Regulamin świadczenia usługi HOSTUJEMY.TO VPS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin świadczenia usługi HOSTUJEMY.TO VPS"

Transkrypt

1 Regulamin świadczenia usługi HOSTUJEMY.TO VPS Definicje: Centrum Komputerowe - specjalnie zaadoptowane pomieszczenie wykorzystywane przez SUPERMEDIA do świadczenia Usługi w rozumieniu 1 ust. 1 Dane dostępowe do usługi unikalny login oraz hasło przypisane do Abonenta, umożliwiające zarządzanie usługą; Data Aktywacji Usługi data rozpoczęcia świadczenia Usługi poprzez przekazanie danych dostępowych do Usługi do Abonenta; Dostępność Usługi prawidłowe funkcjonowanie Usługi zgodnie z zamówieniem; Infrastruktura sprzęt i sieć SUPERMEDIA wykorzystywany do świadczenia Usługi w rozumieniu 1 ust. 1, która jest zarządzana i monitorowana przez SUPERMEDIA; Minimalny Okres Świadczenia minimalny okres, na który zostaje zawarta - na podstawie zamówienia - umowa o świadczenie Usługi; Umowa umowa o świadczenie Usługi zawarta przez SUPERMEDIA w drodze przyjęcia zamówienia; Usługa - usługa wirtualnej kolokacji systemów, polegająca na udostępnieniu infrastruktury SUPERMEDIA do utrzymywania działania systemów operacyjnych na platformie Xen/Linux KVM. Awaria brak Dostępności Usługi - rozpoczynający się od momentu uznania usługi za niedostępną przez system monitorujący lub od momentu wpłynięcia uzasadnionego zgłoszenia ( ) Abonenta; Hasło Abonenta hasło służące do autoryzacji zleceń abonenta. 1. Wstęp 1. W ramach realizacji zamówienia SUPERMEDIA zobowiązuje się do świadczenia Usługi o parametrach określonych w zamówieniu na warunkach określonych w niniejszych Ogólnych Warunkach oraz w Gwarancji jakości świadczonych usług (SLA). Każdorazowe podpisanie przez obie strony nowego zamówienia określającego zmienioną specyfikację Usługi i warunki jej świadczenia, powoduje zmianę zobowiązań określonych poprzednim zamówieniem w zakresie objętym nowym zamówieniem. 2. Załączniki do zamówienia stanowią jego integralną część. 3. Wszelkie zmiany zamówienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Infrastruktura Centrum Komputerowego 1. W ramach realizacji zamówienia SUPERMEDIA zapewni Abonentowi środowisko do utrzymania Usługi zgodnie ze specyfikacją techniczną i warunkami określonymi w zamówieniu. 2. W ramach Usługi SUPERMEDIA zapewni współdzielone łącze dostępowe do sieci Internet dla usługi Abonenta o określonych w Umowie parametrach. 3. W ramach Usługi SUPERMEDIA zapewnia gwarancję SLA, której zapisy stanowią Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 3. Łączność z Internetem 1. SUPERMEDIA nie ponosi odpowiedzialności za faktyczną przepustowość i wydajność łączy poza Infrastrukturą SUPERMEDIA (sieci innych operatorów). SUPERMEDIA utrzymuje przepustowość swojej sieci IP oraz punktów wymiany ruchu z innymi operatorami na poziomie zapewniającym możliwość pełnego wykorzystania przez Abonenta Usługi o parametrach określonych w zamówieniu. 2. W zakresie możliwym z technicznego punktu widzenia odnośnie danej Usługi, Abonent zobowiązany jest zapewnić, aby Usługa nie była wykorzystywana w sposób, będący uciążliwym dla

2 SUPERMEDIA lub dowolnego innego użytkownika sieci Internet. W szczególności zabronione jest celowe i zabronione prawem działanie na szkodę SUPERMEDIA i innych użytkowników sieci Internet, w tym między innymi: przesyłanie, przechowywanie lub powielanie materiałów zawierających treści obelżywe, obraźliwe, agresywne, nieprzyzwoite, stanowiące groźbę lub naruszające prawa osób trzecich (w tym prawa autorskie, prawa ochrony danych osobowych oraz dobra osobiste), celowe przeciążanie sieci, transmisja zawierająca wirusy komputerowe, transmisja pakietów z fałszywymi danymi nadawcy oraz wszelkie inne działania ograniczające sprawność Infrastruktury w tym sieci SUPERMEDIA. 3. W przypadku, gdy SUPERMEDIA poniesie jakiekolwiek koszty związane z odpowiedzialnością wobec osoby trzeciej lub inne, wynikające z korzystania przez Abonenta z Usług w sposób, o jakim mowa w ust. 2, Abonent zobowiązuje się do bezzwłocznej refundacji uzasadnionych i udokumentowanych kosztów na rzecz SUPERMEDIA, o ile SUPERMEDIA wykaże i udokumentuje takie naruszenia. 4. W razie stwierdzenia, że Usługi wykorzystywane są przez Abonenta bądź przez osoby trzecie w przypadku niezachowania należytej staranności ze strony Abonenta (bez względu na to, czy Abonent zezwolił na takie używanie) w sposób sprzeczny z postanowieniami ust. 2 SUPERMEDIA wezwie Abonenta do zaprzestania takich działań. SUPERMEDIA może przedstawić sposób, w jaki takie działania można ograniczyć lub wyeliminować. Abonent zobowiązany jest do bezzwłocznego podjęcia działań zaradczych niezależne od tego czy ponosi odpowiedzialność za niedozwolone działania. 5. Jeśli Abonent nie podejmie działań zaradczych bądź, jeśli działania zaradcze podjęte przez Abonenta okażą się niewystarczające, SUPERMEDIA po uprzednim wykazaniu i udokumentowaniu naruszenia postanowień ust. 2 będzie miała prawo za uprzednim poinformowaniem Abonenta zawiesić świadczenie Usługi do czasu podjęcia wymaganych i skutecznych działań zaradczych przez Abonenta. SUPERMEDIA nie ponosi odpowiedzialności za skutki takiego zawieszenia świadczenia Usługi dla Abonenta, w szczególności zawieszenie to nie stanowi Okresu Niedostępności Usługi w rozumieniu SLA. 6. W zakresie możliwym z technicznego punktu widzenia w ramach Usługi SUPERMEDIA zabezpieczy systemy Abonenta przed działaniami innych Abonentów SUPERMEDIA i użytkowników sieci Internet, mogącymi wpływać na realizacje Usługi i mogącymi spowodować jej częściową lub całkowitą niedostępność. W szczególności SUPERMEDIA zabezpieczy Usługę Abonenta przed działaniami polegającymi na: uciążliwości ze strony innych użytkowników sieci Internet, przesyłaniu, przechowywaniu lub powielaniu materiałów zawierających treści obelżywe, obraźliwe, agresywne, nieprzyzwoite, stanowiące groźbę, lub naruszające prawa osób trzecich (w tym prawa autorskie, prawa ochrony danych osobowych oraz dobra osobiste), celowe przeciążanie sieci, transmisji zawierającej wirusy komputerowe, transmisji pakietów z fałszywymi danymi nadawcy oraz wszelkie inne celowe działania mające wpływ na Usługę lub ograniczające jej sprawność, bądź skierowanymi przeciwko Abonentowi, o ile pracownicy SUPERMEDIA zostaną powiadomieni o takim fakcie przez Abonenta. 4. Autoryzacja zleceń Abonenta 1. W ramach korzystania z Usługi Abonent może składać SUPERMEDIA zlecenia w zakresie konfiguracji usługi. 2. Wszelkie zgłoszenia i zlecenia dotyczące Usługi Abonent zobowiązany jest przesyłać na adres e- mail: 3. Wszystkie zlecenia muszą być potwierdzone za pomocą Hasła Abonenta. 5. Monitorowanie 1. W ramach świadczenia Usługi, SUPERMEDIA zobowiązuje się monitorować działanie Usługi na Infrastrukturze SUPERMEDIA zgodnie z warunkami SLA stanowiącym Załącznik 1 do niniejszego regulaminu. 2. Abonent zobowiązuje się informować SUPERMEDIA, z odpowiednim wyprzedzeniem, o

