UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG HOSTINGOWYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG HOSTINGOWYCH"

Transkrypt

1 Zawarta w dniu: UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG HOSTINGOWYCH w Łaziskach Górnych Numer: /2008 A. Zawarta pomiędzy: USŁUGI HANDLOWE "EKSPRES" Henryk Dobrzyński z siedzibą w Łaziskach Górnych, ul. Świerczewskiego 2, NIP REGON: zwanym dalej Usługodawcą B. Oraz Usługobiorcą Firma: Adres/siedziba: nr Miasto, kod pocztowy Reprezentowaną przez: Nr. Wpisu do ewidencji: Data rozpoczęcia działalności: r. Organ wydający: NIP: REGON: Telefon: Telefon: Fax: e mail: Uwagi: D. Specyfikacja opłat 1. Usługobiorca zapłaci Usługodawcy: Opłatę jednorazową za wykonanie strony WWW w kwocie xx,xx PLN w tym 22% VAT (słownie: xxx złoty) płatne po akceptacji projektu przez Usługobiorcę w terminie 14 dni od daty otrzymania Faktury VAT. Opłatę za realizację Usług Hostingowych w kwocie xxx PLN w tym 22% VAT (słownie: xxx złote) płatne z góry raz w roku w terminie 14 dni od daty otrzymania Faktury VAT. Opłaty wpłacane będą przelewem na konto Usługodawcy ING BANK ŚLĄSKI O zachowaniu terminu decyduje data wpływu środków na konto Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy Usług Hostingowych określonych w Regulaminie Świadczenia Usług Hostingowych, zwanych dalej Regulaminem. 2. Regulamin i Cennik stanowi integralną część Umowy. 3. Usługobiorca oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem, który jest także dostępny w siedzibie Usługodawcy oraz na stronie internetowej 4. Usługodawcy przysługuje prawo do zmiany wysokości opłat za Usługi Hostingowe w przypadku rażącej zmiany stopy inflacji ogłaszanej przez GUS. 1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. 2

2 3 1. Usługobiorca oświadcza, że wyraża zgodę na włączenie swoich danych osobowych do bazy danych EKSPRES oraz na ich przechowywanie i przetwarzanie w celach umożliwiających realizację niniejszej Umowy, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 1997r. nr 133, poz. 883), w szczególności w zakresie działań księgowych, serwisowych, marketingowych i promocyjnych. 2. Usługodawca informuje, że dane osobowe Usługobiorcy znajdują się w zbiorze danych EKSPRES prowadzonym przez Biuro Obsługi Klienta, wykorzystywane będą wyłącznie w dopuszczalnych prawem celach w zakresie wymienionym w pkt. 1 a także, że udostępnienie danych osobowych w w/w zakresie nie jest objęte obowiązkiem prawnym. 3. Korzystanie z prawa wglądu do danych osobowych Usługobiorcy oraz z prawa dokonania w nich poprawek Usługobiorca wykonuje po uprzednim skontaktowaniu się z Działem Obsługi Klienta. 1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Aktualizacja wysokości opłat, o których mowa w 1 pkt.4 nie stanowi zmiany Umowy. 4 5 W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umowa zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. W szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego będą miały zastosowanie przy dochodzeniu wszelkich roszczeń, w tym odszkodowawczych, powstałych w związku z realizacją niniejszej Umowy. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 6 Oświadczenie Usługobiorcy: a. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych uzyskanych przez EKSPRES w związku z niniejszą Umową, na zasadach określonych w Umowie, Regulaminie, ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. oraz ustawie z dnia 21 lipca 2000r. Prawo Telekomunikacyjne. b. Zapoznałem się z treścią Cennika oraz Regulaminem i wyrażam zgodę na włączenie ich postanowień do Umowy. Usługobiorca Usługodawca 1,5 Mb/s 36,60 zł 3 Mb/s 48,80 zł 4,5 Mb/s 54,90 zł 7,5 Mb/s 67,10 zł Pakiet Dla Firm 12,0 Mb/s 122 zł Umowa Na 3 Lata 1 rok ½ abonamentu PROMOCJA 4,5 Mbit/s 9,99 zł

3 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGU 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin Świadczenia Usług Hostingu, zwany dalej Regulaminem, określa zakres i warunki świadczenia przez EKSPRES z siedzibą w Łaziskach Górnych Usług Hostingu. 2. EKSPRES świadczy Usługi Hostingu na rzecz Usługobiorców na podstawie Regulaminu oraz Umowy i Cennika zdefiniowanych przy podpisaniu Umowy. 2 Definicje pojęć Usługi - usługi pod nazwą Hostingu polegające na odpłatnym udostępnianiu powierzchni dyskowych serwerów wraz ze stworzeniem możliwości utrzymywania na nich poczty elektronicznej Usługobiorcy lub serwisów internetowych, na które mogą składać się strony internetowe, konta FTP lub bazy danych. Usługobiorca podmiot, który zawarł umowę o świadczenie usług z EKSPRES. Usługodawca U.H. "EKSPRES Henryk Dobrzyński z siedzibą w Łaziskach Górnych, ul. Świerczewskiego 2, Cennik zestawienie usług, zawierające parametry usług lub sposób ich świadczenia oraz zestawienie cen za te usługi. Okres rozliczeniowy okres, za który dokonywane są rozliczenia należności (opłaty) wobec EKSPRES z tytułu świadczenia usług, rozpoczynający się i kończący w dniach wskazanych przez EKSPRES na Fakturze VAT. Usługi Hostingowi świadczone przez EKSPRES objęte są rocznym okresem rozliczeniowym. Sieć EKSPRES sieć telekomunikacyjna, na którą składają się urządzenia telekomunikacyjne i linie telekomunikacyjne zestawione w sposób umożliwiający EKSPRES przekaz sygnałów pomiędzy określonymi zakończeniami tej sieci. Urządzenia sprzęt i oprogramowanie niezbędne do świadczenia usług. Umowa umowa zawarta pomiędzy EKSPRES i Usługobiorcą o świadczenie usług. 3 Umowa o świadczenie usług 1. Przez zawarcie Umowy EKSPRES zobowiązuje się do świadczenia określonych w Umowie usług na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach przewidzianych Umową, Regulaminem i Cennikiem, zaś Usługobiorca zobowiązuje się do terminowego regulowania opłat za te usługi oraz przestrzegania postanowień Umowy i Regulaminu oraz przepisów obowiązującego prawa. 2. Zawarcie Umowy następuje po uprzednim sporządzeniu Zamówienia Usługi. 3. Wszelką korespondencję, nadaną przez EKSPRES na adres lub z wykorzystaniem danych Usługobiorcy wskazanych w Umowie, uważa się za doręczoną Usługobiorcy po upływie siedmiu dni od jej nadania. 4. Umowa jest zawierana na czas nieokreślony. 5. EKSPRES ma prawo odmówić zawarcia Umowy bez podania przyczyny. 4 Zmiany w treści Umowy, Regulaminie i Cenniku 1. Zmiana Umowy dokonywana jest przez zawarcie aneksu do umowy w trybie zawarcia umowy. 2. Zmiana może dotyczyć zarówno umowy jak i cen usługi. 3. Zmiana polegająca na rozszerzeniu zakresu Usług będzie skuteczna od dnia następującego po dniu dokonania zmiany Umowy pod warunkiem dokonania opłaty za rozszerzony zakres Usług. 4. Zmiana polegająca na zmniejszeniu zakresu Usług będzie skuteczna od początku następnego okresu rozliczeniowego. 5 Opłaty 1. Na opłaty będące wynagrodzeniem za wykonywanie Usługi składają się opłaty wynikające z Cennika lub Umowy. 2. Opłaty za roczny okres rozliczeniowy płatne są z góry. 3. Opłaty płatne są na podstawie Faktury VAT wystawionej przez Usługodawcę. 4. Usługobiorca zobowiązany jest do zapłaty pełnej należności za zakupione Usługi w terminie do 14 dni od daty otrzymania Faktury VAT i na rachunek wskazany w tej Fakturze. 5. Za datę dokonania opłaty uważa się datę wpływu należności na rachunek bankowy Usługodawcy określony w Fakturze. 6. Usługobiorca zobowiązany jest do zapłaty należności za Usługi za każdy kolejny okres rozliczeniowy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania Faktury za kolejny okres rozliczeniowy. 7. Jeżeli opóźnienie w płatności opłaty za kolejny okres rozliczeniowy przekroczy 14 dni, Usługodawca jest uprawniony do zawieszenia wykonywania Usług. 8. Jeżeli opóźnienie w płatności opłaty za kolejny okres rozliczeniowy przekroczy 21 dni, następuje automatyczne rozwiązanie Umowy zawartej pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą z winy Usługobiorcy, co jest równoznaczne z zaprzestaniem świadczenia Usług i usunięciem danych Usługobiorcy i urządzeń EKSPRES. 9. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Usługobiorcę, z wyłączeniem okoliczności zawartych w 6 pkt. 2, dokonane z góry opłaty za Usługi nie podlegają zwrotowi. 10. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w 6 pkt. 2, dokonane z góry opłaty za Usługi podlegają zwrotowi w części stanowiącej różnicę pomiędzy dokonaną opłatą za roczny okres rozliczeniowy a kwotą naliczaną proporcjonalnie do ilości dni trwania Umowy. 11. Usługodawca może naliczać w wystawianych Fakturach opłaty za Usługi zrealizowane w poprzednich okresach rozliczeniowych, o ile nie były one jeszcze naliczane. 6 Rozwiązanie lub wygaśnięcie Umowy 1. Umowa wygasa automatycznie w przypadku: a. likwidacji, śmierci albo ogłoszenia upadłości strony; b. cofnięcia, ograniczenia, wygaśnięcia, zmiany uprawnień lub warunków do świadczenia Usług przez EKSPRES, spowodowanych decyzją administracyjną lub zmianą prawa; c. niezawinionej przez EKSPRES zmiany warunków świadczenia Usług, które uniemożliwiają w sposób trwały świadczenie Usług ze względów technicznych.

4 2. Strony mogą wypowiedzieć Umowę w każdym czasie, jednakże nie później niż na 90 dni przed końcem danego okresu rozliczeniowego, ze skutkiem prawnym w postaci rozwiązania Umowy na koniec danego okresu rozliczeniowego (opłaconego) lub który powinien być opłacony przez Usługobiorcę. Wypowiedzenia Umowy można dokonać jedynie w formie pisemnej. 3. EKSPRES lub Usługobiorca mogą rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia przez drugą stronę postanowień Regulaminu lub Umowy i nie zaprzestania tego naruszenia w terminie 7 dni od dnia wezwania; 4. EKSPRES może rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym w przypadku: a) wykorzystywania przez Usługobiorcę Usług w sposób powodujący zakłócenia w działaniu Sieci EKSPRES lub urządzeń EKSPRES lub w sposób zagrażający istotnym interesom innych Usługobiorców lub interesom Usługodawcy, w tym poprzez działania niezgodne z prawem, Umową lub Regulaminem; b) podania przez Usługobiorcę nieprawdziwych danych lub w przypadku posługiwania się fałszywymi dokumentami w stosunku do Usługodawcy c) w innych przypadkach wskazanych w Regulaminie 7 Odpowiedzialność Usługodawcy 1. Usługodawca odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi będące następstwem winy umyślnej i rażącego niedbalstwa, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Usługodawca odpowiedzialności nie ponosi. 2. Usługodawca nie będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody poniesione przez Usługobiorcę w wyniku utraty danych lub opóźnienia w otrzymaniu lub przesłaniu danych spowodowane brakiem transmisji, nieprawidłową transmisją, opóźnieniami lub przerwami w świadczeniu Usług, zwłaszcza na skutek takich okoliczności jak: a) przyczyny o charakterze siły wyższej b) awaria lub zajętość łączy telekomunikacyjnych c) okoliczności powstałe z winy Usługobiorcy np. na skutek awarii sprzętu lub oprogramowania Usługobiorcy d) okoliczności powstałe w wyniku nieprzestrzegania Regulaminu lub przepisów prawa e) działania osób trzecich f) podania nieprawdziwych lub niepełnych danych przy wypełnianiu Umowy g) inne przyczyny, na które Usługodawca nie miał wpływu 3. Usługodawca nie odpowiada za szkody polegające na utracie korzyści przez Usługobiorców nawet, jeżeli Usługodawca został poinformowany o możliwości zaistnienia takich szkód. 4. Całkowita odpowiedzialność Usługodawcy wobec Usługobiorcy ze wszystkich tytułów nie może przekroczyć kwoty otrzymanej przez Usługodawcę z tytułu świadczenia Usług na rzecz tego Usługobiorcy za jeden okres rozliczeniowy. 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za gromadzone i przekazywane przez Usługobiorcę treści oraz dane i nie wykonuje jakiejkolwiek kontroli działań Usługobiorcy w żadnym zakresie. 6. Na Usługodawcy nie spoczywa odpowiedzialność z tytułu jakichkolwiek naruszeń prawa, których dopuści się Usługobiorca w trakcie korzystania z Usługi. 8 Odpowiedzialność Usługobiorcy 1. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność wobec Usługodawcy na wypadek wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wobec Usługodawcy z tytułu korzystania przez Usługobiorcę lub osoby przez niego upoważnione z Usług w EKSPRES. 2. Usługobiorca zobowiązuje się do zaspokojenia roszczeń, o których mowa w 8 pkt. 1, poniesienia kosztów pomocy prawnej, uczestniczenia jako strona ewentualnych postępowań sądowych, których przedmiotem jest Usługa oraz poniesienia uzasadnionych kosztów, w szczególności w przypadku naruszenia dóbr osobistych lub praw majątkowych osób trzecich przez Usługobiorcę. 3. Usługobiorca zobowiązany jest nie przekazywać i nie przechowywać w przestrzeni dyskowej urządzeń EKSPRES treści naruszających obowiązujące przepisy prawa, a także zobowiązany jest powstrzymać się od wysyłania masowych komunikatów o charakterze komercyjnym ( SPAM ) wbrew woli adresatów. 4. Usługobiorca zobowiązuje się korzystać z Usług, urządzeń i sieci EKSPRES w sposób nienaruszający przepisów obowiązującego prawa. 9 Prawa i obowiązki Usługodawcy 1. W ramach realizacji zamówionych Usług, Usługodawca zapewnia sprawność działania urządzeń EKSPRES co najmniej przez 90% czasu w ciągu roku. 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerw w świadczeniu Usług związanych z konserwacją urządzeń, koniecznością zmiany lokalizacji lub z innych uzasadnionych przyczyn. 3. W przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej zagrażającej ciągłości świadczenia Usług, może nastąpić nieplanowana przerwa w świadczeniu Usług umożliwiająca usunięcie awarii. W przypadku wystąpienia przerwy w świadczeniu Usług zawinionych przez Usługodawcę, Usługodawca dołoży wszelkich starań zmierzających do usunięcia przyczyny tej przerwy w jak najkrótszym czasie. 4. Usługodawca zobowiązuje się do podjęcia działań zabezpieczenia urządzeń przed dostępem osób nieuprawnionych. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zabezpieczenie urządzeń przed zdalnym, nieuprawnionym dostępem do urządzeń, oraz za jakiekolwiek szkody z tego wynikające. 10 Postanowienia końcowe 1. Zmiany umowy oraz wszelkie zawiadomienia, zgłoszenia, o których mowa w Umowie lub Regulaminie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 3. Wszelkie spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy. Usługobiorca

5 Podane ceny są cenami netto, nie zawierają podatku VAT

6 Strona 6 z 2

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi VPSPL

Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi VPSPL Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi VPSPL 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) (zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy:

UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy: UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy: Nowotarska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Targu (34-400), ul. St. Józefczaka 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Umowa o Świadczenie Usług. 1 Przedmiot Umowy 1. [Definicje] Słowa pisane w Umowie wielką literą mają następujące znaczenie:

Umowa o Świadczenie Usług. 1 Przedmiot Umowy 1. [Definicje] Słowa pisane w Umowie wielką literą mają następujące znaczenie: Virtual Line Sp. z o.o. Tuwima Juliana 6/5, 90-010 Łódź NIP: 7251927560, KRS: 0000260511 Regon: 100230688 Tel.: 42 663 66 66 ; fax: 42 630 44 27 Umowa o Świadczenie Usług Zawarta w dniu - w Łódź pomiędzy...,

Bardziej szczegółowo

regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje

regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Abonent Konsument, na rzecz którego świadczona jest Usługa na podstawie Umowy. 2. Antena antena z konwerterem,

Bardziej szczegółowo

1 Zmiana nie dotyczy Abonentów którzy przed dniem 18.01.2013 zawarli Umowę o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych.

1 Zmiana nie dotyczy Abonentów którzy przed dniem 18.01.2013 zawarli Umowę o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych. Szanowni Państwo Uprzejmie informujemy, że w związku z ustawą z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz w związku z Uchwałą Zarządu Voice-Net sp. z o.o. z dniem 20.05.2013

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A. 1 Postanowienia ogólne Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych przez spółkę Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług hostingowych

Regulamin świadczenia usług hostingowych Regulamin świadczenia usług hostingowych Niniejszy Regulamin jest podstawą świadczenia przez Grupę Adweb usług hostingowych. Podjęcie współpracy z Grupą Adweb jest jednoznaczne z akceptacją dla Regulaminu.

Bardziej szczegółowo

Adres korespondencyjny:

Adres korespondencyjny: UMOWA ABONENCKA zawarta w dnia...... w Pile pomiędzy: ASTA-NET S.A. z siedzibą w Pile przy ul.podgórna10, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług Hostingowych

Regulamin świadczenia usług Hostingowych Regulamin świadczenia usług Hostingowych Niniejszy Regulamin jest podstawą świadczenia przez firmę DEO usług hostingowych pod marką NajlepszySerwer.pl. Podjęcie współpracy z firmą DEO jest jednoznaczne

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług hostingowych

Regulamin świadczenia usług hostingowych Regulamin z dnia 16.06.2014r. Regulamin świadczenia usług hostingowych Premium hosting, SEO Premium, serwery VPS Niniejszy Regulamin jest podstawą świadczenia przez Vogan Sp. z o.o. usług hostingowych.

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE. z dnia 24.04.2013 r.

ZARZĄDZENIE. z dnia 24.04.2013 r. ZARZĄDZENIE z dnia 24.04.2013 r. Operatora - Stanisława Zakrzewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ELART z adresem: 00-710 Warszawa ul. Idzikowskiego 4 w przedmiocie: wprowadzenia nowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi HOSTUJEMY.TO VPS

Regulamin świadczenia usługi HOSTUJEMY.TO VPS Regulamin świadczenia usługi HOSTUJEMY.TO VPS Definicje: Centrum Komputerowe - specjalnie zaadoptowane pomieszczenie wykorzystywane przez SUPERMEDIA do świadczenia Usługi w rozumieniu 1 ust. 1 Dane dostępowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Usług Comarch ERP e-sklep

REGULAMIN Usług Comarch ERP e-sklep REGULAMIN Usług Comarch ERP e-sklep Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa zakres i warunki świadczenia Usług Comarch ERP e-sklep przez firmę Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług. Regulamin określa warunki zakładania kont, ich użytkowania oraz świadczenia usług w ramach kont:

Regulamin usług. Regulamin określa warunki zakładania kont, ich użytkowania oraz świadczenia usług w ramach kont: Regulamin usług 1 Informacje wstępne Regulamin określa warunki zakładania kont, ich użytkowania oraz świadczenia usług w ramach kont: a. Cloud b. VPS c. Hosting d. Domeny e. Backup f. Gotowe produkty na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Serwis dostępny pod adresem internetowym www.netshock.pl prowadzony jest przez NetShock.pl sp.j. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Solny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZENBOX.PL. ( Regulamin )

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZENBOX.PL. ( Regulamin ) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZENBOX.PL ( Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne 1. Postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie świadczenia usług Zenbox.pl, stanowią regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umów I. Postanowienia wstępne II. Panel Klienta

Ogólne Warunki Umów I. Postanowienia wstępne II. Panel Klienta I. Postanowienia wstępne 1. Ogólne Warunki Umów zwane w dalszej części OWU określają zasady na jakich świadczone są usługi na rzecz Klienta przez nazwa.pl Spółka Akcyjna (dawniej NetArt Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu. Zawarta w dniu r w..pomiędzy:

Umowa najmu. Zawarta w dniu r w..pomiędzy: Umowa najmu Zawarta w dniu r w..pomiędzy: Spółką Grupa Optima Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Bandurskiego 66 lok.4, 31-515 Kraków, NIP: 6783097265, REGON: 121065514, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz

Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz (zwany dalej Regulaminem) określa zasady i

Bardziej szczegółowo

regulamin świadczenia usługi Neostrada

regulamin świadczenia usługi Neostrada regulamin świadczenia usługi Neostrada Dział I. Definicje 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1) Abonent podmiot, na rzecz którego świadczona jest Usługa na podstawie Umowy, 2) Cennik cennik usługi

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku

Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku Regulamin uwzględnia zmiany wprowadzone od dnia 16 kwietnia 2013 r. W odniesieniu do Abonentów,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UMOWY O ABONAMENT

REGULAMIN UMOWY O ABONAMENT REGULAMIN UMOWY O ABONAMENT PREAMBUŁA I. CANAL+ Cyfrowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie ( Operator CYFRY+ ), udostępnia swoim Abonentom kodowane programy telewizyjne w ramach

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

Opłata administracyjna - opłata z tytułu administracji usług prowadzonej przez ASCOMI wobec Klientowi.

Opłata administracyjna - opłata z tytułu administracji usług prowadzonej przez ASCOMI wobec Klientowi. Załącznik nr 1 Regulamin Świadczenia Usług 1 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia oznaczają: Regulamin - niniejszy Regulamin Świadczenia Usług, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://mbazaar.pl/o-mbazaar/regulamin/ http://mbazaar.pl/o-mbazaar/regulamin/regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług odpłatnych w Serwisie elekarze

Regulamin usług odpłatnych w Serwisie elekarze Regulamin usług odpłatnych w Serwisie elekarze 1 stycznia 2014 1. DEFINICJE 1. 1. Grupa Onet.pl SA, Onet Grupa Onet.pl SA, ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków; wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo