieruchomoci Szkoa Gówna Handlowa w Warszawie REAL ESTATE CONFERENCE EURO 2012 Referaty studentów 17 listopada 2011 r. Warszawa Organizatorzy Real Estate Conference

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR PARAFIALNY

INFORMATOR PARAFIALNY INFORMATOR PARAFIALNY nr 8-74 / listopad 2014 Listopad 2014 parafii ko"cio!a rzymsko-katolickiego p.w. "w. Jakuba Aposto!a w Tolkmicku (Salezjanie) ADWENT Adwent, to w Ko)cio"ach chrze- )cija'skich okres

Bardziej szczegółowo

Poradnik podrywacza - wszystkie wiadomoci które s potrzebne aby uwie wspania kobiet

Poradnik podrywacza - wszystkie wiadomoci które s potrzebne aby uwie wspania kobiet Poradnik podrywacza - wszystkie wiadomoci które s potrzebne aby uwie wspania kobiet Spis Tre ci : 1. Typy kobiet, które moesz napotka na swojej drodze oraz równanie na sukces... Je li do tej pory nigdy

Bardziej szczegółowo

spis tre!ci Wst!p...4 Wprowadzenie...6 Wyniki badania...7 Ambasadorki projektu...29

spis tre!ci Wst!p...4 Wprowadzenie...6 Wyniki badania...7 Ambasadorki projektu...29 satysfakcja rodzina praca ja do!wiadczenie kontakty zawód szacunek presti" finanse si#a wsparcie odwaga akceptacja równowaga sukces charakter konsekwencja samorealizacja wykszta#cenie wsparcie zadowolenie

Bardziej szczegółowo

15 lat Nadarzy skiego O rodka Kultury

15 lat Nadarzy skiego O rodka Kultury 15 lat Nadarzy skiego O rodka Kultury M ochów Nadarzyn arz Parole Urzut Woli ica Rozalin Pi tnastolecie Nadarzy skiego O rodka Kultury to fantastyczna okazja do podzi kowa. To, co osi gn NOK w ci gu 15

Bardziej szczegółowo

KSIGA ZASŁUONYCH uhonorowanych Nagrod Miasta Zielona Góra 2

KSIGA ZASŁUONYCH uhonorowanych Nagrod Miasta Zielona Góra 2 BR.06301 uhonorowanych Nagrod Miasta Zielona Góra ustanowion uchwał nr XXXII/435/08 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 wrzenia 2008 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Miasta Zielona Góra 1. PAN TADEUSZ

Bardziej szczegółowo

Poradnik Pozyskiwacza

Poradnik Pozyskiwacza PORADNIK POZYSKIWACZA Czyli: JAK ZDOBY RODKI NA FINANSOWANIE DZIAŁALNOCI? Autorzy: phm. Patrycja Gajewska HR phm. Lucjan Brudzyski HR Sopot, 2006 roku. Hufiec ZHP w Sopocie Jamboree 2007 1 Spis treci:

Bardziej szczegółowo

Po wst+dze Moebiusa Miejskie dzia&ania artystyczne jako próba recyklingu przestrzeni publicznych

Po wst+dze Moebiusa Miejskie dzia&ania artystyczne jako próba recyklingu przestrzeni publicznych OPUSCULA SOCIOLOGICA NR 2 [2] 2012 ISSN 2299-9000 Karolina Izdebska Uniwersytet Szczeci!ski Po wst+dze Moebiusa Miejskie dzia&ania artystyczne jako próba recyklingu przestrzeni publicznych STRESZCZENIE

Bardziej szczegółowo

Magazyn mieszkańców Targówka, Bródna i Zacisza

Magazyn mieszkańców Targówka, Bródna i Zacisza Magazyn mieszkańców Targówka, Bródna i Zacisza BRÓDNO według Jensa Haaninga 11/2012 listopad (44) Urząd Dzielnicy Targówek i Muzeum Sztuki Nowoczesnej zaprasza do Parku Bródnowskiego na otwarcie IV rozdziału

Bardziej szczegółowo

MIESI CZNIK SAMORZÑDOWY MORAWICA GRUDZIE 2009 NR 12 (207) ISSN 1509-0884

MIESI CZNIK SAMORZÑDOWY MORAWICA GRUDZIE 2009 NR 12 (207) ISSN 1509-0884 MIESI CZNIK SAMORZÑDOWY MORAWICA GRUDZIE 2009 NR 12 (207) ISSN 1509-0884 BÑDèMY SOBIE YCZLIWI I SERDECZNI. ÂWI TA BO EGO NARODZENIA SÑ ZNAKOMITÑ OKAZJÑ, ABY ZAPOMNIEå O ALACH I URAZACH. Z Ó MY SOBIE YCZENIA,

Bardziej szczegółowo

Sprzeda!em w internecie w!asne produkty i us!ugi o warto"ci 1 miliona 141 tysi#cy 519 z!otych i 38 groszy. Zobacz, czego si# nauczy!

Sprzeda!em w internecie w!asne produkty i us!ugi o wartoci 1 miliona 141 tysi#cy 519 z!otych i 38 groszy. Zobacz, czego si# nauczy! Je!li jeste! odpowiedzialny za marketing i rozwój swojej firmy, to trafi"e! w dobre r#ce... Sprzeda!em w internecie w!asne produkty i us!ugi o warto"ci 1 miliona 141 tysi#cy 519 z!otych i 38 groszy. Zobacz,

Bardziej szczegółowo

PORADNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELI, PEDAGOGÓW I DORADCÓW ZAWODOWYCH

PORADNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELI, PEDAGOGÓW I DORADCÓW ZAWODOWYCH PORADNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELI, PEDAGOGÓW I DORADCÓW ZAWODOWYCH Bogna Bartosz Tylko praca daje okazj odkry nam nas samych, pokaza to, czym naprawd jestemy, a nie tylko to, na co wygldamy. (Joseph

Bardziej szczegółowo

ROZMOWA Z TERESĄ SOBIERSKĄ DYREKTOREM MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY MIĘDZYLESIU O POMYŚLE NA KULTURĘ

ROZMOWA Z TERESĄ SOBIERSKĄ DYREKTOREM MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY MIĘDZYLESIU O POMYŚLE NA KULTURĘ ROZMOWA Z TERESĄ SOBIERSKĄ DYREKTOREM MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY MIĘDZYLESIU O POMYŚLE NA KULTURĘ Kto był inicjatorem programu Dom Kultury + inicjatywy lokalne? Głównym inicjatorem napisania projektu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalnoci Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana w 2003 roku

Sprawozdanie z działalnoci Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana w 2003 roku Sprawozdanie z działalnoci Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana w 2003 roku Debaty pn.: Polskie Szanse i Obawy Debaty europejskie Programy w radiu TOKFM Polskie Spotkania Europejskie Szkolne Kluby Europejskie

Bardziej szczegółowo

Funtów i Cali. NOWE PODEJ"CIE DO Oty#o$ci BY: ATW SIMEONS, MD Salvator MUNDI Mi!dzynarodowy Szpital 00152 - Rzym VIALE MURA GIANICOLENSI, 77

Funtów i Cali. NOWE PODEJCIE DO Oty#o$ci BY: ATW SIMEONS, MD Salvator MUNDI Mi!dzynarodowy Szpital 00152 - Rzym VIALE MURA GIANICOLENSI, 77 Strona 1 R!kopis dr Simeons (Kilka poprawek w r!kopisie nast!puj"ce: Spis tre#ci zosta$ dodanej, a niewielkie zmiany zosta$y dokonane, na przyk$ad, gdy b$"d wpisuj"c spowodowane b$"d, lub b$"d gramatyczny

Bardziej szczegółowo

1000 Jahre Wahrenholz. Marian ZieliĔski w towarzystwie Alicji GórczyĔskiej wrċcza pamiatkowy puchar pani Friedhilde Evers - burmistrz Wahrenholz

1000 Jahre Wahrenholz. Marian ZieliĔski w towarzystwie Alicji GórczyĔskiej wrċcza pamiatkowy puchar pani Friedhilde Evers - burmistrz Wahrenholz 1000 Jahre Wahrenholz Marian ZieliĔski w towarzystwie Alicji GórczyĔskiej wrċcza pamiatkowy puchar pani Friedhilde Evers - burmistrz Wahrenholz Od Redakcji Drogi czytelniku We wrze niowym numerze Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Monitoring finansowania kampanii wyborczej kandydatów na prezydenta miasta O!wi"cim

Monitoring finansowania kampanii wyborczej kandydatów na prezydenta miasta O!wicim Monitoring finansowania kampanii wyborczej kandydatów na prezydenta miasta O!wi"cim Przeprowadzony przez Stowarzyszenie Szansa Autorka raportu: Teresa Bebak Raport Monitoring finansowania kampanii wyborczej

Bardziej szczegółowo

WIEŚCI Z RATUSZA. 2 Informator Miêdzychodzki

WIEŚCI Z RATUSZA. 2 Informator Miêdzychodzki Bur mistrz Miê dzy cho du dzia ³a j¹c zgo d nie z art. 35 ust. z 21.08.1997 r. o gospo dar ce nie ru cho mo œciami (tekst jedno li ty Dz.U. Nr 261, poz. 2603 z 2005 r.) informuje, e aktualny wykaz nieruchomoœci

Bardziej szczegółowo

Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie

Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie. Ch. G er m 08 u n 0 r. y 2 pn 2. 1 tê. s Na 05 EGIPT- kraj piêkny w swej brzydocie NR 21 (685) ROK XVI 21.11.2008 CENA 1,30z³ Niemal ca³¹ powierzchniê

Bardziej szczegółowo

Salon Technologii. Piekarskich i Cukierniczych 28.09. 2.10.2014. 28 września DZIEŃ PIEKARZA I CUKIERNIKA! Najlepsi z branży! AP-LED PRO ASCOBLOC

Salon Technologii. Piekarskich i Cukierniczych 28.09. 2.10.2014. 28 września DZIEŃ PIEKARZA I CUKIERNIKA! Najlepsi z branży! AP-LED PRO ASCOBLOC Poznań Salon Technologii Piekarskich i Cukierniczych 28.09. 2.10.2014 28 września DZIEŃ PIEKARZA I CUKIERNIKA! Najlepsi z branży! AKTUALNOŚCI AMPERO AP-LED AUTOMATYKA -OPP BFM GLOBAL CEIA CHIORINO COX

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNTRZNEJ. V Liceum Ogólnokształccego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego OBSZAR III

RAPORT Z EWALUACJI WEWNTRZNEJ. V Liceum Ogólnokształccego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego OBSZAR III RAPORT Z EWALUACJI WEWNTRZNEJ V Liceum Ogólnokształccego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego OBSZAR III FUNKCJONOWANIE SZKOŁY LUB PLACÓWKI W RODOWISKU LOKALNYM WYMAGANIE 3.1. Wykorzystane s zasoby rodowiska

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olkuszu za 2014 rok.

Sprawozdanie z działalności Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olkuszu za 2014 rok. Sprawozdanie z działalności Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olkuszu za 2014 rok. Zarządzanie i organizacja Zbiory w Bibliotece Centralnej udostępniane są w: Wypożyczalni Dla Dzieci, Wypożyczalni

Bardziej szczegółowo

przebiegu XXXIX nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 10 lutego 2009 r.

przebiegu XXXIX nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 10 lutego 2009 r. PROTOKÓŁ NR XXXIX/09 przebiegu XXXIX nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 10 lutego 2009 r. 1. OTWARCIE SESJI XXXIX nadzwyczajna sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Listopad 2010 Soleczniki 1 S OWO WSTÊPNE CZEKAMY NA ODWIL Polska i Litwa od lat próbuj¹ zrealizowaæ pomys³ budowy mostu energetycznego pomiêdzy dwoma krajami Ma byæ uruchomiony w 2015 roku Mostu jeszcze

Bardziej szczegółowo

Uroczyste otwarcie alejek spacerowych. więcej na str. 2. Wystawa Blachownia. Oczami Pokoleń. więcej na str. 2. Aktu Erekcyjnego. więcej na str.

Uroczyste otwarcie alejek spacerowych. więcej na str. 2. Wystawa Blachownia. Oczami Pokoleń. więcej na str. 2. Aktu Erekcyjnego. więcej na str. WIADOMOŚCI Z RATUSZA Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 3 (92) maj, czerwiec 2013 ISSN 1730-9190 DNI BLACHOWNI Uroczyste otwarcie alejek spacerowych więcej na str. 2 Wystawa Blachownia Oczami

Bardziej szczegółowo