3 wszelkich pracach wykonywanych przez siebie i dotyczących Usługi, które to prace mogą spowodować nieuzasadniony sygnał o awarii. Brak zgłoszenia ww. prac upoważnia SUPERMEDIA do obciążenia Abonenta uzasadnionymi kosztami podjętych przez SUPERMEDIA działań związanych z tym faktem. 6. Zgłaszanie i usuwanie awarii 1. Zauważone Awarie Usługi Abonent może zgłaszać do Działu Obsługi Technicznej HOSTUJEMY.TO pocztą elektroniczną na adres obsługiwany przez System Obsługi Zgłoszeń, 2. SUPERMEDIA nie ponosi odpowiedzialności w szczególności w przypadku braku Dostępności Usługi spowodowanego łącznie lub rozdzielnie zajściem poniższych przyczyn: przerwy wynikającej z niestosowania się Abonenta do uzgodnionych procedur lub nieautoryzowanych zmian mających wpływ na Infrastrukturę SUPERMEDIA, aktu zaniedbania po stronie Abonenta lub jego kontrahentów, dotyczącego jakiejkolwiek części Usługi, nad którą Abonent ma prawo kontroli, problemów z infrastrukturą nie należącą do SUPERMEDIA, a wykorzystywaną przez Abonenta, opóźnień napraw wynikających z zależnych od Abonenta opóźnień, planowanej konserwacji, o której Abonent zostanie poinformowany w jednej z form: fax, , telefon, przynajmniej 48 godzin wcześniej, niedostępności wynikłej z problemów z łączami dostarczanymi przez innych niż SUPERMEDIA operatorów telekomunikacyjnych, wydarzeń poza kontrolą SUPERMEDIA, działania siły wyższej w rozumieniu 11 ust Na życzenie Abonenta SUPERMEDIA umożliwi zdiagnozowanie Usługi w takim zakresie, w jakim pozwoliłoby to na potwierdzenie istnienia problemu zgłaszanego przez Abonenta. Jeśli w wyniku diagnozy nie uda się potwierdzić istnienia problemu, Abonent zobowiązany będzie do pokrycia kosztów przeprowadzonych testów według stawki w wysokości 200 PLN netto za każdą rozpoczętą godzinę pracy administratora SUPERMEDIA. 7. Wszelkie awarie, za których usunięcie zgodnie z niniejszą umową nie jest odpowiedzialna SUPERMEDIA, będą usuwane wyłącznie na żądanie Abonenta za odrębnym wynagrodzeniem. Wynagrodzenie SUPERMEDIA zostanie ustalone za czas pracy administratora według stawki 200 PLN netto za każdą rozpoczętą godzinę pracy. 7. Odpowiedzialność SUPERMEDIA 1. SUPERMEDIA ponosi odpowiedzialność z tytułu szkody wyrządzonej Abonentowi w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, jeśli szkoda powyższa powstała wskutek niezachowania przez SUPERMEDIA należytej staranności, przy czym odpowiedzialność SUPERMEDIA nie obejmuje utraconych korzyści Abonenta. 8. Zawieszenie Usługi 1. SUPERMEDIA ma prawo do czasowego zawieszenia świadczenia Usługi Planowanej Przerwy Serwisowej opisanej w załączniku nr 1 (SLA) gdy jest to konieczne do wykonania czynności takich jak konfiguracja, konserwacja, modernizacja sprzętu lub oprogramowania i podobne. W celu zawieszenia Usługi SUPERMEDIA zaproponuje Abonentowi czas, w którym zawieszenie miałoby miejsce. Abonent ma prawo wnioskować o zmianę terminu czasowego zawieszenia Usługi w terminie do 24 godzin przed planowanym zawieszeniem. SUPERMEDIA zobowiązuje się dołożyć starań, aby zawieszenie miało miejsce w czasie zaproponowanym przez Abonenta. W przypadku, jeśli strony nie dojdą do porozumienia odnośnie czasu zawieszenia, zawieszenie będzie miało miejsce w godzinach, o których mowa w ust Wszelkie takie czynności, o ile to możliwe, będą przeprowadzane w Oknie Serwisowym w rozumieniu SLA. 3. O każdym Planowanej Przerwie Serwisowej w rozumieniu SLA, SUPERMEDIA poinformuje Abonenta z co najmniej 48-godzinnym wyprzedzeniem.

4 9. Płatności 1. Opłaty abonamentowe za Usługę, opłaty aktywacyjne i instalacyjne, okres rozliczeniowy oraz Minimalny Okres Świadczenia Usługi określa Zamówienie. 2. Abonent zobowiązany jest uiścić na rzecz SUPERMEDIA opłaty instalacyjne określone w Zamówieniu, Usługa zostanie aktywowana po pierwszej płatności. 3. Abonent jest zobowiązany wnosić opłaty abonamentowe wymienione w Zamówieniu z góry, do pierwszego dnia okresu rozliczeniowego, za który naliczana jest opłata. Płatności dokonywane są za pomocą mechanizmu płatności elektronicznej. Za dzień płatności uważa się potwierdzony przez operatora płatności (Spółkę ecard S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Arkońskiej 11, Gdańsk) dzień przelewu środków z rachunku bankowego bądź karty płatniczej przez Abonenta. 4. Abonent upoważnia SUPERMEDIA do wystawiania faktur bez jego podpisu. 5. SUPERMEDIA zastrzega sobie prawo naliczania odsetek ustawowych od wszelkich kwot nie uiszczonych w terminie zgodnie z fakturą licząc od dnia następnego po ustalonej dacie płatności do momentu otrzymania zapłaty w pełnej wysokości. Prawo SUPERMEDIA do żądania odsetek nie wpływa na prawo traktowania przez SUPERMEDIA braku zapłaty ze strony Abonenta jako naruszenia Umowy. 6. W przypadku kwestionowania przez Abonenta danej faktury, Abonent powiadomi Dział Księgowości SUPERMEDIA przed upływem terminu płatności, a obie strony dołożą wszelkich uzasadnionych starań dla wyjaśnienia sprawy. Reklamacje Abonenta mogą być wnoszone w ciągu siedmiu (7) dni od dnia następnego po otrzymaniu faktury za Usługę, której dotyczy reklamacja, przy czym Abonent, niezależnie od złożenia reklamacji, zobowiązany jest zapłacić przed upływem terminu płatności tę część opłaty, jaka nie podlega reklamacji. Reklamacje należy wnosić listem poleconym, faksem lub poprzez pisemne oświadczenie złożone w Dziale Księgowości. Reklamacja musi wskazywać numer faktury oraz adres miejsca świadczenia Usług których reklamacja dotyczy, wysokość kwestionowanej kwoty lub dokładne określenie niespełnionego lub spełnionego nienależycie świadczenia wraz z podaniem okresu, w którym miały miejsce wskazane uchybienia, a także zawierać dokumenty i inne posiadane dowody uzasadniające reklamację. Jeżeli reklamacja zostanie uznana w całości lub w części, Abonent będzie zwolniony z obowiązku zapłaty kwestionowanej kwoty odpowiednio w całości lub części. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu czternastu (14) dni roboczych od daty jej wniesienia. SUPERMEDIA udziela odpowiedzi na reklamację, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Decyzja dotycząca reklamacji wydana przez SUPERMEDIA kończy wewnętrzny tryb postępowania reklamacyjnego, a Abonent zobowiązany jest do zapłaty kwestionowanej kwoty nie uznanej przez SUPERMEDIA w ciągu czternastu (14) dni od otrzymania odpowiedzi na reklamację. 7. Po wygaśnięciu Minimalnego Okresu Świadczenia Usługi SUPERMEDIA może zmienić opłaty wyszczególnione w Zamówieniu i/lub specyfikacji Usługi po pisemnym powiadomieniu Abonenta z 30-dniowym wyprzedzeniem. W przypadku, gdyby jakakolwiek zmiana opłat prowadziła do wzrostu opłat za Usługi, z których Abonent korzysta na podstawie Umowy, Abonent ma prawo w ciągu siedmiu (7) dni od dnia otrzymania powiadomienia złożyć na piśmie pod rygorem nieważności - oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy. Okres wypowiedzenia umowy wynosi 30 dni. W okresie wypowiedzenia opłaty obowiązujące w okresie składania wypowiedzenia pozostają bez zmian. W przypadku, gdy Abonent nie rozwiąże Umowy w wyżej przewidziany sposób, uznaje się, że wyraził zgodę na nowe opłaty. 8. Abonent wyraża zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych, o których mowa w 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17. grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U Nr 249 poz. 1661). Faktury elektroniczne doręczane będą na adres poczty elektronicznej wskazany w Zamówieniu. 10. Czas trwania umowy 1. Świadczenie Usług na podstawie Umowy rozpoczyna się z Datą Aktywacji Usługi i trwa przez okres wskazany w zamówieniu.

5 2. W każdym czasie każda ze stron może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeśli druga strona: a) narusza którykolwiek z istotnych obowiązków nałożonych na tę stronę mocą niniejszego regulaminu i naruszeń takich nie zaprzestanie w ciągu czternastu (14) dni od otrzymania pisemnego żądania od strony zamierzającej rozwiązać Umowę o Usługę; lub b)staje się trwale niewypłacalna, bądź w stosunku do której zostaje otwarte postępowanie likwidacyjne, bądź w stosunku do której zostaje ustanowiony zarząd komisaryczny lub przymusowy; lub c)utraci uprawnienia wymagane do wykonywania Umowy (na przykład stosowne uprawnienia telekomunikacyjne) lub uprawnienia wymagane do korzystania z Usługi 3. Niezależnie od postanowień ust. 2 pkt a, SUPERMEDIA ma prawo rozwiązać niniejszą umowę bądź zawiesić świadczenie Usługi w całości lub części po pisemnym powiadomieniu Abonenta z 14-dniowym wyprzedzeniem, w przypadku gdy Abonent nie uiszcza należnych opłat w terminie ustalonym w niniejszym regulaminie. Okres zawieszenia świadczenia Usługi nie stanowi Okresu Niedostępności Usługi. W przypadku: a)nieokreślenia Minimalnego Okresu Świadczenia Usługi, b)upływu Minimalnego Okresu Świadczenia Usługi. Każda ze Stron może rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 11 Ograniczenie odpowiedzialności 1. Z zastrzeżeniem sytuacji, w których wedle przepisów prawa odpowiedzialności nie można ograniczyć, całkowita odpowiedzialność SUPERMEDIA wobec Abonenta na podstawie niniejszego regulaminu oraz wyłączne odszkodowanie Abonenta w danym okresie rozliczeniowym z tytułu szkód spowodowanych dowolną przyczyną związaną z niniejszą umową, niezależnie od sposobu dochodzenia i zaspokojenia roszczeń oraz niezależnie od tego, czy podstawą roszczenia jest niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania umownego, lub czyn niedozwolony, nie przekroczy z jakichkolwiek tytułów kwoty wynagrodzenia, jakie na podstawie Umowy SUPERMEDIA otrzymała lub ma otrzymać od Abonenta w tym okresie rozliczeniowym. 2. Żadna ze stron nie jest zobowiązana do wypełnienia jakichkolwiek zobowiązań wynikających z Umowy w przypadku, gdy wykonanie takiego zobowiązania uniemożliwione jest przez jakąkolwiek zewnętrzną i nadzwyczajną przyczynę pozostającą poza kontrolą tej strony, niemożliwą do przewidzenia w chwili zawierania Umowy(siła wyższa), w tym między innymi klęskę żywiołową, długotrwałą przerwę w dostawach prądu, akcję strajkową utrudniającą bądź uniemożliwiającą należyte wykonywanie umowy (z wyłączeniem akcji strajkowej pracowników danej strony umowy), brak wymaganych działań ze strony władz rządowych, bądź organizacji odpowiedzialnej za postępowanie w sytuacjach awaryjnych, innych operatorów bądź administratorów telekomunikacyjnych, nadzwyczajnych przeszkód natury prawnej, bądź opóźnień w dostawie czy nie wyprodukowania lub nie dostarczenia przez stronę trzecią sprzętu i/lub nie świadczenia usług z powodu działania identycznej lub podobnej siły wyższej. 12 Ochrona danych 1. Z wyłączeniem sytuacji gdy jest to niezbędne do świadczenia Usług, żadna ze stron nie jest uprawniona do wykorzystywania, kopiowania lub przekazywania jakichkolwiek informacji o drugiej stronie, jakie zostały jej ujawnione bądź w których posiadanie weszła ona w inny sposób w związku z Umową, a które oznaczone zostały, że mają charakter poufny, obejmujących między innymi informacje dotyczące warunków Umowy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji, co do których ich odbiorca jest w stanie dowieść, iż dysponował nimi w momencie ich uzyskania od drugiej strony, bądź które otrzymał od innej uprawnionej do posiadania ich osoby bądź przypadków, gdy informacja jest lub staje się własnością publiczną, o ile nie staje się tak w wyniku

6 zaniechania bądź zaniedbania ze strony odbiorcy, bądź gdy odbiorca może wykazać, że informacja ta została w sposób niezależny opracowana przez niego lub dla tego odbiorcy lub gdy odbiorca jest zobowiązany do jej ujawnienia odpowiednim władzom w trybie określonym przepisami prawa. 2. SUPERMEDIA uprawniona jest do wykorzystania informacji nie będącej informacją ujawniającą tożsamość Abonenta na temat połączeń dokonywanych w ramach Usług celem utrzymania lub poprawy jakości swych usług telekomunikacyjnych, w tym do celów planowania rozwoju sieci i własnej działalności, przy czym informacja taka będzie wykorzystywana wyłącznie na potrzeby wewnętrzne SUPERMEDIA. Każda ze Stron jest uprawniona do umieszczenia w swoich materiałach marketingowych informacji odpowiednio o świadczeniu Usługi na rzecz Abonenta lub korzystania z Usług SUPERMEDIA, przy czym informacje takie nie będą udostępniane poprzez jakiekolwiek media publicznie i mogą być wykorzystywane jedynie w celu prezentacji dla innych Abonentów. 3. Każda ze stron obowiązana jest stosować się do odpowiednich przepisów o ochronie danych w trakcie posługiwania się informacją uzyskaną od drugiej strony w związku z Umową. 4. Abonent oświadcza, że wszystkie podane w zamówieniu dotyczące go dane osobowe są zgodne z prawdą, przyjmuje do wiadomości, iż podanie danych jest dobrowolne i wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez SUPERMEDIA dla celów realizacji Umowy. SUPERMEDIA gwarantuje Abonentowi zachowanie poufności danych osobowych zawartych w Umowie (z wyjątkiem sytuacji przewidzianych przepisami prawa). Abonentowi przysługuje prawo dostępu do treści podanych danych oraz ich poprawiania na zasadach określonych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r. Nr101,poz.926 z późn.zm.). 13. Ochrona własności intelektualnej 1. Wszelkie prawa do oprogramowania lub wiedzy technicznej udostępnionych przez SUPERMEDIA w jakiejkolwiek postaci Abonentowi, lub przez Abonenta na rzecz SUPERMEDIA, celem korzystania z Usług lub Sprzętu, bądź świadczenia Usług, pozostają przy Stronie przekazującej bądź jej licencjodawcy (nie przechodzą na Stronę, której oprogramowanie lub wiedza zostały udostępnione). 2. W zakresie w jakim została do tego upoważniona, strona udostępniająca oprogramowanie lub wiedzę techniczną, o których mowa w ust.1, udziela drugiej Stronie nieodpłatnie, niewyłącznej, nie podlegającej przeniesieniu licencji na użycie oprogramowania dostarczonego tej stronie jedynie w celu korzystania z Usługi, bądź świadczenia Usługi, w celach wprowadzenia do pamięci komputerów (pole eksploatacji). Zabrania się stronie otrzymującej tego rodzaju prawa powielania oprogramowania, z wyjątkiem jednej kopii dla celów bezpieczeństwa. Strona otrzymująca nie ma prawa modyfikowania, adaptowania, tłumaczenia, dekompilacji i demontażu oprogramowania. 3. Prawa autorskie oraz inne prawa własności intelektualnej do wszelkich dokumentów, rysunków i informacji oraz ewentualnych kodów dostępu dostarczonych danej stronie w związku z niniejszą umową pozostają przy Stronie przekazującej, lub licencjodawcy tych praw. Tego rodzaju dokumenty, rysunki i informacje pozostają poufne i zabrania się ich kopiowania, ujawniania i wykorzystywania (za wyjątkiem celów, dla których zostały dostarczone) bez uprzedniej pisemnej zgody strony przekazującej. 4. Wszelkie prawa własności intelektualnej udzielone danej stronie w związku z zawarciem i wykonywaniem Umowy wygasają z chwilą jej rozwiązania. 14 Postanowienia końcowe 1. Przeniesienie przez Abonenta praw i obowiązków wynikających z Umowy na rzecz osoby trzeciej wymaga zgody SUPERMEDIA udzielonej na piśmie. Załącznik nr 1 do Ogólnych Warunków Świadczenia Usługi HOSTUJEMY.TO VPS.

7 Dbając o coraz wyższą jakość świadczonych usług SUPERMEDIA oferuje swoim Abonentom gwarancję dotyczącą jakości funkcjonowania łącz, dostępności do sieci Internet i odpowiedniej obsługi serwisowej Gwarancja Jakości Świadczonych Usług (SLA) określa szczegółowo parametry dostępności oraz rekompensat, jeśli gwarantowany poziom wydajności nie zostanie. Przedstawione w ramach niniejszego dokumentu warunki SLA dokumentują troskę o zapewnienie najwyższego poziomu satysfakcji Abonentów SUPERMEDIA. 1. Założenia i Definicje SLA - Service Level Agreement/ Gwarancja Jakości Świadczonych Usług / Sieć - sieć teletransmisyjna SUPERMEDIA Urządzenia - sprzęt teleinformatyczny, będący własnością SUPERMEDIA, przez nią zarządzany, obsługujący usługę wykupioną przez Abonenta oraz łącze wykupione do usługi (w obrębie sieci szkieletowej SUPERMEDIA) Awaria czas niedostępności usługi - rozpoczynający się od momentu uznania usługi za niedostępna przez system monitorujący lub od momentu wpłynięcia uzasadnionego zgłoszenia (telefon, ) Abonenta Czas Reakcji gwarantowany przez SUPERMEDIA czas na podjęcie kroków zmierzających do usunięcia awarii Urządzeń lub Sieci. Czas Reakcji liczony jest od początku Awarii wykrytej przez systemy monitoringu lub zgłoszonej SUPERMEDIA przez Abonenta do rozpoczęcia działań zmierzających do usunięcia Awarii. Okno serwisowe czas przeznaczony na planowane przerwy serwisowe w każdy piątek w godz Planowana przerwa serwisowa zaplanowane działania serwisowe i konserwacyjne realizowane w miarę możliwości w Oknie Serwisowym o których Abonent został poinformowany z co najmniej 48-godzinnym wyprzedzeniem w jednej z następujących form: fax, , telefon. Zgłaszanie Awarii - awarie świadczonych usług Abonent powinien zgłaszać do Działu Obsługi Technicznej HOSTUJEMY.TO, na adres poczty elektronicznej: Każde zgłoszenie powinno zawierać: 1. nazwę Abonenta, 2. Hasło Abonenta. 3. rodzaj usługi, 4. czas zaistnienia awarii, 5. nazwisko osoby zgłaszającej awarię, 6. krótki opis awarii, 7. nazwisko i adres oraz telefon osoby, z którą należy kontaktować się w sprawie awarii. Po otrzymaniu zgłoszeniu Dział Obsługi Technicznej SUPERMEDIA tworzy kartę zgłoszenia awarii (Ticket) i nadaje jej numer. Wyjątki - SLA nie ma zastosowania w przypadku okresowych braków świadczonej usługi spowodowanych łącznie lub rozdzielnie zajściem poniższych przyczyn: 1. przerwy wynikające z niestosowania się Abonenta do uzgodnionych procedur; 2. akt zaniedbania po stronie Abonenta, jego kontrahentów lub jakiejkolwiek części usługi, nad którą Abonent posiada lub ma prawo do kontroli; 3. problemy z urządzeniami należącymi do Abonenta i wynikające z tego problemy z dostępnością usługi; 4. opóźnienia napraw wynikające z winy Abonenta; 5. Planowana przerwa serwisowa; 6. nieprzewidywalne wydarzenia poza kontrolą SUPERMEDIA: działanie siły wyższej, regulacja władz rządowych lub /i administracyjnych oraz bezpieczeństwa narodowego; 7. zdarzenia krótsze niż kolejnych 30 minut, o ile nie zostały zakwalifikowane jako awaria przez SUPERMEDIA lub na bazie zgłoszenia takiego zdarzenia przez Abonenta, 8. niedostępność wynikła z problemów z łączem stałym dostarczonym przez innego niż

8 SUPERMEDIA operatora telekomunikacyjnego. 2. Gwarancja Czasu Reakcji 2.1. SUPERMEDIA zobowiązuje się monitorować dostępność usługi 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok Po uznaniu usługi za niedostępną Dział Obsługi Technicznej HOSTUJEMY.TO tworzy kartę zgłoszenia awarii (Ticket) i nadaje jej numer. SUPERMEDIA gwarantuje następujący Czas Reakcji 24 godziny 3. Odpowiedzialność SUPERMEDIA W przypadku niewywiązania się z postanowień SLA SUPERMEDIA zobowiązuje się do przyznania następujących rekompensat: 3.1. Za każdy dzień, w którym warunki Gwarancji Czasu Reakcji nie były spełnione rekompensata (odszkodowanie) w wysokości 1/30 wartości netto miesięcznej opłaty abonamentowej, niezależnie od tego ile razy w ciągu tego dnia SUPERMEDIA nie dotrzymała warunków Gwarancji Czasu Reakcji Suma wszystkich rekompensat z tytułu SLA w miesiącu nie może być większa niż 100% wartości netto miesięcznej opłaty abonamentowej 3.3. Rekompensaty i inne zobowiązania SUPERMEDIA nie zwalniają Abonenta z obowiązku terminowego opłacania wynagrodzenia za usługi określonego w bieżących fakturach SUPERMEDIA zobowiązana jest do przyznania należnej rekompensaty w ciągu miesiąca od dnia ustania przyczyny, która spowodowała powstanie obowiązku zapłaty.

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU ROZDZIAŁ I Terminologia 1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 2. Abonent osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Dane teleadresowe abonenta: Adres,

Dane teleadresowe abonenta: Adres, Umowa nr zawarta pomiędzy Bajt Computers (operator), z siedzibą i adresem w Busku Zdroju (28-100) przy ul. Partyzantów 25a zarejestrowaną pod nr 2993.w Urzędzie Miasta i Gminy Busko zwanym dalej operatorem.

Bardziej szczegółowo

I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG

I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG Wykonanie instalacji i podłączenie Abonenta do sieci Operatora nastąpi nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa )

Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa ) Strona 1 Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa ) zawarta w dniu. r. w Warszawie między: firmą z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ratuszowej 7/9 lok. 76, 03 450

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Czas Pracy

Regulamin Serwisu Czas Pracy Regulamin Serwisu Czas Pracy Regulamin Serwisu Czas Pracy, określany dalej jako Regulamin - definiuje podstawowe zasady udostępnienia przez dcs.pl Sp. z o.o., nazywanego dalej Operatorem Serwisu, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

ul. Gościńczyk Puławy Mobile :

ul. Gościńczyk Puławy Mobile : UMOWA o świadczenie usług i dostępu do Internetu w sieci telekomunikacyjnej Infosferis Krzysztof Dzirba zawarta w dniu 12.01.2016 w miejscowości Puławy pomiędzy: Infosferis Krzysztof Dzirba ul. Różana

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług nr

Umowa o świadczenie usług nr Umowa o świadczenie usług nr Zawarta w dniu. w Poznaniu pomiędzy: Firmą AirCity, Krzysztof Arkadiusz Janukowicz, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej w Poznaniu pod nr ewid. 44326/2004/S z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z bazy WiseBase

Regulamin korzystania z bazy WiseBase Regulamin korzystania z bazy WiseBase 1 Definicje Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa: a) Administratorze rozumie się przez to podmiot świadczący usługi WiseBase WiseBase sp.z.o.o b) Użytkowniku

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia Usługi dostępu do Systemu Publishers Panel

Regulamin świadczenia Usługi dostępu do Systemu Publishers Panel Regulamin świadczenia Usługi dostępu do Systemu Publishers Panel Postanowienia wstępne 1 1. Przedmiotowy Regulamin świadczenia usługi dostępu do systemu Publishers Panel (zwany dalej: Regulaminem), stworzony

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY

OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY Niniejsze Ogólne Warunki Dostawy stanowią integralną część każdej umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a INVENIO QD Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, zwaną dalej Dostawcą i zawierają

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z łącza VollandNet do sieci Internet zatwierdzony w dniu 01.05.2005 r.

Regulamin korzystania z łącza VollandNet do sieci Internet zatwierdzony w dniu 01.05.2005 r. Regulamin korzystania z łącza VollandNet do sieci Internet zatwierdzony w dniu 01.05.2005 r. I. Postanowienia ogólne 1.Niniejszy Regulamin określa wzajemne prawa i obowiązki Operatora oraz Abonenta. 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług hostingowych Domeny.pl

Regulamin usług hostingowych Domeny.pl I. Postanowienia ogólne Regulamin usług hostingowych Domeny.pl 1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Domeny.pl usług hostingowych. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin szczególny w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

Dokument SLA. I. Definicje

Dokument SLA. I. Definicje Dokument SLA I. Definicje Operator - dostawca Usług internetowych, którego dane zostały wskazane w Umowie lub na stronach internetowych zawierających ofertę Usług hostingowych będący wydawcą Dokumentu

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi dostępu do Internetu za pomocą sieci przez firmę Sejnet

Regulamin świadczenia usługi dostępu do Internetu za pomocą sieci przez firmę Sejnet Spis treści: Regulamin świadczenia usługi dostępu do Internetu za pomocą sieci przez firmę Sejnet Dział I Definicje. Dział II Zakres i warunki świadczenia Usługi dostępu do Internetu za pomocą Sieci przez

Bardziej szczegółowo

Umowa Szczegółowa na usługę Dzierżawa Ciemnych Włókien POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Umowa Szczegółowa zawarta w dniu roku, nr

Umowa Szczegółowa na usługę Dzierżawa Ciemnych Włókien POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Umowa Szczegółowa zawarta w dniu roku, nr Załącznik 3 do Umowy Ramowej z dnia. roku Umowa Szczegółowa na usługę Dzierżawa Ciemnych Włókien 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Umowa Szczegółowa zawarta w dniu roku, nr 2. Niniejsza Umowa Szczegółowa określa

Bardziej szczegółowo

Umowa o opiekę nad systemem informatycznym

Umowa o opiekę nad systemem informatycznym Umowa o opiekę nad systemem informatycznym Zawarta dnia.. roku w Sosnowcu pomiędzy: reprezentowanym przez: nazywaną dalej Zlecającym, a..., reprezentującym Network Expert Sp z o.o z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A. WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. REGULAMIN Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu taxeon.pl. 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

UMOWA DZIERŻAWY ŁĄCZY (Ramowa) zawarta w dniu... r. pomiędzy:

UMOWA DZIERŻAWY ŁĄCZY (Ramowa) zawarta w dniu... r. pomiędzy: UMOWA DZIERŻAWY ŁĄCZY (Ramowa) zawarta w dniu... r. pomiędzy: Zakładem Energetycznym Łódź - Teren SA z siedzibą w (90-950) Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 58 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych dokumentów w formie elektronicznej

Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych dokumentów w formie elektronicznej PGNiG SA w Warszawie Dolnośląski Oddział Handlowy we Wrocławiu Górnośląski Oddział Handlowy w Zabrzu Wielkopolski Oddział Handlowy w Poznaniu Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin określa warunki świadczenia przez spółkę K2 Search spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 02-672, przy ulicy Domaniewskiej 44a, wpisana

Bardziej szczegółowo

Umowa nr 2014/../OI na świadczenie usług telekomunikacyjnych

Umowa nr 2014/../OI na świadczenie usług telekomunikacyjnych Umowa nr 2014/../OI na świadczenie usług telekomunikacyjnych zawarta w dniu.., w Katowicach, pomiędzy: w imieniu której występuje: zwaną dalej XXX lub Stroną a Sądem Rejonowym Katowice Wschód w Katowicach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Stowarzyszenie Zdrowa Praca. Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data:

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Stowarzyszenie Zdrowa Praca. Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data: REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Stowarzyszenie Zdrowa Praca Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data: 9 marca 2015 WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002r.

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI zawartą w dniu... 2015 roku w Warszawie pomiędzy: PIT-RADWAR S.A. z siedzibą w Warszawie (04-051), przy ul. Poligonowej 30, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Umowa nr 2014/../OI na świadczenie usług telekomunikacyjnych

Umowa nr 2014/../OI na świadczenie usług telekomunikacyjnych Umowa nr 2014/../OI na świadczenie usług telekomunikacyjnych zawarta w dniu.., w Katowicach, pomiędzy: w imieniu której występuje: zwaną dalej XXX lub Stroną a Sądem Rejonowym Katowice Wschód w Katowicach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PORTALU YOUNGCODER. wersja 01/2014 z dnia 01.09.2014

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PORTALU YOUNGCODER. wersja 01/2014 z dnia 01.09.2014 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PORTALU YOUNGCODER wersja 01/2014 z dnia 009.2014 POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania z Usługi świadczonej drogą elektroniczną za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DPR.III zawarta w dniu r. w Kielcach pomiędzy:

UMOWA NR DPR.III zawarta w dniu r. w Kielcach pomiędzy: UMOWA NR DPR.III.433.9.5.2014 zawarta w dniu..2014 r. w Kielcach pomiędzy: Województwem Świętokrzyskim z siedzibą w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25 516 Kielce, NIP: 9591506120, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR ANNĘ TREPKA

UMOWA NR ANNĘ TREPKA UMOWA NR Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego MIEJSKIM OŚRODKIEM POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH, z siedzibą w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 17, reprezentowanym przez: DYREKTORA ANNĘ TREPKA działającego

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez INFOR-TECH.pl

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez INFOR-TECH.pl Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez INFOR-TECH.pl Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług drogą elektroniczną, w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Rozdział 2 Rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną

WSTĘP. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Rozdział 2 Rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz. 1204 ze zm.) Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE

UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE zawarta w dniu...w Warszawie pomiędzy: I. Przedsiębiorstwem... z siedzibą w... przy ulicy... legitymującym się wpisem do rejestru przedsiębiorców prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Net-Partner S.C. z siedzibą w Łodzi przy ul. Sterlinga 27/29 NIP 725-188-27-97, reprezentowana przez..., zwaną dalej Operatorem

Net-Partner S.C. z siedzibą w Łodzi przy ul. Sterlinga 27/29 NIP 725-188-27-97, reprezentowana przez..., zwaną dalej Operatorem Umowa nr... o świadczenie usługi kolokacji Specyfikacja usług zawarty w dniu... roku w Łodzi, pomiędzy Net-Partner S.C. z siedzibą w Łodzi przy ul. Sterlinga 27/29 NIP 725-188-27-97, reprezentowana przez...,

Bardziej szczegółowo

3 Ogólne warunki. 4 Rejestracja

3 Ogólne warunki. 4 Rejestracja REGULAMIN 1 Wstęp 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania z Serwisu służącego do zarządzania firmą przez Internet znajdującego się pod adresem elektronicznym https:\\bizin.pl. 2. Podstawę

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa. w szkoleniach BHP realizowanych w formie e - learningu prowadzonych przez Spółkę Szkoleniową Sp. z o.o.

Regulamin uczestnictwa. w szkoleniach BHP realizowanych w formie e - learningu prowadzonych przez Spółkę Szkoleniową Sp. z o.o. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) Spółka Szkoleniowa Sp. z o.o. z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dostawcę następujących danych kontaktowych: telefon stacjonarny telefon komórkowy adres

Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dostawcę następujących danych kontaktowych: telefon stacjonarny telefon komórkowy adres Umowa o świadczenie przez Sieć Chojnet usług telekomunikacyjnych dla abonentów indywidualnych numer 2014/1846 zawarta dnia 2014-03-10 w Chojnicach na czas nieokreślony, pomiędzy CHOJNET Maciej Szypryt

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /2014. Program Rewitalizacji Społecznej Od rewitalizacji do integracji. Załącznik nr..do Zapytania Ofertowego

UMOWA Nr /2014. Program Rewitalizacji Społecznej Od rewitalizacji do integracji. Załącznik nr..do Zapytania Ofertowego Załącznik nr..do Zapytania Ofertowego UMOWA Nr /2014 W dniu.. 2013 roku w Stalowej Woli pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Stalowej Woli z siedzibą przy ul. Dmowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Program Partnerski opracowany przez OPEGIEKA Sp. z o.o. służy prowadzeniu sprzedaży Powierzchni kolokacyjnej Data Center poprzez kanały sprzedażowe

Bardziej szczegółowo

UMOWA DZPZ/ 333/ 53 PN/ 2013. o świadczenie usług telekomunikacyjnych

UMOWA DZPZ/ 333/ 53 PN/ 2013. o świadczenie usług telekomunikacyjnych 1 UMOWA NR DZPZ/333 /53PN /2013 o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawarta w dniu r. pomiędzy...,..., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: a Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym, ul. Żołnierska

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r.

Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r. Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r. 1 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: 1. Onet-

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz.

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 1 - ODPOWIEDŹ NA PYTANIA OFERENTÓW - INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SIWZ

KOMUNIKAT NR 1 - ODPOWIEDŹ NA PYTANIA OFERENTÓW - INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SIWZ MSCDN.232-33?2013 Warszawa, dnia 5 sierpnia 2013 r. KOMUNIKAT NR 1 - ODPOWIEDŹ NA PYTANIA OFERENTÓW - INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SIWZ Działając na podstawie art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Umowa zawarta w dniu r. w Lublinie pomiędzy:

Umowa zawarta w dniu r. w Lublinie pomiędzy: OAK.KCB.2621/54/15 Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert- Wzór umowy Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wraz z dzierżawą centrali telefonicznej w obiekcie

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu

UMOWA. zawarta w dniu OA.OD.272.27.13/ZP/PN UMOWA zawarta w dniu pomiędzy: Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, posiadającym NIP 896-10-03-245, REGON 000514377, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Integracja Turystyka

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Integracja Turystyka REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Integracja Turystyka Dane Usługodawcy: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Integracja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Usługi Wszystko

REGULAMIN Usługi Wszystko REGULAMIN Usługi Wszystko Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa zasady, zakres i warunki świadczenia Usługi Wszystko przez icomarch24 Spółkę Akcyjną z siedzibą w Krakowie przy Aleja Jana

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR CSIOZ/../2016

UMOWA NR CSIOZ/../2016 UMOWA NR CSIOZ/../2016 Zał. nr 2 do Zapytania ofertowego zawarta w dniu.. 2016 r., pomiędzy: Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie (00-184) przy ul. Stanisława

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu do Sieci Lokalnej ElecTower z możliwością dostępu do Internetu

Regulamin dostępu do Sieci Lokalnej ElecTower z możliwością dostępu do Internetu Regulamin dostępu do Sieci Lokalnej ElecTower z możliwością dostępu do Internetu Dział I. Definicje 1 Użyte w Regulaminie korzystania z usługi dostęp do Sieci Lokalnej ElecTower z możliwością dostępu do

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w...

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... pomiędzy: Wojskowym Instytutem Wydawniczym w Warszawie, Al. Jerozolimskie 97, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury RIK MON 4/2010, NIP

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi dostępu do 12 raportów z serii Nowe ramy ochrony danych osobowych w UE.

Regulamin usługi dostępu do 12 raportów z serii Nowe ramy ochrony danych osobowych w UE. Regulamin usługi dostępu do 12 raportów z serii Nowe ramy ochrony danych osobowych w UE. Warszawa, 24 wrzesień 2015 1. Postanowienia ogólne. 1. Świadczenie usługi polega na przekazaniu danych dostępowych

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Regulaminie Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL: 5. Dodaje się ust. 2.15 o następującym brzmieniu:

Zmiany w Regulaminie Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL: 5. Dodaje się ust. 2.15 o następującym brzmieniu: Zmiany w Regulaminie Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL: 1. Dodaje się ust. 2.11 o następującym brzmieniu: 2.11 Udostępniony Abonentowi przez Operatora Sprzęt przeznaczony jest wyłącznie do korzystania

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej i usługi dostępu do Internetu

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej i usługi dostępu do Internetu Zp 2130-14/12 Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA NR Zp 2130-14/12 Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej i usługi dostępu do Internetu (część II zamówienia) Zawarta w dniu 2012 r. w Lublinie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści:

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści: UMOWA NR... zawarta w dniu roku w Warszawie, na podstawie przepisów art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: Białołęckim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI WŁASNA STRONA FIRMOWA DLA ABONENTÓW PLAY KORZYSTAJĄCYCH Z OFERTY FORMUŁA BIZNES BOX Z NIELIMITOWANYM INTERNETEM DO BIURA

REGULAMIN USŁUGI WŁASNA STRONA FIRMOWA DLA ABONENTÓW PLAY KORZYSTAJĄCYCH Z OFERTY FORMUŁA BIZNES BOX Z NIELIMITOWANYM INTERNETEM DO BIURA REGULAMIN USŁUGI WŁASNA STRONA FIRMOWA DLA ABONENTÓW PLAY KORZYSTAJĄCYCH Z OFERTY FORMUŁA BIZNES BOX Z NIELIMITOWANYM INTERNETEM DO BIURA ważny od 16 czerwca 2016 r. do odwołania I. DEFINICJE W tym Regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH Niniejszy regulamin przeznaczony jest dla podmiotów, które zawarły z PayU umowę o korzystanie z Systemu na warunkach określonych przez PayU w Regulaminie Systemu.

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3/10/2004 Zarządu BS w Limanowej z dnia 19.10.2004r. I zm. 9/05/2007 z 31.05.2007 II zm. 5/07/2007 z 12.07.2007r. III zm.6/06/2008 z 12.06.2008r B A N K S P Ó Ł D Z I E L C

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Wydany w dniu 7 czerwca 2012 roku przez Operatora Serwisu ifaktury24: 1 Regulamin współpracy promowania Usługi

Bardziej szczegółowo

2.1. Do prawidłowego działania Gry wymagany jest telefon komórkowy wyposażony w system operacyjny Android, ios lub Windows Phone.

2.1. Do prawidłowego działania Gry wymagany jest telefon komórkowy wyposażony w system operacyjny Android, ios lub Windows Phone. REGULAMIN E-USŁUGI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem E-USŁUGI GRY MOBILNEJ (dalej: Gra ) jest firma ZEBRA PROJEKT GRY MOBILNE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wernyhory 14 (02-727), wpisana

Bardziej szczegółowo

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE MLB MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE Numer sprawy: DGA/07/11 Załącznik nr 4 do formularza oferty Zamówienie w ramach Projektu Mobilne laboratorium badania funkcjonalności i jakości usług komunikacji elektronicznej

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG HOSTINGOWYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG HOSTINGOWYCH Zawarta w dniu: UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG HOSTINGOWYCH w Łaziskach Górnych Numer: /2008 A. Zawarta pomiędzy: USŁUGI HANDLOWE "EKSPRES" Henryk Dobrzyński z siedzibą w Łaziskach Górnych, ul. Świerczewskiego

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN świadczenia usług bankowości internetowej za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Grybowie Grybów 2007 SPIS TREŚCI Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Strona Wizytówka

Regulamin Usługi Strona Wizytówka Regulamin Usługi Strona Wizytówka 1 Definicje Wszelkie wyrażenia pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w niniejszym Regulaminie, mają znaczenie nadane im przez Regulamin Pakiet Premium.

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter 1 DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. Usługodawca lub erecruitment Solutions erecruitment Solutions

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU Przez STI,,INGRAM

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU Przez STI,,INGRAM Regulamin świadczenia usług dostępu do Internetu REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU Przez STI,,INGRAM 1. ZNACZENIE POJĘĆ UŻYTYCH W TREŚCI REGULAMINU ABONAMENT miesięczna opłata uiszczana

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne 1 1. Serwis Księgowość Internetowa jest serwisem internetowym, którego operatorem jest AB Finance Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

UMOWA o świadczenie usług serwisowych sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych nr...

UMOWA o świadczenie usług serwisowych sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych nr... UMOWA o świadczenie usług serwisowych sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych nr... zawarta w dniu... w Poznaniu, pomiędzy: Miejską Pracownią Urbanistyczną w Poznaniu, ul. Prusa 3, 60-819 Poznań,

Bardziej szczegółowo

Gwarancja jakości świadczenia usług (SLA)

Gwarancja jakości świadczenia usług (SLA) Gwarancja jakości świadczenia usług (SLA) Janmedia Interactive Sp. z o.o. Data aktualizacji: 02.11.2015r. / Wersja 2015-02 1. Poziom gwarancji dostępności usług Janmedia gwarantuje dostępność usług na

Bardziej szczegółowo

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl Formularz ofertowy Załącznik Nr 1... Nazwa Oferenta Do... /nazwa Zamawiającego/ Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie zamówienia na : Dostawę i zakup sprzętu i oprogramowania do pracowni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG I. DEFINICJE AWARIA - przerwa w dostępności do Oprogramowania i Bazy Danych, która następuje z przyczyn niezależnych od JMK. SIEĆ - infrastruktura sieciowa i telekomunikacyjna

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracowni Pozytywnych Zmian (PPZ)

Regulamin Pracowni Pozytywnych Zmian (PPZ) Regulamin Pracowni Pozytywnych Zmian (PPZ) 1. Wykupienie uczestnictwa na kurs/konferencję jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jego przestrzeganie. 2. PPZ zastrzega sobie prawo do zmiany dat poszczególnych

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych typu pre-paid za pośrednictwem internetu przez JustCall 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin oraz Cennik stanowią integralną część wszystkich Umów

Bardziej szczegółowo

Regulamin użytkowania responsywnych stron WWW

Regulamin użytkowania responsywnych stron WWW Regulamin użytkowania responsywnych stron WWW (z dnia 16.03.2016 roku) 1 Postanowienia wstępne Niniejszy regulamin został przygotowany zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr. ul., kod pocztowy - _ ;

Umowa Nr. ul., kod pocztowy - _ ; Dotyczy postępowania pn.: Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet z doprowadzeniem łącza internetowego i instalacją niezbędnych urządzeń sieciowych w Obwodzie Utrzymania Drogi Krajowej S17 podległym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa podnajmu lokalu użytkowego

WZÓR UMOWY. Umowa podnajmu lokalu użytkowego Umowa podnajmu lokalu użytkowego zawarta w dniu.. we Wrocławiu pomiędzy: Doradztwo Prawne Mateusz Płudowski z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 281 lok. 721, Wrocław 53-234 wpisaną do CEIDG,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LUXON SP. Z O.O.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LUXON SP. Z O.O. Edycja nr 1 z dnia 01.05.2014 r. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LUXON SP. Z O.O. I. Definicje Nabywca Luxon osoba fizyczna, prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, z którą Luxon

Bardziej szczegółowo

Umowa nr /DSI/2015 o świadczeniu publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych.

Umowa nr /DSI/2015 o świadczeniu publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych. Umowa nr /DSI/05 o świadczeniu publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych. CZ.I. Zawarta dnia w ( w lokalu/poza lokalem* Dostawcy usług) pomiędzy ELTRONIK MEDIA Sp. z o.o. - Sp. k. 87-300 Brodnica

Bardziej szczegółowo

UMOWA .. Wykonawcą..

UMOWA .. Wykonawcą.. UMOWA zawarta w dniu... pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Mokotów, z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27 zwanym dalej Zamawiającym, które reprezentuje, na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta

Bardziej szczegółowo

3. Usługobiorcą może być każdy użytkownik korzystający z usług opisanych w Regulaminie, świadczonych przez Spółkę (zwany dalej: Usługobiorcą).

3. Usługobiorcą może być każdy użytkownik korzystający z usług opisanych w Regulaminie, świadczonych przez Spółkę (zwany dalej: Usługobiorcą). Regulamin świadczenia Usługi Sprzedaży Kodów Dostępowych Karty Telegrosik I Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. zwaną dalej Wydzierżawiającym. zwanymi dalej Stroną lub łącznie Stronami o następującej treści:

PROJEKT UMOWY. zwaną dalej Wydzierżawiającym. zwanymi dalej Stroną lub łącznie Stronami o następującej treści: PROJEKT UMOWY Gminą Wrocław z siedzibą we Wrocławiu, Plac Nowy Targ 1/8, 50-141 Wrocław, będącą podatnikiem podatku VAT o numerze NIP 897-13-83-551, reprezentowaną przez: Dariusza Jędryczka - Dyrektora

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN świadczenia usługi utrzymania serwera dedykowanego

REGULAMIN świadczenia usługi utrzymania serwera dedykowanego REGULAMIN świadczenia usługi utrzymania serwera dedykowanego 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady realizacji na rzecz Klienta usługi świadczonej drogą elektroniczną (za

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 7 Istotne postanowienia umowy Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa nr. Załącznik nr 3 do SIWZ Zawarta w dniu.. w..pomiędzy:., reprezentowaną przez: zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, a.. z siedzibą w.., przy ul..., reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Regulamin świadczenia Usługi Telewizja przez ConnectedHome sp. z o.o. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie terminy oznaczają: Abonent - konsument w rozumieniu przepisów

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 4 do zaproszenia Istotne postanowienia umowy Numer. zawarta w dniu roku pomiędzy: Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy ul. Podskarbińska 2, 03-833 Warszawa, NIP:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT PORTALU DENTOnet.pl. 1. Postanowienia wstępne. 2. Słownik nazw

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT PORTALU DENTOnet.pl. 1. Postanowienia wstępne. 2. Słownik nazw REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT PORTALU DENTOnet.pl 1. Postanowienia wstępne 1. Usługi bezpłatnej poczty elektronicznej są świadczone przez Bestom DENTOnet.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY nr 2/RPSL/1.2.3/2013

PROJEKT UMOWY nr 2/RPSL/1.2.3/2013 PROJEKT UMOWY nr 2/RPSL/1.2.3/2013 zawarta w Gliwicach w dniu...2014 r. pomiędzy: OPEN INNOVATION Ewa Gawlik z siedzibą w Gliwicach, ul. Storczyków 6, NIP 631-238-67-80 Reprezentant: Ewa Gawlik zwanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SUPERHOST.PL SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI SERWERY DEDYKOWANE / SLA. 1 Przedmiot Regulaminu

REGULAMIN SUPERHOST.PL SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI SERWERY DEDYKOWANE / SLA. 1 Przedmiot Regulaminu REGULAMIN SUPERHOST.PL SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI SERWERY DEDYKOWANE / SLA 1 Przedmiot Regulaminu 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia i gwarancji jakości usługi udostępniania

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-21/13 Załącznik nr 4 do SIWZ - Postanowienia ogólne umowy ... Zarząd Transportu Miejskiego Zamawiającym Wykonawcą Stronami 1

Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-21/13 Załącznik nr 4 do SIWZ - Postanowienia ogólne umowy ... Zarząd Transportu Miejskiego Zamawiającym Wykonawcą Stronami 1 ... Umowa zawarta w dniu... 2013 r. w Poznaniu pomiędzy: Zarząd Transportu Miejskiego, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP 779-23-46-900, reprezentowanym przez: zwanym dalej Zamawiającym, a reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy:

UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy: UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIWZ Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radoszycach ul. Papieża Jana Pawła II 33, kod 26-230, miejscowość Radoszyce

Bardziej szczegółowo

MZO.271.7.2013 WZÓR UMOWY. Umowa zlecenie nr.

MZO.271.7.2013 WZÓR UMOWY. Umowa zlecenie nr. WZÓR UMOWY Załącznik nr 6 Umowa zlecenie nr. W dniu... 2013 r. w Tychach, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. DEFINICJE 3. ZAKRES I WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. DEFINICJE 3. ZAKRES I WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zakres, warunki i zasady wykonywania przez SDPK spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością usług świadczonych drogą elektroniczną polegających na udostępnianiu

Bardziej szczegółowo

Zawarta w dniu..roku w Warszawie pomiędzy:

Zawarta w dniu..roku w Warszawie pomiędzy: Oznaczenie sprawy: ZP/4/GDB/2014 Załącznik nr 5 do Siwz UMOWA Zawarta w dniu..roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Biurem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Z siedzibą w Warszawie (01-015), Skwer

Bardziej szczegółowo

U M O W A. Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu:

U M O W A. Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu: U M O W A Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu: Dać Radę w Polsce.. pozycja budżetowa F Podwykonawstwo została zawarta. w Warszawie pomiędzy: Helsińską Fundacją Praw Człowieka, ul.

Bardziej szczegółowo

Umowa na monitorowanie stacji roboczych

Umowa na monitorowanie stacji roboczych Umowa na monitorowanie stacji roboczych Dnia. zostaje zawarta umowa pomiędzy:.., z siedzibą przy ul..,, NIP:., reprezentowaną przez:.-starostę Zamojskiego, przy kontrasygnacie.- Skarbnika Powiatu Zwanymi

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji świadczenia Usługi prawnej

Regulamin organizacji świadczenia Usługi prawnej Regulamin organizacji świadczenia Usługi prawnej W ramach pomocy prawnej usługi świadczone są przez: Availo Sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce 954, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG REJESTRACJI I UTRZYMANIA DOMEN INTERNETOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG REJESTRACJI I UTRZYMANIA DOMEN INTERNETOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG REJESTRACJI I UTRZYMANIA DOMEN INTERNETOWYCH 1 DEFINICJE Administrator ASIB Press & Media Emil Michał Kowalski, partner Operatora z siedzibą w Białymstoku przy ul. Kozłowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania ze szkoleń okresowych BHP w formie samokształcenia kierowanego tzw. e learningu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania ze szkoleń okresowych BHP w formie samokształcenia kierowanego tzw. e learningu. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin korzystania ze szkoleń okresowych BHP w formie samokształcenia kierowanego tzw. e learningu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Przedmiot regulaminu 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN prowadzenia kampanii reklamowej na ekranach diodowych

REGULAMIN prowadzenia kampanii reklamowej na ekranach diodowych REGULAMIN prowadzenia kampanii reklamowej na ekranach diodowych 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady emisji spotów reklamowych na ekranie diodowym, będącym własnością firmy iled Reklama Irena

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 WZÓR UMOWY UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 zawarta w dniu..2013 r. pomiędzy: Skarbem Państwa -, z siedzibą w Warszawie (kod:00-184) przy ul. Stanisława Dubois 5 A, posiadającym Regon 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo