3 Ogólne warunki. 4 Rejestracja

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "3 Ogólne warunki. 4 Rejestracja"

Transkrypt

1 REGULAMIN 1 Wstęp 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania z Serwisu służącego do zarządzania firmą przez Internet znajdującego się pod adresem elektronicznym https:\\bizin.pl. 2. Podstawę prawną niniejszego Regulaminu stanowią w szczególności: 1) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926), 2) Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144 poz. 104), 3) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 15 poz. 93 z późn. zm.). 2 Definicje Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższym pojęciom przypisuje się następujące definicje: 1. Właściciel Serwisu BIZIN Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach (25-413) przy ul. Domaniówka 4 lok. 30, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: , posiadająca nr NIP: , REGON: Administrator Właściciel Serwisu oraz osoby wyznaczone przez Właściciela Serwisu, odpowiedzialne za prowadzenie Serwisu oraz wsparcie techniczne. 3. Serwis Serwis internetowy BizIn znajdujący się pod adresem elektronicznym https:\\bizin.pl, prowadzony oraz będący własnością Właściciela Serwisu. 4. Użytkownik osoba fizyczna, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, która korzysta z Serwisu w celu związanym z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą. 5. Usługa usługa świadczona przez Właściciela Serwisu za pośrednictwem Serwisu bez jednoczesnej obecności Stron, poprzedzona Rejestracją Użytkownika. 6. Umowa umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną, zawierana pomiędzy Stronami. 7. Strony Właściciel Serwisu oraz Użytkownik. 8. Rejestracja czynność polegająca na podaniu Danych, w tym danych o charakterze osobowym, niezbędnych dla utworzenia Konta. 9. Formularz rejestracyjny elektroniczny formularz znajdujący się na stronie Serwisu służący Rejestracji, w którym Użytkownik podaje swój adres oraz dokonuje wyboru abonamentu. 10. Formularz danych elektroniczny formularz znajdujący się na stronie Serwisu służący Rejestracji, w którym Użytkownik podaje swoje Dane. 11. Konto utworzone po dokonaniu Rejestracji indywidualne Konto Użytkownika, do którego ma dostęp przy użyciu loginu oraz hasła. 12. Płatność czynność dokonywana przez Użytkownika polegająca na zapłacie ceny za wybraną Usługę. 13. Dane zestaw danych Użytkownika, w tym danych o charakterze osobowym, przetwarzanych w celu właściwego świadczenia wybranej Usługi.

2 14. Cennik dokument określający ceny za poszczególne Usługi, znajdujący się pod adresem elektronicznym: https:\\bizin.pl. 3 Ogólne warunki 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z Serwisu odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 2. Dla korzystania z Serwisu niezbędnym jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarką internetową. 3. Korzystanie z Serwisu odbywać się może wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 4. Zawartość Stron Serwisu stanowi własność Właściciela Serwisu i jest prawnie chroniona. 4 Rejestracja 1. W celu korzystania z Usług Serwisu Użytkownik zobowiązany jest dokonać Rejestracji. 2. Rejestracja Użytkownika odbywa się poprzez wypełnienie Formularza rejestracyjnego znajdującego się pod adresem elektronicznym https:\\bizin.pl. 3. Aby dokonać Rejestracji, Użytkownik podaje w Formularzu rejestracyjnym swój adres oraz dokonuje wyboru jednego z abonamentów określonych w Cenniku. 4. Na podany przez Użytkownika adres zostaje wysłana wiadomość z linkiem aktywacyjnym, którego kliknięcie skutkuje aktywacją Konta i jest niezbędne dla podjęcia dalszych kroków procedury Rejestracji. 5. Kliknięcie linku powoduje przekierowanie Użytkownika do Formularza danych. 6. Formularz danych zawiera pola oznaczone znakiem *, których wypełnienie jest obowiązkowe. 7. Użytkownik podaje w Formularzu danych następujące Dane: a) nazwisko i imię, b) hasło, c) nazwę firmy. 8. Użytkownik może fakultatywnie podać także inne Dane, w szczególności: nr NIP, kontaktowy. 9. Po wypełnieniu Formularza danych, na adres Użytkownika zostaje wysyłana wiadomość potwierdzająca zakończenie Rejestracji. 5 Konto 1. W celu korzystania z Usług świadczonych przez Właściciela Serwisu, Użytkownik zobowiązany jest do posiadania Konta. 2. Korzystanie z Konta jest możliwe po zalogowaniu się na stronie Serwisu, przy użyciu hasła oraz loginu podanego przez Użytkownika podczas Rejestracji.

3 3. Login oraz hasło mają charakter poufny. 4. Zabrania się udostępniania swojego Konta osobom trzecim, chyba że posiadaczem Konta jest firma, która udostępnia utworzone Konto w zakresie struktury organizacyjnej swojego przedsiębiorstwa. 5. W ramach Konta Użytkownik może w szczególności: a) wystawiać oraz przesyłać faktury VAT, b) dodawać realizowane przez Użytkownika zamówienia, c) tworzyć bazę dostawców, dodawać nowych kontrahentów, d) prowadzić rejestry stanów magazynowych, e) tworzyć analizy i statystyki dotyczące działalności firmy. 6. Użytkownik ma prawo edycji wprowadzanych przez siebie danych kontrahentów, w szczególności ich poprawiania, uzupełniania oraz usuwania. 7. Użytkownik zobowiązuje się do wprowadzania prawdziwych danych kontrahentów. 8. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż w przypadku zamieszczania w Serwisie danych osobowych kontrahentów staje się on administratorem tych danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (dalej Ustawa ) i spoczywają na nim wszystkie obowiązki wynikające z przepisów Ustawy. 9. Użytkownik oświadcza, iż poprzez zamieszczenie w Serwisie danych osobowych kontrahentów powierza on Właścicielowi Serwisu przetwarzanie danych osobowych dłużników w zakresie niezbędnym dla korzystania z Serwisu. 10. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych powinna zostać sporządzona w formie pisemnej. 11. W przypadku wybrania przez Użytkownika darmowego abonamentu (Basic) i braku aktywności Użytkownika w postaci nie logowania się do Konta przez okres przekraczający 3 miesiące w czasie trwania abonamentu, Konto Użytkownika zostaje bezpowrotnie usuwane wraz z całą jego zawartością. W celu uniknięcia wątpliwości, Użytkownikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia wobec Właściciela Serwisu. 6 Płatności 1. Właściciel Serwisu akceptuje następujące metody płatności: a) płatność on-line, b) przelew bankowy, c) płatność kartą kredytową. 2. Płatności dokonane w sposób inny, niż określony w ust. 1 powyżej nie będą uwzględniane przez Właściciela Serwisu. 3. Wysokość opłat za poszczególne abonamenty określa Cennik. 4. Ceny podane na stronach Serwisu wyrażone są w złotych polskich i są cenami netto, niezawierającymi podatku od towarów i usług (VAT). 5. Dokonanie płatności jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wystawienie faktury VAT bez podpisu Użytkownika. 6. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości opłat za Usługi oraz wprowadzania nowych ofert, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na Stronach Serwisu. W celu

4 uniknięcia wątpliwości, uiszczona opłata jest wiążąca dla Stron a wprowadzone zmiany nie mają wpływu na Usługi wykupione przez ich wejściem w życie. 7. Pierwsze 3 miesiące zakupionego abonamentu są bezpłatne. 8. Na 14 dni przed upływem 3-miesięcznego terminu Użytkownik zostaje powiadomiony drogą e- mail oraz przez Serwis o obowiązku dokonania płatności. Wiadomość, o której mowa w zdaniu poprzednim zawiera również fakturę VAT w wersji elektronicznej, umożliwiającej jej zapisywanie oraz drukowanie. 9. Faktura VAT może zostać sporządzona w formie papierowej na specjalne pisemne żądanie Klienta w tym przedmiocie. 10. Brak zapłaty w terminie 14 dni od doręczenia Faktury VAT powoduje usunięcie Konta Użytkownika. 11. Kwota uiszczona przez Użytkownika zostaje zamieniana w Serwisie na pulę punktów, w przeliczeniu 1 złotych polskich = 1 punkt. Pula punktów zgromadzonych przez Użytkownika zostaje pomniejszona o wartość punktową wybranego przez Użytkownika abonamentu. Zakupione punkty mogą być wykorzystane jedynie w ramach Serwisu i nie podlegają spieniężeniu. 7 Reklamacje 1. W przypadku stwierdzenia przez Użytkownika, że Usługa została wykonana niezgodnie z postanowieniami Umowy lub przepisami prawa, Użytkownik uprawniony jest do złożenia wobec Właściciela Serwisu reklamacji w terminie 14 dni na adres poczty elektronicznej: 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zostać sporządzone w sposób jasny i przejrzysty oraz określać zakres żądań wobec Właściciela Serwisu. 3. Zgłoszenia reklamacyjne są rozpatrywane przez Właściciela Serwisu w terminie 30 dni od ich otrzymania. 4. W razie niekompletności lub niejasności uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji, Właściciel Serwisu zwróci się do Użytkownika z prośbą i jej uzupełnienie. 5. Nieustosunkowanie się przez Właściciela Serwisu w terminie 30 dni od jej złożenia jest równoznaczne z jej uwzględnieniem. 6. O wyniku postępowania reklamacyjnego Użytkownik zostaje powiadomiony na podany adres poczty elektronicznej. 8 Odpowiedzialność 1. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Użytkownika szkody spowodowane korzystaniem przez niego z Serwisu, w szczególności przy użyciu niezabezpieczonego i nieposiadającego ochrony antywirusowej urządzenia, za pomocą którego Użytkownik łączy się z siecią Internet. 2. Postanowienie ust. 1 powyżej nie ma zastosowania w przypadku szkód wyrządzonych Użytkownikom umyślnie. 3. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników korzystających z Serwisu.

5 4. Przez pojęcie siły wyższej należy rozumieć w szczególności: strajk generalny, walki wewnętrzne w kraju, powodzie, epidemia i inne zdarzenia elementarnych sił przyrody, których nie można przezwyciężyć i które są zewnętrzne w stosunku do Właściciela Serwisu i nie dają się przewidzieć. 5. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia funkcjonowania Serwisu o dowolnej porze w celach utrzymania, uaktualnienia oraz technicznego ulepszenia sprzętu lub dla poszerzenia zawartości Serwisu. O fakcie czasowego wyłączenia funkcjonowania Serwisu Właściciel Serwisu zamieści uprzednio informację na stronie Serwisu oraz powiadomi Użytkowników drogą Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo przeniesienia praw do Serwisu, do jego całkowitej likwidacji lub zaprzestania świadczenia Usług, o czym zamieści uprzednio informację na stronie Serwisu oraz powiadomi Użytkowników drogą Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść oraz formę Danych, w tym danych kontrahentów zamieszczanych w Serwisie przez Użytkowników. 9 Prawa własności intelektualnej 1. Autorskie prawa majątkowe do wszelkich elementów graficznych oraz rozwiązań technicznych zastosowanych w Serwisie przysługują wyłącznie Właścicielowi Serwisu. 2. Zabronione jest kopiowanie, powielanie lub wykorzystywanie całości lub części treści Serwisu bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Właściciela Serwisu. 3. Użytkownik nie jest uprawniony do udostępniania osobom trzecim Usługi w całości lub części ani opracowywania podobnych Usług do świadczonych przez Właściciela Serwisu jako wzoru lub innych czynności naruszających prawa autorskie oraz inne prawa własności intelektualnej. 10 Postanowienia końcowe 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego. 2. Niniejszy Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej znajdującej się pod adresem elektronicznym https:\\bizin.pl, umożliwiającej jego pobieranie oraz drukowanie. 3. Polityka prywatności stanowi integralną część niniejszego Regulaminu. 4. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek sporów wynikających z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu, Strony będą dążyły do ich rozstrzygania w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Właściciela Serwisu. 5. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem 14 dni od ich opublikowania na stronie internetowej Serwisu. 6. W przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie, o których mowa w ust. 5 powyżej, Użytkownik uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia na adres Właściciela Serwisu.

Wstęp 1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia Usług poprzez Platformę e-learningową Polskiego FADN. 2. Podstawą prawną niniejszego

Wstęp 1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia Usług poprzez Platformę e-learningową Polskiego FADN. 2. Podstawą prawną niniejszego REGULAMIN PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ 1 Wstęp 1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia Usług poprzez Platformę e-learningową Polskiego FADN. 2. Podstawą prawną niniejszego Regulaminu są w szczególności:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU InfoWork24.pl

REGULAMIN PORTALU InfoWork24.pl REGULAMIN PORTALU InfoWork24.pl 1. Terminy i definicje 1. Operator lub Administrator spółka działająca pod firmą INFOSystems, ul. Marcin Flisa 9 lok. 6, Warszawa, 02-247, będącą właścicielem i prowadzącą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZENBOX.PL. ( Regulamin )

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZENBOX.PL. ( Regulamin ) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZENBOX.PL ( Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne 1. Postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie świadczenia usług Zenbox.pl, stanowią regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI SOCIOMATIK

REGULAMIN USŁUGI SOCIOMATIK REGULAMIN USŁUGI SOCIOMATIK Wstęp 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług poprzez serwis internetowy Sociomatik dostępny na domenie internetowej Sociomatik.com 2. Cennik stanowi

Bardziej szczegółowo

2. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy:

2. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy: REGULAMIN I. Definicje. 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki dokonywania Zamówień w Sklepie internetowym Joanna Klimas znajdującym się pod adresem elektronicznym www.sklep.joannaklimas.com. 2.

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu internetowego aoze.pl i aplikacji pod nazwą Analiza alternatywnych i odnawialnych źródeł energii

Regulamin korzystania z serwisu internetowego aoze.pl i aplikacji pod nazwą Analiza alternatywnych i odnawialnych źródeł energii Regulamin korzystania z serwisu internetowego aoze.pl i aplikacji pod nazwą Analiza alternatywnych i odnawialnych źródeł energii Wersja obowiązująca od dnia 15.04.2015 1. Definicje Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO EYESITY.COM 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Internetowego www.ewezwanie.pl

Regulamin Serwisu Internetowego www.ewezwanie.pl wersja: 1.2 obowiązująca od dnia 2012-04-18 1. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego www.ewezwanie.pl, w szczególności zaś: a. zasady rejestracji

Bardziej szczegółowo

Regulamin. korzystania z Krajowego Systemu Ostrzegania (KSO.pl) 1 Postanowienia ogólne. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

Regulamin. korzystania z Krajowego Systemu Ostrzegania (KSO.pl) 1 Postanowienia ogólne. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: Regulamin korzystania z Krajowego Systemu Ostrzegania (KSO.pl) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki przekazywania informacji za pośrednictwem Krajowego Systemu Ostrzegania

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z usług feender.com dla studentów/absolwentów. 1 [Definicje]

Regulamin korzystania z usług feender.com dla studentów/absolwentów. 1 [Definicje] Regulamin korzystania z usług feender.com dla studentów/absolwentów 1 [Definicje] Terminy użyte w treści niniejszego regulaminu oznaczają odpowiednio: 1. Regulamin - niniejszy regulamin świadczenia usług

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne. 2 Definicje

1 Postanowienia ogólne. 2 Definicje 1 Postanowienia ogólne 1. Właścicielem sklepu internetowego www.mojafigura.pl (zwanego dalej: Sklepem lub Sklepem Internetowym ) jest firma Wellness Styl z siedzibą w Gdańsku (80-126), przy ul. Myśliwskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Kantoru Internetowego Ergo Kantor 1 Postanowienia ogólne. Definicje

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Kantoru Internetowego Ergo Kantor 1 Postanowienia ogólne. Definicje Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Kantoru Internetowego Ergo Kantor 1 Postanowienia ogólne. Definicje 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Kantoru

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora,

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, 2. Operator spółka Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu. Strona 1 z 6

Regulamin serwisu. Strona 1 z 6 Regulamin serwisu. 1. Informacje ogólne. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu e-uprawnienia.pl oraz będącym integralną częścią Serwisu e-uprawnienia.pl Aplikacji w postaci aplikacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Platformy SMS-C.pl. 1. Definicje.

REGULAMIN Platformy SMS-C.pl. 1. Definicje. 1. Definicje. 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług www.sms-c.pl. 2. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług stanowi podstawę świadczenia usług drogą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Internetowego 4Hero.pl

Regulamin Serwisu Internetowego 4Hero.pl wersja: 1.0 obowiązująca od dnia 2014-05-23 1. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego 4Hero.pl, w szczególności zaś: a. zasady rejestracji Użytkowników

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Konto Plus

Regulamin Programu Konto Plus Regulamin Programu Konto Plus I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Program Konto Plus świadczona jest przez Usługodawcę. 2. Przystąpienie do Usługi Konto Plus uprawnia Kupującego do uzyskania i korzystania z dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne 1 1. Serwis Księgowość Internetowa jest serwisem internetowym, którego operatorem jest AB Finance Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi MyDysk

Regulamin usługi MyDysk Regulamin usługi MyDysk świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24

Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24 Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24 świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-647, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN świadczenia usługi utrzymania serwera dedykowanego

REGULAMIN świadczenia usługi utrzymania serwera dedykowanego REGULAMIN świadczenia usługi utrzymania serwera dedykowanego 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady realizacji na rzecz Klienta usługi świadczonej drogą elektroniczną (za

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Sklep internetowy monogram-mag.com prowadzony jest przez: Monogram Publishing Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-609), ul. Fabryczna 20 a, Tel.: + 48

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz

Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz (zwany dalej Regulaminem) określa zasady i

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Konto Premium MEDIA MARKT

Regulamin Programu Konto Premium MEDIA MARKT Regulamin Programu Konto Premium MEDIA MARKT I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Program Konto Premium świadczony jest przez Usługodawcę. 2. Przystąpienie do Usługi Konto Premium uprawnia Użytkownika Premium do

Bardziej szczegółowo

Regulamin BitStore.Pl

Regulamin BitStore.Pl Regulamin BitStore.Pl Artykuł 1. DEFINICJE 1. Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: 1.1. BrightTech BrightTech Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-222 Warszawa, przy ul. Al. Jerozolimskie 200/521,

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. DEFINICJE:

Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. DEFINICJE: Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. Sklep internetowy BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. działający pod adresem www.bosch-home.pl/store ( Sklep Internetowy

Bardziej szczegółowo

2. Postanowienia ogólne

2. Postanowienia ogólne 1. Definicje 1. Usługodawca - właściciel domeny internetowej oraz sklepu internetowego tukupie.pl, Alfa Inwestycje Sp. z o.o., ul. Zemborzycka 59A, 20-445 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne. 2 [e-booki]

1 Postanowienia ogólne. 2 [e-booki] Regulamin sprzedaży e-booków na portalu e-biurowce.pl 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zakupu ebooków na portalu internetowym www.e-biurowce.pl, zwanego dalej Portalem, będącego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego ABE-IPS www.abe.pl

Regulamin Sklepu Internetowego ABE-IPS www.abe.pl Regulamin Sklepu Internetowego ABE-IPS www.abe.pl I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy ABE-IPS działający pod adresem www.abe.pl, prowadzi sprzedaż za pośrednictwem Internetu. Sklep Internetowy

Bardziej szczegółowo