Regulamin świadczenia usługi HOSTUJEMY.TO VPS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin świadczenia usługi HOSTUJEMY.TO VPS"

Transkrypt

1 Regulamin świadczenia usługi HOSTUJEMY.TO VPS Definicje: Centrum Komputerowe - specjalnie zaadoptowane pomieszczenie wykorzystywane przez SUPERMEDIA do świadczenia Usługi w rozumieniu 1 ust. 1 Dane dostępowe do usługi unikalny login oraz hasło przypisane do Abonenta, umożliwiające zarządzanie usługą; Data Aktywacji Usługi data rozpoczęcia świadczenia Usługi poprzez przekazanie danych dostępowych do Usługi do Abonenta; Dostępność Usługi prawidłowe funkcjonowanie Usługi zgodnie z zamówieniem; Infrastruktura sprzęt i sieć SUPERMEDIA wykorzystywany do świadczenia Usługi w rozumieniu 1 ust. 1, która jest zarządzana i monitorowana przez SUPERMEDIA; Minimalny Okres Świadczenia minimalny okres, na który zostaje zawarta - na podstawie zamówienia - umowa o świadczenie Usługi; Umowa umowa o świadczenie Usługi zawarta przez SUPERMEDIA w drodze przyjęcia zamówienia; Usługa - usługa wirtualnej kolokacji systemów, polegająca na udostępnieniu infrastruktury SUPERMEDIA do utrzymywania działania systemów operacyjnych na platformie Xen/Linux KVM. Awaria brak Dostępności Usługi - rozpoczynający się od momentu uznania usługi za niedostępną przez system monitorujący lub od momentu wpłynięcia uzasadnionego zgłoszenia ( ) Abonenta; Hasło Abonenta hasło służące do autoryzacji zleceń abonenta. 1. Wstęp 1. W ramach realizacji zamówienia SUPERMEDIA zobowiązuje się do świadczenia Usługi o parametrach określonych w zamówieniu na warunkach określonych w niniejszych Ogólnych Warunkach oraz w Gwarancji jakości świadczonych usług (SLA). Każdorazowe podpisanie przez obie strony nowego zamówienia określającego zmienioną specyfikację Usługi i warunki jej świadczenia, powoduje zmianę zobowiązań określonych poprzednim zamówieniem w zakresie objętym nowym zamówieniem. 2. Załączniki do zamówienia stanowią jego integralną część. 3. Wszelkie zmiany zamówienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Infrastruktura Centrum Komputerowego 1. W ramach realizacji zamówienia SUPERMEDIA zapewni Abonentowi środowisko do utrzymania Usługi zgodnie ze specyfikacją techniczną i warunkami określonymi w zamówieniu. 2. W ramach Usługi SUPERMEDIA zapewni współdzielone łącze dostępowe do sieci Internet dla usługi Abonenta o określonych w Umowie parametrach. 3. W ramach Usługi SUPERMEDIA zapewnia gwarancję SLA, której zapisy stanowią Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 3. Łączność z Internetem 1. SUPERMEDIA nie ponosi odpowiedzialności za faktyczną przepustowość i wydajność łączy poza Infrastrukturą SUPERMEDIA (sieci innych operatorów). SUPERMEDIA utrzymuje przepustowość swojej sieci IP oraz punktów wymiany ruchu z innymi operatorami na poziomie zapewniającym możliwość pełnego wykorzystania przez Abonenta Usługi o parametrach określonych w zamówieniu. 2. W zakresie możliwym z technicznego punktu widzenia odnośnie danej Usługi, Abonent zobowiązany jest zapewnić, aby Usługa nie była wykorzystywana w sposób, będący uciążliwym dla

2 SUPERMEDIA lub dowolnego innego użytkownika sieci Internet. W szczególności zabronione jest celowe i zabronione prawem działanie na szkodę SUPERMEDIA i innych użytkowników sieci Internet, w tym między innymi: przesyłanie, przechowywanie lub powielanie materiałów zawierających treści obelżywe, obraźliwe, agresywne, nieprzyzwoite, stanowiące groźbę lub naruszające prawa osób trzecich (w tym prawa autorskie, prawa ochrony danych osobowych oraz dobra osobiste), celowe przeciążanie sieci, transmisja zawierająca wirusy komputerowe, transmisja pakietów z fałszywymi danymi nadawcy oraz wszelkie inne działania ograniczające sprawność Infrastruktury w tym sieci SUPERMEDIA. 3. W przypadku, gdy SUPERMEDIA poniesie jakiekolwiek koszty związane z odpowiedzialnością wobec osoby trzeciej lub inne, wynikające z korzystania przez Abonenta z Usług w sposób, o jakim mowa w ust. 2, Abonent zobowiązuje się do bezzwłocznej refundacji uzasadnionych i udokumentowanych kosztów na rzecz SUPERMEDIA, o ile SUPERMEDIA wykaże i udokumentuje takie naruszenia. 4. W razie stwierdzenia, że Usługi wykorzystywane są przez Abonenta bądź przez osoby trzecie w przypadku niezachowania należytej staranności ze strony Abonenta (bez względu na to, czy Abonent zezwolił na takie używanie) w sposób sprzeczny z postanowieniami ust. 2 SUPERMEDIA wezwie Abonenta do zaprzestania takich działań. SUPERMEDIA może przedstawić sposób, w jaki takie działania można ograniczyć lub wyeliminować. Abonent zobowiązany jest do bezzwłocznego podjęcia działań zaradczych niezależne od tego czy ponosi odpowiedzialność za niedozwolone działania. 5. Jeśli Abonent nie podejmie działań zaradczych bądź, jeśli działania zaradcze podjęte przez Abonenta okażą się niewystarczające, SUPERMEDIA po uprzednim wykazaniu i udokumentowaniu naruszenia postanowień ust. 2 będzie miała prawo za uprzednim poinformowaniem Abonenta zawiesić świadczenie Usługi do czasu podjęcia wymaganych i skutecznych działań zaradczych przez Abonenta. SUPERMEDIA nie ponosi odpowiedzialności za skutki takiego zawieszenia świadczenia Usługi dla Abonenta, w szczególności zawieszenie to nie stanowi Okresu Niedostępności Usługi w rozumieniu SLA. 6. W zakresie możliwym z technicznego punktu widzenia w ramach Usługi SUPERMEDIA zabezpieczy systemy Abonenta przed działaniami innych Abonentów SUPERMEDIA i użytkowników sieci Internet, mogącymi wpływać na realizacje Usługi i mogącymi spowodować jej częściową lub całkowitą niedostępność. W szczególności SUPERMEDIA zabezpieczy Usługę Abonenta przed działaniami polegającymi na: uciążliwości ze strony innych użytkowników sieci Internet, przesyłaniu, przechowywaniu lub powielaniu materiałów zawierających treści obelżywe, obraźliwe, agresywne, nieprzyzwoite, stanowiące groźbę, lub naruszające prawa osób trzecich (w tym prawa autorskie, prawa ochrony danych osobowych oraz dobra osobiste), celowe przeciążanie sieci, transmisji zawierającej wirusy komputerowe, transmisji pakietów z fałszywymi danymi nadawcy oraz wszelkie inne celowe działania mające wpływ na Usługę lub ograniczające jej sprawność, bądź skierowanymi przeciwko Abonentowi, o ile pracownicy SUPERMEDIA zostaną powiadomieni o takim fakcie przez Abonenta. 4. Autoryzacja zleceń Abonenta 1. W ramach korzystania z Usługi Abonent może składać SUPERMEDIA zlecenia w zakresie konfiguracji usługi. 2. Wszelkie zgłoszenia i zlecenia dotyczące Usługi Abonent zobowiązany jest przesyłać na adres e- mail: 3. Wszystkie zlecenia muszą być potwierdzone za pomocą Hasła Abonenta. 5. Monitorowanie 1. W ramach świadczenia Usługi, SUPERMEDIA zobowiązuje się monitorować działanie Usługi na Infrastrukturze SUPERMEDIA zgodnie z warunkami SLA stanowiącym Załącznik 1 do niniejszego regulaminu. 2. Abonent zobowiązuje się informować SUPERMEDIA, z odpowiednim wyprzedzeniem, o

3 wszelkich pracach wykonywanych przez siebie i dotyczących Usługi, które to prace mogą spowodować nieuzasadniony sygnał o awarii. Brak zgłoszenia ww. prac upoważnia SUPERMEDIA do obciążenia Abonenta uzasadnionymi kosztami podjętych przez SUPERMEDIA działań związanych z tym faktem. 6. Zgłaszanie i usuwanie awarii 1. Zauważone Awarie Usługi Abonent może zgłaszać do Działu Obsługi Technicznej HOSTUJEMY.TO pocztą elektroniczną na adres obsługiwany przez System Obsługi Zgłoszeń, 2. SUPERMEDIA nie ponosi odpowiedzialności w szczególności w przypadku braku Dostępności Usługi spowodowanego łącznie lub rozdzielnie zajściem poniższych przyczyn: przerwy wynikającej z niestosowania się Abonenta do uzgodnionych procedur lub nieautoryzowanych zmian mających wpływ na Infrastrukturę SUPERMEDIA, aktu zaniedbania po stronie Abonenta lub jego kontrahentów, dotyczącego jakiejkolwiek części Usługi, nad którą Abonent ma prawo kontroli, problemów z infrastrukturą nie należącą do SUPERMEDIA, a wykorzystywaną przez Abonenta, opóźnień napraw wynikających z zależnych od Abonenta opóźnień, planowanej konserwacji, o której Abonent zostanie poinformowany w jednej z form: fax, , telefon, przynajmniej 48 godzin wcześniej, niedostępności wynikłej z problemów z łączami dostarczanymi przez innych niż SUPERMEDIA operatorów telekomunikacyjnych, wydarzeń poza kontrolą SUPERMEDIA, działania siły wyższej w rozumieniu 11 ust Na życzenie Abonenta SUPERMEDIA umożliwi zdiagnozowanie Usługi w takim zakresie, w jakim pozwoliłoby to na potwierdzenie istnienia problemu zgłaszanego przez Abonenta. Jeśli w wyniku diagnozy nie uda się potwierdzić istnienia problemu, Abonent zobowiązany będzie do pokrycia kosztów przeprowadzonych testów według stawki w wysokości 200 PLN netto za każdą rozpoczętą godzinę pracy administratora SUPERMEDIA. 7. Wszelkie awarie, za których usunięcie zgodnie z niniejszą umową nie jest odpowiedzialna SUPERMEDIA, będą usuwane wyłącznie na żądanie Abonenta za odrębnym wynagrodzeniem. Wynagrodzenie SUPERMEDIA zostanie ustalone za czas pracy administratora według stawki 200 PLN netto za każdą rozpoczętą godzinę pracy. 7. Odpowiedzialność SUPERMEDIA 1. SUPERMEDIA ponosi odpowiedzialność z tytułu szkody wyrządzonej Abonentowi w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, jeśli szkoda powyższa powstała wskutek niezachowania przez SUPERMEDIA należytej staranności, przy czym odpowiedzialność SUPERMEDIA nie obejmuje utraconych korzyści Abonenta. 8. Zawieszenie Usługi 1. SUPERMEDIA ma prawo do czasowego zawieszenia świadczenia Usługi Planowanej Przerwy Serwisowej opisanej w załączniku nr 1 (SLA) gdy jest to konieczne do wykonania czynności takich jak konfiguracja, konserwacja, modernizacja sprzętu lub oprogramowania i podobne. W celu zawieszenia Usługi SUPERMEDIA zaproponuje Abonentowi czas, w którym zawieszenie miałoby miejsce. Abonent ma prawo wnioskować o zmianę terminu czasowego zawieszenia Usługi w terminie do 24 godzin przed planowanym zawieszeniem. SUPERMEDIA zobowiązuje się dołożyć starań, aby zawieszenie miało miejsce w czasie zaproponowanym przez Abonenta. W przypadku, jeśli strony nie dojdą do porozumienia odnośnie czasu zawieszenia, zawieszenie będzie miało miejsce w godzinach, o których mowa w ust Wszelkie takie czynności, o ile to możliwe, będą przeprowadzane w Oknie Serwisowym w rozumieniu SLA. 3. O każdym Planowanej Przerwie Serwisowej w rozumieniu SLA, SUPERMEDIA poinformuje Abonenta z co najmniej 48-godzinnym wyprzedzeniem.

4 9. Płatności 1. Opłaty abonamentowe za Usługę, opłaty aktywacyjne i instalacyjne, okres rozliczeniowy oraz Minimalny Okres Świadczenia Usługi określa Zamówienie. 2. Abonent zobowiązany jest uiścić na rzecz SUPERMEDIA opłaty instalacyjne określone w Zamówieniu, Usługa zostanie aktywowana po pierwszej płatności. 3. Abonent jest zobowiązany wnosić opłaty abonamentowe wymienione w Zamówieniu z góry, do pierwszego dnia okresu rozliczeniowego, za który naliczana jest opłata. Płatności dokonywane są za pomocą mechanizmu płatności elektronicznej. Za dzień płatności uważa się potwierdzony przez operatora płatności (Spółkę ecard S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Arkońskiej 11, Gdańsk) dzień przelewu środków z rachunku bankowego bądź karty płatniczej przez Abonenta. 4. Abonent upoważnia SUPERMEDIA do wystawiania faktur bez jego podpisu. 5. SUPERMEDIA zastrzega sobie prawo naliczania odsetek ustawowych od wszelkich kwot nie uiszczonych w terminie zgodnie z fakturą licząc od dnia następnego po ustalonej dacie płatności do momentu otrzymania zapłaty w pełnej wysokości. Prawo SUPERMEDIA do żądania odsetek nie wpływa na prawo traktowania przez SUPERMEDIA braku zapłaty ze strony Abonenta jako naruszenia Umowy. 6. W przypadku kwestionowania przez Abonenta danej faktury, Abonent powiadomi Dział Księgowości SUPERMEDIA przed upływem terminu płatności, a obie strony dołożą wszelkich uzasadnionych starań dla wyjaśnienia sprawy. Reklamacje Abonenta mogą być wnoszone w ciągu siedmiu (7) dni od dnia następnego po otrzymaniu faktury za Usługę, której dotyczy reklamacja, przy czym Abonent, niezależnie od złożenia reklamacji, zobowiązany jest zapłacić przed upływem terminu płatności tę część opłaty, jaka nie podlega reklamacji. Reklamacje należy wnosić listem poleconym, faksem lub poprzez pisemne oświadczenie złożone w Dziale Księgowości. Reklamacja musi wskazywać numer faktury oraz adres miejsca świadczenia Usług których reklamacja dotyczy, wysokość kwestionowanej kwoty lub dokładne określenie niespełnionego lub spełnionego nienależycie świadczenia wraz z podaniem okresu, w którym miały miejsce wskazane uchybienia, a także zawierać dokumenty i inne posiadane dowody uzasadniające reklamację. Jeżeli reklamacja zostanie uznana w całości lub w części, Abonent będzie zwolniony z obowiązku zapłaty kwestionowanej kwoty odpowiednio w całości lub części. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu czternastu (14) dni roboczych od daty jej wniesienia. SUPERMEDIA udziela odpowiedzi na reklamację, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Decyzja dotycząca reklamacji wydana przez SUPERMEDIA kończy wewnętrzny tryb postępowania reklamacyjnego, a Abonent zobowiązany jest do zapłaty kwestionowanej kwoty nie uznanej przez SUPERMEDIA w ciągu czternastu (14) dni od otrzymania odpowiedzi na reklamację. 7. Po wygaśnięciu Minimalnego Okresu Świadczenia Usługi SUPERMEDIA może zmienić opłaty wyszczególnione w Zamówieniu i/lub specyfikacji Usługi po pisemnym powiadomieniu Abonenta z 30-dniowym wyprzedzeniem. W przypadku, gdyby jakakolwiek zmiana opłat prowadziła do wzrostu opłat za Usługi, z których Abonent korzysta na podstawie Umowy, Abonent ma prawo w ciągu siedmiu (7) dni od dnia otrzymania powiadomienia złożyć na piśmie pod rygorem nieważności - oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy. Okres wypowiedzenia umowy wynosi 30 dni. W okresie wypowiedzenia opłaty obowiązujące w okresie składania wypowiedzenia pozostają bez zmian. W przypadku, gdy Abonent nie rozwiąże Umowy w wyżej przewidziany sposób, uznaje się, że wyraził zgodę na nowe opłaty. 8. Abonent wyraża zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych, o których mowa w 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17. grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U Nr 249 poz. 1661). Faktury elektroniczne doręczane będą na adres poczty elektronicznej wskazany w Zamówieniu. 10. Czas trwania umowy 1. Świadczenie Usług na podstawie Umowy rozpoczyna się z Datą Aktywacji Usługi i trwa przez okres wskazany w zamówieniu.

5 2. W każdym czasie każda ze stron może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeśli druga strona: a) narusza którykolwiek z istotnych obowiązków nałożonych na tę stronę mocą niniejszego regulaminu i naruszeń takich nie zaprzestanie w ciągu czternastu (14) dni od otrzymania pisemnego żądania od strony zamierzającej rozwiązać Umowę o Usługę; lub b)staje się trwale niewypłacalna, bądź w stosunku do której zostaje otwarte postępowanie likwidacyjne, bądź w stosunku do której zostaje ustanowiony zarząd komisaryczny lub przymusowy; lub c)utraci uprawnienia wymagane do wykonywania Umowy (na przykład stosowne uprawnienia telekomunikacyjne) lub uprawnienia wymagane do korzystania z Usługi 3. Niezależnie od postanowień ust. 2 pkt a, SUPERMEDIA ma prawo rozwiązać niniejszą umowę bądź zawiesić świadczenie Usługi w całości lub części po pisemnym powiadomieniu Abonenta z 14-dniowym wyprzedzeniem, w przypadku gdy Abonent nie uiszcza należnych opłat w terminie ustalonym w niniejszym regulaminie. Okres zawieszenia świadczenia Usługi nie stanowi Okresu Niedostępności Usługi. W przypadku: a)nieokreślenia Minimalnego Okresu Świadczenia Usługi, b)upływu Minimalnego Okresu Świadczenia Usługi. Każda ze Stron może rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 11 Ograniczenie odpowiedzialności 1. Z zastrzeżeniem sytuacji, w których wedle przepisów prawa odpowiedzialności nie można ograniczyć, całkowita odpowiedzialność SUPERMEDIA wobec Abonenta na podstawie niniejszego regulaminu oraz wyłączne odszkodowanie Abonenta w danym okresie rozliczeniowym z tytułu szkód spowodowanych dowolną przyczyną związaną z niniejszą umową, niezależnie od sposobu dochodzenia i zaspokojenia roszczeń oraz niezależnie od tego, czy podstawą roszczenia jest niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania umownego, lub czyn niedozwolony, nie przekroczy z jakichkolwiek tytułów kwoty wynagrodzenia, jakie na podstawie Umowy SUPERMEDIA otrzymała lub ma otrzymać od Abonenta w tym okresie rozliczeniowym. 2. Żadna ze stron nie jest zobowiązana do wypełnienia jakichkolwiek zobowiązań wynikających z Umowy w przypadku, gdy wykonanie takiego zobowiązania uniemożliwione jest przez jakąkolwiek zewnętrzną i nadzwyczajną przyczynę pozostającą poza kontrolą tej strony, niemożliwą do przewidzenia w chwili zawierania Umowy(siła wyższa), w tym między innymi klęskę żywiołową, długotrwałą przerwę w dostawach prądu, akcję strajkową utrudniającą bądź uniemożliwiającą należyte wykonywanie umowy (z wyłączeniem akcji strajkowej pracowników danej strony umowy), brak wymaganych działań ze strony władz rządowych, bądź organizacji odpowiedzialnej za postępowanie w sytuacjach awaryjnych, innych operatorów bądź administratorów telekomunikacyjnych, nadzwyczajnych przeszkód natury prawnej, bądź opóźnień w dostawie czy nie wyprodukowania lub nie dostarczenia przez stronę trzecią sprzętu i/lub nie świadczenia usług z powodu działania identycznej lub podobnej siły wyższej. 12 Ochrona danych 1. Z wyłączeniem sytuacji gdy jest to niezbędne do świadczenia Usług, żadna ze stron nie jest uprawniona do wykorzystywania, kopiowania lub przekazywania jakichkolwiek informacji o drugiej stronie, jakie zostały jej ujawnione bądź w których posiadanie weszła ona w inny sposób w związku z Umową, a które oznaczone zostały, że mają charakter poufny, obejmujących między innymi informacje dotyczące warunków Umowy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji, co do których ich odbiorca jest w stanie dowieść, iż dysponował nimi w momencie ich uzyskania od drugiej strony, bądź które otrzymał od innej uprawnionej do posiadania ich osoby bądź przypadków, gdy informacja jest lub staje się własnością publiczną, o ile nie staje się tak w wyniku

6 zaniechania bądź zaniedbania ze strony odbiorcy, bądź gdy odbiorca może wykazać, że informacja ta została w sposób niezależny opracowana przez niego lub dla tego odbiorcy lub gdy odbiorca jest zobowiązany do jej ujawnienia odpowiednim władzom w trybie określonym przepisami prawa. 2. SUPERMEDIA uprawniona jest do wykorzystania informacji nie będącej informacją ujawniającą tożsamość Abonenta na temat połączeń dokonywanych w ramach Usług celem utrzymania lub poprawy jakości swych usług telekomunikacyjnych, w tym do celów planowania rozwoju sieci i własnej działalności, przy czym informacja taka będzie wykorzystywana wyłącznie na potrzeby wewnętrzne SUPERMEDIA. Każda ze Stron jest uprawniona do umieszczenia w swoich materiałach marketingowych informacji odpowiednio o świadczeniu Usługi na rzecz Abonenta lub korzystania z Usług SUPERMEDIA, przy czym informacje takie nie będą udostępniane poprzez jakiekolwiek media publicznie i mogą być wykorzystywane jedynie w celu prezentacji dla innych Abonentów. 3. Każda ze stron obowiązana jest stosować się do odpowiednich przepisów o ochronie danych w trakcie posługiwania się informacją uzyskaną od drugiej strony w związku z Umową. 4. Abonent oświadcza, że wszystkie podane w zamówieniu dotyczące go dane osobowe są zgodne z prawdą, przyjmuje do wiadomości, iż podanie danych jest dobrowolne i wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez SUPERMEDIA dla celów realizacji Umowy. SUPERMEDIA gwarantuje Abonentowi zachowanie poufności danych osobowych zawartych w Umowie (z wyjątkiem sytuacji przewidzianych przepisami prawa). Abonentowi przysługuje prawo dostępu do treści podanych danych oraz ich poprawiania na zasadach określonych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r. Nr101,poz.926 z późn.zm.). 13. Ochrona własności intelektualnej 1. Wszelkie prawa do oprogramowania lub wiedzy technicznej udostępnionych przez SUPERMEDIA w jakiejkolwiek postaci Abonentowi, lub przez Abonenta na rzecz SUPERMEDIA, celem korzystania z Usług lub Sprzętu, bądź świadczenia Usług, pozostają przy Stronie przekazującej bądź jej licencjodawcy (nie przechodzą na Stronę, której oprogramowanie lub wiedza zostały udostępnione). 2. W zakresie w jakim została do tego upoważniona, strona udostępniająca oprogramowanie lub wiedzę techniczną, o których mowa w ust.1, udziela drugiej Stronie nieodpłatnie, niewyłącznej, nie podlegającej przeniesieniu licencji na użycie oprogramowania dostarczonego tej stronie jedynie w celu korzystania z Usługi, bądź świadczenia Usługi, w celach wprowadzenia do pamięci komputerów (pole eksploatacji). Zabrania się stronie otrzymującej tego rodzaju prawa powielania oprogramowania, z wyjątkiem jednej kopii dla celów bezpieczeństwa. Strona otrzymująca nie ma prawa modyfikowania, adaptowania, tłumaczenia, dekompilacji i demontażu oprogramowania. 3. Prawa autorskie oraz inne prawa własności intelektualnej do wszelkich dokumentów, rysunków i informacji oraz ewentualnych kodów dostępu dostarczonych danej stronie w związku z niniejszą umową pozostają przy Stronie przekazującej, lub licencjodawcy tych praw. Tego rodzaju dokumenty, rysunki i informacje pozostają poufne i zabrania się ich kopiowania, ujawniania i wykorzystywania (za wyjątkiem celów, dla których zostały dostarczone) bez uprzedniej pisemnej zgody strony przekazującej. 4. Wszelkie prawa własności intelektualnej udzielone danej stronie w związku z zawarciem i wykonywaniem Umowy wygasają z chwilą jej rozwiązania. 14 Postanowienia końcowe 1. Przeniesienie przez Abonenta praw i obowiązków wynikających z Umowy na rzecz osoby trzeciej wymaga zgody SUPERMEDIA udzielonej na piśmie. Załącznik nr 1 do Ogólnych Warunków Świadczenia Usługi HOSTUJEMY.TO VPS.

7 Dbając o coraz wyższą jakość świadczonych usług SUPERMEDIA oferuje swoim Abonentom gwarancję dotyczącą jakości funkcjonowania łącz, dostępności do sieci Internet i odpowiedniej obsługi serwisowej Gwarancja Jakości Świadczonych Usług (SLA) określa szczegółowo parametry dostępności oraz rekompensat, jeśli gwarantowany poziom wydajności nie zostanie. Przedstawione w ramach niniejszego dokumentu warunki SLA dokumentują troskę o zapewnienie najwyższego poziomu satysfakcji Abonentów SUPERMEDIA. 1. Założenia i Definicje SLA - Service Level Agreement/ Gwarancja Jakości Świadczonych Usług / Sieć - sieć teletransmisyjna SUPERMEDIA Urządzenia - sprzęt teleinformatyczny, będący własnością SUPERMEDIA, przez nią zarządzany, obsługujący usługę wykupioną przez Abonenta oraz łącze wykupione do usługi (w obrębie sieci szkieletowej SUPERMEDIA) Awaria czas niedostępności usługi - rozpoczynający się od momentu uznania usługi za niedostępna przez system monitorujący lub od momentu wpłynięcia uzasadnionego zgłoszenia (telefon, ) Abonenta Czas Reakcji gwarantowany przez SUPERMEDIA czas na podjęcie kroków zmierzających do usunięcia awarii Urządzeń lub Sieci. Czas Reakcji liczony jest od początku Awarii wykrytej przez systemy monitoringu lub zgłoszonej SUPERMEDIA przez Abonenta do rozpoczęcia działań zmierzających do usunięcia Awarii. Okno serwisowe czas przeznaczony na planowane przerwy serwisowe w każdy piątek w godz Planowana przerwa serwisowa zaplanowane działania serwisowe i konserwacyjne realizowane w miarę możliwości w Oknie Serwisowym o których Abonent został poinformowany z co najmniej 48-godzinnym wyprzedzeniem w jednej z następujących form: fax, , telefon. Zgłaszanie Awarii - awarie świadczonych usług Abonent powinien zgłaszać do Działu Obsługi Technicznej HOSTUJEMY.TO, na adres poczty elektronicznej: Każde zgłoszenie powinno zawierać: 1. nazwę Abonenta, 2. Hasło Abonenta. 3. rodzaj usługi, 4. czas zaistnienia awarii, 5. nazwisko osoby zgłaszającej awarię, 6. krótki opis awarii, 7. nazwisko i adres oraz telefon osoby, z którą należy kontaktować się w sprawie awarii. Po otrzymaniu zgłoszeniu Dział Obsługi Technicznej SUPERMEDIA tworzy kartę zgłoszenia awarii (Ticket) i nadaje jej numer. Wyjątki - SLA nie ma zastosowania w przypadku okresowych braków świadczonej usługi spowodowanych łącznie lub rozdzielnie zajściem poniższych przyczyn: 1. przerwy wynikające z niestosowania się Abonenta do uzgodnionych procedur; 2. akt zaniedbania po stronie Abonenta, jego kontrahentów lub jakiejkolwiek części usługi, nad którą Abonent posiada lub ma prawo do kontroli; 3. problemy z urządzeniami należącymi do Abonenta i wynikające z tego problemy z dostępnością usługi; 4. opóźnienia napraw wynikające z winy Abonenta; 5. Planowana przerwa serwisowa; 6. nieprzewidywalne wydarzenia poza kontrolą SUPERMEDIA: działanie siły wyższej, regulacja władz rządowych lub /i administracyjnych oraz bezpieczeństwa narodowego; 7. zdarzenia krótsze niż kolejnych 30 minut, o ile nie zostały zakwalifikowane jako awaria przez SUPERMEDIA lub na bazie zgłoszenia takiego zdarzenia przez Abonenta, 8. niedostępność wynikła z problemów z łączem stałym dostarczonym przez innego niż

8 SUPERMEDIA operatora telekomunikacyjnego. 2. Gwarancja Czasu Reakcji 2.1. SUPERMEDIA zobowiązuje się monitorować dostępność usługi 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok Po uznaniu usługi za niedostępną Dział Obsługi Technicznej HOSTUJEMY.TO tworzy kartę zgłoszenia awarii (Ticket) i nadaje jej numer. SUPERMEDIA gwarantuje następujący Czas Reakcji 24 godziny 3. Odpowiedzialność SUPERMEDIA W przypadku niewywiązania się z postanowień SLA SUPERMEDIA zobowiązuje się do przyznania następujących rekompensat: 3.1. Za każdy dzień, w którym warunki Gwarancji Czasu Reakcji nie były spełnione rekompensata (odszkodowanie) w wysokości 1/30 wartości netto miesięcznej opłaty abonamentowej, niezależnie od tego ile razy w ciągu tego dnia SUPERMEDIA nie dotrzymała warunków Gwarancji Czasu Reakcji Suma wszystkich rekompensat z tytułu SLA w miesiącu nie może być większa niż 100% wartości netto miesięcznej opłaty abonamentowej 3.3. Rekompensaty i inne zobowiązania SUPERMEDIA nie zwalniają Abonenta z obowiązku terminowego opłacania wynagrodzenia za usługi określonego w bieżących fakturach SUPERMEDIA zobowiązana jest do przyznania należnej rekompensaty w ciągu miesiąca od dnia ustania przyczyny, która spowodowała powstanie obowiązku zapłaty.

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo

Umowa o Świadczenie Usług. 1 Przedmiot Umowy 1. [Definicje] Słowa pisane w Umowie wielką literą mają następujące znaczenie:

Umowa o Świadczenie Usług. 1 Przedmiot Umowy 1. [Definicje] Słowa pisane w Umowie wielką literą mają następujące znaczenie: Virtual Line Sp. z o.o. Tuwima Juliana 6/5, 90-010 Łódź NIP: 7251927560, KRS: 0000260511 Regon: 100230688 Tel.: 42 663 66 66 ; fax: 42 630 44 27 Umowa o Świadczenie Usług Zawarta w dniu - w Łódź pomiędzy...,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku

Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku Regulamin uwzględnia zmiany wprowadzone od dnia 16 kwietnia 2013 r. W odniesieniu do Abonentów,

Bardziej szczegółowo

1 Zmiana nie dotyczy Abonentów którzy przed dniem 18.01.2013 zawarli Umowę o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych.

1 Zmiana nie dotyczy Abonentów którzy przed dniem 18.01.2013 zawarli Umowę o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych. Szanowni Państwo Uprzejmie informujemy, że w związku z ustawą z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz w związku z Uchwałą Zarządu Voice-Net sp. z o.o. z dniem 20.05.2013

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A. 1 Postanowienia ogólne Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych przez spółkę Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Adres korespondencyjny:

Adres korespondencyjny: UMOWA ABONENCKA zawarta w dnia...... w Pile pomiędzy: ASTA-NET S.A. z siedzibą w Pile przy ul.podgórna10, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UMOWY O ABONAMENT

REGULAMIN UMOWY O ABONAMENT REGULAMIN UMOWY O ABONAMENT PREAMBUŁA I. CANAL+ Cyfrowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie ( Operator CYFRY+ ), udostępnia swoim Abonentom kodowane programy telewizyjne w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

regulamin świadczenia usługi Neostrada

regulamin świadczenia usługi Neostrada regulamin świadczenia usługi Neostrada Dział I. Definicje 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1) Abonent podmiot, na rzecz którego świadczona jest Usługa na podstawie Umowy, 2) Cennik cennik usługi

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A.

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A. Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A. Warszawa, czerwiec 2014 r. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Serwis dostępny pod adresem internetowym www.netshock.pl prowadzony jest przez NetShock.pl sp.j. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Solny

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy:

UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy: UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy: Nowotarska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Targu (34-400), ul. St. Józefczaka 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU. Postanowienia Wstępne

REGULAMIN. korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU. Postanowienia Wstępne REGULAMIN korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU 1 Postanowienia Wstępne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ

REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ 1 Regulamin SMART Karty Kredytowej (dalej Regulamin Karty Kredytowej ) określa szczegółowe zasady wydawania i używania Kart Kredytowych przez Klientów Indywidualnych Banku

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych Getinonline

Regulamin kart kredytowych Getinonline Regulamin kart kredytowych Getinonline Niniejszy Regulamin karty kredytowej GET określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 zwany dalej Regulaminem określa warunki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy Aleo

Regulamin platformy Aleo Regulamin platformy Aleo Niniejszy Regulamin platformy Aleo obowiązuje w zakresie użytkowania Platformy zdefiniowanej poniżej oraz reguluje stosunki prawne pomiędzy Państwem a ING Usługi dla Biznesu S.A.

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umów I. Postanowienia wstępne II. Panel Klienta

Ogólne Warunki Umów I. Postanowienia wstępne II. Panel Klienta I. Postanowienia wstępne 1. Ogólne Warunki Umów zwane w dalszej części OWU określają zasady na jakich świadczone są usługi na rzecz Klienta przez nazwa.pl Spółka Akcyjna (dawniej NetArt Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Kantoru Internetowego Ergo Kantor 1 Postanowienia ogólne. Definicje

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Kantoru Internetowego Ergo Kantor 1 Postanowienia ogólne. Definicje Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Kantoru Internetowego Ergo Kantor 1 Postanowienia ogólne. Definicje 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Kantoru

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych dla Klientów indywidualnych w BNP Paribas Banku Polska SA

Regulamin kart kredytowych dla Klientów indywidualnych w BNP Paribas Banku Polska SA Regulamin kart kredytowych dla Klientów indywidualnych w BNP Paribas Banku Polska SA 1. Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają: 1. Agent Rozliczeniowy bank lub przedsiębiorca, który

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania kart kredytowych w MultiBanku. I. Postanowienia ogólne i definicje

Regulamin wydawania i używania kart kredytowych w MultiBanku. I. Postanowienia ogólne i definicje Regulamin wydawania i używania kart kredytowych w MultiBanku I. Postanowienia ogólne i definicje 1. Regulamin określa warunki: 1) wydawania przez MultiBank kart kredytowych (zwanych dalej kartami), 2)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE I INTERPRETACJE Regulamin Produktów Kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej. Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy:

Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej. Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy: Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej Dokument Orange Polska S.A. Domena Hurt Numer umowy: POS/K -... Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy: Orange Polska Spółka Akcyjna,

Bardziej szczegółowo